Postopek : 2008/0199(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0494/2008

Predložena besedila :

A6-0494/2008

Razprave :

PV 16/12/2008 - 21
CRE 16/12/2008 - 21

Glasovanja :

PV 18/12/2008 - 6.15
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0630

POROČILO     ***I
PDF 195kWORD 273k
10.12.2008
PE 415.139v02-00 A6-0494/2008

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu

(KOM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Christian Ehler

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu

(KOM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0661),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 47(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0361/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6–0494/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Sedanja najnižja stopnja kritja je v Direktivi 94/19/ES določena pri 20 000 EUR, pri čemer lahko države članice določijo višje kritje. Vendar se je izkazalo, da za veliko vlog v Skupnosti to ne zadostuje. Da bi ohranili zaupanje vlagateljev, bi morali povišati najnižjo stopnjo kritja.

(3) Sedanja najnižja stopnja kritja je v Direktivi 94/19/ES določena pri 20 000 EUR, pri čemer lahko države članice določijo višje kritje. Vendar se je izkazalo, da za veliko vlog v Skupnosti to ne zadostuje. Da bi ohranili zaupanje vlagateljev in večjo stabilnost na finančnih trgih, bi morali povišati najnižjo stopnjo kritja na 50.000 EUR. Do 31. decembra 2009 se kritje celotnih vlog poveča na 100.000 EUR ali na enakovreden znesek, razen če Komisija v oceni učinka, ki jo do 30. aprila 2009 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, ugotovi, da takšno povečanje ni ustrezno ter finančno ni izvedljivo za vse države članice, ki morajo zavarovati potrošnike in stabilnost finančnega trga. Zagotovi se ohranitev institucionalnega jamstva in možnost popolnega kritja nekaterih vlog, vključno z začasno povečanim stanjem sredstev na računu in mehanizmom menjalnega tečaja za valute izven euroobmočja.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Obdobje izplačila, ki sedaj znaša tri mesece in ga je mogoče podaljšati na 9 mesecev, ne prispeva k ohranjanju zaupanja vlagateljev in ne zadovoljuje njihovih potreb. Zato bi bilo treba zamudo pri izplačilu zmanjšati na tri dni od dne, ko zadevni sistem zajamčenih vlog prejme ustrezne informacije. Poleg tega je treba v primerih, ko odločitev pristojnih organov sproži izplačilo, rok za odločitev, ki je sedaj 21 dni, zmanjšati na 3 dni, da hitro izplačilo ne bo ovirano.

(5) Obdobje izplačila, ki sedaj znaša tri mesece in ga je mogoče podaljšati na 9 mesecev, ne prispeva k ohranjanju zaupanja vlagateljev in ne zadovoljuje njihovih potreb. Zato bi bilo treba zamudo pri izplačilu zmanjšati na 14 dni od dne, ko zadevni sistem zajamčenih vlog prejme ustrezne informacije; to obdobje vključuje analizo podatkov in izvršitev odločbe o izplačilu. Poleg tega je treba v primerih, ko odločitev pristojnih organov sproži izplačilo, rok za odločitev, ki je sedaj 21 dni, zmanjšati na 3 dni, da hitro izplačilo ne bo ovirano. V primeru, da ni mogoče zagotoviti stalnosti storitev bančništva ter dostopa do denarnih sredstev, je treba vzpostaviti nujna izplačila za dodelitev potrebnih tekočih sredstev, ki zagotavljajo ustrezna plačila v višini vsaj 1000 EUR v treh dneh od vložitve prošnje. Prošnje za nujna izplačila in poizvedbe v zvezi s tem morajo biti obravnavane v regiji, kjer se banka nahaja ali ima podružnice.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Lahko se šteje, da vloge niso na voljo, če zgodnji intervencijski ukrepi ali ukrepi prestrukturiranja niso bili uspešni. Vendar to pristojnih organov ne bi smelo odvrniti od nadaljnjih prizadevanj za prestrukturiranje v obdobju izplačila.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Na podlagi možnosti diskrecijskih izjem določenih kategorij vlagateljev iz Priloge I Direktive 94/19/ES so nastale različne kategorije upravičencev, ki jih je treba opredeliti med postopkom izplačila. Ta možnost se je izkazala kot težavna za izvrševanje dogovorov med sistemi matične države in države gostiteljice (dodajanje) in je povzročila zamude pri izplačilu, zato jo je treba odpraviti. Poleg tega večina sedanjih izjem zajema javna podjetja in finančne institucije. Bolj pa naj bi bili zaščiteni vlagatelji, ki nimajo veliko strokovnega znanja na področju financ. Zato bi morala zaščita ostati omejena na male vlagatelje, države članice pa bi morale imeti še naprej možnost, da razširijo zaščito na druge kategorije vlagateljev.

(6) Na podlagi možnosti diskrecijskih izjem določenih kategorij vlagateljev iz Priloge I Direktive 94/19/ES so nastale različne kategorije upravičencev, ki jih je treba opredeliti med postopkom izplačila. Ta možnost se je izkazala kot težavna za izvrševanje dogovorov med sistemi matične države in države gostiteljice (dodajanje) in je povzročila zamude pri izplačilu, zato jo je treba odpraviti. Poleg tega večina sedanjih izjem zajema javna podjetja in finančne institucije. Bolj pa naj bi bili zaščiteni vlagatelji, ki nimajo veliko strokovnega znanja na področju financ. Države članice bi morale imeti še naprej možnost, da razširijo zaščito na druge kategorije vlagateljev.

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev spremenjenega pravnega besedila.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Države članice bi morale zagotoviti, da sistemi zajamčenih vlog razpolagajo z zadostnimi sredstvi za zadovoljevanje svojih potreb.

(7) Države članice bi morale zagotoviti, da sistemi zajamčenih vlog razpolagajo z zadostnimi sredstvi za zadovoljevanje svojih potreb. Treba je omogočiti, da se v okviru sistema zajamčenih vlog lahko zberejo finančna sredstva za krepitev stalnosti bančnih storitev in dostopa do denarnih sredstev, prav tako bi moral sistem imeti vlogo upnika v običajnem vrstnem redu v primeru plačilne nesposobnosti.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti za prilagajanje stopnje kritja. Ker je ta ukrep splošnega obsega in je namenjen spreminjanju nebistvenih določb Direktive 94/19/ES, ga je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

črtano

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev spremenjenega pravnega besedila.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ko v nujnih primerih, ko je ogroženo zaupanje vlagateljev v varnost finančnih trgov, ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje začasnega povišanja stopnje kritja.

črtano

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev spremenjenega pravnega besedila.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 94/19/ES

Člen 1 - točka 3 – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Točka 3(ii) člena 1 se nadomesti z naslednjim:

 

"(ii) pravosodni organ je zaradi neposredno s finančnim položajem kreditne institucije povezanih razlogov sprejel odločitev, na temelju katere mirujejo zahtevki vlagateljev za povrnitev zapadlih in plačljivih vlog proti instituciji, če je bila ta odločitev sprejeta pred [...] ugotovitvijo v skladu s točko (i);".

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – podtočka a

Direktiva 94/19/ES

Člen 4 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. V primerih iz odstavkov 1 do 4 države članice zagotovijo, da se sistemi zajamčenih vlog med seboj usklajujejo.“

5. V primerih iz odstavkov 1 do 4 morajo države članice v okviru svojih sistemov zajamčenih vlog vzpostaviti dogovor o ustreznih obveznostih sistemov zajamčenih vlog. Poleg tega Komisija do 31. decembra 2009 predlaga ukrepe glede postopkov, izmenjave vseh pomembnih informacij in vzajemnega delovanja vseh sodelujočih v primeru morebitne čezmejne krize.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 – podtočka b

Direktiva 94/19/ES

Člen 4 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Komisija pregleda delovanje tega člena in po potrebi predlaga njegove spremembe.“

6. Komisija vsaki dve leti ali kadar koli je to nujno pregleda delovanje tega člena in po potrebi predlaga njegove spremembe.“

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Direktiva 94/19/ES

Člen 7 – odstavki 1, 2 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Odstavki 1, 2 in 3 se nadomestijo z naslednjim:

(a) Odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

1. Sistemi zajamčenih vlog predvidevajo v primeru nerazpoložljivosti vlog kritje celotnih vlog istega vlagatelja do vsaj 50 000 EUR.

1. Sistemi zajamčenih vlog predvidevajo v primeru nerazpoložljivosti vlog kritje celotnih vlog istega vlagatelja do vsaj 50 000 EUR.

Najpozneje do 31. decembra 2009 se kritje poviša na vsaj 100 000 EUR.

Do 31. decembra 2009 se kritje celotnih vlog poviša na 100.000 EUR ali na enakovreden znesek, razen če Komisija v oceni učinka, ki jo do 30. aprila 2009 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, ugotovi, da takšno povišanje ni ustrezno ter finančno ni izvedljivo za vse države članice, ki morajo zavarovati potrošnike in stabilnost finančnega trga. Zagotovi se ohranitev institucionalnega jamstva in možnost popolnega kritja nekaterih vlog, vključno z začasno povečanim stanjem sredstev na računu in mehanizmom menjalnega tečaja za valute izven euroobmočja.

2. Države članice lahko določijo, da so nekatere vloge iz Priloge I izvzete iz jamstva ali se jim odobri manjši obseg jamstva pod pogojem, da se plačilo vsem vlagateljem izvrši v roku, ki je določen v členu 10(1).

2. Države članice lahko določijo, da so nekatere vloge iz Priloge I izvzete iz jamstva ali se jim odobri manjši obseg jamstva pod pogojem, da se plačilo vsem vlagateljem izvrši v roku, ki je določen v členu 10(1).

3. Ta direktiva zajema vlagatelje, ki so fizične osebe in ne vlagajo zaradi trgovinskih, poslovnih ali poklicnih namenov.

 

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – podtočka d

Direktiva 94/19/ES

Člen 7 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Komisija lahko prilagodi znesek iz odstavka 1 ob upoštevanju predvsem razvoja bančnega sektorja ter gospodarskega in monetarnega položaja Skupnosti.

črtano

Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7a(2).

 

Obrazložitev

Nadaljnje spremembe se opravijo z običajnim postopkom. Letni pregled Komisije bo zagotovil, da je mogoče ukrep sprejeti pravočasno.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 – podtočka d

Direktiva 94/19/ES

Člen 7 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Komisija se lahko za obdobje, ki ne presega 18 mesecev, odloči, da bo začasno povečala znesek iz odstavka 1.

črtano

Navedeni ukrep za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7a(3).

 

Obrazložitev

Nadaljnje spremembe se opravijo z običajnim postopkom. Letni pregled Komisije bo zagotovil, da je mogoče ukrep sprejeti pravočasno.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 94/19/ES

Člen 7 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Evropski odbor za bančništvo, ustanovljen s Sklepom Komisije 2004/10/ES*.

črtano

___________________

 

* UL L 3, 7.1.2004, str. 36.

 

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev spremenjenega zakonskega besedila.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 94/19/ES

Člen 7a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES**, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

črtano

____________________

 

** UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

 

Obrazložitev

Nadaljnje spremembe se opravijo z običajnim postopkom. Letni pregled Komisije bo zagotovil, da je mogoče ukrep sprejeti pravočasno.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 94/19/ES

Člen 7a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

črtano

Obrazložitev

Nadaljnje spremembe se opravijo z običajnim postopkom. Letni pregled Komisije bo zagotovil, da je mogoče ukrep sprejeti pravočasno.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 a (novo)

Direktiva 94/19/ES

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) V členu 9(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"1. Države članice zagotovijo, da kreditne institucije svojim dejanskim in možnim vlagateljem posredujejo potrebne informacije za ugotovitev, v kateri sistem zajamčenih vlog znotraj Skupnosti je včlanjena kreditna institucija in njene podružnice, ali za seznanitev s kakršnimi koli drugačnimi ukrepi na podlagi drugega pododstavka člena 3(1) ali člena 3(4). Vlagatelje seznanijo z določili sistema zajamčenih vlog ali s kakršnimi koli drugačnimi preventivnimi ukrepi, vključno z višino in obsegom kritja, ki ga ponuja sistem zajamčenih vlog. Ko vloga ni zajamčena v okviru sistema zajamčenih vlog v skladu s členom 7, kreditna institucija o tem obvesti svoje vlagatelje. Vsi podatki se dajo na razpolago na zlahka razumljiv način."

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 – podtočka a

Direktiva 94/19/ES

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so sistemom zajamčenih vlog, ko pristojni organi sprejmejo odločitev iz točke 3(i) člena 1 ali pravosodni organi odločitev iz točke 3(ii) navedenega člena, na voljo natančni podatki o vlagateljih in vlogah, ki so potrebni za preverjanje zahtevkov.

1. Države članice zagotovijo, da so sistemom zajamčenih vlog, ko pristojni organi sprejmejo odločitev iz točke 3(i) člena 1 ali pravosodni organi odločitev iz točke 3(ii) navedenega člena, brez nepotrebnega odlašanja na voljo natančni podatki o vlagateljih in vlogah, ki so potrebni za preverjanje zahtevkov.

Obrazložitev

Predlogi sprememb omogočajo sorazmernejši in bolj praktičen pristop k zagotavljanju podatkov o vlagateljih od trenutka, ko se za institucijo ugotovi, da ne izpolnjuje obveznosti. Obveznost, da se podatki zagotovijo istočasno z ugotovitvijo o neizpolnjevanju obveznosti, bi zahtevala prenos podatkov v realnem času, kar bi se izkazalo za zelo obremenjujoče. Ti predlogi bi morali zagotoviti večjo točnost prenesenih podatkov in visoko stopnjo pravne varnosti.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 – podtočka a

Direktiva 94/19/ES

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sistemi zajamčenih vlog morajo biti sposobni plačati vse pravilno preverjene zahtevke vlagateljev v zvezi z nerazpoložljivimi vlogami v treh dneh od datuma, ko so jim bili dani na voljo podatki iz prvega pododstavka.“

V primeru, da stalnosti storitev bančništva ter dostopa do denarnih sredstev ni mogoče zagotoviti, morajo sistemi zajamčenih vlog biti sposobni plačati vse pravilno preverjene zahtevke vlagateljev v zvezi z nerazpoložljivimi vlogami v 14 dneh od datuma, ko so jim bili dani na voljo podatki iz prvega pododstavka. Dve leti po začetku veljavnosti direktive Komisija oceni, ali se lahko predlaga dodatno zmanjšanje na 10 dni brez omejevanja obsega kritja.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 – podtočka a

Direktiva 94/19/ES

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti stalnosti bančnih storitev in dostopa do denarja, države članice v okviru sistemov zajamčenih vlog sklenejo dogovor, da se na prošnjo zadevnega vlagatelja najpozneje v treh dneh po vložitvi prošnje zagotovijo nujna izplačila ustreznih zneskov v višini vsaj 1000 EUR.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 94/19/ES

Člen 12 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje do 31. decembra 2009 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uskladitvi mehanizmov za financiranje sistemov zajamčenih vlog in morebitni uvedbi sistema zajamčenih vlog Skupnosti, skupaj z ustreznimi predlogi.

Komisija do 31. decembra 2009 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o:

 

 

uskladitvi mehanizmov za financiranje sistemov zajamčenih vlog, kar zadeva zlasti učinke takšne uskladitve v primeru čezmejne krize ob upoštevanju razpoložljivosti sredstev za izplačevanje nadomestil za vloge, poštene konkurence ter stroškov omenjene uskladitve;

 

– standardih za izboljšanje zgodnjega opozarjanja o tveganjih;

 

– možnih modelih za uvedbo prispevkov na podlagi tveganja;

 

– koristih zaradi morebitne uvedbe sistema zajamčenih vlog Skupnosti. To vključuje tudi vprašanje o učinku različnih zakonodaj na postopek poravnave, pri čemer se kompenzirajo sredstva in dolgovi vlagatelja, ter vprašanje o učinkovitosti sistema in možnih izkrivljanjih ob upoštevanju čezmejnih postopkov likvidacije.

 

– posebnih potrebah malih in srednjih podjetij ter lokalnih oblasti, kar zadeva stopnjo kritja zajamčenih vlog.

 

Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te direktive."

Predlog spremembe  22

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7 – podtočka a

Direktiva 94/19/ES

Priloga I – točke od 1 do 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) točke 1 do 9 se črtajo;

črtano

Obrazložitev

Črtanje spremembe priloge je v skladu z ohranjanjem prvotnega področja delovanja direktive.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7 – podtočka b

Direktiva 94/19/ES

Priloga I – točka 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) točka 11 se črta;

črtano

Obrazložitev

Črtanje spremembe priloge je v skladu z ohranjanjem prvotnega področja delovanja direktive.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7 – podtočka b a

Direktiva 94/19/ES

Priloga I – točka 13 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) V točki 13 se druga alinea nadomesti z:

 

"– euro."

Obrazložitev

Ime evropske valute je "euro".

Predlog spremembe  25

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7 – podtočka c

Direktiva 94/19/ES

Priloga I – točka 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) točka 14 se črta.

črtano

Obrazložitev

Črtanje spremembe priloge je v skladu z ohranjanjem prvotnega področja delovanja direktive.


OBRAZLOŽITEV

Sedanja kriza zaupanja v finančne trge je pokazala, da očitno sedanji standardi zajamčenih vlog ne zadoščajo.

Konec leta 2007 je Parlament sprejel resolucijo, ki poziva k obsežnim preiskavam glede:

           – različnih mehanizmov financiranja,

           – sodelovanja vseh udeležencev v primeru čezmejne krize,

           – enakomerne porazdelitve obremenitve v primerih čezmejne krize in

– izvajanja izboljšanega zgodnjega opozarjanja o tveganjih ter možnosti uvedbe prispevkov na podlagi tveganja.

Poleg tega je Parlament pojasnil, da se upošteva pomembno področje za skrajšanje rokov v primeru odškodnine in je zaželena zvišana najnižja raven zaščite vlagatelja.

Vloženi predlog Komisije obravnava predloge sprememb glede:

           – rokov za izplačila,

           – višine kritja,

           – obsega kritja za zajamčene vloge,

           – delitve stroškov,

           – čezmejnega sodelovanja.

Poleg tega je dolžnost Komisije, da oblikuje poročila oziroma ustrezne predloge za zakonodajne predloge sprememb o mehanizmih za financiranje in za skupne sisteme zajamčenih vlog.

Poročevalec meni, da predlog Komisije obravnava zlasti naslednje težave:

-  Rok za izplačila je bil ocenjen kot kratek. Izplačila ni mogoče izvesti v treh dneh. Primerjave z drugimi sistemi niso smiselne, ker so odgovornosti drugače porazdeljene, sistemi zajamčenih vlog pa so različno organizirani. Poročevalec meni, da bo prekratek in neizvedljiv rok v primeru krize še zmanjšal zaupanje potrošnikov. Poročevalec zahteva, da se za hitro zagotovitev ljudem nujnih likvidnih sredstev in hkrati za zagotovitev ustrezne obravnave primerov zajamčenih vlog sklenejo dogovori za nujna izplačila v roku treh dni.

-  Predlog Komisije je bil predložen brez ocene učinka. Ker sedanje razmere na finančnem trgu zahtevajo takojšnje ukrepanje, se zdi ta odločitev o izključitvi ocene učinka sprejemljiva. Vendar je sporno, da se naslednje povišanje višine kritja do konca naslednjega leta ne sme povezati s predložitvijo ocene učinka.

-  Komisija želi v prihodnosti v primeru povečanja višine kritja delovati s pomočjo postopka komitologije. Glede na doseženo kritje povprečnih vlog z višino kritja, ki znaša 50 000 EUR oziroma 100 000 EUR, torej 80 % oziroma 90 %, se ta postopek ne zdi nujen. Prav tako se direktivo in višino kritja vsako leto pregleda. Po mnenju poročevalca je zato mogoče nujen predlog spremembe zagotoviti z običajnim postopkom.

-  Obveznost za čezmejno sodelovanje je bila vključena, vendar manjkajo dani datumi pregleda in opredelitev dejavnosti, ki se izvajajo v primeru krize, kot je prejšnje leto zahteval Evropski parlament.

-  Obseg uporabe direktive je bil s predlogom Komisije omejen na zasebne vlagatelje. Komisija meni, da mala in srednja podjetja v okviru evropske ureditve ne potrebujejo več zaščite. Ta podjetja morajo biti glede na pomen za gospodarske razmere v državah članicah in delovni trg v Evropi še naprej vključena in zaščitena.

-  Poleg tega se zdi razmišljanje, da se v prihodnje mehanizmi za financiranje uporabijo v več kot dvanajstih mesecih, težavno. Pri razumevanju težav, v skladu z novimi roki za izplačila prek enega sistema zajamčenih vlog, je treba delovanje za pregled pospešiti. Poročevalec predlaga pripravo osnutka do konca aprila 2009.


POSTOPEK

Naslov

Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD)

Datum predložitve EP

15.10.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

23.10.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

23.10.2008

JURI

23.10.2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

5.11.2008

JURI

3.11.2008

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Christian Ehler

13.10.2008

 

 

Obravnava v odboru

4.11.2008

17.11.2008

 

 

Datum sprejetja

8.12.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Margaritis Schinas, Lars Wohlin

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Herbert Bösch, Gary Titley

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov