Betänkande - A6-0496/2008Betänkande
A6-0496/2008

  REKOMMENDATION om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

  10.12.2008 - (7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC)) - ***

  Utskottet för utrikesfrågor
  Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski
  (Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2008/0057(AVC)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0496/2008
  Ingivna texter :
  A6-0496/2008
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

  (7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6‑0453/2008 – 2008/0057(AVC))

  (Samtyckesförfarandet)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2008)0139),

  –   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket jämfört med artikel 300.2 första stycket, andra meningen och artikel 310 i EG-fördraget (C6‑0453/2008),

  –   med beaktande av artiklarna 75, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A6‑0496/2008).

  1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Albanien parlamentets ståndpunkt.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

  Referensnummer

  07999/2008 – C6-0453/2008 – COM(2008)01392008/0057(AVC)

  Begäran om parlamentets samtycke

  26.11.2008

  Ansvarigt utskott

    Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  4.12.2008

  Rådgivande utskott

    Tillkännagivande i kammaren

  INTA

  4.12.2008

   

   

   

   

  Inget yttrande avges

    Beslut

  INTA

  8.4.2008

   

   

   

   

  Föredragande

    Utnämning

  Jacek Saryusz-Wolski

  2.4.2008

  Förenklat förfarande – beslut

  2.4.2008

  Antagande

  2.4.2008