ДОКЛАД относно преодоляването на дискриминацията на основата на пола и солидарността между поколенията

9.12.2008 - (2008/2118(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете
Докладчик: Anna Záborská

Процедура : 2008/2118(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0492/2008
Внесени текстове :
A6-0492/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преодоляването на дискриминацията на основата на пола и солидарността между поколенията

(2008/2118(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид световния доклад за човешкото развитие за 1995 г., на тема: „Революцията на равенството на половете” [1]в рамките на Програмата на ООН за развитие (ПРООН),

–   като взе предвид резолюцията на Съвета и на министрите на труда и социалната политика от заседанието на Съвета, състояло се на 29 юни 2000 г., относно балансираното участие на жените и мъжете в професионалния и семейния живот,

–    като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2000 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено "Към Европа за всички възрасти — насърчаване на благоденствието и солидарността между поколенията"[2],

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 18 март 2002 г., озаглавено „Отговорът на Европа на застаряването на световното население – Насърчаване на икономическия и социален напредък в един застаряващ свят – Принос на Европейската комисия към Втората световна асамблея по въпросите на застаряването” (COM(2002)0143),

–    като взе предвид своята резолюция от 9 март 2004 г. относно съчетаването на професионалния, семейния и личния живот[3],

–      като взе предвид Европейския младежки пакт, приет от Европейския съвет на 22 и 23 март 2005 г. в Брюксел,

–      като взе предвид Зелената книга на Комисията от 16 март 2005 г., озаглавена „Изправени пред демографските промени, нова солидарност между поколенията” (COM(2005)0094),

–      като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно демографските предизвикателства и солидарността между поколенията,[4]

–      като взе предвид съобщението на Комисията от 12 октомври 2006 г., озаглавено "Демографското бъдеще на Европа: да превърнем предизвикателството във възможност“ (COM(2006) 0571),

–      като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2007 г. относно правната рамка за мерките за съвместяване на семейния живот с периода на обучение за младите жени в Европейския съюз[5],

–      като взе предвид съобщението на Комисията от 10 май 2007 г., озаглавено "Насърчаване на солидарността между поколенията" (COM(2007)0244),

–      като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията, озаглавено "Насърчаване на солидарността между поколенията" [6],

–      като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2007 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2007 г.[7],

–      като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен "Демографското бъдеще на Европа: факти и цифри"(SEC(2007)0638),

–      като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно демографското бъдеще на Европа[8],

–      като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно равенството между жените и мъжете - 2008 г.[9],

 като взе предвид член 45 от правилника,

 като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (A6‑0492/2008),

Основни наблюдения относно ежедневния живот

A.     като има предвид, че Лисабонската стратегия цели интегрирането на 60% процента от жените в трудоспособна възраст в пазара на труда; като има предвид, че усилията по отношение на демографското предизвикателство са насочени към насърчаване повишаването на раждаемостта, за да се отговори на бъдещите потребности; като има предвид, че равенството между половете и балансът между професионалния и личния живот продължават да бъдат в центъра на дискусията относно демографските промени, като се отчита разнообразието на семейните модели през 21-ви век; като има предвид, че тези две обществени политики са насочени към една и съща основна група от женското население, а именно жените на възраст между 18 и 49 години в ролята им на работници и на майки, които дават живот, раждат деца и ги отглеждат заедно с бащите им, но същевременно и на дъщери, на които може да се наложи да се грижат за възрастни хора, зависими лица или лица с увреждания; като отбелязва, че за в бъдеще е целесъобразно отделните политики да се планират не само в зависимост от професионалната ефективност на работниците, но също така и в зависимост от социалната им роля и мястото им в семейството,

Б.     като има предвид, че количествените и качествени цели на Лисабонската стратегия и новите интегрирани насоки за растеж и заетост, по-конкретно по отношение на заетостта на жените и възрастните хора, са обусловени от разбирането, че е недопустимо тези човешки ресурси и техният потенциал да се разхищават, както и че стабилността на пенсионните схеми и системите за социална закрила е застрашена,

B.     като има предвид, че разликите между жените и мъжете продължават да съществуват по отношение на всички други аспекти, свързани с качеството на професионалната среда, като например съвместяването на професионалния и личния живост, и като има предвид, че процентът на заетост на жените с деца, изискващи грижи, е едва 62,4 %, докато за мъжете той е 91,4 %; като има предвид, че 76,5 % от работещите на непълно работно време са жени,

Г.     като има предвид, че жените и мъжете са равнопоставени по отношение на човешкото достойнство и че имат едни и същи права и задължения,

Д.     като има предвид данните, представени в гореспоменатото съобщение на Комисията от 12 октомври 2006 г., според които раждаемостта е по-висока в страните или регионите с висок процент на женска заетост, в които са налице системи за социална закрила,

Е.     като има предвид, че принципът за равно третиране на жените и мъжете предполага отсъствието на каквато и да е пряка или непряка дискриминация по полов признак, и по-специално поради майчинство, изпълняване на семейни задължения или семейно положение,

Ж.    като има предвид, че извършваният от жените от векове насам труд, свързан с полагането на грижи, твърде често все още не се счита за труд и все още за него няма общоприета квалификация и определение,

З.      като има предвид, че равното третиране на жените и мъжете е основен принцип на правото, който като такъв трябва да се взема предвид и да се съблюдава при тълкуването и прилагането на законовите разпоредби,

И.     като има предвид, че трите основни предизвикателства пред Европейския съюз – демографските изменения, глобализацията и изменението на климата изискват солидарност между поколенията на основата на широк договор между поколенията, половете и народите, в перспективата на обновено доверие в бъдещето,

Й.     като има предвид, че по същността си това е един колективен договор, сключен на макроравнище, който се основава на свободата на избор на хората, и по-конкретно на жените, на които се признава правото да имат толкова деца, колкото желаят, и същевременно да упражняват желаната от тях професия през различните етапи от живота им с възможност за промяна на избора им, без да бъдат обект на дискриминация, тъй като това е неразделна част от гражданските им права,

К.     като има предвид, че в основата на договора между половете, поколенията и народите трябва да стои възможността за организиране на собствения професионален и личен живот, т.е. за съвместяване на икономическите и производствени потребности на професионалния труд с възможността за избор на време и ангажименти в рамките на набор от нормативно и договорно определени права и отговорности,

Л.     като има предвид, че общата отговорност на поколенията изисква активен подход от страна на публичните органи и включване на всички социални партньори, за да се гарантира предоставянето на качествени услуги от общ интерес и наличието на подходящи и достатъчни системи за социални грижи и социално осигуряване,

М.    като има предвид, че присъствието на жените на пазара на професионалния труд е свързано с културни промени и реформи, насочени към провеждането на политики за съвместяване на професионалния, семейния и личния живот и политики на преразпределение на ролите; като има предвид, че тези политики засягат различни, но дълбоко взаимно свързани аспекти, които варират от временното намаляване на работното време до създаването на мрежа за предоставяне на услугата "личен асистент", като се мине през преобразуването на трудов договор в договор за работа на непълен работен ден и използването на отпуските (отпуск по майчинство, бащинство, родителски или семеен отпуск),

Н.     като има предвид, че услугата "личен асистент", предназначена за гледане на деца, възрастни хора, зависими или болни лица, на свой ред може да бъде колективна (публична, частна или смесена) и индивидуална (домашни помощници, детегледачки, лица, полагащи грижи за болни и т.н.),

О.     като има предвид, че демографските промени оказват значително въздействие върху личния и професионалния живот на хората; че недостигът на услуги, ниските равнища на заплащане, бавното интегриране на пазара на професионалния труд, дългата поредица от срочни трудови договори и недостатъчните стимули за младите двойки са сред причините, поради които младите хора отлагат създаването на семейство и раждането на деца; че липсата на гъвкава организация на труда и трудностите при повторното интегриране след период на грижи за дома затрудняват свободния избор на жената за съвместяване на професионалния и семейния труд, като например избора за редуването на тези два вида труд,

П.     като има предвид, че различните форми на солидарност в рамките на семейството, чиято стойност не може да бъде изчислена и които са свързани със семейните отговорности и пречките от всякакво естество, срещани в тази сфера, по-специално задължението за избор между две възможни решения, които не са признати за равностойни в икономически план, възпрепятстват прилагането на реална политика, която следва да създава връзки между професионалните помощници, доброволците и семействата,

Р.     като припомня, че преодоляването на дискриминацията по полов признак засяга обикновено и най-вече не само жените-майки, но също така и мъжете-бащи; като отбелязва, че каквото и да е политическо действие в тази област не би трябвало вече да е насочено единствено към жените и че европейските и националните политики следва занапред да вземат под внимание потребностите и способностите на мъжете-бащи в тази област,

С.     като има предвид, че във връзка с домашния труд е необходимо да се започне процес на размисъл относно понятието за дискриминация, свързана с използването на отпуски по майчинство, бащинство, родителски и семейни отпуски, за да се установи дали това са форми на дискриминация, свързани с пола; като има предвид, че на европейско равнище е необходимо да се даде определение на понятието "множествена дискриминация",

Т.     като припомня, че понятието за солидарност между поколенията не се ограничава единствено до грижите за децата, но засяга също така и отговорностите към възрастните и зависимите хора, като допринася за насърчаването на човешкия капацитет на гражданите, за зачитането на човешкото достойнство и предаването му на бъдещите поколения,

У.     като отбелязва съществуването сред европейското население на "поколение - сандвич", включващо жени на средна възраст, което често се отличава със съвместяването на ролята на майка и статута на дъщеря, грижеща се за зависими лица в напреднала възраст, и ролята на работничка на трудовия пазар,

Ф.    като има предвид трудовете на икономисти и специалисти по демография, които подчертават, чрез икономически и математически модели, икономическата стойност на домашното производство, извършвано предимно от жените, по-специално по отношение на домакинската работа, отглеждането на децата, грижата за зависими лица, независимо от тяхната възраст или степен на зависимост, както и създаването на мрежи на солидарност между поколенията,

Х.     като има предвид, че според извършваните от дълго време проучвания на икономисти и демографи приносът на жените за БВП би бил още по-голям, ако полаганият от тях неплатен труд бъде отчитан,

Ц.     като има предвид, че понастоящем икономическата наука отдава все по-голямо значение на създаването на национално богатство посредством домашната икономика,

Ч.     като има предвид, че лицата, полагащи грижи за близки в дома, продължават да бъдат дискриминирани поради факта, че тези години на работа не се вземат предвид при получаването на пенсия и други права,

Ш.    като има предвид, че голямата бедност не трябва да представлява основание за дискриминация във връзка със солидарността между поколенията и че най-бедните семейства също поддържат връзки и извършват дейности, свързани със солидарност между поколенията,

Щ.   като припомня, че многостранната дискриминация на жените-майки и мъжете-бащи при официалното признаване на неформалния им труд е свързана с редица юридически, социални и икономически фактори, които надхвърлят рамките на принципа "за еднаква работа - еднакво заплащане" и че тя се изразява по-специално във факта, че жените-майки или мъжете-бащи са принудени да изберат официална заетост поради простата причина, че домашният труд не се признава, въпреки че при официалната заетост съществува разлика в заплащането и се нарушава баланса между грижата за семейството и професионалните амбиции,

АА.  като има предвид, че е необходимо възрастните хора да бъдат реалистично представени в очите на обществото, за да се преодолеят отрицателните стереотипи,

АБ.   като има предвид, че жените представляват преобладаващата част от застаряващото население и че разликите в заплащането на мъжете и жените по време на активния им живот се отразява отрицателно на техните пенсии,

Признаване на труда, положен извън рамките на официалния пазар на труда

АВ.  като има предвид, че лице, което посвещава времето и способностите си на отглеждането и възпитанието на деца или грижите за възрастен човек, трябва да получи признание от страна на обществото и че тази цел би могла да се постигне, като на това лице се предоставят съответни права, по-специално в областта на социалното и пенсионното осигуряване,

АГ.   като има предвид, че възпитателната роля на родителите към децата, отношението на децата към възрастните и зависими лица и ролята на жените и мъжете, които полагат грижи за възрастни и зависими лица, са от основно значение за подобряване на общото благосъстояние и трябва да бъдат признати като такива от междусекторните политики, включително за мъжете и жените, които свободно са избрали да се посветят изцяло или частично на тази дейност,

Специална роля на "младите пенсионери"

АД.  като има предвид, че лицата на възраст петдесет и повече години страдат от липса на признание на професионалните им качества, което се изразява по-специално в по-висок процент на безработица сред тази категория от населението,

АЕ.   като има предвид, че в много държави-членки са провеждани политики на ранно пенсиониране, довели до създаването на категорията "млади пенсионери", които, въпреки че са извън официалния пазар на труда, доста често са носители на мъдрост, способности и познания, необходими за прогреса на обществото и следователно е целесъобразно да бъдат приобщени посредством конкретни политики, насочени към тази целева група,

АЖ. като има предвид, че солидарността между поколенията трябва преди всичко да се превърне в социална връзка за доброто на всички, като всяко поколение притежава нещо, което може да предаде на другите поколения,

АЗ.   като има предвид, че майчинството и използването на отпуски от работещите лица за съжаление продължават да бъдат чест и широко разпространен източник на недопустима дискриминация,

АИ.  като има предвид, че от октомври 2003 г. Европейската комисия започна процес на консултация със социалните партньори относно съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, която консултация достигна до своя втори етап и се ръководи от важността на прилагането на политики и инструменти, позволяващи съчетаване на качествен труд с отговорностите на жените и мъжете, свързани с домашния труд,

АЙ.  като има предвид, че почти винаги политиките и инструментите за съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, от работата на непълен работен ден до отпуските или услугите, се възприемат като предназначени изключително за жените, а не като балансирано разделение на отговорностите,

АК.  като има предвид предложенията на Комисията относно подобряването на отпуска по майчинство и на закрилата на майчинството при самоосигуряващите се лица,

АЛ.  като има предвид нарастващата продължителност на живота и за да се даде възможност на младите пенсионери, които желаят да запазят своята социална интеграция и финансова независимост по отношение на семействата си, Комисията и държавите-членки следва да насърчават политики, които позволяват на възрастните хора да запазят работата си или да се върнат на пазара на труда, по-специално чрез мерки, насочени към комбиниране на заетост и пенсия,

Специална отговорност по отношение на мъжете-бащи

АМ. като има предвид важната роля на мъжете за постигането на действително равенство,

АН.  като има предвид колко е важно да се оцени ролята на бащите за изграждане на положителна представа за жените-майки,

АО.  като приема заключенията от първата европейска конференция за бащите, организирана от австрийското председателство на Съвета във Виена на 15 и 16 септември 2004 г.,

Установяване на благоприятни условия за свободен избор, водещ до баланса между грижите за семейството и професионалните амбиции

АП.  като има предвид принципа на гъвкава сигурност, прилаган спрямо жените, така както е посочен в резолюцията на Европейския парламент от ноември 2007 г., и като има предвид, че в по-голямата част от европейските региони организацията на работното време очевидно не улеснява много лицата, които имат деца, и че служителите с деца имат по-малки шансове да заемат длъжности с гъвкаво работно време от тези без деца[10],

АР.   като има предвид, че съвместяването на професионалния, личния и семейния живот може да бъде постигнато единствено, ако в икономически и социален план съответните лица са реално свободни да избират и се ползват с подкрепата, осигурена чрез вземането на политически и икономически решения на европейско и национално равнище, без от това да произтичат вреди и при наличието на необходимата инфраструктура,

АС.  като има предвид, че по-специално за жените-майки съществува опасност да бъдат принудени да работят на непълно работно време, избор, който често им е налаган поради липсата на достъпни структури за гледане на деца, както и наличието на риск от отказ за преобразуване на договор за работа на пълен работен в договор за работа на непълен работен ден, което води до затруднения или прави невъзможно съвместяването на професионалния, семейния и личния живот,

Материализиране на невидимото създаване на национални богатства

1.      приканва статистическите институти на държавите-членки да преценят възможностите за интегриране в националните счетоводни системи (НСС) на стойността, разпределена според пола, на невидимия труд, свързан със солидарността между поколенията, и на приноса на тази стойност за националния БВП;

2.      оценява положително горепосоченото съобщение на Комисията от 12 октомври 2006 г. и заключенията в него, насочени към подобряване на качеството на живот за всички в един по-благоприятен контекст за свободното осъществяване на семейните планове, като се набляга на равенството между мъже и жени в рамките на целите в Лисабонската стратегия;

3.      счита, че семейството има значим принос за обществото и следователно е необходимо то да бъде подкрепяно, като се избегне положение, при което тежестта на настоящите предизвикателства и промени да пада единствено върху семейството, и то да поема основно проблемите, свързани с безработицата, заболяванията, уврежданията и проявите на насилие;  

4.      подчертава, че е необходимо да се намерят подходящи средносрочни и дългосрочни решения, за да се избегне перспективата пред младежи и жени за получаване на недостатъчни пенсии и произтичащия от това по-голям риск от бедност;

5.      отбелязва, че в различните държави-членки на Съюза броят на семействата прогресивно нараства, но тяхната численост намалява (семейства с по един родител), че нарастващ брой деца живеят в повторно създадени семейства, че броят на осиновяванията на деца с неевропейски произход се увеличава и имиграцията се съпътства от навлизането на нови и различни семейни култури;

6.      изисква да се извърши внимателен анализ на изследванията, предлагащи преминаване от трудов договор към договор за изпълнение на определена дейност, така че да се отчитат мобилността, редуването, жизнените цикли, непрекъсваемостта на професионален труд (като самоосигуряващо се или наето лице), обучение и домашен труд;

7.      изисква изследователските структури и организации да инвестират повече и по-добре в аспектите, свързани с екологичното подобрение на продуктите, предназначени за деца и лица, които не могат да се грижат сами за себе си, и по-общо - за домакинска употреба;

8.      изисква да се намерят начини за предотвратяване на отрицателното въздействие на пазара на професионалния труд върху заетостта на жените чрез намеса под формата на подпомагане, повишаване на стойността или оценка на домашния труд, като се обръща особено внимание на положението в страните, които вече се характеризират с висок процент на неформален труд, сива икономика и работа "на черно"; поради това изисква да се извърши оценка на въздействието върху обществото и заетостта на жените на мерките за признаване на домашния труд, дори и под формата на изчисление на стойността за пенсионни цели;

9.      приканва Евростат да прецени възможността за изготвяне на мерки за определяне на стойността на невидимия труд, свързан със солидарността между поколенията и приноса му за БВП на Съюза, и за тази цел да работи в тясно сътрудничество със Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Международното бюро по труда;

10.    приканва Комисията да представи конкретни инициативи за официално признаване на уменията, придобити при дейности, свързани с отглеждане на деца, грижи за зависими лица и управление на домакинството, така че тези умения да се вземат под внимание при повторното интегриране на пазара на труда; припомня, че според най-добрите традиции на националния опит, свързан със системите за адаптиране на търсенето и предлагането на труд, оценката на интердисциплинарните умения представлява основна част от т.нар. "баланс на уменията";

11.    призовава Комисията да проведе кампания за повишаване на обществената осведоменост и да пусне пилотни проекти, насочени към улесняване на балансираното участие на жените и мъжете в професионалния и семейния живот;

12.    призовава държавите-членки да разгледат възможността за гъвкаво работно време за родителите (в зависимост от техния свободен избор) и детските заведения, за да се помогне както на жените, така и на мъжете да съчетаят успешно професионалния и семейния си живот;

13.    приканва държавите-членки да предприемат мерки за признаване в правен, социален и икономически план (по-специално в областта на социалното осигуряване, професионалния статут, доходите и равните възможности на мъжете и жените) на невидимия неформален труд, свързан със солидарността между поколенията и извършван от жените-майки, мъжете-бащи и лицата, полагащи грижи;

14.    приканва експертите в областта на социалните и икономическите науки, правото, а също така и философията, антропологията, невронауките, науките за детското развитие и гериатрията/геронтологията да изготвят по-ясно определение на различните понятия с оглед на улесняване на тяхното разбиране и ограничаване на евентуална злоупотреба с тях; настоятелно препоръчва стартирането на междусекторна изследователска програма на европейско равнище за проучване на формите, интензитета и вътрешните механизми на неплатения неформален труд, който все още не е официално признат, като се създадат мрежи между поколенията и се отпуснат средства за финансиране на тази цел; призовава Комисията и държавите-членки да използват резултатите, за да разработят по-добри политики в това отношение;

15.    приканва Комисията да насърчава прилагането в държавите-членки, под формата на обмен на най-добри практики, на модела "чек заетост за универсална услуга", предназначен за улесняване на услугите за подпомагане на лица, който понастоящем е един от най-добрите примери за добри практики, които трябва да се разпространяват и насърчават във всички държави-членки;

16.    призовава Комисията да извършва наблюдение относно добрите практики на държавите-членки по отношение на лицата, полагащи грижи за близки хора, и да разпространява въпросните добри практики във всички държави-членки, за да се покаже важната роля на тези лица за солидарността между поколенията и се насърчи прилагането на стратегия за тях в държавите-членки;

17.    призовава Комисията и държавите-членки да вземат предвид огромния потенциал на младите пенсионери както от социална, така и от икономическа гледна точка и ги насърчава да подкрепят всички политики, свързани със солидарността между поколенията и насочени към доброволческа дейност, чрез включването на възрастните хора в сдружения или НПО;

Насърчаване на баланса между грижата за семейството и професионалните амбиции

18.    приканва държавите-членки да подкрепят и насърчават оперативните програми, стартирани от Комисията във връзка с Европейския алианс за семействата; призовава Комисията да развива по-интензивно инструменти за систематизиране на обмена на добри практики и изследванията в тази област;

19.    приканва обществените органи да предприемат необходимите мерки, за да могат работещите майки и бащи да се ползват от подкрепата на политиките за съвместяване на професионалния, семейния и личния живот и да имат достъп до съответните инструменти;

20.    отправя искане към държавите-членки да разработят политики, които насърчават дейности, включващи няколко поколения, като центровете от типа „мост между поколенията“, където на възрастните хора се плаща, за да се грижат за деца;

21.    приканва държавите-членки да дадат предимство на режимите за отпуск (родителски отпуск, отпуск при осиновяване, солидарен отпуск), приложими за лицата, желаещи да прекъснат професионалната си дейност, за да се грижат за зависимо лице;

22.    насърчава държавите-членки да предвидят в техните национални политики въвеждането на едногодишен отпуск по майчинство, който позволява на майките, които желаят това, да отдадат приоритет на важната връзка с децата си;

23.    счита, че е необходима намеса за подобряване на режима на отпуска по майчинство, по бащинство и за отглеждане на деца, като се обърне внимание на отпуските, ползвани от работещи бащи, предвид обстоятелството, че във всички държави-членки малък процент от мъжете използват определените за тях отпуски;

24.   подчертава факта, че всяко лице, което желае да прекъсне официалната си професионална дейност или да работи на намалено работно време, за да се посвети на дейност, свързана със солидарността между поколенията, следва да може да премине към гъвкаво работно време; поради това призовава малките и средни предприятия да проявяват по-добра воля за сътрудничество, а обществените органи - по-голяма финансова гъвкавост при бюджетните прогнози за държавните помощи;

25.    призовава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки и социалните партньори, да извърши преглед на политиките за съчетаване на семейния и професионалния живот:

- като гарантира, че разходите за майчинство се поемат не само от предприятията, но също така и от държавния бюджет, с цел изкореняване на дискриминационното поведение в рамките на предприятията и подкрепяне на демографския подем,

- като подобри достъпа до услугите за полагане на грижи и подпомагане на лица, които не могат да се грижат за себе си (деца, инвалиди и възрастни хора) и гъвкавостта на тези услуги, като се определи минимален брой от структури, които работят и през нощта, за да се отговори на изискванията, свързани както с професионалния, така и с личния живот;

26.    приветства предложението за създаване в директивата относно организацията на работното време на отделен член, посветен на съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, и отбелязва необходимостта този член да бъде взет предвид при регламентирането на продължителността на работното време и дежурствата;

27.    призовава държавите-членки да гарантират, че всяко лице, прекъснало временно професионалната си дейност, за да се посвети на образованието на децата или грижите за възрастни или зависими лица, може да се интегрира отново на пазара на труда и запазва правото си да заеме отново старата си длъжност и правото на професионално развитие;

28.    изтъква, че доходите на жените остават ключов фактор за тяхната икономическа независимост и за по-голямо равенство между жените и мъжете в обществото като цяло;

29.    подчертава факта, че солидарността към възрастните хора трябва да се повиши, но на нея също така трябва да се отговори със солидарност към децата и младите хора, като възрастните хора предават своята мъдрост, умения и опит, а младите поколения от своя страна предават своята енергия, динамичност, жизнерадост и надежда;

30.    счита, че солидарността между поколенията ще се насърчи чрез прилагане на внимателни данъчни политики (под формата на прехвърляне, приспадане и освобождаване от данъци), на мерки за насърчаване на активното население, на политики за развитие на умения, интегрирани мрежи за услуги по полагане на грижи за деца, възрастни лица, лица с увреждания и зависими лица, като се оценява тяхното положително или отрицателно въздействие върху вземането на определени решения и върху съвместяването на професионалния, семейния и личния живот;

31.    припомня на Комисията и на държавите-членки, че е необходимо да се приемат положителни мерки в полза на жените и мъжете, по-специално за улесняване връщането им на работа след период, посветен на семейството (възпитание на деца и/или грижи за родител, който е болен или има увреждане), като се насърчават политики за (ре)интеграция на пазара на труда, за да могат те да възвърнат своята финансова независимост;

32.    изтъква, че пенсионните схеми в държавите-членки все още предвиждат единствено производни права за голям брой жени, въз основа на трудовия стаж на техните съпрузи, в резултат на което болшинството възрастни хора, живеещи в бедност, са жени;

33.    призовава държавите-членки да обърнат внимание на структурните фактори, допринасящи за неравенството в пенсионните схеми, в това число организацията на грижите и съчетаването на професионалния и личния живот, неравенствата на пазара на труда, разликите в заплащането между жените и мъжете и пряката дискриминация по отношение на пенсиите по втория и третия стълб;

34.   приканва държавите-членки да насърчават прилагането на данъчна политика, която отчита финансовите задължения на домакинството, и по-специално разходите за гледане на деца, възрастни хора и зависими лица, посредством въвеждането на данъчен режим или система за данъчни облекчения;

35.    призовава държавите-членки да преразгледат своите данъчни системи и да определят данъчни ставки, основани на индивидуалните права, и следователно изисква индивидуализиране на пенсионните права, както и на правата, свързани със социалноосигурителните схеми;

36.    призовава институциите и държавите-членки, с оглед прилагане на принципа за равенството между жените и мъжете, да приемат конкретни мерки в полза на жените, за да се премахнат положения на фактическо неравенство между жените и мъжете; счита, че мерки от този род, които следва да се прилагат докато дадената ситуация съществува, трябва да бъдат разумни и при всички случаи пропорционални на преследваната цел;

37.    отправя искане към националните и местни органи на управление да разработят програми, които да са насочени към младите хора и да включват измерението за връзка между поколенията, така че младото поколение да разбере, че настоящето равнище на просперитет и благосъстояние се дължи на усилията на предходните поколения и трудностите, които те е трябвало да преодолеят;

38.    призовава европейските институции и всички държавни органи на управление да отчитат надлежно принципа за равенство между жените и мъжете при приемането и въвеждането на нормативни разпоредби, при определянето на обществените политики и осъществяването на всички техни дейности;

39.    призовава медиите да прилагат положителен и последователен подход към отношенията между поколенията, чрез разглеждането на теми, интересуващи отделните поколения, дискусии между различните възрастови групи и като цяло да отразяват положително ролята на по-възрастните поколения в обществото;

40.    изтъква, че е от съществено значение принципът за равно третиране и равни възможности да бъде взет предвид във всички икономически и социални политики и политики, свързани със заетостта, тъй като това допринася за предотвратяване на сегрегацията на работното място и за премахване на разликите в заплащането, както и за насърчаване на предприемачеството сред жените и увеличаване на стойността на работата, извършвана от жени, включително и домакинската работа;

41.    счита, че предвид промените в семейния модел и постепенното навлизане на жените на пазара на труда, е от съществено значение да се реформира традиционната система за оказване на грижи за зависимите лица; препоръчва държавите-членки да разширят и допълнят мерките за защита, предприемани от техните социални служби, така че да се гарантира равенство при упражняването на правото на утвърждаване на личната независимост, както и че действително се полагат грижи за зависимите лица;

0

0   0

42.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Европейския икономически и социален комитет, както и на парламентите и на националните статистически органи на държавите-членки, Международното бюро по труда, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Програмата на ООН за развитие.

 • [1]  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters; по-специално глава 4.
 • [2]  ОВ C 232, 17.8.2001 г., стр. 381.
 • [3]  ОВ C 102, 28.04.2004 г., стр. 492.
 • [4]  ОВ C 292, 01.12.2006 г., стр. 131.
 • [5]  ОВ C 146, 12.06.2008 г., стр. 112.
 • [6]  ОВ C 120, 16.05.2008 г., стр. 66.
 • [7]  ОВ C 219, 28.08.2008 г., стр. 324.
 • [8]  Приети текстове от тази дата, P6_TA(2008)0066.
 • [9]  Приети текстове от тази дата, P6_TAPROV(2008)0399.
 • [10]  Евростат, Животът на мъжете и жените в Европа, 2008 г., стр. 89

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

(1) Понятието "труд" не е достатъчно точно дефинирано в рамките на Лисабонската стратегия и е ориентирано предимно към официалната платена трудова дейност. Поради това значителна част от създаваната добавена социална и икономическа стойност в държавите-членки на ЕС остава непризната.

Многобройните тълкувания на понятието "труд" следва да се приспособят към новите изисквания на европейската политика на заетост. Обществените обстоятелства, в които дадена дейност се вписва, определят дали тя може да се разглежда като "официална платена трудова дейност".

Докладът по собствена инициатива на Европейския парламент е посветен на справедливото признаване на социалните и икономически дейности, които се извършват както от жени, така и от мъже, и които не се считат за "официална платена трудова дейност".

Докладчикът се застъпва за това, наред с официалната платена трудова заетост да се признаят и редица форми на неплатен труд, който се извършва от жени и мъже предимно в областта на доброволческата дейност, домакинската работа или работа, свързана с грижи за семейството, и тези форми на труд да се интегрират в националните счетоводни системи на държавите-членки.

(2) Признаването на неплатения труд е въпрос на справедливост

"Който отглежда прасета е продуктивен член на обществото; а който отглежда хора е непродуктивен член на обществото", отбелязва немският икономист Фридрих Лист още преди 150 години. В началото на 21 век всяка неплатена дейност, извършвана от жените или мъжете, като например възпитанието на децата, грижата за старите хора в къщи или създаването на мрежи на солидарност между поколенията, както и доброволческата дейност и днес не се считат за икономическа дейност.

Дискриминацията възниква тогава, когато жени или мъже по собствена воля избират да се реализират като личности, като се заемат с формирането на човешкия потенциал на бъдещите поколения, с грижата за зависими лица (независимо от тяхната възраст или вид на зависимостта), както и с поддържане на мрежи на солидарност между поколенията[1]. Този вид ангажираност не се отразява от никаква статистика на националните счетоводни системи (НСС), макар че е съвсем очевидна. Статистиците експерти по заетостта не обръщат внимание на тази дейност. Без да бъде отчетен в статистиката, неофициалният труд, полаган от жените не се признава, въпреки че всички наблюдатели единодушно потвърждават реалното му съществуване в ежедневния живот.

Световният доклад за човешкото развитие за 1995 г., посветен на проучването на „Революцията на равенството на половете”[2] на ПРООН започва със следната констатация: „Привеждането на труда, полаган от жените извън пазара, в парично изражение е нещо повече от въпрос на справедливост (...). Ако смятахме повечето човешки дейности за търговски сделки, оценявани в зависимост от получаваното заплащане, бихме получили огромни парични оценки”.[3]

(3) Икономическият подход на нобеловия лауреат Гари Бекер

Продукцията на домакинствата представлява значителна част от икономическите резултати на всички страни. Но при изчисляването на стойността на стоките и услугите, които формират БВП, домакинската работа не се признава. Това води до подценяване на жените, тъй като те основно допринасят за продукцията на домакинствата. Семействата и другите видове домакинства могат да се сравнят с малки фирми, които и в най-развитите страни произвеждат голям брой ценни блага и услуги. Те отглеждат деца, приготвят храна, осигуряват защита, грижат се за болни членове на семейството, помагат на възрастните хора и изпълняват много други полезни задачи. Жените жертват над 70% от времето си за тези дейности, дори в държави с егалитарни общества като Швеция. ... Някои феминистки убедително застъпват мнението, че отчитането на домакинската работа в БВП би повишило "самосъзнанието" на жените, особено в по-слабо развитите страни. .... Други феминистки обаче не искат точно изчисляване на продукцията на домакините, тъй като това би попречило на тяхната цел да измъкнат жените от домакинството и да ги интегрират на пазара на труда. Трябва да се признае, че домакинската работа представлява част от благата и услугите, които влизат в изчислението на БВП. Ако разгледаме дългия работен ден, посветен на работата в домакинството, продукцията на домакинствата очевидно съставлява значителна част от общата продукция на дадена държава. Между другото тази работа се отчита при изчисляването на БВП само тогава, когато семейството наеме някого, който да гледа децата, почиства дома и готви. Когато член на семейството извършва тази работа, тя не се отчита. Има няколко начина, за да се измери и изрази количествено продукцията на домакинствата.... Стойността на домакинската работа може например да бъде измерена чрез разходите, които биха възникнали, ако се прибегне до услугите на външно лице, вместо работата да се извършва от родителите... Отчитането на домакинската работа при изчисляването на БВП би повишило самоуважението на жените и мъжете, които си остават вкъщи, за да се грижат за децата и възрастните хора и да вършат останалата домакинска работа. То би дало и по-ясна картина за БВП и икономическия растеж и би могло да спомогне за по-нюансирано тълкуване на държавната политика, която оказва влияние върху съотношението между домакинска работа и платената трудова дейност.[4]

(4) Модернизиране на статистиката и адаптиране на националните счетоводни системи: ориентиране на понятието "труд" към бъдещето и признаване на неплатения труд, извършван от жените и мъжете като израз на солидарност между поколенията.

За да бъде включено в НСС, определението за труд следва да бъде преразгледано, за да включи понастоящем неплатената неофициална трудова дейност. Достоверността на статистиката може да бъде подкрепена чрез по-добро разбиране на дейността на жените и тяхното поведение на пазара на труда. Възможно най-точно сравнение, базирано на политически неутрални допитвания относно поведението в областта на заетостта на жените и на мъжете ще осветли силните и слаби страни на статистиката и ще предостави насоки относно елементите, които следва да се подобрят, както и начина за постигането на тази цел.

Подобно начинание е обосновано и по други причини. От една страна, потребителите на статистиката, като например анализаторите на пазара и политиците, ще разполагат с много по-пълна информация, което е важно, като се има предвид, че мъжете често заемат твърде различни длъжности от тези на жените, както и че промените на пазара на труда не ги засягат по еднакъв начин. От друга страна потребителите ще имат възможност да разберат и анализират особеното положение на работещите жени, както и ограниченията, характеризиращи положението им в сравнение с това на мъжете. Това ще предостави по-стабилни аргументи в подкрепа на равенството между жените и мъжете на пазара на труда. В действителност приносът на жените системно се подценява и изопачава, което създава деформирана представа за икономиката на една страна и нейните човешки ресурси, и оттам порочен кръг на неравенство между мъжете и жените, което се усложнява от прилагането на неподходящи политики и програми. Следователно от съществено значение е да се определят елементите, които статистиката за пазара на труда следва да съдържа, за да се посочат всички съществуващи прилики и разлики между положението на пазара на труда на мъжете и това на жените, така че на жените да се предложи реален избор без дискриминация, в съответствие с тяхната възраст и жизнен цикъл, както и най-добра реализация за самите тях, която ще бъде от полза за общото благо на обществото на всички равнища.

(5) Насърчаване на равнопоставеност, основана на приноса на лицата и свободата на избор

Многостранната дискриминация при извършването на неплатена неофициална трудова дейност възниква от противоречието между логиката на пазара и логиката на човешката природа. Според икономическата логика на пазара всеки гражданин в репродуктивна възраст трябва да бъде интегриран на пазара на труда. Логиката на човешката природа обаче ни учи, че новороденото чисто и просто има нужда от майка си и баща си, за да развиe човешките си способности[5] . Европейските политики не са се приспособили напълно към тези практически човешки изисквания. Все още не е налице съвместяване на професионалния и семейния живот и тези две сфери на живота и свързаните с това модели на използване на времето не се възприемат заедно и общо. Жените и мъжете имат възможността да упражняват официална професионална дейност, но без голяма промяна на начина на функциониране на предприятията.

Последиците от различните алтернативи за избор между официална трудова заетост и неплатена неофициална трудова дейност обаче не водят до еднакви резултати. Когато жените желаят да изберат между официална трудова заетост, обичайно наричана „професионална кариера” и неплатена неофициална трудовата дейност, обикновено наричана „насърчаване на човешките способности и солидарността между поколенията”, многостранната, но скрита дискриминация по отношение на жените се изразява в принудата за избор между две алтернативи, които не са признати за равностойни в икономически план[6].

Следователно задачата на обществото е да направи така, че жените и мъжете да могат свободно да избират между двете възможности, всяка, от които има своите основания за съществуване в рамките на едно по-широко схващане за пазара. Предизвикателството възниква във връзка с изискването да не се поддаваме на лесната икономическа логика на пазара, освободен от всякакви ограничения, а да се насърчава общото благо и бъдещето на обществото, насочено към развитието на човешката личност. Всъщност НСС и БВП на държавите-членки не съдържат показател за измерване на щастието и качеството на живот на хората при различните им социални отношения. Увеличаването на националния доход не води непременно до увеличаване на колективното благосъстояние. Не е случайно, че учените в областта на социалните и икономическите науки напоследък се занимават с определянето на показател, който наистина да отчита благосъстоянието на хората в отделните страни[7].

 • [1] ARN, Christoph, Етика на домашната работа: Структурни проблеми и възможности за действие във връзка с домакинската работа и работата, свързана със семейството в социалноетична перспектива, издателство Ruegger, Chur/Zürich, 2000 г.; KREBS, Angelika, Работа и любов. Философски основи на социалната справедливост, Франкфурт на Майн: Suhrkamp, 2002 г.;
 • [2]  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters; по-специално глава 4.
 • [3]  http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_fr_ensemble.pdf , p. 6
 • [4]  Becker, Gary: Домакинската работа - липсващото парче от икономическия сладкиш (публикувана на am16.10.1995 г.), в : Икономика на ежедневието. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998 г. (Оригинал: Икономика на ежедневието. От бейзбола да утвърждаване на закона за имиграцията, как реалните проблеми засягат нашето ежедневие, Ню Йорк: McGraw-Hill, 1997 г.; Einheitssacht. : Икономика на ежедневието)
 • [5] Позовахме се на книгата на Donald W. Winnicott. DAVIS, Madeleine и WALLBRIDGE, David: Граница и разстояние. Въведение към книгата на D.W. Winnicott, Brunner/Mazel (Ню Йорк) и H. Karnac (Лондон), 1981 г.; Френски превод: Winnicott, Въведение към неговата книга, Париж: PUF, 1992 г.; за съвременно приложение: LIMINSKI, Jürgen и LIMINSKI Martine, Авантюрата семейство: Успешно възпитание: Любов и всичко, което още е необходимо, Аугсбург: Sankt Ulrich, 2002 г.; LIMINSKI, Jürgen, Предаденото семейство. Политика без бъдеще, Аугсбург: Sankt Ulrich, 2007 г.;
 • [6] NUSSBAUM, Martha, Жените и човешкото развитие, Подходът към способностите, Кембридж, University Press, 2000 г., фрески превод: Жените и човешкото развитие: Подходът към способностите, Париж: Жени - Antoinette Fouque, 2008 г.
 • [7] Неотдавна публикувани статистически данни на МОТ и на Световната банка. Достъпно приложение в интернет изяснява въпросния статистически принцип:    http://swz.salary.com/momsalarywizard/htmls/mswl_momcenter.html

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Donata Gottardi

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Juan Andrés Naranjo Escobar