Menettely : 2008/2321(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0493/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0493/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0620

MIETINTÖ     
PDF 110kWORD 54k
10.12.2008
PE 416.541v02-00 A6-0493/2008

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaisesti

(KOM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Reimer Böge

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaisesti

(KOM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0833 – C6‑0466/2008),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1), ja erityisesti sen 27 kohdan,

–   ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 4. joulukuuta 2008 järjestetyn kolmikantakokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6‑0493/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti kannattaa täysin komission aloitetta perustaa kehitysmaissa tapahtuvaan elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten uusi väline (jäljempänä 'elintarvikerahoitusväline'), jonka myös Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 19. ja 20. kesäkuuta 2008,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat 21. marraskuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa elintarvikerahoitusvälineelle kolmen vuoden aikana annettavasta 1 miljardin euron rahoituksesta,

C. ottaa huomioon, että komission alkuperäisen ehdotuksen mukaan elintarvikerahoitusväline olisi rahoitettu monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 liikkumavarasta, mutta sekä Euroopan parlamentti että neuvosto hylkäsivät tämän ehdotuksen,

D. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin mielestä sopivin ratkaisu olisi ollut monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän tarkistaminen, mutta neuvosto ei hyväksynyt tätä vaihtoehtoa,

E.  ottaa huomioon, että budjettivallan käyttäjät sopivat lopulta elintarvikerahoitusvälineen rahoittamisesta joustovälineen ja hätäapuvarauksen määrärahoja sekä otsakkeen 4 sisäisten siirtojen kautta saatavia vakautusvälineen määrärahoja optimaalisesti yhdistäen,

F.  ottaa huomioon, että budjettivallan käyttäjät sopivat, että elintarvikerahoitusvälinettä rahoitetaan joustovälineestä vuoden 2009 talousarviossa 420 miljoonalla eurolla välineessä käytettävissä olevasta 730 miljoonasta eurosta,

G. ottaa huomioon, että välinettä käytetään nyt toisena peräkkäisenä vuonna toimielinten välisen sopimuksen oikeudellisen olemassaolon kolmesta vuodesta,

H. katsoo, että tämän perusteella voidaan todeta, että Euroopan parlamentin vaatimus tämänkaltaisen välineen – johon liittyy erityisesti mahdollisuus käyttämättömien varojen siirtoon – ottamisesta toimielinten väliseen sopimukseen oli erittäin perusteltu huolimatta useiden jäsenvaltioiden vastustuksesta,

I.   katsoo, että samoin kuin tarve turvautua muihin poikkeuksellisiin välineisiin ennakoimattomien ja kiireellisten tilanteiden ratkaisemiseksi myös tämä osoittaa, että enimmäismäärät ovat jatkuvasti riittämättömät monivuotisen rahoituskehyksen tietyissä otsakkeissa, erityisesti otsakkeessa 4,

1.  on tyytyväinen neuvottelukokouksessa tehtyyn sopimukseen joustovälineen käytöstä elintarvikerahoitusvälineen rahoittamiseen yhteensä 420 miljoonalla eurolla vuoden 2009 talousarviossa;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

3.  toistaa kuitenkin olevansa huolissaan siitä, että otsakkeeseen 4 kohdistuu jatkuvia paineita, koska käytettävissä oleva liikkumavara on rajallinen, minkä vuoksi joustovälineeseen joudutaan turvautumaan tässä otsakkeessa toistuvasti kiireellisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa; kehottaa tutkimaan tyhjentävästi, pitäisikö otsakkeessa käytettävissä olevia määriä lisätä, jotta tällä alalla voitaisiin kehittää asianmukaisesti pitkän aikavälin toimintaa ja jotta varmistettaisiin unionin täydet valmiudet toimia maailmanlaajuisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä joulukuuta 2008,

joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 27 kohdan viidennen alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(2),

sekä ottavat huomioon, että budjettivallan käyttäjät sopivat 21 päivänä marraskuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa siitä, että joustovälineestä otetaan käyttöön vuoden 2009 talousarvioon sisältyvän rahoituksen täydentämiseksi 420 miljoonaa euroa, joita ei voida kattaa otsakkeen 4 enimmäismäärien rajoissa ja jotka osoitetaan rahoitusvälineelle elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Joustovälineestä otetaan 420 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina Euroopan unionin varainhoitovuoden 2009 yleiseen talousarvioon.

Tällä määrällä täydennetään otsakkeeseen 4 sisältyviä määrärahoja, jotka osoitetaan rahoitusvälineelle elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä […] joulukuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta                              Neuvoston puolesta

Puhemies                                                               Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL...


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.12.2008

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Glenn Bedingfield, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Helga Trüpel, Wiesław Stefan Kuc, Paul Rübig, Peter Šťastný

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö