RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

9.12.2008 - (15019/2008 – COM(2007)0612 – C60463/2008 – 2007/0215(AVC)) - ***

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Jacek Saryusz-Wolski
(Procedura simplificată - articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2007/0215(AVC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0490/2008
Texte depuse :
A6-0490/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(15019/2008 – COM(2007)0612C6 – 0463/2008 – 2007/0215(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei (COM(2007)0612),

–   având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf, a doua teză și articolul 310 din Tratatul CE (C6‑0463/2008),

–   având în vedere articolul 75, articolul 83 alineatul (7) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A6‑0490/2008),

1.  își dă avizul conform cu privire la încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Croația.

PROCEDURĂ

Titlu

Protocol la Acordul de stabilizare și asociere între CE și Croația, pentru a ține seama de aderarea Bulgariei și a României la UE

Referințe

15019/2008 – C6-0463/2008 – COM(2007)06122007/0215(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

27.11.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

AFET

4.12.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

INTA

4.12.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

INTA

20.11.2007

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Jacek Saryusz-Wolski

27.11.2007

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

27.11.2007

Data adoptării

27.11.2007

 

 

 

Data depunerii

9.12.2008