BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

10.12.2008 - (KOM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Budgetudvalget
Ordfører: Reimer Böge

Procedure : 2008/2321(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0493/2008
Indgivne tekster :
A6-0493/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0833 – C6‑0466/2008),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 27,

–   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 19. og 20. juni 2009,

–   der henviser til resultaterne af trilogmødet den 4. december 2008,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6‑0493/2008),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet er fast besluttet på at støtte Kommissionens initiativ til at oprette en ny facilitet med henblik på en hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene ("fødevarefaciliteten"), som også blev godkendt af Det Europæiske Råd, den 19. og 20. juni 2008,

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet på samrådsmødet den 21. november 2008 enedes om et samlet beløb på 1 mia. EUR over tre år til finansiering af "fødevarefaciliteten",

C. der henviser til Kommissionens oprindelige forslag om finansiering af "fødevarefaciliteten" fra margenen under udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme, men at denne tilgang blev afvist af både Europa-Parlamentet og Rådet,

D. der henviser til, at Europa-Parlamentet mente, at den mest hensigtsmæssige løsning ville være en revision af loftet under udgiftsområde 4 i den flerårige finansielle ramme, men at Rådet afviste denne mulighed,

E.  der henviser til, at budgetmyndighedens to parter enedes om at finansiere "fødevarefaciliteten" via en optimal kombination af fleksibilitetsinstrumentet og nødhjælpsreserven og en omfordeling inden for udgiftsområde 4 fra stabilitetsinstrumentet,

F.  der henviser til, at budgetmyndighedens to parter enedes om, at fleksibilitetsinstrumentet skal bruges til finansiering af "fødevarefaciliteten" ved at anvende et samlet beløb på 420 mio. EUR på 2009-budgettet ud af de 730 mio. EUR, der er til rådighed for dette instrument,

G. der henviser til, at dette er det andet år i træk, at dette instrument er blevet anvendt i de tre år, som IIA juridisk har eksisteret,

H. der henviser til, at dette viser, at Europa-Parlamentets insisteren på, at denne form for instrument med de karakteristika, det har, – navnlig muligheden for "overførsel" af ikke-anvendte midler – indføjes i IIA, var velbegrundet til trods for modstand fra flere medlemsstater,

I.   der henviser til, at det også viser – som det også fremgår af det løbende behov for at anvende andre ekstraordinære mekanismer til at håndtere presserende uforudsete situationer – at det er et vedvarende problem, at der ikke er tilstrækkeligt med midler under lofterne for visse udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme, navnlig under udgiftsområde 4,

1.  bifalder den aftale, der kom i stand under budgetsamrådet vedrørende anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet til fordel for "fødevarefaciliteten" til et samlet beløb af 420 mio. EUR i 2009-budgettet;

2.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

3.  gentager dog sin bekymring over, at udgiftsområde 4 er blevet sat under permanent pres som følge af den begrænsede disponible margen, hvilket medfører, at det gentagne gange er nødvendigt at gøre brug af fleksibilitetsmekanismer under dette udgiftsområde for at reagere på presserende uforudsete situationer; anmoder om en grundig vurdering af nødvendigheden af at øge de disponible beløb under dette udgiftsområde for at tage højde for en gnidningsløs udvikling af langsigtede programmerbare aktiviteter på dette område og sikre, at EU fuldt ud kan spille sin rolle som global aktør på internationalt plan;

4.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 4. december 2008

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1]særlig punkt 27, femte afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtning:

På samrådsmødet den 21. november 2008 enedes budgetmyndighedens to parter om at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere den finansiering på 2009-budgettet, der overstiger lofterne under udgiftsområde 4, med 420 mio. EUR til finansiering af faciliteten med henblik på en hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 tages fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse med henblik på tilvejebringelse af forpligtelsesbevillinger på 420 mio. EUR.

Dette beløb skal anvendes til at supplere finansieringen af faciliteten for en hurtig reaktion på de stærkt stigende fødevarepriser i udviklingslandene under udgiftsområde 4.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles den ... december 2008.

På Europa-Parlamentets vegne                              På Rådets vegne

Formanden                                                               Formanden

  • [1]               EUT C 139 af 14.06.2006, s. 1.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

1.12.2008

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Glenn Bedingfield, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Helga Trüpel, Wiesław Stefan Kuc, Paul Rübig, Peter Šťastný

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

 

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2