Postopek : 2008/2321(ACI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0493/2008

Predložena besedila :

A6-0493/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2008 - 6.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0620

POROČILO     
PDF 118kWORD 55k
10.12.2008
PE 416.541v02-00 A6-0493/2008

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Odbor za proračun

Poročevalec: Reimer Böge

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2008)0833 – C6‑0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2008)0833– C6-0466/2008),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju,(1) še posebej točke 27 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta 19. in 20. junija 2009,

–   ob upoštevanju rezultatov tristranskih pogovorov 4. decembra 2008,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6–0493/2008),

A. ker Evropski parlament odločno podpira pobudo Komisije, da se oblikuje nov instrument za hitro odzivanje na naraščajoče cene hrane v državah v razvoju (instrument za hrano), ki ga je podprl tudi Evropski svet 19. in 20. junija 2008,

B.  ker sta se Evropski parlament in Svet na usklajevalnem sestanku 21. novembra 2008 sporazumela, da se za instrument za hrano v treh letih nameni skupaj 1 milijarda EUR,

C. ker je Komisija v prvotnem predlogu predvidela, da se instrument za hrano financira iz razlike do zgornje meje v razdelku 2 večletnega finančnega okvira, kar sta Evropski parlament in Svet zavrnila,

D. ker je Evropski parlament ocenil, da bi bila najustreznejša rešitev revizija zgornje meje razdelka 4 večletnega finančnega okvira, vendar se Svet s tem predlogom ni strinjal,

E.  ker sta se veji proračunskega organa končno dogovorili o najprimernejši možnosti za financiranje instrumenta za hrano, in sicer kombinaciji instrumenta prilagodljivosti, rezerve za nujno pomoč in prerazporeditve v razdelku 4 iz instrumenta za stabilnost,

F.  ker sta se veji proračunskega organa strinjali, da bo za financiranje instrumenta za hrano iz instrumenta prilagodljivosti v proračunu za leto 2009 namenjenih 420 milijonov EUR, od skupaj 730 milijonov EUR, ki so v instrumentu prilagodljivosti še na voljo,

G. ker je to že drugo leto v triletnem obdobju zakonske veljavnosti medinstitucionalnega sporazuma, ko je bil instrument prilagodljivosti uporabljen,

H. ker je to dokaz, da je bilo vztrajanje Evropskega parlamenta, da se z medinstitucionalnim sporazumom uvede instrument s takšnimi lastnostmi ‑ zlasti z možnostjo prenosa neporabljenih sredstev –, utemeljeno, kljub nasprotovanju nekaterih držav članic,

I.   ker omenjena dejstva ‑ pa tudi ponavljajoča se potreba po uporabi drugih izjemnih mehanizmov, kadar je treba nujno ukrepati v nepredvidenih situacijah ‑ kažejo, da v nekaterih razdelkih večletnega finančnega okvira, zlasti razdelku 4, stalno primanjkuje sredstev zaradi prenizkih zgornjih meja,

1.   pozdravlja dogovor o uporabi instrumenta prilagodljivosti za instrument za hrano v proračunu za leto 2009 v skupnem znesku 420 milijonov EUR;

2.   odobri sklep, priložen tej resoluciji;

3.  kljub temu znova izraža zaskrbljenost, ker je razdelek 4 zaradi prenizke zgornje meje nenehno pod pritiskom, zaradi česar je treba za nujne ukrepe ob nepredvidenih dogodkih v tem razdelku vedno znova uporabiti mehanizme prilagodljivosti; poziva k poglobljeni oceni, ali je morda treba povečati razpoložljive zenske v tem razdelku, da se omogoči nemoten razvoj dolgoročnih programljivih dejavnosti na tem področju in zagotovi, da bo Unija zmožna odigrati svojo vlogo globalnega akterja na mednarodnem prizorišču;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in zagotovi njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, vključno s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 4. decembra 2008

o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju,(1) še posebej petega odstavka točke 27,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju dejstva, da sta se na usklajevalnem sestanku 21. novembra 2008 obe veji proračunskega organa sporazumeli o uporabi instrumenta prilagodljivosti, da se povečajo finančna sredstva v proračunu za leto 2009 nad zgornjo mejo razdelka 4, in sicer v znesku 420 milijonov EUR za financiranje instrumenta za hitro odzivanje na naraščajoče cene hrane v državah v razvoju –

SKLENILA:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2009 se uporabi instrument prilagodljivosti, da se zagotovi 420 milijonov EUR proračunskih sredstev za prevzem obveznosti.

Ta znesek se uporabi za dodatno financiranje instrumenta za hitro odzivanje na naraščajoče cene hrane v državah v razvoju iz razdelka 4.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, xx. decembra 2008.

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                 Predsednik

(1)

              UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

1.12.2008

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Margaritis Schinas, László Surján, Glenn Bedingfield, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Göran Färm, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Helga Trüpel, Wiesław Stefan Kuc, Paul Rübig, Peter Šťastný

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

 

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov