MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)

10.12.2008 - (KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Wolf Klinz
(Uuudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 80 a artikla)

Menettely : 2008/0153(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0497/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0497/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)

(KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

(Yhteispäätösmenettely: uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0458),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0287/2008),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0497/2008),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsiteltävänä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna ja mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksiin;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen ryhtyvän toimenpiteisiin, kyseisen säännöksen olisi katsottava tarkoittavan rahastoyhtiötä, kun yhteissijoitusyritys on sijoitusrahasto ja kun tällainen rahasto ei ole oikeushenkilö eikä voi toimia itse.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(6 a) Yhteissijoitusyrityksen osuuksien myyntiin välittäjien toimesta sovelletaan direktiivin 2004/39/EY säännöksiä.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Kotijäsenvaltiossaan toimiluvan saaneilla rahastoyhtiöillä olisi kotijäsenvaltion harjoittaman valvonnan periaatteen perusteella oltava lupa tarjota niille myönnetyn toimiluvan mukaisia palveluja kaikkialla yhteisössä perustamalla sivuliikkeitä tai hyödyntämällä palvelujen tarjoamisen vapautta. Sijoitusrahastojen sääntöjen hyväksyminen kuuluu rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaan.

(9) Kotijäsenvaltiossaan toimiluvan saaneilla rahastoyhtiöillä olisi kotijäsenvaltion harjoittaman valvonnan periaatteen perusteella oltava lupa tarjota niille myönnetyn toimiluvan mukaisia palveluja kaikkialla yhteisössä perustamalla sivuliikkeitä tai hyödyntämällä palvelujen tarjoamisen vapautta.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Yhteisen salkunhoidon (sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden hoidon) osalta rahastoyhtiöllä olisi kotijäsenvaltiossaan saamansa toimiluvan perusteella oltava lupa harjoittaa seuraavia toimintoja vastaanottavassa jäsenvaltiossa: yhtiön kotijäsenvaltiossaan hoitamien yhdenmukaistettujen sijoitusrahastojen osuuksien jakelu; yhtiön hoitamien yhdenmukaistettujen sijoitusyhtiöiden osakkeiden jakelu; kaikkien muiden yhteiseen salkunhoitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen; muissa jäsenvaltioissa kuin yhtiön kotijäsenvaltiossa perustettujen sijoitusyhtiöiden varojen hoitaminen; yhteiseen salkunhoitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen toimeksiannon perusteella muissa jäsenvaltioissa kuin yhtiön kotijäsenvaltiossa perustettujen rahastoyhtiöiden puolesta.

(10) Yhteisen salkunhoidon (sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden hoidon) osalta rahastoyhtiöllä olisi kotijäsenvaltiossaan saamansa toimiluvan perusteella oltava lupa harjoittaa seuraavia toimintoja vastaanottavassa jäsenvaltiossa: yhtiön kotijäsenvaltiossaan hoitamien yhdenmukaistettujen sijoitusrahastojen osuuksien jakelu; yhtiön hoitamien yhdenmukaistettujen sijoitusyhtiöiden osakkeiden jakelu; kaikkien muiden yhteiseen salkunhoitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen; yhteiseen salkunhoitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen toimeksiannon perusteella muissa jäsenvaltioissa kuin yhtiön kotijäsenvaltiossa perustettujen rahastoyhtiöiden puolesta.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kotijäsenvaltion harjoittaman valvonnan periaate edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset eivät saisi myöntää toimilupaa tai että niiden olisi peruutettava toimilupa tapauksissa, joissa esimerkiksi toimintaohjelmien sisällön, toiminnan alueellisen jakautumisen tai tosiasiassa harjoitetun toiminnan perusteella on ilmeistä, että sijoituspalveluyritys on valinnut jonkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmän kiertääkseen ankarammat vaatimukset, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella se pääasiallisesti aikoo harjoittaa tai harjoittaa toimintaansa. Tämän direktiivin soveltamiseksi rahastoyhtiöllä olisi oltava sen jäsenvaltion myöntämä toimilupa, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee. Kotijäsenvaltion harjoittaman valvonnan periaatteen mukaisesti vain sillä jäsenvaltiolla, jossa rahastoyhtiön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, voidaan katsoa olevan toimivalta hyväksyä rahastoyhtiön perustamien sijoitusrahastojen säännöt ja omaisuudenhoitajan valinta. Sen estämiseksi, että toiminta siirtyy sinne, missä valvonta on heikompaa, ja luottamuksen lisäämiseksi kotijäsenvaltion viranomaisten valvonnan tehokkuuteen olisi yhteissijoitusyritykselle myönnettävän toimiluvan edellytykseksi asetettava, ettei sen osuuksien pitämistä kaupan sen kotijäsenvaltiossa voida estää millään laillisella syyllä. Yhteissijoitusyritys voi kuitenkin toimiluvan saatuaan vapaasti päättää, missä jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa sen osuuksia pidetään kaupan tämän direktiivin mukaisesti.

(11) Kotijäsenvaltion harjoittaman valvonnan periaate edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset eivät saisi myöntää toimilupaa tai että niiden olisi peruutettava toimilupa tapauksissa, joissa esimerkiksi toimintaohjelmien sisällön, toiminnan alueellisen jakautumisen tai tosiasiassa harjoitetun toiminnan perusteella on ilmeistä, että sijoituspalveluyritys on valinnut jonkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmän kiertääkseen ankarammat vaatimukset, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella se pääasiallisesti aikoo harjoittaa tai harjoittaa toimintaansa. Tämän direktiivin soveltamiseksi rahastoyhtiöllä olisi oltava sen jäsenvaltion myöntämä toimilupa, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee. Kotijäsenvaltion harjoittaman valvonnan periaatteen mukaisesti vain rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla voidaan katsoa olevan toimivalta valvoa rahastoyhtiön organisaatiota, johon olisi sovellettava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion lakia.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 a) Yhteissijoitusyritykselle toimiluvan antavien toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon sijoitusrahaston säännöt tai sijoitusyhtiön yhtiöjärjestys, omaisuudenhoitajan valinta ja rahastoyhtiön kyky hallinnoida yhteissijoitusyritystä. Kun rahastoyhtiö sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa, viranomaisten olisi voitava luottaa rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten yhteissijoitusyrityksen tyypistä antamaan todistukseen siitä, että rahastoyhtiöllä on toimilupa rahastojen hoitamiseen. Rahaston toimiluvan ehdoksi ei saisi asettaa lisäpääomavaatimusta rahastoyhtiölle tai sitä, että rahastoyhtiön sääntömääräisen kotipaikan olisi oltava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa tai että rahastoyhtiön joidenkin toimintojen olisi tapahduttava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 b) Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valtuudet valvoa niiden sääntöjen noudattamista, jotka koskevat yhteissijoitusyrityksen yhtiösääntöä ja toimintaa ja joihin olisi sovellettava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion lakia. Tätä varten yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava saada tietoja suoraan rahastoyhtiöltä. Jotta yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat puuttua niiden valvontavastuulla olevien sääntöjen mahdolliseen rikkomiseen, niiden olisi voitava luottaa rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja ryhtyä tarvittaessa suoraan rahastoyhtiöön suunnattuihin toimenpiteisiin.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 c) Sen estämiseksi, että toiminta siirtyy sinne, missä valvonta on heikompaa, ja luottamuksen lisäämiseksi kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten valvonnan tehokkuuteen olisi yhteissijoitusyritykselle myönnettävän toimiluvan edellytykseksi asetettava, ettei sen osuuksien pitämistä kaupan sen kotijäsenvaltiossa voida estää millään laillisella syyllä. Yhteissijoitusyritys voi kuitenkin toimiluvan saatuaan vapaasti valita, missä jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa sen osuuksia pidetään kaupan tämän direktiivin mukaisesti.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 d) Jos yhteissijoitusyritystä hallinnoi rahastoyhtiö, jolla on toimilupa jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa, kyseisen rahastoyhtiön olisi vahvistettava asianmukaisia menettelyjä ja järjestelyjä sijoittajien tekemien valitusten käsittelemiseksi, kuten jakamisjärjestelyjä koskevat asianmukaiset säännökset tai yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltioon perustettava osoite, jonka ei tarvitse olla itse rahastoyhtiön osoite Lisäksi rahastoyhtiön olisi vahvistettava asianmukaisia menettelyjä ja järjestelyjä tietojen asettamiseksi saataville yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion julkisten tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä esimerkiksi nimeämällä rahastoyhtiön työntekijöiden keskuudesta yhteyshenkilö käsittelemään tiedonsaantipyyntöjä. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion lailla ei kuitenkaan saisi velvoittaa tällaista rahastoyhtiötä pitämään kyseisessä jäsenvaltiossa paikallista edustajaa tällaisten tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 e) On tarpeen säätää siitä, että yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion on kaikin keinoin puututtava yhteissijoitusyrityksen sääntöjen rikkomiseen. Siksi yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion olisi voitava toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä määrätä rahastoyhtiölle seuraamuksia. Viimeisenä keinona yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion olisi voitava vaatia rahastoyhtiötä lopettamaan yhteissijoitusyrityksen hallinnointi. Jäsenvaltioiden olisi luotava tarvittavat säännökset yhteissijoitusyrityksen asianmukaisen hallinnoinnin tai selvitysmenettelyn järjestämiseksi tällaisessa tapauksessa.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(15 a) Tasapuolisten toimintaedellytysten ja asianmukaisen pitkän aikavälin seurannan varmistamiseksi komissio voi tarkastella mahdollisuuksia yhdenmukaistaa tehtävien siirtoa koskevia järjestelyjä yhteisön tasolla.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Yhteissijoitusyritysten yhdistämistarpeesta huolimatta yhteisössä on yhteissijoitusyritysten sulautumisen alalla useita oikeudellisia ja hallinnollisia ongelmia. Sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi on annettava sellaisia yhteisön säännöksiä, jotka helpottavat yhteissijoitusyritysten (ja niiden alarahastojen) välistä sulautumista. Vaikka jotkin jäsenvaltiot ovat myöntäneet lupia ainoastaan sopimusperusteisille rahastoille, kaikkien jäsenvaltioiden olisi sallittava ja tunnustettava lainsäädännössään kaikentyyppisten rahastojen (sopimusperusteiset, yhtiömuotoiset ja ”unit trust” -muotoiset) väliset sulautumiset. Tämä direktiivi kattaa jäsenvaltioissa kaikkein yleisimmin käytetyt sulautumismenetelmät. Se ei estä yhteissijoitusyrityksiä käyttämästä muita menetelmiä kotimaisissa tai rajat ylittävissä transaktioissa. Tällaisiin muihin menetelmiin sovelletaan kuitenkin edelleen kansallisen lainsäädännön asiaankuuluvia säännöksiä.

(18) Yhteissijoitusyritysten yhdistämistarpeesta huolimatta yhteisössä on yhteissijoitusyritysten sulautumisen alalla useita oikeudellisia ja hallinnollisia ongelmia. Sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi on annettava sellaisia yhteisön säännöksiä, jotka helpottavat yhteissijoitusyritysten (ja niiden alarahastojen) välistä sulautumista. Vaikka jotkin jäsenvaltiot saattavat myöntää lupia ainoastaan sopimusperusteisille rahastoille, kaikkien jäsenvaltioiden olisi sallittava ja tunnustettava kaikentyyppisten rahastojen (sopimusperusteiset, yhtiömuotoiset ja "unit trust" -muotoiset) väliset rajatylittävät sulautumiset. Tämä ei edellytä sitä, että jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin järjestelmiinsä yhteissijoitusyritysten uusia oikeudellisia muotoja.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Tämä direktiivi kattaa jäsenvaltioissa kaikkein yleisimmin käytetyt sulautumismenetelmät. Siinä ei edellytetä jäsenvaltioiden sisällyttävän kaikkia kolmea menetelmää kansalliseen lainsäädäntöönsä, mutta kunkin jäsenvaltion olisi tunnustettava kyseisistä sulautumismenetelmistä johtuvat varojen siirrot. Tällä direktiivillä ei estetä yhteissijoitusyrityksiä käyttämästä muita menetelmiä puhtaasti kotimaisissa transaktioissa tilanteissa, joissa millekään sulautumisen kohteena olevista yhteissijoitusyrityksistä ei ole ilmoitettu niiden osuuksien rajatylittävästä markkinoinnista. Tällaisiin sulautumisiin olisi sovellettava edelleen kansallisen lainsäädännön asiaankuuluvia säännöksiä. Päätösvaltaisuutta koskevilla säännöksillä ei saisi tehdä eroa kansallisten ja rajat ylittävien sulautumisten välille, eivätkä ne saisi olla tiukempia kuin yritysten sulautumisia koskevat säännöt.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Sijoittajien etujen suojaamiseksi jäsenvaltioiden olisi vaadittava, että ehdotettu yhteissijoitusyritysten välinen sulautuminen – olipa se kotimainen tai rajat ylittävä transaktio – edellyttää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten myöntämää lupaa. Kun kyseessä on rajat ylittävä sulautuminen, toimintansa lopettavan yhteissijoitusyrityksen (sulautuva yhteissijoitusyritys) kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava sulautumiselle hyväksyntänsä, jotta rahastoa tosiasiassa vaihtavien osuudenhaltijoiden edut voidaan asianmukaisesti suojata. Jos sulautumiseen osallistuu useampi kuin yksi sulautuva yhteissijoitusyritys ja jos sulautuvien yhteissijoitusyritysten kotipaikka on eri jäsenvaltioissa, kunkin sulautuvan yhteissijoitusyrityksen toimivaltaisten viranomaisten on annettava sulautumiselle hyväksyntänsä tiivissä yhteistyössä. Koska myös toimintaansa jatkavan yhteissijoitusyrityksen (vastaanottava yhteissijoitusyritys) osuudenhaltijoiden edut on suojattava asianmukaisesti, sulautuvien yhteissijoitusyritysten kotijäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava ne huomioon rajat ylittävän sulautumisen hyväksymisen yhteydessä.

(19) Sijoittajien etujen suojaamiseksi jäsenvaltioiden olisi vaadittava, että ehdotettu yhteissijoitusyritysten välinen sulautuminen – olipa se kotimainen tai rajat ylittävä transaktio – edellyttää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten myöntämää lupaa. Kun kyseessä on rajat ylittävä sulautuminen, sulautuvan yhteissijoitusyrityksen toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava sulautumiselle hyväksyntänsä, jotta rahastoa tosiasiassa vaihtavien osuudenhaltijoiden edut voidaan asianmukaisesti suojata. Jos sulautumiseen osallistuu useampi kuin yksi sulautuva yhteissijoitusyritys ja jos sulautuvien yhteissijoitusyritysten kotipaikka on eri jäsenvaltioissa, kunkin sulautuvan yhteissijoitusyrityksen toimivaltaisten viranomaisten on annettava sulautumiselle hyväksyntänsä tiiviissä yhteistyössä ja asiaankuuluvaa tiedonvaihtoa harjoittaen. Koska myös vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden edut on suojattava asianmukaisesti, vastaanottavien yhteissijoitusyritysten kotijäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava ne huomioon. Sekä sulautuvan että vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoilla olisi lisäksi oltava oikeus vaatia osuuksiensa takaisinostoa tai lunastusta ilman lisämaksua eli maksamalla vain palkkiot, jotka asianomainen rahasto perii omaisuuden myynnistä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi joka tapauksessa ja jotka on esitetty asianomaisissa tarjousesitteissä. Vaihtoehtoisesti sekä sulautuvan että vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden olisi tarvittaessa voitava vaihtaa osuutensa sellaisen toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksiksi, joka harjoittaa samanlaista sijoituspolitiikkaa ja jota hallinnoi sama rahastoyhtiö tai muu siihen sidoksissa oleva yhtiö.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Sulautumisen yhteydessä on taattava kolmannen osapuolen harjoittama valvonta. Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajien olisi todennettava, onko yhteinen sulautumissuunnitelma tämän direktiivin asiaankuuluvien säännösten ja asianomaisten yhteissijoitusyritysten rahaston sääntöjen mukainen. Riippumattoman tilintarkastajan olisi kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhteissijoitusyritysten puolesta laadittava kertomus, jossa vahvistetaan kyseisten yhteissijoitusyritysten johto- ja/tai hallintoelinten hyväksymässä yhteisessä sulautumissuunnitelmassa esitetyt menetelmät kyseisten yhteissijoitusyritysten varojen ja vastuiden arvostamiseksi sekä vaihtosuhteen laskemiseksi. Rajat ylittävään sulautumiseen liittyvien kustannusten rajoittamiseksi olisi voitava laatia yksi ainoa kertomus kaikkia asianomaisia yhteissijoitusyrityksiä varten, ja valtuudet laadintaan olisi annettava sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja/tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen lakisääteiselle tilintarkastajalle. Sijoittajansuojasyistä osuudenhaltijoiden olisi voitava saada jäljennös tällaisesta kertomuksesta maksutta.

(20) Sulautumisen yhteydessä olisi varmistettava myös kolmannen osapuolen harjoittama valvonta. Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajien olisi todennettava, onko yhteinen sulautumissuunnitelma tämän direktiivin asiaankuuluvien säännösten ja asianomaisten yhteissijoitusyritysten rahaston sääntöjen mukainen. Omaisuudenhoitajan tai riippumattoman tilintarkastajan olisi kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhteissijoitusyritysten puolesta laadittava kertomus, jossa vahvistetaan kyseisten yhteissijoitusyritysten johto- ja/tai hallintoelinten hyväksymässä yhteisessä sulautumissuunnitelmassa esitetyt menetelmät kyseisten yhteissijoitusyritysten varojen ja vastuiden arvostamiseksi sekä vaihtosuhteen laskemiseksi. Rajat ylittävään sulautumiseen liittyvien kustannusten rajoittamiseksi olisi voitava laatia yksi ainoa kertomus kaikkia asianomaisia yhteissijoitusyrityksiä varten, ja valtuudet laadintaan olisi annettava sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja/tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen lakisääteiselle tilintarkastajalle. Sijoittajansuojasyistä osuudenhaltijoiden olisi voitava saada jäljennös tällaisesta kertomuksesta maksutta.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) On erittäin tärkeää, että ehdotetusta sulautumisesta tiedotetaan osuudenhaltijoille asianmukaisesti ja että niiden oikeudet suojataan riittävällä tavalla. Vaikka suurimmat vaikutukset kohdistuvat sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoihin, myös vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden edut olisi suojattava, kun ehdotetulla sulautumisella voi olla huomattavia vaikutuksia näiden sijoituksiin.

(21) On erittäin tärkeää, että ehdotetusta sulautumisesta tiedotetaan osuudenhaltijoille asianmukaisesti ja että niiden oikeudet suojataan riittävällä tavalla. Vaikka suurimmat vaikutukset kohdistuvat sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoihin, myös vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden edut olisi suojattava.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(22 a) Komission olisi ehdotettava 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä verotuksen neutraliteettia koskevan sitovan kehyksen luomiseksi rahastojen sulautumisten verotusta koskevaa direktiiviä, jossa noudatetaan eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23 päivänä heinäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/434/ETY1 ja pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista 26 päivänä lokakuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/56/EY2 vahvistettua verotuksen neutraliteetin periaatetta. Siihen asti olisi nykyisin esiintyviin ongelmiin puututtava komission tiedonannon ja jäsenvaltioiden kahdenvälisten sopimusten avulla.

 

1 EYVL L 225, 20.8.1990, s. 1.

2 EUVL L 310, 25.11.2005, s. 1.

Perustelu

Rajatylittävien rahastojen sulautumisten verotuksen neutraaliuden varmistavien EU-tason säännösten puute on merkittävä este niiden mittakaavaetujen saavuttamisen tiellä, joita sulautumisten uudella oikeudellisella kehyksellä tavoitellaan. Komissio sitoutui vuoden 2006 valkoisessa kirjassaan antamaan tiedonannon rajat ylittävien rahastojen sulautumisten verokohtelusta, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. On olennaisen tärkeää jatkaa tätä työtä todellisten yhteismarkkinoiden aikaansaamiseksi ja on asetettava selkeät määräajat.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(32 a) Direktiivien 2008/49/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta annettavassa direktiivissä .../.../EY1 tarkoitettujen toimenpiteiden, joilla voidaan puuttua mahdolliseen etujen epäsuhtaan tuotteissa, joilla luottoriski siirretään arvopaperistamisella, on oltava yhdenmukaisia kaikessa rahoitusalan sääntelyssä. Siksi tätä direktiiviä olisi tarkistettava asianmukaisilla horisontaalisilla toimenpiteillä heti kun vaikutusta on tarkasteltu asianmukaisesti.

 

1 KOM(2008)0602.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39) Jotta voitaisiin parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja varmistaa samantasoinen sijoittajansuoja koko yhteisössä, master-feeder-rakenteet olisi sallittava sekä silloin, kun master-rahasto ja feeder-rahasto ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, että silloin, kun ne ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin. Jotta sijoittajat voisivat ymmärtää paremmin master-feeder-rakenteita ja sääntelyviranomaiset voisivat valvoa helpommin erityisesti rajat ylittäviä rakenteita, yksikään feeder-yhteissijoitusyritys ei saisi sijoittaa useampaan kuin yhteen master-rahastoon. Samantasoisen sijoittajansuojan varmistamiseksi koko yhteisössä master-rahaston olisi itse oltava toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys.

(39) Jotta voitaisiin parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja varmistaa samantasoinen sijoittajansuoja koko yhteisössä, master-feeder-rakenteet olisi sallittava sekä silloin, kun master-rahasto ja feeder-rahasto ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, että silloin, kun ne ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin. Jotta sijoittajat voisivat ymmärtää paremmin master-feeder-rakenteita ja sääntelyviranomaiset voisivat valvoa helpommin erityisesti rajat ylittäviä rakenteita, yksikään feeder-yhteissijoitusyritys ei saisi sijoittaa useampaan kuin yhteen master-rahastoon. Samantasoisen sijoittajansuojan varmistamiseksi koko yhteisössä master-rahaston olisi itse oltava toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys. Tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi rajat ylittävästä markkinoinnista ilmoittamista koskevia säännöksiä ei tarvitse soveltaa, jos master-yhteissijoitusyritys ei hanki pääomaa yleisöltä muussa jäsenvaltioissa kuin siinä, johon se on sijoittautunut, vaan sillä ainoastaan on yksi tai useampia feeder-yhteissijoitusyrityksiä kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40) Feeder-yhteissijoitusyrityksen sijoittajien suojaamiseksi feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemä sijoitus olisi hyväksytettävä etukäteen feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla.

(40) Feeder-yhteissijoitusyritykseen sijoittavien suojaamiseksi feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemä sijoitus olisi hyväksytettävä etukäteen feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla. Hyväksyntää edellyttäisi ainoastaan master-yhteissijoitusyritykseen tehty alkuinvestointi, jolla feeder-yhteissijoitusyritys ylittää toiseen yhteissijoitusyritykseen sijoittamiseen sovellettavan rajan. Jotta voitaisiin parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja varmistaa samantasoinen sijoittajansuoja koko yhteisössä, feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemän investoinnin hyväksymiseksi täytettävien ehtojen ja toimitettavien asiakirjojen ja tietojen olisi oltava kattavia.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Jotta feeder-yhteissijoitusyritys voisi toimia osuudenhaltijoidensa etujen mukaisesti ja saada master-yhteissijoitusyritykseltä kaikki velvollisuuksiensa täyttämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat, feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen olisi tehtävä sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sopimus. Vastaavasti olisi feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajien tai tilintarkastajien välisellä tietojenvaihtoa koskevalla sopimuksella varmistettava, että feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitaja tai tilintarkastaja saa kaikki tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat.

(41) Jotta feeder-yhteissijoitusyritys voisi toimia osuudenhaltijoidensa etujen mukaisesti ja saada master-yhteissijoitusyritykseltä kaikki velvollisuuksiensa täyttämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat, feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen olisi tehtävä sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sopimus. Jos niitä kumpaakin hallinnoi sama rahastoyhtiö, olisi oltava riittävää, että viimeksi mainittu laatii liiketoiminnan harjoittamista koskevat sisäiset säännöt. Feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajien tai tilintarkastajien välisellä tietojenvaihtoa koskevalla sopimuksella olisi varmistettava, että feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitaja tai tilintarkastaja saa kaikki tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat. Tällä direktiivillä olisi varmistettava, että omaisuudenhoitajat tai tilintarkastajat eivät näitä vaatimuksia noudattaessaan riko tietojen ilmaisemista tai tietosuojaa koskevia rajoituksia.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42) Jotta feeder-yhteissijoitusyrityksen sijoittajien eduille varmistettaisiin kattava suoja, tarjousesite, 73 artiklassa tarkoitetut sijoittajalle annettavat avaintiedot ja kaikki mainonta olisi mukautettava master-feeder-rakenteiden erityispiirteisiin.

(42) Jotta feeder-yhteissijoitusyrityksen sijoittajien eduille varmistettaisiin kattava suoja, tarjousesite, 73 artiklassa tarkoitetut sijoittajalle annettavat avaintiedot ja kaikki mainonta olisi mukautettava master-feeder-rakenteiden erityispiirteisiin. Feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemä sijoitus ei saisi vaikuttaa feeder-yhteissijoitusyrityksen kykyyn ostaa itse takaisin tai lunastaa osuuksia osuudenhaltijoidensa pyynnöstä tai toimia osuudenhaltijoidensa parhaan edun mukaisesti.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44) Muuntamissääntöjen olisi mahdollistettava olemassa olevan yhteissijoitusyrityksen muuntaminen feeder-yhteissijoitusyritykseksi. Samalla niiden olisi suojeltava riittävästi osuudenhaltijoita. Koska muuntaminen merkitsee perusteellista muutosta sijoituspolitiikkaan, muuntuvalta feeder-yhteissijoitusyritykseltä olisi edellytettävä, että se antaa osuudenhaltijoilleen riittävästi tietoja, jotta nämä voisivat päättää, säilyttävätkö ne sijoituksensa vai eivät.

(44) Muuntamissääntöjen olisi mahdollistettava olemassa olevan yhteissijoitusyrityksen muuntaminen feeder-yhteissijoitusyritykseksi. Samalla niiden olisi suojeltava riittävästi osuudenhaltijoita. Koska muuntaminen merkitsee perusteellista muutosta sijoituspolitiikkaan, muuntuvalta feeder-yhteissijoitusyritykseltä olisi edellytettävä, että se antaa osuudenhaltijoilleen riittävästi tietoja, jotta nämä voisivat päättää, säilyttävätkö ne sijoituksensa vai eivät. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saisi vaatia feeder-yhteissijoitusyritystä toimittamaan muita kuin erikseen määriteltyjä tietoja.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46) Avaintiedot olisi annettava sijoittajille ennen sopimuksen tekoa, jotta ne auttaisivat sijoittajia tekemään perusteltuja sijoituspäätöksiä. Avaintietojen olisi sisällettävä ainoastaan keskeiset tiedot, joita tarvitaan tällaisten päätösten tekemiseen. Avaintietojen sisältämien tietojen luonne olisi yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälle asianmukaisen sijoittajansuojan ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Avaintiedot olisi esitettävä lyhyesti. Yksi lyhyehkö asiakirja, jossa tiedot esitetään määrätyssä järjestyksessä, on asianmukaisin tapa luoda esitykseen yksityissijoittajien vaatimaa selkeyttä ja yksinkertaisuutta, ja sen avulla olisi voitava tehdä hyödyllisiä vertailuja.

(46) Avaintiedot olisi annettava sijoittajille erityisellä asiakirjalla veloituksetta ja hyvissä ajoin ennen yhteissijoitusyrityksen osuuksien merkitsemistä, jotta ne auttaisivat sijoittajia tekemään perusteltuja sijoituspäätöksiä. Avaintietojen olisi sisällettävä ainoastaan keskeiset tiedot, joita tarvitaan tällaisten päätösten tekemiseen. Avaintietojen sisältämien tietojen luonne olisi yhdenmukaistettava täysimääräisesti asianmukaisen sijoittajansuojan ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Avaintiedot olisi esitettävä lyhyesti. Yksi lyhyehkö asiakirja, jossa tiedot esitetään määrätyssä järjestyksessä, on asianmukaisin tapa luoda esitykseen yksityissijoittajien vaatimaa selkeyttä ja yksinkertaisuutta, ja sen avulla olisi voitava tehdä hyödyllisiä vertailuja erityisesti investointipäätökseen liittyvistä kustannuksista ja riskiprofiilista.

Perustelu

Sijoittajalle annettavat avaintiedot olisi tarjottava yksinkertaistetun esitteen tavoin maksutta.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47) Sijoittajalle annettavat avaintiedot olisi laadittava kaikista yhteissijoitusyrityksistä. Rahastoyhtiöiden tai tapauksen mukaan sijoitusyhtiöiden olisi toimitettava avaintiedot asianomaisille elimille käytössä olevan jakelumenetelmän mukaisesti (suoramyynti tai välitysmyynti). Välittäjien tapaa käyttää avaintietoja myyntipisteessä olisi säänneltävä kyseisiä välittäjiä koskevalla lainsäädännöllä, kuten direktiivillä 2004/39/EY.

(47) Sijoittajalle annettavat avaintiedot olisi laadittava kaikista yhteissijoitusyrityksistä. Rahastoyhtiöiden tai tapauksen mukaan sijoitusyhtiöiden olisi annettava avaintiedot asianomaisille elimille käytössä olevan jakelumenetelmän mukaisesti (suoramyynti tai välitysmyynti). Välittäjien olisi annettava avaintiedot asiakkaille ja mahdollisille asiakkaille.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(47 a) Yhteissijoitusyrityksen oikeus myydä osuuksiaan toisessa jäsenvaltiossa olisi tehtävä ehdolliseksi siitä, että se toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet huolehtiakseen järjestelyistä, joiden avulla vastaanottavassa jäsenvaltiossa suoritetaan maksut osuudenhaltijoille, ostetaan takaisin tai lunastetaan osuuksia sekä annetaan saataville tiedot, jotka yhteissijoitusyritys on velvollinen antamaan. Vastaanottavan jäsenvaltion lailla ei kuitenkaan saisi velvoittaa yhteissijoitusyritystä perustamaan maksuasiamiehen toimistoa kyseiseen jäsenvaltioon hoitamaan sille kuuluvia tehtäviä.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49) Jotta voitaisiin helpottaa yhteissijoitusyrityksen osuuksien pitämistä kaupan yli rajojen, olisi sen jälkeen, kun yhteissijoitusyritys on alkanut pitää osuuksiaan kaupan yhteissijoitusyrityksen vastaanottavassa jäsenvaltiossa, valvottava jatkuvasti, että yhteissijoitusyrityksen osuuksien kaupan pitämiseksi tehdyt järjestelyt ovat kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisia. Valvonnassa voidaan erityisesti tarkastaa sen vaatimuksen täyttäminen, että mainonta on asiallista ja selkeää eikä ole harhaanjohtavaa.

(49) Jotta voitaisiin helpottaa yhteissijoitusyrityksen osuuksien pitämistä kaupan yli rajojen, olisi sen jälkeen, kun yhteissijoitusyritys on päässyt yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion markkinoille, valvottava, että yhteissijoitusyrityksen osuuksien kaupan pitämiseksi tehdyt järjestelyt ovat kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisia. Valvonnassa voidaan tarkastaa kaupan pitämiseksi tehtyjen järjestelyjen, erityisesti jakamisjärjestelyjen asianmukaisuus ja sen vaatimuksen täyttäminen, että mainonta on asiallista ja selkeää eikä ole harhaanjohtavaa. Tällä direktiivillä ei saisi estää vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tarkastamasta mainontaa (johon eivät sisälly sijoittajalle annettavat avaintiedot, tarjousesite eivätkä toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus) kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen kuin yhteissijoitusyritys saa käyttää sitä, mutta tämän valvonnan olisi oltava syrjimätöntä eikä sillä saisi estää kyseisen yhteissijoitusyrityksen pääsyä markkinoille.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50) Oikeusvarmuuden vuoksi on tarpeen varmistaa, että yhteissijoitusyritys, joka pitää osuuksiaan kaupan yli rajojen, voi helposti saada sähköisessä muodossa olevina julkaisuina täydelliset tiedot yhteissijoitusyrityksen vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka liittyvät yhteissijoitusyrityksen osuuksien pitämiseen kaupan.

(50) Oikeusvarmuuden lisäämisen vuoksi on tarpeen varmistaa, että yhteissijoitusyritys, joka pitää osuuksiaan kaupan yli rajojen, voi helposti saada sähköisessä muodossa olevina julkaisuina sekä kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä täydelliset tiedot yhteissijoitusyrityksen vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka liittyvät erityisesti yhteissijoitusyrityksen osuuksien kaupan pitämiseksi tehtyihin järjestelyihin.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51) Jotta voitaisiin helpottaa yhteissijoitusyrityksen osuuksien pitämistä kaupan yli rajojen, yhteissijoitusyritykseltä olisi edellytettävä, että se kääntää ainoastaan sijoittajalle annettavat avaintiedot yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä taikka kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle kielelle. Avaintiedoissa olisi ilmoitettava, millä kielellä tai kielillä muut pakolliset asiakirjat sekä lisätiedot ovat saatavissa.

(51) Jotta voitaisiin helpottaa yhteissijoitusyrityksen pääsyä jäsenvaltioiden markkinoille, yhteissijoitusyritykseltä olisi edellytettävä, että se kääntää ainoastaan sijoittajalle annettavat avaintiedot yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä taikka kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle kielelle. Avaintiedoissa olisi ilmoitettava, millä kielellä tai kielillä muut pakolliset asiakirjat sekä lisätiedot ovat saatavissa.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(51 a) Käännöksiä koskevilla vaatimuksilla olisi tarkoitettava pelkkiä käännöksiä. Virallisen kääntäjän tekemän käännöksen hankkimista ei saisi vaatia.

Perustelu

Käännösten ei pitäisi olla todistetusti virallisia käännöksiä.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 51 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(51 b) Jäsenvaltioiden olisi vaadittava toimivaltaisia viranomaisiaan esittämään ilmoitusmaksunsa avoimesti.

Perustelu

Ilmoitusmaksujen suuruus vaihtelee eri jäsenvaltioiden välillä. Olisi varmistettava, että maksut ovat julkiset ja että ne vastaavat niihin liittyviä kustannuksia olematta liiallisen korkeita.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52) On tarpeen lähentää toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia, jotta direktiivi pantaisiin yhdenmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Tehokas valvonta olisi voitava taata kaikille yhteisillä vähimmäisvaltuuksilla, jotka vastaisivat toimivaltaisille viranomaisille muulla rahoituspalveluja koskevalla yhteisön lainsäädännöllä annettuja valtuuksia.

(52) On tarpeen lähentää toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia, jotta direktiivi pantaisiin yhdenmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Tehokas valvonta olisi voitava taata kaikille yhteisillä vähimmäisvaltuuksilla, jotka vastaisivat toimivaltaisille viranomaisille muulla rahoituspalveluja koskevalla yhteisön lainsäädännöllä annettuja valtuuksia. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi säädettävä tämän direktiivin rikkomista koskevista seuraamuksista, rikosoikeudelliset, siviilioikeudelliset ja hallinnolliset seuraamukset mukaan luettuina, ja hallinnollisista toimenpiteistä sekä toteutettava tarvittavat toimenpiteet näiden seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(53 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat hallinnolliset ja organisatoriset toimenpiteet, joiden avulla kansalliset viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, kyseisten viranomaisten kahden- tai monenväliset järjestelyt mukaan luettuina, jotta ne voivat huolehtia niille tämän direktiivin mukaisesti kuuluvien tehtäviensä hoitamisesta.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 53 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(53 b) Rajatylittävien palveluiden tarjoamista varten olisi asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille määritettävä selkeät toimivallan rajat. Toimivaltaisten viranomaisten vastuut ja velvollisuudet olisi määritettävä selkeästi mahdollisten aukkojen tai päällekkäisyyksien muodostumisen ehkäisemiseksi. Kyseisten vastuiden ja velvollisuuksien olisi oltava yhdenmukaisia sovellettavan lainsäädännön kanssa.

Perustelu

Uudet valvontaa koskevat säännökset luvussa XII kattavat jo monet niistä näkökohdista, jotka on otettava huomioon asianmukaisen yhteistyön mahdollistamiseksi tapauksissa, joissa on kyse etäisen rahastoyhtiön toteuttamasta rajatylittävästä salkunhoidosta. Todetut avoimet kysymykset, joita CESR parhaillaan käsittelee, on otettava yksiselitteisesti huomioon, jotta varmistetaan, että mitään aukkoja tai vastuualueiden puutteellisia rajauksia ei muodostu ja että valvonta ei myöskään ole päällekkäistä.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55) Kotijäsenvaltion valvonnan periaate edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset eivät myönnä toimilupaa tai että ne peruuttavat toimiluvan niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi toimintasuunnitelmien sisällön, toiminnan sijainnin tai tosiasiassa harjoitetun toiminnan perusteella on ilmeistä, että yhteissijoitusyritys tai sen liiketoimintaan myötävaikuttava yritys on valinnut yhden jäsenvaltion oikeusjärjestelmän kiertääkseen ankarammat vaatimukset, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa se pääasiallisesti harjoittaa tai aikoo harjoittaa toimintaansa. Yhteissijoitusyrityksellä tai sen liiketoimintaan myötävaikuttavalla yrityksellä, joka on oikeushenkilö, on oltava sen jäsenvaltion toimilupa, jossa sillä on sääntömääräinen kotipaikka. Sellaisen yhteissijoitusyrityksen tai sen liiketoimintaan myötävaikuttavan yrityksen, joka ei ole oikeushenkilö, hallinnollisen keskustoimipaikan on oltava siinä jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt sille toimiluvan. Lisäksi jäsenvaltioiden on vaadittava, että yhteissijoitusyrityksen tai sen liiketoimintaan myötävaikuttavan yrityksen hallinnollinen keskustoimipaikka on aina sijoittautunut sen kotijäsenvaltioon ja että se tosiasiassa toimii siellä.

(55) Kotijäsenvaltion valvonnan periaate edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset joko peruuttavat toimiluvan tai eivät myönnä toimilupaa niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi toimintasuunnitelmien sisällön, toiminnan sijainnin tai tosiasiassa harjoitetun toiminnan perusteella on ilmeistä, että yhteissijoitusyritys tai sen liiketoimintaan myötävaikuttava yritys on valinnut yhden jäsenvaltion oikeusjärjestelmän kiertääkseen ankarammat vaatimukset, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa se pääasiallisesti harjoittaa tai aikoo harjoittaa toimintaansa.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 64 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(64 a) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti.

 

1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Perustelu

Olisi varmistettava johdonmukaisuus direktiivin 2004/39/EY sanamuodon kanssa.

Yhdenmukaistamisen syventäminen helpottaa rahastoyhtiön toimiluvan täytäntöönpanoa.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(65) Komissio olisi valtuutettava hyväksymään tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Sulautumisia koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä osuudenhaltijoille annettavien tietojen tarkka sisältö ja antamistapa. Master-feeder-rakenteita koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on yksilöidä master-rahaston ja feeder-rahaston sekä niiden omaisuudenhoitajien ja tilintarkastajien välisiin sopimuksiin sisällytettävät tiedot, sekä määritellä asianmukaiset toimenpiteet, joilla ehkäistään myöhäiseen kaupankäyntiin liittyvät riskit, ja määritellä master-rahaston sulautumisen vaikutukset feeder-rahaston toimiluvan myöntämiseen; master-rahastosta johtuvat sääntöjenvastaisuudet, joista on ilmoitettava feeder-rahastolle; niiden tietojen esitystapa ja -muoto, jotka on annettava osuudenhaltijoille yhteissijoitusyrityksen muuntuessa feeder-yhteissijoitusyritykseksi; menettely, jolla arvioidaan ja tarkastetaan varojen siirto feeder-rahastolta master-rahastolle, ja feeder-rahaston omaisuudenhoitajan tehtävä tässä prosessissa. Tietojen julkistamiseen liittyviä säännöksiä koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä erityisehdot, jotka on täytettävä, kun tarjousesite toimitetaan muuta kestävää välinettä kuin paperia käyttäen sekä verkkosivujen välityksellä, jotka eivät ole kestävä väline; sijoittajalle annettavien avaintietojen tarkka sisältö, muoto ja esitystapa ottaen huomioon asianomaisten yhteissijoitusyritysten erilainen luonne tai osat, ja erityisehdot, jotka on täytettävä, kun avaintiedot toimitetaan muuta kestävää välinettä kuin paperia käyttäen sekä verkkosivujen välityksellä, jotka eivät ole kestävä väline. Ilmoittamista koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä niiden paikallisia sääntöjä koskevien tietojen muoto ja laajuus, jotka vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten on julkistettava; ilmoitusmenettelyn soveltaminen yhteissijoitusyrityksen alarahastojen ja uusien osakelajien pitämiseen kaupan sekä tekniset tiedot vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten mahdollisuudesta saada rahastoja koskevia päivitettyjä asiakirjoja, jotka kotijäsenvaltion viranomaiset ovat tallentaneet. Lisäksi näiden toimenpiteiden tarkoituksena on selventää määritelmiä, mukauttaa käsitteistöä ja muotoilla määritelmiä yhteissijoitusyrityksistä ja niihin liittyvistä asioista myöhemmin annettavien säädösten mukaisesti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Toimivaltaan, joka ei kuulu edellä mainittuun luokkaan, sovelletaan saman päätöksen 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä. Kyseisten toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä vakiomuotoisen ilmoituskirjeen ja todistuksen vakiomallin muoto ja sisältö sekä tietojenvaihtomenettely ja sähköisen viestinnän käyttö ilmoitusmenettelyn aikana. Niiden tarkoituksena on myös määritellä tarkemmin paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa sekä toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa noudatettavat menettelyt.

(65) Komissio olisi valtuutettava hyväksymään tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Rahastoyhtiöitä koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä organisaatiovaatimuksia, riskinhallintaa, eturistiriitoja ja liiketoiminnan harjoittamista koskevat yksityiskohdat. Omaisuudenhoitajia koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä omaisuudenhoitajien tehtävät tässä direktiivissä tarkoitetun rahastoyhtiöiden EU:n kattavan toimiluvan yhteydessä ja yksilöidä omaisuudenhoitajan ja rahastoyhtiön välisiin sopimuksiin sisällytettävät tiedot. Kyseisillä toimenpiteillä on tarkoitus helpottaa rahastoyhtiöille ja omaisuudenhoitajille tämän direktiivin nojalla kuuluvien velvollisuuksien yhtenäistä soveltamista. Kyseisten toimenpiteiden hyväksymistä ei kuitenkaan saisi asettaa ehdoksi rahastoyhtiöiden oikeudelle tarjota niille niiden kotijäsenvaltiossa myönnetyn toimiluvan mukaisia palveluja kaikkialla yhteisössä perustamalla sivuliikkeitä tai hyödyntämällä palvelujen tarjoamisen vapautta, yhteissijoitusyrityksen hallinnointi toisessa jäsenvaltiossa mukaan luettuna.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 65 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(65 a) Sulautumisia koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä osuudenhaltijoille annettavien tietojen tarkka sisältö ja antamistapa. Master-feeder-rakenteita koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on yksilöidä master-rahaston ja feeder-rahaston sekä niiden omaisuudenhoitajien ja tilintarkastajien välisiin sopimuksiin sisällytettävät tiedot, sekä määritellä asianmukaiset toimenpiteet, joilla ehkäistään myöhäiseen kaupankäyntiin liittyvät riskit, ja määritellä master-rahaston sulautumisen vaikutukset feeder-rahaston toimiluvan myöntämiseen; master-rahastosta johtuvat sääntöjenvastaisuudet, joista on ilmoitettava feeder-rahastolle; niiden tietojen esitystapa ja -muoto, jotka on annettava osuudenhaltijoille yhteissijoitusyrityksen muuntuessa feeder-yhteissijoitusyritykseksi; menettely, jolla arvioidaan ja tarkastetaan varojen siirto feeder-rahastolta master-rahastolle, ja feeder-rahaston omaisuudenhoitajan tehtävä tässä prosessissa. Tietojen julkistamiseen liittyviä säännöksiä koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä erityisehdot, jotka on täytettävä, kun tarjousesite toimitetaan muuta kestävää välinettä kuin paperia käyttäen sekä verkkosivujen välityksellä, jotka eivät ole kestävä väline; sijoittajalle annettavien avaintietojen tarkka sisältö, muoto ja esitystapa ottaen huomioon asianomaisten yhteissijoitusyritysten erilainen luonne tai osat, ja erityisehdot, jotka on täytettävä, kun avaintiedot toimitetaan muuta kestävää välinettä kuin paperia käyttäen sekä verkkosivujen välityksellä, jotka eivät ole kestävä väline. Ilmoittamista koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä niiden paikallisia sääntöjä koskevien tietojen laajuus, jotka vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten on julkistettava, sekä tekniset tiedot vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten mahdollisuudesta saada rahastoja koskevia päivitettyjä asiakirjoja, jotka kotijäsenvaltion viranomaiset ovat tallentaneet. Lisäksi näiden toimenpiteiden tarkoituksena on selventää määritelmiä, mukauttaa käsitteistöä ja muotoilla määritelmiä yhteissijoitusyrityksistä ja niihin liittyvistä asioista myöhemmin annettavien säädösten mukaisesti.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 65 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(65 b) Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY1 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Toimivaltaan, joka ei kuulu edellä mainittuun luokkaan, sovelletaan saman päätöksen 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä. Kyseisten toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä vakiomuotoisen ilmoituskirjeen ja todistuksen vakiomallin muoto ja sisältö sekä tietojenvaihtomenettely ja sähköisen viestinnän käyttö ilmoitusmenettelyn aikana. Niiden tarkoituksena on myös määritellä tarkemmin paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa sekä toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa noudatettavat menettelyt.

 

1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä katsotaan yhteissijoitusyrityksen olevan sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa on sijoitusyhtiön tai sijoitusrahaston rahastoyhtiön sääntömääräinen kotipaikka. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että hallinnollinen päätoimipaikka on sijoittautunut samaan jäsenvaltioon kuin sääntömääräinen kotipaikka.

Tässä direktiivissä katsotaan yhteissijoitusyrityksen olevan sijoittautunut kotijäsenvaltioonsa.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Yhteissijoitusyritys ei saa aloittaa toimintaansa yhteissijoitusyrityksenä ennen kuin sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon se on sijoittautunut, ovat antaneet sille toimiluvan.

1. Yhteissijoitusyritys ei saa aloittaa toimintaansa yhteissijoitusyrityksenä ennen kuin sen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet sille toimiluvan.

Perustelu

Todellisilla yhteismarkkinoilla voidaan rahastonhoitoon liittyville palveluille myöntää toimilupa koko Euroopan unioniin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa säädetään vapaudesta tarjota palveluja rajojen yli. Ei pitäisi sallia sen enempää syrjintää rahastoyhtiön kansalaisuuden perusteella kuin hyväksyä mahdollisia protektionistisia viiveitä hyväksymismenettelyssäkään.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla - 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sijoitusrahastolle voidaan antaa toimilupa ainoastaan, jos toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät rahastoyhtiön, rahaston säännöt sekä omaisuudenhoitajan valinnan. Sijoitusyhtiölle voidaan antaa toimilupa ainoastaan, jos toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sekä sen yhtiöjärjestyksen että omaisuudenhoitajan valinnan.

2. Sijoitusrahastolle voidaan antaa toimilupa ainoastaan, jos sen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät yhteissijoitusyritystä hallinnoivan rahastoyhtiön valinnan, rahaston säännöt sekä omaisuudenhoitajan valinnan. Sijoitusyhtiölle voidaan antaa toimilupa ainoastaan, jos sen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sekä sen yhtiöjärjestyksen että omaisuudenhoitajan valinnan ja tarvittaessa yhteissijoitusyritystä hallinnoimaan nimetyn rahastoyhtiön valinnan.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Jos yhteissijoitusyritys ei ole sijoittautunut rahastoyhtiön kotijäsenvaltioon, yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä yhteissijoitusyritystä hallinnoivan rahastoyhtiön valinta 5 a artiklan mukaisesti, tämän kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Toimiluvan myöntämisen ehdoksi ei saa asettaa vaatimusta, että yhteissijoitusyritystä hallinnoi rahastoyhtiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka on yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa, tai että rahastoyhtiö harjoittaa toimintoja yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa tai siirtää toimintoja sinne.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla - 3 kohta - 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa yhteissijoitusyritykselle toimilupaa, jos rahastoyhtiö ei täytä III luvussa tai sijoitusyhtiö V luvussa säädettyjä vaatimuksia.

3. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa yhteissijoitusyritykselle toimilupaa, jos:

 

a) kyseiset viranomaiset toteavat, että sijoitusyhtiö ei täytä V luvussa säädettyjä vaatimuksia; tai

 

b) rahastoyhtiöllä ei ole kotijäsenvaltiossaan lupaa toimia yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiönä.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla - 3 kohta - 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Rajoittamatta 26 artiklan säännösten soveltamista rahastoyhtiölle tai tarvittaessa sijoitusyhtiölle on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa kaikkien tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta, onko valinta hyväksytty.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa yhteissijoitusyritykselle toimilupaa myöskään, jos omaisuudenhoitajan johtajat eivät ole riittävän hyvämaineisia tai jos heillä ei ole riittävästi kokemusta erityisesti sen tyyppisistä yhteissijoitusyrityksistä, joita heidän on tarkoitus hoitaa. Tätä varten omaisuudenhoitajan johtajien sekä heidän seuraajiensa nimet on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille.

Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa yhteissijoitusyritykselle toimilupaa myöskään, jos omaisuudenhoitajan johtajat eivät ole riittävän hyvämaineisia tai jos heillä ei ole riittävästi kokemusta erityisesti sen tyyppisistä yhteissijoitusyrityksistä, joita heidän on tarkoitus hoitaa. Tätä varten omaisuudenhoitajan johtajien sekä heidän seuraajiensa nimet on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille.

Perustelu

Todellisilla yhteismarkkinoilla voidaan rahastonhoitoon liittyville palveluille myöntää toimilupa koko Euroopan unioniin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa säädetään vapaudesta tarjota palveluja rajojen yli. Ei pitäisi sallia sen enempää syrjintää rahastoyhtiön kansalaisuuden perusteella kuin hyväksyä mahdollisia protektionistisia viiveitä hyväksymismenettelyssäkään.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää toimilupaa, jos yhteissijoitusyritys ei laillisesti (esimerkiksi rahastosääntöjen tai yhtiöjärjestyksen sisältämän säännöksen vuoksi) voi pitää osuuksiaan kaupan kotijäsenvaltiossaan.

4. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää toimilupaa, jos yhteissijoitusyritys ei laillisesti (esimerkiksi rahastosääntöjen tai yhtiöjärjestyksen sisältämän säännöksen vuoksi) voi pitää osuuksiaan kaupan kotijäsenvaltiossaan.

Perustelu

Todellisilla yhteismarkkinoilla voidaan rahastonhoitoon liittyville palveluille myöntää toimilupa koko Euroopan unioniin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa säädetään vapaudesta tarjota palveluja rajojen yli. Ei pitäisi sallia sen enempää syrjintää rahastoyhtiön kansalaisuuden perusteella kuin hyväksyä mahdollisia protektionistisia viiveitä hyväksymismenettelyssäkään.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Rahastoyhtiötä tai omaisuudenhoitajaa ei saa vaihtaa toiseen eikä rahaston sääntöjä tai sijoitusyhtiön yhtiöjärjestystä saa muuttaa ilman toimivaltaisten viranomaisten hyväksymistä.

5. Rahastoyhtiötä tai omaisuudenhoitajaa ei saa vaihtaa toiseen eikä rahaston sääntöjä tai sijoitusyhtiön yhtiöjärjestystä saa muuttaa ilman yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymistä.

Perustelu

Todellisilla yhteismarkkinoilla voidaan rahastonhoitoon liittyville palveluille myöntää toimilupa koko Euroopan unioniin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa säädetään vapaudesta tarjota palveluja rajojen yli. Ei pitäisi sallia sen enempää syrjintää rahastoyhtiön kansalaisuuden perusteella kuin hyväksyä mahdollisia protektionistisia viiveitä hyväksymismenettelyssäkään.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla - 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annetuista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat yhteissijoitusyrityksen yhtiösääntöä ja toimintaa, on helposti saatavissa tietoa etätietona tai sähköisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot ovat saatavissa vähintään yhdellä kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä ja että ne annetaan selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla ja pidetään ajan tasalla.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5a artikla

1. Rahastoyhtiön, joka aikoo hallinnoida toiseen jäsenvaltioon sijoittautunutta yhteissijoitusyritystä, on toimitettava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat asiakirjat:

 

a) 20 ja 30 artiklassa tarkoitetun omaisuudenhoitajan kanssa tehty kirjallinen sopimus;

 

b) tiedot tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä liitteessä II tarkoitetun sijoitusten hoidon ja hallinnoimisen osalta;

 

c) selvitys riskinhallintaprosessista, joka on otettu käyttöön sentyyppisten yhteissijoitusyritysten tapauksessa, joita varten lupaa haetaan.

 

Jos rahastoyhtiö jo hallinnoi samantyyppistä yhteissijoitusyritystä yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa, riittää maininta jo toimitetuista asiakirjoista.

 

2. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat 16 ja 17 artiklassa tarkoitetun todistuksen perusteella pyytää rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta lisätietoja 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista ja selvennystä siitä, kuuluuko rahastotyyppi, jolle toimilupaa haetaan, rahastoyhtiön toimiluvan laajuuteen. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava mahdollinen lausuntonsa kymmenen työpäivän kuluessa ensimmäisen pyynnön esittämisestä.

 

3. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltäytyä hyväksymästä rahastoyhtiön valintaa ainoastaan siinä tapauksessa, että

 

a) rahastoyhtiö ei noudata 17 a artiklassa tarkoitettuja toiminta-alaansa koskevia sääntöjä,

 

b) rahastoyhtiöllä ei ole kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten antamaa toimilupaa hallinnoida sen tyyppistä yhteissijoitusyritystä, jolle toimilupaa haetaan, tai

 

c) rahastoyhtiö ei ole toimittanut 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja.

 

Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ennen valinnan hylkäämistä kuultava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia.

 

4. Jos 1 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin tehdään jälkikäteen olennaisia muutoksia, rahastoyhtiön on ilmoitettava niistä yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastoyhtiötoiminnan aloittaminen edellyttää yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten etukäteen myöntämää virallista toimilupaa. Rahastoyhtiölle tämän direktiivin mukaisesti myönnetty toimilupa on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

1. Rahastoyhtiötoiminnan aloittaminen edellyttää rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten etukäteen myöntämää virallista toimilupaa. Rahastoyhtiölle tämän direktiivin mukaisesti myönnetty toimilupa on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

Perustelu

Todellisilla yhteismarkkinoilla voidaan rahastonhoitoon liittyville palveluille myöntää toimilupa koko Euroopan unioniin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa säädetään vapaudesta tarjota palveluja rajojen yli. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa yhtiön hyväksymisestä. Tämä on direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdan mukaista.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion on laadittava toiminnan vakautta koskevat säännöt, joita rahastoyhtiöiden on aina noudatettava tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitamisen osalta.

1. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion on laadittava toiminnan vakautta koskevat säännöt, joita kyseisessä jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden rahastoyhtiöiden on aina noudatettava tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitamisen osalta.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) on sellainen rakenne ja organisaatio, että yhtiön ja sen asiakkaiden, kahden sen asiakkaan, jonkun sen asiakkaan ja jonkun yhteissijoitusyrityksen tai kahden yhteissijoitusyrityksen välisistä eturistiriidoista yhteissijoitusyritykselle tai asiakkaille aiheutuvat riskit rajoitetaan mahdollisimman vähiin. Mikäli on perustettu sivuliike, hallintoa koskevat organisaatiojärjestelyt eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion laatimien eturistiriitoja koskevien menettelysääntöjen kanssa.

b) on sellainen rakenne ja organisaatio, että yhtiön ja sen asiakkaiden, kahden sen asiakkaan, jonkun sen asiakkaan ja jonkun yhteissijoitusyrityksen ja kahden yhteissijoitusyrityksen välisistä eturistiriidoista yhteissijoitusyritykselle tai asiakkaille aiheutuvat riskit rajoitetaan mahdollisimman vähiin.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Rahastoyhtiöiden tai sijoitusyhtiöiden on vahvistettava asianmukaisia menettelyjä ja järjestelyjä varmistaakseen, että ne voivat käsitellä asianmukaisesti sijoittajien tekemiä valituksia ja että sijoittajat voivat käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan, kun rahastoyhtiöllä on toimilupa muussa jäsenvaltiossa kuin yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa. Sijoittajien olisi voitava jättää valituksia omalla kielellään.

 

Lisäksi niiden on vahvistettava asianmukaisia menettelyjä ja järjestelyjä tietojen asettamiseksi saataville yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion julkisten tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 b. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla täsmennetään 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja menettelyjä ja järjestelyjä sekä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja eturistiriitojen välttämiseen liittyviä rakenteita ja organisaatiovaatimuksia.

 

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio sallii rahastoyhtiön siirtää liiketoimintansa tehostamiseksi yhden tai useamman omista tehtävistään kolmansille osapuolille, kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä:

1. Jos rahastoyhtiön kotijäsenvaltio sallii rahastoyhtiön siirtää liiketoimintansa tehostamiseksi yhden tai useamman omista tehtävistään kolmansille osapuolille, kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä:

Perustelu

Todellisilla yhteismarkkinoilla voidaan rahastonhoitoon liittyville palveluille myöntää toimilupa koko Euroopan unioniin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa säädetään vapaudesta tarjota palveluja rajojen yli.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava siitä asianmukaisella tavalla;

a) rahastoyhtiön on ilmoitettava siitä asianmukaisella tavalla rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille; rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välitettävä tiedot viipymättä yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille;

Perustelu

Todellisilla yhteismarkkinoilla voidaan rahastonhoitoon liittyville palveluille myöntää toimilupa koko Euroopan unioniin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa säädetään vapaudesta tarjota palveluja rajojen yli.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) yhteissijoitusyritysten tarjousesitteissä luetellaan tehtävät, joiden toimeksiantamiseen rahastoyhtiö on saanut luvan.

i) yhteissijoitusyritysten tarjousesitteissä luetellaan tehtävät, joiden toimeksiantamiseen rahastoyhtiö on saanut luvan rahastoyhtiön kotijäsenvaltiolta.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1 a. Komissio toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä varmistaakseen, että rahastoyhtiö täyttää 1 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet; erityisesti se:

 

a) määrittelee toimenpiteet, jotka rahastoyhtiöiden voidaan kohtuudella odottaa toteuttavan eturistiriitojen tunnistamiseksi, estämiseksi, hoitamiseksi ja/tai ilmaisemiseksi sekä asianmukaisten kriteerien laatimiseksi sellaisten eturistiriitatyyppien määrittämiseksi, jotka voivat vahingoittaa yhteissijoitusyrityksen etuja;

 

b) laatii asianmukaiset kriteerit siitä, miten toimitaan rehdisti, oikeudenmukaisesti, pätevästi, varovasti ja huolellisesti yhteissijoitusyrityksen etujen hyväksi.

 

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Mikäli tällainen rahastoyhtiö aikoo pitää itse tai kolmannen osapuolen välityksellä hallinnoimansa yhteissijoitusyrityksen osuudet kaupan toisessa jäsenvaltiossa aikomatta harjoittaa muuta toimintaa tai tarjota muita palveluja, kyseiseen kaupan pitämiseen sovelletaan ainoastaan XI luvussa vahvistettuja vaatimuksia.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Yhteissijoitusyritys saa tässä artiklassa säädetyin edellytyksin nimetä toisessa jäsenvaltiossa tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneen rahastoyhtiön tai olla sellaisen hallinnoima, jos tällainen rahastoyhtiö täyttää seuraavat edellytykset:

 

a) se on 16 tai 17 artiklan säännösten mukainen;

 

b) se on 17 a artiklan ja 5 a artiklan säännösten mukainen.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edellä 6 ja 7 artiklassa säädettyjen edellytysten täyttämisen lisäksi rahastoyhtiön, joka haluaa perustaa sivuliikkeen toisen jäsenvaltion alueelle, on ilmoitettava siitä kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille.

1. Edellä 6 ja 7 artiklassa säädettyjen edellytysten täyttämisen lisäksi rahastoyhtiön, joka haluaa perustaa sivuliikkeen toisen jäsenvaltion alueelle harjoittaakseen toimilupansa kattamaa toimintaa, on ilmoitettava siitä kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Jos rahastoyhtiö haluaa harjoittaa liitteessä II tarkoitettuja yhteiseen salkunhoitoon kuuluvia tehtäviä, rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on liitettävä asiakirjoihin todistus siitä, että rahastoyhtiöllä on tämän direktiivin säännösten mukainen toimilupa, sekä kuvaus rahastoyhtiön toimiluvan laajuudesta ja yksityiskohtaiset tiedot niitä yhteissijoitusyritystyyppejä mahdollisesti koskevista rajoituksista, joiden hallinnoimiseen rahastoyhtiöllä on toimilupa.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Rahastoyhtiön sivuliikkeen palvelujen tarjonnassa on noudatettava 14 artiklassa tarkoitettuja rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavia sääntöjä.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 b. Rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa 3 a kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen valvonnasta.

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Ennen kuin rahastoyhtiön sivuliike aloittaa liiketoiminnan, rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen saamisesta valmistauduttava rahastoyhtiön valvontaan ja tarvittaessa ilmoitettava ne vaatimukset, mukaan lukien 86 ja 87 artiklassa tarkoitetut rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevat säännöt ja 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen omaisuudenhoitopalvelujen tarjonnassa sekä sijoitusneuvonta- ja säilytyspalvelujen tarjonnassa noudatettavat menettelysäännöt, joiden mukaisesti kyseistä liiketoimintaa on rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoitettava yleisen edun vaatimukset huomioon ottaen.

4. Ennen kuin rahastoyhtiön sivuliike aloittaa liiketoiminnan, rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen saamisesta valmistauduttava valvomaan, että rahastoyhtiö noudattaa kyseisten viranomaisten valvontavastuulla olevia sääntöjä.

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on päivitettävä 3 kohdassa tarkoitettuun todistukseen sisältyvät tiedot ja ilmoitettava rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikista muutoksista, joita on tehty rahastoyhtiön toimiluvan laajuuteen tai niitä yhteissijoitusyritystyyppejä mahdollisesti koskeviin rajoituksiin, joiden hallinnoimiseen rahastoyhtiöllä on toimilupa.

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastoyhtiön, joka palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella haluaa harjoittaa liiketoimintaa toisen jäsenvaltion alueella ensimmäistä kertaa, on ilmoitettava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

1. Rahastoyhtiön, joka palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella haluaa harjoittaa toimilupansa kattamaa toimintaa toisen jäsenvaltion alueella ensimmäistä kertaa, on ilmoitettava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Rahastoyhtiö voi tämän jälkeen aloittaa liiketoiminnan rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa 88 artiklan säännöksistä huolimatta.

Rahastoyhtiö voi tämän jälkeen aloittaa liiketoiminnan rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa XI luvun säännöksistä huolimatta.

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Jos rahastoyhtiö haluaa harjoittaa liitteessä II tarkoitettuja yhteiseen salkunhoitoon kuuluvia tehtäviä, rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on liitettävä asiakirjoihin todistus siitä, että rahastoyhtiöllä on tämän direktiivin säännösten mukainen toimilupa, sekä kuvaus rahastoyhtiön toimiluvan laajuudesta ja yksityiskohtaiset tiedot niitä yhteissijoitusyritystyyppejä mahdollisesti koskevista rajoituksista, joiden hallinnoimiseen rahastoyhtiöllä on toimilupa.

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on saadessaan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitettava tarvittaessa rahastoyhtiölle ne vaatimukset, mukaan lukien 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen omaisuudenhoitopalvelujen tarjonnassa sekä sijoitusneuvonta- ja säilytyspalvelujen tarjonnassa noudatettavat menettelysäännöt, joiden mukaisesti rahastoyhtiön on yleisen edun vaatimukset huomioon ottaen toimittava rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

3. Rahastoyhtiön, joka palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella tarjoaa palveluja, on noudatettava 14 artiklassa tarkoitettuja rahastoyhtiön kotijäsenvaltiossa sovellettavia sääntöjä.

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen sisältö muuttuu, rahastoyhtiön on ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti sekä rahastoyhtiön kotijäsenvaltion että rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen muutosten voimaantuloa, jotta rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa ilmoittaa yhtiölle 3 kohdan mukaisesti toimitettuihin tietoihin tehtävistä muutoksista tai lisäyksistä.

4. Jos 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen sisältö muuttuu, rahastoyhtiön on ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti sekä rahastoyhtiön kotijäsenvaltion että rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen muutosten voimaantuloa. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on päivitettävä 2 kohdassa tarkoitettuun todistukseen sisältyvät tiedot ja ilmoitettava rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikista muutoksista, joita on tehty rahastoyhtiön toimiluvan laajuuteen tai niitä yhteissijoitusyritystyyppejä mahdollisesti koskeviin rajoituksiin, joiden hallinnoimiseen rahastoyhtiöllä on toimilupa.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Rahastoyhtiöön sovelletaan 1–4 artiklan mukaista ilmoitusmenettelyä myös silloin, kun se uskoo osuuksien kaupan pitämisen rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa kolmannen osapuolen tehtäväksi.

Poistetaan.

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

1. Rajat ylittäviä yhteisiä salkunhoitopalveluja palvelujen vapaan tarjoamisen puitteissa tai sivuliikkeen perustamalla tarjoavan rahastoyhtiön on noudatettava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion sääntöjä, jotka liittyvät rahastoyhtiön organisaatioon, mukaan lukien tehtävien siirtoa koskevat järjestelyt, riskinhallintamenettelyt, toiminnan vakautta koskevat säännöt ja sen valvonta, 12 artiklassa tarkoitetut menettelyt ja rahastoyhtiön raportointivaatimukset. Kyseiset säännöt eivät saa olla tiukempia kuin sellaisiin rahastoyhtiöihin sovellettavat säännöt, jotka harjoittavat toimintaansa ainoastaan kotijäsenvaltiossaan.

 

2. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen valvonnasta.

 

3. Rajat ylittäviä yhteisiä salkunhoitopalveluja palvelujen vapaan tarjoamisen puitteissa tai sivuliikkeen perustamalla tarjoavan rahastoyhtiön on noudatettava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion sääntöjä, jotka koskevat yhteissijoitusyritysten yhtiösääntöä ja toimintaa. Nämä ovat sääntöjä, joita sovelletaan

 

a) yhteissijoitusyrityksen perustamiseen ja toimiluvan myöntämiseen sille,

 

b) osuuksien ja osakkeiden liikkeeseen laskemiseen ja lunastamiseen,

 

c) osuudenhaltijoiden äänioikeuksien käyttöön,

 

d) investointipolitiikkaan ja -rajoituksiin, mukaan lukien kokonaisriskin ja velkaantuneisuusasteen laskeminen,

 

e) lainaksioton, lainaksiannon ja ilman katetta tapahtuvan myynnin rajoittamiseen,

 

f) yhteissijoitusyrityksen varojen arvostamiseen ja tilinpitoon,

 

g) liikkeeseenlasku- ja/tai lunastushinnan laskemiseen,

 

h) tuottojen jakamiseen tai sijoittamiseen,

 

i) yhteissijoitusyrityksen tietojen antamista ja raportointia koskeviin vaatimuksiin, mukaan lukien tarjousesite, sijoittajille annettavat avaintiedot ja määräaikaiskertomukset,

 

j) osuuksien kaupan pitämiseen ja jakeluun,

 

k) osuudenhaltijasuhteisiin,

 

l) yhteissijoitusyritysten sulautumisiin ja uudelleenjärjestelyihin,

 

m) yhteissijoitusyrityksen purkamiseen ja selvitysmenettelyyn,

 

n) osuudenhaltijarekisterin sisältöön ja muotoon,

 

4. Rahastoyhtiön on noudatettava rahastosäännöissä tai yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä vaatimuksia, kuten myös tarjousesitteessä esitettyjä vaatimuksia, joiden on oltava 1 ja 3 kohdassa tarkoitetun sovellettavan lainsäädännön mukaisia.

 

5. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen valvonnasta.

 

6. Rahastoyhtiö päättää ja on vastuussa järjestelyistä ja organisaatiopäätöksistä, jotka ovat tarpeen, jotta rahastoyhtiö voi noudattaa sääntöjä, jotka koskevat yhteissijoitusyrityksen yhtiösääntöä ja toimintaa sekä rahastosäännöissä tai yhtiöjärjestyksessä ja tarjontaesitteessä esitettyjä vaatimuksia.

 

7. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa rahastoyhtiön järjestelyjen ja organisaation asianmukaisuuden valvonnasta sen varmistamiseksi, että rahastoyhtiö voi noudattaa kaikkien sen hallinnoimien yhteissijoitusyritysten yhtiösääntöä ja toimintaa koskevia vaatimuksia ja sääntöjä.

 

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jossakin jäsenvaltiossa toimiluvan saaneeseen rahastoyhtiöön ei sovelleta yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa asetettuja lisävaatimuksia tämä direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, lukuun ottamassa tässä direktiivissä erikseen mainittuja tapauksia.

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla - 2 kohta -1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hoitaessaan tämän direktiivin mukaisia velvollisuuksiaan rahastoyhtiön vastaanottavat jäsenvaltiot voivat vaatia, että rahastoyhtiöiden sivuliikkeiden on toimitettava tätä tarkoitusta varten samat tiedot kuin kotimaisten rahastoyhtiöiden.

Poistetaan.

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla - 2 kohta - 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Rahastoyhtiön vastaanottavat jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella liiketoimintaa harjoittavat rahastoyhtiöt toimittavat tiedot, joita tarvitaan sen valvomiseksi, että yhtiöt noudattavat niihin sovellettavia, rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion asettamia normeja, mutta nämä vaatimukset eivät saa olla tiukempia kuin jotka sama jäsenvaltio asettaa niihin sijoittautuneille rahastoyhtiöille valvoakseen, että ne noudattavat edellä mainittuja normeja.

Rahastoyhtiön vastaanottavat jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella tai sivuliikkeen perustamalla liiketoimintaa harjoittavat rahastoyhtiöt toimittavat niille tiedot, joita tarvitaan sen valvomiseksi, että yhtiöt noudattavat niihin sovellettavia sääntöjä, joiden antamisesta, rahastoyhtiön vastaanottava jäsenvaltio on vastuussa, mukaan lukien tiedot yhteissijoitusyrityksen investointeihin liittyvistä transaktioista. Nämä vaatimukset eivät saa olla tiukempia kuin jotka sama jäsenvaltio asettaa niihin sijoittautuneille rahastoyhtiöille valvoakseen, että ne noudattavat edellä mainittuja normeja.

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla - 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että rahastoyhtiö, jolla on sivuliike tai joka tarjoaa palveluja sen alueella, ei noudata niitä tämän direktiivin säännösten nojalla tuossa jäsenvaltiossa annettuja säännöksiä ja määräyksiä, joilla annetaan toimivalta rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, näiden viranomaisten on vaadittava kyseistä rahastoyhtiötä korjaamaan sääntöjenvastainen tilanteensa.

3. Jos rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että rahastoyhtiö, jolla on sivuliike tai joka tarjoaa palveluja sen alueella, ei noudata jotain niistä säännöistä, joiden antamisesta, rahastoyhtiön vastaanottava jäsenvaltio on vastuussa, näiden viranomaisten on vaadittava kyseistä rahastoyhtiötä korjaamaan sääntöjenvastainen tilanteensa ja ilmoitettava tästä yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla - 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jos rahastoyhtiö jatkaa rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevien ja 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten tai määräysten rikkomista rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai sen vuoksi, että nämä toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi tai niitä ei kyseisessä jäsenvaltiossa voida toteuttaa, rahastoyhtiön vastaanottava jäsenvaltio voi ilmoitettuaan tästä rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet estääkseen sääntöjenvastaisen toiminnan jatkumisen tai rangaistakseen siitä sekä estääkseen tarvittaessa rahastoyhtiötä aloittamasta uusia liiketoimia alueellaan. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että näiden toimenpiteiden edellyttämät oikeudelliset asiakirjat voidaan niiden alueella antaa rahastoyhtiöille tiedoksi.

5. Jos rahastoyhtiö jatkaa rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevien ja 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten tai määräysten rikkomista rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai sen vuoksi, että nämä toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi tai niitä ei kyseisessä jäsenvaltiossa voida toteuttaa, rahastoyhtiön vastaanottava jäsenvaltio voi ilmoitettuaan tästä rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien 93 ja 94 artiklassa tarkoitetut, estääkseen sääntöjenvastaisen toiminnan jatkumisen tai rangaistakseen siitä sekä estääkseen tarvittaessa rahastoyhtiötä aloittamasta uusia liiketoimia alueellaan. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että näiden toimenpiteiden edellyttämät oikeudelliset asiakirjat voidaan niiden alueella antaa rahastoyhtiöille tiedoksi. Kun rahastoyhtiön vastaanottavassa jäsenvaltioissa tuotettu palvelu on yhteisrahoitusyrityksen hallinnointia, rahastoyhtiön vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia rahastoyhtiötä lopettamaan kyseisen yhteissijoitusyrityksen hallinnoinnin.

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla - 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä 3, 4 ja 5 kohdan säännökset eivät vaikuta rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion oikeuteen toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ehkäistäkseen yleisen edun suojelemiseksi annettujen säännösten ja määräysten vastaisen toiminnan alueellaan tai rangaistakseen siitä. Tähän kuuluu mahdollisuus estää säännöksiä rikkovia rahastoyhtiöitä aloittamasta uusia liiketoimia jäsenvaltion alueella.

Poistetaan.

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla - 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Edellä 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet, joihin liittyy rangaistuksia tai rahastoyhtiön toiminnan rajoittamista, on perusteltava asianmukaisesti ja niistä on ilmoitettava kyseiselle rahastoyhtiölle. Näistä toimenpiteistä voidaan valittaa tuomioistuimeen niistä päätöksen tehneessä jäsenvaltiossa.

7. Edellä 4 ja 5 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet, joihin liittyy toimenpiteitä tai rangaistuksia, on perusteltava asianmukaisesti ja niistä on ilmoitettava kyseiselle rahastoyhtiölle. Näistä toimenpiteistä voidaan valittaa tuomioistuimeen niistä päätöksen tehneessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla - 9 kohta - 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Jos toimilupa peruutetaan, siitä on ilmoitettava rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja niiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joilla estetään kyseistä rahastoyhtiötä aloittamasta uusia liiketoimia jäsenvaltion alueella sekä suojataan sijoittajien etua.

9. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuultava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia ennen rahoitusyhtiön toimiluvan peruuttamista. Tällaisissa tapauksissa yhteissijoitusyrityksen toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joilla suojataan sijoittajien etua. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua päätöksiä, joilla estetään kyseistä rahoitusyhtiötä käynnistämästä uusia liiketoimia jäsenvaltion alueella ja suojataan sijoittajien etuja.

Tarkistus  82

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla - 10 kohta - 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden tapausten määrä ja laji, joissa on tapahtunut 16 artiklan mukainen kieltäytyminen tai joissa on toteutettu tämän artiklan 5 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

10. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden tapausten määrä ja laji, joissa on tapahtunut 5 a ja 16 artiklan mukainen kieltäytyminen tai joissa on toteutettu tämän artiklan 5 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

Tarkistus  83

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Omaisuudenhoitajan sääntömääräisen kotipaikan on oltava samassa jäsenvaltiossa kuin rahastoyhtiön, tai sen oltava sijoittautunut tähän jäsenvaltioon, jos sen sääntömääräinen kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa.

1. Omaisuudenhoitajan sääntömääräisen kotipaikan on oltava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa tai sen on oltava sijoittautunut tähän jäsenvaltioon, jos sen sääntömääräinen kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Todellisilla yhteismarkkinoilla voidaan rahastonhoitoon liittyville palveluille myöntää toimilupa koko Euroopan unioniin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa säädetään vapaudesta tarjota palveluja rajojen yli. Se, että omaisuudenhoitaja pysyy samassa jäsenvaltiossa, jossa rahaston kotipaikka sijaitsee, on tärkeä suojatoimenpide, jotta omaisuudenhoitaja voi hoitaa tehtävänsä.

Tarkistus  84

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla - 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Omaisuudenhoitajan on oltava julkisen tarkastuksen alainen laitos. Sen on myös annettava riittävät taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, että se voi tehokkaasti toimia omaisuudenhoitajana sekä vastata tähän toimintaan liittyvistä velvoitteista.

2. Omaisuudenhoitajan on oltava toiminnan vakautta koskevan säätelyn ja jatkuvan valvonnan alainen laitos. Sen on myös annettava riittävät taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, että se voi tehokkaasti toimia omaisuudenhoitajana sekä vastata tähän toimintaan liittyvistä velvoitteista.

Tarkistus  85

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Omaisuudenhoitajan on luotava menettelytapoja, joiden avulla yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytäessään saada kaikki tiedot, jotka omaisuudenhoitaja on saanut tehtäviään hoitaessaan ja joita toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat valvoakseen, täyttääkö yhteissijoitusyritys tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset.

Tarkistus  86

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 b. Jos rahastoyhtiön kotijäsenvaltio on muu kuin yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltio, omaisuudenhoitajan on allekirjoitettava rahastoyhtiön kanssa kirjallinen sopimus, jossa määritellään se tietojenvaihto, joka katsotaan tarpeelliseksi, jotta omaisuudenhoitaja voi hoitaa sille 19 artiklassa ja muissa yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion omaisuudenhoitajiin sovellettavissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä määrätyt tehtävät.

Tarkistus  87

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 c. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä toimenpiteistä, joita omaisuudenhoitajan on toteutettava täyttääkseen velvollisuudet, joita sillä on sellaisen yhteissijoitusyrityksen suhteen, jota hallinnoi toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut rahastoyhtiö, mukaan lukien tiedot, jotka omaisuudenhoitajan ja rahastoyhtiön käyttämän, 3 a kohdassa tarkoitetun vakiosopimuksen on sisällettävä.

 

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  88

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hakijalle on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, onko toimilupa myönnetty. Luvan epääminen on aina perusteltava.

2. Jos sijoitusyhtiöllä ei ole nimettyä rahastoyhtiötä, sijoitusyhtiölle on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, onko toimilupa myönnetty. Luvan epääminen on aina perusteltava.

Tarkistus  89

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Omaisuudenhoitajan sääntömääräisen kotipaikan on oltava samassa jäsenvaltiossa kuin rahastoyhtiön, tai sen oltava sijoittautunut tähän jäsenvaltioon, jos sen sääntömääräinen kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa.

1. Omaisuudenhoitajan sääntömääräisen kotipaikan on oltava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa tai sen on oltava sijoittautunut tähän jäsenvaltioon, jos sen sääntömääräinen kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Todellisilla yhteismarkkinoilla voidaan rahastonhoitoon liittyville palveluille myöntää toimilupa koko Euroopan unioniin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa säädetään vapaudesta tarjota palveluja rajojen yli. Se, että omaisuudenhoitaja pysyy samassa jäsenvaltiossa, jossa rahaston kotipaikka sijaitsee, on tärkeä suojatoimenpide, jotta omaisuudenhoitaja voi hoitaa tehtävänsä.

Tarkistus  90

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Omaisuudenhoitajan on oltava julkisen tarkastuksen alainen laitos. Sen on myös annettava riittävät taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, että se voi tehokkaasti toimia omaisuudenhoitajana sekä vastata tähän toimintaan liittyvistä velvoitteista.

2. Omaisuudenhoitajan on oltava toiminnan vakautta koskevan säätelyn ja jatkuvan valvonnan alainen laitos.

Tarkistus  91

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Omaisuudenhoitajan on luotava menettelytapoja, joiden avulla yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytäessään saada kaikki tiedot, jotka omaisuudenhoitaja on saanut tehtäviään hoitaessaan ja joita toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat valvoakseen, täyttääkö yhteissijoitusyritys tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset.

Tarkistus  92

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 b. Jos rahastoyhtiön kotijäsenvaltio on muu kuin yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltio, omaisuudenhoitajan on allekirjoitettava rahastoyhtiön kanssa kirjallinen sopimus, jossa määritetään se tietojenvaihto, joka katsotaan tarpeelliseksi, jotta omaisuudenhoitaja voi hoitaa sille tämän direktiivin 29 artiklassa ja muissa yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion omaisuudenhoitajiin sovellettavissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä määrättyjä tehtäviä.

Tarkistus  93

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 c. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä toimenpiteistä, joita omaisuudenhoitajan on toteutettava täyttääkseen velvollisuudet, joita sillä on sellaisen yhteissijoitusyrityksen suhteen, jota hallinnoi toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut rahastoyhtiö, mukaan lukien tiedot, jotka omaisuudenhoitajan ja rahastoyhtiön käyttämän, 3 a kohdassa tarkoitetun vakiosopimuksen on sisällettävä. Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  94

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan kaikkiin transaktioihin, jäljempänä ’sulautumiset’, joissa:

Tässä luvussa "sulautumisilla" tarkoitetaan:

Tarkistus  95

Ehdotus direktiiviksi

35 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on tässä jaksossa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ja 1 artiklan 3 kohdassa säädetystä yhteissijoitusyrityksen perustamistavasta riippumatta sallittava sulautuminen sellaisten yhteissijoitusyritysten välillä, jotka ovat sijoittautuneet:

1. Kunkin jäsenvaltion on tässä luvussa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ja 1 artiklan 3 kohdassa säädetystä yhteissijoitusyrityksen perustamistavasta riippumatta sallittava yhden tai useamman 34 artiklassa mainitun sulautumismenetelmän mukaiset, tässä artiklassa tarkoitetut rajat ylittävät sulautumiset ja kotimaiset sulautumiset.

a) sen omalle alueelle;

2. Tässä direktiivissä "rajat ylittävällä sulautumisella" tarkoitetaan

b) sen omalle ja toisen jäsenvaltion alueelle.

a) sellaisten yhteissijoitusyritysten sulautumista, joista ainakin kaksi on sijoittautunut eri jäsenvaltioihin, ja

 

b) samaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden yhteissijoitusyritysten sulautumista vastaperustettuun, toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneeseen yhteissijoitusyritykseen.

 

Rajat ylittävissä sulautumissa käytettyjen sulautumismenetelmien on oltava sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion lakien sallimia.

 

3. Tässä direktiivissä kotimainen sulautuminen tarkoittaa samaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden yhteissijoitusyritysten sulautumista silloin, kun ainakin yhdestä sulautumiseen osallistuvasta yhteissijoitusyrityksestä on ilmoitettu 88 artiklan mukaisesti. Kotimaisissa sulautumissa käytettyjen sulautumismenetelmien on oltava kyseisen jäsenvaltion lakien sallimia.

Tarkistus  96

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) yhteinen sulautumissuunnitelma, jonka sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen toimivaltaiset johto- tai hallintoelimet ovat asianmukaisesti hyväksyneet;

a) yhteinen sulautumissuunnitelma, jonka sulautuva yhteissijoitusyritys ja vastaanottava yhteissijoitusyritys ovat asianmukaisesti hyväksyneet;

Tarkistus  97

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajien antama todistus, jossa ne vahvistavat todentaneensa yhteisen sulautumissuunnitelman olevan tämän direktiivin säännösten ja kunkin asianomaisen yhteissijoitusyritysten rahaston sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukainen sekä esittävät asiaa koskevat päätelmänsä;

c) sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kunkin omaisuudenhoitajan antama selvitys, jossa ne vahvistavat 38 artiklan mukaisesti todentaneensa 37 artiklan 1 kohdan a, f ja g alakohdassa vaadittujen tietojen olevan tämän direktiivin säännösten ja kunkin asianomaisen yhteissijoitusyrityksen rahaston sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukaisia;

Tarkistus  98

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) ehdotettua sulautumista koskevat tiedot, jotka se aikoo antaa osuudenhaltijoilleen.

d) ehdotettua sulautumista koskevat tiedot, jotka sulautuva yhteissijoitusyritys ja vastaanottava yhteissijoitusyritys aikovat antaa omille osuudenhaltijoilleen.

Tarkistus  99

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Tiedot on annettava siten, että ne ovat sekä sulautuvan yhteissijoitusyrityksen että vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten luettavissa kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka kyseisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä.

Tarkistus  100

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava, mitä vaikutuksia ehdotetulla sulautumisella voi olla sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille, ja niiden on tässä yhteydessä kuultava vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia, jolleivät ne katso, että ehdotetun sulautumisen mahdolliset vaikutukset vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille ovat vähäpätöisiä.

3. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi toimitettava jäljennökset 2 kohdassa tarkoitetuista tiedoista vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava, mitä vaikutuksia ehdotetulla sulautumisella voi olla sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille arvioidakseen, onko osuudenhaltijoille annettu tarvittavat tiedot.

Tarkistus  101

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa vaatia, että sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille annettavia tietoja selvennetään.

Sulautuvan tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa vaatia, että sulautuvan tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille annettavia tietoja selvennetään.

Tarkistus  102

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset päättävät, että ehdotetulla sulautumisella voisi olla huomattavia vaikutuksia vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille, niiden on ilmoitettava tästä vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, joiden on puolestaan vaadittava, että ehdotetusta sulautumisesta annetaan vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille asianmukaiset ja täsmälliset tiedot.

Vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 10 työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta, että ne katsovat vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille toimitettavaksi esitettävät tiedot riittäviksi tai että ne ovat vaatineet vastaanottavaa yhteissijoitusyritystä selventämään kyseisiä tietoja. Määräaikaa ei saa keskeyttää eikä pidentää.

Tarkistus  103

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) toimivaltaiset viranomaiset, jotka 3 kohdan mukaisesti ovat tarkastelleet ehdotetun sulautuman mahdollisia vaikutuksia osuudenhaltijoille, katsovat sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja tarvittaessa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille toimitettavien tietojen olevan riittävät.

c) sulautuvan ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat osuudenhaltijoille toimitettavien tietojen olevan riittävät tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 3 kohdan 3 alakohdassa tarkoitetulla tavalla ilmoittaneet pitävänsä tietoja riittämättöminä.

Tarkistus  104

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sulautuvalle yhteissijoitusyritykselle viimeistään 30 päivän kuluttua kaikkien tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta, myönnetäänkö sulautumiselle lupa.

5. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sulautuvalle yhteissijoitusyritykselle viimeistään 30 päivän kuluttua kaikkien tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta 2 kohdan mukaisesti, myönnetäänkö sulautumiselle lupa.

Tarkistus  105

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Mikäli sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset pyytävät lisätietoja, arviointiaikaa ei saa keskeyttää eikä pidentää. Kyseiset lisätietoja koskevat pyynnöt on perusteltava, ja niiden on oltava oikeasuhteisia ja kohtuullisia.

Perustelu

Sulautumisen hyväksymistä koskevat määräykset on muotoiltava selkeästi tarpeettomien keskeytysten ja viiveiden ehkäisemiseksi.

Tarkistus  106

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat 52 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti sallia vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen poiketa VII luvun säännöksistä.

Perustelu

Kun on kyse sulautumisesta on mahdollista, että sulautetut salkut on järjestettävä uudelleen VII luvussa määritettyjen sijoituspolitiikkojen noudattamiseksi. Tässä tapauksessa olisi siksi voitava sallia 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vastikään toimiluvan saaneiden rahastojen tavoin poikkeusjakson soveltaminen varojen välttämätöntä siirtämistä varten.

Tarkistus  107

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen johto- tai hallintoelimet laativat yhteisen sulautumissuunnitelman.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sulautuva ja vastaanottava yhteissijoitusyritys laativat yhteisen sulautumissuunnitelman.

Tarkistus  108

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokapale

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisestä sulautumissuunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

Yhteisessä sulautumissuunnitelmassa on esitettävä seuraavat tiedot:

Tarkistus  109

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) vaikutukset, joita ehdotetulla sulautumisella odotetaan olevan sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille;

c) vaikutukset, verokohtelu mukaan luettuna, joita ehdotetulla sulautumisella odotetaan olevan sulautuvan ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille;

Tarkistus  110

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) hyväksytyt perusteet, joiden pohjalta arvostetaan varat ja tarvittaessa vastuut sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä;

d) hyväksytyt perusteet, joiden pohjalta arvostetaan varat ja tarvittaessa vastuut sulautumisen suunniteltuna, 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimaantulopäivänä;

Tarkistus  111

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

f a) varojen siirtoon ja osuuksien vaihtoon sovellettavat säännöt;

Tarkistus  112

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen rahaston säännöt tai yhtiöjärjestys.

g) 34 artiklan b alakohdassa tarkoitetussa sulautumisessa vastaperustetun vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen rahaston säännöt tai yhtiöjärjestys.

Tarkistus  113

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia lisätietojen sisällyttämistä yhteiseen sulautumissuunnitelmaan.

Tarkistus  114

Ehdotus direktiiviksi

38 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajat todentavat yhteisen sulautumissuunnitelman olevan tämän direktiivin säännösten ja kunkin asianomaisen yhteissijoitusyrityksen rahaston sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukainen.

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajat todentavat, että 37 artiklan 1 kohdan a, f ja g alakohdassa vaaditut tiedot ovat tämän direktiivin säännösten ja kunkin asianomaisen yhteissijoitusyrityksen rahaston sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukaisia.

Tarkistus  115

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY mukaisesti hyväksytty riippumaton tilintarkastaja vahvistaa seuraavat seikat:

1. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion laissa on määrättävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY mukaisesti hyväksytyn omaisuudenhoitajan tai riippumattoman tilintarkastajan vastuulle seuraavien seikkojen vahvistaminen:

Tarkistus  116

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) hyväksytyt perusteet, joiden pohjalta arvostetaan varat ja tarvittaessa vastuut sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä;

a) hyväksytyt perusteet, joiden pohjalta arvostetaan varat ja tarvittaessa vastuut sulautumisen suunniteltuna, 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimaantulopäivänä;

Tarkistus  117

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

a a) tarvittaessa osuutta kohti lasketun rahavastikkeen;

Tarkistus  118

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) vaihtosuhteen laskentamenetelmä.

b) vaihtosuhteen laskentamenetelmä ja myös todellisen, 44 artiklan1 kohdassa tarkoitetulle päivälle lasketun vaihtosuhteen laskentamenetelmä.

Tarkistus                  119

Ehdotus direktiiviksi

Article 39 – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa sulautuvan yhteissijoitusyrityksen tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen lakisääteisiä tilintarkastajia pidetään riippumattomina tilintarkastajina.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa sulautuvien yhteissijoitusyritysten lakisääteisiä tilintarkastajia tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen lakisääteistä tilintarkastajaa pidetään riippumattomina tilintarkastajina.

Tarkistus  120

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäljennös riippumattoman tilintarkastajan kertomuksesta on pyynnöstä saatettava maksutta sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden saataville.

3. Jäljennös riippumattoman tilintarkastajan tai omaisuudenhoitajan kertomuksesta on pyynnöstä saatettava maksutta sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoiden ja kummankin yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saataville.

Tarkistus  121

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sulautuva yhteissijoitusyritys antaa osuudenhaltijoilleen asianmukaiset ja täsmälliset tiedot ehdotetusta sulautumisesta, jotta nämä voivat tehdä perustellun päätöksen ehdotetun sulautumisen vaikutuksista sijoituksiinsa.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sulautuva ja vastaanottava yhteissijoitusyritys antavat omille osuudenhaltijoilleen asianmukaiset ja täsmälliset tiedot ehdotetusta sulautumisesta, jotta nämä voivat tehdä perustellun arvion ehdotetun sulautumisen vaikutuksista sijoituksiinsa.

Tarkistus  122

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että vastaanottava yhteissijoitusyritys antaa osuudenhaltijoilleen asianmukaiset ja täsmälliset tiedot ehdotetusta sulautumisesta, jos sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset niin pyytävät 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  123

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tiedot annetaan osuudenhaltijoille vasta sen jälkeen, kun sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet ehdotetulle sulautumiselle luvan 36 artiklan mukaisesti.

3. Tiedot annetaan sulautuvan ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille vasta sen jälkeen, kun sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet ehdotetulle sulautumiselle luvan 36 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  124

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ne annetaan vähintään 30 päivää ennen 41 artiklassa tarkoitettua osuudenhaltijoiden yleiskokousta tai, jos kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta yleiskokouksesta, vähintään 30 päivää ennen sulautumisen suunniteltua voimaantulopäivää.

Ne annetaan vähintään 30 päivää ennen viimeistä päivää, jona on mahdollista pyytää 44 artiklassa määriteltyä osuuksien takaisinostoa tai lunastusta ilman lisämaksua.

Tarkistus  125

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille ja tarvittaessa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille toimitettavien ehdotettua sulautumista koskevien tietojen on oltava asianmukaiset ja täsmälliset, jotta osuudenhaltijat voivat tehdä perustellun päätöksen ehdotetun sulautumisen mahdollisista vaikutuksista sijoituksiinsa ja käyttää 41 ja 42 artiklaan perustuvia oikeuksiaan.

4. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille toimitettavien ehdotettua sulautumista koskevien tietojen on oltava asianmukaiset ja täsmälliset, jotta osuudenhaltijat voivat tehdä perustellun päätöksen ehdotetun sulautumisen mahdollisista vaikutuksista sijoituksiinsa ja käyttää 41 ja 42 artiklaan perustuvia oikeuksiaan.

Tarkistus  126

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tiedoista on käytävä ilmi vähintään:

Tiedoista on käytävä ilmi:

Tarkistus  127

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ehdotetun sulautumisen tausta ja syyt;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  128

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) vaikutukset, joita ehdotetulla sulautumisella voi olla osuudenhaltijoille, mukaan lukien muun muassa olennaiset erot sijoituspolitiikassa ja -strategiassa, kustannukset, odotetut tulokset, määräaikaiskertomukset ja mahdolliset suoritusongelmat;

b) vaikutukset, joita ehdotetulla sulautumisella voi olla osuudenhaltijoille, mukaan lukien muun muassa olennaiset erot sijoituspolitiikassa ja -strategiassa, kustannukset, odotetut tulokset, määräaikaiskertomukset, mahdolliset suoritusongelmat ja selkeä varoitus sijoittajille, että heidän verokohtelunsa saattaa muuttua sulautuman johdosta;

Tarkistus  129

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kaikki erityiset oikeudet, joita osuudenhaltijoilla voi olla ehdotettuun sulautumiseen nähden, mukaan lukien muun muassa oikeus saada lisätietoja, oikeus saada pyynnöstä jäljennös riippumattoman tilintarkastajan kertomuksesta ja oikeus pyytää 42 artiklassa määriteltyä maksutonta osuuksien takaisinostoa tai lunastusta;

c) kaikki erityiset oikeudet, joita osuudenhaltijoilla voi olla ehdotettuun sulautumiseen nähden, mukaan lukien muun muassa oikeus saada lisätietoja, oikeus saada pyynnöstä jäljennös riippumattoman tilintarkastajan tai omaisuudenhoitajan kertomuksesta, oikeus pyytää 42 artiklassa määriteltyä maksutonta osuuksien takaisinostoa tai lunastusta ja kyseisen oikeuden viimeinen käyttöpäivä;

Tarkistus  130

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) asiaa koskevat menettelynäkökohdat ja sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä;

d) asiaa koskevat menettelynäkökohdat osuuksiensiirtomenettely mukaan luettuna ja sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä;

Tarkistus  131

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jos sulautuvasta yhteissijoitusyrityksestä ja tarvittaessa vastaanottavasta yhteissijoitusyrityksestä on ilmoitettu 88 artiklan mukaisesti, 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja tarvittaessa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka kyseisen valtion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä. Käännöksen laadinnasta vastaa tiedot antava yhteissijoitusyritys. Käännöksen on vastattava tarkoin alkuperäisiä tietoja.

5. Jos sulautuvasta yhteissijoitusyrityksestä tai vastaanottavasta yhteissijoitusyrityksestä on ilmoitettu 88 artiklan mukaisesti, 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava kyseisen yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka kyseisen valtion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä. Käännöksen laadinnasta vastaa tiedot antava yhteissijoitusyritys. Käännöksen on vastattava tarkoin alkuperäisiä tietoja.

Tarkistus  132

Ehdotus direktiiviksi

41 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltioiden kansalliset lait edellyttävät osuudenhaltijoiden hyväksynnän saamista yhteissijoitusyritysten väliselle sulautumiselle, jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei tällaiseen hyväksyntään tarvita enempää kuin 75 prosenttia osuudenhaltijoiden yleiskokouksessa läsnä tai edustettuina olevien osuudenhaltijoiden antamista äänistä.

Jos jäsenvaltioiden kansalliset lait edellyttävät osuudenhaltijoiden hyväksynnän saamista yhteissijoitusyritysten väliselle sulautumiselle, jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei tällaiseen hyväksyntään tarvita enempää kuin 75 prosenttia osuudenhaltijoiden yleiskokouksessa läsnä tai edustettuina olevien osuudenhaltijoiden antamista äänistä. Kyseinen hyväksyntä on kaikkia osuudenhaltijoita sitova.

Perustelu

Enemmistöpäätös sitoo kaikkia osuudenhaltijoita.

Tarkistus  133

Ehdotus direktiiviksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäinen kohta ei rajoita sitä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään päätösvaltaisuudesta.

Ensimmäinen kohta ei rajoita sitä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään päätösvaltaisuudesta. Soveltuvissa tapauksissa jäsenvaltiot eivät saa asettaa rajat ylittäville sulautumisille tiukempia päätösvaltaisuusehtoja kuin kotimaisille sulautumisille. Ne eivät myöskään saa asettaa yhteissijoitusyritysten sulautumisille tiukempia päätösvaltaisuusehtoja kuin yhtiöiden sulautumille.

Tarkistus  134

Ehdotus direktiiviksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä lainsäädännössään, että sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoilla on oikeus pyytää osuuksiensa maksutonta takaisinostoa tai lunastusta ja mahdollisuuksien mukaan myös muuntamista jonkin muun samankaltaista sijoituspolitiikkaa harjoittavan yhteissijoitusyrityksen osuuksiksi. Tämä oikeus tulee voimaan sinä ajankohtana, jona sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille ja tarvittaessa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille ilmoitetaan ehdotetusta sulautumisesta. Se lakkaa sulautumisen voimaantulopäivänä.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä lainsäädännössään, että sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoilla on oikeus pyytää osuuksiensa takaisinostoa tai lunastusta ja mahdollisuuksien mukaan myös muuntamista jonkin muun sellaisen yhteissijoitusyrityksen osuuksiksi, joka harjoittaa samankaltaista sijoituspolitiikkaa ja jota hallinnoi sama rahastoyhtiö tai sen kanssa yhteisen hallinnoinnin tai määräysvallan taikka merkittävän suoran tai välillisen omistuksen kautta sidoksissa oleva muu rahastoyhtiö, ja heidän maksettavakseen tulevat tällöin ainoastaan maksut, jotka rahasto pidättää investointien purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Tämä oikeus tulee voimaan sinä ajankohtana, jona sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille ilmoitetaan ehdotetusta sulautumisesta 40 artiklan mukaisesti. Se lakkaa viisi työpäivää ennen päivää, jona 44 artiklassa tarkoitettu vaihtosuhde lasketaan.

Tarkistus  135

Ehdotus direktiiviksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 79 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat yhteissijoitusyritysten sulautumisen yhteydessä antaa toimivaltaisille viranomaisille valtuudet vaatia osuuksien takaisinoston tai lunastuksen väliaikaista keskeyttämistä tai sallia tällainen keskeyttäminen, edellyttäen että tällainen keskeyttäminen on perusteltua osuudenhaltijoiden suojelemiseksi.

2. Rajoittamatta 1 kohdan säännösten soveltamista, jäsenvaltiot voivat yhteissijoitusyritysten sulautumisen yhteydessä antaa toimivaltaisille viranomaisille valtuudet vaatia osuuksien merkitsemisen, takaisinoston tai lunastuksen väliaikaista keskeyttämistä tai sallia tällainen keskeyttäminen, edellyttäen että tällainen keskeyttäminen on perusteltua osuudenhaltijoiden suojelemiseksi.

Tarkistus  136

Ehdotus direktiiviksi

43 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei sulautumisen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä oikeudellisia, neuvonta- tai hallintokustannuksia peritä suoraan eikä välillisesti sulautuvalta yhteissijoitusyritykseltä, vastaanottavalta yhteissijoitusyritykseltä eikä yhdeltäkään niiden osuudenhaltijalta.

Lukuun ottamatta tapauksia, joissa yhteissijoitusyritys vastaa itse hallinnoinnistaan, jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei sulautumisen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä oikeudellisia, neuvonta- tai hallintokustannuksia peritä sulautuvalta yhteissijoitusyritykseltä, vastaanottavalta yhteissijoitusyritykseltä eikä yhdeltäkään niiden osuudenhaltijalta.

Tarkistus  137

Ehdotus direktiiviksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että sulautuminen tulee voimaan heti, kun kaikki varat ja tarvittaessa kaikki vastuut on siirretty sulautuvasta yhteissijoitusyritykseltä vastaanottavalle yhteissijoitusyritykselle ja kun sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijat ovat saaneet vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuuksia vastikkeeksi sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuuksistaan.

1. Kotimaisissa sulautumisissa jäsenvaltioiden lainsäädännössä on vahvistettava päivä, jona sulautuminen tulee voimaan, ja myös päivä, jona lasketaan vaihtosuhde sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuuksien vaihtamiseksi vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuuksiin ja lisäksi tarvittaessa määritetään osuuksien nettoarvo rahavastikkeiden maksamista varten.

 

Rajat ylittävissä sulautumisissa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion lainsäädännössä vahvistetaan edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut päivät.

Tarkistus  138

Ehdotus direktiiviksi

44 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajat ovat vastuussa siitä, että varat siirretään sulautuvalta yhteissijoitusyritykseltä vastaanottavalle yhteissijoitusyritykselle tosiasiallisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  139

Ehdotus direktiiviksi

44 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Sulautumisen voimaantulo on julkistettava kaikilla asianmukaisilla tavoilla vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen.

3. Sulautumisen voimaantulo on julkistettava kaikilla asianmukaisilla tavoilla vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen, ja siitä on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus  140

Ehdotus direktiiviksi

44 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että sulautumisen voimaantulo julkistetaan toimivaltaisten viranomaisten verkkosivuilla sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Tarkistus  141

Ehdotus direktiiviksi

44 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

44 a artikla

1. Edellä 34 artiklan a alakohdan mukaisesti toteutetulla sulautumisella on oltava seuraavat vaikutukset:

 

a) kaikki sulautuvan yhteissijoitusyrityksen varat ja vastuut on siirrettävä vastaanottavalle yhteissijoitusyritykselle tai soveltuvissa tapauksissa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajalle;

 

b) sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoista on tultava vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoita; heillä on lisäksi tarvittaessa oikeus rahavastikkeeseen, joka on korkeintaan 10 prosenttia heidän hallussaan olevien sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuuksien nettoarvosta;

 

c) sulautuva yhteissijoitusyritys lakkaa, kun sulautuminen tulee voimaan.

 

2. Edellä 34 artiklan b alakohdan mukaisesti toteutetulla sulautumisella on oltava seuraavat vaikutukset:

 

a) kaikki sulautuvan yhteissijoitusyrityksen varat ja vastuut on siirrettävä uudelle vastaanottavalle yhteissijoitusyritykselle tai soveltuvissa tapauksissa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajalle;

 

b) sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoista on tultava uuden vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoita; heillä on lisäksi tarvittaessa oikeus rahavastikkeeseen, joka on korkeintaan 10 prosenttia heidän hallussaan olevien sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuuksien nettoarvosta;

 

c) sulautuva yhteissijoitusyritys lakkaa, kun sulautuminen tulee voimaan.

 

3. Edellä 34 artiklan c alakohdan mukaisesti toteutetulla sulautumisella on oltava seuraavat vaikutukset:

 

a) kaikki sulautuvan yhteissijoitusyrityksen [netto]varat on siirrettävä vastaanottavalle yhteissijoitusyritykselle tai soveltuvissa tapauksissa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajalle;

 

b) sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoista on tultava vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoita;

 

c) sulautuva yhteissijoitusyritys lakkaa vasta, kun kaikki jäljellä olevat vastuut on vapautettu.

 

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä menettelystä, jolla vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö vahvistaa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajalle, että kaikki varat ja tarvittaessa kaikki vastuu on siirretty. Jos vastaanottavalla yhteissijoitusyrityksellä ei ole nimettyä rahastoyhtiötä, se antaa tällaisen vahvistuksen vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajalle.

Tarkistus  142

Ehdotus direktiiviksi

46 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden sellaisesta kansallisesta säännöstöstä, joka koskee edellä 3 kohdassa mainittuja riskinlaskentamenetelmiä, mukaan lukien vastapuoliriski vakioimattomien johdannaissopimusten kaupoissa. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen muille jäsenvaltioille. Näistä tiedoista keskustellaan Euroopan arvopaperikomiteassa.

4. Komissio toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla täsmennetään 1 kohdan osalta:

 

a) perusteet rahastoyhtiön käyttämien riskinhallintamenettelyjen riittävyyden arvioimiseksi;

 

b) yksityiskohtaiset säännöt, joiden avulla voidaan arvioida tarkasti ja riippumattomasti vakioimattomien johdannaisten arvo;

 

c) yksityiskohtaiset säännöt vaadittavasta sisällöstä sekä menettelystä, jota on noudatettava, kun rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille toimitetaan tiedot;

 

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  143

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Feeder-yhteissijoitusyritys on yhteissijoitusyritys, joka poiketen siitä, mitä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 45 artiklassa, 47 artiklassa, 50 artiklassa ja 51 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, sijoittaa vähintään 85 prosenttia varoistaan toisen yhteissijoitusyrityksen (”master-yhteissijoitusyrityksen”) tai sen alarahaston osuuksiin.

1. Feeder-yhteissijoitusyritys on yhteissijoitusyritys tai sen alarahasto, jolla poiketen siitä, mitä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 45 artiklassa, 47 artiklassa, 50 artiklassa ja 51 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, on lupa sijoittaa vähintään 85 prosenttia varoistaan toisen yhteissijoitusyrityksen tai sen alarahaston ("master-yhteissijoitusyrityksen") osuuksiin.

Tarkistus  144

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) rahoitusjohdannaisina 45 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 46 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

b) rahoitusjohdannaisina, joita voidaan käyttää ainoastaan suojaustarkoitukseen, 45 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 46 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

Tarkistus  145

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa 46 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu feeder-yhteissijoitusyrityksen riski, joka liittyy perustana oleviin varoihin, on laskettava ottamalla huomioon myös master-yhteissijoitusyrityksen sijoitukset, mukaan luettuina master-yhteissijoistusyrityksen sijoitukset rahoitusjohdannaisiin sekä näiden kohde-etuudet, suhteessa feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemiin sijoituksiin.

Edellä olevan 46 artiklan 3 kohdan noudattamiseksi feeder-yhteissijoitusyritys voi laskea rahoitusjohdannaisiin liittyvän kokonaisriskinsä laskemalla yhteen ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun suoran riskinsä ja

 

a) joko master-yhteissijoitusyrityksen rahoitusjohdannaisiin liittyvän tosiasiallisen riskin suhteessa feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemiin sijoituksiin; tai

 

b) master-yhteissijoitusyrityksen rahoitusjohdannaisiin liittyvän mahdollisen kokonaisriskin enimmäismäärän, joka määritellään master-yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöissä tai yhtiöjärjestyksessä, suhteessa feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemiin sijoituksiin.

Tarkistus  146

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Master-yhteissijoitusyritys on yhteissijoitusyritys:

3. Master-yhteissijoitusyritys on yhteissijoitusyritys tai sen alarahasto:

Tarkistus  147

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) jolla on oltava osuudenhaltijana vähintään yksi feeder-yhteissijoitusyritys;

a) jonka osuudenhaltijoiden joukossa on oltava vähintään yksi feeder-yhteissijoitusyritys;

Tarkistus  148

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 3 artiklan b alakohdassa säädetään, master-yhteissijoitusyritys, jolla on osuudenhaltijoina vähintään kaksi feeder-yhteissijoitusyritystä, ei ole velvollinen hankkimaan pääomaa muilta sijoittajilta.

4. Master-yhteissijoitusyritykseen sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

 

a) mikäli master-yhteissijoitusyrityksellä on osuudenhaltijoina vähintään kaksi feeder-yhteissijoitusyritystä, ei 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 3 artiklan b alakohtaa sovelleta, mikä antaa master-yhteissijoitusyritykselle mahdollisuuden hankkia pääomaa muilta sijoittajilta;

XI lukua ja 103 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, jos master-yhteissijoitusyritys hankkii pääomaa ainoastaan yhdeltä tai useammalta feeder-yhteissijoitusyritykseltä toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon se on sijoittautunut.

b) XI lukua ja 103 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, jos master-yhteissijoitusyritys hankkii pääomaa ainoastaan yhdeltä tai useammalta feeder-yhteissijoitusyritykseltä toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon se on sijoittautunut.

Perustelu

Teksti on muotoiltava toisin, jotta vältetään sekaannus 1 ja 2 alakohdan välillä, mutta sisältö pysyy samana.

Tarkistus  149

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että feeder-yhteissijoitusyrityksen tiettyyn master-yhteissijoitusyritykseen tekemä sijoitus hyväksytetään etukäteen feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että feeder-yhteissijoitusyrityksen tiettyyn master-yhteissijoitusyritykseen tekemä sijoitus, joka ylittää 50 artiklan 1 kohdan mukaisen muuhun yhteissijoitusyritykseen tehtäviin sijoituksiin sovellettavan rajan, hyväksytetään etukäteen feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla.

Tarkistus  150

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos feeder-yhteissijoitusyritys on jo harjoittanut toimintaa yhteissijoitusyrityksenä, mukaan luettuna toiminta toisen master-yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyrityksenä, feeder-yhteissijoitusyritykselle on ilmoitettava viimeistään 15 työpäivän kuluttua kaikkien tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta, ovatko toimivaltaiset viranomaiset hyväksyneet feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemän sijoituksen.

2. Feeder-yhteissijoitusyritykselle on ilmoitettava viimeistään 15 työpäivän kuluttua kaikkien tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta, ovatko toimivaltaiset viranomaiset hyväksyneet feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemän sijoituksen.

Tarkistus  151

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos feeder-yhteissijoitusyritys ja master-yhteissijoitusyritys ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, hyväksynnän antavat kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, mikäli feeder-yhteissijoitusyritys, sen omaisuudenhoitaja ja sen tilintarkastaja sekä master-yhteissijoitusyritys täyttävät kaikki tässä luvussa asetetut vaatimukset. Tätä varten feeder-yhteissijoitusyrityksen on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat asiakirjat:

3. Feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat hyväksynnän, mikäli feeder-yhteissijoitusyritys, sen omaisuudenhoitaja ja sen tilintarkastaja sekä master-yhteissijoitusyritys täyttävät kaikki tässä luvussa asetetut vaatimukset. Tätä varten feeder-yhteissijoitusyrityksen on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat asiakirjat:

Tarkistus  152

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus;

c) 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus tai liiketoiminnan harjoittamista koskevat sisäiset säännöt;

Tarkistus  153

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) master-yhteissijoitusyrityksen antama ilmoitus siitä, ettei sillä ole feeder-yhteissijoitusyrityksen osuuksia;

Poistetaan.

Tarkistus  154

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri omaisuudenhoitajat, 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu näiden yritysten omaisuudenhoitajien välinen tietojenvaihtoa koskeva sopimus;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  155

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri tilintarkastajat, 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu näiden yritysten tilintarkastajien välinen tietojenvaihtoa koskeva sopimus.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  156

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos feeder-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon kuin master-yhteissijoitusyritys, hyväksynnän antavat feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

4. Jos feeder-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon kuin master-yhteissijoitusyritys, feeder-yhteissijoitusyrityksen on myös annettava master-yhteissijoitusyritykseen nähden toimivaltaisten viranomaisten todistus siitä, että master-yhteissijoitusyritys on yhteissijoitusyritys tai sen alarahasto, joka täyttää 53 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut ehdot. Asiakirjat on toimitettava feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä tai jollakin sen toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä.

a) feeder-yhteissijoitusyritys, sen omaisuudenhoitaja ja sen tilintarkastaja täyttävät kaikki tässä luvussa asetetut vaatimukset ja feeder-yhteissijoitusyritys toimittaa tätä varten tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat;

 

b) feeder-yhteissijoitusyritys osoittaa, että master-yhteissijoitusyritys on asianmukaisesti hyväksytty yhteissijoitusyritykseksi, se ei ole itse feeder-yhteissijoitusyritys eikä sillä ole feeder-yhteissijoitusyrityksen osuuksia.

 

Tarkistus  157

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava master-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, onko hyväksyntä annettu vai peruutettu.

Poistetaan.

Tarkistus  158

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että feeder-yhteissijoitusyritys tekee master-yhteissijoitusyrityksen kanssa sopimuksen, joka antaa feeder-yhteissijoitusyritykselle mahdollisuuden täyttää tässä direktiivissä asetetut vaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että master-yhteissijoitusyritys antaa feeder-yhteissijoitusyritykselle kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot, jotta feeder-yhteissijoitusyritys voi täyttää tässä direktiivissä asetetut vaatimukset. Siksi feeder-yhteissijoitusyrityksen on tehtävä sopimus master-yhteissijoitusyrityksen kanssa.

Tarkistus  159

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Sopimuksessa on oltava seuraavat tiedot:

Poistetaan.

Tarkistus  160

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) master-yhteissijoitusyrityksen sijoitustavoitteen ja -politiikan pääpiirteet;

Poistetaan.

Tarkistus  161

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) säännöt, joiden mukaan master-yhteissijoitusyrityksen sijoitustavoitetta ja -politiikkaa voidaan muuttaa;

Poistetaan.

Tarkistus  162

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) feeder-yhteissijoitusyrityksen, master-yhteissijoitusyrityksen ja kummankin rahastoyhtiön oikeudet ja velvollisuudet.

Poistetaan.

Tarkistus  163

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Feeder-yhteissijoitusyritys ei saa sijoittaa kyseisen master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin ennen kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu sopimus on tullut voimaan.

Feeder-yhteissijoitusyritys ei saa sijoittaa kyseisen master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin ennen kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu sopimus on tullut voimaan. Kyseisen sopimuksen on oltava pyynnöstä kaikkien osuudenhaltijoiden saatavissa veloituksetta.

Tarkistus  164

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1 a. Mikäli sama johtoyhtiö tai hallintoelin hallinnoi sekä master- että feeder-yhteissijoitusyritystä, voidaan sopimus korvata sisäisillä liiketoiminnan harjoittamista koskevilla säännöillä varmistaen, että 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus  165

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei master-yhteissijoitusyrityksen eikä feeder-yhteissijoitusyrityksen osuuksia voida laskea liikkeeseen, myydä, ostaa takaisin tai lunastaa samana pankkipäivänä sen jälkeen, kun joko master-yhteissijoitusyritys tai feeder-yhteissijoitusyritys on julkaissut osuuksiensa liikkeeseenlasku-, myynti-, takaisinosto- tai lunastushinnan.

2. Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet niiden varojen nettoarvon laskenta- ja julkaisupäivän ajoituksen koordinoimiseksi tai käytettävä muita tunnustettuja menetelmiä, jotta voidaan välttää markkinoiden ajoituksen hyväksikäyttäminen niiden rahasto-osuuksissa sekä arbitraasi.

Perustelu

55 artiklan 2 kohta edellyttää, että master-yhteissijoitysyritys ja feeder-yhteissijoitusyritys laskevat varojen nettoarvon samanaikaisesti. Tämä voi rajoittaa hallinnointi-markkinointirahastojen käyttöä joillakin lainkäyttöalueilla, joilla arviointi on paikallisista syistä tehtävä hyvin tarkoin määritetyllä hetkellä, joka ei ole aina sama kuin hetki, jolloin master-rahasto tekee omat laskelmansa.

Tarkistus  166

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos master-yhteissijoitusyritys keskeyttää väliaikaisesti osuuksiensa takaisinoston tai lunastamisen joko omasta aloitteestaan tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä, kullakin sen feeder-yhteissijoitusyrityksellä on oikeus keskeyttää osuuksiensa takaisinosto tai lunastaminen 79 artiklan 2 kohdassa asetetuista ehdoista huolimatta samaksi ajaksi kuin master-yhteissijoitusyritys.

3. Jos master-yhteissijoitusyritys keskeyttää väliaikaisesti osuuksiensa takaisinoston, lunastamisen tai merkitsemisen joko omasta aloitteestaan tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä, kullakin sen feeder-yhteissijoitusyrityksellä on oikeus keskeyttää osuuksiensa takaisinosto, lunastaminen tai merkitseminen 79 artiklan 2 kohdassa asetetuista ehdoista huolimatta samaksi ajaksi kuin master-yhteissijoitusyritys.

 

Feeder-yhteissijoitusyrityksen oikeus keskeyttää merkinnät ei vaikuta sen oikeuteen päättää itsenäisesti merkintöjen keskeyttämisestä milloin tahansa.

Tarkistus  167

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Master-yhteissijoitusyritys voidaan purkaa vasta kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kyseinen master-yhteissijoitusyritys on ilmoittanut kaikille feeder-yhteissijoitusyrityksilleen ja näiden feeder-yhteissijoitusyritysten kotijäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille purkamista koskevasta sitovasta päätöksestä.

Rajoittamatta pakollista purkamista koskevien kansallisten erityissäännösten soveltamista master-yhteissijoitusyritys voidaan purkaa vasta kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kyseinen master-yhteissijoitusyritys on ilmoittanut kaikille osuudenhaltijoilleen ja näiden feeder-yhteissijoitusyritysten kotijäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille purkamista koskevasta sitovasta päätöksestä.

Tarkistus  168

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) jatkaa feeder-yhteissijoitusyrityksenä sulautumisen tai jakautumisen jälkeen; tai

a) jatkaa master-yhteissijoitusyrityksen tai jonkin toisen yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyrityksenä master-yhteissijoitusyrityksen sulautumisen tai jakautumisen jälkeen; tai

Tarkistus  169

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Master-yhteissijoitusyrityksen sulautuminen tai jakautuminen ei tule voimaan, jollei master-yhteissijoitusyritys ole toimittanut kaikille feeder-yhteissijoitusyrityksilleen ja näiden feeder-yhteissijoitusyritysten kotijäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 40 artiklassa tarkoitettuja tai vastaavia tietoja viimeistään 60 päivää ennen ehdotettua voimaantulopäivää.

Master-yhteissijoitusyrityksen sulautuminen tai jakautuminen ei tule voimaan, jollei master-yhteissijoitusyritys ole toimittanut kaikille osuudenhaltijoilleen ja feeder-yhteissijoitusyritystensä kotijäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 40 artiklassa tarkoitettuja tai vastaavia tietoja viimeistään 60 päivää ennen ehdotettua voimaantulopäivää.

Tarkistus  170

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jolleivät feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ole antaneet ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaista hyväksyntää, feeder-yhteissijoitusyrityksen on ostettava takaisin tai lunastettava kaikki master-yhteissijoitusyrityksessä olevat osuudet ennen kuin master-yhteissijoitusyrityksen sulautuminen tai jakautuminen tulee voimaan.

Jolleivät feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ole antaneet ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaista hyväksyntää, master-yhteissijoitusyrityksen on annettava feeder-yhteissijoitusyrityksen ostaa takaisin tai lunastaa kaikki master-yhteissijoitusyrityksessä olevat osuudet ennen kuin master-yhteissijoitusyrityksen sulautuminen tai jakautuminen tulee voimaan.

Perustelu

Feeder-yhteissijoitusyrityksen on sijoittajien suojaamiseksi voitava lunastaa tai ostaa takaisin kaikki osuudet ennen kuin master-yrityksen sulautuminen tai jakautuminen tulee voimaan.

Tarkistus  171

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) mitä tietoja 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun sopimuksen on sisällettävä;

a) 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tai sisäisten liiketoiminnan harjoittamista koskevien sääntöjen sisältö;

Tarkistus  172

Ehdotus direktiiviksi

56 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Kun master-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitaja ja feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitaja noudattavat tässä luvussa tarkoitettuja vaatimuksia, heidän ei katsota rikkovan tietojen julkistamista tai tietosuojaa koskevia rajoituksia, jotka on asetettu sopimuksella tai jollakin lainsäädännöllisellä, sääntelyyn liittyvällä tai hallinnollisella määräyksellä, eikä tällaiseen menettelyyn liity mitään tällaisen omaisuudenhoitajan tai tämän puolesta toimivan henkilön vastuuta.

Tarkistus  173

Ehdotus direktiiviksi

56 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että feeder-yhteissijoitusyritys tai tapauksen mukaan feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö on velvollinen välittämään feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajalle kaikki master-yhteissijoitusyritykseen liittyvät tiedot, joita feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan velvollisuuksien suorittaminen edellyttää.

Tarkistus  174

Ehdotus direktiiviksi

56 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Master-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan on välittömästi ilmoitettava feeder-yhteissijoitusyritykselle tai tapauksen mukaan feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiölle ja omaisuudenhoitajalle master-yhteissijoitusyritykseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista, jotka se on havainnut.

2. Master-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan on välittömästi ilmoitettava master-yhteissijoitusyrityksen toimivaltaisille viranomaisille, feeder-yhteissijoitusyritykselle tai tapauksen mukaan feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiölle ja omaisuudenhoitajalle master-yhteissijoitusyritykseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista, jotka se on havainnut ja joiden katsotaan vaikuttavan kielteisesti feeder-yhteissijoitusyritykseen.

Tarkistus  175

Ehdotus direktiiviksi

56 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) mitä tietoja 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun sopimuksen on sisällettävä;

a) mitä tietoja 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen on sisällettävä;

Tarkistus  176

Ehdotus direktiiviksi

57 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri tilintarkastajat, jäsenvaltioiden on vaadittava, että nämä tilintarkastajat tekevät tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen sen varmistamiseksi, että kumpikin tilintarkastaja täyttää velvollisuutensa.

1. Jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri tilintarkastajat, jäsenvaltioiden on vaadittava, että nämä tilintarkastajat tekevät tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen sen varmistamiseksi, että kumpikin tilintarkastaja täyttää velvollisuutensa, mukaan lukien toimet, jotka on toteutettu 2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi.

Tarkistus  177

Ehdotus direktiiviksi

57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajan on otettava tilintarkastuskertomuksessaan huomioon master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastuskertomus.

2. Feeder-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajan on otettava tilintarkastuskertomuksessaan huomioon master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastuskertomus. Jos feeder-yhteissijoitusyrityksellä ja master-yhteissijoitusyrityksellä on eri tilivuodet, master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastajan on laadittava ad hoc -kertomus samalta tilinpäätöspäivältä kuin feeder-yhteissijoitusyrityksen tilinpäätöspäivä on.

Tarkistus  178

Ehdotus direktiiviksi

57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Kun master-yhteissijoitusyrityksen tilintarkastaja ja feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitaja noudattavat tässä luvussa tarkoitettuja vaatimuksia, heidän ei katsota rikkovan tietojen julkistamista tai tietosuojaa koskevia rajoituksia, jotka on asetettu sopimuksella tai jollakin lainsäädännöllisellä, sääntelyyn liittyvällä tai hallinnollisella määräyksellä, eikä tällaiseen menettelyyn liity mitään tällaisen tilintarkastajan tai tämän puolesta toimivan henkilön vastuuta.

Tarkistus  179

Ehdotus direktiiviksi

57 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla täsmennetään, mitä tietoja 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun sopimuksen on sisällettävä.

3. Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla täsmennetään 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun sopimuksen sisältö.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tätä direktiiviä täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  180

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) tiedot 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyistä sijoituksista;

b) tiedot sijoitustavoitteesta ja -politiikasta, myös riskiprofiilista, sekä siitä, onko feeder-yhteissijoitusyrityksellä ja master-yhteissijoitusyrityksellä sama tulos, sekä missä määrin ja mistä syistä ne eroavat toisistaan, samoin kuin kuvaus 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyistä sijoituksista;

Tarkistus  181

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) lyhyt kuvaus master-yhteissijoitusyrityksestä, sen organisaatiosta, sijoitustavoitteesta ja ‑politiikasta, mukaan luettuna riskiprofiili;

c) lyhyt kuvaus master-yhteissijoitusyrityksestä, sen organisaatiosta, sijoitustavoitteesta ja ‑politiikasta, mukaan luettuna riskiprofiili ja tiedot siitä, mistä master-yhteissijoitusyrityksen ajan tasalle saatetun tarjousesitteen voi saada;

Perustelu

Sen sijaan, että master-yhteissijoitusyrityksen tarjousesite annetaan liitteessä, c alakohdassa olisi kerrottava, mistä tarjousesitteen voi saada. Näin rajoitetaan feeder-yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen laajuutta ja annetaan olennaiset tiedot master-yhteissijoitusyrityksestä ja ilmoitetaan selvästi, mistä voi saada lisätietoja.

Tarkistus  182

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) jos feeder-yhteissijoitusyritys sijoittaa master-yhteissijoitusyrityksen tiettyyn alarahastoon tai tiettyyn osuus- tai osakelajiin, lyhyt kuvaus tällaisesta sijoittamisesta;

Poistetaan.

Tarkistus  183

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) tiivistelmä feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemästä sopimuksesta;

e) tiivistelmä feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemästä sopimuksesta tai liiketoiminnan harjoittamista koskevista sisäisistä säännöistä;

Tarkistus  184

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) tiedot siitä, onko feeder-yhteissijoitusyrityksellä ja master-yhteissijoitusyrityksellä sama sijoitustavoite ja -politiikka, riskiprofiili ja tulos mukaan luettuina, tai missä määrin ja mistä syistä ne eroavat toisistaan;

Poistetaan.

Tarkistus  185

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Feeder-yhteissijoitusyritykseen tarjousesitteeseen on liitettävä master-yhteissijoitusyrityksen päivitetty tarjousesite.

Poistetaan.

Perustelu

Sen sijaan, että master-yhteissijoitusyrityksen tarjousesite annetaan liitteessä, c alakohdassa olisi kerrottava, mistä tarjousesitteen voi saada. Näin rajoitetaan feeder-yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen laajuutta ja annetaan olennaiset tiedot master-yhteissijoitusyrityksestä ja ilmoitetaan selvästi, mistä voi saada lisätietoja.

Tarkistus  186

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Feeder-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava kaikessa asiaankuuluvassa mainonnassaan, että se on tietyn master-yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyritys ja sellaisena sijoittaa pysyvästi vähintään 85 prosenttia varoistaan kyseisen master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin.

4. Feeder-yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava kaikessa asiaankuuluvassa mainonnassaan, että se sijoittaa pysyvästi vähintään 85 prosenttia varoistaan kyseisen master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin.

Tarkistus  187

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 a. Feeder-yhteissijoitusyritys toimittaa sijoittajille pyynnöstä veloituksetta paperikopion master-yhteissijoitusyrityksen esitteestä sekä sen vuosittaisen ja puolivuosittaisen kertomuksen.

Tarkistus  188

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) päivä, jona feeder-yhteissijoitusyritys alkaa sijoittaa master-yhteissijoitusyritykseen;

c) päivä, jona feeder-yhteissijoitusyritys alkaa sijoittaa master-yhteissijoitusyritykseen, tai jos se on jo sijoittanut master-yhteissijoitusyritykseen, päivä, jona sen sijoitus ylittää 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavan rajan;

Tarkistus  189

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) ilmoitus siitä, että osuudenhaltijoilla on oikeus vaatia 30 päivän kuluessa osuuksiensa maksutonta takaisinostoa tai lunastusta; tämä oikeus tulee voimaan siitä hetkestä alkaen, jona feeder-yhteissijoitusyritys on antanut tässä kohdassa tarkoitetut tiedot.

d) ilmoitus siitä, että osuudenhaltijoilla on oikeus vaatia 30 päivän kuluessa osuuksiensa takaisinostoa tai lunastusta ilman muita maksuja kuin ne, jotka rahasto perii investointien purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi; tämä oikeus tulee voimaan siitä hetkestä alkaen, jona feeder-yhteissijoitusyritys on antanut tässä kohdassa tarkoitetut tiedot.

Tarkistus  190

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tiedot on annettava vähintään 30 päivää ennen ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettua päivää, jona feeder-yhteissijoitusyritys sijoittaa master-yhteissijoitusyritykseen.

Tiedot on annettava vähintään 30 päivää ennen ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettua päivää.

Tarkistus  191

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että feeder-yhteissijoitusyritys ei sijoita kyseisen master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin ennen 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan päättymistä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että feeder-yhteissijoitusyritys ei sijoita kyseisen master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavaa rajaa enemmän ennen 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan päättymistä.

Tarkistus  192

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 4 kohta– 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tätä direktiiviä täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus  193

Ehdotus direktiiviksi

60 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Feeder-yhteissijoitusyrityksen on varmistettava, että sen master-yhteissijoitusyritykseen tekemä sijoitus ei vaikuta sen kykyyn ostaa takaisin tai lunastaa osuuksiaan osuudenhaltijoiden pyynnöstä tai muissa tapauksissa, joissa se on osuudenhaltijoiden edun mukaista.

Poistetaan.

Perustelu

79 artiklan 1 kohta kattaa tämän säännöksen.

Tarkistus  194

Ehdotus direktiiviksi

60 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos feeder-yhteissijoitusyritys, sen rahastoyhtiö tai henkilö, joka toimii feeder-yhteissijoitusyrityksen tai sen rahastoyhtiön lukuun, vastaanottaa palkkion master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin tehdyn sijoituksen johdosta, palkkio on laskettava feeder-yhteissijoitusyrityksen varoihin.

3. Jos feeder-yhteissijoitusyritys, sen rahastoyhtiö tai henkilö, joka toimii feeder-yhteissijoitusyrityksen tai sen rahastoyhtiön lukuun, vastaanottaa jakamismaksun tai palkkion tai saa rahallisen hyödyn master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin tehdyn sijoituksen yhteydessä, maksu, palkkio tai rahallinen hyöty on laskettava feeder-yhteissijoitusyrityksen varoihin.

Tarkistus  195

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos master-yhteissijoitusyritys ja feeder-yhteissijoitusyritys ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava feeder-yhteissijoitusyritykselle kaikista päätöksistä, toimenpiteistä, tässä luvussa asetettujen ehtojen havaituista noudattamatta jättämisistä tai 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetuista tiedoista, jotka koskevat master-yhteissijoitusyritystä tai tapauksen mukaan sen rahastoyhtiötä, omaisuudenhoitajaa tai tilintarkastajaa.

1. Jos master-yhteissijoitusyritys ja feeder-yhteissijoitusyritys ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava feeder-yhteissijoitusyritykselle ja silloin, kun ne katsovat sen tarpeelliseksi, muille osuudenhaltijoille kaikista päätöksistä, toimenpiteistä, tässä luvussa asetettujen ehtojen havaituista noudattamatta jättämisistä tai 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetuista tiedoista, jotka koskevat master-yhteissijoitusyritystä tai tapauksen mukaan sen rahastoyhtiötä, omaisuudenhoitajaa tai tilintarkastajaa.

Tarkistus  196

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos master-yhteissijoitusyritys ja feeder-yhteissijoitusyritys ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin, master-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikista päätöksistä, toimenpiteistä, tässä luvussa asetettujen ehtojen havaituista noudattamatta jättämisistä tai 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetuista tiedoista, jotka koskevat master-yhteissijoitusyritystä tai tapauksen mukaan sen rahastoyhtiötä, omaisuudenhoitajaa tai tilintarkastajaa. Sen jälkeen feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava asiasta feeder-yhteissijoitusyritykselle.

2. Jos master-yhteissijoitusyritys ja feeder-yhteissijoitusyritys ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin, master-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikista päätöksistä, toimenpiteistä, tässä luvussa asetettujen ehtojen havaituista noudattamatta jättämisistä tai 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetuista tiedoista, jotka koskevat master-yhteissijoitusyritystä tai tapauksen mukaan sen rahastoyhtiötä, omaisuudenhoitajaa tai tilintarkastajaa. Sen jälkeen feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava asiasta feeder-yhteissijoitusyritykselle. Jos viranomaiset katsovat asian tarpeelliseksi, ne välittävät nämä tiedot välittömästi myös muille osuudenhaltijoille.

Tarkistus  197

Ehdotus direktiiviksi

67 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tarjousesitteen keskeiset tiedot on pidettävä ajan tasalla.

Tarjousesitteen keskeiset tiedot on saatettava ajan tasalle vuosittain tai aina sisällöllisten muutosten yhteydessä.

Perustelu

Määritellään ajantasaisuus täsmällisemmin.

Tarkistus  198

Ehdotus direktiiviksi

69 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Yhteissijoitusyrityksen on toimitettava tarjousesitteensä, niihin tehdyt muutokset sekä toimintakertomuksensa ja puolivuotiskatsauksensa toimivaltaisille viranomaisille.

Yhteissijoitusyrityksen on toimitettava tarjousesitteensä, niihin tehdyt muutokset sekä toimintakertomuksensa ja puolivuotiskatsauksensa kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille. Yhteissijoitusyrityksen on pyynnöstä annettava nämä asiakirjat rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus  199

Ehdotus direktiiviksi

70 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tarjousesite voidaan toimittaa kestävää välinettä käyttäen tai sähköisessä muodossa.

2. Tarjousesite voidaan toimittaa kestävää välinettä käyttäen tai verkkosivujen välityksellä. Sijoittajalle annetaan pyynnöstä paperikopio veloituksetta.

Tarkistus  200

Ehdotus direktiiviksi

70 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus on annettava sijoittajien saataville tarjousesitteessä ja 73 artiklan tarkoitetuissa sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa ilmoitetulla tavalla.

3. Toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus on annettava sijoittajien saataville tarjousesitteessä ja 73 artiklan tarkoitetuissa sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa ilmoitetulla tavalla. Paperikopio toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta annetaan sijoittajille pyynnöstä veloituksetta.

Tarkistus  201

Ehdotus direktiiviksi

72 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Sijoittajille suunnatun mainonnan on oltava selvästi tunnistettavissa mainonnaksi. Sen on oltava asiallista ja selkeää, se ei saa olla harhaanjohtavaa ja sen sisältämien tietojen on oltava yhdenmukaisia tarjousesitteen sisältämien tietojen ja 73 artiklassa tarkoitettujen sijoittajalle annettavien avaintietojen kanssa. Mainonnasta on käytävä ilmi, että tarjousesite on olemassa ja 73 artiklassa tarkoitetut sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat saatavilla, ja siinä on ilmoitettava tarkemmin, missä ja millä kielellä kyseiset tiedot tai asiakirjat ovat sijoittajien tai mahdollisten sijoittajien saatavilla tai käytettävissä.

Sijoittajille suunnatun mainonnan on oltava selvästi tunnistettavissa mainonnaksi. Sen on oltava asiallista ja selkeää, eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Etenkään missään sellaisessa mainonnassa, jossa kehotetaan ostamaan yhteissijoitusyrityksen osuuksia ja joka sisältää erityisiä tietoja yhteissijoitusyrityksestä, ei saa esittää väitteitä, jotka ovat ristiriidassa tarjousesitteen sisältämien ja 73 artiklassa tarkoitettujen sijoittajalle annettavien avaintietojen kanssa tai vähentävät niiden merkitystä. Mainonnasta on käytävä ilmi, että tarjousesite on olemassa ja 73 artiklassa tarkoitetut sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat saatavilla, ja siinä on ilmoitettava tarkemmin, missä ja millä kielellä kyseiset tiedot tai asiakirjat ovat sijoittajien tai mahdollisten sijoittajien saatavilla tai käytettävissä.

Tarkistus  202

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sijoitusyhtiö ja kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta rahastoyhtiö laativat lyhyen asiakirjan, joka sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sijoitusyhtiö ja kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta rahastoyhtiö laativat lyhyen asiakirjan, joka sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot. Ilmaus "Sijoittajalle annettavat avaintiedot" on esitettävä selkeästi tässä asiakirjassa 89 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla kielellä.

Tarkistus  203

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa on oltava ainakin seuraavat keskeiset tiedot kyseisestä yhteissijoitusyrityksestä:

3. Sijoittajalle annettavissa avaintiedoissa on oltava seuraavat keskeiset tiedot kyseisestä yhteissijoitusyrityksestä:

Tarkistus  204

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) yhteissijoitusyrityksen tunnistetiedot;

Tarkistus  205

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) aiempien tuloksien esittely;

b) aiempien tuloksien tai tarvittaessa tulosskenaarioiden esittely;

Tarkistus  206

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Sijoittajalle annettavia avaintietoja on käytettävä sellaisenaan ainoastaan kääntämisestä johtuvin muutoksin kaikissa jäsenvaltioissa, joissa yhteissijoitusyrityksen on 88 artiklan mukaisesti ilmoitettu pitävän osuuksiaan kaupan.

6. Sijoittajalle annettavia avaintietoja on käytettävä sellaisenaan ainoastaan kääntämisestä johtuvin muutoksin tai täydennyksin kaikissa jäsenvaltioissa, joissa yhteissijoitusyrityksen on 88 artiklan mukaisesti ilmoitettu pitävän osuuksiaan kaupan.

Perustelu

Jotta sijoittajalle ei annettaisi jatkossa avaintietoja Porvoon mitalla, olisi kiellettävä täydentävien asiakirjojen liittäminen niihin.

Tarkistus  207

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

7. Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla täsmennetään:

7. Komissio toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla täsmennetään:

Perustelu

Tason 2 täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tarpeellisia ja niitä ei pidä jättää auki pelkästään komission harkintaan. Täytäntöönpanotoimenpiteiden pitäisi olla valmiina kun tämä direktiivi pannaan täytäntöön.

Tarkistus  208

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) mitä avaintietojen, jotka on annettava sijoittajille 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, on tarkalleen sisällettävä;

a) mitä avaintietojen, jotka on annettava sijoittajille 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, on tarkalleen ja kattavasti sisällettävä;

Tarkistus  209

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b) mitä avaintietojen, jotka on annettava sijoittajille seuraavissa tapauksissa, on tarkalleen sisällettävä:

b) mitä avaintietojen, jotka on annettava sijoittajille seuraavissa tapauksissa, on tarkalleen ja kattavasti sisällettävä:

Tarkistus  210

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v) kun on kyse pörssilistatusta yhteissijoitusyrityksestä, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät pörssilistatun yhteissijoitusyrityksen osuuksia;

Poistetaan.

Tarkistus  211

Ehdotus direktiiviksi

73 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi) kun on kyse strukturoidusta, pääomasuojatusta ja muusta vastaavasta yhteissijoitusyrityksestä, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät sellaisen strukturoidun, pääomasuojatun ja muun vastaavan yhteissijoitusyrityksen osuuksia, joka tarjoaa tietyn ajan kuluessa ennalta määrätyn tuoton, joka on kokonaan riippuvainen tietyistä parametreista, kuten tietyn indeksin kehityksestä;

vi) kun on kyse strukturoidusta, pääomasuojatusta ja muusta vastaavasta yhteissijoitusyrityksestä, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille tällaisen yhteissijoitusyrityksen erityisominaisuuksista;

Tarkistus  212

Ehdotus direktiiviksi

74 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja. Niiden on oltava asiallisia ja selkeitä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Niiden on oltava yhdenmukaisia tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.

1. Sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat ennen sopimuksen tekoa maksutta annettavia tietoja. Niiden on oltava asiallisia ja selkeitä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Niiden on oltava yhdenmukaisia tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.

Perustelu

Sijoittajalle annettavat avaintiedot olisi tarjottava yksinkertaistetun esitteen tavoin maksutta.

Tarkistus  213

Ehdotus direktiiviksi

74 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei kukaan joudu siviilioikeudelliseen vastuuseen pelkästään sijoittajalle annettavien avaintietojen perusteella, niiden käännökset mukaan luettuina, jolleivät tiedot ole harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriidassa tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa. Avaintiedoissa on oltava tätä koskeva selvä varoitus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei kukaan joudu siviilioikeudelliseen vastuuseen pelkästään sijoittajalle annettavien avaintietojen perusteella, niiden käännökset mukaan luettuina, jolleivät tiedot ole sisällöllisesti harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriidassa tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa. Avaintiedoissa on oltava tätä koskeva selvä varoitus.

Perustelu

Selkeämmällä sanamuodolla estetään kohdan virheelliset tulkinnat.

Tarkistus  214

Ehdotus direktiiviksi

75 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sijoitusyhtiö ja kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta rahastoyhtiö, joka myy yhteissijoitusyritystä suoraan tai sidonnaisasiamiehen välityksellä sijoittajille, toimittavat sijoittajille suoraan tai sidonnaisasiamiehensä välityksellä kyseistä yhteissijoitusyritystä koskevat sijoittajalle annettavat avaintiedot hyvissä ajoin ennen ehdotettua sijoittajien tekemää kyseisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien merkitsemistä.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sijoitusyhtiö ja kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta rahastoyhtiö, joka myy yhteissijoitusyritystä suoraan tai jonkun muun sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välityksellä sen täydellä ja ehdottomalla vastuulla, toimittavat sijoittajille kyseistä yhteissijoitusyritystä koskevat sijoittajalle annettavat avaintiedot hyvissä ajoin ennen ehdotettua sijoittajien tekemää kyseisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien merkitsemistä.

Tarkistus  215

Ehdotus direktiiviksi

75 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sijoitusyhtiö ja kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta rahastoyhtiö, joka ei myy yhteissijoitusyritystä suoraan tai sidonnaisasiamiehen välityksellä sijoittajille, toimittavat sijoittajalle annettavat avaintiedot tuotevalmistajille ja välittäjille, jotka myyvät mahdollisia sijoituksia kyseiseen yhteissijoitusyritykseen tai tuotteita, joihin sisältyy kyseiseen yhteissijoitusyritykseen kohdistuva riski, tai jotka antavat tällaisiin sijoituksiin tai tuotteisiin liittyvää neuvontaa, jotta nämä tuotevalmistajat ja välittäjät voivat antaa kaikki olennaiset tiedot ehdotetusta sijoituksesta asiakkailleen tai mahdollisille asiakkailleen itseensä yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaan sovellettavia tiedonantovelvoitteita noudattaen.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sijoitusyhtiö ja kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta rahastoyhtiö, joka ei myy yhteissijoitusyritystä suoraan tai sellaisen henkilön välityksellä, joka toimii sen puolesta sen täydellä ja ehdottomalla vastuulla sijoittajiin nähden, toimittavat sijoittajalle annettavat avaintiedot välittäjille, jotka myyvät sijoituksia kyseiseen yhteissijoitusyritykseen tai antavat sijoittajille tällaisiin yhteissijoitusyrityksiin tehtäviä mahdollisia sijoituksia koskevaa neuvontaa. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että välittäjät, jotka myyvät sijoituksia yhteissijoitusyritykseen tai antavat sijoittajille tällaisiin yhteissijoitusyrityksiin tehtäviä mahdollisia sijoituksia koskevaa neuvontaa, toimittavat sijoittajalle annettavat avaintiedot asiakkailleen ja mahdollisille asiakkailleen.

Tarkistus  217

Ehdotus direktiiviksi

75 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Sijoittajan avaintiedot annetaan sijoittajille veloituksetta.

Tarkistus  216

Ehdotus direktiiviksi

75 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on asetettava verkkosivujensa erillisessä osassa julkisesti saataville sijoittajalle annettavat avaintiedot kaikista kyseisessä jäsenvaltiossa perustetuista ja toimiluvan saaneista yhteissijoitusyrityksistä.

Perustelu

Tämä joissakin jäsenvaltioissa jo hyväksytty ratkaisu mahdollistaa näiden tietojen keskittämisen ja helpottaa nykyisten ja historiallisten tietojen saatavuutta ja helpottaa niihin tutustumista. Sitä voidaan laajentaa muihin maihin hyödyllisellä tavalla.

Tarkistus  218

Ehdotus direktiiviksi

76 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että sijoitusyhtiöt ja kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta rahastoyhtiöt toimittavat sijoittajalle annettavat avaintiedot kestävää välinettä käyttäen tai verkkosivujen välityksellä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että sijoitusyhtiöt ja kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta rahastoyhtiöt antavat sijoittajalle annettavat avaintiedot kestävää välinettä käyttäen tai verkkosivujen välityksellä. Sijoittajalle annetaan pyynnöstä paperikopio veloituksetta.

Tarkistus  219

Ehdotus direktiiviksi

76 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisäksi ajantasaistettu versio sijoittajalle annettavista avaintiedoista saatetaan saataville sijoitusyhtiön tai rahastoyhtiön verkkosivuilla.

Perustelu

Olisi varmistettava johdonmukaisuus direktiivin 2004/39/EY sanamuodon kanssa. Lisäksi sijoittajalle annettavat avaintiedot olisi aina julkaistava yhteissijoitusyrityksiä hallinnoivan hallintoelimen verkkosivuilla, millä varmistetaan helppo saatavuus kaikkien osapuolten kannalta.

Tarkistus  220

Ehdotus direktiiviksi

76 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla määritellään erityisehdot, jotka on täytettävä, kun sijoittajalle annettavat avaintiedot toimitetaan muuta kestävää välinettä kuin paperia käyttäen sekä verkkosivujen välityksellä, jotka eivät ole kestävä väline.

2. Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla määritellään erityisehdot, jotka on täytettävä, kun sijoittajalle annettavat avaintiedot annetaan muuta kestävää välinettä kuin paperia käyttäen sekä verkkosivujen välityksellä, jotka eivät ole kestävä väline.

Perustelu

Olisi varmistettava johdonmukaisuus direktiivin 2004/39/EY sanamuodon kanssa.

Tarkistus  221

Ehdotus direktiiviksi

77 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sijoittajalle annettavat avaintiedot on pidettävä keskeisiltä osiltaan ajan tasalla.

2. Sijoittajalle annettavat avaintiedot on saatettava ajan tasalle vuosittain tai aina sisällöllisten muutosten yhteydessä.

Perustelu

Näin määritellään ajan tasalla; määritelmä vastaa CESR:n suositusta 08-087 sijoittajalle annettavista avaintiedoista.

Tarkistus  222

Ehdotus direktiiviksi

86 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka eivät koske tässä direktiivissä tarkoitettuja kysymyksiä mutta joilla on merkitystä sellaisten yhteissijoitusyritysten osuuksien pitämisessä kaupan jäsenvaltioiden alueella, jotka ovat sijoittautuneet toisiin jäsenvaltioihin, on helposti saatavissa tietoa etätietona ja sähköisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot ovat saatavissa kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä ja että ne annetaan selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla ja pidetään ajan tasalla.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka eivät koske tässä direktiivissä tarkoitettuja kysymyksiä mutta joilla on erityistä merkitystä sovellettavissa menettelyissä sellaisten yhteissijoitusyritysten osuuksien pitämisessä kaupan jäsenvaltioiden alueella, jotka ovat sijoittautuneet toisiin jäsenvaltioihin, on helposti saatavissa tietoa etätietona ja sähköisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot ovat saatavissa kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä ja että ne annetaan selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla ja pidetään ajan tasalla.

Tarkistus  223

Ehdotus direktiiviksi

86 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Tässä luvussa yhteissijoitusyrityksellä tarkoitetaan yhteissijoitusyritystä tai sen alarahastoa.

Tarkistus  224

Ehdotus direktiiviksi

88 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos yhteissijoitusyritys aikoo pitää osuuksiaan kaupan jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin sijoittautumisvaltiossaan, sen on ensin toimitettava ilmoituskirje kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille.

1. Jos yhteissijoitusyritys aikoo pitää osuuksiaan kaupan jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan, sen on ensin toimitettava ilmoituskirje kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus  225

Ehdotus direktiiviksi

88 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoituskirjeessä on oltava tiedot järjestelyistä, jotka on tehty yhteissijoitusyrityksen osuuksien pitämiseksi kaupan kyseisessä jäsenvaltiossa.

Ilmoituskirjeessä on oltava tiedot järjestelyistä, jotka on tehty yhteissijoitusyrityksen osuuksien pitämiseksi kaupan vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  226

Ehdotus direktiiviksi

88 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut täydelliset asiakirjat viimeistään yhden kuukauden kuluttua ilmoituskirjeen vastaanottopäivästä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa yhteissijoitusyritys ehdottaa pitävänsä osuuksiaan kaupan. Viranomaisten on liitettävä asiakirjoihin todistus siitä, että yhteissijoitusyritys täyttää tässä direktiivissä asetetut edellytykset.

Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut täydelliset asiakirjat viimeistään viiden työpäivän kuluttua ilmoituskirjeen ja 2 kohdassa tarkoitettujen täydellisten asiakirjojen vastaanottopäivästä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa yhteissijoitusyritys ehdottaa pitävänsä osuuksiaan kaupan. Viranomaisten on liitettävä asiakirjoihin todistus siitä, että yhteissijoitusyritys täyttää tässä direktiivissä asetetut edellytykset.

Tarkistus  227

Ehdotus direktiiviksi

88 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu ilmoituskirje ja 3 kohdassa tarkoitettu todistus toimitetaan kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu ilmoituskirje ja 3 kohdassa tarkoitettu todistus toimitetaan kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä, elleivät yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltio ja yhteissijoitusyrityksen vastaanottava jäsenvaltio sovi siitä, että 1 kohdassa tarkoitettu ilmoituskirje ja 3 kohdassa tarkoitettu todistus toimitetaan kummankin jäsenvaltion virallisella kielellä.

Perustelu

Tarkistus  228

Ehdotus direktiiviksi

88 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa yhteissijoitusyritys ehdottaa pitävänsä osuuksiaan kaupan, ei saa vaatia tässä artiklassa säädettyä ilmoitusmenettelyä varten muita asiakirjoja, todistuksia tai tietoja kuin tässä artiklassa säädetään.

6. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa yhteissijoitusyritys ehdottaa pitävänsä osuuksiaan kaupan, eivät saa pyytää tai vaatia tässä artiklassa säädettyä ilmoitusmenettelyä varten etukäteishyväksyntää millekään markkinointiin liittymättömille asiakirjoille, mukaan lukien sopimusasiakirjat, kuten hakemuslomakkeet, todistukset tai muut kuin tässä artiklassa tarkoitetut tiedot.

Perustelu

Selvennetään, että vastaanottava jäsenvaltio ei saa vaatia etukäteishyväksyntää markkinointiin liittymättömille asiakirjoille, kuten osuuksien hankkimiseen liittyville merkintälomakkeille.

Tarkistus  229

Ehdotus direktiiviksi

88 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion on varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tarvittaessa niiden käännökset ovat yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saatavilla sähköisessä muodossa ja että kyseiset asiakirjat ja käännökset pidetään ajan tasalla.

7. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion on varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tarvittaessa niiden käännökset ovat yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saatavilla sähköisessä muodossa. Sen on varmistettava, että yhteissijoitusyritys pitää kyseiset asiakirjat ja käännökset ajan tasalla. Yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista 2 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin tehdyistä muutoksista ja kerrottava, missä nämä asiakirjat ovat saatavissa sähköisessä muodossa.

Tarkistus  230

Ehdotus direktiiviksi

88 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Jos 1 kohdan mukaisesti ilmoituskirjeessä annetut tiedot kaupanpitojärjestelyistä muuttuvat, yhteissijoitusyrityksen on annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kirjallinen ilmoitus tästä muutoksesta ennen sen toteuttamista.

8. Jos 1 kohdan mukaisesti ilmoituskirjeessä annetut tiedot kaupanpitoa varten tehdyistä järjestelyistä muuttuvat, yhteissijoitusyrityksen on annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kirjallinen ilmoitus tästä muutoksesta ennen sen toteuttamista.

Tarkistus  231

Ehdotus direktiiviksi

89 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tiedot ja/tai asiakirjat on annettava sijoittajille yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion laeissa, asetuksissa ja/tai hallinnollisissa määräyksissä säädetyllä tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IX luvun säännösten soveltamista;

a) tiedot ja/tai asiakirjat on annettava sijoittajille yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion laeissa, asetuksissa ja/tai hallinnollisissa määräyksissä säädetyllä tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IX luvun säännösten soveltamista; tässä direktiivissä säädettyjen kääntämisvelvoitteiden lisäksi ei säädetä muista kääntämisvelvoitteista;

Perustelu

On syytä täsmentää, että 89 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitetut kääntämisvaatimukset ovat kattavia ja että yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion ei pitäisi asettaa muita vaatimuksia.

Tarkistus  232

Ehdotus direktiiviksi

89 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 73 artiklassa tarkoitetut sijoittajalle annettavat avaintiedot on käännettävä yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä taikka kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle kielelle;

b) 73 artiklassa tarkoitetut sijoittajalle annettavat avaintiedot on käännettävä yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä taikka kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle kielelle yhteissijoitusyrityksen tekemän päätöksen mukaisesti;

Perustelu

Sijoittajalle annettavien avaintietojen kieli valitaan asiasta annettujen säännösten mukaisesti, mutta yhteissijoitusyrityksen harkintavaltaa noudattaen.

Tarkistus  233

Ehdotus direktiiviksi

90 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vahvistetaan 86 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen muoto ja laajuus;

a) vahvistetaan 86 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen laajuus;

Tarkistus  234

Ehdotus direktiiviksi

90 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, yhteissijoitusyrityksen käyttämän ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja sisältö;

a) 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, yhteissijoitusyrityksen käyttämän ilmoituskirjeen muoto ja sisältö;

Perustelu

Ilmoituskirjettä koskevissa täytäntöönpanotoimissa olisi pyrittävä mahdollisimman pitkälle menevään yhdenmukaistamiseen.

Tarkistus  235

Ehdotus direktiiviksi

92 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia tässä direktiivissä säädettyjen velvollisuuksien täyttämisestä. Ne ilmoittavat tästä sekä mahdollisesta tehtävienjaosta komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia tässä direktiivissä säädettyjen velvollisuuksien täyttämisestä. Ne ilmoittavat tästä sekä mahdollisesta tehtävienjaosta komissiolle.

Tarkistus  236

Ehdotus direktiiviksi

92 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion viranomaisilla on toimivalta valvoa tätä yhteissijoitusyritystä. Yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisilla on kuitenkin toimivalta valvoa direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävien säännösten sekä 87 ja 89 artiklassa asetettujen vaatimusten noudattamista.

3. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion viranomaisilla on toimivalta valvoa tätä yhteissijoitusyritystä tarvittaessa myös 17 a artiklan mukaisesti. Yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisilla on kuitenkin toimivalta valvoa direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävien säännösten sekä 87 ja 89 artiklassa asetettujen vaatimusten noudattamista.

Tarkistus  237

Ehdotus direktiiviksi

93 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j) määrätä osuuksien takaisinostot tai lunastukset keskeytettäviksi, jos osuudenhaltijoiden tai yleisön etu sitä edellyttää;

j) määrätä osuuksien liikkeeseenlasku, takaisinostot tai lunastukset keskeytettäviksi, jos osuudenhaltijoiden tai yleisön etu sitä edellyttää;

Tarkistus  238

Ehdotus direktiiviksi

94 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin noudattamiseksi annettujen kansallisten määräysten rikkomista koskevista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on erityisesti säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, jotka koskevat velvollisuutta esittää sijoittajalle annettavat avaintiedot yksityssijoittajien kannalta ymmärrettävällä tavalla 73 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan estämättä säännösten antamista muiden tämän direktiivin noudattamiseksi annettujen kansallisten määräysten rikkomisesta.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin noudattamiseksi annettujen kansallisten määräysten rikkomista koskevista toimenpiteistä ja seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että tämän direktiivin nojalla annettujen säännösten noudattamisesta vastuussa oleville henkilöille voidaan jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti määrätä aiheellisia hallinnollisia toimenpiteitä tai hallinnollisia seuraamuksia, jos kyseisiä säännöksiä rikotaan; tällä ei kuitenkaan rajoiteta toimiluvan peruuttamiseksi toteutettavia menettelyjä eikä jäsenvaltioiden oikeutta määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. Säädettyjen toimenpiteiden ja seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on erityisesti säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista toimenpiteistä ja seuraamuksista, jotka koskevat velvollisuutta esittää sijoittajalle annettavat avaintiedot yksityissijoittajien kannalta ymmärrettävällä tavalla 73 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan estämättä säännösten antamista muiden tämän direktiivin noudattamiseksi annettujen kansallisten määräysten rikkomisesta seuraavista toimenpiteistä ja seuraamuksista.

Tarkistus  239

Ehdotus direktiiviksi

94 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että toimivaltainen viranomainen voi julkistaa toimenpiteen tai seuraamuksen, joita tämän direktiivin mukaisesti annettujen säännösten rikkominen aiheuttaa, jollei julkistaminen vakavasti vaaranna rahoitusmarkkinoita tai aiheuta suhteetonta vahinkoa osapuolille.

2. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että toimivaltainen viranomainen voi julkistaa toimenpiteen tai seuraamuksen, joita tämän direktiivin mukaisesti annettujen säännösten rikkominen aiheuttaa, jollei julkistaminen vakavasti vaaranna rahoitusmarkkinoita, vahingoita sijoittajien etuja tai aiheuta suhteetonta vahinkoa osapuolille.

Tarkistus  240

Ehdotus direktiiviksi

96 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat hallinnolliset ja organisatoriset toimenpiteet tässä kohdassa säädetyn yhteistyön edistämiseksi.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat hallinnolliset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla helpotetaan toimivaltaisten viranomaisten keskinäistä yhteistyötä, muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävät kahden- tai monenväliset yhteistyösopimukset mukaan luettuina, jotta viranomaiset voivat varmistaa yhteissijoitusyrityksen ja rahastoyhtiön asianmukaisen valvonnan ja huolehtia tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamisesta. Tällaisiin sopimuksiin voi sisältyä valvontatehtävien siirtäminen viranomaisten välillä tai sellaisten yhteissijoitusyritysten valvontaa koskevien tehtävien jakaminen yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen kesken, joita hallinnoi rahastoyhtiö palvelujen tarjoamisen vapautta hyödyntämällä tai sivuliikkeen perustamisen kautta.

Tarkistus  241

Ehdotus direktiiviksi

96 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos toimivaltaisella viranomaisella on perusteltu syy epäillä, että sen valvonnan piiriin kuulumattomat yksiköt harjoittavat tai ovat harjoittaneet tämän direktiivin vastaista toimintaa toisen jäsenvaltion alueella, tämän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman seikkaperäisesti. Viimeksi mainitun viranomaisen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet. Sen on annettava asiasta ilmoittaneen toimivaltaisen viranomaisen tiedoksi ratkaisu ja mahdollisuuksien mukaan merkittävät välitoimet. Tämä kohta ei kuitenkaan rajoita tiedot välittäneen toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaa.

Tarkistus  242

Ehdotus direktiiviksi

97 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toimivaltaiset viranomaiset, jotka vaihtavat tietoja toisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän direktiivin mukaisesti, voivat ilmoittaa tietojen välityshetkellä, että kyseisiä tietoja ei saa ilmaista ilman niiden nimenomaista suostumusta, jolloin kyseisiä tietoja saa vaihtaa ainoastaan niitä tarkoituksia varten, joihin mainitut viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.

Tarkistus  243

Ehdotus direktiiviksi

97 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5. Mitä 1 ja 4 kohdassa säädetään, ei estä tietojen vaihtamista yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kesken, kun tämä tapahtuu:

5. Mitä 1 ja 4 kohdassa säädetään, ei estä tietojen vaihtamista jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioiden välillä toimivaltaisten viranomaisten kesken, kun tämä tapahtuu:

Tarkistus  244

Ehdotus direktiiviksi

102 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava päätöksensä, joiden mukaan toimilupaa ei anneta, ja kaikki epäävät päätöksensä, jotka tehdään pantaessa täytäntöön tämän direktiivin soveltamista koskevia yleisiä toimenpiteitä, sekä annettava perustelut tiedoksi hakijalle.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava päätöksensä, joiden mukaan toimilupaa ei anneta, ja kaikki epäävät päätöksensä, jotka tehdään pantaessa täytäntöön tämän direktiivin soveltamista koskevia yleisiä toimenpiteitä, sekä annettava perustelut tiedoksi hakijalle kirjallisesti.

Tarkistus  245

Ehdotus direktiiviksi

102 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että yhteissijoitusyritystä koskevat päätökset, jotka tehdään tämän direktiivin mukaisesti annettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten perusteella, voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi; samoin on voitava saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, mikäli kuudessa kuukaudessa hakemuksen jättämisestä ei ole tehty päätöstä hakemuksesta, jolla yhteissijoitusyritys hakee toimilupaa, jos hakemus sisältää kaikki voimassaolevissa säännöksissä vaaditut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tämän direktiivin mukaisesti annettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten perusteella tehdyt päätökset on perusteltava asianmukaisesti ja että ne voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi koskee myös tapauksia, joissa päätöstä kaikki vaaditut tiedot sisältäneestä toimilupahakemuksesta ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Tarkistus  246

Ehdotus direktiiviksi

103 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava toimiluvan peruuttamisesta tai muista vakavista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty yhteissijoitusyrityksen suhteen, taikka takaisinostojen tai lunastusten keskeyttämismääräyksistä, viipymättä yhteissijoitusyrityksen vastaanottavien jäsenvaltioiden viranomaisille.

2. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava toimiluvan peruuttamisesta tai muista vakavista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty yhteissijoitusyrityksen suhteen, taikka liikkeeseenlaskusta, takaisinostojen tai lunastusten keskeyttämismääräyksistä, viipymättä yhteissijoitusyrityksen vastaanottavien jäsenvaltioiden viranomaisille, ja jos yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö sijaitsee jossakin toisessa jäsenvaltiossa, rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus  247

Ehdotus direktiiviksi

103 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion ja yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kumpikin ryhtyä rahastoyhtiön vastaisiin toimiin, jos rahastoyhtiö rikkoo niiden vastuulle kuuluvia sääntöjä.

Tarkistus  248

Ehdotus direktiiviksi

103 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai toimenpiteiden osoittautuessa riittämättömiksi taikka yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion ollessa toimimatta kohtuullisen ajan kuluessa yhteissijoitusyritys toimii edelleen tavalla, joka on selvästi yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion sijoittajien etujen vastainen, yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa jonkin seuraavista toimista:

4. Jos yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai toimenpiteiden osoittautuessa riittämättömiksi taikka yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion ollessa toimimatta kohtuullisen ajan kuluessa yhteissijoitusyritys toimii edelleen tavalla, joka on selvästi yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion sijoittajien etujen vastainen, yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tällöin toteuttaa jonkin seuraavista toimista:

Tarkistus  249

Ehdotus direktiiviksi

103 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) asian ilmoittaminen Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealle.

b) tarvittaessa asian ilmoittaminen Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealle.

Tarkistus  250

Ehdotus direktiiviksi

103 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että sellaisten toimenpiteiden edellyttämät oikeudelliset asiakirjat, jotka yhteissijoitusyrityksen vastaanottava jäsenvaltio voi toteuttaa 2–4 kohdan nojalla, voidaan antaa jäsenvaltioiden alueella yhteissijoitusyritykselle tiedoksi.

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että sellaisten toimenpiteiden edellyttämät oikeudelliset asiakirjat, jotka yhteissijoitusyrityksen vastaanottava jäsenvaltio voi toteuttaa 2–4 kohdan nojalla, voidaan antaa jäsenvaltioiden kansallisten säännösten nojalla niiden alueella yhteissijoitusyritykselle tiedoksi.

Tarkistus  251

Ehdotus direktiiviksi

104 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikista toimenpiteistä, jotka rahastoyhtiön vastaanottava jäsenvaltio on toteuttanut 18 artiklan 6 kohdan nojalla ja jotka koskevat rahastoyhtiölle määrättyjä rangaistuksia tai sen toiminnalle asetettuja rajoituksia, siinä laajuudessa kuin rahastoyhtiön kotijäsenvaltion viranomaisille uskottujen valvontatehtävien hoitamiseksi on tarpeen.

2. Rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikista toimenpiteistä, jotka rahastoyhtiön vastaanottava jäsenvaltio on toteuttanut 18 artiklan 6 kohdan nojalla ja jotka koskevat rahastoyhtiölle määrättyjä toimenpiteitä ja seuraamuksia tai sen toiminnalle asetettuja rajoituksia, siinä laajuudessa kuin rahastoyhtiön kotijäsenvaltion viranomaisille uskottujen valvontatehtävien hoitamiseksi on tarpeen.

Tarkistus  252

Ehdotus direktiiviksi

104 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viipymättä yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista ongelmista, joita rahastoyhtiössä on havaittu ja jotka voivat vaikuttaa rahastoyhtiön kykyyn suorittaa rahastoon liittyviä tehtäviään asianmukaisesti, sekä kaikista III luvussa tarkoitettujen vaatimusten rikkomisista.

Tarkistus  253

Ehdotus direktiiviksi

104 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 b. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viipymättä rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista yhteissijoitusyrityksessä havaituista ongelmista, jotka voivat vaikuttaa rahastoyhtiön kykyyn suorittaa tehtäviään asianmukaisella tavalla ja noudattaa sovellettavia sääntöjä.

Tarkistus  254

Ehdotus direktiiviksi

109 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

109 a artikla

Komissio toimittaa …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle selonteon tämän direktiivin soveltamisesta.

 

* EUVL: lisätään päivä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Perustelu

Velvoite tiedottaa täytäntöönpanosta parlamentille ja neuvostolle mahdollistaa saavutetun edistymisen analysoinnin ja mahdollisten puutteiden ja uusien haasteiden yksilöimisen yhteissijoitusyrityksiä koskevassa järjestelmässä. Direktiivin parissa tehtävän työn on oltava jatkuvaa, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan rahastoala pysyy kilpailukykyisenä.

Tarkistus  255

Ehdotus direktiiviksi

110 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 1 artiklan 3 kohdan b alakohdan, 2 artiklan 1 kohdan e, f ja n alakohdan, 4 artiklan, 5 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 1 kohdan, 19 artiklan 3 kohdan a, d ja e alakohdan, 34–44 artiklan, 45 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen, 45 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 3 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan johdantokappaleen, 53–62 artiklan, 63 artiklan 1 kohdan, 64 artiklan, 65 artiklan 2 ja 3 kohdan, 66, 67, 69, 70, 72 ja 73–77 artiklan, 78 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan, 81 artiklan, 83 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 84 artiklan b alakohdan, 85 artiklan, 86–96 artiklan, 102 artiklan 3 kohdan, 103 artiklan 1 kohdan ja 3–5 kohdan, 105 artiklan, 110–112 artiklan ja liitteen I noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [ … ].

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 1 artiklan 3 kohdan b alakohdan, 2 artiklan 1 kohdan e, f ja n alakohdan, 4 artiklan, 5 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 1 kohdan, 19 artiklan 3 kohdan a, d ja e alakohdan, 34–44 artiklan, 45 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen, 45 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 3 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan, 51 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan johdantokappaleen, 53–62 artiklan, 63 artiklan 1 kohdan, 64 artiklan, 65 artiklan 2 ja 3 kohdan, 66, 67, 69, 70, 72 ja 73–77 artiklan, 78 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan, 81 artiklan, 83 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 84 artiklan b alakohdan, 85 artiklan, 86–96 artiklan, 102 artiklan 3 kohdan, 103 artiklan 1 kohdan ja 3–5 kohdan, 105 artiklan, 110–112 artiklan ja liitteen I noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2011.

Perustelu

Vaikka direktiivin muutokset ovat aika mittavia, ripeä täytäntöönpano on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että kaavailtuja etuja kyetään hyödyntämään kohtuullisessa ajassa.

Tarkistus  256

Ehdotus direktiiviksi

111 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Viittaukset yksinkertaistettuun esitteeseen katsotaan viittauksiksi 73 artiklassa tarkoitettuihin sijoittajille annettaviin avaintietoihin.

Tarkistus  257

Ehdotus direktiiviksi

112 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1 a. Komissio hyväksyy ja julkistaa 1 päivään heinäkuuta 2010 mennessä 12, 14, 20, 30, 46 ja 73 artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanotoimenpiteet.

Tarkistus  258

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – A luettelo – 1 kohta – keskimmäinen sarake

Komission teksti

Tarkistus

1. Tiedot rahastoyhtiöstä

1. Tiedot rahastoyhtiöstä ja siitä, onko rahastoyhtiön kotipaikka jossakin muussa jäsenvaltioissa kuin yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa

Tarkistus  259

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – B luettelo – V kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– transaktiomenot.

Poistetaan.

Perustelu

Transaktiomenojen sisällyttäminen uusina tietoina määräaikaiskatsauksiin jättäisi laskelmia koskevat kysymykset edelleen avoimiksi. Lisäarvo jää kyseenalaiseksi.

 • [1]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

1.        Yhteissijoitusyritysten yleinen historia

Yhteissijoitusyritykset ovat yhdenmukaistettuja sijoitusrahastotuotteita, jotka harjoittavat määriteltyä sijoituspolitiikkaa ja joille voidaan myöntää toimilupa koko Euroopan unionissa. Sijoitusrahastot tarjoavat yksityisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa melko vähäisiä määriä hajautettuun salkkuun, jota hallinnoidaan ammattimaisesti. Yhteissijoitusyrityksiä koskevassa puitedirektiivissä 85/611/ETY huolehditaan laadukkaasta sijoittajien suojaamisesta ja kustannuksia koskevasta avoimuudesta ja vahvistetaan perusvaatimukset sijoitusrahastojen organisointia, hoitamista ja valvontaa varten.

Direktiiviä on saatettu ajan tasalle useaan otteeseen[1], mistä tuoreimpina esimerkkeinä ovat direktiivit 2001/107/EY (rahastoyhtiöitä koskeva direktiivi) ja 2001/108/EY (tuotteita koskeva direktiivi), joilla mahdollistetaan uusiin varaluokkiin sijoittaminen, sijoittajille tiedottamisen tehostaminen, rahastoyhtiöiden toiminnan laajentaminen sekä pääomavaatimusten käyttöön ottaminen rahastoyhtiöitä varten.

Yhteissijoitusyritykset ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi, ja niitä koskevaa myyntitoimintaa on kaikkialla EU:ssa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja niiden kokonaisvarat olivat yhteensä 5,6 biljoonaa euroa kesäkuun 2008 loppuun mennessä[2].

2.        Tarkistamisen syyt

Euroopan sijoitusrahastomarkkinat ovat jakautuneet ja rahastojen keskimääräinen koko on hyvin pieni Yhdysvaltoihin verrattuna, mistä aiheutuu sijoittajalle kohtuuttomia kustannuksia.

Komission tutkinta käynnistyi vuonna 2004 omaisuudenhoitoalan asiantuntijaryhmän perustamisella, ja se jatkui vihreän kirjan julkaisemisella heinäkuussa 2005 ja valkoisen kirjan julkaisemisella marraskuussa 2006. Kummankin julkaisun jälkeen järjestettiin alan ja muiden sidosryhmien julkinen kuuleminen, joka paljasti puutteita ja osoitti, että yhteissijoitusyrityksiä koskevan III-järjestelmän tiettyjä osia on tarkistettava ja että puitedirektiiviin on sisällytettävä eräitä uusia mekanismeja. Yhteissijoitusyritysten tuotteita koskevia oikeudellisia vaatimuksia on uudistettava, jotta voidaan varmistaa, että sääntelykehyksen tehokkuus säilyy nopeasti kehittyvillä markkinoilla, että sitä mukautetaan sijoittajien tarpeisiin ja että EU:n rahastoalan kilpailukyky säilyy.

Nämä toimet ovat osa niin kutsuttua markkinoiden tehokkuuden pakettia (yhteissijoitusyritykset IV), jolla pyritään lisäämään mittakaavaetuja ja edistämään Euroopan rahastoalan kilpailua pyrkien vähentämään sijoittajille aiheutuvia kustannuksia samalla kun varmistetaan sijoittajien laadukas suojaaminen. Nykyisessä kehyksessä on yksilöity kuusi alaa, joilla tarvitaan erityisesti muutoksia tai lisäyksiä.

3.        Sisältö ja esittelijän kanta

Esittelijä pitää komission tekemää työtä Euroopan investointirahastoja koskevan kehyksen parantamiseksi myönteisenä, ja tukee ehdotettuja muutoksia, mutta ehdottaa tekstiin eräitä lisäparannuksia. Esittelijä pitää kuitenkin valitettavana, että rahastoyhtiöiden toimilupa on viivästynyt.

3.1      Sulautuminen

Direktiivillä käyttöön otettavissa uusissa sulautumisia koskevissa säännöksissä vahvistetaan eurooppalainen kehys sekä kotimaisille että rajat ylittäville rahastojen sulautumisille, mikä mahdollistaa mittakaavaedut.

Komissio ilmoitti valkoisessa kirjassaan[3], että se aikoo antaa tiedonannon rajat ylittävistä rahastojen sulautumisista. Tiedonannon on määrä perustua tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, että rajat ylittäviä sulautumisia olisi kohdeltava kuten kotimaisia sulautumisia ja verotuksen kannalta neutraalisti (perustuu kansalliseen pääomavoittojen verokohteluun). Tiedonanto ei ole vielä valmistunut.

Esittelijä pyytää komissiota esittämään tiedonannon ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja käsittelemään lisää rahastojen sulautumisten verotusta koskevaa direktiiviä noudattaen direktiiveissä 90/434/ETY ja 2005/65/EY vahvistettuja periaatteita, jolloin verotusesteitä käsiteltäisiin sitovasti. Tarvitaan selviä säännöksiä sen varmistamiseksi, että ehdotetun sulautumiskehyksen etuja voidaan hyödyntää, jolloin markkinat vakautuvat, tehokkuus paranee ja sijoittajan kustannukset alenevat.

3.2      Master/Feeder-yritykset

Komissio on ottanut käyttöön uusia säännöksiä rahastojen yhdistämisestä luodakseen markkinatehokkuutta kasvattamalla kooltaan alle optimaalisen jääviä rahastoja. Yhteissijoitusyritysten rahasto voi master/feeder–rakenteen sijoittaa 85 prosenttia tai enemmän master-yhteissijoitusyritykseen (joka ei ole itse feeder-yhteissijoitusyritys), ja rahaston varojen yhteinen hoitaminen tuottaa kustannussäästöjä.

Esittelijä katsoo, että vaikka yhdistämisprosessia on käsitelty hyvin yksityiskohtaisesti, joitakin ehdotettuja säännöksiä voitaisiin yksinkertaistaa ja että tietojen ja asiakirjojen vaihtamista koskevaa sääntelyä voidaan virtaviivaistaa.

Hän on myös ottanut käyttöön säännöksiä, joilla vahvistetaan sijoittajan suojaa purkautumistapauksissa.

3.3.     Sijoittajalle annettavat avaintiedot

Sijoittajalle annettavilla avaintiedoilla tai avaintietoasiakirjalla on määrä korvat nykyinen yksinkertaistettu esite. Asiakirja annetaan mahdollisille sijoittajille, jolloin nämä voivat vertailla helpommin sijoitustuotteen pääelementtejä ja tehdä tietoisia valintoja. Sijoittajalle annettavat avaintiedot ovat kaksisivuisia ja niiden sisältö yhdenmukaistetaan täysin. Tason 1 määräyksissä vahvistetaan pääkohdat, ja kuluttajatestauksessa määritettävistä yksityiskohdista päätetään tasolla 2[4].

Esittelijä ehdottaa täsmennettäväksi, että sijoittajalle annettavat avaintiedot toimitetaan maksutta. Lisäksi hän ehdottaa tärkeää muutosta sijoittajalle annettavien avaintietojen täytäntöönpanotoimien yhteydessä. Hän ehdottaa, että komissio sitoutuu hyväksymään täytäntöönpanotoimet. Hän pyytää oikea-aikaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiota hyväksymään ne ennen vuotta 2011. Esittelijä on myös ehdottanut tarkistuksia, joilla varmistetaan, että tietovaatimukset vastaavat rahoitusvälineiden markkinoita koskevan direktiivin sanamuotoa ja säännöksiä.

3.4.     Ilmoittaminen

Nykyisen ilmoitusmenettelyn yksinkertaistaminen sääntelyviranomaisten välistä yhteydenpitoa koskevalla lähestymistavalla ja asiakirjojen sähköisellä toimittamisella on yksi markkinatehokkuutta koskevan paketin pääeduista. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion valvontaviranomainen toimittaa ilmoitusasiakirjat vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisille, jolloin yhteissijoitusyritys voi alkaa välittömästi markkinoida osuuksiaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, mikä mahdollistaa nopeamman ja halvemman pääsyn toiseen jäsenvaltioon. Tällöin valintoja on enemmän ja sijoittajan kustannukset alenevat. Vastaanottava jäsenvaltio ei voi pyytää lisäasiakirjoja tai edellyttää toista toimilupaa, mikä estää suojeluyritykset yhteissijoitusyritysten rahastoja rajojen yli markkinoitaessa.

Ilmoittamista koskevat yksinkertaistetut ja yhdenmukaistetut säännökset ovat merkittävä ja ratkaiseva saavutus. Esittelijä katsoo kuitenkin, että yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion valvontaviranomaiselle suotu yhden kuukauden aika aineiston täydellisyyden ja direktiivin noudattamisen tarkistamiseen on kohtuuttoman pitkä, ja se ei vastaa muiden tuotteiden ilmoittamisesta annettuja säännöksiä.[5] Esittelijä ehdottaa määräajan lyhentämistä viiteen työpäivään.

3.5      Valvontayhteistyö

Komission ehdotuksessa vahvistetaan tuntuvasti valvojien yhteistyötä.

Esittelijä pitää myönteisinä muutoksia, joilla valvojilla annetaan tarvittavat välineet, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja asianmukaisesti rajatylittävissä tapauksissa. Näillä säännöksillä huolehditaan jo monista näkökohdista, joita tarvitaan sen varmistamiseen, että rajojen yli toteutettavia sulautumisia, master/feeder/-rakennetta ja rahastoyhtiön toimilupaa voidaan valvoa tehokkaasti ja että täytäntöönpano on mahdollinen.

3.6      Rahastoyhtiöiden toimilupa

Rahastoyhtiöiden toimilupa oli jo osa viimeisintä yhteissijoitusyrityksiä koskevaa tarkistamista[6], jolla pyrittiin antamaan rahastoyhtiöille oikeus tarjota yhteistä salkunhoitoa koskevia palveluja kaikkialla EU:ssa EY:n perustamissopimuksessa vahvistetun palvelun tarjoajien vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaisesti[7]. Toimilupa ei ole kuitenkaan toiminut koskaan käytännössä.

Komissio on pyrkinyt vuoden 2005 vihreän kirjan julkistamisesta lähtien ottamaan toimiluvan käyttöön kaikille rahastotyypeille[8]. Toimiluvasta voitaisiin saada vuosittain taloudellista hyötyä jopa 762 miljoonaa euroa[9]. Viime aikoina on esitetty vakavia huolenaiheita, jotka koskevat etäisen rahastoyhtiön valvontaa. Komissio on antanut CESR:lle tehtäväksi antaa 1. marraskuuta 2008 saakka neuvoja teknisistä yksityiskohdista ja valvontakysymyksistä, jotka koskevat rahastoyhtiöiden toimiluvan mahdollista toteuttamista, ja komissio on sitoutunut tarkistamaan ehdotustaan ennen tämän toimikauden päättymistä.

Esittelijä suhtautuu huolenaiheisiin vakavasti. Esittelijä on varma, että rahastoyhtiöiden toimilupa edistäisi rahastoalan todellisten yhteisten markkinoiden luomista ja tuottaisi mittavaa taloudellista hyötyä samalla kun sijoittajien suojan taso olisi korkea. Siksi esittelijä on tehnyt poliittisen päätöksen ensimmäisten perustason 1 määräysten käyttöön ottamisesta, jotta yhteistä salkunhoitoa koskevia palveluja varten voidaan myöntää toimilupa. Esittelijä paneutuu avoimiksi jääneisiin kysymyksiin esittämällä tarkistuksia kun CESR on antanut neuvonsa. Esittelijä odottaa CESR:n neuvojen antavan selkeää osviittaa teknisiin kysymyksiin. Esittelijä katsoo optimistisesti, että avoimiksi jääneet kysymykset voidaan ratkaista.

4.        Aikataulu

Direktiivin loppuun saattamiseen käytettävissä oleva aikataulu on äärimmäisen tiukka. On Euroopan unionin toimielinten, sijoittajien, rahastoalan ja jäsenvaltioiden etujen mukaista, että tämä lainsäädäntöehdotus hyväksytään ennen lainsäädäntökauden päättymistä. Siksi kannustetaan hyväksymään tämä hyvin vaativa aikataulu, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

 • [1]  Direktiiviä 85/611/ETY on muutettu seuraavilla direktiiveillä: 22. maaliskuuta annettu neuvoston direktiivi 88/220/ETY, 29. kesäkuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/26/EY (EYVL L 168, 18.7.1995, s. 7), 7. marraskuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/64/EY (EYVL L 290, 17.11.2000, s. 27), 21. tammikuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY (EYVL L 41, 13.2.2002, s. 20), 21. tammikuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/108/EY (EYVL L 41, 13.2.2002, s. 35); 21. huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1), 9. maaliskuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/1/EY neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9) ja 11. maaliskuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/18/EY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (EUVL L 76, 19.3.2008, s. 42).
 • [2]  Efama Trends in the European Investment Fund Industry in Q2 2008, julkaistu 9. syyskuuta 2008.
 • [3]  SEC(2006)1451 SEC(2006)1452, s. 6–7.
 • [4]  Tasoa 2 koskeva työ on käynnissä, mutta CESR on jo antanut jo neuvoja yhteissijoitusyritysten avaintietoasiakirjojen sisällöstä ja muodosta (CESR:n komissiolle helmikuussa 2008 toimittama neuvo 08-087).
 • [5]  Direktiivin 2001/34/EY (esitteitä koskeva direktiivi) 18 artiklan 1 kohdassa sovelletaan kolmen työpäivän määräaikaa.
 • [6]  Direktiivi 2001/107/EY
 • [7]  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa taataan vapaus tarjota palveluja rajojen yli.
 • [8]  Yhtiömuotoiset rahastot, sopimusperusteiset rahastot ja sijoitusrahastot.
 • [9]  Komission vaikutusten arviointi SEC(2006)1451 (julkaistu sijoitusrahastoja koskevan valkoisen kirjan myötä).

oikeudellisten asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (19.11.2008)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta
(KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Valmistelija: Jean-Paul Gauzès

LYHYET PERUSTELUT

Lausuntoluonnos ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta.

– Rahastoyhtiöiden EU:n kattava toimilupa

Viimeisimmän yhteissijoitusyrityksiä koskevan tarkistamisen (direktiivi 2001/107/EY) puitteissa luotiin rahastoyhtiöiden EU:n kattava toimilupa, jolla pyrittiin antamaan rahastoyhtiöille oikeus tarjota yhteistä salkunhoitoa koskevia palveluja kaikkialla EU:ssa. Sen tarkoituksena oli edistää rahastoalan todellisten yhteisten markkinoiden luomista EU:ssa.

Kyseinen päätös tehtiin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklan perusteella, jossa taataan vapaus tarjota palveluja rajojen yli.

Toimilupa ei kuitenkaan koskaan toiminut käytännössä.

Toteuttaakseen rahastoyhtiöiden EU:n kattavan toimiluvan varmistaen samalla asianmukaisen sijoittajien suojelun komissio on antanut Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealle (CESR) tehtäväksi antaa kyseisistä asioista 1. marraskuuta 2008 mennessä neuvoja tarvittavien säännösten sisällyttämiseksi yhteissijoitusyritysdirektiiviin ennen meneillään olevan toimikauden päättymistä.

Ottaen huomioon rahastoyhtiöiden EU:n kattavan toimiluvan mahdollisesti mukanaan tuoman taloudellisen hyödyn sekä Euroopan teollisuudelle että sijoittajille, valmistelija kannattaa täysimääräistä rahastoyhtiöiden EU:n kattavaa toimilupaa edellyttäen, että sitä valvotaan tehokkaasti ja että sijoittajia suojellaan asianmukaisesti. Valmistelija on vakuuttunut siitä, että kyseiset tavoitteet pystytään saavuttamaan.

Valmistelija ehdottaa kyseistä tarkoitusta varten seuraavia muutoksia:

– jotta voidaan varmistaa selvyys yhteissijoitusyritysten kansallisuutta koskevassa asiassa sekä asianmukainen valvonta, on huolehdittava seuraavien tekijöiden johdonmukaisuudesta: rahaston kotipaikka, yhteissijoitusyrityksen yhtiösääntöön ja toimintaan sovellettava lainsäädäntö sekä yhteissijoitusyrityksen toimiluvan myöntämisestä ja yhteissijoitusyrityksen yhtiösääntöä ja toimintaa koskevien sääntöjen noudattamisen valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset;

– yhteissijoitusyrityksen toimiluvan myöntämisestä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten pitäisi ottaa huomioon rahastoyhtiön valinta. EY:n perustamissopimuksessa vahvistetun vapauden takaamiseksi rahastoyhtiön sääntömääräisen kotipaikan valinnan tai rahastoyhtiön toiminnan ei kuitenkaan pitäisi olla edellytys toimiluvan myöntämiselle;

– rahastoyhtiön toimivaltaisen viranomaisen pitäisi varmistaa, ottaen huomioon sen organisaation sekä riskinhallintamenettelyt, että rahastoyhtiö pystyy noudattamaan kaikkiin sen hallinnoimiin yhteissijoitusyrityksiin sovellettavia sääntöjä;

– omaisuudenhoitajan kotipaikan on aina oltava samassa jäsenvaltiossa kuin rahaston. Valmistelijan mielestä ja sijoittajien suojan varmistamiseksi siihen ei kohdisteta julkisia tarkastuksia, joka on liian epäselvä ilmaus, vaan pikemminkin asianmukaista jatkuvaa valvontaa.

– Rajat ylittävät sulautumiset

Direktiivillä käyttöön otettavissa uusissa, sulautumisia koskevissa säännöksissä vahvistetaan eurooppalainen kehys sekä kotimaisille että rajat ylittäville rahastojen sulautumisille.

Valmistelija katsoo, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti direktiiviä pitäisi soveltaa rajat ylittäviin sulautumisiin ja kotimaisiin sulautumisiin ainoastaan silloin, kun niillä on rajat ylittäviä vaikutuksia. Puhtaasti kansalliset kotimaiset sulautumiset pitäisi kuitenkin jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Lisäksi omaisuudenhoitajan asemaa ja velvollisuuksia pitäisi selventää ottaen huomioon myös valvojien roolin.

Lopuksi todettakoon, että syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot eivät saa asettaa rajat ylittäville sulautumisille tiukempia sääntöjä kuin kotimaisille sulautumisille, mikä pätee esimerkiksi myös päätösvaltaisuutta koskeviin vaatimuksiin.

– Master-feeder-rakenne

Komissio on ottanut käyttöön uusia säännöksiä rahastojen yhdistämisestä niin kutsuttujen master-feeder-rakenteiden kautta.

Valmistelija on sitä mieltä, että silloin, kun feeder-yhteissijoitusyrityksen investoinnin hyväksyminen master-yhteissijoitusyritykseen evätään, toimivaltaisen viranomaisen on selitettävä, miksi niin tapahtui (noudata tai selitä -periaate).

Yleisesti ottaen on tarpeen pyrkiä mahdollisimman pitkälle menevään yhdenmukaistamiseen tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkialla EU:ssa. Näin ollen kaikkiin master-rahaston ja feeder-rahaston välisiin sopimuksiin pitäisi soveltaa mahdollisimman pitkälle menevää yhdenmukaistamista.

Uudelleenlaatimistekniikka

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen sekä erityisesti sen 9 kohdan nojalla Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 4. syyskuuta, 24. syyskuuta ja 13. marraskuuta 2008 käsittelemään edellä mainittua komission ehdotusta.

Käsittelyn tuloksena neuvoa-antava ryhmä totesi yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisältöä koskevia tarkistuksia kuin ne, jotka siinä tai ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity. Ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisestä tekstistä eikä sillä muuteta kyseisen säädöksen asiasisältöä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Yhteissijoitusyritysten yhdistämistarpeesta huolimatta yhteisössä on yhteissijoitusyritysten sulautumisen alalla useita oikeudellisia ja hallinnollisia ongelmia. Sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi on annettava sellaisia yhteisön säännöksiä, jotka helpottavat yhteissijoitusyritysten (ja niiden alarahastojen) välistä sulautumista. Vaikka jotkin jäsenvaltiot ovat myöntäneet lupia ainoastaan sopimusperusteisille rahastoille, kaikkien jäsenvaltioiden olisi sallittava ja tunnustettava lainsäädännössään kaikentyyppisten rahastojen (sopimusperusteiset, yhtiömuotoiset ja ”unit trust” -muotoiset) väliset sulautumiset. Tämä direktiivi kattaa jäsenvaltioissa kaikkein yleisimmin käytetyt sulautumismenetelmät. Se ei estä yhteissijoitusyrityksiä käyttämästä muita menetelmiä kotimaisissa tai rajat ylittävissä transaktioissa. Tällaisiin muihin menetelmiin sovelletaan kuitenkin edelleen kansallisen lainsäädännön asiaankuuluvia säännöksiä.

(18) Yhteissijoitusyritysten yhdistämistarpeesta huolimatta yhteisössä on yhteissijoitusyritysten sulautumisen alalla useita oikeudellisia ja hallinnollisia ongelmia. Sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi on annettava sellaisia yhteisön säännöksiä, jotka helpottavat yhteissijoitusyritysten (ja niiden alarahastojen) välistä sulautumista. Vaikka jotkin jäsenvaltiot ovat myöntäneet lupia ainoastaan sopimusperusteisille rahastoille, kaikkien jäsenvaltioiden olisi sallittava ja tunnustettava lainsäädännössään kaikentyyppisten rahastojen (sopimusperusteiset, yhtiömuotoiset ja "unit trust" -muotoiset) väliset rajat ylittävät sulautumiset. Tämä ei edellytä sitä, että jäsenvaltiot sisällyttävät kansalliseen lainsäädäntöönsä yhteissijoitusyritysten uusia oikeudellisia muotoja. Tämä direktiivi kattaa jäsenvaltioissa kaikkein yleisimmin käytetyt sulautumismenetelmät. Jäsenvaltioita ei pidä velvoittaa sisällyttämään kaikkia tässä direktiivissä mainittuja tekniikoita kansalliseen lainsäädäntöönsä, mutta niiden pitää tunnustaa kyseisistä tekniikoista johtuvat varojen siirrot. Se ei estä yhteissijoitusyrityksiä käyttämästä muita menetelmiä kotimaisissa transaktioissa tilanteissa, joissa millekään sulautumisen kohteena olevista yhteissijoitusyrityksistä ei ole ilmoitettu niiden osuuksien rajat ylittävästä markkinoinnista. Tällaisiin sulautumisiin sovelletaan edelleen kansallisen lainsäädännön asiaankuuluvia säännöksiä.

Perustelu

En application du principe de subsidiarité, la directive ne devrait pas imposer aux Etats membres l’introduction de nouvelles formes de société, d’autant que cela n’est pas nécessaire à l’efficacité de la directive.

En application du principe de subsidiarité, la directive devrait s’appliquer 1/ aux fusions transfrontalières mais aussi 2/ aux fusions nationales dont l’impact est transfrontalier. Pour ces fusions, l’efficacité de la directive suppose une reconnaissance par les Etats membres des techniques énoncées dans la directive. En revanche les fusions purement nationales ne devraient pas être incluses dans le champ d’application de la directive.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40) Feeder-yhteissijoitusyrityksen sijoittajien suojaamiseksi feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemä sijoitus olisi hyväksytettävä etukäteen feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla.

(40) Feeder-yhteissijoitusyrityksen sijoittajien suojaamiseksi feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemä sijoitus olisi hyväksytettävä etukäteen feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi kaikkialla yhteisössä feeder-yhteissijoitusyrityksen investoinnin hyväksymiseksi master-yhteissijoitusyritykseen toimitettavien tietojen olisi oltava kattavia.

Perustelu

Mahdollisimman pitkälle menevä yhdenmukaistaminen on välttämätöntä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Jotta feeder-yhteissijoitusyritys voisi toimia osuudenhaltijoidensa etujen mukaisesti ja saada master-yhteissijoitusyritykseltä kaikki velvollisuuksiensa täyttämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat, feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen olisi tehtävä sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sopimus. Vastaavasti olisi feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajien tai tilintarkastajien välisellä tietojenvaihtoa koskevalla sopimuksella varmistettava, että feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitaja tai tilintarkastaja saa kaikki tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat.

(41) Jotta feeder-yhteissijoitusyritys voisi toimia osuudenhaltijoidensa etujen mukaisesti ja saada master-yhteissijoitusyritykseltä kaikki velvollisuuksiensa täyttämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat, feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen olisi tehtävä sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sopimus. Jos niitä kumpaakin hallinnoi sama rahastoyhtiö, sen pitää riittää, että viimeksi mainittu laatii sisäiset liiketoiminnan harjoittamista koskevat säännöt. Feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajien tai tilintarkastajien välisellä tietojenvaihtoa koskevalla sopimuksella olisi varmistettava, että feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitaja tai tilintarkastaja saa kaikki tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat. Näiden vaatimusten noudattamisen ei pidä johtaa tietojen antamista tai tietosuojasääntöjä koskevien rajoitusten rikkomiseen.

Perustelu

Jos master-yhteissijoitusyritystä ja feeder-yhteissijoitusyritystä hallinnoi sama rahastoyhtiö, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus on ehto, jota on mahdotonta toteuttaa. Rahastoyhtiön pitäisi sitä vastoin ottaa käyttöön asianmukaiset sisäiset menettelysäännöt.

Lisäksi on tarpeen selventää näiden säännösten suhdetta salassapitovelvollisuutta ja tietosuojaa koskeviin sääntöihin.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) ’omaisuudenhoitajalla’ 19 ja 29 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaakseen saanutta laitosta, jollei muista IV luvussa ja V luvun 3 jaksossa annetuista säännöksistä muuta johdu;

a) ’omaisuudenhoitajalla’ direktiiveissä 2006/48/EY, 2004/34/EY ja 2002/12/EY määriteltyä luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä tai vakuutusyritystä;

Perustelu

Tämä muutos johtaisi 20 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 30 artiklan 2 ja 3 kohdan raukeamiseen.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) ’yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa yhteissijoitusyritykselle on myönnetty toimilupa 5 artiklan mukaisesti;

e) ’yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa rahastoyhtiö tai soveltuvilta osin sijoitusyhtiö on hakenut toimilupaa yhteissijoitusyritykselle;

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa selvyys yhteissijoitusyritysten kansallisuutta koskevassa asiassa sekä asianmukainen valvonta, on huolehdittava seuraavien tekijöiden johdonmukaisuudesta: 1/ rahaston kotipaikka; 2/ yhteissijoitusyrityksen yhtiösääntöön ja toimintaan sovellettava lainsäädäntö sekä 3/ yhteissijoitusyrityksen toimiluvan myöntämisestä ja yhteissijoitusyrityksen yhtiösääntöä ja toimintaa koskevien sääntöjen noudattamisen valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä katsotaan yhteissijoitusyrityksen olevan sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa on sijoitusyhtiön tai sijoitusrahaston rahastoyhtiön sääntömääräinen kotipaikka. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että hallinnollinen päätoimipaikka on sijoittautunut samaan jäsenvaltioon kuin sääntömääräinen kotipaikka.

Tässä direktiivissä katsotaan yhteissijoitusyrityksen olevan sijoittautunut kotijäsenvaltioonsa.

Perustelu

Jotta EY:n perustamissopimuksessa vahvistetut vapaudet toteutuisivat, yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneen yhteissijoitusyrityksen pitäisi voida olla toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan rahastoyhtiön hallinnoima.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Yhteissijoitusyritys ei saa aloittaa toimintaansa yhteissijoitusyrityksenä ennen kuin sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon se on sijoittautunut, ovat antaneet sille toimiluvan.

1. Yhteissijoitusyritys ei saa aloittaa toimintaansa yhteissijoitusyrityksenä ennen kuin sen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet sille toimiluvan.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sijoitusrahastolle voidaan antaa toimilupa ainoastaan, jos toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät rahastoyhtiön, rahaston säännöt sekä omaisuudenhoitajan valinnan. Sijoitusyhtiölle voidaan antaa toimilupa ainoastaan, jos toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sekä sen yhtiöjärjestyksen että omaisuudenhoitajan valinnan.

2. Sijoitusrahastolle voidaan antaa toimilupa ainoastaan, jos sen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät rahastoyhtiön hakemuksen, rahaston säännöt sekä omaisuudenhoitajan valinnan. Sijoitusyhtiölle voidaan antaa toimilupa ainoastaan, jos sen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sekä sen yhtiöjärjestyksen että omaisuudenhoitajan valinnan ja soveltuvilta osin nimetyn rahastoyhtiön valinnan.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa yhteissijoitusyritykselle toimilupaa, jos rahastoyhtiö ei täytä III luvussa tai sijoitusyhtiö V luvussa säädettyjä vaatimuksia.

3. Jos yhteissijoitusyritys ei ole sijoittautunut rahastoyhtiön kotijäsenvaltioon, yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä rahastoyhtiön hakemus 17 c artiklan mukaisesti. Toimiluvan myöntämisen ehdoksi ei saa asettaa vaatimusta, että yhteissijoitusyritystä hallinnoi rahastoyhtiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa, tai että rahastoyhtiö suorittaa toimintaa yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa tai siirtää toimintaa sinne.

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa yhteissijoitusyritykselle toimilupaa myöskään, jos omaisuudenhoitajan johtajat eivät ole riittävän hyvämaineisia tai jos heillä ei ole riittävästi kokemusta erityisesti sen tyyppisistä yhteissijoitusyrityksistä, joita heidän on tarkoitus hoitaa. Tätä varten omaisuudenhoitajan johtajien sekä heidän seuraajiensa nimet on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille.

 

Johtajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan edustavat omaisuudenhoitajaa tai jotka tosiasiallisesti määräävät omaisuudenhoitajan toimintalinjasta.

 

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Rahastoyhtiötä tai omaisuudenhoitajaa ei saa vaihtaa toiseen eikä rahaston sääntöjä tai sijoitusyhtiön yhtiöjärjestystä saa muuttaa ilman toimivaltaisten viranomaisten hyväksymistä.

5. Rahastoyhtiötä tai omaisuudenhoitajaa ei saa vaihtaa toiseen eikä rahaston sääntöjä tai sijoitusyhtiön yhtiöjärjestystä saa muuttaa ilman yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymistä.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

5 a. Jos yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät hyväksy rahastoyhtiön vaihtamista, niiden on selvitettävä kirjallisesti kyseiseen päätökseen johtaneet syyt.

Perustelu

In order to ensure clarity of the nationality of the UCITS and proper supervision, consistency is needed between: 1/ the domicile of the fund; 2/ the law applicable to the constitution and the functioning of the UCITS and 3/ the competent authorities responsible for authorizing the UCITS and enforcing the rules regarding constitution and functioning of the UCITS.

The choice of the management company should be taken into account by the competent authorities responsible for authorizing the UCITS. However, in order to ensure the freedom established by the EC Treaty, the localisation of the management company’s registered office or activities should not be a condition for granting this authorization.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastoyhtiötoiminnan aloittaminen edellyttää yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten etukäteen myöntämää virallista toimilupaa. Rahastoyhtiölle tämän direktiivin mukaisesti myönnetty toimilupa on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

1. Rahastoyhtiötoiminnan aloittaminen edellyttää rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten etukäteen myöntämää virallista toimilupaa. Rahastoyhtiölle tämän direktiivin mukaisesti myönnetty toimilupa on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

Perustelu

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa rahastoyhtiön sääntömääräinen kotipaikka on, pitäisi myöntää rahastoyhtiölle toimilupa ja valvoa sitä, ja kyseinen jäsenvaltio pitäisi määritellä rahastoyhtiön kotijäsenvaltioksi.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

17 a artikla

 

1. Rajat ylittäviä hallinnointipalveluja yhteissijoitusyrityksille palvelujen vapaan tarjoamisen puitteissa tai sivuliikkeen perustamalla tarjoavan rahastoyhtiön on noudatettava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion sääntöjä, jotka liittyvät rahastoyhtiön organisaatioon, mukaan lukien tehtävien siirtoa koskevat järjestelyt, riskinhallintamenettelyt, toiminnan vakautta koskevat säännöt ja sen valvonta, menettelysäännöt ja rahastoyhtiön raportointivaatimukset.

 

Kyseiset säännöt eivät saa olla tiukempia kuin sellaisiin rahastoyhtiöihin sovellettavat säännöt, jotka harjoittavat toimintaansa ainoastaan kotijäsenvaltiossaan.

 

2. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa 1 kohdan noudattamisen valvonnasta muun muassa sen varmistamiseksi, että rahastoyhtiö noudattaa kaikkien sen hallinnoimien yhteissijoitusyritysten yhtiösääntöä ja toimintaa koskevia sääntöjä.

Perustelu

Consistency is needed between: 1/ the definition of the management company’s home Member state; 2/ the law applicable to the organization of the management company and 3/ the competent authorities responsible for authorizing the management company and enforcing the rules regarding its organization.

If a problem occurs at the level of the management company, it is likely that all UCITS managed by this management company in the EU will be affected. Only the competent authority of the management company is able to intervene quickly at the level of the management company to solve such a problem and avoid endangering all the concerned UCITS. Therefore, the competent authority of the management company should make sure that, given its organization – including its risk management procedures -, the management company is in a position to comply the rules applicable to all UCITS it manages.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

17 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

17 b artikla

 

1. Jossakin muussa jäsenvaltiossa, kuin yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa, toimiluvan saaneen rahastoyhtiön, joka tarjoaa rajat ylittäviä hallinnointipalveluja yhteissijoitusyrityksille palvelujen vapaan tarjoamisen puitteissa tai sivuliikkeen perustamalla, on noudatettava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion sääntöjä, jotka koskevat yhteissijoitusyritysten yhtiösääntöä ja toimintaa.

 

2. Rahastoyhtiön on noudatettava rahaston säännöissä ja tarjousesitteessä vahvistettuja velvoitteita.

 

3. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa 1 ja 2 kohdan noudattamisen valvonnasta.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa selvyys yhteissijoitusyritysten kansallisuutta koskevassa asiassa sekä asianmukainen valvonta, on huolehdittava seuraavien tekijöiden johdonmukaisuudesta: 1/ rahaston kotipaikka; 2/ yhteissijoitusyrityksen yhtiösääntöön ja toimintaan sovellettava lainsäädäntö sekä 3/ yhteissijoitusyrityksen toimiluvan myöntämisestä ja yhteissijoitusyrityksen yhtiösääntöä ja toimintaa koskevien sääntöjen noudattamisen valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

17 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

17 c artikla

 

1. Rahastoyhtiön, joka hakee lupaa hallinnoida toiseen jäsenvaltioon sijoittautunutta yhteissijoitusyritystä, on toimitettava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat asiakirjat:

 

a) selvitys riskinhallintaprosessista, joka on otettu käyttöön sentyyppisten yhteissijoitusyritysten tapauksessa, joita varten lupaa haetaan;

 

b) omaisuudenhoitajan kanssa tehty kirjallinen sopimus, jolla varmistetaan asianmukainen tiedonkulku rahastoyhtiön ja omaisuudenhoitajan välillä ja mahdollistetaan se, että omaisuudenhoitaja pystyy suorittamaan sille tässä direktiivissä määrätyt tehtävät;

 

c) tiedot tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä, mitä tulee operationaalisiin tehtäviin.

 

2. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sekä rahastoyhtiölle että rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kuukauden kuluessa kaikki vaadittavat tiedot sisältävän hakemuksen jättämisestä, onko rahastoyhtiölle myönnetty lupa vai ei. Jos lupaa ei ole myönnetty, syyt siihen on ilmoitettava.

Perustelu

Toimiluvan myöntämiseksi yhteissijoitusyritykselle tarvitaan joitakin rahastoyhtiötä koskevia tietoja. On erityisen tärkeää varmistaa, että omaisuudenhoitaja kykenee suorittamaan valvontatehtävänsä.

Jotta EY:n perustamissopimuksessa vahvistettu vapaus toteutuisi, rahastoyhtiön valinnan arviointi olisi suoritettava selkeiden aikarajojen puitteissa.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Omaisuudenhoitajan on oltava julkisen tarkastuksen alainen laitos. Sen on myös annettava riittävät taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, että se voi tehokkaasti toimia omaisuudenhoitajana sekä vastata tähän toimintaan liittyvistä velvoitteista.

2. Omaisuudenhoitajan on oltava jatkuvan valvonnan alainen laitos. Sen on myös annettava riittävät taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, että se voi tehokkaasti toimia omaisuudenhoitajana sekä vastata tähän toimintaan liittyvistä velvoitteista.

Perustelu

On tarpeen varmistaa omaisuudenhoitajan asianmukainen valvonta.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla– 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Omaisuudenhoitajan on oltava julkisen tarkastuksen alainen laitos. Sen on myös annettava riittävät taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, että se voi tehokkaasti toimia omaisuudenhoitajana sekä vastata tähän toimintaan liittyvistä velvoitteista.

2. Omaisuudenhoitajan on oltava jatkuvan valvonnan alainen laitos. Sen on myös annettava riittävät taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, että se voi tehokkaasti toimia omaisuudenhoitajana sekä vastata tähän toimintaan liittyvistä velvoitteista.

Perustelu

On tarpeen varmistaa omaisuudenhoitajan asianmukainen valvonta.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan kaikkiin transaktioihin, jäljempänä ’sulautumiset’, joissa:

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan rajat ylittäviin sulautumisiin ja kotimaisiin sulautumisiin silloin, kun joko sulautuvalle yhteissijoitusyritykselle tai vastaanottavalle yhteissijoitusyritykselle on annettu ilmoitus 88 artiklan mukaisesti.

 

Tässä luvussa "sulautumisilla" tarkoitetaan:

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaan direktiiviä pitäisi soveltaa 1/ rajat ylittäviin sulautumisiin ja myös 2/ kotimaisiin sulautumisiin, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Sitä vastoin puhtaasti kotimaisia sulautumisia ei pitäisi sisällyttää direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajien antama todistus, jossa ne vahvistavat todentaneensa yhteisen sulautumissuunnitelman olevan tämän direktiivin säännösten ja kunkin asianomaisen yhteissijoitusyritysten rahaston sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukainen sekä esittävät asiaa koskevat päätelmänsä;

c) sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kunkin omaisuudenhoitajan antama ilmoitus, jossa ne vahvistavat 38 artiklan mukaisesti todentaneensa yhteisen sulautumissuunnitelman olevan 37 artiklan 1 kohdan c, f ja g alakohdassa lueteltujen tietojen ja tämän direktiivin ja kunkin asianomaisen yhteissijoitusyritysten rahaston sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukainen;

Perustelu

Kunkin omaisuudenhoitajan antaman ilmoituksen laajuuden olisi oltava tarkalleen määritelty, koska jotkut 37 artiklan 1 kohdassa olevat asiat kuuluvat tilintarkastajien ja viime kädessä rahastoyhtiön tehtäviin ja velvollisuuksiin. Tilintarkastajien tehtävät, velvollisuudet ja vastuut on lisäksi yhdenmukaistettu yhteisön tasolla direktiivillä 2006/43/EY, toisin kuin omaisuudenhoitajien. Tarkistusehdotuksella halutaan välttää validoinnin ja tarkastuksen eri tasot eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen johto- tai hallintoelimet laativat yhteisen sulautumissuunnitelman.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen johto- tai hallintoelimet laativat yhteisen sulautumissuunnitelman.

Yhteisestä sulautumissuunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

Yhteisestä sulautumissuunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

a) sulautumistyyppi ja sulautumiseen osallistuvat yhteissijoitusyritykset;

a) sulautumistyyppi ja sulautumiseen osallistuvat yhteissijoitusyritykset;

b) ehdotetun sulautumisen tausta ja syyt;

b) ehdotetun sulautumisen tausta ja syyt;

c) vaikutukset, joita ehdotetulla sulautumisella odotetaan olevan sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille;

c) vaikutukset, verokohtelu mukaan luettuna, joita ehdotetulla sulautumisella odotetaan olevan sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille;

d) hyväksytyt perusteet, joiden pohjalta arvostetaan varat ja tarvittaessa vastuut sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä;

d) hyväksytyt perusteet, joiden pohjalta arvostetaan varat ja tarvittaessa vastuut sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä;

e) vaihtosuhteen laskentamenetelmä;

e) vaihtosuhteen laskentamenetelmä;

f) sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä;

f) sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä;

 

f a) osuuksien siirtoon sovellettavat säännöt;

g) vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen rahaston säännöt tai yhtiöjärjestys.

g) vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen rahaston säännöt tai yhtiöjärjestys.

 

Omaisuudenhoitajan on annettava c, f ja g alakohdassa luetellut tiedot ottaen huomioon 36 artiklan 2 kohdan c alakohdan säännökset.

 

Riippumattoman tilintarkastajan on annettava d ja e alakohdassa luetellut tiedot ottaen huomioon 39 artiklan 1 kohdan säännökset.

 

Edellä a, b ja g alakohdassa luetellut tiedot on annettava rahastoyhtiön vastuun mukaisti.

Perustelu

Sen takaamiseksi, että rajat ylittävien sulautumisien kehittämistä ei toteuteta sijoittajansuojaa heikentämällä, yhteisessä sulautumissuunnitelmassa on lueteltava sulautumisen kaikki vaikutukset osuudenhaltijoihin, osuuksien siirtoedellytysten ja verovaikutusten näkökulmasta, jotta sulautuminen voidaan tehdä parhaissa olosuhteissa. Sulautumisen toimijoiden rooli olisi myös määriteltävä tarkasti operaation oikeusvarmuuden varmistamiseksi.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) vaihtosuhteen laskentamenetelmä.

b) vaihtosuhteen laskentamenetelmä ja laskelman tulos.

Perustelu

Riippumattoman tilintarkastajan on menetelmän ohella myös tarkastettava vaihtosuhdelaskelman tulos, jotta vältetään tilanne, jossa osuudenhaltijat määritellään väärin perustein.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille ja tarvittaessa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille toimitettavien ehdotettua sulautumista koskevien tietojen on oltava asianmukaiset ja täsmälliset, jotta osuudenhaltijat voivat tehdä perustellun päätöksen ehdotetun sulautumisen mahdollisista vaikutuksista sijoituksiinsa ja käyttää 41 ja 42 artiklaan perustuvia oikeuksiaan.

4. Sulautuvan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille ja tarvittaessa vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijoille toimitettavien ehdotettua sulautumista koskevien tietojen on oltava asianmukaiset ja täsmälliset, jotta osuudenhaltijat voivat tehdä perustellun päätöksen ehdotetun sulautumisen mahdollisista vaikutuksista sijoituksiinsa ja käyttää 41 ja 42 artiklaan perustuvia oikeuksiaan.

Tiedoista on käytävä ilmi vähintään:

Tiedoista on käytävä ilmi:

a) ehdotetun sulautumisen tausta ja syyt;

a) ehdotetun sulautumisen tausta ja syyt;

b) vaikutukset, joita ehdotetulla sulautumisella voi olla osuudenhaltijoille, mukaan lukien muun muassa olennaiset erot sijoituspolitiikassa ja -strategiassa, kustannukset, odotetut tulokset, määräaikaiskertomukset ja mahdolliset suoritusongelmat;

b) vaikutukset, joita ehdotetulla sulautumisella voi olla osuudenhaltijoille, mukaan lukien muun muassa olennaiset erot sijoituspolitiikassa ja -strategiassa, kustannukset, odotetut tulokset, määräaikaiskertomukset, mahdolliset suoritusongelmat ja verokohtelu;

c) kaikki erityiset oikeudet, joita osuudenhaltijoilla voi olla ehdotettuun sulautumiseen nähden, mukaan lukien muun muassa oikeus saada lisätietoja, oikeus saada pyynnöstä jäljennös riippumattoman tilintarkastajan kertomuksesta ja oikeus pyytää 42 artiklassa määriteltyä maksutonta osuuksien takaisinostoa tai lunastusta;

c) kaikki erityiset oikeudet, joita osuudenhaltijoilla voi olla ehdotettuun sulautumiseen nähden, mukaan lukien muun muassa oikeus saada lisätietoja, oikeus saada pyynnöstä jäljennös riippumattoman tilintarkastajan kertomuksesta, oikeus pyytää 42 artiklassa määriteltyä maksutonta osuuksien takaisinostoa tai lunastusta ja kyseisen oikeuden käyttämisen määräaika;

d) asiaa koskevat menettelynäkökohdat ja sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä;

d) asiaa koskevat menettelynäkökohdat osuuksiensiirtomenettely mukaan luettuna ja sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä;

e) jäljennös 73 artiklassa tarkoitetuista sijoittajalle annettavista tiedoista vastaanottavasta yhteissijoitusyrityksestä.

e) jäljennös 73 artiklassa tarkoitetuista sijoittajalle annettavista tiedoista vastaanottavasta yhteissijoitusyrityksestä.

Perustelu

Osuudenhaltijoille toimitettaviin tietoihin on myös lisättävä osuuksiensiirtomenettely ja verovaikutukset (tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että osuudenhaltijoille ilmoitetaan verotusjärjestelmän muuttamisesta). Esimerkiksi Ranskassa osuudenhaltijaa verotetaan sulautuvassa rahastossa olevan ostohinnan ja vastaanottavassa rahastossa olevan myyntihinnan välisestä erosta. Saksassa osuudenhaltijaa verotetaan kummankin arvopaperin pääomavoitosta.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäinen kohta ei rajoita sitä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään päätösvaltaisuudesta.

Ensimmäinen kohta ei rajoita sitä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään päätösvaltaisuudesta. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa rajat ylittäville sulautumisille tiukempia läsnäolijoiden vähimmäismäärää koskevia sääntöjä kuin kotimaisille sulautumisille.

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat vapaasti asettaa tai olla asettamatta läsnäoloa koskevia sääntöjä. Syrjimättömyysperiaatteen mukaan rajat ylittäville sulautumisille asetettavat säännöt eivät kuitenkaan saa olla tiukempia kuin kotimaisille sulautumisille asetettavat säännöt.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Feeder-yhteissijoitusyritys on yhteissijoitusyritys, joka poiketen siitä, mitä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 45 artiklassa, 47 artiklassa, 50 artiklassa ja 51 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, sijoittaa vähintään 85 prosenttia varoistaan toisen yhteissijoitusyrityksen (”master-yhteissijoitusyrityksen”) tai sen alarahaston osuuksiin.

1. Feeder-yhteissijoitusyritys on yhteissijoitusyritys tai sen alarahasto, joka poiketen siitä, mitä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 45 artiklassa, 47 artiklassa, 50 artiklassa ja 51 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, sijoittaa vähintään 85 prosenttia varoistaan toisen yhteissijoitusyrityksen tai sen alarahaston ("master-yhteissijoitusyrityksen") osuuksiin.

Perustelu

Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi direktiivin muiden säännösten kanssa feeder-yhteissijoitusyrityksen tai master-yhteissijoitusyrityksen pitäisi voida olla joko yhteissijoitusyritys tai yhteissijoitusyrityksen alarahasto.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

53 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Master-yhteissijoitusyritys on yhteissijoitusyritys:

3. Master-yhteissijoitusyritys on yhteissijoitusyritys tai sen alarahasto:

Perustelu

Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi direktiivin muiden säännösten kanssa feeder-yhteissijoitusyrityksen tai master-yhteissijoitusyrityksen pitäisi voida olla joko yhteissijoitusyritys tai yhteissijoitusyrityksen alarahasto.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos feeder-yhteissijoitusyritys on jo harjoittanut toimintaa yhteissijoitusyrityksenä, mukaan luettuna toiminta toisen master-yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyrityksenä, feeder-yhteissijoitusyritykselle on ilmoitettava viimeistään 15 työpäivän kuluttua kaikkien tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta, ovatko toimivaltaiset viranomaiset hyväksyneet feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemän sijoituksen.

2. Jos feeder-yhteissijoitusyritys on jo harjoittanut toimintaa yhteissijoitusyrityksenä, mukaan luettuna toiminta toisen master-yhteissijoitusyrityksen feeder-yhteissijoitusyrityksenä, feeder-yhteissijoitusyritykselle on ilmoitettava viimeistään 15 päivän kuluttua kaikkien tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta, ovatko toimivaltaiset viranomaiset hyväksyneet feeder-yhteissijoitusyrityksen master-yhteissijoitusyritykseen tekemän sijoituksen. Toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava sijoituksen hyväksymättä jättäminen.

Perustelu

Kuten kaikki muutkin kielteiset hallinnolliset päätökset, päätös olla hyväksymättä sijoitusta master-yhteissijoitusyritykseen on perusteltava.

Jos master-yhteissijoitusyritystä ja feeder-yhteissijoitusyritystä hallinnoi sama rahastoyhtiö, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus on ehto, jota on mahdotonta toteuttaa. Rahastoyhtiön pitäisi sitä vastoin ottaa käyttöön asianmukaiset sisäiset menettelysäännöt.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos feeder-yhteissijoitusyritys ja master-yhteissijoitusyritys ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, hyväksynnän antavat kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, mikäli feeder-yhteissijoitusyritys, sen omaisuudenhoitaja ja sen tilintarkastaja sekä master-yhteissijoitusyritys täyttävät kaikki tässä luvussa asetetut vaatimukset. Tätä varten feeder-yhteissijoitusyrityksen on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat asiakirjat:

3. Feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat hyväksynnän, mikäli feeder-yhteissijoitusyritys, sen omaisuudenhoitaja ja sen tilintarkastaja sekä master-yhteissijoitusyritys täyttävät kaikki tässä luvussa asetetut vaatimukset. Tätä varten feeder-yhteissijoitusyrityksen on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat asiakirjat:

a) feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöt tai yhtiöjärjestykset;

a) feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöt tai yhtiöjärjestykset;

b) feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen tarjousesite ja 73 artiklassa tarkoitetut sijoittajalle annettavat avaintiedot näistä yrityksistä;

b) feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen tarjousesite ja 73 artiklassa tarkoitetut sijoittajalle annettavat avaintiedot näistä yrityksistä;

c) 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus;

c) 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu feeder-yhteissijoitusyrityksen ja master-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus tai sisäiset liiketoiminnan harjoittamista koskevat säännöt;

d) tapauksen mukaan 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut osuudenhaltijoille annettavat tiedot;

d) tapauksen mukaan 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut osuudenhaltijoille annettavat tiedot;

e) master-yhteissijoitusyrityksen antama ilmoitus siitä, ettei sillä ole feeder-yhteissijoitusyrityksen osuuksia;

e) master-yhteissijoitusyrityksen antama ilmoitus siitä, ettei sillä ole sen oman feeder-yhteissijoitusyrityksen osuuksia;

f) jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri omaisuudenhoitajat, 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu näiden yritysten omaisuudenhoitajien välinen tietojenvaihtoa koskeva sopimus;

f) jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri omaisuudenhoitajat, 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu näiden yritysten omaisuudenhoitajien välinen tietojenvaihtoa koskeva sopimus;

g) jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri tilintarkastajat, 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu näiden yritysten tilintarkastajien välinen tietojenvaihtoa koskeva sopimus.

g) jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri tilintarkastajat, 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu näiden yritysten tilintarkastajien välinen tietojenvaihtoa koskeva sopimus.

Perustelu

Kuten kaikki muutkin kielteiset hallinnolliset päätökset, päätös olla hyväksymättä sijoitusta master-yhteissijoitusyritykseen on perusteltava.

Jos master-yhteissijoitusyritystä ja feeder-yhteissijoitusyritystä hallinnoi sama rahastoyhtiö, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus on ehto, jota on mahdotonta toteuttaa. Rahastoyhtiön pitäisi sitä vastoin ottaa käyttöön asianmukaiset sisäiset menettelysäännöt.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos feeder-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon kuin master-yhteissijoitusyritys, hyväksynnän antavat feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

4. Jos feeder-yhteissijoitusyritys on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon kuin master-yhteissijoitusyritys, feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat välittömästi master-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, onko hyväksyntä annettu vai peruutettu.

a) feeder-yhteissijoitusyritys, sen omaisuudenhoitaja ja sen tilintarkastaja täyttävät kaikki tässä luvussa asetetut vaatimukset ja feeder-yhteissijoitusyritys toimittaa tätä varten tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat;

 

b) feeder-yhteissijoitusyritys osoittaa, että master-yhteissijoitusyritys on asianmukaisesti hyväksytty yhteissijoitusyritykseksi, se ei ole itse feeder-yhteissijoitusyritys eikä sillä ole feeder-yhteissijoitusyrityksen osuuksia.

 

Feeder-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava master-yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, onko hyväksyntä annettu vai peruutettu.

 

Perustelu

Kuten kaikki muutkin kielteiset hallinnolliset päätökset, päätös olla hyväksymättä sijoitusta master-yhteissijoitusyritykseen on perusteltava.

Jos master-yhteissijoitusyritystä ja feeder-yhteissijoitusyritystä hallinnoi sama rahastoyhtiö, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus on ehto, jota on mahdotonta toteuttaa. Rahastoyhtiön pitäisi sitä vastoin ottaa käyttöön asianmukaiset sisäiset menettelysäännöt.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 kohta – 1 ja 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että feeder-yhteissijoitusyritys tekee master-yhteissijoitusyrityksen kanssa sopimuksen, joka antaa feeder-yhteissijoitusyritykselle mahdollisuuden täyttää tässä direktiivissä asetetut vaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että feeder-yhteissijoitusyritys tekee master-yhteissijoitusyrityksen kanssa sopimuksen, johon sisältyvät seuraavat tiedot:

Sopimuksessa on oltava seuraavat tiedot:

 

a) master-yhteissijoitusyrityksen sijoitustavoitteen ja -politiikan pääpiirteet;

 

b) säännöt, joiden mukaan master-yhteissijoitusyrityksen sijoitustavoitetta ja ‑politiikkaa voidaan muuttaa;

a) säännöt, joiden mukaan master-yhteissijoitusyrityksen sijoitustavoitetta ja ‑politiikkaa voidaan muuttaa;

c) feeder-yhteissijoitusyrityksen, master-yhteissijoitusyrityksen ja kummankin rahastoyhtiön oikeudet ja velvollisuudet.

b) feeder-yhteissijoitusyrityksen, master-yhteissijoitusyrityksen ja kummankin rahastoyhtiön oikeudet ja velvollisuudet.

Perustelu

Jos master-yhteissijoitusyritystä ja feeder-yhteissijoitusyritystä hallinnoi sama rahastoyhtiö, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus on ehto, jota on mahdotonta toteuttaa. Rahastoyhtiön pitäisi sitä vastoin ottaa käyttöön asianmukaiset sisäiset menettelysäännöt.

Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisen sopimuksen sisällön mahdollisimman pitkälle menevä yhdenmukaistaminen on välttämätöntä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Mikäli sama johto- tai hallintoelin hallinnoi sekä master- että feeder-yhteissijoitusyritystä, voidaan sopimus korvata sisäisillä liiketoiminnan harjoittamista koskevilla säännöillä varmistaen, että tässä kohdassa asetettuja vaatimuksia noudatetaan.

Perustelu

Jos master-yhteissijoitusyritystä ja feeder-yhteissijoitusyritystä hallinnoi sama rahastoyhtiö, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus on ehto, jota on mahdotonta toteuttaa. Rahastoyhtiön pitäisi sitä vastoin ottaa käyttöön asianmukaiset sisäiset menettelysäännöt.

Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisen sopimuksen sisällön mahdollisimman pitkälle menevä yhdenmukaistaminen on välttämätöntä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

55 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) mitä tietoja 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun sopimuksen on sisällettävä;

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tai liiketoiminnan harjoittamista koskevien sisäisten sääntöjen sisältö;

Perustelu

Jos master-yhteissijoitusyritystä ja feeder-yhteissijoitusyritystä hallinnoi sama rahastoyhtiö, master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välinen sopimus on ehto, jota on mahdotonta toteuttaa. Rahastoyhtiön pitäisi sitä vastoin ottaa käyttöön asianmukaiset sisäiset menettelysäännöt.

Master-yhteissijoitusyrityksen ja feeder-yhteissijoitusyrityksen välisen sopimuksen sisällön mahdollisimman pitkälle menevä yhdenmukaistaminen on välttämätöntä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

56 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri omaisuudenhoitajat, jäsenvaltioiden on vaadittava, että nämä omaisuudenhoitajat tekevät tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen sen varmistamiseksi, että kumpikin omaisuudenhoitaja täyttää velvollisuutensa.

1. Jos master-yhteissijoitusyrityksellä ja feeder-yhteissijoitusyrityksellä on eri omaisuudenhoitajat, jäsenvaltioiden on vaadittava, että master-yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä on oltava vastuu ilmoittaa feeder-yhteissijoitusyritykselle tai tapauksen mukaan feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiölle kaikista master-yhteissijoitusyritykseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista, jotka se on havainnut.

Feeder-yhteissijoitusyritys ei saa sijoittaa master-yhteissijoitusyrityksen osuuksiin ennen kuin tällainen sopimus on tullut voimaan.

 

2. Master-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan on välittömästi ilmoitettava feeder-yhteissijoitusyritykselle tai tapauksen mukaan feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiölle ja omaisuudenhoitajalle master-yhteissijoitusyritykseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista, jotka se on havainnut.

2. Feeder-yhteissijoitusyrityksellä tai tapauksen mukaan feeder-yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä on oltava vastuu välittää feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajalle kaikki master-yhteissijoitusyritykseen liittyvät tiedot, joita tarvitaan feeder-yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan velvollisuuksien suorittamiseen.

3. Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla täsmennetään:

3. Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla täsmennetään:

a) mitä tietoja 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun sopimuksen on sisällettävä;

a) mitä tietoja 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen on sisällettävä;

b) minkätyyppisillä 2 kohdassa tarkoitetuilla sääntöjenvastaisuuksilla katsotaan olevia kielteinen vaikutus feeder-yhteissijoitusyritykseen.

b) minkätyyppisiä sääntöjenvastaisuuksia 1 kohdassa tarkoitetaan.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tätä direktiiviä täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tätä direktiiviä täydentämällä sitä, päätetään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Koska omaisuudenhoitajien välillä ei ole sopimusperusteisia yhteyksiä, direktiivin olisi perustuttava rahastoyhtiön ja omaisuudenhoitajan väliseen sopimussuhteeseen ja siinä olisi kerrottava, että rahastoyhtiö on vastuussa tiedonvälittämisestä, kun taas omaisuudenhoitajien vastuut ovat samat kuin mitä kansallisesti on silloin määritelty.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ                     Bryssel 14. marraskuuta 2008

LAUSUNTO

                                                        EUROOPAN PARLAMENTILLE

NEUVOSTOLLE KOMISSIOLLE

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (KOM(2008)0458 lopullinen 16.7.2008 – 2008/0153 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa antava ryhmä kokoontui 4. syyskuuta, 24. syyskuuta ja 13. marraskuuta 2008 käsittelemään edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Kyseisissä kokouksissa[1] tarkasteltiin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 20. joulukuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/611/ETY, ja tarkastelun päätteeksi ryhmä totesi yksimielisesti seuraavaa.

1) Seuraavat osat uudelleenlaadintaa koskevan ehdotuksen tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaalla taustalla, jota käytetään osoittamaan merkittäviä muutoksia:

–  direktiivin 85/611/ETY johdanto-osan 5 kappaleen koko teksti, joka on esitetty uudelleenlaadintaehdotuksessa johdanto-osan 4 ja 5 kappaleiden tekstin välissä ja jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella;

–  johdanto-osan 8 kappaleessa, joka vastaa direktiivin 2001/1G7/EY johdanto-osan 5 kappaletta, oleva ilmaus "kolmen vuoden kuluessa", joka on jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella;

–  2 artiklan 5 kohdassa oleva viittaus "Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/34/EY 92 artiklassa" (Direktiivin 85/611/ETY 1 a artiklan 10 kohdan toisen alakohdan sanamuodon mukaan "Tätä määritelmää sovellettaessa otetaan huomioon direktiivin 88/627/ETY 7 artiklassa tarkoitetut äänioikeudet"; uudelleenlaadintaehdotuksessa viittaus on muutettu muotoon "Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/34/EY 92 artiklassa"; direktiivin 2001/34/EY 92 artikla on poistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY 32 artiklan 5 kohdalla. Euroopan parlamentin oikeudellinen katsoo, että ilmaus "Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/34/EY 92 artiklassa" olisi pitänyt merkitä kaksinkertaisella yliviivauksella);

–  21 artiklan 1 kohdassa ilmaus "yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion" sekä ilmaus "jossa rahastoyhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka" (joka on jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella).

2) 6 artiklan 1 kohdassa oleva ilmaus "yhteissijoitusyrityksen", joka on esitetty mukautusnuolien välissä ennen ilmausta "kotijäsenvaltion", olisi poistettava.

3) 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa oleva ilmaus "yhteissijoitusyrityksen", joka on esitetty mukautusnuolien välissä ennen ilmausta "vastaanottavan jäsenvaltion", olisi poistettava.

4) 97 artiklan 5 kohdassa olisi käytettävä direktiivin 85/611/ETY 50 artiklan 6 kohdan sanamuotoa hieman muutettuna sen tekstin sijasta, joka on esitetty uudelleenlaadintaehdotuksessa. 97 artiklan 5 kohdan olisi kuuluttava seuraavasti: "5. Mitä 1 ja 4 kohdassa säädetään, ei estä tietojen vaihtamista:

a)             jäsenvaltiossa, jossa on useampia toimivaltaisia viranomaisia, tai

b)             jäsenvaltiossa tai jäsenvaltiosta toiseen toimivaltaisten viranomaisten ja

i)      luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, vakuutusyritysten ja muiden rahoituslaitosten virallisesta valvonnasta vastaavien viranomaisten ja rahoitusmarkkinoiden valvonnasta vastaavien viranomaisten kesken;

ii)     yhteissijoitusyrityksiä ja niiden liiketoimintaan myötävaikuttavia edistäviä yrityksiä koskeviin purkamis- ja konkurssimenettelyihin sekä muuhun vastaavaan menettelyyn osallisten toimielinten kesken;

iii)    vakuutusyritysten, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituslaitosten lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaavien henkilöiden kesken,

valvontatehtävien suorittamiseksi eikä näiden tehtävien suorittamisessa välttämättömien tietojen luovuttamista toimielimille, jotka hoitavat vastaavia menettelyjä.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti vaihdettuja tietoja koskee 1 kohdassa säädetty salassapitovelvollisuus.".

5) Liitteessä IV olevassa vastaavuustaulukossa olisi esitettävä direktiivin 85/611/ETY liitteen II ja uudelleenlaaditun tekstin liitteen II välinen vastaavuus. Ehdotuksen käsittelyn tuloksena neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisältöä koskevia tarkistuksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi yksilöity. Ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisestä tekstistä eikä sillä muuteta kyseisen säädöksen asiasisältöä.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

parlamentin lakimies                neuvoston lakimies                  vt. pääjohtajaASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

2.9.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jean-Paul Gauzès

22.9.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

7.10.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

 • [1]  Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

16.7.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

2.9.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

2.9.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Wolf Klinz

22.4.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

22.9.2008

7.10.2008

1.12.2008

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.12.2008