ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно подписване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

  10.12.2008 - (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

  Комисия по външни работи
  Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski
  (Опростена процедура – член 43, параграф 1 от Правилника за дейността)

  Процедура : 2008/0057(AVC)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0496/2008
  Внесени текстове :
  A6-0496/2008
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно подписване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

  (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

  (Процедура на одобрение)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението за решение на Съвета и Комисията (COM(2008)0139),

  –   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора, във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, второ изречение и член 310 от Договора за ЕО (C6‑0453/2008),

  –   като взе предвид член 75, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

  –   като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A6‑0496/2008),

  1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Албания.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Албания с оглед на присъединяването на България и Румъния към ЕС

  Позовавания

  07999/2008 – C6-0453/2008 – COM(2008)01392008/0057(AVC)

  Дата на искане на одобрение от ЕП

  26.11.2008

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AFET

  4.12.2008

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  INTA

  4.12.2008

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  INTA

  8.4.2008

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Jacek Saryusz-Wolski

  2.4.2008

   

   

  Опростена процедура - Дата на решението

  2.4.2008

  Дата на приемане

  2.4.2008