ZALECENIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  10.12.2008 - (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

  Komisja Spraw Zagranicznych
  Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski
  (Procedura uproszczona – art. 43. ust. 1 Regulaminu)

  Procedura : 2008/0057(AVC)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0496/2008
  Teksty złożone :
  A6-0496/2008
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

  (Procedura zgody)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji(COM(2008)0139),

  –   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, drugie zdanie oraz art. 310 Traktatu WE (C6-0453/2008),

  –   uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

  –   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0496/2008),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Albanii.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i Albanią w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  Odsyłacze

  07999/2008 – C6-0453/2008 – COM(2008)01392008/0057(AVC)

  Data wniosku o wyrażenie zgody PE

  26.11.2008

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFET

  4.12.2008

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  INTA

  4.12.2008

   

   

   

  Opinia niewydana

  Data decyzji

  INTA

  8.4.2008

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

  Data powołania

  Jacek Saryusz-Wolski

  2.4.2008

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  2.4.2008

  Data przyjęcia

  2.4.2008