JELENTÉS a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai Parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

10.12.2008 - (COM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Christian Ehler

Eljárás : 2008/0199(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0494/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0494/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai Parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0661),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 47. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0361/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 94/19/EK irányelvben jelenleg előírt minimális fedezeti szint 20 000 EUR, a tagállamok azonban magasabb fedezeti szintet is megállapíthatnak. Ez azonban a közösségi bankokban elhelyezett betétek nagy száma esetében nem bizonyult megfelelőnek. A betétesek bizalmának fenntartása érdekében növelni kell a minimális fedezeti szintet.

(3) A 94/19/EK irányelvben jelenleg előírt minimális fedezeti szint 20 000 EUR, a tagállamok azonban magasabb fedezeti szintet is megállapíthatnak. Ez azonban a közösségi bankokban elhelyezett betétek nagy száma esetében nem bizonyult megfelelőnek. A betétesek bizalmának valamint a pénzügyi piacok nagyobb stabilitásának fenntartása érdekében a minimális fedezeti szintet 50 000 EUR-ra kell emelni. 2009. december 31-ig az egyes betétesek összevont betéteinek fedezetét legalább 100 000 EUR-ra vagy ennek megfelelő összegre kell emelni, kivéve, ha a Bizottság részéről 2009. április 30-ig az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztett hatásvizsgálat megállapítja, hogy egy ilyen fedezetemelés nem helyénvaló és pénzügyileg nem megvalósítható minden tagállam esetében a fogyasztóvédelem és a pénzügyi piac stabilitásának biztosítása érdekében. Biztosítani kell az intézményi garanciákat, valamint bizonyos betétek teljes fedezetének lehetőségét, beleértve az átmenetileg megemelkedett számlaegyenlegeket és az euróövezethez nem tartozó valutákra vonatkozó árfolyamokat.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A jelenleg előírt három hónapos kifizetési időszak, amely kilenc hónapra meghosszabbítható, ellentétes a betétesek bizalmának fenntartására irányuló céllal és nem felel meg az igényeiknek. A kifizetési határidőt ezért három napos időszakra kell csökkenteni, amely attól az időponttól kezdődik, amikor az érintett betétbiztosítási rendszer megkapta a lényeges információkat. Azokban az esetekben továbbá, amikor a kifizetést a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapítása indítja el, a jelenleg előírt 21 napos döntéshozatali időszakot 3 napra kell csökkenteni, hogy ne legyen akadálya a gyors kifizetésnek.

(5) A jelenleg előírt három hónapos kifizetési időszak, amely kilenc hónapra meghosszabbítható, ellentétes a betétesek bizalmának fenntartására irányuló céllal és nem felel meg az igényeiknek. A kifizetési határidőt ezért 14 napos időszakra kell csökkenteni, amely magában foglalja az adatok elemzését valamint a kifizetési határozat végrehajtását, és amely attól az időponttól kezdődik, amikor az érintett betétbiztosítási rendszer megkapta a lényeges információkat. Azokban az esetekben továbbá, amikor a kifizetést a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapítása indítja el, a jelenleg előírt 21 napos döntéshozatali időszakot 3 napra kell csökkenteni, hogy ne legyen akadálya a gyors kifizetésnek. Amennyiben a banki szolgáltatások folyamatossága és a pénzhez való hozzájutás nem megvalósítható, a szükséges likvid eszközök kiosztása érdekében a kérelem előterjesztésétől számított három napon belül sürgősségi kifizetéseket kell végrehajtani, amelyek legalább 1 000 EUR-ig biztosítják a megfelelő kifizetéseket. A sürgősségi kifizetésekre irányuló kérelmek és vizsgálatok végrehajtását lehetővé kell tenni abban a térségben, ahol az adott bank vagy bankfiók található.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Amennyiben a korai beavatkozás vagy az átszervezésre irányuló intézkedések sikertelennek bizonyulnak, a betétek befagyasztottnak tekinthetőek. Ez azonban nem akadályozhatja meg az illetékes hatóságokat abban, hogy a kifizetési időszak alatt az átszervezésre irányuló további erőfeszítéseket tegyenek.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A betétesek egyes – a 94/19/EK irányelv I. mellékletében meghatározott – kategóriáinak kizárási lehetősége ahhoz vezetett, hogy a kifizetési eljárás során a kedvezményezettek legkülönbözőbb kategóriáit kell azonosítani. Ez nehézségeket okozott a székhely szerinti és a fogadó ország rendszerei közötti megállapodások végrehajtása (feltöltés) során, és a kifizetések késedelméhez vezetett, ezért meg kell szüntetni. Emellett a jelenleg előírt kizárások többsége közintézményeket és pénzügyi intézményeket érint. Megerősített védelemben azonban azon betéteseket kell részesíteni, akik alapvetően nem rendelkeznek mélyebb pénzügyi szakértelemmel. Ezért a védelmet a lakossági betétesekre kell korlátozni, fenntartva annak a lehetőségét, hogy a tagállamok betétesek más kategóriáira is kiterjesszék azt.

(6) A betétesek egyes – a 94/19/EK irányelv I. mellékletében meghatározott – kategóriáinak kizárási lehetősége ahhoz vezetett, hogy a kifizetési eljárás során a kedvezményezettek legkülönbözőbb kategóriáit kell azonosítani. Ez nehézségeket okozott a székhely szerinti és a fogadó ország rendszerei közötti megállapodások végrehajtása (feltöltés) során, és a kifizetések késedelméhez vezetett, ezért meg kell szüntetni. Emellett a jelenleg előírt kizárások többsége közintézményeket és pénzügyi intézményeket érint. Megerősített védelemben azonban azon betéteseket kell részesíteni, akik alapvetően nem rendelkeznek mélyebb pénzügyi szakértelemmel. Fenn kell tartani a tagállamok számára annak a lehetőségét, hogy a védelmet a betétesek más kategóriáira is kiterjesszék.

Indokolás

A módosított jogi szöveg szükséges kiigazítása.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a betétbiztosítási rendszerek megfelelő alapokból tudják kielégíteni igényeiket.

(7) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a betétbiztosítási rendszerek megfelelő alapokból tudják kielégíteni igényeiket. A banki szolgáltatások folytonossága valamint a pénzekhez való hozzáférés alátámasztása érdekében a betétbiztosítási rendszereknek jogosultaknak kell lenniük finanszírozási ügyletek megkötésére, és hitelezőként kell működniük a fizetésképtelenség természetes sorrendjében.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Elsősorban a fedezeti szint kiigazítása érdekében kell hatáskört ruházni a Bizottságra. Mivel ez az intézkedés általános hatályú, és a 94/19/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányul, azt az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

A módosított jogi szöveg szükséges kiigazítása.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Amennyiben az ügy rendkívüli sürgőssége miatt – amit indokol az a körülmény, hogy a betéteseknek a pénzügyi piacokkal szembeni bizalmáról van szó – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a fedezeti szint ideiglenes növeléséhez.

törölve

Indokolás

A módosított jogi szöveg szükséges kiigazítása.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

94/19/EK irányelv

1 cikk – 3 pont - ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) az 1. cikk 3. pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„ii. egy bíróság a hitelintézet pénzügyi körülményeihez közvetlenül kapcsolódó okok miatt olyan határozatot hoz, amely felfüggeszti annak lehetőségét, hogy a betétesek az esedékes és kifizetendő betétek helyreállítására vonatkozó követeléseket támasszanak a hitelintézettel szemben, amennyiben erre a [...] feltétel bekövetkezte előtt kerülne sor az i. alpont értelmében;”.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk– 2 pont– a alpont

94/19/EK irányelv

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az (1)–(4) bekezdésekben említett esetekben a tagállamok biztosítják a betétbiztosítási rendszerek együttműködését.

(5) Az (1)–(4) bekezdésekben említett esetekben a tagállamok és betétbiztosítási rendszereik megállapodásokat kötnek a betétbiztosítási rendszerek kötelezettségeit illetően. Emellett a Bizottság 2009. december 31-ig intézkedéseket javasol az esetleges határokon átnyúló válsághelyzetek esetén alkalmazandó eljárásokra, az összes releváns információ cseréjére és a felek együttes fellépésére vonatkozóan.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Article 1 – point 2 – subpoint b

94/19/EK irányelv

4 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság felülvizsgálja ezen cikk alkalmazását és indokolt esetben javaslatot tesz módosítására.

(6) A Bizottság minden második évben, illetve valahányszor szükség van rá, felülvizsgálja ezen cikk alkalmazását, és indokolt esetben javaslatot tesz módosítására.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

94/19/EK irányelv

7 cikk – 1, 2 és 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A betétbiztosítási rendszerek előírják, hogy az egyes betétesek összevont betéteit 50 000 EUR összegig biztosítsák, abban az esetben, ha a betéteket befagyasztották.

(1) A betétbiztosítási rendszerek előírják, hogy az egyes betétesek összevont betéteit 50 000 EUR összegig biztosítsák, abban az esetben, ha a betéteket befagyasztották.

Legkésőbb 2009. december 31-ig a fedezetet legalább 100 000 EUR-ra kell emelni.

2009. december 31-ig az egyes betétesek összevont betéteinek fedezetét 100 000 EUR-ra vagy ennek megfelelő összegre kell emelni, kivéve, ha a Bizottság részéről 2009. április 30-ig az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztett hatásvizsgálat megállapítja, hogy egy ilyen fedezetemelés nem helyénvaló és pénzügyileg nem megvalósítható minden tagállam esetében a fogyasztóvédelem és a pénzügyi piac stabilitásának biztosítása érdekében. Biztosítani kell az intézményi garanciákat, valamint bizonyos betétek teljes fedezetének lehetőségét, beleértve az átmenetileg megemelkedett számlaegyenlegeket és az euróövezethez nem tartozó valutákra vonatkozó árfolyamokat.

(2) A tagállamok előírhatják egyes – az I. mellékletben felsorolt – betétek kizárását a biztosításból vagy alacsonyabb biztosítás nyújtását, feltéve, hogy a kifizetés valamennyi betétes esetében a 10. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belül megtörténik.

(2) A tagállamok előírhatják egyes – az I. mellékletben felsorolt – betétek kizárását a biztosításból vagy alacsonyabb biztosítás nyújtását, feltéve, hogy a kifizetés valamennyi betétes esetében a 10. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belül megtörténik.

(3) Az irányelv azon betétesekre vonatkozik, akik természetes személyek és szakmájukon, üzleti tevékenységükön vagy foglalkozásuk körén kívül eső célból járnak el.

 

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Article 1 – point 3 – subpoint d

94/19/EK irányelv

7 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság különösen a bankszektor és a gazdasági és monetáris helyzet közösségi alakulásának figyelembevételével módosíthatja az (1) bekezdésben említett összeget.

törölve

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedést a 7a. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Indokolás

A további változtatásokat rendes eljárással kell végrehajtani. A Bizottság évenkénti felülvizsgálata biztosítja a lépések időben történő megtételét.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont – d alpont

94/19/EK irányelv

7 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottság legfeljebb 18 hónapos időtartamra vonatkozóan dönthet az (1) bekezdésben említett összeg ideiglenes felemeléséről.

törölve

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedést a 7a. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Indokolás

A további változtatásokat rendes eljárással kell végrehajtani. A Bizottság évenkénti felülvizsgálata biztosítja a lépések időben történő megtételét.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

94/19/EK irányelv

7 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottságot a 2004/10/EK* határozattal létrehozott Európai Bankbizottság segíti.

törölve

___________________

 

* HL L 3., 2004.1.7., 36. o.

 

Indokolás

A módosított jogi szöveg szükséges kiigazítása.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

94/19/EK irányelv

7a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat** 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a 8. cikk rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

____________________

 

**HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

 

Indokolás

A további változtatásokat rendes eljárással kell végrehajtani. A Bizottság évenkénti felülvizsgálata biztosítja a lépések időben történő megtételét.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

94/19/EK irányelv

7a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a 8. cikk rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Indokolás

A további változtatásokat rendes eljárással kell végrehajtani. A Bizottság évenkénti felülvizsgálata biztosítja a lépések időben történő megtételét.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a pont (új)

94/19/EK irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A 9. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelintézetek a jelenlegi és leendő betétesek számára megadjanak annak a betétbiztosítási rendszernek az azonosításához szükséges minden tájékoztatást, amely betétbiztosítási rendszernek a Közösségen belül a hitelintézet és fióktelepjei tagjai, vagy bármely, a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdése vagy a 3. cikk (4) bekezdése szerinti alternatív elrendezésről. A betéteseket a betétbiztosítási rendszer vagy bármely más alkalmazandó rendszer rendelkezéseiről tájékoztatják, ide értve a betétbiztosítási rendszer által ajánlott fedezet összegét és terjedelmét. Amennyiben egy betétbiztosítási rendszer nem a 7. cikkben megállapítottaknak megfelelően nyújt biztosítást egy betétre, a hitelintézet köteles erről tájékoztatni a betéteseit. Minden információt közérthető formában kell rendelkezésre bocsátani.”

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont – a alpont

94/19/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a követelések ellenőrzéséhez szükséges, a betétesekre és a betétekre vonatkozó pontos adatokat a betétbiztosítási rendszer rendelkezésére bocsátják, ha a hatáskörrel rendelkező hatóságok az 1. cikk 3. pontja i. alpontjában említett megállapítást megteszik, vagy a bíróság meghozza az ugyanezen cikk 3. pontja ii. alpontjában említett határozatot.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a követelések ellenőrzéséhez szükséges, a betétesekre és a betétekre vonatkozó pontos adatokat indokolatlan késedelem nélkül a betétbiztosítási rendszer rendelkezésére bocsátják, amint a hatáskörrel rendelkező hatóságok az 1. cikk 3. pontja i. alpontjában említett megállapítást megteszik, vagy a bíróság meghozza az ugyanezen cikk 3. pontja ii. alpontjában említett határozatot.

IndokolásA módosítások a betétes adatairól való gondoskodás arányosabb és gyakorlatibb megközelítését teszik lehetővé a hitelintézet fizetésképtelenné nyilvánítása esetére. A fizetésképtelenség megállapításával egy időben történő adatszolgáltatási kötelezettség valós idejű adatátvitelt követelne, ami igen komoly nehézségekkel járna. A javaslatok a rendelkezésre bocsátott adatok pontosítását és a jogbiztonság szintjének növelését kell, hogy szolgálják.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Article 1 – point 5 – subpoint a

94/19/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A betétbiztosítási rendszerek megtérítik a betétesek megfelelően bizonyított követeléseit a befagyasztott betétek esetében attól a naptól számított három napon belül, amely napon az első albekezdésben említett adatokat rendelkezésükre bocsátják.

Amennyiben a banki szolgáltatások folyamatosságának biztosítása és a pénzhez való hozzáférés nem megvalósítható, a betétbiztosítási rendszerek megtérítik a betétesek megfelelően bizonyított követeléseit a befagyasztott betétek esetében attól a naptól számított 14 napon belül, amely napon az első albekezdésben említett adatokat rendelkezésükre bocsátják. Két évvel az irányelv hatálybalépését követően a Bizottság megvizsgálja, hogy javasolható-e a határidő további szűkítése 10 napra a fedezet kiterjedésének korlátozása nélkül.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Article 1 – point 5 – subpoint a

94/19/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a banki szolgáltatások és a pénzekhez való hozzáférés folyamatossága nem megvalósítható, a tagállamok a betétbiztosítási rendszerekkel együttműködve az érintett befektető kérelmezése esetén biztosítják a megfelelő összeg legalább 1 000 EUR-ig terjedő kifizetését a kérelem benyújtásától számított legfelejebb három napon belül.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

94/19/EK irányelv

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2009. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a betétbiztosítási rendszerek finanszírozási mechanizmusának összehangolásáról és egy közösségi betétbiztosítási rendszer lehetséges bevezetéséről, a megfelelő javaslatokkal együtt.

A Bizottság 2009. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a következőkre vonatkozóan:

 

 

- a betétbiztosítási rendszerek finanszírozási mechanizmusának összehangolása, különösen az ilyen harmonizálásnak a határon átnyúló válság esetén várható hatásait illetően, tekintettel a betétek kompenzációs kifizetéseinek rendelkezésre állására, illetve a tisztességes versenyre, valamint egy ilyen harmonizálás költségeire;

 

- a jobb korai kockázat-előrejelző rendszerre vonatkozó előírások;

 

- a kockázaton alapuló befizetések bevezetésének lehetséges modelljei;

 

- a közösségi betétbiztosítási rendszer esetleges bevezetésének előnyei. A jelentésnek továbbá foglalkoznia kell a beszámítással – amikor a betétes betétállományát szembeállítják a hitelállományával – kapcsolatos különböző jogszabályoknak a rendszer hatékonyságára gyakorolt hatásával, valamint az esetleges torzulásokkal, figyelembe véve a határokon átnyúló felszámolásokat.

 

- a kis- és középvállalkozók valamint a helyi hatóságok sajátos igényei a betétbiztosítás fedezeti szintjére vonatkozóan.

 

Szükség esetén a Bizottság megfelelő javaslatokat nyújt be a jogalap módosítására vonatkozóan”.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk– 7 pont– a alpont

94/19/EK irányelv

I Melléklet – 1–9 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az 1–9. pontot el kell hagyni;

törölve

Indokolás

A melléklet módosításának törlése összhangban van az irányelv eredeti hatályának megtartásával.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk– 7 pont– b alpont

94/19/EK irányelv

I Melléklet – 11 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 11. pontot el kell hagyni;

törölve

Indokolás

A melléklet módosításának törlése összhangban van az irányelv eredeti hatályának megtartásával.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk– 7 pont– b a alpont

94/19/EK irányelv

I Melléklet – 13 pont – 2 francia bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) Az 13. pont második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„- euró.”

Indokolás

Az európai valuta neve „euró”.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk– 7 pont– c alpont

94/19/EK irányelv

I Melléklet– 14 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a 14. pontot el kell hagyni.

törölve

Indokolás

A melléklet módosításának törlése összhangban van az irányelv eredeti hatályának megtartásával.

INDOKOLÁS

A pénzügyi piacokon jelenleg tapasztalható bizalmi válság rávilágított arra, hogy a betétbiztosítások jelenlegi szabványa sem minősül elégségesnek.

2007 végén a Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben kimerítő vizsgálatot kér:

           - a különféle finanszírozási mechanizmusokról,

           - a résztvevők összességének együttes fellépéséről határon átnyúló válság esetén,

           - a terhek egyenletes elosztásáról határon átnyúló válsághelyzetekben, valamint

- egy kockázat-előrejelző rendszer megvalósításáról és a kockázaton alapuló befizetések bevezetésének lehetőségéről.

Továbbá a Parlament világossá tette, hogy kompenzáció esetén jelentős szabadság áll rendelkezésre a határidők lerövidítésére, illetve, hogy a betétesek védelmének minimális szintjét fel kell emelni.

A Bizottság által előterjesztett javaslat az alábbiak tekintetében tartalmaz módosításokat:

           - a kifizetések határideje,

           - a fedezett összeg,

           - a betétbiztosítás fedezetének kiterjedése,

           - költségmegosztás,

           - határokon átnyúló együttműködés.

Ezen kívül a Bizottság köteles lesz jelentéseket, illetve jogalkotási módosításokra irányuló javaslatokat kidolgozni a finanszírozási mechanizmusokat, illetve a közös betétbiztosítási rendszereket illetően.

Az előadó szerint a bizottsági javaslat különösen az alábbi pontokon sántít:

-  A kifizetések határidejét rövidnek ítélték. Három napon belül lehetetlen kifizetést teljesíteni. A más rendszerekkel való összehasonlítások nem átfogóak, mert a feladatokat másként hajtják végre, és a biztosítási rendszereket másként szervezik. Az előadó véleménye szerint egy túlságosan rövid és irreális határidő válság esetén még inkább gyengíti a fogyasztók bizalmát. Annak érdekében, hogy a lakosságot rövid időn belül el lehessen látni a szükséges likvid pénzeszközökkel, illetve, hogy ugyanakkor a garanciális eseteket megfelelően lehessen kezelni, az előadó kéri, hogy oldják meg a három napon belüli sürgősségi kifizetések lehetőségét.

-  A Bizottság hatásvizsgálat nélkül terjesztette elő javaslatát. Mivel a pénzügyi piac jelenlegi helyzete azonnali fellépést kíván meg, elfogadható, hogy erről lemondott. Ugyanakkor vitatható, hogy a jövő év végéig fedezett összeg további növelését miért nem kell egy hatásvizsgálat benyújtásához kötni.

-  A jövőben fedezetnövelés esetén a Bizottság komitológiai eljárással szeretne dolgozni. Mivel az átlagos betétek fedezeti szintje 50 000 EUR és nem 10 000, illetve 80%, nem pedig 90%, ez az eljárás nem tűnik szükségesnek. Az irányelvet és a fedezeti összeget évről évre felülvizsgálják. Az előadó azon a véleményen van, hogy ezért normális eljárással is eszközölni lehet a szükséges módosításokat.

-  A határon átnyúló együttműködés kötelezettsége belekerült a szövegbe, ugyanakkor hiányzik a felülvizsgálat időpontja, valamint a válság esetén teendő lépések meghatározása, ahogyan azt a Parlament a tavaly kérte.

-  A Bizottság javaslata magánbefektetőkre korlátozza az irányelv alkalmazási területét. A Bizottság úgy véli, hogy a kis- és középvállalkozásokat már nem kell az európai rendelettel védeni. A tagállamok gazdasági helyzetére és az európai munkaerőpiacra való tekintettel ezeket a vállalkozásokat a továbbiakban is védeni kell, és az irányelv hatálya alá kell rendelni.

-  Továbbá problémásnak tekinthetőek az olyan meggondolások, melyek szerint a jövőben csak több mint 12 hónapos időszakon belül lehet finanszírozási mechanizmust előterjeszteni. Az egységes betétbiztosítási rendszereken keresztüli kifizetések határidejének betartása körüli nehézségekre számítva gyorsítani kell a felülvizsgálattal kapcsolatos munkát. Az előadó javasolja, hogy a tervezet 2009. április végéig készüljön el.

ELJÁRÁS

Cím

A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában

Hivatkozások

COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.10.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

23.10.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

23.10.2008

JURI

23.10.2008

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

5.11.2008

JURI

3.11.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Christian Ehler

13.10.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.11.2008

17.11.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

8.12.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Becsey Zsolt László, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Margaritis Schinas, Lars Wohlin

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Herbert Bösch, Gary Titley

Benyújtás dátuma

10.12.2008