ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно подписване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

10.12.2008 - (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

Комисия по външни работи
Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski
(Опростена процедура – член 43, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2008/0057(AVC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0496/2008
Внесени текстове :
A6-0496/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно подписване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

(7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и Комисията (COM(2008)0139),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора, във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, второ изречение и член 310 от Договора за ЕО (C6‑0453/2008),

–   като взе предвид член 75, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A6‑0496/2008),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Албания.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Албания с оглед на присъединяването на България и Румъния към ЕС

Позовавания

07999/2008 – C6-0453/2008 – COM(2008)01392008/0057(AVC)

Дата на искане на одобрение от ЕП

26.11.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

4.12.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

INTA

4.12.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

8.4.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jacek Saryusz-Wolski

2.4.2008

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

2.4.2008

Дата на приемане

2.4.2008