Postup : 2008/0153(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0497/2008

Předložené texty :

A6-0497/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Hlasování :

PV 13/01/2009 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0012

ZPRÁVA     ***I
PDF 554kWORD 1462k
10. 12. 2008
PE 412.228v02-00 A6-0497/2008

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění)

(KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Wolf Klinz

(Přepracování - článek 80a jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SLOŽENÉ ZE ZÁSTUPCŮ PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění)

(KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

(Postup spolurozhodování: přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0458),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0287/2008),

–   s ohledem na meziinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–   s ohledem na článek 80a a článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6‑0497/2008),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise neobsahuje daný návrh žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu,

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise, upravený v souladu s doporučeními poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a) V případě, že jakékoli ustanovení této směrnice ukládá SKIPCP povinnost přijmout opatření, je třeba jej vykládat tak, že se tato povinnost u SKIPCP zřízených jako podílový fond, který nemá právní subjektivitu a nemůže jednat samostatně, vztahuje na správcovskou společnost.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6a) Prodej podílových jednotek SKIPCP zprostředkovateli se řídí směrnicí 2004/39/ES.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Na základě zásady dohledu domovského členského státu  by měly být správcovské společnosti povolené ve svém domovském členském státě oprávněny poskytovat služby, na které dostaly povolení, v celém Společenství  prostřednictvím zakládání poboček nebo v rámci volného pohybu služeb. Schvalování statutu podílových fondů spadá do působnosti domovského členského státu správcovské společnosti.

(9) Na základě zásady dohledu domovského členského státu  by měly být správcovské společnosti povolené ve svém domovském členském státě oprávněny poskytovat služby, na které dostaly povolení, v celém Společenství  prostřednictvím zakládání poboček nebo v rámci volného pohybu služeb.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Pokud jde o kolektivní správu portfolií (správa podílových fondů a investičních společností), měla by správcovská společnost být na základě povolení, které jí bylo vydáno v domovském členském státě, oprávněna vykonávat v hostitelských členských státech tyto činnosti: šířit podílové jednotky harmonizovaných podílových fondů, které tato společnost spravuje ve svém domovském členském státě; šířit akcie harmonizovaných investičních společností, které tato společnost spravuje; vykonávat všechny další funkce a úkoly související s činností kolektivní správy portfolií; spravovat aktiva investičních společností založených v jiných členských státech než v jejím domovském členském státě; vykonávat, na základě pověření, jménem správcovských společností založených v jiných členských státech než v jejím domovském členském státě, funkce související s činností kolektivní správy portfolií.

(10) Pokud jde o kolektivní správu portfolií (správa podílových fondů a investičních společností), měla by správcovská společnost být na základě povolení, které jí bylo vydáno v domovském členském státě, oprávněna vykonávat v hostitelských členských státech tyto činnosti: šířit podílové jednotky harmonizovaných podílových fondů, které tato společnost spravuje ve svém domovském členském státě; šířit akcie harmonizovaných investičních společností, které tato společnost spravuje; vykonávat všechny další funkce a úkoly související s činností kolektivní správy portfolií; vykonávat, na základě pověření, jménem správcovských společností založených v jiných členských státech než v jejím domovském členském státě, funkce související s činností kolektivní správy portfolií.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Zásada  dohledu domovského členského státu vyžaduje , aby příslušné orgány nevydaly nebo případně odejmuly povolení, pokud faktory, jako je obsah obchodních plánů, zeměpisné rozšíření nebo skutečně prováděné činnosti, jasně ukazují, že se správcovská společnost rozhodla pro právní systém jednoho členského státu za účelem vyhnout se přísnějším normám platným v jiném členském státě, na jehož území hodlá provádět nebo již provádí větší část svých činností. Pro účely této směrnice by měla být správcovská společnost povolena v členském státě, v němž má své sídlo. V souladu se zásadou kontroly domovskou zemí může být za oprávněného ke schvalování statutů podílových fondů založených správcovskou společností a volby depozitáře považován pouze ten členský stát, v němž má tato správcovská společnost své sídlo. S cílem předcházet „dohledovým arbitrážím“ a podporovat důvěru v účinnost dohledu, který vykonávají orgány domovského členského státu, by měl být SKIPCP povolen pouze tehdy, pokud uvádění jeho podílových jednotek na trh v domovském členském státě nestojí v cestě žádné právní překážky. Nezávisle na tom může SKIPCP po svém povolení svobodně rozhodovat o tom, ve kterém členském státě, respektive ve kterých členských státech budou v souladu s touto směrnicí jeho podílové jednotky uváděny na trh.

(11) Zásada  dohledu domovského členského státu vyžaduje , aby příslušné orgány nevydaly nebo případně odejmuly povolení, pokud faktory, jako je obsah obchodních plánů, zeměpisné rozšíření nebo skutečně prováděné činnosti, jasně ukazují, že se správcovská společnost rozhodla pro právní systém jednoho členského státu za účelem vyhnout se přísnějším normám platným v jiném členském státě, na jehož území hodlá provádět nebo již provádí větší část svých činností. Pro účely této směrnice by měla být správcovská společnost povolena v členském státě, v němž má své sídlo. V souladu se zásadou dohledu domovské země mohou být za oprávněné k vykonávání dohledu nad organizací správcovské společnosti považovány pouze příslušné orgány domovského členského státu dané správcovské společnosti, neboť tato organizace podléhá právním předpisům domovského členského státu správcovské společnosti.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11a) Příslušné orgány, které udělují oprávnění SKIPCP, by měly zohlednit statut podílového fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti, volbu depozitáře a způsobilost správcovské společnosti ke správě SKIPCP. Pokud má správcovská společnost sídlo v jiném členském státě, měly by mít možnost opírat se o osvědčení vydané příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti, pokud jde o druh SKIPCP, k jehož správě je správcovská společnost oprávněna. Udělení oprávnění podílovému fondu by nemělo být podmíněno žádným požadavkem dalšího kapitálu na úrovni správcovské společnosti, požadavkem na umístění sídla správcovské společnosti v domovském členském státě SKIPCP ani umístěním aktivit správcovské společnosti v domovském členském státě SKIPCP.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11b) Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP budou příslušné k dohledu nad dodržováním statutu, pokud jde o zřízení a fungování SKIPCP, který se bude řídit právními předpisy domovského členského státu SKIPCP. Za tímto účelem by měly mít příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP možnost získávat informace přímo od správcovské společnosti. Aby napravily v rámci své odpovědnosti nedostatky v dodržování statutu, měly by mít příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP možnost opírat se o spolupráci s příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti a v případě potřeby možnost přijmout opatření přímo vůči správcovské společnosti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11c) S cílem předcházet „dohledovým arbitrážím“ a podporovat důvěru v účinnost dohledu, který vykonávají příslušné orgány domovského členského státu, by měl být SKIPCP povolen pouze tehdy, pokud jeho uvedení na trh v domovském členském státě nestojí v cestě žádné právní překážky. Nezávisle na tom může SKIPCP po svém povolení svobodně rozhodovat o tom, ve kterém členském státě, respektive ve kterých členských státech budou v souladu s touto směrnicí jeho podílové jednotky uváděny na trh.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11d) V případě, že správu SKIPCP vykonává správcovská společnost, jež získala povolení v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP, měla by tato správcovská společnost navrhnout a přijmout vhodné postupy a opatření k řešení stížností investora, např. příslušnými ustanoveními v distribučních opatřeních nebo určením kontaktní adresy v domovském členském státě SKIPCP, jež nemusí být zároveň adresou vlastní správcovské společnosti. Správcovská společnost by měla rovněž stanovit vhodné postupy a opatření k podávání informací, které si vyžádá veřejnost nebo příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, např. určením kontaktní osoby z řad zaměstnanců správcovské společnosti, která se bude žádostmi o informace zabývat. Této správcovské společnosti by však na základě právních předpisů domovského členského státu SKIPCP neměla být uložena povinnost mít v daném členském státě za účelem plnění těchto povinností místního zástupce.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11e) Domovskému členskému státu SKIPCP je nutno poskytnout veškeré prostředky, jež mohou napravit jakékoli nedostatky v dodržování statutu SKIPCP; za tímto účelem by měl být domovský členský stát SKIPCP oprávněn přijímat preventivní opatření i uložit sankce správcovské společnosti. Domovskému členskému státu SKIPCP by mělo být umožněno, aby v krajním případě požádal správcovskou společnost o odstoupení od správy SKIPCP. Členské státy by měly poskytnout nezbytná ustanovení, jež by v takovém případě zajistila řádnou správu či likvidaci SKIPCP.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15a) S cílem zajistit z dlouhodobého hlediska rovné podmínky a patřičný dohled může Komise prozkoumat možnosti harmonizace pověřovacích opatření na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) I přes potřebu konsolidace mezi SKIPCP narážejí fúze SKIPCP ve Společenství na mnoho právních a správních obtíží. Pro lepší fungování vnitřního trhu je proto nezbytné stanovit ustanovení Společenství usnadňující fúze mezi SKIPCP (a jejich investičními obory). Ačkoli některé členské státy povolily pouze smluvní fondy, měly by právní předpisy každého členského státu umožňovat a uznávat fúze mezi všemi typy fondů (smluvními, korporátními a „unit trusts“). Tato směrnice se vztahuje na techniky fúze, které se nejběžněji používají v členských státech. Nebrání SKIPCP v používání jiných technik na domácím nebo přeshraničním základě. Ty však budou i nadále podléhat příslušným ustanovením vnitrostátního práva.

(18) I přes potřebu konsolidace mezi SKIPCP narážejí fúze SKIPCP ve Společenství na mnoho právních a správních obtíží. Pro lepší fungování vnitřního trhu je proto nezbytné stanovit ustanovení Společenství usnadňující fúze mezi SKIPCP (a jejich investičními obory). Ačkoli některé členské státy mohou povolit pouze smluvní fondy, měl by každý členský stát umožňovat a uznávat přeshraniční fúze mezi všemi typy fondů (smluvními, korporátními a „unit trusts“). To od členských států nevyžaduje, aby zaváděly nové právní formy SKIPCP do svých vnitrostátních režimů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Tato směrnice se vztahuje na techniky fúze, které se nejběžněji používají v členských státech. Členské státy nemají povinnost uplatnit všechny tři techniky ve svých vnitrostátních právních předpisech, ale všechny členské státy by měly uznávat převod aktiv, k němuž dochází na základě těchto technik fúze. Tato směrnice nebrání SKIPCP, aby na čistě vnitrostátním základě používal jiné techniky v situacích, kdy žádný ze SKIPCP, jichž se fúze týká, nebyl ohlášen pro přeshraniční uvádění svých podílových jednotek na trh. Tyto fúze by však měly i nadále podléhat příslušným ustanovením vnitrostátního práva. Pravidla upravující schopnost usnášení by neměla činit rozdíl mezi vnitrostátními a přeshraničními fúzemi ani by neměla být přísnější než pravidla stanovená pro fúze společností.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Za účelem ochrany zájmů investorů by členské státy měly vyžadovat, aby navrhované fúze mezi SKIPCP buď v jejich pravomoci, nebo na přeshraničním základě podléhaly povolení ze strany jejich příslušných orgánů. U přeshraničních fúzí by příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, který přestane existovat (zanikající SKIPCP), měly fúzi schválit, aby zajistily patřičnou ochranu zájmů podílníků, kteří se fakticky stanou podílníky jiného fondu. Pokud fúze zahrnuje více než jeden zanikající SKIPCP a dotyčné SKIPCP mají sídlo v různých členských státech, budou muset fúzi schválit v úzké vzájemné spolupráci příslušné orgány každého zanikajícího SKIPCP. Jelikož musí být přiměřeně chráněny také zájmy podílníků SKIPCP, který po fúzi nadále existuje (nástupnický SKIPCP), měly by je příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP při schvalování přeshraniční fúze zohledňovat.

(19) Za účelem ochrany zájmů investorů by členské státy měly vyžadovat, aby navrhované fúze mezi SKIPCP buď v jejich pravomoci, nebo na přeshraničním základě podléhaly povolení ze strany jejich příslušných orgánů. U přeshraničních fúzí by příslušné orgány zanikajícího SKIPCP měly fúzi schválit, aby zajistily patřičnou ochranu zájmů podílníků, kteří se fakticky stanou podílníky jiného fondu. Pokud fúze zahrnuje více než jeden zanikající SKIPCP a dotyčné SKIPCP mají sídlo v různých členských státech, budou muset fúzi schválit v úzké vzájemné spolupráci příslušné orgány každého zanikajícího SKIPCP, přičemž tato spolupráce bude zahrnovat i řádnou výměnu informací. Jelikož musí být přiměřeně chráněny také zájmy podílníků nástupnického SKIPCP, měly by je příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP zohledňovat. Navíc by podílníci zanikajícího SKIPCP i podílníci nástupnického SKIPCP měli mít právo požádat o odkup či vyplacení svých podílových jednotek bez dalšího poplatku, tzn. hrazeny by měly být pouze poplatky, které si ponechává příslušný podílový fond na pokrytí nákladů na snížení míry investic ve všech situacích, jak je stanoveno v příslušných prospektech. Nebo, pokud to bude možné, by mělo být podílníkům zanikajícího SKIPCP i podílníkům nástupnického SKIPCP umožněno přeměnit jejich podílové jednotky na podílové jednotky jiného SKIPCP s podobnými investičními politikami spravovaného toutéž správcovskou společností nebo jinou společností, s níž je správcovská společnost ekonomicky spjata.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Je nutné zajistit další kontrolu fúzí prováděnou třetími osobami. Depozitáři každého SKIPCP zapojeného do fúze by měli ověřit soulad společného návrhu podmínek fúze s příslušnými ustanoveními této směrnice a statutem fondu SKIPCP. Nezávislý auditor by měl jménem všech SKIPCP zapojených do fúze vypracovat zprávu o ověření metod oceňování aktiv a pasiv těchto SKIPCP a způsobu výpočtu výměnného poměru stanoveného řídícím a/nebo správním orgánem těchto SKIPCP ve společném návrhu podmínek fúze. Za účelem omezení nákladů spojených s přeshraničními fúzemi by mělo být možné vypracovat jedinou zprávu pro všechny dotyčné SKIPCP a statutární auditor zanikajícího SKIPCP a/nebo nástupnického SKIPCP by měl mít možnost tak učinit.Z důvodů ochrany investorů by měla být podílníkům nabídnuta možnost tuto zprávu získat bezplatně.

(20) (20) Je třeba rovněž zajistit kontrolu fúzí prováděnou třetími osobami. Depozitáři každého SKIPCP zapojeného do fúze by měli ověřit soulad společného návrhu podmínek fúze s příslušnými ustanoveními této směrnice a statutem fondu SKIPCP. Depozitář nebo nezávislý auditor by měl jménem všech SKIPCP zapojených do fúze vypracovat zprávu o ověření metod oceňování aktiv a pasiv těchto SKIPCP a způsobu výpočtu výměnného poměru stanoveného řídícím a/nebo správním orgánem těchto SKIPCP ve společném návrhu podmínek fúze. Za účelem omezení nákladů spojených s přeshraničními fúzemi by mělo být možné vypracovat jedinou zprávu pro všechny dotyčné SKIPCP a statutární auditor zanikajícího SKIPCP a/nebo nástupnického SKIPCP by měl mít možnost tak učinit.Z důvodů ochrany investorů by měla být podílníkům nabídnuta možnost tuto zprávu získat bezplatně.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Je obzvláště důležité, aby byli podílníci o navrhované fúzi přiměřeně informováni a aby byla jejich práva dostatečně chráněna. Ačkoli se to nejvíce týká podílníků zanikajícího SKIPCP, chráněny by měly být rovněž zájmy podílníků nástupnického SKIPCP v situacích, kdy by navrhovaná fúze mohla mít značný dopad na jejich investici.

(21) Je obzvláště důležité, aby byli podílníci o navrhované fúzi přiměřeně informováni a aby byla jejich práva dostatečně chráněna. Ačkoli se to nejvíce týká podílníků zanikajícího SKIPCP, chráněny by měly být rovněž zájmy podílníků nástupnického SKIPCP.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22a) Za účelem vytvoření závazného rámce pro daňovou neutralitu by Komise měla do 31. prosince 2010 navrhnout směrnici pro zdanění fúzí fondů v souladu se zásadou daňové neutrality stanovenou ve směrnici Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy1 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností2. Mezitím by tuto problematiku mělo upravovat sdělení Komise a dvoustranné dohody mezi členskými státy.

 

1 Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 1.

2 Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 1.

Odůvodnění

Nedostatek opatření na úrovni EU cílených na zajištění daňové neutrality přeshraničních fúzí fondů je hlavní překážkou dosažení úspor z rozsahu v novém rámci pro fúze. Komise se ve své bílé knize z roku 2006 zavázala předložit sdělení o postupech zdanění přeshraničních fúzí fondů, které však nebylo dosud zveřejněno. Pro dosažení skutečného společného trhu je nutná další práce v této oblasti při určení jasně stanovených lhůt.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32a) Opatření k řešení možného nesouladu zájmů, pokud jde o produkty, u nichž se úvěrové riziko převádí sekuritizací, jak je stanoveno směrnicí .../.../ES1, musí být shodná a navzájem provázaná ve všech příslušných právních předpisech týkajících se finančního odvětví; tato směrnice by proto měla být po řádném zvážení dopadu pozměněna vhodnými horizontálními opatřeními.

 

1 KOM(2008)0602

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) Aby se usnadnilo účinné fungování vnitřního trhu a zajistila stejná úroveň ochrany investorů v celém Společenství, měly by být povoleny obě „master-feeder“ struktury, tedy případ, kdy jsou „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP usazeny v témže členském státě, a případ, kdy jsou „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP usazeny v různých členských státech. Aby se investorům umožnilo lépe chápat „master-feeder“ struktury a regulačním orgánům snadněji na ně dohlížet, zejména v přeshraničních souvislostech, žádný „feeder“ SKIPCP by neměl smět investovat do více než jednoho „master“ SKIPCP. Aby se zajistila stejná úroveň ochrany investorů v celém Společenství, sám „master“ subjekt by měl být povoleným SKIPCP.

(39) Aby se usnadnilo účinné fungování vnitřního trhu a zajistila stejná úroveň ochrany investorů v celém Společenství, měly by být „master-feeder“ struktury povoleny jak v případě, kdy jsou „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP usazeny v témže členském státě, tak v případě, kdy jsou „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP usazeny v různých členských státech. Aby se investorům umožnilo lépe chápat „master-feeder“ struktury a regulačním orgánům snadněji na ně dohlížet, zejména v přeshraničních souvislostech, žádný „feeder“ SKIPCP by neměl smět investovat do více než jednoho „master“ SKIPCP. Aby se zajistila stejná úroveň ochrany investorů v celém Společenství, povoleným SKIPCP by měl být sám „master“ subjekt. Aby se zamezilo nepřiměřené administrativní zátěži, nemělo by se ustanovení týkající se podávání sdělení o přeshraničním uvádění na trh použít, pokud „master“ SKIPCP nezískává kapitál od veřejnosti v jiném členském státě, než ve kterém je usazen, ale má v tomto jiném členském státě pouze jeden nebo více „feeder“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Aby byli chráněni investoři „feeder“ SKIPCP, měly by investice „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP podléhat předchozímu schválení příslušnými orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP.

(40) Aby byly chráněny osoby investující do „feeder“ SKIPCP, měly by investice „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP podléhat předchozímu schválení příslušnými orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP. Only the initial investment into the master UCITS by which the feeder UCITS exceeds the limit applicable for investing into another UCITS should require approval. Schválení by měla podléhat pouze počáteční investice do „master“ SKIPCP, kterou „feeder“ SKIPCP převýší meze použitelné pro investice do jiného SKIPCP. Aby se usnadnilo účinné fungování vnitřního trhu a zajistila stejná úroveň ochrany investorů v celém Společenství, měly by být podmínky, jež musí být splněny, a dokumenty a informace, jež musí být předloženy, aby bylo možné schválit investice „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP, vyčerpávající.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Aby se „feeder“ SKIPCP umožnilo jednat v nejlepším zájmu svých podílníků a zejména mu umožnilo získat od „master“ SKIPCP všechny informace a dokumenty nezbytné k plnění svých povinností, měly by „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP uzavřít závaznou a vynutitelnou dohodu. Obdobně by dohoda o sdílení informací mezi depozitáři nebo auditory „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP měla zajistit tok informací a dokumentů, který depozitář „feeder“ SKIPCP nebo auditor potřebují k plnění svých povinností.

(41) Aby se „feeder“ SKIPCP umožnilo jednat v nejlepším zájmu svých podílníků a zejména mu umožnilo získat od „master“ SKIPCP všechny informace a dokumenty nezbytné k plnění svých povinností, měly by „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP uzavřít závaznou a vynutitelnou dohodu. Pokud však oba spravuje stejná správcovská společnost, mělo by být dostačující, že „master“ SKIPCP stanoví vnitřní pravidla provozování obchodních činností. Dohoda o sdílení informací mezi depozitáři nebo auditory „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP by měla zajistit tok informací a dokumentů, který depozitář „feeder“ SKIPCP nebo auditor potřebují k plnění svých povinností. Tato směrnice by měla zajistit, aby při dodržování těchto požadavků depozitáři nebo auditoři neporušili jakákoli omezení týkající se zveřejňování informací nebo ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zájmů investorů „feeder“ SKIPCP, měly by být prospekt, klíčové údaje pro investory podle článku 73 a všechna propagační sdělení přizpůsobeny zvláštnostem „master-feeder“ struktur.

(42) Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zájmů investorů „feeder“ SKIPCP, měly by být prospekt, klíčové údaje pro investory podle článku 73 a všechna propagační sdělení přizpůsobeny zvláštnostem „master-feeder“ struktur. Investice „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP by neměly ovlivnit schopnost „feeder“ SKIPCP odkoupit nebo vyplatit podílové jednotky na žádost podílníků či jednat v nejlepším zájmu svých podílníků.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Pravidla pro přeměnu by měla umožnit stávajícím SKIPCP přeměnit se na „feeder“ SKIPCP. Zároveň by měla dostatečně chránit podílníky. Jelikož taková přeměna je zásadní změnou investiční politiky, mělo by se od přeměňujícího se „feeder“ SKIPCP vyžadovat, aby svým podílníkům poskytl dostatek informací, a tak jim umožnil rozhodnout, zda zachovají svou investici, nebo ne.

(44) Pravidla pro přeměnu by měla umožnit stávajícím SKIPCP přeměnit se na „feeder“ SKIPCP. Zároveň by měla dostatečně chránit podílníky. Jelikož taková přeměna je zásadní změnou investiční politiky, mělo by se od přeměňujícího se „feeder“ SKIPCP vyžadovat, aby svým podílníkům poskytl dostatek informací, aby se mohli rozhodnout, zda zachovají svou investici, nebo ne. Příslušné orgány by „feeder“ SKIPCP neměly stanovit povinnost poskytovat více informací nebo informace jiného druhu, než je stanoveno.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) Klíčové údaje pro investory by se měly poskytovat investorům v době před uzavřením smlouvy s cílem pomoci jim přijímat investiční rozhodnutí zasvěceně. Měly by obsahovat pouze prvky podstatné pro přijímání těchto rozhodnutí. Povaha informací, které mají být obsaženy v klíčových údajích pro investory, by měla být co nejvíce harmonizována, aby byla zajištěna přiměřená úroveň ochrany investorů a srovnatelnost. Klíčové údaje pro investory by měly být svou formou krátké. Jeden dokument omezeného rozsahu, který předkládá údaje ve stanoveném pořadí, je nejvhodnější způsob, jak dosáhnout jasnosti a srozumitelnosti předkládaných údajů, které požadují retailoví investoři, a měl by umožňovat užitečná srovnání.

(46) Klíčové údaje pro investory by se měly jako specifický dokument poskytovat investorům bezplatně, a to v dostatečném časovém předstihu před upisováním SKIPCP, s cílem pomoci jim přijímat investiční rozhodnutí zasvěceně. Měly by obsahovat pouze prvky podstatné pro přijímání těchto rozhodnutí. Povaha informací, které mají být obsaženy v klíčových údajích pro investory by měla být plně harmonizována, aby byla zajištěna přiměřená úroveň ochrany investorů a srovnatelnost. Klíčové údaje pro investory by měly být svou formou krátké. Jeden dokument omezeného rozsahu, který předkládá údaje ve stanoveném pořadí, je nejvhodnější způsob, jak dosáhnout jasnosti a srozumitelnosti předkládaných údajů, které požadují retailoví investoři, a měl by umožňovat užitečná srovnání, zejména pokud jde o náklady a rizikový profil, jež jsou relevantní pro investiční rozhodnutí.

Odůvodnění

Klíčové údaje pro investory by měly být stejně, jako tomu bylo v případě zjednodušených prospektů, investorům poskytovány bezplatně.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47) Klíčové údaje pro investory by se měly vytvářet pro všechny SKIPCP. Správcovské společnosti, případně investiční společnosti by měly poskytovat klíčové údaje pro investory příslušným subjektům v závislosti na použitém způsobu distribuce (přímý prodej nebo zprostředkovaný prodej). Právní úprava toho, jak mají zprostředkovatelé v místě prodeje používat klíčové údaje pro investory, má být přenechána příslušným právním předpisům vztahujícím se na tyto zprostředkovatele, jako je směrnice 2004/39/ES.

(47) Klíčové údaje pro investory by se měly vytvářet pro všechny SKIPCP. Správcovské společnosti, případně investiční společnosti by měly poskytovat klíčové údaje pro investory příslušným subjektům v závislosti na použitém způsobu distribuce (přímý prodej nebo zprostředkovaný prodej). Zprostředkovatelé by měli poskytovat klíčové údaje pro investory stávajícím a potenciálním klientům.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47a) Právo SKIPCP prodat své podílové jednotky v jiných členských státech by mělo být podmíněno přijetím nezbytných opatření, jež zajistí, aby v tomto hostitelském členském státě bylo možné provádět platby podílníkům, odkup nebo vyplácení podílových jednotek a zpřístupnit informace, které je SKIPCP povinen poskytovat. SKIPCP by však neměl být povinován právními předpisy tohoto hostitelského členského státu k tomu, aby měl v tomto členském státě za účelem plnění svých povinností platební agenturu.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49) Aby bylo usnadněno přeshraniční uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh, měla by se průběžně provádět kontrola souladu opatření přijatých pro uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh s právními a správními předpisy použitelnými v hostitelském členském státě poté, co SKIPCP začal uvádět své podílové jednotky na trh v uvedeném členském státě. Tato kontrola se může vztahovat zejména na povinnost předkládat propagační sdělení korektním, jasným a neklamavým způsobem.

(49) Aby bylo usnadněno přeshraniční uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh, měla by se provádět kontrola souladu opatření přijatých pro uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh s právními a správními předpisy použitelnými v hostitelském členském státě poté, co SKIPCP vstoupil na trh v uvedeném členském státě. Tato kontrola se může vztahovat na adekvátnost opatření týkajících se uvádění na trh, zejména adekvátnost distribučních opatření a povinnosti předkládat propagační sdělení korektním, jasným a neklamavým způsobem. Tato směrnice by neměla bránit příslušným orgánům hostitelského členského státu v tom, aby prováděly kontrolu propagačních sdělení (jež neobsahují klíčové údaje pro investory, prospekt a výroční a pololetní zprávy) v souladu s vnitrostátními právními předpisy ještě před tím, než je SKIPCP smí použít, avšak tato kontrola nesmí být diskriminační povahy a bránit SKIPCP v přístupu na trh.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) Pro účely právní jistoty je třeba zajistit, aby SKIPCP, který uvádí své podílové jednotky na trh na přeshraničním základě, měl snadný přístup, v podobě elektronického zveřejnění, k úplným informacím o právních a správních předpisech použitelných v hostitelském členském státě SKIPCP a souvisejících s uváděním SKIPCP na trh.

(50) Pro účely zvýšení právní jistoty je třeba zajistit, aby SKIPCP, který uvádí své podílové jednotky na trh na přeshraničním základě, měl snadný přístup, v podobě elektronického zveřejnění a v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, k úplným informacím o právních a správních předpisech použitelných v hostitelském členském státě SKIPCP a souvisejících konkrétně s opatřeními pro uvádění SKIPCP na trh.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51) K usnadnění přeshraničního uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh by od SKIPCP mělo být vyžadováno, aby do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského členského státu SKIPCP nebo jazyka schváleného jeho příslušným orgánem přeložil pouze klíčové údaje pro investory. Klíčové údaje pro investory by měly uvádět jazyk nebo jazyky, v nichž jsou dostupné další dokumenty s povinně zveřejňovanými informacemi a další informace.

(51) K usnadnění přístupu SKIPCP na trhy v členských státech by od SKIPCP mělo být vyžadováno, aby do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského členského státu SKIPCP nebo jazyka schváleného jeho příslušným orgánem přeložil pouze klíčové údaje pro investory. Klíčové údaje pro investory by měly uvádět jazyk nebo jazyky, v nichž jsou dostupné další dokumenty s povinně zveřejňovanými informacemi a další informace.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51a) Veškeré požadavky týkající se překladu by měly vycházet z obyčejných překladů. Neměly by být požadovány úřední překlady.

Odůvodnění

Neměly by být vyžadovány ověřené překlady.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 51 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51b) Členské státy by měly požadovat, aby jejich příslušné orgány zajistily transparentnost poplatků za sdělení.

Odůvodnění

Poplatky za sdělení se v jednotlivých členských státech liší. Je třeba zajistit, aby výše poplatků byla zveřejněna a aby odpovídaly vzniklým nákladům a měly přiměřenou výši.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52) Je nutné posílit sbližování pravomocí příslušných orgánů tak, aby byly vytvořeny předpoklady k dosažení stejné úrovně při uplatňování této směrnice ve všech členských státech. Účinnost dohledu by měl zaručit společný minimální soubor pravomocí, který odpovídá pravomocím svěřeným příslušným orgánům jinými právními předpisy Společenství týkajícími se finančních služeb.

(52) Je nutné posílit sbližování pravomocí příslušných orgánů tak, aby byly vytvořeny předpoklady k dosažení stejné úrovně při uplatňování této směrnice ve všech členských státech. Účinnost dohledu by měl zaručit společný minimální soubor pravomocí, který odpovídá pravomocím svěřeným příslušným orgánům jinými právními předpisy Společenství týkajícími se finančních služeb. Členské státy by kromě toho měly stanovit pravidla týkající se sankcí, včetně sankcí trestních, občanskoprávních a správních, a správní opatření použitelná při porušení ustanovení této směrnice a přijmout nezbytná opatření, jež zajistí, aby tyto sankce a správní opatření byly uplatněny.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53a) Členské státy by měly přijmout nezbytná správní a organizační opatření, kterými umožní spolupráci vnitrostátních orgánů a příslušných orgánů jiných členských států, mimo jiné prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných dohod mezi těmito orgány, aby tyto orgány mohly řádně vykonávat své povinnosti podle této směrnice.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 53 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53b) Pro účely přeshraničního poskytování služeb je třeba přidělit jasné pravomoci příslušným orgánům dotčených států. Odpovědnosti a závazky příslušných orgánů by měly být jasně definovány, aby se tak zabránilo nedostatkům v kompetenci či překrývání. Zmíněné odpovědnosti a závazky by měly být v souladu s uplatňovanými právními předpisy.

Odůvodnění

Nová ustanovení o dozoru v kapitole XII již pokrývají mnoho aspektů umožňujících vhodnou spolupráci v případě přeshraniční správy portfolia vzdálenou správcovskou společností. Je třeba vysloveně pokrýt identifikované otevřené otázky, jimiž se zabývá CESR, a zajistit tak, aby nepřetrvávaly nedostatky při rozdělování povinností a nedošlo ke zdvojení dozoru.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55) Zásada  výkonu dohledu domovským členským státem vyžaduje, aby příslušné orgány nevydávaly nebo odnímaly povolení, pokud taková hlediska jako obsah plánů činnosti, zeměpisné rozvržení nebo skutečně prováděná činnost zřetelně naznačují, že si daný  SKIPCP  nebo podnik podílející se na jeho činnosti zvolil právo určitého členského státu proto, aby se vyhnul přísnějším právním normám platným v jiném členském státě, na jehož území provozuje nebo zamýšlí provozovat převážnou část své činnosti.  SKIPCP  nebo podnik podílející se na jeho činnosti, který je právnickou osobou, musí získat povolení v členském státě, kde má své sídlo.  SKIPCP  nebo podnik podílející se na jeho činnosti, který není právnickou osobou, musí mít své správní ústředí  v členském státě, ve kterém je povolen  . Členské státy musí dále vyžadovat, aby se správní ústředí  SKIPCP  nebo správní ústředí  podniku podílejícího se na jeho činnosti vždy nacházelo v  jejich  domovském členském státě a aby tam skutečně vykonávalo činnost.

(55) Zásada  výkonu dohledu domovským členským státem vyžaduje, aby příslušné orgány odnímaly nebo odmítaly vydat povolení, pokud taková hlediska jako obsah plánů činnosti, zeměpisné rozvržení nebo skutečně prováděná činnost zřetelně naznačují, že si daný 1  SKIPCP  nebo podnik podílející se na jeho činnosti zvolil právo určitého členského státu proto, aby se vyhnul přísnějším právním normám platným v jiném členském státě, na jehož území provozuje nebo zamýšlí provozovat převážnou část své činnosti.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 64 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(64a) Opatření nezbytná k provádění této směrnice by měla být v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1.

 

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby znění odpovídalo směrnici 2004/39/ES.

Další harmonizace usnadní fungování pasu správcovských společností.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65) Komise by měla být zmocněna přijmout opatření nezbytná pro provedení této směrnice. Pokud jde o fúze, účelem uvedených opatření je stanovit podrobně obsah a způsob poskytování informací podílníkům. Pokud jde o „master-feeder“ struktury, účelem uvedených opatření je stanovit údaje, které mají být zahrnuty do dohody mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, jejich depozitáři a jejich auditory, vymezení opatření k zamezení rizik pozdního obchodování, dopad fúze „master“ SKIPCP na povolení „feeder“ SKIPCP, druh nesrovnalostí vzniklých u „master“ SKIPCP, které se mají sdělovat „feeder“ SKIPCP, způsob a formu poskytování informací podílníkům v případě přeměny ze SKIPCP na „feeder“ SKIPCP, postup pro ocenění a audit převodu aktiv z „feeder“ SKIPCP na „master“ SKIPCP a úlohu depozitáře „feeder“ SKIPCP v tomto procesu. Pokud jde o ustanovení týkající se zveřejňování informací, účelem uvedených opatření je stanovit zvláštní podmínky, které mají být splněny, pokud je prospekt poskytován na jiném nosiči trvalého charakteru, než je papír, a prostřednictvím internetových stránek, které nepředstavují nosič trvalého charakteru, podrobný obsah, formu a předkládání klíčových údajů pro investory s přihlédnutím k různé povaze nebo složkám dotčených SKIPCP a zvláštní podmínky pro poskytnutí klíčových údajů pro investory na jiném nosiči trvalého charakteru, než je papír, a prostřednictvím internetových stránek, které nepředstavují nosič trvalého charakteru. Pokud jde o sdělování, účelem uvedených opatření je stanovit formu a rozsah informací o použitelných místních předpisů, které mají zveřejnit hostitelské orgány, použití postupu pro sdělování na uvádění oborů SKIPCP a nových tříd akcií na trh, technické údaje o přístupu hostitelských orgánů k aktualizované dokumentaci fondů uložené domovskými orgány. Účelem uvedených opatření je rovněž vyjasnit definice, přizpůsobit terminologii a rámcové definice následným právním aktům týkajícím se SKIPCP a souvisejících otázek. Jelikož uvedená opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. Pravomoci, které nespadají pod výše uvedenou kategorii, by měly podléhat regulativnímu postupu stanovenému v článku 5 téhož rozhodnutí. Účelem uvedených opatření je stanovit formu a obsah normalizovaného sdělení, jednotný vzor osvědčení a postup pro výměnu informací a použití elektronické komunikace v procesu sdělování. Jejich účelem je rovněž podrobně stanovit postupy pro ověřování a šetření na místě a výměnu informací mezi příslušnými orgány.

(65) Komise by měla být zmocněna přijmout opatření nezbytná pro provedení této směrnice. Pokud jde o správcovské společnosti, účelem uvedených opatření je stanovit podrobnosti týkající se organizačních požadavků, řízení rizik, střetu zájmů a řízení činnosti. Co se týče depozitářů, jsou tato opatření navržena za účelem upřesnění povinností depozitářů podle této směrnice v souvislosti s pasem správcovských společností, a zejména dohody mezi depozitářem a správcovskou společností. Tato opatření by měla usnadnit jednotné uplatňování povinností správcovských společností a depozitářů podle této směrnice. Přijetí těchto opatření by však nemělo být nezbytnou podmínkou k uplatnění práva správcovských společností vykonávat služby, pro které jsou povoleny v domovském státě, v celém Společenství prostřednictvím zakládání poboček nebo v rámci volného pohybu služeb, včetně správy SKIPCP v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 65 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65a) Pokud jde o fúze, účelem uvedených opatření je stanovit podrobně obsah a způsob poskytování informací podílníkům. Pokud jde o „master-feeder“ struktury, účelem uvedených opatření je stanovit údaje, které mají být zahrnuty do dohody mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP, jejich depozitáři a jejich auditory, vymezení opatření k zamezení rizik pozdního obchodování, dopad fúze „master“ SKIPCP na povolení „feeder“ SKIPCP, druh nesrovnalostí vzniklých u „master“ SKIPCP, které se mají sdělovat „feeder“ SKIPCP, způsob a formu poskytování informací podílníkům v případě přeměny ze SKIPCP na „feeder“ SKIPCP, postup pro ocenění a audit převodu aktiv z „feeder“ SKIPCP na „master“ SKIPCP a úlohu depozitáře „feeder“ SKIPCP v tomto procesu. Pokud jde o ustanovení týkající se zveřejňování informací, účelem uvedených opatření je stanovit zvláštní podmínky, které mají být splněny, pokud je prospekt poskytován na jiném nosiči trvalého charakteru, než je papír, a prostřednictvím internetových stránek, které nepředstavují nosič trvalého charakteru, podrobný obsah, formu a předkládání klíčových údajů pro investory s přihlédnutím k různé povaze nebo složkám dotčených SKIPCP a zvláštní podmínky pro poskytnutí klíčových údajů pro investory na jiném nosiči trvalého charakteru, než je papír, a prostřednictvím internetových stránek, které nepředstavují nosič trvalého charakteru. Pokud jde o sdělování, účelem uvedených opatření je stanovit rozsah informací o použitelných místních předpisech, které mají zveřejnit hostitelské orgány, a technické údaje o přístupu hostitelských orgánů k aktualizované dokumentaci fondů uchovávané domovskými orgány. Účelem uvedených opatření je rovněž vyjasnit definice, přizpůsobit terminologii a rámcové definice následným právním aktům týkajícím se SKIPCP a souvisejících otázek.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 65 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(65b) Jelikož uvedená opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES1. Pravomoci, které nespadají pod výše uvedenou kategorii, by měly podléhat regulativnímu postupu stanovenému v článku 5 téhož rozhodnutí. Účelem uvedených opatření je stanovit formu a obsah normalizovaného sdělení, jednotný vzor osvědčení a postup pro výměnu informací a použití elektronické komunikace v procesu sdělování. Jejich účelem je rovněž podrobně stanovit postupy pro ověřování a šetření na místě a výměnu informací mezi příslušnými orgány.

 

Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice se má za to, že SKIPCP  je usazen  v tom členském státě, ve kterém má sídlo investiční společnost nebo správcovská společnost podílového fondu. Členské státy  vyžadují , aby se její správní ústředí nacházelo v témže členském státě jako sídlo.Členské státy vyžadují , aby se její správní ústředí nacházelo v témže členském státě jako sídlo.

Pro účely této směrnice se má za to, že SKIPCP je usazen ve svém domovském členském státě.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. K provozování své činnosti musí být SKIPCP povolen příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen  .

1. K provozování své činnosti musí být SKIPCP povolen příslušnými orgány svého domovského členského státu.

Odůvodnění

O skutečný společný trh se jedná tehdy, jestliže je možné poskytovat služby související se správou fondu v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie. V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státě.

Neměla by být povolena diskriminace na základě státní příslušnosti správcovské společnosti, ani by nemělo docházet k průtahům z ochranářských důvodů.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 5 - odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Podílový fond bude povolen pouze tehdy, jestliže příslušné orgány schválí správcovskou společnost, statut fondu a volbu depozitáře. Investiční společnost bude povolena pouze tehdy, jestliže příslušné orgány schválí zakládací dokumenty i volbu depozitáře.

2. Podílový fond bude povolen pouze tehdy, jestliže příslušné orgány jeho domovského členského státu schválí volbu správcovské společnosti, jež má spravovat SKIPCP, statut fondu a volbu depozitáře. Investiční společnost bude povolena pouze tehdy, jestliže příslušné orgány jejího domovského členského státu schválí zakládací dokumenty i volbu depozitáře, popřípadě také volbu ustanovené správcovské společnosti, která má spravovat SKIPCP.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 5 - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Aniž jsou tím dotčena ustanovení odstavce 2, jestliže SKIPCP není usazen v domovském členském státě správcovské společnosti, příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP schvalují volbu správcovské společnosti, jež má spravovat SKIPCP podle článku 5a. Podmínkou povolení by nemělo být, aby SKIPCP byl spravován správcovskou společností se sídlem v domovském členském státě SKIPCP ani aby správcovská společnost v domovském členském státě SKIPCP vykonávala činnosti nebo jimi v tomto státě někoho pověřila.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 5 - odst. 3 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány nesmějí povolit SKIPCP, pokud správcovská společnost nebo investiční společnost nesplňují předpoklady stanovené v  kapitole  III, případně V  .

3. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nesmějí povolit SKIPCP, pokud:

 

a) tyto orgány konstatují, že investiční společnost nesplňuje předpoklady stanovené v kapitole V; nebo

 

b) správcovská společnost není povolena jako správcovská společnost SKIPCP ve svém domovském členském státě.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 5 - odst. 3 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 26, správcovská společnost, nebo případně investiční společnost, obdrží do dvou měsíců po předložení úplné dokumentace informace o tom, zda byla volba schválena.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kromě toho nesmějí příslušné orgány povolit SKIPCP, pokud ředitelé depozitáře nemají dostatečně dobrou pověst nebo nemají dostatečné zkušenosti i v souvislosti s typem SKIPCP, který má být spravován. K tomuto účelu se  jména ředitelů depozitáře, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělí  příslušným orgánům.

Kromě toho nesmějí příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP povolit SKIPCP, pokud ředitelé depozitáře nemají dostatečně dobrou pověst nebo nemají dostatečné zkušenosti i v souvislosti s typem SKIPCP, který má být spravován. K tomuto účelu se  jména ředitelů depozitáře, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělí  příslušným orgánům.

Odůvodnění

O skutečný společný trh se jedná tehdy, jestliže je možné poskytovat služby související se správou fondu v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie. V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státě.

Neměla by být povolena diskriminace na základě státní příslušnosti správcovské společnosti, ani by nemělo docházet k průtahům z ochranářských důvodů.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány nevydají povolení, pokud SKIPCP nemůže ze zákonných důvodů (například podle statutu fondu nebo zakládacích dokumentů) uvádět své podílové jednotky na trh ve svém domovském členském státě.

4. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nevydají povolení, pokud SKIPCP nemůže ze zákonných důvodů (například podle statutu fondu nebo zakládacích dokumentů) uvádět své podílové jednotky na trh ve svém domovském členském státě.

Odůvodnění

O skutečný společný trh se jedná tehdy, jestliže je možné poskytovat služby související se správou fondu v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie. V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státě.

Neměla by být povolena diskriminace na základě státní příslušnosti správcovské společnosti, ani by nemělo docházet k průtahům z ochranářských důvodů.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Změna správcovské společnosti nebo depozitáře nebo změna statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti musí být schváleny příslušnými orgány.

5. Změna správcovské společnosti nebo depozitáře nebo změna statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti musí být schváleny příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP.

Odůvodnění

O skutečný společný trh se jedná tehdy, jestliže je možné poskytovat služby související se správou fondu v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie. V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státě.

Neměla by být povolena diskriminace na základě státní příslušnosti správcovské společnosti, ani by nemělo docházet k průtahům z ochranářských důvodů.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 5 - odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Členský stát zajistí snadnou dostupnost úplných informací o právních a správních předpisech provádějících tuto směrnici, které se týkají zřízení a fungování SKIPCP, a to prostřednictvím dálkového přístupu nebo elektronickou cestou. Členské státy zajistí, aby tyto informace byly dostupné přinejmenším v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí a byly jasné, jednoznačné a průběžně aktualizované.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

1. Správcovská společnost, která má v úmyslu spravovat SKIPCP usazenou v jiném členském státě, poskytne příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP následující dokumentaci:

 

a) písemnou dohodu s depozitářem uvedeným v článcích 20 a 30;

 

b) informace o pověřovacích opatřeních, pokud jde o funkce „správa investic“ a „administrativní činnost“ uvedené v příloze II;

 

c) zprávu o procesu řízení rizika přijatou s ohledem na konkrétní typ SKIPCP, pro nějž je schválení požadováno.

 

Jestliže správcovská společnost již v domovském členském státě SKIPCP spravuje stejný druh SKIPCP, postačí odkaz na již poskytnutou dokumentaci.

 

2. Na základě osvědčení uvedeného v článcích 16 a 17 mohou příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP vyžadovat od příslušných orgánů domovského členského státu správcovské společnosti objasnění a informace týkající se dokumentace uvedené v odstavci 1 a toho, zda druh fondu, pro který je povolení žádáno, spadá do oblasti působnosti povolení uděleného správcovské společnosti. Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti případně vydají své stanovisko do deseti pracovních dnů od obdržení první žádosti.

 

3. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP mohou odmítnout volbu správcovské společnosti jen v případě, že:

 

a) správcovská společnost nedodržuje pravidla, na které se vztahuje jejich povolení podle článku 17a,

 

b) správcovská společnost nezískala povolení příslušných orgánů svého domovského státu ke správě takového typu SKIPCP, pro který se žádá o povolení, nebo

 

c) správcovská společnost neposkytla dokumentaci uvedenou v odstavci 1.

 

Dříve než odmítnou volbu, měly by příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP konzultovat s příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti.

 

4. O jakýchkoli následných podstatných změnách dokumentace uvedené v odstavci 1 uvědomí správcovská společnost příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Přístup k činnosti správcovských společností podléhá předchozímu úřednímu povolení, které vydávají příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP  . Povolení vydané správcovské společnosti v souladu s touto směrnicí je platné pro všechny členské státy.

1. Přístup k činnosti správcovských společností podléhá předchozímu úřednímu povolení, které vydávají příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti. Povolení vydané správcovské společnosti v souladu s touto směrnicí je platné pro všechny členské státy.

Odůvodnění

O skutečný společný trh se jedná tehdy, jestliže je možné poskytovat služby související se správou fondu v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie. V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státě.

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti jsou odpovědné za vydání povolení pro společnost. To je v souladu s pododstavcem 20 článku 4(1) směrnice 2004/39/ES.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý domovský členský stát správcovské společnosti  stanoví pravidla obezřetnostního dohledu, která budou správcovské společnosti v souvislosti se správou SKIPCP povolených podle této směrnice za všech okolností dodržovat.

1. Každý domovský členský stát správcovské společnosti stanoví pravidla obezřetnostního dohledu, která budou správcovské společnosti povolené v daném členském státě v souvislosti se správou SKIPCP povolených podle této směrnice za všech okolností dodržovat.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) byla strukturována a organizována tak, aby se minimalizovalo riziko střetu zájmů mezi společností a jejími klienty, mezi klienty společnosti navzájem, mezi jedním z jejích klientů a SKIPCP nebo mezi dvěma SKIPCP, jež poškozuje zájmy SKIPC nebo klientů. Při zřizování pobočky však nesmějí být organizační opatření v rozporu s pravidly podnikání stanovenými hostitelským členským státem SKIPCP  na ochranu proti střetu zájmů.

b) byla strukturována a organizována tak, aby se minimalizovalo riziko střetu zájmů mezi společností a jejími klienty, mezi klienty společnosti navzájem, mezi jedním z jejích klientů a SKIPCP a mezi dvěma SKIPCP, jež poškozuje zájmy SKIPC nebo klientů.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Správcovské společnosti, nebo případně investiční společnosti, stanoví vhodné postupy a opatření, jež zajistí řádné projednání stížností investora a odstranění veškerých omezení pro investory při uplatňování jejich práv v případě, že správcovská společnost získala povolení v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP. Investor by měl mít možnost podávat stížnosti ve svém místním jazyce.

 

Správcovské či investiční společnosti by měly rovněž stanovit vhodné postupy a opatření k podávání informací, které si vyžádá veřejnost nebo příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž stanoví postupy a opatření uvedené v odst. 1 písm. a), a požadavky na strukturu a organizaci uvedené v odst. 1 písm. b), jimiž se zajistí minimalizace střetu zájmů.

 

Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud členské státy povolí správcovským společnostem, aby s cílem zvýšit efektivnost své činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých funkcí třetí osobu, musí být splněny všechny  tyto předpoklady:

1. Pokud domovský členský stát správcovské společnosti povolí správcovským společnostem, aby s cílem zvýšit efektivnost své činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých funkcí třetí osobu, musí být splněny všechny  tyto předpoklady:

Odůvodnění

O skutečný společný trh se jedná tehdy, jestliže je možné poskytovat služby související se správou fondu v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie. V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) příslušné orgány o tom musí být náležitým způsobem informovány;

a) příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti o tom musí být správcovskou společností náležitým způsobem informovány. Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti tyto informace neprodleně předají příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP;

Odůvodnění

O skutečný společný trh se jedná tehdy, jestliže je možné poskytovat služby související se správou fondu v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie. V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1– podbod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) prospekty SKIPCP vyjmenovávají funkce, k jejichž převodu je správcovská společnost oprávněna.

i) prospekty SKIPCP vyjmenovávají funkce, k jejichž převodu správcovskou společnost oprávnil domovský členský stát správcovské společnosti.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž zajistí, aby správcovská společnost dodržovala povinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména:

 

a) vymezí opatření, jejichž přijetí se od správcovských společností logicky očekává a jejichž účelem je rozpoznat střety zájmů, předcházet jim a řešit je a/nebo zveřejňovat, ale také stanovit vhodná kritéria, kterými se určí takové typy střetů zájmů, jejichž výskyt by mohl poškodit zájmy SKIPCP;

 

b) stanoví příslušná kritéria pro čestné a spravedlivé jednání v nejlepším zájmu SKIPCP vyznačující se patřičnou dovedností, péčí a opatrností;

 

Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud tato správcovská společnost navrhne uvést podílové jednotky SKIPCP, jež spravuje sama nebo prostřednictvím třetí strany, na trh v jiném členském státě, aniž by navrhla, že bude vykonávat další činnosti či služby, mělo by se toto uvedení na trh řídit pouze požadavky uvedenými v kapitole XI.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Na základě splnění podmínek uvedených v tomto článku si SKIPCP může volně určovat správcovskou společnost nebo se nechat spravovat jakoukoli správcovskou společností povolenou v jiném členském státě v souladu s touto směrnicí v případě, že tato správcovská společnost splňuje následující kritéria:

 

a) ustanovení článku 16 nebo článku 17;

 

b) ustanovení článku 17a a článku 5a.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Kromě splnění podmínek uložených v článcích 6 a 7  sdělí každá správcovská společnost, která má v úmyslu zřídit pobočku na území jiného členského státu, tuto skutečnost příslušným orgánům svého domovského členského státu.

1. Kromě splnění podmínek uložených v článcích 6 a 7 sdělí každá správcovská společnost, která má v úmyslu zřídit pobočku na území jiného členského státu za účelem provozování činnosti, pro kterou získala povolení, tuto skutečnost příslušným orgánům svého domovského členského státu.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud správcovská společnost hodlá provádět služby kolektivní správy portfolií, jak jsou uvedeny v příloze II, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci osvědčení, kterým byla správcovská společnost povolena v souladu s touto směrnicí, a popis oblasti působnosti povolení uděleného správcovské společnosti, včetně podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druh SKIPCP, jenž je správcovská společnost oprávněna spravovat.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Služby poskytované pobočkou správcovské společnosti jsou v souladu s pravidly hostitelského členského státu správcovské společnosti podle článku 14.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3b. Příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti jsou odpovědné za dohled nad souladem s pravidly uvedenými v odstavci 3a.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dříve než pobočka správcovské společnosti zahájí svou činnost, připraví příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti  do dvou měsíců od obdržení údajů uvedených v odstavci 2 dohled nad správcovskou společností a v případě potřeby určí podmínky, včetně pravidel uvedených v článcích 86 a 87  platných v hostitelském členském státě správcovské společnosti  a pravidel jednání, jež mají být dodržována při správě portfolia podle čl. 6  odst. 3 písm. a)  a při poskytování investičních poradenských služeb a úschovy, za kterých musí být činnost v hostitelském členském státě správcovské společnosti  ve veřejném zájmu provozována.

4. Dříve než pobočka správcovské společnosti zahájí svou činnost, připraví příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti do jednoho měsíce od obdržení údajů uvedených v odstavci 2 dohled nad tím, jak dodržuje správcovská společnost  pravidla, jež jsou v rámci její příslušnosti.

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán domovského členského státu správcovské společnosti aktualizuje informace obsažené v osvědčení, jak je uvedeno v odstavci 3, a informuje příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti, jakmile dojde ke změně týkající se oblasti působnosti  povolení správcovské společnosti nebo podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druh SKIPCP, jenž je správcovská společnost oprávněna spravovat.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každá správcovská společnost, která hodlá provozovat činnost na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služeb poprvé, sdělí příslušným orgánům domovského členského  státu správcovské společnosti  tyto údaje:

1. Každá správcovská společnost, která hodlá provozovat činnost, pro kterou získala povolení, na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služeb poprvé, sdělí příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti tyto údaje:

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správcovská společnost pak může zahájit činnost v hostitelském členském státě správcovské společnosti  odchylně od článku 88 .

Správcovská společnost pak může zahájit činnost v hostitelském členském státě správcovské společnosti  bez ohledu na ustanovení kapitoly XI.

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud správcovská společnost hodlá provádět služby kolektivní správy portfolií, jak jsou uvedeny v příloze II, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci osvědčení, kterým byla správcovská společnost povolena v souladu s touto směrnicí, a popis oblasti působnosti povolení uděleného správcovské společnosti, včetně podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druh SKIPCP, jenž je správcovská společnost oprávněna spravovat.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti  určí případně po obdržení údajů uvedených v odstavci 1 správcovské společnosti podmínky, včetně pravidel jednání, jež mají být dodržována při správě portfolia podle čl. 6  odst. 3 písm. a)  a při poskytování investičních poradenských služeb a úschovy, za kterých musí být činnost v hostitelském členském státě správcovské společnosti  ve veřejném zájmu provozována.

3. Služby poskytované správcovskou společností v rámci volného pohybu služeb budou v souladu s pravidly domovského členského státu správcovské společnosti podle článku 14.

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě změny údajů sdělovaných podle odst. 1 písm. b) uvědomí správcovská společnost o této změně písemně příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu správcovské společnosti  před uskutečněním této změny tak, aby příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti  mohly v případě potřeby informovat společnost o jakékoli změně nebo doplnění, jež se týkají údajů sdělovaných podle odstavce 3.

4. V případě změny údajů sdělovaných podle odst. 1 písm. b) uvědomí správcovská společnost o této změně písemně příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu správcovské společnosti před uskutečněním této změny. Příslušný orgán domovského členského státu správcovské společnosti aktualizuje informace obsažené v osvědčení, jak je uvedeno v odstavci 2, a informuje příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti, jakmile dojde ke změně týkající se oblasti působnosti  povolení správcovské společnosti nebo podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druh SKIPCP, jenž je správcovská společnost oprávněna spravovat.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Na správcovskou společnost se rovněž vztahuje postup pro sdělování podle  odstavců 1 až 4  v případech, kdy pověří uváděním podílových jednotek na trh v hostitelském členském státě  správcovské společnosti  třetí osobu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

1. Správcovská společnost, která poskytuje služby kolektivní správy portfolií na přeshraničním základě v rámci volného pohybu služeb nebo zřízením pobočky, bude dodržovat pravidla domovského členského státu správcovské společnosti, která se týkají organizace správcovské společnosti, včetně pověřovacích opatření, postupů řízení rizik, pravidel obezřetného jednání a dozoru, postupů uvedených v článku 12 a požadavků na ohlašování správcovské společnosti. Tato pravidla nebudou přísnější než pravidla vztahující se na správcovské společnosti, které své činnosti provozují pouze ve svém domovském členském státě.

 

2. Příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti jsou odpovědné za dohled nad dodržováním pravidel uvedených v odstavci 1.

 

3. Správcovská společnost, která poskytuje služby kolektivní správy portfolií na přeshraničním základě v rámci volného pohybu služeb nebo zřízením pobočky, dodržuje pravidla domovského členského státu SKIPCP, která se týkají zřízení a fungování SKIPCP a jež se vztahují konkrétně na:

 

a) ustavení a povolení SKIPCP;

 

b) emise a vyplacení podílových jednotek,

 

c) výkon hlasovacího práva podílníků;

 

d) investiční politiky a omezení investic, včetně výpočtu celkového výpočtu rizika a pákového efektu;

 

e) omezení týkající se výpůjček, půjček a nekrytých prodejů;

 

f) oceňování aktiv a účetnictví SKIPCP;

 

g) výpočet emisní ceny a/nebo ceny vyplacení;

 

h) rozdělení nebo zpětnou investici výnosů;

 

i) požadavky na zveřejňování a na podávání zpráv SKIPCP, včetně prospektů, klíčových údajů pro investory a pravidelných zpráv;

 

j) uvádění na trh a distribuci podílových jednotek;

 

k) vztahy s podílníky;

 

l) fúze a restrukturalizace SKIPCP;

 

m) rušení a likvidaci SKIPCP;

 

n) obsah a formu registru podílníků.

 

4. Správcovská společnost plní  povinnosti stanovené ve statutu podílového fondu nebo zakládacích dokumentech a povinnosti stanovené v prospektu, jež jsou v souladu s platnými právními předpisy, jak je to uvedeno v odstavcích 1 a 3.

 

5. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP jsou odpovědné za dohled nad dodržováním pravidel uvedených v odstavci 3 a 4.

 

6. Správcovská společnost se rozhoduje pro opatření a organizační rozhodnutí, která jsou nezbytná k tomu, aby mohla dodržet pravidla, která se týkají zřízení a fungování SKIPCP a povinnosti stanovené ve statutu podílového fondu nebo zakládacích dokumentech a povinnosti stanovené v prospektu, a za tato opatření nese odpovědnost.

 

7. Příslušné orgány domovského členského státu správcovské organizace nesou odpovědnost za dohled nad přiměřeností těchto opatření a nad organizací správcovské společnosti za tím účelem, aby správcovská společnost byla schopna dodržet  povinnosti a pravidla, jež se týkají zřízení a fungování všech SKIPCP, které spravuje.

 

8. Členské státy zajistí, aby jakákoli správcovská společnost povolená v  členském státě nepodléhala žádným dalším požadavkům stanoveným v domovském členském státě SKIPCP, pokud jde o skutečnosti, na které se vztahuje tato směrnice, jestliže se to v této směrnici výslovně neuvádí.

 

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 18 - odst. 2 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Hostitelské členské státy správcovské společnosti  mohou při výkonu svých pravomocí na základě této směrnice vyžadovat od poboček správcovských společností, aby poskytovaly stejné údaje jako vnitrostátní správcovské společnosti k témuž účelu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Čl. 18 - odst. 2- pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hostitelské členské státy správcovské společnosti  mohou od správcovských společností provozujících činnost na jejich území v rámci volného pohybu služeb vyžadovat, aby rovněž poskytovaly údaje nezbytné ke kontrole dodržování norem hostitelského členského státu správcovské společnosti , které se na ně vztahují, přičemž tyto požadavky nesmějí být přísnější než ty, které tentýž členský stát ukládá již usazeným správcovským společnostem při kontrole dodržování stejných norem.

Hostitelské členské státy správcovské společnosti mohou od správcovských společností provozujících činnost na jejich území v rámci volného pohybu služeb nebo vytvořením pobočky vyžadovat, aby jim rovněž poskytovaly údaje nezbytné ke kontrole dodržování pravidel v rámci odpovědnosti hostitelského členského státu správcovské společnosti, které se na ně vztahují, včetně informací souvisejících s transakcemi týkajícími se investic SKIPCP. Tyto požadavky nesmějí být přísnější než ty, které tentýž členský stát ukládá již usazeným správcovským společnostem při kontrole dodržování stejných norem.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 18 - odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti  shledají, že správcovská společnost, která má pobočku nebo poskytuje služby na jeho území, porušuje právní nebo správní předpisy přijaté v uvedeném státě na základě ustanovení této směrnice, které svěřují pravomoc příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti , vyžadují tyto orgány, aby dotčená správcovská společnost tento protiprávní stav ukončila.

3. Pokud příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti shledají, že správcovská společnost, která má pobočku nebo poskytuje služby na jeho území, porušuje některé z pravidel v rámci své příslušnosti, vyžadují tyto orgány, aby dotčená správcovská společnost tento protiprávní stav ukončila a informovala příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Čl. 18 - odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud i přes opatření přijatá domovským členským státem správcovské společnosti, nebo proto, že se tato opatření ukážou v daném členském státě jako nedostatečná nebo neproveditelná, správcovská společnost i nadále porušuje právní nebo správní předpisy uvedené v odstavci 2, platné v hostitelském členském státě správcovské společnosti  , může hostitelský stát správcovské společnosti  poté, co informuje příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti  , přijmout příslušná opatření k zabránění nebo postižení dalšího porušování a, pokud je to nutné, k zabránění správcovské společnosti uskutečnit další transakce na svém území. Členské státy zajistí, aby na jejich území mohly být správcovským společnostem doručeny právní dokumenty nezbytné k těmto opatřením.

5. Pokud i přes opatření přijatá domovským členským státem správcovské společnosti, nebo proto, že se tato opatření ukážou v daném členském státě jako nedostatečná nebo neproveditelná, správcovská společnost i nadále porušuje právní nebo správní předpisy uvedené v odstavci 2, platné v hostitelském členském státě správcovské společnosti, může hostitelský stát správcovské společnosti poté, co informuje příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti, přijmout příslušná opatření k zabránění nebo postižení dalšího porušování, včetně opatření uvedených v článcích 93 a 94, a pokud je to nutné, k zabránění správcovské společnosti uskutečnit další transakce na svém území. Členské státy zajistí, aby na jejich území mohly být správcovským společnostem doručeny právní dokumenty nezbytné k těmto opatřením. Pokud je službou poskytovanou v hostitelském členském státu správcovské společnosti správa SKIPCP, může hostitelský členský stát správcovské společnosti požadovat, aby správcovská společnost od správy tohoto SKIPCP odstoupila.

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Čl. 18 - odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Ustanoveními odstavců 3, 4 a 5 nejsou dotčeny pravomoci hostitelských členských států správcovské společnosti  přijímat příslušná opatření k zabránění či postižení protiprávního jednání, k němuž došlo na jejich území a jež je v rozporu s právními či správními předpisy přijatými ve veřejném zájmu. To zahrnuje i možnost zabránit správcovským společnostem porušujícím předpisy uskutečnit další transakce na svém území.

vypouští se

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Čl. 18 - odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Každé opatření přijaté podle odstavců 4, 5 nebo 6, jež zahrnuje sankce nebo omezení činnosti správcovské společnosti, je  řádně odůvodněno a oznámeno dané správcovské společnosti. Proti každému takovému opatření se lze obracet na soud v členském státě, který opatření přijal.

7. Každé opatření přijaté podle odstavců 4 a 5, jež zahrnuje opatření či sankce, je řádně odůvodněno a oznámeno dané správcovské společnosti. Proti každému takovému opatření se lze obracet na soud v členském státě, který opatření přijal.

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice

Čl. 18 - odst. 9 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. V případě odnětí povolení jsou informovány příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti a přijmou příslušná opatření, aby zabránily dotčené správcovské společnosti v uskutečnění dalších transakcí na jeho území a ochránily zájmy investorů.

9. Dříve než odejmou povolení správcovské společnosti, konzultují s příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP.V takových případech příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP přijmou příslušná opatření, aby ochránily zájmy investorů. Tato opatření mohou zahrnovat rozhodnutí, která zabrání dotčené správcovské společnosti v uskutečnění dalších transakcí na svém území a ochrání zájmy investorů.

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice

Čl. 18 - odst. 10 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Členské státy informují Komisi o počtu a druhu případů, kdy došlo k odmítnutí podle článku 16  nebo kdy byla přijata opatření v souladu s odstavcem 5 tohoto článku  .

10. Členské státy informují Komisi o počtu a druhu případů, kdy došlo k odmítnutí podle článků 5a a 16 nebo kdy byla přijata opatření v souladu s odstavcem 5 tohoto článku.

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Depozitář má  sídlo ve stejném členském státě jako správcovská společnost nebo je  v uvedeném státě usazen, má-li sídlo v jiném členském státě.

1. Depozitář má  sídlo v domovském členském státě SKIPCP nebo je v uvedeném státě usazen, má-li sídlo v jiném členském státě.

Odůvodnění

O skutečný společný trh se jedná tehdy, jestliže je možné poskytovat služby související se správou fondu v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie. V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státě.

Ponechání depozitáře ve stejném členském státě, v jakém má sídlo fond, je důležitým bezpečnostním opatřením umožňujícím, aby depozitář plnil své úkoly.

Pozměňovací návrh   84

Návrh směrnice

Čl. 20 - odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Depozitář je  instituce, která podléhá veřejné kontrole. Poskytuje  rovněž dostatečné finanční a odborné záruky pro to, aby mohl účinně vykonávat činnost depozitáře a plnit závazky, které z toho vyplývají.

2. Depozitář je instituce, která podléhá obezřetnostní správě a průběžnému dohledu. Poskytuje  rovněž dostatečné finanční a odborné záruky pro to, aby mohl účinně vykonávat činnost depozitáře a plnit závazky, které z toho vyplývají.

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Depozitář zavede postupy, kterými umožní příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, aby na vyžádání obdržely veškeré informace, které depozitář získal při plnění svých úkolů a jež jsou nezbytné k tomu, aby příslušné orgány dohlížely nad souladem SKIPCP s požadavky podle této směrnice.

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3b. Jestliže domovský členský stát správcovské společnosti není domovským členským státem SKIPCP, depozitář uzavře písemnou dohodu se správcovskou společností umožňující regulaci toku informací, jež jsou nezbytné k tomu, aby mohl depozitář vykonávat všechny funkce uvedené v článku 19 a dalších právních předpisech, nařízeních a správních ustanoveních, které jsou relevantní pro depozitáře v domovském členském státě SKIPCP.

Pozměňovací návrh   87

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3c. Komise přijme prováděcí opatření týkající se opatření, která má přijmout depozitář za účelem plnění svých povinností, pokud jde o SKIPCP spravovaný správcovskou společností se sídlem v jiném členském státě, včetně podrobností, které je nutné zahrnout do standardních dohod, jež má používat depozitář a správcovská společnost podle odstavce 3a.

 

Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Pozměňovací návrh   88

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Žadateli je do šesti měsíců od podání úplné žádosti sděleno, zda mu bylo povolení vydáno. Zamítnutí žádosti musí být zdůvodněno.

2. V případě, že investiční společnost nestanovila správcovskou společnost, je investiční společnosti do šesti měsíců od podání úplné žádosti sděleno, zda bylo povolení vydáno. Zamítnutí žádosti musí být zdůvodněno.

Pozměňovací návrh   89

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Depozitář má  sídlo ve stejném členském státě jako investiční společnost nebo musí být v uvedeném státě usazen, má-li sídlo v jiném členském státě.

1. Depozitář má  sídlo v domovském členském státě SKIPCP nebo musí být v uvedeném státě usazen, má-li sídlo v jiném členském státě.

Odůvodnění

O skutečný společný trh se jedná tehdy, jestliže je možné poskytovat služby související se správou fondu v kterémkoli jiném členském státě Evropské unie. V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státě. Ponechání depozitáře ve stejném členském státě, v jakém má sídlo fond, je důležitým bezpečnostním opatřením umožňujícím, aby depozitář plnil své úkoly.

Pozměňovací návrh   90

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Depozitář je  instituce, která podléhá veřejné kontrole. Poskytuje  rovněž dostatečné finanční a odborné záruky pro to, aby mohl účinně vykonávat činnost depozitáře a plnit závazky, které z toho vyplývají.

2. Depozitář je instituce, která podléhá obezřetnostní správě a průběžnému dohledu.

Pozměňovací návrh   91

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Depozitář zavede postupy, kterými umožní příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, aby na vyžádání obdržely veškeré informace, které depozitář získal při plnění svých úkolů a jež jsou nezbytné k tomu, aby příslušné orgány dohlížely nad souladem SKIPCP s požadavky podle této směrnice.

Pozměňovací návrh   92

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3b. Jestliže domovský členský stát správcovské společnosti není domovským členským státem SKIPCP, depozitář uzavře písemnou dohodu se správcovskou společností umožňující regulaci toku informací, jež jsou nezbytné k tomu, aby mohl depozitář vykonávat všechny funkce uvedené v článku 29 této směrnice a dalších právních předpisech, nařízeních a správních ustanoveních, které jsou relevantní pro depozitáře v domovském členském státě SKIPCP.

Pozměňovací návrh   93

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3c. Komise přijme prováděcí opatření týkající se opatření, která má přijmout depozitář za účelem plnění svých povinností, pokud jde o SKIPCP spravovaný správcovskou společností se sídlem v jiném členském státě, včetně podrobností, které je nutné zahrnout do standardních dohod, jež má používat depozitář a správcovská společnost podle odstavce 3a. Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Pozměňovací návrh   94

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato kapitola se použije v případě jakékoli z těchto operací (dále jen „fúze“):

Pro účely této kapitoly se „fúzemi“ rozumí:

Pozměňovací návrh   95

Návrh směrnice

Článek 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za podmínek vymezených v tomto oddíle a bez ohledu na způsob zřízení SKIPCP stanovený v čl. 1 odst. 3 umožní členské státy fúze mezi:

1. Za podmínek vymezených v této kapitole a bez ohledu na způsob zřízení SKIPCP stanovený v čl. 1 odst. 3 umožní členské státy přeshraniční a vnitrostátní fúze, jak jsou stanoveny v tomto článku, v souladu s jednou či více technikami fúze stanovenými podle článku 34.

a) SKIPCP usazenými na jejich území;

2. Pro účely této směrnice se přeshraniční fúzí rozumí:

b) SKIPCP usazenými na jejich území a SKIPCP usazenými na území jiných členských států.

a) fúze SKIPCP, z nichž nejméně dva jsou usazeny v různých členských státech; a

 

b) fúze SKIPCP usazených v témže členském státě v nově zřízený SKIPCP usazený v jiném členském státě.

 

Techniky fúze používané pro přeshraniční spolupráci musí být upravené právními předpisy domovského členského státu zanikajícího SKIPCP.

 

3. Pro účely této směrnice se vnitrostátní fúzí rozumí fúze SKIPCP uskutečněná v témže členském státě, pokud alespoň jeden z dotčených SKIPCP byl vyrozuměn podle článku 88. Techniky fúze použité pro vnitrostátní fúze musí vyhovovat právním předpisům tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh   96

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) společný návrh podmínek navrhované fúze řádně schválený příslušnými řídícími nebo správními orgány zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP;

a) společný návrh podmínek navrhované fúze řádně schválený zanikajícím SKIPCP i nástupnickým SKIPCP;

Pozměňovací návrh   97

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) potvrzení depozitářů zanikajícího a nástupnického SKIPCP, že ověřili soulad společného návrhu podmínek fúze s touto směrnicí a statutem fondu nebo zakládacími dokumenty jejich SKIPCP včetně závěrů, ke kterým dospěli;

c) prohlášení každého z depozitářů zanikajícího a nástupnického SKIPCP, že, v souladu s článkem 38, ověřili prvky stanovené v písmenech a), f) a g) článku 37 odst. 1 s touto směrnicí a statutem fondu nebo zakládacími dokumenty jejich SKIPCP;

Pozměňovací návrh   98

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) informace o navrhované fúzi, které hodlá poskytnout svým podílníkům.

d) informace o navrhované fúzi, které hodlá zanikající a nástupnické SKIPCP poskytnout navzájem svým podílníkům.

Pozměňovací návrh   99

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto informace budou poskytnuty tak, aby je příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP a příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP mohly číst v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků dotčeného členského státu nebo v jazyce odsouhlaseném příslušnými orgány dotčených členských států.

Pozměňovací návrh   100

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 3 – podostavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP posoudí možný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP, přičemž konzultují příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP, pokud nedospějí k názoru, že možný dopad navrhované fúze na podílníky nástupnického SKIPCP je zanedbatelný.

3. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP bezodkladně předají kopie informací uvedených v odstavci 2 příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického SKIPCP. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP a nástupnického SKIPCP navzájem posoudí možný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP a zhodnotí, zda jsou podílníkům poskytnuty vhodné informace.

Pozměňovací návrh   101

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Považují-li to příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP za nezbytné, mohou požadovat objasnění informací pro podílníky zanikajícího SKIPCP.

Považují-li to příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího nebo nástupnického SKIPCP za nezbytné, mohou požadovat vzájemné objasnění informací pro podílníky zanikajícího nebo nástupnického SKIPCP.

Pozměňovací návrh   102

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozhodnou-li příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP, že navrhovaná fúze by mohla mít významný dopad na podílníky nástupnického SKIPCP, upozorní příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP, které budou požadovat, aby podílníci nástupnického SKIPCP obdrželi náležité a přesné informace o navrhované fúzi.

Příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP informují příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení kopií informací uvedených v odstavci 2, že buď považují informace navržené k poskytnutí podílníkům nástupnického SKIPCP za dostatečné, nebo že požádaly, aby nástupnický SKIPCP tyto informace objasnil. Tuto lhůtu nelze přerušit ani prodloužit.

Pozměňovací návrh   103

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) příslušné orgány po posouzení možného dopadu navrhované fúze na podílníky podle odstavce 3 považují informace navržené k poskytnutí podílníkům zanikajícího SKIPCP a případně nástupnického SKIPCP za dostatečné.

c) příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího a nástupnického SKIPCP považují informace, co se každého týče, navržené k poskytnutí podílníkům za uspokojivé nebo příslušné orgány nástupnického UCITS neprojevily žádnou známku nespokojenosti podle pododstavce 3 odstavce 3.

Pozměňovací návrh   104

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP oznámí zanikajícímu SKIPCP nejpozději do 30 dnů od předložení úplné dokumentace, zda byla fúze povolena, či nikoliv.

5. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP oznámí zanikajícímu SKIPCP nejpozději do 30 dnů od předložení úplné dokumentace stanovené v odstavci 2, zda byla fúze povolena, či nikoliv.

Pozměňovací návrh   105

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě, že příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP požadují další informace, lhůta pro posouzení této dokumentace nesmí být přerušena ani prodloužena. Žádosti o poskytnutí dalších informací musí být odůvodněné, přiměřené a přijatelné.

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby formulace ustanovení o povolení fúze byly jasné, aby nedocházelo ke zbytečnému přerušení či prodlevě.

Pozměňovací návrh   106

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou v souladu s čl. 52 odst. 1 druhým pododstavcem dovolit, aby nástupnické SKIPCP jednaly odchylně od kapitoly VII.

Odůvodnění

V případě fúze se může stát nezbytnou restrukturalizace sloučených portfolií v zájmu zajištění souladu s investiční politikou stanovenou v kapitole VII. Proto by stejná časově omezená odchylka, jaká je stanovena v čl. 52 odst. 1 pro nedávno povolené SKIPCP, měla být umožněna i v tomto případě, aby bylo možné provést nezbytné převody aktiv.

Pozměňovací návrh   107

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby řídící nebo správní orgány zanikajícího SKIPCP a nástupnického SKIPCP vypracovaly společný návrh podmínek fúze.

1. Členské státy požadují, aby zanikající a nástupnické SKIPCP vypracovaly společný návrh podmínek fúze.

Pozměňovací návrh   108

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1 – podostavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Společný návrh podmínek fúze obsahuje tyto údaje:

Společný návrh podmínek fúze stanoví tyto údaje:

Pozměňovací návrh   109

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) očekávaný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP;

c) očekávaný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP, včetně daňových dopadů;

Pozměňovací návrh   110

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k plánovanému datu účinku fúze;

d) přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k plánovanému datu účinku fúze podle čl. 44 odst. 1;

Pozměňovací návrh   111

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1 – podostavec 2 – písm. f a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

fa) pravidla platná pro přenos aktiv a výměnu jednotek;

Pozměňovací návrh   112

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) statut fondu nebo zakládací dokumenty nástupnického SKIPCP.

g) v případě fúze podle čl. 34 písm. b) statut fondu nebo zakládací dokumenty nově zřízeného nástupnického SKIPCP.

Pozměňovací návrh   113

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány nepožadují žádné další informace, jež by měly být zahrnuty do společného návrhu podmínek fúze.

Pozměňovací návrh   114

Návrh směrnice

Článek 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby depozitář zanikajícího SKIPCP a depozitář nástupnického SKIPCP ověřili soulad společného návrhu podmínek fúze s touto směrnicí a statutem fondu nebo zakládacími dokumenty svých SKIPCP.

Členské státy požadují, aby depozitář zanikajícího SKIPCP a depozitář nástupnického SKIPCP ověřili prvky stanovené v písmenech a), f) a g) čl. 37 odst. 1 s touto směrnicí a statutem fondu nebo zakládacími dokumenty svých SKIPCP.

Pozměňovací návrh   115

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby nezávislý auditor schválený v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ověřil:

1. Právní předpisy členských států zanikajícího SKIPCP pověří buď depozitáře nebo nezávislého auditora schváleného v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES, aby ověřil:

Pozměňovací návrh   116

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k plánovanému datu účinku fúze;

a) přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k plánovanému datu účinku fúze podle čl. 44 odst. 1;

Pozměňovací návrh   117

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 1 – písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

aa) případně platby v hotovosti za jednu podílovou jednotku;

Pozměňovací návrh   118

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) metodu výpočtu výměnného poměru.

b) metody výpočtu výměnného poměru a rovněž aktuálního výměnného poměru stanoveného k datu podle čl. 44 odst. 1.

Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 se statutární auditoři zanikajícího SKIPCP a nástupnického SKIPCP považují za nezávislé auditory.

2. Pro účely odstavce 1 se statutární auditoři zanikajícího SKIPCP či statutární auditor nástupnického SKIPCP považují za nezávislé auditory.

Pozměňovací návrh   120

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Znění zprávy nezávislého auditora je bezplatně na žádost poskytnuto podílníkům zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP.

3. Znění zprávy nezávislého auditora či případně depozitáře je bezplatně na žádost poskytnuto podílníkům zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP a jejich příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh   121

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby každý zanikající SKIPCP poskytl svým podílníkům náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby podílníci mohli informovaně posoudit dopad návrhu na svou investici.

1. Členské státy požadují, aby každý zanikající a nástupnický SKIPCP poskytly svým podílníkům náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby mohli informovaně posoudit dopad návrhu na svou investici.

Pozměňovací návrh   122

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP požadují, aby nástupnický SKIPCP poskytl svým podílníkům náležité a přesné informace o navrhované fúzi, pokud o to podle čl. 36 odst. 3 požádají příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP.

vypouští se

Pozměňovací návrh   123

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Podílníci obdrží tyto informace poté, co příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP navrhovanou fúzi podle článku 36 povolí.

3. Podílníci zanikajícího i nástupnického SKIPCP obdrží tyto informace poté, co příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP navrhovanou fúzi podle článku 36 povolí.

Pozměňovací návrh   124

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace budou poskytnuty nejméně 30 dní před datem konání valné hromady podílníků podle článku 41, nebo nejméně 30 dní před navrhovaným datem účinku fúze, jestliže vnitrostátní právo nevyžaduje konání valné hromady podílníků.

Informace budou poskytnuty nejméně 30 dní před posledním dnem pro podání žádosti o odkup nebo vyplacení bez dodatečného poplatku uvedeného v článku 44.

Pozměňovací návrh   125

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Informace poskytnuté podílníkům zanikajícího SKIPCP a případně podílníkům nástupnického SKIPCP obsahují náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby podílníci mohli zasvěceně posoudit možný dopad fúze na svou investici a uplatnit svá práva podle článku 41 a 42.

4. Informace poskytnuté jak podílníkům zanikajícího SKIPCP, tak podílníkům nástupnického SKIPCP obsahují náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby podílníci mohli zasvěceně posoudit možný dopad fúze na svou investici a uplatnit svá práva podle článku 41 a 42.

Pozměňovací návrh   126

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace zahrnují přinejmenším:

Informace zahrnují:

Pozměňovací návrh   127

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) okolnosti a důvody navrhované fúze;

a) okolnosti a důvody týkající se navrhované fúze;

Pozměňovací návrh   128

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) možný dopad navrhované fúze na podílníky, mimo jiné informace o případných podstatných rozdílech v investiční politice a strategii, nákladech, očekávaném výsledku, pravidelném podávání zpráv a možném zeslabení výkonnosti investice;

b) možný dopad navrhované fúze na podílníky, mimo jiné informace o případných podstatných rozdílech v investiční politice a strategii, nákladech, očekávaném výsledku, pravidelném podávání zpráv, možném zeslabení výkonnosti investice a výrazné upozornění pro investory o možném dopadu fúze na jejich daňovou úpravu;

Pozměňovací návrh   129

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zvláštní práva podílníků v souvislosti s navrhovanou fúzí, mimo jiné právo na dodatečné informace, právo obdržet na žádost znění zprávy nezávislého auditora a právo na odkup nebo vyplacení podílových jednotek bez poplatku v souladu s článkem 42.

c) zvláštní práva podílníků v souvislosti s navrhovanou fúzí, mimo jiné právo na dodatečné informace, právo obdržet na žádost znění zprávy nezávislého auditora nebo depozitáře a právo na odkup nebo vyplacení podílových jednotek bez poplatku v souladu s článkem 42 včetně lhůty pro výkon tohoto práva;

Pozměňovací návrh   130

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) příslušné procesní otázky a plánované datum účinku fúze;

d) příslušné procesní otázky, včetně postupu pro převod podílových jednotek, a plánované datum účinku fúze;

Pozměňovací návrh   131

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Jestliže byl zanikající SKIPCP a případně nástupnický SKIPCP uvědoměn podle článku 88, budou informace uvedené v odstavci 4 poskytnuty v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků hostitelského členského státu zanikajícího SKIPCP a případně hostitelského členského státu nástupnického SKIPCP nebo v jazyce schváleném jejich příslušnými orgány. Překlad zajistí SKIPCP, který má poskytnout informace. Překlad věrně zachycuje obsah originálu.

5. Jestliže byl zanikající SKIPCP nebo nástupnický SKIPCP uvědoměn podle článku 88, budou informace uvedené v odstavci 4 poskytnuty v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků hostitelského členského státu příslušného SKIPCP nebo v jazyce schváleném jeho příslušnými orgány. Překlad zajistí SKIPCP, který má poskytnout informace. Překlad věrně zachycuje obsah originálu.

Pozměňovací návrh   132

Návrh směrnice

Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní právní předpisy členských států vyžadují schvalování fúzí mezi SKIPCP podílníky, zajistí členské státy, aby k takovému schválení nebylo třeba více než 75 % hlasů skutečně odevzdaných podílníky přítomnými nebo zastoupenými na valné hromadě podílníků.

Pokud vnitrostátní právní předpisy členských států vyžadují schvalování fúzí mezi SKIPCP podílníky, zajistí členské státy, aby k takovému schválení nebylo třeba více než 75 % hlasů skutečně odevzdaných podílníky přítomnými nebo zastoupenými na valné hromadě podílníků. Toto schválení je závazné pro všechny podílníky.

Odůvodnění

Většinové rozhodnutí je závazné pro všechny podílníky.

Pozměňovací návrh   133

Návrh směrnice

Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovením prvního pododstavce není dotčeno kvorum stanovené vnitrostátními právními předpisy.

Ustanovením prvního pododstavce není dotčeno kvorum stanovené vnitrostátními právními předpisy. Členské státy neudělí případně přísnější přítomnostní kvorum pro přeshraniční fúze než pro vnitrostátní fúze.

Pozměňovací návrh   134

Návrh směrnice

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Právní předpisy členských států stanoví, že podílníci zanikajícího SKIPCP i podílníci nástupnického SKIPCP mají právo na odkup nebo výplatu podílových jednotek, případně jejich přeměnu na podílové jednotky jiného SKIPCP s podobnými investičními politikami, je-li to možné, a to bez poplatku. Toto právo se stává vykonatelným v okamžiku oznámení navrhované fúze podílníkům zanikajícího SKIPCP, případně podílníkům nástupnického SKIPCP. Toto právo zaniká dnem účinku fúze.

1. Právní předpisy členských států stanoví, že podílníci zanikajícího SKIPCP i podílníci nástupnického SKIPCP mají bez jakéhokoli dalšího poplatku než je poplatek, který si ponechává podílový fond ke krytí nákladů snížení míry investic, právo na odkup nebo výplatu podílových jednotek, případně jejich přeměnu na podílové jednotky jiného SKIPCP s podobnými investičními politikami, je-li to možné, a spravovaného toutéž správcovskou společností nebo jakoukoli jinou společností, s níž je správcovská společnost spjata prostřednictvím společného řízení nebo kontroly nebo podstatného přímého nebo nepřímého majetkového podílu. Toto právo nabývá účinnosti v okamžiku oznámení navrhované fúze podílníkům zanikajícího SKIPCP a podílníkům nástupnického SKIPCP v souladu s článkem 40. Toto právo zaniká pět pracovních dní před dnem pro výpočet výměnného poměru podle článku 44.

Pozměňovací návrh   135

Návrh směrnice

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 79 odst. 1 mohou členské státy v případě fúzí mezi SKIPCP povolit příslušným orgánům, aby požadovaly nebo povolily dočasné pozastavení odkupu nebo výplaty podílových jednotek, je-li takové pozastavení odůvodněno ochranou podílníků.

2. Aniž tím budou dotčena ustanovení odstavce 1, odchylně od čl. 79 odst. 1 mohou členské státy v případě fúzí mezi SKIPCP povolit příslušným orgánům, aby požadovaly nebo povolily dočasné pozastavení upisování, odkupu nebo výplaty podílových jednotek, je-li takové pozastavení odůvodněno ochranou podílníků.

Pozměňovací návrh   136

Návrh směrnice

Článek 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby náklady na právní a poradenské služby a administrativní náklady spojené s přípravou a provedením fúze nebyly účtovány přímo ani nepřímo na vrub zanikajícího SKIPCP, nástupnického SKIPCP ani žádného jejich podílníka.

Kromě případů, kdy SKIPCP mají vlastní správu, členské státy zajistí, aby náklady na právní a poradenské služby a administrativní náklady spojené s přípravou a provedením fúze nebyly účtovány na vrub zanikajícího SKIPCP, nástupnického SKIPCP ani žádného jejich podílníka.

Pozměňovací návrh   137

Návrh směrnice

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že fúze nabývá účinku, jakmile jsou převedena všechna aktiva a případně všechna pasiva ze zanikajícího SKIPCP na nástupnický SKIPCP a podílníci zanikajícího SKIPCP obdrží výměnou za své podílové jednotky v zanikajícím SKIPCP podílové jednotky v nástupnickém SKIPCP.

1. U vnitrostátních fúzí stanoví právní předpisy členských států den, kdy fúze nabývá účinnosti, a rovněž den pro výpočet výměnného poměru pro výměnu podílových jednotek zanikajícího SKIPCP za podílové jednotky nástupnického SKIPCP, a případně pro určení příslušné čisté hodnoty aktiv pro platby v hotovosti.

 

U přeshraničních fúzí stanoví právní předpisy domovského členského státu nástupnického SKIPCP dny uvedené v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh   138

Návrh směrnice

Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Za skutečný převod aktiv ze zanikajícího SKIPCP na nástupnický SKIPCP odpovídají depozitáři zanikajícího a nástupnického SKIPCP.

vypouští se

Pozměňovací návrh   139

Návrh směrnice

Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Nabytí účinku fúze se zveřejní všemi vhodnými prostředky způsobem předepsaným právními předpisy domovského členského státu nástupnického SKIPCP.

3. Nabytí účinku fúze se zveřejní všemi vhodnými prostředky způsobem předepsaným právními předpisy domovského členského státu nástupnického SKIPCP a oznámí příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh   140

Návrh směrnice

Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy rovněž zajistí, aby nabytí účinku fúze bylo zveřejněno na internetových stránkách příslušných orgánů domovského členského státu zanikajícího SKIPCP i příslušných orgánů domovského členského státu nástupnického SKIPCP.

vypouští se

Pozměňovací návrh   141

Návrh směrnice

Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 44a

1. Fúze provedená podle písmene a) článku 34 bude mít tyto důsledky:

 

a) všechna tato aktiva a pasiva zanikajícího SKIPCP se převedou na nástupnický SKIPCP nebo případně na depozitáře nástupnického SKIPCP;

 

b) podílníci zanikajícího SKIPCP se stanou podílníky nově zřízeného nástupnického SKIPCP; případně mají navíc nárok na platbu v hotovosti nepřevyšující 10 % čisté hodnoty aktiv svých podílových jednotek v zanikajícím SKIPCP;

 

c) zanikající SKIPCP přestane existovat nabytím účinku fúze.

 

2. Fúze provedená podle písmene b) článku 34 bude mít tyto důsledky:

 

a) všechna tato aktiva a pasiva zanikajícího SKIPCP se převedou na nově zřízený nástupnický SKIPCP nebo případně na depozitáře nástupnického SKIPCP;

 

b) podílníci zanikajícího SKIPCP se stanou podílníky nově zřízeného nástupnického SKIPCP; případně mají navíc nárok na platbu v hotovosti nepřevyšující 10 % čisté hodnoty aktiv svých podílových jednotek v zanikajícím SKIPCP;

 

c) zanikající SKIPCP přestane existovat nabytím účinku fúze.

 

3. Fúze provedená podle písmene c) článku 34 bude mít tyto důsledky:

 

a) veškerá [čistá] aktiva zanikajícího SKIPCP se převedou na nástupnický SKIPCP nebo případně na depozitáře nástupnického SKIPCP;

 

b) podílníci zanikajícího SKIPCP se stanou podílníky nástupnického SKIPCP;

 

c) zanikající SKIPCP nadále existuje, dokud nebyla uhrazena veškerá nezaplacená pasiva.

 

4. Členské státy stanoví, že jsou zavedeny postupy, jimiž správcovská společnost nástupnického SKIPCP stvrzuje depozitářovi nástupnického SKIPCP, že převod aktiv, a případně pasiv, byl dokončen. Pokud nástupnický SKIPCP neurčil správcovskou společnost, vydá toto potvrzení depozitáři nástupnického SKIPCP.

Pozměňovací návrh   142

Návrh směrnice

Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí  Komisi předpisy týkající se  metod, které se používají k výpočtu rizika podle odstavce 3 včetně rizika selhání protistrany při transakcích s OTC deriváty. Komise tyto informace předá ostatním členským státům. Tyto informace budou předmětem výměny názorů v rámci Evropského výboru pro cenné papíry.

4. Komise přijme prováděcí opatření s ohledem na odstavec 1, kde upřesní:

 

a) kritéria k posouzení adekvátnosti procesu řízení rizik uplatňovaného správcovskou společností;

 

b) podrobná pravidla pro přesné a nezávislé hodnocení hodnoty OTC derivátů;

 

c) podrobná pravidla pro obsah a postupy sdělování informací příslušným orgánům domovského členského státu správcovské organizace;

 

Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Pozměňovací návrh   143

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. „Feeder“ SKIPCP je SKIPCP, jenž investuje odchylně od čl. 1 odst. 2 písm. a), článků 45, 47, 50 a čl. 51 odst. 2 písm. c) nejméně 85 % svých aktiv do podílových jednotek jiného SKIPCP (dále jen „ „master“ SKIPCP“) nebo jeho investičního oboru.

1. „Feeder“ SKIPCP je SKIPCP, nebo jeho investiční odbor, jemuž bylo povoleno investovat odchylně od čl. 1 odst. 2 písm. a), článků 45, 47, 50 a čl. 51 odst. 2 písm. c) nejméně 85 % svých aktiv do podílových jednotek jiného SKIPCP (dále jen „ „master“ SKIPCP“) nebo jeho investičního oboru.

Pozměňovací návrh   144

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) finanční derivátové nástroje v souladu s čl. 45 odst. 1 písm. g) a čl. 46 odst. 2 a 3.

b) finanční derivátové nástroje, které lze použít pro účely zajištění, v souladu s čl. 45 odst. 1 písm. g) a čl. 46 odst. 2 a 3.

Pozměňovací návrh   145

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. b) se při výpočtu rizika „feeder“ SKIPCP spojeného s podkladovými aktivy podle čl. 46 odst. 3 třetího pododstavce rovněž berou v úvahu investice „master“ SKIPCP, včetně investic „master“ SKIPCP do finančních derivátových nástrojů a jejich podkladových aktiv, a to poměrně k investici „feeder“ SKIPCP v „master“ SKIPCP.

Pro účely souladu s čl. 46 odst. 3 může „feeder“ SKIPCP vypočítat své celkové riziko týkající se finančních derivátových nástrojů kombinací svého vlastního přímého výpočtu rizika podle písmene b) prvního pododstavce buď se:

 

a) skutečným výpočtem rizika „master“ SKIPCP spojeného s finančními derivátovými nástroji, a to poměrně k investici „feeder“ SKIPCP v „master“ SKIPCP; nebo

 

b) potenciálním maximálním výpočtem rizika spojeného s finančními derivátovými nástroji „master“ SKIPCP stanovenými ve statutu podílového fondu nebo zakládajících listinách „master“ SKIPCP, a to poměrně k investici „feeder“ SKIPCP v „master“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   146

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. „Master“ SKIPCP je SKIPCP, jenž:

3. „Master“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho investiční odbor, jenž:

Pozměňovací návrh   147

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

 

a) musí mít mezi svými podílníky alespoň jeden „feeder“ SKIPCP ;

netýká se českého znění

Pozměňovací návrh   148

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 1 odst. 2 písm. a) a čl. 3 písm. b), pokud má „master“ SKIPCP mezi svými podílníky nejméně dva „feeder“ SKIPCP, není povinen získat kapitál od dalších investorů.

4. Pro „master“ SKIPCP se použijí tyto odchylky:

 

a) pokud má „master“ SKIPCP mezi svými podílníky nejméně dva „feeder“ SKIPCP, čl. 1 odst. 2 písm. a) a čl. 3 písm. b) se nepoužije, přičemž „master“ SKIPCP se může rozhodnout, zda získá kapitál od dalších investorů;

Pokud „master“ SKIPCP získá kapitál pouze od jednoho či více „feeder“ SKIPCP v jiném členském státě, než kde je usazen, nepoužije se kapitola XI a čl. 103 odst. 1.

b) Pokud „master“ SKIPCP získá kapitál pouze od jednoho či více „feeder“ SKIPCP v jiném členském státě, než kde je usazen, nepoužije se kapitola XI a čl. 103 odst. 1.

Odůvodnění

Obsah se nemění, je však nutné přepracovat znění, aby se zabránilo nejasnostem mezi pododstavci 1 a 2.

Pozměňovací návrh   149

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby investice „feeder“ SKIPCP do určitého „master“ SKIPCP podléhaly předchozímu schválení příslušnými orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP.

1. Členské státy zajistí, aby investice „feeder“ SKIPCP do určitého „master“ SKIPCP, které přesahují omezení stanovené v čl. 50 odst. 1 pro investice do jiných SKIPCP, podléhaly předchozímu schválení příslušnými orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   150

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jestliže „feeder“ SKIPCP již vykonával činnost jako SKIPCP, případně i jako „feeder“ SKIPCP v různých „master“ SKIPCP, sdělí mu příslušné orgány nejpozději do 15 pracovních dnů od předložení úplné dokumentace, zda jeho investici do „master“ SKIPCP schválily, či nikoliv.

2. Příslušné orgány sdělí „feeder“ SKIPCP nejpozději do 15 pracovních dnů od předložení úplné dokumentace, zda jeho investici do „master“ SKIPCP schválily, či nikoliv.

Pozměňovací návrh   151

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud jsou „feeder“ SKIPCP i „master“ SKIPCP usazeny ve stejném členském státě a pokud „feeder“ SKIPCP, jeho depozitář a auditor, jakož i „master“ SKIPCP splňují všechny požadavky této kapitoly, udělí příslušné orgány daného členského státu souhlas. Za tímto účelem poskytne „feeder“ SKIPCP příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto dokumenty:

3. Pokud „feeder“ SKIPCP, jeho depozitář a auditor, jakož i „master“ SKIPCP splňují všechny požadavky této kapitoly, udělí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP souhlas. Za tímto účelem poskytne „feeder“ SKIPCP příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto dokumenty:

Pozměňovací návrh   152

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) dohodu mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP podle čl. 55 odst. 1;

c) dohodu mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP nebo vnitřní uplatňování obchodních pravidel podle čl. 55 odst. 1;

Pozměňovací návrh   153

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) prohlášení „master“ SKIPCP, že nedrží podílové jednotky žádného „feeder“ SKIPCP;

vypouští se

Pozměňovací návrh   154

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé depozitáře, dohodu o sdílení informací mezi jejich depozitáři podle čl. 56 odst. 1;

f) pokud mají „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé auditory, dohodu o sdílení informací mezi jejich auditory podle čl. 56 odst. 1.

Pozměňovací návrh   155

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

 

g) mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé auditory, dohodu o sdílení informací mezi jejich auditory podle čl. 57 odst. 1.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   156

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud je „feeder“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „master“ SKIPCP, udělí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP souhlas, jsou-li splněny tyto podmínky:

4. Pokud je „feeder“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „master“ SKIPCP, musí také předložit osvědčení příslušných orgánů „master“ SKIPCP o tom, že tento „master“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho investičním oborem, jenž splňuje podmínky stanovené v čl. 53 odst. 3 písm. b) a c). Dokumenty předkládá „feeder“ SKIPCP v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků domovského členského státu „feeder“ SKIPCP nebo v jazyce schváleném jeho příslušnými orgány.

a) „feeder“ SKIPCP, jeho depozitář a auditor splňují všechny požadavky této kapitoly a „feeder“ SKIPCP předloží pro tyto účely dokumenty podle odstavce 3 tohoto článku;

 

b) „feeder“ SKIPCP doloží, že „master“ SKIPCP má řádné povolení jako SKIPCP, není sám „feeder“ SKIPCP a nedrží podílové jednotky žádného „feeder“ SKIPCP.

 

Pozměňovací návrh   157

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP neprodleně uvědomí příslušné orgány „master“ SKIPCP, zda byl souhlas udělen, či nikoliv.

vypouští se

Pozměňovací návrh   158

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby „feeder“ SKIPCP a příslušný „master“ SKIPCP uzavřely dohodu, aby mohl „feeder“ SKIPCP splnit požadavky stanovené touto směrnicí.

1. Členské státy požadují, aby „master“ SKIPCP poskytl „feeder“ SKIPCP veškeré dokumenty a informace nezbytné k tomu, aby mohl „feeder“ SKIPCP splnit požadavky stanovené touto směrnicí. Za tímto účelem uzavřou „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP dohodu.

Pozměňovací návrh   159

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dohoda obsahuje tyto údaje:

vypouští se

Pozměňovací návrh   160

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) hlavní znaky investičního cíle a politiky „master“ SKIPCP;

vypouští se

Pozměňovací návrh   161

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pravidla, jimž se řídí případné změny investičního cíle a politiky „master“ SKIPCP;

vypouští se

Pozměňovací návrh   162

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) práva a povinnosti „feeder“ SKIPCP, „master“ SKIPCP a jejich správcovských společností.

vypouští se

Pozměňovací návrh   163

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Feeder“ SKIPCP neinvestuje do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP, dokud dohoda podle prvního pododstavce nenabude účinku.

„Feeder“ SKIPCP neinvestuje do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP, dokud dohoda podle prvního pododstavce nenabude účinku. K této dohodě budou mít  bezplatný přístup všichni podílníci, kteří o to požádají.

Pozměňovací návrh   164

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Pokud jsou „master“ i „feeder“ SKIPCP spravovány stejnou správcovskou společností či správním orgánem, může být dohoda nahrazena vnitřním uplatňováním obchodních pravidel zajišťujících plnění požadavků uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   165

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. „Master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby poté, co „master“ SKIPCP nebo „feeder“ SKIPCP zveřejní cenu emise, prodeje, odkupu nebo vyplacení svých podílových jednotek k určitému obchodnímu dni, nemohly být podílové jednotky „master“ SKIPCP ani „feeder“ SKIPCP emitovány, prodány, odkoupeny ani vyplaceny k témuž dni.

2. „Master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP přijmou vhodná opatření, na jejichž základě budou časově koordinovat stanovení a zveřejnění čisté hodnoty jejich aktiv nebo uplatňovat jiné uznávané techniky s cílem zabránit praktikám „market timing“ v podílových jednotkách svých fondů, a předejít tak možnostem arbitráže.

Odůvodnění

Článek 55 odst. 2 požaduje, aby „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP vypočítaly svou čistou hodnotu aktiv ve stejném okamžiku. To by mohlo omezit využití fondů „master-feeder“ v určitých právních řádech, ve kterých je nutné z místních důvodů provést ocenění v konkrétním okamžiku, jenž se vždy neshoduje s okamžikem, ke kterému provádějí svůj výpočet fondy „master“.

Pozměňovací návrh   166

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud „master“ SKIPCP z vlastní vůle nebo na žádost příslušných orgánů dočasně pozastaví odkup nebo vyplácení svých podílových jednotek, je každý z jeho „feeder“ SKIPCP oprávněn pozastavit odkup nebo vyplácení svých podílových jednotek bez ohledu na podmínky stanovené v čl. 79 odst. 2 po stejné období jako „master“ SKIPCP.

3. Pokud „master“ SKIPCP z vlastní vůle nebo na žádost příslušných orgánů dočasně pozastaví odkup, vyplácení nebo upisování svých podílových jednotek, je každý z jeho „feeder“ SKIPCP oprávněn pozastavit odkup, vyplácení nebo upisování svých podílových jednotek bez ohledu na podmínky stanovené v čl. 79 odst. 2 po stejné období jako „master“ SKIPCP.

 

Oprávněním „feeder“ SKIPCP pozastavit upisování není dotčeno jeho právo nezávisle kdykoli rozhodnout o pozastavení upisování.

Pozměňovací návrh   167

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 4 – podostavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Master“ SKIPCP může vstoupit do likvidace až tři měsíce poté, co oznámil všem svým „feeder“ SKIPCP a příslušným orgánům domovských členských států těchto „feeder“ SKIPCP závazné rozhodnutí o likvidaci.

Aniž jsou dotčena zvláštní vnitrostátní ustanovení o nucené likvidaci, může „master“ SKIPCP vstoupit do likvidace až tři měsíce poté, co oznámil všem svým podílníkům a příslušným orgánům domovských členských států těchto „feeder“ SKIPCP závazné rozhodnutí o likvidaci.

Pozměňovací návrh   168

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zůstal nadále „feeder“ SKIPCP na základě dané fúze či rozdělení; nebo

a) zůstal nadále „feeder“ SKIPCP patřící „master“ SKIPCP nebo jinému SKIPCP na základě dané fúze či rozdělení „master“ SKIPCP; nebo

Pozměňovací návrh   169

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fúze ani rozdělení „master“ SKIPCP nenabude účinku, pokud „master“ SKIPCP neposkytne všem svým „feeder“ SKIPCP a příslušným orgánům domovských členských států těchto „feeder“ SKIPCP informace uvedené v článku 40 nebo informace s nimi srovnatelné, a to nejméně 60 dnů před navrhovaným datem účinku.

Fúze ani rozdělení „master“ SKIPCP nenabude účinku, pokud „master“ SKIPCP neposkytne všem svým podílníkům a příslušným orgánům domovských členských států jeho „feeder“ SKIPCP informace uvedené v článku 40 nebo informace s nimi srovnatelné, a to nejméně 60 dnů před navrhovaným datem účinku.

Pozměňovací návrh   170

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP nevydaly souhlas podle prvního pododstavce písm. a), „feeder“ SKIPCP odkoupí nebo vyplatí všechny podílové jednotky v „master“ SKIPCP před tím, než fúze nebo rozdělení „master“ SKIPCP nabude účinku.

Pokud příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP nevydaly souhlas podle prvního pododstavce písm. a), „master“ SKIPCP umožní „feeder“ SKIPCP odkoupit nebo vyplatit všechny podílové jednotky v „master“ SKIPCP před tím, než fúze nebo rozdělení „master“ SKIPCP nabude účinku.

Odůvodnění

V zájmu ochrany investorů by „feeder“ SKIPCP mělo být umožněno odkoupit nebo vyplatit své podílové jednotky, než dojde k fúzi nebo rozdělení „master“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   171

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) údaje, které mají být uvedeny v dohodě podle odst. 1 prvního pododstavce;

a) obsah dohody nebo vnitřního uplatňování obchodních pravidel podle odstavce 1;

Pozměňovací návrh   172

Návrh směrnice

Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ani depozitář „master“ SKIPCP ani depozitář „feeder“ SKIPCP nesmí být při plnění podmínek stanovených v této kapitole v rozporu s jakýmkoli omezením týkajícím se zveřejňování informací nebo s ochranou údajů uloženou dohodou nebo jakýmkoli zákonným, regulačním nebo správním ustanovením, přičemž se takového jednání nesmí dopustit ani depozitář nebo jakákoli osoba jednající svým jménem při odpovědnosti jakéhokoli druhu.

Pozměňovací návrh   173

Návrh směrnice

Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví požadavek, aby byly „feeder“ SKIPCP nebo případně správcovská společnost „feeder“ SKIPCP povinni oznamovat depozitáři „feeder“ SKIPCP veškeré informace o „master“ SKIPCP, jež jsou požadovány pro splnění povinností depozitáře „feeder“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   174

Návrh směrnice

Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Depozitář „master“ SKIPCP neprodleně informuje „feeder“ SKIPCP, případně správcovskou společnost a depozitáře „feeder“ SKIPCP, o nesrovnalostech zjištěných ve vztahu k „master“ SKIPCP.

2. Depozitář „master“ SKIPCP neprodleně informuje příslušné orgány „master“ SKIPCP, „feeder“ SKIPCP, případně správcovskou společnost a depozitáře „feeder“ SKIPCP, o nesrovnalostech zjištěných ve vztahu k „master“ SKIPCP, o nichž se domnívá, že by mohly mít negativní dopad na „feeder“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   175

Návrh směrnice

Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) údaje, které mají být uvedeny v dohodě podle odst. 1 prvního pododstavce;

a) údaje, které mají být uvedeny v dohodě podle odstavce 1;

Pozměňovací návrh   176

Návrh směrnice

Čl. 57 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby v případě, že „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP mají různé auditory, auditoři uzavřeli dohodu o sdílení informací, aby bylo zajištěno plnění povinností obou auditorů.

1. Členské státy požadují, aby v případě, že „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP mají různé auditory, auditoři uzavřeli dohodu o sdílení informací, aby bylo zajištěno plnění povinností obou auditorů, včetně opatření přijatých s cílem splnit požadavky odstavce 2.

Pozměňovací návrh   177

Návrh směrnice

Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Auditor „feeder“ SKIPCP ve své zprávě o auditu zohlední zprávu o auditu „master“ SKIPCP.

2. Auditor „feeder“ SKIPCP ve své zprávě o auditu zohlední zprávu o auditu „master“ SKIPCP. Nejsou-li účetní období „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP totožná, vypracuje auditor „master“ SKIPCP ad hoc zprávu ke stejnému dni závěrky, který má i „feeder“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   178

Návrh směrnice

Čl. 57 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Při plnění podmínek stanovených v této kapitole nesmí být ani auditor „master“ SKIPCP ani depozitář „feeder“ SKIPCP v rozporu s jakýmkoli omezením týkajícím se zveřejňování informací nebo s ochranou údajů uloženou dohodou nebo jakýmkoli zákonným, regulačním nebo správním ustanovením, přičemž se takového jednání nesmí dopustit ani auditor nebo jakákoli osoba jednající svým jménem při odpovědnosti jakéhokoli druhu.

Pozměňovací návrh   179

Návrh směrnice

Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí opatření stanovující údaje, které mají být uvedeny v dohodě podle odst. 1 prvního pododstavce.

3. Komise může přijmout prováděcí opatření stanovující obsah dohody podle odst. 1 prvního pododstavce.

Tato opatření, jejichž účelem je změna této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Pozměňovací návrh   180

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) informace o investici učiněné podle čl. 53 odst. 2;

b) informace o cíli a politice investice, včetně rizikového profilu a zda se výkonnost „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP shodují, nebo do jaké míry a z jakých důvodů se liší, včetně popisu investice učiněné podle čl. 53 odst. 2;

Pozměňovací návrh   181

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) stručný popis „master“ SKIPCP, jeho organizace, investičního cíle a politiky včetně rizikového profilu;

c) stručný popis „master“ SKIPCP, jeho organizace, investičního cíle a politiky včetně rizikového profilu a informace o tom, kde lze získat aktuální prospekt „master“ SKIPCP;

Odůvodnění

Informace o tom, kde lze prospekt „master“ SKIPCP získat, by měly být poskytovány podle písmena c) v prospektu „feeder“ SKIPCP , místo toho aby byl prospekt připojen jako jeho příloha. Takovéto opatření zmenší objem prospektu „feeder“ SKIPCP tím, že v tomto prospektu budou uvedeny základní informace o „master“ SKIPCP společně s jednoznačným odkazem na místo, kde mohou být získány další podrobnosti.

Pozměňovací návrh   182

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) informace, zda „feeder“ SKIPCP investuje do určitého investičního oboru nebo určité třídy podílových jednotek nebo akcií „master“ SKIPCP, a stručný popis této investice;

vypouští se

Pozměňovací návrh   183

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) shrnutí dohody mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP podle čl. 55 odst. 1;

e) shrnutí dohody mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP nebo vnitřního uplatňování obchodních pravidel podle čl. 55 odst. 1;

Pozměňovací návrh   184

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(g) informace, zda se investiční cíl a politika včetně rizikového profilu a výkonnosti „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP shodují, nebo do jaké míry a z jakých důvodů se liší;

vypouští se

Pozměňovací návrh   185

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K prospektu „feeder“ SKIPCP se připojuje aktuální prospekt „master“ SKIPCP.

vypouští se

Odůvodnění

Informace o tom, kde lze prospekt „master“ SKIPCP získat, by měly být poskytovány podle písmena c) v prospektu „feeder“ SKIPCP , místo toho aby byl prospekt připojen jako jeho příloha. Takovéto opatření zmenší objem prospektu „feeder“ SKIPCP tím, že v tomto prospektu budou uvedeny základní informace o „master“ SKIPCP společně s jednoznačným odkazem na místo, kde mohou být získány další podrobnosti.

Pozměňovací návrh   186

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. „Feeder“ SKIPCP uvádí ve všech relevantních propagačních sděleních, že je „feeder“ SKIPCP daného „master“ SKIPCP a jako takový trvale investuje 85 % či více aktiv do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP.

4. „Feeder“ SKIPCP uvádí ve všech relevantních propagačních sděleních, že trvale investuje 85 % či více aktiv do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   187

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a. Na vyžádání poskytne „feeder“ SKIPCP investorům bezplatně papírovou kopii prospektu a výroční a pololetní zprávu „master“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   188

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) datum, od kterého má „feeder“ SKIPCP zahájit investování v „master“ SKIPCP;

c) datum, od kterého má „feeder“ SKIPCP zahájit investování v „master“ SKIPCP, nebo, pokud v „master“ SKIPCP již investuje, datum, kdy jeho investice překročí omezení stanovené podle čl. 50 odst. 1;

Pozměňovací návrh   189

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) prohlášení, že podílníci mají právo požádat o odkup nebo vyplacení svých podílových jednotek bez poplatku ve lhůtě 30 dnů; toto právo se stává vykonatelným v okamžiku poskytnutí informací podle tohoto odstavce.

d) prohlášení, že podílníci mají právo požádat o odkup nebo vyplacení svých podílových jednotek bez jakéhokoli jiného poplatku, než je poplatek, jenž si ponechává fond na pokrytí nákladů na snížení míry investic, ve lhůtě 30 dnů; toto právo se stává vykonatelným v okamžiku poskytnutí informací podle tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh   190

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace jsou poskytnuty nejméně 30 dní před datem zahájení investování „feeder“ SKIPCP v „master“ SKIPCP uvedeným v prvním pododstavci písm. c).

Informace jsou poskytnuty nejméně 30 dní před datem uvedeným v prvním pododstavci písm. c).

Pozměňovací návrh   191

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby „feeder“ SKIPCP neinvestoval do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP před uplynutím třicetidenní lhůty uvedené v odst. 1 druhém pododstavci.

3. Členské státy zajistí, aby „feeder“ SKIPCP neinvestoval do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP v míře překračující omezení podle čl. 50 odst. 1 před uplynutím třicetidenní lhůty uvedené v odst. 1 druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh   192

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Pozměňovací návrh   193

Návrh směrnice

Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. „Feeder“ SKIPCP zajistí, aby jeho investice do „master“ SKIPCP neovlivnila jeho schopnost odkoupit nebo vyplatit své podílové jednotky na žádost podílníků nebo v jiných případech, kdy je to v zájmu podílníků.

vypouští se

Odůvodnění

Touto záležitostí se již zabývá čl. 79 odst. 1.

Pozměňovací návrh   194

Návrh směrnice

Čl. 60 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud v souvislosti s investováním do podílových jednotek „master“ SKIPCP obdrží „feeder“ SKIPCP, jeho správcovská společnost nebo jiná osoba jednající jménem „feeder“ SKIPCP nebo jeho správcovské společnosti provizi, je tato provize vložena do aktiv „feeder“ SKIPCP.

3. Pokud v souvislosti s investováním do podílových jednotek „master“ SKIPCP obdrží „feeder“ SKIPCP, jeho správcovská společnost nebo jiná osoba jednající jménem „feeder“ SKIPCP nebo jeho správcovské společnosti poplatek za distribuci, provizi nebo peněžní plnění, je tento poplatek, provize nebo peněžní plnění vloženo do aktiv „feeder“ SKIPCP.

Pozměňovací návrh   195

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Je-li „master“ SKIPCP usazen ve stejném členském státě jako „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány neprodleně uvědomí „feeder“ SKIPCP o jakémkoli rozhodnutí, opatření, zjištění neplnění podmínek této kapitoly nebo o sdělení podle čl. 101 odst. 1, která se týkají „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře nebo auditora.

1. Je-li „master“ SKIPCP usazen ve stejném členském státě jako „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány neprodleně uvědomí „feeder“ SKIPCP a, pokud to považují za nezbytné, ostatní podílníky o jakémkoli rozhodnutí, opatření, zjištění neplnění podmínek této kapitoly nebo o sdělení podle čl. 101 odst. 1, která se týkají „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře nebo auditora.

Pozměňovací návrh   196

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Je-li „master“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu „master“ SKIPCP neprodleně uvědomí příslušné orgány domovského členského sátu „feeder“ SKIPCP o jakémkoli rozhodnutí, opatření, zjištění neplnění podmínek této kapitoly nebo o sdělení podle čl. 101 odst. 1, která se týkají „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře nebo auditora. Příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP následně neprodleně uvědomí „feeder“ SKIPCP.

2. Je-li „master“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu „master“ SKIPCP neprodleně uvědomí příslušné orgány domovského členského sátu „feeder“ SKIPCP o jakémkoli rozhodnutí, opatření, zjištění neplnění podmínek této kapitoly nebo o sdělení podle čl. 101 odst. 1, která se týkají „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře nebo auditora, a tyto orgány následně neprodleně uvědomí „feeder“ SKIPCP. Pokud to zmíněné orgány považují za nezbytné, sdělí tyto informace neprodleně také ostatním podílníkům.

Pozměňovací návrh   197

Návrh směrnice

Článek 67

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podstatné náležitosti prospektu  jsou  průběžně aktualizovány.

Podstatné náležitosti prospektu jsou aktualizovány každý rok nebo dojde-li k podstatným změnám.

Odůvodnění

Tímto se upřesní pojem „průběžně aktualizovány“.

Pozměňovací návrh   198

Návrh směrnice

Článek 69

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

SKIPCP zasílá  svůj prospekt , jakékoli jeho změny a své výroční a pololetní zprávy příslušným orgánům.

SKIPCP zasílá svůj prospekt , jakékoli jeho změny a své výroční a pololetní zprávy příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP. SKIPCP poskytne tuto dokumentaci příslušným orgánům členskému státu správcovské společnosti, které o ni požádají.

Pozměňovací návrh   199

Návrh směrnice

Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Prospekt může být poskytnut na nosiči trvalého charakteru nebo v elektronické podobě.

2. Prospekt může být poskytnut na nosiči trvalého charakteru nebo na internetových stránkách. Na vyžádání se investorům bezplatně poskytne papírová kopie.

Pozměňovací návrh   200

Návrh směrnice

Čl. 70 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva a pololetní zpráva je investorům dána k dispozici způsobem stanoveným v prospektu a v klíčových údajích pro investory podle článku 73.

3. Výroční zpráva a pololetní zpráva je investorům dána k dispozici způsobem stanoveným v prospektu a v klíčových údajích pro investory podle článku 73. Na vyžádání se investorům bezplatně poskytne papírová kopie výroční a pololetní zprávy.

Pozměňovací návrh   201

Návrh směrnice

Článek 72

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veškerá propagační sdělení určená investorům musí být možné jako taková jasně určit. Jsou korektní, jasná a neklamavá a informace v nich uvedené odpovídají informacím uvedeným v prospektu a klíčových údajích pro investory podle článku 73. Je v nich uvedeno, že existuje prospekt, že jsou k dispozici klíčové údaje pro investory podle článku 73 a na jakých místech a v jakých jazycích mohou investoři nebo potenciální investoři tyto informace nebo dokumenty získat nebo jak k nim mohou mít přístup.

Veškerá propagační sdělení určená investorům musí být možné jako taková jasně určit. Jsou korektní, jasná a neklamavá. Zejména pak jakákoli marketingová sdělení obsahující výzvy k nákupu podílových jednotek SKIPCP a uvádějící konkrétní informace o SKIPCP nesmí obsahovat výroky popírající nebo snižující význam informací uvedených v prospektu a klíčových údajích pro investory podle článku 73. Je v nich uvedeno, že existuje prospekt, že jsou k dispozici klíčové údaje pro investory podle článku 73 a na jakých místech a v jakých jazycích mohou investoři nebo potenciální investoři tyto informace nebo dokumenty získat nebo jak k nim mohou mít přístup.

Pozměňovací návrh   202

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby investiční společnost a správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, připravily krátký dokument s klíčovými údaji pro investory.

1. Členské státy požadují, aby investiční společnost a správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, připravily krátký dokument s klíčovými údaji pro investory. Slova „klíčovými údaji pro investory“ by měla být v tomto dokumentu jasně uvedena, a to v jazyce uvedeném v čl. 89 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh   203

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Klíčové údaje pro investory obsahují informace přinejmenším o následujících klíčových charakteristikách příslušného SKIPCP:

3. Klíčové údaje pro investory poskytují informace o následujících klíčových charakteristikách příslušného SKIPCP:

Pozměňovací návrh   204

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 3 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) identifikace SKIPCP;

Pozměňovací návrh   205

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) přehled dosavadní výkonnosti fondu;

b) přehled dosavadní výkonnosti fondu, nebo případně scénáře výkonnosti;

Pozměňovací návrh   206

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Klíčové údaje pro investory se používají beze změn, kromě překladu, ve všech členských státech, kde je podle článku 88 sděleno uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh.

6. Klíčové údaje pro investory se používají beze změn nebo dodatků, kromě překladu, ve všech členských státech, kde je podle článku 88 sděleno uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh.

Odůvodnění

Aby se v budoucnosti zabránilo dolaďování („gold-plating“) klíčových údajů pro investory, mělo by se zakázat jejich doplňování o další dokumenty.

Pozměňovací návrh   207

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Komise může přijmout prováděcí opatření, která stanoví:

7. Komise přijme prováděcí opatření, která stanoví:

Odůvodnění

Prováděcí opatření na úrovni 2 jsou nezbytná a nelze je chápat jako možnost, o níž rozhodne Komise podle svého uvážení. Prováděcí opatření by měla být k dispozici k datu provedení této směrnice.

Pozměňovací návrh   208

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podrobný obsah klíčových údajů pro investory poskytovaných investorům podle odstavců 2, 3 a 4;

a) podrobný a vyčerpávající obsah klíčových údajů pro investory poskytovaných investorům podle odstavců 2, 3 a 4;

Pozměňovací návrh   209

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podrobný obsah klíčových údajů pro investory poskytovaných investorům v těchto specifických případech:

b) podrobný a vyčerpávající obsah klíčových údajů pro investory poskytovaných investorům v těchto specifických případech:

Pozměňovací návrh   210

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b – podbod v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v) v případě SKIPCP obchodovaných na burze obsah klíčových údajů pro investory poskytovaných investorům upisujícím SKIPCP obchodovaný na burze;

vypouští se

Pozměňovací návrh   211

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 7 – podostavec 1 – písm. b – podbod vi

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vi) v případě strukturovaných SKIPCP, SKIPCP s ochranou kapitálu nebo jiných srovnatelných SKIPCP obsah klíčových údajů pro investory poskytovaných investorům upisujícím strukturované SKIPCP, SKIPCP s ochranou kapitálu nebo jiné srovnatelné SKIPCP, které nabízejí předem stanovenou částku k výplatě v konkrétní časové lhůtě v závislosti výlučně na určitých parametrech, například vývoji určitého indexu;

vi) v případě strukturovaných SKIPCP, SKIPCP s ochranou kapitálu nebo jiných srovnatelných SKIPCP obsah klíčových údajů pro investory poskytovaných investorům, pokud jde o zvláštní vlastnosti těchto SKIPCP;

Pozměňovací návrh   212

Návrh směrnice

Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Klíčové údaje pro investory představují předsmluvní informace. Jsou korektní, jasné a neklamavé. Odpovídají příslušným částem prospektu.

1. Klíčové údaje pro investory představují předsmluvní informace poskytované zdarma. Jsou korektní, jasné a neklamavé. Odpovídají příslušným částem prospektu.

Odůvodnění

Klíčové údaje pro investory by měly být stejně jako v případě zjednodušených prospektů investorům poskytovány bezplatně.

Pozměňovací návrh   213

Návrh směrnice

Čl. 74 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že osobě nevzniká občanskoprávní odpovědnost pouze na základě klíčových údajů pro investory včetně jejich překladu, pokud nejsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu. Klíčové údaje pro investory obsahují v tomto směru jasné upozornění.

2. Členské státy zajistí, že osobě nevzniká občanskoprávní odpovědnost pouze na základě klíčových údajů pro investory včetně jejich překladu, pokud nejsou věcně zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu. Klíčové údaje pro investory obsahují v tomto směru jasné upozornění.

Odůvodnění

Jasnější formulace zabrání chybnému výkladu tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh   214

Návrh směrnice

Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby investiční společnost, jakož i správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, prodávající SKIPCP investorům přímo nebo prostřednictvím smluvního zástupce poskytla investorům přímo nebo prostřednictvím smluvního zástupce klíčové údaje pro investory daného SKIPCP v dostatečném časovém předstihu před navrženým upisováním podílových jednotek daného SKIPCP.

1. Členské státy požadují, aby investiční společnost, jakož i správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, prodávající SKIPCP investorům přímo nebo prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, která jedná svým jménem a na svou plnou a nepodmíněnou odpovědnost, poskytla investorům klíčové údaje pro investory daného SKIPCP v dostatečném časovém předstihu před navrženým upisováním podílových jednotek daného SKIPCP.

Pozměňovací návrh   215

Návrh směrnice

Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby investiční společnost, jakož i správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, neprodávající SKIPCP investorům přímo nebo prostřednictvím smluvního zástupce poskytla klíčové informace pro investory tvůrcům produktů a zprostředkovatelům, kteří investorům prodávají nebo doporučují potenciální investice do daného SKIPCP nebo do produktů zahrnujících riziko související s daným SKIPCP, aby mohli svým stávajícím nebo potenciálním klientům poskytnout všechny relevantní informace o navrhované investici v souladu s informačními povinnostmi, jež jim ukládá příslušné právo Společenství a vnitrostátní právo.

2. Členské státy požadují, aby investiční společnost, jakož i správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, neprodávající SKIPCP investorům přímo nebo prostřednictvím osoby, která jedná svým jménem a na svou plnou a nepodmíněnou odpovědnost, poskytla klíčové informace pro investory zprostředkovatelům, kteří investorům prodávají nebo doporučují potenciální investice do daného SKIPCP. Členské státy stanoví požadavek, aby zprostředkovatelé, kteří investorům prodávají nebo doporučují potenciální investice do SKIPCP, poskytli svým stávajícím nebo potenciálním klientům klíčové údaje pro investory.

Pozměňovací návrh   217

Návrh směrnice

Čl. 75 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Klíčové údaje pro investory se investorům poskytují bezplatně.

Pozměňovací návrh   216

Návrh směrnice

Čl. 75 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Příslušné orgány každého členského státu mohou zpřístupnit veřejnosti ve vyhrazené části svých internetových stránek klíčové údaje pro investory týkající se všech SKIPCP vytvořených a povolených v tomto členském státě.

Odůvodnění

Toto řešení, které bylo již některými členskými státy přijato, umožňuje tyto informace centralizovat a usnadňuje konzultaci a dostupnost stávajících i historických údajů. Je možné je rozšířit na další země.

Pozměňovací návrh   218

Návrh směrnice

Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy povolí investičním společnostem a správcovským společnostem pro každý podílový fond, který spravují, poskytovat klíčové údaje pro investory na nosiči trvalého charakteru nebo prostřednictvím internetových stránek.

1. Členské státy povolí investičním společnostem a správcovským společnostem pro každý podílový fond, který spravují, poskytovat klíčové údaje pro investory na nosiči trvalého charakteru nebo prostřednictvím internetových stránek. Na vyžádání se investorovi bezplatně poskytne papírová kopie.

Pozměňovací návrh   219

Návrh směrnice

Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aktuální verze klíčových údajů pro investory je zároveň k dispozici na internetových stránkách investiční nebo správcovské společnosti.

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby znění odpovídalo směrnici 2004/39/ES. Klíčové údaje pro investory by navíc měly být zveřejňovány na internetových stránkách správního orgánu řídícího SKIPCP, aby se zajistil snadný přístup pro všechny strany.

Pozměňovací návrh   220

Návrh směrnice

Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

 

2. Komise může přijmout prováděcí opatření stanovující konkrétní podmínky, jež musí být splněny při poskytnutí klíčových údajů pro investory na jiném než papírovém nosiči trvalého charakteru a prostřednictvím internetových stránek, které nejsou nosičem trvalého charakteru.

Netýká se českého znění.

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   221

Návrh směrnice

Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Podstatné náležitosti klíčových údajů pro investory jsou průběžně aktualizovány.

2. Podstatné náležitosti klíčových údajů pro investory jsou aktualizovány každý rok nebo dojde-li k podstatným změnám.

Odůvodnění

Tímto se upřesní pojem „průběžně aktualizovány“; tato definice je v souladu se stanoviskem CESR ke klíčovým údajům pro investory (CESR/08-087).

Pozměňovací návrh   222

Návrh směrnice

Čl. 86 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členský stát zajistí dostupnost úplných informací o právních a správních předpisech, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice a souvisejí s uváděním podílových jednotek na trh na jeho území v případě SKIPCP usazeného v jiném členském státě, přičemž tyto informace jsou snadno dostupné prostřednictvím dálkového přístupu a elektronickou cestou. Členské státy zajistí, aby tyto informace byly dostupné v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí a byly jasné, jednoznačné a průběžně aktualizované.

3. Členský stát zajistí dostupnost úplných informací o právních a správních předpisech, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice a souvisejí konkrétně s opatřeními pro uvádění podílových jednotek na trh na jeho území v případě SKIPCP usazeného v jiném členském státě, přičemž tyto informace jsou snadno dostupné prostřednictvím dálkového přístupu a elektronickou cestou. Členské státy zajistí, aby tyto informace byly dostupné v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí a byly jasné, jednoznačné a průběžně aktualizované.

Pozměňovací návrh   223

Návrh směrnice

Čl. 86 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pro účely této kapitoly se SKIPCP rozumí SKIPCP nebo jeho investiční obor.

Pozměňovací návrh   224

Návrh směrnice

Čl. 88 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud SKIPCP navrhuje uvést své podílové jednotky na trh v jiném členském státě, než ve kterém je usazen , nejprve podá sdělení  příslušným orgánům svého domovského  členského státu.

1. Pokud SKIPCP navrhuje uvést své podílové jednotky na trh v jiném než ve svém domovském členském státě, nejprve podá sdělení příslušným orgánům svého domovského členského státu.

Pozměňovací návrh   225

Návrh směrnice

Čl. 88 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sdělení obsahuje informace o opatřeních přijatých pro uvedení podílových jednotek SKIPCP na trh v daném členském státě.

Sdělení obsahuje informace o opatřeních přijatých pro uvedení podílových jednotek SKIPCP na trh v hostitelském členském státě.

Pozměňovací návrh   226

Návrh směrnice

Čl. 88 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají úplnou dokumentaci podle odstavce 1 a 2 příslušným orgánům členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, a to nejdéle jeden měsíc po přijetí sdělení. K dokumentaci připojí osvědčení, že SKIPCP splňuje podmínky uložené touto směrnicí.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají úplnou dokumentaci podle odstavce 1 a 2 příslušným orgánům členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, a to nejdéle pět pracovních dnů po přijetí sdělení a úplné dokumentace podle odstavce 2. K dokumentaci připojí osvědčení, že SKIPCP splňuje podmínky uložené touto směrnicí.

Pozměňovací návrh   227

Návrh směrnice

Čl. 88 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby sdělení podle odstavce 1 a osvědčení podle odstavce 3 byla vyhotovena v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

4. Členské státy zajistí, aby sdělení podle odstavce 1 a osvědčení podle odstavce 3 byla vyhotovena v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, ledaže se SKIPCP domovského členského státu a SKIPCP hostitelského členského státu dohodnou na vyhotovení sdělení podle odstavce 1 a osvědčení podle odstavce 3 v úředním jazyce obou členských států.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   228

Návrh směrnice

Čl. 88 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pro účely postupu pro sdělování stanoveného tímto článkem nepožadují příslušné orgány členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, žádné další dokumenty, potvrzení či informace, než které stanoví tento článek.

6. Pro účely postupu pro sdělování stanoveného tímto článkem nepožadují příslušné orgány členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, žádné dokumenty nesouvisející s uvedením na trh, včetně smluvních dokumentů, jako je formulář žádosti, potvrzení či jiné informace, než které stanoví tento článek, a ani pro ně nepožadují předchozí souhlas.

Odůvodnění

Z tohoto vyjasnění jednoznačně vyplývá, že hostitelský členský stát nemůže požadovat předchozí schválení dokumentů nesouvisejících s uvedením na trh, jako jsou upisovací formuláře pro získávání podílových jednotek.

Pozměňovací návrh   229

Návrh směrnice

Čl. 88 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Domovský členský stát SKIPCP zajistí, aby příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP měly elektronický přístup k dokumentům podle odstavce 2 a případně k jejich překladům a aby tyto dokumenty a překlady byly průběžně aktualizovány.

7. Domovský členský stát SKIPCP zajistí, aby příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP měly elektronický přístup k dokumentům podle odstavce 2 a případně k jejich překladům. Tento stát zajistí, aby SKIPCP tyto dokumenty a překlady průběžně aktualizovaly. SKIPCP oznámí veškeré změny dokumentů uvedených v odstavci 2 příslušnému orgánu hostitelského členského státu a uvede, kde lze tyto dokumenty získat v elektronické podobě.

Pozměňovací návrh   230

Návrh směrnice

Čl. 88 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. V případě změny informací týkajících se opatření pro uvedení podílových jednotek na trh oznámených ve sdělení podle odstavce 1, uvědomí SKIPCP o této změně písemně příslušné orgány hostitelského členského státu před jejím provedením.

8. V případě změny informací týkajících se opatření přijatých pro uvedení podílových jednotek na trh oznámených ve sdělení podle odstavce 1, uvědomí SKIPCP o této změně písemně příslušné orgány hostitelského členského státu před jejím provedením.

Pozměňovací návrh   231

Návrh směrnice

Čl. 89 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly IX, jsou tyto informace a/nebo dokumenty investorům poskytnuty způsobem, který ukládají právní a správní předpisy hostitelského členského státu SKIPCP;

a) aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly IX, jsou tyto informace a/nebo dokumenty investorům poskytnuty způsobem, který ukládají právní a správní předpisy hostitelského členského státu SKIPCP; kromě požadavků na překlad stanovených v této směrnici nejsou žádné další požadavky v této oblasti;

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně vyjádřit, že požadavky na překlad uvedené v čl. 89 odst. 1 písm. b) až d) jsou vyčerpávající a že žádné další požadavky ze strany hostitelského členského státu SKIPCP by neměly být možné.

Pozměňovací návrh   232

Návrh směrnice

Čl. 89 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) klíčové údaje pro investory podle článku 73 se poskytují v překladu do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského členského státu SKIPCP nebo do jazyka, který příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP schválily;

b) klíčové údaje pro investory podle článku 73 se poskytují v překladu do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského členského státu SKIPCP nebo do jazyka, který příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP schválily, podle rozhodnutí SKIPCP;

Odůvodnění

Jazyk klíčových údajů pro investory je volen na základě daných ustanovení, avšak rozhodnutí je ponecháno na SKIPCP.

Pozměňovací návrh   233

Návrh směrnice

Čl. 90 – odst. 1 – podostavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) formu a rozsah informací podle čl. 86 odst. 3;

a) rozsah informací podle čl. 86 odst. 3;

Pozměňovací návrh   234

Návrh směrnice

Čl. 90 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) formu a obsah standardního vzorového sdělení, které SKIPCP použije pro účely sdělení podle čl. 88 odst. 1;

a) formu a obsah sdělení, které SKIPCP použije pro účely sdělení podle čl. 88 odst. 1;

Odůvodnění

Prováděcí opatření týkající se sdělení by měly usilovat o co největší harmonizaci.

Pozměňovací návrh   235

Návrh směrnice

Čl. 92 – odst. 1

Znění navržené Komisí

 

1. Členské státy určí orgány, které budou příslušné k plnění úkolů stanovených v této směrnici. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení jejich působnosti.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   236

Návrh směrnice

Čl. 92 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Orgány domovského členského  státu SKIPCP  jsou příslušné k dohledu nad tímto SKIPCP. Orgány hostitelského členského  státu SKIPCP  jsou však příslušné k dohledu nad dodržováním ustanovení spadajících mimo oblast působnosti této směrnice a požadavků stanovených články 87 a 89.

3. Orgány domovského členského státu SKIPCP jsou příslušné k dohledu nad tímto SKIPCP, a to případně i podle článku 17a. Orgány hostitelského členského  státu SKIPCP  jsou však příslušné k dohledu nad dodržováním ustanovení spadajících mimo oblast působnosti této směrnice a požadavků stanovených články 87 a 89.

Pozměňovací návrh   237

Návrh směrnice

Čl. 93 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) požadovat pozastavení odkupu nebo vyplacení podílových jednotek v zájmu podílníků nebo veřejnosti;

j) požadovat pozastavení emise, odkupu nebo vyplacení podílových jednotek v zájmu podílníků nebo veřejnosti;

Pozměňovací návrh   238

Návrh směrnice

Čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Aniž jsou dotčena pravidla pro sankce za porušení ostatních vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, členské státy především stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce, které se týkají povinnosti koncipovat klíčové údaje pro investory tak, aby jim retailoví investoři snadno porozuměli podle čl. 73 odst. 5.

1. Členské státy stanoví pravidla pro opatření a sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich provádění. Aniž jsou dotčeny postupy pro odebírání povolení nebo právo členských států ukládat trestněprávní sankce, zajistí členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zejména možnost přijímání přiměřených správních opatření nebo ukládání správních sankcí vůči osobám odpovědným za nedodržování ustanovení přijatých pro provedení této směrnice. Přijatá opatření a stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Aniž jsou dotčena pravidla pro opatření a sankce za porušení ostatních vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, členské státy především stanoví účinné, přiměřené a odrazující opatření a sankce, které se týkají povinnosti koncipovat klíčové údaje pro investory tak, aby jim retailoví investoři snadno porozuměli podle čl. 73 odst. 5.

Pozměňovací návrh   239

Návrh směrnice

Čl. 94 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly zveřejnit jakékoli opatření nebo sankci, které budou uloženy za porušení předpisů přijatých při provádění této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným osobám.

2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly zveřejnit jakékoli opatření nebo sankci, které budou uloženy za porušení předpisů přijatých při provádění této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy, poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným osobám.

Pozměňovací návrh   240

Návrh směrnice

Čl. 96 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná správní a organizační opatření k usnadnění spolupráce podle tohoto odstavce.

Členské státy přijmou nezbytná správní a organizační opatření k usnadnění spolupráce mezi příslušnými orgány, včetně dvoustranných a mnohostranných dohod o spolupráci s příslušnými orgány jiných členských států, aby tak mohly zajišťovat odpovídající dohled nad SKIPCP a správcovskou společností a plně vykonávat své povinnosti podle této směrnice. Takové dohody mohou zahrnovat vzájemné delegování úkolů dohledu nebo aby jeden nebo více příslušných orgánů sdílelo úkoly dohledu nad SKIPCP, které jsou řízeny správcovskou společností na základě svobodného poskytování služeb prostřednictvím zřízení pobočky.

Pozměňovací návrh   241

Návrh směrnice

Čl. 96 – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Má-li příslušný orgán oprávněné důvody se domnívat, že se subjekty, na něž se nevztahuje jeho dohled, dopouštějí či dopustily na území jiného členského státu jednání, jež je v rozporu s touto směrnicí, oznámí tuto skutečnost co nejkonkrétnějším způsobem příslušnému orgánu tohoto jiného členského státu. Tento orgán přijme příslušná opatření. O výsledku těchto opatření a v co nejširším rozsahu také o významných skutečnostech průběžného vývoje situace informuje příslušný orgán, který učinil oznámení. Tímto odstavcem není dotčena příslušnost příslušného orgánu, který informace předal.

Pozměňovací návrh   242

Návrh směrnice

Čl. 97 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příslušné orgány, jež si vyměňují informace s jinými příslušnými orgány podle této směrnice, mohou při jejich sdělení oznámit, že tyto informace nesmí být zveřejněny bez jejich výslovného souhlasu, a v takovém případě mohou být tyto informace vyměňovány pouze pro účely, pro které tyto orgány daly svůj souhlas.

Pozměňovací návrh   243

Návrh směrnice

Čl. 97 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odstavce 1  a 4  nevylučují výměnu informací mezi příslušnými orgány uvnitř jednoho členského státu nebo mezi několika členskými státy, jestliže tyto orgány jsou :

5. Odstavce 1 a 4 nevylučují výměnu informací uvnitř členského státu nebo mezi více členskými státy, mezi příslušnými orgány; a:

Pozměňovací návrh   244

Návrh směrnice

Čl. 102 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušné  orgány odůvodní  každé rozhodnutí o zamítnutí povolení a každé zamítavé rozhodnutí učiněné při provádění obecných opatření přijatých k uplatňování této směrnice a sdělí je žadatelům.

1. Příslušné  orgány odůvodní  písemně každé rozhodnutí o zamítnutí povolení a každé zamítavé rozhodnutí učiněné při provádění obecných opatření přijatých k uplatňování této směrnice a sdělí je žadatelům.

Pozměňovací návrh   245

Návrh směrnice

Čl. 102 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že rozhodnutí přijatá ve vztahu k SKIPCP podle právních a správních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí lze napadnout u soudu; totéž právo se uplatní, pokud není přijato žádné rozhodnutí do šesti měsíců od podání žádosti o povolení podané SKIPCP, která obsahuje všechny informace požadované podle platných předpisů.

2. Členské státy stanoví, že jakékoli rozhodnutí přijaté podle právních a správních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí je řádně odůvodněné a že je lze napadnout u soudu. Právo napadnout tato rozhodnutí u soudu se uplatní také v případě, že ohledně žádosti o povolení, která obsahuje všechny požadované informace, není přijato žádné rozhodnutí do šesti měsíců od jejího podání.

Pozměňovací návrh   246

Návrh směrnice

Čl. 103 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každé rozhodnutí o odnětí  povolení a každé jiné závažné opatření přijaté proti SKIPCP nebo každé pozastavení odkupu nebo vyplácení, které mu je nařízeno, sdělí  orgány domovského  členského státu SKIPCP  bezodkladně orgánům hostitelských  členských států SKIPCP .

2. Každé rozhodnutí o odnětí povolení a každé jiné závažné opatření přijaté proti SKIPCP nebo každá emise, pozastavení odkupu nebo vyplácení, které mu je nařízeno, sdělí orgány domovského členského státu SKIPCP bezodkladně orgánům hostitelských členských států SKIPCP, a pokud se správcovská společnost SKIPCP nalézá v jiném členském státě, příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti.

Pozměňovací návrh   247

Návrh směrnice

Čl. 103 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti a příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP jsou oprávněny přijmout opatření vůči správcovské společnosti, pokud tato společnost porušuje pravidla v rámci jejich příslušné odpovědnosti.

Pozměňovací návrh   248

Návrh směrnice

Čl. 103 – odst. 4 – podostavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud i přes opatření přijatá příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP nebo proto, že se taková opatření ukáží jako nepřiměřená, nebo proto, že domovský členský stát SKIPCP nepřijme opatření v přiměřené lhůtě, SKIPCP jedná i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy investorů hostitelského členského státu SKIPCP, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP podniknout následující kroky:

4. Pokud i přes opatření přijatá příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP nebo proto, že se taková opatření ukáží jako nepřiměřená, nebo proto, že domovský členský stát SKIPCP nepřijme opatření v přiměřené lhůtě, SKIPCP jedná i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy investorů hostitelského členského státu SKIPCP, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP na tomto základě podniknout následující kroky:

Pozměňovací návrh   249

Návrh směrnice

Čl. 103 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) upozornit Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry.

b) v případě nutnosti upozornit Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry.

Pozměňovací návrh   250

Návrh směrnice

Čl. 103 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby na jejich území bylo možné SKIPCP doručovat písemnosti nezbytné pro případná opatření přijatá hostitelským členským státem SKIPCP podle odstavců 2 až 4.

5. Členské státy zajistí, aby na jejich území bylo možné podle jejich vnitrostátních právních předpisů SKIPCP doručovat písemnosti nezbytné pro případná opatření přijatá hostitelským členským státem SKIPCP podle odstavců 2 až 4.

Pozměňovací návrh   251

Návrh směrnice

Čl. 104 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud je to pro výkon pravomocí týkajících se dohledu nezbytné, informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti  příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti  o veškerých opatřeních přijatých hostitelským členským státem správcovské společnosti  podle čl. 18  odst. 6, jež zahrnují sankce uložené správcovské společnosti nebo omezení její činnosti.

2. Pokud je to pro výkon pravomocí týkajících se dohledu nezbytné, informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti  příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti  o veškerých opatřeních přijatých hostitelským členským státem správcovské společnosti  podle čl. 18  odst. 6, jež zahrnují opatření a sankce uložené správcovské společnosti nebo omezení její činnosti.

Pozměňovací návrh   252

Návrh směrnice

Čl. 104 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti uvědomí neprodleně příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP o veškerých problémech zjištěných na úrovni správcovské společnosti, které by ovlivnily schopnost správcovské společnosti řádně plnit své povinnosti vůči fondu, a o jakémkoli porušení povinností podle kapitoly III.

Pozměňovací návrh   253

Návrh směrnice

Čl. 104 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP uvědomí neprodleně příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti o veškerých problémech zjištěných na úrovni UCITS, které by ovlivnily schopnost správcovské společnosti řádně plnit své povinnosti a dodržovat příslušná pravidla.

Pozměňovací návrh   254

Návrh směrnice

Článek 109 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 109a

Komise do ...* předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice.

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum, ke kterému uplynou tři roky od vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Povinnost předložit zprávu o provádění Parlamentu a Radě umožní analyzovat dosažený pokrok a najít možné nedostatky a stanovit nové úkoly pro rámec SKIPCP. Práce na této směrnici musí pokračovat, aby se zajistilo, že odvětví investičních fondů v EU zůstane konkurenceschopné.

Pozměňovací návrh   255

Návrh směrnice

Čl. 110 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 3 písm. b), čl. 2 odst. 1 písm. e), čl. 2 odst. 1 písm. f), čl. 2 odst. 1 písm. n), článkem 4, čl. 5 odst. 2, čl. 16 odst. 5, čl. 19 odst. 1, čl. 19 odst. 3 písm. a), čl. 19 odst. 3 písm. d), čl. 19 odst. 3 písm. e), články 34 až 44, čl. 45 odst. 1 uvozující větou, čl. 45 odst. 3, čl. 49 odst. 3, čl. 51 odst. 1, čl. 51 odst. 2 prvním pododstavcem uvozující větou, články 53 až 62, čl. 63 odst. 1, článkem 64, čl. 65 odst. 2, čl. 65 odst. 3, články 66, 67, 69, 70, 72, 73 až 77, čl. 78 odst. 1. písm. b), čl. 78 odst. 2 písm. a) druhou odrážkou, článkem 81, čl. 83 odst. 1 písm. b), čl. 84 písm. b), články 85, 86 až 96, čl. 102 odst. 3, čl. 103 odst. 1, čl. 103 odst. 3 až 5, články 105, 110 až 112 a přílohou I nejpozději do […]. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 3 písm. b), čl. 2 odst. 1 písm. e), čl. 2 odst. 1 písm. f), čl. 2 odst. 1 písm. n), článkem 4, čl. 5 odst. 2, čl. 16 odst. 5, čl. 19 odst. 1, čl. 19 odst. 3 písm. a), čl. 19 odst. 3 písm. d), čl. 19 odst. 3 písm. e), články 34 až 44, čl. 45 odst. 1 uvozující větou, čl. 45 odst. 3, čl. 49 odst. 3, čl. 51 odst. 1, čl. 51 odst. 2 prvním pododstavcem uvozující větou, články 53 až 62, čl. 63 odst. 1, článkem 64, čl. 65 odst. 2, čl. 65 odst. 3, články 66, 67, 69, 70, 72, 73 až 77, čl. 78 odst. 1. písm. b), čl. 78 odst. 2 písm. a) druhou odrážkou, článkem 81, čl. 83 odst. 1 písm. b), čl. 84 písm. b), články 85, 86 až 96, čl. 102 odst. 3, čl. 103 odst. 1, čl. 103 odst. 3 až 5, články 105, 110 až 112 a přílohou I nejpozději do 1. ledna 2011. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

Odůvodnění

I když jsou změny v této směrnici dost podstatné, je její rychlé provedení velmi důležité pro zajištění toho, aby se využily předpokládané výnosy v rozumném časovém rámci.

Pozměňovací návrh   256

Návrh směrnice

Čl. 111 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odkazy na zjednodušený prospekt se považují za odkazy na klíčové údaje pro investory podle článku 73.

Pozměňovací návrh   257

Návrh směrnice

Čl. 112 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Komise do 1. července 2010 přijme a zveřejní prováděcí opatření uvedená v článcích 12, 14, 20, 30, 46 a 73.

Pozměňovací návrh   258

Návrh směrnice

Příloha I – tabulka A – bod 1 – prostřední sloupec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Údaje týkající se správcovské společnosti

1. Údaje týkající se správcovské společnosti, včetně informace o tom, zda má správcovská společnost sídlo v jiném členském státě než v domovském členském státě SKIPCP.

Pozměňovací návrh   259

Návrh směrnice

Příloha I – seznam B – bod V – odrážka 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– transakční náklady

vypouští se

Odůvodnění

Začlenění transakčních nákladů jako nového údaje pravidelných zpráv ponechává otázku výpočtu otevřenou. Přínos takového kroku je zpochybnitelný.

(1)

Úř. věst. L 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Obecná historie SKIPCP

SKIPCP (Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) jsou harmonizovaným produktem investičních fondů, v jehož rámci se investuje podle definované investiční politiky, a mohou fungovat v rámci celé Evropské unie. Investiční fondy poskytují jednotlivým investorům možnost investovat poměrně malé objemy kapitálu do diverzifikovaného portfolia, které je profesionálně spravované. Rámcová směrnice o SKIPCP 85/611/EHS zavádí vysoký stupeň ochrany investorů a transparentnosti nákladů a současně stanovuje základní požadavky na organizaci a správu fondů a v oblasti dohledu nad nimi.

Směrnice byla několikrát pozměněna(1), přičemž mezi hlavní aktualizace z poslední doby patří směrnice 2001/107/ES („směrnice o správcovských společnostech“) a směrnice 2001/108/ES („směrnice o produktech“). Účelem těchto změn bylo umožnit investice do nových druhů aktiv, zlepšit informovanost investorů, rozšířit rozsah činnosti správcovských společností a zavést kapitálové požadavky pro správcovské společnosti.

Značka SKIPCP zaznamenala úspěch, neboť se prodává nejen po celé EU, ale také v Asii a Latinské Americe a celkový objem aktiv dosahoval na konci června 2008 5,6 bilionů EUR(2).

2. Důvody revize

Evropský trh investičních fondů je roztříštěný, přičemž průměrný objem fondu je ve srovnání s USA velmi malý, což vede k zbytečně vysokým nákladům pro investora.

Komise v roce 2004 zahájila spolu se skupinou odborníků v oblasti správy aktiv šetření, po kterém v červenci 2005 následovala zelená kniha a poté v listopadu 2006 bílá kniha, na jejichž základě proběhla konzultace s odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami. Šetření Komise odhalilo nedostatky a poukázalo na nezbytnost revidovat některé části režimu SKIPCP III a začlenit některé nové mechanismy do rámcové směrnice. Má-li se zajistit, aby regulační rámce byl i nadále účinný v rámci rychle se vyvíjejících trhů a přizpůsobil se potřebám investorů a aby bylo evropské odvětví investičních fondů konkurenceschopné, je třeba provést reformu právních požadavků na produkt SKIPCP.

Tato opatření jsou součástí tzv. balíčku pro efektivnost trhu, SKIPCP IV, zaměřeného na zvýšení úspor z rozsahu a podporu hospodářské soutěže v rámci evropského odvětví investičních fondů s cílem snížit náklady pro investory a zároveň zajistit vysoký stupeň jejich ochrany. Bylo zjištěno zejména šest oblastí, v nichž bude zapotřebí změnit nebo doplnit stávající rámec.

3. Obsah a postoj zpravodaje

Zpravodaj vítá práci, kterou Komise vykonala v souvislosti se zlepšováním rámce pro harmonizované evropské investiční fondy, a podporuje navrhované změny, ale navrhuje některé další zlepšení textu. Vyjadřuje však politování nad prodlevou ohledně pasu pro správcovské společnosti.

3.1 Fúze

Nová ustanovení o fúzích v této směrnici zavádějí evropský právní rámec pro vnitrostátní i přeshraniční fúze fondů, a dávají tak možnost dosáhnout větších úspor z rozsahu.

Komise ve své bílé knize(3) oznámila, že předloží sdělení o zdaňování přeshraničních fúzí fondů. Toto sdělení má být založeno na judikatuře ESD, jelikož přeshraniční fúze by stejně jako vnitrostátní fúze měly být řešeny daňově neutrálním způsobem (na základě vnitrostátních daňových pravidel o kapitálových ziscích). Na toto sdělení se stále čeká.

Zpravodaj žádá Komisi, aby toto sdělení předložila před provedením této směrnice a aby pokračovala v práci na směrnici o zdaňování fúzí fondů podle zásad uvedených ve směrnicích 90/434/EHS a 2005/65/ES a aby se tato směrnice vážně zabývala překážkami zdanění. Je zapotřebí stanovit jasná pravidla s cílem zajistit, aby se výhody navrhovaného rámce fúzí mohly využít v souvislosti s konsolidací trhu, lepší efektivností a nižšími náklady pro investora.

3.2 Master/Feeder

S cílem dosáhnout efektivnosti trhu prostřednictvím rozšíření fondů menší než optimální velikosti, zavedla Komise nová ustanovení o slučování fondů. Prostřednictvím tzv. struktury master/feeder může fond SKIPCP investovat 85 % a více do „master“ SKIPCP (který sám není „feeder“ SKIPCP), což umožňuje šetřit náklady díky společné správě aktiv fondu.

Zpravodaj je toho názoru, že i když je postup slučování řešen podrobně, některá z navrhovaných ustanovení by mohla být zjednodušena, a že je možné další zefektivnění výměny informací mezi regulačními orgány. Zpravodaj také přidal ustanovení, která posilují ochranu investorů v případě likvidace.

3.3 Klíčové údaje pro investory

Klíčové údaje pro investory nebo klíčový informační dokument má nahradit stávající zjednodušený prospekt. Tento dokument bude poskytován potenciálním investorům a bude činit srovnávání klíčových prvků investičního produktu jednodušším a současně umožní investorům rozhodovat se na základě dostupných informací. Klíčové údaje pro investory budou mít rozsah dvou stran a jejich obsah bude plně harmonizovaný. Ustanovení úrovně 1 uvádějí jen hlavní prvky, podrobnosti budou určeny na úrovni 2(4) na základě spotřebitelských testů.

Zpravodaj navrhuje, aby bylo jasně stanoveno, že klíčové údaje pro investory budou poskytovány bezplatně. Další významná změna, kterou zpravodaj navrhuje, se týká prováděcích opatření ke klíčovým údajům pro investory. Zpravodaj navrhuje, aby se Evropská komise zavázala k jejich přijetí. Žádá Komisi, aby je přijala před rokem 2011, a umožnila tak jejich včasné provedení. Zpravodaj rovněž navrhl změny s cílem zajistit, aby požadavky týkající se údajů byly v souladu se zněním a ustanoveními v rámci MiFID.

3.4 Sdělování

Zjednodušení stávajícího postupu pro sdělování prostřednictvím přístupu založeného na komunikaci mezi regulačními orgány a elektronického předávání dokumentů se stane jednou z hlavních výhod balíčku pro efektivnost trhu. Tím, že se dokumentace sdělení domácího orgánu dohledu nad SKIPCP pošle orgánům hostitelského členského státu, na základě čehož mohou SKIPCP okamžitě zahájit uvádění svých podílových jednotek na trh v hostitelském členském státě, se umožní rychlejší a méně nákladný přístup do jiného členského státu. Tento přístup se pak odrazí ve větším výběru a nižších nákladech pro investora. Hostitelský členský stát nebude moci požadovat dodatečnou dokumentaci nebo druhé schválení, což zabrání ochranným pokusům při přeshraničním uvádění fondů SKIPCP na trh.

Zjednodušená a harmonizovaná ustanovení o sdělování jsou významným a klíčovým posunem. Zpravodaj je však toho názoru, že měsíční časová lhůta poskytovaná domácím orgánům dohledu nad SKIPCP na vykonání kontroly úplnosti dokumentace a vydání osvědčení potvrzující soulad se směrnicí je neodůvodněně dlouhá a neslučuje se s ustanoveními o sdělování u jiných produktů. (5) Zpravodaj navrhuje tuto lhůtu zkrátit na 5 pracovních dnů.

3.5 Spolupráce orgánů dohledu

Návrh předložený Komisí výrazně posiluje spolupráci mezi orgány dohledu.

Zpravodaj vítá změny, jejichž prostřednictvím jsou orgánům dohledu poskytovány nástroje nezbytné pro účinné a přiměřené plnění jejich úkolů. Tato ustanovení se zaměřují na mnohé aspekty, jež jsou důležité pro zajištění účinného dohledu nad přeshraničními fúzemi, strukturami master/feeder a pasem správcovských společností a pro zabezpečení možnosti posílení.

3.6 Pas správcovských společností

Pas správcovských společností („Management Company Passport“, MCP) byl součástí již minulé revize SKIPCP(6) zaměřené na právo správcovských společností nabízet služby kolektivní správy portfolií v rámci celé EU v souladu se zásadou svobody poskytování služeb stanovenou ve Smlouvě(7). Pas se však nikdy v praxi neuplatnil.

Komise měla od zveřejnění zelené knihy v roce 2005 za cíl zavést MCP pro všechny druhy fondů(8). Hospodářský výnos pasu by mohl dosahovat výše až 762 milionů EUR ročně(9). Nedávno se vyskytly určité vážné obavy ohledně dohledu nad vzdálenou správcovskou společností. Komise požaduje po Evropském výboru regulátorů trhu s cennými papíry (CESR), aby do1. listopadu 2008 předložil doporučení o technických otázkách a otázkách dohledu v souvislosti s možným uplatňováním MCP a zavázala se, že svůj návrh pozmění do konce tohoto volebního období.

Zpravodaj bere tyto obavy vážně. Je si jist, že MCP by přispěl k vytvoření skutečného společného trhu v odvětví investičních fondů, vedl by k značným ekonomickým výhodám a současně by umožnil vysokou úroveň ochrany investorů. Proto přijal politické rozhodnutí zavést první základní ustanovení na úrovni 1 s cílem umožnit přesun služeb kolektivní správy portfolií. Zpravodaj se bude zabývat zbývajícími podrobnostmi, které zůstaly otevřené, prostřednictvím změn, které navrhne poté, co obdrží doporučení CESR. Zpravodaj očekává, že doporučení CESR bude obsahovat jednoznačné návrhy řešení technických otázek. Zpravodaj zaujímá optimistický postoj, pokud jde o řešení zbývajících otázek.

4. Časový rozvrh

Na dokončení této směrnice zbývá velmi málo času. Je v zájmu orgánů EU, investorů, daného odvětví i členských států, aby byl návrh přijat před koncem tohoto volebního období. Předpokládá se velmi náročný časový rozvrh, který má zajistit dosažení tohoto cíle.

(1)

Směrnice 85/611/EHS byla změněna těmito akty: směrnicí Rady 88/220/EHS ze dne 22. března 1988, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES ze dne 29. června 1995 (Úř. věst. L 168, 18.7.1995, s. 7), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/64/ES ze dne 7. listopadu 2000 (Úř. věst. L 290, 17.11.2000, s. 27), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES ze dne 21. ledna 2002 (Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 20), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES ze dne 21. ledna 2002 (Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 35); směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9), a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/18/ES, kterou se mění směrnice 85/611/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 42)

(2)

EFAMA Trendy v evropském odvětví investičních fondů v druhém čtvrtletí 2008 , zveřejněny 9. září 2008.

(3)

SEK (2006)1451 SEK (2006)1452, s. 6–7.

(4)

Práce na úrovni 2 pokračují, ale CESR už vypracoval doporučení ohledně obsahu a formy zveřejněných informací v rámci klíčového informačního dokumentu pro SKIPCP (CESR/08-087, doporučení CESR pro Evropskou komisi z února 2008).

(5)

Čl. 18 odst. 1 směrnice 2001/34/ES (směrnice o prospektech) stanoví lhůtu tří pracovních dnů.

(6)

Směrnice 2001/107/ES

(7)

V článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství je stanovena svoboda poskytování služeb příjemci v jiném členském státu.

(8)

Korporátní, smluvní a podílové fondy

(9)

Hodnocení dopadu vypracované Komisí, SEK(2006)1451 (zveřejněno současně s bílou knihou o investičních fondech).


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (19. 11. 2008)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Navrhovatel: Jean-Paul Gauzès

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

Pas správcovské společnosti

Poslední revize směrnice č. 2001/107/ES vytvořila pas správcovské společnosti, aby správcovské společnosti měly právo nabízet služby kolektivní správy portfolií v celé EU. Jeho cílem bylo přispět k vytvoření skutečného společného trhu pro průmysl fondů v EU.

Toto rozhodnutí bylo přijato na základě článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství, která zakotvuje volný pohyb přeshraničních služeb.

Pas však nikdy nefungoval v praxi.

Pro dodržení pasu správcovské společnosti při zajišťování řádné ochrany investora udělila Komise Evropskému výboru regulátorů s cennými papíry mandát do 1. listopadu 2008 pro sdělení rady o těchto záměrech s cílem zahrnout odpovídající ustanovení do směrnice SKIPCP do konce legislativního období.

Vědom si hospodářsky potenciálních výhod, které může přinést pas správcovské společnosti jak evropskému průmyslu, tak investorům, se váš zpravodaj přiklání k úplnému pasu správcovských společností na tak dlouho, jak dlouho je dohled účinný a investor je řádně chráněn. Věří přitom, že tyto záměry mohou být sladěny.

Pro dosažení tohoto cíle navrhuje váš zpravodaj následující změny:

– s cílem zajistit jasnost státní příslušnosti SKIPCP a vlastní dohled je nezbytná koherentnost mezi: sídlem fondu, právním předpisem uplatňovaným na ustavení a fungování SKIPCP a příslušnými orgány, které odpovídají za povolení SKIPCP a uplatňování pravidel týkajících se ustavení a fungování SKIPCP.

– k výběru správcovské společnosti přihlédne příslušný orgán odpovídající za povolení SKIPCP. Pro zajištění svobody stanovené Smlouvou o ES by umístění registrovaného sídla nebo činností správcovské společnosti nemělo podmiňovat udělení tohoto povolení;

– příslušný orgán správcovské společnosti zajistí, aby vzhledem ke své organizaci – včetně postupů pro řízení rizik – správcovská společnost byla schopna dodržet pravidla, která se uplatňují na všechny subjekty, které spravuje.

– depozitář bude mít vždy sídlo ve stejném členském státě jako fond. Podle vašeho zpravodaje a pro zajištění ochrany investora nebude podléhat „veřejné kontrole“, která je příliš vágní, ale spíše vlastnímu průběžnému dohledu.

– Přeshraniční fúze

Nová ustanovení o fúzích v této směrnici zavádějí evropský rámec pro vnitrostátní i přeshraniční fúze fondů.

Váš zpravodaj se domnívá, že v souladu se zásadou subsidiarity se bude směrnice uplatňovat na přeshraniční i vnitrostátní fúze pouze u těch, které mají přeshraniční dopad. Domácí fúze, které jsou čistě vnitrostátní, mohou však být vyloučeny z oblasti působnosti této směrnice.

Kromě toho budou vyjasněny úloha depozitáře a jeho další závazky, a to také s přihlédnutím k úloze dohledu.

A konečně, v souladu se zásadou nediskriminace, by členské státy neměly ukládat přísnější pravidla pro přeshraniční fúze než pro vnitrostátní fúze, včetně požadavků na kvorum.

– Struktura „master-feeder“

Komise zavedla nová ustanovení o slučování fondů prostřednictvím tzv. struktur „master-feeder“.

Podle vašeho zpravodaje, pokud je odmítnuto schválení investic „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP, příslušný orgán vysvětlí důvody (dodrží nebo vysvětlí).

Zpravidla se bude usilovat o maximální harmonizaci, s cílem zajistit rovné podmínky v rámci EU. Tato maximální harmonizace bude uplatněna na jakoukoli dohodu mezi fondem „master“ a fondem „feeder“.

Metoda přepracování

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na základě bodu 9 této dohody, se ve dnech 4. a 24. září a 13. listopadu 2008 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala návrh předložený Komisí.

V rámci tohoto zkoumání dospěla poradní skupina společnou dohodou k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny než ty, které byly jako takové označeny ve stanovisku pracovní skupiny. Poradní pracovní skupina rovněž dospěla k závěru, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) I přes potřebu konsolidace mezi SKIPCP narážejí fúze SKIPCP ve Společenství na mnoho právních a správních obtíží. Pro lepší fungování vnitřního trhu je proto nezbytné stanovit ustanovení Společenství usnadňující fúze mezi SKIPCP (a jejich investičními obory). Ačkoli některé členské státy povolily pouze smluvní fondy, měly by právní předpisy každého členského státu umožňovat a uznávat fúze mezi všemi typy fondů (smluvními, korporátními a „unit trusts“). Tato směrnice se vztahuje na techniky fúze, které se nejběžněji používají v členských státech. Nebrání SKIPCP v používání jiných technik na domácím nebo přeshraničním základě. Ty však budou i nadále podléhat příslušným ustanovením vnitrostátního práva.

(18) I přes potřebu konsolidace mezi SKIPCP narážejí fúze SKIPCP ve Společenství na mnoho právních a správních obtíží. Pro lepší fungování vnitřního trhu je proto nezbytné stanovit ustanovení Společenství usnadňující fúze mezi SKIPCP (a jejich investičními obory). Ačkoli některé členské státy povolily pouze smluvní fondy, měly by právní předpisy každého členského státu umožňovat a uznávat přeshraniční fúze mezi všemi typy fondů (smluvními, korporátními a „unit trusts“). To od členských států nevyžaduje, aby zaváděly nové právní formy SKIPCP do svých vnitrostátních právních předpisů. Tato směrnice se vztahuje na techniky fúze, které se nejběžněji používají v členských státech. Členské státy by neměly mít povinnost zavádět všechny techniky uvedené v této směrnici do svých vnitrostátních předpisů, měly by však uznat převody aktiv vyplývající z těchto technik. Nebrání SKIPCP v používání jiných technik na domácím základě v situacích, kdy žádný z SKIPCP, jichž se fúze týká, nepředal dokumentaci pro přeshraniční uvádění jeho jednotek na trh. Tyto fúze však budou i nadále podléhat příslušným ustanovením vnitrostátního práva.

Odůvodnění

En application du principe de subsidiarité, la directive ne devrait pas imposer aux Etats membres l’introduction de nouvelles formes de société, d’autant que cela n’est pas nécessaire à l’efficacité de la directive.

En application du principe de subsidiarité, la directive devrait s’appliquer 1/ aux fusions transfrontalières mais aussi 2/ aux fusions nationales dont l’impact est transfrontalier. Pour ces fusions, l’efficacité de la directive suppose une reconnaissance par les Etats membres des techniques énoncées dans la directive. En revanche les fusions purement nationales ne devraient pas être incluses dans le champ d’application de la directive.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Aby byli chráněni investoři „feeder“ SKIPCP, měly by investice „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP podléhat předchozímu schválení příslušnými orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP.

(40) Aby byli chráněni investoři „feeder“ SKIPCP, měly by investice „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP podléhat předchozímu schválení příslušnými orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP. Aby byly zajištěny rovné podmínky v celém Společenství, měly by být informace, které mají být poskytnuty pro schválení investic „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP, vyčerpávající.

Odůvodnění

Je nezbytná maximální harmonizace pro zajištění rovnosti hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Aby se „feeder“ SKIPCP umožnilo jednat v nejlepším zájmu svých podílníků a zejména mu umožnilo získat od „master“ SKIPCP všechny informace a dokumenty nezbytné k plnění svých povinností, měly by „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP uzavřít závaznou a vynutitelnou dohodu. Obdobně by dohoda o sdílení informací mezi depozitáři nebo auditory „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP měla zajistit tok informací a dokumentů, který depozitář „feeder“ SKIPCP nebo auditor potřebují k plnění svých povinností.

(41) Aby se „feeder“ SKIPCP umožnilo jednat v nejlepším zájmu svých podílníků a zejména mu umožnilo získat od „master“ SKIPCP všechny informace a dokumenty nezbytné k plnění svých povinností, měly by „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP uzavřít závaznou a vynutitelnou dohodu. Pokud však oba spravuje stejná správcovská společnost, mělo by být dostačující, že „master“ SKIPCP stanoví vnitřní pravidla provozování obchodních činností. Dohoda o sdílení informací mezi depozitáři nebo auditory „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP by měla zajistit tok informací a dokumentů, který depozitář „feeder“ SKIPCP nebo auditor potřebují k plnění svých povinností. Dodržování těchto požadavků by nemělo vyústit v porušení jakéhokoli omezení ve zveřejňování informací nebo v ochraně dat.

Odůvodnění

Pokud jsou „ master“ a „ feeder“ spravováni stejnou správcovskou společností, nelze uskutečnit dohodu mezi „master“ a „feeder“. Správcovská společnost by však měla zavést vhodná interní pravidla jednání.

Je také vhodné vyjasnit spojení těchto ustanovení s pravidly týkajícími se profesního tajemství a ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „depozitářem“ instituce pověřená povinnostmi uvedenými v článcích 19 a 29  a řídící se ostatními ustanoveními podle kapitoly IV a oddílu 3 kapitoly V  ;

a) „depozitářem“ úvěrová instituce, nebo investiční podnik či pojišťovna, jak jsou definovány ve směrnicích 2006/48/ES, 2004/34/ES a 2002/12/ES;

Odůvodnění

Tato změna by vedla k neplatnosti čl. 20 odst. 2 a čl. 20 odst. 3 a také čl. 30 odst. 2 a čl. 30. odst. 3.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „domovským členským státem SKIPCP“ členský stát, v němž je SKIPCP povolen podle článku 5;

e) „domovským členským státem SKIPCP“ členský stát, v němž správcovská společnost nebo, pokud je to vhodné, investiční společnost požádala o povolení SKIPCP;

Odůvodnění

Pro zajištění jasnosti národnosti SKIPCP a vlastního dozoru je nezbytná koherentnost mezi: 1) sídlem fondu; 2) právem, které se uplatňuje na ustavení a fungování SKIPCP a 3) příslušnými orgány odpovědnými za povolení SKIPCP a podporujícími uplatňování pravidel, pokud jde o zřízení a fungování SKIPCP.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice se má za to, že SKIPCP je usazen v tom členském státě, ve kterém má sídlo investiční společnost nebo správcovská společnost podílového fondu. Členské státy vyžadují , aby se její správní ústředí nacházelo v témže členském státě jako sídlo.

Pro účely této směrnice se má za to, že SKIPCP je usazen ve svém domovském členském státě.

Odůvodnění

Za účelem plnění svobod stanovených Smlouvou o ES, SKIPCP usazený v jednom členském státě by měl mít povoleno, aby jej spravovala správcovská společnost sídlící v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. K provozování své činnosti musí být SKIPCP povolen příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen .

1. K provozování své činnosti musí být SKIPCP povolen příslušnými orgány svého domovského členského státu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Podílový fond bude povolen pouze tehdy, jestliže příslušné orgány schválí správcovskou společnost, statut fondu a volbu depozitáře. Investiční společnost bude povolena pouze tehdy, jestliže příslušné orgány schválí zakládací dokumenty i volbu depozitáře.

2. Podílový fond bude povolen pouze tehdy, jestliže příslušné orgány jeho domovského členského státu schválí žádost správcovské společnosti, statut fondu a volbu depozitáře. Investiční společnost bude povolena pouze tehdy, jestliže příslušné orgány jejího domovského členského státu schválí zakládací dokumenty i volbu depozitáře, a případně výběr ustanovené správcovské společnosti.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány nesmějí povolit SKIPCP, pokud správcovská společnost nebo investiční společnost nesplňují předpoklady stanovené v  kapitole  III, případně V  .

3. Pokud SKIPCP nesídlí v domovském členském státě správcovské společnosti, příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP povolí působení správcovské společnosti podle čl. 17 písm. c). Podmínkou povolení nemusí být, aby SKIPCP spravovala správcovská společnost, která má své sídlo v tomto členském státě nebo že správcovská společnost působí nebo přenáší některé aktivity do domovských členských států SKIPCP.

Kromě toho nesmějí příslušné orgány povolit SKIPCP, pokud ředitelé depozitáře nemají dostatečně dobrou pověst nebo nemají dostatečné zkušenosti i v souvislosti s typem SKIPCP, který má být spravován. K tomuto účelu se  jména ředitelů depozitáře, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělí  příslušným orgánům.

 

„Řediteli“ se rozumějí osoby, které podle zákona nebo zakládacích dokumentů zastupují depozitáře, nebo které účinně určují směr činnosti depozitáře.

 

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Změna správcovské společnosti nebo depozitáře nebo změna statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti musí být schváleny příslušnými orgány.

5. Změna správcovské společnosti nebo depozitáře nebo změna statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti musí být schváleny příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Pokud příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP neschválí změnu správcovské společnosti, sdělí v písemné podobě důvody tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

S cílem zajistit jasnost státní příslušnosti SKIPCP a vlastního dohledu je nezbytná koherentnost mezi: 1) sídlem fondu; 2) právním předpisem uplatňovaným na ustavení a fungování SKIPCP a 3) příslušnými orgány, které odpovídají za schválení SKIPCP a uplatňování pravidel týkajících se ustavení a fungování SKIPCP.

K výběru správcovské společnosti přihlédne příslušný orgán odpovídající za povolení SKIPCP. Pro zajištění svobody stanovené Smlouvou o ES by umístění registrovaného sídla nebo činností správcovské společnosti nemělo podmiňovat udělení tohoto povolení;

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Přístup k činnosti správcovských společností podléhá předchozímu úřednímu povolení, které vydávají příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP. Povolení vydané správcovské společnosti v souladu s touto směrnicí je platné pro všechny členské státy.

1. Přístup k činnosti správcovských společností podléhá předchozímu úřednímu povolení, které vydávají příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti. Povolení vydané správcovské společnosti v souladu s touto směrnicí je platné pro všechny členské státy.

Odůvodnění

Správcovská společnost bude povolena příslušnými orgány členského státu,v němž má své sídlo a který bude definován jako domovský členský stát správcovské společnosti, a bude podléhat dohledu těchto orgánů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17a

 

1. Správcovská společnost poskytující přeshraniční správcovské služby pro SKIPCP v rámci volného poskytování služeb nebo založením pobočky dodrží pravidla domovského členského státu správcovské společnosti, která se vztahují k organizaci správcovské společnosti včetně pověřovacích opatření, postupu řízení rizik, pravidel obezřetného jednání a dozoru, pravidel jednání a požadavků na hlášení správcovské společnosti.

 

Tato pravidla by neměla být přísnější než pravidla vztahující se na správcovské společnosti, které své činnosti provozují pouze ve svém domovském členském státě.

 

2. Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti budou odpovídat za dohled nad dodržováním odstavce 1, mimo jiné za účelem zajistit, aby správcovská společnost dodržovala pravidla týkající se ustavení a fungování všech SKIPCP, které spravuje.

Odůvodnění

Consistency is needed between: 1/ the definition of the management company’s home Member state; 2/ the law applicable to the organization of the management company and 3/ the competent authorities responsible for authorizing the management company and enforcing the rules regarding its organization.

If a problem occurs at the level of the management company, it is likely that all UCITS managed by this management company in the EU will be affected. Only the competent authority of the management company is able to intervene quickly at the level of the management company to solve such a problem and avoid endangering all the concerned UCITS. Therefore, the competent authority of the management company should make sure that, given its organization – including its risk management procedures -, the management company is in a position to comply the rules applicable to all UCITS it manages.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Článek 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17b

 

1. Správcovská společnost povolená v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP, která poskytuje přeshraniční správcovské služby pro SKIPCP prostřednictvím volného poskytování služeb nebo založením pobočky, dodržuje pravidla domovského členského státu SKIPCP, která se týkají ustavení a fungování SKIPCP.

 

2. Správcovská společnost dodržuje povinnosti stanovené ve statutu fondu a v prospektu.

 

3. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP odpovídají za dohled nad dodržováním odstavců 1 a 2.

Odůvodnění

S cílem zajistit jasnost státní příslušnosti SKIPCP a vlastního dohledu je nezbytná koherentnost mezi: 1/ sídlem fondu; 2/ právním předpisem uplatňovaným na ustavení a fungování SKIPCP a 3/ příslušnými orgány, které odpovídají za schválení SKIPCP a uplatňování pravidel týkajících se ustavení a fungování SKIPCP.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Článek 17 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17c

 

1. Správcovská společnost, která žádá o schválení pro správu SKIPCP usazeného v jiném členském státě poskytne příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP následující dokumentaci:

 

(a) zprávu o procesu řízení rizika přijatou s ohledem na konkrétní typ SKIPCP, pro nějž je schválení požadováno;

 

(b) písemný souhlas s depozitářem, který zajistí náležitý tok informací mezi správcovskou společností a depozitářem, a tím umožní depozitáři vykonávat povinnosti, které má podle této směrnice;

 

(c) informace o úpravách pověření pro provozní funkce.

 

2. Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP informují správcovskou společnost i příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti do jednoho měsíce od předložení úplné žádosti, zda již byla správcovská společnost schválena či nikoli. Neschválení bude zdůvodněno.

Odůvodnění

Pro schválení SKIPCP jsou potřeba určité informace o správcovské společnosti. Zejména je důležité potvrdit, že depozitář je schopen vykonávat své povinnosti dohledu.

Za účelem plnění svobod stanovených Smlouvou o ES bude posouzení výběru správcovské společnosti v jasném časovém rámci.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Depozitář je  instituce, která podléhá veřejné kontrole. Poskytuje  rovněž dostatečné finanční a odborné záruky pro to, aby mohl účinně vykonávat činnost depozitáře a plnit závazky, které z toho vyplývají.

2. Depozitář je  instituce, která podléhá stálému dohledu. Poskytuje  rovněž dostatečné finanční a odborné záruky pro to, aby mohl účinně vykonávat činnost depozitáře a plnit závazky, které z toho vyplývají.

Odůvodnění

Měl by být zajištěn řádný dohled nad depozitářem.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Depozitář je  instituce, která podléhá veřejné kontrole. Poskytuje  rovněž dostatečné finanční a odborné záruky pro to, aby mohl účinně vykonávat činnost depozitáře a plnit závazky, které z toho vyplývají.

2. Depozitář je  instituce, která podléhá stálému dohledu. Poskytuje  rovněž dostatečné finanční a odborné záruky pro to, aby mohl účinně vykonávat činnost depozitáře a plnit závazky, které z toho vyplývají.

Odůvodnění

Měl by být zajištěn řádný dohled nad depozitářem.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 34 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato kapitola se použije v případě jakékoli z těchto operací (dále jen „fúze“):

Tato kapitola se použije u přeshraničních fúzí a také u domácích fúzí, pokud zanikající SKIPCP nebo nástupnický SKIPCP byl informován podle článku 88.

 

Pro účely této kapitoly se „fúzemi“ rozumí:

Odůvodnění

Při uplatnění zásady subsidiarity by se směrnice měla uplatňovat 1) na přeshraniční fúze, ale také 2) na domácí fúze, které mají přeshraniční dopad. Čistě domácí fúze by však zato neměly být zahrnuty do oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) potvrzení depozitářů zanikajícího a nástupnického SKIPCP, že ověřili soulad společného návrhu podmínek fúze s touto směrnicí a statutem fondu nebo zakládacími dokumenty jejich SKIPCP včetně závěrů, ke kterým dospěli;

c) prohlášení každého z depozitářů zanikajícího a nástupnického SKIPCP, že na základě ustanovení článku 38 ověřili soulad společného návrhu podmínek fúze s požadavky stanovenými v čl. 37 odst. 1 písm. c), f) a g) této směrnice a statutem fondu nebo zakládacími dokumenty jejich SKIPCP;

Odůvodnění

Obsah prohlášení každého depozitáře je třeba upřesnit, neboť některé prvky uvedené v čl. 37 odst. 1 jsou součástí úlohy a úkolů auditorů a v konečném důsledku správcovské společnosti. Úlohu, úkoly a odpovědnost auditorů na evropské úrovni harmonizuje směrnice 2006/43/ES, což není případ depozitářů. Tento pozměňovací návrh má za cíl zabránit vytvoření rozdílných úrovní validace a ověřování v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby řídící nebo správní orgány zanikajícího SKIPCP a nástupnického SKIPCP vypracovaly společný návrh podmínek fúze.

1. Členské státy požadují, aby řídící nebo správní orgány zanikajícího SKIPCP a nástupnického SKIPCP vypracovaly společný návrh podmínek fúze.

Společný návrh podmínek fúze obsahuje tyto údaje:

Společný návrh podmínek fúze obsahuje tyto údaje:

a) určení typu fúze a dotyčných SKIPCP;

a) určení typu fúze a dotyčných SKIPCP;

b) okolnosti a důvody navrhované fúze;

b) okolnosti a důvody navrhované fúze;

c) očekávaný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP;

c) očekávaný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP, včetně daňových dopadů;

d) přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k plánovanému datu účinku fúze;

d) přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k plánovanému datu účinku fúze;

e) metodu výpočtu výměnného poměru;

e) metodu výpočtu výměnného poměru;

f) plánované datum účinku fúze;

f) plánované datum účinku fúze;

 

fa) pravidla, která se uplatní na převod podílových jednotek;

g) statut fondu nebo zakládací dokumenty nástupnického SKIPCP.

g) statut fondu nebo zakládací dokumenty nástupnického SKIPCP.

 

Požadavky stanovené v písmenech c), f) a g) plní depozitář s přihlédnutím k ustanovením čl. 36 odst. 2 písm. c).

 

Požadavky stanovené v písmenech d) a e) plní nezávislý auditor s přihlédnutím k ustanovením čl. 39 odst. 1.

 

Za splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a g) odpovídá správcovská společnost.

Odůvodnění

Má-li být zaručeno, aby se rozvoj přeshraničních fúzí nerealizoval na úkor ochrany investora, musí společný návrh podmínek uvádět veškeré dopady fúze na podílníky z hlediska podmínek převodu podílových jednotek a daňových dopadů, což umožní realizovat fúzi za optimálních podmínek. Úloha aktérů fúze by také měla být přesně vymezena, aby byla zajištěna právní jistota celé operace.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) metodu výpočtu výměnného poměru.

b) metodu výpočtu výměnného poměru a výsledek tohoto výpočtu.

Odůvodnění

Nezávislý auditor musí kromě metody ověřit také výsledek výpočtu výměnného poměru, čímž se zabrání stanovení situace podílníků na základě chybných předpokladů.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Informace poskytnuté podílníkům zanikajícího SKIPCP a případně podílníkům nástupnického SKIPCP obsahují náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby podílníci mohli zasvěceně posoudit možný dopad fúze na svou investici a uplatnit svá práva podle článku 41 a 42.

4. Informace poskytnuté podílníkům zanikajícího SKIPCP a případně podílníkům nástupnického SKIPCP obsahují náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby podílníci mohli zasvěceně posoudit možný dopad fúze na svou investici a uplatnit svá práva podle článku 41 a 42.

Informace zahrnují přinejmenším:

Informace zahrnují:

a) okolnosti a důvody navrhované fúze;

a) okolnosti a důvody navrhované fúze;

b) možný dopad navrhované fúze na podílníky, mimo jiné informace o případných podstatných rozdílech v investiční politice a strategii, nákladech, očekávaném výsledku, pravidelném podávání zpráv a možném zeslabení výkonnosti investice;

b) možný dopad navrhované fúze na podílníky, mimo jiné informace o případných podstatných rozdílech v investiční politice a strategii, nákladech, očekávaném výsledku, pravidelném podávání zpráv, možném zeslabení výkonnosti investice a daňových dopadech;

c) zvláštní práva podílníků v souvislosti s navrhovanou fúzí, mimo jiné právo na dodatečné informace, právo obdržet na žádost znění zprávy nezávislého auditora právo na odkup nebo vyplacení podílových jednotek bez poplatku v souladu s článkem 42;

c) zvláštní práva podílníků v souvislosti s navrhovanou fúzí, mimo jiné právo na dodatečné informace, právo obdržet na žádost znění zprávy nezávislého auditora, právo na odkup nebo vyplacení podílových jednotek bez poplatku v souladu s článkem 42 a lhůtu, v níž lze toto právo uplatnit;

d) příslušné procesní otázky a plánované datum účinku fúze;

d) příslušné procesní otázky, včetně postupu pro převod podílových jednotek, a plánované datum účinku fúze;

e) znění klíčových údajů pro investory nástupnického SKIPCP podle článku 73.

e) znění klíčových údajů pro investory nástupnického SKIPCP podle článku 73.

Odůvodnění

Informace poskytnuté podílníkům se musí také týkat postupu pro převod podílových jednotek a daňových dopadů (jedná se zejména o informování podílníka o změně daňového režimu). Například ve Francii je podílník zdaněn na základě rozdílu mezi nákupní cenou v zanikajícím fondu a prodejní cenou ve fondu nástupnickém. V Německu pak podléhá dani kapitálový zisk z každého cenného papíru, který je majetkem podílníka.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 41 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovením prvního pododstavce není dotčeno kvorum stanovené vnitrostátními právními předpisy.

Ustanovením prvního pododstavce není dotčeno kvorum stanovené vnitrostátními právními předpisy. Členské státy nesmějí ukládat pro přeshraniční fúze přísnější kvora pro přítomnost než na domácí fúze.

Odůvodnění

Členské státy mohou, ale nemusí zavést pravidla pro přítomnost. V souladu se zásadou nediskriminace by však pravidla zavedená pro přeshraniční fúze neměla vyžadovat více než pravidla zavedené pro domácí fúze.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. „Feeder“ SKIPCP je SKIPCP, jenž investuje odchylně od čl. 1 odst. 2 písm. a), článků 45, 47, 50 a čl. 51 odst. 2 písm. c) nejméně 85 % svých aktiv do podílových jednotek jiného SKIPCP (dále jen „ „master“ SKIPCP“) nebo jeho investičního oboru.

1. „Feeder“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho investiční obor, jenž investuje odchylně od čl. 1 odst. 2 písm. a), článků 45, 47, 50 a čl. 51 odst. 2 písm. c) nejméně 85 % svých aktiv do podílových jednotek jiného SKIPCP nebo jeho investičního oboru (dále jen „ „master“ SKIPCP“)

Odůvodnění

S ohledem na koherentnost s ostatními ustanoveními směrnice by „feeder“ fond nebo „master“ fond měly mít možnost být SKIPCP nebo odborem SKIPCP.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 53 − odst.3 − návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. „Master“ SKIPCP je SKIPCP, jenž:

3. „Master“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho investiční odbor, jenž:

Odůvodnění

S ohledem na koherentnost s ostatními ustanoveními směrnice by „feeder“ fond nebo „master“ fond měly mít možnost být SKIPCP nebo odborem SKIPCP.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jestliže „feeder“ SKIPCP již vykonával činnost jako SKIPCP, případně i jako „feeder“ SKIPCP v různých „master“ SKIPCP, sdělí mu příslušné orgány nejpozději do 15 pracovních dnů od předložení úplné dokumentace, zda jeho investici do „master“ SKIPCP schválily, či nikoliv.

2. Jestliže „feeder“ SKIPCP již vykonával činnost jako SKIPCP, případně i jako „feeder“ SKIPCP v různých „master“ SKIPCP, sdělí mu příslušné orgány nejpozději do 15 dnů od předložení úplné dokumentace, zda jeho investici do „master“ SKIPCP schválily, či nikoliv. Příslušné orgány každé neschválení zdůvodní.

Odůvodnění

Stejně jako jakékoli odmítavé administrativní rozhodnutí musí být i rozhodnutí o zamítnutí investice do feeder fondu zdůvodněno.

Pokud jsou „ master“ a „ feeder“ spravováni stejnou správcovskou společností, nelze uskutečnit dohodu mezi „master“ a „feeder“. Správcovská společnost by však měla zavést vhodná interní pravidla jednání.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud jsou „feeder“ SKIPCP i „master“ SKIPCP usazeny ve stejném členském státě a pokud „feeder“ SKIPCP, jeho depozitář a auditor, jakož i „master“ SKIPCP splňují všechny požadavky této kapitoly, udělí příslušné orgány daného členského státu souhlas. Za tímto účelem poskytne „feeder“ SKIPCP příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto dokumenty:

3. Pokud „feeder“ SKIPCP, jeho depozitář a auditor, jakož i „master“ SKIPCP splňují všechny požadavky této kapitoly, udělí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP souhlas. Za tímto účelem poskytne „feeder“ SKIPCP příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto dokumenty:

a) statut fondu nebo zakládací dokumenty „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP;

a) statut fondu nebo zakládací dokumenty „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP;

b) prospekt a klíčové údaje pro investory podle článku 73 za „feeder“ SKIPCP i „master“ SKIPCP;

b) prospekt a klíčové údaje pro investory podle článku 73 za „feeder“ SKIPCP i „master“ SKIPCP;

c) dohodu mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP podle čl. 55 odst. 1;

c) dohodu mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP nebo vnitřní uplatňování obchodních pravidel podle čl. 55 odst. 1;

d) případně informace, které mají být poskytnuty podílníkům podle čl. 59 odst. 1;

d) případně informace, které mají být poskytnuty podílníkům podle čl. 59 odst. 1;

e) prohlášení „master“ SKIPCP, že nedrží podílové jednotky žádného „feeder“ SKIPCP;

e) prohlášení „master“ SKIPCP, že nedrží podílové jednotky žádného ze svých vlastních „feeder“ SKIPCP;

f) mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé depozitáře, dohodu o sdílení informací mezi jejich depozitáři podle čl. 56 odst. 1;

f) mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé depozitáře, dohodu o sdílení informací mezi jejich depozitáři podle čl. 56 odst. 1;

g) mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé auditory, dohodu o sdílení informací mezi jejich auditory podle čl. 57 odst. 1.

g) mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé auditory, dohodu o sdílení informací mezi jejich auditory podle čl. 57 odst. 1.

Odůvodnění

Stejně jako jakékoli odmítavé administrativní rozhodnutí musí být i rozhodnutí o zamítnutí investice do feeder fondu zdůvodněno.

Pokud jsou „ master“ a „ feeder“ spravováni stejnou správcovskou společností, nelze uskutečnit dohodu mezi „master“ a „feeder“. Správcovská společnost by však měla zavést vhodná interní pravidla jednání.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud je „feeder“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „master“ SKIPCP, udělí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP souhlas, jsou-li splněny tyto podmínky:

4. Pokud je „feeder“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „master“ SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP neprodleně uvědomí příslušné orgány „master“ SKIPCP, zda byl souhlas udělen, či nikoliv:

a) „feeder“ SKIPCP, jeho depozitář a auditor splňují všechny požadavky této kapitoly a „feeder“ SKIPCP předloží pro tyto účely dokumenty podle odstavce 3 tohoto článku;

 

b) „feeder“ SKIPCP doloží, že „master“ SKIPCP má řádné povolení jako SKIPCP, není sám „feeder“ SKIPCP a nedrží podílové jednotky žádného „feeder“ SKIPCP.

 

Příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP neprodleně uvědomí příslušné orgány „master“ SKIPCP, zda byl souhlas udělen, či nikoliv.

 

Odůvodnění

Stejně jako jakékoli odmítavé administrativní rozhodnutí musí být i rozhodnutí o zamítnutí investice do feeder fondu zdůvodněno.

Pokud jsou „ master“ a „ feeder“ spravováni stejnou správcovskou společností, nelze uskutečnit dohodu mezi „master“ a „feeder“. Správcovská společnost by však měla zavést vhodná interní pravidla jednání.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby „feeder“ SKIPCP a příslušný „master“ SKIPCP uzavřely dohodu, aby mohl „feeder“ SKIPCP splnit požadavky stanovené touto směrnicí.

1. Členské státy požadují, aby „feeder“ SKIPCP a příslušný „master“ SKIPCP uzavřely dohodu, která obsahuje tyto informace:

Dohoda obsahuje tyto údaje:

 

a) hlavní znaky investičního cíle a politiky „master“ SKIPCP;

 

b) pravidla, jimž se řídí případné změny investičního cíle a politiky „master“ SKIPCP;

a) pravidla, jimž se řídí případné změny investičního cíle a politiky „master“ SKIPCP;

c) práva a povinnosti „feeder“ SKIPCP, „master“ SKIPCP a jejich správcovských společností.

b) práva a povinnosti „feeder“ SKIPCP, „master“ SKIPCP a jejich správcovských společností.

Odůvodnění

Pokud jsou „ master“ a „ feeder“ spravováni stejnou správcovskou společností, nelze uskutečnit dohodu mezi „master“ a „feeder“. Správcovská společnost by však měla zavést vhodná interní pravidla jednání.

Je nezbytná maximální harmonizace obsahu dohody mezi „master“ a „feeder“ pro zajištění rovnosti hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Pokud jsou „master“ i „feeder“ SKIPCP spravovány stejným řídícím či správním orgánem, může být dohoda nahrazena vnitřními pravidly obchodování zajišťujícími dodržení požadavků uvedených v tomto odstavci.

Odůvodnění

Pokud jsou „ master“ a „ feeder“ spravováni stejnou správcovskou společností, nelze uskutečnit dohodu mezi „master“ a „feeder“. Správcovská společnost by však měla zavést vhodná interní pravidla jednání.

Je nezbytná maximální harmonizace obsahu dohody mezi „master“ a „feeder“ pro zajištění rovnosti hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) údaje, které mají být uvedeny v dohodě podle odst. 1 prvního pododstavce;

a) obsah dohody nebo vnitřní pravidla obchodování podle odstavce 1;

Odůvodnění

Pokud jsou „ master“ a „ feeder“ spravováni stejnou správcovskou společností, nelze uskutečnit dohodu mezi „master“ a „feeder“. Správcovská společnost by však měla zavést vhodná interní pravidla jednání.

Je nezbytná maximální harmonizace obsahu dohody mezi „master“ a „feeder“ pro zajištění rovnosti hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Článek 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby v případě, že „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP mají různé depozitáře, depozitáři uzavřeli dohodu o sdílení informací, aby bylo zajištěno plnění povinností obou depozitářů.

1. Členské státy požadují, aby v případě, že „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP mají různé depozitáře, nesla správcovská společnost „master“ SKIPCP odpovědnost za informování „feeder“ SKIPCP, popřípadě správcovskou společnost „feeder“ SKIPCP, o veškerých nesrovnalostech, které odhalí s ohledem na „master“ SKIPCP.

„Feeder“ SKIPCP neinvestuje do podílových jednotek „master“ SKIPCP, dokud tato dohoda nenabude účinku.

 

2. Depozitář „master“ SKIPCP neprodleně informuje „feeder“ SKIPCP, případně správcovskou společnost a depozitáře „feeder“ SKIPCP, o nesrovnalostech zjištěných ve vztahu k „master“ SKIPCP.

2. „Feeder“ SKIPCP, případně správcovská společnost „feeder“ SKIPCP, odpovídá za to, že budou depozitáři „feeder“ SKIPCP poskytnuty veškeré informace týkající se „master“ SKIPCP, které jsou nezbytné pro úplný výkon povinností depozitáře „feeder“ SKIPCP.

3. Komise může přijmout prováděcí opatření, která podrobněji stanoví:

3. Komise může přijmout prováděcí opatření, která podrobněji stanoví:

a) údaje, které mají být uvedeny v dohodě podle odst. 1 prvního pododstavce;

a) údaje, které mají být uvedeny v informacích podle odstavců 1 a 2;

b) druhy nesrovnalostí podle odstavce 2, které se považují za nesrovnalosti s nepříznivým dopadem na „feeder“ SKIPCP.

b) druhy nesrovnalostí podle odstavce 1.

Tato opatření, jejichž účelem je změna této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Tato opatření, jejichž účelem je změna této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.

Odůvodnění

Protože neexistuje smluvní vztah mezi depozitáři, měla by být směrnice založena na smluvním vztahu mezi správcovskou společností a depozitářem a měla by také uvádět, že správcovská společnost i nadále odpovídá za předávání informací, přičemž povinnosti depozitářů jsou i nadále definovány na vnitrostátní úrovni.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SLOŽENÉ ZE ZÁSTUPCŮ PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

PORADNÍ SKUPINA PRÁVNÍCH SLUŽEB                                     V Bruselu dne 14. 11. 2008

STANOVISKO

PRO                                                 EVROPSKÝ PARLAMENT

RADU

KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) KOM(2008) 458 v konečném znění ze dne 16. 7. 2008 – 2008/0153 (COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 4. a 24. září a 13. listopadu 2008 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala uvedený návrh předložený Komisí.

Při posuzování návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) na těchto schůzích(1), dospěla poradní skupina po vzájemné dohodě k tomuto závěru:

1) Níže uvedené pasáže z návrhu přepracovaného znění by měly být zvýrazněny použitím šedého podkladu písma, který označuje změny věcného obsahu:

– celé znění bodu odůvodnění 5 směrnice 85/611/EHS, který byl uveden mezi body odůvodnění 4 a 5 přepracovaného návrhu a byl již zvýrazněn dvojitým podtržením;

– v bodu odůvodnění 8, který odpovídá bodu 5 směrnice 2001/1G7/ES, závěrečná slova „do tří let“, která již byly zvýrazněna dvojím podtržením;

– v čl. 2 odst. 5 odkaz na „článek 92 Směrnice 2001/34/ES Evropského parlamentu a Rady“ (znění čl. 1a odst. 10 druhého pododstavec směrnice 85/611/EHS nyní znějí „Pro účely této definice se berou v úvahu hlasovací práva podle článku 7 směrnice 88/627/EHS(7)“; v přepracovaném znění byl tento odkaz upraven tak, že se jedná o odkaz na „článek 92 směrnice 2001/34/ES Evropského parlamentu a Rady“; článek 92 směrnice 2001/34/ES byl zrušen čl. 32 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES. Právní služba Evropského parlamentu zastává názor, že text „článek 92 směrnice 2001/34/ES Evropského parlamentu a Rady“ by měl být uveden s dvojitým podtržením);

- – v článku 21 prvním odstavci slova „domovský členský (stát) SKIPCP“ i slova „v němž leží registrovaná kancelář řídící společnosti“ (která již byla zýrazněna dvojitým podtržením).

2) V čl. 6 odst. 1 by měl být vypuštěn výraz „SKIPCP“ ležící mezi šipkami úpravy před slovy „domovském členském státě“.

3) V čl. 12 odst. 1 písm. b), by měl být vypuštěn výraz „SKIPCP“ ležící mezi šipkami úpravy před slovy „hostitelským členským státem“.

4) V čl. 97 odst. 5 by měla být znovu vloženo znění čl. 50 odst. 6 směrnice 85/611/EHS v lehce pozměněné formě na místo upraveného textu, které se objevuje v přepracovaném návrhu. Znění čl. 97 odst. 5 by mělo být následující: „5. Odstavce 1 a 4 nevylučují výměnu informací:

(a)  uvnitř jednoho členského státu, kde existují dva nebo více příslušných orgánů; nebo

(b) v rámci členského státu nebo mezi členskými státy, mezi příslušnými orgány; nebo

i) orgány s veřejnou pravomocí v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami a jinými finančními institucemi, jakož i subjekty příslušnými pro dohled nad finančními trhy;

ii) subjekty, které se zabývají likvidací nebo úpadkem SKIPCP nebo podniků podílejících se na jejich činnosti a obdobnými řízeními;

Hi) osobami příslušnými pro provádění zákonem stanoveného auditu pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a jiných finančních institucí,

při výkonu dohledu nebo při odhalování informací nezbytných k výkonu jejich funkce orgánům, které spravují systémy pro odškodnění,

Na informace sdělované podle prvního pododstavce  se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 1 .“

5) V korelační tabulce v příloze IV by měla být uvedena souvislost mezi přílohou II směrnice 85/611/EHS a přílohou II přepracovaného znění. Po přezkoumání návrhu proto poradní skupina dospěla jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které jsou uvedeny v návrhu nebo v tomto stanovisku. Poradní pracovní skupina rovněž dospěla k závěru, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

vedoucí právní služby              vedoucí právní služby              úřadující generální ředitelka

POSTUP

Název

Koordinace právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

Referenční údaje

KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Příslušný výbor

ECON

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

2.9.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Jean-Paul Gauzès

22.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

7.10.2008

 

 

 

Datum přijetí

17.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

(1)

Poradní pracovní skupina měla k dispozici znění návrhu v anglickém, francouzském a německém jazyce a pracovala na základě anglického znění, jakožto výchozí jazykové verze diskutovaného textu


POSTUP

Název

Koordinace právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

Referenční údaje

KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Datum predložení EP

16.7.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

2.9.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

2.9.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Wolf Klinz

22.4.2008

 

 

Projednání ve výboru

22.9.2008

7.10.2008

1.12.2008

 

Datum přijetí

2.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

31

1

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich

Právní upozornění - Ochrana soukromí