RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

10.12.2008 - (COM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Comisia pentru bugete
Raportor: Reimer Böge

Procedură : 2008/2321(ACI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0493/2008
Texte depuse :
A6-0493/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(COM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] (AII), în special punctul 27;

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 19 și 20 iunie 2008,

–   având în vedere concluziile trialogului din 4 decembrie 2008,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6–0493/2008),

A. întrucât Parlamentul European sprijină cu fermitate inițiativa Comisiei de a crea un nou mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare ( „mecanismul alimentar”), care a fost de asemenea aprobată de Consiliul European din 19 și 20 iunie 2008;

B.  întrucât, la reuniunea de concertare din 21 noiembrie 2008, Parlamentul European și Consiliul au aprobat o sumă totală de 1 miliard EUR, pe o perioadă de trei ani, pentru finanțarea „mecanismului alimentar”;

C. întrucât propunerea inițială a Comisiei prevedea finanțarea „mecanismului alimentar” din marja de la rubrica 2 din cadrul financiar multianual (CFM), dar această abordare a fost respinsă atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu;

D. întrucât Parlamentul European a considerat că cea mai adecvată soluție ar fi revizuirea plafonului de la rubrica 4 din CFM, dar Consiliul a respins această opțiune;

E.  întrucât cele două componente ale autorității bugetare au convenit în final să finanțeze „mecanismul alimentar” printr-o combinație optimă dintre instrumentul de flexibilitate, rezerva pentru ajutoare de urgență și redistribuirea, în cadrul rubricii 4, a unor sume de la instrumentul pentru stabilitate;

F.  întrucât ambele componente ale autorității bugetare au convenit că instrumentul de flexibilitate trebuie să contribuie la finanțarea „mecanismului alimentar” prin mobilizarea unei sume de 420 milioane EUR pentru bugetul 2009, din totalul de 730 milioane EUR disponibil în cadrul acestui instrument;

G. întrucât anul acesta este al doilea an consecutiv, din cei trei ani de existență juridică a AII, în care acest instrument este utilizat;

H. întrucât acest lucru demonstrează că eforturile Parlamentului European de a include în AII un instrument cu asemenea caracteristici - în special posibilitatea de „reportare” a fondurilor neutilizate - au fost întemeiate, în pofida rezistenței întâmpinate din partea mai multor state membre;

I.   întrucât acest lucru demonstrează, de asemenea, - ca și nevoia repetată de a utiliza alte mecanisme excepționale pentru a face față unor situații urgente și neprevăzute - existența unei probleme persistente privind insuficiența fondurilor disponibile în cadrul plafoanelor anumitor rubrici din CFM, în special în cadrul rubricii 4,

1.   salută acordul la care s-a ajuns în cursul concertării cu privire la utilizarea instrumentului de flexibilitate în favoarea „mecanismului alimentar”, pentru o sumă totală de 420 milioane EUR pentru bugetul 2009;

2.   aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

3.  își reiterează, totuși, preocupările cu privire la faptul că rubrica 4 a fost supusă unei presiuni permanente ca urmare a marjei disponibile limitate, ceea ce face necesară mobilizarea repetată a unor mecanisme de flexibilitate în cadrul acestei rubrici pentru a răspunde unor situații urgente și neprevăzute; solicită o evaluare detaliată a necesității de a majora sumele disponibile în cadrul acestei rubrici pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a activităților care pot fi programate pe termen lung în acest domeniu și pentru a garanta capacitatea Uniunii de a-și juca pe deplin rolul de actor global pe scena internațională;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna decizia împreună cu Președintele Consiliului și a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, inclusiv anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 4 decembrie 2008

privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 27,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât la reuniunea de conciliere din 21 noiembrie 2008, cele două componente ale autorității bugetare au convenit să mobilizeze instrumentul de flexibilitate pentru a completa finanțarea în bugetul 2009, dincolo de plafoanele de la rubrica 4, cu 420 de milioane EUR pentru finanțarea mecanismului de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare,

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, se utilizează instrumentul de flexibilitate pentru a asigura suma de 420 milioane EUR în credite de angajament.

Suma va fi utilizată pentru a completa finanțarea mecanismului de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare la rubrica 4.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, ...decembrie 2008.

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                 Președintele

  • [1]               JO C 139, 14.06.06, p. 1.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

1.12.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Glenn Bedingfield, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Helga Trüpel, Wiesław Stefan Kuc, Paul Rübig, Peter Šťastný

Membri supleanți prezenți la votul final

 

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final