Betänkande - A6-0494/2008Betänkande
A6-0494/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EEG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen

10.12.2008 - (KOM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Christian Ehler

Förfarande : 2008/0199(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0494/2008
Ingivna texter :
A6-0494/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EEG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen

(KOM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0661),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 47.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0361/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6‑0494/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Den nuvarande miniminivån enligt direktiv 94/19/EG har fastställts till 20 000 euro med en möjlighet för medlemsstaterna att besluta om ett högre belopp. Detta har emellertid visat sig vara otillräckligt för ett stort antal insättningar i gemenskapen. För att bevara insättarnas förtroende bör nivån i insättargarantin höjas betydligt.

(3) Den nuvarande miniminivån enligt direktiv 94/19/EG har fastställts till 20 000 euro med en möjlighet för medlemsstaterna att besluta om ett högre belopp. Detta har emellertid visat sig vara otillräckligt för ett stort antal insättningar i gemenskapen. För att bevara insättarnas förtroende och större stabilitet på finansmarknaderna bör nivån i insättargarantin höjas till 50 000 euro. Senast den 31 december 2009 ska garantin för de sammanlagda insättningarna för varje insättare höjas till minst 100 000 euro, eller motsvarande värde, om inte kommissionen i en konsekvensanalys, som ska inlämnas till Europaparlamentet och rådet senast den 30 april 2009, drar slutsatsen att en sådan höjning inte är lämplig och inte är ekonomiskt genomförbar för alla medlemsstater för att garantera konsumentskydd och finansmarknadsstabilitet. Bibehållande av en institutionell garanti och av möjligheten till full täckning av vissa insättningar, inbegripet tillfälligt ökade saldon och växelkursarrangemang för valutor som inte ingår i euroområdet ska garanteras.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Den nuvarande tidsfristen för utbetalningarna på tre månader, som kan förlängas till 9 månader, är inte förenlig med behovet att bevara insättarnas förtroende och motsvarar inte deras behov. Utbetalningsfristen bör därför minskas till tre dagar från den dag då det ifrågavarande systemet för garanti av insättningar erhåller den relevanta informationen. I de fall där utbetalningen utlöses av ett konstaterandebeslut och av de för beslutet behöriga myndigheterna bör den nu gällande tidsfristen på 21 dagar för att fatta beslut minskas till 3 dagar i syfte att inte förhindra en snabb utbetalning.

(5) Den nuvarande tidsfristen för utbetalningarna på tre månader, som kan förlängas till 9 månader, är inte förenlig med behovet att bevara insättarnas förtroende och motsvarar inte deras behov. Utbetalningsfristen bör därför minskas till fjorton dagar, och täcka analys av uppgifter och genomförande av utbetalningsbeslutet, från den dag då det ifrågavarande systemet för garanti av insättningar erhåller den relevanta informationen. I de fall där utbetalningen utlöses av ett konstaterandebeslut och av de för beslutet behöriga myndigheterna bör den nu gällande tidsfristen på 21 dagar för att fatta beslut minskas till 3 dagar i syfte att inte förhindra en snabb utbetalning. den händelse en fortsatt bankverksamhet och tillgång till pengar inte är möjlig, bör det ske nödutbetalningar för tilldelning av nödvändiga likvida medel, som garanterar tillräckliga utbetalningar av upp till minst 1 000 euro inom tre dagar efter ansökan. Ansökningarna och förfrågningarna om nödutbetalningar ska kunna genomföras i de regioner där banken är belägen eller hade filialer.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5 a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Insättningar kan anses vara indisponibla då tidiga interventions- eller omorganisationsåtgärder inte varit framgångsrika. Detta bör inte hindra de behöriga myndigheterna från att genomföra ytterligare omstruktureringsinsatser under utbetalningsperioden.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Det handlingsutrymme för myndigheterna att undanta vissa kategorier av insättare som ges i bilaga I till direktiv 1994/19/EG har lett till att ett antal olika kategorier av förmånstagare måste identifieras under utbetalningsförfarandet. Detta har visat sig vara problematiskt för verkställandet av avtalen mellan hem- och värdmedlemsstaternas system (”topping up”) samt försena utbetalning och bör därför avskaffas. Dessutom gäller flertalet av de befintliga undantagen offentliga organ och finansiella institut. Ett utökat skydd bör emellertid gynna insättare som principiellt sett inte besitter en betydande finansiell sakkunskap. Skyddet bör därför begränsas till icke-professionella insättare, samtidigt som medlemsstaternas möjlighet att utsträcka skyddet till andra kategorier av insättare bör bibehållas.

(6) Det handlingsutrymme för myndigheterna att undanta vissa kategorier av insättare som ges i bilaga I till direktiv 1994/19/EG har lett till att ett antal olika kategorier av förmånstagare måste identifieras under utbetalningsförfarandet. Detta har visat sig vara problematiskt för verkställandet av avtalen mellan hem- och värdmedlemsstaternas system (”topping up”) samt försena utbetalning och bör därför avskaffas. Dessutom gäller flertalet av de befintliga undantagen offentliga organ och finansiella institut. Ett utökat skydd bör emellertid gynna insättare som principiellt sett inte besitter en betydande finansiell sakkunskap. Medlemsstaternas möjlighet att utsträcka skyddet till andra kategorier av insättare bör bibehållas.

Motivering

Nödvändig justering av den ändrade rättsakten.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Medlemsstaterna bör säkerställa att system för garanti av insättningar har tillräckliga likvida medel för att klara sina uppgifter.

(7) Medlemsstaterna bör säkerställa att system för garanti av insättningar har tillräckliga likvida medel för att klara sina uppgifter. Systemet för garanti av insättningar bör ha befogenhet att skaffa medel för att stödja fortsatt bankverksamhet och tillgång till pengar samt som fordringsägare inta en normal plats i rangordningen vid insolvens.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa nivån på insättargarantin. Eftersom denna åtgärd har en allmän räckvidd och avser att ändra en icke väsentlig del i direktiv 1994/19/EG, måste den antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Motivering

Nödvändig justering av den ändrade rättsakten.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) När det på grund av tvingande, brådskande skäl till följd av att insättarnas förtroende för säkerheten på de finansiella marknaderna är ifrågasatt inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av rent teknisk natur.

utgår

Motivering

Nödvändig justering av den ändrade rättsakten.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 94/19/EG

Artikel 1 – led 3 - led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 1.3 ii ska ersättas med följande:

 

”(ii) En rättslig myndighet har av orsaker som är direkt förknippade med kreditinstitutets finansiella ställning meddelat ett avgörande som innebär att insättarnas möjlighet att framställa krav om återbetalning av insättningar som har förfallit till betalning mot institutet tillfälligt upphävs om avgörandet meddelas innan [...] konstaterandet har gjorts i enlighet med led i).”

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – stycke a

Direktiv 94/19/EG

Artikel 4 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. I de fall som avses i punkterna 1–4 ska medlemsstaterna säkerställa att systemen för garanti av insättningar samarbetar med varandra.

5. I de fall som avses i punkterna 1–4 ska medlemsstaterna och deras system för garanti av insättningar ingå avtal om de respektive förpliktelserna för systemen för garanti av insättningar. Dessutom ska kommissionen senast den 31 december 2009 föreslå åtgärder avseende förfarandena, utbyte av relevant information och samverkan mellan alla medverkande i händelse av en gränsöverskridande kris.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – stycke b

Direktiv 94/19/EG

Artikel 4 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen ska se över tillämpningen av denna artikel och om så är lämpligt föreslå förbättringar av den.

6. Kommissionen ska se över tillämpningen av denna artikel vartannat år eller närhelst det är nödvändigt och om så är lämpligt föreslå förbättringar av den.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Direktiv 94/19/EG

Artikel 7 – punkt 1, 2 och 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

(a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

1.        System för garanti av insättningar ska föreskriva att varje insättares sammanlagda insättningar ska täckas upp till minst 50 000 euro i den händelse insättningarna blir indisponibla.

1. System för garanti av insättningar ska föreskriva att varje insättares sammanlagda insättningar ska täckas upp till minst 50 000 euro i den händelse insättningarna blir indisponibla.

Senast den 31 december 2009 ska täckningen ökas till minst 100 000 euro.

Senast den 31 december 2009 ska garantin för de sammanlagda insättningarna för varje insättare höjas till 100 000 euro, eller motsvarande värde, om inte kommissionen i en konsekvensanalys, som ska inlämnas till Europaparlamentet och rådet senast den 30 april 2009, drar slutsatsen att en sådan höjning inte är lämplig och inte är ekonomiskt genomförbar för alla medlemsstater för att garantera konsumentskydd och finansmarknadsstabilitet. Bibehållande av en institutionell garanti och av möjligheten till full täckning av vissa insättningar, inbegripet tillfälligt ökade saldon och växelkursarrangemang för valutor som inte ingår i euroområdet ska garanteras.

2. En medlemsstat kan bestämma att vissa insättningar, som anges i bilaga I, ska vara undantagna från garanti eller ges en lägre garanti under förutsättning att betalningen till samtliga insättare fullgörs inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 10.1.

2. En medlemsstat kan bestämma att vissa insättningar, som anges i bilaga I, ska vara undantagna från garanti eller ges en lägre garanti under förutsättning att betalningen till samtliga insättare fullgörs inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 10.1.

3. Detta direktiv ska täcka insättare som är fysiska personer som handlar för andra ändamål än deras handelsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke.

 

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3 – stycke d

Direktiv 94/19/EG

Artikel 7 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen kan justera det belopp som avses i punkt 1 med hänsyn tagen särskilt till utvecklingen inom banksektorn samt den ekonomiska och monetära situationen i gemenskapen.

utgår

En sådan åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7a.2.

 

Motivering

Ytterligare ändringar bör genomföras enligt det normala förfarandet. Kommissionens ska genom sin årliga översyn tillse att åtgärder kan vidtas i tid.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3 – stycke d

Direktiv 94/19/EG

Artikel 7 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Kommissionen kan, för en period på högst 18 månader, besluta om en tillfällig ökning av det belopp som avses i punkt 1.

utgår

En sådan åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7a.3.

 

Motivering

Ytterligare ändringar bör genomföras enligt det normala förfarandet. Kommissionens ska genom sin årliga översyn tillse att åtgärder kan vidtas i tid.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 94/19/EG

Artikel 7a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av europeiska bankkommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2004/10/EG*.

utgår

___________________

 

* EUT L 3, 7.1.2004, s. 36.

 

Motivering

Nödvändig justering av den ändrade rättsakten.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 94/19/EG

Artikel 7a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG** tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

utgår

** EGT L 184, 17.7.1999, s. 28.

 

Motivering

Ytterligare ändringar bör genomföras enligt det normala förfarandet. Kommissionens ska genom sin årliga översyn tillse att åtgärder kan vidtas i tid.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 94/19/EG

Artikel 7a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

utgår

Motivering

Ytterligare ändringar bör genomföras enligt det normala förfarandet. Kommissionens ska genom sin årliga översyn tillse att åtgärder kan vidtas i tid.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 94/19/EC

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) I artikel 9.1 ska första stycket ersättas med följande:

 

"1. Medlemsstaterna skall säkerställa att kreditinstituten ger personer som redan har gjort eller avser att göra insättningar tillgång till den information som behövs för att avgöra vilket system för garanti av insättningar som institutet och dess filialer är anslutna till inom gemenskapen eller vilka andra alternativa åtgärder som har vidtagits enligt artikel 3.1 andra stycket eller artikel 3.4. Insättarna skall informeras om bestämmelserna för systemet för garanti av insättningar eller andra alternativa åtgärder som har vidtagits och deras tillämpning, inklusive nivån på och omfattningen av den täckning som skyddssystemet ger. När en insättning inte är garanterad av ett system för garanti av insättningar i enlighet med artikel 7, ska kreditinstitutet informera insättarna om detta. All information skall göras tillgänglig på ett lättförståeligt sätt.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5 – stycke a

Direktiv 94/19/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att korrekta uppgifter om insättare och insättningar, som är nödvändiga för kontrollen av fordringar, har gjorts tillgängliga för systemet för garanti av insättningar när de behöriga myndigheterna gör det konstaterande som avses i punkt 3 i i artikel 1 eller den rättsliga myndigheten meddelar det avgörande som avses i punkt 3 ii i den artikeln.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att korrekta uppgifter om insättare och insättningar, som är nödvändiga för kontrollen av fordringar, har gjorts tillgängliga utan oberättigad försening för systemet för garanti av insättningar så snart som de behöriga myndigheterna har gjort det konstaterande som avses i punkt 3 i i artikel 1 eller den rättsliga myndigheten har meddelat det avgörande som avses i punkt 3 ii i den artikeln.

Motivering

Genom ändringen underlättas ett mer proportionerligt och praktiskt tillvägagångssätt när det gäller bestämmelsen om insättaruppgifter så snart som kreditinstitutet har förklarats oförmöget att fullgöra sina betalningsskyldigheter. En skyldighet att överlämna uppgifter samtidigt som det konstateras att betalningsförsummelse föreligger skulle kräva en uppgiftsöverföring i realtid som skulle visa sig väldigt betungande. Dessa förslag bör garantera större exakthet när det gäller överlämnade uppgifter och en högre nivå på rättssäkerheten.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5 – stycke a

Direktiv 94/19/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

System för garanti av insättningar ska kunna betala ut vederbörligen styrkta fordringar som insättare gör gällande vad avser indisponibla insättningar inom tre dagar från den dag då de uppgifter som avses i det första stycket har gjorts tillgängliga för dem.

I den händelse en fortsatt bankverksamhet och tillgång till pengar inte är möjlig, ska system för garanti av insättningar kunna betala ut vederbörligen styrkta fordringar som insättare gör gällande vad avser indisponibla insättningar inom 14 dagar från den dag då de uppgifter som avses i det första stycket har gjorts tillgängliga för dem. Två år efter att direktivet trätt i kraft ska kommissionen bedöma om en ytterligare minskning till 10 dagar, utan att garantins omfattning begränsas, kan föreslås.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5 – stycke a

Direktiv 94/19/EG

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I den händelse en fortsatt bankverksamhet och tillgång till pengar inte är möjlig, ska medlemsstaterna i samarbete med systemen för garanti av insättningar vidta åtgärder för att efter ansökan av berörda insättare garantera nödutbetalningar av lämpliga belopp på upp till minst 1 000 EUR inom högst tre dagar efter ansökan

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Direktiv 94/19/EG

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 31 december 2009 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om en harmonisering av finansieringsmekanismerna för system för garanti av insättningar och möjligheten att införa ett gemensamt system inom gemenskapen för garanti av insättningar, vid behov åtföljt av lämpliga förslag.

Kommissionen ska senast den 31 december 2009 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om

 

en harmonisering av finansieringsmekanismerna för system för garanti av insättningar, och då i synnerhet behandla effekterna av en sådan harmonisering i händelse av gränsöverskridande kriser när det gäller tillgången på kompensationsutbetalningar för insättningar, rättvis konkurrens och kostnaden för en sådan harmonisering,

 

standarder för bättre system för tidig upptäckt av risker,

 

möjliga modeller för införande av riskbaserade avgifter,

 

fördelarna med ett eventuellt införande av ett gemensamt system inom gemenskapen för garanti av insättningar; rapporten ska behandla inverkan av olika lagstiftningar när det gäller kvittning, där en insättares tillgodohavanden balanseras mot dennes skulder, systemets effektivitet och eventuella snedvridningar, med hänsyn tagen till gränsöverskridande likvidation.

 

små och medelstora företags samt lokala myndigheters specifika behov när det gäller de nivåer som garantier av insättningar ska täcka.

 

Vid behov ska kommissionen lägga fram förslag för att ändra detta direktiv.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 7 – stycke a

Direktiv 94/19/EG

Bilaga I – leden 1–9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Punkterna 1–9 ska utgå.

utgår

Motivering

Direktivets ursprungliga räckvidd bibehålls och därför utgår ändringen i bilagan.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 7 – stycke b

Direktiv 94/19/EG

Bilaga I – led 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Punkt 11 ska utgå.

utgår

Motivering

Direktivets ursprungliga räckvidd bibehålls och därför utgår ändringen i bilagan.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 7 – stycke ba

Direktiv 94/19/EG

Bilaga I – led 13 – strecksats 2 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) I punkt 13 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

 

euro.

Motivering

Namnet på EU-valutan är ”euro”.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 7 – stycke c

Direktiv 94/19/EG

Bilaga I – led 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Punkt 14 ska utgå.

utgår

Motivering

Direktivets ursprungliga räckvidd bibehålls och därför utgår ändringen i bilagan.

MOTIVERING

Den nuvarande förtroendekrisen på finansmarknaderna visar att de nuvarande standarderna för insättningsgarantin inte är tillräckliga.

I slutet av 2007 antog parlamentet en resolution där grundliga utredningar efterfrågades avseende

         –       de olika finansieringsmekanismerna,

         –       samverkan mellan alla deltagare i händelse av gränsöverskridande kriser,

         –       en utjämning av bördorna i situationer med gränsöverskridande kriser samt

        –       genomförande av en förbättrad förvarning avseende risker och möjligheten att införa riskbaserade avgifter.

Dessutom klargjorde parlamentet att det finns betydande möjligheter att förkorta tidsfristerna i händelse av kompensationer och att en höjd miniminivå på insättarskyddet är önskvärd.

I det framlagda kommissionsförslaget finns ändringar avseende

         –       utbetalningsfrister,

         –       det garanterade beloppet,

         –       omfattningen av insättargarantin,

         –       kostnadsdelning

         –       samarbete över gränserna

Dessutom måste kommissionen utarbeta rapporter eller snarare förslag till rättsaktsändringar när det gäller finansieringsmekanismerna och gemensamma system för insättningsgarantier.

Enligt föredraganden uppvisar kommissionens förslag särskilt följande problem:

–  Tidsfristen för utbetalningarna bedöms kort. Utbetalningar inom tre dagar är inte möjligt. Jämförelser med andra system är inte begripliga eftersom ansvaret är fördelat på annat sätt och garantisystemen är annorlunda organiserade. Enligt föredragandens åsikt försämrar en kort och orealistisk tidsfrist snarare konsumenternas förtroende vid en kris. För att snabbt förse folk med nödvändiga likvida medel och samtidigt garantera en ordentlig behandling av garantifallen, begär föredraganden att man ska genomföra nödutbetalningar inom tre dagar.

–  Kommissionens förslag har lagts fram utan en konsekvensanalys. Eftersom den nuvarande situationen på finansmarknaderna kräver en omedelbar åtgärd förefaller detta acceptabelt. Det är däremot diskutabelt varför den ytterligare ökningen av garantibeloppet fram till det följande årets slut inte bör knytas till en konsekvensanalys.

–  I framtiden vill kommissionen arbeta med hjälp av kommittéförfarandet då garantibeloppet ska höjas. Med tanke på att insättningarna täcks till 80 respektive 90 procent med garantibelopp på 50 000 EUR respektive 100 000 EUR verkar detta förfarande inte vara nödvändigt. Direktivet och garantibeloppet kommer också årligen att ses över. Enligt föredragandens åsikt kan en nödvändig ändring genomföras inom ett normalt förfarande.

–  Skyldigheten att genomföra gränsöverskridande samarbete integreras i förslaget medan fastställda datum för översikten saknas liksom även en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas i händelse av en kris, vilket Europaparlamentet begärde förra året.

–  Direktivets tillämpningsområde begränsas till privata investerare genom kommissionens förslag. Kommissionen anser att små och medelstora företag inte längre behöver skyddas genom EU-lagstiftningen. Med tanke på den betydelse de har för den ekonomiska situationen i medlemsstaterna och arbetsmarknaden i Europa, behöver dessa företag inkluderas och skyddas ytterligare.

–  Dessutom betraktas förslaget om att finansieringsmekanismerna bara ska läggas fram inom mer än tolv månader som problematisk. Arbetet med översikten behöver påskyndas med tanke på farhågor om svårigheter att uppfylla de nya utbetalningsfristerna genom enskilda garantisystem. Föredraganden föreslår ett förslag senast i och med utgången av april 2009.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

System för garanti av insättningar när det gäller garantinivå och tidsfrist för återbetalning

Referensnummer

KOM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD)

Framläggande för parlamentet

15.10.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

23.10.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

23.10.2008

JURI

23.10.2008

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

5.11.2008

JURI

3.11.2008

 

 

Föredragande

       Utnämning

Christian Ehler

13.10.2008

 

 

Behandling i utskott

4.11.2008

17.11.2008

 

 

Antagande

8.12.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Margaritis Schinas, Lars Wohlin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Herbert Bösch, Gary Titley

Ingivande

10.12.2008