JELENTÉS a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

10.12.2008 - (COM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Reimer Böge

Eljárás : 2008/2321(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0493/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0493/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra[1], és különösen annak 27. pontjára,

–   tekintettel a 2009. június 19-20-i brüsszeli Európai Tanács következtetéseire,

–   tekintettel a 2008. december 4-i háromoldalú megbeszélés eredményeire,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0493/2008),

A. mivel az Európai Parlament határozottan támogatja a Bizottság azon kezdeményezését, amely egy, a fejlődő országokban az élelmiszerárak emelkedésével kapcsolatos gyors intézkedés finanszírozását szolgáló eszköz (az „élelmiszereszköz”) létrehozására irányul, és amelyet a 2008. június 19-20-i Európai Tanács is üdvözölt,

B.  mivel a 2008. november 21-i egyeztető ülésen az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy három éven keresztül összesen 1 milliárd eurós finanszírozásban részesítik az élelmiszereszközt,

C. mivel a Bizottság javaslata szerint az élelmiszereszköz finanszírozása a többéves pénzügyi keret (TPK) 2. fejezetének keretéből történne, de ezt a javaslatot mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács is elutasította,

D. mivel az Európai Parlament úgy ítélte meg, hogy a legjobb megoldás a 4. fejezet felső határértékének felülvizsgálata volna, de ezt a lehetőséget a Tanács elutasította,

E.  mivel a költségvetési hatóság két ága végül megállapodott abban, hogy az élelmiszereszköz finanszírozását a rugalmassági eszköz, a sürgősségi segélyekre képzett tartalék és a stabilitási eszköz 4. fejezeten belüli átcsoportosításának optimális kombinációjával oldják meg,

F.  mivel a költségvetési hatóság mindkét ága egyetért abban, hogy a rugalmassági eszköznek, a rendelkezésre álló 730 millió euróból 420 millió eurónak a 2009-es költségvetésbe történő mobilizálásával hozzá kell járulnia az élelmiszereszköz finanszírozásához,

G. mivel az intézményközi megállapodás három éves fennállása óta ez már a második év, amikor sor kerül ezen eszköz igénybevételére,

H. mivel ez azt mutatja, hogy ennek a fajta, ilyen jellemzőkkel rendelkező – azaz a fel nem használt alapok átvitelét lehetővé tévő - eszköznek az intézményközi megállapodásba az Európai Parlament által történő beépítése megalapozott volt, annak ellenére, hogy sok tagállam tiltakozását váltotta ki,

I.   mivel ez azt is mutatja – mint ahogyan az előre nem látott sürgős helyzet megoldására egyéb kivételes mechanizmusok igénybevételének újra és újra felmerülő igénye is - , hogy folyamatos problémák vannak a TPK egyes fejezeteinek kereteiben rendelkezésre álló alapok elégtelensége miatt, különösen a 4. fejezetben,

1.   üdvözli az egyeztetés során elért megállapodást a rugalmassági eszköznek az élelmiszereszköz javára a 2009-es költségvetésben történő, összesen 420 millió eurós felhasználására vonatkozóan;

2.   jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt határozatot;

3.  megismétli azonban, hogy aggódik amiatt, hogy a 4. fejezet állandó nyomás alatt van a rendelkezésre álló keret korlátozottsága következtében, amely az e fejezethez tartozó rugalmassági mechanizmusok ismételt mobilizációját teszi szükségessé az előre nem látott sürgős helyzetek megoldása érdekében; felszólít annak alapos értékelésére, hogy szükséges-e az e fejezetben rendelkezésre álló összegek növelése annak érdekében, hogy ezen a területen biztosítható legyen a hosszú távú tervezhető tevékenységek zökkenőmentes fejlesztése és hogy az Unió a nemzetközi szférában fenntarthassa szereplői képességét;

4.  utasítja elnökét, hogy írja alá a határozatot a Tanács elnökével, és intézkedjék annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 139, 2006.6.14., 1. o.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. december 4.)

a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontja alapján történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodásra[1] és különösen annak 27. pontja ötödik bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 2008. november 21-i egyeztető ülésen a költségvetési hatóság két ága megállapodott, hogy a 2009. évi költségvetésben a 4. megnevezés felső határán túl 420 millió EUR összeggel igénybe veszi a rugalmassági eszközt a fejlődő országokban az élelmiszerárak emelkedésével kapcsolatos gyors intézkedés finanszírozásának kiegészítésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió általános költségvetésében a 2009-es pénzügyi évre a rugalmassági eszközt 420 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat formájában veszik igénybe.

Ezt az összeget a fejlődő országokban az élelmiszerárak emelkedésével kapcsolatos gyors intézkedés 4. megnevezésben biztosított finanszírozásának kiegészítésére kell felhasználni.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. december …-án/-én.

Az Európai Parlament részéről                    A Tanács részéről

Az elnök                                                        Az elnök

  • [1]               HL C 139., 2006.06.14., 1.o.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Elfogadás dátuma

1.12.2008

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson részt vevő képviselők

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Glenn Bedingfield, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Helga Trüpel, Wiesław Stefan Kuc, Paul Rübig, Peter Šťastný

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)