RAPORT referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008

8.12.2008 - (16263/2008 – C6‑0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Secțiunea III – Comisia
Comisia pentru bugete
Raportor: Kyösti Virrankoski

Procedură : 2008/2311(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0487/2008
Texte depuse :
A6-0487/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, secțiunea III - Comisia

(16263/2008 – C6‑0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[1], în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul 2008, adoptat definitiv la 13 decembrie 2007[2],

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[3],

–   având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 10/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, prezentat de Comisie la 31 octombrie 2008 (COM(2008)0693),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008, stabilit de Consiliu la 27 noiembrie 2008 (16263/2008 – C6‑0462/2008),

–   având în vedere articolul 69 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6‑0487/2008),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 9 la bugetul general 2008 vizează următoarele aspecte:

-    o creștere netă a previziunilor privind veniturile (1 198,7 milioane EUR) după revizuirea previziunilor privind resursele proprii și alte venituri;

-    o reducere a creditelor de plată la liniile bugetare aferente rubricilor 1a, 1b, 2, 3b și 4 (4 891,3 milioane EUR), după luarea în considerare a redistribuirilor propuse în transferul global;

-    includerea aspectelor bugetare privind finanțarea mecanismului de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare în 2008, astfel cum rezultă din declarația comună a Parlamentului și a Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind finanțarea mecanismului alimentar;

B.  întrucât scopul PBR nr. 9/2008 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2008;

C. întrucât Consiliul a adoptat proiectul preliminar de buget rectificativ (PPBR) nr. 10/2008 ca PBR nr. 9/2008, după anularea PPBR nr. 8/2008,

1.  ia notă de proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 10/2008;

2.  aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008 fără modificări;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  JO L 71, 14.3.2008.
  • [3]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia Europeană poate prezenta proiecte preliminare de buget rectificativ „în cazul unor circumstanțe inevitabile, excepționale sau neprevăzute”. În urma concertării bugetare din 21 noiembrie 2008, Consiliul a anunțat că nu va adopta proiectul de buget rectificativ nr. 8/2008. În consecință, PPBR 10/2008 devine PBR 9/2008.

Acest buget rectificativ, adoptat de Comisie la 31 octombrie 2008, a avut ca scop inițial doar reducerea, cu o sumă de 4 891,3 milioane EUR, a creditelor de plată la liniile bugetare de la rubricile 1a, 1b, 2, 3b și 4 și introducerea în buget a unei creșteri nete a veniturilor de 1 200 milioane EUR. De asemenea, acest buget servește la punerea în aplicare a acordului încheiat privind „mecanismul alimentar” în cadrul procedurii bugetare 2009, cu privire la 2008 (mecanismul alimentar vizează anii 2008, 2009 și 2010).

În ceea ce privește diversele puncte ale proiectului de buget rectificativ nr. 9/2008, raportorul are următoarele comentarii:

I. Reducerea plăților

Cea mai importantă parte a surplusului privește rubrica 1b (4,5 miliarde EUR). În timpul discuțiilor în COBU, au fost exprimate o serie de temeri cu privire la rata redusă de execuție, în timp ce alți participanți au insistat ca regulile să fie respectate. Reducerea creditelor de plată privește toate fondurile structurale:

Linie bugetară

Fond

Modificare (milioane EUR)

04 02 17

FSE — Convergență

-649 702 522

04 02 19

FSE — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

-965 000 000

13 03 16

FEDER — Convergență

-1 127 000 000

13 03 18

FEDER — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

-200 000 000

13 03 19

FEDER — Cooperarea teritorială europeană

-158 000 000

13 04 02

Fondul de coeziune

-1 415 000 000

Total rubrica 1b

 

-4 514 702 522

În recentul său raport anual (anul 2007), Curtea de Conturi afirmă, ca și în anii precedenți, că politicile de coeziune (42 miliarde) sunt domeniul în care se produc cele mai numeroase erori. În urma estimării pe baza eșantionului realizată de Curtea de Conturi, cel puțin 11% din valoarea cererilor onorate de rambursare a cheltuielilor nu ar fi trebuit plătită.

Reducerea enormă cu 4,9 miliarde EUR a creditelor necheltuite înseamnă că suma va fi returnată statelor membre.

În cadrul reuniunii de concertare din 21 noiembrie, delegația PE și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la execuția insuficientă a politicilor UE în special în domeniul coeziuni, dar și al altor priorități ale PE. Au fost adoptate atât o declarație comună, cât și o declarație unilaterală din partea PE (a se vedea anexa).

II. Mecanismul alimentar

În cadrul reuniunii de concertare din 21 noiembrie 2008, Parlamentul European și Consiliul au convenit, într-o declarație comună, să furnizeze o parte din finanțarea pentru „mecanismul de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare” (așa numitul „mecanism alimentar”).

În concluzie, în ceea ce privește bugetul 2008, se vor pune la dispoziție credite în valoare totală de 262 milioane EUR din rezerva pentru ajutoare de urgență, din care 22 milioane EUR din creditele încă disponibile în bugetul 2008 și 240 milioane EUR prin intermediul unei creșteri excepționale a valorii rezervei pentru ajutoare de urgență care urmează să fie înscrisă în buget în 2008. Suma totală de 262 milioane EUR face obiectul cererii de transfer DEC 45/2008, care urmărește transferarea creditelor din rezerva pentru ajutoare de urgență la noua linie bugetară destinată mecanismului alimentar. Prin urmare, în prezentul proiect de buget rectificativ se creează, , o mențiune simbolică („p.m.”) - articolul bugetar 21 02 03 Reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare.

III. Concluzie

Raportorul recomandă să se adopte proiectul de buget rectificativ fără modificări.

ANEXĂ

3.      Punerea în aplicare a politicii de coeziune

„Fără a aduce atingere propunerilor viitoare ale Comisiei în contextul recesiunii economice, Parlamentul European, Consiliul și Comisia:

- recunosc că, ținând seama de provocările implicate de actuala recesiune economică, economia poate beneficia de accelerarea punerii în aplicare a fondurilor structurale și de coeziune în limita plafoanelor din cadrul financiar multianual convenit pentru 2007-2013;

- recunosc că, în cadrul de control instituit, plățile interimare nu pot fi efectuate până când sistemele de gestiune și control din statele membre nu sunt considerate conforme cu cerințele și, în ceea ce privește proiectele majore, până când astfel de proiecte nu sunt adoptate de către Comisie;

- încurajează statele membre să transmită o prezentare a sistemelor lor de gestiune și control și evaluările de conformitate cât mai curând posibil, astfel încât să permită Comisiei să inițieze rapid analiza acestora.

În acest cadru, Parlamentul European și Consiliul:

- invită Comisia să ia măsurile necesare, în cadrul juridic existent, pentru a evalua rapid cele mai importante aspecte ale sistemelor de gestiune și control, permițând inițierea plăților interimare;

- invită Comisia să accelereze analizarea cererilor pentru proiecte majore, astfel încât să faciliteze inițierea acestora și plățile interimare conexe;

- invită Comisia să dezvolte o cooperare strânsă cu statele membre pentru a ajunge la un acord rapid asupra tuturor aspectelor privind conformitatea sistemelor de gestiune și control;

- salută informarea periodică din partea Comisiei către autoritatea bugetară prin intermediul unor tabele de sinteză actualizate privind sistemele de gestiune și control și proiectele majore;

- invită Comisia să prezinte un raport lunar către autoritatea bugetară privind aprobarea sistemelor de gestiune și control și a proiectelor majore, precum și a nivelului de efectuare a plăților interimare pentru fiecare stat membru;

- invită Comisia să prezinte un raport privind punerea în aplicare, împreună cu proiectul preliminar de buget, în vederea procedurilor de control și descărcare;

- invită Curtea de Conturi și autoritatea de descărcare să țină seama de acest aspect, precum și de caracterul multianual al activității de control a Comisiei, în evaluarea gestionării fondurilor UE.

Parlamentul European admite faptul că sunt necesare ameliorări structurale și măsuri de simplificare pentru a evita execuția insuficientă recurentă și pentru a garanta faptul că creditele de plată se dezvoltă într-un mod adecvat în comparație cu creditele de angajament, astfel cum se menționează în rapoartele Curții de Conturi.”

* * *

„2. Plățile și punerea în aplicare a politicii de coeziune

„Parlamentul European își exprimă preocuparea profundă față de nivelul extrem de scăzut al plăților, situat mult sub cadrul financiar multianual, care nu corespunde provocărilor reale cu care se confruntă Uniunea Europeană într-o situație de criză economică.

În special, Parlamentul European își exprimă preocuparea profundă față de nivelul inacceptabil de scăzut al implementării creditelor pentru politica de coeziune, deși aceasta este una dintre politicile fundamentale ale Uniunii Europene.

Invită Comisia și statele membre responsabile pentru punerea în aplicare a acestor credite, să adopte toate măsurile posibile în vederea asigurării unei implementări adecvate.”

PROCEDURĂ

Titlu

Proiectul de buget rectificativ nr. 9/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul 2008, secțiunea III

Referințe

COM(2008)0693 - 16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD)

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

BUDG4.12.2008

 

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

 

 

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Raportor(i) substituit (substituiți)

James Elles

Data definitivării proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

27.11.2008

Data transmiterii proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

0.0.0000

Examinare în comisie

2.12.2008

 

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Membri supleanți prezenți la votul final

 

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

 

Data depunerii

 

Observații (date disponibile într-o singură limbă)