ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  10.12.2008 - (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski
  (Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 43(1) του Κανονισμού)

  Διαδικασία : 2008/0057(AVC)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0496/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0496/2008
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

  (Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2008)0139),

  –   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση και άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ (C6‑0453/2008),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75, 83, παράγραφος 7, και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0496/2008),

  1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη δημοκρατία της Αλβανίας.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Πρωτόκολλο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Αλβανίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ

  Έγγραφα αναφοράς

  07999/2008 – C6-0453/2008 – COM(2008)01392008/0057(AVC)

  Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

  26.11.2008

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  4.12.2008

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA

  4.12.2008

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  INTA

  8.4.2008

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Jacek Saryusz-Wolski

  2.4.2008

   

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

  2.4.2008

  Ημερομηνία έγκρισης

  2.4.2008