Процедура : 2008/0153(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0497/2008

Внесени текстове :

A6-0497/2008

Разисквания :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0012

ДОКЛАД     ***I
PDF 642kWORD 1377k
10.12.2008
PE 412.228v02-00 A6-0497/2008

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(преработка)

(COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Wolf Klinz

(Преработка – член 80а от Правилника)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(преработка)

(COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0458),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията до Парламента (C6-0287/2008),

-    като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1)

–   като взе предвид член 80а и член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A6‑0497/2008),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, и както е изменено по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5а) Когато разпоредба от настоящата директива изисква ПКИПЦК да предприеме действия, тази разпоредба следва да бъде разбирана като отнасяща се до управляващото дружество, когато ПКИПЦК е учредено като взаимен фонд и когато този фонд не е юридическо лице и не може да действа самостоятелно.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6а) Продажбата на дялови единици на ПКИПЦК от страна на посредници се урежда от Директива 2004/39/ЕО.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Принципът за надзор от страна на държавата-членка по произход  ще позволи на одобрените управляващи дружества в тяхната държава-членка по произход да предлагат услуги, за които те са получили разрешително, в цялата Общност  чрез създаването на клонове или чрез свободно предоставяне на услуги. Одобрението на правилата на взаимните фондове/дялови тръстове попада под компетенцията на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

(9) Принципът за надзор от страна на държавата-членка по произход  ще позволи на одобрените управляващи дружества в тяхната държава-членка по произход да предлагат услуги, за които те са получили разрешително, в цялата Общност  чрез създаването на клонове или чрез свободно предоставяне на услуги.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) По отношение на колективното управление на портфейла (управление на дялови тръстове/взаимни фондове и на инвестиционни дружества), разрешителното, издадено на одобрено управляващо дружество в неговата държава-членка по произход, следва да му позволява да изпълнява в приемащите държави-членки следните дейности: да дистрибутират дялови единици от хармонизираните дялови тръстове/взаимни фондове, управлявани от дружеството в държавата-членка по произход; да дистрибутират дялови единици от хармонизираните инвестиционни дружества, управлявани от такова дружество; изпълнение на всякакви други функции и задачи, включени в дейността на колективно управление на портфейла; управление на активи на инвестиционни дружества, регистрирани в държави-членки, различни от държавата-членка по произход; изпълнение на основата на мандати и за сметка на управляващи дружества, регистрирани в държави-членки, различни от държавата-членка по произход, на функции, включени в дейността по колективното управление на портфейла.

(10) По отношение на колективното управление на портфейла (управление на дялови тръстове/взаимни фондове и на инвестиционни дружества), разрешителното, издадено на одобрено управляващо дружество в неговата държава-членка по произход, следва да му позволява да изпълнява в приемащите държави-членки следните дейности: да дистрибутират дялови единици от хармонизираните дялови тръстове/взаимни фондове, управлявани от дружеството в държавата-членка по произход; да дистрибутират дялови единици от хармонизираните инвестиционни дружества, управлявани от такова дружество; изпълнение на всякакви други функции и задачи, включени в дейността на колективно управление на портфейла; изпълнение на основата на мандати и за сметка на управляващи дружества, регистрирани в държави-членки, различни от държавата-членка по произход, на функции, включени в дейността по колективното управление на портфейла.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Принципът на надзор от страна на държавата-членка по произход изисква компетентните органи да не издават или да отнемат разрешителното в случай, че фактори като съдържанието на програмата за дейностите, географското разпределение или действително осъществяваните дейности сочат по ясен начин, че управляващото дружество е избрало юридическа система на държава-членка, за да заобиколи по-строги норми, които са в сила в друга държава-членка, на територията на която то възнамерява да осъществява цялата или по-голямата част от своите дейности. По смисъла на настоящата директива управляващо дружество следва да бъде одобрено в държавата-членка, в която се намира неговото седалище според устройствения акт. В съответствие с принципа на контрола, осъществяван от държавата по произход, единствено държавата-членка, в която е седалището на управляващото дружество според устройствения акт, може да бъде считана за компетентна да одобри правилата на дялови тръстове/взаимни фондове, установени от това дружество, както и избора на депозитар. За да предотврати разумната преценка и да насърчи доверието в ефективността на надзора, осъществяван от органите на държавата-членка по произход, едно от условията за издаване на разрешително на ПКИПЦК следва да бъде, че никакви юридически пречки не го възпрепятстват да продава своите дялови единици в своята държава-членка по произход. Това не засяга възможността, след като ПКИПЦК е оторизирано, да избира свободно държавата/ите-членка/и, където ще бъдат търгувани неговите дялови единици в съответствие с настоящата директива.

(11) Принципът на надзор от страна на държавата-членка по произход изисква компетентните органи да не издават или да отнемат разрешителното в случай, че фактори като съдържанието на програмата за дейностите, географското разпределение или действително осъществяваните дейности сочат по ясен начин, че управляващото дружество е избрало юридическа система на държава-членка, за да заобиколи по-строги норми, които са в сила в друга държава-членка, на територията на която то възнамерява да осъществява или осъществява по-голямата част от своите дейности. По смисъла на настоящата директива управляващо дружество следва да бъде одобрено в държавата-членка, в която се намира неговото седалище според устройствения акт. В съответствие с принципа на надзора, осъществяван от държавата по произход, единствено компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество могат да бъдат считани за компетентни да упражняват надзор върху организацията на управляващото дружество, което следва да бъде обект на правото на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11а) Компетентните органи, които издават разрешително за ПКИПЦК следва да вземат предвид правилата на взаимния фонд или учредителните актове на инвестиционното дружество, избора на депозитар и способността на управляващото дружество да управлява ПКИПЦК. Когато управляващото дружество се намира в друга държава-членка те следва да могат да разчитат на атестация, издадена от компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество относно вида на ПКИПЦК, които управляващото дружество има разрешение да управлява. Издаването на разрешение на фонд не следва да бъде поставяно в зависимост от допълнителни капиталови изисквания на равнище управляващо дружество, местонахождение на седалището на ПКИПЦК според устройствения му акт в държавата-членка по произход на ПКИПЦК или от местонахождението на дейностите на управляващото дружество в държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11б) Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да имат правомощието да упражняват надзор върху спазването на правилата по отношение на учредяването и функционирането на ПКИПЦК, което следва да бъде предмет на правото на държавата-членка по произход на ПКИПЦК. За тази цел компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да могат да получават информация направо от управляващото дружество. За коригиране на нарушения на правилата, за спазването на които отговарят, компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да могат да разчитат на сътрудничеството на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество и, при необходимост, следва да могат да предприемат действия непосредствено срещу управляващото дружество.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11в) За да се избегне регулаторния арбитраж и да се засили доверието в ефективността на надзора, осъществяван от компетентните органи на държавата-членка по произход, едно от условията за издаване на разрешително на ПКИПЦК следва да бъде че няма никакви юридически пречки възпрепятстващи продажбата на негови дялови единици в неговата държава-членка по произход. Това не засяга свободата на ПКИПЦК, след като получаване на разрешително, да избира държавата/ите-членка/и, където ще бъдат търгувани неговите дялови единици в съответствие с настоящата директива.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 11 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11г) В случай, че ПКИПЦК се управлява от управляващо дружество, получило разрешително в държава-членка различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, същото управляващо дружество следва да определи подходящи процедури и разпоредби, приети от управляващото дружество за работа по оплаквания от инвеститори, например чрез подходящи разпоредби в споразуменията за дистрибуция или чрез предоставяне на адреса в държавата-членка по произход на ПКИПЦК, който не следва непременно да бъде адреса на управляващото дружество. Управляващото дружество следва също така да определи подходящи процедури и мерки, за да може при поискване от обществеността или компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК да предостави информация, например чрез определянето на лице за контакти от работниците и служителите на управляващото дружество, което да обработва исканията за предоставяне на информация. Управляващите дружества обаче не следва да бъдат задължавани от правото на държава-членка по произход на ПКИПЦК да имат местен представител в същата държава-членка, за да могат да изпълняват тези задължения.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 11 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11д) Необходимо е държавата-членка по произход на ПКИПЦК да разполага с всички средства, за да коригира всяко нарушаване на правилата на ПКИПЦК; за тази цел държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да може да вземе превантивни мерки и санкции срещу управляващото дружество. Като последна мярка, държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да има възможност да изиска управляващото дружество да спре да управлява ПКИПЦК. В този случаи държавата-членка следва да обезпечи необходимите разпоредби, така че да се погрижи за осигуряване на порядъчно управление или ликвидация на ПКИПЦК.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15а) За да се гарантира равнопоставеност и съответния надзор в дългосрочен план, Комсията може да проучи възможностите за хармонизиране на договореностите за делегиране на общностно равнище.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Въпреки необходимостта от консолидиране на ПКИПЦК, сливанията между ПКИПЦК се натъкват на множество законодателни и административни трудности в рамките на Общността. Следователно е необходимо, с цел по-добро функциониране на вътрешния пазар, да се предвидят разпоредби на Общността, които да улесняват сливанията между ПКИПЦК (и техните инвестиционни подразделения). Въпреки че някои държави-членки са разрешили само договорни фондове, следва сливанията между всички видове фондове (договорни, корпоративни и дялови тръстове) да бъдат позволени и признавани от законите на всяка държава-членка. Настоящата директива обхваща най-често използваните в държавите-членки техники на сливане. Тя не пречи на ПКИПЦК да използват и други техники на национална или трансгранична основа. Те обаче продължават да бъдат обект на съответните разпоредби на националното право.

(18) Въпреки необходимостта от консолидиране на ПКИПЦК, сливанията между ПКИПЦК се натъкват на множество законодателни и административни трудности в рамките на Общността. Следователно е необходимо, с цел по-добро функциониране на вътрешния пазар, да се предвидят разпоредби на Общността, които да улесняват сливанията между ПКИПЦК (и техните инвестиционни подразделения). Въпреки че някои държави-членки могат да разрешават само договорни фондове, трансграничните сливания между всички видове фондове (договорни, корпоративни и дялови тръстове) следва да бъдат позволени и признавани от всяка държава-членка. С това не се изисква от държавите-членки да въвеждат нови правни форми на ПКИПЦК в националното си законодателство.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) Настоящата директива обхваща най-често използваните в държавите-членки техники на сливане. Директивата не изисква държавите-членки да въвеждат в националното си законодателство и трите техники, но всяка държава-членка следва да признава прехвърлянето на активи в резултат на тези техники на сливане. Настоящата директива не пречи на ПКИПЦК да използват и други техники на чисто национална основа в случаи, когато никое от засегнатите от сливането ПКИПЦК не е било уведомено за трансгранично търгуване на дяловите му единици. Тези сливанията следва да продължават да бъдат предмет на съответните разпоредби на националното право. Правилата за кворум следва да не водят до дискриминация между националните и трансграничните сливания и следва да не бъдат по-строги от правилата, прилагани за сливания между корпоративни предприятия.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) С цел да бъдат защитени интересите на инвеститорите, държавите-членки следва да изискват предложените сливания между ПКИПЦК в рамките на тяхната юрисдикция или на трансгранична основа да подлежат на получаване на разрешение от компетентните им органи. При трансгранични сливания компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, което ще престане да съществува (сливащо се ПКИПЦК), следва да одобрят сливането, за да гарантират надлежно защитата на интересите на притежателите на дялови единици, които сменят ефективно фондове. Ако в сливането участва повече от едно сливащо се ПКИПЦК, и ако тези ПКИПЦК са установени в различни държави-членки, следва компетентните органи на всяко сливащо се ПКИПЦК да одобрят сливането в тясно сътрудничество помежду си. Тъй като интересите на притежателите на дялови единици на ПКИПЦК, което продължава да съществува след сливането (поемащо ПКИПЦК), трябва също да бъдат подходящо защитени, те следва да бъдат взети предвид от компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото се ПКИПЦК при одобряването на трансгранично сливане.

(19) С цел да бъдат защитени интересите на инвеститорите, държавите-членки следва да изискват предложените сливания между ПКИПЦК в рамките на тяхната юрисдикция или на трансгранична основа да подлежат на получаване на разрешение от компетентните им органи. При трансгранични сливания компетентните органи на сливащото се ПКИПЦК, следва да одобрят сливането, за да гарантират надлежно защитата на интересите на притежателите на дялови единици, които сменят ефективно фондове. Ако в сливането участва повече от едно сливащо се ПКИПЦК, и ако тези ПКИПЦК са установени в различни държави-членки, следва компетентните органи на всяко сливащо се ПКИПЦК да одобрят сливането в тясно сътрудничество помежду си, включително чрез подходящ обмен на информация. Тъй като интересите на притежателите на дялови единици на поемащото ПКИПЦК трябва също да бъдат подходящо защитени, те следва да бъдат взети предвид от компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК. Освен това притежателите на дялови единици както в сливащото се ПКИПЦК, така и в поемащото ПКИПЦК следва да имат правото да изискат обратно изкупуване или откупуване на своите дялови единици без допълнителни такси, т.е. те следва да им де налагат само таксите, които съответните фондове обичайно задържат за покриване на разходи за дезинвестиции, съгласно съответните си проспекти. Алтернативно, когато е възможно, притежателите на дялови единици както в сливащото, така и в поемащото ПКИПЦК следва да могат да преобразуват дяловите си единици в дялови единици в друго ПКИПЦК с подобни енвестиционни политики и управлявано от същото дружество за управление или от друго дружество, свързано с него.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Необходимо е да се осигури допълнителен контрол от трети лица при сливания. Депозитарите на всяко едно от ПКИПЦК, участващи в сливането, следва да проверят съответствието на общия план за сливане със съответните разпоредби на настоящата директива и с правилника на фонда на ПКИПЦК. Следва да бъде изготвен доклад от независим одитор от името на всички ПКИПЦК, участващи в сливането, който да потвърди методите за оценка на активите и пасивите на такива ПКИПЦК и метода за изчисляване на коефициента на замяна, предвидени от управителните и/или административните органи на такива ПКИПЦК в общия план за сливане. С оглед да бъдат намалени разходите, свързани с трансгранични сливания, следва да бъде възможно изготвянето на един доклад за всички участващи ПКИПЦК, като тази възможност следва да бъде предоставена на задължителния одитор на сливащото се ПС цел защита на инвеститорите, на притежателите на дялови единици следва да бъде предоставена възможност да получат безплатно копие от този доклад.КИПЦК и/или поемащото ПКИПЦК.

(20) Следва също така да се осигури допълнителен контрол от трети лица при сливания. Депозитарите на всяко едно от ПКИПЦК, участващи в сливането, следва да проверят съответствието на общия план за сливане със съответните разпоредби на настоящата директива и с правилника на фонда на ПКИПЦК. Следва да бъде изготвен доклад от депозитар или от независим одитор от името на всички ПКИПЦК, участващи в сливането, който да потвърди методите за оценка на активите и пасивите на такива ПКИПЦК и метода за изчисляване на коефициента на замяна, предвидени от управителните и/или административните органи на такива ПКИПЦК в общия план за сливане. С оглед да бъдат намалени разходите, свързани с трансгранични сливания, следва да бъде възможно изготвянето на един доклад за всички участващи ПКИПЦК, като тази възможност следва да бъде предоставена на задължителния одитор на сливащото се ПС цел защита на инвеститорите, на притежателите на дялови единици следва да бъде предоставена възможност да получат безплатно копие от този доклад.КИПЦК и/или поемащото ПКИПЦК.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) От особено значение е притежателите на дялови единици да бъдат добре осведомени за предлаганото сливане и техните права да бъдат защитени в достатъчна степен. Въпреки че най-уязвими са притежателите на дялови единици от сливащото се ПКИПЦК, интересите на притежателите на дялови единици от поемащото ПКИПЦК следва също да бъдат защитени в случаите, при които предлаганото сливане би могло да окаже значително въздействие върху техните инвестиции.

(21) От особено значение е притежателите на дялови единици да бъдат добре осведомени за предлаганото сливане и техните права да бъдат защитени в достатъчна степен. Въпреки че най-уязвими са притежателите на дялови единици от сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, интересите на притежателите на дялови единици от поемащото ПКИПЦК следва също да бъдат защитени.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22a) До 31 декември 2010 г. и за да осигури задължителна рамка за данъчен неутралитет, Комисията следва да предложи директива за данъчно облагане на сливането на фондове, следвайки принципа на данъчен неутралитет залегнал в Директива 90/434/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка1 и Директива 2005/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност2. Междувременно Съобщение на Комисията и двустранни споразумения между държавите-членки следва да разрешават съществуващите трудности.

 

1 ОВ L 225, 20.8.1990, стр. 1.

2 ОВ L 310, 25.11.2005, стр. 1.

Обосновка

Липсата на разпоредба на ниво ЕС за гарантиране на данъчен неутралитет на трансграничните сливания на фондове е основна пречка за постигане икономиите от мащаба, предвидени от новата рамка за сливания. Комисията се ангажира в своята Бяла книга за 2006 г. да представи съобщение относно данъчното третиране на трансграничните сливания на фондове, което все още не е публикувано. Допълнителната работа по този въпрос е особено важна, за да се даде възможност за истински общ пазар и трябва да се определят ясни срокове.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32а) Мерките за справяне с потенциалното несъответствие при лихвите за продукти, при които кредитния риск се прехвърля чрез секюритизация, както предвижда Директива .../.../ЕО за изменение на Директиви 2008/49/ЕО и 2006/49/ЕО следва да са последователни и съгласувани в рамките на релевантната регулация на финансовия сектор; съответно настоящата директива следва да бъде изменена чрез подходящи хоризонтални мерки веднага щом се извърши надлежнто разглеждане на въздействието.

 

1 COM(2008)0602

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39) С цел да се улесни ефективното функциониране на вътрешния пазар и да се осигури еднакво равнище на защита на инвеститорите в цялата Общност, следва да бъдат позволени както структури от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК, при които захранващите и управляващи ПКИПЦК са установени в една и съща държава-членка, така и такива, при които те са установени в различни държави-членки. За да се даде възможност на инвеститорите да разберат по-добре структурите от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК, а на регулаторите — да упражняват по-лесно надзор върху тях, особено в случая на трансгранични структури, захранващите ПКИПЦК не следва да могат да инвестират в повече от едно управляващо ПКИПЦК. За да се осигури еднакво равнище на защита на инвеститорите в цялата Общност, самото управляващо ПКИПЦК следва да бъде оторизирано ПКИПЦК.

(39) С цел да се улесни ефективното функциониране на вътрешния пазар и да се осигури еднакво равнище на защита на инвеститорите в цялата Общност, следва да бъдат позволени както структури от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК, при които захранващите и управляващи ПКИПЦК са установени в една и съща държава-членка, така и такива, при които те са установени в различни държави-членки. За да се даде възможност на инвеститорите да разберат по-добре структурите от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК, а на регулаторите — да упражняват по-лесно надзор върху тях, особено в случая на трансгранични структури, захранващите ПКИПЦК не следва да могат да инвестират в повече от едно управляващо ПКИПЦК. За да се осигури еднакво равнище на защита на инвеститорите в цялата Общност, самото управляващо ПКИПЦК следва да бъде оторизирано ПКИПЦК. За да се избегне излишната административна тежест, разпоредбите за уведомяване при трансгранично търгуване не следва да се прилагат за случаите, когато управляващо ПКИПЦК не привлича капитал от обществеността в държавата-членка, различна от тази, в която е установено, но има само един или повече захранващи ПКИПЦК в държавата-членка, различна от тази, в която е установено.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) За да бъдат защитени инвеститорите на захранващото ПКИПЦК, инвестицията на захранващото ПКИПЦК в управляващо ПКИПЦК следва да подлежи на предварително одобрение от компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК.

(40) За да бъдат защитени инвеститорите на захранващото ПКИПЦК, инвестицията на захранващото ПКИПЦК в управляващо ПКИПЦК следва да подлежи на предварително одобрение от компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК. Одобрение следва да се изисква само за първата инвестиция в управляващото ПКИПЦК с която захранващото ПКИПЦК превишава лимита за инвестиране в друго ПКИПЦК. За да се улесни ефективното функциониране на вътрешния пазар и за да се гарантира еднакво ниво на защита на инвеститорите в цялата Общност, следва да бъдат изчерпателни условията, които следва да бъдат изпълнени, и документите и информацията, които следва да бъдат предоставени за одобрение на инвестиция на захранващо ПКИПЦК в управляващо ПКИПЦК.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) За да може захранващото ПКИПЦК да действа в най-добрия интерес на своите притежатели на дялове, и по-специално да разполага с възможност за получаване от управляващото ПКИПЦК на цялата информация и всички документи, необходими за изпълняване на неговите задължения, следва захранващото ПКИЦПК и управляващото ПКИПЦК да подпишат обвързващо и приложимо споразумение. По сходен начин, чрез споразумението за обмен на информация между депозитарите и, съответно, одиторите на захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК следва да се осигурят необходимите информация и документи за изпълнение на задълженията на депозитаря или одитора на ПКИПЦК.

(41) За да може захранващото ПКИПЦК да действа в най-добрия интерес на своите притежатели на дялове, и по-специално да разполага с възможност за получаване от управляващото ПКИПЦК на цялата информация и всички документи, необходими за изпълняване на неговите задължения, следва захранващото ПКИЦПК и управляващото ПКИПЦК да подпишат обвързващо и приложимо споразумение. Ако обаче и двете са управлявани от едно и също управляващо дружество, следва да е достатъчно последното да разработи вътрешен правилник за осъществяване на стопанска дейност. Споразумение за обмен на информация между депозитарите или, съответно, одиторите на захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК следва да осигури необходимите информация и документи за изпълнение на задълженията на депозитара или одитора на ПКИПЦК. Настоящата директива следва да гарантира, че, спазвайки тези изисквания, депозитарите или одиторите няма да нарушат ограничение, свързано с разкриването на информация или защита на данните.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) За да се осигури високо ниво на защита на интересите на инвеститорите на захранващото ПКИПЦК, проспектът, основната информация за инвеститорите, посочена в член 73, и всички маркетингови съобщения, следва да бъдат адаптирани към спецификите на структурите от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК.

(42) За да се осигури високо ниво на защита на интересите на инвеститорите на захранващото ПКИПЦК, проспектът, основната информация за инвеститорите, посочена в член 73, и всички маркетингови съобщения, следва да бъдат адаптирани към спецификите на структурите от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК. Инвестицията на захранващото ПКИПЦК в управляващото ПКИПЦК не следва да влияе на способността на захранващото ПКИПЦК да изкупува обратно, или откупува дялови единици при поискване от своите притежатели на дялови единици или да действа във възможно най-голяма степен в техен интерес.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) Правилата за преобразуване следва да позволят на съществуващо ПКИПЦК да се преобразува в захранващо ПКИПЦК. Те следва същевременно да предоставят достатъчна защита на притежателите на дялови единици. Тъй като преобразуването представлява съществена промяна на инвестиционната политика, от преобразуващото захранващо ПКИПЦК следва да се изисква да предостави на своите притежатели на дялови единици достатъчно информация, за да им позволи да вземат решение дали да продължат да инвестират, или не.

(44) Правилата за преобразуване следва да позволят на съществуващо ПКИПЦК да се преобразува в захранващо ПКИПЦК. Те следва същевременно да предоставят достатъчна защита на притежателите на дялови единици. Тъй като преобразуването представлява съществена промяна на инвестиционната политика, от преобразуващото захранващо ПКИПЦК следва да се изисква да предостави на своите притежатели на дялови единици достатъчно информация, за да им позволи да вземат решение дали да продължат да инвестират, или не. Компетентните органи не следва да изискват от захранващото ПКИПЦК да предостави повече или различна от посочената информация.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46) На инвеститорите следва да бъде предоставяна основна информация за инвеститорите преди сключване на договора, за да могат да вземат информирани инвеститорски решения. Тя следва да съдържа единствено съществените елементи, необходими за вземането на такива решения. Информацията, която е включена в основната информация за инвеститорите, следва да бъде хармонизирана във възможно най-висока степен, за да се гарантира съвместимост и адекватна защита на инвеститорите. Основната информация за инвеститорите следва да бъде представяна в кратък формат. Най-подходящият начин за постигане на прозрачност и опростеност е представяне на информацията, която се изисква от инвеститорите на дребно, в специфична последователност и в рамките на един-единствен документ с ограничен размер, който позволява да се правят полезни сравнения.

(46) На инвеститорите следва да бъде предоставяна безплатно основна информация за инвеститорите под формата на конкретен документ, достатъчно време преди записването на ПКИПЦК, за да могат да вземат информирани инвеститорски решения. Тя следва да съдържа единствено съществените елементи, необходими за вземането на такива решения. Информацията, която е включена в основната информация за инвеститорите, следва да бъде напълно хармонизирана, за да се гарантира съвместимост и адекватна защита на инвеститорите. Основната информация за инвеститорите следва да бъде представяна в кратък формат. Най-подходящият начин за постигане на прозрачност и опростеност е представяне на информацията, която се изисква от инвеститорите на дребно, в специфична последователност и в рамките на един-единствен документ с ограничен размер, който позволява да се правят полезни сравнения, особено на разходите и профила на риска, свързани с решението за инвестиция..

Обосновка

Основната информация за инвеститорите следва да бъде предоставяна на инвеститорите безплатно, както в случая с опростения проспект.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47) Основна информация за инвеститорите следва да бъде издавана за всички ПКИПЦК. Управляващите дружества или, когато е приложимо, инвестиционните дружества следва да предоставят основната информация за инвеститорите на съответните субекти в зависимост от използвания метод на разпространение (преки продажби или продажби с посредник). Регулирането на начина, по който основната информация за инвеститорите се използва от посредниците, следва да се остави на съответното законодателство, обхващащо подобни посредници, като например Директива 2004/39/ЕО.

(47) Основна информация за инвеститорите следва да бъде издавана за всички ПКИПЦК. Управляващите дружества или, когато е приложимо, инвестиционните дружества следва да осигуряват основната информация за инвеститорите на съответните субекти в зависимост от използвания метод на разпространение (преки продажби или продажби с посредник). Посредниците следва да предоставят основна информация за инвеститорите на клиенти и потенциални клиенти.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47а) Правото на ПКИПЦК да продават своите дялови единици в други държави-членки следва да зависи от вземането на необходимите мерки, гарантиращи наличието на средства в приемащата държава-членка за извършване на плащания в полза на притежателите на дялови единици, обратно изкупуване или откупуване на дялови единици и от предоставянето на информацията, която ПКИПЦК са длъжни да предоставят. ПКИПЦК обаче не следва да бъдат задължавани от правото на приемащата държава-членка да имат платежен агент в същата държава-членка, за да могат да изпълняват своите задължения.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49) С цел да се улесни трансграничното търгуване на дялови единици на ПКИПЦК, следва да бъде упражняван редовен контрол за съответствие между договореностите, предвидени за търгуване на дялови единици на ПКИПЦК, и законовите, подзаконовите и административни разпоредби, приложими в приемащата ПКИПЦК държава-членка, след като ПКИПЦК започне да търгува своите дялови единици в посочената държава-членка. Този контрол може да обхваща по-специално задължението маркетинговите съобщения да бъдат представяни по коректен, ясен и неподвеждащ начин.

(49) С цел да се улесни трансграничното търгуване на дялови единици на ПКИПЦК, следва да бъде упражняван контрол за съответствие между договореностите, предвидени за търгуване на дялови единици на ПКИПЦК, и законовите, подзаконовите и административни разпоредби, приложими в приемащата ПКИПЦК държава-членка, след като ПКИПЦК е стъпил на пазара на посочената държава-членка. Този контрол може да обхваща адекватността на режима на маркетинг и по-специално на режима на разпределение и задължението маркетинговите съобщения да бъдат представяни по коректен, ясен и неподвеждащ начин. Настоящата Директива не следва да възпрепятства компетентните органи на приемащата държава-членка да проверяват маркетинговите съобщения (които не включват основната информация за инвеститорите, проспектите и годишните и шестмесечните доклади) в съответствие с националното право преди ПКИПЦК да може да ги използва, но този контрол не следва да бъде дискриминационен и не следва да възпрепятства достъпа на ПКИПЦК на пазара.

Изменение  28

Предложение за директива

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50) За целите на правната сигурност е необходимо да се осигури, под формата на електронно публикуване, лесен достъп на ПКИПЦК, което търгува своите дялови единици трансгранично, до пълната информация относно законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приложими в приемащата ПКИПЦК държава-членка и имащи отношение към търгуването на ПКИПЦК.

(50) За целите на укрепване на правната сигурност е необходимо да се осигури, под формата на електронно публикуване на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, лесен достъп на ПКИПЦК, което търгува своите дялови единици трансгранично, до пълната информация относно законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приложими в приемащата ПКИПЦК държава-членка и отнасящи се до мерките, определени за търгуването на ПКИПЦК.

Изменение  29

Предложение за директива

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51) С цел да се улесни трансграничното търгуване на дялови единици на ПКИПЦК, от ПКИПЦК се изисква да преведе единствено основната информация за инвеститорите на официалния или на някой от официалните езици на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, или на одобрения от съответните компетентни органи език. Основната информация за инвеститорите следва да посочва езика/езиците, на който/които са достъпни други задължителни оповестителни документи и допълнителна информация.

(51) С цел да се улесни достъпа на ПКИПЦК до пазарите на държавите-членки, от ПКИПЦК се изисква да преведе единствено основната информация за инвеститорите на официалния или на някой от официалните езици на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, или на одобрения от съответните компетентни органи език. Основната информация за инвеститорите следва да посочва езика/езиците, на който/които са достъпни други задължителни оповестителни документи и допълнителна информация.

Изменение  30

Предложение за директива

Съображение 51 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51a) Изискванията за превод следва да се отнасят за обикновени преводи. Не следва да има изискване за представяне на официални преводи, направени от заклети преводачи.

Обосновка

Преводите не трябва да бъдат заверявани.

Изменение  31

Предложение за директива

Съображение 51 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51б) Държавите-членки следва да изискват от компетентните си органи прозрачност по отношение на таксите за уведомяване.

Обосновка

Таксите за уведомяване са различни в различните държави-членки. Следва да се гарантира, че те се оповестяват публично и отразяват направените разходи, без да са прекалено високи.

Изменение  32

Предложение за директива

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52) Необходимо е да се засили сближаването на правомощията, с които разполагат компетентните органи, така че да се постигне еквивалентно прилагането на директивата във всички държави-членки. Общият минимален набор от правомощия, в унисон с правомощията, предоставени на компетентните власти от друго законодателство на Общността в областта на финансовите услуги, следва да гарантира ефективността на надзора.

(52) Необходимо е да се засили сближаването на правомощията, с които разполагат компетентните органи, така че да се постигне еквивалентно прилагането на директивата във всички държави-членки. Общият минимален набор от правомощия, в унисон с правомощията, предоставени на компетентните власти от друго законодателство на Общността в областта на финансовите услуги, следва да гарантира ефективността на надзора. Освен това държавите-членки следва да определят правила относно наказанията, включително наказателните, гражданските и административните наказания и административните мерки срещу нарушения на настоящата директива и следва да предприемат мерките, необходими за гарантиране на тяхното прилагане.

Изменение  33

Предложение за директива

Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53а) Държавите-членки следва да вземат необходимите административни и организационни мерки, които да дадат възможност за сътрудничеството между националните органи и компетентните органи на други държави-членки, включително на базата на двустранни и многостранни споразумения между тези органи, така че те да могат пълноценно да изпълняват своите задължение в съответствие с настоящата директива.

Изменение  34

Предложение за директива

Съображение 53 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53б) За целите на трансграничното предоставяне на услуги на съответните компетентни органи следва да бъдат възложени ясни компетенции. Отговорностите и задълженията на компетентните органи следва ясно да бъдат определени, за да се изключат всякакви пропуски или препокриване. Тези отговорности и задължения следва да бъдат в съответствие с приложимото право.

Обосновка

Новите разпоредби относно надзора в глава XII вече обхващат много аспекти необходими за адекватно сътрудничество в случай на трансгранично управление на портфейла от действащо от разстояние управляващо дружество. Идентифицираните открити въпроси, по които работи Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR), трябва да бъдат изрично обхванати, гарантирайки, че няма пропуски или пропуснато възлагане на отговорности, както и че няма да се получи дублиране на надзора.

Изменение  35

Предложение за директива

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55) Принципът за за надзора в държавата-членка по произход изискват компетентните органи да не издават разрешително или да отнемат разрешителното, когато такива фактори, като съдържанието на програмите на операциите и географското разпределение или  действително извършваните дейности ясно показват, че ПКИПЦК  или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност е избрало правната система на една държава-членка с оглед избягване на по-строгите стандарти, които са в сила в друга държава-членка, на чиято територия то извършва или възнамерява да извършва по-голямата част от своята дейност. На дадено  ПКИПЦК  или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност , което е юридическо лице, трябва да бъде издадено разрешително в държавата-членка, в която се намира седалището му. Главното управление на  ПКИПЦК  или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност , което не е юридическо лице, трябва да се намира в държавата-членка, в която е било издадено разрешителното му. Освен това, държавите-членки трябва да изискват главното управление на ПКИПЦК  или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност, да се намира в държавата-членка по произход и действително да извършва дейността си там.

(55) Принципът за надзора в държавата-членка по произход изисква компетентните органи да не издават разрешително или да отнемат разрешителното, когато такива фактори, като съдържанието на програмите на операциите и географското разпределение или  действително извършваните дейности ясно показват, че ПКИПЦК  или предприятие, допринасящо за стопанската му дейност е избрало правната система на една държава-членка с оглед избягване на по-строгите стандарти, които са в сила в друга държава-членка, на чиято територия то извършва или възнамерява да извършва по-голямата част от своята дейност.

Изменение  36

Предложение за директива

Съображение 64 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(64a) Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1.

 

1 ОВ L 184.17.7.1999, стр. 23.

Обосновка

Следва да се осигури съответствие на формулировката с Директива 2004/39/ЕО.

Допълнителна хармонизация ще улесни въвеждането на паспорт на управляващото дружество.

Изменение  37

Предложение за директива

Съображение 65

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(65) Комисията следва да бъде оправомощена да приеме мерките, необходими за прилагане на настоящата директива. По отношение на сливанията тези мерки са предназначени да определят точното съдържание и начина за предоставяне на информация на притежателите на дялови единици. По отношение на структурите от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК, тези мерки са предназначени да определят данните, които трябва да бъдат включени в споразумението между управляващото ПКИПЦК и захранващото ПКИПЦК, между техните депозитари и между техните одитори, определението за мерки, подходящи за предотвратяване на късни рискове при търгуване, въздействието на сливането на управляващото ПКИПЦК върху разрешителното на захранващото ПКИПЦК, вида нередности, произтичащи от управляващото ПКИПЦК, които трябва да бъдат докладвани на захранващото ПКИПЦК, формата и начина за представяне на информацията на притежателите на дялови единици при преобразуване на ПКИПЦК в захранващо ПКИПЦК, процедурата за оценка и одит на трансфера на активи от захранващо към управляващо ПКИПЦК и ролята на депозитаря на захранващото ПКИПЦК в този процес. По отношение на разпоредбите за разкриване на информация тези мерки са предназначени да определят специфичните условия, които следва да бъдат изпълнени при предоставяне на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, и интернет страница, която не представлява траен носител, подробното съдържание, форма и представяне на основна информация за инвеститорите, като се вземат предвид различното естество и съставни части на съответното ПКИПЦК и специфичните условия за предоставяне на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, и интернет страница, която не представлява траен носител. По отношение на уведомяването тези мерки са предназначени да определят формата и обхвата на информацията относно приложимите местни правила, които трябва да бъдат публикувани от приемащите власти, приложението на процедурата по уведомяване към търгуването на подразделения на ПКИПЦК и нов клас акции, както и техническите детайли относно достъпа на приемащите власти до актуализирани фондови документи, съхранявани от властите по произход. Тези мерки са предназначени също така да направят по-ясни определенията и да приведат терминологията и формулират определенията в съответствие с последващите актове относно ПКИПЦК и свързаните с тях въпроси. Тъй като тези мерки имат общо приложно поле и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълват с нови несъществени елементи, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5а от Решение1999/468ЕО. Правомощията, които не попадат под обхвата на горепосочената категория, следва да бъдат предмет на процедурата по регулиране, предвидена в член 5 от същото решение. Тези мерки са предназначение да определят формата и съдържанието на стандартното уведомително писмо, стандартния образец на уверение и процедурата за обмен на информация и използване на електронна комуникация между компетентните органи за целите на процеса по уведомяване. Те са предназначени да определят подробностите по процедурите за проверки на място, разследване и обмен на информация между компетентните власти.

(65) Комисията следва да бъде оправомощена да приеме мерките, необходими за прилагане на настоящата директива. По отношение на управляващите дружества тези мерки са предназначени да определят подробностите относно организационните изисквания, управлението на риска, конфликта на интереси и осъществяването на стопанска дейност. По отношение на депозитарите тези мерки са предназначени да определят задълженията на депозитарите съгласно предвиденото в настоящата директива в контекста на паспорта на управляващото дружество и особеностите на споразумението между депозитара и управляващото дружество. Тези мерки следва да улеснят еднообразното прилагане на задълженията на управляващите дружества и депозитарите съгласно настоящата директива. Приемането на тези мерки обаче не следва да бъде предпоставка за упражняване на правото на управляващите дружества да предоставят услугите, за които имат разрешение в своите държави-членки по произход в цялата Общност чрез учредяването на клонове или съгласно свободата за предоставяне на услуги, включително управление на ПКИПЦК, в друга държава-членка.

Изменение  38

Предложение за директива

Съображение 65 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(65а) По отношение на сливанията тези мерки са предназначени да определят точното съдържание и начина за предоставяне на информация на притежателите на дялови единици. По отношение на структурите от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК, тези мерки са предназначени да определят особеностите, които следва да бъдат включени в споразумението между управляващото ПКИПЦК и захранващото ПКИПЦК, между техните депозитари и одитори, определението за мерки, подходящи за предотвратяване на късни рискове при търгуване, въздействието на сливането на управляващото ПКИПЦК върху разрешителното на захранващото ПКИПЦК, вида нередности, произтичащи от управляващото ПКИПЦК, които следва да бъдат докладвани на захранващото ПКИПЦК, формата и начина за представяне на информацията на притежателите на дялови единици при преобразуване на ПКИПЦК в захранващо ПКИПЦК, процедурата за оценка и одит на трансфера на активи от захранващо към управляващо ПКИПЦК и ролята на депозитаря на захранващото ПКИПЦК в този процес. По отношение на разпоредбите за разкриване на информация тези мерки са предназначени да определят специфичните условия, които следва да бъдат изпълнени при предоставяне на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, и интернет страница, която не представлява траен носител, подробното съдържание, форма и представяне на основна информация за инвеститорите, като се вземат предвид различното естество и съставни части на съответното ПКИПЦК и специфичните условия за предоставяне на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, и интернет страница, която не представлява траен носител. По отношение на уведомяването тези мерки са предназначени да определят обхвата на информацията относно приложимите местни правила, която да бъде публикувана от приемащите органи и техническите подробности относно достъпа на приемащите органи до актуализирани фондови документи, съхранявани от органите по произход. Тези мерки са предназначени също така да направят по-ясни определенията и да приведат терминологията и формулират определенията в съответствие с последващите актове относно ПКИПЦК и свързаните с тях въпроси.

Изменение  39

Предложение за директива

Съображение 65 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(65б) Тъй като тези мерки имат общо приложно поле и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълват с нови несъществени елементи, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5а от Решение1999/468ЕО1. Правомощията, които не попадат под обхвата на горепосочената категория, следва да бъдат предмет на процедурата по регулиране, предвидена в член 5 от същото решение. Тези мерки са предназначение да определят формата и съдържанието на стандартното уведомително писмо, стандартния образец на удостоверение и процедурата за обмен на информация и използване на електронна комуникация в хода на процеса по уведомяване. Те са предназначени също така да определят подробностите по процедурите за проверки на място, разследване и обмен на информация между компетентните органи.

 

1ОВ L 184, 17.07.1999 г., стр. 23.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По смисъла на настоящата директива ПКИПЦК се смята за установено  в държавата-членка, където е седалището според устройствения акт на инвестиционното дружество или на дружеството за управление на взаимния фонд . При това държавата-членка изисква главното управление да е установено  в държавата-членка, в която се намира седалището според устройствения акт.

По смисъла на настоящата директива ПКИПЦК се смята за установено в своята държава-членка по произход.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. ПКИПЦК не могат да извършват дейност като такива, ако нямат разрешение от компетентните органи на държавата-членка, в която са установени  .

1. ПКИПЦК не могат да извършват дейност като такива, ако нямат разрешение от компетентните органи на своята държава-членка по произход.

Обосновка

Истински общ пазар означава, че услугите за управление на фондове могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Член 49 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда тази свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Не следва да се позволява дискриминация на основание националността на управляващото дружество или пък евентуални протекционистични забавяния на одобрението.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Взаимен фонд  се разрешава, само ако компетентните органи одобрят управляващото дружество, правилника на фонда и избора на депозитар. На инвестиционно дружество се дава разрешение, само ако компетентните органи одобрят както неговите учредителни актове, така и избора на депозитар.

2. Взаимен фонд се разрешава, само ако компетентните органи в неговата държава-членка по произход одобрят избора на управляващото дружество, което да управлява ПКИПЦК, правилника на фонда и избора на депозитар. На инвестиционно дружество се дава разрешение, само ако компетентните органи в държавата-членка по произход одобрят както неговите учредителни актове, така и избора на депозитар и, по целесъобразност, избора на съответното управляващо дружество, което да управлява ПКИПЦК.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Без да се нарушава параграф 2, ако ПКИПЦК не е установено в държавата-членка по произход на управляващото дружество, компетентните органи в държавата-членка по произход на ПКИПЦК одобряват избора на управляващото дружество за управление на ПКИПЦК в съответствие с член 5а. Управлението на ПКИПЦК от управляващо дружество, което е със седалище в държавата членка по произход на ПКИПЦК или което осъществява или делегира дейности в държавата-членка по произход на ПКИПЦК, не следва да бъде условие за разрешаването.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Компетентните органи не могат да оторизират ПКИПЦК, ако: управляващото дружество или инвестиционното дружество не е в съответствие с предварителните условия, определени съответно в глави  III и V.

3. Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не могат да оторизират ПКИПЦК, ако:

 

а) тези органи установят, че инвестиционното дружество не е в съответствие с предварителните условия, определени в глава V; или

 

б) управляващото дружество няма разрешение за управление на ПКИПЦК в своята държава-членка по произход.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се нарушава член 26, управляващото дружество или, когато е приложимо, инвестиционното дружество, се информират, в рамките на два месеца от подаването на пълния комплект документи, дали изборът е бил одобрен или не.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това компетентните органи не могат да оторизират ПКИПЦК ако ръководителите на депозитаря нямат изискваните почтеност или опит, като се има предвид също и типът ПКИПЦК, който ще се управлява. За тази цел властите са  незабавно уведомявани за самоличността на ръководителите на депозитаря, както и на всяко лице, което е приемник на техните функции.

Освен това компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не могат да оторизират ПКИПЦК, ако ръководителите на депозитаря нямат изискваните почтеност или опит, като се има предвид също и типът ПКИПЦК, който ще се управлява. За тази цел властите са  незабавно уведомявани за самоличността на ръководителите на депозитаря, както и на всяко лице, което е приемник на техните функции.

Обосновка

Истински общ пазар означава, че услугите за управление на фондове могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Член 49 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда тази свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Не следва да се позволява дискриминация на основание националността на управляващото дружество или пък евентуални протекционистични забавяния на одобрението.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Компетентните органи не предоставят разрешително, ако за съответното ПКИПЦК съществува правна забрана ( например  от разпоредба, съдържаща се в правилата или в учредителните документи) да търгува своите дялови единици в своята държава-членка по произход.

4. Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не предоставят разрешително, ако за съответното ПКИПЦК съществува правна забрана (например от разпоредба, съдържаща се в правилата или в учредителните документи) да търгува своите дялови единици в своята държава-членка по произход.

Обосновка

Истински общ пазар означава, че услугите за управление на фондове могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Член 49 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда тази свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Не следва да се позволява дискриминация на основание националността на управляващото дружество или пък евентуални протекционистични забавяния на одобрението.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Без одобрението на компетентните органи не може да бъде сменяно управляващото дружество или депозитарят, или да бъдат изменяни правилникът на фонда или учредителните актове на инвестиционното дружество.

5. Без одобрението на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не може да бъде сменяно управляващото дружество или депозитарят, или да бъдат изменяни правилникът на фонда или учредителните актове на инвестиционното дружество.

Обосновка

Истински общ пазар означава, че услугите за управление на фондове могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Член 49 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда тази свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Не следва да се позволява дискриминация на основание националността на управляващото дружество или пък евентуални протекционистични забавяния на одобрението.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. Държавите-членки осигуряват безпрепятствен достъп от разстояние или по електронен път до пълната информация относно действащите законови, подзаконови и административни разпоредби, изпълняващи настоящата директива, които са свързани с учредяването и функционирането на ПКИПЦК. Държавите-членки осигуряват достъпността на тази информация, поне на език, обичайно използван в сферата на международните финанси и представена по ясен и недвусмислен начин и непрекъснато актуализирана.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

1. Управляващо дружество, което възнамерява да управлява ПКИПЦК, установено в друга държава-членка, предоставя на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следните документи:

 

а) писмен споразумение с депозитара, посочен в членове 20 и 30;

 

б) информация за договореностите за делегиране относно функциите управление и администриране на инвестициите, посочени в приложение ІІ.

 

в) отчет за процеса на управление на риска, възприет според конкретния вид ПКИПЦК, за което е подадено заявлението за разрешение;

 

Ако управляващото дружество вече управлява същия вид ПКИПЦК в държавата-членка по произход на ПКИПЦК, е достатъчна справка за вече подадената документация.

 

2. Въз основа на уверението, посочено в членове 16 и 17, компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК могат да поискат от компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество разясняване или информация относно документацията, посочена в параграф 1 и относно това дали видът фонд, за който се иска разрешение, влиза в обхвата на разрешителното на управляващото дружество. Когато е приложимо, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество, представят своето становище в рамките на десет работни дни от подаването на първоначалното искане.

 

3. Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК могат да откажат избора на управляващото дружество само в случай че:

 

а) управляващото дружество не отговаря на правилата, които са в техните правомощия, съгласно член 17а, или

 

б) управляващото дружество няма разрешително от компетентните органи на своята държава-членка по произход да управлява вида ПКИПЦК, за което се иска разрешение,

 

в) управляващото дружество не е предоставило документите, посочени в параграф 1.

 

Преди да откажат избора, компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следва да се консултират с компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

 

4. Управляващото дружество уведомява компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК за всяка последваща съществена промяна в документацията, посочена в параграф 1.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Достъпът до дейност като управляващо дружество е подчинен на официално предварително разрешително, което се предоставя от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК . Издаденото разрешително на управляващо дружество на основата на настоящата директива е валидно за всички държави-членки.

1. Достъпът до дейност като инвестиционно дружество е подчинен на предварително официално разрешително, издадено от компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество . Издаденото разрешително на управляващо дружество на основата на настоящата директива е валидно за всички държави-членки.

Обосновка

Истински общ пазар означава, че услугите за управление на фондове могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Член 49 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда тази свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество отговарят за издаване на разрешително на дружеството. Това съответства на член 4, параграф 1, алинея 20 от Директива 2004/39/ЕО.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава-членка по произход на управляващо дружество  изготвя разумни правила, които управляващите дружества, по отношение на дейността на управление на ПКИПЦК, оторизирани в съответствие с настоящата директива, спазват по всяко време.

1. Всяка държава-членка по произход на управляващо дружество  изготвя разумни правила, които управляващите дружества, които имат разрешителни в същата държава-членка, по отношение на дейността на управление на ПКИПЦК, оторизирани в съответствие с настоящата директива, спазват по всяко време.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да е структурирано и организирано, така че да свежда до минимум риска конфликтите на интереси между дружеството и неговите клиенти, между самите негови клиенти, между един от клиентите и даден ПКИПЦК или между два ПКИПЦК да накърнят интересите на ПКИПЦК или на клиентите. Въпреки това, когато се създава клон, организационните договорености не могат са в противоречие с правилата за поведение, определени от приемащата ПКИПЦК  държава-членка в областта на конфликти на интереси.

б) да е структурирано и организирано, така че да свежда до минимум риска да се накърнят интересите на ПКИПЦК или на клиентите посредством конфликт на интереси между дружеството и неговите клиенти, между самите негови клиенти, между един от клиентите и даден ПКИПЦК и между два ПКИПЦК .

Изменение  54

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Управляващите дружества или , където е приложимо, инвестиционните дружества определят подходящи процедури и мерки, за да гаранитрат, че обработват по съответния начин оплаквания от инвеститори и че няма ограничения за инвеститорите да упражняват правата си в случай, че управляващото дружесдтво е получило разрешителното си в държава-членка , различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК. Инвеститорите следва да могат да подават оплаквания на местния език.

 

Те следва също така да определят подходящи процедури и мерки, за да да предоставят информация при поискване от обществеността или компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

Изменение  55

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б. Комисията приема мерки по прилагане, които конкретизират процедурите и разпоредбите от параграф 1, буква а) и структурните и организационни изисквания за свеждане до минимум конфликтите на интереси, съгласно параграф 1, буква б).

 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато държавите-членки разрешават на управляващите дружества да делегират на трети лица с оглед по-ефективното провеждане на дейностите на дружеството, осъществяването за тяхна сметка на една или повече от техните функции, трябва да бъдат изпълнени всички от  следните предварителни условия:

1. Когато държавата-членка по произход на управляващото дружество разреши на управляващите дружества да делегират на трети лица с оглед по-ефективното провеждане на дейностите на дружеството, осъществяването от тяхно име на една или повече от техните функции, трябва да бъдат изпълнени всички от следните предварителни условия:

Обосновка

Истински общ пазар означава, че услугите за управление на фондове могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Член 49 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда тази свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 - буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) компетентният орган трябва да бъде информиран за това по съответен начин;

а) компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество, трябва да бъдат информирани за това по съответен начин от управляващото дружество. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество предават без забавяне информацията на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК;

Обосновка

Истински общ пазар означава, че услугите за управление на фондове могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Член 49 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда тази свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1 - точка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(i) проспектите на ПКИПЦК изброяват функциите, които управляващото дружество е позволено да делегира.

(i) проспектите на ПКИПЦК изброяват функциите, които държавата-членка по произход на управляващото дружество е разрешила на управляващото дружество да делегира.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Комисията приема мерки по прилагане, за да се гарантира спазването на задълженията посочени в параграф 1 от страна на управляващото дружество, по-специално:

 

а) определя стъпките, които може основателно да се очаква управляващите дружества да предприемат с цел откриване, предотвратяване, управление и/или оповестяване на конфликти на интереси, както и установяването на подходящи критерии за определяне на видовете конфликти на интереси, съществуването на които може да навреди на интересите на ПКИПЦК;

 

б) установява подходящи критерии за честна, лоялна, компетентна, внимателна и усърдна дейност в защита във възможно най-голяма степен на интересите на ПКИПЦК;

 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 15 - параграф 1 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато такова управляващо дружество предложи да търгува дяловите единици на ПКИПЦК, което управлява пряко, или чрез трета страна в друга държава-членка, без да предлага извършване на други дейности или услуги, подобно търгуване се извършва при условията единствено на Глава ХІ.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Съгласно условията, посочени в настоящия член, ПКИПЦК имат свободата да определят или да бъдат управлявани от, управляващо дружество, получило разрешително в друга държава-членка в съответствие с настоящата директива, при условие, че това управляващо дружество е в съответствие с:

 

а) разпоредбите на член 16 или член 17;

 

б) разпоредбите на член 17а и член 5а.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Освен задължението за удовлетворяване на условията, предвидени в членове 6 и 7  , всяко управляващо дружество, което желае да учреди клон на територията на друга държава-членка, уведомява за това компетентните органи на своята държава-членка по произход.

1. Освен задължението за удовлетворяване на условията, предвидени в членове 6 и 7, всяко управляващо дружество, което желае да учреди клон на територията на друга държава-членка за осъществяване на дейността, за която има разрешително, уведомява за това компетентните органи на своята държава-членка по произход.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 16 - параграф 3 - алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако управляващо дружество желае да извършва услугата колективно управление на портфейла, съгласно приложение ІІ, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество прилагат към документацията уверение, че управляващото дружество е получило съответното разрешение съгласно настоящата директива и описание на обхвата на разрешителното на управляващото дружество и подробности за всякакви ограничения относно видовете ПКИПЦК, които управляващото дружество има разрешително да управлява.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. Тези услуги, предоставяни от клон на управляващо дружество, са в съответствие с правилата, изготвени от приемащата управляващото дружество  държава-членка, съгласно член 14.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3б. Компетентните органи на приемащата управляващо дружество  държава-членка отговарят за осъществяването на надзор върху спазването на правилата, посочени в параграф 3а.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Преди клонът на управляващо дружество да започне дейност, компетентните органи на приемащата управляващо дружество  държава-членка в срок от два месеца от получаване на информациите, посочени в параграф 2, организират надзора на управляващото дружество и посочват, при необходимост, условията, при които с оглед общия интерес тази дейност следва да бъде осъществявана в приемащата управляващо дружество  държава-членка, включително правилата, посочени в членове 86 и 87  , които са в сила в приемащата управляващо дружество  държава-членка, и правилата за поведение, които се съблюдават в случай на предоставяне на услуга по управление на портфейла, посочено в член 6 , параграф 3, буква а)  както и на консултантски услуги по инвестиции и депозит.

4. Преди клонът на управляващо дружество да започне дейност, компетентните органи на приемащата управляващо дружество  държава-членка в срок от два месеца от получаване на информациите, посочени в параграф 2, организират надзора върху спазването от страна на управляващото дружество на правилата, за които носят отговорност.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 16 - параграф 7 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган на държавата-членка по произход на управляващо дружество актуализира информацията, съдържаща се в уверението съгласно параграф 3 и уведомява компетентните органи на държавата-членка, приемаща управляващото дружество, за всяка промяна в обхвата на разрешителното на управляващото дружество или в подробностите или ограниченията относно вида на ПКИПЦК, които управляващото дружество може да управлява.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко управляващо дружество, което желае да осъществява за първи път дейност на територията на друга държава-членка съгласно свободното предоставяне на услуги, съобщава на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество  следната информация:

1. Всяко управляващо дружество, което желае да осъществява за първи път дейностите, за които има разрешително, на територията на друга държава-членка съгласно свободното предоставяне на услуги, съобщава на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество  следната информация:

Изменение  69

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управляващото дружество може тогава да започне дейност в приемащата управляващо дружество  държава-членка, независимо от разпоредбите на член 88  .

Управляващото дружество може тогава да започне дейност в приемащата управляващо дружество  държава-членка, независимо от разпоредбите на Глава ХІ.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 17 - параграф 2 - алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато управляващо дружество желае да извършва услугата колективно управление на портфейла, съгласно приложение ІІ, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество прилагат към документацията уверение, че управляващото дружество е получило съответното разрешение съгласно настоящата директива и описание на обхвата на разрешителното на управляващото дружество и подробности за всякакви ограничения относно видовете ПКИПЦК, които управляващото дружество има разрешително да управлява.

Изменение  71

Предложение за директива

Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При необходимост компетентните органи на приемащата управляващо дружество  държава-членка посочват на управляващото дружество, при получаване на информациите, изложени в параграф 1, условията, на които с оглед общия интерес, управляващо дружество следва да отговаря в приемащата управляващо дружество  държава-членка, включително правилата за поведение, които се съблюдават в случай на предоставяне на услуга по управление на портфейла, посочено в член 6 , параграф 3, буква а)  както и в случай на услуги по инвестиционно консултиране и депозит.

3. Услугите, предоставяни от управляващото дружество съгласно свободното предоставяне на услуги, отговарят на правилата, приети от държавата-членка по произход на управляващото дружество, в съответствие с член 14.

Изменение  72

Предложение за директива

Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случай, че съдържанието на информациите, съобщени в съответствие с параграф 1, буква б), бъде изменено, управляващото дружество уведомява в писмена форма за това изменение компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество  и на приемащата управляващо дружество  държава-членка, преди да приложи изменението, за да могат компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество , ако е необходимо, да посочат на управляващото дружество всяка промяна или допълнение, което следва да се внесе в информациите, съобщени в съответствие с параграф 3.

4. В случай, че съдържанието на информациите, съобщени в съответствие с параграф 1, буква б), бъде изменено, управляващото дружество уведомява в писмена форма за това изменение компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество и на приемащата управляващо дружество държава-членка, преди да приложи изменението. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество актуализират информацията, съдържаща се в уверението съгласно параграф 2 и уведомяват компетентните органи на държавата-членка, приемаща управляващото дружество, за всяка промяна в обхвата на разрешителното на управляващото дружество или в подробностите за всяко ограничение относно видовете ПКИПЦК, които управляващото дружество може да управлява.

Изменение  73

Предложение за директива

Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Управляващо дружество също е обект на процедурата по уведомяване, предвидена в параграфи 1 до 4  , когато то натоварва трето лице да търгува с дяловите единици в приемащата управляващо дружество  държава-членка.

заличава се

Изменение  74

Предложение за директива

Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

1. Управляващо дружество, което предоставя услугата колективно управление на портфейла на трансгранична основа, съгласно свободата на предоставяне на услуги или чрез създаване на клон, спазва правилата в държавата-членка по произход на управляващото дружество относно организацията на управляващото дружество, включително договореностите за делегиране, процедурите за управление на риска, правилата за благоразумие и надзор, правилата,посочени в член 12 и изискванията за отчетност на управляващото дружество. Правилата не могат да бъдат по-строги от правилата, приложими по отношение на управляващите дружества, които осъществяват дейността си единствено в своята държава-членка по произход.

 

2. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество отговарят за осъществяването на надзор върху спазването на правилата съгласно параграф 1.

 

3. Управляващо дружество, което предоставя услугата колективно управление на портфейла на трансгранична основа съгласно свободата на предоставяне на услуги или чрез създаването на клон, спазва правилата в държавата-членка по произход на ПКИПЦК, които са свързани с учредяването и дейността на ПКИПЦК, и особено правилата, отнасящи се до:

 

а) учредяването и издаването на разрешително за ПКИПЦК;

 

б) емитирането и откупуването на дялови единици и дялови единици ;

 

в) упражняването на правото на глас на притежателите на дялови единици;

 

г) инвестиционните политики и ограничения, включително изчисляването на общата експозиция и ливъридж;

 

д) ограниченията върху заемането, отпускането на кредити и бланковите продажби;

 

е) оценката на активите и отчетността на ПКИПЦК;

 

ж) изчисляването на емисионната цена и/или цената на откупуване;

 

з) разпределението или реинвестирането на приходите;

 

(i) изискванията за разкриване и отчитане на ПКИПЦК, включително проспекти, основната информация за инвеститорите и периодичните доклади;

 

й) търгуването и разпределението на дялови единици;

 

к) взаимоотношенията с притежателите на дялови единици;

 

л) сливането и преструктурирането на ПКИПЦК;

 

м) закриването и ликвидацията на ПКИПЦК;

 

н) съдържанието и формата на регистъра на притежателите на дялови единици.

 

4. Управляващото дружество спазва задълженията, определени в правилата на фонда или учредителните актове на дружеството и задълженията определени в проспекта, които са в съответствие с приложимото законодателство, съгласно параграфи 1 и 3.

 

5. Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК отговарят за осъществяването на надзор за спазването на правилата, посочени в параграфи 3 и 4.

 

6. Управляващото дружество решава и носи отговорност за договореностите и организационното решение, необходими, за да се гарантира, че управляващото дружество е в състояние да спазва правилата, свързани с учредяването и функционирането на ПКИПЦК и със задълженията, определни в правилата на фонда или в учредителните актове на дружеството, както и в задълженията, посочени в проспекта.

 

7. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество отговарят за осъществяването на надзор върху адекватността на договореностите и организацията на управляващото дружество, така че управляващото дружество да бъде в състояние да изпълнява задълженията и правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички ПКИПЦК, които управлява.

 

8. Държавите-членки гарантират, че всяко управляващо дружество, получило разрешително в държава-членка не е обект на допълнителни изисквания, установени в държавата-членка по произход на ПКИПЦК по отношение на въпроси, включени в насотящата директива, освен в случаите, изрично посочени в настоящата директива.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При изпълнение на техните отговорности, които произтичат от настоящата директива, приемащите управляващо дружество  държави-членки могат да изискват от клоновете на управляващите дружества същите информации, които те изискват за тази цел от националните управляващи дружества.

заличава се

Изменение  76

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приемащите управляващо дружество  държави-членки могат да изискват от управляващите дружества, извършващи дейност на техните територии съгласно свободното предоставяне на услуги, информациите, необходими за контролирането на спазването от тези дружества на нормите на приемащите управляващо дружество  държави-членки, които се прилагат за тях, без да е възможно тези изисквания да надвишават тези, които самите държави-членки налагат на учредените управляващи дружества за контролиране на спазването на същите норми от последните.

Приемащите управляващо дружество  държави-членки могат да изискват от управляващите дружества, извършващи дейност на техните територии съгласно свободното предоставяне на услуги или чрез разкриването на клон, да им предоставят информациите, необходими за контролирането на спазването от тези дружества на правилата, за които отговарят приемащите управляващо дружество  държави-членки, които се прилагат за тях, включително информация, относно сделките, свързани с инвестициите на ПКИПЦК. Не трябва тези изисквания да са по-строги от тези, които същата държава-членка налага на учредените в нея управляващи дружества за контролиране на спазването на същите норми от последните.

Изменение  77

Предложение за директива

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато компетентните органи на приемащата управляващо дружество  държава-членка констатират, че дадено управляващо дружество, имащо клон или предоставящо услуги на територията на тази държава, нарушава законовите или подзаконовите разпоредби, приети в тази държава в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, които предоставят правомощия на компетентните органи на приемащата управляващо дружество  държава-членка, те изискват съответното управляващо дружество да преустанови това незаконосъобразно положение.

3. Когато компетентните органи на приемащата управляващо дружество  държава-членка констатират, че дадено управляващо дружество, имащо клон или предоставящо услуги на територията на тази държава, нарушава едно от правилата, за спазването на които те носят отговорност, те изискват от съответното управляващо дружество да преустанови това незаконосъобразно положение и информират компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако въпреки така взетите мерки от държавата-членка по произход на управляващо дружество  или поради факта, че тези мерки се оказват неадекватни или не са налице в съответната държава-членка, управляващото дружество продължава да нарушава законовите или подзаконовите разпоредби, посочени в параграф 2, които са в сила в приемащата управляващо дружество  държава-членка, последната може, след като е информирала за това компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество , да вземе подходящи мерки за превенция или за санкциониране на нови нередности, и доколкото е необходимо, да възпрепятства това управляващо дружество да осъществява нови операции на нейна територия. Държавите-членки осигуряват да е възможно на тяхна територия на управляващите дружества да бъдат връчвани актовете, необходими за такива мерки.

5. Ако въпреки така взетите мерки от държавата-членка по произход на управляващо дружество  или поради факта, че тези мерки се оказват неадекватни или не са налице в съответната държава-членка, управляващото дружество продължава да нарушава законовите или подзаконовите разпоредби, посочени в параграф 2, които са в сила в приемащата управляващо дружество  държава-членка, последната може, след като е информирала за това компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващо дружество да вземе подходящи мерки, включително тези посочени в член 93 и член 94, за превенция или за санкциониране на нови нередности, и доколкото е необходимо, да възпрепятства това управляващо дружество да осъществява нови операции на нейна територия. Държавите-членки осигуряват да е възможно на тяхна територия на управляващите дружества да бъдат връчвани актовете, необходими за такива мерки. Когато услугата, предоставяна в рамките на приемащата управляващо дружество държава-членка представлява управление на ПКИПЦК, приемащата управляващото дружество държава-членка може да изиска управляващото дружество да спре да управлява същото ПКИПЦК.

Изменение  79

Предложение за директива

Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Разпоредбите от параграфи 3, 4 и 5 не засягат правомощията на приемащите управляващо дружество  държави-членки да взимат подходящи мерки за превенция или за санкциониране на нередностите, допуснати на тяхна територия, които са в противоречие със законовите или подзаконовите разпоредби, които те са приели в общ интерес. Това включва възможността да се възпрепятства едно управляващо дружество, което е в нарушение, да осъществява нови сделки на тяхна територия.

заличава се

Изменение  80

Предложение за директива

Член 18 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Всяка мярка, взета в приложение на параграфи 4, 5 или 6, която включва санкции или ограничения спрямо дейностите на управляващо дружество, е  надлежно обоснована и съобщена на засегнатото управляващо дружество. Всяка такава мярка дава право на съдебен иск в държавата-членка, която я е приела.

7. Всяка мярка, взета в приложение на параграфи 4 и 5, която включва мерки или санкции се обосновава надлежно   и съобщава на засегнатото управляващо дружество. Всяка такава мярка дава право на съдебен иск в държавата-членка, която я е приела.

Изменение  81

Предложение за директива

Член 18 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. В случай на отнемане на разрешително, компетентните органи на приемащата управляващо дружество  държава-членка се информират и взимат подходящи мерки, за да възпрепятстват съответното управляващо дружество от осъществяване на нови сделки на нейна територия и за да запази интересите на инвеститорите.

9. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество се консултират с компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК преди да отнемат разрешителното на управляващото дружество. При такива случаи компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК взимат подходящи мерки за защита на интересите на инвеститорите. Тези мерки могат да включват решения, които да предотвратят извършването на нови сделки от страна на въпросното управляващо дружество на нейна територия и да защитят интересите на инвеститорите.

Изменение  82

Предложение за директива

Член 18 – параграф 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Държавите-членки съобщават на Комисията броя и характера на случаите, в които е имало отказ при прилагане на член 16 , или кои от мерките са били взети в съответствие с параграф 5 от този член .

10. Държавите-членки съобщават на Комисията броя и характера на случаите, в които е имало отказ съгласно членове 5а и 16 , или кои от мерките са били взети в съответствие с параграф 5 от този член .

Изменение  83

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Депозитарят е  със седалище според устройствения си акт в същата държава-членка, в която е седалището на управляващото дружество, или да е установен в тази държава-членка, ако седалището му според устройствения му акт се намира в друга държава-членка.

1. Депозитарят е  със седалище според устройствения си акт в държавата-членка по произход на ПКИПЦК или да е установен в тази държава-членка, ако седалището му според устройствения му акт се намира в друга държава-членка.

Обосновка

Истински общ пазар означава, че услугите за управление на фондове могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Член 49 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда тази свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Важна предпазна мярка е депозитарят да остане в същата държава-членка като тази, в която е установен фонда, за да се даде възможност на депозитаря да осъществява своите задължения

Изменение  84

Предложение за директива

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Депозитарят е  институция, подлежаща на публичен контрол. Депозитарят също представя  достатъчно финансови и професионални гаранции за ефективното извършване на дейността си като такъв и за изпълнението на присъщите на тази функция задължения.

2. Депозитарят е институция, подлежаща на разумно регулиране и текущ надзор. Депозитарят също представя  достатъчно финансови и професионални гаранции за ефективното извършване на дейността си като такъв и за изпълнението на присъщите на тази функция задължения.

Изменение  85

Предложение за директива

Член 20 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. Депозитарят установява процедури, които дават възможност на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК да получат при поискване цялата информация, която депозитарят е получил при изпълнение на своите задължения и която е необходима на компетентните органи за осъществяването на надзор върху спазването от страна на ПКИПЦК на изискванията съгласно настоящата директива.

Изменение  86

Предложение за директива

Член 20 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3б. Когато държавата-членка по произход на управляващото дружество е различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, депозитарят подписва писмено споразумение с управляващото дружество, с което се регулира потока от информация, която се счита за необходима за изпълнението на функциите му съгласно член 19 и други законови, подзаконови и административни разпоредби, приложими за депозитарите в държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

Изменение  87

Предложение за директива

Член 20 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3в. Комисията приема мерки по прилагане относно мерките, които следва да бъдат предприети от депозитар за изпълнение на неговите задължения по отношение на ПКИПЦК, управлявано от управляващо дружество, намиращо се в друга държава-членка, включително подробностите, които следва да бъдат включени в стандартните договори, които да се използват от депозитара и от управляващото дружество, както е посочено в параграф 3а.

 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълнят, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Изменение  88

Предложение за директива

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Заявителят се информира в срок от шест месеца от представянето на пълно заявление дали разрешителното е предоставено, или не. Отказът за издаване на разрешение се мотивира.

2. Когато инвестиционното дружество не е посочило управляващо дружество, инвестиционното дружество се информира в срок от шест месеца от представянето на пълно заявление дали разрешителното е предоставено, или не. Отказът за издаване на разрешение се мотивира.

Изменение  89

Предложение за директива

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Седалището на депозитаря според устройствения му акт е в същата държава-членка, в която се намира седалището по устройствен акт на инвестиционното дружество, или да е установен в тази държава-членка, ако седалището му според устройствения му акт се намира в друга държава-членка.

1. Седалището на депозитаря според устройствения му акт е в държавата-членка по произход на ПКИПЦК или да е установен в тази държава-членка, ако седалището му според устройствения му акт се намира в друга държава-членка.

Обосновка

Истински общ пазар означава, че услугите за управление на фондове могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Член 49 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда тази свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Важна предпазна мярка е депозитарят да остане в същата държава-членка като тази, в която е установен фонда, за да се даде възможност на депозитаря да осъществява своите задължения.

Изменение  90

Предложение за директива

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Депозитарят е  институция, подлежаща на публичен контрол. Депозитарят също представя  достатъчно финансови и професионални гаранции за ефективното извършване на дейността си като такъв и за изпълнението на присъщите на тази функция задължения.

2. Депозитарят е институция, подлежаща на разумно регулиране и текущ надзор.

Изменение  91

Предложение за директива

Член 30 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. Депозитарят установява процедури, които дават възможност на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК да получат при поискване цялата информация, която депозитарът е получил при изпълнение на своите задължения и която се счита за необходима на компетентните органи за осъществяването на надзор върху спазването от страна на ПКИПЦК на изискванията съгласно настоящата директива.

Изменение  92

Предложение за директива

Член 30 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3б. Когато държавата-членка по произход на управляващото дружество е различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, депозитарят подписва писменио споразумение с управляващото дружество, с който се регулира потока от информация, която се счита за необходима за изпълнението на функциите съгласно член 29 от настоящата директива и други законови, подзаконови и административните разпоредби, приложими за депозитарите в държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

Изменение  93

Предложение за директива

Член 30 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3в. Комисията приема мерки за прилагане относно мерките, които следва да бъдат предприети от депозитарите за изпълнение на техните задължения по отношение на ПКИПЦК, управлявано от управляващо дружество, намиращо се в друга държава-членка, включително подробностите, които следва да бъдат включени в стандартните споразумение, които да се използват от депозитара и от управляващото дружество, както е посочено в параграф 3а. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълнят, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Изменение  94

Предложение за директива

Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата глава се прилага във връзка с всяка от следващите операции, наричани по-долу „сливания“:

За нуждите на настоящата глава „сливания“ означава:

Изменение  95

Предложение за директива

Член 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки разрешават съгласно условията, представени в настоящия раздел, и независимо от начина на учредяване на ПКИПЦК, изложен в член 1 параграф 3, сливанията между:

1. Държавите-членки разрешават съгласно условията, представени в настоящата глава, и независимо от начина на учредяване на ПКИПЦК, изложен в член 1 параграф 3, трансгранични сливания и национални сливания така, както са определени в настоящия член, съгласно една или повече от техниките за сливане, предвидени в член 34.

а) ПКИПЦК, установени на тяхна територия;

2. За целите на настоящата директива, трансгранично сливане означава:

б) ПКИПЦК, установени на тяхна територия, и ПКИПЦК, установени на територията на друга държава-членка.

а) сливане на ПКИПЦК поне две от които са установени в различни държави-членки; и

 

б) б) сливане на ПКИПЦК, установени в една и съща държава-членка в новоучредено ПКИПЦК, установено в друга държава-членка.

 

Техниките на сливане, използвани при трансграничните сливания, следва да са предвидени съгласно правото на държавата-членка по произход на сливащите се ПКИПЦК.

 

3. За целите на настоящата директива, национално сливане означава сливане между ПКИПЦК, установени в една и съща държава-членка, когато поне едно от сливащите се ПКИПЦК е било уведомено съгласно член 88. Техниките на сливане използвани при националните сливания трябва да бъдат позволени от правото на същата държава-членка.

Изменение  96

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) общ план за предложеното сливане, надлежно одобрен от компетентния управителен или административен орган на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК.

а) общ план за предложеното сливане, надлежно одобрен от сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК.

Изменение  97

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) издаден от депозитарите на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК сертификат, потвърждаващ че те са проверили съответствието на общия план за сливане с настоящата директива, с правилника на фонда или с учредителните документи на съответното им ПКИПЦК и представящ тяхното заключение в тази връзка;

в) декларация от всеки от депозитарите на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК, потвърждаваща, че те са проверили, в съответствие с член 38, съответствието на елементите, изброени в член 37, параграф 1, букви а), е) и ж) с настоящата директива, с правилника на фонда или с учредителните документи на съответното им ПКИПЦК;

Изменение  98

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) информацията за предложеното сливане, която то възнамерява да предостави на своите притежатели на дялови единици;

г) информацията за предложеното сливане, която сливащото се (сливащите се) ПКИПЦК и поемащото ПКИПЦК възнамеряват да предоставят на своите съответни притежатели на дялови единици.

Изменение  99

Предложение за директива

Член 36 - параграф 2 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тази информация се предоставя с оглед на това както компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, така и компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК да могат да я прочетат на официалния език или на един от официалните езици на съответната държава-членка, или на език, одобрен от съответните компетентни органи.

Изменение  100

Предложение за директива

Член 36 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК вземат под внимание потенциалното влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици както на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, така и на поемащото ПКИПЦК, като при това се консултират с компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК освен ако сметнат, че потенциалното влияние на предложеното сливане за притежателите на дялови единици на поемащото ПКИПЦК е незначително.

3. Компетентните органи на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК незабавно предават копия на информацията съгласно параграф 2 на компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК. Компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се и на поемащото ПКИПЦК, вземат съответно под внимание потенциалното влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, и на поемащото ПКИПЦК, за да преценят дали на притежателите на дялови единици е предоставена съответната информация.

Изменение  101

Предложение за директива

Член 36 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК считат за необходимо, те могат да изискат по-ясно представяне на информацията пред притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК.

Ако компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК или поемащото ПКИПЦК счетат за необходимо, те могат да изискат по-ясно представяне на информацията съответно на притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК или на поемащото ПКИПЦК.

Изменение  102

Предложение за директива

Член 36 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК решат, че предложеното сливане може да има съществено влияние върху притежателите на дялови единици на поемащото ПКИПЦК, те уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК, които изискват целесъобразното и точно представяне на информацията относно предложеното сливане пред притежателите на дялови единици на поемащото ПКИПЦК.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК до десет работни дни след получаване на копията на информацията съгласно параграф 2, дали са удовлетворени от предложената информация, която да се предостави на притежателите на дялови единици на поемащото ПКИПЦК или искат поемащото ПКИПЦК да представи по-ясна информация. Този срок нито се прекъсва, нито се удължава.

Изменение  103

Предложение за директива

Член 36 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) след като е взето под внимание потенциалното влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици съгласно параграф 3 и компетентните органи са удовлетворени от предложената информация, предназначена за притежатели на дялови единици на сливащото (сливащите) се, където е приложимо, и на поемащото ПКИПЦК.

в) компетентните органи на сливащото (сливащите) се и на поемащото ПКИПЦК са съответно удовлетворени от предложената информация, предназначена за притежатели на дялови единици или не е получена индикация от страна на компетентните органи на поемащото ПКИПЦК, че не са удовлетворени съгласно алинея 3 от параграф 3.

Изменение  104

Предложение за директива

Член 36 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК уведомяват сливащото (сливащите) се ПКИПЦК в срок от 30 дни от представянето на едно пълно заявление дали сливането е разрешено, или е направен отказ.

5. Компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК уведомяват сливащото (сливащите) се ПКИПЦК в срок от 30 дни от представянето на едно пълно заявление, съгласно параграф 2, дали сливането е разрешено, или е направен отказ.

Изменение  105

Предложение за директива

Член 36 - параграф 5 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай, че компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК поискат допълнителна информация, срокът за оценка не се прекъсва, нито се удължава. Такива искания за допълнителна информация са обосновани, пропорционални и разумни.

Обосновка

Разпоредбите за разрешаване на сливане трябва да са ясно формулирани, за да се избегнат ненужни прекъсвания или забавяне.

Изменение  106

Предложение за директива

Член 36 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. Държавите-членки, съгласно член 52, параграф 1, алинея 2, могат да предвидят дерогация от глава VІІ за поемащото ПКИПЦК .

Обосновка

В случай на сливане може да е необходимо преструктуриране на слетите портфейли, с цел съответствие с инвестиционните политики, посочени в глава VII. От това следва, че в този случай, както за ново оторизирани фондове съгласно член 52, параграф 1, следва да е възможен период на дерогация, за да се даде възможност за необходимото прехвърляне на активи.

Изменение  107

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки изискват управителният или административен орган на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и съответно на поемащото ПКИПЦК да изготвят общ план за сливане.

1. Държавите-членки изискват сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и поемащото ПКИПЦК да изготвят общ план за сливане.

Изменение  108

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общият план за сливане включва следните елементи:

Общият план за сливане определя следните елементи:

Изменение  109

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) очаквано влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици както на сливащото (сливащите) се, така и на поемащото ПКИПЦК;

в) очаквано влияние, включително данъчното третиране, на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици както на сливащото (сливащите) се, така и на поемащото ПКИПЦК;

Изменение  110

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) възприети критерии за оценка на активите, където е приложимо, и на пасивите към планираната ефективна дата на сливането;

г) възприети критерии за оценка на активите, където е приложимо, и на пасивите към планираната ефективна дата на сливането в съответствие с член 44, параграф 1;

Изменение  111

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

еа) приложимите правила съответно за прехвърляне на активи и размяна на дялови единици;

Изменение  112

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1 – алинея 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) правилника на фонда или учредителните документи на поемащото ПКИПЦК.

ж) в случай на сливане съгласно член 34 б, правилника на фонда или учредителните документи на новоучреденото поемащо ПКИПЦК.

Изменение  113

Предложение за директива

Член 37 - параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи не изискват добавянето на допълнителна информация, която да бъде включена в общия план за сливане.

Изменение  114

Предложение за директива

Член 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки изискват от депозитарите на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК да проверят съответствието на общия план за сливане с настоящата директива и с правилника на фонда, или учредителните документи на съответните им ПКИПЦК.

Държавите-членки изискват от депозитарите на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК да проверят елементите, изложени в букви а), е), и ж) от член 37, параграф 1 с настоящата директива и с правилника на фонда, или учредителните документи на съответните им ПКИПЦК.

Изменение  115

Предложение за директива

Член 39 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки изискват потвърждение от независим одитор, одобрен съгласно Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на следното:

1. Националното законодателство на държавите-членки по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК възлага на депозитар или на независим одитор, одобрен съгласно Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, проверката на следното:

Изменение  116

Предложение за директива

Член 39 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) възприети критерии за оценка на активите, където е приложимо, и на пасивите към планираната ефективна дата на сливането;

а) възприети критерии за оценка на активите, където е приложимо, и на пасивите към планираната ефективна дата на сливането съгласно член 44, параграф 1;

Изменение  117

Предложение за директива

Член 39 – параграф 1 – буква а a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

аа) когато е приложимо, изплащаната парична сума на дялова единица;

Изменение  118

Предложение за директива

Член 39 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) методът за изчисляване на коефициента на замяна.

б) методът за изчисляване на коефициента на замяна, както и действителният коефициент на замяна, определен на датата съгласно член 44, параграф 1.

Изменение               119

Предложение за директива

Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По смисъла на параграф 1 задължителните одитори на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК или на поемащото ПКИПЦК се считат за независими одитори.

2. По смисъла на параграф 1 задължителните одитори на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК или задължителния одитор на поемащото ПКИПЦК се считат за независими одитори.

Изменение  120

Предложение за директива

Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Копие на независимия одиторски отчет се предоставя безвъзмездно при поискване на притежателите на дялови единици както на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, така и на поемащото ПКИПЦК.

3. Копие на отчетите на независимия одитор или, когато е приложимо на депозитара, се предоставя безвъзмездно при поискване на притежателите на дялови единици както на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, така и на поемащото ПКИПЦК и на съответните им компетентни органи.

Изменение  121

Предложение за директива

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки изискват от сливащото (сливащите) се ПКИПЦК да представи(ят) целесъобразна и точна информация относно предложеното сливане пред своите притежатели на дялови единици, за да могат притежатели на дялови единици да бъдат информирани при вземане на решение относно влиянието на предложението върху техните инвестиции.

1. Държавите-членки изискват от сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и поемащите ПКИПЦК да представят целесъобразна и точна информация относно предложеното сливане пред съответните си притежатели на дялови единици, за да могат техните притежатели на дялови единици да направят информирана преценка относно влиянието на предложението върху техните инвестиции.

Изменение  122

Предложение за директива

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК изискват от поемащото ПКИПЦК да представи целесъобразна и точна информация относно предложеното сливане пред своите притежатели на дялови единици, ако това се изисква от компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК съгласно член 36, параграф 3.

заличава се

Изменение  123

Предложение за директива

Член 40 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Информацията се предоставя на притежателите на дялови единици, едва след като компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК са дали разрешение за предложеното сливане съгласно член 36.

3. Информацията се предоставя на притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК , едва след като компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК са дали разрешение за предложеното сливане съгласно член 36.

Изменение  124

Предложение за директива

Член 40 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тя се предоставя не по-късно от 30 дни преди датата на общото събрание на притежателите на дялови единици съгласно член 41 или, ако такова общо събрание на притежателите на дялови единици не е предвидено в националното законодателство, не по-късно от 30 дни преди предложената ефективна дата на сливането.

Тя се предоставя не по-късно от 30 дни преди крайния срок за подаване на искане за обратно изкупуване или откупуване без допълнителни такси, съгласно член 44.

Изменение  125

Предложение за директива

Член 40 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Информация относно предложеното сливане, предназначени за притежатели на дялови единици на сливащото (сливащите) се, а където е приложимо, и на поемащото ПКИПЦК, е целесъобразна и точна, за да могат притежателите на дялови единици да бъдат информирани при вземане на решение относно съответното възможно влияние върху техните инвестиции и да упражнят правата си в съответствие с членове 41 и 42.

4. Информация относно предложеното сливане, предназначени за притежатели на дялови единици на сливащото (сливащите) се и на поемащото ПКИПЦК, е целесъобразна и точна, за да могат притежателите на дялови единици да бъдат информирани при вземане на решение относно съответното възможно влияние върху техните инвестиции и да упражнят правата си в съответствие с членове 41 и 42.

Изменение  126

Предложение за директива

Член 40 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията съдържа най-малко следното:

Информацията съдържа следното:

Изменение  127

Предложение за директива

Член 40 – параграф 4 – алинея 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) обстоятелствата и обосновката на предложеното сливане;

а) обстоятелства и обосновка за предложеното сливане;

Изменение  128

Предложение за директива

Член 40 – параграф 4 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) възможното влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици, включващо, но не и ограничаващо се до съществени разлики по отношение на инвестиционна политика и стратегия, разходи, очакван резултат, периодична отчетност и възможни отклонения в резултатите от дейността;

б) възможното влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици, включващо, но не и ограничаващо се до съществени разлики по отношение на инвестиционна политика и стратегия, разходи, очакван резултат, периодична отчетност и възможни отклонения в резултатите от дейността, както и изрично предупреждение към инвеститорите за възможна промяна в данъчното им третиране след сливането;

Изменение  129

Предложение за директива

Член 40 – параграф 4 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) всички специфични права на притежателите на дялови единици по отношение на предложеното сливане, включващи, но не и ограничаващи се до правото за получаване на допълнителна информация, правото за получаване на копие на независимия одиторски отчет при поискване и правото за изискване на обратно изкупуване и откупуване без такса на притежаваните от тях дялови единици съгласно член 42;

в) всички специфични права на притежателите на дялови единици по отношение на предложеното сливане, включващи, но не и ограничаващи се до правото за получаване на допълнителна информация, правото за получаване на копие на отчета на независимия одитор или на депозитара при поискване, правото за изискване на обратно изкупуване и откупуване без такса на притежаваните от тях дялови единици съгласно член 42 и крайния срок за упражняване на това право;

Изменение  130

Предложение за директива

Член 40 – параграф 4 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) съответните процедурни въпроси и планираната ефективна дата на сливането;

г) съответните процедурни въпроси, включително процедурата за прехвърлянето на дялови единици, и планираната ефективна дата на сливането;

Изменение  131

Предложение за директива

Член 40 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, където е приложимо, и поемащото ПКИПЦК е подало уведомление в съответствие с член 88, то информацията съгласно параграф 4 се представя на официалния или на някой от официалните езици на държавата-членка, приемаща сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, където е приложимо, на държавата-членка, приемаща поемащото ПКИПЦК, или на одобрения от съответните компетентни органи език. Извършването на превода е задължение на отговорното за предоставяне на информацията ПКИПЦК. Преводът възпроизвежда достоверно съдържанието на оригиналната информация.

5. Ако сливащото (сливащите) се ПКИПЦК или поемащото ПКИПЦК е било уведомено в съответствие с член 88, то информацията съгласно параграф 4 се представя на официалния или на някой от официалните езици на държавата-членка, приемаща съответното ПКИПЦК, или на одобрения от нейните компетентни органи език. Извършването на превода е задължение на отговорното за предоставяне на информацията ПКИПЦК. Преводът възпроизвежда достоверно съдържанието на оригиналната информация.

Изменение  132

Предложение за директива

Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато националното законодателство на държавите-членки изисква сливанията между ПКИПЦК да бъдат одобрени от притежателите на дялови единици, държавите-членки трябва да гарантират, че това одобрение не налага получаването на повече от 75 % реалните гласове на притежателите на дялови единици, присъстващи или представени на общото събрание на притежателите на дялови единици.

Когато националното законодателство на държавите-членки изисква сливанията между ПКИПЦК да бъдат одобрени от притежателите на дялови единици, държавите-членки трябва да гарантират, че това одобрение не налага получаването на повече от 75 % реалните гласове на притежателите на дялови единици, присъстващи или представени на общото събрание на притежателите на дялови единици. Това одобрение е задължително за всички притежатели на дялови единици.

Обосновка

Решение, взето с мнозинство, е задължително за всички притежатели на дялови единици.

Изменение  133

Предложение за директива

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първият параграф не засяга изискванията за кворум, предвидени в националното законодателство.

Първият параграф не засяга изискванията за кворум, предвидени в националното законодателство. Когато е приложимо, държавите-членки не налагат по-строги присъствени кворуми за трансгранични сливания в сравнение с кворумите при национални сливания. Те също така не налагат по-строги присъствени кворуми за сливания на ПКИПЦК в сравнение с кворумите при сливането на корпоративни предприятия.

Изменение  134

Предложение за директива

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Законите на държавите-членки предвиждат, че притежателите на дялови единици както на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, така и на поемащото ПКИПЦК са оправомощени да изискват обратното изкупуване и откупуването на притежаваните от тях дялови единици или, където е възможно, да ги преоформят в дялови единици на друго ПКИПЦК с идентични инвестиционна политика без такса. Това право става ефективно приложимо от момента, в който притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и, където е приложимо, на поемащото ПКИПЦК бъдат информирани относно предложеното сливане. То се прекратява на ефективната дата на сливането.

1. Законите на държавите-членки предвиждат, притежателите на дялови единици както на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, така и на поемащото ПКИПЦК да имат право да изискват, без това да е свързано с допълнителни такси, различни от таксите, които фондът задържа за покриване на разходи за съкращаване на инвестициите, обратното изкупуване и откупуването на притежаваните от тях дялови единици или, където е възможно, да ги преоформят в дялови единици на друго ПКИПЦК с идентични инвестиционни политики и управлявано от същото управляващо дружество или от друго дружество, с което управляващото дружество е свързано чрез общо управление или контрол или чрез значително пряко или непряко участие. Това право става ефективно приложимо от момента, в който притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК бъдат информирани относно предложеното сливане в съответствие с член 40. То се прекратява пет работни дни преди датата на изчисляване на коефициента на замяна, както е посочено в член 44.

Изменение  135

Предложение за директива

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За сливания между ПКИПЦК чрез дерогация от член 79, параграф 1 държавите-членки могат да оправомощят компетентните органи да изискват или разрешат временното спиране на обратното изкупуване или откупуването на дяловите единици, ако това спиране е в интерес на притежателите на дялови единици.

2. Без да се накърняват разпоредбите на параграф 1, за сливания между ПКИПЦК чрез дерогация от член 79, параграф 1 държавите-членки могат да оправомощят компетентните органи да изискват или разрешат временното спиране на записването, обратното изкупуване или откупуването на дяловите единици, ако това спиране е в интерес на притежателите на дялови единици.

Изменение  136

Предложение за директива

Член 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че възникналите във връзка с подготовката и извършването на сливането правни, консултантски и административни разходи няма да бъдат пряко или непряко за сметка на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, поемащото ПКИПЦК или на техните притежатели на дялови единици.

Освен в случаите, когато ПКИПЦК се управляват сами, държавите-членки гарантират, че възникналите във връзка с подготовката и извършването на сливането правни, консултантски и административни разходи няма да бъдат за сметка на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, поемащото ПКИПЦК или на техните притежатели на дялови единици.

Изменение  137

Предложение за директива

Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки предвиждат, че сливането влиза в сила, веднага след като всички активи и, където е приложимо, всички пасиви са прехвърлени от сливащото (сливащите) ПКИПЦК към поемащото ПКИПЦК и притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК са получили дялови единици на поемащото ПКИПЦК в замяна на техните дялови единици на сливащото (сливащите) ПКИПЦК.

1. При националните сливания законите на държавата-членка определят датата, на която сливането влиза в сила, както и датата за изчисляване на коефициента на замяна на дяловите единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК за дялови единици на поемащото ПКИПЦК и, когато е приложимо, за определяне на съответната нетна стойност на активите за плащания в брой.

 

При трансграничните сливания, датите, посочени в първа алинея, се определят от законите на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК.

Изменение  138

Предложение за директива

Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Депозитарите на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК са отговорни за фактическото прехвърляне на активи от сливащото (сливащите) се ПКИПЦК към поемащото ПКИПЦК.

заличава се

Изменение  139

Предложение за директива

Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Влизането в сила на сливането се оповестява публично посредством всички подходящи средства по установения от законите на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК начин.

3. Влизането в сила на сливането се оповестява публично посредством всички подходящи средства по установения от законите на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК начин и за него се уведомяват компетентните органи.

Изменение  140

Предложение за директива

Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки също гарантират, че влизането в сила на сливането е оповестено публично на интернет страницата както на компетентните органи на държавата-членка по произход на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК, така и на компетентните органи на държавата-членка по произход на поемащото ПКИПЦК.

заличава се

Изменение  141

Предложение за директива

Член 44 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 44а

1. Сливане, осъществено съгласно член 34, буква а) има следните последствия:

 

а) всички активи и пасиви на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК се прехвърлят на поемащото ПКИПЦК или, където е приложимо, на депозитара на поемащото ПКИПЦК;

 

б) притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК стават притежатели на дялови единици на поемащото ПКИПЦК; освен това, когато е приложимо, те имат право на плащания в брой, които не надхвърлят 10 % от нетната стойност на активите на техните дялови единици в сливащото (сливащите) се ПКИПЦК;

 

в) сливащото (сливащите) се ПКИПЦК прекратяват съществуването си с влизането в сила на сливането.

 

2. Сливане, осъществено съгласно член 34, буква б) има следните последствия:

 

а) всички активи и пасиви на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК се прехвърлят на новоучреденото поемащо ПКИПЦК или, където е приложимо, на депозитара на поемащото ПКИПЦК;

 

б) притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК стават притежатели на дялови единици на новоучреденото поемащо ПКИПЦК; освен това, когато е приложимо, те имат право на плащания в брой, които не надхвърлят 10 % от нетната стойност на активите на техните дялови единици в сливащото (сливащите) се ПКИПЦК;

 

в) сливащото (сливащите) се ПКИПЦК прекратяват съществуването си с влизането в сила на сливането.

 

3. Сливане, осъществено съгласно член 34, буква в) има следните последствия:

 

а) [нетните] активи на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК се прехвърлят на поемащото ПКИПЦК или, където е приложимо, на депозитара на поемащото ПКИПЦК;

 

б) притежателите на дялови единици на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК стават притежатели на дялови единици на поемащото ПКИПЦК;

 

в) сливащото (сливащите) се ПКИПЦК продължават да съществуват до погасяването на всички неизплатени задължения.

 

4. Държавите-членки предвиждат създаването на процедура, посредством която управляващото дружество на поемащото ПКИПЦК потвърждава пред депозитара на поемащото ПКИПЦК, че прехвърлянето на активи и, когато е приложимо, на пасиви, е приключило. Когато поемащото ПКИПЦК не е избрало управляващо дружество, то самото потвърждава това пред депозитара на поемащото ПКИПЦК.

Изменение  142

Предложение за директива

Член 46 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки уведомяват  Комисията за тяхната регламентация относно методите, използвани за изчисляване на рисковете, посочени в параграф 3, включително рисковете за контрагента в извънборсови деривативни транзакции. Комисията съобщава тези информации на другите държави-членки. Тази информация е предмет на обмен на мнения в рамките на Европейския комитет по ценни книжа.

4. Комисията приема мерки по прилагане по отношение на параграф 1, определяйки следното:

 

а) критерии за оценка на адекватността на процеса за управление на риска, използван от управляващото дружество;

 

б) подробни правила за точна и независима оценка на стойността на извънборсовите деривати;

 

в) подробни правила относно съдържанието и процедурата, които ще се съблюдават за предаване на информацията на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество;

 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Изменение  143

Предложение за директива

Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Захранващо ПКИПЦК е ПКИПЦК, което инвестира чрез дерогация от член 1, параграф 2, буква а), член 45, член 47, член 50 и член 51, параграф 2, буква в) най-малко 85 % от своите активи в дялови единици на друго ПКИПЦК („управляващо ПКИПЦК“) или на съответното му инвестиционно подразделение.

1. Захранващо ПКИПЦК е ПКИПЦК, или негово инвестиционно подразделение, което има разрешение да инвестира чрез дерогация от член 1, параграф 2, буква а), член 45, член 47, член 50 и член 51, параграф 2, буква в) най-малко 85 % от своите активи в дялови единици на друго ПКИПЦК или негово инвестиционно подразделение („управляващо ПКИПЦК“).

Изменение  144

Предложение за директива

Член 53 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) деривативни финансови инструменти съгласно член 45, параграф 1, буква ж) и член 46, параграфи 2 и 3;

б) деривативни финансови инструменти, които могат да се използват само за целите на хеджирането, съгласно член 45, параграф 1, буква ж) и член 46, параграфи 2 и 3;

Изменение  145

Предложение за директива

Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на алинея първа, буква б) посочената в член 46, параграф 3 рискова експозиция за захранващото ПКИПЦК се изчислява спрямо текущата стойност на базовите активи, като пропорционално на размера на инвестициите на захранващото ПКИПЦК в управляващото ПКИПЦК се вземат също предвид и инвестициите на управляващо ПКИПЦК, включително инвестициите на управляващо ПКИПЦК в деривативни финансови инструменти и техните базови активи.

За целите на спазването на член 46, параграф 3, захранващото ПКИПЦК може да изчисли глобалната експозиция на риск, свързана с деривативни финансови инструменти, като комбинира собствената си пряка експозиция на риск, съгласно буква б) на първа алинея с:

 

а) действителната експозиция на деривативни финансови инструменти на управляващото ПКИПЦК пропорционално на размера на инвестицията на захранващото ПКИПЦК в управляващото ПКИПЦК; или

 

б) потенциалната максимална глобална експозиция на управляващото ПКИПЦК на деривативни финансови инструменти, предвидена във фондовия правилник на управляващото ПКИПЦК или учредителните актове, пропорционално на размера на инвестицията на захранващото ПКИПЦК в управляващото ПКИПЦК

Изменение  146

Предложение за директива

Член 53 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Управляващо ПКИПЦК е ПКИПЦК, което:

3. Управляващо ПКИПЦК е ПКИПЦК или негово инвестиционно подразделение, което:

Изменение  147

Предложение за директива

Член 53 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) трябва да има най-малко едно захранващо ПКИПЦК, притежаващо негови дялови единици;

а) трябва да има най-малко едно захранващо ПКИПЦК сред притежателите на негови дялови единици;

Изменение  148

Предложение за директива

Член 53 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Чрез дерогация от член 1, параграф 2, буква а) и член 3, буква б), ако управляващо ПКИПЦК има най-малко две захранващи ПКИПЦК, притежаващи негови дялови единици, то не е задължено да привлича капитал от други инвеститори.

4. Прилагат се следните дерогации за управляващо ПКИПЦК:

 

а) ако управляващо ПКИПЦК има най-малко две захранващи ПКИПЦК, притежаващи негови дялови единици, член 1, параграф 2, буква а) и член 3, буква б) не се прилагат, предоставяйки на управляващото ПКИПЦК възможността да привлича капитал от други инвеститори;

Ако управляващо ПКИПЦК привлича капитал от едно или повече захранващи ПКИПЦК в държава-членка, различна от тази, в която то е установено, то разпоредбите на глава XI и член 103, параграф 1 не се прилагат.

б) Ако управляващо ПКИПЦК привлича капитал от едно или повече захранващи ПКИПЦК в държава-членка, различна от тази, в която то е установено, то разпоредбите на глава XI и член 103, параграф 1 не се прилагат.

Обосновка

Перифразиране е необходимо, за да се избегне объркване между алинея 1 и алинея 2. Съдържанието не се променя.

Изменение  149

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че инвестицията от страна на захранващо ПКИПЦК в управляващо ПКИПЦК е подчинена на предварително одобрение от компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК.

1. Държавите-членки гарантират, че инвестицията от страна на захранващо ПКИПЦК в управляващо ПКИПЦК, която надхвърля ограничението, съглласно член 50, параграф 1 за инвестиции в други ПКИПЦК, е подчинена на предварително одобрение от компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК.

Изменение  150

Предложение за директива

Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако захранващото ПКИПЦК вече извършва дейности като ПКИПЦК, включително и като захранващо ПКИПЦК на друго управляващо ПКИПЦК, захранващото ПКИПЦК бива уведомено в срок от 15 работни дни от представянето на пълно заявление дали неговата инвестиция в управляващото ПКИПЦК е одобрена от компетентните органи, или не.

2. Захранващото ПКИПЦК бива уведомено в срок най-късно от 15 работни дни от представянето на пълно заявление дали неговата инвестиция в управляващото ПКИПЦК е одобрена от компетентните органи, или не.

Изменение  151

Предложение за директива

Член 54 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай че захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК са установени в една и съща държава-членка, компетентните органи на тази държава-членка одобряват дали захранващото ПКИПЦК, неговият депозитар и неговият одитор, а също така и управляващото ПКИПЦК отговарят на изложените в настоящата глава изисквания. За тази цел захранващото ПКИПЦК предоставя на компетентните органи на държавата-членка — съгласно своя произход, следните документи:

3. Компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК одобряват дали захранващото ПКИПЦК, неговият депозитар и неговият одитор, а също така и управляващото ПКИПЦК отговарят на изложените в настоящата глава изисквания. За тази цел захранващото ПКИПЦК предоставя на компетентните органи на държавата-членка — съгласно своя произход, следните документи:

Изменение  152

Предложение за директива

Член 54 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) споразумението между захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК, посочено в член 55, параграф 1;

в) споразумението между захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК или вътрешния правилник за осъществяване на стопанска дейност, посочени в член 55, параграф 1;

Изменение  153

Предложение за директива

Член 54 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) декларация на управляващото ПКИПЦК, според която то не държи дялови единици на захранващото ПКИПЦК;

заличава се

Изменение  154

Предложение за директива

Член 54 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) споразумението за обмен на информация между съответните им депозитари съгласно член 56, параграф 1, в случай че захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни депозитари;

е) споразумението за обмен на информация между съответните им депозитари съгласно член 56, параграф 1, ако захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни депозитари;

Изменение  155

Предложение за директива

Член 54 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) споразумението за обмен на информация между съответните им одитори съгласно член 57, параграф 1, в случай че захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни одитори.

ж) споразумението за обмен на информация между съответните им одитори съгласно член 57, параграф 1, ако захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни одитори;

Изменение  156

Предложение за директива

Член 54 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато захранващото ПКИПЦК е установено в една държава-членка, а управляващото ПКИПЦК — в друга, компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК дават одобрение, при условие че следните изисквания са изпълнени:

4. Когато захранващото ПКИПЦК е установено в една държава-членка, а управляващото ПКИПЦК — в друга, захранващото ПКИПЦК предоставя и уверение от компетентните органи на управляващото ПКИПЦК, че управляващото ПКИПЦК представлява ПКИПЦК или съответното му инвестиционно подразделение, което изпълнява условията, посочени в член 53, параграф 3, букви б) и в). Документите се предоставят от захранващото ПКИПЦК на официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК или на език, одобрен от нейните компетентни органи.

а) захранващото ПКИПЦК, неговият депозитар и неговият одитор отговарят на всички изложени в настоящата глава изисквания и за тази цел захранващото ПКИПЦК предоставя документите, посочени в параграф 3 от този член;

 

б) захранващото ПКИПЦК доказва, че управляващото ПКИПЦК е надлежно оторизирано като ПКИПЦК, само по себе си не е захранващо ПКИПЦК и не държи дялови единици на захранващото ПКИПЦК.

 

Изменение  157

Предложение за директива

Член 54 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК уведомяват незабавно съответните компетентни органи на управляващото ПКИПЦК относно взетото от тях решение.

заличава се

Изменение  158

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки изискват от захранващото ПКИПЦК да сключи споразумение с управляващото ПКИПЦК, което да позволи на захранващото ПКИПЦК да изпълни изискванията, изложени в настоящата директива.

1. Държавите-членки изискват от управляващото ПКИПЦК да предостави на захранващото ПКИПЦК всички документи и цялата информация, които са необходими на последното да изпълни изискванията, посочени в настоящата директива. За тази цел захранващото ПКИПЦК сключва споразумение с управляващото ПКИПЦК.

Изменение  159

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Това споразумение включва следните елементи:

заличава се

Изменение  160

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) основните характеристики на инвестиционната цел и политика на управляващото ПКИПЦК;

заличава се

Изменение  161

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) правилата, на които е подчинено евентуалното изменение на инвестиционната цел и политика на управляващото ПКИПЦК;

заличава се

Изменение  162

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) правата и задълженията на захранващото ПКИПЦК и на управляващото ПКИПЦК, както и на съответните им управляващи дружества.

заличава се

Изменение  163

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Захранващото ПКИПЦК не инвестира в дялови единици на това управляващо ПКИПЦК до влизане в сила на посоченото в алинея 1 споразумение.

Захранващото ПКИПЦК не инвестира в дялови единици на това управляващо ПКИПЦК до влизане в сила на посоченото в алинея 1 споразумение. Това споразумение се предоставя при поискване безплатно на всички притежатели на дялови единици.

Изменение  164

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. В случай че едно и също управляващо дружество или административен орган управлява както управляващото, така и захранващото ПКИПЦК, споразумението може да бъде заменено с вътрешен правилник за осъществяване на стопанска дейност, гарантиращ спазването на изискванията, посочени в параграф 1.

Изменение  165

Предложение за директива

Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК вземат подходящите мерки, за да гарантират, че както дяловите единици на управляващото ПКИПЦК, така и дяловите единици на захранващото ПКИПЦК не могат да бъдат емитирани, продавани, обратно изкупувани или откупувани към същия работен ден, след момента на публикуване на емисионните цени, цените на продажба, обратно изкупуване или откупуване на съответните дялови единици на захранващото ПКИПЦК или управляващото ПКИПЦК.

2. Управляващото ПКИПЦК и захранващото ПКИПЦК вземат подходящите мерки, за да координират момента на изчисляване и публикуване на нетната стойност на своите активи или използват други признати техники с цел избягване на избор на пазарния момент в своите фондови дялови единици и предотвратяване на арбитраж.

Обосновка

Член 55, параграф 2 изисква управляващото ПКИПЦК и захранващото ПКИПЦК да изчисляват нетната стойност на активите едновременно. Това би могло да ограничи използването на управляващи-захранващи фондове в някои юрисдикции, където от местни съображения оценката на стойността следва да се извърши в определен момент, който невинаги съвпада с момента, в който управляващият фонд извършва собствените си изчисления.

Изменение  166

Предложение за директива

Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако управляващото ПКИПЦК по своя инициатива или по изискване на компетентните органи временно прекрати обратното изкупуване или откупуване на своите дялови единици, всяко едно от съответните му захранващи ПКИПЦК е оправомощено, независимо от разпоредбите на член 79, параграф 2, да прекрати обратното изкупуване или откупуване на своите дялови единици за същия период от време както управляващото ПКИПЦК.

3. Ако управляващото ПКИПЦК по своя инициатива или по изискване на компетентните органи временно прекрати обратното изкупуване, откупуване или записване на своите дялови единици, всяко едно от съответните му захранващи ПКИПЦК е оправомощено, независимо от разпоредбите на член 79, параграф 2, да прекрати обратното изкупуване, откупуване или записване на своите дялови единици за същия период от време както управляващото ПКИПЦК.

 

Правото на захранващото ПКИПЦК да прекратява записвания не накърнява неговото право да взема решения независимо по всяко време относно прекратяване на записвания.

Изменение  167

Предложение за директива

Член 55 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управляващо ПКИПЦК може да бъде ликвидирано единствено три месеца, след като управляващото ПКИПЦК е уведомило всички свои захранващи ПКИПЦК и компетентните органи на държавите-членки по произход на тези захранващи ПКИПЦК относно обвързващото решение за ликвидация.

Без да се накърняват специфични национални разпоредби относно задължителната ликвидация, управляващо ПКИПЦК може да бъде ликвидирано единствено три месеца, след като управляващото ПКИПЦК е уведомило всички свои притежатели на дялови единици и компетентните органи на държавите-членки по произход на тези захранващи ПКИПЦК относно обвързващото решение за ликвидация.

Изменение  168

Предложение за директива

Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да продължи да бъде захранващо ПКИПЦК, възникнало в резултат сливането или разделянето; или

а) да продължи да бъде захранващо ПКИПЦК на управляващо ПКИПЦК или на друго ПКИПЦК, възникнало в резултат от сливането или разделянето на управляващото ПКИПЦК; или

Изменение  169

Предложение за директива

Член 55 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сливането или разделянето на управляващо ПКИПЦК не влиза в сила, ако управляващото ПКИПЦК не е предоставило на всички свои захранващи ПКИПЦК и на компетентните органи на държавите-членки по произход на тези захранващи ПКИПЦК информацията, посочена или съпоставима на тази в член 40, не по-късно от 60 дни преди предложената ефективна дата.

Сливането или разделянето на управляващо ПКИПЦК не влиза в сила, ако управляващото ПКИПЦК не е предоставило на всички свои притежатели на дялови единици и на компетентните органи на държавите-членки по произход на неговите захранващи ПКИПЦК информацията, посочена или съпоставима на тази в член 40, не по-късно от 60 дни преди предложената ефективна дата.

Изменение  170

Предложение за директива

Член 55 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди влизането в сила на сливането или разделянето на управляващо ПКИПЦК захранващото ПКИПЦК изкупува обратно или откупува всички дялови единици в управляващото ПКИПЦК, освен ако компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК не са дали одобрение съгласно алинея 1, буква а).

Преди влизането в сила на сливането или разделянето на управляващо ПКИПЦК то дава възможност на захранващото ПКИПЦК да изкупи обратно или да откупи всички дялови единици в управляващото ПКИПЦК, освен ако компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК не са дали одобрение съгласно алинея 1, буква а).

Обосновка

В интерес на защитата на инвеститорите, захранващото ПКИПЦК може да откупи или да изкупи обратно своите единици преди да се извърши сливането или разделянето на управляващото ПКИПЦК.

Изменение  171

Предложение за директива

Член 55 – параграф 6 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) елементите, които трябва да бъдат включени в споразумението, посочено в параграф 1, алинея 1;

а) съдържанието на споразумението или на вътрешния правилник за осъществяване на стопанска дейност, посочен в параграф 1;

Изменение  172

Предложение за директива

Член 56 - параграф 1 - алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изпълнение на изискванията, посочени в настоящата глава, нито депозитарът на управляващото ПКИПЦК, нито този на захранващото ПКИПЦК не нарушава каквото и да било ограничение във връзка с оповестяване на информация или защита на данни, наложено по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, нито пък такова поведение води до каквато и да било отговорност за такъв депозитар или за което и да било лице, което действа от негово име.

Изменение  173

Предложение за директива

Член 56 - параграф 1 - алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки изискват от захранващото ПКИПЦК или, където е приложимо, от управляващото дружество на захранващото ПКИПЦК да носи отговорност за съобщаването на депозитара на захранващото ПКИПЦК на всяка информация относно управляващото ПКИПЦК, която е необходима за изпълнението на задълженията на депозитара на захранващото ПКИПЦК.

Изменение  174

Предложение за директива

Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Депозитарят на управляващото ПКИПЦК уведомява незабавно захранващото ПКИПЦК или, където е приложимо, управляващото дружество и депозитаря на захранващото ПКИПЦК относно установените от него нередности по отношение на управляващото ПКИПЦК.

2. Депозитарът на управляващото ПКИПЦК уведомява незабавно компетентните органи на управляващото ПКИПЦК, захранващото ПКИПЦК или, където е приложимо, управляващото дружество и депозитара на захранващото ПКИПЦК относно установените от него нередности по отношение на управляващото ПКИПЦК, за които се счита, че оказват отрицателно въздействие върху захранващото ПКИПЦК.

Изменение  175

Предложение за директива

Член 56 – параграф 3 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) елементите, които трябва да бъдат включени в споразумението, посочено в параграф 1, алинея 1;

а) елементите, които трябва да бъдат включени в споразумението, посочено в параграф 1;

Изменение  176

Предложение за директива

Член 57 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни одитори, държавите-членки изискват от съответните одитори да сключат споразумение за обмен на информация, за да се гарантира изпълнението на задълженията на двата одитора.

1. Ако захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни одитори, държавите-членки изискват от съответните одитори да сключат споразумение за обмен на информация, за да се гарантира изпълнението на задълженията на двата одитора, включително мерките, взети в изпълнение на изискванията на параграф 2.

Изменение  177

Предложение за директива

Член 57 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В своя одиторски доклад одиторът на захранващото ПКИПЦК взема предвид одиторския доклад на управляващото ПКИПЦК.

2. В своя одиторски доклад одиторът на захранващото ПКИПЦК взема предвид одиторския доклад на управляващото ПКИПЦК. Ако отчетната година на захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК не е една и съща, одиторът на управляващото ПКИПЦК съставя ad hoc доклад на същата дата на приключване като датата на приключване на захранващото ПКИПЦК.

Изменение  178

Предложение за директива

Член 57 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. При изпълнение на изискванията, посочени в настоящата глава, нито одиторът на управляващото ПКИПЦК, нито този на захранващото ПКИПЦК не нарушава каквото и да било ограничение във връзка с оповестяване на информация или защита на данни, наложено по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, нито пък такова поведение води до каквато и да било отговорност за такъв одитор или за което и да било лице, което действа от негово име.

Изменение  179

Предложение за директива

Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да приеме правоприлагащи мерки, определящи по-специално елементите, които трябва да бъдат включени в споразумението, посочено в параграф 1, алинея 1.

3. Комисията може да приеме правоприлагащи мерки, определящи по-специално съдържанието на споразумението, посочено в параграф 1, алинея 1.

Тези мерки, предназначени да изменят настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Изменение  180

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) данни относно инвестицията съгласно член 53, параграф 2;

б) инвестиционната цел и политика, включително профил на риска и дали резултатите от дейността на захранващото ПКИПЦК и на управляващото ПКИПЦК са идентични или в каква степен и поради каква причина те се различават, включително описание на инвестицията съгласно член 53, параграф 2;

Изменение  181

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) кратко описание на управляващото ПКИПЦК, неговите организационна структура, инвестиционна цел и политика, включително и профил на риска;

в) кратко описание на управляващото ПКИПЦК, неговите организационна структура, инвестиционна цел и политика, включително и профил на риска и къде може да бъде получен актуализираният проспект на управляващото ПКИПЦК;

Обосновка

Вместо да се прилага проспекта на управляващото ПКИПЦК, съгласно буква в) следва да се даде информация къде може да бъде получен той. Това ограничава обема на проспекта на захранващото ПКИПЦК чрез предоставяне на съществена информация за управляващото ПКИПЦК, като същевременно ясно се посочва къде може да бъде получена допълнителна информация.

Изменение  182

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) ако захранващото ПКИПЦК инвестира в определено инвестиционно подразделение или определен тип дялови единици, или клас акции на управляващото ПКИПЦК— тяхното кратко описание;

заличава се

Изменение  183

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) резюме на сключеното съгласно член 55, параграф 1 споразумение между захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК;

д) резюме на сключеното съгласно член 55, параграф 1 споразумение между захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК или на вътрешния правилник за осъществяване на стопанска дейност;

Изменение  184

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) дали инвестиционната цел и политика, включително профил на риска и резултати от дейността, на захранващото ПКИПЦК и на управляващото ПКИПЦК са идентични или в каква степен и поради каква причина те се различават;

заличава се

Изменение  185

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Актуализираният проспект на управляващото ПКИПЦК е приложен към проспекта на захранващото ПКИПЦК.

заличава се

Обосновка

Вместо да се прилага проспекта на управляващото ПКИПЦК, съгласно буква в) следва да се даде информация къде може да бъде получен. Това ограничава обема на проспекта на захранващото ПКИПЦК чрез предоставяне на съществена информация за управляващото ПКИПЦК, като същевременно ясно се посочва къде може да бъде получена допълнителна информация.

Изменение  186

Предложение за директива

Член 58 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Захранващото ПКИПЦК оповестява във всяко от съответните маркетингови съобщения, че то захранва определено управляващо ПКИПЦК и в тази си роля инвестира постоянно 85 % или повече от активите си в дялови единици на въпросното управляващо ПКИПЦК.

4. Захранващото ПКИПЦК оповестява във всяко от съответните маркетингови съобщения, че то инвестира постоянно 85 % или повече от активите си в дялови единици на въпросното управляващо ПКИПЦК

Изменение  187

Предложение за директива

Член 58 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Захранващото ПКИПЦК предоставя безплатно на инвеститорите, при поискване от тяхна страна, хартиен екземпляр от проспекта, от годишния и от шестмесечния доклад на управляващото ПКИПЦК.

Изменение  188

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) датата, на която захранващото ПКИПЦК започва да инвестира в управляващото ПКИПЦК;

в) датата, на която захранващото ПКИПЦК започва да инвестира в управляващото ПКИПЦК или, ако то вече е инвестирало в управляващото ПКИПЦК, датата, на която неговата инвестиция следва да надхвърли ограничението, приложимо по член 50, параграф 1;

Изменение  189

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) декларация, според която в рамките на 30 дни притежателите на дялови единици са оправомощени да изискват без такса обратното изкупуване и откупуването на притежаваните от тях дялови единици; това право влиза в сила от момента на предоставяне на посочената в този параграф информация от страна на захранващото ПКИПЦК.

г) декларация, според която в рамките на 30 дни притежателите на дялови единици са оправомощени да изискват обратното изкупуване или откупуването на притежаваните от тях дялови единици, без никакви други такси, освен задържаните от фонда за покриване на разходите във връзка със съкращаване на инвестициите; това право влиза в сила от момента на предоставяне на посочената в този параграф информация от страна на захранващото ПКИПЦК.

Изменение  190

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тази информация се предоставя не по-късно от 30 дни преди датата на инвестиране на захранващото ПКИПЦК в управляващото ПКИПЦК съгласно алинея 1, буква в).

Тази информация се предоставя не по-късно от 30 дни преди датата, посочена в алинея 1, буква в).

Изменение  191

Предложение за директива

Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че захранващото ПКИПЦК не инвестира в дялови единици на съответното управляващо ПКИПЦК преди изтичането на срока от 30 дни, посочен в параграф 1, алинея 2,

3. Държавите-членки гарантират, че захранващото ПКИПЦК не инвестира в дялови единици на съответното управляващо ПКИПЦК, които надхвърлят ограничението по член 50, параграф 1, преди изтичането на срока от 30 дни, посочен в параграф 1, алинея 2.

Изменение  192

Предложение за директива

Член 59 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Изменение  193

Предложение за директива

Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Захранващото ПКИПЦК гарантира, че инвестицията му в управляващото ПКИПЦК няма да засегне способността му да изкупува обратно или откупува своите дялови единици по искане на притежателите им или в други случаи, когато това е в интерес на притежателите на дялови единици.

заличава се

Обосновка

Това вече е обхванато от член 79, параграф 1.

Изменение  194

Предложение за директива

Член 60 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато във връзка с инвестицията в дялови единици на управляващото ПКИПЦК захранващото ПКИПЦК, управляващото дружество на захранващото ПКИПЦК или всяко едно лице, действащо от името на захранващото ПКИПЦК или на управляващото дружество на захранващото ПКИПЦК, е получило комисионна, то тя се внася в активите на захранващото ПКИПЦК.

3. Когато във връзка с инвестицията в дялови единици на управляващото ПКИПЦК захранващото ПКИПЦК, управляващото дружество на захранващото ПКИПЦК или всяко едно лице, действащо от името на захранващото ПКИПЦК или на управляващото дружество на захранващото ПКИПЦК, е получило такса за разпространение, комисиона или парична облага, то таксата, комисионата или паричната облага се внася в активите на захранващото ПКИПЦК.

Изменение  195

Предложение за директива

Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК са установени в една и съща държава-членка, компетентните органи незабавно уведомяват захранващото ПКИПЦК относно всяко едно решение, мярка, наблюдение, което противоречи на представените в настоящата глава условия, или относно докладвана съгласно член 101, параграф 1 информация във връзка с управляващото ПКИПЦК, или, където е приложимо, неговото управляващо дружество, депозитар или одитор.

1. Ако захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК са установени в една и съща държава-членка, компетентните органи незабавно уведомяват захранващото ПКИПЦК и, когато счетат за необходимо, другите притежатели на дялови единици, относно всяко едно решение, мярка, наблюдение, което противоречи на представените в настоящата глава условия, или относно докладвана съгласно член 101, параграф 1 информация във връзка с управляващото ПКИПЦК, или, където е приложимо, неговото управляващо дружество, депозитар или одитор.

Изменение  196

Предложение за директива

Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако управляващото ПКИПЦК е установено в една държава-членка, а захранващото ПКИПЦК — в друга, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото ПКИПЦК незабавно уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК относно всяко едно решение, мярка, наблюдение, което противоречи на представените в тази глава условия, или относно докладвана съгласно член 101, параграф 1 информация във връзка с управляващото ПКИПЦК, или, където е приложимо, неговото управляващо дружество, депозитар или одитор. Компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК незабавно уведомяват захранващото ПКИПЦК.

2. Ако управляващото ПКИПЦК е установено в една държава-членка, а захранващото ПКИПЦК — в друга, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото ПКИПЦК незабавно уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК, които съответно незабавно уведомяват захранващото ПКИПЦК, относно всяко едно решение, мярка, наблюдение, което противоречи на представените в тази глава условия, или относно докладвана съгласно член 101, параграф 1 информация във връзка с управляващото ПКИПЦК, или, където е приложимо, неговото управляващо дружество, депозитар или одитор. Когато тези органи счетат за необходимо, те също незабавно съобщават тази информация на другите притежатели на дялови единици.‑{}

Изменение  197

Предложение за директива

Член 67

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съществените елементи на проспектите  биват  непрекъснато актуализирани.

Съществените елементи на проспектите се актуализират ежегодно или когато настъпят съществени промени.

Обосновка

Това определя „актуални” чрез по-точна разпоредба.

Изменение  198

Предложение за директива

Член 69

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПКИПЦК предават на компетентните органи своите проспекти и всяко изменение, внесено в тях, както и своя годишен и шестмесечен доклад.

ПКИПЦК предават на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК своите проспекти и всяко изменение, внесено в тях, както и своя годишен и шестмесечен доклад. ПКИПЦК предоставят тази документация при поискване на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

Изменение  199

Предложение за директива

Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Проспектът може да бъде предоставен на траен носител или в електронна форма.

2. Проспектът може да бъде предоставен на траен носител или на уебсайт. При поискване на инвеститорите безплатно се предоставя хартиен екземпляр.

Изменение  200

Предложение за директива

Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Годишните и шестмесечните отчети са на разположение на инвеститорите във вид, определен в проспектите и в основната информация за инвеститорите съгласно член 73.

3. Годишните и шестмесечните отчети са на разположение на инвеститорите във вид, определен в проспектите и в основната информация за инвеститорите съгласно член 73. При поискване на инвеститорите безплатно се предоставя хартиен екземпляр от годишния и от шестмесечния доклад.

Изменение  201

Предложение за директива

Член 72

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички маркетингови съобщения до инвеститорите са ясно идентифицируеми като такива. Те са коректни, ясни и неподвеждащи, а съдържаната в тях информация не противоречи на информацията, която се съдържа в проспекта и в посочената в член 73 основна информация за инвеститорите. Те обръщат внимание върху съществуването на проспекта и наличието на посочената в член 73 основна информация за инвеститорите, като определят къде и на какъв език тези документи могат да бъдат получени или да бъдат на разположение на инвеститорите, или на потенциалните инвеститори.

Всички маркетингови съобщения до инвеститорите са ясно идентифицируеми като такива. Те са коректни, ясни и неподвеждащи. По-специално всяко маркетингово съобщение, включващо покана за закупуване на дялови единици от ПКИПЦК, което съдържа специална информация за ПКИПЦК, не съдържа твърдения, които противоречат или намаляват значението на информацията, която се съдържа в проспекта и в посочената в член 73 основна информация за инвеститорите. То обръща внимание върху съществуването на проспекта и наличието на посочената в член 73 основна информация за инвеститорите, като определят къде и на какъв език тези документи могат да бъдат получени или да бъдат на разположение на инвеститорите, или на потенциалните инвеститори.

Изменение  202

Предложение за директива

Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки изискват от инвестиционните дружества и от управляващите дружества съответно за всеки един от взаимните фондове, които те управляват, да изготвят кратък документ, съдържащ основна информация за инвеститорите.

1. Държавите-членки изискват от инвестиционните дружества и от управляващите дружества съответно за всеки един от взаимните фондове, които те управляват, да изготвят кратък документ, съдържащ основна информация за инвеститорите („основна информация за инвеститорите”). Думите „основна информация за инвеститорите” следва да бъдат ясно упоменати в този документ, на езика, посочен в член 89, параграф 1, буква б).

Изменение  203

Предложение за директива

Член 73 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Основната информация за инвеститорите включва информация най-малко относно следните съществени елементи по отношение на съответното ПКИПЦК:

3. Основната информация за инвеститорите предоставя информация относно следните съществени елементи по отношение на съответното ПКИПЦК:

Изменение  204

Предложение за директива

Член 73 – параграф 3 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а) данни за ПКИПЦК;

Изменение  205

Предложение за директива

Член 73 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) историческо представяне на резултатите от дейността;

б) историческо представяне на резултатите от дейността или, по целесъобразност, сценарии за резултатите от дейността;

Изменение  206

Предложение за директива

Член 73 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Основната информация за инвеститорите се използва без друга необходимост от адаптиране освен превода във всички държави-членки, в които ПКИПЦК е подало уведомление за търгуване на дяловите си единици съгласно член 88.

6. Основната информация за инвеститорите се използва без друга необходимост от адаптиране или допълнения освен превода във всички държави-членки, в които ПКИПЦК е подало уведомление за търгуване на дяловите си единици съгласно член 88.

Обосновка

За избягване на бъдещо „gold-plating” (възлагане на допълнителни задължения на национално ниво извън предвидените в директивите) на основната информация за инвеститорите(ОИИ), следва да се забрани прилагането на допълнителни документи към ОИИ.

Изменение  207

Предложение за директива

Член 73 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Комисията може да приеме правоприлагащи мерки, определящи следното:

7. Комисията приема правоприлагащи мерки, определящи следното:

Обосновка

На ниво 2 са необходими правоприлагащи мерки, а не открит въпрос, който да се решава по усмотрение на Комисията. Правоприлагащите мерки следва да са налице на датата на прилагане на настоящата директива.

Изменение  208

Предложение за директива

Член 73 – параграф 7 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) подробното съдържание на предоставяната основна информация за инвеститорите съгласно параграфи 2, 3 и 4;

а) подробното и изчерпателно съдържание на предоставяната основна информация за инвеститорите съгласно параграфи 2, 3 и 4;

Изменение  209

Предложение за директива

Член 73 – параграф 7 – алинея 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) подробното съдържание на предоставяната основна информация за инвеститорите в следните случаи:

б) подробното и изчерпателно съдържание на предоставяната основна информация за инвеститорите в следните случаи:

Изменение  210

Предложение за директива

Член 73 – параграф 7 – алинея 1 – буква б – точка v

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(v) при борсово търгувани ПКИПЦК— предоставяната основна информация за инвеститорите, записващи дялове на борсово търгувани ПКИПЦК;

заличава се

Изменение  211

Предложение за директива

Член 73 – параграф 7 – алинея 1 – буква б - точка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(vi) при структурни ПКИПЦК с капиталова защита и други подобни ПКИПЦК, предоставяната основна информация за инвеститорите, записващи дялове на структурни ПКИПЦК с капиталова защита и други подобни ПКИПЦК, предлагащи предварително установена възвращаемост за определен период от време, която зависи изцяло от конкретни параметри, като например развитието на определен индекс;

(vi) при структурни ПКИПЦК с капиталова защита и други подобни ПКИПЦК, предоставяната основна информация за инвеститорите, свързана със специални характеристики на такива ПКИПЦК;

Изменение  212

Предложение за директива

Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Основната информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация. Тя е коректна, ясна и неподвеждаща. Тя не противоречи на съответните части от проспекта.

1. Основната информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация, която се предоставя безплатно. Тя е коректна, ясна и неподвеждаща. Тя не противоречи на съответните части от проспекта.

Обосновка

Основната информация за инвеститорите следва да бъде предоставяна на инвеститорите безплатно, както в случая с опростения проспект.

Изменение  213

Предложение за директива

Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че само въз основа на основната информация за инвеститорите, включително и всеки неин превод, не може да възникне гражданско-правно задължение, освен ако тя е подвеждаща, неточна или противоречи на съответните части от проспекта. Основната информация за инвеститорите съдържа ясно предупреждение в това отношение.

2. Държавите-членки гарантират, че само въз основа на основната информация за инвеститорите, включително и всеки неин превод, не може да възникне гражданско-правно задължение, освен ако тя е подвеждаща в значителна степен, неточна или противоречи на съответните части от проспекта. Основната информация за инвеститорите съдържа ясно предупреждение в това отношение.

Обосновка

По-ясната формулировка предотвратява грешно тълкуване на този параграф.

Изменение  214

Предложение за директива

Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки изискват от инвестиционните дружества и от управляващите дружества за всеки един от управляваните от тях взаимни фондове, които търгуват ПКИПЦК пряко или чрез обвързан агент на инвеститорите, да доставят основната информация за инвеститорите относно съответното ПКИПЦК пряко или чрез обвързан агент на инвеститорите в разумен срок преди предложеното от тях записване на дялови единици на съответното ПКИПЦК.

1. Държавите-членки изискват от инвестиционните дружества и от управляващите дружества за всеки един от управляваните от тях взаимни фондове, които търгуват ПКИПЦК пряко или чрез друго физическо или юридическо лице, което действа от тяхно име и на пълната им и безусловна отговорност, да предоставят основната информация за инвеститорите относно съответното ПКИПЦК на инвеститорите в разумен срок преди предложеното от тях записване на дялови единици на съответното ПКИПЦК.

Изменение  215

Предложение за директива

Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки изискват от инвестиционните дружества и от управляващите дружества за всеки един от управляваните от тях взаимни фондове, които не търгуват ПКИПЦК пряко или чрез обвързан агент на инвеститорите, да доставят основната информация за инвеститорите на създателите на съответния продукт и на посредниците, продаващи на или консултиращи инвеститорите, относно потенциалните инвестиции в съответното ПКИПЦК или в продукти, включващи рискова експозиция в съответното ПКИПЦК, за да бъдат те в състояние да предоставят цялата приложима информация относно предложената инвестиция на техните клиенти или потенциални клиенти съгласно задълженията за оповестяване, възникващи по силата на съответното национално и общностно право.

2. Държавите-членки изискват от инвестиционните дружества и от управляващите дружества за всеки един от управляваните от тях взаимни фондове, които не търгуват ПКИПЦК пряко или чрез лице, което действа от тяхно име и на пълната им и безусловна отговорност, на инвеститори, да предоставят основната информация за инвеститорите на посредниците, продаващи на или консултиращи инвеститорите, относно потенциалните инвестиции в съответното ПКИПЦК. Държавите-членки изискват от посредниците, продаващи на или консултиращи инвеститори относно потенциалните инвестиции в ПКИПЦК, да предоставят на своите клиенти или потенциални клиенти основна информация за инвеститорите.

Изменение  217

Предложение за директива

Член 75 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. На инвеститорите се предоставя безплатно основна информация за инвеститорите.

Изменение  216

Предложение за директива

Член 75 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Компетентните органи на всяка държава-членка могат да предоставят на обществеността, в специализирана част от своята интернет страница, основна информация за инвеститорите относно всички ПКИПЦК, които са учредени и на които е издадено разрешително в тази държава-членка.

Обосновка

Това решение, което вече беше прието от някои държави-членки, дава възможност тази информация да бъде централизирана и улеснява извършването на справки и достъпността на текущите и историческите данни. То може успешно да се разпространи в други страни.

Изменение  218

Предложение за директива

Член 76 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки позволяват на инвестиционните дружества и на управляващите дружества за всеки един от управляваните от тях взаимни фондове да предоставят основната информация за инвеститорите посредством траен носител или интернет страница.

1. Държавите-членки позволяват на инвестиционните дружества и на управляващите дружества за всеки един от управляваните от тях взаимни фондове да предоставят (Не се отнася до българския текст.) основната информация за инвеститорите посредством траен носител или интернет страница. При поискване на инвеститорите безплатно се предоставя хартиен екземпляр.

Изменение  219

Предложение за директива

Член 76 - параграф 1 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Освен това актуална версия на основната информация за инвеститорите се предоставя на интернет страницата на инвестиционното или управляващото дружество.

Обосновка

Следва да се осигури съответствие на формулировката с Директива 2004/39/ЕО. Освен това ОИИ следва винаги да се публикува на интернет страницата на административния орган, управляващ ПКИПЦК, за да се осигури лесен достъп за всички страни.

Изменение  220

Предложение за директива

Член 76 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията може да приеме правоприлагащи мерки, определящи специфичните условия, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на основната информация за инвеститорите посредством траен носител, различен от хартия, и интернет страница, която не представлява траен носител.

2. Комисията може да приеме правоприлагащи мерки, определящи специфичните условия, които трябва да бъдат изпълнени при осигуряване (Не се отнася до българския текст.) на основната информация за инвеститорите посредством траен носител, различен от хартия, и интернет страница, която не представлява траен носител.

Обосновка

Следва да се осигури съответствие на формулировката с Директива 2004/39/ЕО.

Изменение  221

Предложение за директива

Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съществените елементи на основната информация за инвеститорите са непрекъснато актуализирани.

2. Съществените елементи на основната информация за инвеститорите се актуализират ежегодно или когато настъпят съществени промени.

Обосновка

Настоящето дава определение за „актуално”; настоящето определение е в съответствие със становище CESR/08-087 на CESR относно ОИИ.

Изменение  222

Предложение за директива

Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки се задължават да осигурят безпрепятствен достъп от разстояние и по електронен път до пълната информация относно действащите законови, подзаконови и административни разпоредби, които са извън приложното поле на настоящата директива и са приложими във връзка с търгуването на тяхна територия на дяловите единици на ПКИПЦК, установени в друга държава-членка. Държавите-членки се задължават да осигурят достъпността на тази информация — представена по ясен и недвусмислен начин, непрекъснато актуализирана и на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

3. Държавите-членки се задължават да осигурят безпрепятствен достъп от разстояние и по електронен път до пълната информация относно действащите законови, подзаконови и административни разпоредби, които са извън приложното поле на настоящата директива и са приложими по-специално във връзка с разпоредбите за търгуването на тяхна територия на дяловите единици на ПКИПЦК, установени в друга държава-членка. Държавите-членки се задължават да осигурят достъпността на тази информация — представена по ясен и недвусмислен начин, непрекъснато актуализирана и на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

Изменение  223

Предложение за директива

Член 86 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. По смисъла на настоящата глава ПКИПЦК означава ПКИПЦК или съответното му инвестиционно подразделение.

Изменение  224

Предложение за директива

Член 88 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако ПКИПЦК възнамерява негови дялови единици да бъдат търгувани в държава-членка, различна от тази, в която е установено, то предварително представя уведомително писмо пред  компетентните органи на своята  държава-членка по произход .

1. Ако ПКИПЦК възнамерява негови дялови единици да бъдат търгувани в държава-членка, различна от неговата държава-членка по произход, то предварително представя уведомително писмо пред  компетентните органи на своята  държава-членка по произход.

Изменение  225

Предложение за директива

Член 88 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уведомителното писмо съдържа информация относно договорености, сключени за търгуване на дялови единици на ПКИПЦК в съответната държава-членка.

Уведомителното писмо съдържа информация относно договорености, сключени за търгуване на дялови единици на ПКИПЦК в приемащата държава-членка.

Изменение  226

Предложение за директива

Член 88 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК предават посочената в параграфи 1 и 2 пълна документация на компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК възнамерява да търгува своите дялови единици, не по-късно от един месец след датата на получаване на уведомителното писмо. Те прилагат към документацията уверение, удостоверяващо, че ПКИПЦК отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива.

Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК предават посочената в параграфи 1 и 2 пълна документация на компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК възнамерява да търгува своите дялови единици, не по-късно от пет работни дни след датата на получаване на уведомителното писмо и на пълната документация, предвидена в параграф 2. Те прилагат към документацията уверение, удостоверяващо, че ПКИПЦК отговаря на изискванията, посочени в настоящата директива.

Изменение  227

Предложение за директива

Член 88 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че представеното в параграф 1 уведомително писмо и представеното в параграф 3 уверение са предоставени на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

4. Държавите-членки гарантират, че представеното в параграф 1 уведомително писмо и представеното в параграф 3 уверение са предоставени на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, освен ако държавата-членка по произход на ПКИПЦК и държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, се споразумеят предвиденото в параграф 1 уведомително писмо и предвиденото в параграф 3 уверение да се предоставят на официален език на двете държави-членки.

Обосновка

Изменение  228

Предложение за директива

Член 88 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. По смисъла на представената в настоящия член процедура по уведомяване компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК възнамерява да търгува своите дялови единици, не изискват никакви допълнителни документи, сертификати или информация, различна от представените в настоящия член.

6. По смисъла на представената в настоящия член процедура по уведомяване компетентните органи на държавата-членка, в която ПКИПЦК възнамерява да търгува своите дялови единици, не изискват или налагат предварително одобрение на никакви документи, които не се отнасят до търгуването, включително свързани с договори документи, като например заявления, сертификати или друга информация, различна от представените в настоящия член.

Обосновка

Настоящето уточнение изяснява, че приемащата държава-членка не може да изисква предварително одобрение на документи, които не са свързани с търгуването, като например формуляри за записване за дялови единици.

Изменение  229

Предложение за директива

Член 88 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Държавата-членка по произход на ПКИПЦК гарантират, че компетентните органи на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, имат достъп по електронен път до представените в параграф 2 документи и, където е приложимо, до съответните им преводи и че тези документи и преводи перидочно се актуализират.

7. Държавата-членка по произход на ПКИПЦК гарантира, че компетентните органи на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, имат достъп по електронен път до представените в параграф 2 документи и, където е приложимо, до съответните им преводи. Тя следи ПКИПЦК да актуализират тези документи и преводи. ПКИПЦК уведомява компетентния орган на приемащата държава-членка за всякакви изменения, внесени в документите по параграф 2, и посочва къде могат да се получат тези документи по електронен път.

Изменение  230

Предложение за директива

Член 88 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. В случай на изменение на съобщената в уведомителното писмо в съответствие с параграф 1 информация относно договорености за търгуване, ПКИПЦК писмено уведомява компетентния орган на приемащата държава-членка за тази промяна преди прилагането на промяната.

8. В случай на изменение на съобщената в уведомителното писмо в съответствие с параграф 1 информация относно договорености за търгуване (Не се отнася до българския текст.), ПКИПЦК писмено уведомява компетентния орган на приемащата държава-членка за тази промяна преди прилагането на промяната.

Изменение  231

Предложение за директива

Член 89 – параграф 1 – алинея 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) без да се засягат разпоредбите от глава IX тази информация и/или документация се предоставя на инвеститорите по начин, установен от законовите, подзаконовите и административните разпоредби на приемащата ПКИПЦК държава-членка;

а) без да се засягат разпоредбите от глава IX тази информация и/или документация се предоставя на инвеститорите по начин, установен от законовите, подзаконовите и административните разпоредби на приемащата ПКИПЦК държава-членка; няма да има други изисквания към преводите, освен предвидените в настоящата директива;

Обосновка

Необходима е яснота, че изискванията към преводите, посочени в член 89, параграф 1, букви б) до г) са изчерпателни и че приемащата ПКИПЦК държава-членка следва да не налага допълнителни изисквания.

Изменение  232

Предложение за директива

Член 89 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) посочената в член 73 основна информация за инвеститорите се превежда на официалния език или на един от официалните езици на приемащата ПКИПЦК държава-членка, или на език, одобрен от компетентните органи на приемащата държава-членка;

б) посочената в член 73 основна информация за инвеститорите се превежда на официалния език или на един от официалните езици на приемащата ПКИПЦК държава-членка, или на език, одобрен от компетентните органи на приемащата държава-членка, според решението на ПКИПЦК;

Обосновка

Езикът на ОИИ се избира съгласно предвидените разпоредби, но по усмотрение на ПКИПЦК.

Изменение  233

Предложение за директива

Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) формата и обхвата на информацията съгласно член 86, параграф 3;

а) обхвата на информацията съгласно член 86, параграф 3;

Изменение  234

Предложение за директива

Член 90 – параграф 2 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) формата и съдържанието на стандартния образец на уведомителното писмо, използвано от ПКИПЦК за целите на уведомяването съгласно член 88, параграф 1;

а) формата и съдържанието на уведомителното писмо, използвано от ПКИПЦК за целите на уведомяването съгласно член 88, параграф 1;

Обосновка

Правоприлагащите мерки следва да имат за цел, колкото е възможно по-голямо хармонизиране.

Изменение  235

Предложение за директива

Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки определят органите за изпълнение на задълженията, предвидени в настоящата директива. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези органи, като посочват разпределението на задълженията, ако има такова.

1. Държавите-членки определят компетентните органи за изпълнение на задълженията, предвидени в настоящата директива. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези органи, като посочват разпределението на задълженията, ако има такова.

Изменение  236

Предложение за директива

Член 92 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Органите в държавата -членка по произход на ПКИПЦК  са компетентни да упражняват надзор върху него. Органите на държавата -членка, приемаща ПКИПЦК  , са компетентни да упражняват контрол върху спазването на разпоредбите , попадащи извън полето на действие на директивата и изискванията по членове 87 и 89.

3. Органите в държавата-членка по произход на ПКИПЦК  са компетентни да упражняват надзор върху него, включително, по целесъобразност, в съответствие с член 17а. Органите на държавата -членка, приемаща ПКИПЦК  , са компетентни да упражняват контрол върху спазването на разпоредбите , попадащи извън полето на действие на директивата и изискванията по членове 87 и 89.

Изменение  237

Предложение за директива

Член 93 – параграф 2 - буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) изискване да бъде спряно обратното изкупуване или откупуването на дяловите единици в интерес на притежателите на дялови единици или в обществен интерес.

й) изискване да бъде спряно емитирането, обратното изкупуване или откупуването на дяловите единици в интерес на притежателите на дялови единици или в обществен интерес.

Изменение  238

Предложение за директива

Член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки определят правилата за налагане на санкции при нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Без да се засягат приложимите правила за санкции при нарушения на други национални разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, по-специално държавите-членки излагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по отношение на задължението основната информация за инвеститорите да се представя по начин, който е вероятно да бъде разбран от инвеститорите на дребно съгласно член 73, параграф 5.

1. Държавите-членки определят правилата за налагане на мерки и санкции при нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Без да се накърняват процедурите за оттегляне на разрешително или правото на държавите-членки да налагат наказателни санкции, държавите-членки по-специално гарантират, в съответствие с националното си право, че могат да се вземат подходящите административни мерки или да се налагат административни санкции на отговорните лица, когато разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата директива, не са били спазени. Предвидените мерки и санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Без да се засягат приложимите правила за мерки и санкции при нарушения на други национални разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, по-специално държавите-членки излагат ефективни, пропорционални и възпиращи мерки и санкции по отношение на задължението основната информация за инвеститорите да се представя по начин, който е вероятно да бъде разбран от инвеститорите на дребно съгласно член 73, параграф 5.

Изменение  239

Предложение за директива

Член 94 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки предвиждат компетентните органи да могат да публикуват всяка мярка или санкция, която ще бъде наложена за нарушаването на разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, доколкото това публикуване не би изложило на сериозна опасност финансовите пазари или не би причинило диспропорционална вреда на засегнатите страни.

2. Държавите-членки предвиждат компетентните органи да могат да публикуват всяка мярка или санкция, която ще бъде наложена за нарушаването на разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, доколкото това публикуване не би изложило на сериозна опасност финансовите пазари, не би навредило на интересите на инвеститорите или не би причинило диспропорционална вреда на засегнатите страни.

Изменение  240

Предложение за директива

Член 96 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки предприемат необходимите административни и организационни мерки за улесняване на сътрудничеството, предвидено в настоящия параграф.

Държавите-членки предприемат необходимите административни и организационни мерки за улесняване на сътрудничеството между компетентните органи, включително чрез двустранни или многостранни споразумения за сътрудничество с компетентните органи на други държави-членки, така че да могат да гарантират адекватен надзор на ПКИПЦК и управляващото дружество и изцяло да изпълняват задълженията си, съгласно настоящата директива. Такива споразумения могат да включват взаимно делегиране на задачи по надзор или споделяне между един или повече компетентни органи на задачи по надзор над ПКИПЦК, които се управляват от управляващо дружество съгласно свободата на предоставяне на услуги чрез създаването на клон.

Изменение  241

Предложение за директива

Член 96 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Когато даден компетентен орган има достатъчно основания за съмнение, че на територията на друга държава-членка се извършват или са били извършени действия, които противоречат на настоящата директива, от страна на субекти, които не подлежат на неговия надзор, той уведомява за това компетентния орган на другата държава-членка по възможно най-конкретен начин. Компетентният орган на другата държава-членка предприема подходящи действия. Той информира компетентния орган, който е направил уведомлението, за резултата от действията и доколкото е възможно, за съществено развитие на събитията междувременно. Настоящият параграф не накърнява компетентността на компетентния орган, който е подал информацията.

Изменение  242

Предложение за директива

Член 97 - параграф 2 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Компетентни органи, които обменят информация с други компетентни органи съгласно настоящата директива, в момента на уведомяването могат да посочат, че такава информация не трябва да бъде оповестявана без изричното им съгласие, при което такава информация може да бъде обменяна само за целта, за която тези органи са дали съгласието си.

Изменение  243

Предложение за директива

Член 97 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Параграфи 1  и 4  не изключват обмена на информация между компетентните органи в рамките на една държава-членка или няколко държави-членки, които са  :

5. Параграфи 1  и 4  не изключват обмена на информация в рамките на дадена държава-членка или държави-членки, между компетентните органи ; и:

Изменение  244

Предложение за директива

Член 102 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните  органи мотивират решенията си за отказ на разрешение, както и всяко отрицателно решение, взето в изпълнение на общите мерки по прилагането на настоящата директива, и да съобщават мотивите си на заявителите.

1. Компетентните  органи мотивират писмено решенията си за отказ на разрешение, както и всяко отрицателно решение, взето в изпълнение на общите мерки по прилагането на настоящата директива, и да съобщават мотивите си на заявителите.

Изменение  245

Предложение за директива

Член 102 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки предвиждат право на съдебно обжалване на решенията, вземани по отношение на ПКИПЦК в изпълнение на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива; същото важи за случаите, в които в срок от шест месеца от подаването на заявление за разрешаване на ПКИПЦК, съдържащо цялата изисквана съгласно действащите разпоредби информация, по заявлението не е взето решение.

2. Държавите-членки предвиждат надлежно мотивиране и право на съдебно обжалване на всяко решение, взето в изпълнение на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива. Правото на съдебно обжалване важи също в случай, когато по отношение на заявление за разрешително, което предоставя цялата необходима информация, в срок от шест месеца от неговото подаване не е взето решение.

Изменение  246

Предложение за директива

Член 103 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяко решение за отнемане на разрешение или друга сериозна мярка, предприета срещу ПКИПЦК, или наложено му спиране на обратно изкупуване или откупуване се съобщава  незабавно от органите на държавата-членка, по произход на ПКИПЦК  , на органите на държавите-членки, приемащи ПКИПЦК  .

2. Всяко решение за отнемане на разрешение или друга сериозна мярка, предприета срещу ПКИПЦК, или наложено му емитиране, спиране на обратно изкупуване или откупуване се съобщава незабавно от органите на държавата-членка, по произход на ПКИПЦК, на органите на държавите-членки, приемащи ПКИПЦК, и ако управляващото дружество на ПКИПЦК се намира в друга държава-членка, на компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество.

Изменение  247

Предложение за директива

Член 103 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество и тези на държавата-членка по произход на ПКИПЦК съответно са компетентни да предприемат действия срещу управляващото дружество, в случай че то нарушава разпоредби, които попадат в обхвата на тяхната отговорност.

Изменение  248

Предложение за директива

Член 103 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако, въпреки взетите от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК мерки, поради неадекватността на тези мерки, или поради липса на навременни действия от страна на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, ПКИПЦК продължава да действа по начин, който е категорично в ущърб на интересите на инвеститорите от държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, компетентните органи на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, могат да предприемат едно от следните действия:

4. Ако, въпреки взетите от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК мерки, поради неадекватността на тези мерки, или поради липса на навременни действия от страна на държавата-членка по произход на ПКИПЦК, ПКИПЦК продължава да действа по начин, който е категорично в ущърб на интересите на инвеститорите от държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, компетентните органи на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК, могат впоследствие да предприемат едно от следните действия:

Изменение  249

Предложение за директива

Член 103 – параграф 4 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да приведат въпроса на вниманието на Европейския комитет по ценни книжа.

б) при необходимост, да приведат въпроса на вниманието на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа.

Изменение  250

Предложение за директива

Член 103 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите-членки осигуряват възможността в рамките на тяхната територия да бъдат връчвани актовете, необходими за мерките, които евентуално са били предприети по отношение на ПКИПЦК съгласно параграфи от 2 до 4, от страна на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК.

5. Държавите-членки осигуряват възможността в рамките на тяхната територия съгласно националното им законодателство да бъдат връчвани актовете, необходими за мерките, които евентуално са били предприети по отношение на ПКИПЦК съгласно параграфи от 2 до 4, от страна на държавата-членка, приемаща ПКИПЦК.

Изменение  251

Предложение за директива

Член 104 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В степен, в която се окаже необходимо за осъществяване на техните правомощия по надзор, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество  се информират от компетентните органи на приемащата управляващото дружество  държава-членка за всяка мярка, взета в съответствие с член  18  , параграф 6, която включва санкции, наложени на дадено управляващо дружество, или ограничения за дейностите на управляващо дружество.

2. В степен, в която се окаже необходимо за осъществяване на техните правомощия по надзор, компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество  се информират от компетентните органи на приемащата управляващото дружество  държава-членка за всяка мярка, взета в съответствие с член  18  , параграф 6, която включва мерки и санкции, наложени на дадено управляващо дружество, или ограничения за дейностите на управляващо дружество.

Изменение  252

Предложение за директива

Член 104 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество незабавно уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК за всякакви проблеми, които са установени на равнището на управляващото дружество и които биха засегнали способността на управляващото дружество да изпълнява надлежно задълженията си по отношение на фонда, и за всяко нарушение на изискванията по глава III.

Изменение  253

Предложение за директива

Член 104 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б. Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК незабавно уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество за всякакви проблеми, които са установени по отношение на ПКИПЦК и които биха засегнали способността на управляващото дружество да изпълнява надлежно задълженията си и да спазва приложимите разпоредби.

Изменение  254

Предложение за директива

Член 109 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 109а

До ...* Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно приложението на настоящата директива.

 

* ОВ: въведете дата три години след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

Задължението за докладване на Парламента и на Съвета относно изпълнението позволява да се извърши анализ на постигнатия напредък и да се идентифицират възможните пропуски и нови предизвикателства за рамката за ПКИПЦК. Работата по настоящата директива трябва да е текуща, за да се гарантира конкурентоспособност на европейския сектор на фондовете.

Изменение  255

Предложение за директива

Член 110 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от [ ] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, параграф 3, буква б), член 2, параграф 1, букви д), е) и н), член 4, член 5, параграф 2, член 16, параграф 5, член 19, параграф 1 и параграф 3, букви а), г) и е), членове 34—44, член 45, параграф 1, встъпително изречение, член 45, параграф 3, член 49, параграф 3, член 51, параграф 1 и параграф 2, първа алинея, встъпително изречение, членове 53—62, член 63, параграф 1, член 64, член 65, параграфи 2 и 3, членове 66, 67, 69, 70, 72, 73—77, член 78, параграф 1, буква б и параграф 2, буква а), второ тире, член 81, член 83, параграф 1, буква б), член 84, буква б), членове 85, 86—96, член 102, параграф 3, член 103, параграфи 1 и 3—5, членове 105, 110—112 и приложение I.

1. Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 1 януари 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, параграф 3, буква б), член 2, параграф 1, букви д), е) и н), член 4, член 5, параграф 2, член 16, параграф 5, член 19, параграф 1 и параграф 3, букви а), г) и е), членове 34—44, член 45, параграф 1, встъпително изречение, член 45, параграф 3, член 49, параграф 3, член 51, параграф 1 и параграф 2, първа алинея, встъпително изречение, членове 53—62, член 63, параграф 1, член 64, член 65, параграфи 2 и 3, членове 66, 67, 69, 70, 72, 73—77, член 78, параграф 1, буква б и параграф 2, буква а), второ тире, член 81, член 83, параграф 1, буква б), член 84, буква б), членове 85, 86—96, член 102, параграф 3, член 103, параграфи 1 и 3—5, членове 105, 110—112 и приложение I.

Обосновка

Въпреки че промените в директивата са доста съществени, бързото й прилагане е жизнено важно за гарантиране, че предвидените ползи могат да бъдат използвани в разумна времева рамка.

Изменение  256

Предложение за директива

Член 111 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Позовавания на опростения проспект се разбират като позовавания на основната информация за инвеститорите по член 73.

Изменение  257

Предложение за директива

Член 112 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Най-късно до 1 юли 2010 г. Комисията приема и публикува правоприлагащите мерки, както е предвидено в членове 12, 14, 20, 30, 46 и 73.

Изменение  258

Предложение за директива

Приложение I – списък А – точка 1 – средна колона

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Информация относно управляващото дружество

1. Информация относно управляващото дружество, включително данни за това дали управляващото дружество е със седалище в друга държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

Изменение  259

Предложение за директива

Приложение I – списък Б – точка V – тире 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- разходи, свързани със сделките

заличава се

Обосновка

Включването на разходите, свързани със сделките, като информация в периодичните доклади все още оставя въпросите с изчислението открити. Добавената стойност е съмнителна.

(1)

ОВ C 77, 28.3.2002, стр.1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Общ преглед на контекста, в който се развиват ПКИПЦК

ПКИПЦК (предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа) са хармонизирани инвестиционни фондове, които инвестират съгласно определени инвестиционни политики и могат да получат паспорт за целия Европейски съюз. Инвестиционните фондове осигуряват възможност на инвеститорите на дребно да инвестират сравнително малки обеми капитал в диверсифициран портфейл, който се управлява професионално. Рамковата директива за ПКИПЦК - Директива 85/611/ЕИО установява висока степен на защита на инвеститорите и прозрачност на разходите, поставяйки основни изисквания за организацията, управлението и надзора на инвестиционните фондове.

Предприети са различни актуализации на директивата(1), като последните основни са Директиви 2001/107/ЕО („Директива за управляващото дружество”) и 2001/108/ЕО („Директива за продукта”), с цел да се позволи инвестирането в нови класове активи, да се увеличи информацията за инвеститорите, да се разшири полето на действие на управляващите дружества и да се въведат капиталови изисквания за управляващите дружества.

Марката ПКИПЦК се оказа успешна, продавана не само в целия ЕС, но и в Азия и Латинска Америка, възлизаща на 5,6 трилиона евро общо активи в края на юни 2008 г.(2)

2. Основания за изменение

Европейският пазар на инвестиционните фондове е фрагментиран с много малък среден размер на фондовете в сравнение със САЩ, което води до ненужно високи разходи за инвеститорите.

Проучванията на Комисията като се започне с експертната група за управление на активи през 2004 г., последвана от Зелената книга през юли 2005 г. и след това Бялата книга през ноември 2006 г., като след всяка имаше обществено обсъждане с бранша и други заинтересовани страни. Те разкриха недостатъци и показаха, че има съществена необходимост от преразглеждане на определени части от режима ПКИПЦК ІІІ и включване на нови механизми в рамковата директива. За да се гарантира, че регулаторната рамка ще остане ефективна при бързо развиващи се пазари и е пригодена към нуждите на инвеститорите, както и за гарантиране конкурентоспособността на европейския сектор на фондовете, правните изисквания относно ПКИПЦК е необходимо да се реформират.

Тези мерки са част от така наречения пакет за пазарна ефективност, ПКИПЦК IV, имащи за цел увеличаване икономиите от мащаба и насърчаване на конкуренцията в европейския сектор на фондовете с цел намаляване на разходите за инвеститорите, същевременно осигурявайки същата висока степен на защита на инвеститорите. По-специално бяха идентифицирани шест сфери, в които е необходима промяна или допълнение към настоящата рамка.

3. Съдържание и позиция на докладчика

Докладчикът приветства работата на Комисията по подобряване на рамката за хармонизирани европейски инвестиционни фондове и подкрепя предложените промени, но предлага някои допълнителни подобрения на текста. Докладчикът изразява съжаление за забавянето по отношение на паспорта на управляващото дружество.

3.1 Сливане

Новите разпоредби относно сливанията, включени в директивата, създават европейска рамка както за местни сливания, така и за трансгранични сливания на фондове, позволявайки икономии от мащаба.

Комисията съобщи в своята Бяла книга(3), че ще представи съобщение относно данъчното облагане на трансграничните сливания на фондове. Това съобщение би следвало да се основава на съдебната практика на Съда на Европейските общности, която гласи, че трансграничните сливания следва да се третират като местни сливания по данъчно неутрален начин (въз основа на националното данъчно третиране на прираста на капитал). Това съобщение все още не е представено.

Докладчикът изисква от Комисията да представи това съобщение преди прилагането на настоящата директива и да извърши допълнителна работа по директива за данъчното облагане на сливания на фондове, следвайки принципите, заложени в Директиви 90/434/ЕИО и 2005/65/ЕО, която да третира пречката с данъчното облагане по задължителен начин. Необходими са ясни правила, за да се гарантира, че ползите от предлаганата рамка за сливания могат да се използват, водейки до консолидиране на пазара, подобрена ефективност и по-ниски разходи за инвеститорите.

3.2 Управляващо/захранващо ПКИПЦК

За да се постигне пазарна ефективност чрез разпространение на фондове с размер под оптималния, Комисията включва нови разпоредби относно обединяване на фондове. Чрез така наречените конструкции управляващи/захранващи ПКИПЦК инвестиционният фонд може да инвестира 85% или повече в управляващо ПКИПЦК (като самото то не е захранващо ПКИПЦК), позволявайки спестяване на разходи поради обединеното управление на активите на фонда.

Докладчикът е на мнение, че независимо че на процеса на обединяване е обърнато подробно внимание, някои от предлаганите разпоредби биха могли да бъдат опростени и че е възможно допълнително рационализиране на регулаторния обмен на информация и документи. Той също така включи разпоредби, които засилват защитата на инвеститорите в случай на ликвидация.

3.3 Основна информация за инвеститорите

Основната информация за инвеститорите (ОИИ) или основен информационен документ (ОИД) ще замести съществуващия опростен проспект. Този документ ще бъде предоставян на потенциални инвеститори, правейки сравнението на основни елементи на инвестиционния продукт по-лесно и позволявайки информирана преценка. ОИИ ще бъде дълга две страници и нейното съдържание ще бъде изцяло хармонизирано. Разпоредбите на ниво 1 определят единствено главните елементи и оставят подробностите, които ще бъдат установени чрез проучване сред потребителите, да бъдат решени на ниво 2.(4)

Докладчикът предлага, че следва да е ясно, че ОИИ ще се предоставя безплатно. Освен това, важна промяна, която докладчикът предлага да се направи, се отнася до правоприлагащите мерки относно ОИИ. Докладчикът предлага Европейската комисия да се ангажира да приеме правоприлагащи мерки. Той изисква Комисията да приеме тези мерки преди 2011 г., за да позволи навременното прилагане. Освен това докладчикът внесе изменения, за да гарантира, че изискванията за информация са в съответствие с формулировката и разпоредбите в MiFID.

3.4 Уведомяване

Една от главните ползи от пакета за пазарна ефективност ще бъде опростяването на съществуващата процедура за уведомяване чрез подхода регулатор-към-регулатор и предаването на документи по електронен път. Предаването на документи за уведомяване от надзорния орган по произход на ПКИПЦК на органите на приемащата държава-членка, след което ПКИПЦК веднага може да започне да търгува своите дялови единици в приемащата държава-членка, позволява по-бърз и по-евтин достъп до друга държава-членка, което води до повече избор и по-ниски разходи за инвеститорите. Приемащата държава-членка няма да може да иска допълнителна документация или да изисква повторна оторизация, като по този начин се предотвратяват протекционистични опити при трансграничното търгуване на ПКИПЦК фондове.

Опростените и хармонизирани разпоредби относно уведомяването са значителен и важен напредък. Докладчикът обаче е на мнение, че едномесечният срок, който се дава на надзорния орган по произход на ПКИПЦК за проверка на пълнотата на документите и установяване на съответствие с директивата, е необосновано дълъг и не е в съответствие с разпоредбите относно уведомяването за други продукти. (5) Той предлага този срок да се намали на 5 работни дни.

3.5 Сътрудничество на надзорните органи

Предложението на Комисията съществено укрепва сътрудничеството между надзорните органи.

Докладчикът приветства корекциите, които осигуряват необходимите инструменти на надзорните органи за ефикасно и адекватно изпълнение на техните задачи в трансграничен контекст. Тези разпоредби вече обръщат внимание на много аспекти, които са жизнено важни за да се гарантира, че върху трансграничните сливания, структурите управляващи/захранващи ПКИПЦК и паспорта на управляващото дружество може да се осъществява ефективен надзор и че изпълнението е възможно.

3.6 Паспорт на управляващото дружество

Паспортът на управляващото дружество (ПУД) бе вече част от последната редакция на ПКИПЦК(6), имайки за цел да даде на управляващите дружества правото на паспорт за услугите им по колективно управление на портфейл в целия ЕС съгласно принципа на свобода за предоставяне на услуги, залегнал в Договора. Паспортът обаче никога не заработи на практика.

След публикацията на Зелената книга през 2005 г. Комисията преследва целта да въведе ПУД за всички видове фондове(7). Потенциалните икономически ползи от паспорта биха възлезли на 762 милиона евро годишно(8). Напоследък бяха посочени някои сериозни опасения относно надзора на управляващо дружество, действащо от разстояние. Комисията даде на Комитет на европейските регулаторни органи по ценни книжа (CESR) мандат до 1 ноември 2008 г. да представи становище относно техническите подробности и въпросите с надзора във връзка с възможното въвеждане на ПУД и се ангажира с изменение на своето предложение преди края на настоящия парламентарен мандат.

Докладчикът приема тези опасения сериозно. Докладчикът е убеден, че ПУД ще допринесе за създаването на истински общ пазар за сектора на фондовете и ще доведе до значителни икономически ползи, позволявайки същевременно същата висока степен на защита на инвеститорите. Следователно той взе политическото решение да включи първите основни разпоредби на ниво 1, за да позволи издаването на паспорт за услуги по колективно управление на портфейл. Докладчикът ще се занимае с оставащите открити детайли чрез изменения след получаването на становището на CESR. Той очаква становището на CESR да даде ясни указания относно техническите въпроси. Докладчикът е изразява оптимизъм, че оставащите въпроси ще бъдат решени.

4. График

Времето за приключване на работата по тази директива е изключително недостатъчно. В интерес на европейските институции, на инвеститорите и сектора, както и на държавите-членки, е настоящото законодателно предложение да бъде прието преди края на настоящия парламентарен мандат. За да се гарантира това, за постигането на тази цел е предвиден много взискателен график.

(1)

Директива 85/611 е изменена със следните актове: Директива 88/220/ЕИО на Съвета от 22 март 1988 г., Директива 95/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 1995 г. (ОВ L 168, 18.7.1995 г., стр. 7), Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 ноември 2000 г. (ОВ L 290, 17.11.2000 г., стр. 27), Директива 2001/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 г. (ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 20), Директива 2001/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 януари 2002 г. (ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 35); Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1), Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета, както и Директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО, с цел да се установи нова организационна структура за комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9) и Директива 2008/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 85/611/ЕО по отношение на правомощията по прилагане, предоставени на Комисията (ОВ L, 76, 19.3.2008 г., стр.42).

(2)

Европейска асоциация за управление на фондове и активи, Тенденции в европейския сектор на инвестиционните фондове през ІІ тримесечие на 2008 г. (Efama Trends in the European Investment Fund Industry in Q2 2008), публикувани на 9 септември 2008 г.

(3)

SEC (2006)1451 SEC (2006)1452, страници 6-7.

(4)

Работата на ниво 2 е в ход, но Комитета на европейските регулаторни органи по ценни книжа (CESR) вече изготви становище относно съдържанието и формата на разкриване на информация в основния информационен документ за ПКИПЦК (CESR/08-087, становище на CESR до Европейската комисия от февруари 2008 г.).

(5)

Директива 2001/34/ЕО (Директивата за проспекта), член 18, параграф 1) определя срока на 3 работни дни.

(6)

Директива 2001/107/ЕО

(7)

Договорни, корпоративни и дялови тръстове

(8)

COM Оценка на въздействието SEC(2006) 1451 (публикувана заедно с Бялата книга за инвестиционните фондове).


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (19.11.2008)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

(COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Докладчик по становище: Jean-Paul Gauzès

КРАТКА ОБОСНОВКА

Проектостановище относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

- Паспорт на управляващото дружество

С последните изменения относно ПКИПЦК, тоест Директива 2001/107/ЕО, беше създаден паспорт на управляващото дружество с оглед да се предостави на управляващите дружества правото на паспорт за услугите им по колективно управление на портфейл в целия ЕС. Целта му беше да допринесе за установяването на истински единен пазар за инвестиционните фондове в ЕС.

Решението беше взето въз основа на член 49 от Договора за създаване на Европейската общност, в който се предвижда свобода за предоставяне на услуги на трансгранична основа.

Паспортът обаче така и не се превърна в действителност.

С оглед осъществяването на паспорта на управляващото дружество, като същевременно се осигурява съответната защита за инвеститорите, Комисията предостави на Комитета на европейските регулаторни органи по ценни книжа (CESR) мандат до 1 ноември 2008 г. да предаде становището си по тези въпроси с оглед включване на съответните разпоредби в директивата за ПКИПЦК до края на настоящия парламентарен мандат.

Като се имат предвид потенциалните икономически ползи от паспорта на управляващото дружество както за европейската промишленост, така и за инвеститорите, докладчикът е привърженик на цялостния паспорт на управляващото дружество, при условие че са налице ефективен надзор и добра защита на инвеститорите. Той е убеден, че тези две цели могат да бъдат съчетани.

За постигане на горното докладчикът предлага следните изменения:

- с оглед осигуряване на яснота относно националността на ПКИПЦК и ефективен надзор е необходима съгласуваност между: мястото, където е установен фондът, приложимото право при учредяването и функционирането на ПКИПЦК и компетентните органи, които отговарят за издаване на разрешителното на ПКИПЦК и прилагането на правилата относно учредяването и функционирането на ПКИПЦК;

- компетентните органи, които отговарят за издаване на разрешителното на ПКИПЦК, следва да вземат под внимание избора на управляващото дружество. При все това, с цел да се гарантират свободите, установени в Договора за ЕО, местоположението на регистрираното седалище или дейност на управляващото дружество следва да не бъдат условие за даване на разрешителното;

- компетентните органи на управляващото дружество следва да гарантират, че предвид своята организация – включително процедурите за управление на риска – управляващото дружество е в състояние да спазва правилата, приложими по отношение на всички ПКИПЦК, които управлява.

- депозитарът винаги е в същата държава-членка като фонда. Според докладчика и с оглед защита на инвеститорите той няма да бъде подлаган на „публичен контрол“, който е до голяма степен неопределен, а по-скоро на същински текущ надзор.

- Трансгранични сливания

Новите разпоредби относно сливанията, включени в директивата, създават европейска рамка както за национални, така и за трансгранични сливания на фондове.

Докладчикът е на мнение, че съгласно принципа на субсидиарност директивата следва да се прилага само по отношение на онези трансгранични и национални сливания, които имат трансгранично въздействие. Националните сливания, които са от чисто национален мащаб, следва да бъдат изключени от обхвата на директивата.

Освен това ролята на депозитара и неговите последващи задължения следва да бъдат изяснени, включително предвид ролята на надзорниците.

Накрая, съгласно принципа на недискриминация, държавите-членки няма да налагат по-строги правила за трансграничните сливания, отколкото за националните, включително например по отношение на изискванията за кворум.

- Структура от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК

Комисията въведе нови разпоредби относно обединяването на фондове посредством така наречените структури от типа управляващи-захранващи ПКИПЦК.

Според докладчика, когато бъде отказано одобрение на инвестицията на захранващото ПКИПЦК в управляващото ПКИПЦК, компетентният орган трябва да обоснове несъгласието си.

По правило следва да се търси максимална степен на съгласуване с оглед гарантиране на равнопоставеност в рамките на ЕС. По тази причина следва да се приложи максимална степен на съгласуване по отношение на всички споразумения между управляващо и захранващо ПКИПЦК.

Техниката за преработване

Съгласно Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове и по-специално съгласно точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 4 и 24 септември и на 13 ноември 2008 г., за разглеждането на предложението, внесено от Комисията.

В резултат на това разглеждане консултативната работна група стигна до единодушното заключение, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в становището на работната група. Работната група също така установи, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с тези съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващия текст, без промяна по същество.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Въпреки необходимостта от консолидиране на ПКИПЦК, сливанията между ПКИПЦК се натъкват на множество законодателни и административни трудности в рамките на Общността. Следователно е необходимо, с цел по-добро функциониране на вътрешния пазар, да се предвидят разпоредби на Общността, които да улесняват сливанията между ПКИПЦК (и техните инвестиционни подразделения). Въпреки че някои държави-членки са разрешили само договорни фондове, следва сливанията между всички видове фондове (договорни, корпоративни и дялови тръстове) да бъдат позволени и признавани от законите на всяка държава-членка. Настоящата директива обхваща най-често използваните в държавите-членки техники на сливане. Тя не пречи на ПКИПЦК да използват и други техники на национална или трансгранична основа. Те обаче продължават да бъдат обект на съответните разпоредби на националното право.

(18) Въпреки необходимостта от консолидиране на ПКИПЦК, сливанията между ПКИПЦК се натъкват на множество законодателни и административни трудности в рамките на Общността. Следователно е необходимо, с цел по-добро функциониране на вътрешния пазар, да се предвидят разпоредби на Общността, които да улесняват сливанията между ПКИПЦК (и техните инвестиционни подразделения). Въпреки че някои държави-членки са разрешили само договорни фондове, следва трансграничните сливания между всички видове фондове (договорни, корпоративни и дялови тръстове) да бъдат позволени и признавани от законите на всяка държава-членка. Това не налага държавите-членки да въведат нови правни форми на ПКИПЦК в националното си законодателство. Настоящата директива обхваща най-често използваните в държавите-членки техники на сливане. Държавите-членки следва да не бъдат задължавани да въведат в националното си право всички техники, посочени в директивата, но следва да признават прехвърлянията на активи, породени от тях. Тя не пречи на ПКИПЦК да използват и други техники на национална основа в случаи, когато никое от засегнатите от сливането ПКИПЦК не е уведомило за трансгранично търгуване на дяловите си единици. Тези сливания продължават да бъдат обект на съответните разпоредби на националното право.

Обосновка

В съответствие с принципа на субсидиарност директивата не следва да принуждава държавите-членки да въвеждат нови видове дружества, още повече че това не е необходимо, за да бъде тя ефикасна.

В съответствие с принципа на субсидиарност директивата би следвало да се прилага по отношение на 1) трансграничните сливания, но също и по отношение на 2) националните сливания с трансгранично въздействие. За да бъде ефикасна директивата по отношение на сливанията се предполага, че държавите-членки признават посочените в директивата похвати. В замяна националните сливания не би следвало да бъдат включвани в приложното поле на директивата.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) За да бъдат защитени инвеститорите на захранващото ПКИПЦК, инвестицията на захранващото ПКИПЦК в управляващо ПКИПЦК следва да подлежи на предварително одобрение от компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК.

(40) За да бъдат защитени инвеститорите на захранващото ПКИПЦК, инвестицията на захранващото ПКИПЦК в управляващо ПКИПЦК следва да подлежи на предварително одобрение от компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК. С оглед да се гарантира равнопоставеност в рамките на Общността информацията, която следва да се предостави за одобряване на инвестицията на захранващото ПКИЦПК в управляващото ПКИЦПК, следва да бъде изчерпателна.

Обосновка

Необходима е максимална хармонизация, за да се гарантират равни условия на конкуренция.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) За да може захранващото ПКИПЦК да действа в най-добрия интерес на своите притежатели на дялове, и по-специално да разполага с възможност за получаване от управляващото ПКИПЦК на цялата информация и всички документи, необходими за изпълняване на неговите задължения, следва захранващото ПКИЦПК и управляващото ПКИПЦК да подпишат обвързващо и приложимо споразумение. По сходен начин, чрез споразумението за обмен на информация между депозитарите и, съответно, одиторите на захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК следва да се осигурят необходимите информация и документи за изпълнение на задълженията на депозитаря или одитора на ПКИПЦК.

(41) За да може захранващото ПКИПЦК да действа в най-добрия интерес на своите притежатели на дялове, и по-специално да разполага с възможност за получаване от управляващото ПКИПЦК на цялата информация и всички документи, необходими за изпълняване на неговите задължения, следва захранващото ПКИЦПК и управляващото ПКИПЦК да подпишат обвързващо и приложимо споразумение. Когато обаче и двете са управлявани от едно и също управляващо дружество, следва да е достатъчно последното да разработи вътрешни правила за осъществяване на дейността. Споразумение за обмен на информация между депозитарите или, съответно, одиторите на захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК следва да осигури необходимите информация и документи за изпълнение на задълженията на депозитара или одитора на ПКИПЦК. Спазването на тези изисквания не следва да води до нарушение на някое ограничение за оповестяване на информация или на правилата за защита на данните.

Обосновка

Когато едно и също управляващо дружество управлява управляващото и захранващото ПКИПЦК, постигането на договореност между захранващото и управляващото ПКИПЦК е неизпълнимо условие. В замяна управляващото дружество би трябвало да установи съответните вътрешни правила.

Впрочем би било удачно да се изясни връзката на тези разпоредби с правилата относно професионалната тайна и защитата на данните.

Изменение  4

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „депозитар“ означава всяка институция, натоварена със задачите, посочени в членове 19 и 29  и предмет на другите разпоредби, посочени в глава IV и глава V, раздел 3  ;

а) „депозитар“ означава всяка кредитна институция или инвестиционно дружество, или застрахователно дружество, съгласно определението в Директива 2006/48/ЕО, Директива 2004/34/ЕО и Директива 2002/12/ЕО;

Обосновка

Изменението прави фактически безпредметен член 20, параграфи 2 и 3, както и член 30, параграфи 2 и 3.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „държава-членка по произход на ПКИПЦК“ означава тази държава-членка, в която ПКИПЦК е получило разрешение съгласно член 5;

д) „държава-членка по произход на ПКИПЦК” означава тази държава-членка, в която управляващото дружество или, където е приложимо, инвестиционно дружество е подало заявление за разрешително на ПКИПЦК;

Обосновка

С оглед осигуряване на яснота относно националността на ПКИПЦК и ефективен надзор е необходима съгласуваност между: 1) мястото, където е установен фондът; 2) приложимото право при учредяването и функционирането на ПКИПЦК и 3) компетентните органи, които отговарят за даване на разрешение на ПКИПЦК и прилагането на правилата относно учредяването и функционирането на ПКИПЦК.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По смисъла на настоящата директива ПКИПЦК се смята за установено  в държавата-членка, където е седалището според устройствения акт на инвестиционното дружество или на дружеството за управление на взаимния фонд . При това държавата-членка изисква главното управление да е установено  в държавата-членка, в която се намира седалището според устройствения акт.

По смисъла на настоящата директива ПКИПЦК се смята за установено в своята държава-членка по произход.

Обосновка

За да се спазят свободите, установени в Договора за ЕО, на ПКИПЦК, установено в дадена държава-членка, следва да бъде разрешено да бъде управлявано от управляващо дружество, което се намира в друга държава-членка.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. ПКИПЦК не могат да извършват дейност като такива, ако нямат разрешение от компетентните органи на държавата-членка, в която са установени  .

1. ПКИПЦК не могат да извършват дейност като такива, ако нямат разрешение от компетентните органи на своята държава-членка по произход.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Взаимен фонд  се разрешава, само ако компетентните органи одобрят управляващото дружество, правилника на фонда и избора на депозитар. На инвестиционно дружество се дава разрешение, само ако компетентните органи одобрят както неговите учредителни актове, така и избора на депозитар.

2. Взаимен фонд се разрешава, само ако компетентните органи в неговата държавата-членка по произход одобрят заявлението на управляващото дружество, правилника на фонда и избора на депозитар. На инвестиционно дружество се дава разрешение, само ако компетентните органи в неговата държава-членка по произход одобрят както неговите учредителни актове, така и избора на депозитар, както и по целесъобразност избора на посоченото управляващо дружество.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Компетентните органи не могат да оторизират ПКИПЦК, ако: управляващото дружество или инвестиционното дружество не е в съответствие с предварителните условия, определени съответно в глави  III и V.

3. В случай че ПКИПЦК не е установено в държавата-членка по произход на управляващото дружество, компетентните органи в държавата-членка по произход на ПКИПЦК одобряват заявлението на управляващото дружество в съответствие с член 17в. Не трябва да бъде условие за разрешаването ПКИПЦК да бъде управлявано от управляващо дружество с регистрирано седалище в същата държава-членка или управляващото дружество да осъществява или делегира дейност в държавата-членка по произход на ПКИПЦК.

Освен това компетентните органи не могат да оторизират ПКИПЦК ако ръководителите на депозитаря нямат изискваните почтеност или опит, като се има предвид също и типът ПКИПЦК, който ще се управлява. За тази цел властите са  незабавно уведомявани за самоличността на ръководителите на депозитаря, както и на всяко лице, което е приемник на техните функции.

 

Под „директори“ се разбират лицата, които по силата на закона или на учредителните документи, представляват депозитаря или които ефективно определят ориентацията на дейността на депозитаря.

 

Изменение  10

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Без одобрението на компетентните органи не може да бъде сменяно управляващото дружество или депозитарят, или да бъдат изменяни правилникът на фонда или учредителните актове на инвестиционното дружество.

5. Без одобрението на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не може да бъде сменяно управляващото дружество или депозитарът, или да бъдат изменяни правилникът на фонда или учредителните актове на инвестиционното дружество.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. В случаите, когато компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК не одобрят смяната на управляващо дружество, те посочват в писмена форма причините за това решение.

Обосновка

С оглед осигуряване на яснота относно националността на ПКИПЦК и ефективен надзор е необходима съгласуваност между: 1) мястото, където е установен фондът; 2) приложимото право при учредяването и функционирането на ПКИПЦК и 3) компетентните органи, които отговарят за даване на разрешение на ПКИПЦК и прилагането на правилата относно учредяването и функционирането на ПКИПЦК.

Изборът на управляващото дружество следва да бъде взет под внимание от компетентните органи, които отговарят за издаване на разрешително на ПКИПЦК. С цел да се гарантира обаче свободата, установена в Договора за ЕО, местоположението на регистрираното седалище или дейност на управляващото дружество не следва да бъдат условие за даване на разрешението.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Достъпът до дейност като управляващо дружество е подчинен на официално предварително разрешително, което се предоставя от компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК . Издаденото разрешително на управляващо дружество на основата на настоящата директива е валидно за всички държави-членки.

1. Достъпът до дейност като управляващо дружество е подчинен на официално предварително разрешително, което се предоставя от компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество. Издаденото разрешително на управляващо дружество на основата на настоящата директива е валидно за всички държави-членки.

Обосновка

Управляващото дружество следва да получи разрешение и да бъде контролирано от компетентните органи на държавата-членка, в която се намира неговото регистрирано седалище, която се определя като държавата-членка по произход на управляващото дружество.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17а

 

1. Управляващо дружество, което предоставя услугата трансгранично управление на ПКИПЦК в рамките на свободно предоставяне на услуги или чрез установяване на клон, спазва правилата в държавата-членка по произход на управляващото дружество относно организацията на управляващото дружество, включително договорености за делегиране, процедури за управление на риска, правила за разумна дейност и надзор, правила за осъществяване на дейността и изисквания за отчетността на управляващото дружество.

 

Правилата не могат да бъдат по-строги от правилата, приложими по отношение на управляващите дружества, които осъществяват дейността си единствено в своята държава-членка по произход.

 

2. Компетентните органи на държавата-членка по произход на управляващото дружество отговарят за осъществяването на надзор за спазването на параграф 1, включително с оглед да се гарантира, че управляващото дружество спазва правилата относно учредяването и функционирането на всички ПКИПЦК, които управлява.

Обосновка

Необходима е съгласуваност между: 1) определението за държава-членка по произход на управляващо дружество; 2) приложимото право относно организацията на управляващото дружество и 3) компетентните органи, които отговарят за даване на разрешение на управляващото дружество и прилагането на правилата относно неговата организация.

В случай че се появи проблем при управляващото дружество съществува вероятност да бъдат засегнати всички ПКИПЦК, които това дружество управлява в ЕС. Единствено компетентният орган, под чиято юрисдикция попада управляващото дружество, има възможност да се намеси бързо на равнище управляващо дружество, за да разреши подобен проблем и да предотврати опасност за всички съответни ПКИПЦК. Поради тази причина компетентният орган, под чиято юрисдикция попада управляващото дружество, следва да гарантира, че предвид своята организация – включително процедурите за управление на риска – управляващото дружество е в състояние да спазва правилата, приложими по отношение на всички ПКИПЦК, които управлява.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 17 б нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17б

 

1. Управляващо дружество, което е получило разрешение в държава-членка, различна от държавата-членка по произход на ПКИПЦК, което предоставя услугата трансгранично управление на ПКИПЦК в рамките на свободно предоставяне на услуги иличрез установяване на клон, спазва правилата в държавата-членка по произход на ПКИПЦК относно учредяването и функционирането на ПКИПЦК.

 

2. Управляващото дружество спазва задълженията, посочени в правилника на фонда и в проспекта.

 

3. Компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК отговарят за осъществяването на надзор за спазването на параграфи 1 и 2.

Обосновка

С оглед осигуряване на яснота относно националността на ПКИПЦК и ефективен надзор е необходима съгласуваност между: 1) мястото, където е установен фондът; 2) приложимото право при учредяването и функционирането на ПКИПЦК и 3) компетентните органи, които отговарят за даването на разрешение на ПКИПЦК и прилагането на правилата относно учредяването и функционирането на ПКИПЦК.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 17 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17в

 

1. Управляващо дружество, подало заявление за разрешение да управлява ПКИПЦК, установено в друга държава-членка, предоставя на компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК следните документи:

 

а) отчет за метода за управление на риска, възприет според конкретния вид ПКИПЦК, за което е подадено заявлението за разрешение;

 

б) писмено споразумение с депозитара, което гарантира правилния обмен на информация между управляващото дружество и депозитара и съответно дава възможност на депозитара да изпълнява задълженията си, определени с настоящата директива;

 

в) информация за договореностите за делегиране на оперативни функции.

 

2. В срок от един месец след представянето на пълно заявление компетентните органи на държавата-членка по произход на ПКИПЦК уведомяват както управляващото дружество, така и компетентните органи в държавата-членка по произход на управляващото дружество дали управляващото дружество е получило разрешение или не. Отказът за издаване на разрешение се мотивира.

Обосновка

За издаването на разрешително на ПКИПЦК е необходима информация относно управляващото дружество. Особено важно е да се потвърди, че депозитарът е в състояние да изпълнява задълженията си за надзор.

С оглед да се спазят свободите, установени в Договора за ЕО, оценката за избора на управляващото дружество следва да се прави в рамките на ясно определен период от време.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Депозитарят е  институция, подлежаща на публичен контрол. Депозитарят също представя  достатъчно финансови и професионални гаранции за ефективното извършване на дейността си като такъв и за изпълнението на присъщите на тази функция задължения.

2. Депозитарът е институция, подлежаща на текущ надзор. Депозитарът също представя достатъчно финансови и професионални гаранции за ефективното извършване на дейността си като такъв и за изпълнението на присъщите на тази функция задължения.

Обосновка

Следва да се осигури подходящ надзор на депозитара.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Депозитарят е  институция, подлежаща на публичен контрол. Депозитарят също представя  достатъчно финансови и професионални гаранции за ефективното извършване на дейността си като такъв и за изпълнението на присъщите на тази функция задължения.

2. Депозитарът е институция, подлежаща на текущ надзор. Депозитарът също представя достатъчно финансови и професионални гаранции за ефективното извършване на дейността си като такъв и за изпълнението на присъщите на тази функция задължения.

Обосновка

Следва да се осигури подходящ надзор на депозитара.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 34 – встъпителни думи

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата глава се прилага във връзка с всяка от следващите операции, наричани по-долу „сливания“:

Настоящата глава се прилага във връзка с трансгранични и национални сливания, когато или сливащото се, или поемащото ПКИПЦК е изпратило уведомление по реда на член 88.

 

За нуждите на настоящата глава „сливания“ означава:

Обосновка

В съответствие с принципа на субсидиарност директивата би следвало да се прилага по отношение на 1) трансграничните сливания, но също и по отношение на 2) националните сливания с трансгранично въздействие. В замяна националните сливания не би следвало да бъдат включвани в приложното поле на директивата.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) издаден от депозитарите на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК сертификат, потвърждаващ че те са проверили съответствието на общия план за сливане с настоящата директива, с правилника на фонда или с учредителните документи на съответното им ПКИПЦК и представящ тяхното заключение в тази връзка;

в) декларация от всеки от депозитарите на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и на поемащото ПКИПЦК, потвърждаваща, че те са проверили, съгласно член 38, съответствието на общия план за сливане с елементите, изброени в член 37, параграф 1, букви в), е) и ж) на настоящата директива, с правилника на фонда или с учредителните документи на съответното им ПКИПЦК;

Обосновка

Обхватът на декларацията, представена от всеки от депозитарите, следва да бъде прецизиран, тъй като някои от елементите, посочени в член 37, параграф 1, са сред задачите и задълженията на одиторите и в крайна сметка на управляващото дружество. Освен това ролята, задълженията и отговорностите на одиторите са хармонизирани на европейско ниво чрез Директива 2006/43/ЕО, за разлика от тези на депозитарите. Това предложение за изменение цели да се избегнат различни нива на валидиране и проверка между различните държави-членки.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки изискват управителният или административен орган на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и съответно на поемащото ПКИПЦК да изготвят общ план за сливане.

1. Държавите-членки изискват управителният или административен орган на сливащото (сливащите) се ПКИПЦК и съответно на поемащото ПКИПЦК да изготвят общ план за сливане.

Общият план за сливане включва следните елементи:

Общият план за сливане включва следните елементи:

а) определяне на вида на сливане и на участващите ПКИПЦК;

а) определяне на вида на сливане и на участващите ПКИПЦК;

б) обстоятелства и обосновка на предложеното сливане;

б) обстоятелства и обосновка на предложеното сливане;

в) очаквано влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици както на сливащото (сливащите) се, така и на поемащото ПКИПЦК;

в) очаквано влияние, включително данъчното третиране, на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици както на сливащото (сливащите) се, така и на поемащото ПКИПЦК;

г) възприети критерии за оценка на активите, където е приложимо, и на пасивите към планираната ефективна дата на сливането;

г) възприети критерии за оценка на активите, където е приложимо, и на пасивите към планираната ефективна дата на сливането;

д) метод за изчисляване на коефициента на замяна;

д) метод за изчисляване на коефициента на замяна;

е) планирана ефективна дата на сливането;

е) планирана ефективна дата на сливането;

 

еа) приложимите правила за прехвърляне на дялови единици;

ж) правилника на фонда или учредителните документи на поемащото ПКИПЦК.

ж) правилника на фонда или учредителните документи на поемащото ПКИПЦК.

 

Елементите съгласно букви в), е) и ж) се предоставят от депозитара, като се вземат предвид разпоредбите на член 36, параграф 2, буква в).

 

Елементите съгласно букви г) и д) се предоставят от независимия одитор, като се вземат предвид разпоредбите на член 39, параграф 1.

 

Елементите съгласно букви а), б) и ж) се предоставят под отговорността на управляващото дружество.

Обосновка

За да се гарантира, че трансграничните сливания не се осъществяват при накърняване защитата на инвеститорите, общият план за сливане трябва да разкрива всички последици от сливането за притежателите на дялови единици, от гледна точка на условията за прехвърляне на дяловите единици и от гледна точка на данъчните последици, за осъществяване на сливането при оптимални условия. Ролята на всеки от участниците в сливането следва също така да бъде уточнена, за да се гарантира правна сигурност на операцията.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 39 – праграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) методът за изчисляване на коефициента на замяна.

б) методът за изчисляване на коефициента на замяна и резултатът от това изчисляване.

Обосновка

Независимият одитор трябва да провери, освен метода, и резултата от изчисляването на коефициента на замяна, с цел да се избегне ситуация, при която притежателите на дялови единици да бъдат определени на погрешна база.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Информация относно предложеното сливане, предназначени за притежатели на дялови единици на сливащото (сливащите) се, а където е приложимо, и на поемащото ПКИПЦК, е целесъобразна и точна, за да могат притежателите на дялови единици да бъдат информирани при вземане на решение относно съответното възможно влияние върху техните инвестиции и да упражнят правата си в съответствие с членове 41 и 42.

4. Информация относно предложеното сливане, предназначени за притежатели на дялови единици на сливащото (сливащите) се, а където е приложимо, и на поемащото ПКИПЦК, е целесъобразна и точна, за да могат притежателите на дялови единици да бъдат информирани при вземане на решение относно съответното възможно влияние върху техните инвестиции и да упражнят правата си в съответствие с членове 41 и 42.

Информацията съдържа най-малко следното:

Информацията съдържа следното:

а) обстоятелствата и обосновката на предложеното сливане;

а) обстоятелствата и обосновката за предложеното сливане;

б) възможното влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици, включващо, но не и ограничаващо се до съществени разлики по отношение на инвестиционна политика и стратегия, разходи, очакван резултат, периодична отчетност и възможни отклонения в резултатите от дейността;

б) възможното влияние на предложеното сливане върху притежателите на дялови единици, включващо, но не и ограничаващо се до съществени разлики по отношение на инвестиционна политика и стратегия, разходи, очакван резултат, периодична отчетност и възможни отклонения в резултатите от дейността, както и данъчно третиране;

в) всички специфични права на притежателите на дялови единици по отношение на предложеното сливане, включващи, но не и ограничаващи се до правото за получаване на допълнителна информация, правото за получаване на копие на независимия одиторски отчет при поискване и правото за изискване на обратно изкупуване и откупуване без такса на притежаваните от тях дялови единици съгласно член 42;

в) всички специфични права на притежателите на дялови единици по отношение на предложеното сливане, включващи, но не и ограничаващи се до правото за получаване на допълнителна информация, правото за получаване на копие на независимия одиторски отчет при поискване, правото за изискване на обратно изкупуване и откупуване без такса на притежаваните от тях дялови единици съгласно член 42 и крайния срок за упражняване на това право;

г) съответните процедурни въпроси и планираната ефективна дата на сливането;

г) съответните процедурни въпроси, включително процедурата за прехвърлянето на дялови единици, и планираната ефективна дата на сливането;

д) копие от посочената в член 73 основна информация за инвеститорите на поемащото ПКИПЦК.

д) копие от посочената в член 73 основна информация за инвеститорите на поемащото ПКИПЦК.

Обосновка

Информацията, предоставена на притежателите на дялови единици, трябва също така да се отнася до процедурата за прехвърлянето на дялови единици и до данъчните последици (като последното се отнася най-вече до информиране на притежателите на дялови единици за промяната на данъчния режим). Например, във Франция притежателите на дялови единици дължат данък върху разликата между цената на придобиване в сливащия се фонд и продажната цена в поемащия фонд. В Германия притежателите на дялови единици дължат данък върху капиталовите доходи за всяка ценна книга.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 41 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първият параграф не засяга изискванията за кворум, предвидени в националното законодателство.

Първият параграф не засяга изискванията за кворум, предвидени в националното право. Държавите-членки не налагат по-строги правила относно квотите за присъствие при трансгранични сливания в сравнение с квотите за присъствие при национални сливания.

Обосновка

Държавите-членки могат по своя преценка да налагат или не правила относно присъствието. При все това съгласно принципа на недискриминация правилата, установени по отношение на трансграничните сливания, не би трябвало да бъдат по-строги от правилата за националните сливания.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Захранващо ПКИПЦК е ПКИПЦК, което инвестира чрез дерогация от член 1, параграф 2, буква а), член 45, член 47, член 50 и член 51, параграф 2, буква в) най-малко 85 % от своите активи в дялови единици на друго ПКИПЦК („управляващо ПКИПЦК“) или на съответното му инвестиционно подразделение.

1. Захранващо ПКИПЦК е ПКИПЦК или негово инвестиционно подразделение, което инвестира чрез дерогация от член 1, параграф 2, буква а), член 45, член 47, член 50 и член 51, параграф 2, буква в) най-малко 85 % от своите активи в дялови единици на друго ПКИПЦК или негово инвестиционно подразделение („управляващо ПКИПЦК“).

Обосновка

С оглед съответствие с останалите разпоредби в директивата захранващият или управляващият фонд би следвало да могат да бъдат или ПКИПЦК, или подразделение на ПКИПЦК.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 53 – парграф 3 – встъпителни думи

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Управляващо ПКИПЦК е ПКИПЦК, което:

3. Управляващо ПКИПЦК е ПКИПЦК или негово инвестиционно подразделение, което:

Обосновка

С оглед съответствие с останалите разпоредби в директивата захранващият или управляващият фонд би следвало да могат да бъдат или ПКИПЦК, или подразделение на ПКИПЦК.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако захранващото ПКИПЦК вече извършва дейности като ПКИПЦК, включително и като захранващо ПКИПЦК на друго управляващо ПКИПЦК, захранващото ПКИПЦК бива уведомено в срок от 15 работни дни от представянето на пълно заявление дали неговата инвестиция в управляващото ПКИПЦК е одобрена от компетентните органи, или не.

2. Ако захранващото ПКИПЦК вече извършва дейности като ПКИПЦК, включително и като захранващо ПКИПЦК на друго управляващо ПКИПЦК, захранващото ПКИПЦК бива уведомено в срок от 15 дни от представянето на пълно заявление дали неговата инвестиция в управляващото ПКИПЦК е одобрена от компетентните органи или не. Компетентните органи мотивират отказа за одобрение.

Обосновка

Подобно на всяко административно решение за отказ, решението да бъде отказана инвестиция в управляващ фонд трябва да бъде обосновано.

Когато едно и също управляващо дружество управлява управляващото и захранващото ПКИПЦК, постигането на договореност между захранващото и управляващото ПКИПЦК е неизпълнимо условие. В замяна управляващото дружество би трябвало да установи съответните вътрешни правила.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай че захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК са установени в една и съща държава-членка, компетентните органи на тази държава-членка одобряват дали захранващото ПКИПЦК, неговият депозитар и неговият одитор, а също така и управляващото ПКИПЦК отговарят на изложените в настоящата глава изисквания. За тази цел захранващото ПКИПЦК предоставя на компетентните органи на държавата-членка — съгласно своя произход, следните документи:

3. Компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК одобряват дали захранващото ПКИПЦК, неговият депозитар и неговият одитор, а също така и управляващото ПКИПЦК отговарят на изложените в настоящата глава изисквания. За тази цел захранващото ПКИПЦК предоставя на компетентните органи на държавата-членка — съгласно своя произход, следните документи:

а) правилника на фонда или учредителните документи на захранващото ПКИПЦК и на управляващото ПКИПЦК;

а) правилника на фонда или учредителните документи на захранващото ПКИПЦК и на управляващото ПКИПЦК;

б) проспекта и посочената в член 73 основна информация за инвеститорите на захранващото ПКИПЦК и на управляващото ПКИПЦК;

б) проспекта и посочената в член 73 основна информация за инвеститорите на захранващото ПКИПЦК и на управляващото ПКИПЦК;

в) споразумението между захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК, посочено в член 55, параграф 1;

в) споразумението между захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК или вътрешните правила за осъществяване на дейността, посочени в член 55, параграф 1;

г) информацията, посочена в член 59, параграф 1, предназначена за притежателите на дялови единици, където е приложимо;

г) информацията, посочена в член 59, параграф 1, предназначена за притежателите на дялови единици, където е приложимо;

д) декларация на управляващото ПКИПЦК, според която то не държи дялови единици на захранващото ПКИПЦК;

д) декларация на управляващото ПКИПЦК, според която то не държи дялови единици на свое собствено захранващо ПКИПЦК;

е) споразумението за обмен на информация между съответните им депозитари съгласно член 56, параграф 1, в случай че захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни депозитари;

е) споразумението за обмен на информация между съответните им депозитари съгласно член 56, параграф 1, в случай че захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни депозитари;

ж) споразумението за обмен на информация между съответните им одитори съгласно член 57, параграф 1, в случай че захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни одитори.

ж) споразумението за обмен на информация между съответните им одитори съгласно член 57, параграф 1, в случай че захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни одитори.

Обосновка

Подобно на всяко административно решение за отказ, решението да бъде отказана инвестиция в управляващ фонд трябва да бъде обосновано.

Когато едно и също управляващо дружество управлява управляващото и захранващото ПКИПЦК, постигането на договореност между захранващото и управляващото ПКИПЦК е неизпълнимо условие. В замяна управляващото дружество би трябвало да установи съответните вътрешни правила.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато захранващото ПКИПЦК е установено в една държава-членка, а управляващото ПКИПЦК — в друга, компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК дават одобрение, при условие че следните изисквания са изпълнени:

4. Когато захранващото ПКИПЦК е установено в една държава-членка, а управляващото ПКИПЦК — в друга, компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК уведомяват незабавно съответните компетентни органи на управляващото ПКИПЦК относно взетото от тях решение.

а) захранващото ПКИПЦК, неговият депозитар и неговият одитор отговарят на всички изложени в настоящата глава изисквания и за тази цел захранващото ПКИПЦК предоставя документите, посочени в параграф 3 от този член;

 

б) захранващото ПКИПЦК доказва, че управляващото ПКИПЦК е надлежно оторизирано като ПКИПЦК, само по себе си не е захранващо ПКИПЦК и не държи дялови единици на захранващото ПКИПЦК.

 

Компетентните органи на държавата-членка по произход на захранващото ПКИПЦК уведомяват незабавно съответните компетентни органи на управляващото ПКИПЦК относно взетото от тях решение.

 

Обосновка

Подобно на всяко административно решение за отказ, решението да бъде отказана инвестиция в управляващ фонд трябва да бъде обосновано.

Когато едно и също управляващо дружество управлява управляващото и захранващото ПКИПЦК, постигането на договореност между захранващото и управляващото ПКИПЦК е неизпълнимо условие. В замяна управляващото дружество би трябвало да установи съответните вътрешни правила.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 - алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки изискват от захранващото ПКИПЦК да сключи споразумение с управляващото ПКИПЦК, което да позволи на захранващото ПКИПЦК да изпълни изискванията, изложени в настоящата директива.

1. Държавите-членки изискват от захранващото ПКИПЦК да сключи споразумение с управляващото ПКИПЦК, което включва следната информация:

Това споразумение включва следните елементи:

 

а) основните характеристики на инвестиционната цел и политика на управляващото ПКИПЦК;

 

б) правилата, на които е подчинено евентуалното изменение на инвестиционната цел и политика на управляващото ПКИПЦК;

а) правилата, на които е подчинено евентуалното изменение на инвестиционната цел и политика на управляващото ПКИПЦК;

в) правата и задълженията на захранващото ПКИПЦК и на управляващото ПКИПЦК, както и на съответните им управляващи дружества.

б) правата и задълженията на захранващото ПКИПЦК и на управляващото ПКИПЦК, както и на съответните им управляващи дружества.

Обосновка

Когато едно и също управляващо дружество управлява управляващото и захранващото ПКИПЦК, постигането на договореност между захранващото и управляващото ПКИПЦК е неизпълнимо условие. В замяна управляващото дружество би трябвало да установи съответните вътрешни правила.

Необходима е максимална хармонизация на съдържанието на договореностите, за да се гарантират равни условия на конкуренция.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. В случай, че управляващото и захранващото ПКИПЦК се управляват от един и същ управителен или административен орган, споразумението може да бъде заменено с вътрешни правила за осъществяване на дейността, гарантиращи спазването на изискванията, посочени в настоящия параграф.

Обосновка

Когато едно и също управляващо дружество управлява управляващото и захранващото ПКИПЦК, постигането на договореност между захранващото и управляващото ПКИПЦК е неизпълнимо условие. В замяна управляващото дружество би трябвало да установи съответните вътрешни правила.

Необходима е максимална хармонизация на съдържанието на договореностите, за да се гарантират равни условия на конкуренция.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 55 – параграф 6 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) елементите, които трябва да бъдат включени в споразумението, посочено в параграф 1, алинея 1;

а) съдържанието на споразумението или на вътрешните правила за осъществяване на дейността, посочени в параграф 1;

Обосновка

Когато едно и също управляващо дружество управлява управляващото и захранващото ПКИПЦК, постигането на договореност между захранващото и управляващото ПКИПЦК е неизпълнимо условие. В замяна управляващото дружество би трябвало да установи съответните вътрешни правила.

Необходима е максимална хармонизация на съдържанието на договореностите, за да се гарантират равни условия на конкуренция.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни депозитари, държавите-членки изискват от съответните депозитари да сключат споразумение за обмен на информация, за да се гарантира изпълнението на задълженията на двата депозитара.

1. Ако захранващото ПКИПЦК и управляващото ПКИПЦК имат различни депозитари, държавите-членки изискват управляващото дружество на управляващото ПКИПЦК да бъде отговорно за информиране на захранващото ПКИПЦК или, където е приложимо, на управляващото дружество на захранващото ПКИПЦК, относно установените от него нередности по отношение на управляващото ПКИПЦК.

Захранващото ПКИПЦК не инвестира в дялови единици на управляващото ПКИПЦК до влизането в сила на такова споразумение.

 

2. Депозитарят на управляващото ПКИПЦК уведомява незабавно захранващото ПКИПЦК или, където е приложимо, управляващото дружество и депозитаря на захранващото ПКИПЦК относно установените от него нередности по отношение на управляващото ПКИПЦК.

2. Захранващото ПКИПЦК или, където е приложимо, управляващото дружество на захранващото ПКИПЦК е отговорно за съобщаването на депозитара на захранващото ПКИПЦК на всяка информация относно управляващото ПКИПЦК, която е необходима за цялостното изпълнение на задълженията на депозитара на захранващото ПКИПЦК.

3. Комисията може да приеме правоприлагащи мерки, допълнително определящи следното:

3. Комисията може да приеме правоприлагащи мерки, допълнително определящи следното:

а) елементите, които трябва да бъдат включени в споразумението, посочено в параграф 1, алинея 1;

а) елементите, които трябва да бъдат включени в информацията, посочена в параграфи 1 и 2;

б) видовете нередности, посочени в параграф 2, които се счита, че имат отрицателно влияние върху захранващото ПКИПЦК.

б) видовете нередности, посочени в параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Тези мерки, предназначени да изменят настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 107, параграф 2.

Обосновка

Тъй като не съществуват договорни отношения между депозитарите, директивата следва да се основава на договорните отношения между управляващото дружество и депозитара и следва да посочва, че управляващото дружество остава отговорно за предоставянето на информация, докато отговорностите на депозитарите остават такива, каквито са определени към момента на национално ниво.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ                      Брюксел, 14.11.2008 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА                 ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

СЪВЕТА КОМИСИЯТА

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) COM(2008) 458 окончателен от 16.07.2008 г. - 2008/0153 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 4 и 24 септември и на 13 ноември 2008 г., за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанията(1) , след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), консултативната работна група констатира единодушно както следва:

1) Следните части от текста на предложението за преработка следва да се посочат със сиво маркиране, което като цяло се използва за отбелязване на съществени промени:

- целият текст на съображение 5 на Директива 85/611/ЕИО, представен между текста на съображение 4 и текста на съображение 5 в предложението за преработка и отбелязан вече с двойно зачертаване;

- в съображение 8, което съответства на съображение 5 на Директива 2001/107/EО, последните думи - "в срок от три години", които вече са отбелязани с двойно зачертаване;

- в член 2, параграф 5, препратката към "член 92 от Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета" (формулировката на член 1а, параграф 10, алинея втора на Директива 85/611/ЕИО понастоящем гласи: "По смисъла на това определение правата на глас, посочени в член 7 на Директива 88/627/ЕИО (7), се взимат предвид"; в преработения текст тази препратка е изменена, за да препраща към "член 92 от Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета"; член 92 от Директива 2001/34/ЕО е заличен съгласно член 32, точка 5 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Правната служба на Европейския парламент счита, че текстът "член 92 от Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета" следва да бъде представен с двойно зачертаване);

- в член 21, параграф първи, думите "членка по произход на ПКИПЦК", както и формулировката "по седалището на управляващото дружество според устройствения му акт" (която вече е отбелязана с двойно зачертаване).

2) В член 6, параграф 1, изразът "на ПКИПЦК", поставен между стрелки след формулировката "държавата-членка по произход", следва да бъде заличен.

3) В член 12, параграф 1, буква б), думата "ПКИПЦК", поставена между стрелки при формулировката "приемащата държава-членка" следва да бъде заличена.

4)  В член 97, параграф 5, настоящата формулировка на член 50, параграф 6 от Директива 85/611/ЕИО следва да бъде възприета отново, в леко изменена форма, на мястото на изменения текст, който се съдържа в предложението за изменение. Формулировката на член 97, параграф 5, следва да гласи както следва: "5. Параграфи 1 и 4 не изключват обмена на информация:  

а) в рамките на държава-членка, когато има два или повече компетентни органи; или

б) в рамките на дадена държава-членка или между държави-членки, между компетентни органи; и

i) органите, които носят отговорност пред обществеността за надзора на кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните предприятия и други финансови институции и органите, отговарящи за надзора на финансовите пазари;

ii) органи, участващи в ликвидация или производства по несъстоятелност на ПКИПЦК и в други подобни производства и на предприятия, допринасящи и за тяхната стопанска дейност;

Hi) лица, отговарящи за извършването на законоустановени одити на счетоводни отчети на застрахователни предприятия, кредитни институции, инвестиционни посредници и други финансови институции,

при изпълнението на техните надзорни функции или оповестяването пред органи, които управляват компенсационни схеми на информация, необходима за изпълнението на техните функции,

Информацията, обменена съгласно първата алинея,  е предмет на изискванията за спазване на професионална тайна, предвидени в параграф 1 ".

5) В таблицата на съответствията в приложение IV следва да се посочи съответствието между приложение ІІ на Директива 85/611/ЕИО и приложение ІІ на преработения текст. Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище Работната група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващия текст, без промяна по същество.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Jurisconsult                            Jurisconsult                 actg. Director General

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Координиране на законодателните, нормативните и административните разпоредби относно някои дружества за колективно инвестиране (OPCVM)

Позовавания

COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

2.9.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jean-Paul Gauzès

22.9.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

7.10.2008 г.

 

 

 

Дата на приемане

17.11.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

(1)

Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски език, като за основа беше ползван английският текст, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Координиране на законодателните, нормативните и административните разпоредби относно някои дружества за колективно инвестиране (OPCVM)

Позовавания

COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.7.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

2.9.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

2.9.2008 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Wolf Klinz

22.4.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

22.9.2008 г.

7.10.2008 г.

1.12.2008 г.

 

Дата на приемане

2.12.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Мариела Величкова Баева, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich

Дата на внасяне

10.12.2008 г.

Правна информация - Политика за поверителност