Ziņojums - A6-0496/2008Ziņojums
A6-0496/2008

  IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

  10.12.2008 - (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

  Ārlietu komiteja
  Referents: Jacek Saryusz-Wolski

  Procedūra : 2008/0057(AVC)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0496/2008
  Iesniegtie teksti :
  A6-0496/2008
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

  (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

  (Piekrišanas procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (COM(2008)0139),

  –   ņemot vērā Padomes lūgumu (C6‑0453/2008) dot piekrišanu saskaņā ar EK līguma 300. panta 3. punkta otro daļu un saistībā ar EK līguma 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu un 310. pantu,

  –   ņemot vērā Reglamenta 75. pantu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

  –   ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A6‑0496/2008),

  1.  dod piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

  2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Albānijas Republikas valdībām un parlamentiem.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Protokols EK un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES

  Atsauces

  07999/2008 – C6-0453/2008 – COM(2008)01392008/0057(AVC)

  Datums, kad prasija EP piekrišanu

  26.11.2008

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AFET

  4.12.2008

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  INTA

  4.12.2008

   

   

   

  Atzinumu nav sniegusi

         Lēmuma datums

  INTA

  8.4.2008

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Jacek Saryusz-Wolski

  2.4.2008

   

   

  Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

  2.4.2008

  Pieņemšanas datums

  2.4.2008

   

   

   

  Iesniegšanas datums

  10.12.2008