Ziņojums - A6-0493/2008Ziņojums
A6-0493/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

10.12.2008 - (COM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Budžeta komiteja
Referents: Reimer Böge
PR_ACI_Funds

Procedūra : 2008/2321(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0493/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0493/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0833 – C6‑0466/2008),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 27. pantu,

–   ņemot vērā 2008. gada 19. un 20. jūnija Eiropadomes secinājumus,

–   ņemot vērā 2008. gada 4. decembra trialoga rezultātus,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0493/2008),

A. tā kā Eiropas Parlaments stingri atbalsta Komisijas iniciatīvu izveidot jaunu mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs („Pārtikas mehānisms”), kas tika arī atbalstīts Eiropadomes 2008. gada 19. un 20. jūnija sanāksmē;

B.  tā kā Eiropas Parlaments un Padome 2008. gada 21. novembra saskaņošanas sanāksmē vienojās par finansējuma — EUR 1 miljards trīs gadu periodā — piešķiršanu „Pārtikas mehānismam”;

C. tā kā Komisijas sākotnējā priekšlikumā bija paredzēts „Pārtikas mehānismu” finansēt no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2. izdevumu kategorijas rezerves, taču gan Eiropas Parlaments, gan Padome šādu risinājumu noraidīja;

D. tā kā Eiropas Parlaments uzskatīja, ka vispiemērotākais risinājums būtu pārskatīt DFS 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, taču Padome šo iespēju noraidīja;

E.  tā kā abas budžeta lēmējiestādes beidzot vienojās finansēt „Pārtikas mehānismu”, optimāli izmantojot elastības instrumentu un ārkārtas palīdzības rezervi un 4. izdevumu kategorijā veicot līdzekļu pārvietošanu no stabilitātes instrumenta;

F.  tā kā abas budžeta lēmējiestādes vienojās, ka „Pārtikas mehānismu” finansēs arī no elastības instrumenta, 2009. gada budžetā paredzot izmantot EUR 420 miljonus no EUR 730 miljoniem, kas ir pieejami šim instrumentam;

G. tā kā trīs gadu laikā, kopš ir spēkā Iestāžu nolīgums, šo instrumentu izmanto jau otro gadu pēc kārtas;

H. tā kā tas liecina, ka Eiropas Parlamenta neatlaidība, prasot Iestāžu nolīgumā iekļaut šāda veida instrumentu, proti, instrumentu, kas paredz iespēju pārnest neizlietotos līdzekļu, bija pamatota, neskatoties uz vairāku dalībvalstu pretestību;

I.   tā kā tas arī liecina, ka atsevišķu DFS izdevumu kategoriju, sevišķi 4. izdevumu kategorijas, maksimālo apjomu robežās pieejamo līdzekļu nepietiekamais apjoms joprojām ir problēma, un par to liecina arī nepieciešamība atkārtoti izmantot citus ārkārtas mehānismus, lai reaģētu uz neatliekamām un neparedzētām situācijām,

1.   atzinīgi vērtē saskaņošanas sanāksmē panākto vienošanos par elastības instrumenta izmantošanu „Pārtikas mehānisma” finansēšanai 2009. gada budžetā kopumā par EUR 420 miljoniem;

2.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

3.  tomēr atkārtoti pauž bažas, ka situācija 4. izdevumu kategorijā pastāvīgi ir saspringta, jo tajā pieejamās rezerves nav pietiekamas, kā dēļ šajā izdevumu kategorijā atkārtoti ir jāizmanto elastības instruments, lai reaģētu uz neatliekamām un neparedzētām situācijām; aicina pamatīgi izvērtēt nepieciešamību palielināt šajā izdevumu kategorijā pieejamās summas, lai nodrošinātu ilgtermiņā plānojamu darbību netraucētu norisi šajā jomā un Eiropas Savienības spēju pilnībā iesaistīties pasaules procesos starptautiskā mērogā;

4.  uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt lēmumu un nodrošināt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 4. decembris)

par Eiropas Savienības elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 27. punkta 5. daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā abas budžeta lēmējiestādes 2008. gada 21. novembra saskaņošanas sanāksmē vienojās izmantot elastības instrumentu, lai, pārsniedzot 4. izdevumu kategorijā noteiktos maksimālos apjomus, par EUR 420 miljoniem papildinātu 2009. gada budžetu un finansētu mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto elastības instrumentu, lai piešķirtu EUR 420 miljonus saistību apropriācijās.

Šo summu izmanto, lai 4. izdevumu kategorijā piešķirtu papildu finansējumu mehānismam ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada ... decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

  • [1]               OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

1.12.2008

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Glenn Bedingfield, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Helga Trüpel, Wiesław Stefan Kuc, Paul Rübig, Peter Šťastný

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

 

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā