Διαδικασία : 2008/0199(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0494/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0494/2008

Συζήτηση :

PV 16/12/2008 - 21
CRE 16/12/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0630

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 213kWORD 327k
10.12.2008
PE 415.139v02-00 A6-0494/2008

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης

(COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Εισηγητής: Christian Ehler

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης

(COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008) 0661),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 47, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0361/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0494/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Το τρέχον κατώτατο επίπεδο κάλυψης βάσει της οδηγίας 94/19/ΕΚ ορίζεται σε 20 000 ευρώ με δυνατότητα επιλογής για τα κράτη μέλη να ορίζουν υψηλότερη κάλυψη. Ωστόσο, αυτό έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για μεγάλο αριθμό καταθέσεων στην Κοινότητα. Προκειμένου να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών, το κατώτατο επίπεδο κάλυψης πρέπει να αυξηθεί.

(3) Το τρέχον κατώτατο επίπεδο κάλυψης βάσει της οδηγίας 94/19/ΕΚ ορίζεται σε 20 000 ευρώ με δυνατότητα επιλογής για τα κράτη μέλη να ορίζουν υψηλότερη κάλυψη. Ωστόσο, αυτό έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για μεγάλο αριθμό καταθέσεων στην Κοινότητα. Προκειμένου να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών, και η ύπαρξη μεγαλύτερης σταθερότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές,, το κατώτατο επίπεδο κάλυψης πρέπει να αυξηθεί στις 50 000 ευρώ. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η κάλυψη των συνολικών καταθέσεων κάθε καταθέτη αυξάνεται σε 100 000 ευρώ, ή ισοδύναμο ποσόν, εκτός εάν η εκτίμηση του αντικτύπου που υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 Απριλίου 2009 καταλήγει ότι η αύξηση δεν είναι κατάλληλη και δεν είναι οικονομικά βιώσιμη για όλα τα κράτη μέλη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Εξασφαλίζονται η διατήρηση της θέσπισης εγγύησης, η δυνατότητα πλήρους κάλυψης ορισμένων καταθέσεων συμπεριλαμβανομένων προσωρινά αυξημένων υπολοίπων λογαριασμού και ρυθμίσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών για νομίσματα εκτός ευρωζώνης.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η προθεσμία εκταμίευσης εντός τριών μηνών που προβλέπεται σήμερα, που μπορεί να επεκταθεί σε εννέα μήνες, εναντιώνεται στην ανάγκη να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Συνεπώς, ο χρόνος εκταμίευσης πρέπει να μειωθεί σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αντίστοιχων πληροφοριών από το οικείο σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου η επιστροφή των καταθέσεων ενεργοποιείται από τη σχετική διαπίστωση των αρμόδιων αρχών, η περίοδος των 21 ημερών για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται σήμερα πρέπει να μειωθεί σε 3 ημέρες για να μην παρακωλύεται η ταχεία εκταμίευση.

(5) Η προθεσμία εκταμίευσης εντός τριών μηνών που προβλέπεται σήμερα, που μπορεί να επεκταθεί σε εννέα μήνες, εναντιώνεται στην ανάγκη να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Συνεπώς, ο χρόνος εκταμίευσης πρέπει να μειωθεί σε 14 ημέρες καλύπτοντας την ανάλυση των στοιχείων και την εφαρμογή της απόφασης εκταμίευσης, από την ημερομηνία παραλαβής των αντίστοιχων πληροφοριών από το οικείο σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου η επιστροφή των καταθέσεων ενεργοποιείται από τη σχετική διαπίστωση των αρμόδιων αρχών, η περίοδος των 21 ημερών για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται σήμερα πρέπει να μειωθεί σε 3 ημέρες για να μην παρακωλύεται η ταχεία εκταμίευση. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτές η συνέχιση των τραπεζικών υπηρεσιών και η πρόσβαση σε χρήματα πρέπει να θεσπισθούν επείγουσες εκταμιεύσεις για την παροχή των αναγκαίων ρευστών, πράγμα που εξασφαλίζει κατάλληλες πληρωμές έως τουλάχιστον 1.000 ευρώ εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης. Οι αιτήσεις και οι έρευνες για επείγουσες εκταμιεύσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται στις περιοχές στις οποίες βρίσκεται η τράπεζα ή είχε υποκαταστήματα.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Καταθέσεις μπορεί να θεωρηθούν μη διαθέσιμες εφόσον υπήρξαν ανεπιτυχή μέτρα έγκαιρης παρέμβασης ή αναδιοργάνωσης. Αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές από το να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες αναδιάρθρωσης κατά την περίοδο εκταμίευσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η δυνατότητα επιλεκτικής εξαίρεσης ορισμένων κατηγοριών καταθετών που θεσπίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 94/19/ΕΚ έχει οδηγήσει σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων που πρέπει να εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής των καταθέσεων. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι δυσχεραίνει την εφαρμογή των διευθετήσεων μεταξύ των συστημάτων της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής (συμπληρωματικές παροχές) και καθυστερεί την εκταμίευση και, συνεπώς, πρέπει να διακοπεί. Επιπλέον οι περισσότερες από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σήμερα αφορούν δημόσιους φορείς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η αυξημένη προστασία πρέπει, ωστόσο, να ωφελήσει τους καταθέτες οι οποίοι, κατ’ αρχήν, δεν διαθέτουν μεγάλη χρηματοοικονομική εμπειρία. Επομένως, η προστασία πρέπει να περιοριστεί στους λιανικούς καταθέτες, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επιλογής για τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την εν λόγω προστασία σε άλλες κατηγορίες καταθετών.

(6) Η δυνατότητα επιλεκτικής εξαίρεσης ορισμένων κατηγοριών καταθετών που θεσπίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 94/19/ΕΚ έχει οδηγήσει σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων που πρέπει να εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής των καταθέσεων. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι δυσχεραίνει την εφαρμογή των διευθετήσεων μεταξύ των συστημάτων της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής (συμπληρωματικές παροχές) και καθυστερεί την εκταμίευση και, συνεπώς, πρέπει να διακοπεί. Επιπλέον οι περισσότερες από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σήμερα αφορούν δημόσιους φορείς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η αυξημένη προστασία πρέπει, ωστόσο, να ωφελήσει τους καταθέτες οι οποίοι, κατ’ αρχήν, δεν διαθέτουν μεγάλη χρηματοοικονομική εμπειρία. Θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής για τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την προστασία σε άλλες κατηγορίες καταθετών.

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στο τροποποιημένο νομικό κείμενο.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

(7) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να είναι ικανό να συγκεντρώνει χρηματοδοτικούς πόρους για τον σκοπό της υποστήριξης της συνέχισης των τραπεζικών υπηρεσιών και της πρόσβασης σε χρήματα και θα πρέπει να λειτουργεί ως πιστωτικός φορέας στις συνήθεις διαδοχικές φάσεις της αφερεγγυότητας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Πρέπει ειδικότερα να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να αναπροσαρμόσει το επίπεδο κάλυψης. Δεδομένου ότι το μέτρο αυτό είναι γενικής εμβέλειας και έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση ενός μη ουσιώδους στοιχείου της οδηγίας 94/19/ΕΚ, πρέπει να θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στο τροποποιημένο νομικό κείμενο.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Όταν, για λόγους επιτακτικής ανάγκης, δεν μπορούν να τηρηθούν οι κανονικές προθεσμίες για τη κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης του άρθρου 5α, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ για την έγκριση της προσωρινής αύξησης του επιπέδου κάλυψης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στο τροποποιημένο νομικό κείμενο.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 1 – σημείο 3 – περίπτωση ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Το σημείο (3), περίπτωση (ii) του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"(ii) είτε δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος, έλαβε απόφαση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της ικανότητας των καταθετών να εγείρουν αξιώσεις αποκατάστασης οφειλόμενων και καταβλητέων καταθέσεων έναντι του ιδρύματος, εάν αυτό συμβεί πριν την [...] διαπίστωση, σύμφωνα με την περίπτωση (i)· ".

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Οδηγία 94/19/EC

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων συνεργάζονται μεταξύ τους.

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, τα κράτη μέλη και τα συστήματά τους για την εγγύηση των καταθέσεων συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους όσον αφορά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, μέτρα που αφορούν τις διαδικασίες, την ανταλλαγή όλων των σχετικών πληροφοριών και την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων σε περίπτωση πιθανής διασυνοριακής κρίσης.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 94/19/EC

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος άρθρου και, εφόσον ενδείκνυται, προτείνει σχετικές τροποποιήσεις.

6. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος άρθρου ανά διετία ή όποτε απαιτείται λόγω έκτακτης ανάγκης και, εφόσον ενδείκνυται, προτείνει σχετικές τροποποιήσεις.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 94/19/EC

Άρθρο 7 – παράγραφοι 1, 2 και 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) Παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από:

(α) Παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από:

1. Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων καθορίζουν ότι το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη πρέπει να καλύπτεται μέχρι ποσού 50 000 ευρώ σε περίπτωση που οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες..

1. Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων καθορίζουν ότι το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη πρέπει να καλύπτεται μέχρι ποσού 50 000 ευρώ σε περίπτωση που οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2009 το αργότερο η κάλυψη αυξάνεται σε τουλάχιστον 100 000 ευρώ.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η κάλυψη των συνολικών καταθέσεων κάθε καταθέτη αυξάνεται σε 100 000 ευρώ, ή ισοδύναμο ποσόν, εκτός εάν η εκτίμηση του αντικτύπου που υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 Απριλίου 2009 καταλήγει ότι αυτή η αύξηση δεν είναι κατάλληλη και δεν είναι οικονομικά βιώσιμη για όλα τα κράτη μέλη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Εξασφαλίζονται η διατήρηση της θεσμικής εγγύησης, η δυνατότητα πλήρους κάλυψης ορισμένων καταθέσεων συμπεριλαμβανομένων προσωρινά αυξημένων υπολοίπων λογαριασμού και ρυθμίσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών για νομίσματα εκτός ευρωζώνης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι ορισμένες καταθέσεις, που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εξαιρούνται από την εγγύηση ή ότι η παρεχόμενη εγγύηση είναι χαμηλότερη υπό τον όρο ότι η πληρωμή σε όλους τους καταθέτες πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι ορισμένες καταθέσεις, που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εξαιρούνται από την εγγύηση ή ότι η παρεχόμενη εγγύηση είναι χαμηλότερη υπό τον όρο ότι η πληρωμή σε όλους τους καταθέτες πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

3. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τους καταθέτες που είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν για άλλους σκοπούς, εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας..

 

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόζει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και την οικονομική και νομισματική κατάσταση στην Κοινότητα.

διαγράφεται

Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7α παράγραφος 2.

 

Αιτιολόγηση

Ενδεχόμενες περαιτέρω αλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της συνήθους διαδικασίας. Η ετήσια αναθεώρηση της Επιτροπής διασφαλίζει τη έγκαιρη λήψη μέτρων.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες, να αποφασίσει την προσωρινή αύξηση του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7α παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Ενδεχόμενες περαιτέρω αλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της συνήθους διαδικασίας. Η ετήσια αναθεώρηση της Επιτροπής διασφαλίζει τη έγκαιρη λήψη μέτρων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών που συστάθηκε με την απόφαση 2004/10/ΕΚ της Επιτροπής*.

διαγράφεται

___________________

 

ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σελ. 36.

 

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στο τροποποιημένο νομικό κείμενο.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 7α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

διαγράφεται

____________________

 

** ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

 

Αιτιολόγηση

Ενδεχόμενες περαιτέρω αλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της συνήθους διαδικασίας. Η ετήσια αναθεώρηση της Επιτροπής διασφαλίζει τη έγκαιρη λήψη μέτρων.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 7α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ενδεχόμενες περαιτέρω αλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της συνήθους διαδικασίας. Η ετήσια αναθεώρηση της Επιτροπής διασφαλίζει τη έγκαιρη λήψη μέτρων.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 4α (νέα)

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Στο άρθρο 9, παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής:

 

"1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στους σημερινούς και στους μελλοντικούς καταθέτες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων του οποίου το ίδρυμα και τα υποκαταστήματά του είναι μέλη εντός της Κοινότητας ή οιεσδήποτε εναλλακτικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο ή στο άρθρο 3, παράγραφος 4. Οι καταθέτες ενημερώνονται για τις διατάξεις του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων ή οιεσδήποτε εναλλακτικές ρυθμίσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων του ποσού και του πεδίου κάλυψης που παρέχονται από το σύστημα εγγύησης. Όταν μια κατάθεση δεν είναι εγγυημένη από ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 7, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αναλόγως τους καταθέτες του. Όλες οι πληροφορίες διατίθενται με εύκολα κατανοητό τρόπο."

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ακριβή στοιχεία όσον αφορά τους καταθέτες και τις καταθέσεις, που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση των απαιτήσεων, τίθενται στην διάθεση του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων όταν οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στη διαπίστωση που αναφέρεται στο σημείο 3(i) του άρθρου 1 ή όταν η δικαστική αρχή λαμβάνει την απόφαση που αναφέρεται στο σημείο 3(ii) του εν λόγω άρθρου.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ακριβή στοιχεία όσον αφορά τους καταθέτες και τις καταθέσεις, που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση των απαιτήσεων, τίθενται χωρίς περιττή καθυστέρηση στην διάθεση του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν προβεί στη διαπίστωση που αναφέρεται στο σημείο 3(i) του άρθρου 1 ή η δικαστική αρχή έχει λάβει την απόφαση που αναφέρεται στο σημείο 3(ii) του εν λόγω άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες διευκολύνουν μια περισσότερο ανάλογη και πρακτική προσέγγιση όσον αφορά την παροχή δεδομένων που αφορούν τον καταθέτη σε περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα δηλώσει αδυναμία πληρωμών. Η υποχρέωση υποβολής δεδομένων ταυτόχρονα με την διαπίστωση αδυναμίας πληρωμής θα απαιτούσε μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, πράγμα που θα αποδεικνυόταν ιδιαίτερα επαχθές. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων και μεγαλύτερο βαθμό νομικής ασφάλειας.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλουν τις δεόντως αποδεδειγμένες απαιτήσεις καταθετών που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός τριών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τίθενται στην διάθεση τους."

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της συνέχισης των τραπεζικών υπηρεσιών και της πρόσβασης σε χρήματα, τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλουν τις δεόντως αποδεδειγμένες απαιτήσεις καταθετών που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός δέκα τεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τίθενται στην διάθεση τους. Δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον μπορεί να προταθεί περαιτέρω μείωση στις δέκα ημέρες χωρίς περιορισμό του πεδίου κάλυψης.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτές η συνέχιση των τραπεζικών υπηρεσιών και η πρόσβαση σε χρήματα, τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων προβαίνουν σε ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επειγουσών εκταμιεύσεων κατάλληλων ποσών κατόπιν αιτήσεως του θιγόμενου καταθέτη έως τουλάχιστον 1.000 ευρώ εντός τριών ημερών ή λιγότερο μετά την αίτηση.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την ενδεχόμενη εναρμόνιση των μηχανισμών χρηματοδότησης των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και την πιθανή καθιέρωση κοινοτικού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, μαζί με οποιεσδήποτε κατάλληλες προτάσεις.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 έκθεση σχετικά με:

 

 

- εναρμόνιση των μηχανισμών χρηματοδότησης των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, όπου εξετάζει συγκεκριμένα τις επιπτώσεις μιας τέτοιας εναρμόνισης στην περίπτωση διασυνοριακής κρίσης, όσον αφορά την διαθεσιμότητα των αποζημιώσεων για τις καταθέσεις και όσον αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό και το κόστος μιας τέτοιας εναρμόνισης·

 

- πρότυπα για τη βελτίωση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με κινδύνους·

 

- σχέδια υποδειγμάτων για την καθιέρωση συνεισφορών με βάση τους κινδύνους·

 

- τα οφέλη μιας πιθανής καθιέρωσης ενός κοινοτικού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων· αυτό θα καλύπτει τις επιπτώσεις των διαφορετικών νομοθεσιών όσον αφορά την αντιστάθμιση, όταν η πίστωση ενός καταθέτη αντισταθμίζεται με τα χρέη του, την αποδοτικότητα του συστήματος και πιθανές στρεβλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη διασυνοριακές διαδικασίες εκκαθάρισης·

 

- τις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ και των τοπικών αρχών όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης της εγγύησης των καταθέσεων·

 

Εάν χρειασθεί, η Επιτροπή υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση της νομικής βάσης.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Παράρτημα Ι – παράγραφοι 1 έως 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τα σημεία 1 έως 9 διαγράφονται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της τροποποίησης του παραρτήματος είναι συμβατή με την διατήρηση του αρχικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο β

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Παράρτημα Ι – παράγραφος 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) το σημείο 11 διαγράφεται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της τροποποίησης του παραρτήματος είναι συμβατή με την διατήρηση του αρχικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ α

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Παράρτημα Ι – παράγραφος 13 – περίπτωση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) Στο σημείο 13, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής:

 

"- του ευρώ."

Αιτιολόγηση

Η ονομασία του ευρωπαϊκού νομίσματος είναι "ευρώ".

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Οδηγία 94/19/ΕΚ

Παράρτημα Ι – παράγραφος 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) το σημείο 14 διαγράφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της τροποποίησης του παραρτήματος είναι συμβατή με την διατήρηση του αρχικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τρέχουσα κρίση εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές αποκάλυψε την ανεπάρκεια που φαίνεται να παρουσιάζουν ακόμη και τα σημερινά πρότυπα εγγύησης καταθέσεων.

Στο τέλος του 2007, το Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητά να ενημερωθεί εκτενώς σχετικά με:

           - τους διάφορους μηχανισμούς χρηματοδότησης,

           - την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων σε περίπτωση διασυνοριακής κρίσης,

           - την ισοκατανομή του βάρους σε καταστάσεις διασυνοριακών κρίσεων, και τέλος

- την εφαρμογή βελτιωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνων και τη δυνατότητα εισαγωγής συνεισφορών με βάση τους κινδύνους.

Εκτός αυτού, το Κοινοβούλιο διακρίνει ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την σύντμηση των προθεσμιών για τις αποζημιώσεις και επιθυμεί αύξηση του ελάχιστου επιπέδου προστασίας των καταθετών.

Η έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή περιέχει τροπολογίες όσον αφορά:

           - τις προθεσμίες εκταμίευσης,

           - το καλυπτόμενο ποσό,

           - την έκταση της κάλυψης της εγγύησης των καταθέσεων,

           - τον επιμερισμό του κόστους,

           - τη διασυνοριακή συνεργασία.

Εκτός αυτού, η Επιτροπή υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αντί για αντίστοιχες προτάσεις τροποποίησης της νομοθεσίας όσον αφορά τους μηχανισμούς χρηματοδότησης και τα κοινά συστήματα εγγυήσεων.

Κατά την άποψη του εισηγητή, η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει κατά κύριο λόγο τα εξής προβλήματα:

-  Η προθεσμία εκταμιεύσεων κρίθηκε σύντομη. Η εκταμίευση εντός τριών ημερών δεν είναι δυνατή. Η σύγκριση με άλλα συστήματα δεν είναι κατανοητή, καθώς τα καθήκοντα επιτελούνται με διαφορετικό τρόπο και τα συστήματα εγγυήσεων είναι οργανωμένα διαφορετικά. Σύμφωνα με την άποψη του εισηγητή, μια υπερβολικά σύντομη και μη ρεαλιστική προθεσμία θα κλονίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή ακόμη περισσότερο στην περίπτωση κρίσης. Προκειμένου να παρασχεθεί βραχυπρόθεσμα η απαραίτητη ρευστότητα στους ανθρώπους, και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η ορθή επεξεργασία των υποθέσεων εγγυήσεων, ο εισηγητής απαιτεί την καθιέρωση ρυθμίσεων για εκταμιεύεις έκτακτης ανάγκης.

-  Η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε χωρίς την αξιολόγηση του αντικτύπου. Καθώς η σημερινή κατάσταση της χρηματοπιστωτικής αγοράς απαιτεί άμεση δράση, η παράλειψη αυτή φαίνεται αποδεκτή. Ωστόσο, θα μπορούσε να συζητηθεί το γιατί μια περαιτέρω αύξηση του ποσού που μπορεί να καλυφθεί έως το τέλος του επόμενου έτους δεν χρειάζεται να συνδέεται με την υποβολή της αξιολόγησης του αντικτύπου.

-  Μελλοντικά, η Επιτροπή θέλει να αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις αύξησης του καλυπτόμενου ποσού με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Δεδομένης της κάλυψης των μέσων καταθέσεων που έχει επιτευχθεί με καλυπτόμενο ποσό 50.000 ευρώ αντί για 100.000 ευρώ, και 80% αντί για 90%, η διαδικασία αυτή δεν φαίνεται να είναι αναγκαία. Επίσης η οδηγία και το ποσό που καλύπτεται θα αναθεωρούνται σε ετήσια βάση. Κατά την άποψη του εισηγητή, ενδεχόμενες αναγκαίες τροπολογίες μπορούν να πραγματοποιούνται με τη συνήθη διαδικασία.

-  Παρά το γεγονός ότι ενσωματώθηκε η υποχρέωση για διασυνοριακή συνεργασία λείπουν οι ημερομηνίες αναθεώρησης, όπως και ο ορισμός των δραστηριοτήτων που πρέπει αναληφθούν σε περίπτωση κρίσης, τα οποία είναι στοιχεία που είχε απαιτήσει πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

-  Με την πρόταση της Επιτροπής περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στους ιδιωτικούς επενδυτές . Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να προστατεύονται με ευρωπαϊκό κανονισμό. Δεδομένης της σημασίας τους για την οικονομική κατάσταση στα κράτη μέλη και την αγορά εργασίας στην Ευρώπη, αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να περιλαμβάνονται και να προστατεύονται.

-  Επίσης, οι σκέψεις οι μελλοντικά οι προτάσεις για χρηματοδοτικούς μηχανισμούς να υποβάλλονται το ταχύτερο μέσα σε δώδεκα μήνες θεωρούνται προβληματικές. Δεδομένων των δυσκολιών στην συμμόρφωση με τις νέες προθεσμίες εκταμίευσης μέσω μεμονωμένων συστημάτων εγγυήσεων πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες της αναθεώρησης. Ο εισηγητής προτείνει ένα σχέδιο έως το τέλος Απριλίου του 2009.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.10.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

23.10.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

23.10.2008

JURI

23.10.2008

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

5.11.2008

JURI

3.11.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Christian Ehler

13.10.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.11.2008

17.11.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Μαργαρίτης Σχοινάς, Lars Wohlin

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Bösch, Gary Titley

Ημερομηνία κατάθεσης

10.12.2008

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου