AANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

9.12.2008 - (15019/2008 - COM(2007)0612– C6‑0463/2008 – 2007/0215(AVC)) - ***

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski
(Vereenvoudigde procedure - Artikel43, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2007/0215(AVC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0490/2008
Ingediende teksten :
A6-0490/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(15019/2008 – COM(2007)0612 - C6‑0463/2008 – 2007/0215(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(2007)0612),

–   gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid3, tweede alinea, juncto artikel 300, lid 2,eerste alinea, tweede zin, en artikel 310 van het EG‑Verdrag (C6‑0463/2008),

–   gelet op artikel 75, artikel 83, lid 7, en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A6‑0490/2008),

1.  stemt in met het voorstel voor een besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Kroatië.

PROCEDURE

Titel

Protocol voor een stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EG en Kroatië, om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

Document- en procedurenummers

15019/2008 – C6-0463/2008 – COM(2007)06122007/0215(AVC)

Datum verzoek om instemming EP

27.11.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

4.12.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

INTA

4.12.2008

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

20.11.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Jacek Saryusz-Wolski

27.11.2007

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

27.11.2007

Datum goedkeuring

27.11.2007

 

 

 

Datum indiening

9.12.2008