ZALECENIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

10.12.2008 - (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski
(Procedura uproszczona – art. 43. ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2008/0057(AVC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0496/2008
Teksty złożone :
A6-0496/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji(COM(2008)0139),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, drugie zdanie oraz art. 310 Traktatu WE (C6-0453/2008),

–   uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0496/2008),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Albanii.

PROCEDURA

Tytuł

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i Albanią w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Odsyłacze

07999/2008 – C6-0453/2008 – COM(2008)01392008/0057(AVC)

Data wniosku o wyrażenie zgody PE

26.11.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

4.12.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

4.12.2008

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

INTA

8.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Jacek Saryusz-Wolski

2.4.2008

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

2.4.2008

Data przyjęcia

2.4.2008