MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta

10.12.2008 - (KOM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD)(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Christian Ehler

Menettely : 2008/0199(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0494/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0494/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta

(KOM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD)(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0661),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0361/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0494/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Direktiivissä 94/19/EY säädetty talletussuojan nykyinen vähimmäistaso on 20 000 euroa, ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus päättää korkeammasta tasosta. Tämä on osoittautunut riittämättömäksi suurelle joukolle talletuksia yhteisössä. Jotta tallettajien luottamus säilyisi, talletussuojan vähimmäistasoa olisi nostettava.

(3) Direktiivissä 94/19/EY säädetty talletussuojan nykyinen vähimmäistaso on 20 000 euroa, ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus päättää korkeammasta tasosta. Tämä on osoittautunut riittämättömäksi suurelle joukolle talletuksia yhteisössä. Jotta tallettajien luottamus säilyisi ja jotta rahoitusmarkkinoiden vakautta voitaisiin parantaa, talletussuojan vähimmäistasoa olisi nostettava 50 000 euroon. Kaikkien saman tallettajan talletusten suoja korotetaan 100 000 euroon tai vastaavaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009, ellei komission 30 päivään huhtikuuta 2009 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimittamassa vaikutusten arvionnissa todeta, että tällainen korotus ei ole tarkoituksenmukainen eikä taloudellisesti toteuttamiskelpoinen kaikille jäsenvaltioille kuluttajansuojan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistamiseksi. On varmistettava institutionaalisten takuiden säilyminen, mahdollisuus tiettyjen talletusten täydelliseen suojaan mukaan luettuina väliaikaisesti nostetut tilit ja vaihtokurssijärjestelyt muille kuin euroalueen valuutoille.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Nykyisin voimassa oleva korvausten maksuaika, kolme kuukautta, jota voidaan pidentää yhdeksään kuukauteen, on tallettajien luottamuksen ylläpidon kannalta vahingollinen eikä vastaa tallettajien tarpeita. Korvausten maksuaikaa olisikin lyhennettävä kolmeen päivään alkaen siitä päivästä, jona asianomainen talletusten vakuusjärjestelmä on saanut asiaa koskevan tiedon. Lisäksi tapauksissa, joissa korvausten maksaminen on käynnistetty toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä, päätöksenteolle varattu nykyinen 21 päivän määräaika olisi lyhennettävä kolmeen päivään, jotta ei haitattaisi korvausten nopeaa maksamista.

(5) Nykyisin voimassa oleva korvausten maksuaika, kolme kuukautta, jota voidaan pidentää yhdeksään kuukauteen, on tallettajien luottamuksen ylläpidon kannalta vahingollinen eikä vastaa tallettajien tarpeita. Korvausten maksuaikaa olisikin lyhennettävä 14 työpäivään siten, että se kattaa tietojen analyysin ja maksupäätöksen täytäntöönpanon, alkaen siitä päivästä, jona asianomainen talletusten vakuusjärjestelmä on saanut asiaa koskevan tiedon. Lisäksi tapauksissa, joissa korvausten maksaminen on käynnistetty toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä, päätöksenteolle varattu nykyinen 21 päivän määräaika olisi lyhennettävä kolmeen päivään, jotta ei haitattaisi korvausten nopeaa maksamista. Jos pankkipalveluiden jatkuvuutta ja rahojen saatavuutta ei voida taata, tarvittavien käteisvarojen osoittamista varten olisi perustettava hätärahasto, joka takaa vähintään 1 000 euron suuruiset maksut kolmen päivän kuluessa hakemuksesta. Hakemuksia tai hätärahastoon kohdistuvia pyyntöjä on voitava tehdä sillä alueella, jossa pankki sijaitsee tai jossa sillä oli haarakonttoreita.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Talletukset voidaan katsoa talletuksiksi, joita ei kyetä maksamaan, kun varhaisessa vaiheessa toteutettavat toimet tai uudelleenjärjestelytoimet ovat osoittautuneet tuloksettomiksi. Tämä ei kuitenkaan saisi estää toimivaltaisia viranomaisia pyrkimästä uudelleenjärjestelyihin korvauksen maksuaikana.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Mahdollisuus tehdä harkinnanvaraisia poikkeuksia direktiivin 94/19/EY liitteessä I vahvistettujen tiettyjen tallettajaluokkien osalta on johtanut erilaisiin edunsaajaluokkiin, jotka on yksilöitävä korvausten maksumenettelyissä. Tämä on osoittautunut vaikeaksi kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion välisten järjestelmien (ns. topping up -järjestelyt) noudattamista varmistettaessa, ja se hidastaa korvausten maksamista; mahdollisuus olisikin poistettava. Lisäksi useimmat nykyisin mahdolliset poikkeukset koskevat julkisyhteisöjä ja rahoituslaitoksia. Parannetusta suojasta olisi kuitenkin oltava hyötyä tallettajille, joilla ei periaatteessa ole valtavasti rahoitusalan asiantuntemusta. Tallettajien suojelu olisi rajattava koskemaan vain vähittäistallettajia, ja jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus laajentaa suojelua koskemaan myös muita tallettajaluokkia.

(6) Mahdollisuus tehdä harkinnanvaraisia poikkeuksia direktiivin 94/19/EY liitteessä I vahvistettujen tiettyjen tallettajaluokkien osalta on johtanut erilaisiin edunsaajaluokkiin, jotka on yksilöitävä korvausten maksumenettelyissä. Tämä on osoittautunut vaikeaksi kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion välisten järjestelmien (ns. topping up -järjestelyt) noudattamista varmistettaessa, ja se hidastaa korvausten maksamista; mahdollisuus olisikin poistettava. Lisäksi useimmat nykyisin mahdolliset poikkeukset koskevat julkisyhteisöjä ja rahoituslaitoksia. Parannetusta suojasta olisi kuitenkin oltava hyötyä tallettajille, joilla ei periaatteessa ole valtavasti rahoitusalan asiantuntemusta. Jäsenvaltioiden mahdollisuus laajentaa suojelua koskemaan myös muita tallettajaluokkia tulisi säilyttää.

Perustelu

Tarvittava mukautus tarkistettuun säädöstekstiin.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että talletusten vakuusjärjestelmissä on riittävät varat niiden velvoitteiden kattamiseksi.

(7) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että talletusten vakuusjärjestelmissä on riittävät varat niiden velvoitteiden kattamiseksi. Talletusten vakuusjärjestelmän tulisi voida kerätä varoja, joilla tuetaan pankkipalveluiden jatkamista ja rahojen saantia, ja sen tulisi olla velkojana normaalissa maksukyvyttömyysmenettelyssä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa talletussuojan tasoa. Koska tämä toimenpide on yleisluonteinen ja sen tarkoituksena on muuttaa direktiivin 94/19/EY muita kuin keskeisiä osia, se on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Tarvittava mukautus tarkistettuun säädöstekstiin.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti sovellettavia määräaikoja ei voida noudattaa erittäin kiireellisessä tapauksessa, jossa tallettajien luottamus rahoitusmarkkinoiden turvallisuuteen horjuu, komission olisi talletussuojan väliaikaista korotusta hyväksyttäessä voitava käyttää päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Poistetaan.

Perustelu

Tarvittava mukautus tarkistettuun säädöstekstiin.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 94/19/EY

1 artikla – 3 alakohta - ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Korvataan 1 artiklan 3 alakohdan ii alakohta seuraavasti:

 

"ii) oikeusviranomainen on suoraan luottolaitoksen taloudelliseen tilanteen liittyvistä syistä johtuen antanut päätöksen, jonka vaikutuksesta tallettajan oikeus esittää vaatimus erääntyneiden ja maksettavaksi tulleiden talletusten maksamisesta luottolaitosta vastaan lykkääntyy, jos tämä päätös tehdään ennen i) alakohdassa tarkoitettua määritystä;"

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla –2 kohta – a alakohta

Direktiivi 94/19/EY

4 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä 1–4 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että talletusten vakuusjärjestelmät toimivat keskinäisessä yhteistyössä.”

5. Edellä 1–4 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltiot ja niiden talletusten vakuusjärjestelmät tekevät sopimuksia talletusten vakuusjärjestelmien kulloisistakin velvoitteista. Lisäksi komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä toimia, jotka liittyvät menettelyihin, kaikkien asiaan liittyvien tietojen vaihtoon sekä kaikkien osapuolten yhteistoimintaan mahdollisen rajat ylittävän kriisin tapauksessa.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Direktiivi 94/19/EY

4 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Komissio tarkastelee tämän artiklan toimivuutta ja ehdottaa siihen tarvittaessa muutoksia.

6. Komissio tarkastelee kahden vuoden välein tai kiireellisissä tapauksissa tämän artiklan toimivuutta ja ehdottaa siihen tarvittaessa muutoksia.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 94/19/EY

7 artikla – 1, 2 ja 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) Korvataan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

(a) Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

1. Talletusten vakuusjärjestelmissä määrätään, että kaikki saman tallettajan talletukset korvataan yhteensä vähintään 50 000 euroon asti, jos talletuksia ei kyetä maksamaan.

1. Talletusten vakuusjärjestelmissä määrätään, että kaikki saman tallettajan talletukset korvataan yhteensä vähintään 50 000 euroon asti, jos talletuksia ei kyetä maksamaan.

Talletussuoja korotetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 vähintään 100 000 euroon.

Talletussuoja korotetaan 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä 100 000 euroon tai vastaavaan, ellei komission 30 päivään huhtikuuta 2009 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimittamassa vaikutusten arvionnissa todeta, että tällainen korotus ei ole tarkoituksenmukainen eikä taloudellisesti toteuttamiskelpoinen kaikille jäsenvaltioille kuluttajansuojan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistamiseksi. On varmistettava institutionaalisten takuiden säilyminen, mahdollisuus tiettyjen talletusten täydelliseen suojaan mukaan luettuina väliaikaisesti nostetut tilit ja vaihtokurssijärjestelyt muille kuin euroalueen valuutoille.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että vakuus ei koske tiettyjä liitteessä I lueteltuja talletuksia lainkaan tai täysimääräisesti edellyttäen, että korvaukset maksetaan kaikille tallettajille 10 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että vakuus ei koske tiettyjä liitteessä I lueteltuja talletuksia lainkaan tai täysimääräisesti edellyttäen, että korvaukset maksetaan kaikille tallettajille 10 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa.

3. Tämä direktiivi kattaa kaikki tallettajat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä ja toimivat muussa kuin kauppa-, liiketoimi- tai ammattitarkoituksessa.

 

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta – d alakohta

Direktiivi 94/19/EY

7 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Komissio voi mukauttaa 1 kohdassa tarkoitettua määrää ottaen erityisesti huomioon pankkisektorin kehityksen ja yhteisön talous- ja rahapoliittisen tilanteen.

Poistetaan.

Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Perustelu

Lisämuutokset olisi toteutettava tavanomaisessa menettelyssä. Komission suorittaman vuotuisen tarkastelun avulla varmistetaan, että toimiin voidaan ryhtyä ajoissa.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta – d alakohta

Direktiivi 94/19/EY

7 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Komissio voi päättää 1 kohdassa tarkoitetun määrän nostamisesta väliaikaisesti enintään 18 kuukauden pituiseksi ajaksi.

Poistetaan.

Kyseinen toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Perustelu

Lisämuutokset olisi toteutettava tavanomaisessa menettelyssä. Komission suorittaman vuotuisen tarkastelun avulla varmistetaan, että toimiin voidaan ryhtyä ajoissa.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 alakohta

Direktiivi 94/19/EY

7 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissiota avustaa komission päätöksellä 2004/10/EY* perustettu Euroopan pankkikomitea.

Poistetaan.

* EUVL L 3, 7.1.2004, s. 36.

 

Perustelu

Tarvittava mukautus tarkistettuun säädöstekstiin.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 94/19/EY

7a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY** 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

____________________

 

**EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

 

Perustelu

Lisämuutokset olisi toteutettava tavanomaisessa menettelyssä. Komission suorittaman vuotuisen tarkastelun avulla varmistetaan, että toimiin voidaan ryhtyä ajoissa.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 94/19/EY

7a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

Perustelu

Lisämuutokset olisi toteutettava tavanomaisessa menettelyssä. Komission suorittaman vuotuisen tarkastelun avulla varmistetaan, että toimiin voidaan ryhtyä ajoissa.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Direktiivi 94/19/EY

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) 9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta korvataan seuraavasti:

 

"1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että luottolaitokset tarjoavat nykyisille ja mahdollisille tallettajille tietoja, joita nämä tarvitsevat sen talletusten vakuusjärjestelmän, johon laitos ja sen sivukonttorit liittyvät yhteisössä, tai muiden 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tai 3 artiklan 4 kohdassa säädettyjen järjestelyjen yksilöimiseksi. Tallettajille ilmoitetaan vakuusjärjestelmiä tai muita sovellettavia järjestelyjä koskevista säännöksistä ja erityisesti vakuusjärjestelmän korvaaman summan määrästä ja turvan laajuudesta. Jos talletusta ei taata talletuksen vakuusjärjestelmällä 7 artiklan mukaisesti, luottolaitos ilmoittaa tästä tallettajilleen. Kaikki tiedot esitetään helposti ymmärrettävässä muodossa."

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 alakohta – a alakohta

Direktiivi 94/19/EY

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että korvausvaatimusten varmistamiseksi tarvittavat tallettajia ja talletuksia koskevat täsmälliset tiedot annetaan talletusten vakuusjärjestelmän käyttöön, kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät 1 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitetun määrityksen tai kun oikeusviranomainen antaa saman artiklan 3 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun päätöksen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että korvausvaatimusten varmistamiseksi tarvittavat tallettajia ja talletuksia koskevat täsmälliset tiedot annetaan ilman aiheettomia viipeitä talletusten vakuusjärjestelmän käyttöön, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet 1 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitetun määrityksen tai kun oikeusviranomainen on antanut saman artiklan 3 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun päätöksen.

Perustelu

Tarkistukset mahdollistavat entistä suhteellisemman ja käytännöllisemmän lähestymistavan tallettajia koskevien tietojen esittämiseen sen jälkeen, kun luottolaitos asetettu maksukyvyttömyystilaan. Velvoite tietojen esittämisestä samanaikaisesti maksukyvyttömyyden määrittämisen kanssa vaatisi tosiaikaista tiedonsiirtoa, mikä aiheuttaisi merkittävän kuormituksen. Näiden ehdotusten tulisi taata toimitettujen tietojen entistä suurempi tarkkuus sekä entistä parempi oikeusvarmuus.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Direktiivi 94/19/EY

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Talletusten vakuusjärjestelmien on kyettävä maksamaan tallettajien asianmukaisesti varmistetut maksamatta jääneitä talletuksia koskevat korvausvaatimukset kolmen päivän kuluessa siitä päivästä, jona ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettu niiden käyttöön.

Jos pankkipalveluiden ja rahojen saannin jatkuvuutta ei voida taata, talletusten vakuusjärjestelmien on kyettävä maksamaan tallettajien asianmukaisesti varmistetut maksamatta jääneitä talletuksia koskevat korvausvaatimukset 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettu niiden käyttöön. Kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta komissio arvioi, voidaanko ehdottaa määräajan lyhentämistä 10 päivään soveltamisalaa rajoittamatta.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Direktiivi 94/19/EY

10 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos pankkipalveluiden ja rahojen saannin jatkuvuutta ei voida taata, jäsenvaltiot huolehtivat yhteistyössä talletusten vakuusjärjestelmien kanssa järjestelyistä, joilla varmistetaan, että tallettajan hakemuksesta hätätilanteissa korvauksia maksetaan vähintään 1 000 euroa korkeintaan kolmen päivän kuluessa hakemuksesta.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 94/19/EY

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen talletusten vakuusjärjestelmien rahoitusmekanismien yhdenmukaistamisesta ja talletusten vakuusjärjestelmän mahdollisesta käyttöönotosta yhteisön tasolla sekä näitä koskevat ehdotukset.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 kertomuksen:

 

 

– talletusten vakuusjärjestelmien rahoitusmekanismien yhdenmukaistamisesta ja kiinnittää siinä erityistä huomiota vaikutuksiin, joita yhdenmukaistamisella on rajatylittävässä kriisitilanteessa talletusten korvausmaksujen saatavuuteen ja oikeudenmukaiseen kilpailuun, sekä yhdenmukaistamisen kustannuksiin;

 

riskejä koskevan varhaisen varoittamisen parantamisen normeista;

 

– luonnoksista malliksi, jolla otetaan käyttöön riskiin perustuvat maksut;

talletusten vakuusjärjestelmän mahdollisesta käyttöönotosta yhteisön tasolla koituvista eduista; tämä kattaa kuittausta koskevan erilaisen lainsäädännön vaikutukset – kun tallettajan saatavat tasataan tämän velkojen kanssa – järjestelmän tehokkuuteen ja mahdollisiin vääristymiin ottaen huomioon rajat ylittävät selvitystoimet;

pk-yritysten ja paikallisviranomaisen erityistarpeista, jotka koskevat taattavien talletusten tasoja.

 

Tarvittaessa komissio toimittaa asianmukaiset ehdotukset tämän direktiivin muuttamiseksi.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 7 alakohta – a alakohta

Direktiivi 94/19/EY

Liite I – 1–9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) poistetaan 1–9 kohta;

Poistetaan.

Perustelu

Liitteen muutoksen poistaminen vastaa direktiivin alkuperäisen soveltamisalan säilyttämistä.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 7 alakohta – b alakohta

Direktiivi 94/19/EY

Liite I – 11 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) poistetaan 11 kohta;

Poistetaan.

Perustelu

Liitteen muutoksen poistaminen vastaa direktiivin alkuperäisen soveltamisalan säilyttämistä.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 94/19/EY

Liite I – 13 kohta – 2 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) Korvataan 13 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

 

" euro."

Perustelu

Yhtenäisvaluutta on "euro".

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 7 alakohta – c alakohta

Direktiivi 94/19/EY

Liite I – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) poistetaan 14 kohta.

Poistetaan.

Perustelu

Liitteen muutoksen poistaminen vastaa direktiivin alkuperäisen soveltamisalan säilyttämistä.

PERUSTELUT

Rahoitusmarkkinoilla vallitseva luottamuskriisi on osoittanut, että myöskään nykyisiä talletusten vakuuksia koskevia normeja ei pidetä riittävinä.

Parlamentti antoi vuoden 2007 lopussa päätöslauselman, jossa se kehotti kattaviin tutkimuksiin seuraavista asioista:

–  eri rahoitusmekanismit

–  kaikkien toimijoiden vuorovaikutus rajatylittävässä kriisissä

–  taakan jakaminen rajatylittävissä kriisitilanteissa

–  parannetun varhaisvaroitusjärjestelmän toteuttaminen ja mahdollisuus ottaa käyttöön riskiin perustuvat maksut.

Lisäksi parlamentti teki selväksi, että korvaustapauksissa tapahtuvan määräaikojen lyhentämisen soveltamisala on suuri ja että tallettajien vähimmäissuojan nostaminen on toivottavaa.

Komission antamassa ehdotuksessa esitetään tarkistuksia seuraaviin seikkoihin:

–  korvausten maksamisen määräajat

–  korvausten kattama määrä

–  talletusten vakuuksien soveltamisala

–  kustannusten jakaminen

–  rajatylittävä yhteistyö.

Lisäksi komission on laadittava kertomuksia tai ehdotuksia rahoitusmekanismeja koskevan lainsäädännön muuttamiseksi sekä yhteisiksi talletusten vakuusjärjestelmiksi.

Esittelijä havaitsi komission ehdotuksessa erityisesti seuraavat ongelmat:

–  Korvausten maksamisen määräaika on arvioitu lyhyeksi. Maksaminen ei ole mahdollista kolmen päivän kuluessa. Vertailut muiden järjestelmien kanssa eivät ole kattavia, koska vastuut on jaettu eri tavoin ja vakuusjärjestelmät on organisoitu eri tavoin. Esittelijän mielestä liian lyhyt ja epärealistinen määräaika heikentää kuluttajien luottamusta entisestään kriisitilanteessa. Jotta tarvittavat käteisvarat voidaan tarjota lyhyessä ajassa ja varmistaa samalla vakuustapausten asianmukainen käsittely, esittelijä kehottaa huolehtimaan maksuista hätätilanteissa kolmen päivän kuluessa.

–  Komission ehdotus on annettu ilman vaikutustenarviointia. Koska rahoitusmarkkinoiden nykytilanne vaatii välittömiä toimia, vaikutustenarvioinnin laatimatta jättämistä ei voida hyväksyä. On kuitenkin kyseenalaista, miksi korvausten kattaman määrän korottamiseen seuraavan vuoden loppuun mennessä ei pitäisi liittää vaikutustenarvioinnin laatimista.

–  Tulevaisuudessa komissio haluaa toimia komitologiamenettelyn avulla, kun kyseessä on korvausten kattaman määrän korottaminen. Ottaen huomioon keskimääräisten talletusten nykyisen suojan, joka kattaa talletuksista 80 prosenttia tai 90 prosenttia siten, että korvaussumma on 50 000 tai 100 000 euroa, menettely ei vaikuta tarpeelliselta. Direktiiviä ja korvausten kattamaa määrää myös tarkistetaan vuosittain. Esittelijän mielestä tarvittavista muutoksista voidaan siis huolehtia tavanomaisessa menettelyssä.

–  Kansainvälistä yhteistyötä koskeva velvoite on sisällytetty ehdotukseen, mutta tarkistamiselle ei ole asetettu päivämääriä eikä kriisitilanteessa toteutettavia toimia ole määritelty, kuten Euroopan parlamentti vaati viime vuonna.

–  Direktiivin soveltamisala on koko komission ehdotuksessa rajattu yksityisiin sijoittajiin. Komissio katsoo, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä ei enää tarvitse suojella yhteisön lainsäädännöllä. Kun otetaan huomioon näiden yritysten merkitys jäsenvaltioiden taloustilanteelle ja Euroopan työmarkkinoille, ne on tarpeen sisällyttää edelleen ehdotukseen ja niitä on tarpeen suojella.

–  Lisäksi näkemykset, joiden mukaan tulevaisuudessa rahoitusmekanismeja esitetään vain yli kahdentoista kuukauden kuluessa, ovat ongelmallisia. Koska korvausten maksamisen määräaikojen noudattaminen on vaikeaa yksittäisissä vakuusjärjestelmissä, tarkistamista koskevaa työtä on syytä nopeuttaa. Esittelijä ehdottaa, että luonnos annetaan huhtikuun 2009 loppuun mennessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Talletusten vakuusjärjestelmät: talletussuojan taso ja korvauksen saamisen aikaraja

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.10.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

23.10.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

23.10.2008

JURI

23.10.2008

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

5.11.2008

JURI

3.11.2008

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Christian Ehler

13.10.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

4.11.2008

17.11.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Margaritis Schinas, Lars Wohlin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Herbert Bösch, Gary Titley

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.12.2008