ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

10.12.2008 - (COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Εισηγητής: Wolf Klinz
(Αναδιατύπωση - Άρθρο 80α του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2008/0153(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0497/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0497/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0458),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 47, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0287/2008),

-    έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0497/2008),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί στις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5α) Όποτε κάποια διάταξη της παρούσας οδηγίας απαιτεί από έναν ΟΣΕΚΑ να προβεί σε ενέργειες, η διάταξη αυτή νοείται ως αναφερόμενη στην εταιρεία διαχείρισης εάν ο ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί ως αμοιβαίο κεφάλαιο και ως τέτοιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και δεν διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6a) Η πώληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ με χρησιμοποίηση μεσολαβητών υπόκειται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Δυνάμει της αρχής της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής, οι εταιρείες διαχείρισης που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής τους πρέπει να μπορούν να ασκούν τις εκ της αδείας δραστηριότητες σε ολόκληρη την Κοινότητα , με την ίδρυση υποκαταστημάτων ή βάσει του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η έγκριση του κανονισμού των αμοιβαίων κεφαλαίων/unit trusts αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

(9) Δυνάμει της αρχής της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής, οι εταιρείες διαχείρισης που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής τους πρέπει να μπορούν να ασκούν τις εκ της αδείας δραστηριότητες σε ολόκληρη την Κοινότητα , με την ίδρυση υποκαταστημάτων ή βάσει του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Όσον αφορά τη συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου (διαχείριση unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων), η άδεια που χορηγείται σε μια εταιρεία διαχείρισης στο κράτος μέλος καταγωγής της πρέπει να της επιτρέπει να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής: διανομή των μεριδίων των εναρμονισμένων unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία στο κράτος μέλος καταγωγής της· διανομή των μετοχών των εναρμονισμένων εταιρειών επενδύσεων τις οποίες διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία· άσκηση όλων των άλλων λειτουργιών και καθηκόντων που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου· διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών επενδύσεων που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους καταγωγής· άσκηση, κατόπιν εξουσιοδότησης, εκ μέρους εταιρειών διαχείρισης που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος μέλος καταγωγής της, των καθηκόντων που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

(10) Όσον αφορά τη συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου (διαχείριση unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων), η άδεια που χορηγείται σε μια εταιρεία διαχείρισης στο κράτος μέλος καταγωγής της πρέπει να της επιτρέπει να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής: διανομή των μεριδίων των εναρμονισμένων unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία στο κράτος μέλος καταγωγής της· διανομή των μετοχών των εναρμονισμένων εταιρειών επενδύσεων τις οποίες διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία· άσκηση όλων των άλλων λειτουργιών και καθηκόντων που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου· άσκηση, κατόπιν εξουσιοδότησης, εκ μέρους εταιρειών διαχείρισης που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος μέλος καταγωγής της, των καθηκόντων που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η αρχή της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν ή ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, όταν ορισμένα στοιχεία, όπως είναι το περιεχόμενο των προγραμμάτων δραστηριοτήτων, η γεωγραφική κατανομή ή οι πράγματι ασκούμενες δραστηριότητες, δείχνουν σαφώς ότι μια εταιρεία διαχείρισης έχει επιλέξει το νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους με σκοπό την αποφυγή των αυστηρότερων κανόνων άλλου κράτους μέλους, όπου και σκοπεύει να ασκήσει ή ασκεί όντως το μεγαλύτερο τμήμα των δραστηριοτήτων της. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, μια εταιρεία διαχείρισης πρέπει να λαμβάνει άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική της έδρα. Σύμφωνα με την αρχή του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής, μόνον το κράτος μέλος όπου η εταιρεία διαχείρισης έχει την καταστατική της έδρα μπορεί να θεωρείται αρμόδιο για την έγκριση του κανονισμού των unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων που συστήνονται από την εν λόγω εταιρεία και για την επιλογή του θεματοφύλακα. Για να αποτρέπεται η καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και να προάγεται η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα της εποπτείας από τις αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, μια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι ότι αυτός ουδόλως εμποδίζεται νομικώς να διαθέτει μερίδια στην αγορά του κράτους μέλους καταγωγής του. Η ρύθμιση αυτή , αφ’ ης στιγμής ένας ΟΣΕΚΑ έχει λάβει την άδεια λειτουργίας, δεν θίγει την ελευθερία του να επιλέξει το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη όπου θα διατεθούν τα μερίδιά του βάσει της παρούσας οδηγίας.

(11) Η αρχή της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν ή ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, όταν ορισμένα στοιχεία, όπως είναι το περιεχόμενο των προγραμμάτων δραστηριοτήτων, η γεωγραφική κατανομή ή οι πράγματι ασκούμενες δραστηριότητες, δείχνουν σαφώς ότι μια εταιρεία διαχείρισης έχει επιλέξει το νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους με σκοπό την αποφυγή των αυστηρότερων κανόνων άλλου κράτους μέλους, όπου και σκοπεύει να ασκήσει ή ασκεί όντως το μεγαλύτερο τμήμα των δραστηριοτήτων της. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, μια εταιρεία διαχείρισης πρέπει να λαμβάνει άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική της έδρα. Σύμφωνα με την αρχή της εποπτείας από τη χώρα καταγωγής, μόνον οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης μπορούν να θεωρούνται αρμόδιες να εποπτεύουν τον τρόπο οργάνωσης της εταιρείας διαχείρισης, που θα πρέπει να υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής της.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11α) Οι αρμόδιες αρχές που εγκρίνουν τον ΟΣΕΚΑ οφείλουν να λάβουν υπόψη τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή την πράξη σύστασης της εταιρείας επενδύσεων, τον επιλεγέντα θεματοφύλακα και την ικανότητα της εταιρείας διαχείρισης να διαχειριστεί τον ΟΣΕΚΑ. Εάν η εταιρεία διαχείρισης έχει έδρα σε άλλο κράτος μέλος, τότε θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής της σχετικά με την κατηγορία ΟΣΕΚΑ που αυτή έχει την άδεια να διαχειρίζεται. Η έγκριση λειτουργίας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δεν πρέπει να προϋποθέτει ούτε επιπλέον κεφάλαια σε επίπεδο εταιρείας διαχείρισης, ούτε μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας διαχείρισης στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ούτε ακόμη μεταφορά οποιασδήποτε δραστηριότητας της εταιρείας διαχείρισης στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11β) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι αρμόδιες να εποπτεύουν την τήρηση των κανόνων που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία του ΟΣΕΚΑ, ο οποίος πρέπει να υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του. Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες απευθείας από την εταιρεία διαχείρισης. Για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παράβασης των κανόνων που είναι υπό τη δική τους ευθύνη, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν στη συνεργασία των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και, εάν χρειασθεί, θα πρέπει να μπορούν να λάβουν άμεσα μέτρα κατά της εταιρείας διαχείρισης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11γ) Για να αποτρέπεται η καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και να προάγεται η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα της εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, μία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι ότι αυτός ουδόλως εμποδίζεται νομικώς να διαθέτει μερίδια στην αγορά του κράτους μέλους καταγωγής του. Η ρύθμιση αυτή δεν θίγει την ελευθερία του ΟΣΕΚΑ, αφ' ης στιγμής έχει λάβει την άδεια λειτουργίας, να επιλέγει το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη όπου θα διατεθούν τα μερίδιά του βάσει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 δ(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11δ) Εάν τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ την ασκεί μια εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, αυτή η εταιρεία διαχείρισης οφείλει να συγκροτήσει τις κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς για τη διεκπεραίωση των παραπόνων των επενδυτών, για παράδειγμα με κατάλληλες προβλέψεις στις διευθετήσεις διανομής ή με την κοινοποίηση μιας διεύθυνσης εντός του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, η οποία δεν χρειάζεται να είναι διεύθυνση της ίδιας της εταιρείας διαχείρισης. Οφείλει επίσης να συγκροτήσει κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς για να διαθέτει τις πληροφορίες όποτε ζητηθούν από το κοινό ή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, για παράδειγμα με τον ορισμό ενός υπεύθυνου, μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας διαχείρισης, για την απόκριση στα αιτήματα πληροφόρησης. Εντούτοις, αυτή η εταιρεία διαχείρισης δεν πρέπει να υποχρεούται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να διαθέτει τοπικό αντιπρόσωπο στο εν λόγω κράτος μέλος για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11ε) Το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ πρέπει να διαθέτει όλα τα μέσα για να επανορθώσει οιαδήποτε παραβίαση των κανόνων των ΟΣΕΚΑ· για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ πρέπει να μπορεί να λαμβάνει προληπτικά μέτρα καθώς και να επιβάλλει κυρώσεις κατά της εταιρείας διαχείρισης. Ως έσχατο μέτρο, το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από την εταιρεία διαχείρισης να πάψει να διαχειρίζεται τον OΣEKA. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν τις αναγκαίες διατάξεις για την εύτακτη διαχείριση ή διάλυση του ΟΣΕΚΑ στην περίπτωση αυτή.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15a) Προκειμένου να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και κατάλληλη εποπτεία μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα να εναρμονισθούν σε επίπεδο Κοινότητας οι ρυθμίσεις περί εξουσιοδοτήσεων.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Παρ’ όλη την ανάγκη ενοποίησης μεταξύ των ΟΣΕΚΑ, οι συγχωνεύσεις των ΟΣΕΚΑ αντιμετωπίζουν πολλές νομοθετικές και διοικητικές δυσκολίες στην Κοινότητα. Επομένως, για να βελτιωθεί η λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κοινοτικές διατάξεις οι οποίες να διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις μεταξύ των ΟΣΕΚΑ (και των επενδυτικών τμημάτων τους). Μολονότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιτρέψει μόνον αμοιβαία κεφάλαια συμβατικής μορφής, πρέπει να επιτρέπονται – και να αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους – οι συγχωνεύσεις μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων όλων των ειδών (συμβατικής και εταιρικής μορφής, και unit trusts). Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις τεχνικές συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στα κράτη μέλη. Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τους ΟΣΕΚΑ να χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές σε εθνικό ή διασυνοριακό πλαίσιο, οι οποίες, όμως, εξακολουθούν να υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου.

(18) Παρ’ όλη την ανάγκη ενοποίησης μεταξύ των ΟΣΕΚΑ, οι συγχωνεύσεις των ΟΣΕΚΑ αντιμετωπίζουν πολλές νομοθετικές και διοικητικές δυσκολίες στην Κοινότητα. Επομένως, για να βελτιωθεί η λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κοινοτικές διατάξεις οι οποίες να διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις μεταξύ των ΟΣΕΚΑ (και των επενδυτικών τμημάτων τους). Μολονότι ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέψουν μόνον αμοιβαία κεφάλαια συμβατικής μορφής, πρέπει να επιτρέπονται – και να αναγνωρίζονται από κάθε κράτος μέλος – οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων όλων των ειδών (συμβατικής και εταιρικής μορφής, και unit trusts). Τούτο δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να εισαγάγουν στα εθνικά τους καθεστώτα νέες νομικές μορφές για τους ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις συνηθέστερες τεχνικές συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη. Δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και τις τρεις τεχνικές στις εθνικές τους νομοθεσίες, όμως κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνωρίζει τις μεταφορές στοιχείων ενεργητικού που απορρέουν από αυτές τις τεχνικές συγχώνευσης. Η παρούσα οδηγία δεν παρεμποδίζει τον ΟΣΕΚΑ να χρησιμοποιήσει άλλες τεχνικές σε καθαρά εγχώριο επίπεδο, σε καταστάσεις όπου κανένας από τους εμπλεκόμενους στη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ δεν έχει κοινοποιήσει διασυνοριακή διάθεση των μεριδίων του. Οι συγκεκριμένες συγχωνεύσεις θα πρέπει να συνεχίζουν να υπάγονται στις οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Οι κανόνες περί απαρτίας δεν θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών συγχωνεύσεων, ούτε και θα πρέπει να είναι αυστηρότεροι από εκείνους που ισχύουν για συγχωνεύσεις εταιρικών οντοτήτων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των επενδυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν να υπόκεινται οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ, είτε εντός της δικαιοδοσίας τους, είτε σε διασυνοριακό πλαίσιο, σε χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές τους. Για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που θα παύσει να υφίσταται (του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ) πρέπει να εγκρίνουν τη συγχώνευση, ούτως ώστε να διασφαλίζουν τη δέουσα προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων που πράγματι αλλάζουν αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν στη συγχώνευση συμμετέχουν περισσότεροι του ενός απορροφούμενοι ΟΣΕΚΑ και οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές εκάστου απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ χρειάζεται να εγκρίνουν τη συγχώνευση, σε στενή συνεργασία μεταξύ τους. Επειδή χρειάζεται επίσης να διασφαλίζονται επαρκώς και τα συμφέροντα των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ που εξακολουθεί να υφίσταται μετά τη συγχώνευση (του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ), αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όταν εγκρίνουν μια διασυνοριακή συγχώνευση.

(19) Προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των επενδυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν να υπόκεινται οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ, είτε εντός της δικαιοδοσίας τους, είτε σε διασυνοριακό πλαίσιο, σε χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές τους. Για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, οι αρμόδιες αρχές του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ πρέπει να εγκρίνουν τη συγχώνευση, ούτως ώστε να διασφαλίζουν τη δέουσα προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων που πράγματι αλλάζουν αμοιβαίο κεφάλαιο. Εάν στη συγχώνευση συμμετέχουν περισσότεροι του ενός απορροφούμενοι ΟΣΕΚΑ και οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές εκάστου απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ χρειάζεται να εγκρίνουν τη συγχώνευση, σε στενή συνεργασία μεταξύ τους, μεταξύ άλλων με τη δέουσα ανταλλαγή πληροφοριών. Επειδή χρειάζεται επίσης να διασφαλίζονται επαρκώς και τα συμφέροντα των μεριδιούχων του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, όταν εγκρίνουν μια διασυνοριακή συγχώνευση. Επιπροσθέτως, οι μεριδιούχοι τόσο του απορροφούμενου όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επαναγορά ή εξόφληση των μεριδίων τους χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, δηλαδή θα πρέπει να υπόκεινται μόνο στην καταβολή των εξόδων που θα παρακρατούν τα αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης σε όλες τις καταστάσεις, όπως ορίζονται στα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια· Εναλλακτικά, εφόσον είναι δυνατόν, οι μεριδιούχοι τόσο του απορροφούμενου όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ πρέπει να μπορούν να μετατρέψουν τα μερίδιά τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ο οποίος έχει παρεμφερή επενδυτική πολιτική και τελεί υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας διαχείρισης ή οιασδήποτε άλλης εταιρείας που συνδέεται με αυτήν.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται επιπρόσθετος έλεγχος των συγχωνεύσεων από τρίτους. Οι θεματοφύλακες εκάστου ΟΣΕΚΑ που συμμετέχει στη συγχώνευση πρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση του κοινού σχεδίου συγχώνευσης προς τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισμού του κεφαλαίου του ΟΣΕΚΑ. Ένας ανεξάρτητος ελεγκτής πρέπει να καταρτίζει έκθεση για λογαριασμό όλων των ΟΣΕΚΑ που συμμετέχουν στη συγχώνευση, επικυρώνοντας τις μεθόδους αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής, όπως παρουσιάζονται από τα διευθυντικά ή/και διοικητικά όργανα των εν λόγω ΟΣΕΚΑ στο κοινό σχέδιο της συγχώνευσης. Προκειμένου να περιορίζεται το κόστος που συνεπάγονται οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις, πρέπει να είναι δυνατόν να καταρτίζεται μια ενιαία έκθεση για όλους τους συμμετέχοντες ΟΣΕΚΑ, την οποία θα πρέπει να μπορεί να καταρτίζει ο νόμιμος ελεγκτής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ ή/και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ. Για λόγους προστασίας των επενδυτών, πρέπει να προσφέρεται στους μεριδιούχους η δυνατότητα να λαμβάνουν δωρεάν αντίγραφο της έκθεσης αυτής.

(20) Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ο επιπρόσθετος έλεγχος των συγχωνεύσεων από τρίτους. Οι θεματοφύλακες εκάστου ΟΣΕΚΑ που συμμετέχει στη συγχώνευση πρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση του κοινού σχεδίου συγχώνευσης προς τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας και του κανονισμού του κεφαλαίου του ΟΣΕΚΑ. Είτε ένας θεματοφύλακας είτε ένας ανεξάρτητος ελεγκτής πρέπει να καταρτίζει έκθεση για λογαριασμό όλων των ΟΣΕΚΑ που συμμετέχουν στη συγχώνευση, επικυρώνοντας τις μεθόδους αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής, όπως παρουσιάζονται από τα διευθυντικά ή/και διοικητικά όργανα των εν λόγω ΟΣΕΚΑ στο κοινό σχέδιο της συγχώνευσης. Προκειμένου να περιορίζεται το κόστος που συνεπάγονται οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις, πρέπει να είναι δυνατόν να καταρτίζεται μια ενιαία έκθεση για όλους τους συμμετέχοντες ΟΣΕΚΑ, την οποία θα πρέπει να μπορεί να καταρτίζει ο νόμιμος ελεγκτής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ ή/και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ. Για λόγους προστασίας των επενδυτών, πρέπει να προσφέρεται στους μεριδιούχους η δυνατότητα να λαμβάνουν δωρεάν αντίγραφο της έκθεσης αυτής.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνονται δεόντως οι μεριδιούχοι σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, και να προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματά τους. Παρ’ όλον ότι οι πλέον ενδιαφερόμενοι είναι οι μεριδιούχοι του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, πρέπει επίσης να διασφαλίζονται και τα συμφέροντα των μεριδιούχων του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, στις περιπτώσεις που η προτεινόμενη συγχώνευση ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επένδυσή τους.

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνονται δεόντως οι μεριδιούχοι σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, και να προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματά τους. Παρ’ όλον ότι οι πλέον ενδιαφερόμενοι είναι οι μεριδιούχοι του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, πρέπει επίσης να διασφαλίζονται και τα συμφέροντα των μεριδιούχων του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22a) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δεσμευτικό πλαίσιο φορολογικής ουδετερότητας, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει οδηγία για τη φορολόγηση των συγχωνεύσεων κεφαλαίων, σύμφωνα με την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας που εκτίθεται στην οδηγία 90/434/ΕΟΚ της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας ευρωπαϊκής εταιρείας ή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας μεταξύ κρατών μελών1 και της οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών2. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι υφιστάμενες δυσκολίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με ανακοίνωση της Επιτροπής και με διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών.

 

1 ΕΕ L 225 της 17.7.1999, σελ. 1.

2 ΕΕ L 310, 25.11.2005, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη πανενωσιακής διάταξης που να εξασφαλίζει την φορολογική ουδετερότητα στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαίων αποτελεί μείζον εμπόδιο για να επιτευχθούν οι οικονομίες κλίμακας στις οποίες προσβλέπει το νέο πλαίσιο για τις συγχωνεύσεις. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε στη Λευκή Βίβλο της του 2006 να παρουσιάσει ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των διαμεθοριακών συγχωνεύσεων κεφαλαίων, η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί. Προκειμένου να υπάρξει μια πραγματικά κοινή αγορά απαιτείται περαιτέρω εργασία σε αυτό τον τομέα και πρέπει να τεθούν σαφή χρονικά πλαίσια.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32α) Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης δυσευθυγράμμισης συμφερόντων σε προϊόντα όπου ο πιστωτικός κίνδυνος μεταβιβάζεται μέσω τιτλοποίησης, όπως προβλέπονται στην οδηγία.../.../ΕΚ1 που τροποποιεί τις οδηγίες 2008/49/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, πρέπει να εμφανίζουν συνέπεια και συνοχή σε όλη τη σχετική νομοθεσία για τον χρηματοπιστωτικό τομέα· η παρούσα οδηγία πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί με κατάλληλα οριζόντια μέτρα μόλις εξετασθεί δεόντως ο αντίκτυπός τους.

 

1 COM(2008)0602

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς και να διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την Κοινότητα, πρέπει να επιτρέπονται τόσο δομές κύριου-τροφοδοτικού όπου ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, όσο και όπου είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη. Για να είναι σε θέση οι επενδυτές να κατανοούν καλύτερα τις δομές κύριου-τροφοδοτικού, οι δε ρυθμιστικές αρχές να τις εποπτεύουν ευκολότερα, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο, κανένας τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επενδύει σε περισσότερους από έναν κύριο ΟΣΕΚΑ. Προκειμένου να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την Κοινότητα, ο κύριος ΟΣΕΚΑ πρέπει ο ίδιος να είναι ΟΣΕΚΑ που διαθέτει άδεια λειτουργίας.

(39) Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς και να διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την Κοινότητα, οι δομές κύριου-τροφοδοτικού πρέπει να επιτρέπονται όπου ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, όσο και όπου είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη. Για να είναι σε θέση οι επενδυτές να κατανοούν καλύτερα τις δομές κύριου-τροφοδοτικού, οι δε ρυθμιστικές αρχές να τις εποπτεύουν ευκολότερα, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο, κανένας τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επενδύει σε περισσότερους από έναν κύριο ΟΣΕΚΑ. Προκειμένου να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την Κοινότητα, ο κύριος ΟΣΕΚΑ πρέπει ο ίδιος να είναι ΟΣΕΚΑ που διαθέτει άδεια λειτουργίας. Για να αποφεύγονται οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις, οι διατάξεις περί κοινοποίησης της διασυνοριακής εμπορίας δεν πρέπει να ισχύουν εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ δεν αντλεί κεφάλαια από το κοινό σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο έχει την έδρα του, αλλά απλώς έχει σε αυτό το άλλο κράτος μέλος έναν ή περισσότερους τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40) Για να προστατεύονται οι επενδυτές του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

(40) Για να προστατεύονται οι επενδυτές του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Έγκριση πρέπει να απαιτείται μόνο για την αρχική επένδυση στον κύριο ΟΣΕΚΑ με την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υπερβαίνει το όριο που ισχύει για επενδύσεις σε άλλον ΟΣΕΚΑ. Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για την έγκριση της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι λεπτομερείς.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41) Προκειμένου να μπορεί ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων του, και συγκεκριμένα να είναι σε θέση να λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ κάθε αναγκαία πληροφορία ή έγγραφο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ πρέπει να συνάπτουν δεσμευτική και εκτελεστή συμφωνία. Παρομοίως, με τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ των θεματοφυλάκων ή, αντιστοίχως, των ελεγκτών του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ πρέπει να εξασφαλίζεται η ροή πληροφοριών και εγγράφων, που είναι αναγκαία στον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(41) Προκειμένου να μπορεί ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων του, και συγκεκριμένα να είναι σε θέση να λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ κάθε αναγκαία πληροφορία ή έγγραφο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ πρέπει να συνάπτουν δεσμευτική και εκτελεστή συμφωνία. Όμως, εάν και οι δυο τελούν υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας διαχείρισης, τότε είναι αρκετό αυτή η τελευταία να εκδώσει έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Με τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ των θεματοφυλάκων ή, αντιστοίχως, των ελεγκτών του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ πρέπει να εξασφαλίζεται η ροή πληροφοριών και εγγράφων, που είναι αναγκαία στον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η παρούσα οδηγία οφείλει να κατοχυρώσει ότι ο θεματοφύλακας ή ο ελεγκτής, εκπληρώνοντας αυτές τις απαιτήσεις, δεν παραβιάζει κανένα κανονισμό μυστικότητας πληροφοριών ή προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42) Για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό δελτίο, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 73, καθώς και όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των δομών κύριου-τροφοδοτικού.

(42) Για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό δελτίο, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 73, καθώς και όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των δομών κύριου-τροφοδοτικού. Η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να επηρεάζει τη δυνατότητα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ να εξαγοράζει ή να εξοφλεί μερίδια όποτε τούτο ζητείται από μεριδιούχους του και να ενεργεί προς το μέγιστο συμφέρον των μεριδιούχων του.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44) Οι κανόνες μετατροπής πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε έναν υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ να μετατραπεί σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να προσφέρουν επαρκή προστασία στους μεριδιούχους. Δεδομένου ότι η μετατροπή αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ που μετατρέπεται πρέπει να οφείλει να παρέχει στους μεριδιούχους του επαρκείς πληροφορίες ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν την επένδυσή τους ή όχι.

(44) Οι κανόνες μετατροπής πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε έναν υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ να μετατραπεί σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να προσφέρουν επαρκή προστασία στους μεριδιούχους. Δεδομένου ότι η μετατροπή αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ που μετατρέπεται πρέπει να οφείλει να παρέχει στους μεριδιούχους του επαρκείς πληροφορίες ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν την επένδυσή τους ή όχι. Οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να απαιτούν από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να παρέχει περισσότερες ή διαφορετικές πληροφορίες από τις προβλεπόμενες.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ώστε να τους βοηθούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. Πρέπει να περιέχουν μόνον τα βασικά στοιχεία για τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Θα πρέπει να εναρμονιστεί κατά το μέγιστο δυνατόν η φύση των πληροφοριών που πρόκειται να περιλαμβάνονται στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των επενδυτών και συγκρισιμότητα. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή. Ο καταλληλότερος τρόπος για να επιτευχθεί η σαφήνεια και η απλούστευση της παρουσίασης, τις οποίες χρειάζονται οι ιδιώτες επενδυτές και οι οποίες θα επιτρέπουν χρήσιμες συγκρίσεις, είναι ένα ενιαίο έγγραφο, περιορισμένης έκτασης, το οποίο να παρουσιάζει τις πληροφορίες με συγκεκριμένη σειρά.

(46) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές υπό μορφή ειδικού εγγράφου δωρεάν και εγκαίρως πριν από την εγγραφή στον ΟΣΕΚΑ, ώστε να τους βοηθούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. Πρέπει να περιέχουν μόνον τα βασικά στοιχεία για τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Θα πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως η φύση των πληροφοριών που πρόκειται να περιλαμβάνονται στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των επενδυτών και συγκρισιμότητα. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή. Ο καταλληλότερος τρόπος για να επιτευχθεί η σαφήνεια και η απλούστευση της παρουσίασης, τις οποίες χρειάζονται οι ιδιώτες επενδυτές και οι οποίες θα επιτρέπουν χρήσιμες συγκρίσεις των στοιχείων που σχετίζονται με την επενδυτική απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και του προφίλ κινδύνου, είναι ένα ενιαίο έγγραφο, περιορισμένης έκτασης, το οποίο να παρουσιάζει τις πληροφορίες με συγκεκριμένη σειρά.

Αιτιολόγηση

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές δωρεάν, όπως ίσχυε με την απλουστευμένη διαδικασία.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να καταρτίζονται για όλους τους ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες διαχείρισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι εταιρείες επενδύσεων πρέπει να δίδουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στις σχετικές οντότητες, αναλόγως με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο διανομής (άμεσες πωλήσεις ή πωλήσεις μέσω διαμεσολαβητών). Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές από τους διαμεσολαβητές στο σημείο πώλησης πρόκειται να ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία που καλύπτει τους εν λόγω διαμεσολαβητές, όπως είναι η οδηγία 2004/39/ΕΚ.

(47) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να καταρτίζονται για όλους τους ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες διαχείρισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι εταιρείες επενδύσεων πρέπει να παρέχουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στις σχετικές οντότητες, αναλόγως με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο διανομής (άμεσες πωλήσεις ή πωλήσεις μέσω διαμεσολαβητών). Οι διαμεσολαβητές οφείλουν να παρέχουν βασικές πληροφορίες επενδυτή στους πελάτες και υποψήφιους πελάτες.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47a) Το δικαίωμα των ΟΣΕΚΑ να πωλούν τα μερίδιά τους εντός άλλων κρατών μελών πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την εκ μέρους τους λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να διαθέτουν υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής για να διενεργούν πληρωμές στους μεριδιούχους, να εξαγοράζουν ή να εξοφλούν μερίδια και να παραδίδουν τις πληροφορίες που οι ΟΣΕΚΑ οφείλουν να παρέχουν. Όμως, η νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής δεν μπορεί να υποχρεώνει τους ΟΣΕΚΑ να διαθέτουν μέσα στο κράτος μέλος υποδοχής έναν εντεταλμένο πράκτορα πληρωμών προκειμένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49) Για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, πρέπει να διενεργείται, επί συνεχούς βάσεως, έλεγχος της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων, που προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες στο κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, αφότου ο ΟΣΕΚΑ έχει αρχίσει να διαθέτει τα μερίδιά του σε αυτό το κράτος μέλος. Ο εν λόγω έλεγχος μπορεί να καλύπτει, ιδίως, την υποχρέωση να παρουσιάζονται οι διαφημιστικές ανακοινώσεις κατά σαφή, ακριβή και μη παραπλανητικό τρόπο.

(49) Για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, πρέπει να διενεργείται έλεγχος της συμμόρφωσης των ρυθμίσεων, που προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες στο κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, αφότου ο ΟΣΕΚΑ έχει εισέλθει στην αγορά αυτού του κράτους μέλους. Ο εν λόγω έλεγχος μπορεί να καλύπτει την καταλληλότητα των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για την εμπορική διάθεση των μεριδίων, και ειδικότερα την καταλληλότητα των ρυθμίσεων που αφορούν τη διανομή και την υποχρέωση να παρουσιάζονται οι διαφημιστικές ανακοινώσεις κατά σαφή, ακριβή και μη παραπλανητικό τρόπο. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να παρεμποδίζει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής να ελέγχουν τις εμπορικές ανακοινώσεις (όπου δεν περιλαμβάνονται οι πληροφορίες προς επενδυτές, τα φυλλάδια και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις) βάσει της εθνικής νομοθεσίας προτού ο ΟΣΕΚΑ μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει, όμως ο έλεγχος αυτός δεν πρέπει να επιφέρει διακρίσεις και δεν πρέπει να παρεμποδίζει την είσοδο του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ στην αγορά.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί σε έναν ΟΣΕΚΑ, που διαθέτει τα μερίδιά του σε διασυνοριακή βάση, εύκολη πρόσβαση, υπό μορφή ηλεκτρονικής δημοσίευσης, σε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ και αφορούν τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

(50) Για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου, είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί σε έναν ΟΣΕΚΑ, που διαθέτει τα μερίδιά του σε διασυνοριακή βάση, εύκολη πρόσβαση, υπό μορφή ηλεκτρονικής δημοσίευσης και σε γλώσσα που συνηθίζεται στο πεδίο των διεθνών χρηματαγορών, σε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ και αφορούν ειδικά τις ρυθμίζεις που έχουν γίνει για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51) Για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, πρέπει να απαιτείται από τον ΟΣΕΚΑ να μεταφράζει μόνον τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να αναφέρουν τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμα άλλα υποχρεωτικά ενημερωτικά έγγραφα, καθώς συμπληρωματικές πληροφορίες.

(51) Για να διευκολυνθεί η είσοδος ενός ΟΣΕΚΑ στις αγορές των κρατών μελών, πρέπει να απαιτείται από τον ΟΣΕΚΑ να μεταφράζει μόνον τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να αναφέρουν τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμα άλλα υποχρεωτικά ενημερωτικά έγγραφα, καθώς συμπληρωματικές πληροφορίες.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51a) Οποιεσδήποτε απαιτήσεις για μετάφραση πρέπει να αναφέρονται σε απλές μεταφράσεις. Δεν πρέπει να προβάλλεται απαίτηση για μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές.

Αιτιολόγηση

Οι μεταφράσεις δεν είναι ανάγκη να είναι επικυρωμένες.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 51 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51β) Τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές τους διαφάνεια όσον αφορά τα τέλη κοινοποίησης που εφαρμόζουν.

Αιτιολόγηση

Τα τέλη κοινοποίησης ποικίλλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη δημοσιοποιούνται και ότι αντανακλούν τις δαπάνες που επωμίζονται οι αρχές, χωρίς να είναι υπέρμετρα.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η σύγκλιση των εξουσιών που παραχωρούνται στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να επιτευχθεί ισοδύναμη εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη. Η αποτελεσματικότητα της εποπτείας μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω ελάχιστου κοινού συνόλου εξουσιών, ανάλογων με εκείνες που παραχωρούνται στις αρμόδιες αρχές βάσει άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

(52) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η σύγκλιση των εξουσιών που παραχωρούνται στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να επιτευχθεί ισοδύναμη εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη. Η αποτελεσματικότητα της εποπτείας μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω ελάχιστου κοινού συνόλου εξουσιών, ανάλογων με εκείνες που παραχωρούνται στις αρμόδιες αρχές βάσει άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει τα κράτη μέλη να καθορίσουν κανόνες για τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών, αστικών και διοικητικών κυρώσεων, και για τα διοικητικά μέτρα που θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας, ενώ θα πρέπει επίσης να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εκτέλεσής τους.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα που θα επιτρέψουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών τους και των αρμοδίων αρχών των άλλων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ των εν λόγω αρχών, προκειμένου αυτές να μπορούν να εκπληρώνουν στο ακέραιο τα καθήκοντά τους συμφώνως προς την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53β) Σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών πρέπει να αποδοθούν σαφείς αρμοδιότητες στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των αρμόδιων αρχών πρέπει να οριστούν σαφώς έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν κενά ή αλληλοκαλύψεις. Οι εν λόγω αρμοδιότητες και ευθύνες πρέπει να είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Οι νέες διατάξεις εποπτείας του κεφαλαίου XII καλύπτουν ήδη πολλές πτυχές που απαιτούνται για να υπάρξει επαρκής συνεργασία σε περίπτωση διασυνοριακής διαχείρισης χαρτοφυλακίου από εταιρεία διαχείρισης που βρίσκεται σε απόσταση. Τα αναγνωρισμένα εκκρεμή ζητήματα, πάνω στα οποία δουλεύει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών πρέπει να καλυφθούν ρητά έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κενά ούτε παραμένουν εκκρεμείς αποδόσεις αρμοδιοτήτων, αλλά ότι επίσης δεν θα προκύψει αλληλοκάλυψη εποπτείας.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55) Η αρχή του ελέγχου τον οποίο ασκεί το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μην χορηγούν ή να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, εάν ορισμένα στοιχεία, όπως το περιεχόμενο του προγράμματος δραστηριοτήτων, η γεωγραφική κατανομή ή οι πράγματι ασκούμενες δραστηριότητες, δείχνουν σαφώς ότι ένας ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του προτίμησε να υπαχθεί στο νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους για να αποφύγει την υπαγωγή της σε αυστηρότερους κανόνες ισχύοντες σε άλλο κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το μεγαλύτερο τμήμα των δραστηριοτήτων της. Ένας ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του, ο οποίος ή η οποία είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του/ της έδρα. Ένας ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του, ο οποίος ή η οποία δεν είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να έχει κεντρικά γραφεία στο κράτος μέλος στο οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Εξάλλου, τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν από έναν ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του να έχουν εγκατεστημένα τα κεντρικά τους γραφεία οπωσδήποτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους και όντως να ασκούν εκεί δραστηριότητα.

(55) Η αρχή του ελέγχου τον οποίο ασκεί το κράτος μέλος καταγωγής απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μην χορηγούν ή να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, εάν ορισμένα στοιχεία, όπως το περιεχόμενο του προγράμματος δραστηριοτήτων, η γεωγραφική κατανομή ή οι πράγματι ασκούμενες δραστηριότητες, δείχνουν σαφώς ότι ένας ΟΣΕΚΑ ή μια επιχείρηση που συμβάλλει στη δραστηριότητά του προτίμησε να υπαχθεί στο νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους για να αποφύγει την υπαγωγή της σε αυστηρότερους κανόνες ισχύοντες σε άλλο κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το μεγαλύτερο τμήμα των δραστηριοτήτων της.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 64 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(64α) Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.

 

1 ΕΕ L 184.17.7.1999, σ. 23.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέπεια της διατύπωσης με την οδηγία 2004/39/ΕΚ.

Η περαιτέρω εναρμόνιση θα διευκολύνει την εφαρμογή του διαβατηρίου εταιρείας διαχείρισης.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(65) Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου και του τρόπου παροχής πληροφοριών στους μεριδιούχους. Όσον αφορά τις δομές κύριου-τροφοδοτικού, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να καθοριστούν τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού, των θεματοφυλάκων τους και των ελεγκτών τους, τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή κινδύνων εκπρόθεσμων συναλλαγών, ο αντίκτυπος της συγχώνευσης του κύριου στην άδεια λειτουργίας του τροφοδοτικού, τα είδη των παρατυπιών που προέρχονται από τον κύριο και πρέπει να αναφέρονται στον τροφοδοτικό, το μορφότυπο και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους, σε περίπτωση μετατροπής ενός ΟΣΕΚΑ σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, η διαδικασία για την αποτίμηση και τον έλεγχο της μεταβίβασης του ενεργητικού από τον τροφοδοτικό στον κύριο, καθώς και ο ρόλος του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού σε αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τις διατάξεις για τη γνωστοποίηση πληροφοριών, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να καθοριστούν οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο, το λεπτομερές περιεχόμενο, η μορφή και η παρουσίαση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, λαμβανομένων υπόψη της διαφορετικής φύσης ή των διαφορετικών συστατικών στοιχείων του σχετικού ΟΣΕΚΑ, καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές δίδονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο. Όσον αφορά την κοινοποίηση, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να καθοριστούν το μορφότυπο και η έκταση των πληροφοριών σχετικά με τους εφαρμοστέους τοπικούς κανόνες που πρέπει να δημοσιεύονται από τις αρχές υποδοχής, η εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης όσον αφορά τη διάθεση επενδυτικών τμημάτων ΟΣΕΚΑ και νέων κατηγοριών μετοχών, όπως και οι τεχνικές λεπτομέρειες της πρόσβασης των αρχών υποδοχής στα ενημερωμένα έγγραφα του αμοιβαίου κεφαλαίου που έχουν καταχωριστεί από τις αρχές καταγωγής. Τα μέτρα αυτά έχουν επίσης ως αντικείμενο να αποσαφηνιστούν οι ορισμοί και να ευθυγραμμιστεί η ορολογία και να αναδιατυπωθούν οι ορισμοί σε συνάρτηση με μεταγενέστερες πράξεις για τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέματα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας,, με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Οι αρμοδιότητες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία πρέπει να υπόκεινται στην κανονιστική διαδικασία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 της ιδίας απόφασης. Τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να καθοριστούν η μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης, το υπόδειγμα βεβαίωσης και η διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη διαδικασία κοινοποίησης. Έχουν επίσης ως αντικείμενο να καθοριστούν λεπτομερώς οι διαδικασίες για τις επιτόπιες εξακριβώσεις και έρευνες, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών.

(65) Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Όσον αφορά τις εταιρείες διαχείρισης, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις, τη διαχείριση κινδύνων, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη διεύθυνση των υποθέσεων. Όσον αφορά τους μεριδιούχους, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των καθηκόντων των θεματοφυλάκων κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα οδηγία στο πλαίσιο του διαβατηρίου της εταιρείας διαχείρισης και των στοιχείων της συμφωνίας μεταξύ του θεματοφύλακα και της εταιρείας διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να διευκολύνουν την ενιαία εφαρμογή των υποχρεώσεων των εταιρειών διαχείρισης και των θεματοφυλάκων δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Όμως, η έγκριση αυτών των μέτρων δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του δικαιώματος των εταιρειών διαχείρισης να παρέχουν στο έδαφος ολόκληρης της Κοινότητας τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια στο κράτος μέλος καταγωγής τους, μέσω της ίδρυσης υποκαταστημάτων ή δυνάμει της ελευθερίας να παρέχουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(65α) Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου και του τρόπου παροχής πληροφοριών στους μεριδιούχους. Όσον αφορά τις δομές κύριου-τροφοδοτικού, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να καθοριστούν τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού, των θεματοφυλάκων τους και των ελεγκτών τους, τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή κινδύνων εκπρόθεσμων συναλλαγών, ο αντίκτυπος της συγχώνευσης του κύριου στην άδεια λειτουργίας του τροφοδοτικού, τα είδη των παρατυπιών που προέρχονται από τον κύριο και πρέπει να αναφέρονται στον τροφοδοτικό, το μορφότυπο και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους, σε περίπτωση μετατροπής ενός ΟΣΕΚΑ σε τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, η διαδικασία για την αποτίμηση και τον έλεγχο της μεταβίβασης του ενεργητικού από τον τροφοδοτικό στον κύριο, καθώς και ο ρόλος του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού σε αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τις διατάξεις για τη γνωστοποίηση πληροφοριών, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να καθοριστούν οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο, το λεπτομερές περιεχόμενο, η μορφή και η παρουσίαση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, λαμβανομένων υπόψη της διαφορετικής φύσης ή των διαφορετικών συστατικών στοιχείων του σχετικού ΟΣΕΚΑ, καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο. Όσον αφορά την κοινοποίηση, τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να καθοριστεί η έκταση των πληροφοριών σχετικά με τους εφαρμοστέους τοπικούς κανόνες που πρέπει να δημοσιεύονται από τις αρχές υποδοχής, και οι τεχνικές λεπτομέρειες της πρόσβασης των αρχών υποδοχής στα ενημερωμένα έγγραφα του αμοιβαίου κεφαλαίου που έχουν καταχωριστεί από τις αρχές καταγωγής. Τα μέτρα αυτά έχουν επίσης ως αντικείμενο να αποσαφηνιστούν οι ορισμοί και να ευθυγραμμιστεί η ορολογία και να αναδιατυπωθούν οι ορισμοί σε συνάρτηση με μεταγενέστερες πράξεις για τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέματα.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 65 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(65β) Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ1. Οι αρμοδιότητες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία πρέπει να υπόκεινται στην κανονιστική διαδικασία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 της ιδίας απόφασης. Τα μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να καθοριστούν η μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης, το υπόδειγμα βεβαίωσης και η διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη διαδικασία κοινοποίησης. Έχουν επίσης ως αντικείμενο να καθοριστούν λεπτομερώς οι διαδικασίες για τις επιτόπιες εξακριβώσεις και έρευνες, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών.

 

1 ΕΕ L 248, 17.7.1999, σ. 23.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου ή η εταιρεία επενδύσεων. Τα κράτη μέλη απαιτούν τα κεντρικά γραφεία να είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος της καταστατικής έδρας.

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένας ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητά του, πρέπει να λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ΟΣΕΚΑ.

1. Ένας ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητά του, πρέπει να λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του.

Αιτιολόγηση

Πραγματικά κοινή αγορά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει αυτή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διαμεθοριακά.

Δεν πρέπει να επιτρέπονται οι διακρίσεις για λόγους εθνικότητας της εταιρείας διαχείρισης ούτε να είναι δυνατές καθυστερήσεις της έγκρισης για λόγους προστατευτισμού.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε αμοιβαίο κεφάλαιο άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν, αφενός, την εταιρεία διαχείρισης και, αφετέρου, τον κανονισμό του κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα. Σε εταιρεία επενδύσεων άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν, αφενός, τα καταστατικά έγγραφά της και, αφετέρου, την εκλογή του θεματοφύλακα.

2. Σε αμοιβαίο κεφάλαιο άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του εγκρίνουν, αφενός, την επιλογή εταιρείας διαχείρισης για τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ και, αφετέρου, τον κανονισμό του κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα. Σε εταιρεία επενδύσεων άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εγκρίνουν, αφενός, τα καταστατικά έγγραφά της και, αφετέρου, την εκλογή του θεματοφύλακα και, όπου απαιτείται, την επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας διαχείρισης για τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εάν ο ΟΣΕΚΑ δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, τότε οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ εγκρίνουν την επιλογή της εταιρείας διαχείρισης για τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ βάσει του άρθρου 5α. Το να έχει τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ μια εταιρεία διαχείρισης με καταστατική έδρα στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ή το να ασκεί ή να έχει μεταβιβάσει η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης οποιαδήποτε δραστηριότητα στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων δεν πληροί τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων III και V, αντιστοίχως.

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν:

 

(α) οι εν λόγω αρχές κρίνουν ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου V· ή

 

(β) η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει λάβει άδεια να λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος καταγωγής της.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, η εταιρεία διαχείρισης ή, όπου απαιτείται, η εταιρεία επενδύσεων, ενημερώνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου των εγγράφων κατά πόσον η επιλογή εγκρίθηκε ή όχι.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν οι διευθύνοντες του θεματοφύλακα δεν παρέχουν εχέγγυα ήθους ή δεν διαθέτουν επαρκή πείρα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, κοινοποιούνται πάραυτα στις αρμόδιες αρχές τα ονόματα των διευθυνόντων του θεματοφύλακα και παντός διαδόχου αυτών.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν οι διευθύνοντες του θεματοφύλακα δεν παρέχουν εχέγγυα ήθους ή δεν διαθέτουν επαρκή πείρα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, κοινοποιούνται πάραυτα στις αρμόδιες αρχές τα ονόματα των διευθυνόντων του θεματοφύλακα και παντός διαδόχου αυτών.

Αιτιολόγηση

Πραγματικά κοινή αγορά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει αυτή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διαμεθοριακά.

Δεν πρέπει να επιτρέπονται οι διακρίσεις για λόγους εθνικότητας της εταιρείας διαχείρισης ούτε να είναι δυνατές καθυστερήσεις της έγκρισης για λόγους προστατευτισμού.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας σε έναν ΟΣΕΚΑ ο οποίος εμποδίζεται νομικώς (π.χ. βάσει διάταξης του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων του) να διαθέτει τα μερίδιά του στην αγορά του κράτους μέλους καταγωγής του.

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας σε έναν ΟΣΕΚΑ ο οποίος εμποδίζεται νομικώς (π.χ. βάσει διάταξης του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων του) να διαθέτει τα μερίδιά του στην αγορά του κράτους μέλους καταγωγής του.

Αιτιολόγηση

Πραγματικά κοινή αγορά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει αυτή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διαμεθοριακά.

Δεν πρέπει να επιτρέπονται οι διακρίσεις για λόγους εθνικότητας της εταιρείας διαχείρισης ούτε να είναι δυνατές καθυστερήσεις της έγκρισης για λόγους προστατευτισμού.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κάθε αντικατάσταση της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα, καθώς και κάθε τροποποίηση του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας επενδύσεων, υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων αρχών.

5. Κάθε αντικατάσταση της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα, καθώς και κάθε τροποποίηση του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας επενδύσεων, υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Αιτιολόγηση

Πραγματικά κοινή αγορά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει αυτή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διαμεθοριακά.

Δεν πρέπει να επιτρέπονται οι διακρίσεις για λόγους εθνικότητας της εταιρείας διαχείρισης ούτε να είναι δυνατές καθυστερήσεις της έγκρισης για λόγους προστατευτισμού.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση εξ αποστάσεως ή με ηλεκτρονικά μέσα σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε ό,τι αφορά τη σύσταση και λειτουργία ενός ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες τουλάχιστον σε μία γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στο πεδίο των διεθνών χρηματαγορών, παρέχονται κατά τρόπο σαφή και μη επιδεχόμενο παρανοήσεις, και ενημερώνονται συνεχώς.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

1. Η εταιρεία διαχείρισης που προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος, οφείλει να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τα ακόλουθα έγγραφα:

 

(α) την κατά τα άρθρα 20 και 30 γραπτή συμφωνία με τον θεματοφύλακα·

 

(β) πληροφορίες σχετικά με διευθετήσεις μεταβίβασης λειτουργιών διαχείρισης επενδύσεων και διοικητικής διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ·

 

(γ) έκθεση σχετικά με την υιοθετηθείσα διαδικασία διαχείρισης κινδύνων σε ό,τι αφορά τον ειδικό τύπο ΟΣΕΚΑ για τον οποίο έχει ζητηθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας διαχείρισης.

 

Εάν μια εταιρεία διαχείρισης ήδη διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ ιδίου τύπου στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, αρκεί η απλή μνεία των εγγράφων που έχουν ήδη κατατεθεί.

 

2. Βασιζόμενες στη βεβαίωση που προβλέπουν τα άρθρα 16 και 17, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δύνανται να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της παραγράφου 1 και σχετικά με το κατά πόσον ο τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου για τον οποίο ζητείται έγκριση εμπίπτει στο πεδίο της άδειας που διαθέτει η εταιρεία διαχείρισης. Όπου απαιτηθεί, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης παρέχουν τη γνωμοδότησή τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της αρχικής αίτησης.

 

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δύνανται να απορρίψουν την επιλογή εταιρείας διαχείρισης μόνον εάν:

 

(α) η εταιρεία διαχείρισης δεν πληροί τους κανόνες που τη διέπουν βάσει του άρθρου 17α, ή

 

(β) η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής της να διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ του τύπου για τον οποίο ζητεί άδεια, ή

 

(γ) η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα της παραγράφου 1.

 

Προτού απορρίψουν την αίτηση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ οφείλουν να ερωτήσουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

 

4. Κάθε μεταγενέστερη ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων της παραγράφου 1 πρέπει να κοινοποιείται από την εταιρεία διαχείρισης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας διαχείρισης χρειάζεται προηγούμενη επίσημη άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ. Η άδεια που χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας σε μια εταιρεία διαχείρισης ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

1. Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας διαχείρισης χρειάζεται προηγούμενη επίσημη άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης. Η άδεια που χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας σε μια εταιρεία διαχείρισης ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Πραγματικά κοινή αγορά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει αυτή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διαμεθοριακά.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας στην εταιρεία. Τούτο είναι σύμφωνο με το άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο 20 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταγωγής μιας εταιρείας διαχείρισης θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας, τους οποίους οι εταιρείες διαχείρισης πρέπει πάντοτε να τηρούν όσον αφορά τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της παρούσας οδηγίας.

1. Κάθε κράτος μέλος καταγωγής μιας εταιρείας διαχείρισης θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας, τους οποίους οι εγκεκριμένες σε αυτό το κράτος μέλος εταιρείες διαχείρισης πρέπει πάντοτε να τηρούν όσον αφορά τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να διαθέτει δομή και οργάνωση τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ ή των πελατών από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, μεταξύ δύο πελατών της, μεταξύ ενός πελάτη και ενός ΟΣΕΚΑ ή μεταξύ δύο ΟΣΕΚΑ. Εντούτοις, στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος, οι οργανωτικές ρυθμίσεις δεν πρέπει να αντίκεινται στους κανόνες δεοντολογίας που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος υποδοχής προκειμένου να καλύψει τις συγκρούσεις συμφερόντων.

(β) να διαθέτει δομή και οργάνωση τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ ή των πελατών από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, μεταξύ δύο πελατών της, μεταξύ ενός πελάτη και ενός ΟΣΕΚΑ και μεταξύ δύο ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Οι εταιρείες διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, οι εταιρείες επενδύσεων δημιουργούν τις κατάλληλες διαδικασίες και διευθετήσεις για να διασφαλίσουν τη δέουσα διεκπεραίωση των παραπόνων των επενδυτών, και την άνευ περιορισμών άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών σε περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ. Οι επενδυτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν παράπονα στη δική τους τοπική γλώσσα.

 

Δημιουργούν επίσης τις κατάλληλες διαδικασίες και διευθετήσεις για να διαβιβάζουν πληροφορίες όταν αυτό ζητείται από το κοινό ή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα εφαρμογής τα οποία διευκρινίζουν τις διαδικασίες και διευθετήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθώς και τις δομές και οργανωτικές απαιτήσεις για την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107, παράγραφος 2.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες διαχείρισης να αναθέτουν σε τρίτους, με σκοπό την αποδοτικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τη διεξαγωγή για λογαριασμό τους μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητές τους, πρέπει να πληρούνται όλες οι εξής προϋποθέσεις:

1. Όταν το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να αναθέτουν σε τρίτους, με σκοπό την αποδοτικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τη διεξαγωγή για λογαριασμό τους μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητές τους, πρέπει να πληρούνται όλες οι εξής προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Πραγματικά κοινή αγορά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει αυτή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διαμεθοριακά.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) η αρμόδια αρχή ενημερώνεται δεόντως,

(α) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνονται δεόντως από την εταιρεία διαχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διαβιβάζουν αμέσως τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Αιτιολόγηση

Πραγματικά κοινή αγορά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει αυτή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διαμεθοριακά.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) τα ενημερωτικά δελτία των ΟΣΕΚΑ αναφέρουν τις λειτουργίες που επετράπη στην εταιρεία διαχείρισης να αναθέσει.

(i) τα ενημερωτικά δελτία των ΟΣΕΚΑ αναφέρουν τις λειτουργίες που από το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επετράπη στην εταιρεία διαχείρισης να αναθέσει.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή οφείλει να εγκρίνει μέτρα εφαρμογής με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία διαχείρισης εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, και ειδικότερα να διασφαλιστεί ότι:

 

(α) θα καθοριστούν τα μέτρα που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα λάβουν οι εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να διαχειρίζονται και/ή να δημοσιοποιούν συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς και ότι θα θεσπιστούν τα κατάλληλα κριτήρια για τον προσδιορισμό των τύπων σύγκρουσης συμφερόντων των οποίων η ύπαρξη θα μπορούσε να ζημιώσει τα συμφέροντα του ΟΣΕΚΑ·

 

(β) θα καθοριστούν τα κατάλληλα κριτήρια για μια έντιμη και θεμιτή λειτουργία, με την ενδεδειγμένη επαγγελματική επάρκεια, προσοχή και επιμέλεια, προς το μέγιστο συμφέρον του ΟΣΕΚΑ·

 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107, παράγραφος 2.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν μια τέτοια εταιρεία διαχείρισης προτείνει να διαθέσει στην αγορά τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ του οποίου αυτή η ίδια ή μέσω τρίτου έχει τη διαχείριση σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να προτείνει την άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η εμπορική αυτή δραστηριότητα υπόκειται μόνο στις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΧΙ.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Με την προϋπόθεση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, ένας ΟΣΕΚΑ είναι ελεύθερος να ορίσει μια εταιρεία διαχείρισης ή να τεθεί υπό τη διαχείρισή της, εφόσον αυτή έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης συμμορφώνεται προς:

 

(α) τις διατάξεις του άρθρου 16 ή του άρθρου 17·

 

(β) τις διατάξεις των άρθρων 17α και 5α.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εκτός από την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 6 και 7, κάθε εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της.

1. Εκτός από την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 6 και 7, κάθε εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για να ασκεί τη δραστηριότητα για την οποία αυτή έχει λάβει άδεια, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επισυνάπτουν στα έγγραφα βεβαίωση που αναφέρει ότι η εταιρεία διαχείρισης έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, καθώς και περιγραφή του πεδίου αναφοράς της άδειας της εταιρείας διαχείρισης και λεπτομέρειες όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει χορηγηθεί στην εταιρεία άδεια διαχείρισης.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Οι υπηρεσίες που παρέχει υποκατάστημα της εταιρείας διαχείρισης συμμορφώνονται με τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 14.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3β. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης είναι υπεύθυνες να εποπτεύουν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3a.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος μιας εταιρείας διαχείρισης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οργανώνουν την εποπτεία της εταιρείας διαχείρισης και, εφόσον είναι αναγκαίο, γνωστοποιούν τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων των άρθρων 86 και 87 που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης και των εφαρμοστέων κανόνων δεοντολογίας, στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) και υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων και θεματοφύλακα, βάσει των οποίων, για λόγους γενικού συμφέροντος, πρέπει να ασκούνται οι δραστηριότητες αυτές στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης.

4. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος μιας εταιρείας διαχείρισης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οργανώνουν την εποπτεία της συμμόρφωσης της εταιρείας διαχείρισης με τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης σε περίπτωση μεταβολής του πεδίου αναφοράς της άδειας της εταιρείας διαχείρισης ή των λεπτομερειών όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει χορηγηθεί στην εταιρεία άδεια διαχείρισης.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ασκήσει, για πρώτη φορά, τις δραστηριότητές της στο έδαφος άλλου κράτους μέλους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής:

1. Η εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ασκήσει, για πρώτη φορά, τις δραστηριότητες για τις οποίες της έχει χορηγηθεί άδεια στο έδαφος άλλου κράτους μέλους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής:

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εταιρεία διαχείρισης μπορεί πλέον να αρχίσει δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, κατά παρέκκλιση εκ των διατάξεων του άρθρου 88.

Η εταιρεία διαχείρισης μπορεί πλέον να αρχίσει δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, κατά παρέκκλιση εκ των διατάξεων του κεφαλαίου XI.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που εταιρεία διαχείρισης επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επισυνάπτουν στα έγγραφα βεβαίωση που αναφέρει ότι η εταιρεία διαχείρισης έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, καθώς και περιγραφή του πεδίου αναφοράς της άδειας της εταιρείας διαχείρισης και λεπτομέρειες όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει χορηγηθεί στην εταιρεία άδεια διαχείρισης.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Αν είναι αναγκαίο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης υποδεικνύουν, μετά την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στην εταιρεία διαχείρισης τους όρους, περιλαμβανομένων των τηρητέων κανόνων δεοντολογίας σε περίπτωση παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) και υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων και θεματοφύλακα, που πρέπει να τηρεί η εταιρεία διαχείρισης στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, για λόγους γενικού συμφέροντος.

3. Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία διαχείρισης στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών συμμορφώνονται προς τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου των πληροφοριών που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, πριν γίνει η μεταβολή αυτή, ώστε οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης να μπορέσουν, ενδεχομένως, να υποδείξουν στην εταιρεία οποιεσδήποτε μεταβολές ή προσθήκες στις πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου των πληροφοριών που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, πριν γίνει η μεταβολή αυτή. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης επικαιροποιούν τις πληροφορίες που περιέχονται στη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης σε περίπτωση μεταβολής του πεδίου αναφοράς της άδειας της εταιρείας διαχείρισης ή των λεπτομερειών όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ για τους οποίους έχει χορηγηθεί στην εταιρεία άδεια διαχείρισης.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η εταιρεία διαχείρισης υπόκειται επίσης στη διαδικασία κοινοποίησης που ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 4, όταν αναθέτει σε τρίτους τη διάθεση των μεριδίων στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης.

διαγράφεται

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

1. Μία εταιρεία διαχείρισης που παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή με την ίδρυση υποκαταστήματος συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, που αφορούν την οργάνωση της εταιρείας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, κανόνων προληπτικής εποπτείας, διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 και υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων εκ μέρους της εταιρείας διαχείρισης. Οι εν λόγω κανόνες δεν είναι αυστηρότεροι από τους κανόνες που εφαρμόζονται στις εταιρείες διαχείρισης που ασκούν τις δραστηριότητές τους μόνο στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τους κανόνες που αναφέρονται με την παράγραφο 1.

 

3. Μία εταιρεία διαχείρισης που παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή με την ίδρυση υποκαταστήματος συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, που αφορούν τη σύσταση και τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ, που συγκεκριμένα είναι οι κανόνες που εφαρμόζονται για:

 

(α) τη σύσταση και αδειοδότηση του ΟΣΕΚΑ·

 

(β) την έκδοση και εξαγορά μεριδίων και μετοχών·

 

(γ) την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μεριδιούχων·

 

(δ) τις επενδυτικές πολιτικές και όρια, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού της συνολικής έκθεσης και μόχλευσης·

 

(ε) τους περιορισμούς στη δανειοληψία, τη δανειοδοσία και τις ακάλυπτες πωλήσεις·

 

(στ) την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τη λογιστική των ΟΣΕΚΑ·

 

(ζ) τον υπολογισμό της τιμής έκδοσης και/ή της τιμής εξαγοράς·

 

(η) τη διανομή ή επανεπένδυση των εσόδων·

 

(θ) τις υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ σε θέματα πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά το φυλλάδιο, τις βασικές πληροφορίες προς τον επενδυτή και τις τακτικές εκθέσεις

 

(ι) την εμπορική διάθεση ή τη διανομή των μεριδίων·

 

(ια) τις σχέσεις με τους μεριδιούχους·

 

ιβ) τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση του ΟΣΕΚΑ·

 

ιγ) την εκκαθάριση και τη διάλυση του ΟΣΕΚΑ.

 

ιδ) το περιεχόμενο και τη μορφή του καταλόγου των μεριδιούχων.

 

4. Η εταιρεία διαχείρισης συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα, και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο, οι οποίες συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.

 

5. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις παραγράφους 3 και 4.

 

6. Η εταιρεία διαχείρισης αποφασίζει και είναι υπεύθυνη για τις ρυθμίσεις και την οργανωτική απόφαση που είναι αναγκαίες ούτως ώστε η εταιρεία διαχείρισης να είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία του ΟΣΕΚΑ και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο φυλλάδιο.

 

7. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της επάρκειας των ρυθμίσεων και της οργάνωσης της εταιρείας διαχείρισης ούτως ώστε η εταιρεία διαχείρισης να είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία όλων των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

 

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε εταιρεία διαχείρισης που έχει αδειοδοτηθεί σε ένα κράτος μέλος δεν υπόκειται σε οιαδήποτε συμπληρωματική απαίτηση που έχει θεσπιστεί στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ όσον αφορά θέματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 - παράγραφος 2 -εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους βάσει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη υποδοχής μιας εταιρείας διαχείρισης μπορούν να απαιτούν από τα υποκαταστήματα εταιρειών διαχείρισης να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες που απαιτούν για τον σκοπό αυτό και από τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης.

διαγράφεται

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 -παράγραφος 2- εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποδοχής μιας εταιρείας διαχείρισης μπορούν να απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης που ασκούν δραστηριότητες στο έδαφός τους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα εκεί ισχύοντα πρότυπα, μολονότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν μπορούν να είναι αυστηρότερες από εκείνες τις οποίες το ίδιο κράτος μέλος επιβάλλει σε εγκατεστημένες εταιρείες διαχείρισης για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα ίδια πρότυπα.

Τα κράτη μέλη υποδοχής μιας εταιρείας διαχείρισης μπορούν να απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης που ασκούν δραστηριότητες στο έδαφός τους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή με την εγκατάσταση υποκαταστήματος, να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τους εκεί ισχύοντες κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν μπορούν να είναι αυστηρότερες από εκείνες τις οποίες το ίδιο κράτος μέλος επιβάλλει σε εγκατεστημένες εταιρείες διαχείρισης για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα ίδια πρότυπα.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μιας εταιρείας διαχείρισης, εάν διαπιστώσουν ότι μια εταιρεία διαχείρισης που έχει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός του δεν τηρεί τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στο εν λόγω κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνες της παρούσας οδηγίας οι οποίες αναθέτουν εξουσίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, απαιτούν από την εταιρεία διαχείρισης να παύσει την αντικανονική της συμπεριφορά.

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μιας εταιρείας διαχείρισης, εάν διαπιστώσουν ότι μια εταιρεία διαχείρισης που έχει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός του δεν τηρεί κάποιον από τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, απαιτούν από την εταιρεία διαχείρισης να παύσει την αντικανονική της συμπεριφορά και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 -παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή μη εφαρμογής τους στο υπόψη κράτος μέλος, η εταιρεία διαχείρισης εξακολουθεί να παραβαίνει τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το τελευταίο μπορεί, αφού ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη ή τον κολασμό νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, να απαγορεύσει στην εν λόγω εταιρεία διαχείρισης την πραγματοποίηση περαιτέρω συναλλαγών στο έδαφός του. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο έδαφός τους, να μπορούν να επιδίδονται στις εταιρείες διαχείρισης τα αναγκαία έγγραφα για τη λήψη των μέτρων αυτών.

5. Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή μη εφαρμογής τους στο υπόψη κράτος μέλος, η εταιρεία διαχείρισης εξακολουθεί να παραβαίνει τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το τελευταίο μπορεί, αφού ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 93 και 94, για την πρόληψη ή τον κολασμό νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, να απαγορεύσει στην εν λόγω εταιρεία διαχείρισης την πραγματοποίηση περαιτέρω συναλλαγών στο έδαφός του. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο έδαφός τους, να μπορούν να επιδίδονται στις εταιρείες διαχείρισης τα αναγκαία έγγραφα για τη λήψη των μέτρων αυτών. Σε περίπτωση που η υπηρεσία που παρέχεται στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης αφορά διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ, το κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία διαχείρισης να διακόψει τη διαχείριση του εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 -παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 δεν θίγουν τις εξουσίες των κρατών μελών υποδοχής μιας εταιρείας διαχείρισης όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ή τον κολασμό παρατυπιών που διαπράττονται στο έδαφός τους και είναι αντίθετες με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις οι οποίες θεσπίζονται για λόγους γενικού συμφέροντος. Αυτό συνεπάγεται και τη δυνατότητα να απαγορεύουν στις ενεχόμενες εταιρείες διαχείρισης νέες συναλλαγές στο έδαφός τους.

διαγράφεται

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 -παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4, 5 ή 6 για την επιβολή κυρώσεων ή περιορισμών στις δραστηριότητες μιας εταιρείας διαχείρισης είναι δεόντως αιτιολογημένο και ανακοινώνεται στην ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης. Κάθε τέτοιο μέτρο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής προσφυγής στο κράτος μέλος το οποίο έλαβε το μέτρο αυτό.

7. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 για την επιβολή μέτρων ή κυρώσεων είναι δεόντως αιτιολογημένο και ανακοινώνεται στην ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης. Κάθε τέτοιο μέτρο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής προσφυγής στο κράτος μέλος το οποίο έλαβε το μέτρο αυτό.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 -παράγραφος 9 -εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνονται και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν την ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης να πραγματοποιήσει άλλες συναλλαγές στο έδαφός του και για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των επενδυτών.

9. Πριν από την ανάκληση της άδειας της εταιρείας διαχείρισης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των επενδυτών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αποφάσεις που απαγορεύουν στην ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης να πραγματοποιήσει άλλες συναλλαγές στο έδαφός του και που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των επενδυτών.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 -παράγραφος 10 -εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες ελήφθησαν αρνητικές αποφάσεις βάσει του άρθρου 16 ή μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

10. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες ελήφθησαν αρνητικές αποφάσεις βάσει των άρθρων 5α και 16 ή μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο θεματοφύλακας πρέπει, είτε να έχει την καταστατική έδρα του στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της η εταιρία διαχείρισης, είτε να είναι εκεί εγκατεστημένος εφόσον έχει την καταστατική έδρα του σε άλλο κράτος μέλος.

1. Ο θεματοφύλακας είτε έχει την καταστατική έδρα του στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, είτε είναι εκεί εγκατεστημένος, στην περίπτωση που έχει την καταστατική έδρα του σε άλλο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Πραγματικά κοινή αγορά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει αυτή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διαμεθοριακά.

Αποτελεί σημαντική διασφάλιση να παραμένει ο θεματοφύλακας στο ίδιο κράτος μέλος όπως η έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο. Παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

2. Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο στους κανόνες περί προληπτικής εποπτείας και σε συνεχή έλεγχο. Παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Ο θεματοφύλακας θεσπίζει διαδικασίες που παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τη δυνατότητα να λαμβάνουν, εφόσον το ζητήσουν, όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο θεματοφύλακας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν τη συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3β. Σε περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακας συνάπτει με την εταιρεία διαχείρισης έγγραφη συμφωνία η οποία ρυθμίζει τη ροή πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αυτή να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρα 19 και σε άλλα νομοθετήματα, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις που αφορούν τους θεματοφύλακες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3γ. Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο θεματοφύλακας προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, όσον αφορά έναν ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείριση εταιρείας διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στις τυποποιημένες συμφωνίες που χρησιμοποιεί ο θεματοφύλακας και η εταιρεία διαχείρισης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3a.

 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107, παράγραφος 2.

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο αιτών ενημερώνεται εντός έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης άδειας λειτουργίας, για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας. Η άρνηση χορήγησης αιτιολογείται δεόντως.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία επενδύσεων δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, η εταιρεία επενδύσεων ενημερώνεται, εντός έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση την απόρριψη της άδειας. Η άρνηση χορήγησης αιτιολογείται δεόντως.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο θεματοφύλακας πρέπει, είτε να έχει την καταστατική έδρα του στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της η εταιρία επενδύσεων, είτε να είναι εκεί εγκατεστημένος, στην περίπτωση που έχει την καταστατική έδρα του σε άλλο κράτος μέλος.

1. Ο θεματοφύλακας πρέπει, είτε να έχει την καταστατική έδρα του στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, είτε να είναι εκεί εγκατεστημένος, στην περίπτωση που έχει την καταστατική έδρα του σε άλλο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Πραγματικά κοινή αγορά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων μπορούν να μεταφερθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει αυτή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διαμεθοριακά.

Αποτελεί σημαντική διασφάλιση να παραμένει ο θεματοφύλακας στο ίδιο κράτος μέλος όπως η έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο. Παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

2. Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο στους κανόνες περί προληπτικής εποπτείας και σε συνεχή έλεγχο.

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Ο θεματοφύλακας θεσπίζει διαδικασίες που παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τη δυνατότητα να λαμβάνουν, εφόσον το ζητήσουν, όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο θεματοφύλακας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν τη συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3β. Σε περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακας συνάπτει με την εταιρεία διαχείρισης έγγραφη συμφωνία η οποία ρυθμίζει τη ροή πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αυτή να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 29 της παρούσας οδηγίας και σε άλλα νομοθετήματα, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις που αφορούν τους θεματοφύλακες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3γ. Η Επιτροπή εγκρίνει μέτρα εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο θεματοφύλακας προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, όσον αφορά έναν ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείριση εταιρείας διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στις τυποποιημένες συμφωνίες που χρησιμοποιεί ο θεματοφύλακας και η εταιρεία διαχείρισης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3a. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107, παράγραφος 2.

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, στο εξής αναφερόμενες ως "συγχωνεύσεις":

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «συγχωνεύσεις» νοούνται:

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, υπό την επιφύλαξη των όρων του παρόντος τμήματος και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασης των ΟΣΕΚΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, επιτρέπουν συγχωνεύσεις μεταξύ:

1. Τα κράτη μέλη, υπό την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κεφαλαίου και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασης των ΟΣΕΚΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, επιτρέπουν διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εγχώριες συγχωνεύσεις όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις τεχνικές συγχωνεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 34.

(α) ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους·

2. Για τον σκοπό της παρούσας οδηγίας ως διασυνοριακή συγχώνευση νοείται:

(β) ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους και ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος άλλων κρατών μελών.

(α) μια συγχώνευση ΟΣΕΚΑ εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη· και

 

(β) μια συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος σε νεοσυσταθέντα ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος.

 

Οι τεχνικές συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ.

 

3. Για τον σκοπό της παρούσας οδηγίας, ως εγχώρια συγχώνευση νοείται η συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος όταν τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους ΟΣΕΚΑ έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 88. Οι τεχνικές συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται για τις εγχώριες συγχωνεύσεις πρέπει να επιτρέπονται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) το κοινό σχέδιο της προτεινόμενης συγχώνευσης, δεόντως εγκεκριμένο από τα αρμόδια διευθυντικά ή διοικητικά όργανα του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

(α) το κοινό σχέδιο της προτεινόμενης συγχώνευσης, δεόντως εγκεκριμένο από τον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ και τον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ·

Τροπολογία  97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) πιστοποιητικό εκδοθέν από τους θεματοφύλακες του απορροφούμενου και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, με το οποίο βεβαιώνουν ότι έχουν επαληθεύσει τη συμμόρφωση του κοινού σχεδίου της προτεινόμενης συγχώνευσης προς την παρούσα οδηγία και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ, και στο οποίο αναφέρουν τα συμπεράσματά τους επ’ αυτού·

(γ) δήλωση από κάθε έναν από τους θεματοφύλακες του απορροφούμενου και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, με το οποίο βεβαιώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 38, ότι έχουν επαληθεύσει τα στοιχεία που ορίζονται στα στοιχεία (α), (στ) και (ζ) του άρθρου 37, παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ·

Τροπολογία  98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) τις πληροφορίες τις οποίες σκοπεύει να παράσχει στους μεριδιούχους του σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση.

(δ) τις πληροφορίες τις οποίες ο απορροφούμενος και ο απορροφών ΟΣΑΚΕ σκοπεύουν να παράσχουν στους μεριδιούχους τους σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση.

Τροπολογία  99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υπό μορφή ώστε τόσο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ όσο και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ να είναι σε θέση να τις αναγνώσουν στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του αντίστοιχου κράτους μέλους, ή σε γλώσσα που αποδέχονται οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία  100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ εξετάζουν τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους τόσο του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ και, στο πλαίσιο αυτό, διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν κρίνουν ότι ο δυνητικός αντίκτυπος της προτεινόμενης συγχώνευσης για τους μεριδιούχους του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ είναι αμελητέος.

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ διαβιβάζουν πάραυτα αντίγραφο των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ εξετάζουν, αντιστοίχως, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσον παρέχεται στους μεριδιούχους η δέουσα ενημέρωση.

Τροπολογία  101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ το κρίνουν αναγκαίο, μπορούν να απαιτήσουν αποσαφήνιση των πληροφοριών προς τους μεριδιούχους του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ.

Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ή απορροφούντος ΟΣΕΚΑ το κρίνουν αναγκαίο, μπορούν να απαιτήσουν αποσαφήνιση των πληροφοριών προς τους μεριδιούχους του απορροφούμενου ή του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ αντιστοίχως.

Τροπολογία  102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ αποφασίσουν ότι η προτεινόμενη συγχώνευση ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους μεριδιούχους του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, οι οποίες απαιτούν να παρασχεθούν στους μεριδιούχους του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, είτε ότι θεωρούν ικανοποιητικές τις πληροφορίες που πρόκειται να διαβιβαστούν στους μεριδιούχους του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, είτε ότι ζήτησαν από τον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ να αποσαφηνίσει τις εν λόγω πληροφορίες. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί ούτε να διακοπεί ούτε να παραταθεί.

Τροπολογία  103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 - παράγραφος 4 - εδάφιο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) αφού έχουν εξετάσει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους, σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ικανοποιητικές τις πληροφορίες που προτείνεται να παρασχεθούν στους μεριδιούχους του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ.

(γ) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, αντιστοίχως, θεωρούν ικανοποιητικές τις πληροφορίες που προτείνεται να παρασχεθούν στους μεριδιούχους, ή ότι δεν διετυπώθη δυσαρέσκεια εκ μέρους των αρμοδίων αρχών του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παραγράφου 3.

Τροπολογία  104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν τον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ, εντός το αργότερο 30 ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, αν έχει επιτραπεί ή όχι η συγχώνευση.

5. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν τον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ, εντός το αργότερο 30 ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, όπως προβλέπεται στην παράγραφος 2, αν έχει επιτραπεί ή όχι η συγχώνευση.

Τροπολογία  105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες, η περίοδος εκτίμησης δεν είναι δυνατόν ούτε να διακοπεί ούτε να παραταθεί. Παρόμοιες αιτήσεις για περαιτέρω πληροφορίες είναι αιτιολογημένες, αναλογικές και εύλογες.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την χορήγηση άδειας για συγχώνευση πρέπει να διατυπωθούν με σαφήνεια έτσι ώστε να αποφεύγονται περιττές διακοπές ή καθυστερήσεις.

Τροπολογία  106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 - παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 52, παράγραφος 1, να προβλέπουν παρέκκλιση από το κεφάλαιο VII για τον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση συγχώνευσης, τα συγχωνευόμενα χαρτοφυλάκια ίσως χρειάζονται αναδιάρθρωση προκειμένου να συμμορφωθούν με τις επενδυτικές πολιτικές που ορίζονται στο κεφάλαιο VII. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι δυνατή μια περίοδος παρέκκλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 52(1) για τα νεοϊδρυόμενα αμοιβαία κεφάλαια ώστε να υπάρχει περιθώριο για την απαραίτητη αναδιάταξη περιουσιακών στοιχείων.

Τροπολογία  107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ να καταρτίσουν κοινό σχέδιο συγχώνευσης.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ και τον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ να καταρτίσουν κοινό σχέδιο συγχώνευσης.

Τροπολογία  108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κοινό σχέδιο συγχώνευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Το κοινό σχέδιο συγχώνευσης περιγράφει τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία  109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)        τον αναμενόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους τόσο του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

(γ) τον αναμενόμενο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής μεταχείρισης, της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους τόσο του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

Τροπολογία  110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) τα κριτήρια που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, του παθητικού, κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

(δ) τα κριτήρια που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, του παθητικού, κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1·

Τροπολογία  111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στα) τους κανόνες που εφαρμόζονται αντιστοίχως για τη μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και την ανταλλαγή μεριδίων·

Τροπολογία  112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

(ζ) σε περίπτωση συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 34 στοιχείο β), τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα του νεοσυσταθέντος απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

Τροπολογία  113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν τη συμπερίληψη οιωνδήποτε πρόσθετων πληροφοριών στο κοινό σχέδιο κανονισμού συγχωνεύσεων.

Τροπολογία  114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους θεματοφύλακες του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ να επαληθεύουν τη συμμόρφωση του κοινού σχεδίου συγχώνευσης προς την παρούσα οδηγία και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους θεματοφύλακες του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ να επαληθεύουν τα στοιχεία που περιγράφονται στα στοιχεία (α), (στ) και (ζ), του άρθρου 37 παράγραφος 1 προς την παρούσα οδηγία και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν να επικυρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία από ανεξάρτητο ελεγκτή, εγκεκριμένο σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:

1. Η νομοθεσία των κρατών μελών καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ αναθέτουν είτε σε θεματοφύλακα είτε σε ανεξάρτητο ελεγκτή, εγκεκριμένο σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την επικύρωση των ακολούθων:

Τροπολογία  116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τα κριτήρια που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, του παθητικού, κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

(α) τα κριτήρια που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, του παθητικού, κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1·

Τροπολογία  117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(αα) ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή μετρητών ανά μερίδιο·

Τροπολογία  118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής.

(β) τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής καθώς και την πραγματική σχέση ανταλλαγής που καθορίζεται την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι νόμιμοι ελεγκτές του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ ή του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ θεωρούνται ανεξάρτητοι ελεγκτές, για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

2. Οι νόμιμοι ελεγκτές του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ ή ο νόμιμος ελεγκτής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ θεωρούνται ανεξάρτητοι ελεγκτές, για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

Τροπολογία  120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους τόσο του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ.

3. Αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, ή, ανάλογα με την περίπτωση, του θεματοφύλακα, διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους τόσο του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, καθώς και στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία  121

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον ή τους απορροφούμενους ΟΣΕΚΑ να παρέχουν στους μεριδιούχους τους ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν απόφαση, έχοντας πλήρη γνώση του αντικτύπου της πρότασης στην επένδυσή τους.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον ή τους απορροφούμενους και τον ή τους απορροφούντες ΟΣΕΚΑ να παρέχουν στους αντίστοιχους μεριδιούχους τους ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι αντίστοιχοι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να έχουν τεκμηριωμένη άποψη για τον αντίκτυπο της πρότασης στην επένδυσή τους.

Τροπολογία  122

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ απαιτούν από τον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ να παρέχει στους μεριδιούχους του ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, εάν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία  123

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες παρέχονται στους μεριδιούχους μόνον αφότου οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ επιτρέψουν την προτεινόμενη συγχώνευση, βάσει του άρθρου 36.

3. Οι πληροφορίες παρέχονται στους μεριδιούχους τόσο του απορροφούμενου όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ μόνον αφότου οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ επιτρέψουν την προτεινόμενη συγχώνευση, βάσει του άρθρου 36.

Τροπολογία  124

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παρέχονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης των μεριδιούχων, που αναφέρεται στο άρθρο 41, ή, εάν δεν προβλέπεται γενική συνέλευση των μεριδιούχων βάσει του εθνικού δικαίου, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης.

Παρέχονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την τελευταία ημερομηνία για την αίτηση εξαγοράς ή εξόφλησης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, που αναφέρεται στο άρθρο 44.

Τροπολογία  125

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν απόφαση, έχοντας πλήρη γνώση του αντικτύπου της στην επένδυσή τους, και να ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 41 και 42.

4. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους τόσο του απορροφούμενου όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν απόφαση, έχοντας πλήρη γνώση του αντικτύπου της στην επένδυσή τους, και να ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 41 και 42.

Τροπολογία  126

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία  127

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) το πλαίσιο και την αιτιολόγηση της προτεινόμενης συγχώνευσης·

(α) το πλαίσιο και την αιτιολόγηση για την προτεινόμενη συγχώνευση·

Τροπολογία  128

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των όποιων σημαντικών διαφορών όσον αφορά την επενδυτική πολιτική και στρατηγική, το κόστος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την περιοδική υποβολή εκθέσεων, καθώς και την ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης ανά μερίδιο·

(β) τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των όποιων σημαντικών διαφορών όσον αφορά την επενδυτική πολιτική και στρατηγική, το κόστος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την περιοδική υποβολή εκθέσεων, καθώς και την ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης ανά μερίδιο και, ανάλογα με την περίπτωση, σαφή προειδοποίηση των επενδυτών περί πιθανής αλλαγής της φορολογικής τους μεταχείρισης μετά τη συγχώνευση.

Τροπολογία  129

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) τα όποια ειδικά δικαιώματα έχουν οι μεριδιούχοι όσον αφορά την προτεινόμενη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, του δικαιώματος να λαμβάνουν αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, κατόπιν αιτήσεως, και του δικαιώματος να ζητούν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, όπως ορίζεται στο άρθρο 42·

(γ) τα όποια ειδικά δικαιώματα έχουν οι μεριδιούχοι όσον αφορά την προτεινόμενη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, του δικαιώματος να λαμβάνουν αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή ή του θεματοφύλακα, κατόπιν αιτήσεως, και του δικαιώματος να ζητούν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 και την τελευταία ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος αυτού·

Τροπολογία  130

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)        τις συναφείς διαδικαστικές πτυχές και την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

(δ) τις συναφείς διαδικαστικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας για τη μεταφορά μεριδίων, και την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

Τροπολογία  131

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Εάν έχει γίνει κοινοποίηση στον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, στον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 88, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, του κράτους μέλους υποδοχής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές τους. Υπεύθυνος για τη μετάφραση είναι ο ΟΣΕΚΑ που οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες. Η μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών στο πρωτότυπο.

5. Εάν έχει γίνει κοινοποίηση στον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ ή στον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 88, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του. Υπεύθυνος για τη μετάφραση αυτή είναι ο ΟΣΕΚΑ που οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες. Η μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών στο πρωτότυπο.

Τροπολογία  132

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, απαιτείται έγκριση των συγχωνεύσεων μεταξύ των ΟΣΕΚΑ από τους μεριδιούχους, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε για την έγκριση αυτή να μην απαιτείται περισσότερο από το 75% των ψήφων των ψηφισάντων μεριδιούχων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

Σε περίπτωση που, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, απαιτείται έγκριση των συγχωνεύσεων μεταξύ των ΟΣΕΚΑ από τους μεριδιούχους, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε για την έγκριση αυτή να μην απαιτείται περισσότερο από το 75% των ψήφων των ψηφισάντων μεριδιούχων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση. Η εν λόγω έγκριση είναι δεσμευτική για όλους τους μεριδιούχους.

Αιτιολόγηση

Μια απόφαση της πλειοψηφίας είναι δεσμευτική για όλους τους μεριδιούχους.

Τροπολογία  133

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενης απαρτίας, προβλεπόμενης στην εθνική νομοθεσία.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενης απαρτίας, προβλεπόμενης στην εθνική νομοθεσία. Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν αυστηρότερες διατάξεις ως προς το θέμα της απαρτίας για διασυνοριακές συγχωνεύσεις από ό,τι για τις εγχώριες. Επιπλέον, δεν επιβάλλουν αυστηρότερες διατάξεις ως προς το θέμα της απαρτίας για τις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ από ό,τι για τις εταιρικές συγχωνεύσεις.

Τροπολογία  134

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η νομοθεσία των κρατών μελών προβλέπει ότι οι μεριδιούχοι τόσο του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους ή, εφόσον είναι δυνατόν, τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτική πολιτική, χωρίς επιβάρυνση. Το δικαίωμα αυτό αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που οι μεριδιούχοι του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ ενημερώνονται σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση. Παύει να ισχύει κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης.

1. Η νομοθεσία των κρατών μελών προβλέπει ότι οι μεριδιούχοι τόσο του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση πέραν αυτής που παρακρατεί το κεφάλαιο για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους ή, εφόσον είναι δυνατόν, τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτική πολιτική και τελούν υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας διαχείρισης ή οιασδήποτε άλλης εταιρείας με την οποία η εταιρεία διαχείρισης συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο, ή με σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή. Το δικαίωμα αυτό αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που οι μεριδιούχοι του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ ενημερώνονται σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο 40. Παύει να ισχύει πέντε εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής, που αναφέρεται στο άρθρο 44.

Τροπολογία  135

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τις συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 79 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να ζητούν ή να επιτρέπουν την προσωρινή αναστολή της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναστολή επιβάλλεται για λόγους προστασίας των μεριδιούχων.

2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, για τις συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 79 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να ζητούν ή να επιτρέπουν την προσωρινή αναστολή της εγγραφής, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναστολή επιβάλλεται για λόγους προστασίας των μεριδιούχων.

Τροπολογία  136

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να μην επιβαρύνουν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, τον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ, τον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ ή τους μεριδιούχους τους.

Εκτός από τις περιπτώσεις ΟΣΕΚΑ που τελούν υπό ιδία διαχείριση, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να μην επιβαρύνουν τον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ, τον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ ή τους μεριδιούχους τους.

Τροπολογία  137

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η συγχώνευση αρχίζει να ισχύει μόλις έχουν μεταβιβαστεί όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και, αναλόγως με την περίπτωση, του παθητικού από τον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ στον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ και οι μεριδιούχοι του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ έχουν λάβει μερίδια του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ εις αντάλλαγμα των μεριδίων τους στον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ.

1. Για τις εγχώριες συγχωνεύσεις, οι νομοθεσίες των κρατών μελών καθορίζουν την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η συγχώνευση καθώς και την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής των μεριδίων το απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ με μερίδια του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ και, αναλόγως με την περίπτωση, για τον καθορισμό της σχετικής καθαρής αξίας ενεργητικού για την καταβολή μετρητών.

 

Για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  138

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι θεματοφύλακες του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνοι για την πραγματική μεταβίβαση του ενεργητικού από τον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ στον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ.

διαγράφεται

Τροπολογία  139

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η έναρξη ισχύος της συγχώνευσης δημοσιοποιείται με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ.

3. Η έναρξη ισχύος της συγχώνευσης δημοσιοποιείται με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, και κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία  140

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε η έναρξη ισχύος της συγχώνευσης να δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο τόσο των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ.

διαγράφεται

Τροπολογία  141

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 44α

1. Μια συγχώνευση που πραγματοποιείται όπως ορίζει το στοιχείο (α) του άρθρου 34, έχει τις κάτωθι συνέπειες:

 

(α) όλο το ενεργητικό και το παθητικό του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζεται στον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον θεματοφύλακα του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

 

(β) οι μεριδιούχοι του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ· επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούνται την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει το 10 % της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων τους στον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ·

 

(γ) ο απορροφούμενος ΟΣΕΚΑ παύει να υπάρχει με την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης·

 

2. Μια συγχώνευση που πραγματοποιείται όπως ορίζει το στοιχείο (β) του άρθρου 34, έχει τις κάτωθι συνέπειες:

 

(α) όλο το ενεργητικό και το παθητικό του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζεται στον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον θεματοφύλακα του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

 

(β) οι μεριδιούχοι του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του νεοσύστατου απορροφούντος ΟΣΕΚΑ· επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούνται την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει το 10 % της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων τους στον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ·

 

(γ) ο απορροφούμενος ΟΣΕΚΑ παύει να υπάρχει με την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης·

 

3. Μια συγχώνευση που πραγματοποιείται όπως ορίζει το στοιχείο (γ) του άρθρου 34, έχει τις κάτωθι συνέπειες:

 

(α) το [καθαρό] ενεργητικό του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζεται στον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον θεματοφύλακα του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

 

(β) οι μεριδιούχοι του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

 

(γ) ο απορροφούμενος ΟΣΕΚΑ συνεχίζει να υπάρχει μέχρις ότου εκπληρωθούν όλες οι εκκρεμούσες υποχρεώσεις του.

 

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη θέσπιση διαδικασίας σύμφωνα με την οποία η εταιρεία διαχείρισης του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ διαβεβαιώνει τον θεματοφύλακα του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, των στοιχείων παθητικού. Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, παρέχει την εν λόγω διαβεβαίωση στον θεματοφύλακα του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  142

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις μεθόδους προϋπολογισμού της έκθεσης στον κίνδυνο, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου σε πράξεις με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με την παράγραφο 1, διευκρινίζοντας περαιτέρω τα εξής:

 

(α) κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία διαχείρισης·

 

(β) λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την ακριβή και ανεξάρτητη αξιολόγηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·

 

(γ) λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά το περιεχόμενο και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την κοινοποίηση των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης

 

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τροπολογία  143

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ο οποίος επενδύει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος στοιχείο α), τα άρθρα 45, 47 και 50 και το άρθρο 51 παράγραφος στοιχείο γ), τουλάχιστον 85% του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ (του "κύριου ΟΣΕΚΑ") ή επενδυτικού τμήματός του·

1. Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ, ή επενδυτικό τμήμα του, που έχει άδεια να επενδύσει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος στοιχείο α), τα άρθρα 45, 47 και 50 και το άρθρο 51 παράγραφος στοιχείο γ), τουλάχιστον 85% του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικού τμήματός του (του "κύριου ΟΣΕΚΑ")·

Τροπολογία  144

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και το άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3·

(β) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, που χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και το άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3·

Τροπολογία  145

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), η έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κίνδυνο που διατρέχουν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, υπολογίζεται λαμβανομένων επίσης υπόψη των επενδύσεων του κύριου ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων του κύριου ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα και υποκείμενα στοιχεία τους, κατ’ αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης στο άρθρο 46 παράγραφος 3, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υπολογίζει τη συνολική έκθεσή του όσον αφορά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συνδυάζοντας την άμεση έκθεσή του σύμφωνα με το στοιχείο (β) του πρώτου εδαφίου:

 

(α) είτε με την πραγματική έκθεση κύριου ΟΣΕΚΑ στα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα κατ' αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ·

 

(β) είτε με την εν δυνάμει μέγιστη συνολική έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ στα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό ή την πράξη σύστασης, κατ' αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  146

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ο οποίος:

3. Κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ, ή επενδυτικό τμήμα του, ο οποίος:

Τροπολογία  147

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)        πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ως μεριδιούχο·

(α) πρέπει μεταξύ των μεριδιούχων του να έχει τουλάχιστον έναν τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ·

Τροπολογία  148

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.        Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 3 στοιχείο β), εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ έχει τουλάχιστον δύο τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ ως μεριδιούχους, δεν υποχρεούται να συγκεντρώνει κεφάλαια από άλλους επενδυτές.

4. Ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις για έναν κύριο ΟΣΕΚΑ:

 

(α) εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ έχει τουλάχιστον δύο τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ ως μεριδιούχους, το άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (α) και το άρθρο 2 στοιχείο (β) δεν έχουν εφαρμογή, επομένως ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει την επιλογή να συγκεντρώνει κεφάλαια από άλλους επενδυτές·

εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ συγκεντρώνει κεφάλαια μόνον από έναν ή περισσότερους τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένος, δεν εφαρμόζεται το κεφάλαιο XI, ούτε το άρθρο 103 παράγραφος 1.

(β) εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ συγκεντρώνει κεφάλαια μόνον από έναν ή περισσότερους τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένος, δεν εφαρμόζεται το κεφάλαιο XI, ούτε το άρθρο 103 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση μεταξύ του εδαφίου 1 και του εδαφίου 2. Το περιεχόμενο δεν αλλάζει.

Τροπολογία  149

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε έναν συγκεκριμένο κύριο ΟΣΕΚΑ να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε έναν συγκεκριμένο κύριο ΟΣΕΚΑ που υπερβαίνει το όριο το οποίο εφαρμόζεται με βάση το άρθρο 50(1) για τις επενδύσεις σε άλλους ΟΣΕΚΑ να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  150

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ασκούσε ήδη δραστηριότητες ως ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ως τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ για διαφορετικό κύριο ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνεται, εντός το αργότερο 15 ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, αν οι αρμόδιες αρχές ενέκριναν την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

2. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνεται, εντός το αργότερο 15 εργασίμων ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, αν οι αρμόδιες αρχές ενέκριναν την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  151

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.        Στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χορηγούν έγκριση, εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακάς του και ο ελεγκτής του, καθώς και ο κύριος ΟΣΕΚΑ, πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τα ακόλουθα έγγραφα:

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ χορηγούν έγκριση, εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακάς του και ο ελεγκτής του, καθώς και ο κύριος ΟΣΕΚΑ, πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τα ακόλουθα έγγραφα:

Τροπολογία  152

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 - παράγραφος 3 - εδάφιο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)        τη συμφωνία μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1·

(γ) τη συμφωνία μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ ή την εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων, που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1·

Τροπολογία  153

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 3 – εδάφιο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) δήλωση του κύριου ΟΣΕΚΑ ότι δεν κατέχει μερίδια ενός δικού του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ·

διαγράφεται

Τροπολογία  154

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 - παράγραφος 3 - στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) στην περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων θεματοφυλάκων τους·

(στ) αν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων θεματοφυλάκων τους·

Τροπολογία  155

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 - παράγραφος 3 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) στην περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων ελεγκτών τους.

(ζ) αν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων ελεγκτών τους.

Τροπολογία  156

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.        Στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο του κύριου ΟΣΕΚΑ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ χορηγούν έγκριση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

4. Στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει επίσης βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του κύριου ΟΣΕΚΑ ότι ο κύριος ΟΣΕΚΑ αποτελεί ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ που πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 53 παράγραφος 3. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ πρέπει να υποβάλλει τα έγγραφα στην επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του.

α)        ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακάς του και ο ελεγκτής του πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και, για τον σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου·

 

β)        ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αποδεικνύει ότι ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ως ΟΣΕΚΑ, ότι ο ίδιος δεν είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ότι δεν κατέχει μερίδια κάποιου τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

 

Τροπολογία  157

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμέσως τις αντίστοιχες αρχές του κύριου ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη χορήγηση ή την ανάκληση της έγκρισης.

διαγράφεται

Τροπολογία  158

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να συνάψει συμφωνία με τον σχετικό κύριο ΟΣΕΚΑ, προκειμένου ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον κύριο ΟΣΕΚΑ να χορηγήσει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου ο τελευταίος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Για το σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ συνάπτει συμφωνία με τον κύριο ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  159

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

διαγράφεται

Τροπολογία  160

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)        τα κυριότερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του κύριου ΟΣΕΚΑ·

διαγράφεται

Τροπολογία  161

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) τους κανόνες που διέπουν την ενδεχόμενη τροποποίηση του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του κύριου ΟΣΕΚΑ·

διαγράφεται

Τροπολογία  162

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και των αντίστοιχων εταιρειών διαχείρισής τους.

διαγράφεται

Τροπολογία  163

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του εν λόγω κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του εν λόγω κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Η συμφωνία αυτή πρέπει να διατίθεται στους μεριδιούχους ατελώς, μετά από σχετική αίτησή τους.

Τροπολογία  164

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση που τόσο ο κύριος όσο και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ τελούν υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας διαχείρισης ή του ίδιου διοικητικού οργάνου, η συμφωνία μπορεί να αντικατασταθεί από την εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων που εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που εκτίθενται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  165

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κανένα μερίδιο είτε του κύριου ΟΣΕΚΑ, είτε του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να εκδίδεται, να πωλείται, να εξαγοράζεται ή να εξοφλείται την ίδια ημέρα συναλλαγών μετά τη δημοσίευση είτε από τον κύριο ΟΣΕΚΑ, είτε τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ της τιμής έκδοσης, πώλησης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του για τη συγκεκριμένη ημέρα.

2. Ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα, προκειμένου να συντονίζουν τον χρονισμό του υπολογισμού και της δημοσίευσης της καθαρής αξίας ενεργητικού τους, ή χρησιμοποιούν άλλες καθιερωμένες τεχνικές όπως η αποτίμηση στην εύλογη αξία, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο αγοραίος χρονισμός των μεριδίων τους και να αποτρέπονται δυνατότητες αρμπιτράζ.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 55§2 απαιτεί από τον κύριο ΟΣΕΚΑ και τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να υπολογίζουν την καθαρή αξία των στοιχείων ενεργητικού ταυτόχρονα. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τη χρήση των χρηματικών πόρων κύριου-τροφοδοτικού σε ορισμένες δικαιοδοσίες όπου, για τοπικούς λόγους, η αποτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή η οποία δεν είναι πάντοτε ίδια με εκείνη κατά την οποία ο κύριος ΟΣΕΚΑ κάνει τον δικό του υπολογισμό.

Τροπολογία  166

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ αναστείλει προσωρινά την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων του, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών, κάθε τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αυτού του κύριου ΟΣΕΚΑ δικαιούνται να αναστείλει την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων του, παρά τους όρους του άρθρου 79 παράγραφος 2, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα όπως ο κύριος ΟΣΕΚΑ.

3. Εάν ένας κύριος ΟΣΕΚΑ αναστείλει προσωρινά την εξαγορά, την εξόφληση ή την εγγραφή των μεριδίων του, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών, κάθε τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αυτού του κύριου ΟΣΕΚΑ δικαιούται να αναστείλει την εξαγορά, την εξόφληση ή την εγγραφή των μεριδίων του, παρά τους όρους του άρθρου 79 παράγραφος 2, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα όπως ο κύριος ΟΣΕΚΑ.

 

Η εξουσιοδότηση στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να αναστέλλει εγγραφές δεν θίγει το θεμελιώδες δικαίωμά του να αποφασίζει ανεξάρτητα ανά πάσα στιγμή σχετικά με την αναστολή εγγραφών.

Τροπολογία  167

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένας κύριος ΟΣΕΚΑ μπορεί να ρευστοποιηθεί μόνον μετά πάροδο τριών μηνών, αφότου ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημέρωσε όλους τους τροφοδοτικούς του ΟΣΕΚΑ και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής των εν λόγω τροφοδοτικών ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη δεσμευτική απόφαση ρευστοποίησης.

Με την επιφύλαξη των ειδικών εθνικών διατάξεων σχετικά με την υποχρεωτική ρευστοποίηση, ένας κύριος ΟΣΕΚΑ μπορεί να ρευστοποιηθεί μόνον μετά πάροδο τριών μηνών, αφότου ο κύριος ΟΣΕΚΑ ενημέρωσε όλους τους μεριδιούχους του και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής των εν λόγω τροφοδοτικών ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη δεσμευτική απόφαση ρευστοποίησης.

Τροπολογία  168

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εξακολουθεί να είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ που προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση· ή

(α) εξακολουθεί να είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ του κύριου ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕΚΑ που προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ· ή

Τροπολογία  169

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συγχώνευση ή η διάσπαση ενός κύριου ΟΣΕΚΑ τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει σε όλους τους τροφοδοτικούς του ΟΣΕΚΑ και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής των εν λόγω τροφοδοτικών ΟΣΕΚΑ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 – ή πληροφορίες συγκρίσιμες με αυτές – το αργότερο 60 ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησής της.

Η συγχώνευση ή η διάσπαση ενός κύριου ΟΣΕΚΑ τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει σε όλους τους μεριδιούχους και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής των τροφοδοτικών του ΟΣΕΚΑ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 40 – ή πληροφορίες συγκρίσιμες με αυτές – το αργότερο 60 ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησής της.

Τροπολογία  170

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ έχουν χορηγήσει έγκριση δυνάμει του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ εξαγοράζει ή εξοφλεί όλα τα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, πριν τεθεί σε ισχύ η συγχώνευση ή η διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ.

Εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ έχουν χορηγήσει έγκριση δυνάμει του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), ο κύριος ΟΣΕΚΑ επιτρέπει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να εξαγοράζει ή εξοφλεί όλα τα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, πριν τεθεί σε ισχύ η συγχώνευση ή η διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ.

Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον της προστασίας των επενδυτών, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξαγοράζει ή εξοφλεί τα μερίδιά του πριν λάβει η χώρα η ρευστοποίηση του κυρίου ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  171

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)        τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο·

(α) το περιεχόμενο της συμφωνίας ή των εσωτερικών επιχειρηματικών κανόνων που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

Τροπολογία  172

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, ούτε ο θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ ούτε ο θεματοφύλακας του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ παραβαίνουν περιορισμούς σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών ή την προστασία δεδομένων, που έχουν επιβληθεί συμβατικά ή με άλλη νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, ούτε η συμπεριφορά αυτή γεννά οιουδήποτε είδους αστική ευθύνη για τους ανωτέρω θεματοφύλακες ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους.

Τροπολογία  173

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 56 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ , να αναλάβει τη διαβίβαση στον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η οποία απαιτείται για την πλήρη επιτέλεση των καθηκόντων του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  174

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Ο θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ ενημερώνει αμέσως τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σχετικά με τις όποιες παρατυπίες επισημαίνει όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ.

2. Ο θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κύριου ΟΣΕΚΑ, τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σχετικά με τις όποιες παρατυπίες επισημαίνει όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ, που κρίνει ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  175

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)        τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο·

(α) τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

Τροπολογία  176

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εν λόγω ελεγκτές να συνάψουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο ελεγκτών.

1. Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εν λόγω ελεγκτές να συνάψουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.

Τροπολογία  177

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στην έκθεση ελέγχου του, ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ.

2. Στην έκθεση ελέγχου του, ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ. Αν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικό λογιστικό έτος, ο ελεγκτής του κύριου ΟΣΕΚΑ συντάσσει ειδική έκθεση την ημερομηνία που κλείνουν οι λογαριασμοί του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

Τροπολογία  178

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, ούτε ο ελεγκτής του κύριου ΟΣΕΚΑ ούτε ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ παραβαίνουν περιορισμούς σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών ή την προστασία δεδομένων, που έχουν επιβληθεί συμβατικά ή με άλλη νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, ούτε η συμπεριφορά αυτή γεννά οιουδήποτε είδους αστική ευθύνη για τους ανωτέρω ελεγκτές ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους.

Τροπολογία  179

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.        Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

3. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζεται το περιεχόμενο της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τροπολογία  180

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)        πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2·

(β) τον επενδυτικό στόχο και την επενδυτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων του προφίλ κινδύνου και του κατά πόσο η απόδοση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι ταυτόσημοι ή σε ποιον βαθμό και για ποιους λόγους διαφέρουν, όπως επίσης περιγραφή των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2·

Τροπολογία  181

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)        σύντομη περιγραφή του κύριου ΟΣΕΚΑ, της οργάνωσής του, του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού κινδύνου του·

(γ) σύντομη περιγραφή του κύριου ΟΣΕΚΑ, της οργάνωσής του, του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού κινδύνου του και πού διατίθεται το επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ·

Αιτιολόγηση

Αντί να προσαρτάται το ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ στο στοιχείο γ) πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πού διατίθεται το ενημερωτικό δελτίου. Έτσι περιορίζεται ο όγκος του ενημερωτικού δελτίου του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τον κύριο ΟΣΕΚΑ και δηλώνοντας σαφώς που μπορεί κανείς να βρει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τροπολογία  182

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)        εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ επενδύει σε συγκεκριμένο επενδυτικό τμήμα ή σε συγκεκριμένη κατηγορία μεριδίων ή μετοχών του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και σύντομη περιγραφή τους·

διαγράφεται

Τροπολογία  183

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)        σύνοψη της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, βάσει του άρθρου 55 παράγραφος 1·

(ε) σύνοψη της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, ή των εσωτερικών επιχειρησιακών κανόνων βάσει του άρθρου 55 παράγραφος 1·

Τροπολογία  184

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)        κατά πόσον ο επενδυτικός στόχος και η επενδυτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού κινδύνου και της απόδοσης, του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι ταυτόσημοι ή σε ποιον βαθμό και για ποιους λόγους διαφέρουν·

διαγράφεται

Τροπολογία  185

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο ενημερωτικό δελτίο του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ επισυνάπτεται η ενημερωμένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του κύριου ΟΣΕΚΑ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντί να προσαρτάται το ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ στο στοιχείο γ) πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πού διατίθεται το ενημερωτικό δελτίου. Έτσι περιορίζεται ο όγκος του ενημερωτικού δελτίου του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τον κύριο ΟΣΕΚΑ και δηλώνοντας σαφώς που μπορεί κανείς να βρει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τροπολογία  186

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.        Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αναφέρει σε κάθε σχετική διαφημιστική ανακοίνωση ότι είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ και, με αυτή την ιδιότητα, επενδύει διαρκώς ποσοστό 85 % ή περισσότερο του ενεργητικού του σε μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ.

4. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αναφέρει σε κάθε σχετική διαφημιστική ανακοίνωση ότι επενδύει διαρκώς ποσοστό 85 % ή περισσότερο του ενεργητικού του σε μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  187

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ διανέμει ατελώς, στους επενδυτές που τα ζητούν, αντίτυπα του ενημερωτικού φυλλαδίου, της ετήσιας έκθεσης και της εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  188

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)        την ημερομηνία από την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ πρόκειται να αρχίσει να επενδύει στον κύριο ΟΣΕΚΑ·

(γ) την ημερομηνία από την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ πρόκειται να αρχίσει να επενδύει στον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, αν έχει ήδη επενδύσει στον κύριο ΟΣΕΚΑ, την ημερομηνία κατά την οποία η επένδυσή του θα υπερβεί το όριο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1·

Τροπολογία  189

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)        δήλωση ότι οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, εντός 30 ημερών· το δικαίωμα αυτό αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

(δ) δήλωση ότι οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους εντός 30 ημερών, χωρίς άλλη χρέωση εκτός από τα τέλη που παρακρατεί το ταμείο για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης, το δικαίωμα αυτό αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία  190

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

Τροπολογία  191

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.        Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να μην επενδύει στα μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ πριν λήξει η περίοδος 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να μην επενδύει στα μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ πέρα από το όριο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1, πριν λήξει η περίοδος 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία  192

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τροπολογία  193

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ φροντίζει ώστε η επένδυσή του σε έναν κύριο ΟΣΕΚΑ να μην επηρεάζει τη δυνατότητά του να εξαγοράζει ή να εξοφλεί τα μερίδιά του, όταν το ζητούν οι μεριδιούχοι ή σε άλλες περιπτώσεις όταν είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων του.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το θέμα αυτό ήδη καλύπτεται στο άρθρο 79, παράγραφος 1.

Τροπολογία  194

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 60 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.        Σε περίπτωση που, για την επένδυση στα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, η εταιρεία διαχείρισης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό είτε του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, είτε της εταιρείας διαχείρισης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν προμήθεια, η προμήθεια καταβάλλεται στο ενεργητικό του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

3. Σε περίπτωση που, σε σχέση με επένδυση στα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, η εταιρεία διαχείρισης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό είτε του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, είτε της εταιρείας διαχείρισης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν τέλος διανομής, προμήθεια ή χρηματικό όφελος, το τέλος, η προμήθεια ή το χρηματικό όφελος καταβάλλεται στο ενεργητικό του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  195

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ σχετικά με κάθε απόφαση, μέτρο, παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου ή κάθε πληροφορία που αναφέρεται βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1 όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του.

1. Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ και, αν το κρίνουν αναγκαίο, τους λοιπούς μεριδιούχους, σχετικά με κάθε απόφαση, μέτρο, παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου ή κάθε πληροφορία που αναφέρεται βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1 όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του.

Τροπολογία  196

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ γνωστοποιούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση, μέτρο, παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου ή κάθε πληροφορία που αναφέρεται βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1 όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του. Κατόπιν, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμέσως τον εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

2. Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ γνωστοποιούν αμέσως κάθε απόφαση, μέτρο, παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου ή κάθε πληροφορία που αναφέρεται βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1 όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, τον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του. Κατόπιν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμέσως τον εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Αν οι αρχές αυτές το κρίνουν σκόπιμο, κοινοποιούν αμέσως τις σχετικές πληροφορίες στους λοιπούς μεριδιούχους.

Τροπολογία  197

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ουσιώδη στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου τηρούνται ενήμερα  .

Τα ουσιώδη στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου ενημερώνονται ετησίως ή όταν συμβαίνουν ουσιαστικές αλλαγές.

Αιτιολόγηση

Ορίζεται ακριβέστερα η υποχρέωση ενημέρωσης.

Τροπολογία  198

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ΟΣΕΚΑ αποστέλλουν στις αρμόδιες αρχές  το ενημερωτικό τους δελτίο  και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, καθώς και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις τους.

Οι ΟΣΕΚΑ αποστέλλουν στις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ του κράτους μέλους προέλευσης το ενημερωτικό τους δελτίο  και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του, καθώς και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις τους. Οι ΟΣΕΚΑ διαθέτουν τα έγγραφα αυτά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης της εταιρείας διαχείρισης μετά από σχετικό αίτημα.

Τροπολογία  199

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να διατίθεται σε σταθερό μέσο ή σε ηλεκτρονική μορφή.

2.        Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να διατίθεται σε σταθερό μέσο ή μέσω δικτυακού τόπου. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν αντίτυπο σε χαρτί ατελώς, εφόσον το ζητήσουν.

Τροπολογία  200

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.        Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση διατίθενται στους επενδυτές με τον τρόπο που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 73.

3.        Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση διατίθενται στους επενδυτές με τον τρόπο που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 73. Οι επενδυτές μπορούν να λαμβάνουν αντίτυπα των ετήσιων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων σε χαρτί ατελώς, εφόσον το ζητήσουν.

Τροπολογία  201

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις προς τους επενδυτές πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές, το δε περιεχόμενό τους έχει συνέπεια με τις πληροφορίες τις οποίες περιέχουν το ενημερωτικό δελτίο και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 73. Αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και ότι είναι διαθέσιμες οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 73, και διευκρινίζουν από πού και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα ή πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές/αυτά.

Όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις προς τους επενδυτές πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις διαφημιστικού περιεχομένου με πρόσκληση για αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ οι οποίες περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με έναν ΟΣΕΚΑ, δεν διατυπώνουν δηλώσεις που αναιρούν ή υποβαθμίζουν σε σημασία τις πληροφορίες τις οποίες περιέχουν το ενημερωτικό δελτίο και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 73. Αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και ότι είναι διαθέσιμες οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 73, και διευκρινίζουν από πού και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα ή πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές/αυτά.

Τροπολογία  202

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων και από τις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, να συντάσσουν ένα σύντομο έγγραφο το οποίο να περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων και από τις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, να συντάσσουν ένα σύντομο έγγραφο το οποίο να περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Οι λέξεις «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο έγγραφο, στη γλώσσα που προσδιορίζεται στο στοιχείο (β) του άρθρου 89 παράγραφος 1.

Τροπολογία  203

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες τουλάχιστον για τα ακόλουθα βασικά στοιχεία του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ:

3. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα βασικά στοιχεία του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ:

Τροπολογία  204

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 - παράγραφος 3 - στοιχείο -α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α) προσδιορισμό του ΟΣΕΚΑ·

Τροπολογία  205

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 – παράγραφος 3 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)        παρουσίαση των προηγούμενων επιδόσεων·

(β) παρουσίαση των προηγούμενων επιδόσεων, ή αν χρειάζεται, σενάρια απόδοσης·

Τροπολογία  206

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.        Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές χρησιμοποιούνται χωρίς παραλλαγές, πλην της μετάφρασης, σε όλα τα κράτη μέλη όπου κοινοποιείται στον ΟΣΕΚΑ η διάθεση των μεριδίων του, σύμφωνα με το άρθρο 88.

6. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές χρησιμοποιούνται χωρίς παραλλαγές ή προσθήκες, πλην της μετάφρασης, σε όλα τα κράτη μέλη όπου κοινοποιείται στον ΟΣΕΚΑ η διάθεση των μεριδίων του, σύμφωνα με το άρθρο 88.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί μελλοντική ωραιοποίηση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, πρέπει να απαγορεύεται η προσάρτηση συμπληρωματικών εγγράφων.

Τροπολογία  207

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.        Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται τα εξής:

7. Η Επιτροπή θεσπίζει τα εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται τα εξής:

Αιτιολόγηση

Τα εκτελεστικά μέτρα στο επίπεδο 2 είναι απαραίτητα και δεν αποτελούν ανοικτό ζήτημα που αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής. Τα εκτελεστικά μέτρα πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας.

Τροπολογία  208

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)        το λεπτομερές περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4·

(α) το λεπτομερές και εξαντλητικό περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4·

Τροπολογία  209

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 - παράγραφος 7 - εδάφιο 1 - στοιχείο β - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)        το λεπτομερές περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

(β) το λεπτομερές και εξαντλητικό περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

Τροπολογία  210

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 - παράγραφος 7 - εδάφιο 1 - στοιχείο β - στοιχείο ν

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

v)        για τους ΟΣΕΚΑ που είναι διαπραγματεύσιμοι σε χρηματιστήριο, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε έναν ΟΣΕΚΑ διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο·

διαγράφεται

Τροπολογία  211

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 73 - παράγραφος 7 - εδάφιο 1 - στοιχείο β - στοιχείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vi)       για τους δομημένους ΟΣΕΚΑ προστατευμένου κεφαλαίου και άλλους συγκρίσιμους ΟΣΕΚΑ, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε δομημένους ΟΣΕΚΑ προστατευμένου κεφαλαίου και άλλους συγκρίσιμους ΟΣΕΚΑ που προσφέρουν, σε συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία, προκαθορισμένη απόδοση, η οποία εξαρτάται απολύτως από ορισμένες παραμέτρους, όπως την εξέλιξη ενός δεδομένου δείκτη·

(vi) για τους δομημένους ΟΣΕΚΑ προστατευμένου κεφαλαίου και άλλους συγκρίσιμους ΟΣΕΚΑ, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τέτοιων ΟΣΕΚΑ·

Τροπολογία  212

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Το περιεχόμενό τους έχει συνέπεια με τα αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

1. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Το περιεχόμενό τους έχει συνέπεια με τα αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Αιτιολόγηση

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές δωρεάν, όπως ίσχυε με την απλουστευμένη διαδικασία.

Τροπολογία  213

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κανένα πρόσωπο να μην υπέχει αστική ευθύνη απλώς και μόνον λόγω των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω πληροφορίες είναι παραπλανητικές, ανακριβείς ή ανακόλουθες με τα αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού δελτίου. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιέχουν σαφή προειδοποίηση επ’ αυτού.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κανένα πρόσωπο να μην υπέχει αστική ευθύνη απλώς και μόνον λόγω των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων, εκτός εάν οι εν λόγω πληροφορίες είναι ουσιωδώς παραπλανητικές, ανακριβείς ή ανακόλουθες με τα αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού δελτίου. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιέχουν σαφή προειδοποίηση επ’ αυτού.

Αιτιολόγηση

Η σαφέστερη διατύπωση εμποδίζει την παρερμηνεία της παραγράφου.

Τροπολογία  214

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων και από τις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, οι οποίες πωλούν ΟΣΕΚΑ στους επενδυτές, είτε άμεσα είτε μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου, να δίνουν στους επενδυτές, είτε άμεσα είτε μέσω του συνδεδεμένου αντιπροσώπου τους, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές όσον αφορά αυτούς τους ΟΣΕΚΑ, εγκαίρως πριν από την προτεινόμενη εγγραφή τους σε μερίδια των εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων και από τις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, οι οποίες πωλούν ΟΣΕΚΑ στους επενδυτές, είτε άμεσα είτε μέσω άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός τους και υπό την πλήρη και απεριόριστη ευθύνη τους, να παρέχουν στους επενδυτές τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές όσον αφορά αυτούς τους ΟΣΕΚΑ, εγκαίρως πριν από την προτεινόμενη εγγραφή τους σε μερίδια των εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  215

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων και από τις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, οι οποίες δεν πωλούν ΟΣΕΚΑ στους επενδυτές, ούτε άμεσα ούτε μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου, να δίνουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στους δημιουργούς προϊόντων και τους διαμεσολαβητές, οι οποίοι πωλούν ή συμβουλεύουν τους επενδυτές σχετικά με πιθανές επενδύσεις σε αυτούς τους ΟΣΕΚΑ ή σε προϊόντα που παρουσιάζουν έκθεση σε αυτούς τους ΟΣΕΚΑ, ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν στους πελάτες τους ή τους πιθανούς πελάτες τους κάθε σχετική πληροφορία για την προτεινόμενη επένδυση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης στις οποίες υπόκεινται βάσει της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων και από τις εταιρείες διαχείρισης οι οποίες δεν πωλούν ΟΣΕΚΑ στους επενδυτές, είτε άμεσα είτε μέσω προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός τους και υπό την πλήρη και απεριόριστη ευθύνη τους, να παρέχουν για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στους διαμεσολαβητές οι οποίοι πωλούν ή συμβουλεύουν τους επενδυτές σχετικά με πιθανές επενδύσεις σε αυτούς τους ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους διαμεσολαβητές που πωλούν ή διαφημίζουν στους επενδυτές πιθανές επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ να παρέχουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες τους.

Τροπολογία  217

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 75 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχονται στους επενδυτές ατελώς.

Τροπολογία  216

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 75 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους μπορούν να διαθέτουν στο κοινό, σε ειδικό τμήμα του δικτυακού τόπου τους, βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με όλους τους ΟΣΕΚΑ που συστάθηκαν και εγκρίθηκαν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η λύση αυτή, που έχει ήδη υιοθετηθεί από ορισμένα κράτη μέλη, επιτρέπει τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών και διευκολύνει την πρόσβαση στα τρέχοντα και τα παλαιότερα δεδομένα. Μπορεί να επεκταθεί και στις άλλες χώρες.

Τροπολογία  218

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες επενδύσεων και στις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, να δίνουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές με σταθερό μέσο ή μέσω δικτυακού τόπου.

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες επενδύσεων και στις εταιρείες διαχείρισης, για έκαστο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται, να παρέχουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές με σταθερό μέσο ή μέσω δικτυακού τόπου. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν αντίτυπο σε χαρτί ατελώς, εφόσον το ζητήσουν.

Τροπολογία  219

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ενημερωμένη έκδοση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές διατίθεται στον δικτυακό τόπο της εταιρείας επενδύσεων ή της εταιρείας διαχείρισης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέπεια της διατύπωσης με την οδηγία 2004/39/ΕΚ. Επιπλέον, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να δημοσιεύονται πάντοτε στον δικτυακό τόπο του διοικητικού οργάνου που διαχειρίζεται τον ΟΣΕΚΑ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι εύκολα προσπελάσιμες από όλα τα μέρη.

Τροπολογία  220

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές δίδονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο.

2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παρέχονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέπεια της διατύπωσης με την οδηγία 2004/39/ΕΚ.

Τροπολογία  221

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Τα ουσιώδη στοιχεία των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές τηρούνται ενήμερα.

2. Τα ουσιώδη στοιχεία των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ενημερώνονται ετησίως ή όταν συμβαίνουν ουσιαστικές αλλαγές.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερος ορισμός της ενημέρωσης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 08-087 της CESR σχετικά με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

Τροπολογία  222

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία και οι οποίες αφορούν τη διάθεση, στο έδαφός τους, μεριδίων ΟΣΕΚΑ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, να είναι σαφείς και χωρίς αμφισημίες και να τηρούνται ενήμερες.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, σε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία και οι οποίες αφορούν ειδικά τις ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση, στο έδαφός τους, μεριδίων ΟΣΕΚΑ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, να είναι σαφείς και χωρίς αμφισημίες και να τηρούνται ενήμερες.

Τροπολογία  223

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 86 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ο όρος «ΟΣΕΚΑ» σημαίνει ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του.

Τροπολογία  224

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 88 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 1.  Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του σε κάποιο  άλλο  κράτος μέλος, διαφορετικό από εκείνο  όπου είναι εγκατεστημένος,  υποβάλλει πρώτα επιστολή κοινοποίησης  στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους  καταγωγής του .

1. Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής του, υποβάλλει πρώτα επιστολή κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του

Τροπολογία  225

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 88 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο άλλο κράτος μέλος.

Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος υποδοχής.

Τροπολογία  226

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 88 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ διαβιβάζουν όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του ο ΟΣΕΚΑ, το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής κοινοποίησης. Επισυνάπτουν στα έγγραφα βεβαίωση ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους της παρούσας οδηγίας.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ διαβιβάζουν όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του ο ΟΣΕΚΑ, το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής κοινοποίησης και της πλήρους τεκμηρίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Επισυνάπτουν στα έγγραφα βεβαίωση ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  227

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 88 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επιστολή κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και η βεβαίωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, διατίθενται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η επιστολή κοινοποίησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και η βεβαίωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, να διατίθενται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εκτός αν το κράτος μέλος καταγωγής και το κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ συμφωνήσουν, η επιστολή κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 να διατίθενται σε επίσημη γλώσσα και των δύο αυτών κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία  228

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 88 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς της διαδικασίας κοινοποίησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του ο ΟΣΕΚΑ δεν ζητούν κανένα άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή πληροφορία, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

6. Για τους σκοπούς της διαδικασίας κοινοποίησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του ο ΟΣΕΚΑ δεν ζητούν ούτε απαιτούν προηγούμενη έγκριση για κανένα μη εμπορικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων εντύπων αιτήσεων, πιστοποιητικών ή πληροφοριών, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση καθιστά σαφές ότι το κράτος μέλος υποδοχής δεν μπορεί να απαιτεί προέγκριση για μη εμπορικά έγγραφα όπως έντυπα εγγραφής για μερίδια.

Τροπολογία  229

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 88 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ έχουν πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 – και, ενδεχομένως, στις μεταφράσεις τους – και ότι τα εν λόγω έγγραφα και μεταφράσεις τηρούνται ενήμερα.

7. Το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ έχουν πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 – και, ενδεχομένως, στις μεταφράσεις τους . Διασφαλίζει ότι οι ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν τα εν λόγω έγγραφα και μεταφράσεις. Οι ΟΣΕΚΑ κοινοποιούν οποιεσδήποτε αλλαγές στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής επισημαίνοντας τη θέση στην οποία τα συγκεκριμένα έγγραφα μπορούν να ληφθούν με ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία  230

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 88 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών σχετικά με τις ρυθμίσεις διάθεσης, που γνωστοποιήθηκαν με την επιστολή κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί εγγράφως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την αλλαγή αυτή, πριν την πραγματοποιήσει.

8. Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών σχετικά με τις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει όσον αφορά τη διάθεση, που γνωστοποιήθηκαν με την επιστολή κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί εγγράφως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την αλλαγή αυτή, πριν την πραγματοποιήσει.

Τροπολογία  231

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 89 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)        υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΧ, οι εν λόγω πληροφορίες ή/και έγγραφα παρέχονται στους επενδυτές κατά τον τρόπο που προβλέπεται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή/και διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ·

(α) υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΧ, οι εν λόγω πληροφορίες ή/και έγγραφα παρέχονται στους επενδυτές κατά τον τρόπο που προβλέπεται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή/και διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ· δεν υπάρχουν άλλες απαιτήσεις μετάφρασης εκτός από εκείνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι απαιτήσεις μετάφρασης που αναφέρονται στο άρθρο 89, παράγραφος 1, στοιχείο β) έως δ) είναι εξαντλητικές και ότι δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται επιπλέον απαιτήσεις από το κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  232

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)        οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 73, μεταφράζονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ·

(β) οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 73, μεταφράζονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, όπως αποφασίζεται από τον ΟΣΕΚΑ·

Αιτιολόγηση

Η γλώσσα των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται, αλλά βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  233

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)        το μορφότυπο και η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 3·

(α) η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 3·

Τροπολογία  234

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 90 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)        η μορφή και το περιεχόμενο ενός υποδείγματος επιστολής κοινοποίησης, προς χρήση από τους ΟΣΕΚΑ για τους σκοπούς της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 1·

(α) η μορφή και το περιεχόμενο της επιστολής κοινοποίησης, προς χρήση από τους ΟΣΕΚΑ για τους σκοπούς της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 1·

Αιτιολόγηση

Τα εκτελεστικά μέτρα σχετικά με την επιστολή κοινοποίησης πρέπει να αποβλέπουν στη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση.

Τροπολογία  235

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές οι οποίες θα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν την Επιτροπή  σχετικά  και καθορίζουν τον ενδεχόμενο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές οι οποίες θα είναι αρμόδιες να ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν την Επιτροπή  σχετικά  και καθορίζουν τον ενδεχόμενο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία  236

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 92 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αρχές του κράτους  μέλους καταγωγής  του ΟΣΕΚΑ είναι αρμόδιες για την εποπτεία του ΟΣΕΚΑ. Ωστόσο, οι αρχές του κράτους  μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ  είναι αρμόδιες να εποπτεύουν την τήρηση των διατάξεων  που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 87 και 89. 

3. Οι αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ είναι αρμόδιες για την εποπτεία του ΟΣΕΚΑ, και, όπου έχει εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 17α. Ωστόσο, οι αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ είναι αρμόδιες να εποπτεύουν την τήρηση των διατάξεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 87 και 89.

Τροπολογία  237

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 93 - παράγραφος 2 - στοιχείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)         να ζητούν την αναστολή της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων, προς το συμφέρον των μεριδιούχων ή του κοινού·

(ι) να ζητούν την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων, προς το συμφέρον των μεριδιούχων ή του κοινού·

Τροπολογία  238

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Χωρίς να αποκλείονται κανόνες οι κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των λοιπών εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ιδίως αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις όσον αφορά την υποχρέωση παρουσίασης των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές με τρόπο κατανοητό για τους ιδιώτες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τα μέτρα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών για την ανάκληση εγκρίσεων ή του δικαιώματος των κρατών μελών να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδιαίτερα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων διοικητικών μέτρων ή επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας. Τα προβλεπόμενα μέτρα και κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Χωρίς να αποκλείονται κανόνες σχετικά με μέτρα και κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των λοιπών εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ιδίως αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα και κυρώσεις όσον αφορά την υποχρέωση παρουσίασης των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές με τρόπο κατανοητό για τους ιδιώτες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 5.

Τροπολογία  239

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές δύνανται να δημοσιοποιούν οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που θεσπίζονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηματοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές δύνανται να δημοσιοποιούν οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που θεσπίζονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, να βλάψει τα συμφέροντα των επενδυτών ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία  240

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, προκειμένου αυτές να μπορούν να ασκήσουν επαρκή εποπτεία του ΟΣΕΚΑ και της εταιρείας διαχείρισης και να εκπληρώνουν στο ακέραιο τα καθήκοντά τους συμφώνως προς την παρούσα οδηγία. Σε τέτοιες συμφωνίες μπορεί να προβλέπεται η αμοιβαία μεταβίβαση εποπτικών καθηκόντων ή ο συμμερισμός εποπτικών καθηκόντων, μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αρμόδιων αρχών, όσον αφορά την εποπτεία ΟΣΕΚΑ των οποίων η διαχείριση γίνεται από εταιρεία διαχείρισης στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μέσω δημιουργίας υποκαταστήματος.

Τροπολογία  241

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 96 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Αν μια αρμόδια αρχή έχει βάσιμες υπόνοιες ότι έχουν διαπραχθεί στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους πράξεις αντίθετες προς την παρούσα οδηγία, από οντότητες που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, ενημερώνει σχετικά, με όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα στοιχεία, την αρμόδια αρχή του το άλλου κράτους μέλους. Η τελευταία προβαίνει στις δέουσες ενέργειες. Πληροφορεί την ενημερώνουσα αρμόδια αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών και, στο μέτρο του δυνατού, σχετικά με τις αξιοσημείωτες ενδιάμεσες εξελίξεις. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας αρχής που παρέχει την ενημέρωση.

Τροπολογία  242

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 97 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι αρμόδιες αρχές που ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν στην ανακοίνωση να αναφέρουν ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους, και στην περίπτωση αυτή μπορούν να κοινοποιούνται μόνο για τους σκοπούς στους οποίους έχουν συναινέσει οι εν λόγω αρχές.

Τροπολογία  243

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 97 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι διατάξεις των παραγράφων  1 και 4  δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών  μεταξύ των αρμοδίων αρχών, στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ή μεταξύ διαφόρων κρατών μελών, οι οποίες είναι :

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ή μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών· και:

Τροπολογία  244

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 102 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι  αρμόδιες  αρχές αιτιολογούν κάθε απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας και κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των γενικών μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, και την ανακοινώνουν στον αιτούντα.

1. Οι αρμόδιες αρχές αιτιολογούν γραπτώς κάθε απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας και κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των γενικών μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, και την ανακοινώνουν στον αιτούντα.

Τροπολογία  245

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 102 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται έναντι ενός ΟΣΕΚΑ, κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο  δικαστικής  προσφυγής . Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που, για μια αίτηση ενός ΟΣΕΚΑ που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχεία, δεν έχει εκδοθεί απόφαση μετά πάροδο έξι μηνών από την υποβολή της.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι οποιεσδήποτε αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής προσφυγής. Το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής ισχύει επίσης για την περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση σχετικά με αίτηση αδειοδότησης συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, μετά πάροδο έξι μηνών από την υποβολή της.

Τροπολογία  246

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 103 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, όπως και κάθε άλλο σοβαρό μέτρο που λαμβάνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ ή κάθε αναστολή εξαγοράς ή εξόφλησης που τυχόν θα του επιβληθεί, γνωστοποιείται αμελλητί από τις αρχές του κράτους μέλους  καταγωγής του ΟΣΕΚΑ  στις αρχές των κρατών μελών  υποδοχής του ΟΣΕΚΑ  .

2. Κάθε απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας όπως και κάθε άλλο σοβαρό μέτρο που λαμβάνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ ή κάθε έκδοση, αναστολή εξαγοράς ή εξόφλησης που τυχόν θα του επιβληθεί γνωστοποιείται αμελλητί από τις αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ στις αρχές των κρατών μελών υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, αν δε η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

Τροπολογία  247

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 103 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ μπορούν, αντίστοιχα, να λαμβάνουν μέτρα κατά της εταιρείας διαχείρισης αν η τελευταία παραβαίνει κανόνες της δικαιοδοσίας τους.

Τροπολογία  248

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 103 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.        Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή επειδή το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν προβαίνει σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο ΟΣΕΚΑ εξακολουθεί να ενεργεί κατά τρόπο που είναι σαφώς εις βάρος των συμφερόντων των επενδυτών του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ δύνανται να προβούν σε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

4. Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή επειδή το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν προβαίνει σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο ΟΣΕΚΑ εξακολουθεί να ενεργεί κατά τρόπο που είναι σαφώς εις βάρος των συμφερόντων των επενδυτών του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ δύνανται στη συνέχεια να προβούν σε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

Τροπολογία  249

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 103 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)        να θέσουν το ζήτημα υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών.

(β) εν ανάγκη, να θέσουν το ζήτημα υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών.

Τροπολογία  250

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 103 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.        Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο έδαφός τους, να μπορούν να επιδίδονται τα αναγκαία έγγραφα για τα μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν από το κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο έδαφός τους, να είναι δυνατή βάσει της εθνικής νομοθεσίας τους η επίδοση των αναγκαίων εγγράφων για τα μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν από το κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.

Τροπολογία  251

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 104 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής  της εταιρείας διαχείρισης  ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής  της εταιρείας διαχείρισης , στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των εποπτικών εξουσιών τους, σχετικά με τα μέτρα δια των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις ή περιορισμός των δραστηριοτήτων της εταιρείας διαχείρισης  από πλευράς  του κράτους μέλους υποδοχής  της εταιρείας διαχείρισης ,  βάσει του άρθρου 18  παράγραφος 6.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των εποπτικών εξουσιών τους, σχετικά με τα μέτρα δια των οποίων επιβάλλονται μέτρα και κυρώσεις ή περιορισμός των δραστηριοτήτων της εταιρείας διαχείρισης από πλευράς του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 6.

Τροπολογία  252

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 104 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ οποιοδήποτε πρόβλημα επισημάνουν σε επίπεδο εταιρείας διαχείρισης, το οποίο θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην ικανότητα της εταιρείας διαχείρισης να επιτελεί τα καθήκοντά της έναντι του ΟΣΕΚΑ και να τηρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ.

Τροπολογία  253

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 104 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης οποιοδήποτε πρόβλημα επισημάνουν σε επίπεδο ΟΣΕΚΑ, το οποίο θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην ικανότητα της εταιρείας διαχείρισης να επιτελεί τα καθήκοντά της έναντι του ταμείου και να συμμορφώνεται στους ισχύοντες κανόνες.

Τροπολογία  254

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 109 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 109α

Πριν από ...* , η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

 

* ΕΕ: Παρακαλώ συμπληρώστε ημερομηνία τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση υποβολής έκθεσης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας επιτρέπει να αναλυθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί και να εντοπιστούν ενδεχόμενα κενά και νέες προκλήσεις στο πλαίσιο του ΟΣΕΚΑ. Η εργασία για την οδηγία αυτή πρέπει να είναι συνεχής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος αμοιβαίων κεφαλαίων παραμένει ανταγωνιστικός.

Τροπολογία  255

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο πριν από τ.. [ … ], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία ε), στ) και ιδ), το άρθρο 4, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 1, το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχεία α), δ) και ε), τα άρθρα 34 έως 44, το άρθρο 45 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση, το άρθρο 45 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 3, το άρθρο 51 παράγραφος 1, το άρθρο 51 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση, τα άρθρα 53 έως 62, το άρθρο 63 παράγραφος 1, το άρθρο 64, το άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 66, 67, 69, 70, 72, 73 έως 77, το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση, το άρθρο 81, το άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 84 στοιχείο β), το άρθρο 85, τα άρθρα 86 έως 96, το άρθρο 102 παράγραφος 3, το άρθρο 103 παράγραφος 1, το άρθρο 103 παράγραφοι 3 έως 5, το άρθρο 105, τα άρθρα 110 έως 112, καθώς και με το παράρτημα Ι. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία ε), στ) και ιδ), το άρθρο 4, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 1, το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχεία α), δ) και ε), τα άρθρα 34 έως 44, το άρθρο 45 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση, το άρθρο 45 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 3, το άρθρο 51 παράγραφος 1, το άρθρο 51 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση, τα άρθρα 53 έως 62, το άρθρο 63 παράγραφος 1, το άρθρο 64, το άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 66, 67, 69, 70, 72, 73 έως 77, το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση, το άρθρο 81, το άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 84 στοιχείο β), το άρθρο 85, τα άρθρα 86 έως 96, το άρθρο 102 παράγραφος 3, το άρθρο 103 παράγραφος 1, το άρθρο 103 παράγραφοι 3 έως 5, το άρθρο 105, τα άρθρα 110 έως 112, καθώς και με το παράρτημα Ι. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές στην οδηγία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες, η ταχεία εφαρμογή έχει ζωτική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προσδοκώμενα οφέλη θα υλοποιηθούν σε εύλογο χρονικό πλαίσιο.

Τροπολογία  256

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 111 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αναφορές στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο νοούνται ως αναφορές στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 73.

Τροπολογία  257

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 112 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή θεσπίζει και δημοσιεύει έως την 1η Ιουλίου 2010 τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στα άρθρα 12, 14, 20, 30, 46 και 73.

Τροπολογία  258

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σχέδιο Α - σημείο 1 - μεσαία στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία διαχείρισης

1. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του αν η εταιρεία διαχείρισης εδρεύει σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ

Τροπολογία  259

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σχέδιο Β – σημείο V – στοιχείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- κόστος πράξεων. 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του κόστους συναλλαγής ως νέας πληροφορίας στις περιοδικές εκθέσεις εξακολουθεί να αφήνει ανοικτά ερωτήματα σχετικά με τον υπολογισμό. Η προστιθέμενη αξία είναι αμφισβητήσιμη.

 • [1]  ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ.1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γενική ιστορία των ΟΣΕΚΑ

Οι ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) είναι εναρμονισμένα προϊόντα επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σύμφωνα με καθορισμένες επενδυτικές πολιτικές και τα οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσω διαβατηρίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν στους ιδιώτες επενδυτές λιανικής την ευκαιρία να επενδύουν σχετικά μικρούς όγκους κεφαλαίου σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει επαγγελματική διαχείριση. Η οδηγία πλαίσιο ΟΣΕΚΑ 85/611/ΕΟΚ καθιερώνει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών και διαφάνεια του κόστους, θέτοντας βασικές απαιτήσεις για την οργάνωση, τη διαχείριση και την εποπτεία των επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Έχουν υπάρξει ποικίλες τυποποιήσεις της οδηγίας[1], εκ των οποίων οι πιο πρόσφατες είναι οι οδηγίες 2001/107/ΕΚ ("Οδηγία για την Εταιρεία Διαχείρισης" ) και 2001/108/ΕΚ ("Οδηγία για τα Προϊόντα" ) οι οποίες επιτρέπουν τις επενδύσεις σε νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ενισχύουν την πληροφόρηση των επενδυτών, διευρύνουν το πεδίο δραστηριοτήτων των εταιρειών διαχείρισης και εισάγουν απαιτήσεις κεφαλαίου για τις εταιρείες διαχείρισης.

Το σχήμα του ΟΣΕΚΑ αποδείχθηκε επιτυχία δεδομένου ότι επικράτησε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, αντιπροσωπεύοντας 5,6 τρισ. ευρώ σε συνολικά περιουσιακά στοιχεία στα τέλη Ιουνίου 2008.[2]

2. Λόγοι αναθεώρησης

Η ευρωπαϊκή αγορά επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι κατακερματισμένη με πολύ μικρό μέσο μέγεθος αμοιβαίου κεφαλαίου σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, γεγονός που οδηγεί σε αδικαιολόγητα υψηλό κόστος για τον επενδυτή.

Οι έρευνες της Επιτροπής ξεκίνησαν με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων το 2004, ακολούθησε δε η Πράσινη Βίβλος τον Ιούλιο του 2005 και στη συνέχεια η Λευκή Βίβλος το Νοέμβριο του 2006· κάθε φάση ακολουθήθηκε από δημόσιες διαβουλεύσεις με τον κλάδο και άλλους συμμέτοχους που αποκάλυψαν αδυναμίες και έδειξαν ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη να αναθεωρηθούν ορισμένα τμήματα του καθεστώτος ΟΣΕΚΑ III και να συμπεριληφθούν ορισμένοι νέοι μηχανισμοί στην οδηγία πλαίσιο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο παραμένει αποτελεσματικό και ταχέως εξελισσόμενες αγορές και προσαρμόζεται στις ανάγκες των επενδυτών, αλλά και προκειμένου να εξασφαλιστεί ανταγωνιστικότητα του κλάδου αμοιβαίων κεφαλαίων της ΕΕ, πρέπει να μετασχηματισθούν οι νομικές απαιτήσεις για το προϊόν ΟΣΕΚΑ.

Τα εν λόγω μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο της λεγόμενης Δέσμης για την Αποτελεσματικότητα της Αγοράς, ΟΣΕΚΑ IV, που αποβλέπουν στην αύξηση των οικονομιών κλίμακας και την καλλιέργεια του ανταγωνισμού στον ευρωπαϊκό κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων με στόχο τη μείωση του κόστους για τους επενδυτές με παράλληλη εξασφάλιση του ίδιου υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών. Ειδικότερα, έχουν εντοπισθεί έξη τομείς όπου απαιτείται αλλαγή ή προσθήκη στο τρέχον πλαίσιο.

3. Περιεχόμενο και θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων και υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές, προτείνει όμως ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις του κειμένου. Ωστόσο, ο εισηγητής εκφράζει την λύπη του για την καθυστέρηση που σημειώνεται όσον αφορά το Διαβατήριο της Εταιρείας Διαχείρισης.

3.1 Συγχωνεύσεις

Οι νέες διατάξεις περί συγχωνεύσεων που εισάγονται στην οδηγία θεσπίζουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο καθιστά δυνατές τις οικονομίες κλίμακας.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε στη Λευκή Βίβλο της[3] ότι πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τη φορολόγηση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων. Η εν λόγω ανακοίνωση υποτίθεται ότι θα βασίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ που ορίζει ότι οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εγχώριες συγχωνεύσεις με φορολογικά ουδέτερο τρόπο (με βάση την εθνική μεταχείριση του φόρου των κερδών κεφαλαίου). Η εν λόγω ανακοίνωση εκκρεμεί ακόμη.

Ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει την εν λόγω ανακοίνωση πριν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να πραγματοποιήσει περαιτέρω έργο σχετικά με μια οδηγία για τη φορολόγηση των συγχωνεύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων ακολουθώντας τις αρχές που εκτίθενται στις οδηγίες 90/434/ΕΟΚ και 2005/65/ΕΚ, ώστε να αντιμετωπιστεί το εμπόδιο της φορολόγησης με δεσμευτικό τρόπο. Απαιτούνται σαφείς κανόνες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη του προτεινόμενου πλαισίου για τις συγχωνεύσεις θα αξιοποιηθούν πράγματι με αποτέλεσμα την σταθεροποίηση της αγοράς, τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και το χαμηλότερο κόστος για τον επενδυτή.

3.2 Δομές κύριου/τροφοδοτικού

Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα των αγορών μέσω της ανάσχεσης του πολλαπλασιασμού των αμοιβαίων κεφαλαίων ανεπαρκούς μεγέθους, η Επιτροπή έχει εισαγάγει νέες διατάξεις σχετικά με τη συγκέντρωση αμοιβαίων κεφαλαίων. Μέσω των λεγόμενων δομών κύριου/τροφοδοτικού, ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να επενδύσει 85% ή περισσότερα σε έναν κύριο ΟΣΕΚΑ (ο οποίος δεν είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ) γεγονός που επιτρέπει εξοικονομήσεις κόστους λόγω της συνδυασμένης διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι έστω κι αν η διαδικασία της συγκέντρωσης εξετάζεται με μεγάλη λεπτομέρεια, ορισμένες από τις προτεινόμενες διατάξεις θα μπορούσαν να απλουστευθούν, ενώ είναι επίσης δυνατός ο περαιτέρω εξορθολογισμός της προβλεπόμενης ανταλλαγής πληροφοριών και εγγράφων. Έχει επίσης καταθέσει διατάξεις που ενισχύουν την προστασία των καταναλωτών στην περίπτωση ρευστοποίησης.

3.3 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (ΒΕΕ) ή το βασικό έγγραφο πληροφοριών (ΒΕΠ) πρόκειται να αντικαταστήσουν το υφιστάμενο απλουστευμένο ενημερωτικό δελτίο. Το έγγραφο αυτό θα παρέχεται στους δυνητικούς επενδυτές με στόχο να διευκολύνει τη σύγκριση βασικών στοιχείων του επενδυτικού προϊόντος και να επιτρέπει την εμπεριστατωμένη λήψη απόφασης. Το ΒΕΕ θα έχει έκταση δύο σελίδων και το περιεχόμενό του θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο. Οι διατάξεις του επιπέδου 1 εκθέτουν μόνο τα βασικά στοιχεία και αφήνουν τις λεπτομέρειες οι οποίες θα προσδιοριστούν ύστερα από δοκιμές στους καταναλωτές, να αποφασιστούν στο επίπεδο 2.[4]

Ο εισηγητής προτείνει να γίνει σαφές ότι οι ΒΕΕ παρέχονται δωρεάν. Επιπλέον, μια σημαντική αλλαγή την οποία επιθυμεί ο εισηγητής αφορά τα εκτελεστικά μέτρα του ΒΕΕ. Ο εισηγητής προτείνει να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκδοση εκτελεστικών μέτρων. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα αυτά πριν από το 2011 έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη υλοποίησή τους. Επιπλέον ο εισηγητής έχει καταθέσει τροπολογίες ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι απαιτήσεις ενημέρωσης είναι σύμφωνες με τη διατύπωση και τις διατάξεις της οδηγίας MiFID.

3.4 Κοινοποίηση

Η απλούστευση της υφιστάμενης διαδικασίας κοινοποίησης μέσω μιας προσέγγισης μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων, θα είναι ένα από τα βασικά οφέλη της Δέσμης Μέτρων για την Αποτελεσματικότητα της Αγοράς. Η διαβίβαση των εγγράφων κοινοποίησης από την εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ στις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, μετά την οποία ο ΟΣΕΚΑ μπορεί αμέσως να αρχίσει να διαθέτει τα μερίδιά τους στο κράτος μέλος υποδοχής, επιτρέπει την ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή πρόσβαση σε άλλα κράτη μέλη, κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και χαμηλότερο κόστος για τον επενδυτή. Το κράτος μέλος υποδοχής δεν θα έχει τη δυνατότητα να ζητεί συμπληρωματική τεκμηρίωση ή να απαιτεί δεύτερη εξουσιοδότηση, κάτι που αποτρέπει τις ενέργειες προστατευτισμού στη διασυνοριακή προώθηση μεριδίων των ΟΣΕΚΑ στις αγορές.

Οι απλουστευμένες και εναρμονισμένες διατάξεις για την κοινοποίηση αποτελούν σημαντική και ζωτική πρόοδο. Ο εισηγητής ωστόσο είναι της γνώμης ότι η προθεσμία του ενός μηνός που παραχωρείται στην εποπτική αρχή καταγωγής του ΟΣΕΚΑ για τον έλεγχο της πληρότητας των φάκελων και για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την οδηγία είναι υπερβολικά μακρά και δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις για την κοινοποίηση που αφορούν άλλα προϊόντα.[5] Ο εισηγητής προτείνει συντομευθεί αυτή η περίοδος σε 5 εργάσιμες ημέρες.

3.5 Συνεργασία εποπτικών αρχών

Η πρόταση της Επιτροπής ενισχύει ουσιαστικά την συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις τροποποιήσεις που προσφέρουν στις εποπτικές αρχές τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά και ικανοποιητικά τα καθήκοντά τους σε διαμεθοριακό περιβάλλον. Οι διατάξεις αυτές ήδη αντιμετωπίζουν πολλές από τις πτυχές που έχουν ζωτική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εποπτεία διαμεθοριακών συγχωνεύσεων, δομών κύριου/τροφοδοτικού και του διαβατηρίου της εταιρείας διαχείρισης και να είμαστε βέβαιοι ότι είναι δυνατή η επιβολή των διατάξεων.

3.6 Διαβατήριο Εταιρείας Διαχείρισης

Το Διαβατήριο Εταιρείας Διαχείρισης (ΔΕΔ) ήταν ήδη τμήμα της τελευταίας αναθεώρησης του καθεστώτος του ΟΣΕΚΑ[6] και είχε στόχο να δώσει στις εταιρείες διαχείρισης το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε ολόκληρη την ΕΕ σύμφωνα με την αρχή της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών που εκτίθεται στη Συνθήκη[7]. Ωστόσο, το διαβατήριο ουδέποτε λειτούργησε στην πράξη.

Η Επιτροπή έχει επιδιώξει τον στόχο να καθιερώσει έναν ΔΕΔ για όλους τους τύπους αμοιβαίων κεφαλαίων[8] μετά τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου το 2005. Τα ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη ενός διαβατηρίου θα ανέρχονταν έως και σε 762 εκατ. ευρώ ετησίως.[9] Πρόσφατα, εκφράστηκαν ορισμένες σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την εποπτεία μιας εταιρείας διαχείρισης από απόσταση. Η Επιτροπή έδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) εντολή να γνωμοδοτήσει έως την 1η Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα εποπτικά ζητήματα που αφορούν αυτή την ενδεχόμενη υλοποίηση του ΔΕΔ και έχει δεσμευτεί να τροποποιήσει την πρότασή της πριν από το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ο εισηγητής συμμερίζεται απόλυτα αυτές τις ανησυχίες. Ο εισηγητής είναι βέβαιος ότι το ΔΕΔ θα συμβάλει στην δημιουργία μιας πραγματικά κοινής αγοράς για τον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων και θα οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά οφέλη επιτρέποντας παράλληλα το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Κατά συνέπεια, έλαβε την πολιτική απόφαση να εισαγάγει τις πρώτες στοιχειώδεις διατάξεις του επιπέδου 1 ώστε να καταστεί δυνατή η κυκλοφορία μέσω διαβατηρίου των υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο εισηγητής θα αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες λεπτομέρειες που εκκρεμούν με τροπολογίες ύστερα από τη λήψη της γνωμοδότησης της CESR. Ο εισηγητής αναμένει ότι η γνωμοδότηση της CESR θα παρέχει σαφείς ενδείξεις για τα τεχνικά ζητήματα. Ο εισηγητής είναι αισιόδοξος ότι τα ζητήματα που εναπομένουν μπορούν να επιλυθούν.

4. Χρονοδιάγραμμα

Το διαθέσιμο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου της παρούσας οδηγίας είναι ασφυκτικό. Είναι προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των επενδυτών και του κλάδου, καθώς και των κρατών μελών, η παρούσα νομοθετική πρόταση να εγκριθεί πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Για να εξασφαλιστεί αυτό εξετάζεται ένα πολύ απαιτητικό χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου.

 • [1]  Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από τις εξής πράξεις: Οδηγία του Συμβουλίου 88/220/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1988, οδηγία 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 (ΕΕ L 168, 18.7.1995, σελ. 7), οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2000 (ΕΕ L 290, 17.11.2000, σελ. 27), οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 (ΕΕ L 41, 13.2.2002, σελ. 20), οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 (ΕΕ L 41, 13.2.2002, σελ. 35)· οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 145, 30.4.2004, σελ. 1), οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης των οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 79, 24.3.2005, σελ. 9) και οδηγία 2008/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΚ όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 76, 19.3.2008, σελ. 42).
 • [2]  Efama Trends in the European Investment Fund Industry in Q2 2008, δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2008.
 • [3]  SEC (2006)1451 SEC (2006)1452, σελίδες 6-7.
 • [4]  Οι εργασίες του επιπέδου 2 συνεχίζονται αλλά η CESR έχει ήδη εκδώσει γνωμοδότηση για το περιεχόμενο και τη μορφή των στοιχείων που πρέπει να αποκαλύπτονταο στο Βασικό Έγγραφο Πληροφοριώ των ΟΣΕΚΑ (CESR/08-087, γνωμοδότηση της CESR προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Φεβρουάριο του 2008).
 • [5]  Η οδηγία 2001/34/ΕΚ (Οδηγία περί ενημερωτικού δελτίουProspectus) ορίζει στο άρθρο 18(1) την περίοδο αυτή σε 3 εργάσιμες ημέρες.
 • [6]  Οδηγία 2001/107/ΕΚ
 • [7]  Το άρθρο 49 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει την ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.
 • [8]  Εταιρικής μορφής, συμβατικής μορφής και unit trust
 • [9]  Αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής SEC(2006) 1451 (δημοσιεύτηκε παράλληλα με τη Λευκή Βίβλο για τα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (19.11.2008)

προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)
(COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean-Paul Gauzès

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

– Διαβατήριο για την εταιρεία διαχείρισης

Η τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας 2001/107/ΕΚ για τους ΟΣΕΚΑ δημιούργησε το διαβατήριο για την εταιρεία διαχείρισης προκειμένου να δώσει στις εταιρείες διαχείρισης το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο να συμβάλει στην εγκαθίδρυση μιας πραγματικής κοινής αγοράς για τον κλάδο αμοιβαίων κεφαλαίων στην ΕΕ.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο καθορίζει την ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.

Ωστόσο, το διαβατήριο ουδέποτε λειτούργησε στην πράξη.

Προκειμένου να υλοποιηθεί το διαβατήριο εταιρείας διαχείρισης με ταυτόχρονη διασφάλιση προστασίας των επενδυτών, η Επιτροπή έδωσε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αξιών (CESR) εντολή να γνωμοδοτήσει σχετικά με αυτά τα θέματα, με στόχο την εισαγωγή νομοθετικών διατάξεων στην οδηγία ΟΣΕΚΑ πριν από το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη που το διαβατήριο εταιρείας διαχείρισης θα μπορούσε να αποφέρει τόσο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία όσο και για τους επενδυτές, ο συντάκτης υποστηρίζει πλήρως το διαβατήριο εταιρείας διαχείρισης στο βαθμό που εξασφαλίζεται ικανοποιητική εποπτεία και πλήρης προστασία του επενδυτή. Είναι πεπεισμένος ότι οι εν λόγω στόχοι είναι εφικτοί.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο συντάκτης προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

– για να διασφαλιστεί σαφήνεια ως προς την εθνικότητα των ΟΣΕΚΑ, καθώς και η κατάλληλη εποπτεία, χρειάζεται να υπάρχει αρμονία μεταξύ της έδρας των ΟΣΕΚΑ , της εφαρμόσιμης νομοθεσίας σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία τους, των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την έγκριση των ΟΣΕΚΑ και την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία τους.

– η επιλογή της εταιρείας διαχείρισης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες με την έγκριση των ΟΣΕΚΑ. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η ελευθερία που προβλέπεται από τη Συνθήκη της ΕΚ, ο τόπος της καταστατικής έδρας ή των δραστηριοτήτων της εταιρείας διαχείρισης δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω έγκρισης·

– η αρμόδια αρχή της εταιρείας διαχείρισης, δεδομένης της οργάνωσής της – συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων –, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η εταιρεία διαχείρισης είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τους εφαρμόσιμους κανόνες σε όλους τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται·

– ο θεματοφύλακας των αμοιβαίων κεφαλαίων θα έχει πάντοτε ως έδρα το ίδιο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων. Κατά τη γνώμη του συντάκτη, και με σκοπό την προστασία του επενδυτή, δεν θα υπόκειται σε "δημόσιο έλεγχο", ο οποίος είναι εξαιρετικά αόριστος αλλά θα υπόκειται σε κατάλληλη και αδιάκοπη εποπτεία.

– Διασυνοριακές συγχωνεύσεις

Οι νέες διατάξεις της οδηγίας για τις συγχωνεύσεις καθορίζουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ο συντάκτης είναι της άποψης ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις και σε εγχώριες συγχωνεύσεις μόνο για εκείνες οι οποίες έχουν διασυνοριακό αντίκτυπο. Ωστόσο, οι εγχώριες συγχωνεύσεις που έχουν αμιγώς εθνικό χαρακτήρα θα πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Επιπλέον, ο ρόλος του θεματοφύλακα και των σχετικών υποχρεώσεών του θα πρέπει να διευκρινιστεί, ιδίως σε σχέση με το ρόλο που αναλαμβάνουν οι επόπτες.

Τέλος, σύμφωνα με την αρχή των μη διακρίσεων, τα κράτη μέλη δεν θα επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες για διασυνοριακές συγχωνεύσεις από ότι για εγχώριες συγχωνεύσεις, πχ. σχετικά με τις απαιτήσεις απαρτίας.

– Δομές κυρίου-τροφοδοτικού

Η Επιτροπή έχει εισαγάγει νέες διατάξεις σχετικά με τη συγκέντρωση αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω των λεγόμενων δομών κυρίου/τροφοδοτικού.

Σύμφωνα με το συντάκτη, όταν δεν υπάρξει έγκριση επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ, η αρμόδια αρχή οφείλει να αιτιολογήσει την άρνηση (συμμόρφωση ή επεξήγηση).

Κατά κανόνα, θα πρέπει να επιδιωχθεί ο μέγιστος βαθμός εναρμόνισης, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Επομένως, ένας μέγιστος βαθμός εναρμόνισης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Η τεχνική αναδιατύπωσης

Στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια συστηματικότερη τεχνική αναδιατύπωσης των νομοθετικών κειμένων, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 4 και 24 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 13 Νοεμβρίου 2008, με στόχο να εξεταστεί η πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Με την ως άνω εξέταση η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία άλλη τροπολογία επί της ουσίας εκτός από εκείνες που προσδιορίζονται ως τέτοιες στη γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας. Η Ομάδα Εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Παρ’ όλη την ανάγκη ενοποίησης μεταξύ των ΟΣΕΚΑ, οι συγχωνεύσεις των ΟΣΕΚΑ αντιμετωπίζουν πολλές νομοθετικές και διοικητικές δυσκολίες στην Κοινότητα. Επομένως, για να βελτιωθεί η λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κοινοτικές διατάξεις οι οποίες να διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις μεταξύ των ΟΣΕΚΑ (και των επενδυτικών τμημάτων τους). Μολονότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιτρέψει μόνον αμοιβαία κεφάλαια συμβατικής μορφής, πρέπει να επιτρέπονται – και να αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους – οι συγχωνεύσεις μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων όλων των ειδών (συμβατικής και εταιρικής μορφής, και unit trusts). Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις τεχνικές συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στα κράτη μέλη. Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τους ΟΣΕΚΑ να χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές σε εθνικό ή διασυνοριακό πλαίσιο, οι οποίες, όμως, εξακολουθούν να υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου.

(18) Παρ’ όλη την ανάγκη ενοποίησης μεταξύ των ΟΣΕΚΑ, οι συγχωνεύσεις των ΟΣΕΚΑ αντιμετωπίζουν πολλές νομοθετικές και διοικητικές δυσκολίες στην Κοινότητα. Επομένως, για να βελτιωθεί η λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κοινοτικές διατάξεις οι οποίες να διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις μεταξύ των ΟΣΕΚΑ (και των επενδυτικών τμημάτων τους). Μολονότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιτρέψει μόνον αμοιβαία κεφάλαια συμβατικής μορφής, πρέπει να επιτρέπονται – και να αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους – οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων όλων των ειδών (συμβατικής και εταιρικής μορφής, και unit trusts). Κάτι τέτοιο δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να εισαγάγουν νέες νομικές μορφές ΟΣΕΚΑ στις εθνικές τους νομοθεσίες. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις τεχνικές συγχώνευσης που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να εισαγάγουν στην εθνική τους νομοθεσία όλες τις τεχνικές που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζουν μεταβιβάσεις στοιχείων ενεργητικού που απορρέουν από τις εν λόγω τεχνικές. Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τους ΟΣΕΚΑ να χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές σε εθνικό πλαίσιο, σε καταστάσεις όπου κανένας από τους ΟΣΕΚΑ τους οποίους αφορά η συγχώνευση δεν έχει ειδοποιηθεί για διασυνοριακή εμπορία των μεριδίων του. Αυτές οι συγχωνεύσεις εξακολουθούν να υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου.

Αιτιολόγηση

Κατ' εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, η οδηγία δεν πρέπει να επιβάλει στα κράτη μέλη να καθιερώνουν νέες μορφές επιχειρήσεων, πολύ περισσότερο που αυτό δεν είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότητα της οδηγίας.

Κατ' εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται 1) σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις αλλά και 2) σε εγχώριες συγχωνεύσεις με διασυνοριακό αντίκτυπο. Για τις εν λόγω συγχωνεύσεις η αποτελεσματικότητα της οδηγίας προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις τεχνικές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, αμιγώς εγχώριες συγχωνεύσεις δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40) Για να προστατεύονται οι επενδυτές του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

(40) Για να προστατεύονται οι επενδυτές του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, η επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Κοινότητα, οι πληροφορίες που θα πρέπει να εξασφαλίζονται για έγκριση της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να έχουν εξαντλητικό χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Ένας ανώτατος βαθμός εναρμόνισης είναι αναγκαίος για να εξασφαλιστεί η ισότητα του ανταγωνισμού.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41) Προκειμένου να μπορεί ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων του, και συγκεκριμένα να είναι σε θέση να λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ κάθε αναγκαία πληροφορία ή έγγραφο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ πρέπει να συνάπτουν δεσμευτική και εκτελεστή συμφωνία. Παρομοίως, με τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ των θεματοφυλάκων ή, αντιστοίχως, των ελεγκτών του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ πρέπει να εξασφαλίζεται η ροή πληροφοριών και εγγράφων, που είναι αναγκαία στον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(41) Προκειμένου να μπορεί ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων του, και συγκεκριμένα να είναι σε θέση να λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ κάθε αναγκαία πληροφορία ή έγγραφο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ πρέπει να συνάπτουν δεσμευτική και εκτελεστή συμφωνία. Ωστόσο, εάν τη διαχείριση αμφοτέρων των ΟΣΕΚΑ διενεργεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, αρκεί αυτή η τελευταία να υιοθετήσει εσωτερικούς επιχειρηματικούς κανόνες. Με τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ των θεματοφυλάκων ή, αντιστοίχως, των ελεγκτών του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ πρέπει να εξασφαλίζεται η ροή πληροφοριών και εγγράφων, που είναι αναγκαία στον θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα παραβίαση των υφισταμένων περιορισμών σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών ή τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Εάν τη διαχείριση τόσο του κύριου όσο και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ τη διενεργεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Αντιθέτως, οι δέοντες κανόνες εσωτερικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς πρέπει να καθορίζονται από την εταιρεία διαχείρισης.

Θα πρέπει, εξάλλου, να διευκρινίζεται η διάρθρωση αυτών των διατάξεων με τους οικείους κανόνες σε ότι αφορά το επαγγελματικό απόρρητο και την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) «θεματοφύλακας»: κάθε οργανισμός στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα  19 και 29  και υπόκειται στις λοιπές διατάξεις που ορίζονται  στο κεφάλαιο IV και στο κεφάλαιο V τμήμα 3·

α) «θεματοφύλακας»: κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ή εταιρεία επενδύσεων ή ασφαλιστική εταιρεία, όπως ορίζεται στις οδηγίες 2006/48/ΕΚ, 2004/34/ΕΚ και 2002/12/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροποποίηση συνεπάγεται την έκπτωση των άρθρων 20-2 και 20-3, καθώς και των άρθρων 30-2 και 30-3.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) «κράτος μέλος καταγωγής ενός ΟΣΕΚΑ»: το κράτος μέλος στο οποίο ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5·

ε) «κράτος μέλος καταγωγής ενός ΟΣΕΚΑ»: το κράτος μέλος στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης ή, ενδεχομένως, μια εταιρεία επενδύσεων έχει υποβάλει αίτηση για την παροχή αδείας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ·

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια σε ότι αφορά την εθνικότητα των ΟΣΕΚΑ και η κατάλληλη εποπτεία, χρειάζεται εναρμόνιση μεταξύ :1) της σύστασης των αμοιβαίων κεφαλαίων, 2) της εφαρμόσιμης νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία των ΟΣΕΚΑ και 3) των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την παροχή αδείας λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ και επιβολής των κανόνων σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία τους.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι  είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική  της  έδρα η εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου ή η εταιρεία επενδύσεων. Τα κράτη μέλη απαιτούν  τα κεντρικά γραφεία  να  είναι εγκατεστημένα  στο κράτος μέλος της καταστατικής έδρας.

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι  είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Αιτιολόγηση

Για να υλοποιηθούν οι ελευθερίες που καθορίζει η Συνθήκη ΕΚ, μια εταιρεία διαχείρισης με έδρα ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί τη διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος..

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένας ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητά του, πρέπει να λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ΟΣΕΚΑ.

1. Ένας ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητά του, πρέπει να λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε αμοιβαίο κεφάλαιο άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν, αφενός, την εταιρεία διαχείρισης και, αφετέρου, τον κανονισμό του κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα. Σε εταιρεία επενδύσεων άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν, αφενός, τα καταστατικά έγγραφά της και, αφετέρου, την εκλογή του θεματοφύλακα.

2. Σε αμοιβαίο κεφάλαιο άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του εγκρίνουν, αφενός, την εφαρμογή της εταιρείας διαχείρισης, και, αφετέρου, τον κανονισμό του κεφαλαίου και την εκλογή του θεματοφύλακα. Σε εταιρεία επενδύσεων άδεια λειτουργίας δίδεται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εγκρίνουν, αφενός, τα καταστατικά έγγραφά της και, αφετέρου, την εκλογή του θεματοφύλακα και, όπου συντρέχει περίπτωση, την εκλογή της καθορισθείσας εταιρείας διαχείρισης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων δεν πληροί τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων III και V, αντιστοίχως.

3. Εάν ο ΟΣΕΚΑ δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ εγκρίνουν την εφαρμογή της εταιρείας διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 17γ. Δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση μιας άδειας λειτουργίας ότι τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ ασκεί εταιρεία διαχείρισης που έχει την έδρα της σε αυτό το κράτος μέλος ή ότι η εταιρεία διαχείρισης ασκεί ή αναθέτει δραστηριότητες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν οι διευθύνοντες του θεματοφύλακα δεν παρέχουν εχέγγυα ήθους ή δεν διαθέτουν επαρκή πείρα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, κοινοποιούνται πάραυτα στις αρμόδιες αρχές τα ονόματα των διευθυνόντων του θεματοφύλακα και παντός διαδόχου αυτών.

 

Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο ή τα καταστατικά του έγγραφα, εκπροσωπούν τον θεματοφύλακα, ή τα οποία πράγματι αποφασίζουν την πολιτική του θεματοφύλακα.

 

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κάθε αντικατάσταση της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα, καθώς και κάθε τροποποίηση του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας επενδύσεων, υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων αρχών.

5. Κάθε αντικατάσταση της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα, καθώς και κάθε τροποποίηση του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας επενδύσεων, υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν εγκρίνουν την αντικατάσταση μιας εταιρείας διαχείρισης, αιτιολογούν εγγράφως τους λόγους για αυτή την απόφαση.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια όσον αφορά την εθνικότητα των ΟΣΕΚΑ και την κατάλληλη εποπτεία, χρειάζεται εναρμόνιση μεταξύ: 1) της σύστασης των αμοιβαίων κεφαλαίων, 2) της εφαρμόσιμης νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία των ΟΣΕΚΑ και 3) των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την αδειοδότηση λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ και επιβολής των κανόνων σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία τους.

Η επιλογή της εταιρίας διαχείρισης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ελευθερία που προβλέπεται από τη Συνθήκη της ΕΚ, ο τόπος έδρας της εταιρίας διαχείρισης των δραστηριοτήτων της δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας διαχείρισης χρειάζεται προηγούμενη επίσημη άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ. Η άδεια που χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας σε μια εταιρεία διαχείρισης ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

1. Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας διαχείρισης χρειάζεται προηγούμενη επίσημη άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.. Η άδεια που χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας σε μια εταιρεία διαχείρισης ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Μια εταιρεία διαχείρισης εγκρίνεται και εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη, το οποίο καθορίζεται ως το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης..

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

1. Μία εταιρεία διαχείρισης που παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες διαχείρισης για τον ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή με την ίδρυση θυγατρικής επιχείρησης συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, που έχει σχέση με την οργάνωση της εταιρείας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων ανάθεσης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, εποπτικών κανόνων, κανόνων συμπεριφοράς και υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων εκ μέρους της εταιρείας διαχείρισης.

 

Οι εν λόγω κανόνες δεν επιτρέπεται να είναι αυστηρότεροι από τους κανόνες που εφαρμόζονται στις εταιρείες διαχείρισης που ασκούν τις δραστηριότητές τους μόνο στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της συμμόρφωσης με την παράγραφο 1, μεταξύ άλλων, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία διαχείρισης συμμορφώνεται με τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία όλων των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται εναρμόνιση μεταξύ: 1) του ορισμού του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρίας διαχείρισης, 2) της νομοθεσίας που πρέπει να εφαρμοστεί για την οργάνωση της εταιρίας διαχείρισης και 3) των αρχών που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση της εταιρίας διαχείρισης και για την επιβολή των κανόνων σχετικά με την οργάνωσή της.

Εάν κάποιο πρόβλημα ανακύψει στο επίπεδο της εταιρίας διαχείρισης είναι πιθανόν να επηρεαστούν όλες οι ΟΣΕΚΑ τη διαχείριση των οποίων ασκεί η συγκεκριμένη εταιρία διαχείρισης. Μόνο η αρμόδια αρχή της εταιρίας διαχείρισης είναι σε θέση να παρέμβει ταχέως για να επιλύσει ένα τέτοιο πρόβλημα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος για όλους τους εμπλεκόμενους ΟΣΕΚΑ. Επομένως, η αρμόδια αρχή της εταιρίας διαχείρισης θα πρέπει να διασφαλίζει, δεδομένης της οργάνωσής της - όπου συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνων -, ότι η εταιρία διαχείρισης είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς τους κανόνες που εφαρμόζονται σε όλους τους ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17β

 

1. Μια εταιρεία διαχείρισης στην οποία δίνεται άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ και παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες διαχείρισης για τον ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή με την ίδρυση θυγατρικής επιχείρησης, συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, σε ότι αφορά τη σύσταση και τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ.

 

2. Η εταιρεία διαχείρισης συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους κανόνες που διέπουν τα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

 

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις παραγράφους 1 και 2.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια σε ότι αφορά την εθνικότητα των ΟΣΕΚΑ και η κατάλληλη εποπτεία, χρειάζεται εναρμόνιση μεταξύ :1) της σύστασης των αμοιβαίων κεφαλαίων, 2) της εφαρμόσιμης νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία των ΟΣΕΚΑ και 3) των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την παροχή αδείας λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ και επιβολής των κανόνων σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία τους.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17γ

 

1. Μια εταιρεία διαχείρισης που ζητεί άδεια λειτουργίας για τη διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος σε ένα άλλο κράτος μέλος, εξασφαλίζει για τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τα ακόλουθα έγγραφα τεκμηρίωσης:

 

(α) έκθεση σχετικά με την υιοθετηθείσα διαδικασία διαχείρισης κινδύνων σε ότι αφορά τον ειδικό τύπο του ΟΣΕΚΑ για τον οποίο έχει ζητηθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας διαχείρισης·

 

(β) έγγραφη συμφωνία με τον θεματοφύλακα βάση της οποίας διασφαλίζεται η δέουσα ροή πληροφοριών μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα και, ως εκ τούτου, επιτρέπει στον θεματοφύλακα να εκτελεί τα καθήκοντα που του απονέμονται βάσει της παρούσας οδηγίας·

 

(γ) πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις ανάθεσης λειτουργικών καθηκόντων.

 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν τόσο την εταιρεία διαχείρισης όσο και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, εντός μηνός από την υποβολή μιας πλήρους αιτήσεως, εάν έχει δοθεί άδεια λειτουργίας στην εταιρεία διαχείρισης. Η άρνηση παροχής της εν λόγω άδειας λειτουργίας αιτιολογείται δεόντως.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί άδεια λειτουργίας στον ΟΣΕΚΑ, χρειάζονται κάποιες πληροφορίες για την εταιρεία διαχείρισης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να επιβεβαιωθεί ότι ο θεματοφύλακας είναι σε θέση να εκτελεί τα εποπτικά του καθήκοντα.

Για να υλοποιηθεί η ελευθερία που καθιερώνεται από τη Συνθήκη ΕΚ, η εκτίμηση της επιλογής της εταιρείας διαχείρισης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός σαφούς χρονοδιαγράμματος.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο. Παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να  ασκεί  αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να  ανταποκρίνεται  στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

2. Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο σε συνεχή εποπτεία. Παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να  ασκεί  αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να  ανταποκρίνεται  στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η δέουσα εποπτεία του θεματοφύλακα.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο. Παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

2. Ο θεματοφύλακας είναι ίδρυμα υποκείμενο σε συνεχή εποπτεία. Παρέχει επαρκείς οικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που του ανατίθενται και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η δέουσα εποπτεία του θεματοφύλακα.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, στο εξής αναφερόμενες ως «συγχωνεύσεις»:

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται για διασυνοριακές συγχωνεύσεις, καθώς και για εγχώριες συγχωνεύσεις, όταν είτε ο απορροφούμενος ΟΣΕΚΑ ή ο απορροφών ΟΣΕΚΑ έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 88.

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «συγχωνεύσεις» νοούνται:

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται 1) σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις αλλά και 2) σε εγχώριες συγχωνεύσεις όπου ο αντίκτυπος θα είναι διασυνοριακός. Αντιθέτως, οι αμιγώς εθνικές συγχωνεύσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας..

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 - παράγραφος 2 - εδάφιο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) πιστοποιητικό εκδοθέν από τους θεματοφύλακες του απορροφούμενου και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, με το οποίο βεβαιώνουν ότι έχουν επαληθεύσει τη συμμόρφωση του κοινού σχεδίου της προτεινόμενης συγχώνευσης προς την παρούσα οδηγία και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ, και στο οποίο αναφέρουν τα συμπεράσματά τους επ’ αυτού·

γ) δήλωση εκάστου από τους θεματοφύλακες του απορροφούμενου και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, με το οποίο βεβαιώνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38, ότι έχουν επαληθεύσει τη συμμόρφωση του κοινού σχεδίου της προτεινόμενης συγχώνευσης προς τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 37, παράγραφος 1, σημεία (γ), (στ) και (ζ) της παρούσας οδηγίας και τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα των αντίστοιχων ΟΣΕΚΑ·

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της δήλωσης εκάστου θεματοφύλακα θα πρέπει να είναι επακριβές, επειδή ορισμένα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 37, παράγραφος 1, αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα του ρόλου και των καθηκόντων των ελεγκτών και, σε τελευταία ανάλυση, της εταιρείας διαχείρισης. Επιπλέον, οι ρόλοι, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών, και όχι των θεματοφυλάκων, εναρμονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την οδηγία 2006/43/ΕΚ. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στο να αποφευχθούν τα διάφορα επίπεδα επικύρωσης και επαλήθευσης από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ να καταρτίσουν κοινό σχέδιο συγχώνευσης.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ να καταρτίσουν κοινό σχέδιο συγχώνευσης.

Το κοινό σχέδιο συγχώνευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Το κοινό σχέδιο συγχώνευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) αναφορά του είδους της συγχώνευσης και των σχετικών ΟΣΕΚΑ·

(α) αναφορά του είδους της συγχώνευσης και των σχετικών ΟΣΕΚΑ·

(β) το πλαίσιο και την αιτιολόγηση της προτεινόμενης συγχώνευσης·

(β) το πλαίσιο και την αιτιολόγηση της προτεινόμενης συγχώνευσης·

(γ) τον αναμενόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους τόσο του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

(γ) τον αναμενόμενο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής μεταχείρισης, της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους τόσο του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ, όσο και του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

(δ) τα κριτήρια που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, του παθητικού, κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

(δ) τα κριτήρια που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, ανάλογα με την περίπτωση, του παθητικού, κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

(ε) τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής·

(ε) τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής·

(στ) την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

(στ) την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

 

(στα) τους εφαρμοζόμενους κανόνες για τη μεταφορά μεριδίων·

(ζ) τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

(ζ) τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ·

 

Τα στοιχεία που απαριθμούνται στα σημεία (γ), (στ) και (ζ) παρέχονται από τον θεματοφύλακα, λαμβανομένου υπόψη των διατάξεων του άρθρου 36, παράγραφος 2, σημείο (γ).

 

Τα στοιχεία που απαριθμούνται στα σημεία (δ) και (ε) παρέχονται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 39, παράγραφος 1.

 

Τα στοιχεία που απαριθμούνται στα σημεία (α), (β) και (ζ) παρέχονται στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της εταιρείας διαχείρισης.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη των διασυνοριακών συγχωνεύσεων δεν πραγματοποιείται εις βάρος της προστασίας του επενδυτή, το κοινό σχέδιο συγχώνευσης πρέπει να προσδιορίζει όλους τους αντικτύπους της συγχώνευσης για τους μεριδιούχους, με την έννοια ότι η πραγματοποίηση της συγχώνευσης πρέπει να γίνεται κάτω από άριστες συνθήκες ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες προϋποθέσεις τόσο για τη μεταφορά των μεριδίων όσο και για τη φορολογική μεταχείριση. Ο ρόλος των βασικών παραγόντων της συγχώνευσης θα πρέπει επίσης να προσδιορίζεται επακριβώς για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου της συναλλαγής.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής.

(β) τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής και την έκβαση του εν λόγω υπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με τη μέθοδο ο ανεξάρτητος ελεγκτής πρέπει να επαληθεύει την έκβαση του υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής προκειμένου να αποφεύγεται ο προσδιορισμός της κατάστασης των μεριδιούχων σε εσφαλμένη βάση.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν απόφαση, έχοντας πλήρη γνώση του αντικτύπου της στην επένδυσή τους, και να ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 41 και 42.

4. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους του απορροφούμενου ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, ούτως ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν απόφαση, έχοντας πλήρη γνώση του αντικτύπου της στην επένδυσή τους, και να ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 41 και 42.

Περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) το πλαίσιο και την αιτιολόγηση της προτεινόμενης συγχώνευσης·

(α) το πλαίσιο και την αιτιολόγηση για την προτεινόμενη συγχώνευση·

(β) τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των όποιων σημαντικών διαφορών όσον αφορά την επενδυτική πολιτική και στρατηγική, το κόστος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την περιοδική υποβολή εκθέσεων, καθώς και την ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης ανά μερίδιο·

(β) τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των όποιων σημαντικών διαφορών όσον αφορά την επενδυτική πολιτική και στρατηγική, το κόστος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την περιοδική υποβολή εκθέσεων, καθώς και την ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης ανά μερίδιο και τη φορολογική μεταχείριση·

(γ) τα όποια ειδικά δικαιώματα έχουν οι μεριδιούχοι όσον αφορά την προτεινόμενη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, του δικαιώματος να λαμβάνουν αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, κατόπιν αιτήσεως, και του δικαιώματος να ζητούν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, όπως ορίζεται στο άρθρο 42·

(γ) τα όποια ειδικά δικαιώματα έχουν οι μεριδιούχοι όσον αφορά την προτεινόμενη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, του δικαιώματος να λαμβάνουν αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, κατόπιν αιτήσεως, του δικαιώματος να ζητούν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, όπως ορίζεται στο άρθρο 42, καθώς και την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος·

(δ) τις συναφείς διαδικαστικές πτυχές και την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

(δ) τις συναφείς διαδικαστικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας για τη μεταφορά μεριδίων, και την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης·

(ε) αντίγραφο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 73.

(ε) αντίγραφο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφούντος ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 73.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στους μεριδιούχους πρέπει επίσης να αφορούν τη διαδικασία για τη μεταφορά των μεριδίων και τη φορολογική μεταχείριση (ενημέρωση των μεριδιούχων για τη μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος). Για παράδειγμα, στη Γαλλία, ο μεριδιούχος φορολογείται επί της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς στον απορροφούμενο ΟΣΕΚΑ και της τιμής πώλησης στον απορροφούντα ΟΣΕΚΑ. Στη Γερμανία ο μεριδιούχος φορολογείται επί του κέρδους που του αποφέρει το κεφάλαιο για κάθε τίτλο.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενης απαρτίας, προβλεπόμενης στην εθνική νομοθεσία.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενης απαρτίας, προβλεπόμενης στην εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλουν αυστηρότερες διατάξεις ως προς το θέμα της απαρτίας για διασυνοριακές συγχωνεύσεις από ό,τι για τις εγχώριες.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλουν τους κανόνες απαρτίας. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την αρχή των μη διακρίσεων οι κανόνες για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις δεν θα πρέπει να είναι αυστηρότεροι από τους κανόνες που ισχύουν για τις εγχώριες συγχωνεύσεις.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ο οποίος επενδύει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος στοιχείο α), τα άρθρα 45, 47 και 50 και το άρθρο 51 παράγραφος στοιχείο γ), τουλάχιστον 85 % του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ (του «κύριου ΟΣΕΚΑ») ή επενδυτικού τμήματός του.

1. Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του, ο οποίος επενδύει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος στοιχείο α), τα άρθρα 45, 47 και 50 και το άρθρο 51 παράγραφος στοιχείο γ), τουλάχιστον 85 % του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ (του «κύριου ΟΣΕΚΑ») ή επενδυτικού τμήματός του.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η συνάφεια με τις άλλες διατάξεις της οδηγίας, ένας τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ή ένας κύριος ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι είτε ένας ΟΣΕΚΑ είτε επενδυτικό τμήμα του.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ο οποίος:

3. Κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του, ο οποίος:

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η συνάφεια με τις άλλες διατάξεις της οδηγίας, ένας τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ή ένας κύριος ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι είτε ένας ΟΣΕΚΑ είτε επενδυτικό τμήμα του.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ασκούσε ήδη δραστηριότητες ως ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ως τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ για διαφορετικό κύριο ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνεται, εντός το αργότερο 15 εργασίμων ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, αν οι αρμόδιες αρχές ενέκριναν την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

3. Εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ασκούσε ήδη δραστηριότητες ως ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ως τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ για διαφορετικό κύριο ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνεται, εντός το αργότερο 15 ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, αν οι αρμόδιες αρχές ενέκριναν την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται έγκριση, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να το αιτιολογούν.

Αιτιολόγηση

Όπως όλες οι αρνητικές διοικητικές αποφάσεις έτσι και η αρνητική απόφαση για την επένδυση σε ένα ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να αιτιολογηθεί.

Εάν τη διαχείριση τόσο του κύριου όσο και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ τη διενεργεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Αντιθέτως, οι δέοντες κανόνες εσωτερικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς πρέπει να καθορίζονται από την εταιρεία διαχείρισης.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ο κύριος ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χορηγούν έγκριση, εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακάς του και ο ελεγκτής του, καθώς και ο κύριος ΟΣΕΚΑ, πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τα ακόλουθα έγγραφα:

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, χορηγούν έγκριση, εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακάς του και ο ελεγκτής του, καθώς και ο κύριος ΟΣΕΚΑ, πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τα ακόλουθα έγγραφα:

α) τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ·

α) τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ·

β) το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 73, του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ·

β) το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 73, του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ·

γ) τη συμφωνία μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1·

γ) τη συμφωνία μεταξύ του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ ή την εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων, που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1·

δ) ανάλογα με την περίπτωση, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1·

δ) ανάλογα με την περίπτωση, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1·

ε) δήλωση του κύριου ΟΣΕΚΑ ότι δεν κατέχει μερίδια κάποιου τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ·

ε) δήλωση του κύριου ΟΣΕΚΑ ότι δεν κατέχει μερίδια ενός δικού του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ·

στ) στην περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων θεματοφυλάκων τους·

στ) στην περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων θεματοφυλάκων τους·

ζ) στην περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων ελεγκτών τους.

ζ) στην περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1, μεταξύ των αντιστοίχων ελεγκτών τους.

Αιτιολόγηση

Όπως όλες οι αρνητικές διοικητικές αποφάσεις έτσι και η αρνητική απόφαση για την επένδυση σε ένα ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να αιτιολογηθεί.

Εάν τη διαχείριση τόσο του κύριου όσο και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ τη διενεργεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Αντιθέτως, οι δέοντες κανόνες εσωτερικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς πρέπει να καθορίζονται από την εταιρεία διαχείρισης.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο του κύριου ΟΣΕΚΑ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ χορηγούν έγκριση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

4. Στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο του κύριου ΟΣΕΚΑ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμέσως τις αντίστοιχες αρχές του κύριου ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη χορήγηση ή την ανάκληση της έγκρισης.

α) ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακάς του και ο ελεγκτής του πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και, για τον σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου·

 

β) ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αποδεικνύει ότι ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ως ΟΣΕΚΑ, ότι ο ίδιος δεν είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και ότι δεν κατέχει μερίδια κάποιου τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

 

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμέσως τις αντίστοιχες αρχές του κύριου ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη χορήγηση ή την ανάκληση της έγκρισης.

 

Αιτιολόγηση

Όπως όλες οι αρνητικές διοικητικές αποφάσεις έτσι και η αρνητική απόφαση για την επένδυση σε ένα ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να αιτιολογηθεί.

Εάν τη διαχείριση τόσο του κύριου όσο και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ τη διενεργεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Αντιθέτως, οι δέοντες κανόνες εσωτερικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς πρέπει να καθορίζονται από την εταιρεία διαχείρισης.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να συνάψει συμφωνία με τον σχετικό κύριο ΟΣΕΚΑ, προκειμένου ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να συνάψει συμφωνία με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) τα κυριότερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του κύριου ΟΣΕΚΑ·

 

β) τους κανόνες που διέπουν την ενδεχόμενη τροποποίηση του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του κύριου ΟΣΕΚΑ·

α) τους κανόνες που διέπουν την ενδεχόμενη τροποποίηση του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του κύριου ΟΣΕΚΑ·

γ) τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και των αντίστοιχων εταιρειών διαχείρισής τους.

β) τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ και του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και των αντίστοιχων εταιρειών διαχείρισής τους.

Αιτιολόγηση

Εάν τη διαχείριση τόσο του κύριου όσο και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ τη διενεργεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Αντιθέτως, οι δέοντες κανόνες εσωτερικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς πρέπει να καθορίζονται από την εταιρεία διαχείρισης.

Χρειάζεται να υπάρξει ένας μέγιστος βαθμός εναρμόνισης του περιεχομένου της συμφωνίας μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για να διασφαλιστεί η ισότητα του ανταγωνισμού.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση που τη διαχείριση του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ασκεί ο ίδιος οργανισμός διαχείρισης, η συμφωνία μπορεί να αντικατασταθεί από εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων, οι οποίοι διασφαλίζουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

Αιτιολόγηση

Εάν τη διαχείριση τόσο του κύριου όσο και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ τη διενεργεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Αντιθέτως, οι δέοντες κανόνες εσωτερικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς πρέπει να καθορίζονται από την εταιρεία διαχείρισης.

Χρειάζεται να υπάρξει ένας μέγιστος βαθμός εναρμόνισης του περιεχομένου της συμφωνίας μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για να διασφαλιστεί η ισότητα του ανταγωνισμού.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 55 – παράγραφος 6 – εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο·

α) το περιεχόμενο της συμφωνίας ή εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

Αιτιολόγηση

Εάν τη διαχείριση τόσο του κύριου όσο και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ τη διενεργεί η ίδια εταιρεία διαχείρισης, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Αντιθέτως, οι δέοντες κανόνες εσωτερικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς πρέπει να καθορίζονται από την εταιρεία διαχείρισης.

Χρειάζεται να υπάρξει ένας μέγιστος βαθμός εναρμόνισης του περιεχομένου της συμφωνίας μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για να διασφαλιστεί η ισότητα του ανταγωνισμού.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εν λόγω θεματοφύλακες να συνάψουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο θεματοφυλάκων.

1. Εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς θεματοφύλακες, τα κράτη μέλη απαιτούν από την εταιρεία διαχείρισης του κύριου ΟΣΕΚΑ να είναι αρμόδιος για την ενημέρωση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της εταιρείας διαχείρισης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σχετικά με τις όποιες παρατυπίες επισημαίνει όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ.

Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η εν λόγω συμφωνία.

 

2. Ο θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ ενημερώνει αμέσως τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σχετικά με τις όποιες παρατυπίες επισημαίνει όσον αφορά τον κύριο ΟΣΕΚΑ.

2. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ή, ανάλογα με την περίπτωση, η εταιρεία διαχείρισης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, είναι αρμόδιος (α) για διαβίβαση στον θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η οποία απαιτείται για την πλήρη επιτέλεση των καθηκόντων του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

3. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται περαιτέρω τα εξής:

3. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα, στα οποία να καθορίζονται περαιτέρω τα εξής:

(α) τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο·

(α) τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2·

(β) τα είδη των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 παρατυπιών που θεωρείται ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

(β) τα είδη των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 παρατυπιών.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 107 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Επειδή δεν υπάρχουν συμβατικές σχέσεις μεταξύ των θεματοφυλάκων, η οδηγία βασίζεται στη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα· η εταιρεία διαχείρισης παραμένει αρμόδια για τη διαβίβαση πληροφοριών, ενώ οι αρμοδιότητες των θεματοφυλάκων παραμένουν όπως ορίζονται σε εθνικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Βρυξέλλες 14/11/2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗ                               ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

                                                       ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                       ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) CΟΜ(2008) 458 τελικό της 16.7.2008 - 2008/0153 (CΟD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μια ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, και ιδιαίτερα την παράγραφο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής συνεδρίασε στις 4 και 24 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 13 Νοεμβρίου 2008 με σκοπό να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτών των συνεδριάσεων[1], μετά από εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κωδικοποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας κατέληξε ομοφώνως στα εξής.

1) Τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου της αναδιατυπωμένης πρότασης έπρεπε να έχουν εντοπιστεί με τη χρησιμοποίηση γκρι χρώματος σκιασμένων τυπογραφικών στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιούνται γενικώς για την επισήμανση μεταβολών επί της ουσίας:

- ολόκληρο το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης 5 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, το οποίο εμφανίζεται μεταξύ των κειμένων των παραγράφων 4 και 5 στην αναδιατυπωμένη πρόταση και το οποίο επισημαίνεται ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής·

- στην αιτιολογική σκέψη 8, η οποία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 5 της οδηγίας 2001/107/ΕΚ, η τελική διατύπωση "εντός τριών ετών", η οποία έχει ήδη επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής·

- στο άρθρο 2, παράγραφος 5, η αναφορά που γίνεται στο "Άρθρο 92 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" (η διατύπωση του Άρθρου 1α(10), δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ εμφανίζεται με την εξής διατύπωση "Για το σκοπό του παρόντος ορισμού, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 88/627/ΕΟΚ(7)"· στο αναδιατυπωμένο κείμενο η αναφορά προσαρμόστηκε έτσι ώστε να διαβάζεται ως αναφορά στο "Άρθρο 92 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου"· το άρθρο 92 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ έχει ήδη διαγραφεί από το άρθρο 32, παράγραφος 5, της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι της γνώμης ότι το κείμενο "Άρθρο 92 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" θα έπρεπε να έχει εμφανιστεί με διπλή γραμμή διαγραφής·

- στο άρθρο 21, πρώτη παράγραφος, οι λέξεις "το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ" καθώς και η διατύπωση "στο οποίο η εταιρία διαχείρισης έχει την έδρα της" (η οποία έχει ήδη επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής).

2) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, η έκφραση "ΟΣΕΚΑ", η οποία εμφανίζεται μεταξύ βελών προσαρμογής πριν από τη διατύπωση "κράτος μέλος καταγωγής" θα πρέπει να διαγραφεί.

3) Στο άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο β), η έκφραση "ΟΣΕΚΑ", η οποία εμφανίζεται μεταξύ βελών προσαρμογής πριν από τη διατύπωση "κράτος μέλος καταγωγής" θα πρέπει να διαγραφεί.

4) Στο άρθρο 97, παράγραφος 5, η υφιστάμενη διατύπωση του άρθρου 50, παράγραφος 6, της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ θα πρέπει να επανεισαχθεί, με ελαφρώς τροποποιημένη μορφή, αντί του προσαρμοσμένου κειμένου που εμφανίζεται στην αναδιατυπωμένη πρόταση. Η διατύπωση του άρθρου 97, παράγραφος 5, θα πρέπει να έχει ως εξής: "5. Οι παράγραφοι 1 και 4 δεν θα εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών:

(α) στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρμόδιες αρχές· ή

(β) στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ή μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ αρμοδίων αρχών και μεταξύ

     (i)    αρχών με δημόσια ευθύνη για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και/ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των αρμοδίων αρχών για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών·

     (ii)   φορέων που εμπλέκονται στη ρευστοποίηση ή στην πτώχευση ΟΣΕΚΑ, καθώς και σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες, και επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα·

     (iii)  προσώπων αρμοδίων για τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων των λογαριασμών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών επιχειρήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών,

     κατά την επιτέλεση των εποπτικών τους καθηκόντων, ή (δεν θα παρεμποδίζουν) την αποκάλυψη των αναγκαίων πληροφοριών για την άσκηση των καθηκόντων τους σε φορείς που χειρίζονται συστήματα αντισταθμιστικών παροχών.

     Η ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με την πρώτη υποπαράγραφο υπόκειται στον περιορισμό του επαγγελματικού απορρήτου, το οποίο επιβάλλεται στην παράγραφο 1".

5) Στον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα ΙV, θα πρέπει να εμφανίζεται αντιστοιχία μεταξύ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ και του παραρτήματος ΙΙ του αναδιατυπωμένου κειμένου. Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης έδωσε τη δυνατότητα στην Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας να καταλήξει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία άλλη τροπολογία επί της ουσίας εκτός από εκείνες που προσδιορίζονται ως τέτοιες στην παρούσα γνωμοδότηση. Η Ομάδα Εργασίας κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα, ότι όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης και των τροποποιήσεων αυτών, ότι η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφισταμένων κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας τους.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.-F. DURAND

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Αναπλ. Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ECON

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

2.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jean-Paul Gauzès

22.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.10.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

16.7.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

2.9.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

2.9.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Wolf Klinz

22.4.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.9.2008

7.10.2008

1.12.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht, Мариела Величкова Баева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich

Ημερομηνία κατάθεσης

10.12.2008

 • [1]  Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα και εργάστηκε με βάση το αγγλικό κείμενο, δεδομένου ότι αυτό ήταν το κύριο αντίγραφο του υπό συζήτηση κειμένου.