Ziņojums - A6-0496/2008Ziņojums
A6-0496/2008

IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

10.12.2008 - (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

Ārlietu komiteja
Referents: Jacek Saryusz-Wolski

Procedūra : 2008/0057(AVC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0496/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0496/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (COM(2008)0139),

–   ņemot vērā Padomes lūgumu (C6‑0453/2008) dot piekrišanu saskaņā ar EK līguma 300. panta 3. punkta otro daļu un saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu un 310. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 75. pantu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A6‑0496/2008),

1.  dod piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Albānijas Republikas valdībām un parlamentiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokols EK un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES

Atsauces

07999/2008 – C6-0453/2008 – COM(2008)01392008/0057(AVC)

Datums, kad prasija EP piekrišanu

26.11.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

4.12.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

4.12.2008

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

INTA

8.4.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Jacek Saryusz-Wolski

2.4.2008

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

2.4.2008

Pieņemšanas datums

2.4.2008

 

 

 

Iesniegšanas datums

10.12.2008