Pranešimas - A6-0496/2008Pranešimas
A6-0496/2008

  REKOMENDACIJA dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

  10.12.2008 - (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

  Užsienio reikalų komitetas
  Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski
  ( Supaprastinta procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

  Procedūra : 2008/0057(AVC)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0496/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0496/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

  (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(2008)0139),

  –   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą bei 310 straipsnį (C6‑0453/2008),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A6‑0496/2008),

  1.  duoda pritarimą susitarimo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Albanijos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  EB ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES

  Nuorodos

  07999/2008 – C6-0453/2008 – KOM(2008)01392008/0057(AVC)

  EP pritarimo prašymo data

  26.11.2008

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  4.12.2008

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  INTA

  4.12.2008

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  INTA

  8.4.2008

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Jacek Saryusz-Wolski

  2.4.2008

   

   

  Supaprastinta procedūra - nutarimo data

  2.4.2008

  Priėmimo data

  2.4.2008