ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας σύμφωνα με την παράγραφο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

10.12.2008 - (COM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Reimer Böge

Διαδικασία : 2008/2321(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0493/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0493/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας σύμφωνα με την παράγραφο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0833 – C6‑0466/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] (ΔΣ), και ιδιαίτερα την παράγραφο 27,

–   έχοντας υπόψη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου της 4ης Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0493/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία νέας διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες («Επισιτιστική Διευκόλυνσης»), που υιοθετήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Ιουνίου 2008,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά τη συνεννόηση της 21ης Νοεμβρίου 2008, συμφώνησαν να διατεθεί συνολικό ποσό ενός δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα σε διάστημα μιας τριετίας για τη χρηματοδότηση της «Επισιτιστικής Διευκόλυνσης»,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής πρόβλεπε τη χρηματοδότηση της «Επισιτιστικής Διευκόλυνσης» από το περιθώριο του τομέα 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), προσέγγιση που απορρίφθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι καταλληλότερη λύση θα ήταν η αναθεώρηση του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του ΠΔΠ, αλλά το Συμβούλιο δεν συμφώνησε,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφώνησαν τελικά, η «Επισιτιστική Διευκόλυνση» να χρηματοδοτηθεί από το βέλτιστο συνδυασμό του Μέσου Ευελιξίας, του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας και της ανακατανομής πιστώσεων στον τομέα 4 από το Μέσο Σταθερότητας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφώνησαν ότι το Μέσο Ευελιξίας πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση της «Επισιτιστικής Διευκόλυνσης» με την κινητοποίηση συνολικού ποσού 420 εκατομμυρίων από τον προϋπολογισμό του 2009, από τα 730 εκατομμύρια που ήταν διαθέσιμα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέσου,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο μέσο εξαντλείται για δεύτερο συνεχές έτος, στην τριετία της νομικής ύπαρξης της ΔΣ,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δείχνει πως η επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρχει το συγκεκριμένο είδος μέσου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά -ειδικότερα τη δυνατότητα «μεταφοράς» των κονδυλίων που δεν απορροφήθηκαν- στη ΔΣ ήταν απολύτως βάσιμη, παρά την αντίδραση εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δείχνει επίσης -όπως και η διαρκής ανάγκη για χρήση άλλων έκτακτων μηχανισμών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων- πως υπάρχει διαρκές πρόβλημα όσον αφορά την ανεπάρκεια διαθέσιμων κονδυλίων στα πλαίσια των ανώτατων ορίων ορισμένων τομέων του ΠΔΠ, ιδιαίτερα στον τομέα 4,

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη συνεννόηση σχετικά με τη χρήση του Μέσου Ευελιξίας στην «Επισιτιστική Διευκόλυνση» σε συνολικό ύψος 420 εκατομμυρίων ευρώ για τον προϋπολογισμό του 2009·

2.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με το γεγονός ότι ο τομέας 4 βρίσκεται υπό διαρκή πίεση λόγω του μικρού περιθωρίου του, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η διαρκής κινητοποίηση μηχανισμών ευελιξίας σε αυτόν προκειμένου να υπάρχει αντίδραση σε απρόβλεπτες έκτακτες καταστάσεις· ζητεί να αξιολογηθεί πλήρως η ανάγκη για αύξηση των διαθέσιμων ποσών στο συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή ανάπτυξη μακροπρόθεσμων προγραμματίσιμων δραστηριοτήτων στο πεδίο αυτό και να διασφαλιστεί η ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται πλήρως στο ρόλο της ως παγκόσμιου παράγοντα στη διεθνή σφαίρα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με την κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας σύμφωνα με την παράγραφο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και ιδιαίτερα το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 27,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,[2]2

λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεννόηση της 21ης Νοεμβρίου 2008 τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφώνησαν να κινητοποιηθεί το Μέσο Ευελιξίας για τη συμπλήρωση της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του 2009, πάνω από τα ανώτατα όρια του τομέα 4, κατά 420 εκατ. ευρώ για τη Διευκόλυνση ταχείας αντιμετώπισης των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το Μέσο Ευελιξίας κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, με σκοπό να παράσχει το ποσό των 420 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση της χρηματοδότησης της Διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα 4.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, … Δεκεμβρίου 2008

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  • [1]               EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2] 2              EC

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Μαργαρίτης Σχοινάς, László Surján, Glenn Bedingfield, Κώστας Μποτόπουλος, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Helga Trüpel, Wiesław Stefan Kuc, Paul Rübig, Peter Šťastný

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία