Procedure : 2008/0153(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0497/2008

Indgivne tekster :

A6-0497/2008

Forhandlinger :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Afstemninger :

PV 13/01/2009 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0012

BETÆNKNING     ***I
PDF 467kWORD 1064k
10.12.2008
PE 412.228v01-00 A6-0497/2008

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

(omarbejdning)

(KOM(2008)0458 – C6–0287/2008 – 2008/0153(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Wolf Klinz

(Omarbejdning - forretningsordenens artikel 80a)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning)

(KOM(2008)0458 – C6–0287/2008 – 2008/0153(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: (omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0458),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 47, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0287/2008),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6–0497/2008),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret i det nedenstående;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Såfremt det i en bestemmelse i dette direktiv kræves, at et investeringsinstitut griber ind, skal denne bestemmelse forstås som en henvisning til administrationsselskabet, hvis investeringsinstituttet er oprettet som en investeringsfond, og hvis denne fond ikke er en juridisk person og ikke har handleevne.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Formidleres salg af et investeringsinstituts andele er omfattet af direktiv 2004/39/EF.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I kraft af princippet om hjemlandstilsyn bør administrationsselskaber, der er godkendt i deres hjemland, have lov til at udøve den virksomhed, de er godkendt til, i hele Fællesskabet ved at oprette filialer eller ved fri udveksling af tjenesteydelser. Det er administrationsselskabets hjemland, der har beføjelse til at godkende investeringsfondes fondsbestemmelser.

(9) I kraft af princippet om hjemlandstilsyn bør administrationsselskaber, der er godkendt i deres hjemland, have lov til at udøve den virksomhed, de er godkendt til, i hele Fællesskabet ved at oprette filialer eller ved fri udveksling af tjenesteydelser.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Med hensyn til kollektiv porteføljeforvaltning (administration af investeringsfonde og investeringsselskaber) bør den godkendelse, der gives et administrationsselskab, der er godkendt i sit hjemland, give selskabet mulighed for at udøve følgende virksomhed i værtslandet: salg af andele i de harmoniserede investeringsfonde, som selskabet administrerer i sit hjemland, salg af andele i de harmoniserede investeringsselskaber, et sådant selskab administrerer, udførelse af alle andre funktioner og opgaver, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning, administration af aktiviteterne i investeringsselskaber, der er stiftet i andre medlemsstater end selskabets hjemland, udførelse af de opgaver, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning, på grundlag af mandater og på vegne af administrationsselskaber, der er stiftet i andre medlemsstater end selskabets hjemstat.

(10) Med hensyn til kollektiv porteføljeforvaltning (administration af investeringsfonde og investeringsselskaber) bør den godkendelse, der gives et administrationsselskab, der er godkendt i sit hjemland, give selskabet mulighed for at udøve følgende virksomhed i værtslandet: salg af andele i de harmoniserede investeringsfonde, som selskabet administrerer i sit hjemland, salg af andele i de harmoniserede investeringsselskaber, et sådant selskab administrerer, udførelse af alle andre funktioner og opgaver, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning, udførelse af de opgaver, der indgår i kollektiv porteføljeforvaltning, på grundlag af mandater og på vegne af administrationsselskaber, der er stiftet i andre medlemsstater end selskabets hjemstat.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) I henhold til princippet om hjemlandstilsyn bør de kompetente myndigheder enten ikke give eller inddrage en godkendelse, hvis faktorer som f.eks. forretningsprogrammets indhold, den geografiske fordeling eller de aktiviteter, der faktisk udøves, klart viser, at et administrationsselskab har valgt retssystemet i en bestemt medlemsstat for at undgå de strammere regler, der gælder i en anden medlemsstat, hvor det agter at udøve eller allerede udøver størstedelen af sin virksomhed. I henhold til dette direktiv skal et administrationsselskab være godkendt i den medlemsstat, hvor det har sit hjemsted. I overensstemmelse med princippet om hjemlandstilsyn er det kun den medlemsstat, hvor administrationsselskabet har sit hjemsted, der kan anses for at have beføjelse til at godkende fondsbestemmelserne for de investeringsfonde, et sådant selskab har etableret, og valget af depositar. For at forebygge tilsynsarbitrage og fremme tilliden til, at hjemlandsmyndighederne varetager deres tilsynsopgaver effektivt, bør det være en forudsætning for et investeringsinstituts godkendelse, at det ikke ad nogen retlig vej hindres i at markedsføre sig i hjemlandet. Dette er ikke til hinder for, at investeringsinstituttet, når det først er godkendt, frit kan vælge den eller de medlemsstater, hvor investeringsinstituttets andele skal markedsføres i overensstemmelse med dette direktiv.

(11) I henhold til princippet om hjemlandstilsyn bør de kompetente myndigheder enten ikke give eller inddrage en godkendelse, hvis faktorer som f.eks. forretningsprogrammets indhold, den geografiske fordeling eller de aktiviteter, der faktisk udøves, klart viser, at et administrationsselskab har valgt retssystemet i en bestemt medlemsstat for at undgå de strammere regler, der gælder i en anden medlemsstat, hvor det agter at udøve eller allerede udøver størstedelen af sin virksomhed. I henhold til dette direktiv skal et administrationsselskab være godkendt i den medlemsstat, hvor det har sit hjemsted. I overensstemmelse med princippet om hjemlandstilsyn er det kun de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland, der kan anses for at have beføjelse til at føre tilsyn med administrationsselskabets organisation, der skal være underlagt lovgivningen i administrationsselskabets hjemland.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) De kompetente myndigheder, der godkender investeringsinstitutter, bør tage højde for investeringsfondens fondsbestemmelser eller investeringsselskabets vedtægter, valget af depositar og administrationsselskabets evne til at administrere investeringsinstituttet. Hvis administrationsselskabet er beliggende i en anden medlemsstat, bør de kompetente myndigheder kunne henholde sig til en erklæring fra de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland, hvoraf det fremgår hvilken type investeringsinstitut, administrationsselskabet er godkendt til at administrere. Godkendelsen af en fond bør ikke betinges af et yderligere kapitalkrav til administrationsselskabet, af at administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted i investeringsinstituttets hjemland, eller af at administrationsselskabet udfører aktiviteter i investeringsinstituttets hjemland.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland bør have beføjelse til at føre tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne vedrørende investeringsinstituttets oprettelse og drift, der bør være underlagt lovgivningen i investeringsinstituttets hjemland. I denne forbindelse bør de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland kunne indhente oplysninger direkte fra administrationsselskabet. Med henblik på afhjælpning af eventuelle overtrædelser af bestemmelserne inden for deres kompetenceområde bør de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland kunne forlade sig på et samarbejde med de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland og bør, om nødvendigt, kunne gribe direkte ind over for administrationsselskabet.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11c) For at forebygge tilsynsarbitrage og fremme tilliden til, at de kompetente myndigheder i hjemlandet varetager deres tilsynsopgaver effektivt, bør det være en forudsætning for et investeringsinstituts godkendelse, at det ikke ad nogen retlig vej hindres i at markedsføre sig i hjemlandet. Dette er ikke til hinder for, at investeringsinstituttet, når det først er godkendt, frit kan vælge den eller de medlemsstater, hvor dets andele skal markedsføres i overensstemmelse med dette direktiv.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 11 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11d) Hvis investeringsinstituttet administreres af et administrationsselskab, der er godkendt i en anden medlemsstat end investeringsinstituttets hjemland, bør administrationsselskab indføre passende procedurer og ordninger, der er vedtaget af administrationsselskabet for at behandle investorklager, f.eks. via passende bestemmelser i udlodningsordninger eller i form af en adresse i investeringsinstituttets hjemland, der ikke behøver at være selve administrationsselskabets adresse. Det bør også indføre passende procedurer og ordninger for at gøre oplysninger tilgængelige efter anmodning fra offentligheden og de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland, f.eks. ved at udpege en kontaktperson blandt administrationsselskabets ansatte for at behandle anmodninger om oplysninger. Administrationsselskabet bør imidlertid ikke være forpligtet i henhold til lovgivningen i investeringsinstituttets hjemland til at have en lokal repræsentant i den pågældende medlemsstat for at opfylde deres forpligtelser.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 11 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11e) Det er nødvendigt at give investeringsinstituttets hjemland alle muligheder for at afhjælpe eventuelle overtrædelser af investeringsinstituttets bestemmelser. Investeringsinstituttets hjemland bør med henblik på dette være i stand til at træffe forebyggende foranstaltninger såvel som at iværksætte sanktioner over for administrationsselskabet. Investeringsinstituttets hjemland bør som en sidste udvej have mulighed for at kræve, at administrationsselskaber ophører med at administrere dette investeringsinstitut. Medlemsstaterne bør i dette tilfælde indføre nødvendige bestemmelser for at sikre en behørig administration eller likvidation af et investeringsinstitut.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11d) For at sikre lige konkurrencevilkår og passende tilsyn på lang sigt kan Kommissionen undersøge mulighederne for at harmonisere delegeringsordninger på fællesskabsplan.

 

 

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Trods behovet for konsolidering blandt investeringsinstitutter rammes fusioner af investeringsinstitutter af mange lovgivningsmæssige og administrative vanskeligheder i Fællesskabet. For at forbedre det indre markeds funktionsmåde er det derfor nødvendigt at vedtage fællesskabsbestemmelser, der gør det lettere for investeringsinstitutter (og investeringsafdelinger heraf) at fusionere. Skønt nogle medlemsstater kun har godkendt kontraktfonde, bør fusioner mellem alle former for fonde (aftalebaserede fonde, fonde i selskabsform og investeringsfonde) være tilladt, og de bør være anerkendt af lovgivningen i hver medlemsstat. Dette direktiv dækker de mest almindeligt anvendte fusionsteknikker i medlemsstaterne. Det hindrer ikke investeringsinstitutter i at benytte andre teknikker i en indenlandsk eller grænseoverskridende sammenhæng. De vil dog fortsat skulle overholde de relevante nationale bestemmelser.

(18) Trods behovet for konsolidering bland investeringsinstitutter rammes fusioner af investeringsinstitutter af mange lovgivningsmæssige og administrative vanskeligheder i Fællesskabet. For at forbedre det indre markeds funktionsmåde er det derfor nødvendigt at vedtage fællesskabsbestemmelser, der gør det lettere for investeringsinstitutter (og investeringsafdelinger heraf) at fusionere. Skønt nogle medlemsstater kun kan godkende kontraktfonde, bør grænseoverskridende fusioner mellem alle former for fonde (aftalebaserede fonde, fonde i selskabsform og investeringsfonde) være tilladt, og de bør være anerkendt i hver medlemsstat. Det forpligter ikke medlemsstaterne til at indføre nye juridiske former for investeringsinstitutter i deres nationale ordninger.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Dette direktiv dækker de mest almindeligt anvendte fusionsteknikker i medlemsstaterne. Det forpligter ikke medlemsstaterne til at indarbejde alle tre teknikker i deres nationale lovgivning, men at alle medlemsstater skal anerkende overførsel af aktiver i forbindelse med anvendelsen af disse fusionsteknikker. Dette direktiv hindrer ikke investeringsinstitutter i at anvende andre teknikker i rent indenlandske situationer, hvor ingen af de investeringsinstitutter, der berøres af fusionen, har anmeldt grænseoverskridende markedsføring af sine andele. Disse fusioner bør fortsat skulle overholde de relevante nationale bestemmelser. I reglerne om beslutningsdygtighed bør der ikke forskelsbehandles mellem nationale og grænseoverskridende fusioner, og disse regler bør ej heller være strengere end dem, der er fastlagt for selskabsfusioner.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at beskytte investorernes interesser bør medlemsstaterne forlange, at fusioner mellem investeringsinstitutter enten inden for egen jurisdiktion eller på tværs af landegrænser skal godkendes af deres kompetente myndigheder. I forbindelse med grænseoverskridende fusioner bør de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det investeringsinstitut, der vil ophøre med at eksistere (det ophørende investeringsinstitut), er hjemmehørende, godkende fusionen for at sikre, at de deltagere, der reelt skifter fonde, beskyttes behørigt. Såfremt fusionen omfatter mere end et ophørende investeringsinstitut, og de pågældende investeringsinstitutter er hjemmehørende i forskellige medlemsstater, skal fusionen godkendes af de i forhold til hvert enkelt fusionerende investeringsinstitut kompetente myndigheder, som skal arbejde snævert sammen. Da det også er nødvendigt at sikre en rimelig beskyttelse af deltagerne i det investeringsinstitut, der består efter fusionen (det fortsættende investeringsinstitut), bør de kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland tage hensyn til deres interesser i forbindelse med godkendelsen af en grænseoverskridende fusion.

(19) For at beskytte investorernes interesser bør medlemsstaterne forlange, at fusioner mellem investeringsinstitutter enten inden for egen jurisdiktion eller på tværs af landegrænser skal godkendes af deres kompetente myndigheder. I forbindelse med grænseoverskridende fusioner bør de i forhold til det ophørende investeringsinstitut kompetente myndigheder godkende fusionen for at sikre, at de deltagere, der reelt skifter fonde, beskyttes behørigt. Såfremt fusionen omfatter mere end et ophørende investeringsinstitut, og de pågældende investeringsinstitutter er hjemmehørende i forskellige medlemsstater, skal fusionen godkendes af de i forhold til hvert enkelt fusionerende investeringsinstitut kompetente myndigheder, som skal arbejde snævert sammen, herunder ved hjælp af passende informationsudveksling. Da det også er nødvendigt at sikre en rimelig beskyttelse af deltagerne i det fortsættende investeringsinstitut, bør de kompetente myndigheder i det fortsættende investeringsinstituts hjemland tage hensyn til deres interesser. Endvidere bør deltagerne i både det ophørende investeringsinstitut og det fortsættende investeringsinstitut være berettiget til at anmode om tilbagekøb eller indløsning af deres andele uden yderligere omkostninger, dvs. således at de kun bør være forpligtet til at betale de gebyrer, der vil blive tilbageholdt af de respektive fonde til dækning af desinvesteringsomkostninger i alle situationer, som fastslået i de respektive prospekter. Alternativt bør deltagerne, hvor dette er muligt, i både det ophørende og fortsættende investeringsinstitut, have mulighed for at konvertere deres andele til andele i et andet investeringsinstitut med en tilsvarende investeringspolitik, og som administreres af samme administrationsselskab eller af et andet selskab i tilknytning hertil.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt at sikre yderligere tredjepartskontrol af fusioner. Depositarerne for hvert af de investeringsinstitutter, der deltager i fusionen, bør verificere, at den foreslåede fusionsplan er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette direktiv og investeringsinstitutternes fondsbestemmelser. En uvildig revisor bør udarbejde en rapport på vegne af alle de investeringsinstitutter, der er involveret i fusionen, og validere de metoder, der benyttes til værdiansættelse af institutternes aktiver og passiver, og de metoder, der benyttes til beregning af det ombytningsforhold, som investeringsinstitutternes ledelse og/eller administrative organer foreslår i fusionsplanen. For at begrænse omkostningerne forbundet med grænseoverskridende fusioner bør det være muligt at udfærdige en enkelt rapport, der dækker samtlige involverede investeringsinstitutter, og den lovpligtige revisor for det ophørende og/eller det fortsættende investeringsinstitut bør have mulighed for at gøre dette. Af hensyn til beskyttelsen af investorerne bør deltagerne have mulighed for at modtage en gratis kopi af den pågældende rapport.

(20) Tredjepartskontrol af fusioner bør ligeledes sikres. Depositarerne for hvert af de investeringsinstitutter, der deltager i fusionen, bør verificere, at den foreslåede fusionsplan er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette direktiv og investeringsinstitutternes fondsbestemmelser. Enten depositaren eller en uvildig revisor bør udarbejde en rapport på vegne af alle de investeringsinstitutter, der er involveret i fusionen, og validere de metoder, der benyttes til værdiansættelse af institutternes aktiver og passiver, og de metoder, der benyttes til beregning af det ombytningsforhold, som investeringsinstitutternes ledelse og/eller administrative organer foreslår i fusionsplanen. For at begrænse omkostningerne forbundet med grænseoverskridende fusioner bør det være muligt at udfærdige en enkelt rapport, der dækker samtlige involverede investeringsinstitutter, og den lovpligtige revisor for det ophørende og/eller det fortsættende investeringsinstitut bør have mulighed for at gøre dette. Af hensyn til beskyttelsen af investorerne bør deltagerne have mulighed for at modtage en gratis kopi af den pågældende rapport.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Det er særlig vigtigt, at deltagerne modtager tilstrækkelige oplysninger om den foreslåede fusion, og at deres rettigheder beskyttes i tilstrækkelig grad. Skønt det især er deltagerne i det ophørende investeringsinstitut, der berøres, bør deltagerne i det fortsættende også beskyttes i de situationer, hvor den påtænkte fusion kan få betydelige konsekvenser for deres investering.

(21) Det er særlig vigtigt, at deltagerne modtager tilstrækkelige oplysninger om den foreslåede fusion, og at deres rettigheder beskyttes i tilstrækkelig grad. Skønt det især er deltagerne i det ophørende investeringsinstitut, der berøres, bør deltagerne i det fortsættende også beskyttes.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22a) Inden den 31. december 2010 og med henblik på at etablere en bindende ramme for afgiftsneutralitet bør Kommissionen udarbejde et forslag til direktiv om beskatning af fusioner af fonde ud fra princippet om afgiftsneutralitet i Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar2. De eksisterende vanskeligheder bør i mellemtiden løses ved hjælp af en meddelelse fra Kommissionen og bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne.

 

1 EFT L 225 af 20.8.1990, s. 1.

2 EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1.

Begrundelse

Manglen på bestemmelser på EU-plan til at sikre afgiftsneutralitet af grænseoverskridende fusioner af fonde er en betydelig hindring for at opnå de stordriftsfordele, der er lagt op til i den nye ramme for fusioner. Den meddelelse om den skattemæssige behandling af grænseoverskridende fusioner af fonde, som Kommissionen i sin hvidbog fra 2006 forpligtede sig til at forelægge, er endnu ikke offentliggjort. Det er vigtigt, at der arbejdes yderligere på dette for at muliggøre et reelt indre marked, og at det er nødvendigt at fastsætte klare tidsfrister.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Foranstaltninger til at behandle en mulig manglende tilnærmelse af interesser i produkter, hvor kreditrisikoen overføres ved securitisation, som foreskrevet i direktiv .../.../EF1 om ændring af direktiv 2008/49/EF og 2006/49/EF bør være i overensstemmelse og sammenhængende med al relevant lovgivning for den finansielle sektor. Dette direktiv bør derfor ændres ved hjælp af passende horisontale foranstaltninger, så snart at indvirkningen behørigt er blevet vurderet.

 

1 KOM(2008)0602.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) For at skabe bedre forudsætninger for et effektivt fungerende indre marked og sikre et ensartet investorbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet bør master-feeder-strukturer være tilladt, både når master- og feeder-instituttet er etableret i samme medlemsstat, og når de er etableret i forskellige medlemsstater. For at gøre det muligt for investorer at danne sig et bedre overblik over master-feeder-strukturer og for myndighederne at føre bedre tilsyn med sådanne strukturer, navnlig i en grænseoverskridende kontekst, bør det ikke være muligt for et feeder-institut at investere i mere end et masterinstitut. For at sikre samme investorbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet bør master-instituttet selv være et godkendt investeringsinstitut.

(39) For at skabe bedre forudsætninger for et effektivt fungerende indre marked og sikre et ensartet investorbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet bør master-feeder-strukturer være tilladt, både når master- og feeder-instituttet er etableret i samme medlemsstat, og når de er etableret i forskellige medlemsstater. For at gøre det muligt for investorer at danne sig et bedre overblik over master-feeder-strukturer og for myndighederne at føre bedre tilsyn med sådanne strukturer, navnlig i en grænseoverskridende kontekst, bør det ikke være muligt for et feeder-institut at investere i mere end et masterinstitut. For at sikre samme investorbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet bør master-instituttet selv være et godkendt investeringsinstitut. For at undgå overdrevne administrative byrder finder bestemmelserne om anmeldelse af grænseoverskridende markedsføring ikke anvendelse, hvis et master-institut ikke rejser kapital fra offentligheden i en anden medlemsstat end den, hvori instituttet har hjemsted, men kun har et eller flere feeder-institutter i den anden medlemsstat.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) Med det formål at beskytte investorerne i feeder-instituttet bør der stilles krav om, at feeder-instituttets investering i master-instituttet skal forhåndsgodkendes af de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland.

(40) Med det formål at beskytte investorerne i feeder-instituttet bør der stilles krav om, at feeder-instituttets investering i master-instituttet skal forhåndsgodkendes af de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland. Kun den indledende investering i master-instituttet, hvorved feeder-instituttet overskrider den grænse, der finder anvendelse for investeringer i andre investeringsinstitutter, bør forudsætte godkendelse. For at skabe bedre forudsætninger for et effektivt fungerende indre marked og sikre et ensartet investorbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet bør de betingelser, som skal opfyldes, og de dokumenter og oplysninger, der skal tilvejebringes med henblik på godkendelse af feeder-instituttets investering i master-instituttet, være fyldestgørende.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) For at sætte feeder-instituttet i stand til at handle i alle deltagernes bedste interesse og navnlig give det mulighed for at indhente alle de oplysninger og dokumenter fra master-instituttet, som det har behov for for at kunne opfylde sine forpligtelser, bør feeder- og master-instituttet indgå en juridisk bindende aftale. Tilsvarende bør aftalen om informationsudveksling mellem feeder- og master-instituttets depositarer eller revisorer sikre, at feeder-instituttets depositar eller revisor modtager alle de oplysninger eller dokumenter, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.

(41) For at sætte feeder-instituttet i stand til at handle i alle deltagernes bedste interesse og navnlig give det mulighed for at indhente alle de oplysninger og dokumenter fra master-instituttet, som det har behov for at kunne opfylde sine forpligtelser, bør feeder- og master-instituttet indgå en juridisk bindende aftale. Hvis begge institutter imidlertid administreres af samme administrationsselskab, bør det være tilstrækkeligt, at administrationsselskabet fastlægger interne regler for god forretningsskik. En aftale om informationsudveksling mellem feeder- og master-instituttets depositarer eller revisorer bør sikre, at feeder-instituttets depositar eller revisor modtager alle de oplysninger eller dokumenter, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Dette direktiv bør sikre, at depositarerne eller revisorerne i forbindelse med opfyldelsen af disse krav ikke tilsidesætter tavshedspligten eller bestemmelser om databeskyttelse.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42) For at sikre feeder-instituttets investorer en høj grad af beskyttelse bør prospektet, den centrale investorinformation som omhandlet i artikel 73 samt alt markedsføringsmateriale tilpasses master-feeder-strukturernes særlige kendetegn.

(42) For at sikre feeder-instituttets investorer en høj grad af beskyttelse bør prospektet, den centrale investorinformation som omhandlet i artikel 73 samt alt markedsføringsmateriale tilpasses master-feeder-strukturernes særlige kendetegn. Feeder-instituttets investering i master-instituttet bør ikke berøre feeder-instituttets evne til selv at tilbagekøbe eller indløse andele på anmodning af instituttets deltagere eller til at handle i sine deltageres bedste interesse.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44) Omdannelsesreglerne bør gøre det muligt at omdanne et eksisterende investeringsinstitut til et feeder-institut. De bør samtidig sikre deltagerne en tilstrækkelig beskyttelse. Eftersom en sådan omdannelse indebærer en gennemgribende ændring af investeringspolitikken, bør det investeringsinstitut, der omdannes til et feeder-institut, forpligtes til at forsyne deltagerne med alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan tage stilling, om de vil beholde deres investering eller ej.

(44) Omdannelsesreglerne bør gøre det muligt at omdanne et eksisterende investeringsinstitut til et feeder-institut. De bør samtidig sikre deltagerne en tilstrækkelig beskyttelse. Eftersom en sådan omdannelse indebærer en gennemgribende ændring af investeringspolitikken, bør det investeringsinstitut, der omdannes til et feeder-institut, forpligtes til at forsyne deltagerne med alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan tage stilling, om de vil beholde deres investering eller ej. De kompetente myndigheder bør ikke stille krav om, at feeder-instituttet tilvejebringer flere eller andre oplysninger end de anførte.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46) Den centrale investorinformation skal udleveres til investorerne forud for indgåelsen af en aftale, således at de kan træffe en velfunderet investeringsbeslutning. Den bør kun omfatte de oplysninger, der er væsentlige for en sådan beslutning. Indholdet af den centrale investorinformation bør så vidt muligt harmoniseres for at sikre en tilstrækkelig grad af investorbeskyttelse og sammenlignelighed. Den centrale investorinformation bør være kortfattet. Et enkelt dokument af begrænset længde, hvori oplysningerne præsenteres i en bestemt rækkefølge, er den mest velegnede metode til at opnå den klarhed og simplicitet i præsentationen, som ikke-professionelle investorer kræver, og bør gøre det muligt at foretage nyttige sammenligninger.

(46) Den centrale investorinformation skal udleveres gratis som et specifikt dokument til investorerne i god tid forud for tegningen af andele i et investeringsinstitut, således at de kan træffe en velfunderet investeringsbeslutning. Den bør kun omfatte de oplysninger, der er væsentlige for en sådan beslutning. Indholdet af den centrale investorinformation bør fuldt ud harmoniseres for at sikre en tilstrækkelig grad af investorbeskyttelse og sammenlignelighed. Den centrale investorinformation bør være kortfattet. Et enkelt dokument af begrænset længde, hvori oplysningerne præsenteres i en bestemt rækkefølge, er den mest velegnede metode til at opnå den klarhed og simplicitet i præsentationen, som ikke-professionelle investorer kræver, og bør gøre det muligt at foretage nyttige sammenligninger, navnlig af omkostninger og risikoprofil, som er relevant for investeringsbeslutningen.

Begrundelse

Den centrale investorinformation bør, som det var tilfældet med det forenklede prospekt, udleveres gratis til investorerne.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47) Der bør udarbejdes central investorinformation for alle investeringsinstitutter. Det er administrationsselskabet eller i givet fald investeringsselskabet, der bør udlevere den centrale investorinformation, alt afhængigt af den anvendte afsætningsmetode (direkte salg eller salg gennem formidlere). De nærmere regler for, hvordan den centrale investorinformation benyttes af formidlere på salgsstedet, er fastsat i den relevante lovgivning vedrørende sådanne formidlere, f.eks. direktiv 2004/39/EF.

47) Der bør udarbejdes central investorinformation for alle investeringsinstitutter. Det er administrationsselskabet eller i givet fald investeringsselskabet, der bør tilvejebringe den centrale investorinformation, alt afhængigt af den anvendte afsætningsmetode (direkte salg eller salg gennem formidlere). Formidlere bør tilvejebringe central investorinformation til kunder og potentielle kunder.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(47a) Investeringsinstitutters ret til at sælge deres andele i andre medlemsstater bør betinges af, at de træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at der er faciliteter til stede i værtslandet, som muliggør betaling til deltagerne, tilbagekøb eller indløsning af andele og tilrådighedsstillelse af de oplysninger, som investeringsinstitutter er forpligtet til at tilvejebringe. Investeringsinstitutter bør imidlertid ikke være forpligtet i henhold til værtsmedlemsstatens lovgivning til at have en udbetalende myndighed i den pågældende medlemsstat for at opfylde deres forpligtelser.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49) For at lette markedsføringen af andele i investeringsinstitutter på tværs af landegrænserne bør der føres løbende kontrol med, at ordningerne for markedsføring af andele i investeringsinstitutter overholder de love og administrative procedurer, der gælder i investeringsinstituttets værtsland, efter at investeringsinstituttet har påbegyndt markedsføringen af sine andele i den pågældende medlemsstat. Denne kontrol kan navnlig dække forpligtelsen til at sikre, at markedsføringsmaterialet er fair, tydelig og ikke vildledende.

(49) For at lette markedsføringen af andele i investeringsinstitutter på tværs af landegrænserne bør der føres kontrol med, at ordningerne for markedsføring af andele i investeringsinstitutter overholder de love og administrative procedurer, der gælder i investeringsinstituttets værtsland, efter at investeringsinstituttet har fået adgang til markedet i den pågældende medlemsstat. Denne kontrol kan dække tilstrækkeligheden af markedsføringsordninger, herunder navnlig tilstrækkeligheden af udlodningsordninger, og forpligtelsen til at sikre, at markedsføringsmaterialet er fair, tydelig og ikke vildledende. Dette direktiv bør ikke hindre de kompetente myndigheder i værtslandet i at sammenholde markedsføringsmateriale (der ikke omfatter central investorinformation, prospekter og års- og halvårsrapporter) med den nationale lovgivning, før investeringsinstitutterne kan anvende dem, men denne kontrol bør ikke være diskriminerende og bør ikke hindre det pågældende investeringsinstitut i at få adgang til markedet.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50) Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at sikre, at et investeringsinstitut, der markedsfører sine andele på tværs af landegrænser, har let og elektronisk adgang til komplette oplysninger om de love og administrative bestemmelser, der gælder for markedsføringen af investeringsinstitutter i værtslandet.

(50) Af hensyn til fremme af retssikkerheden er det nødvendigt at sikre, at et investeringsinstitut, der markedsfører sine andele på tværs af landegrænser, har let og elektronisk adgang og på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, til komplette oplysninger om de love og administrative bestemmelser, som specifikt gælder for de ordninger, som er fastlagt med hensyn til markedsføringen af investeringsinstitutter i værtslandet.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51) For at lette markedsføringen af andele i investeringsinstitutter på tværs af landegrænserne bør et investeringsinstitut være forpligtet til kun at oversætte den centrale investorinformation til det eller et af de officielle sprog i investeringsinstituttets værtsland eller til et sprog, der er godkendt af værtslandets kompetente myndighed. Den centrale investorinformation bør indeholde nærmere oplysninger om, på hvilke(t) sprog de obligatoriske dokumenter og andre oplysninger foreligger.

(51) For at lette investeringsinstitutters adgang til medlemsstaternes markeder bør et investeringsinstitut være forpligtet til kun at oversætte den centrale investorinformation til det eller et af de officielle sprog i investeringsinstituttets værtsland eller til et sprog, der er godkendt af værtslandets kompetente myndighed. Den centrale investorinformation bør indeholde nærmere oplysninger om, på hvilke(t) sprog de obligatoriske dokumenter og andre oplysninger foreligger.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51a) Krav om oversættelse bør vedrøre simple oversættelser. Der bør ikke være noget krav om udarbejdelse af autoriserede oversættelser.

Begrundelse

Oversættelser behøver ikke at være autoriserede.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Betragtning 51 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51b) Medlemsstater bør kræve af deres kompetente myndigheder, at de klart oplyser om deres anmeldelsesgebyrer.

Begrundelse

Anmeldelsesgebyrerne er forskellige mellem medlemsstaterne. Det bør sikres, at gebyrerne offentliggøres, og at de afspejler de afholdte omkostninger uden at være uforholdsmæssige store.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52) Det er nødvendigt at styrke konvergensen i de kompetente myndigheders beføjelser for derved at sikre en ensartet håndhævelse af direktivet i de forskellige medlemsstater. Et sæt fælles minimum af beføjelser, der er i overensstemmelse med de beføjelser, som de kompetente myndigheder indrømmes ved anden fællesskabslovgivning om finansielle tjenesteydelser, bør sikre et effektivt tilsyn.

(52) Det er nødvendigt at styrke konvergensen i de kompetente myndigheders beføjelser for derved at sikre en ensartet håndhævelse af direktivet i de forskellige medlemsstater. Et sæt fælles minimum af beføjelser, der er i overensstemmelse med de beføjelser, som de kompetente myndigheder indrømmes ved anden fællesskabslovgivning om finansielle tjenesteydelser, bør sikre et effektivt tilsyn. Medlemsstaterne bør endvidere fastlægge sanktionsbestemmelser, herunder strafferetlige, civilretlige og administrative sanktioner, samt administrative foranstaltninger, som finder anvendelse på overtrædelser af dette direktiv, og bør træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at de bliver gennemført

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53a) Medlemsstaterne bør træffe de administrative og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at muliggøre et samarbejde mellem de nationale myndigheder og andre medlemsstaters kompetente myndigheder, herunder i form af bilaterale og multilaterale aftaler mellem disse myndigheder, således at de fuldt ud kan udføre deres opgaver i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Betragtning 53 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53b) Der bør af hensyn til den grænseoverskridende levering af tjenesteydelser fastsættes klare beføjelser for de respektive kompetente myndigheder. De kompetente myndigheders ansvarsområder og forpligtelser bør klart fastsættes for at forhindre enhver form mangler eller overlapning. Disse ansvarsområder og forpligtelser bør være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Begrundelse

De nye tilsynsbestemmelser i kapitel XII dækker allerede mange aspekter, som er nødvendige for et hensigtsmæssigt samarbejde i tilfælde af grænseoverskridende porteføljeadministration, som foretages af et administrationsselskab beliggende i et andet land. De identificerede åbne spørgsmål, som CESR arbejder med, bør udtrykkeligt dækkes ved at sikre, at der ikke er nogen mangler eller uafklarede delegationer af ansvarsområder, og at der heller ikke opstår noget overlappende tilsyn.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55) Princippet hjemlandstilsyn forudsætter, at de kompetente myndigheder undlader at meddele godkendelse eller inddrager denne i de tilfælde, hvor det af sådanne forhold som driftsplanen, den geografiske placering eller de faktiske transaktioner klart fremgår, at et investeringsinstitut eller selskab, der medvirker ved dettes aktiviteter, udelukkende har valgt den pågældende medlemsstats retssystem for at unddrage sig de strengere bestemmelser, der gælder i den medlemsstat, hvor det agter at drive eller allerede driver størstedelen af sin virksomhed. Et investeringsinstitut eller selskab, der medvirker ved dettes aktiviteter, som er en juridisk person, skal meddeles godkendelse i den medlemsstat hvor dets vedtægtsmæssige hjemsted ligger. Et investeringsinstitut eller selskab, der medvirker ved dettes aktiviteter, som ikke er en juridisk person, skal have hovedkontor i den medlemsstat, hvor det er blevet godkendt. Medlemsstaterne skal i øvrigt altid kræve, at et investeringsinstituts hovedkontor eller hovedkontoret for et selskab, der medvirker ved dettes aktiviteter, er etableret i den medlemsstat, som er selskabets hjemland, og at det rent faktisk driver forretning i det pågældende land.

(55) Princippet hjemlandstilsyn forudsætter, at de kompetente myndigheder enten undlader eller nægter at meddele godkendelse i de tilfælde, hvor det af sådanne forhold som driftsplanen, den geografiske placering eller de faktiske transaktioner klart fremgår, at et investeringsinstitut eller selskab, der medvirker ved dettes aktiviteter, udelukkende har valgt den pågældende medlemsstats retssystem for at unddrage sig de strengere bestemmelser, der gælder i den medlemsstat, hvor det agter at drive eller allerede driver størstedelen af sin virksomhed.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Betragtning 64 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(64a) De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dette direktiv, bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

 

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Begrundelse

Det bør sikres, at ordlyden svarer til direktiv 2004/39/EF.

Øget harmonisering vil fremme gennemførelsen af et administrationsselskabspas.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Betragtning 65

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65) Kommissionen bør gives beføjelse til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dette direktiv. For så vidt angår fusioner bør disse foranstaltninger tjene til at præcisere, hvilke oplysninger deltagerne skal modtage, og hvordan de skal modtage dem. For så vidt angår master-feeder-strukturer bør de tjene til at præcisere indholdet af aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, deres depositarer og revisorer, hvilke foranstaltninger der kan bidrage til at forhindre risici ved sen handel, konsekvenserne af master-instituttets fusion for feeder-instituttets godkendelse, hvilke uregelmæssigheder med rødder i master-instituttet der skal indberettes til feeder-instituttet, den måde, hvorpå deltagerne skal modtage oplysninger i tilfælde af en konvertering fra et investeringsinstitut til et feeder-institut, og den form, hvori oplysningerne skal gives, proceduren for værdiansættelse og revision ved overførsel af aktiver fra et feeder-institut til et master-institut samt den rolle, som feeder-instituttets depositar spiller i den forbindelse. Bestemmelserne om oplysningspligt bør tjene til at præcisere de specifikke betingelser, der skal være opfyldt, når prospektet udleveres på et andet varigt medium end i papirform og via et websted, der ikke udgør et varigt medium, den centrale investorinformations nærmere indhold, form og præsentationsmåde, hvor der tages hensyn til de pågældende investeringsinstitutters forskelligartede karakter og sammensætning, og de særlige betingelser, der skal være opfyldt ved udlevering af central investorinformation på et andet varigt medium end i papirform og via et websted, der ikke udgør et varigt medium. Når det gælder anmeldelse, bør foranstaltningerne tjene til at præcisere formatet og omfanget af de oplysninger om gældende lokale regler, som et værtslands myndigheder skal offentliggøre, anvendelsen af anmeldelsesproceduren på markedsføringen af investeringsinstitutters investeringsafdelinger og nye aktiekategorier samt tekniske oplysninger om, hvordan et værtslands myndigheder får adgang til opdaterede fondsdokumenter, der opbevares hos et hjemlands myndigheder. Foranstaltningerne bør også tjene til at tydeliggøre definitioner og til at afstemme den anvendte terminologi og omformulere definitioner i overensstemmelse med efterfølgende retsakter om investeringsinstitutter og beslægtede emner. Da sådanne foranstaltninger har generel rækkevidde og tjener til at ændre ikke-væsentlige elementer af dette direktiv ved at supplere det med nye ikke-væsentlige elementer, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol som omhandlet i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. Beføjelser, der falder uden for ovennævnte kategori, bør være omfattet af den i artikel 5 i samme afgørelse omhandlede forskriftsprocedure. Disse foranstaltninger tjener til at præcisere standardanmeldelsens og standarderklæringens form og indhold samt proceduren i forbindelse med udveksling af oplysninger og anvendelse af elektronisk kommunikation som led i anmeldelsesprocessen. De tjener også til nærmere at beskrive procedurerne ved gennemførelse af kontrol og undersøgelser på stedet og ved udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder.

(65) Kommissionen bør gives beføjelse til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af dette direktiv. For så vidt angår administrationsselskaber bør disse foranstaltninger tjene til at præcisere enkeltheder om organisatoriske krav, risikostyring, interessekonflikter og god forretningsskik. For så vidt angår depositarer har disse foranstaltninger til formål at præcisere depositarers forpligtelser som foreskrevet i dette direktiv i forbindelse med administrationsselskabspasset og oplysningerne i aftalen mellem depositaren og administrationsselskabet. Disse foranstaltninger bør fremme den ensartede gennemførelse af administrationsselskabers og depositarers forpligtelser i dette direktiv. Vedtagelsen af disse foranstaltninger bør imidlertid ikke være en forudsætning for gennemførelsen administrationsselskabernes ret til at udøve den virksomhed, de er blevet godkendt til i deres hjemland, i hele Fællesskabet ved at etablere filialer eller ved fri udveksling af tjenesteydelser, herunder administration af investeringsinstitutter i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Betragtning 65 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(65a) For så vidt angår fusioner, bør disse foranstaltninger tjene til at præcisere, hvilke oplysninger deltagerne skal modtage, og hvordan de skal modtage dem. For så vidt angår master-feeder-strukturer, bør de tjene til at præcisere indholdet af aftalen mellem master-instituttet og feeder-instituttet, deres depositarer og revisorer, hvilke foranstaltninger der kan bidrage til at forhindre risici ved sen handel, konsekvenserne af master-instituttets fusion for feeder-instituttets godkendelse, hvilke uregelmæssigheder med rødder i master-instituttet der skal indberettes til feeder-instituttet, den måde, hvorpå deltagerne skal modtage oplysninger i tilfælde af en konvertering fra et investeringsinstitut til et feeder-institut, og den form, hvori oplysningerne skal gives, proceduren for værdiansættelse og revision ved overførsel af aktiver fra et feeder-institut til et master-institut samt den rolle, som feeder-instituttets depositar spiller i den forbindelse. Bestemmelserne om oplysningspligt bør tjene til at præcisere de specifikke betingelser, der skal være opfyldt, når prospektet udleveres på et andet varigt medium end i papirform og via et websted, der ikke udgør et varigt medium, den centrale investorinformations nærmere indhold, form og præsentationsmåde, hvor der tages hensyn til de pågældende investeringsinstitutters forskelligartede karakter og sammensætning, og de særlige betingelser, der skal være opfyldt ved udlevering af central investorinformation på et andet varigt medium end i papirform og via et websted, der ikke udgør et varigt medium. Når det gælder anmeldelse, bør foranstaltningerne tjene til at præcisere omfanget af de oplysninger om gældende lokale regler, som et værtslands myndigheder skal offentliggøre og tekniske oplysninger om, hvordan et værtslands myndigheder får adgang til opdaterede fondsdokumenter, der opbevares hos et hjemlands myndigheder. Foranstaltningerne bør også tjene til at tydeliggøre definitioner og til at afstemme den anvendte terminologi og omformulere definitioner i overensstemmelse med efterfølgende retsakter om investeringsinstitutter og beslægtede emner.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Betragtning 65 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(65b) Da sådanne foranstaltninger har generel rækkevidde og tjener til at ændre ikke-væsentlige elementer af dette direktiv ved at supplere det med nye ikke-væsentlige elementer, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol som omhandlet i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF1. Beføjelser, der falder uden for ovennævnte kategori, bør være omfattet af den i artikel 5 i samme afgørelse omhandlede forskriftsprocedure. Disse foranstaltninger tjener til at præcisere standardanmeldelsens og standarderklæringens form og indhold samt proceduren i forbindelse med udveksling af oplysninger og anvendelse af elektronisk kommunikation som led i anmeldelsesprocessen. De tjener også til nærmere at beskrive procedurerne ved gennemførelse af kontrol og undersøgelser på stedet og ved udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder.

 

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved anvendelsen af dette direktiv betragtes et investeringsinstitut som værende etableret i den medlemsstat, hvor investeringsselskabet eller investeringsfondens administrationsselskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Medlemsstaterne kræver, at hovedkontoret er beliggende i samme medlemsstat som det vedtægtsmæssige hjemsted.

Ved anvendelsen af dette direktiv betragtes et investeringsinstitut som værende etableret i sit hjemland.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et investeringsinstitut skal for at kunne udøve sin virksomhed være godkendt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det pågældende investeringsinstitut er etableret.

1. Et investeringsinstitut skal for at kunne udøve sin virksomhed være godkendt af de kompetente myndigheder i sit hjemland.

Begrundelse

Et reelt indre marked indebærer, at porteføljeadministration kan foretages "med et pas" i hele EU. Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Det bør hverken være muligt at forskelsbehandle på grundlag af et administrationsselskabs nationalitet eller indføre eventuelle protektionistiske forsinkelser i forbindelse med godkendelsen.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 5 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. En investeringsfonds godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder har godkendt administrationsselskabet, fondsbestemmelserne samt valget af depositar. Et investeringsselskabs godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder har godkendt dets vedtægter og valget af depositar.

2. En investeringsfonds godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder i dens hjemland har godkendt valget af det administrationsselskab, der skal administrere investeringsinstituttet, fondsbestemmelserne samt valget af depositar. Et investeringsselskabs godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder i dets hjemland har godkendt dets vedtægter og valget af depositar og, hvor dette er relevant, valget af det udpegede administrationsselskab.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 5 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Uden at det berører stk. 2, skal de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland godkende valget af administrationsselskabet til at administrere investeringsinstituttet i henhold til artikel 5a, hvis et investeringsinstitut ikke er oprettet i administrationsselskabets hjemland. Det må ikke være en betingelse for godkendelse, at investeringsinstituttet administreres af et administrationsselskab, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i investeringsinstituttets hjemland, eller at administrationsselskabet udøver eller overdrager visse aktiviteter i investeringsinstituttets hjemland.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 5 - stk. 3 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder må ikke godkende et investeringsinstitut, hvis administrationsselskabet eller investeringsselskabet ikke opfylder betingelserne i henholdsvis kapitel III og V.

3. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland må ikke godkende et investeringsinstitut, hvis

 

a) disse myndigheder konstaterer, at investeringsselskabet ikke opfylder betingelserne i kapitel V eller

 

b) administrationsselskabet ikke er godkendt som et administrationsselskab for investeringsinstitutter i sit hjemland.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 5 - stk. 3 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uden at det berører artikel 26 skal administrationsselskabet eller, hvor dette er relevant, investeringsselskabet, inden to måneder efter indgivelsen af samtlige dokumenter have meddelelse om, hvorvidt valget er godkendt eller ej.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder må desuden ikke godkende et investeringsinstitut, hvis medlemmerne af depositarens ledelse ikke har et tilstrækkeligt godt omdømme eller ikke har fyldestgørende erfaring også i forbindelse med den type investeringsinstitutter, der skal administreres. Med henblik herpå meddeles de kompetente myndigheder straks navnene på medlemmerne af depositarens ledelse såvel som enhver udskiftning inden for ledelsen.

De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland må desuden ikke godkende et investeringsinstitut, hvis medlemmerne af depositarens ledelse ikke har et tilstrækkeligt godt omdømme eller ikke har fyldestgørende erfaring også i forbindelse med den type investeringsinstitutter, der skal administreres. Med henblik herpå meddeles de kompetente myndigheder straks navnene på medlemmerne af depositarens ledelse såvel som enhver udskiftning inden for ledelsen.

Begrundelse

Et reelt indre marked indebærer, at porteføljeadministration kan foretages "med et pas" i hele EU. Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Det bør hverken være muligt at forskelsbehandle på grundlag af et administrationsselskabs nationalitet eller indføre eventuelle protektionistiske forsinkelser i forbindelse med godkendelsen.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder undlader at give godkendelse, hvis investeringsinstituttet retligt (f.eks. gennem fondsbestemmelserne eller vedtægterne) er forhindret i at markedsføre sine andele i instituttets hjemland.

4. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland undlader at give godkendelse, hvis investeringsinstituttet retligt (f.eks. gennem fondsbestemmelserne eller vedtægterne) er forhindret i at markedsføre sine andele i instituttets hjemland.

Begrundelse

Et reelt indre marked indebærer, at porteføljeadministration kan foretages "med et pas" i hele EU. Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Det bør hverken være muligt at forskelsbehandle på grundlag af et administrationsselskabs nationalitet eller indføre eventuelle protektionistiske forsinkelser i forbindelse med godkendelsen.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Enhver udskiftning af administrationsselskab eller af depositar såvel som enhver ændring af fondsbestemmelserne eller af vedtægterne for et investeringsselskab skal godkendes af de kompetente myndigheder.

5. Enhver udskiftning af administrationsselskab eller af depositar såvel som enhver ændring af fondsbestemmelserne eller af vedtægterne for et investeringsselskab skal godkendes af de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland.

Begrundelse

Et reelt indre marked indebærer, at porteføljeadministration kan foretages "med et pas" i hele EU. Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Det bør hverken være muligt at forskelsbehandle på grundlag af et administrationsselskabs nationalitet eller indføre eventuelle protektionistiske forsinkelser i forbindelse med godkendelsen.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 5 - stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Medlemsstaterne sikrer, at tilstrækkelige oplysninger om de love og administrative bestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv, som vedrører investeringsinstitutters oprettelse og drift, er lettilgængelige fra andre steder eller via elektroniske midler. Medlemsstaterne sikrer, at disse oplysninger mindst er til rådighed på et sprog, der er almindeligt anvendt i internationale finanskredse, leveres på en klar og utvetydig måde og er ajourførte.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

1. Et administrationsselskab, som har til hensigt at administrere et investeringsinstitut oprettet i en anden medlemsstat, forsyner de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland med følgende dokumentation:

 

a) den skriftlige aftale med depositaren, der er nævnt i artikel 20 og 30

 

b) oplysninger om delegeringsordninger vedrørende opgaver inden for investeringsforvaltning og administration som nævnt i bilag II

 

c) en rapport om den risikostyringsprocedure, der er vedtaget for den specifikke type investeringsinstitut, der søges godkendt.

 

Hvis et administrationsselskab allerede administrerer samme type investeringsinstitut i investeringsinstituttets hjemland, er henvisning til den allerede leverede dokumentation tilstrækkelig.

 

2. På grundlag af den bekræftelse, der er nævnt i artikel 16 og 17, kan de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland af de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland kræve afklaring og oplysninger vedrørende den dokumentation, der er nævnt i stk. 1 og om, hvorvidt den type fond, som der anmodes om godkendelse til, falder inden for rammerne af administrationsselskabets godkendelse. I givet fald fremsætter de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland deres udtalelse inden for 10 arbejdsdage fra den oprindelige anmodning.

 

3. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland kan kun afvise valget af administrationsselskab, hvis:

 

a) administrationsselskabet ikke overholder de regler, der falder ind under deres ansvarsområde i henhold til artikel 17a

 

b) administrationsselskabet ikke er godkendt af de kompetente myndigheder i sit hjemland til at administrere investeringsinstitutter af en type, for hvilken der kræves godkendelse, eller

 

c) administrationsselskabet ikke har forelagt den dokumentation, der er nævnt i stk. 1.

 

De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland bør, før de afviser valget, høre de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland.

 

4. Administrationsselskabet underretter de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland om eventuelle efterfølgende væsentlige ændringer i den dokumentation, der er nævnt i stk. 1.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et administrationsselskab må først påbegynde sin virksomhed, når det er godkendt officielt af de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland. En godkendelse, der gives et administrationsselskab i overensstemmelse med dette direktiv, har gyldighed i samtlige medlemsstater.

1. Et administrationsselskab må først påbegynde sin virksomhed, når det er godkendt officielt af de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland. En godkendelse, der gives et administrationsselskab i overensstemmelse med dette direktiv, har gyldighed i samtlige medlemsstater.

Begrundelse

Et reelt indre marked indebærer, at porteføljeadministration kan foretages "med et pas" i hele EU. Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland er ansvarlige for godkendelse af selskabet. Dette er i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, nr. 20 i direktiv 2004/39/EF.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvert administrationsselskabs hjemland udarbejder tilsynsregler for administration af investeringsinstitutter, der er godkendt i henhold til dette direktiv, som til enhver tid skal efterleves af administrationsselskaber.

1. Hvert administrationsselskabs hjemland udarbejder tilsynsregler for administration af investeringsinstitutter, der er godkendt i henhold til dette direktiv, som til enhver tid skal efterleves af administrationsselskaber, der er godkendt i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) er struktureret og organiseret med henblik på at minimere risikoen for, at investeringsinstitutternes eller kundernes interesser skades på grund af interessekonflikter mellem selskabet og dets kunder, mellem kunder, mellem en af dets kunder og et investeringsinstitut eller mellem to investeringsinstitutter. Når der er oprettet en filial, må de organisatoriske foranstaltninger dog ikke være i modstrid med de regler for god forretningsskik, som investeringsinstituttets værtsland har fastsat for interessekonflikter.

b) er struktureret og organiseret med henblik på at minimere risikoen for, at investeringsinstitutternes eller kundernes interesser skades på grund af interessekonflikter mellem selskabet og dets kunder, mellem kunder, mellem en af dets kunder og et investeringsinstitut og mellem to investeringsinstitutter.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Administrationsselskaber eller, hvor det er relevant, investeringsselskaber indfører passende procedurer og ordninger for at sikre, at de behørigt behandler investorklager, og at der ikke er nogen begrænsning for, at investorer kan udøve deres rettigheder i tilfælde af, at administrationsselskabet er godkendt i en anden medlemsstat end investeringsinstituttets hjemland. Investorer bør være i stand til at indgive klager på deres lokale sprog.

 

De indfører også passende procedurer og ordninger for at gøre oplysninger tilgængelige på anmodning fra offentligheden eller kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. Kommissionen udsteder gennemførelsesbestemmelser, hvori den fastlægger procedurer og ordninger nævnt i stk. 1, litra a), og strukturer og organisatoriske krav for at minimere interessekonflikter nævnt i stk. 1, litra b).

 

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 107, stk. 2.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis medlemsstaterne tillader, at administrationsselskaber — med henblik på at udøve selskabernes virksomhed mere effektivt — delegerer til tredjemand på deres vegne at udøve en eller flere af sine egne opgaver, skal alle følgende betingelser være opfyldt:

1. Hvis administrationsselskabets hjemland tillader, at administrationsselskaber — med henblik på at udøve selskabernes virksomhed mere effektivt — delegerer til tredjemand på deres vegne at udøve en eller flere af sine egne opgaver, skal alle følgende betingelser være opfyldt:

Begrundelse

Et reelt indre marked indebærer, at porteføljeadministration kan foretages "med et pas" i hele EU. Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den kompetente myndighed underrettes på en passende måde

a) de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland underrettes af administrationsselskabet på en passende måde. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland videregiver straks oplysningerne til de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland.

Begrundelse

Et reelt indre marked indebærer, at porteføljeadministration kan foretages "med et pas" i hele EU. Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 13 - stk. 1 - litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) i investeringsinstitutternes prospekter opføres de opgaver, som administrationsselskabet har fået lov til at delegere.

i) i investeringsinstitutternes prospekter opføres de opgaver, som administrationsselskabet har fået lov til at delegere af administrationsselskabets hjemland.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 14 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at sikre, at administrationsselskabet udfører de opgaver, der er fastsat i stk. 1, navnlig at:

a) definere de trin, som administrationsselskaber med rimelighed kan forventes at tage for at identificere, forebygge, håndtere og/eller afsløre interessekonflikter samt at fastsætte passende kriterier for at bestemme typerne af interessekonflikter, hvis eksistens kan skade investeringsinstituttets interesser;

 

b) fastsætte passende kriterier for at handle ærligt og rimeligt og med behørige færdigheder og behørig omhu i investeringsinstituttets bedste interesser;

 

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 107, stk. 2.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 15 - stk. 1 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis et sådant administrationsselskab foreslår at markedsføre andelene i investeringsinstitutterne, som det selv administrerer eller via en tredjemand i en anden medlemsstat uden at foreslå at udføre andre aktiviteter eller ydelser, er en sådan markedsføring kun underlagt kravene i kapitel XI.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 15 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I henhold til de i denne artikel fastsatte betingelser skal et investeringsinstitut frit kunne udpege, eller blive administreret af, et administrationsselskab, der er godkendt i en anden medlemsstat i overensstemmelse med dette direktiv, forudsat at et sådant administrationsselskab overholder:

 

a) bestemmelserne i artikel 16 eller 17

 

b) bestemmelserne i artikel 17a og 5a.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 16 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et administrationsselskab, der ønsker at etablere en filial på en anden medlemsstats område, giver — foruden at opfylde de i artikel 6 og 7 nævnte betingelser — meddelelse herom til hjemlandets kompetente myndigheder.

1. Et administrationsselskab, der ønsker at etablere en filial på en anden medlemsstats område til at udføre den aktivitet, som det er blevet godkendt til, giver — foruden at opfylde de i artikel 6 og 7 nævnte betingelser — meddelelse herom til hjemlandets kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 16 - stk. 3 - afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis et administrationsselskab ønsker at levere ydelsen kollektiv porteføljeforvaltning som nævnt i bilag II, skal de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland vedlægge dokumentationen en bekræftelse af, at administrationsselskabet er godkendt i overensstemmelse med dette direktiv samt en beskrivelse af omfanget af administrationsselskabets godkendelse og nærmere oplysninger om begrænsninger i de typer investeringsinstitutter, som administrationsselskabet er godkendt til at administrere.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 16 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. De tjenesteydelser, der leveres af et administrationsselskabs filial, skal være i overensstemmelse med de regler, der er udfærdiget af administrationsselskabets værtsland i overensstemmelse med artikel 14.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 16 - stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland har ansvaret for at overvåge overholdelsen af de regler, der er nævnt i stk. 3a.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 16 - stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Før en filial af et administrationsselskab påbegynder sin virksomhed, forbereder de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland senest to måneder efter modtagelsen af de i stk. 2 nævnte oplysninger tilsynet med administrationsselskabet og meddeler om fornødent de vilkår — herunder de i artikel 86 og 87 anførte regler i værtslandet og reglerne for god forretningsskik, der skal overholdes ved præstation af den i artikel 6, stk. 3, litra a), anførte porteføljeforvaltningstjeneste og i forbindelse med investeringsrådgivning og deponering — som under hensyn til samfundsmæssige interesser gælder for udøvelse af denne virksomhed i administrationsselskabets værtsland.

4. Før en filial af et administrationsselskab påbegynder sin virksomhed, forbereder de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland senest to måneder efter modtagelsen af de i stk. 2 nævnte oplysninger tilsynet med administrationsselskabets overholdelse af de regler, som de har ansvaret for.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 16 - stk. 7 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den kompetente myndighed i administrationsselskabets hjemland opdaterer de oplysninger, der findes i den bekræftelse, der er nævnt i stk. 3, og underretter de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland, når der sker en ændring i omfanget af administrationsselskabets godkendelse eller i de nærmere oplysninger om begrænsninger vedrørende typerne af investeringsinstitutter, som administrationsselskabet er godkendt til at administrere.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 17 - stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et administrationsselskab, der for første gang ønsker at udøve virksomhed på en anden medlemsstats område i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, meddeler de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland

1. Et administrationsselskab, der for første gang ønsker at udøve de aktiviteter, som det er godkendt til på en anden medlemsstats område i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, meddeler de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 17 - stk. 2 - afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Administrationsselskabet kan herefter påbegynde sin virksomhed i administrationsselskabets værtsland uanset bestemmelserne i artikel 88.

Administrationsselskabet kan herefter påbegynde sin virksomhed i administrationsselskabets værtsland uanset bestemmelserne i kapitel XI.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 17 - stk. 2 - afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis et administrationsselskab ønsker at levere ydelsen kollektiv porteføljeforvaltning, som nævnt i bilag II, skal de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland vedlægge dokumentationen en bekræftelse af, at administrationsselskabet er godkendt i overensstemmelse med dette direktiv samt en beskrivelse af omfanget af administrationsselskabets godkendelse og nærmere oplysninger om begrænsninger i de typer investeringsinstitutter, som administrationsselskabet er godkendt til at administrere.

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 17 - stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland underretter om fornødent administrationsselskabet, så snart de har modtaget de i stk. 1 nævnte oplysninger, om de vilkår — herunder reglerne for god forretningsskik, der skal overholdes ved præstation af den i artikel 6, stk. 3, litra a), anførte porteføljeforvaltningstjeneste og i forbindelse med investeringsrådgivning og deponering — som administrationsselskabet under hensyn til samfundsmæssige interesser skal overholde i værtslandet.

3. De tjenesteydelser, der leveres af administrationsselskabet i henhold til princippet om fri udveksling af tjenesteydelser, skal være i overensstemmelse med de regler, der er udfærdiget af administrationsselskabets hjemland i overensstemmelse med artikel 14.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 17 - stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Såfremt indholdet af de oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 1, litra b), ændres, underretter administrationsselskabet skriftligt hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder herom, inden ændringen foretages, således at værtslandets kompetente myndigheder i givet fald kan oplyse selskabet om ændringer i eller tilføjelser til de oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 3.

4. Såfremt indholdet af de oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 1, litra b), ændres, underretter administrationsselskabet skriftligt hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder herom, inden ændringen foretages. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland opdaterer de oplysninger, der findes i den bekræftelse, der er nævnt i stk. 2, og underretter de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland, når der sker en ændring i omfanget af administrationsselskabets godkendelse eller i de nærmere oplysninger om begrænsninger vedrørende typerne af investeringsinstitutter, som administrationsselskabet er godkendt til at administrere.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 17 - stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Den anmeldelsesprocedure, der er fastsat i stk. 1-4, gælder også for administrationsselskabet, når det delegerer markedsføringen af andelene i administrationsselskabets værtsland til tredjemand.

udgår

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

1. Et administrationsselskab, som leverer ydelsen kollektiv porteføljeforvaltning på tværs af grænser i henhold til princippet om fri udveksling af tjenesteydelser eller ved etablering af en filial, skal overholde de regler i administrationsselskabets hjemland, som vedrører administrationsselskabets organisering, herunder delegeringsordninger, risikostyringsprocedurer, tilsynsregler og tilsyn, procedurer nævnt i artikel 12 og administrationsselskabets rapporteringskrav. Disse regler må ikke være strengere, end de regler, der gælder for administrationsselskaber, som udelukkende udøver deres virksomhed i deres hjemland.

 

2. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland har ansvaret for at overvåge overholdelsen af de regler, der er nævnt i stk. 1.

 

3. Et administrationsselskab, der leverer ydelsen kollektiv porteføljeforvaltning på tværs af grænser i henhold til princippet om fri udveksling af tjenesteydelser eller ved etablering af en filial, skal overholde de regler i investeringsinstituttets hjemland, som vedrører investeringsinstituttets oprettelse og drift, navnlig de regler, der gælder for:

 

a) etablering og godkendelse af investeringsinstituttet

 

b) udstedelse og indløsning af andele og aktier

 

c) udøvelse af deltageres stemmeret

 

d) investeringspolitikker og -grænser, herunder beregning af samlet eksponering og gearing

 

e) begrænsninger vedrørende låntagning, långivning og handel uden dækning

 

f) værdiansættelse af aktiver og investeringsinstituttets regnskabsføring

 

g) beregning af emissionsprisen og/eller prisen ved indløsning

 

h) udlodning eller geninvestering af udbytte

 

i) investeringsinstituttets indberetnings- og offentliggørelseskrav, herunder prospektet, den centrale investorinformation og periodiske beretninger

 

j) markedsføring og udlodning af andele

 

k) forhold til deltagere

 

l) fusion og omstrukturering af investeringsinstitutter

 

m) investeringsinstituttets opløsning og likvidation

 

o) deltagerregisterets indhold og form.

 

4. Administrationsselskabet overholder de forpligtelser, der er fastsat i fondsbestemmelserne eller i vedtægterne, og de forpligtelser, der er fastsat i prospektet, som skal være i overensstemmelse med gældende lov som nævnt i stk. 1 og 3.

 

5. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland har ansvaret for at føre tilsyn med, at de regler, der er nævnt i stk. 3 og 4, overholdes.

 

6. Administrationsselskabet træffer beslutning om og er ansvarlig for de ordninger og organisatoriske beslutninger, der er nødvendige for, at administrationsselskabet er i stand til at overholde reglerne vedrørende investeringsinstituttets oprettelse og drift og de forpligtelser, der er fastsat i fondsbestemmelserne eller i vedtægterne, og i forpligtelserne der er fastsat i prospektet.

 

7. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland har ansvaret for at føre tilsyn med, at ordningerne og organiseringen af administrationsselskabet er tilstrækkelige, således at administrationsselskabet er i stand til at overholde de forpligtelser og regler, der vedrører oprettelse og drift af alle de investeringsinstitutter, det administrerer.

 

8. Medlemsstater sikrer, at et administrationsselskab, der er godkendt i en medlemsstat, ikke er underlagt yderligere krav fastsat i investeringsinstituttets hjemland vedrørende de anliggender, der er omfattet af dette direktiv, undtagen i tilfælde, der udtrykkeligt er nævnt i dette direktiv.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 18 - stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Administrationsselskabers værtslande kan med henblik på varetagelsen af de opgaver, der påhviler dem i henhold til dette direktiv, kræve samme oplysninger af alle filialer af administrationsselskaber, som det forlanger af nationale administrationsselskaber i samme øjemed.

udgår

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 18 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Administrationsselskabers værtslande kan kræve, at de administrationsselskaber, der driver virksomhed på deres område som led i den frie udveksling af tjenesteydelser, giver de nødvendige oplysninger til kontrol af, om de overholder de af værtslandets normer, der gælder for dem; sådanne krav må dog ikke være mere vidtgående end dem, de pågældende medlemsstater stiller til etablerede selskaber for at kunne kontrollere, om disse overholder de samme normer.

Administrationsselskabers værtslande kan kræve, at de administrationsselskaber, der driver virksomhed på deres område som led i den frie udveksling af tjenesteydelser eller gennem etablering af et filial, giver dem de nødvendige oplysninger til kontrol af, om de overholder de bestemmelser under værtslandets ansvar, der gælder for dem, herunder oplysninger om transaktioner vedrørende investeringsinstitutternes investeringer. Sådanne krav må dog ikke være mere vidtgående end dem, de pågældende medlemsstater stiller til etablerede selskaber for at kunne kontrollere, om disse overholder de samme normer.

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 18 - stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis de kompetente myndigheder i et administrationsselskabs værtsland konstaterer, at et administrationsselskab, der har en filial eller præsterer tjenesteydelser på dets område, ikke overholder de lovbestemmelser, som værtslandet har vedtaget i medfør af de af dette direktivs bestemmelser, som tillægger værtslandets myndigheder kompetence, anmoder de det pågældende administrationsselskab om at bringe det ulovlige forhold til ophør.

3. Hvis de kompetente myndigheder i et administrationsselskabs værtsland konstaterer, at et administrationsselskab, der har en filial eller præsterer tjenesteydelser på dets område, ikke overholder en af bestemmelserne under deres ansvar, anmoder de det pågældende administrationsselskab om at bringe det ulovlige forhold til ophør og underrette de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland.

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv

Artikel 18 - stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis det pågældende administrationsselskab til trods for de foranstaltninger, der er truffet af administrationsselskabets hjemland — eller hvis disse foranstaltninger viser sig at være uhensigtsmæssige, eller hjemlandet ikke har truffet nogen foranstaltninger — fortsat overtræder de i værtslandet gældende lovbestemmelser som nævnt i stk. 2, kan værtslandet, efter at have givet de kompetente myndigheder i hjemlandet underretning herom, træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller straffe nye ulovligheder, og om nødvendigt forhindre administrationsselskabet i at udføre nye forretninger på dets område. Medlemsstaterne sikrer, at de dokumenter, der er nødvendige for vedtagelsen af disse foranstaltninger, kan forkyndes for administrationsselskaberne på deres område.

5. Hvis det pågældende administrationsselskab til trods for de foranstaltninger, der er truffet af administrationsselskabets hjemland — eller hvis disse foranstaltninger viser sig at være uhensigtsmæssige, eller hjemlandet ikke har truffet nogen foranstaltninger — fortsat overtræder de i værtslandet gældende lovbestemmelser som nævnt i stk. 2, kan værtslandet, efter at have givet de kompetente myndigheder i hjemlandet underretning herom, træffe de foranstaltninger, herunder dem, der henvises til i artikel 93 og 94, der er nødvendige for at forebygge eller straffe nye ulovligheder, og om nødvendigt forhindre administrationsselskabet i at udføre nye forretninger på dets område. Medlemsstaterne sikrer, at de dokumenter, der er nødvendige for vedtagelsen af disse foranstaltninger, kan forkyndes for administrationsselskaberne på deres område. Såfremt den tjenesteydelse, der udføres i administrationsselskabets værtsland, er administration af et investeringsinstitut, kan administrationsselskabets værtsland kræve, at administrationsselskabet skal ophøre med at administrere dette investeringsinstitut.

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Artikel 18 - stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Bestemmelserne i stk. 3, 4 og 5 berører ikke de beføjelser, som administrationsselskabets værtsland har til at træffe passende forholdsregler med henblik på at forebygge eller straffe forhold på dets område, som strider mod de lovbestemmelser, som det har vedtaget af hensyn til samfundsmæssige interesser. Dette indebærer, at administrationsselskaber, der overtræder bestemmelserne, kan forhindres i at udføre forretninger på dets område.

udgår

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 18 - stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Enhver foranstaltning, der træffes efter stk. 4, 5 og 6, og hvorved der pålægges sanktioner eller begrænsninger i et administrationsselskabs virksomhed, begrundes behørigt og meddeles det pågældende administrationsselskab. En sådan foranstaltning skal kunne prøves ved domstolene i den medlemsstat, hvis myndighed har truffet den.

7. Enhver foranstaltning, der træffes efter stk. 4 og 5, og hvorved der træffes foranstaltninger eller pålægges sanktioner, begrundes behørigt og meddeles det pågældende administrationsselskab. En sådan foranstaltning skal kunne prøves ved domstolene i den medlemsstat, hvis myndighed har truffet den.

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Artikel 18 - stk. 9 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Såfremt et administrationsselskabs godkendelse inddrages, skal dette meddeles de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland, der da tager passende skridt til at forhindre, at det pågældende administrationsselskab udfører nye forretninger på dets område, og til at beskytte investorernes interesser.

9. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland rådfører sig med de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland, inden et administrationsselskabs godkendelse inddrages. I sådanne tilfælde skal de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland tage passende skridt til at beskytte investorernes interesser. Disse skridt kan omfatte beslutninger om at forhindre det pågældende administrationsselskab i at udføre nye transaktioner på dets område og beskytte investorernes interesser.

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv

Artikel 18 - stk. 10 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen antallet og arten af de tilfælde, hvor der i henhold til artikel 16 er blevet givet afslag, eller hvor der er truffet foranstaltninger i henhold til stk. 5 i nærværende artikel.

10. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen antallet og arten af de tilfælde, hvor der i henhold til artikel 5a og 16 er blevet givet afslag, eller hvor der er truffet foranstaltninger i henhold til stk. 5 i nærværende artikel.

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Depositaren skal enten have vedtægtsmæssigt hjemsted i den medlemsstat, hvor administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller være etableret dér, såfremt det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i en anden medlemsstat.

1. Depositaren skal enten have vedtægtsmæssigt hjemsted i investeringsinstituttets hjemland eller være etableret dér, såfremt det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Et reelt indre marked indebærer, at porteføljeadministration kan foretages "med et pas" i hele EU. Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Det er en vigtig beskyttelsesforanstaltning, at depositaren stadig er placeret i den samme medlemsstat som fondens hjemsted for at gøre det muligt for depositaren at udføre sine opgaver.

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv

Artikel 20 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Depositaren skal være et foretagende under offentligt tilsyn. Depositaren yder tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der følger af bestridelsen af dette hverv.

2. Depositaren skal være et foretagende der er underkastet tilsynsregler og løbende tilsyn. Depositaren yder tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der følger af bestridelsen af dette hverv.

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv

Artikel 20 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Depositaren fastlægger procedurer, der gør det muligt for de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland efter anmodning at indhente alle oplysninger, som depositaren har indhentet under udførelsen af sine opgaver, og som er nødvendige for de kompetente myndigheders kontrol af investeringsinstituttets overholdelse af direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv

Artikel 20 - stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Såfremt administrationsselskabets hjemland ikke er investeringsinstituttets hjemland, skal depositaren underskrive en skriftlig aftale med administrationsselskabet om regulering af den informationsudveksling, der er nødvendig, for at denne kan udføre de funktioner, der henvises til i artikel 19 og i andre love, regler og administrative bestemmelser, som er relevante for depositarer i investeringsinstituttets hjemland.

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv

Artikel 20 - stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger for de foranstaltninger, der skal træffes af depositaren med henblik på overholdelse af dennes forpligtelser med hensyn til et investeringsinstitut, der administreres af et administrationsselskab i en anden medlemsstat, herunder indholdet i de standardaftaler, der skal anvendes af depositaren og administrationsselskabet, jf. stk. 3a.

 

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 107, stk. 2.

Ændringsforslag  88

Forslag til direktiv

Artikel 26 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ansøgeren underrettes inden seks måneder efter indgivelsen af en fyldestgørende ansøgning om, hvorvidt der kan meddeles godkendelse. Hvis godkendelse nægtes, skal dette begrundes.

2. Såfremt investeringsselskabet ikke har udpeget et administrationsselskab, skal investeringsselskabet underrettes inden seks måneder efter indgivelsen af en fyldestgørende ansøgning om, hvorvidt der kan meddeles godkendelse. Hvis godkendelse nægtes, skal dette begrundes.

Ændringsforslag  89

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Depositaren skal enten have vedtægtsmæssigt hjemsted i den medlemsstat, hvor administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller være etableret i den pågældende medlemsstat, såfremt det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i en anden medlemsstat.

1. Depositaren skal enten have vedtægtsmæssigt hjemsted i investeringsinstituttets hjemland eller være etableret dér, såfremt det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Et reelt indre marked indebærer, at porteføljeadministration kan foretages "med et pas" i hele EU. Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Det er en vigtig beskyttelsesforanstaltning, at depositaren stadig er placeret i den samme medlemsstat som fondens hjemsted for at gøre det muligt for depositaren at udføre sine opgaver.

Ændringsforslag  90

Forslag til direktiv

Artikel 30 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Depositaren skal være et foretagende under offentligt tilsyn. Depositaren yder tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der følger med bestridelsen af dette hverv.

2. Depositaren skal være et foretagende, der er underkastet tilsynsregler og løbende tilsyn.

Ændringsforslag  91

Forslag til direktiv

Artikel 30 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Depositaren fastlægger procedurer, der gør det muligt for de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland efter anmodning at indhente alle oplysninger, som depositaren har indhentet under udførelsen af sine opgaver, og som er nødvendige for de kompetente myndigheders kontrol af investeringsinstituttets overholdelse af direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag  92

Forslag til direktiv

Artikel 30 - stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Såfremt administrationsselskabets hjemland ikke er investeringsinstituttets hjemland, skal depositaren underskrive en skriftlig aftale med administrationsselskabet om regulering af den informationsudveksling, der er nødvendig for at denne kan udføre de funktioner, der henvises til i direktivets artikel 29 og i andre love, regler og administrative bestemmelser, som er relevante for depositarer i investeringsinstituttets hjemland.

Ændringsforslag  93

Forslag til direktiv

Artikel 30 - stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger for de foranstaltninger, der skal træffes af depositaren med henblik på overholdelse af dennes forpligtelser med hensyn til et investeringsinstitut, der administreres af et administrationsselskab i en anden medlemsstat, herunder indholdet i de standardaftaler, der skal anvendes af depositaren og administrationsselskabet, jf. stk. 3a. Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 107, stk. 2.

Ændringsforslag  94

Forslag til direktiv

Artikel 34 - stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på alle følgende transaktioner, herefter benævnt "fusioner":

I dette kapitel forstås ved "fusioner":

Ændringsforslag  95

Forslag til direktiv

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På de i denne afdeling fastsatte betingelser og uanset, hvordan investeringsinstitutterne er oprettet, jf. artikel 1, stk. 3, tillader medlemsstaterne fusioner mellem

På de i dette kapitel fastsatte betingelser og uanset, hvordan investeringsinstitutterne er oprettet, jf. artikel 1, stk. 3, tillader medlemsstaterne grænseoverskridende fusioner og nationale fusioner som defineret i denne artikel i henhold til en eller flere af fusionsteknikkerne fremlagt i artikel 34.

a) investeringsinstitutter, der er etableret på deres område

2. I dette direktiv forstås ved grænseoverskridende fusion:

b) investeringsinstitutter, der er etableret på deres eget område, og investeringsinstitutter, der er etableret på andre medlemsstaters område.

a) en fusion af investeringsinstitutter, hvoraf mindst to er etableret i forskellige medlemsstater, og

 

b) en fusion af investeringsinstitutter, der er etableret i samme medlemsstat, til et nyt investeringsinstitut, der er etableret i en anden medlemsstat.

 

Fusionsteknikkerne, der benyttes ved grænseoverskridende fusioner, skal være i overensstemmelse med lovgivningen i det ophørende investeringsinstituts hjemland.

 

3. I dette direktiv forstås ved en national fusion en fusion af investeringsinstitutter, der er etableret i samme medlemsstat, hvor mindst et af de involverede investeringsinstitutter er blevet anmeldt i henhold til artikel 88. Fusionsteknikkerne, der benyttes ved nationale fusioner, skal kunne anvendes i henhold til lovgivningen i denne medlemsstat.

Ændringsforslag  96

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) et fælles udkast til fusionsplan som godkendt af det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts ledelses- eller administrationsorganer

a) et fælles udkast til fusionsplan som godkendt af det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut

Ændringsforslag  97

Forslag til direktiv

Artikel 36 - stk. 2 - litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) et certifikat udstedt af det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts depositarer, hvori de bekræfter, at de har kontrolleret, at det fælles udkast til fusionsplan er i overensstemmelse med nærværende direktiv, og at de har kontrolleret deres respektive investeringsinstitutters fondsbestemmelser og vedtægter, og hvori de anfører deres konklusioner i denne henseende

c) en udtalelse udstedt af det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts depositarer, hvori de bekræfter, at de i henhold til artikel 38 har kontrolleret elementerne i artikel 37, stk. 1, litra a), f) og g), i nærværende direktiv, og at de har kontrolleret deres respektive investeringsinstitutters fondsbestemmelser og vedtægter, og hvori de anfører deres konklusioner i denne henseende

Ændringsforslag  98

Forslag til direktiv

Artikel 36 - stk. 2 - afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) de oplysninger om den påtænkte fusion, som det agter at udlevere til sine deltagere.

d) de oplysninger om den påtænkte fusion, som det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut agter at udlevere til sine respektive deltagere.

Ændringsforslag  99

Forslag til direktiv

Artikel 36 - stk. 2 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne information skal forelægges, så både de kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland og de kompetente myndigheder i det fortsættende investeringsinstituts hjemland kan læse den på det eller et af de officielle sprog i den relevante medlemsstat eller på et sprog, som er godkendt af de relevante kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  100

Forslag til direktiv

Artikel 36 - stk. 3 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland undersøger de potentielle konsekvenser af den påtænkte fusion for både det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts deltagere og konsulterer i den forbindelse de kompetente myndigheder i det fortsættende investeringsinstituts hjemland, medmindre de er af den opfattelse, at den påtænkte fusions potentielle konsekvenser for deltagerne i det fortsættende investeringsinstitut er ubetydelige.

3. De kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland skal straks videregive kopier af den information, der henvises til i stk. 2, til de kompetente myndigheder i det fortsættende investeringsinstituts hjemland. De kompetente myndigheder i det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts hjemland undersøger hver især de potentielle konsekvenser af den påtænkte fusion for det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts deltagere for at vurdere, om der er udleveret passende oplysninger til deltagerne.

Ændringsforslag  101

Forslag til direktiv

Artikel 36 - stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland finder det nødvendigt, kan de forlange en præcisering af oplysningerne til deltagerne i det ophørende investeringsinstitut.

Hvis de kompetente myndigheder i det ophørende eller fortsættende investeringsinstituts hjemland finder det nødvendigt, kan de forlange en præcisering af oplysningerne til deltagerne henholdsvis i det ophørende eller fortsættende investeringsinstitut.

Ændringsforslag  102

Forslag til direktiv

Artikel 36 - stk. 3 - afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland finder, at den påtænkte fusion kan få betydelige konsekvenser for deltagerne i det fortsættende investeringsinstitut, underretter de kompetente myndigheder i det fortsættende investeringsinstituts hjemland herom, og disse stiller krav om, at der udleveres relevante og nøjagtige oplysninger om den påtænkte fusion til deltagerne i det fortsættende investeringsinstitut.

De kompetente myndigheder i det fortsættende investeringsinstituts hjemland skal inden for 10 arbejdsdage efter at have modtaget kopierne af de oplysninger, der henvises til i stk. 2, underrette de kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland om, at de enten er tilfredse med de fremlagte oplysninger, der skal udleveres til deltagerne i det fortsættende investeringsinstitut, eller at de har krævet, at det fortsættende investeringsinstitut præciserer disse oplysninger. Denne frist må hverken afbrydes eller udvides.

Ændringsforslag  103

Forslag til direktiv

Artikel 36 - stk. 4 - litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de kompetente myndigheder er, efter at have undersøgt den påtænkte fusions potentielle konsekvenser for deltagerne i overensstemmelse med stk. 3, tilfredse med de oplysninger, der foreslås udleveret til deltagerne i det ophørende investeringsinstitut og eventuelt det fortsættende investeringsinstitut.

c) de kompetente myndigheder i de ophørende og fortsættende investeringsinstitutters hjemlande er, hver især, tilfredse med de oplysninger, der foreslås udleveret til deltagerne, eller også er der under stk. 3, afsnit 3, ikke modtaget nogen indikation af utilfredshed fra de kompetente myndigheder i det fortsættende investeringsinstituts hjemland.

Ændringsforslag  104

Forslag til direktiv

Artikel 36 - stk. 5 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland underretter senest 30 dage efter modtagelsen af en komplet ansøgning det ophørende investeringsinstitut om, hvorvidt fusionen er blevet godkendt eller ej.

5. De kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland underretter senest 30 dage efter modtagelsen af en komplet ansøgning, jf. artikel 2, det ophørende investeringsinstitut om, hvorvidt fusionen er blevet godkendt eller ej.

Ændringsforslag  105

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis de kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland anmoder om yderligere oplysninger, må vurderingsperioden hverken afbrydes eller udvides. Disse anmodninger om yderligere oplysninger skal være begrundede, proportionale og rimelige.

Begrundelse

Bestemmelserne om godkendelse af en fusion bør udformes klart for at undgå unødvendige afbrydelser eller forsinkelser.

Ændringsforslag  106

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med andet afsnit i artikel 52, stk. 1, tillade en undtagelse for kapitel VII for det fortsættende investeringsinstitut.

Begrundelse

I tilfælde af en fusion kan det være nødvendigt at omstrukturere de fusionerede porteføljer for at overholde de investeringspolitikker, der er fastsat i kapitel VII. Det bør derfor være muligt med en undtagelse som i henhold til artikel 52, stk. 1, for nye godkendte fonde for at gøre det muligt i tilstrækkeligt omfang at udskifte aktiver.

Ændringsforslag  107

Forslag til direktiv

Artikel 37 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at det ophørende og det fortættende investeringsinstituts ledelsesorganer eller administrative organer udarbejder en fælles fusionsplan.

1. Medlemsstaterne kræver, at det ophørende og det fortættende investeringsinstitut udarbejder en fælles fusionsplan.

Ændringsforslag  108

Forslag til direktiv

Artikel 37 - stk. 1 - afsnit 2 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den fælles fusionsplan skal indeholde oplysninger om følgende:

Den fælles fusionsplan skal fastsætte oplysninger om følgende:

Ændringsforslag  109

Forslag til direktiv

Artikel 37 - stk. 1 - afsnit 2 - litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den forventede virkning af den påtænkte fusion for deltagerne i både det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut

c) den forventede virkning, herunder skattebehandlingen, af den påtænkte fusion for deltagerne i både det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut

Ændringsforslag  110

Forslag til direktiv

Artikel 37 - stk. 1 - afsnit 2 - litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og eventuelt passiver på den planlagte dato for fusionens gennemførelse

d) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og eventuelt passiver på den planlagte dato for fusionens gennemførelse i henhold til artikel 44, stk. 1

Ændringsforslag  111

Forslag til direktiv

Artikel 37 - stk. 1 - afsnit 2 - litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) de gældende regler henholdsvis for overførsel af aktiver og udveksling af andele

Ændringsforslag  112

Forslag til direktiv

Artikel 37 - stk. 1 - afsnit 2 - litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) det fortsættende investeringsinstituts fondsbestemmelser eller vedtægter.

g) i tilfælde af en fusion i henhold til artikel 34, litra b), det nyligt oprettede fortsættende investeringsinstituts fondsbestemmelser eller vedtægter.

Ændringsforslag  113

Forslag til direktiv

Artikel 37 - stk. 1 - afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De kompetente myndigheder må ikke kræve, at yderligere oplysninger medtages i den fælles fusionsplan.

Ændringsforslag  114

Forslag til direktiv

Artikel 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne forlanger, at det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts depositarer kontrollerer, at den fælles fusionsplan er i overensstemmelse med dette direktiv og fondsbestemmelserne eller vedtægterne for deres respektive investeringsinstitutter.

Medlemsstaterne forlanger, at det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts depositarer kontrollerer de elementer, der er fastsat i artikel 37, stk. 1, litra a), f) og g), med dette direktiv og fondsbestemmelserne eller vedtægterne for deres respektive investeringsinstitutter.

Ændringsforslag  115

Forslag til direktiv

Artikel 39 - stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at en uafhængig revisor, der er godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF, validerer følgende:

1. Lovgivningen for de fortsættende investeringsinstitutters hjemland skal enten delegere en depositar eller en uafhængig revisor, der er godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF, til at validere følgende:

Ændringsforslag  116

Forslag til direktiv

Artikel 39 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og eventuelt passiver på den planlagte dato for fusionens gennemførelse

a) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og eventuelt passiver på den planlagte dato for fusionens gennemførelse i henhold til artikel 44, stk. 1

Ændringsforslag  117

Forslag til direktiv

Artikel 39 - stk. 1 - litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) i givet fald det kontante beløb pr. andel

Ændringsforslag  118

Forslag til direktiv

Artikel 39 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) metoden til beregning af ombytningsforholdet.

b) metoden til beregning af ombytningsforholdet såvel som det faktiske ombytningsforhold fastsat på datoen i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1.

Ændringsforslag  119

Forslag til direktiv

Artikel 39 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det ophørende eller det fortsættende investeringsinstituts lovpligtige revisorer betragtes som uafhængige revisorer med henblik på stk. 1.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  120

Forslag til direktiv

Artikel 39 - stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der udleveres efter anmodning en gratis kopi af den uafhængige revisors rapport til deltagerne i både det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut.

3. Der udleveres efter anmodning en gratis kopi af den uafhængige revisors - eller i givet fald depositarens - rapport til deltagerne i både det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut og til de respektive kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  121

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at det/de ophørende investeringsinstitut(ter) sikrer, at deltagerne råder over så tilstrækkelige og nøjagtige oplysninger, at de på et kvalificeret grundlag kan tage stilling til den påtænkte fusions konsekvenser for deres investering.

1. Medlemsstaterne kræver, at det/de ophørende investeringsinstitut(ter) og det fortsættende investeringsinstitut sikrer, at deres respektive deltagere råder over så tilstrækkelige og nøjagtige oplysninger, at de på et kvalificeret grundlag kan vurdere den påtænkte fusions konsekvenser for deres investering.

Ændringsforslag  122

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder i det fortsættende investeringsinstituts hjemland sikrer, at det fortsættende investeringsinstitut forsyner sine deltagere med tilstrækkelige og nøjagtige oplysninger om den påtænkte fusion, hvis de anmodes herom af de kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland, jf. artikel 36, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag  123

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 3 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Oplysningerne udleveres først til deltagerne, efter at de kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland har godkendt den påtænkte fusion i overensstemmelse med artikel 36.

3. Oplysningerne udleveres først til både det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts deltagere, efter at de kompetente myndigheder i det ophørende investeringsinstituts hjemland har godkendt den påtænkte fusion i overensstemmelse med artikel 36.

Ændringsforslag  124

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De udleveres senest 30 dage før afholdelsen af den i artikel 41 nævnte generalforsamling eller, såfremt der i national lovgivning ikke stilles krav om afholdelse af en generalforsamling, senest 30 dage før den planlagte fusionsdato.

De udleveres senest 30 dage før den sidste frist for anmodning om tilbagekøb og indløsning uden yderligere omkostninger, jf. artikel 44.

Ændringsforslag  125

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De oplysninger, der udleveres til det ophørende investeringsinstituts deltagere og eventuelt det fortsættende investeringsinstituts deltagere, skal omfatte relevante og nøjagtige oplysninger om den påtænkte fusion, således at de på et kvalificeret grundlag kan tage stilling til fusionens potentielle konsekvenser for deres investering og udøve deres rettigheder i henhold til artikel 41 og 42.

4. De oplysninger, der udleveres til både det ophørende investeringsinstituts deltagere og det fortsættende investeringsinstituts deltagere, skal omfatte relevante og nøjagtige oplysninger om den påtænkte fusion, således at de på et kvalificeret grundlag kan tage stilling til fusionens potentielle konsekvenser for deres investering og udøve deres rettigheder i henhold til artikel 41 og 42.

Ændringsforslag  126

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 4 - afsnit 2 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der udleveres mindst følgende oplysninger:

Der udleveres følgende oplysninger:

Ændringsforslag  127

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 4 - afsnit 2 - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) oplysninger om baggrunden og begrundelsen for den påtænkte fusion

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  128

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 4 - afsnit 2 - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) oplysninger om fusionens potentielle følger for deltagerne, herunder, men ikke kun, eventuelle væsentlige forskelle i henseende til investeringspolitik og investeringsstrategi, omkostninger, det forventede resultat, periodiske beretninger og en eventuel udvanding af investeringsinstituttets resultater

b) oplysninger om fusionens potentielle følger for deltagerne, herunder, men ikke kun, eventuelle væsentlige forskelle i henseende til investeringspolitik og investeringsstrategi, omkostninger, det forventede resultat, periodiske beretninger, en eventuel udvanding af investeringsinstituttets resultater og en tydelig advarsel til investorerne om, at fusionen kan medføre ændringer i deres skattemæssige behandling

Ændringsforslag  129

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 4 - afsnit 2 - litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) oplysninger om de specifikke rettigheder, som deltagerne måtte have i relation til den påtænkte fusion, herunder, men ikke kun, retten til at modtage supplerende oplysninger, retten til at erhverve en kopi af den uafhængige revisors beretning og retten til at anmode om tilbagekøb eller indløsning af andele uden beregning som omhandlet i artikel 42

c) oplysninger om de specifikke rettigheder, som deltagerne måtte have i relation til den påtænkte fusion, herunder, men ikke kun, retten til at modtage supplerende oplysninger, retten til at erhverve en kopi af den uafhængige revisors eller depositars beretning og retten til at anmode om tilbagekøb eller indløsning af andele uden beregning som omhandlet i artikel 42 samt sidste frist for at udøve denne rettighed

Ændringsforslag  130

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 4 - afsnit 2 - litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) relevante proceduremæssige oplysninger og oplysninger om den planlagte dato for fusionens gennemførelse

d) relevante proceduremæssige oplysninger, herunder proceduren for overførsel af andele, og oplysninger om den planlagte dato for fusionens gennemførelse

Ændringsforslag  131

Forslag til direktiv

Artikel 40 - stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis det ophørende investeringsinstitut og eventuelt det fortsættende investeringsinstitut har indgivet anmeldelse i overensstemmelse med artikel 88, udleveres de i stk. 4 nævnte oplysninger på det officielle sprog eller på et af de officielle sprog i det ophørende investeringsinstituts hjemland og eventuelt i det fortsættende investeringsinstituts hjemland eller på et sprog, der er godkendt af deres kompetente myndigheder. Det investeringsinstitut, der er forpligtet til at udlevere oplysningerne, er ansvarlig for oversættelsen heraf. Oversættelsen skal på troværdig vis afspejle det originale indhold.

5. Hvis det ophørende investeringsinstitut eller det fortsættende investeringsinstitut har indgivet anmeldelse i overensstemmelse med artikel 88, udleveres de i stk. 4 nævnte oplysninger på det officielle sprog eller på et af de officielle sprog i det relevante investeringsinstituts hjemland eller på et sprog, der er godkendt af dets kompetente myndigheder. Det investeringsinstitut, der er forpligtet til at udlevere oplysningerne, er ansvarlig for oversættelsen heraf. Oversættelsen skal på troværdig vis afspejle det originale indhold.

Ændringsforslag  132

Forslag til direktiv

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning stilles krav om, at fusioner mellem investeringsinstitutter skal godkendes af deltagerne, sikrer medlemsstaterne, at der til denne godkendelse højst kræves 75 % af de stemmer, der faktisk afgives af de fremmødte eller repræsenterede deltagere på generalforsamlingen.

Når der i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning stilles krav om, at fusioner mellem investeringsinstitutter skal godkendes af deltagerne, sikrer medlemsstaterne, at der til denne godkendelse højst kræves 75 % af de stemmer, der faktisk afgives af de fremmødte eller repræsenterede deltagere på generalforsamlingen. Godkendelsen er bindende for alle deltagere.

Begrundelse

En flertalsafgørelse er bindende for alle deltagere.

Ændringsforslag  133

Forslag til direktiv

Artikel 41 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stk. 1 finder anvendelse, medmindre andet gælder i henhold til nationale regler vedrørende antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 1 finder anvendelse, medmindre andet gælder i henhold til nationale regler vedrørende antallet af fremmødte stemmeberettigede. Hvor det er relevant, skal medlemsstaterne ikke pålægge strengere regler vedrørende antallet af fremmødte stemmeberettigede for grænseoverskridende fusioner end for nationale fusioner. Ej heller skal de indføre strengere regler vedrørende antallet af fremmødte stemmeberettigede for fusioner af investeringsinstitutter end for selskaber.

Ændringsforslag  134

Forslag til direktiv

Artikel 42 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foreskriver i deres lovgivning, at deltagere i både det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut har ret til at anmode om tilbagekøb eller indløsning af deres andele eller, hvis det er muligt, til at konvertere dem til andele i et andet investeringsinstitut med en tilsvarende investeringspolitik, i begge tilfælde uden beregning. Denne rettighed træder i kraft fra det tidspunkt, hvor deltagerne i det ophørende investeringsinstitut og eventuelt deltagerne i det fortsættende investeringsinstitut er blevet underrettet om den påtænkte fusion. Den ophører med at gælde den dag, hvor fusionen gennemføres.

1. Medlemsstaterne foreskriver i deres lovgivning, at deltagere i både det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut har ret til, uden yderligere beregning end det beløb, fonden tilbageholder til dækning af omkostningerne i forbindelse med desinvestering, at anmode om tilbagekøb eller indløsning af deres andele eller, hvis det er muligt, til at konvertere dem til andele i et andet investeringsinstitut med en tilsvarende investeringspolitik, og som administreres af det samme administrationsselskab eller af et andet administrationsselskab, som administrationsselskabet er forbundet med gennem fælles administration eller kontrol eller gennem en betydelig direkte eller indirekte besiddelse. Denne rettighed træder i kraft fra det tidspunkt, hvor deltagerne i det ophørende investeringsinstitut og deltagerne i det fortsættende investeringsinstitut er blevet underrettet om den påtænkte fusion i overensstemmelse med artikel 40. Den ophører med at gælde fem arbejdsdage før dagen for beregning af ombytningsforholdet, jf. artikel 44.

Ændringsforslag  135

Forslag til direktiv

Artikel 42 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I forbindelse med fusioner mellem investeringsinstitutter kan medlemsstaterne uanset artikel 79, stk. 1, give de kompetente myndigheder ret til at forlange eller tillade en midlertidig udsættelse af tilbagekøbet eller indløsningen af andele, forudsat at udsættelsen er begrundet i hensynet til beskyttelse af deltagerne.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 i forbindelse med fusioner mellem investeringsinstitutter kan medlemsstaterne uanset artikel 79, stk. 1, give de kompetente myndigheder ret til at forlange eller tillade en midlertidig udsættelse af tegningen, tilbagekøbet eller indløsningen af andele, forudsat at udsættelsen er begrundet i hensynet til beskyttelse af deltagerne.

Ændringsforslag  136

Forslag til direktiv

Artikel 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle juridiske omkostninger, konsulentomkostninger og administrative omkostninger forbundet med forberedelsen og gennemførelsen af fusionen ikke, hverken direkte eller indirekte, påføres det ophørende investeringsinstitut, det fortsættende investeringsinstitut eller deres deltagere.

Med undtagelse af tilfælde, hvor investeringsinstitutter er selvadministrerede, sikrer medlemsstaterne, at eventuelle juridiske omkostninger, konsulentomkostninger og administrative omkostninger forbundet med forberedelsen og gennemførelsen af fusionen ikke påføres det ophørende investeringsinstitut, det fortsættende investeringsinstitut eller deres deltagere.

Ændringsforslag  137

Forslag til direktiv

Artikel 44 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne bestemmer, at fusionen træder i kraft, så snart alle aktiver og eventuelt alle passiver er blevet overført fra det ophørende investeringsinstitut til det fortsættende investeringsinstitut, og deltagerne i det ophørende investeringsinstitut har modtaget andele i det fortsættende investeringsinstitut til gengæld for deres andele i det ophørende investeringsinstitut.

1. Med hensyn til nationale fusioner fastsættes ikrafttrædelsesdatoen såvel som datoen for beregning af ombytningsforholdet fra andele i det ophørende investeringsinstitut til andele i det fortsættende investeringsinstitut og eventuelt for fastsættelse af nettoopgørelsesværdien for kontante beløb i henhold til lovgivningen i medlemsstaterne.

 

For grænseoverskridende fusioner fastsættes de datoer, der henvises til i første afsnit, i henhold til lovgivningen i det fortsættende investeringsinstituts hjemland.

Ændringsforslag  138

Forslag til direktiv

Artikel 44 - stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts depositarer er ansvarlige for den konkrete overførsel af aktiver fra det ophørende investeringsinstitut til det fortsættende investeringsinstitut.

udgår

Ændringsforslag  139

Forslag til direktiv

Artikel 44 - stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Oplysninger om fusionens ikrafttræden offentliggøres ad alle passende kanaler i overensstemmelse med lovgivningen i det fortsættende investeringsinstituts hjemland.

3. Oplysninger om fusionens ikrafttræden offentliggøres ad alle passende kanaler i overensstemmelse med lovgivningen i det fortsættende investeringsinstituts hjemland og meddeles de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  140

Forslag til direktiv

Artikel 44 - stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer også, at der offentliggøres oplysninger om fusionens ikrafttræden på de kompetente myndigheders websted i både det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts hjemland.

udgår

Ændringsforslag  141

Forslag til direktiv

Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 44a

 

1. En fusion, der er gennemført som fastsat i artikel 34, litra a), skal have følgende konsekvenser:

 

a) alle aktiver og passiver tilhørende "det/de ophørende investeringsinstitut(ter)" skal overdrages til det fortsættende investeringsinstitut eller eventuelt til det fortsættende investeringsinstituts depositar

 

b) det ophørende investeringsinstituts deltagere bliver deltagere i det fortsættende investeringsinstitut. De er også eventuelt berettiget til en kontant betaling, der ikke overstiger 10 % af nettoværdien af deres andele i det ophørende investeringsinstitut

 

c) det ophørende investeringsinstitut ophører med at eksistere den dag, hvor fusionen gennemføres.

 

2. En fusion, der gennemføres, som fastsat i artikel 34, litra b), har følgende konsekvenser:

 

a) alle aktiver og passiver tilhørende det ophørende investeringsinstitut skal overdrages til det nyligt oprettede fortsættende investeringsinstitut eller eventuelt til det fortsættende investeringsinstituts depositar

 

b) det ophørende investeringsinstituts deltagere bliver deltagere i det nyligt oprettede fortsættende investeringsinstitut, og de er eventuelt berettiget til en kontant betaling, der ikke overstiger 10 % af nettoværdien af deres andele i det ophørende investeringsinstitut

 

c) det ophørende investeringsinstitut ophører med at eksistere den dag, hvor fusionen gennemføres.

 

3. En fusion, der gennemføres, som fastsat i artikel 34, litra c), har følgende konsekvenser:

 

a) det ophørende investeringsinstituts [netto-] værdi skal overdrages til det fortsættende investeringsinstitut eller eventuelt til det fortsættende investeringsinstituts depositar

 

b) det ophørende investeringsinstituts deltagere bliver deltagere i det fortsættende investeringsinstitut

 

c) det ophørende investeringsinstitut fortsætter med at eksistere, indtil alle udestående passiver er indfriet.

 

4. Medlemsstaterne skal fastsætte bestemmelser, i henhold til hvilke det fortsættende investeringsinstituts administrationsselskab bekræfter over for det fortsættende investeringsselskabs depositar, at overførslen af aktiver og eventuelt af passiver er fuldført. Hvis det fortsættende investeringsinstitut ikke har udpeget et administrationsselskab, vil det give den bekræftelse til det fortsættende investeringsinstituts depositar.

Ændringsforslag  142

Forslag til direktiv

Artikel 46 - stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres bestemmelser vedrørende de fremgangsmåder, der anvendes til beregning af den i stk. 3 omhandlede risiko, herunder modpartsrisikoen i forbindelse med OTC-derivattransaktioner. Kommissionen videresender oplysningerne til de øvrige medlemsstater. Sådanne oplysninger gøres til genstand for udveksling af synspunkter i Det Europæiske Værdipapirudvalg.

4. Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger med henblik på stk. 1, som angiver følgende:

 

a) kriterier for vurdering af den risikostyringsproces, der anvendes af administrationsselskabet;

 

b) detaljerede regler om den nøjagtige og uafhængige vurdering af værdien af OTC-derivaterne

 

c) detaljerede regler om indholdet og den procedure, der skal følges i forbindelse med kommunikation af oplysningerne til administrationsselskabets hjemlands kompetente myndigheder;

 

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 107, stk. 2.

Ændringsforslag  143

Forslag til direktiv

Artikel 53 - stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et feeder-institut er et investeringsinstitut, der uanset bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, litra a), artikel 45, 47 og 50 samt artikel 51, stk. 2, litra c), investerer mindst 85 % af sine aktiver i andele i et andet investeringsinstitut (master-instituttet) eller en investeringsafdeling heraf.

1. Et feeder-institut er et investeringsinstitut eller en investeringsafdeling heraf, der uanset bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, litra a), artikel 45, 47 og 50 samt artikel 51, stk. 2, litra c) er blevet godkendt til at investere mindst 85 % af sine aktiver i andele i et andet investeringsinstitut eller en investeringsafdeling heraf ("master-instituttet").

Ændringsforslag  144

Forslag til direktiv

Artikel 53 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) finansielle afledte instrumenter i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, litra g), og artikel 46, stk. 2 og 3

b) finansielle afledte instrumenter, som kun kan anvendes til hedgingformål, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, litra g), og artikel 46, stk. 2 og 3.

Ændringsforslag  145

Forslag til direktiv

Artikel 53 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på første afsnit, litra b), beregnes feeder-instituttets risiko for så vidt angår de i artikel 46, stk. 3, tredje afsnit, nævnte underliggende aktiver ved også at tage hensyn til master-instituttets investeringer, herunder master-instituttets investeringer i finansielle afledte instrumenter og deres underliggende aktiver, i forhold til feeder-instituttets investeringer i master-instituttet.

For at overholde artikel 46, stk. 3, kan feeder-instituttet beregne sin samlede eksponering i finansielle afledte instrumenter ved at kombinere sin egen direkte eksponering under litra b) i det første afsnit med enten:

 

a) master-instituttets faktiske eksponering i finansielle afledte instrumenter i forhold til feeder-instituttets investering i master-instituttet; eller

 

b) master-instituttets potentielle maksimale samlede eksponering i finansielle afledte instrumenter, der er fastsat i master-instituttets fondsbestemmelser eller vedtægter i forhold til feeder-instituttets investering i master-instituttet.

Ændringsforslag  146

Forslag til direktiv

Artikel 53 - stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Et master-institut er et investeringsinstitut, der

3. Et master-institut er et investeringsinstitut (eller investeringsafdelinger deraf), der

Ændringsforslag  147

Forslag til direktiv

Artikel 53 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) har mindst et feeder-institut som deltager

a) har mindst et feeder-institut blandt sine deltagere

Ændringsforslag  148

Forslag til direktiv

Artikel 53 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis et master-institut har mindst to feeder-institutter som deltagere, er det uanset artikel 1, stk. 2, litra a), og artikel 3, litra b), ikke forpligtet til at tilvejebringe kapital hos andre investorer.

4. Følgende undtagelser finder anvendelse på et master-institut:

 

a) Hvis et master-institut har mindst to feeder-institutter som deltagere, finder artikel 1, stk. 2, litra a) og artikel 3, litra b) ikke anvendelse, ved at give master-institut mulighed for at tilvejebringe kapital hos andre investorer.

Hvis et master-institut udelukkende tilvejebringer kapital hos et eller flere feeder-institutter i en anden medlemsstat end den, hvor det er etableret, finder kapitel XI og artikel 103, stk. 1, ikke anvendelse.

b) Hvis et master-institut udelukkende tilvejebringer kapital hos et eller flere feeder-institutter i en anden medlemsstat end den, hvor det er etableret, finder kapitel XI og artikel 103, stk. 1, ikke anvendelse.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en omformulering for at undgå forvirring mellem afsnit 1 og afsnit 2, men indholdet er ikke ændret.

Ændringsforslag  149

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at et feeder-instituts investering i et givet master-institut skal forhåndsgodkendes af de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland.

1. Medlemsstaterne sikrer, at et feeder-instituts investering i et givet master-institut, som overstiger den grænse for investeringer i andre investeringsinstitutter, der er fastsat i artikel 50, stk. 1, skal forhåndsgodkendes af de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland.

Ændringsforslag  150

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis feeder-instituttet allerede har udøvet virksomhed som investeringsinstitut, herunder som feeder-institut for et andet master-institut, underrettes feeder-instituttet senest femten arbejdsdage efter indgivelsen af en komplet ansøgning om, hvorvidt de kompetente myndigheder kan godkende feeder-instituttets investering i master-instituttet eller ej.

2. Feeder-instituttet underrettes senest femten arbejdsdage efter indgivelsen af en komplet ansøgning om, hvorvidt de kompetente myndigheder kan godkende feeder-instituttets investering i master-instituttet eller ej.

Ændringsforslag  151

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Såfremt feeder-instituttet og master-instituttet er etableret i samme medlemsstat, indrømmer de kompetente myndigheder i denne medlemsstat godkendelse, hvis feeder-instituttet, dets depositar og revisor såvel som master-instituttet opfylder alle betingelserne i dette kapitel. For at kontrollere dette forelægger feeder-instituttet følgende dokumenter for de kompetente myndigheder i sit hjemland:

3. De kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland indrømmer godkendelse, hvis feeder-instituttet, dets depositar og revisor såvel som master-instituttet opfylder alle betingelserne i dette kapitel. For at kontrollere dette forelægger feeder-instituttet følgende dokumenter for de kompetente myndigheder i sit hjemland:

Ændringsforslag  152

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) den i artikel 55, stk. 1, nævnte aftale mellem feeder-instituttet og master-instituttet

(c) den i artikel 55, stk. 1, nævnte aftale mellem feeder-instituttet og master-instituttet eller de interne regler for god forretningsskik

Ændringsforslag  153

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) en erklæring fra master-instituttet om, at det ikke ejer andele i et feeder-institut

udgår

Ændringsforslag  154

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) den i artikel 56, stk. 1, nævnte aftale om udveksling af oplysninger mellem deres respektive depositarer, hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige depositarer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  155

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) den i artikel 57, stk. 1, nævnte aftale om udveksling af oplysninger mellem deres respektive revisorer, hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige revisorer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  156

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Når feeder-instituttet er etableret i en anden medlemsstat end master-instituttet, indrømmer de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland godkendelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

4. Når feeder-instituttet er etableret i en anden medlemsstat end master-instituttet, forelægger feeder-instituttet også en erklæring fra de kompetente myndigheder i master-instituttets hjemland om, at master-instituttet er et investeringsinstitut eller en investeringsafdeling heraf, som opfylder betingelserne i artikel 53, stk. 3, litra b) og c). Feeder-instituttet leverer dokumenterne på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i feeder-instituttets hjemland eller på et sprog, som dette lands kompetente myndigheder har godkendt.

a) feeder-instituttet og dets depositar og revisor opfylder alle betingelserne i dette kapitel, og for at kontrollere dette indleverer feeder-instituttet alle de i stk. 3 nævnte dokumenter

 

b) feeder-instituttet fører bevis for, at master-instituttet er behørigt godkendt som investeringsinstitut, ikke selv er et feeder-institut og ikke ejer andele i et feeder-institut.

 

Ændringsforslag  157

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland underretter øjeblikkeligt de kompetente myndigheder i master-instituttets hjemland, hvis godkendelsen indrømmes eller tilbagekaldes.

udgår

Ændringsforslag  158

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forlanger, at feeder-instituttet indgår en aftale med det berørte master-institut for at sætte feeder-instituttet i stand til at opfylde betingelserne i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne forlanger, at master-instituttet forsyner feeder-instituttet med alle de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for, at sidstnævnte kan opfylde betingelserne i dette direktiv. Med henblik herpå indgår feeder-instituttet en aftale med master-instituttet.

Ændringsforslag  159

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En sådan aftale skal indeholde følgende oplysninger:

udgår

Ændringsforslag  160

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hovedtrækkene ved master-instituttets investeringsmålsætning og investeringspolitik

udgår

Ændringsforslag  161

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de regler, der gælder ved en eventuel ændring af master-instituttets investeringsmålsætning og investeringspolitik

udgår

Ændringsforslag  162

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) feeder-instituttets, master-instituttets og deres respektive administrationsselskabers rettigheder og pligter.

udgår

Ændringsforslag  163

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Feeder-instituttet investerer ikke i andele i dette master-institut, før den i første afsnit nævnte aftale er trådt i kraft.

Feeder-instituttet investerer ikke i andele i dette master-institut, før den i første afsnit nævnte aftale er trådt i kraft. Denne aftale udleveres efter anmodning og gratis til alle deltagere.

Ændringsforslag  164

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Hvis både master- og feeder-instituttet administreres af det samme administrationsselskab eller administrative organ, kan aftalen erstattes af interne regler for god forretningsskik, der sikrer opfyldelsen af de betingelser, der er fastsat i stk. 1.

Ændringsforslag  165

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Master-instituttet og feeder-instituttet tager skridt til at sikre, at ingen andele i hverken master-instituttet eller feeder-instituttet kan udstedes, sælges, tilbagekøbes eller indløses samme hverdag, som enten master-instituttet eller feeder-instituttet har offentliggjort emissionsprisen, salgsprisen, tilbagekøbsprisen eller indløsningsprisen på sine andele for den dag.

2. Master-instituttet og feeder-instituttet tager skridt til at koordinere timingen af deres beregning af nettoaktivværdien og dennes offentliggørelse eller at anvende anerkendte teknikker for ansættelse med henblik på at undgå markedstiming af deres fondes andele og forebygge arbitragemuligheder.

Begrundelse

I artikel 55, stk. 2, kræves, at master-instituttet og feeder-instituttet beregner nettoværdien af deres beholdninger på samme tidspunkt. Det kan begrænse anvendelsen af master-institutter i visse retsordener, hvor værdiansættelsen af lokale årsager skal foretages på et nærmere angivet tidspunkt, som ikke altid er det samme, som det der anvendes af master-instituttet.

Ændringsforslag  166

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis et master-institut på eget initiativ eller efter anmodning fra de kompetente myndigheder midlertidigt suspenderer tilbagekøbet eller indløsningen af sine andele, har alle dets feeder-institutter, uanset betingelserne i artikel 79, stk. 2, ret til at suspendere tilbagekøbet eller indløsningen af deres andele i samme periode som master-instituttet.

3. Hvis et master-institut på eget initiativ eller efter anmodning fra de kompetente myndigheder midlertidigt suspenderer tilbagekøbet, indløsningen eller tegningen af sine andele, har alle dets feeder-institutter, uanset betingelserne i artikel 79, stk. 2, ret til at suspendere tilbagekøbet, indløsningen eller tegningen af deres andele i samme periode som master-instituttet.

 

Feeder-instituttets ret til at suspendere tegningen af andele berører ikke dets ret til når som helst selvstændigt at træffe afgørelse om en suspension af tegningen af andele.

Ændringsforslag  167

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et master-institut kan først træde i likvidation tre måneder efter, at det har underrettet alle sine feeder-institutter og de kompetente myndigheder i disse feeder-institutters hjemlande om dens bindende beslutning om at træde i likvidation

Med forbehold af specifikke nationale bestemmelser om tvangslikvidation kan et master-institut først træde i likvidation tre måneder efter, at det har underrettet alle sine deltagere og de kompetente myndigheder i disse feeder-institutters hjemlande om dens bindende beslutning om at træde i likvidation

Ændringsforslag  168

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fortsætter som feeder-institut efter fusionen eller opsplitningen eller

a) fortsætter som master-instituttets eller et andet investeringsinstituts feeder-institut efter fusionen eller opsplitningen af master-instituttet eller

Ændringsforslag  169

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En fusion eller opsplitning af et master-institut får ikke virkning, medmindre master-instituttet har forsynet alle sine feeder-institutter og de kompetente myndigheder i disse feeder-institutters hjemlande med de i artikel 40 nævnte oplysninger eller oplysninger af tilsvarende karakter senest 60 dage før den påtænkte gennemførelsesdato.

En fusion eller opsplitning af et master-institut får ikke virkning, medmindre master-instituttet har forsynet alle sine deltagere og de kompetente myndigheder i sine feeder-institutters hjemlande med de i artikel 40 nævnte oplysninger eller oplysninger af tilsvarende karakter senest 60 dage før den påtænkte gennemførelsesdato.

Ændringsforslag  170

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medmindre de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland har givet deres godkendelse i henhold til første afsnit, litra a), tilbagekøber eller indløser feeder-instituttet alle andele i master-instituttet, før fusionen eller opsplitningen af master-instituttet får virkning.

Medmindre de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland har givet deres godkendelse i henhold til første afsnit, litra a), giver master-instituttet feeder-instituttet mulighed for at tilbagekøbe eller indløse alle andele i master-instituttet, før fusionen eller opsplitningen af master-instituttet får virkning.

Begrundelse

Et feeder-institut bør af hensyn til investorbeskyttelsen være i stand til at indløse eller tilbagekøbe sine andele, før fusionen eller opdelingen af master-instituttet finder sted.

Ændringsforslag  171

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de oplysninger der skal indgå i den i stk. 1, første afsnit, nævnte aftale

a) indholdet af aftalen eller de interne regler for god forretningsskik, der er nævnt i stk. 1,

Ændringsforslag  172

Forslag til direktiv

Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når master-instituttets eller feeder-instituttets depositar overholder de i dette kapitel fastsatte krav, anses vedkommende ikke for at have tilsidesat den tavshedspligt eller de bestemmelser om databeskyttelse, som gælder i henhold til kontrakt eller love eller administrative bestemmelser, og en sådan adfærd påfører ikke depositaren eller en person, som handler på dennes vegne, nogen form for ansvar.

Ændringsforslag  173

Forslag til direktiv

Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne forlanger, at feeder-instituttet eller evt. dets administrationsselskab har ansvaret for at sende feeder-instituttets depositar alle oplysninger om master-instituttet, der er påkrævede for, at feeder-instituttets depositar kan overholde sine forpligtelser.

Ændringsforslag  174

Forslag til direktiv

Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Master-instituttets depositar underretter øjeblikkeligt feeder-instituttet eller i givet fald administrationsselskabet og feeder-instituttets depositar om eventuelle uregelmæssigheder i relation til master-instituttet, som depositaren måtte få kendskab til.

2. Master-instituttets depositar underretter øjeblikkeligt de kompetente myndigheder i master-instituttets hjemland eller i givet fald administrationsselskabet og feeder-instituttets depositar om eventuelle uregelmæssigheder i relation til master-instituttet, som depositaren måtte få kendskab til, og som anses at have negative konsekvenser for feeder-instituttet.

Ændringsforslag  175

Forslag til direktiv

Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de oplysninger, der skal indgå i den i stk. 1, første afsnit, nævnte aftale

a) de oplysninger, der skal indgå i den i stk. 1, nævnte aftale

Ændringsforslag  176

Forslag til direktiv

Artikel 57 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forlanger, at hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige revisorer, skal disse revisorer indgå en aftale om udveksling af oplysninger for at sikre, at begge revisorer kan opfylde deres forpligtelser.

1. Medlemsstaterne forlanger, at hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige revisorer, skal disse revisorer indgå en aftale om udveksling af oplysninger for at sikre, at begge revisorer kan opfylde deres forpligtelser, herunder de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i stk. 2.

Ændringsforslag  177

Forslag til direktiv

Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I sin revisionsberetning tager feeder-instituttets revisor hensyn til revisionsberetningen vedrørende master-instituttet.

2. I sin revisionsberetning tager feeder-instituttets revisor hensyn til revisionsberetningen vedrørende master-instituttet. Hvis feeder-instituttet og master-instituttet ikke har det samme regnskabsår, udarbejder master-instituttets revisor en ad hoc-beretning på samme afslutningsdato som feeder-instituttets afslutningsdato.

Ændringsforslag  178

Forslag til direktiv

Artikel 57 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når master-instituttets eller feeder-instituttets revisor overholder de i dette kapitel fastsatte krav, anses hverken master-instituttets eller feeder-instituttets revisor for at have tilsidesat den tavshedspligt eller de bestemmelser om databeskyttelse, som gælder i henhold til kontrakt eller love eller administrative bestemmelser, og en sådan adfærd påfører ikke revisoren eller en person, som handler på dennes vegne, nogen form for ansvar.

Ændringsforslag  179

Forslag til direktiv

Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen kan træffe gennemførelsesforanstaltninger til specificering af de oplysninger, der skal indgå i den i stk. 1, første afsnit, nævnte aftale.

3. Kommissionen kan træffe gennemførelsesforanstaltninger til specificering af indholdet af den i stk. 1, første afsnit, nævnte aftale.

Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre dette direktiv ved supplering af det, vedtages efter den i artikel 107, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det, vedtages efter den i artikel 107, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Ændringsforslag  180

Forslag til direktiv

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) oplysninger om investeringer foretaget i henhold til artikel 53, stk. 2

(b) oplysninger om investeringsmålsætning og investeringspolitik, herunder risikoprofil, og om, hvorvidt feeder-instituttets og master-instituttets resultater er identiske, eller i hvilket omfang og hvorfor de afviger fra hinanden, herunder en beskrivelse af investeringer foretaget i henhold til artikel 53, stk. 2

Ændringsforslag  181

Forslag til direktiv

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) en kort beskrivelse af master-instituttet, dets organisation, dets investeringsmålsætning og investeringspolitik, herunder dets risikoprofil

c) en kort beskrivelse af master-instituttet, dets organisation, dets investeringsmålsætning og investeringspolitik, herunder dets risikoprofil, og hvor master-instituttets ajourførte prospekt kan rekvireres.

Begrundelse

I stedet for at vedlægge master-instituttets prospekt bør der i litra c) gives oplysninger om, hvor prospektet kan rekvireres. Dette begrænser omfanget af feeder-instituttets prospekt ved at give de væsentlige oplysninger om master-instituttets ved klart at oplyse, hvor der kan rekvireres yderligere oplysninger.

Ændringsforslag  182

Forslag til direktiv

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) oplysninger om, hvorvidt feeder-instituttet investerer i en given investeringsafdeling eller en given andels- eller aktiekategori i master-instituttet, af hvilken der gives en kort beskrivelse

udgår

Ændringsforslag  183

Forslag til direktiv

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) et resumé af aftalen indgået mellem feeder-instituttet og master-instituttet i henhold til artikel 55, stk. 1,

e) et resumé af aftalen indgået mellem feeder-instituttet og master-instituttet eller af interne regler for god forretningsskik i henhold til artikel 55, stk. 1,

Ændringsforslag  184

Forslag til direktiv

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) oplysninger om, hvorvidt feeder-instituttets og master-instituttets investeringsmålsætning og investeringspolitik, herunder deres risikoprofil og resultater, er identiske, eller i hvilket omfang og hvorfor de afviger fra hinanden

udgår

Ændringsforslag  185

Forslag til direktiv

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Master-instituttets ajourførte prospekt vedlægges som bilag til feeder-instituttets prospekt.

udgår

Begrundelse

I stedet for at vedlægge master-instituttets prospekt bør der i litra c) gives oplysninger om, hvor prospektet kan rekvireres. Dette begrænser omfanget af feeder-instituttets prospekt ved at give de væsentlige oplysninger om master-instituttets ved klart at oplyse, hvor der kan rekvireres yderligere oplysninger.

Ændringsforslag  186

Forslag til direktiv

Artikel 58 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Et feeder-institut oplyser i al relevant markedsføringsmateriale, at det er feeder-institut for et givet master-institut og i den egenskab til stadighed investerer mindst 85 % af sine aktiver i andele i et sådant master-institut.

4. Et feeder-institut oplyser i al relevant markedsføringsmateriale, at det til stadighed investerer mindst 85 % af sine aktiver i andele i et sådant master-institut.

Ændringsforslag  187

Forslag til direktiv

Artikel 58 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Feeder-instituttet udleverer efter anmodning gratis en trykt udgave af master-instituttets prospekt, års- og halvårsberetning til investorerne.

Ændringsforslag  188

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) oplysninger om den dato, hvor feeder-instituttet vil begynde at investere i master-instituttet

c) oplysninger om den dato, hvor feeder-instituttet vil begynde at investere i master-instituttet, eller, hvis det allerede har investeret i master-instituttet, den dato, hvor dets investeringer forventes at overskride den grænse, der er fastsat i artikel 50, stk. 1

Ændringsforslag  189

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) en erklæring om, at deltagerne har ret til at forlange tilbagekøb eller indløsning af deres andele uden beregning inden for en frist på 30 dage; denne ret får virkning fra det tidspunkt, hvor feeder-instituttet har udleveret de i dette stykke nævnte oplysninger.

d) en erklæring om, at deltagerne har ret til at forlange tilbagekøb eller indløsning af deres andele uden andre omkostninger end det beløb, som fonden beholder for at dække desinvesteringsomkostningerne, inden for en frist på 30 dage; denne ret får virkning fra det tidspunkt, hvor feeder-instituttet har udleveret de i dette stykke nævnte oplysninger.

Ændringsforslag  190

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse oplysninger udleveres senest 30 dage før den i første afsnit, litra c), nævnte dato for feeder-instituttets investering i master-instituttet.

Disse oplysninger udleveres senest 30 dage før den i første afsnit, litra c), nævnte dato.

Ændringsforslag  191

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at feeder-instituttet først investerer i det pågældende master-institut efter udløbet af den periode på 30 dage, der er nævnt i stk. 1, andet afsnit.

3. Medlemsstaterne sikrer, at feeder-instituttet først investerer i det pågældende master-institut ud over den grænse, der er fastsat i artikel 50, stk. 1, efter udløbet af den periode på 30 dage, der er nævnt i stk. 1, andet afsnit.

Ændringsforslag  192

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre dette direktiv ved supplering af det, vedtages efter den i artikel 107, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af det, vedtages efter den i artikel 107, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Ændringsforslag  193

Forslag til direktiv

Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Feeder-instituttet sikrer, at dets investering i et master-institut ikke påvirker dets evne til at tilbagekøbe eller indløse sine andele efter anmodning fra deltagerne eller i andre tilfælde, hvor dette er i deltagernes interesse.

udgår

Begrundelse

Dette er allerede dækket af artikel 79, stk. 1.

Ændringsforslag  194

Forslag til direktiv

Artikel 60 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Såfremt feeder-instituttet, dets administrationsselskab eller en person, der handler på feeder-instituttets eller dets administrationsselskabs vegne, modtager provision som følge af investeringen i andele i master-instituttet, tilføres provisionen feeder-instituttets aktiver.

3. Såfremt feeder-instituttet, dets administrationsselskab eller en person, der handler på feeder-instituttets eller dets administrationsselskabs vegne, modtager distributionsgebyr, provision eller pengebeløb i forbindelse med investeringen i andele i master-instituttet, tilføres distributionsgebyret, provisionen eller pengebeløbet feeder-instituttets aktiver.

Ændringsforslag  195

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis master-instituttet og feeder-instituttet er etableret i samme medlemsstat, underretter de kompetente myndigheder øjeblikkeligt feeder-instituttet om enhver beslutning, foranstaltning, konstatering af tilsidesættelse af bestemmelserne i dette kapitel eller oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 101, stk. 1, vedrørende master-instituttet eller i givet fald dets administrationsselskab, depositar eller revisor.

1. Hvis master-instituttet og feeder-instituttet er etableret i samme medlemsstat, underretter de kompetente myndigheder øjeblikkeligt feeder-instituttet og, når de finder det nødvendigt, de øvrige deltagere om enhver beslutning, foranstaltning, konstatering af tilsidesættelse af bestemmelserne i dette kapitel eller oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 101, stk. 1, vedrørende master-instituttet eller i givet fald dets administrationsselskab, depositar eller revisor.

Ændringsforslag  196

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis master-instituttet og feeder-instituttet er etableret i forskellige medlemsstater, underretter de kompetente myndigheder i master-instituttets hjemland øjeblikkeligt de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland om enhver beslutning, foranstaltning, konstatering af tilsidesættelse af bestemmelserne i dette kapitel eller oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 101, stk. 1, vedrørende master-instituttet eller i givet fald dets administrationsselskab, depositar eller revisor. De kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland underretter øjeblikkeligt feeder-instituttet herom.

2. Hvis master-instituttet og feeder-instituttet er etableret i forskellige medlemsstater, underretter de kompetente myndigheder i master-instituttets hjemland øjeblikkeligt de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland om enhver beslutning, foranstaltning, konstatering af tilsidesættelse af bestemmelserne i dette kapitel eller oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 101, stk. 1, vedrørende master-instituttet eller i givet fald dets administrationsselskab, depositar eller revisor. De kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland underretter øjeblikkeligt feeder-instituttet herom. Når de kompetente myndigheder finder det nødvendigt, underretter de også øjeblikkeligt de øvrige deltagere.

Ændringsforslag  197

Forslag til direktiv

Artikel 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De væsentlige dele af prospektet holdes ajour.

De væsentlige dele af prospektet ajourføres årligt, eller når der opstår væsentlige ændringer.

Begrundelse

Ændringsforslaget definerer "holdes ajour" med en mere præcis bestemmelse.

Ændringsforslag  198

Forslag til direktiv

Artikel 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Investeringsinstitutter forelægger deres prospekter og eventuelle ændringer heraf samt deres årsberetninger og halvårsberetninger for de kompetente myndigheder.

Investeringsinstitutter forelægger deres prospekter og eventuelle ændringer heraf samt deres årsberetninger og halvårsberetninger for de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland. Investeringsinstituttet fremsender efter anmodning disse dokumenter til de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland.

Ændringsforslag  199

Forslag til direktiv

Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Prospektet udleveres på et varigt medium eller i elektronisk form.

2. Prospektet udleveres på et varigt medium eller via et websted. En trykt udgave udleveres efter anmodning gratis til investorerne.

Ændringsforslag  200

Forslag til direktiv

Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Års- og halvårsberetninger stilles til rådighed for investorer på den måde, der er angivet i prospektet og i den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 73.

3. Års- og halvårsberetninger stilles til rådighed for investorer på den måde, der er angivet i prospektet og i den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 73. En trykt udgave af års- og halvårsberetningerne udleveres efter anmodning gratis til investorerne.

Ændringsforslag  201

Forslag til direktiv

Artikel 72

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Al markedsføringsmateriale rettet mod investorer skal tydeligt fremstå som sådant. Det skal være fair og klart og må ikke være vildledende, og oplysningerne deri skal være i overensstemmelse med oplysningerne i prospektet og den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 73. Det skal fremgå af materialet, at der findes et prospekt, og at der er adgang til den i artikel 73 nævnte centrale investorinformation, og det skal præcisere, hvor og på hvilket sprog investorer eller potentielle investorer kan få udleveret de pågældende oplysninger eller dokumenter, eller hvordan de kan få adgang til dem.

Al markedsføringsmateriale rettet mod investorer skal tydeligt fremstå som sådant. Det skal være fair og klart og må ikke være vildledende. Navnlig må markedsføringsmateriale med en opfordring til køb af andele i et investeringsinstitut, som indeholder specifikke oplysninger om et investeringsinstitut, ikke indeholde erklæringer, der modsiger eller mindsker betydningen af oplysningerne i prospektet og den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 73. Det skal fremgå af materialet, at der findes et prospekt, og at der er adgang til den i artikel 73 nævnte centrale investorinformation, og det skal præcisere, hvor og på hvilket sprog investorer eller potentielle investorer kan få udleveret de pågældende oplysninger eller dokumenter, eller hvordan de kan få adgang til dem.

Ændringsforslag  202

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at et investeringsselskab og, for hver af de investeringsfonde, det administrerer, et administrationsselskab udarbejder et kort dokument indeholdende central investorinformation.

1. Medlemsstaterne kræver, at et investeringsselskab og, for hver af de investeringsfonde, det administrerer, et administrationsselskab udarbejder et kort dokument indeholdende central information for investorer ("central investorinformation"). Ordene "central investorinformation" skal være tydeligt angivet på dokumentet på det sprog, der er anført i artikel 89, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag  203

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 3 – afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Central investorinformation omfatter oplysninger om mindst følgende vigtige punkter i relation til det pågældende investeringsinstitut

3. Central investorinformation giver oplysninger om følgende vigtige punkter i relation til det pågældende investeringsinstitut

Ændringsforslag  204

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a) identifikation af investeringsinstituttet

Ændringsforslag  205

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) en gennemgang af de hidtidige resultater

b) en gennemgang af de hidtidige resultater eller evt. resultatscenarier

Ændringsforslag  206

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Den centrale investorinformation anvendes uden variationer, når bortses fra oversættelse, i samtlige de medlemsstater, hvor investeringsinstituttet i overensstemmelse med artikel 88 har anmeldt markedsføringen af sine andele.

6. Den centrale investorinformation anvendes uden variationer eller tilføjelser, når bortses fra oversættelse, i samtlige de medlemsstater, hvor investeringsinstituttet i overensstemmelse med artikel 88 har anmeldt markedsføringen af sine andele.

Begrundelse

For at undgå "overregulering" af den centrale investorinformation i fremtiden, bør det forbydes at vedlægge yderligere dokumenter til den centrale investorinformation.

Ændringsforslag  207

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen kan træffe gennemførelsesforanstaltninger til specificering af følgende:

7. Kommissionen træffer gennemførelsesforanstaltninger til specificering af følgende:

Begrundelse

Gennemførelsesforanstaltninger på niveau 2 er nødvendige og ikke et ubesvaret spørgsmål, som alene skal besvares af Kommissionen. Gennemførelsesforanstaltningerne bør foreligge på gennemførelsesdatoen for dette direktiv.

Ændringsforslag  208

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) det nærmere indhold af den centrale investorinformation, jf. stk. 2, 3 og 4

a) det nærmere og udtømmende indhold af den centrale investorinformation, jf. stk. 2, 3 og 4

Ændringsforslag  209

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) det nærmere indhold af den centrale investorinformation, der skal udleveres i følgende tilfælde:

b) det nærmere og udtømmende indhold af den centrale investorinformation, der skal udleveres i følgende tilfælde:

Ændringsforslag  210

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v) i forbindelse med børsnoterede investeringsinstitutter: den centrale investorinformation, der skal udleveres til investorer, der investerer i et børsnoteret investeringsinstitut

udgår

Ændringsforslag  211

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi) i forbindelse med strukturerede, kapitalbeskyttede og lignende investeringsinstitutter: den centrale investorinformation, der skal udleveres til investorer, der investerer i strukturerede, kapitalbeskyttede og lignende investeringsinstitutter, der tilbyder et forud fastsat afkast inden for en bestemt tidshorisont, som fuldstændig afhænger af bestemte parametre såsom udviklingen i et bestemt indeks

vi) i forbindelse med strukturerede, kapitalbeskyttede og lignende investeringsinstitutter: den centrale investorinformation, der skal udleveres til investorer i forbindelse med disse investeringsinstitutters særlige karakteristika

Ændringsforslag  212

Forslag til direktiv

Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den centrale investorinformation tjener kun til underretning forud for indgåelsen af en aftale. Den skal være fair og tydelig og må ikke være vildledende. Den skal være i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.

1. Den centrale investorinformation tjener kun til underretning forud for indgåelsen af en aftale, der udleveres gratis. Den skal være fair og tydelig og må ikke være vildledende. Den skal være i overensstemmelse med de relevante dele af prospektet.

Begrundelse

Den centrale investorinformation bør, som det var tilfældet med det forenklede prospekt, udleveres gratis til investorerne.

Ændringsforslag  213

Forslag til direktiv

Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en person ikke kan pådrage sig et retligt ansvar ene og alene som følge af den væsentlige investorinformation, herunder oversættelser heraf, medmindre den er vildledende, unøjagtig eller i uoverensstemmelse med de relevante dele af prospektet. Den centrale investorinformation skal indeholde en klar advarsel desangående.

2. Medlemsstaterne sikrer, at en person ikke kan pådrage sig et retligt ansvar ene og alene som følge af den væsentlige investorinformation, herunder oversættelser heraf, medmindre den er væsentligt vildledende, unøjagtig eller i uoverensstemmelse med de relevante dele af prospektet. Den centrale investorinformation skal indeholde en klar advarsel desangående.

Begrundelse

En klarere formulering forhindrer en fejlagtig fortolkning af dette stykke.

Ændringsforslag  214

Forslag til direktiv

Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at et investeringsselskab og, for hver af de investeringsfonde, det forvalter, et administrationsselskab, der enten direkte eller gennem en tilknyttet agent sælger andele i investeringsinstitutter til investorer enten direkte eller gennem deres tilknyttede agent udleverer den centrale investorinformation til investorerne i god tid før den påtænkte erhvervelse af andele i disse investeringsinstitutter.

1. Medlemsstaterne kræver, at et investeringsselskab og, for hver af de investeringsfonde, det forvalter, et administrationsselskab, der enten direkte eller gennem en anden fysisk eller juridisk person, som optræder på dets vegne og på dets fulde og betingelsesløse ansvar, sælger andele i investeringsinstitutter til investorer, forsyner investorerne med den centrale investorinformation i god tid før den påtænkte erhvervelse af andele i disse investeringsinstitutter.

Ændringsforslag  215

Forslag til direktiv

Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kræver, at et investeringsselskab og, for hver af de investeringsfonde, det forvalter, et administrationsselskab, der hverken direkte eller gennem en tilknyttet agent sælger andele i investeringsinstitutter til investorer, udleverer central investorinformation til produktudviklere og formidlere, der sælger andele i sådanne investeringsinstitutter eller rådgiver investorer om potentielle investeringer i sådanne investeringsinstitutter eller i produkter, hvortil der knytter sig en risiko i forhold til sådanne investeringsinstitutter, således at de kan forsyne deres kunder eller potentielle kunder med alle relevante oplysninger om den foreslåede investering i overensstemmelse med de informationskrav, der gælder for dem i henhold til den relevante fællesskabslovgivning og nationale lovgivning.

2. Medlemsstaterne kræver, at et investeringsselskab og, for hver af de investeringsfonde, det forvalter, et administrationsselskab, der hverken direkte eller gennem en person, som optræder på dets vegne og på dets fulde og betingelsesløse ansvar, sælger andele i investeringsinstitutter til investorer, stiller central investorinformation til rådighed for formidlere, der sælger andele i sådanne investeringsinstitutter eller rådgiver investorer om potentielle investeringer i sådanne investeringsinstitutter. Medlemsstaterne kræver, at formidlere, der sælger andele i investeringsinstitutter eller rådgiver investorer om potentielle investeringer i investeringsinstitutter, stiller central investorinformation til rådighed for deres kunder eller potentielle kunder.

Ændringsforslag  217

Forslag til direktiv

Artikel 75 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Den centrale investorinformation udleveres gratis til investorerne.

Ændringsforslag  216

Forslag til direktiv

Artikel 75 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. De enkelte medlemsstaters kompetente myndigheder kan gøre central investorinformation om alle investeringsinstitutter, der er oprettet og godkendt i den pågældende medlemsstat, tilgængelig for offentligheden i et særligt afsnit af deres websted.

Begrundelse

Denne løsning, som nogle medlemsstater allerede har indført, muliggør en centralisering af denne information og gør det lettere at konsultere og få adgang til aktuelle og historiske oplysninger. Den kan med fordel udbredes til andre lande.

Ændringsforslag  218

Forslag til direktiv

Artikel 76 – stk. 1– afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader investeringsselskaber og, for hver af de investeringsfonde, de forvalter, administrationsselskaber at udlevere central investorinformation på et varigt medium eller via et websted.

1. Medlemsstaterne tillader investeringsselskaber og, for hver af de investeringsfonde, de forvalter, administrationsselskaber at stille central investorinformation til rådighed på et varigt medium eller via et websted. En trykt udgave udleveres efter anmodning gratis til investoren.

Ændringsforslag  219

Forslag til direktiv

Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En ajourført udgave af den centrale investorinformation stilles desuden til rådighed på investeringsselskabets eller administrationsselskabets websted.

Begrundelse

Det bør sikres, at ordlyden svarer til direktiv 2004/39/EF. Central investorinformation bør desuden altid offentliggøres på webstedet for det administrative organ, som administrerer investeringsinstituttet for at sikre, at alle parter har let adgang til informationen.

Ændringsforslag  220

Forslag til direktiv

Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen kan træffe gennemførelsesforanstaltninger til specificering af de betingelser, der skal opfyldes, når den centrale investorinformation udleveres på et andet varigt medium end i papirform og via et websted, der ikke udgør et varigt medium.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  221

Forslag til direktiv

Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Alle væsentlige dele af den centrale investorinformation holdes ajour.

2. De væsentlige dele af den centrale investorinformation ajourføres årligt, eller når der opstår væsentlige ændringer.

Begrundelse

I dette ændringsforslag defineres "ajour". Denne definition er i overensstemmelse med CESR's vejledning CESR/08-087 om central investorinformation.

Ændringsforslag  222

Forslag til direktiv

Artikel 86 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der på afstand er let og elektronisk adgang til komplette oplysninger om love og administrative bestemmelser, der falder uden for det område, der er omfattet af dette direktiv, men som er relevante for markedsføringen på deres område af andele i investeringsinstitutter, der er etableret i en anden medlemsstat. Medlemsstaterne sikrer, at disse oplysninger foreligger på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, og at de er tydelige og utvetydige og holdes ajour.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der på afstand er let og elektronisk adgang til komplette oplysninger om love og administrative bestemmelser, der falder uden for det område, der er omfattet af dette direktiv, men som er specielt relevante for de planlagte retningslinjer for markedsføringen på deres område af andele i investeringsinstitutter, der er etableret i en anden medlemsstat. Medlemsstaterne sikrer, at disse oplysninger foreligger på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, og at de er tydelige og utvetydige og holdes ajour.

Ændringsforslag  223

Forslag til direktiv

Artikel 86 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. I dette kapitel forstås ved investeringsinstitut et investeringsinstitut eller en investeringsafdeling heraf.

Ændringsforslag  224

Forslag til direktiv

Artikel 88 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Såfremt et investeringsinstitut agter at markedsføre sine andele i en anden medlemsstat end den, hvor det er etableret, fremsender det først en anmeldelse til hjemlandets kompetente myndigheder.

1. Såfremt et investeringsinstitut agter at markedsføre sine andele i en anden medlemsstat end sit hjemland, fremsender det først en anmeldelse til hjemlandets kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  225

Forslag til direktiv

Artikel 88 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om de aftaler, der er indgået med henblik på markedsføringen af investeringsinstituttets andele i den pågældende medlemsstat.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om de aftaler, der er indgået med henblik på markedsføringen af investeringsinstituttets andele i værtslandet.

Ændringsforslag  226

Forslag til direktiv

Artikel 88 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland fremsender den komplette dokumentation, der er omhandlet i stk. 1 og 2, til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet agter at markedsføre sine andele, senest en måned efter at have modtaget anmeldelsen. De vedlægger dokumentationen en erklæring om, at investeringsinstituttet opfylder betingelserne i dette direktiv.

De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland fremsender den komplette dokumentation, der er omhandlet i stk. 1 og 2, til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet agter at markedsføre sine andele, senest fem arbejdsdage efter at have modtaget anmeldelsen og den komplette dokumentation, der er omhandlet i stk. 2. De vedlægger dokumentationen en erklæring om, at investeringsinstituttet opfylder betingelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag  227

Forslag til direktiv

Artikel 88 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 nævnte anmeldelse og den i stk. 3 nævnte erklæring affattes på et sprog, der er gængs i den internationale finansverden.

4. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 nævnte anmeldelse og den i stk. 3 nævnte erklæring affattes på et sprog, der er gængs i den internationale finansverden, medmindre investeringsinstituttets hjemland og investeringsinstituttets værtsland er enige om, at den i stk. 1 nævnte anmeldelse og den i stk. 3 nævnte erklæring affattes på et sprog, der er officielt i begge medlemsstater.

Ændringsforslag  228

Forslag til direktiv

Artikel 88 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Med henblik på den anmeldelsesprocedure, der er beskrevet i denne artikel, undlader de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet agter at markedsføre sine andele, at anmode om andre dokumenter, certifikater eller oplysninger end dem, der er nævnt i denne artikel.

6. Med henblik på den anmeldelsesprocedure, der er beskrevet i denne artikel, undlader de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet agter at markedsføre sine andele, at anmode om eller forlange forudgående godkendelse af ikke-markedsføringsdokumenter, herunder aftaledokumenter såsom ansøgningsskemaer, certifikater eller andre oplysninger end dem, der er nævnt i denne artikel.

Begrundelse

Dette er en præcisering af, at værtslandet ikke kan forlange forudgående godkendelse af ikke-markedsføringsdokumenter såsom ansøgningsskemaer i forbindelse med tegning af andele.

Ændringsforslag  229

Forslag til direktiv

Artikel 88 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Investeringsinstituttets hjemland sikrer, at de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland har elektronisk adgang til de i stk. 2 nævnte dokumenter og eventuelle oversættelser heraf, og at disse dokumenter og oversættelser holdes ajour.

7. Investeringsinstituttets hjemland sikrer, at de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland har elektronisk adgang til de i stk. 2 nævnte dokumenter og eventuelle oversættelser heraf. Det sikrer, at investeringsinstituttet holder disse dokumenter og oversættelser ajour. Investeringsinstituttet meddeler enhver ændring af de i stk. 2 nævnte dokumenter til værtslandets kompetente myndigheder og oplyser, hvor disse dokumenter kan fås i elektronisk form.

Ændringsforslag  230

Forslag til direktiv

Artikel 88 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Såfremt der er behov for at ændre anmeldelsens oplysninger om markedsføringsaftaler, jf. stk. 1, giver investeringsinstituttet skriftlig meddelelse om denne ændring til de kompetente myndigheder i værtslandet, før ændringen foretages.

8. Såfremt der er behov for at ændre anmeldelsens oplysninger om aftaler, der er indgået med henblik på markedsføring, jf. stk. 1, giver investeringsinstituttet skriftlig meddelelse om denne ændring til de kompetente myndigheder i værtslandet, før ændringen foretages.

Ændringsforslag  231

Forslag til direktiv

Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) oplysningerne og/eller dokumenterne udleveres til investorerne således som foreskrevet i værtslandets love og/eller administrative bestemmelser, jf. dog bestemmelserne i kapital IX

a) oplysningerne og/eller dokumenterne udleveres til investorerne således som foreskrevet i værtslandets love og/eller administrative bestemmelser, jf. dog bestemmelserne i kapital IX; der er ingen krav om oversættelse bortset fra dem, der er fastsat i dette direktiv.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at kravene om oversættelse i artikel 89, stk. 1, litra b)-d) er udtømmende, og at investeringsinstituttets værtsland ikke bør pålægge yderligere krav.

Ændringsforslag  232

Forslag til direktiv

Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den i artikel 73 nævnte centrale investorinformation oversættes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i investeringsinstituttets værtsland eller til et sprog, som værtslandets kompetente myndigheder har godkendt

b) den i artikel 73 nævnte centrale investorinformation oversættes til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i investeringsinstituttets værtsland eller til et sprog, som værtslandets kompetente myndigheder har godkendt, som besluttet af investeringsinstituttet

Begrundelse

Sproget for den centrale investorinformation vælges i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser, men ud fra investeringsinstituttets valg.

Ændringsforslag  233

Forslag til direktiv

Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de i artikel 86, stk. 3, nævnte oplysningers format og omfang

a) de i artikel 86, stk. 3, nævnte oplysningers omfang

Ændringsforslag  234

Forslag til direktiv

Artikel 90 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) formen og indholdet af en standardmodel til den skrivelse, som investeringsinstitutter skal benytte til den i artikel 88, stk. 1, nævnte anmeldelse

a) formen og indholdet af den skrivelse, som investeringsinstitutter skal benytte til den i artikel 88, stk. 1, nævnte anmeldelse

Begrundelse

Gennemførelsesbestemmelserne om anmeldelsesskrivelse bør have til formål at opnå størst mulig harmonisering.

Ændringsforslag  235

Forslag til direktiv

Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, som skal varetage de i dette direktiv omhandlede opgaver. De underretter Kommissionen herom og angiver samtidig den eventuelle fordeling af opgaverne

1. Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, som skal varetage de i dette direktiv omhandlede opgaver. De underretter Kommissionen herom og angiver samtidig den eventuelle fordeling af opgaverne

Ændringsforslag  236

Forslag til direktiv

Artikel 92 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Myndighederne investeringsinstituttets hjemland, har kompetence til at føre tilsyn med investeringsinstituttet. Dog har myndighederne i investeringsinstituttets værtsland, kompetence til at føre tilsyn med, at de bestemmelser, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, overholdes, og at kravene i artikel 87 og 89 er opfyldt

3. Myndighederne investeringsinstituttets hjemland, har kompetence til at føre tilsyn med investeringsinstituttet, også eventuelt i henhold til artikel 17a. Dog har myndighederne i investeringsinstituttets værtsland, kompetence til at føre tilsyn med, at de bestemmelser, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, overholdes, og at kravene i artikel 87 og 89 er opfyldt

Ændringsforslag  237

Forslag til direktiv

Artikel 93 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) at forbyde tilbagekøb eller indløsning af andele i deltagernes eller offentlighedens interesse

j) at forbyde udstedelse, tilbagekøb eller indløsning af andele i deltagernes eller offentlighedens interesse

Ændringsforslag  238

Forslag til direktiv

Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Uden at dette udelukker, at der indføres bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de andre nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, fastlægger medlemsstaterne navnlig virkningsfulde, proportionale og afskrækkende sanktioner for tilsidesættelse af forpligtelsen til at præsentere central investorinformation på en måde, der kan forventes at blive forstået af ikke-professionelle investorer, jf. artikel 73, stk. 5.

1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om foranstaltninger og sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Uden at dette berører reglerne for inddragelse af tilladelse eller medlemsstaternes ret til at iværksætte strafferetlige sanktioner, sikrer medlemsstaterne navnlig i henhold til national lovgivning, at der kan træffes fyldestgørende administrative foranstaltninger over for de ansvarlige personer, eller at de kan pålægges administrative sanktioner, såfremt de bestemmelser, der vedtages i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv, ikke overholdes. Foranstaltningerne og sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Uden at dette udelukker, at der indføres bestemmelser om foranstaltninger og sanktioner for overtrædelse af de andre nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, fastlægger medlemsstaterne navnlig virkningsfulde, proportionale og afskrækkende foranstaltninger og sanktioner for tilsidesættelse af forpligtelsen til at præsentere central investorinformation på en måde, der kan forventes at blive forstået af ikke-professionelle investorer, jf. artikel 73, stk. 5.

Ændringsforslag  239

Forslag til direktiv

Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, at den kompetente myndighed kan meddele offentligheden, hvilke foranstaltninger eller sanktioner der vil blive pålagt for overtrædelse af bestemmelser vedtaget i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv, medmindre det er til alvorlig fare for finansmarkederne eller vil forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

2. Medlemsstaterne fastsætter, at den kompetente myndighed kan meddele offentligheden, hvilke foranstaltninger eller sanktioner der vil blive pålagt for overtrædelse af bestemmelser vedtaget i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv, medmindre det er til alvorlig fare for finansmarkederne, skader investorernes interesser eller vil forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

Ændringsforslag  240

Forslag til direktiv

Artikel 96 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige administrative eller organisatoriske foranstaltninger for at lette det i dette stykke omhandlede samarbejde.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige administrative eller organisatoriske foranstaltninger for at lette samarbejdet mellem de kompetente myndigheder, bl.a. gennem bilaterale eller multilaterale samarbejdsaftaler med andre medlemsstaters kompetente myndigheder, så de kan sikre passende tilsyn med investeringsinstituttet og administrationsselskabet og fuldt ud udføre deres opgaver i henhold til dette direktiv. Disse aftaler kan betyde, at en eller flere kompetente myndigheder gensidigt delegerer tilsynet med investeringsinstitutter, som administreres i henhold til fri udveksling af tjenesteydelser ved etablering af en filial.

Ændringsforslag  241

Forslag til direktiv

Artikel 96 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis en kompetent myndighed har god grund til at formode, at foretagender, der ikke er underlagt dens tilsyn, på en anden medlemsstats område udfører eller har udført handlinger, der er i strid med dette direktiv, skal denne kompetente myndighed give den kompetente myndighed i den anden medlemsstat en så nøjagtig meddelelse herom som muligt. Sidstnævnte myndighed træffer de nødvendige foranstaltninger. Den underretter den myndighed, der har givet meddelelsen, om resultatet og så vidt muligt om vigtige forhold i sagens videre forløb. Dette stykke berører ikke beføjelserne for den kompetente myndighed, som har fremsendt oplysningerne.

Ændringsforslag  242

Forslag til direktiv

Artikel 97 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kompetente myndigheder, der udveksler oplysninger med andre kompetente myndigheder i henhold til dette direktiv, kan på tidspunktet for videregivelsen af oplysningerne angive, at disse ikke må videregives uden deres udtrykkelige tilladelse, og oplysningerne må i så fald kun udveksles til anvendelse til de formål, som disse myndigheder har givet deres samtykke til.

Ændringsforslag  243

Forslag til direktiv

Artikel 97 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Bestemmelserne i stk. 1 og 4 er ikke til hinder for, at der udveksles oplysninger mellem de kompetente myndigheder i enten en og samme medlemsstat eller flere medlemsstater, der er:

5. Bestemmelserne i stk. 1 og 4 er ikke til hinder for, at der udveksles oplysninger i en eller flere medlemsstater mellem de kompetente myndigheder, og:

Ændringsforslag  244

Forslag til direktiv

Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal begrunde ethvert afslag på en ansøgning om godkendelse samt enhver negativ afgørelse, der træffes i henhold til de generelle bestemmelser, der er fastsat i medfør af dette direktiv, og underrette ansøgeren herom.

1. De kompetente myndigheder skal skriftligt begrunde ethvert afslag på en ansøgning om godkendelse samt enhver negativ afgørelse, der træffes i henhold til de generelle bestemmelser, der er fastsat i medfør af dette direktiv, og underrette ansøgeren herom.

Ændringsforslag  245

Forslag til direktiv

Artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at afgørelser vedrørende et investeringsinstitut, truffet i medfør af de love eller administrative bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, kan indbringes for domstolene.; dette gælder også, hvis der ikke senest seks måneder efter investeringsinstituttets indgivelse af en ansøgning, der indeholder alle de i henhold til gældende bestemmelser krævede oplysninger, er truffet nogen afgørelse.

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at enhver afgørelse truffet i medfør af de love eller administrative bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, er behørigt begrundet og kan prøves ved domstolene. Retten til at indbringe en afgørelse for domstolene gælder også, hvis der ikke er truffet en afgørelse senest seks måneder efter indgivelsen af en ansøgning om tilladelse, der indeholder alle de i henhold til gældende bestemmelser krævede oplysninger.

Ændringsforslag  246

Forslag til direktiv

Artikel 103 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Myndighederne i investeringsinstituttets hjemland meddeler myndighederne i investeringsinstituttets værtsland enhver beslutning om inddragelse af godkendelse samt enhver anden alvorlig foranstaltning, der træffes over for et investeringsinstitut, eller enhver udsættelse af tilbagekøb eller indløsning, der måtte pålægges det

2. Myndighederne i investeringsinstituttets hjemland meddeler myndighederne i investeringsinstituttets værtsland og, hvis administrationsselskabet for et investeringsinstitut er beliggende i en anden medlemsstat, de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland enhver beslutning om inddragelse af godkendelse samt enhver anden alvorlig foranstaltning, der træffes over for et investeringsinstitut, eller enhver udstedelse, udsættelse af tilbagekøb eller indløsning, der måtte pålægges det

Ændringsforslag  247

Forslag til direktiv

Artikel 103 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland og de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland kan hver især træffe foranstaltninger over for administrationsselskabet i tilfælde af tilsidesættelse af bestemmelser inden for deres respektive ansvarsområder.

Ændringsforslag  248

Forslag til direktiv

Artikel 103 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis, trods de foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland, eller fordi disse foranstaltninger viser sig at være utilstrækkelige eller investeringsinstituttets hjemland undlader at reagere inden for en rimelig frist, investeringsinstituttet fortsætter med at optræde på en måde, der klart er til skade for investorerne i værtslandet, tager de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland et af følgende to skridt:

4. Hvis, trods de foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland, eller fordi disse foranstaltninger viser sig at være utilstrækkelige eller investeringsinstituttets hjemland undlader at reagere inden for en rimelig frist, investeringsinstituttet fortsætter med at optræde på en måde, der klart er til skade for investorerne i værtslandet, tager de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland som følge heraf et af følgende to skridt:

Ændringsforslag  249

Forslag til direktiv

Artikel 103 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de gør Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg opmærksomt på sagen.

b) de gør om nødvendigt Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg opmærksomt på sagen.

Ændringsforslag  250

Forslag til direktiv

Artikel 103 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at det på deres område er muligt at forkynde de dokumenter, der er nødvendige for de foranstaltninger, som et investeringsinstituts værtsland kan træffe mod investeringsinstituttet i henhold til stk. 2-4.

5. Medlemsstaterne sikrer, at det på deres område er muligt i henhold til deres nationale lovgivning at forkynde de dokumenter, der er nødvendige for de foranstaltninger, som et investeringsinstituts værtsland kan træffe mod investeringsinstituttet i henhold til stk. 2-4.

Ændringsforslag  251

Forslag til direktiv

Artikel 104 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland underrettes, i det omfang det er nødvendigt for udøvelsen af deres tilsynsbeføjelser, af de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland om enhver foranstaltning, der indebærer sanktioner over for et administrationsselskab eller begrænsninger af et administrationsselskabs virksomhed, og som administrationsselskabets værtsland træffer i medfør af artikel 18, stk. 6.

2. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland underrettes, i det omfang det er nødvendigt for udøvelsen af deres tilsynsbeføjelser, af de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland om enhver foranstaltning, der indebærer foranstaltninger og sanktioner over for et administrationsselskab eller begrænsninger af et administrationsselskabs virksomhed, og som administrationsselskabets værtsland træffer i medfør af artikel 18, stk. 6.

Ændringsforslag  252

Forslag til direktiv

Artikel 104 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland giver omgående de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland meddelelse om eventuelle problemer i administrationsselskabet, som kan påvirke administrationsselskabets evne til at udføre sine opgaver i forbindelse med fonden, og om alle overtrædelser af bestemmelserne i kapitel III.

Ændringsforslag  253

Forslag til direktiv

Artikel 104 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland giver omgående de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland meddelelse om eventuelle problemer i investeringsinstituttet, som kan påvirke administrationsselskabets evne til at udføre sine opgaver og overholde de gældende bestemmelser.

Ændringsforslag  254

Forslag til direktiv

Artikel 109 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 109a

Senest den ... * forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af dette direktiv.

 

* EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Forpligtelsen til at rapportere til Parlamentet og Rådet om gennemførelsen gør det muligt at analysere de opnåede fremskridt og finde frem til mulige mangler og nye udfordringer for rammen for investeringsinstitutter. Arbejdet med dette direktiv skal være løbende for at sikre, at den europæiske fondssektor forbliver konkurrencedygtig.

Ændringsforslag  255

Forslag til direktiv

Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den […] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 1, stk. 3, litra b), artikel 2, stk. 1, litra e), f) og n), artikel 4, artikel 5, stk. 2, artikel 16, stk. 5, artikel 19, stk. 1, artikel 19, stk. 3, litra a), d) og e), artikel 34-44, artikel 45, stk. 1, indledende tekst, artikel 45, stk. 3, artikel 49, stk. 3, artikel 51, stk. 1, artikel 51, stk. 2, første afsnit, indledende tekst, artikel 53-62, artikel 63, stk. 1, artikel 64, artikel 65, stk. 2 og 3, artikel 66, 67, 69, 70, 72 og 73-77, artikel 78, stk. 1, litra b), artikel 78, stk. 2, litra a), andet led, artikel 81, artikel 83, stk. 1, litra b), artikel 84, litra b), artikel 85-96, artikel 102, stk. 3, artikel 103, stk. 1, artikel 103, stk. 3-5, artikel 105, artikel 110-112 og bilag I. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. januar 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 1, stk. 3, litra b), artikel 2, stk. 1, litra e), f) og n), artikel 4, artikel 5, stk. 2, artikel 16, stk. 5, artikel 19, stk. 1, artikel 19, stk. 3, litra a), d) og e), artikel 34-44, artikel 45, stk. 1, indledende tekst, artikel 45, stk. 3, artikel 49, stk. 3, artikel 51, stk. 1, artikel 51, stk. 2, første afsnit, indledende tekst, artikel 53-62, artikel 63, stk. 1, artikel 64, artikel 65, stk. 2 og 3, artikel 66, 67, 69, 70, 72 og 73-77, artikel 78, stk. 1, litra b), artikel 78, stk. 2, litra a), andet led, artikel 81, artikel 83, stk. 1, litra b), artikel 84, litra b), artikel 85-96, artikel 102, stk. 3, artikel 103, stk. 1, artikel 103, stk. 3-5, artikel 105, artikel 110-112 og bilag I. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Begrundelse

Selv om ændringerne i direktivet er ret omfattende, er det afgørende med en hurtig gennemførelse for at sikre, at de forventede fordele kan udnyttes inden for en rimelig tidsramme.

Ændringsforslag  256

Forslag til direktiv

Artikel 111 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Henvisninger til det forenklede prospekt gælder som henvisninger til den centrale investorinformation, der er omhandlet i artikel 73.

Ændringsforslag  257

Forslag til direktiv

Artikel 112 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen vedtager og offentliggør senest den 1. juli 2010 de gennemførelsesforanstaltninger, der er fastsat i artikel 12, 14, 20, 30, 46 og 73.

Ændringsforslag  258

Forslag til direktiv

Bilag I – skema A – punkt 1 – midterste kolonne

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Oplysninger om administrationsselskabet

1. Oplysninger om administrationsselskabet, herunder oplysninger om, hvorvidt administrationsselskabet har hjemsted i en anden medlemsstat end investeringsinstituttets hjemland

Ændringsforslag  259

Forslag til direktiv

Bilag I – skema – nr. V – led 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- transaktionsomkostninger.

udgår

Begrundelse

Medtagelsen af transaktionsomkostninger som en ny oplysning i de periodiske beretninger medfører, at spørgsmålet om beregning forbliver uafklaret. Merværdien af dette er tvivlsom.

(1)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


BEGRUNDELSE

1. Investeringsinstitutters (UCITS) generelle forløb

Investeringsinstitutter (institutter for kollektiv investering i værdipapirer) er et investeringsfonds harmoniserede produkt, som investerer i henhold til fastlagte investeringspolitikker og kan formidles "med et pas" i hele Den Europæiske Union. Investeringsfonde giver detailinvestorer muligheden for at investere ret små mængder kapital i en diversificeret portefølje, som er professionelt forvaltet. I UCITS-rammedirektivet 85/611/EØF fastsættes en høj grad af investorbeskyttelse og gennemsigtighed for omkostninger ved at fastsætte grundlæggende krav til organisationen, ledelsen og tilsynet med investeringsfonde.

Der har været forskellige ajourføringer af direktivet(1), hvoraf de vigtigste nylige er direktiv 2001/107/EF ("administrationsselskabsdirektivet") og direktiv 2001/108/EF ("produktdirektivet") for at gøre det muligt at investere i nye aktivklasser, forbedre informationen til investorerne, udvide omfanget af aktiviteter for administrationsselskaber og indføre kapitalkrav for administrationsselskaber.

Investeringsinstituttet har som betegnelse vist sig at være en succes og sælges ikke kun i hele EU, men også i Asien og Latinamerika og har 5,6 trillioner EUR i samlede aktiver ved udgangen af juni 2008(2).

2. Årsager til revision

Det europæiske marked for investeringsfonde er opsplittet med en meget begrænset gennemsnitlig fondsstørrelse sammenlignet med USA, hvilket fører til unødvendigt høje omkostninger for investorerne.

Kommissionens undersøgelser, der blev indledt med ekspertgruppen vedr. aktivforvaltning i 2004 efterfulgt af grønbogen i juli 2005 og derefter hvidbogen i november 2006, som begge blev efterfulgt af en offentlig høring af sektoren og andre interessenter, afslørede mangler og viste, at der var et betydeligt behov for at revidere visse dele af UCITS-III ordningen og tilføje nogle nye mekanismer til rammedirektivet. For at sikre at lovgivningsrammen stadig er effektiv i hurtigt udviklede markeder og er tilpasset investorernes behov og for at sikre konkurrenceevnen for EU's fondsbranche, er der behov for at revidere de lovgivningsmæssige krav til investeringsinstitutters produkter.

Disse foranstaltninger er del af den såkaldte markedseffektivitetspakke, UCITS IV, der har til formål at øge stordriftsfordele og fremme konkurrence i den europæiske fondsbranche med det formål at nedbringe omkostningerne for investorer, samtidig med at det samme niveau for investorbeskyttelse sikres. Der er navnlig blevet identificeret seks områder, hvor der er behov for en ændring af eller tilføjelser til den nuværende ramme.

3. Forslagets indhold og ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens arbejde om forbedring af rammen for harmoniserede europæiske investeringsfonde og støtter de foreslåede ændringer, men foreslår nogle forbedringer til forslaget. Ordføreren beklager imidlertid de forsinkelser, der har været med administrationsselskabspasset.

3.1 Fusioner

De nye bestemmelser om fusioner i direktivet indfører en europæisk ramme for både nationale og grænseoverskridende fusioner af fonde, hvilket giver mulighed for stordriftsfordele.

Kommissionen oplyste i sin hvidbog(3), at den ville forelægge en meddelelse om beskatning af grænseoverskridende fusioner af fonde. Meddelelsen bør være baseret på EF-Domstolens retspraksis, hvori det fastsættes, at grænseoverskridende fusioner bør behandles ligesom nationale fusioner på en afgiftsneutral måde (på grundlag den nationale skattemæssige behandling af kapitalgevinster). Meddelelsen foreligger endnu ikke.

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at forelægge denne meddelelse inden gennemførelsen af dette direktiv og arbejde yderligere med henblik på et direktiv om beskatning af fusioner af fonde efter de principper, der er fastsat i direktiv 90/434/EØF og 2005/65/EF, som vil beskæftige sig med den skattemæssige hindring på en bindende måde. Der er brug for klare regler for at sikre, at fordelene ved den foreslåede fusionsramme kan udnyttes, hvilket vil føre til markedskonsolidering, øget effektivitet og lavere omkostninger for investoren.

3.2 Master-/Feeder-institutter

For at opnå markedseffektivitet ved hjælp af en opblomstring af fonde, der ikke har en optimal størrelse, har Kommissionen indført nye bestemmelser for samling af fonde. Via såkaldte master-/feeder-strukturer kan et investeringsinstitut fond investere 85 % eller mere i et master-institut (der ikke i sig selv er et feeder-institut), hvilket giver muligheder for omkostningsbesparelser som følge af den kombinerede administration af fondens aktiver.

Ordføreren mener, at selv om samlingsprocessen er behandlet i meget detaljeret omfang, kunne de foreslåede bestemmelser forenkles, og at det er muligt yderligere at strømline den lovgivningsmæssige udveksling af oplysninger og dokumenter. Ordføreren har også tilføjet bestemmelser, som øger investorbeskyttelsen i tilfælde af likvidation.

3.3 Central investorinformation

Den centrale investorinformation eller dokumentet med central information skal erstatte det eksisterende forenklede prospekt. Dette dokument vil blive forelagt potentielle investorer ved at gøre det lettere at sammenligne investeringsproduktets centrale dele og gøre det muligt at danne sig pålideligt skøn. Den centrale investorinformation vil være af to siders længde, og dets indhold vil være fuldt ud harmoniseret. Bestemmelserne på niveau 1 fastsætter kun hovedkomponenterne og overlader de detaljer, som vil blive fastsat ved hjælp af forbrugertest, der skal træffes afgørelse om på niveau 2(4).

Ordføreren foreslår, at det bør være klart, at den centrale investorinformation forelægges gratis. Ordføreren foreslår desuden som en betydelig ændring til gennemførelsesbestemmelserne for den centrale investorinformation. Ordføreren foreslår, at Kommissionen forpligter sig til at vedtage gennemførelsesbestemmelser. Han anmoder Kommissionen om at vedtage disse bestemmelser inden 2011 for at muliggøre en rettidig gennemførelse. Ordføreren har desuden fremsat ændringsforslag til sikring af, at oplysningskravene er i overensstemmelse med ordlyden og bestemmelserne i MiFID.

3.4 Anmeldelse

En af de største fordele ved markedseffektivitetspakken vil være en forenkling af den eksisterende anmeldelsesprocedure ved hjælp af en fremgangsmåde mellem tilsynsmyndigheder og elektronisk overførsel af dokumenter. Overførslen af anmeldelsesdokumenter af tilsynsmyndigheden i investeringsinstituttets hjemland til værtlandets myndigheder, hvorefter investeringsinstituttet straks kan begynde at markedsføre sine andele i værtslandet, giver hurtigere og billigere adgang til en anden medlemsstat og medfører større valgmuligheder og mindre omkostninger for investorer. Værtslandet vil ikke kunne kræve yderligere dokumentation eller kræve en yderligere godkendelse, hvilket vil forebygge protektionistiske tiltag i den grænseoverskridende markedsføring af investeringsinstitutters fonde.

De forenklede og harmoniserede bestemmelser om anmeldelser er et vigtigt og afgørende fremskridt. Ordføreren mener imidlertid, at den ene måned, som tilsynsmyndigheden i investeringsinstituttets hjemland har til at kontrollere dokumenternes fuldstændighed og føre bevis for overholdelse af direktivet er en urimelig lang frist og ikke i overensstemmelse med bestemmelserne om anmeldelse for andre produkter.(5) Han foreslår, at denne periode forkortes til 5 arbejdsdage.

3.5 Samarbejde mellem tilsynsmyndigheder

Kommissionens forslag styrker i væsentlig grad samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder.

Ordføreren glæder sig over de tilpasninger, der giver tilsynsmyndigheder de nødvendige instrumenter til at udføre deres opgaver effektivt og behørigt i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter. Disse bestemmelser behandler allerede mange andre aspekter, som er afgørende for at sikre, at der effektivt kan føres tilsyn med grænseoverskridende fusioner, master-/feeder-strukturer og administrationsselskabspasset, og at det er muligt at håndhæve bestemmelserne.

3.6 Administrationsselskabspasset

Administrationsselskabspasset var allerede en del af den sidste UCITS-revision(6), der havde til formål at give administrationsselskaber retten til via "et pas" at levere deres kollektive porteføljeadministrationsydelser i hele EU i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser som fastsat i traktaten(7). Passet fungerede imidlertid aldrig i praksis.

Kommissionen har stræbt efter at indføre et administrationsselskabspas for alle typer af fonde(8) siden offentliggørelsen af grønbogen i 2005. De mulige økonomiske fordele ved et pas vil være på 762 mio. EUR årligt(9). Der er for nylig blevet fremsat betydelig bekymring over tilsynet med et administrationsselskab beliggende i et andet land. Kommissionen har givet Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) et mandat indtil den 1. november 2008 at udarbejde en vejledning om de tekniske og tilsynsmæssige spørgsmål med hensyn til den mulige gennemførelse af et administrationsselskabspas og har forpligtet sig til at ændre sit forslag inden udgangen af denne valgperiode.

Ordføreren tager denne bekymring alvorligt. Ordføreren er sikker på, at administrationsselskabspasset ville bidrage til etableringen af et reelt indre marked for fondsbranchen og føre til betydelige økonomiske fordele, samtidig med at der gives mulighed for det samme høje niveau for investorbeskyttelse. Ordføreren har derfor truffet den politiske beslutning at komme med de første grundlæggende niveau 1-bestemmelser for at gøre det muligt via "et pas" at levere kollektive porteføljeadministrationsydelser. Ordføreren vil behandle de resterende uafklarede detaljer ved hjælp af ændringsforslag, når CESR's vejledning foreligger. Ordføreren forventer, at CESR's vejledning vil give en klar indikation til de tekniske spørgsmål. Ordføreren er optimistisk med hensyn til, at de resterende spørgsmål kan løses.

4. Tidsplan

Tidsplanen for afslutningen af arbejdet med dette direktiv er særdeles stram. Det er i EU-institutionernes, investorernes og sektorens såvel som medlemsstaternes interesse, at dette lovgivningsforslag vedtages inden udgangen af denne valgperiode. For at sikre dette er der fastsat en meget krævende tidsplan for at nå dette mål.

19.11.2008

(1)

Direktiv 85/611/EØF er blevet ændret ved følgende retsakter: Rådet direktiv 88/220/EØF af 22. marts 1988, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/26/EF af 29. juni 1995 (EFT L 168 af 18.7.1995, s. 7), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF af 7. november 2000 (EFT L 290 af 17.11.2000, s. 27), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 (EFT L 41 af 13.2.2002, s. 20), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 (EFT L 41 af 13.2.2002, s. 35), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 2005 om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser (EUT L 79 af 24.3.2005, s. 9) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/18/EF af 11. marts 2008 om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om for så vidt angår de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (EUT L 76 af 19.3.2008, s. 42).

(2)

EFAMA tendenser i den europæiske fondsbranche i 2. kvartal af 2008, offentliggjort den 9. september 2008.

(3)

SEK (2006)1451, SEK (2006)1452, s. 6-7.

(4)

Arbejdet på niveau 2 er igangsat, men CESR har allerede udarbejdet en vejledning om indholdet og formen af oplysningerne i dokumentet med central information for investeringsinstitutter (CESR08/087, CESR's vejledning til Kommissionen fra februar 2008).

(5)

I direktiv 2001/34/EF (prospektdirektivet), artikel 18, stk. 1, fastsættes perioden til 3 arbejdsdage.

(6)

Direktiv 2001/107/EF.

(7)

Den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne er fastsat i artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

(8)

Fonde i selskabsform, kontraktfonde og investeringsfonde.

(9)

Kommissionens konsekvensanalyse SEK(2006)1451 (offentliggjort sammen med hvidbogen om investeringsfonde)


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

(KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Rådgivende ordfører: Jean-Paul Gauzès

KORT BEGRUNDELSE

Udkast til udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

Administrationsselskabspas

Administrationsselskabspasset så dagens lys ved den sidste UCITS-revision (direktiv 2001/107/EF), der havde til formål at give administrationsselskaber retten til via et såkaldt "pas" at levere deres kollektive porteføljeforvaltningsydelser i hele EU. Hensigten var at bidrage til etableringen af et reelt fælles marked for fondsbranchen i EU.

Beslutningen blev taget i henhold til EF-traktatens artikel 49, hvori den frie udveksling af grænseoverskridende tjenesteydelser fastsættes.

Passet fungerede imidlertid aldrig i praksis.

For at kunne gennemføre administrationsselskabspasset og samtidig sikre en høj investorbeskyttelse har Kommissionen givet Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) mandat indtil den 1. november 2008 til at udarbejde en vejledning om disse spørgsmål, således at Kommissionen kan indføre de relevante bestemmelser i direktivet om investeringsinstitutter inden udgangen af denne valgperiode.

I betragtning af de potentielle økonomiske fordele, som administrationsselskabspasset kan udløse både for den europæiske industri og for investorerne, går ordføreren ind for en fuld gennemførelse af administrationsselskabspasset, så længe der føres effektivt tilsyn, og investorerne bliver tilstrækkeligt beskyttet. Han er overbevist om, at disse målsætninger er indbyrdes forenelige.

Ordføreren foreslår følgende ændringer for at nå dette mål:

-          For at skabe klarhed omkring investeringsinstitutters nationalitet og sikre en passende kontrol er der behov for overensstemmelse mellem fondens hjemsted, den lovgivning, der finder anvendelse på investeringsinstitutters oprettelse og drift, og de kompetente myndigheder, der har ansvaret for godkendelsen af investeringsinstitutter og for håndhævelsen af regler vedrørende investeringsinstitutters oprettelse og drift.

-          Den kompetente myndighed, der har ansvaret for at godkende investeringsinstitutter, bør tage valget af administrationsselskab i betragtning. For at sikre de traktatfæstede frihedsrettigheder bør placeringen af administrationsselskabets vedtægtsmæssige hjemsted eller aktiviteter dog ikke være en betingelse for en sådan godkendelse.

-          Den kompetente myndighed bør sikre, at et administrationsselskab på grundlag af sin organisation, herunder risikostyringsprocedurer, er i stand til at overholde de regler, der gælder for alle de investeringsinstitutter, det administrerer.

-          Depositaren skal altid have sit hjemsted i den samme medlemsstat som fonden. Ifølge ordføreren og for at beskytte investorerne skal depositaren ikke være under offentligt tilsyn, hvilket er for vagt, men under et løbende behørigt tilsyn.

Grænseoverskridende fusioner

De nye bestemmelser om fusioner i direktivet indfører en europæisk ramme for både nationale og grænseoverskridende fusioner af fonde.

Ordføreren mener, at direktivet i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet kun bør gælde for de grænseoverskridende og nationale fusioner, der har en grænseoverskridende indvirkning. Helt nationale fusioner bør dog udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

Depositarens rolle og forpligtelser bør præciseres, også hvad angår tilsynsmyndigheder.

Endelig bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling ikke indføre strengere regler for grænseoverskridende fusioner end for nationale fusioner, herunder f.eks. regler om beslutningsdygtighed.

Master-feeder-strukturer

Kommissionen har indført nye bestemmelser for samling af fonde via såkaldte master-feeder-strukturer.

Når et feeder-instituts investering i et master-institut ikke godkendes, bør den kompetente myndighed efter ordførerens mening forklare grundene hertil ("comply og explain"-princippet).

Man bør som hovedregel stræbe efter maksimal harmonisering for at sikre lige konkurrence i hele EU. Maksimal harmonisering bør derfor gælde enhver aftale mellem et master-institut og et feeder-institut.

Omarbejdning af retsakter

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 4. og 24. september og den 13. november 2008 forslaget fra Kommissionen.

Resultatet af dette var, at den rådgivende gruppe enstemmigt fastslog, at forslaget ikke indebar andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konkluderede også, hvad angår kodificeringen af de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt med sådanne indholdsmæssige ændringer, at forslaget indebærer en klar kodificering af den eksisterende tekst uden nogen indholdsmæssige ændringer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Trods behovet for konsolidering blandt investeringsinstitutter rammes fusioner af investeringsinstitutter af mange lovgivningsmæssige og administrative vanskeligheder i Fællesskabet. For at forbedre det indre markeds funktionsmåde er det derfor nødvendigt at vedtage fællesskabsbestemmelser, der gør det lettere for investeringsinstitutter (og investeringsafdelinger heraf) at fusionere. Skønt nogle medlemsstater kun har godkendt kontraktfonde, bør fusioner mellem alle former for fonde (aftalebaserede fonde, fonde i selskabsform og investeringsfonde) være tilladt, og de bør være anerkendt af lovgivningen i hver medlemsstat. Dette direktiv dækker de mest almindeligt anvendte fusionsteknikker i medlemsstaterne. Det hindrer ikke investeringsinstitutter i at benytte andre teknikker i en indenlandsk eller grænseoverskridende sammenhæng. De vil dog fortsat skulle overholde de relevante nationale bestemmelser.

(18) Trods behovet for konsolidering blandt investeringsinstitutter rammes fusioner af investeringsinstitutter af mange lovgivningsmæssige og administrative vanskeligheder i Fællesskabet. For at forbedre det indre markeds funktionsmåde er det derfor nødvendigt at vedtage fællesskabsbestemmelser, der gør det lettere for investeringsinstitutter (og investeringsafdelinger heraf) at fusionere. Skønt nogle medlemsstater kun har godkendt kontraktfonde, bør grænseoverskridende fusioner mellem alle former for fonde (aftalebaserede fonde, fonde i selskabsform og investeringsfonde) være tilladt, og de bør være anerkendt af lovgivningen i hver medlemsstat. Det forpligter ikke medlemsstaterne til at indføre nye juridiske former for investeringsinstitutter i deres nationale lovgivning. Dette direktiv dækker de mest almindeligt anvendte fusionsteknikker i medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør ikke være forpligtede til at inkorporere alle de teknikker, der nævnes i direktivet, i deres nationale lovgivning, men de bør anerkende overførslen af aktiver som følge af disse teknikker. Det hindrer ikke investeringsinstitutter i at benytte andre teknikker i en indenlandsk sammenhæng i situationer, hvor ingen af de investeringsinstitutter, der berøres af fusionen, har anmeldt markedsføringen af deres andele på tværs af landegrænserne. Disse fusioner vil fortsat skulle overholde de relevante nationale bestemmelser.

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør direktivet ikke forpligte medlemsstaterne til at indføre nye selskabsformer, især da det ikke har betydning for direktivets effektivitet.

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør direktivet gælde for: 1) grænseoverskridende fusioner og 2) nationale fusioner, der har en grænseoverskridende indvirkning. For disse fusioner afhænger direktivets effektivitet af medlemsstaternes anerkendelse af de teknikker, der omtales i direktivet. Til gengæld bør de helt nationale fusioner udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) Med det formål at beskytte investorerne i feeder-instituttet bør der stilles krav om, at feeder-instituttets investering i master-instituttet skal forhåndsgodkendes af de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland.

(40) Med det formål at beskytte investorerne i feeder-instituttet bør der stilles krav om, at feeder-instituttets investering i master-instituttet skal forhåndsgodkendes af de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland. For at sikre lige konkurrence i hele Fællesskabet bør de oplysninger, der skal ligge til grund for godkendelsen af feeder-instituttets investering i master-instituttet, være udtømmende.

Begrundelse

Maksimal harmonisering er nødvendig for at sikre lige konkurrence.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) For at sætte feeder-instituttet i stand til at handle i alle deltagernes bedste interesse og navnlig give det mulighed for at indhente alle de oplysninger og dokumenter fra master-instituttet, som det har behov for for at kunne opfylde sine forpligtelser, bør feeder- og master-instituttet indgå en juridisk bindende aftale. Tilsvarende bør aftalen om informationsudveksling mellem feeder- og master-instituttets depositarer eller revisorer sikre, at feeder-instituttets depositar eller revisor modtager alle de oplysninger eller dokumenter, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.

(41) For at sætte feeder-instituttet i stand til at handle i alle deltagernes bedste interesse og navnlig give det mulighed for at indhente alle de oplysninger og dokumenter fra master-instituttet, som det har behov for for at kunne opfylde sine forpligtelser, bør feeder- og master-instituttet indgå en juridisk bindende aftale. Hvis de imidlertid begge administreres af det samme administrationsselskab, bør det være tilstrækkeligt, at sidstnævnte indfører interne regler om god forretningsskik. En aftale om informationsudveksling mellem feeder- og master-instituttets depositarer eller revisorer bør sikre, at feeder-instituttets depositar eller revisor modtager alle de oplysninger eller dokumenter, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Overholdelsen af disse krav bør ikke resultere i brud på tavshedspligten eller krænkelse af reglerne om databeskyttelse.

Begrundelse

Hvis master- og feeder-instituttet administreres af det samme administrationsselskab, vil en aftale mellem master- og feeder-instituttet være en betingelse, der umuligt kan opfyldes. Administrationsselskabet bør i stedet indføre passende interne regler om god forretningsskik.

Det vil desuden være hensigtsmæssigt at skabe en tydelig sammenhæng mellem disse bestemmelser og reglerne om tavshedspligt og databeskyttelse.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "depositar": et foretagende, som har fået overdraget de opgaver, der anføres i artikel 19 og 29, og som er underlagt de øvrige bestemmelser i kapitel IV og kapitel V, afdeling 3

a) "depositar": et kreditinstitut eller investeringsselskab eller forsikringsselskab, som fastsat i direktiverne 2006/48/EF, 2004/34/EF og 2002/12/EF

Begrundelse

Denne ændring medfører ophævelsen af artikel 20, stk. 2 og stk. 3, samt artikel 30, stk. 2 og stk. 3.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) "et investeringsinstituts hjemland": den medlemsstat, hvor investeringsinstituttet har opnået godkendelse i henhold til artikel 5

e) "et investeringsinstituts hjemland": den medlemsstat, hvor administrationsselskabet, eller i givet fald et investeringsselskab, har ansøgt om godkendelse af investeringsinstituttet

Begrundelse

For at skabe klarhed omkring investeringsinstitutters nationalitet og sikre en passende kontrol er der behov for overensstemmelse mellem: 1) fondens hjemsted, 2) den lovgivning, der finder anvendelse på investeringsinstitutters oprettelse og drift, og 3) de kompetente myndigheder, der har ansvaret for godkendelsen af investeringsinstitutter og for håndhævelsen af regler vedrørende investeringsinstitutters oprettelse og drift.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved anvendelsen af dette direktiv betragtes et investeringsinstitut som værende etableret i den medlemsstat, hvor investeringsselskabet eller investeringsfondens administrationsselskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Medlemsstaterne kræver, at hovedkontoret er beliggende i samme medlemsstat som det vedtægtsmæssige hjemsted.

Ved anvendelsen af dette direktiv betragtes et investeringsinstitut som værende etableret i dets hjemland.

Begrundelse

For at kunne respektere de traktatfæstede frihedsrettigheder bør et administrationsselskab i en medlemsstat kunne administrere et investeringsinstitut, der er oprettet i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et investeringsinstitut skal for at kunne udøve sin virksomhed være godkendt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det pågældende investeringsinstitut er etableret.

1. Et investeringsinstitut skal for at kunne udøve sin virksomhed være godkendt af de kompetente myndigheder i dets hjemland.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. En investeringsfonds godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder har godkendt administrationsselskabet, fondsbestemmelserne samt valget af depositar. Et investeringsselskabs godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder har godkendt dets vedtægter og valget af depositar.

2. En investeringsfonds godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder i dens hjemland har godkendt administrationsselskabets ansøgning, fondsbestemmelserne samt valget af depositar. Et investeringsselskabs godkendelse er betinget af, at de kompetente myndigheder i dets hjemland har godkendt dets vedtægter og valget af depositar og i givet fald valget af det udpegede administrationsselskab.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder må ikke godkende et investeringsinstitut, hvis administrationsselskabet eller investeringsselskabet ikke opfylder betingelserne i henholdsvis kapitel III og V.

3. Hvis et investeringsinstitut ikke er oprettet i administrationsselskabets hjemland, skal de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland godkende administrationsselskabets ansøgning i henhold til artikel 17c. Det må ikke være en betingelse for godkendelse, at investeringsinstituttet administreres af et administrationsselskab, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat, eller at administrationsselskabet udøver eller overdrager aktiviteter i investeringsinstituttets hjemland.

De kompetente myndigheder må desuden ikke godkende et investeringsinstitut, hvis medlemmerne af depositarens ledelse ikke har et tilstrækkeligt godt omdømme eller ikke har fyldestgørende erfaring også i forbindelse med den type investeringsinstitutter, der skal administreres. Med henblik herpå meddeles de kompetente myndigheder straks navnene på medlemmerne af depositarens ledelse såvel som enhver udskiftning inden for ledelsen.

 

Ved medlemmer af ledelsen forstås de personer, som i medfør af lov eller vedtægter repræsenterer depositaren, eller som rent faktisk fastsætter retningslinjerne for depositarens virksomhed.

 

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Enhver udskiftning af administrationsselskab eller af depositar såvel som enhver ændring af fondsbestemmelserne eller af vedtægterne for et investeringsselskab skal godkendes af de kompetente myndigheder.

5. Enhver udskiftning af administrationsselskab eller af depositar såvel som enhver ændring af fondsbestemmelserne eller af vedtægterne for et investeringsselskab skal godkendes af de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Hvis de kompetente myndigheder i et investeringsinstituts hjemland ikke godkender udskiftningen af et administrationsselskab, skal de give en skriftlig begrundelse for deres afgørelse.

Begrundelse

For at skabe klarhed omkring investeringsinstitutters nationalitet og sikre en passende kontrol er der behov for overensstemmelse mellem: 1) fondens hjemsted, 2) den lovgivning, der finder anvendelse på investeringsinstitutters oprettelse og drift, og 3) de kompetente myndigheder, der har ansvaret for godkendelsen af investeringsinstitutter og for håndhævelsen af regler vedrørende investeringsinstitutters oprettelse og drift.

Den kompetente myndighed, der har ansvaret for at godkende investeringsinstitutter, bør tage valget af administrationsselskab i betragtning. For at kunne respektere de traktatfæstede frihedsrettigheder bør placeringen af administrationsselskabets vedtægtsmæssige hjemsted eller aktiviteter ikke være en betingelse for en sådan godkendelse.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et administrationsselskab må først påbegynde sin virksomhed, når det er godkendt officielt af de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland. En godkendelse, der gives et administrationsselskab i overensstemmelse med dette direktiv, har gyldighed i samtlige medlemsstater.

1. Et administrationsselskab må først påbegynde sin virksomhed, når det er godkendt officielt af de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland. En godkendelse, der gives et administrationsselskab i overensstemmelse med dette direktiv, har gyldighed i samtlige medlemsstater.

Begrundelse

Et administrationsselskab bør godkendes og kontrolleres af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, hvilket bør defineres som administrationsselskabets hjemland.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

1. Et administrationsselskab, der yder grænseoverskridende forvaltningstjenester for et investeringsinstitut i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser eller ved etablering af en filial, skal overholde de regler i administrationsselskabets hjemland, der omhandler administrationsselskabets organisation, herunder delegeringsordninger, risikostyringsprocedurer, tilsynsregler og tilsyn, regler om god forretningsskik og administrationsselskabets rapporteringskrav.

 

Disse regler må ikke være strengere end de gældende regler for administrationsselskaber, som udelukkende udøver deres virksomhed i deres hjemland.

 

2. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland har ansvaret for at føre tilsyn med, at stykke 1 overholdes, bl.a. for at sikre, at administrationsselskabet overholder reglerne om oprettelse og drift af alle de investeringsinstitutter, det administrerer.

Begrundelse

Der er behov for overensstemmelse mellem: 1) definitionen af et administrationsselskabs hjemland, 2) den lovgivning, der finder anvendelse på administrationsselskabets organisation, og 3) de kompetente myndigheder, der har ansvaret for godkendelsen af administrationsselskabet og for håndhævelsen af regler vedrørende dets organisation.

Hvis der opstår et problem med et administrationsselskab, vil det sandsynligvis få konsekvenser for alle de investeringsinstitutter i EU, som administreres af dette administrationsselskab. Det er kun den kompetente myndighed, der kan gribe hurtigt ind i administrationsselskabet for at løse problemet og undgå at bringe de berørte investeringsinstitutter i fare. Den kompetente myndighed bør derfor sikre, at et administrationsselskab på grundlag af sin organisation, herunder risikostyringsprocedurer, er i stand til at overholde de regler, der gælder for alle de investeringsinstitutter, det administrerer.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17b

 

1. Et administrationsselskab, der har opnået godkendelse i en anden medlemsstat end investeringsinstituttets hjemland, og som yder grænseoverskridende forvaltningstjenester for investeringsinstituttet i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser eller ved etablering af en filial, skal overholde de regler i investeringsinstituttets hjemland, der omhandler investeringsinstitutters oprettelse og drift.

 

2. Administrationsselskabet skal overholde de forpligtelser, der er angivet i fondsbestemmelserne og prospektet.

 

3. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland har ansvaret for at føre tilsyn med, at stykke 1 og 2 overholdes.

Begrundelse

For at skabe klarhed omkring investeringsinstitutters nationalitet og sikre en passende kontrol, er der behov for overensstemmelse mellem: 1) fondens hjemsted, 2) den lovgivning, der finder anvendelse på investeringsinstitutters oprettelse og drift, og 3) de kompetente myndigheder, der har ansvaret for godkendelsen af investeringsinstitutter og for håndhævelsen af regler vedrørende investeringsinstitutters oprettelse og drift.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 17 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17c

 

1. Et administrationsselskab, der ansøger om godkendelse til at administrere et investeringsinstitut, der er etableret i en anden medlemsstat, skal forelægge følgende dokumenter for de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland:

 

a) en rapport om den risikostyringsprocedure, der er vedtaget for den specifikke type investeringsinstitut, der søges godkendt;

 

b) en skriftlig aftale med depositaren, der skal sikre tilstrækkelig information mellem administrationsselskabet og depositaren, således at denne kan varetage de opgaver, der er fastsat i dette direktiv;

 

c) oplysninger om delegeringsordninger for driftsfunktioner.

 

2. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland underretter senest 30 dage efter modtagelsen af en komplet ansøgning både administrationsselskabet og de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland om, hvorvidt administrationsselskabet er blevet godkendt. Hvis godkendelse nægtes, skal dette begrundes.

Begrundelse

For at kunne godkende et investeringsinstitut er der behov for visse oplysninger om administrationsselskabet. Det er særlig vigtigt at bekræfte, at depositaren er i stand til at udføre sine tilsynsopgaver.

For at kunne respektere de traktatfæstede frihedsrettigheder bør valget af administrationsselskab foretages inden for en klar tidsramme.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Depositaren skal være et foretagende under offentligt tilsyn. Depositaren yder tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der følger af bestridelsen af dette hverv.

2. Depositaren skal være et foretagende under løbende tilsyn. Depositaren yder tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der følger af bestridelsen af dette hverv.

Begrundelse

Der bør føres behørigt tilsyn med depositaren.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Depositaren skal være et foretagende under offentligt tilsyn. Depositaren yder tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der følger med bestridelsen af dette hverv.

2. Depositaren skal være et foretagende under løbende tilsyn. Depositaren yder tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depositar og til at kunne opfylde de forpligtelser, der følger med bestridelsen af dette hverv.

Begrundelse

Der bør føres behørigt tilsyn med depositaren.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 34 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på alle følgende transaktioner, herefter benævnt "fusioner":

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på grænseoverskridende fusioner og nationale fusioner, når enten det ophørende eller det fortsættende investeringsinstitut er blevet anmeldt i overensstemmelse med artikel 88.

 

I dette kapitel betyder "fusioner":

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør direktivet gælde for: 1) grænseoverskridende fusioner og 2) nationale fusioner, der har en grænseoverskridende indvirkning. Til gengæld bør de rent nationale fusioner udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) et certifikat udstedt af det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts depositarer, hvori de bekræfter, at de har kontrolleret, at det fælles udkast til fusionsplan er i overensstemmelse med nærværende direktiv, og at de har kontrolleret deres respektive investeringsinstitutters fondsbestemmelser og vedtægter, og hvori de anfører deres konklusioner i denne henseende

c) en erklæring udstedt af hver enkelt depositar for det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut, hvori de bekræfter, at de i henhold til artikel 38 har kontrolleret, at det fælles udkast til fusionsplan er i overensstemmelse med oplysningerne i artikel 37, stk. 1, litra c), f) og g) i nærværende direktiv, og at de har kontrolleret deres respektive investeringsinstitutters fondsbestemmelser og vedtægter

Begrundelse

Den erklæring, som udstedes af hver enkelt depositar, skal være præcis, da nogle af de punkter, der henvises til i artikel 37, stk. 1, henhører under revisorernes og i sidste ende administrationsselskabernes roller og forpligtelser. I modsætning til depositarerne harmoniseres revisorernes roller, forpligtelser og ansvar desuden på europæisk plan med direktiv 2006/43/EF. Formålet med dette ændringsforslag er at undgå forskellige godkendelses- og kontrolniveauer i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at det ophørende og det fortættende investeringsinstituts ledelsesorganer eller administrative organer udarbejder en fælles fusionsplan.

1. Medlemsstaterne kræver, at det ophørende og det fortsættende investeringsinstituts ledelsesorganer eller administrative organer udarbejder en fælles fusionsplan.

Den fælles fusionsplan skal indeholde oplysninger om følgende:

Den fælles fusionsplan skal indeholde oplysninger om følgende:

a) fusionens art og de involverede investeringsinstitutter

a) fusionens art og de involverede investeringsinstitutter

b) baggrunden og begrundelsen for den påtænkte fusion

b) baggrunden og begrundelsen for den påtænkte fusion

c) den forventede virkning af den påtænkte fusion for deltagerne i både det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut

c) den forventede virkning, herunder skattebehandlingen, af den påtænkte fusion for deltagerne i både det ophørende og det fortsættende investeringsinstitut

d) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og eventuelt passiver på den planlagte dato for fusionens gennemførelse

d) de valgte kriterier til værdiansættelse af aktiver og eventuelt passiver på den planlagte dato for fusionens gennemførelse

e) metoden til beregning af ombytningsforholdet

e) metoden til beregning af ombytningsforholdet

f) den planlagte dato for fusionens gennemførelse

f) den planlagte dato for fusionens gennemførelse

 

fa) de gældende regler for overførsel af dele

g) det fortsættende investeringsinstituts fondsbestemmelser eller vedtægter.

g) det fortsættende investeringsinstituts fondsbestemmelser eller vedtægter.

 

Oplysningerne i litra c), f) og g) skal tilvejebringes af depositarerne under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 36, stk. 2, litra c).

 

Oplysningerne i litra d) og e) skal tilvejebringes af den uafhængige revisor under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 39, stk. 1.

 

Oplysningerne i litra a), b) og g) skal tilvejebringes under administrationsselskabets ansvar.

Begrundelse

For at sikre at udviklingen af grænseoverskridende fusioner ikke kommer til at ske på bekostning af investorens sikkerhed, og at fusionen sker under de mest optimale forhold, skal det fælles udkast til en fusionsplan klarlægge alle virkninger af fusionen for deltagerne, både hvad angår overførselsbetingelser og den skattemæssige virkning. Det er også nødvendigt at præcisere rollerne for fusionens aktører for at sikre retssikkerheden.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) metoden til beregning af ombytningsforholdet.

b) metoden til beregning af ombytningsforholdet og resultatet af beregningen.

Begrundelse

Den uafhængige revisor skal ud over at kontrollere metoden kontrollere resultaterne af beregningen af ombytningsforholdet for at undgå, at deltagernes situation fastlægges på forkert grundlag.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De oplysninger, der udleveres til det ophørende investeringsinstituts deltagere og eventuelt det fortsættende investeringsinstituts deltagere, skal omfatte relevante og nøjagtige oplysninger om den påtænkte fusion, således at de på et kvalificeret grundlag kan tage stilling til fusionens potentielle konsekvenser for deres investering og udøve deres rettigheder i henhold til artikel 41 og 42.

4. De oplysninger, der udleveres til det ophørende investeringsinstituts deltagere og eventuelt det fortsættende investeringsinstituts deltagere, skal omfatte relevante og nøjagtige oplysninger om den påtænkte fusion, således at de på et kvalificeret grundlag kan tage stilling til fusionens potentielle konsekvenser for deres investering og udøve deres rettigheder i henhold til artikel 41 og 42.

Der udleveres mindst følgende oplysninger:

Der udleveres følgende oplysninger:

a) oplysninger om baggrunden og begrundelsen for den påtænkte fusion

a) oplysninger om baggrunden og begrundelsen for den påtænkte fusion

b) oplysninger om fusionens potentielle følger for deltagerne, herunder, men ikke kun, eventuelle væsentlige forskelle i henseende til investeringspolitik og investeringsstrategi, omkostninger, det forventede resultat, periodiske beretninger og en eventuel udvanding af investeringsinstituttets resultater

b) oplysninger om fusionens potentielle følger for deltagerne, herunder, men ikke kun, eventuelle væsentlige forskelle i henseende til investeringspolitik og investeringsstrategi, omkostninger, det forventede resultat, periodiske beretninger og en eventuel udvanding af investeringsinstituttets resultater foruden skattebehandling

c) oplysninger om de specifikke rettigheder, som deltagerne måtte have i relation til den påtænkte fusion, herunder, men ikke kun, retten til at modtage supplerende oplysninger, retten til at erhverve en kopi af den uafhængige revisors beretning og retten til at anmode om tilbagekøb eller indløsning af andele uden beregning som omhandlet i artikel 42

c) oplysninger om de specifikke rettigheder, som deltagerne måtte have i relation til den påtænkte fusion, herunder, men ikke kun, retten til at modtage supplerende oplysninger, retten til at erhverve en kopi af den uafhængige revisors beretning, retten til at anmode om tilbagekøb eller indløsning af andele uden beregning som omhandlet i artikel 42 og den sidste frist for udøvelse af denne rettighed

d) relevante proceduremæssige oplysninger og oplysninger om den planlagte dato for fusionens gennemførelse

d) relevante proceduremæssige oplysninger, herunder proceduren for overførsel af andele, og oplysninger om den planlagte dato for fusionens gennemførelse

e) en kopi af den i artikel 73 omhandlede centrale investorinformation fra det fortsættende investeringsinstitut.

e) en kopi af den i artikel 73 omhandlede centrale investorinformation fra det fortsættende investeringsinstitut.

Begrundelse

De oplysninger, der udleveres til deltagerne, skal også omhandle proceduren for overførsel af andele og den skattemæssige virkning (dette går primært ud på at oplyse deltageren om ændringer i skatteordningen). I Frankrig beskattes deltageren for eksempel af differencen mellem købsprisen i den ophørende fond og salgsprisen i den fortsættende fond. I Tyskland beskattes deltageren for kapitalgevinsten på hvert enkelt værdipapir.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 41 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stk. 1 finder anvendelse, medmindre andet gælder i henhold til nationale regler vedrørende antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 1 finder anvendelse, medmindre andet gælder i henhold til national lovgivning vedrørende antallet af fremmødte stemmeberettigede. Medlemsstaterne må ikke pålægge de grænseoverskridende fusioner strengere regler end de nationale fusioner, hvad angår antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Begrundelse

Medlemsstaterne kan frit vælge, om de vil fastsætte regler vedrørende antallet af fremmødte stemmeberettigede. I overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling bør reglerne for grænseoverskridende fusioner dog ikke være strengere end reglerne for nationale fusioner.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et feeder-institut er et investeringsinstitut, der uanset bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, litra a), artikel 45, 47 og 50 samt artikel 51, stk. 2, litra c), investerer mindst 85 % af sine aktiver i andele i et andet investeringsinstitut (master-instituttet) eller en investeringsafdeling heraf.

1. Et feeder-institut er et investeringsinstitut eller en investeringsafdeling heraf, der uanset bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, litra a), artikel 45, 47 og 50 samt artikel 51, stk. 2, litra c), investerer mindst 85 % af sine aktiver i andele i et andet investeringsinstitut eller en investeringsafdeling heraf (master-instituttet).

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen med de andre bestemmelser i direktivet bør et feeder-institut eller et master-institut kunne være enten et investeringsinstitut eller en investeringsafdeling heraf.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 53 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Et master-institut er et investeringsinstitut, der

3. Et master-institut er et investeringsinstitut eller en investeringsafdeling heraf, der

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen med de andre bestemmelser i direktivet bør et feeder-institut eller et master-institut kunne være enten et investeringsinstitut eller en investeringsafdeling heraf.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis feeder-instituttet allerede har udøvet virksomhed som investeringsinstitut, herunder som feeder-institut for et andet master-institut, underrettes feeder-instituttet senest femten arbejdsdage efter indgivelsen af en komplet ansøgning om, hvorvidt de kompetente myndigheder kan godkende feeder-instituttets investering i master-instituttet eller ej.

2. Hvis feeder-instituttet allerede har udøvet virksomhed som investeringsinstitut, herunder som feeder-institut for et andet master-institut, underrettes feeder-instituttet senest femten dage efter indgivelsen af en komplet ansøgning om, hvorvidt de kompetente myndigheder kan godkende feeder-instituttets investering i master-instituttet eller ej. Hvis de kompetente myndigheder nægter godkendelse, skal dette begrundes.

Begrundelse

Afgørelsen om ikke at godkende en investering i et master-institut skal som ved enhver anden administrativ afgørelse om afslag begrundes.

Hvis master- og feeder-instituttet administreres af det samme administrationsselskab, vil en aftale mellem master- og feeder-instituttet være en betingelse, der umuligt kan opfyldes. Administrationsselskabet bør i stedet indføre passende interne regler om god forretningsskik.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Såfremt feeder-instituttet og master-instituttet er etableret i samme medlemsstat, indrømmer de kompetente myndigheder i denne medlemsstat godkendelse, hvis feeder-instituttet, dets depositar og revisor såvel som master-instituttet opfylder alle betingelserne i dette kapitel. For at kontrollere dette forelægger feeder-instituttet følgende dokumenter for de kompetente myndigheder i sit hjemland:

3. De kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland indrømmer godkendelse, hvis feeder-instituttet, dets depositar og revisor såvel som master-instituttet opfylder alle betingelserne i dette kapitel. For at kontrollere dette forelægger feeder-instituttet følgende dokumenter for de kompetente myndigheder i sit hjemland:

a) feeder-instituttets og master-instituttets fondsbestemmelser eller vedtægter

a) feeder-instituttets og master-instituttets fondsbestemmelser eller vedtægter

b) feeder-instituttets og master-instituttets prospekt og centrale investorinformation som omhandlet i artikel 73

b) feeder-instituttets og master-instituttets prospekt og centrale investorinformation som omhandlet i artikel 73

c) den i artikel 55, stk. 1, nævnte aftale mellem feeder-instituttet og master-instituttet

c) den i artikel 55, stk. 1, nævnte aftale mellem feeder-instituttet og master-instituttet eller de interne regler om god forretningsskik

d) i givet fald de oplysninger, der i henhold til artikel 59, stk. 1, skal udleveres til deltagerne

d) i givet fald de oplysninger, der i henhold til artikel 59, stk. 1, skal udleveres til deltagerne

e) en erklæring fra master-instituttet om, at det ikke ejer andele i et feeder-institut

e) en erklæring fra master-instituttet om, at det ikke ejer andele i et af dets egne feeder-institutter

f) den i artikel 56, stk. 1, nævnte aftale om udveksling af oplysninger mellem deres respektive depositarer, hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige depositarer

f) den i artikel 56, stk. 1, nævnte aftale om udveksling af oplysninger mellem deres respektive depositarer, hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige depositarer

g) den i artikel 57, stk. 1, nævnte aftale om udveksling af oplysninger mellem deres respektive revisorer, hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige revisorer.

g) den i artikel 57, stk. 1, nævnte aftale om udveksling af oplysninger mellem deres respektive revisorer, hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige revisorer.

Begrundelse

Afgørelsen om ikke at godkende en investering i et master-institut skal som ved enhver anden administrativ afgørelse om afslag begrundes.

Hvis master- og feeder-instituttet administreres af det samme administrationsselskab, vil en aftale mellem master- og feeder-instituttet være en betingelse, der umuligt kan opfyldes. Administrationsselskabet bør i stedet indføre passende interne regler om god forretningsskik.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Når feeder-instituttet er etableret i en anden medlemsstat end master-instituttet, indrømmer de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland godkendelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

4. Når feeder-instituttet er etableret i en anden medlemsstat end master-instituttet, underretter de kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland øjeblikkeligt de kompetente myndigheder i master-instituttets hjemland, hvis godkendelsen indrømmes eller tilbagekaldes.

a) feeder-instituttet og dets depositar og revisor opfylder alle betingelserne i dette kapitel, og for at kontrollere dette indleverer feeder-instituttet alle de i stk. 3 nævnte dokumenter

 

b) feeder-instituttet fører bevis for, at master-instituttet er behørigt godkendt som investeringsinstitut, ikke selv er et feeder-institut og ikke ejer andele i et feeder-institut.

 

De kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland underretter øjeblikkeligt de kompetente myndigheder i master-instituttets hjemland, hvis godkendelsen indrømmes eller tilbagekaldes.

 

Begrundelse

Afgørelsen om ikke at godkende en investering i et master-institut skal som ved enhver anden administrativ afgørelse om afslag begrundes.

Hvis master- og feeder-instituttet administreres af det samme administrationsselskab, vil en aftale mellem master- og feeder-instituttet være en betingelse, der umuligt kan opfyldes. Administrationsselskabet bør i stedet indføre passende interne regler om god forretningsskik.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 - afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forlanger, at feeder-instituttet indgår en aftale med det berørte master-institut for at sætte feeder-instituttet i stand til at opfylde betingelserne i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne forlanger, at feeder-instituttet indgår en aftale med master-instituttet, der skal indeholde følgende oplysninger:

En sådan aftale skal indeholde følgende oplysninger:

 

a) hovedtrækkene ved master-instituttets investeringsmålsætning og investeringspolitik

 

b) de regler, der gælder ved en eventuel ændring af master-instituttets investeringsmålsætning og investeringspolitik

a) de regler, der gælder ved en eventuel ændring af master-instituttets investeringsmålsætning og investeringspolitik

c) feeder-instituttets, master-instituttets og deres respektive administrationsselskabers rettigheder og pligter.

b) feeder-instituttets, master-instituttets og deres respektive administrationsselskabers rettigheder og pligter.

Begrundelse

Hvis master- og feeder-instituttet administreres af det samme administrationsselskab, vil en aftale mellem master- og feeder-instituttet være en betingelse, der umuligt kan opfyldes. Administrationsselskabet bør i stedet indføre passende interne regler om god forretningsskik.

Maksimal harmonisering af indholdet i den aftale, som master- og feeder-instituttet har indgået, er nødvendig for at sikre lige konkurrence.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 - afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvis master- og feeder-instituttet administreres af det samme administrationsselskab eller administrative organ, kan aftalen erstattes af interne regler om god forretningsskik, der sikrer overholdelsen af de betingelser, som fastsættes i dette stykke.

Begrundelse

Hvis master- og feeder-instituttet administreres af det samme administrationsselskab, vil en aftale mellem master- og feeder-instituttet være en betingelse, der umuligt kan opfyldes. Administrationsselskabet bør i stedet indføre passende interne regler om god forretningsskik.

Maksimal harmonisering af indholdet i den aftale, som master- og feeder-instituttet har indgået, er nødvendig for at sikre lige konkurrence.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 6 - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de oplysninger der skal indgå i den i stk. 1, første afsnit, nævnte aftale

a) indholdet af den i stk. 1, nævnte aftale eller de interne regler om god forretningsskik

Begrundelse

Hvis master- og feeder-instituttet administreres af det samme administrationsselskab, vil en aftale mellem master- og feeder-instituttet være en betingelse, der umuligt kan opfyldes. Administrationsselskabet bør i stedet indføre passende interne regler om god forretningsskik.

Maksimal harmonisering af indholdet i den aftale, som master- og feeder-instituttet har indgået, er nødvendig for at sikre lige konkurrence.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forlanger, at hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige depositarer, skal disse depositarer indgå en aftale om udveksling af oplysninger for at sikre, at begge depositarer kan opfylde deres forpligtelser.

1. Medlemsstaterne forlanger, at hvis master-instituttet og feeder-instituttet har forskellige depositarer, har master-instituttets administrationsselskab ansvaret for at videregive oplysninger til feeder-instituttet eller i givet fald til feeder-instituttets administrationsselskab om eventuelle uregelmæssigheder i relation til master-instituttet, som det måtte få kendskab til.

Feeder-instituttet investerer først i andele i master-instituttet, når den pågældende aftale er trådt i kraft.

 

2. Master-instituttets depositar underretter øjeblikkeligt feeder-instituttet eller i givet fald administrationsselskabet og feeder-instituttets depositar om eventuelle uregelmæssigheder i relation til master-instituttet, som depositaren måtte få kendskab til.

2. Feeder-instituttet eller i givet fald feeder-instituttets administrationsselskab har ansvaret for at videregive de oplysninger til feeder-instituttets depositar om master-instituttet, som kræves, for at feeder-instituttets depositar kan udføre sine forpligtelser fuldt ud.

3. Kommissionen kan træffe gennemførelsesforanstaltninger til yderligere specificering af følgende:

3. Kommissionen kan træffe gennemførelsesforanstaltninger til yderligere specificering af følgende:

a) de oplysninger, der skal indgå i den i stk. 1, første afsnit, nævnte aftale

a) de oplysninger, der skal indgå i de i stk. 1 og 2, nævnte informationer

b) de uregelmæssigheder som omhandlet i stk. 2, der anses at have negative konsekvenser for feeder-instituttet.

b) de i stk. 1 omhandlede uregelmæssigheder.

Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre dette direktiv ved supplering af det, vedtages efter den i artikel 107, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Disse foranstaltninger, som har til formål at ændre dette direktiv ved supplering af det, vedtages efter den i artikel 107, stk. 2, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Begrundelse

Der er ingen kontraktlige forbindelser mellem depositarerne, og direktivet bør derfor baseres på kontraktforholdet mellem administrationsselskabet og depositaren, og det bør fremgå, at administrationsselskabet har ansvaret for at videregive oplysninger, og at depositarens ansvar fortsat er det, der på nuværende tidspunkt er fastsat på nationalt niveau.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

DEN RÅDGIVENDE GRUPPE AF JURIDISKE TJENESTER                                             Bruxelles, den 14. november 2008

UDTALELSE

TIL                                                  EUROPA-PARLAMENTET

RÅDET

KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) KOM(2008) 458 final af 16.7.2008 - 2008/0153 (COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 4. og 24. september og den 13. november 2008 forslaget fra Kommissionen.

Under behandlingen(1) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser for visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) dertil konstaterede den rådgivende gruppe følgende:

1) Følgende dele af forslaget til omarbejdning burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af væsentlige ændringer:

- hele teksten i betragtning 5 i direktiv 85/611/EØF, som er vist mellem punkt 4 og 5 i det omarbejdede forslag og som allerede er markeret med dobbelt gennemstregning;

- i betragtning 8, som svarer til punkt 5 i direktiv 2001/107/EF, ordene "inden tre år", som allerede er markeret med dobbelt gennemstregning;

- i artikel 2, stk. 5, henvisningen til "artikel 92 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF" (den nuværende ordlyd i artikel la, stk. 10, andet afsnit, i direktiv 85/611/EF lyder: "Ved anvendelse af denne definition tages de stemmerettigheder, der er nævnt i artikel 7 i direktiv 88/627/EØF i betragtning"; I den omarbejdede tekst blev henvisningen ændret, således at der blev henvist til "artikel 92 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF; Artikel 92 i direktiv 2001/34/EF er udgået og erstattet af artikel 32, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF. Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste mener, at teksten "Artikel 92 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF" burde have været markeret med dobbelt gennemstregning);

- i artikel 21, første afsnit, ordene "investeringsinstituttets hjemland" samt "den stat, hvori administrationsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted" (som allerede er markeret med dobbelt gennemstregning).

2) I artikel 6, stk. 1, bør udtrykket "hjemlandets", som står mellem tilpasningspile før ordene "i investeringsinstituttets hjemland" fjernes.

3) I artikel 12, stk. 1, litra b), bør udtrykket "hjemlandets", som står mellem tilpasningspile før ordene "i investeringsinstituttets værtsland" fjernes.

4) I artikel 97, stk. 5, bør den nuværende ordlyd i artikel 50, stk. 6, i direktiv 85/611/EF genindsættes i let tilpasset form i stedet for den tilpassede tekst, som fremgår af det omarbejdede forslag. Artikel 97, stk. 5 bør have følgende ordlyd: "5. Bestemmelserne i stk. 1 og 4 er ikke til hinder for, at der udveksles oplysninger:

(a) inden for samme medlemsstat, hvis der findes flere kompetente myndigheder, eller

(b) såvel inden for samme medlemsstat som medlemsstaterne imellem, mellem de kompetente myndigheder; og

(i) de myndigheder, der fører offentligt tilsyn med kreditinstitutter, investeringsselskaber, forsikringsselskaber og andre finansieringsinstitutter, samt de myndigheder, der fører tilsyn med de finansielle markeder;

(ii) de organer, der medvirker ved likvidation og konkursbehandling af investeringsinstitutter og selskaber, der medvirker ved disse aktiviteter, og lignende procedurer;

(Hi) de personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af forsikringsselskabers, kreditinstitutters, investeringsselskabers og andre finansieringsinstitutters regnskaber.

Bestemmelserne i stk. 1 og 4 er navnlig ikke til hinder for ovennævnte kompetente myndigheders varetagelse af deres tilsynsopgaver og heller ikke til hinder for, at de organer, der forvalter erstatningsordninger, modtager de oplysninger, som er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde.

Oplysninger, der udveksles i henhold til første afsnit, er underlagt den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt".

5) Det bør fremgå af sammenligningstabellen, der er indeholdt i bilag IV, at der er en sammenhæng mellem bilag II til direktiv 85/611/EF og bilag II til det omarbejdede forslag. Efter behandlingen af forslaget var der i gruppen enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Juridisk rådgiver                     Juridisk rådgiver          Fung. Generaldirektør

PROCEDURE

Titel

Samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

Referencer

KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

2.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Jean-Paul Gauzès

22.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

7.10.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

(1)

Den rådgivende gruppe havde en engelsk, fransk og tysk version til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE

Titel

Samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

Referencer

KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Dato for høring af EP

16.7.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

2.9.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

2.9.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Wolf Klinz

22.4.2008

 

 

Behandling i udvalg

22.9.2008

7.10.2008

1.12.2008

 

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich

Dato for indgivelse

10.12.2008

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik