Procedūra : 2008/0153(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0497/2008

Pateikti tekstai :

A6-0497/2008

Debatai :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Balsavimas :

PV 13/01/2009 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0012

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 535kWORD 1574k
10.12.2008
PE 412.228v02-00 A6-0497/2008

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija)

(COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Wolf KlinzWolf Klinz

(Nauja redakcija – Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija)

(COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: (nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0458),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 47 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0287/2008),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnio a punktą ir 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6‑0000/2008),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi pasiūlyme siekiama tik kodifikuoti nepakeistas ankstesnių teisės aktų nuostatas ir minėtuosius pakeitimus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Kai pagal šios direktyvos nuostatą KIPVPS privalo imtis veiksmų, minėtoji nuostata turėtų būti taikoma valdymo įmonei, kurioje KIPVPS įkurtas kaip bendrasis investicinis fondas, kai šis fondas neturi juridinio asmens statuso ir negali veikti savarankiškai.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6a) KIPVPS investicinių vienetų pardavimui per tarpininkus taikoma Direktyva 2004/39/EB.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Vadovaujantis buveinės valstybės narės priežiūros principu, valdymo įmonėms, gavusioms tam tikrų paslaugų teikimo leidimus buveinės valstybėse narėse, turėtų būti leista tas paslaugas teikti visoje Bendrijoje steigiant filialus arba vadovaujantis paslaugų teikimo laisve. Bendrųjų investicinių fondų (patikėjimo fondų) veiklos taisykles tvirtina valdymo įmonės buveinės valstybė narė.

(9) Vadovaujantis buveinės valstybės narės priežiūros principu, valdymo įmonėms, gavusioms tam tikrų paslaugų teikimo leidimus buveinės valstybėse narėse, turėtų būti leista tas paslaugas teikti visoje Bendrijoje steigiant filialus arba vadovaujantis paslaugų teikimo laisve.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Leidimas valdyti kolektyvinį vertybinių popierių portfelį (patikėjimo fondų (bendrųjų investicinių fondų) ir investicinių bendrovių valdymas), išduotas valdymo įmonei buveinės valstybėje narėje, turėtų leisti įmonei verstis tokia veikla priimančiosiose valstybėse narėse: prekiauti suvienodintų patikėjimo fondų (bendrųjų investicinių fondų) investiciniais vienetais, kuriuos valdo buveinės valstybėje narėje esanti valdymo įmonė; prekiauti suvienodintų investicinių bendrovių, valdomų tokios įmonės, akcijomis; atlikti kitas funkcijas ir užduotis, susijusias su kolektyvinio portfelio valdymu; valdyti investicinių bendrovių, įsteigtų kitose valstybėse narėse (išskyrus buveinės valstybę narę), turtą; pagal suteiktus įmonių, įsteigtų kitose valstybėse narėse, išskyrus buveinės valstybę narę, įgaliojimus tų įmonių vardu atlikti su kolektyvinio portfelio valdymu susijusias funkcijas.

(10) Leidimas valdyti kolektyvinį vertybinių popierių portfelį (patikėjimo fondų (bendrųjų investicinių fondų) ir investicinių bendrovių valdymas), išduotas valdymo įmonei buveinės valstybėje narėje, turėtų leisti įmonei verstis tokia veikla priimančiosiose valstybėse narėse: prekiauti suvienodintų patikėjimo fondų (bendrųjų investicinių fondų) investiciniais vienetais, kuriuos valdo buveinės valstybėje narėje esanti valdymo įmonė; prekiauti suvienodintų investicinių bendrovių, valdomų tokios įmonės, akcijomis; atlikti kitas funkcijas ir užduotis, susijusias su kolektyvinio portfelio valdymu; pagal suteiktus įmonių, įsteigtų kitose valstybėse narėse, išskyrus buveinės valstybę narę, įgaliojimus tų įmonių vardu atlikti su kolektyvinio portfelio valdymu susijusias funkcijas.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Buveinės valstybės narės priežiūros principas reikalauja, kad kompetentingos institucijos neišduotų leidimų ir panaikintų jau išduotus tada, kai veiklos programos turinys, geografinis pasiskirstymas ar faktinė veikla aiškiai rodo, kad valdymo įmonė, siekdama išvengti galiojančių griežtesnių standartų toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje ji ketina veikti ar jau yra atliekama didžioji jos veiklos dalis, pasirinko kitos valstybės narės teisinę sistemą. Pagal šią direktyvą valdymo įmonė turėtų gauti leidimą toje valstybėje narėje, kurioje yra registruota šios valdymo įmonės buveinė. Vadovaujantis buveinės šalies kontrolės principu, teisę patvirtinti patikėjimo fondų (bendrųjų investicinių fondų) parengtas fondų taisykles ir pasirinktą depozitoriumą turi tik ta valstybė narė, kurios teritorijoje yra registruota valdymo įmonės buveinė. Siekiant išvengti priežiūros arbitražo ir skatinti pasitikėjimą buveinės šalies institucijų priežiūros veiksmingumu, reikalaujama, kad išduodamas KIPVPS leidimas nesudarytų jokių teisinių kliūčių, dėl kurių įmonė negalėtų užsiimti veikla savo buveinės valstybėje narėje. Laisvam pasirinkimui tai visiškai netrukdo, nes, kai tik KIPVPS išduodamas leidimas, jie gali laisvai pasirinkti valstybę narę (valstybes nares), kurios (kurių) rinkoje (rinkose) būtų prekiaujama KIPVPS investiciniais vienetais pagal šios direktyvos reikalavimus.

(11) Buveinės valstybės narės priežiūros principas reikalauja, kad kompetentingos institucijos neišduotų leidimų ir panaikintų jau išduotus tada, kai veiklos programos turinys, geografinis pasiskirstymas ar faktinė veikla aiškiai rodo, kad valdymo įmonė, siekdama išvengti galiojančių griežtesnių standartų toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje ji ketina veikti ar jau yra atliekama didžioji jos veiklos dalis, pasirinko kitos valstybės narės teisinę sistemą. Pagal šią direktyvą valdymo įmonė turėtų gauti leidimą toje valstybėje narėje, kurioje yra registruota šios valdymo įmonės buveinė. Vadovaujantis buveinės šalies priežiūros principu, teisę prižiūrėti valdymo įmonės veiklą, kuriai taikoma valdymo įmonės buveinės valstybės narės teisė, turi tik valstybės narės, kurioje yra valdymo įmonės buveinė, kompetentingos institucijos.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) Leidimus KIPVPS išduodančios kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į bendrojo investicinio fondo taisykles arba investicinės bendrovės steigimo dokumentus, pasirinktą depozitoriumą ir valdymo įmonės gebėjimą valdyti KIPVPS. Tuo atveju, kai valdymo įmonė įsikūrusi kitoje valstybėje narėje, joms turėtų būti suteikta galimybė remtis pažyma, kurią išdavė valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, dėl KIPVPS, kuriam vadovauti valdymo įmonei išduotas leidimas, rūšies. Papildomo kapitalo reikalavimas valdymo įmonės lygmeniu, registruota valdymo įmonės buveinė KIPVPS buveinės valstybėje narėje arba bet kokia valdymo įmonės veikla KIPVPS buveinės valstybėje narėje neturėtų daryti įtakos išduodant fondo leidimą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b) KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turi būti kompetentingos prižiūrėti, ar laikomasi KIPVPS įkūrimo ir veiklos pagal KIPVPS buveinės valstybės narės teisę taisyklių. Todėl KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms turėtų būti sudarytos sąlygos gauti informaciją tiesiogiai iš valdymo įmonės. Norėdamos ištaisyti taisyklių, už kurių laikymąsi jos atsakingos, pažeidimus, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų būti užtikrintos, kad su jomis bendradarbiaus valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, ir joms turėtų būti sudarytos sąlygos, jei reikia, iškelti ieškinį tiesiogiai valdymo įmonei.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11c) Siekiant išvengti priežiūros arbitražo ir skatinti pasitikėjimą buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų priežiūros veiksmingumu, turėtų būti reikalaujama, kad išduodant KIPVPS leidimą nebūtų sudaryta teisinių kliūčių, dėl kurių įmonė negalėtų būti parduodama savo buveinės valstybėje narėje. KIPVPS išduotas leidimas neturi jokios įtakos laisvei rinktis, kurioje (-se) valstybės (-ių) narės (-ių) rinkoje (-se) bus prekiaujama KIPVPS investiciniais vienetais pagal šios direktyvos reikalavimus.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11d) Jei KIPVPS valdo valdymo įmonė, kuriai išduotas leidimas kitoje valstybėje narėje, nei KIPVPS buveinės valstybė narė, minėtoji valdymo įmonė turėtų nustatyti atitinkamas procedūras ir tvarką, kaip nagrinėti investuotojų skundus, pvz., nustatyti atitinkamą platinimo tvarką arba turėti adresą KIPVPS buveinės valstybėje narėje, kuris nebūtinai turi būti pačios valdymo įmonės adresas. Ji taip pat turėtų nustatyti atitinkamas procedūras ir tvarką, pagal kurias būtų teikiama informacija visuomenės arba KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų prašymu, pvz., iš valdymo įmonės darbuotojų paskirti asmenį ryšiams, kuris nagrinėtų prašymus suteikti informaciją. Tačiau tokia valdymo įmonė neturėtų būti įpareigota pagal KIPVPS buveinės valstybės narės teisę minėtoje valstybėje narėje turėti vietos atstovą, kad galėtų vykdyti minėtąsias pareigas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11e) Būtina KIPVPS buveinės valstybei narei suteikti visas priemones, reikalingas KIPVPS taisyklių pažeidimui ištaisyti; šiuo tikslu KIPVPS buveinės valstybė narė turėtų galėti imtis prevencijos priemonių ir sankcijų prieš valdymo įmonę. Kraštutiniu atveju KIPVPS buveinės valstybė narė turėtų turėti galimybę reikalauti, kad valdymo įmonė nustotų valdyti KIPVPS. Valstybė narė turėtų numatyti būtinas priemones, kad tokiu atveju KIPVPS būtų tvarkingai valdomas arba likviduojamas.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15a) Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir tinkamą priežiūrą ilguoju laikotarpiu, Komisija gali nagrinėti galimybes suderinti delegavimo tvarką Bendrijos lygmeniu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Nepaisant poreikio konsoliduoti KIPVPS, KIPVPS jungimui Bendrijoje kyla daug teisinių ir administracinių sunkumų. Todėl siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą būtina nustatyti Bendrijos nuostatas, kuriomis būtų palengvintos KIPVPS (ir jų investicinių padalinių) jungimo sąlygos. Nors kai kurios valstybės narės leidimus išdavė tik tokiems fondams, kurie neturi juridinio asmens statuso, reikėtų visų valstybių narių teisėje leisti ir pripažinti visų rūšių fondų (neturinčių juridinio asmens statuso, jį turinčių ir patikėjimo fondų) jungimą. Šioje direktyvoje aptariami tie jungimo metodai, kurie dažniausiai naudojami valstybėse narėse. Tai netrukdo KIPVPS taikyti kitokius metodus jungiantis šalies viduje arba tarpvalstybiniu pagrindu. Tačiau tiems metodams ir toliau bus taikomos atitinkamos nacionalinės teisės nuostatos.

(18) Nepaisant poreikio konsoliduoti KIPVPS, KIPVPS jungimui Bendrijoje kyla daug teisinių ir administracinių sunkumų. Todėl siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą būtina nustatyti Bendrijos nuostatas, kuriomis būtų palengvintos KIPVPS (ir jų investicinių padalinių) jungimo sąlygos. Nors kai kurios valstybės narės leidimus gali išduoti tik tokiems fondams, kurie neturi juridinio asmens statuso, reikėtų visų valstybių narių teisėje leisti ir pripažinti visų rūšių fondų (neturinčių juridinio asmens statuso, jį turinčių ir patikėjimo fondų) tarpvalstybinį jungimą. Dėl to valstybėms narėms nereikia įtraukti į nacionalinę sistemą naujų KIPVPS teisinių formų.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) Šioje direktyvoje aptariami tie jungimo metodai, kurie dažniausiai naudojami valstybėse narėse. Pagal ją nereikalaujama, kad valstybės narės į savo nacionalinę teisę įtrauktų visus tris metodus, tačiau kiekviena valstybė narė turėtų pripažinti dėl šių jungimo būdų įvykusį turto perleidimą. Pagal šią direktyvą KIPVPS neužkertamas kelias taikyti kitokius metodus jungiantis vien tik šalies viduje tais atvejais, kai nė vienas iš KIPVPS, susijusių su jungimusi, negavo pranešimo dėl tarpvalstybinės prekybos savo investiciniais vienetais. Šiems jungimams ir toliau turėtų būti taikomos atitinkamos nacionalinės teisės nuostatos. Taikant kvorumo taisykles neturėtų būti diskriminuojama nacionalinių ir tarpvalstybinių jungimų aspektais, taip pat šios taisyklės neturėtų būti griežtesnės negu taisyklės, numatytos juridinį asmens statusą turinčių subjektų jungimo atveju.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Siekdamos apsaugoti investuotojų interesus, valstybės narės turėtų reikalauti, norint vykdyti siūlomą KIPVPS jungimą jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje arba tarpvalstybiniu pagrindu, gauti jų kompetentingų institucijų leidimą. Vykdant tarpvalstybinį jungimą, nustojančio veikti KIPVPS (po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS) buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų patvirtinti jungimą ir taip užtikrinti, kad investicinių vienetų savininkų, kurie faktiškai keičia fondą, interesai būtų tinkamai apsaugoti. Jei jungiami daugiau nei vienas po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS, kurių buveinės yra skirtingose valstybėse narėse, tokį jungimą turės patvirtinti visų po jungimo pasibaigsiančių KIPVPS kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiaudamos tarpusavyje. Kadangi taip pat reikėtų tinkamai apsaugoti įvykdžius jungimą išliekančio KIPVPS (po jungimo veiksiančio KIPVPS) investicinių vienetų savininkų interesus, į juos, tvirtindamos tarpvalstybinį jungimą, turėtų atsižvelgti po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.

(19) Siekdamos apsaugoti investuotojų interesus, valstybės narės turėtų reikalauti, norint vykdyti siūlomą KIPVPS jungimą jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje arba tarpvalstybiniu pagrindu, gauti jų kompetentingų institucijų leidimą. Vykdant tarpvalstybinį jungimą, po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS kompetentingos institucijos turėtų patvirtinti jungimą ir taip užtikrinti, kad investicinių vienetų savininkų, kurie faktiškai keičia fondą, interesai būtų tinkamai apsaugoti. Jei jungiami daugiau nei vienas po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS, kurių buveinės yra skirtingose valstybėse narėse, tokį jungimą turės patvirtinti visų po jungimo pasibaigsiančių KIPVPS kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiaudamos tarpusavyje ir tinkamu būdu apsikeisdamos informacija. Kadangi taip pat reikėtų tinkamai apsaugoti po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkų interesus, į juos turėtų atsižvelgti po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos. Be to, po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams turėtų būti suteikta teisė pareikalauti be papildomo mokesčio atpirkti arba išpirkti jų turimus investicinius vienetus, pvz., jiems turėtų būti taikomas tik atitinkamų fondų renkamas mokestis, skirtas investicijų atsiėmimo išlaidoms visais atvejais padengti, kaip numatyta atitinkamuose prospektuose; arba, jei galima, po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai turėtų galėti pakeisti juos kito KIPVPS, vykdančio panašią investavimo politiką ir valdomo tos pačios valdymo įmonės ar su ja susijusios įmonės, investiciniais vienetais.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Būtina užtikrinti papildomą nepriklausomą jungimų kontrolę. Kiekvieno jungime dalyvaujančio KIPVPS depozitoriumai turėtų patikrinti bendrųjų jungimo projekto sąlygų atitiktį atitinkamoms šios direktyvos ir KIPVPS fondų taisyklių nuostatoms. Nepriklausomas auditorius visų jungime dalyvaujančių KIPVPS vardu turėtų parengti ataskaitą, kurioje būtų patvirtinti šių KIPVPS turto ir įsipareigojimų vertinimo metodai ir valiutos keitimo kurso apskaičiavimo metodas, kuriuos bendrųjų jungimo sąlygų projekte pateikia šių KIPVPS valdymo ir (arba) administracijos organai. Siekiant apriboti su tarpvalstybiniu jungimu susijusias išlaidas, turėtų būti įmanoma parengti vieną visų jungime dalyvaujančių KIPVPS ataskaitą, o teisės aktų nustatytą auditą atliekantis po jungimo pasibaigsiančio ir (arba) po jungimo veiksiančio KIPVPS auditorius turėtų turėti tokią teisę. Investuotojų apsaugos sumetimais investicinių vienetų savininkams turėtų būti suteikta galimybė nemokamai gauti šios ataskaitos egzempliorių.

(20) Taip pat reikėtų užtikrinti nepriklausomą jungimų kontrolę. Kiekvieno jungime dalyvaujančio KIPVPS depozitoriumai turėtų patikrinti bendrųjų jungimo projekto sąlygų atitiktį atitinkamoms šios direktyvos ir KIPVPS fondų taisyklių nuostatoms. Depozitoriumas arba nepriklausomas auditorius visų jungime dalyvaujančių KIPVPS vardu turėtų parengti ataskaitą, kurioje būtų patvirtinti šių KIPVPS turto ir įsipareigojimų vertinimo metodai ir valiutos keitimo kurso apskaičiavimo metodas, kuriuos bendrųjų jungimo sąlygų projekte pateikia šių KIPVPS valdymo ir (arba) administracijos organai. Siekiant apriboti su tarpvalstybiniu jungimu susijusias išlaidas, turėtų būti įmanoma parengti vieną visų jungime dalyvaujančių KIPVPS ataskaitą, o teisės aktų nustatytą auditą atliekantis po jungimo pasibaigsiančio ir (arba) po jungimo veiksiančio KIPVPS auditorius turėtų turėti tokią teisę. Investuotojų apsaugos sumetimais investicinių vienetų savininkams turėtų būti suteikta galimybė nemokamai gauti šios ataskaitos egzempliorių.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Ypač svarbu, kad investicinių vienetų savininkai būtų tinkamai informuoti apie siūlomą jungimą ir kad jų teisės būtų pakankamai apsaugotos. Nors tai aktualiausia po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams, po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkų interesai taip pat turėtų būti apsaugoti tada, kai siūlomas jungimas gali turėti esminės įtakos jų investicijoms.

(21) Ypač svarbu, kad investicinių vienetų savininkai būtų tinkamai informuoti apie siūlomą jungimą ir kad jų teisės būtų pakankamai apsaugotos. Nors tai aktualiausia po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams, po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkų interesai taip pat turėtų būti apsaugoti.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22a) Iki 2010 m .gruodžio 31 d., norėdama pasiūlyti teisiškai saistančią mokesčių neutralumo sistemą, Komisija turėtų pasiūlyti direktyvą dėl fondų jungimo apmokestinimo, kurioje būtų laikomasi neutralumo principo, išdėstyto 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvoje 90/434/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą1 bei 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas2. Iki tol iškilusias problemas reikėtų spręsti remiantis Komisijos komunikatu ir susitarimais tarp valstybių narių.

 

1 OL L 225, 1990 8 20, p. 1.

2 OL L 310, 2005 11 25, p. 1.

Pagrindimas

Tai, kad nėra apmokestinimo neutralumo nuostatų ES lygmeniu dėl bendrovių jungimosi, peržengiančių vienos valstybės ribas, yra didžiulė kliūtis, trukdanti pasiekti naujoje jungimųsi sistemoje numatytą ekonomikos lygį. Komisija savo 2006 m. Baltojoje knygoje įsipareigojo parengti komunikatą dėl fondų jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, tačiau jis dar nepaskelbtas. Būtina toliau dirbti šioje srityje, siekiant tikros bendros rinkos, taip pat reikia nustatyti aiškius terminus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32a) Priemonės, skirtos galimo su produktais, kurių kredito rizika perkeliama pakeičiant juos vertybiniais popieriais, susijusių interesų neatitikties klausimui spręsti, kaip numatyta Direktyvoje .../.../EB1, iš dalies keičiančioje Direktyvas 2008/49/EB ir 2006/49/EB, turi būti nuoseklios ir darnios visais finansinio sektoriaus reguliavimo aspektais; todėl ši direktyva turėtų būti iš dalies pakeista tinkamomis horizontaliosiomis priemonėmis, kai tik bus tinkamai įvertintas poveikis.

 

1 COM(2008)0602

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39) Siekiant palengvinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti vienodą investuotojų apsaugą visoje Bendrijoje, reikėtų leisti veikti finansuojančiųjų ir finansuojamųjų KIPVPS struktūroms tiek tuo atveju, kai finansuojamasis ir finansuojantysis KIPVPS įsteigti toje pačioje valstybėje narėje, tiek tuo atveju, kai jie įsteigti skirtingose valstybėse narėse. Siekiant sudaryti sąlygas investuotojams geriau suprasti finansuojančiųjų ir finansuojamųjų KIPVPS struktūras, o priežiūros institucijoms – lengviau jas prižiūrėti (visų pirma tarpvalstybines), finansuojantiesiems KIPVPS turėtų būti draudžiama investuoti į daugiau kaip vieną finansuojamąjį fondą. Siekiant užtikrinti vienodą investuotojų apsaugą visoje Bendrijoje, finansuojamasis fondas pats turėtų būti leidimą veikti turintis KIPVPS.

(39) Siekiant palengvinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti vienodą investuotojų apsaugą visoje Bendrijoje, reikėtų leisti veikti finansuojančiųjų ir finansuojamųjų KIPVPS struktūroms tiek tuo atveju, kai finansuojamasis ir finansuojantysis KIPVPS įsteigti toje pačioje valstybėje narėje, tiek tuo atveju, kai jie įsteigti skirtingose valstybėse narėse. Siekiant sudaryti sąlygas investuotojams geriau suprasti finansuojančiųjų ir finansuojamųjų KIPVPS struktūras, o priežiūros institucijoms – lengviau jas prižiūrėti (visų pirma tarpvalstybines), finansuojantiesiems KIPVPS turėtų būti draudžiama investuoti į daugiau kaip vieną finansuojamąjį fondą. Siekiant užtikrinti vienodą investuotojų apsaugą visoje Bendrijoje, finansuojamasis fondas pats turėtų būti leidimą veikti turintis KIPVPS. Siekiant vengti nereikalingos finansinės naštos reikėtų netaikyti nuostatų dėl tarpvalstybinės prekybos pranešimo tuo atveju, kai finansuojamasis KIPVPS nepritraukia kapitalo iš visuomenės kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis įsteigtas, o toje kitoje valstybėje narėje turi tik vieną arba daugiau finansuojančiųjų KIPVPS.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) Siekiant apsaugoti finansuojančiojo KIPVPS investuotojus, finansuojančiojo KIPVPS investicijas į finansuojamąjį KIPVPS turėtų iš anksto patvirtinti finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.

(40) Siekiant apsaugoti finansuojančiojo KIPVPS investuotojus, finansuojančiojo KIPVPS investicijas į finansuojamąjį KIPVPS turėtų iš anksto patvirtinti finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos. Patvirtinimo reikėtų reikalauti tik tuo atveju, kai finansuojančiojo KIPVPS pradinės investicijos į finansuojamąjį KIPVPS viršija investicijoms į kitą KIPVPS taikomą ribą. Siekiant palengvinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti vienodą investuotojų apsaugą visoje Bendrijoje, sąlygos, kurių reikia laikytis, ir dokumentai bei informacija, kurie turi būti pateikti, kad būtų patvirtintos finansuojančiojo KIPVPS investicijos į finansuojamąjį KIPVPS, turėtų būti išsamūs.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) Siekiant sudaryti sąlygas finansuojančiajam KIPVPS veikti kuo daugiau atsižvelgiant į savo investicinių vienetų savininkų interesus ir visų pirma suteikti jam galimybę iš finansuojamojo KIPVPS gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus savo įpareigojimams vykdyti, finansuojantysis ir finansuojamasis KIPVPS turėtų sudaryti saistantį ir vykdomą susitarimą. Panašiai depozitoriumo arba atitinkamai finansuojančiojo ir finansuojamojo KIPVPS auditorių keitimosi informacija susitarimu reikėtų užtikrinti, kad būtų keičiamasi informacija ir dokumentais, reikalingais finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumo arba auditoriaus pareigoms vykdyti.

(41) Siekiant sudaryti sąlygas finansuojančiajam KIPVPS veikti kuo daugiau atsižvelgiant į savo investicinių vienetų savininkų interesus ir visų pirma suteikti jam galimybę iš finansuojamojo KIPVPS gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus savo įpareigojimams vykdyti, finansuojantysis ir finansuojamasis KIPVPS turėtų sudaryti saistantį ir vykdomą susitarimą. Tačiau, jei juos abu valdo ta pati valdymo įmonė, turėtų pakakti, kad valdymo įmonė nustatytų vidaus veiklos taisykles. Depozitoriumo arba atitinkamai finansuojančiojo ir finansuojamojo KIPVPS auditorių keitimosi informacija susitarimu reikėtų užtikrinti, kad būtų keičiamasi informacija ir dokumentais, reikalingais finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumo arba auditoriaus pareigoms vykdyti. Šioje direktyvoje reikėtų užtikrinti, kad, laikydamiesi šių reikalavimų, depozitoriumai arba auditoriai nepažeistų jokio informacijos atskleidimo apribojimo ar duomenų apsaugos nuostatų.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42) Siekiant užtikrinti didelę finansuojančiojo KIPVPS investuotojų interesų apsaugą, prospektą, pagrindinę informaciją investuotojams, nurodytą 73 straipsnyje, ir visus rinkodaros pranešimus reikėtų pritaikyti prie finansuojančiųjų ir finansuojamųjų KIPVPS struktūrų ypatybių.

(42) Siekiant užtikrinti didelę finansuojančiojo KIPVPS investuotojų interesų apsaugą, prospektą, pagrindinę informaciją investuotojams, nurodytą 73 straipsnyje, ir visus rinkodaros pranešimus reikėtų pritaikyti prie finansuojančiųjų ir finansuojamųjų KIPVPS struktūrų ypatybių. Finansuojančiojo KIPVPS investicijos į finansuojamąjį KIPVPS neturėtų daryti įtakos finansuojančiojo KIPVPS gebėjimui investicinių vienetų savininkų prašymu atpirkti ar išpirkti savo investicinius vienetus arba veikti kuo daugiau atsižvelgiant į savo investicinių vienetų savininkų interesus.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) Pertvarkymo taisyklėmis turėtų būti sudarytos sąlygos veikiantiems KIPVPS būti pertvarkytiems į finansuojančiuosius KIPVPS. Kartu jomis turėtų būti pakankamai apsaugoti investicinių vienetų savininkai. Kadangi toks pertvarkymas yra esminis investicijų politikos pokytis, iš pertvarkomo finansuojančiojo KIPVPS reikėtų reikalauti savo investicinių vienetų savininkams suteikti pakankamai informacijos, kad jie galėtų nuspręsti, ar išlaikyti savo investiciją.

(44) Pertvarkymo taisyklėmis turėtų būti sudarytos sąlygos veikiantiems KIPVPS būti pertvarkytiems į finansuojančiuosius KIPVPS. Kartu jomis turėtų būti pakankamai apsaugoti investicinių vienetų savininkai. Kadangi toks pertvarkymas yra esminis investicijų politikos pokytis, iš pertvarkomo finansuojančiojo KIPVPS reikėtų reikalauti savo investicinių vienetų savininkams suteikti pakankamai informacijos, kad jie galėtų nuspręsti, ar išlaikyti savo investiciją. Kompetentingos institucijos neturėtų reikalauti, kad finansuojantysis KIPVPS pateiktų daugiau ar kitokios negu nurodyta informacijos.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46) Pagrindinė informacija investuotojams turėtų būti investuotojams pateikta prieš sudarant sutartį, kad jie galėtų lengviau priimti pagrįstus sprendimus dėl investicijų. Joje turi būti tik esminiai elementai, padedantys priimti šiuos sprendimus. Pagrindinės informacijos investuotojams pobūdis turėtų būti kuo labiau suderintas siekiant užtikrinti pakankamą investuotojų apsaugą ir palyginamumą. Pagrindinė informacija investuotojams turėtų būti trumpa. Tinkamiausias būdas užtikrinti mažmeniniams investuotojams reikalingą informacijos aiškumą ir paprastumą ir sudaryti sąlygas sėkmingai palyginti – informaciją nustatyta tvarka pateikti viename ribotos apimties dokumente.

(46) Pagrindinė informacija investuotojams turėtų būti nemokamai, iš anksto prieš pradedant KIPVPS platinimą investuotojams pateikta kaip specialus dokumentas, kad jie galėtų lengviau priimti pagrįstus sprendimus dėl investicijų. Joje turi būti tik esminiai elementai, padedantys priimti šiuos sprendimus. Pagrindinės informacijos investuotojams pobūdis turėtų būti iki galo suderintas siekiant užtikrinti pakankamą investuotojų apsaugą ir palyginamumą. Pagrindinė informacija investuotojams turėtų būti trumpa. Tinkamiausias būdas užtikrinti mažmeniniams investuotojams reikalingą informacijos aiškumą ir paprastumą ir sudaryti sąlygas sėkmingai palyginti visus duomenis, ypač su investiciniu sprendimu susijusias išlaidas ir rizikos pobūdį – informaciją nustatyta tvarka pateikti viename ribotos apimties dokumente.

Pagrindimas

Pagrindinė informacija investuotojams turėtų būti pateikta investuotojams nemokamai, kaip ir supaprastintų prospektų atveju.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47) Pagrindinę informaciją investuotojams turėtų parengti visi KIPVPS. Valdymo įmonės arba prireikus investicinės bendrovės pagrindinę informaciją investuotojams turėtų pateikti svarbiems subjektams atsižvelgdamos į naudojamą paskirstymo metodą (tiesioginis pardavimas arba pardavimas per tarpininkus). Tai, kaip pagrindinę informaciją investuotojams tarpininkai naudoja pardavimo metu, reikėtų reglamentuoti atitinkamais tokiems tarpininkams taikomais teisės aktais, pvz., Direktyva 2004/39/EB.

(47) Pagrindinę informaciją investuotojams turėtų parengti visi KIPVPS. Valdymo įmonės arba prireikus investicinės bendrovės pagrindinę informaciją investuotojams turėtų pateikti svarbiems subjektams atsižvelgdamos į naudojamą paskirstymo metodą (tiesioginis pardavimas arba pardavimas per tarpininkus). Klientams ir potencialiems klientams pagrindinę investuotojams skirtą informaciją turėtų teikti tarpininkai.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47a) KIPVPS, naudodamiesi teise parduoti savo investicinius vienetus kitose valstybėse narėse, turėtų imtis būtinų priemonių, užtikrinančių priimančioje valstybėje narėje galimybę atlikti mokėjimus investicinių vienetų savininkams, atpirkti ar išpirkti investicinius vienetus ir gauti informaciją, kurią KIPVPS privalo pateikti. Tačiau KIPVPS neturėtų būti įpareigoti pagal priimančios valstybės narės teisę toje valstybėje narėje turėti mokėjimų tarpininką, kad galėtų vykdyti savo pareigas.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49) Siekiant palengvinti tarpvalstybinę prekybą KIPVPS investiciniais vienetais, parengtos prekybos KIPVPS investiciniais vienetais tvarkos atitiktis KIPVPS priimančiojoje valstybėje narėje taikomiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir administracinėms procedūroms turėtų būti nuolat tikrinama po to, kai KIPVPS savo investiciniais vienetais pradeda prekiauti toje valstybėje narėje. Taip tikrinamas gali būti visų pirma įpareigojimas, kad rinkodaros pranešimai būtų pateikti sąžiningai, aiškiai ir neklaidinančiai.

(49) Siekiant palengvinti tarpvalstybinę prekybą KIPVPS investiciniais vienetais, parengtos prekybos KIPVPS investiciniais vienetais tvarkos atitiktis KIPVPS priimančiojoje valstybėje narėje taikomiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir administracinėms procedūroms turėtų būti tikrinama po to, kai KIPVPS patenka į tos valstybės narės rinką. Taip tikrinami gali būti prekybos tvarkos tinkamumas, ypač paskirstymo tvarkos tinkamumas, ir įpareigojimas, kad rinkodaros pranešimai būtų pateikti sąžiningai, aiškiai ir neklaidinančiai. Taikant šią direktyvą neturėtų būti užkertamas kelias priimančios valstybės narės kompetentingoms institucijoms laikantis nacionalinės teisės tikrinti rinkodaros pranešimus (neįskaitant pagrindinės informacijos investuotojams, prospekto ir metinių bei pusmetinių ataskaitų) prieš tai, kai jais gali naudotis KIPVPS, tačiau taikant šią kontrolę negali būti diskriminuojama ir trukdoma KIPVPS patekti į rinką.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50) Siekiant teisinio tikrumo, reikia užtikrinti, kad KIPVPS, kuris savo investicinius vienetus parduoda tarpvalstybiniu pagrindu, turėtų galimybę elektronine forma lengvai susipažinti su visa informacija apie įstatymus ir kitus teisės aktus, taikomus KIPVPS priimančiojoje valstybėje narėje ir susijusius su prekyba KIPVPS investiciniais vienetais.

(50) Siekiant didinti teisinį tikrumą, reikia užtikrinti, kad KIPVPS, kuris savo investicinius vienetus parduoda tarpvalstybiniu pagrindu, turėtų galimybę elektronine forma ir tarptautinių finansų sferoje įprasta kalba lengvai susipažinti su visa informacija apie įstatymus ir kitus teisės aktus, taikomus KIPVPS priimančiojoje valstybėje narėje ir konkrečiai susijusius su prekybos KIPVPS investiciniais vienetais tvarka.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51) Siekiant palengvinti tarpvalstybinę prekybą KIPVPS investiciniais vienetais, iš KIPVPS turėtų būti reikalaujama į KIPVPS priimančiosios valstybės narės valstybinę kalbą arba vieną iš valstybinių kalbų arba tos valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintą kalbą išversti tik pagrindinę informaciją investuotojams. Pagrindinėje informacijoje investuotojams turėtų būti nurodyta, kuria kalba (-omis) pateikiami kiti privalomai atskleidžiami dokumentai ir papildoma informacija.

(51) Siekiant palengvinti KIPVPS patekimą į valstybių narių rinkas, iš KIPVPS turėtų būti reikalaujama į KIPVPS priimančiosios valstybės narės valstybinę kalbą arba vieną iš valstybinių kalbų arba tos valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintą kalbą išversti tik pagrindinę informaciją investuotojams. Pagrindinėje informacijoje investuotojams turėtų būti nurodyta, kuria kalba (-omis) pateikiami kiti privalomai atskleidžiami dokumentai ir papildoma informacija.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51a) Jei prašoma išversti tekstą, turėtų pakakti paprasto vertimo. Neturėtų būti reikalaujama pateikti patvirtintą vertimą.

Pagrindimas

Vertimai neturėtų būti patvirtinti.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(51b) Valstybės narės turėtų reikalauti iš kompetentingų institucijų paskelbti pranešimų mokesčių dydį.

Pagrindimas

Pranešimų mokesčiai valstybėse narėse skiriasi. Reikalinga užtikrinti, kad jų dydis būtų nurodomas visuomenei ir kad jie atitiktų patirtas išlaidas bei nebūtų pernelyg dideli.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52) Siekiant, kad direktyva būtų vienodai taikoma visose valstybėse narėse, būtina stiprinti kompetentingų institucijų įgaliojimų konvergenciją. Priežiūros veiksmingumą turėtų garantuoti bendri mažiausi įgaliojimai, atitinkantys įgaliojimus, kompetentingoms institucijoms suteiktus kitais Bendrijos finansinių paslaugų teisės aktais.

(52) Siekiant, kad direktyva būtų vienodai taikoma visose valstybėse narėse, būtina stiprinti kompetentingų institucijų įgaliojimų konvergenciją. Priežiūros veiksmingumą turėtų garantuoti bendri mažiausi įgaliojimai, atitinkantys įgaliojimus, kompetentingoms institucijoms suteiktus kitais Bendrijos finansinių paslaugų teisės aktais. Be to, valstybės narės turėtų numatyti taisykles dėl nuobaudų, įskaitant baudžiamąsias, civilines ir administracines nuobaudas, bei administracines priemones, taikytinas šios direktyvos pažeidimo atveju, ir turėtų imtis priemonių, kurios būtinos siekiant jų įgyvendinimo.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(53a) Valstybės narės, siekdamos sudaryti geresnes sąlygas bendradarbiauti nacionalinėms institucijoms ir kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms, įskaitant šių institucijų bendradarbiavimą dvišalių arba daugiašalių susitarimų pagrindu, turėtų imtis visų reikalingų administracinių ir organizacinių priemonių, kad minėtosios institucijos galėtų atlikti savo įsipareigojimas pagal šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53b) Atitinkamoms kompetentingoms institucijoms turėtų būti nustatomos aiškios kompetencijos ribos tarpvalstybinių paslaugų teikimo klausimais. Turėtų būti aiškiai apibrėžta Kompetentingų institucijų atsakomybė ir įsipareigojimai, kad nebūtų spragų ar dubliavimo. Ši atsakomybė ir įsipareigojimai turi atitikti galiojančius teisės aktus.

Pagrindimas

Naujos XII dalyje apibrėžtos priežiūros nuostatos jau apima daugelį aspektų, būtinų adekvačiam bendradarbiavimui, kai vertybinių popierių portfelio valdymu užsiima nuošaliai įsikūrusi valdymo įmonė. Žinomos neišspręstos problemos, kurias CESR stengiasi išspręsti, turi būti detaliai išnagrinėtos, užtikrinant, kad nebūtų spragų ar niekam nepriskirtų įsipareigojimų bei kad vėliau nebūtų dubliuojamos kontrolės funkcijos.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55) Pagal buveinės valstybės narės priežiūros principą kompetentingos institucijos negali išduoti leidimo arba turi panaikinti leidimą, jeigu tokie veiksniai, kaip veiklos programų turinys, paskirstymas geografiniu principu arba faktinė veikla  , aiškiai rodo, kad 1  KIPVPS  arba įmonė, dalyvaujanti jo verslo veikloje, pasirinko vienos valstybės narės teisinę sistemą, kad nereikėtų laikytis griežtesnių standartų, galiojančių kitoje valstybėje narėje, kurioje ji atlieka arba ketina atlikti didžiąją savo veiklos dalį. 1  KIPVPS  arba įmonė, dalyvaujanti jo verslo veikloje , kuri yra juridinis asmuo, privalo gauti leidimą veiklai toje valstybėje narėje, kurioje yra jos registruota buveinė. 1  KIPVPS  arba įmonės, dalyvaujančios jo verslo veikloje , kuri nėra juridinis asmuo, pagrindinė buveinė privalo būti toje valstybėje narėje, kurioje jai išduotas leidimas veiklai. Be to, valstybės narės privalo reikalauti, kad 1  KIPVPS pagrindinė buveinė  arba įmonės, dalyvaujančios jo verslo veikloje, pagrindinė buveinė visada būtų įsteigta buveinės valstybėje narėje ir kad ji iš tikrųjų ten veiktų.

(55) Pagal buveinės valstybės narės priežiūros principą kompetentingos institucijos turėtų atšaukti arba atsisakyti išduoti leidimą, jeigu tokie veiksniai, kaip veiklos programų turinys, paskirstymas geografiniu principu arba faktinė veikla , aiškiai rodo, kad KIPVPS arba įmonė, dalyvaujanti jo verslo veikloje, pasirinko vienos valstybės narės teisinę sistemą, kad nereikėtų laikytis griežtesnių standartų, galiojančių kitoje valstybėje narėje, kurioje ji atlieka arba ketina atlikti didžiąją savo veiklos dalį.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

64 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(64a) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1.

 

1 OL L 184.1999 7 17, p. 23.

Pagrindimas

Terminai turi atitikti Direktyvos 2004/39/EB terminologiją.

Tolesnis derinimas palengvins valdymo įmonės paso įvedimą.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(65) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti šiai direktyvai įgyvendinti būtinas priemones. Kiek tai susiję su KIPVPS jungimu, šios priemonės skirtos išsamiam informacijos investicinių vienetų savininkams turiniui ir teikimo būdui nurodyti. Kiek tai susiję su finansuojančiųjų ir finansuojamųjų KIPVPS struktūromis, šios priemonės skirtos šiems klausimams patikslinti: informacija, kurią reikia įtraukti į finansuojamojo ir finansuojančiojo KIPVPS, jų depozitoriumų ir auditorių susitarimą, priemonių, tinkamų išvengti vėlyvos prekybos rizikos, apibrėžtis, finansuojamojo KIPVPS jungimo poveikis finansuojančiojo KIPVPS leidimui veikti, pažeidimų finansuojamajame KIPVPS, apie kuriuos reikia pranešti finansuojančiajam KIPVPS, rūšis, informacijos, kurią reikia pateikti investicinių vienetų savininkams, kai KIPVPS pertvarkomas į finansuojantįjį KIPVPS, būdas ir forma, finansuojančiojo finansuojamajam KIPVPS perleidžiamo turto vertinimo ir audito tvarka ir finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumo vaidmuo šiame procese. Kiek tai susiję su informacijos atskleidimo nuostatomis, šios priemonės skirtos šiems klausimams patikslinti: specifinės sąlygos, kurias reikia atitikti, kai prospektas teikiamas patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, ir interneto svetainėje, kuri nėra patvarioji laikmena, išsamus pagrindinės informacijos investuotojams turinys, forma ir pateikimas atsižvelgiant į skirtingą to KIPVPS pobūdį arba komponentus ir pagrindinės informacijos investuotojams pateikimo patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, ir interneto svetainėje, kuri nėra patvarioji laikmena, specifinės sąlygos. Kiek tai susiję su pranešimų teikimu, šios priemonės šiems klausimams skirtos patikslinti: priimančiosios valstybės narės valdžios institucijų skelbiamos informacijos apie taikomas vietos taisykles forma ir apimtis, pranešimų teikimo tvarkos taikymas prekybai KIPVPS padalinių investiciniais vienetais ir naujų klasių akcijomis ir techninė informacija apie galimybę priimančiosios valstybės narės valdžios institucijoms susipažinti su atnaujintais fondų dokumentais, kuriuos saugo buveinės valstybės narės valdžios institucijos. Šios priemonės taip pat skirtos apibrėžtims patikslinti ir vartojamiems terminams bei pagrindų apibrėžtims suderinti pagal vėlesnius teisės aktus dėl KIPVPS ir dėl su tuo susijusių klausimų. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Įgaliojimams, nepatenkantiems į pirmiau nurodytą kategoriją, turėtų būti taikoma to paties sprendimo 5 straipsnyje nustatyta reguliavimo procedūra. Šios priemonės skirtos šiems klausimams patikslinti: standartinio pranešimo forma ir turinys, standartinis pažymos modelis bei keitimosi informacija procedūra ir elektroninių ryšių naudojimas pranešimo proceso metu. Jos taip pat skirtos patikrų vietoje, tyrimų ir kompetentingų institucijų keitimosi informacija tvarkai patikslinti.

(65) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti šiai direktyvai įgyvendinti būtinas priemones. Turint mintyje valdymo įmones, šios priemonės skirtos organizacinių reikalavimų, rizikos valdymo, interesų konfliktų ir verslo tvarkymo detalėms patikslinti. Turint mintyje depozitoriumus, šios priemonės skirtos depozitoriumų pareigoms, nurodytoms šioje direktyvoje aptariant valdymo įmonės pasą, ir depozitoriumo bei valdymo įmonės susitarimo detalėms patikslinti; šios priemonės turėtų padėti valdymo įmonėms ir depozitoriumams vienodai vykdyti šioje direktyvoje nustatytus įpareigojimus. Vis dėlto šių priemonių priėmimas neturėtų būti išankstinė sąlyga tam, kad valdymo įmonės, gavusios tam tikrų paslaugų teikimo leidimus buveinės valstybėse narėse, galėtų, įsteigusios filialus, naudotis teise teikti šias paslaugas visoje Bendrijoje arba galėtų vadovautis paslaugų, įskaitant KIPVPS valdymą kitoje valstybėje narėje, teikimo laisvės teise.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

65 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(65a) Turint mintyje KIPVPS jungimą, šios priemonės skirtos investicinių vienetų savininkams teikiamos informacijos turiniui ir teikimo būdui išsamiai nurodyti. Turint mintyje finansuojančiųjų ir finansuojamųjų KIPVPS struktūras, šios priemonės skirtos šiems klausimams patikslinti: informacija, kurią reikia įtraukti į finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS, jų depozitoriumų ir auditorių susitarimą, priemonių, tinkamų išvengti vėlyvos prekybos rizikos, apibrėžtis, finansuojamojo KIPVPS jungimo poveikis finansuojančiojo KIPVPS leidimui veikti, pažeidimų finansuojamajame KIPVPS, apie kuriuos reikia pranešti finansuojančiajam KIPVPS, rūšis, informacijos, kurią reikia pateikti investicinių vienetų savininkams, kai KIPVPS pertvarkomas į finansuojantįjį KIPVPS, būdas ir forma, finansuojančiojo KIPVPS finansuojamajam KIPVPS perleidžiamo turto vertinimo ir audito tvarka ir finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumo vaidmuo šiame procese. Turint mintyje informacijos atskleidimo nuostatas, šios priemonės skirtos šiems klausimams patikslinti: specifinės sąlygos, kurių turi būti laikomasi, kai prospektas pateikiamas patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, ir interneto svetainėje, kuri nėra patvarioji laikmena, išsamus pagrindinės informacijos investuotojams turinys, forma ir pateikimas atsižvelgiant į skirtingą atitinkamo KIPVPS pobūdį arba komponentus, taip pat pagrindinės informacijos investuotojams pateikimo patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, ir interneto svetainėje, kuri nėra patvarioji laikmena, specialios sąlygos. Turint mintyje pranešimų teikimą, šios priemonės skirtos šiems klausimams patikslinti: priimančiosios valstybės narės valdžios institucijų skelbiamos informacijos apie taikomas vietos taisykles apimtis ir techninė informacija apie galimybę priimančiosios valstybės narės valdžios institucijoms susipažinti su atnaujintais fondų dokumentais, kuriuos saugo buveinės valstybės narės valdžios institucijos. Be to, šios priemonės skirtos apibrėžtims patikslinti ir vartojamiems terminams bei pagrindų apibrėžtims suderinti atsižvelgiant į vėlesnius teisės aktus dėl KIPVPS, ir susijusiems klausimams spręsti.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

65 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(65b) Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB1 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Įgaliojimams, nepatenkantiems į pirmiau nurodytą kategoriją, turėtų būti taikoma to paties sprendimo 5 straipsnyje nustatyta reguliavimo procedūra. Šios priemonės skirtos šiems klausimams patikslinti: standartinio pranešimo forma ir turinys, standartinis pažymos modelis bei keitimosi informacija procedūra ir elektroninių ryšių naudojimas vykstant pranešimo procesui. Jos taip pat skirtos patikrų vietoje, tyrimų ir kompetentingų institucijų keitimosi informacija tvarkai patikslinti.

 

1OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje KIPVPS laikomas įsteigtu valstybėje narėje, kurioje investicinė bendrovė ar bendrojo investicinio fondo  valdymo įmonė turi savo registruotą buveinę. Valstybės narės reikalauja, kad pagrindinė buveinė būtų įsteigta toje pačioje valstybėje narėje kaip ir registruota buveinė.

Šioje direktyvoje KIPVPS laikomas įsteigtu buveinės valstybėje narėje.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Joks subjektas negali vykdyti KIPVPS veiklos, jeigu jis nėra gavęs valstybės narės, kurioje jis įsteigtas, kompetentingų institucijų leidimo.

1. Joks subjektas negali vykdyti KIPVPS veiklos, jeigu jis nėra gavęs buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų leidimo.

Pagrindimas

Tikra bendroji rinka reiškia, kad pagrindinės valdymo paslaugos gali būti teikiamos visoje Europos Sąjungoje. Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje patvirtinta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Neturi būti leidžiama nei valdymo įmonės diskriminacija tautiniu pagrindu, nei protekcionistinis delsimas suteikti leidimus.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bendrasis investicinis fondas  gauna leidimą veikti tik tuomet, jeigu kompetentingos institucijos pritaria valdymo įmonei, fondo taisyklėms ir pasirinktam depozitoriumui. Investicinė bendrovė gauna leidimą veikti tik tuomet, jeigu kompetentingos institucijos pritaria ir jos steigimo dokumentams, ir pasirinktam depozitoriumui.

2. Bendrasis investicinis fondas gauna leidimą veikti tik tuomet, jeigu jo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pritaria tam, kad KIPVPS valdyti pasirinkta tam tikra valdymo įmonė, fondo taisyklėms ir pasirinktam depozitoriumui. Investicinė bendrovė gauna leidimą veikti tik tuomet, jeigu jos buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pritaria ir jos steigimo dokumentams, ir pasirinktam depozitoriumui, ir tam tikrais atvejais tam, kad KIPVPS valdyti pasirinkta tam tikra valdymo įmonė.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Nepažeidžiant 2 dalies nuostatų, jei KIPVPS nėra įsteigtas valdymo įmonės buveinės valstybėje narėje, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos tvirtina KIPVPS valdymo įmonės pasirinkimą pagal 5a straipsnį. Tai, kad KIPVPS turi būti valdoma valdymo įmonės, kurios registruota buveinė yra KIPVPS buveinės valstybėje narėje ar kad valdymo įmonė vykdo arba paveda vykdyti veiklą KIPVPS buveinės valstybėje narėje, neturi būti sąlyga suteikti leidimą.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos negali išduoti leidimo KIPVPS, jeigu valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nesilaiko atitinkamai III ir V  skyriuose  nustatytų reikalavimų.

3. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos negali išduoti leidimo KIPVPS, jei:

 

a) tokios institucijos nustato, kad investicinė bendrovė nesilaiko V skyriuje nustatytų reikalavimų; arba

 

b) valdymo įmonei neišduotas leidimas būti KIPVPS valdymo įmone jos buveinės valstybėje narėje.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant 26 straipsnio nuostatų valdymo įmonė arba, prireikus, investicinė bendrovė turi būti per du mėnesius informuota apie visų dokumentų pateikimą ir apie tai, ar pasirinkimas buvo patvirtintas, ar nebuvo.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, kompetentingos institucijos negali išduoti leidimo KIPVPS, jeigu depozitoriumų direktoriai nėra pakankamai geros reputacijos arba neturi pakankamai patirties valdyti atitinkamų rūšių KIPVPS. Šiuo tikslu kompetentingoms institucijoms nedelsiant pateikiamos  depozitoriumo direktorių ir visų jų pareigas perimančių asmenų pavardės.

Be to, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos negali išduoti leidimo KIPVPS, jeigu depozitoriumų direktoriai nėra pakankamai geros reputacijos arba neturi pakankamai patirties valdyti atitinkamų rūšių KIPVPS. Šiuo tikslu kompetentingoms institucijoms nedelsiant pateikiamos  depozitoriumo direktorių ir visų jų pareigas perimančių asmenų pavardės.

Pagrindimas

Tikra bendroji rinka reiškia, kad fondo valdymo paslaugos gali būti teikiamos visoje Europos Sąjungoje. Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje numatyta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Neturi būti leidžiama nei valdymo įmonės diskriminacija tautiniu pagrindu, nei protekcionistinis delsimas suteikti leidimus.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu KIPVPS teisinėmis priemonėmis ( pvz.,  atitinkamomis nuostatomis fondo taisyklėse ar steigimo dokumentuose) neleidžiama prekiauti savo investiciniais vienetais buveinės valstybėje narėje.

4. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu KIPVPS teisinėmis priemonėmis ( pvz.,  atitinkamomis nuostatomis fondo taisyklėse ar steigimo dokumentuose) neleidžiama prekiauti savo investiciniais vienetais buveinės valstybėje narėje.

Pagrindimas

Tikra bendroji rinka reiškia, kad fondo valdymo paslaugos gali būti teikiamos visoje Europos Sąjungoje. Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje numatyta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Neturi būti leidžiama nei valdymo įmonės diskriminacija tautiniu pagrindu, nei protekcionistinis delsimas suteikti leidimus.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Be kompetentingų institucijų pritarimo negali būti pakeisti nei valdymo įmonė, nei depozitoriumas, taip pat negali būti pakeistos fondo taisyklės ar investicinės bendrovės steigimo dokumentai.

5. Be KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pritarimo negali būti pakeisti nei valdymo įmonė, nei depozitoriumas, taip pat negali būti pakeistos fondo taisyklės ar investicinės bendrovės steigimo dokumentai.

Pagrindimas

Tikra bendroji rinka reiškia, kad fondo valdymo paslaugos gali būti teikiamos visoje Europos Sąjungoje. Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje numatyta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Neturi būti leidžiama nei valdymo įmonės diskriminacija tautiniu pagrindu, nei protekcionistinis delsimas suteikti leidimus.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad visa informacija apie įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriuos taikant įgyvendinama ši direktyva, kuri susijusi su KIPVPS nustatymu ir veikimu, būtų lengvai prieinama nuotoliniu arba elektroniniu būdu. Valstybės narės užtikrina, kad ta informacija būtų prieinama bent tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kad ji būtų pateikta aiškiai, nedviprasmiškai ir būtų nuolat atnaujinama.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 a straipsnis

1. Valdymo įmonė, kuri ketina valdyti kitoje valstybėje narėje įsteigtą KIPVPS, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia šiuos dokumentus:

 

a) rašytinį susitarimą su depozitoriumu, nurodytą 20 ir 30 straipsniuose;

 

b) informaciją apie delegacijų susitarimus, susijusius su investicijų valdymu ir administravimu, kaip nurodyta II priede;

 

c) rizikos valdymo proceso, patvirtinto atsižvelgiant į konkrečią rūšį KIPVPS, dėl kurio pateikta paraiška, ataskaitą;

 

Jei valdymo įmonė jau valdo tos pačios rūšies KIPVPS jos buveinės valstybėje narėje, pakanka nuorodos į jau pateiktus dokumentus.

 

2. Remdamosi 16 ir 17 straipsniuose nurodyta pažyma KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos gali prašyti valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pateikti paaiškinimus ir informaciją, susijusią su 1 dalyje nurodytais dokumentais, ir apie tai, ar fondo, kuriam prašoma leidimo, rūšis patenka į valdymo įmonės leidimo taikymo sritį. Prireikus valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pateikia savo nuomonę per 10 darbo dienų po pradinio prašymo pateikimo.

 

3. KIPVPS buveinės  valstybės narės kompetentingos institucijos gali atmesti pasirinktą valdymo įmonę tik jei:

 

a) valdymo įmonė neatitinka taisyklių, kurios priklauso jų kompetencijos sričiai pagal 17a straipsnį,

 

b) valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos neišdavė leidimo valdymo įmonei valdyti tą KIPVPS rūšį, kuriai prašoma išduoti leidimą, arba

 

c) valdymo įmonė nepateikė 1 dalyje nurodytų dokumentų.

 

Prieš atmesdamos pasirinkimą KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų pasikonsultuoti su valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

 

4. Valdymo įmonė praneša KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai apie visus vėlesnius svarbius 1 dalyje nurodytų dokumentų pakeitimus.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Imtis valdymo įmonės veiklos leidžiama tik iš anksto gavus KIPVPS  buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą oficialų leidimą. Leidimas, išduotas valdymo įmonei pagal šią direktyvą, galioja visose valstybėse narėse.

1. Imtis valdymo įmonės veiklos leidžiama tik iš anksto gavus valdymo įmonės  buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą oficialų leidimą. Leidimas, išduotas valdymo įmonei pagal šią direktyvą, galioja visose valstybėse narėse.

Pagrindimas

Tikra bendroji rinka reiškia, kad fondo valdymo paslaugos gali būti teikiamos visoje Europos Sąjungoje. Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje numatyta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos atsakingos už bendrovės patvirtinimą. Tai atititinka Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 20 pastraipą.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valdymo įmonės  buveinės valstybė narė nustato riziką ribojančias taisykles, kurių visada turi laikytis valdymo įmonės, kurioms pagal šią direktyvą išduoti leidimai verstis KIPVPS valdymo veikla.

1. Kiekviena valdymo įmonės  buveinės valstybė narė nustato riziką ribojančias taisykles, kurių visada turi laikytis valdymo įmonės, kurioms toje valstybėje narėje išduoti leidimai verstis KIPVPS, kuriam leidimas išduotas pagal šią direktyvą, valdymo veikla.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) turėtų tokią struktūrą ir organizacinius principus, kurie, atsiradus interesų prieštaravimams tarp įmonės ir jos klientų, tarp kelių jos klientų, tarp kliento ir KIPVPS ar tarp dviejų KIPVPS, sumažintų KIPVPS ar klientų interesų pažeidimo riziką. Nepaisant to, jeigu įsteigiamas filialas, organizacinės priemonės negali prieštarauti veiklos taisyklėms, nustatytoms KIPVPS  priimančiojoje valstybėje narėje tam, kad nekiltų interesų prieštaravimų.

b) turėtų tokią struktūrą ir organizacinius principus, kurie, atsiradus interesų prieštaravimams tarp įmonės ir jos klientų, tarp kelių jos klientų, tarp kliento ir KIPVPS ir tarp dviejų KIPVPS, sumažintų KIPVPS ar klientų interesų pažeidimo riziką.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valdymo įmonės arba prireikus investicinės bendrovės nustato tinkamas procedūras ir tvarką, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai sprendžiami investuotojų skundai ir kad investuotojai be apribojimų galėtų naudotis savo teisėmis, jei valdymo įmonei leidimas išduotas kitoje valstybėje narėje nei KIPVPS buveinės valstybė narė. Investuotojams turėtų būti sudaryta galimybė teikti skundus vietos kalba.

 

Jos taip pat nustato atitinkamas procedūras ir tvarką, kad visuomenės arba KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų prašymu galima būtų pateikti informaciją.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Komisija turi priimti įgyvendinimo priemones, kuriose nustatoma 1 dalies a punkte nurodytos procedūros ir tvarka bei struktūra ir organizaciniai principai, kurie padėtų sušvelninti 1 dalies b punkte nurodytus interesų prieštaravimus.

 

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu valstybės narės leidžia valdymo įmonėms, siekiančioms efektyviau vadovauti įmonių verslui, deleguoti trečiosioms šalims savo pačių vardu atlikti vieną ar daugiau tų įmonių funkcijų, turi būti laikomasi visų  šių išankstinių sąlygų:

1. Jeigu valdymo įmonės buveinės valstybė narė leidžia valdymo įmonėms, siekiančioms efektyviau vadovauti įmonių verslui, deleguoti trečiosioms šalims savo pačių vardu atlikti vieną ar daugiau tų įmonių funkcijų, turi būti laikomasi visų  šių išankstinių sąlygų:

Pagrindimas

Tikra bendroji rinka reiškia, kad fondo valdymo paslaugos gali būti teikiamos visoje Europos Sąjungoje. Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje numatyta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) apie tai tinkamai turi būti pranešta kompetentingai institucijai;

a) apie tai valdymo įmonė turi tinkamai pranešti valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos perduoda informaciją KIPVPS buveinės valstybės narės komtetentingoms institucijoms.

Pagrindimas

Tikra bendroji rinka reiškia, kad fondo valdymo paslaugos gali būti teikiamos visoje Europos Sąjungoje. Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje numatyta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) KIPVPS prospektuose turi būti pateiktas funkcijų, kurias valdymo įmonei leidžiama deleguoti, sąrašas.

i) KIPVPS prospektuose turi būti pateiktas funkcijų, kurias valdymo įmonės buveinės valstybė narė leido deleguoti valdymo įmonei, sąrašas.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Komisija priima įgyvendinimo priemones siekdama užtikrinti, kad valdymo įmonė atliktų 1 dalyje nustatytas pareigas, visų pirma:

 

a) nustatytų veiksmus, kurių, kaip galima tikėtis, valdymo įmonėms gali tekti imtis siekiant nustatyti interesų konfliktus, jų išvengti ir valdyti, ir (arba) juos atskleisti, taip pat nustatyti tinkamus interesų konfliktų, kurie galėtų pakenkti KIPVPS  interesams, tipo nustatymo kriterijus;

 

b) nustatytų tinkamus garbingos ir sąžiningos veiklos, vykdomos profesionaliai, apdairiai ir stropiai paisant KIPVPS interesų, kriterijus;

 

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei tokia valdymo įmonė pasiūlo rinkai KIPVPS investicinius vienetus, kuriuos kitoje valstybėje narėje ji valdo pati ar per trečiąją šalį, tačiau nesiūlo atlikti jokios kitos veiklos ar teikti paslaugų, tokia prekyba turi vykti tik pagal XI skyriuje nurodytą tvarką.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Atsižvelgiant į šiame straipsnyje nustatytas sąlygas, KIPVPS gali paskirti valdymo įmonę arba gali perduoti valdymą valdymo įmonei, gavusiai veiklos leidimą kitoje valstybėje narėje pagal šios direktyvos reikalavimus, jei ši valdymo įmonė atitinka:

 

a) 16 arba 17 straipsnio nuostatas;

 

b) 17a ir 5a straipsnių nuostatas;

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Be to, kad būtina atitikti 6 ir 7  straipsniuose nustatytas sąlygas, visos valdymo įmonės, norinčios įsteigti savo filialą kitos valstybės narės teritorijoje, apie tai praneša savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

1. Be to, kad būtina atitikti 6 ir 7  straipsniuose nustatytas sąlygas, visos valdymo įmonės, norinčios įsteigti savo filialą kitos valstybės narės teritorijoje tam, kad galėtų vykdyti veiklą, kurią vykdyti joms suteiktas leidimas, apie tai praneša savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai valdymo įmonė nori teikti kolektyvinio investicijų portfelio valdymo, kaip nurodyta II priede, paslaugas, kompetentingos valdymo įmonės buveinės valstybės narės valdžios institucijos kartu su dokumentais prideda patvirtinimą, kad valdymo įmonei leidžiama vykdyti šią veiklą atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas, valdymo įmonės įgaliojimų aprašą ir bet kokių tipų KIPVPS, kuriuos valdymo įmonei leidžiama valdyti, apribojimų detales.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Paslaugos, kurias teikia valdymo įmonės filialas, atitinka taisykles, kurias pagal 14 straipsnį nustatė valdymo įmonės priimančioji valstybė narė.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3b. Valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos yra atsakingos už 3a dalyje nurodytų taisyklių laikymosi priežiūrą.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Iki valdymo įmonės filialo veiklos pradžios valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, gavusios šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, per du mėnesius pasirengia valdymo įmonės priežiūrai ir, jeigu būtina, nurodo sąlygas, įskaitant valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje veikiančias 86 ir 87  straipsniuose numatytas taisykles ir veiklos taisykles, kurių reikia laikytis teikiant 6 straipsnio 3 dalies a punkte  nurodytą investicijų portfelio valdymo paslaugą, taip pat konsultavimo investicijų klausimais ir saugojimo paslaugas, kuriomis vadovaujantis tokia veikla vykdoma valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje bendram labui.

4. Iki valdymo įmonės filialo veiklos pradžios valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, gavusios šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, per du mėnesius pasirengia vykdyti valdymo įmonės atitikties taisyklėms, kurių jos įpareigotos laikytis, priežiūrą.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atnaujina patvirtinime, kuris minimas 3 dalyje, pateikiamą informaciją ir informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingas valdžios institucijas apie bet kokius valdymo įmonės įgaliojimų apimties aprašo ar KIPVPS tipų, kuriuos valdymo įmonei leidžiama valdyti, apribojimų detalių pasikeitimus.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visos valdymo įmonės, norinčios pirmą kartą imtis veiklos kitos valstybės narės teritorijoje vadovaudamosi paslaugų teikimo laisve, valdymo įmonės  buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia tokią informaciją:

1. Visos valdymo įmonės, norinčios pirmą kartą imtis veiklos, kurią vykdyti joms suteiktas leidimas, kitos valstybės narės teritorijoje vadovaudamosi paslaugų teikimo laisve, valdymo įmonės  buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia tokią informaciją:

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tada, nepaisydama 88  straipsnio nuostatų, valdymo įmonė gali pradėti savo veiklą valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje.

Tada, nepaisydama XI skyriaus nuostatų, valdymo įmonė gali pradėti savo veiklą valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai valdymo įmonė nori teikti kolektyvinio investicijų portfelio valdymo, kaip nurodyta II priede, paslaugas, valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos kartu su dokumentais pateikia patvirtinimą, kad valdymo įmonei leidžiama vykdyti šią veiklą atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas, valdymo įmonės įgaliojimų apimties aprašą ir bet kokių KIPVPS tipų, kuriuos valdymo įmonei leidžiama valdyti, apribojimų detales.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Tam tikrais atvejais valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, gavusios šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, nurodo valdymo įmonei sąlygas, įskaitant veiklos taisykles, kurių reikia laikytis teikiant 6 straipsnio 3 dalies a punkte  nurodytas investicijų portfelių valdymo paslaugas, taip pat konsultavimo investicijų klausimais ir saugojimo paslaugas, kuriomis valdymo įmonė turi vadovautis valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje bendram labui.

3. Vadovaujantis 14 straipsniu, valdymo įmonės teikiamos paslaugos pagal laisvės teikti paslaugas principą atitinka valdymo įmonės buveinės valstybės narės nustatytas taisykles.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei informacijos, kuri pateikiama pagal 1 dalies b punktą, turinys pasikeičia, valdymo įmonė valdymo įmonės  buveinės valstybės narės ir valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės kompetentingoms  institucijoms raštu praneša apie šiuos pakeitimus iki tol, kol jie padaromi, kad prireikus valdymo įmonės  priimančiosios šalies kompetentingos institucijos galėtų informuoti valdymo įmonę apie bet kokius pagal 3 dalies reikalavimus pateiktos informacijos pakeitimus ar papildymus.

4. Jei informacijos, kuri pateikiama pagal 1 dalies b punktą, turinys pasikeičia, valdymo įmonė valdymo įmonės  buveinės valstybės narės ir valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės kompetentingoms  institucijoms raštu praneša apie šiuos pakeitimus iki tol, kol jie padaromi. Valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atnaujina patvirtinime, kuris minimas 2 dalyje, pateikiamą informaciją ir informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas apie bet kokius valdymo įmonės įgaliojimų apimties aprašo ar KIPVPS tipų, kuriuos valdymo įmonė įgaliota valdyti, apribojimų detalių pasikeitimus.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu valdymo įmonė įgalioja trečiąją šalį prekiauti investiciniais vienetais valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje, valdymo įmonei taip pat taikoma 1–4 dalyse  nustatyta pranešimų teikimo tvarka.

Išbraukta.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

1. Valdymo įmonė, teikianti tarptautines kolektyvinio investicijų portfelio valdymo paslaugas vadovaudamasi paslaugų teikimo laisve arba steigdama filialą, laikosi valdymo įmonės buveinės valstybės narės taisyklių, susijusių su valdymo įmonės veikla, įskaitant delegavimo tvarką, rizikos valdymo procedūras, riziką ribojančias taisykles ir priežiūrą, 12 straipsnyje nurodytas procedūras ir valdymo įmonės atskaitomybės reikalavimus. Šios taisyklės neturi būti griežtesnės negu taisyklės, taikomos valdymo įmonėms, vykdančioms veiklą tik savo buveinės valstybėje narėje.

 

2. Valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turi būti atsakingos už 1 dalyje nurodytų taisyklių laikymosi priežiūrą.

 

3. Valdymo įmonė, teikianti tarptautines kolektyvinio investicijų portfelio valdymo paslaugas vadovaudamasi paslaugų teikimo laisve arba steigdama filialą, laikosi KIPVPS buveinės valstybės narės taisyklių, susijusių su KIPVPS įkūrimu ir veikla, t. y. taisyklių, taikomų:

 

a) KIPVPS steigimui ir leidimo išdavimui;

 

b) investicinių vienetų arba akcijų išleidimui ir išpirkimui;

 

c) naudojimuisi investicinių vienetų savininkų balsavimo teisėmis;

 

d) investicinei politikai ir investicijoms taikomiems apribojimams, įskaitant bendros pozicijos ir skolinto kapitalo apskaičiavimą;

 

e) skolinimosi apribojimams, skolinimui ir prekybai dar nedisponuojamomis priemonėmis;

 

f) turto įvertinimui ir KIPVPS apskaitai;

 

g) išleidimo kainos ir (arba) išpirkimo kainos apskaičiavimui;

 

h) pajamų paskirstymui arba reinvestavimui;

 

i) KIPVPS informacijos atskleidimui ir atskaitomybės reikalavimams, įskaitant prospektą, pagrindinę informaciją investuotojams ir periodines ataskaitas;

 

j) prekybai investiciniais vienetais ir jų paskirstymui;

 

k) santykiui su investicinių vienetų savininkais;

 

l) KIPVPS jungimui ir pertvarkymui;

 

m) KIPVPS veiklos užbaigimui ir likvidavimui;

 

n) investicinių vienetų registro turiniui ir formai.

 

4. Valdymo įmonė laikosi įsipareigojimų, nustatytų fondo taisyklėse ar steigimo dokumentuose, ar įsipareigojimų, nustatytų prospekte, kuris, kaip nurodyta 1 ir 3 straipsniuose, atitinka galiojančius įstatymus.

 

5. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atsakingos už 3 ir 4 dalyse nurodytų taisyklių laikymosi priežiūrą.

 

6. Valdymo įmonė nusprendžia dėl reikiamos tvarkos ir organizacinio sprendimo ir yra atsakinga už juos, kad valdymo įmonė galėtų laikytis taisyklių, susijusių su KIPVPS įsteigimu ir veikla, ir įsipareigojimų, nustatytų fondo taisyklėse ar steigimo dokumentuose ir prospekte nurodytuose įsipareigojimuose.

 

7. Valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atsakingos už tvarkos tinkamumo priežiūrą ir valdymo įmonės veiklą, kad valdymo įmonė galėtų atitikti su visų jos valdomų KIPVPS įkūrimu ir veikla susijusius įsipareigojimus ir taisykles.

 

8. Valstybės narės užtikrina, kad visoms leidimą veikti valstybėje narėje turinčioms valdymo įmonėms nebūtų taikomi papildomi reikalavimai, KIPVPS buveinės valstybėje narėje nustatyti šioje direktyvoje minimiems dalykams, nebent tie atvejai būtų aiškiai nurodyti šioje direktyvoje.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atlikdamos savo pareigas pagal šią direktyvą, valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad valdymo įmonių filialai pateiktų tą pačią informaciją, kurią šiuo tikslu teikia nacionalinės valdymo įmonės.

Išbraukta.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad valdymo įmonės, kurios vykdo veiklą jų teritorijose, vadovaudamosi paslaugų teikimo laisve, teiktų informaciją, būtiną stebėti, ar jos atitinka valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje taikomus standartus, kurie negali būti griežtesni negu tie, kuriuos ta priimančioji valstybė narė taiko stebėdama, kaip savo veikloje tų pačių standartų laikosi jos teritorijoje įsteigtos valdymo įmonės.

Valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad valdymo įmonės, kurios vykdo veiklą jų teritorijose, vadovaudamosi paslaugų teikimo laisve arba steigdamos filialą, teiktų joms informaciją, būtiną stebėti, ar jos atitinka taisykles, už kurių laikymąsi atsakinga valdymo įmonės priimančioji valstybė narė, įskaitant informaciją apie KIPVPS investicijų sandorius. Šie reikalavimai negali būti griežtesni negu tie, kuriuos ta priimančioji valstybė narė taiko stebėdama, kaip savo veikloje tų pačių standartų laikosi jos teritorijoje įsteigtos valdymo įmonės.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu valdymo įmonės  priimančiosios šalies kompetentingos institucijos išaiškina, kad valdymo įmonė, kuri turi filialą ar teikia paslaugas jos teritorijoje, nesilaiko įstatymų ar kitų norminių aktų nuostatų, priimtų toje valstybėje narėje pagal šios direktyvos nuostatas, kurios suteikia įgaliojimus valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, šios institucijos pareikalauja, kad atitinkama valdymo įmonė ištaisytų susidariusią padėtį.

3. Jeigu valdymo įmonės  priimančiosios šalies kompetentingos institucijos išaiškina, kad valdymo įmonė, kuri turi filialą ar teikia paslaugas jos teritorijoje, nesilaiko vienos iš taisyklių, už kurių laikymąsi jos atsakingos, šios institucijos pareikalauja, kad atitinkama valdymo įmonė ištaisytų susidariusią padėtį ir praneša apie tai valdymo įmonės  buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi valdymo įmonės  buveinės valstybė narė, arba jeigu tokios priemonės pasirodė netinkamos arba jų nėra minimoje valstybėje narėje, valdymo įmonė ir toliau nesilaiko šio straipsnio 2 dalyje nurodytų įstatymų ir norminių aktų nuostatų, galiojančių valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje, pastaroji, pranešusi apie tai valdymo įmonės  buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, gali imtis reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią teisės aktų nesilaikymui ar nubaustų už įstatymų nesilaikymą ir, jeigu būtina, uždraustų valdymo įmonei vykdyti kitus sandorius šios valstybės narės teritorijoje. Valstybės narės turi užtikrinti, kad valstybių narių teritorijose būtų įmanoma gauti dokumentus, būtinus šioms priemonėms prieš valdymo įmones imtis.

5. Jeigu, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi valdymo įmonės  buveinės valstybė narė, arba jeigu tokios priemonės pasirodė netinkamos arba jų nėra minimoje valstybėje narėje, valdymo įmonė ir toliau nesilaiko šio straipsnio 2 dalyje nurodytų įstatymų ir norminių aktų nuostatų, galiojančių valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje, pastaroji, pranešusi apie tai valdymo įmonės  buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, gali imtis reikiamų priemonių, įskaitant priemones, nurodytas 93 ir 94 straipsniuose, kad užkirstų kelią teisės aktų nesilaikymui ar nubaustų už įstatymų nesilaikymą ir, jeigu būtina, uždraustų valdymo įmonei vykdyti kitus sandorius šios valstybės narės teritorijoje. Valstybės narės turi užtikrinti, kad valstybių narių teritorijose būtų įmanoma gauti dokumentus, būtinus šioms priemonėms prieš valdymo įmones imtis. Jei valdymo įmonės  priimančiojoje valstybėje narėje teikiama paslauga yra KIPVPS valdymas, valdymo įmonės priimančioji valstybė narė gali pareikalauti valdymo įmonės nutraukti šio KIPVPS valdymą.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. 3, 4 ir 5 dalyse išdėstytos nuostatos neturi įtakos valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės  galioms imtis reikiamų priemonių, siekiant išvengti bendram labui priimtų įstatymų ir teisės aktų nuostatų nesilaikymo ar už jų nesilaikymą nubausti. Tai neturi paveikti ir galimybės uždrausti nusižengiančioms valdymo įmonėms sudaryti tolesnius sandorius šių valstybių teritorijose.

Išbraukta.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Visos priemonės, kurių imamasi vadovaujantis šio straipsnio 4, 5 ar 6 dalimis ir pagal kurias baudžiama ar apribojama valdymo įmonės veikla, tinkamai įforminamos ir apie jas pranešama  atitinkamoms valdymo įmonėms. Dėl visų šių priemonių galima kreiptis į jas priėmusios valstybės narės teismą.

7. Visos priemonės, kurių imamasi vadovaujantis šio straipsnio 4 ir 5 dalimis ir pagal kurias taikomos priemonės ar baudžiama, tinkamai įforminamos ir apie jas pranešama  atitinkamoms valdymo įmonėms. Dėl visų šių priemonių galima kreiptis į jas priėmusios valstybės narės teismą.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Panaikinus leidimą, apie tai pranešama valdymo įmonės  priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kurios imasi reikiamų priemonių, kad uždraustų atitinkamai valdymo įmonei sudaryti kitus sandorius tų valstybių narių teritorijose ir apsaugotų investuotojų interesus.

9. Valdymo įmonės  buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos prieš panaikindamos valdymo įmonės leidimą pasitaria su KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis. Tokiais atvejais KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių, kad apsaugotų investuotojų interesus. Šios priemonės gali būti sprendimai, pagal kuriuos atitinkamai valdymo įmonei būtų draudžiama jos teritorijoje sudaryti kitus sandorius ir pagal kuriuos būtų apsaugomi investuotojų interesai.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Valstybės narės praneša Komisijai šios direktyvos 16 straipsnyje minėtų atsisakymų skaičių, jų pobūdį arba ar buvo imtasi šio straipsnio 5 dalyje numatytų priemonių.

10. Valstybės narės praneša Komisijai šios direktyvos 5a  ir 16 straipsniuose minėtų atsisakymų skaičių, jų pobūdį arba ar buvo imtasi šio straipsnio 5 dalyje numatytų priemonių.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Depozitoriumas arba turi registruotą buveinę toje pačioje valstybėje narėje kaip ir valdymo įmonė, arba yra įsteigtas toje valstybėje narėje, jeigu jo registruota buveinė yra kitoje valstybėje narėje.

1. Depozitoriumas arba turi registruotą buveinę KIPVPS buveinės valstybėje narėje, arba yra įsteigtas toje valstybėje narėje, jeigu jo registruota buveinė yra kitoje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Tikra bendroji rinka reiškia, kad fondo valdymo paslaugos gali būti teikiamos visoje Europos Sąjungoje. Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje numatyta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Tai, kad depozitoriumas yra toje pačioje valstybėje narėje kaip ir fondo buveinė, yra svarbi apsaugos priemonė siekiant užtikrinti, kad depozitoriumas galėtų vykdyti savo pareigas.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Depozitoriumas yra  įstaiga, kuriai taikoma valstybės kontrolė. Jis taip pat teikia  pakankamas finansines ir profesines garantijas, kad galėtų veiksmingai užsiimti savo veikla kaip depozitoriumas ir vykdyti tai veiklai būdingus įsipareigojimus.

2. Depozitoriumas yra  įstaiga, kuriai taikomos rizikos valdymo taisyklės ir nuolatinė priežiūra. Jis taip pat teikia  pakankamas finansines ir profesines garantijas, kad galėtų veiksmingai užsiimti savo veikla kaip depozitoriumas ir vykdyti tai veiklai būdingus įsipareigojimus.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Depozitoriumas nustato procedūras, pagal kurias KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos paprašiusios gali gauti visą informaciją, kurią depozitoriumas surinko vykdydamas savo pareigas ir kuri kompetentingoms institucijoms reikalinga, kad jos galėtų stebėti, kaip KIPVPS laikosi šios direktyvos reikalavimų.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3b. Jei valdymo įmonės buveinės valstybė narė nėra KIPVPS buveinės valstybė narė, depozitoriumas pasirašo susitarimą su valdymo įmone, kuriame reglamentuojami būtini informacijos srautai, kad ji galėtų atlikti funkcijas, kaip nurodyta 19 straipsnyje ir kituose įstatymuose, taisyklėse ir administracinėse nuostatose, taikomose depozitoriumams KIPVPS buveinės valstybėje narėje.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3c. Komisija priima įgyvendinimo priemones dėl priemonių, kurių turi imtis depozitoriumas siekdamas vykdyti savo pareigas, susijusias su kitoje valstybėje narėje įsikūrusios valdymo įmonės valdomu KIPVPS, įskaitant informaciją, kurią reikia įtraukti į standartinius depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimus, kaip nurodyta 3a dalyje.

 

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Apie tai, ar pateikusiajam paraišką bus išduotas leidimas, pranešama per šešis mėnesius nuo išsamios paraiškos pateikimo. Atsisakius išduoti leidimą, nurodomos atsisakymo priežastys.

2. Jei investicinė bendrovė nėra paskyrusi valdymo įmonės, apie tai, ar investicinei bendrovei bus išduotas leidimas, pranešama per šešis mėnesius nuo išsamios paraiškos pateikimo. Atsisakius išduoti leidimą, nurodomos atsisakymo priežastys.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Depozitoriumas arba turi registruotą buveinę toje pačioje valstybėje narėje kaip ir valdymo įmonė, arba yra įsteigtas toje valstybėje narėje, jeigu jo registruota buveinė yra kitoje valstybėje narėje.

1. Depozitoriumas arba turi registruotą buveinę KIPVPS buveinės valstybėje narėje, arba yra įsteigtas toje valstybėje narėje, jeigu jo registruota buveinė yra kitoje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Tikra bendroji rinka reiškia, kad fondo valdymo paslaugos gali būti teikiamos visoje Europos Sąjungoje. Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje numatyta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Tai, kad depozitoriumas yra toje pačioje valstybėje narėje kaip ir fondo buveinė, yra svarbi apsaugos priemonė siekiant užtikrinti, kad depozitoriumas galėtų vykdyti savo pareigas.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Depozitoriumas yra  įstaiga, kuriai taikoma valstybės kontrolė. Jis taip pat teikia  pakankamas finansines ir profesines garantijas, kad galėtų veiksmingai užsiimti savo veikla kaip depozitoriumas ir vykdyti tai veiklai būdingus įsipareigojimus.

2. Depozitoriumas yra  įstaiga, kuriai taikomos rizikos valdymo taisyklės ir nuolatinė priežiūra.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Depozitoriumas nustato procedūras, pagal kurias KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos paprašiusios gali gauti visą informaciją, kurią depozitoriumas surinko vykdydamas savo pareigas ir kuri kompetentingoms institucijoms reikalinga, kad jos galėtų stebėti, kaip KIPVPS laikosi šios direktyvos reikalavimų.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3b. Jei valdymo įmonės buveinės valstybė narė nėra KIPVPS buveinės valstybė narė, depozitoriumas pasirašo susitarimą su valdymo įmone, kuriame reglamentuojami būtini informacijos srautai, kad ji galėtų atlikti funkcijas, kaip nurodyta šios direktyvos 29 straipsnyje ir kituose įstatymuose, taisyklėse ir administracinėse nuostatose, taikomose depozitoriumams KIPVPS buveinės valstybėje narėje.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3c. Komisija priima įgyvendinimo priemones dėl priemonių, kurių turi imtis depozitoriumas siekdamas vykdyti savo pareigas, susijusias su kitoje valstybėje narėje įsikūrusios valdymo įmonės valdomu KIPVPS, įskaitant informaciją, kurią reikia įtraukti į standartinius depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimus, kaip nurodyta 3a dalyje. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis skyrius taikomas visoms toliau nurodytoms operacijoms (toliau – jungimas):

Šiame skyriuje jungimas yra:

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į šiame skirsnyje nustatytas sąlygas ir nepaisydamos 1 straipsnio 3 dalyje nustatyto būdo, kuriuo KIPVPS yra įsteigti, leidžia jungti:

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į šiame skyriuje nustatytas sąlygas ir nepaisydamos 1 straipsnio 3 dalyje nustatyto būdo, kuriuo KIPVPS yra įsteigti, kaip nurodyta šiame straispnyje leidžia vykdyti tarpvalstybinį jungimą ir jungimą šalies viduje naudojantis vienu arba daugiau jungimo metodų, nustatytų 34 straipsnyje.

a) KIPVPS, kurie įsteigti jų teritorijoje;

2. Šioje direktyvoje tarpvalstybinis jungimas yra:

b) KIPVPS, kurie įsteigti jų teritorijoje, ir KIPVPS, kurie įsteigti kitų valstybių narių teritorijose.

a) KIPVPS, iš kurių bent du įsteigti skirtingose valstybėse narėse, jungimas; ir

 

b) KIPVPS, kurie įsteigti toje pačioje valstybėje narėje jungimas į naujai kuriamus KIPVPS, įsteigtus kitoje valstybėje narėje.

 

Tarpvalstybiniams jungimams naudojami jungimo metodai turi būti numatyti pagal jungiamų KIPVPS buveinės valstybės narės įstatymus.

 

3. Šioje direktyvoje jungimas šalies viduje yra KIPVPS, įsteigtų toje pačioje valstybėje narėje, jungimas, jei bent vienas iš jungime dalyvaujančių KIPVPS gavo pranešimą pagal 88 straipsnį. Jungimams šalies viduje naudojami jungimo metodai turi būti numatyti pagal tos valstybės narės įstatymus.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) bendrąsias siūlomo jungimo projekto sąlygas, tinkamai patvirtintas kompetentingų po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS valdymo ar administracijos organų;

a) bendrąsias siūlomo jungimo projekto sąlygas, tinkamai patvirtintas po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS;

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumų pažymą, kurioje patvirtinama, kad jie patikrino bendrųjų jungimo projekto sąlygų atitiktį šiai direktyvai ir atitinkamų KIPVPS fondo taisyklėms arba steigimo dokumentams, ir kurioje pateikiamos su tuo susijusios jų išvados;

c) po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS visų depozitoriumų ataskaitą, kurioje, kaip nurodyta 38 straipsnyje, patvirtinama, kad jie patikrino 37 straipsnio 1 dalies a, f ir g punktuose nustatytus aspektus pagal šią direktyvą, ir atitinkamų KIPVPS fondo taisykles arba steigimo dokumentus;

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) informaciją apie siūlomą jungimą, kurią jis ketina pateikti savo investicinių vienetų savininkams.

d) informaciją apie siūlomą jungimą, kurią po jungimo pasibaigsiantis ir po jungimo veiksiantis KIPVPS ketina pateikti atitinkamiems savo investicinių vienetų savininkams.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši informacija teikiama tokiu būdu, kad po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ir po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos galėtų ją skaityti tos valstybės narės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų arba tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apsvarsto galimą siūlomo jungimo poveikį tiek po jungimo pasibaigsiančio, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams ir dėl to konsultuojasi su po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis, nebent jos mano, kad potencialus siūlomo jungimo poveikis po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams yra nedidelis.

3. Po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos 2 dalyje nurodytos informacijos kopijas nedelsdamos perduoda po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ir po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atitinkamai apsvarsto galimą siūlomo jungimo poveikį po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams siekiant įvertinti, ar investicinių vienetų savininkams teikiama atitinkama informacija.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų nuomone, tai būtina, jos gali reikalauti informaciją po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams patikslinti.

Jei po jungimo pasibaigsiančio ar po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų nuomone, tai būtina, jos gali reikalauti informaciją atitinkamai po jungimo pasibaigsiančio ar po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams patikslinti.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nusprendžia, kad siūlomas jungimas galėtų turėti didelį poveikį po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams, jos informuoja po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas, kad pastarosios pareikalautų po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams pateikti pakankamą ir tikslią informaciją apie siūlomą jungimą.

Po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per dešimt darbo dienų nuo 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas, kad jas arba tenkina siūloma po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams teiktina informacija arba, kad jos pareikalavo, jog po jungimo veiksiantis KIPVPS šią informaciją patikslintų. Šis terminas negali būti nei nutrauktas, nei pratęstas.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kompetentingas institucijas, pagal 3 dalį apsvarsčiusias galimą siūlomo jungimo poveikį investicinių vienetų savininkams, informacija, kurią siūloma pateikti po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir, kai taikytina, po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams, tenkina.

c) atitinkamai po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS kompetentingas institucijas informacija, kurią siūloma pateikti investicinių vienetų savininkams, tenkina arba po jungimo veiksiančio KIPVPS kompetentingos institucijos nepareiškė nepasitenkinimo pagal 3 dalies 3 papunktį.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos po jungimo pasibaigsiantį KIPVPS ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visos bylos pateikimo informuoja, ar leidimas vykdyti jungimą suteiktas.

5. Po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos po jungimo pasibaigsiantį KIPVPS ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visos bylos pateikimo informuoja, kaip nurodyta 2 dalyje, ar leidimas vykdyti jungimą suteiktas.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos prašo suteikti daugiau informacijos, įvertinimo laikotarpio negalima nei nutraukti, nei pratęsti. Minėtieji prašymai suteikti daugiau informacijos turi būti pagrįsti, proporcingi ir tinkami.

Pagrindimas

Būtina aiškiai suformuluoti nuostatas dėl leidimo vykdyti jungimą, kad būtų išvengta nereikalingų trukdžių ar vėlavimų.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Laikydamosi 52 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos reikalavimų, valstybės narės gali leisti po jungimo veiksiančiam KIPVPS nukrypti nuo VII skyriaus nuostatų.

Pagrindimas

Įvykus jungimui gali reikėti reikėti pakeisti sujungtų investicijų portfelių struktūrą siekiant, kad ji atitiktų investicijų politiką, nustatytą VII skyriuje. Taigi reikėtų nukrypimų leidimo laikotarpio, kuris pagal 52 straipsnio 1 dalį numatytas naujam fondui, kad būtų galima atlikti reikiamą turto perskirstymą.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS valdymo arba administracijos organai parengtų bendrąsias jungimo projekto sąlygas.

1. Valstybės narės reikalauja, kad po jungimo pasibaigsiantis ir po jungimo veiksiantis KIPVPS parengtų bendrąsias jungimo projekto sąlygas.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrosiose jungimo projekto sąlygose pateikiama ši informacija:

Bendrosiose jungimo projekto sąlygose nustatyta ši informacija:

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) numatomas siūlomo jungimo poveikis tiek po jungimo pasibaigsiančio, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams;

c) numatomas siūlomo jungimo poveikis, įskaitant apmokestinimo režimą, tiek po jungimo pasibaigsiančio, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams;

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) priimtus turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų planuojamą jungimo įsigaliojimo datą vertinimo kriterijus;

d) priimtus turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų planuojamą jungimo įsigaliojimo datą vertinimo kriterijus pagal 44 straipsnio 1 dalies nuostatas;

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f a punktas a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

fa) taisyklės, taikomos atitinkamai turto perleidimui ir investicinių vienetų mainams;

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) po jungimo veiksiančio KIPVPS fondo taisyklės arba steigimo dokumentai.

g) vykdant jungimą pagal 34 straipsnio b dalį, naujai sukurto po jungimo veiksiančio KIPVPS fondo taisyklės arba steigimo dokumentai.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos negali reikalauti, kad į bendrųjų jungimo sąlygų projektą būtų įtraukta papildoma informacija.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumai patikrintų bendrųjų jungimo projekto sąlygų atitiktį šiai direktyvai ir jų atitinkamų KIPVPS fondo taisyklėms arba steigimo dokumentams.

Valstybės narės reikalauja, kad po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumai patikrintų 37 straipsnio 1 dalies a, f ir g punktuose išdėstytų elementų atitiktį šiai direktyvai ir jų atitinkamų KIPVPS fondo taisyklėms arba steigimo dokumentams.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad nepriklausomas auditorius, patvirtintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB, patvirtintų:

1. Pagal po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės įstatymus depozitoriui arba nepriklausomam auditoriui, patvirtintam pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB, pavedama patvirtinti:

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) priimtus turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų planuojamą jungimo įsigaliojimo datą vertinimo kriterijus;

a) priimtus turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų planuojamą jungimo įsigaliojimo datą vertinimo kriterijus pagal 44 straipsnio 1 dalies nuostatas;

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

aa) jei taikytina, išmoką grynaisiais pinigais už investicinį vienetą;

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) valiutos keitimo kurso apskaičiavimo metodą.

(b) valiutos keitimo kurso apskaičiavimo metodą ir faktinį valiutos keitimo kursą, nustatytą minėtąją datą pagal 44 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį nepriklausomais auditoriais laikomi teisės aktų nustatytą auditą atliekantys po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ar po jungimo veiksiančio KIPVPS auditoriai.

2. Taikant 1 dalį nepriklausomais auditoriais laikomi teisės aktų nustatytą auditą atliekantys po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS įstatymu numatyti auditoriai ar po jungimo veiksiančio KIPVPS auditoriai.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos egzempliorius nemokamai pateikiamas tiek po jungimo pasibaigsiančio, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams paprašius.

3. Nepriklausomo auditoriaus arba, jei taikytina, depozitoriaus ataskaitos egzempliorius nemokamai pateikiamas tiek po jungimo pasibaigsiančio, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams ir jų atitinkamoms kompetentingoms institucijoms paprašius.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad po jungimo pasibaigsiantis (-ys) KIPVPS savo investicinių vienetų savininkams pateiktų pakankamą ir tikslią informaciją apie siūlomą jungimą, kad šie galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl pasiūlymo poveikio savo investicijai.

1. Valstybės narės reikalauja, kad po jungimo pasibaigsiantis (-ys) ir po jungimo veiksiantis (-ys) KIPVPS atitinkamiems savo investicinių vienetų savininkams pateiktų pakankamą ir tikslią informaciją apie siūlomą jungimą, kad šie galėtų susidaryti pagrįstą nuomonę dėl pasiūlymo poveikio savo investicijai.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos reikalauja, kad po jungimo veiksiantis KIPVPS savo investicinių vienetų savininkams pateiktų pakankamą ir tikslią informaciją apie siūlomą jungimą, jei to pagal 36 straipsnio 3 dalį prašo po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.

Išbraukta.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Informacija investicinių vienetų savininkams pateikiama tik po to, kai po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pagal 36 straipsnį suteikia leidimą vykdyti siūlomą jungimą.

3. Informacija po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams pateikiama tik po to, kai po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pagal 36 straipsnį suteikia leidimą vykdyti siūlomą jungimą.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ji pateikiama likus ne mažiau kaip 30 dienų iki 41 straipsnyje paminėto visuotinio investicinių vienetų savininkų susirinkimo dienos arba, jei toks visuotinis investicinių vienetų savininkų susirinkimas nacionalinėje teisėje nenumatytas, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki siūlomos jungimo įsigaliojimo datos.

Ji pateikiama likus ne mažiau kaip 30 dienų iki paskutinės dienos, kai galima paprašyti atpirkti arba išpirkti investicinius vienetus be papildomo mokesčio, kaip nurodyta 44 straipsnyje.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Į informaciją, kuri bus pateikta po jungimo pasibaigsiančio ir, kai taikytina, po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams, įtraukiama pakankama ir tiksli informacija apie siūlomą jungimą, kad šie galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl galimo jungimo poveikio savo investicijai ir pasinaudoti savo teisėmis pagal 41 ir 42 straipsnius.

4. Į informaciją, kuri bus pateikta po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams, įtraukiama pakankama ir tiksli informacija apie siūlomą jungimą, kad šie galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl galimo jungimo poveikio savo investicijai ir pasinaudoti savo teisėmis pagal 41 ir 42 straipsnius.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į ją įtraukiama bent ši informacija:

Į ją įtraukiama ši informacija:

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) siūlomo jungimo prielaidos ir loginis pagrindas;

a) siūlomo jungimo prielaidos ir loginis pagrindas jam;

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) galimas siūlomo jungimo poveikis investicinių vienetų savininkams, įskaitant reikšmingus skirtumus, susijusius su investavimo politika ir strategija, išlaidomis, numatomais rezultatais, periodinėmis ataskaitomis ir galimu veiklos susilpnėjimu, bet šiais skirtumais neapsiribojant;

(b) galimas siūlomo jungimo poveikis investicinių vienetų savininkams, įskaitant reikšmingus skirtumus, susijusius su investavimo politika ir strategija, išlaidomis, numatomais rezultatais, periodinėmis ataskaitomis, galimu veiklos susilpnėjimu, ir aiškus įspėjimas investuotojams, kad jiems taikomas apmokestinimo režimas gali būti pakeistas po jungimo;

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) visos specifinės teisės, kurias investicinių vienetų savininkai turi vykdant siūlomą jungimą, įskaitant teisę gauti papildomos informacijos, teisę paprašius gauti nepriklausomo auditoriaus ataskaitos egzempliorių ir teisę reikalauti be jokio mokesčio atpirkti arba išpirkti jų turimus investicinius vienetus, kaip nurodyta 42 straipsnyje, bet šiomis teisėmis neapsiribojant;

c) visos specifinės teisės, kurias investicinių vienetų savininkai turi vykdant siūlomą jungimą, įskaitant teisę gauti papildomos informacijos, teisę paprašius gauti nepriklausomo auditoriaus arba depozitoriaus ataskaitos egzempliorių, reikalauti be jokio mokesčio atpirkti arba išpirkti jų turimus investicinius vienetus, kaip nurodyta 42 straipsnyje, ir galutinė data, iki kurios šia teise galima pasinaudoti, bet šiomis teisėmis neapsiribojant;

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) svarbūs procedūriniai aspektai ir planuojama jungimo įsigaliojimo data;

d) svarbūs procedūriniai aspektai, įskaitant investicinių vienetų perleidimo procedūrą, ir planuojama jungimo įsigaliojimo data;

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jei po jungimo pasibaigsiančiam KIPVPS ir, kai taikytina, po jungimo veiksiančiam KIPVPS pateiktas pranešimas pagal 88 straipsnį, 4 dalyje nurodyta informacija pateikiama po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS priimančiosios valstybės narės ir, kai taikytina, po jungimo veiksiančio KIPVPS priimančiosios valstybės narės valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų, arba jo (jų) kompetentingų institucijų patvirtinta kalba. Už vertimo parengimą atsako KIPVPS, kuris turi pateikti informaciją. Vertime tiksliai perteikiamas originalios informacijos turinys.

5. Jei po jungimo pasibaigsiančiam KIPVPS arba po jungimo veiksiančiam KIPVPS pateiktas pranešimas pagal 88 straipsnį, 4 dalyje nurodyta informacija pateikiama atitinkamo KIPVPS priimančiosios valstybės valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų, arba jo kompetentingų institucijų patvirtinta kalba. Už vertimo parengimą atsako KIPVPS, kuris turi pateikti informaciją. Vertime tiksliai perteikiamas originalios informacijos turinys.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai valstybių narių nacionalinės teisės aktuose reikalaujama, kad KIPVPS jungimą patvirtintų investicinių vienetų savininkai, valstybės narės užtikrina, kad tokiam patvirtinimui nereikėtų daugiau kaip 75 % balsų, faktiškai atiduotų visuotiniame investicinių vienetų savininkų susirinkime dalyvaujančių investicinių vienetų savininkų arba jų atstovų.

Kai valstybių narių nacionalinės teisės aktuose reikalaujama, kad KIPVPS jungimą patvirtintų investicinių vienetų savininkai, valstybės narės užtikrina, kad tokiam patvirtinimui nereikėtų daugiau kaip 75 % balsų, faktiškai atiduotų visuotiniame investicinių vienetų savininkų susirinkime dalyvaujančių investicinių vienetų savininkų arba jų atstovų. Šis patvirtinimas tampa įpareigojančiu visiems investicinių vienetų savininkams.

Pagrindimas

Daugumos sprendimas yra įpareigojantis visiems investicinių vienetų savininkams.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmąja pastraipa nepažeidžiamas kvorumas, numatytas nacionalinės teisės aktuose.

Pirmąja pastraipa nepažeidžiamas kvorumas, numatytas nacionalinės teisės aktuose. Kai taikytina, valstybės narės tarptautiniams jungimams netaiko griežtesnių kvorumo reikalavimų, nei taikomi jungimams šalies viduje. Jos taip pat KIPVPS jungimams netaiko griežtesnių jungimo reikalavimų, nei taikomi juridinio asmens statusą turinčių subjektų jungimui.

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybių narių įstatymuose numatoma, kad tiek po jungimo pasibaigsiančio, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai turi teisę reikalauti, kad jų investiciniai vienetai būtų be jokio mokesčio atpirkti arba išpirkti, arba, kai įmanoma, pakeisti kito KIPVPS, vykdančio panašią investavimo politiką, investiciniais vienetais. Šia teise galima pasinaudoti nuo to momento, kai po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir, kai taikytina, po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai informuojami apie siūlomą jungimą. Ši teisė baigiasi jungimo įsigaliojimo datą.

1. Valstybių narių įstatymuose numatoma, kad tiek po jungimo pasibaigsiančio, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai turi teisę reikalauti, kad jų investiciniai vienetai būtų be jokio mokesčio, išskyrus mokesčius, kuriuos fondas taiko siekdamas padengti investicijų atsiėmimo išlaidas, atpirkti arba išpirkti, arba, kai įmanoma, pakeisti kito KIPVPS, vykdančio panašią investavimo politiką ir valdomo tos pačios valdymo įmonės arba bet kokios kitos įmonės, su kuria valdymo įmonę sieja bendras valdymas arba kontrolė, arba didelis tiesiogiai arba netiesiogiai valdomas akcijų paketas, investiciniais vienetais. Šia teise galima pasinaudoti nuo to momento, kai po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai informuojami apie siūlomą jungimą pagal 40 straipsnio nuostatas. Ši teisė baigiasi likus penkioms dienoms iki mainų santykio apskaičiavimo, kaip nurodyta 44 straipsnyje.

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. KIPVPS jungimo atveju, nukrypdamos nuo 79 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti kompetentingoms institucijoms reikalauti arba leisti laikinai sustabdyti investicinių vienetų atpirkimą arba išpirkimą, su sąlyga, kad toks sustabdymas pagrįstas investicinių vienetų savininkų apsauga.

2. Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, KIPVPS jungimo atveju, nukrypdamos nuo 79 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti kompetentingoms institucijoms reikalauti arba leisti laikinai sustabdyti investicinių vienetų pasirašymą, atpirkimą arba išpirkimą, su sąlyga, kad toks sustabdymas pagrįstas investicinių vienetų savininkų apsauga.

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jokios teisinės, konsultacinės ar administracinės išlaidos, susijusios su jungimo parengimu ir užbaigimu, tiesiogiai ar netiesiogiai netektų po jungimo pasibaigsiančiam KIPVPS, po jungimo veiksiančiam KIPVPS arba jų investicinių vienetų savininkams.

Išskyrus atvejus, kai KIPVPS savarankiški, valstybės narės užtikrina, kad jokios teisinės, konsultacinės ar administracinės išlaidos, susijusios su jungimo parengimu ir užbaigimu netektų po jungimo pasibaigsiančiam KIPVPS, po jungimo veiksiančiam KIPVPS arba jų investicinių vienetų savininkams.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės numato, kad jungimas įsigalioja, kai tik po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS visą turtą ir, kai taikytina, visus įsipareigojimus perleidžia po jungimo veiksiančiam KIPVPS, o po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai už turimus po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinius vienetus gauna po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinius vienetus.

1. Jungimų šalies viduje atveju pagal valstybių narių įstatymus nustatoma data, kai jungimas įsigalioja, ir data, iki kurios reikia apskaičiuoti po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų mainų į po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinius vienetus santykį ir, jei taikoma, nustatyti išmokų grynaisiais pinigais grynąją turto vertę.

 

Tarpvalstybinio jungimo atvejais pirmoje pastraipoje nurodytos datos nustatomos pagal po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės įstatymus.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Už faktinį po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS turto perleidimą po jungimo veiksiančiam KIPVPS atsako po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumai.

Išbraukta.

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jungimo įsigaliojimas visomis tinkamomis priemonėmis viešai paskelbiamas po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės įstatymuose nustatyta tvarka.

3. Jungimo įsigaliojimas visomis tinkamomis priemonėmis viešai paskelbiamas po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės įstatymuose nustatyta tvarka ir apie jį pranešama kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad jungimo įsigaliojimas būtų paskelbtas tiek po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų interneto svetainėse.

Išbraukta.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

44a straipsnis

1. Jungimo, atlikto pagal 34 straipsnio a punkto nuostatas, padariniai yra tokie:

 

a) visas po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS turtas ir įsipareigojimai perleidžiami po jungimo veiksiančiam KIPVPS, arba, jei taikoma, po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumui;

 

b) po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai tampa po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkais; be to, jei taikoma, jie turi teisę gauti išmoką grynaisiais pinigais, neviršijančią 10 % jų turimų po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų grynosios turto vertės;

 

c) po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS nustoja egzistuoti po jungimo įsigaliojimo.

 

2. Jungimo, atlikto pagal 34 straipsnio b punkto nuostatas, padariniai yra tokie:

 

a) visas po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS turtas ir įsipareigojimai perleidžiami naujai sukurtam po jungimo veiksiančiam KIPVPS, arba, jei taikoma, po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumui;

 

b) po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai tampa naujai sukurto po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkais; be to, jei taikoma, jie turi teisę gauti išmoką grynaisiais pinigais, neviršijančią 10 % jų turimų po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų grynosios turto vertės;

 

c) po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS nustoja egzistuoti po jungimo įsigaliojimo.

 

3. Jungimo, atlikto pagal 34 straipsnio c punkto nuostatas, padariniai yra tokie:

 

a) po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS [grynasis] turtas perleidžiamas po jungimo veiksiančiam KIPVPS, arba, jei taikoma, po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumui;

 

b) po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkai tampa po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkais;

 

c) po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS toliau egzistuoja, kol bus įvykdyti visi likę neįvykdyti įsipareigojimai.

 

4. Valstybės narės pasirūpina, kad būtų nustatyta tvarka, pagal kurią po jungimo veiksiančio KIPVPS valdymo įmonė po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumui patvirtintų, kad turto ir, jei taikoma, įsipareigojimų perleidimas baigtas. Jei po jungimo veiksiantis KIPVPS nepaskyrė valdymo įmonės, jis apie tai patvirtina po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumui.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės informuoja  Komisiją apie  teisės aktus, reglamentuojančius metodus, kurie naudojami 3 dalyje minimai pozicijos rizikai, įskaitant nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorio šalies riziką, įvertinti. Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms. Tokia informacija aptariama Europos vertybinių popierių komitete.

4. Komisija patvirtina 1 dalies įgyvendinimo priemones, nustatančias:

 

a) valdymo įmonės taikomo rizikos valdymo proceso tinkamumo įvertinimo kriterijus;

 

b) išsamias taisykles, susijusias su tiksliu ir nepriklausomu nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vertės įvertinimu;

 

c) išsamias taisykles, susijusias su informacijos, kurią reikia pateikti valstybės narės, kurioje įsikūrusi valdymo įmonė, kompetentingoms institucijoms, turiniu ir jos pateikimo tvarka;

 

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Finansuojantysis KIPVPS yra KIPVPS, kuris, nukrypdamas nuo 1 straipsnio 2 dalies a punkto, 45, 47, 50 straipsnių ir 51 straipsnio 2 dalies c punkto, investuoja ne mažiau kaip 85 % savo turto į kito KIPVPS (toliau – finansuojamasis KIPVPS) investicinius vienetus arba jo investicinį padalinį.

1. Finansuojantysis KIPVPS yra KIPVPS arba jo investicinis padalinys, kuriam, nukrypstant nuo 1 straipsnio 2 dalies a punkto, 45, 47, 50 straipsnių ir 51 straipsnio 2 dalies c punkto, leista investuoti ne mažiau kaip 85 % savo turto į kito KIPVPS investicinius vienetus arba jo investicinį padalinį (toliau – finansuojamasis KIPVPS).

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) išvestinės finansinės priemonės pagal 45 straipsnio 1 dalies g punktą ir 46 straipsnio 2 ir 3 dalis;

b) išvestinės finansinės priemonės, kurias galima naudoti tik siekiant apsidrausti nuo rizikos, pagal 45 straipsnio 1 dalies g punktą ir 46 straipsnio 2 ir 3 dalis;

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos b punktą, finansuojančiojo KIPVPS bazinio turto pozicija, kaip nurodyta 46 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, įvertinama, be kita ko, atsižvelgiant į finansuojamojo KIPVPS investicijas, įskaitant finansuojamojo KIPVPS investicijas į išvestines finansines priemones ir jų bazines finansines priemones, proporcingai finansuojančiojo KIPVPS investicijoms į finansuojamąjį KIPVPS.

Siekiant atitikti 46 straipsnio 3 dalies nuostatas, finansuojantysis KIPVPS gali apskaičiuoti savo pasaulinę išvestinių finansinių priemonių poziciją sudėdamas savo tiesioginę poziciją pagal pirmos pastraipos b punktą su:

 

a) finansuojamojo KIPVPS tikrąja išvestinių finansinių priemonių pozicija proporcingai finansuojančiojo KIPVPS investicijoms į finansuojamąjį KIPVPS; arba

 

b) finansuojamojo KIPVPS didžiausia leistina pasauline išvestinių finansinių priemonių pozicija, nustatyta finansuojamojo KIPVPS fondų taisyklėse arba investicinės bendrovės steigimo dokumentuose proporcingai finansuojančiojo KIPVPS investicijoms į finansuojamąjį KIPVPS.

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Finansuojamasis KIPVPS yra KIPVPS, kuris:

3. Finansuojamasis KIPVPS yra KIPVPS arba jo investicinis padalinys, kuris:

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) privalo turėti bent vieną finansuojantįjį KIPVPS, kuris yra jo investicinių vienetų savininkas;

a) privalo turėti bent vieną finansuojantįjį KIPVPS iš savo investicinių vienetų savininkų;

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 1 straipsnio 2 dalies a punkto ir 3 straipsnio b punkto, jei finansuojamasis KIPVPS turi bent du finansuojančiuosius KIPVPS, kurie yra jo investicinių vienetų savininkai, jis neįpareigojamas pritraukti kapitalo iš kitų investuotojų.

4. Finansuojamiesiems KIPVPS taikomos šios nukrypti leidžiančios nuostatos:

 

a) jei finansuojamasis KIPVPS turi bent du finansuojančiuosius KIPVPS, kurie yra jo investicinių vienetų savininkai, jam netaikomi 1 straipsnio 2 dalies a punktas ir 3 straipsnio b punktas, taip suteikiant finansuojamajam KIPVPS galimybę pritraukti kapitalo iš kitų investuotojų;

Jei finansuojamasis KIPVPS pritraukia kapitalą tik iš vieno ar daugiau finansuojančiųjų KIPVPS kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis įsteigtas, XI skyrius ir 103 straipsnio 1 dalis netaikomi.

b) jei finansuojamasis KIPVPS pritraukia kapitalą tik iš vieno ar daugiau finansuojančiųjų KIPVPS kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis įsteigtas, XI skyrius ir 103 straipsnio 1 dalis netaikomi.

Pagrindimas

Perfrazavimas būtinas siekiant, kad nebūtų painiojamos 1 ir 2 pastraipos, tačiau šios dalies turinys nekeičiamas.

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad finansuojančiojo KIPVPS investiciją į konkretų finansuojamąjį KIPVPS iš anksto patvirtintų finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad finansuojančiojo KIPVPS investiciją, viršijančią 50 straipsnio 1 dalyje nustatytą investavimo į kitus KIPVPS ribą, į konkretų finansuojamąjį KIPVPS iš anksto patvirtintų finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei finansuojantysis KIPVPS jau veikė kaip KIPVPS, taip pat buvo kito finansuojamojo KIPVPS finansuojantysis KIPVPS, finansuojantysis KIPVPS ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visos bylos pateikimo informuojamas, ar kompetentingos institucijos patvirtino finansuojančiojo KIPVPS investiciją į finansuojamąjį KIPVPS.

2. Finansuojantysis KIPVPS ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visos bylos pateikimo informuojamas, ar kompetentingos institucijos patvirtino finansuojančiojo KIPVPS investiciją į finansuojamąjį KIPVPS.

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai finansuojantysis KIPVPS ir finansuojamasis KIPVPS įsteigti toje pačioje valstybėje narėje, tos valstybės narės kompetentingos institucijos suteikia patvirtinimą, jei finansuojantysis KIPVPS, jo depozitoriumas ir auditorius, taip pat finansuojamasis KIPVPS atitinka visus šiame skyriuje pateiktus reikalavimus. Todėl finansuojantysis KIPVPS savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia šiuos dokumentus:

3. Finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos suteikia patvirtinimą, jei finansuojantysis KIPVPS, jo depozitoriumas ir auditorius, taip pat finansuojamasis KIPVPS atitinka visus šiame skyriuje pateiktus reikalavimus. Todėl finansuojantysis KIPVPS savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia šiuos dokumentus:

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS susitarimą, nurodytą 55 straipsnio 1 dalyje;

c) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS susitarimą ar vidaus veiklos taisykles, nurodytas 55 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) finansuojamojo KIPVPS pareiškimą, kad jis neturi finansuojančiojo KIPVPS investicinių vienetų;

Išbraukta.

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumai skirtingi – atitinkamų jų depozitoriumų keitimosi informacija susitarimą, nurodytą 56 straipsnio 1 dalyje;

(Tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS auditoriai skirtingi – atitinkamų jų auditorių keitimosi informacija susitarimą, nurodytą 57 straipsnio 1 dalyje.

(Tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kai finansuojantysis KIPVPS įsteigtas kitoje valstybėje narėje nei finansuojamasis KIPVPS, finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos suteikia patvirtinimą, jei laikomasi šių sąlygų:

4. Kai finansuojantysis KIPVPS įsteigtas kitoje valstybėje narėje nei finansuojamasis KIPVPS, finansuojantysis KIPVPS taip pat pateikia finansuojamojo KIPVPS valstybės narės kompetentingos institucijos pažymą, kurioje patvirtinama, kad finansuojamasis KIPVPS yra KIPVPS arba jo investicinis padalinys ir atitinka 53 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose nurodytas sąlygas. Dokumentą pateikia finansuojantysis KIPVPS savo buveinės valstybės narės valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų, arba jos kompetentingų institucijų patvirtinta kalba.

a) finansuojantysis KIPVPS, jo depozitoriumas ir auditorius atitinka visus šiame skyriuje pateiktus reikalavimus ir finansuojantysis KIPVPS pateikia šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus;

 

b) finansuojantysis KIPVPS įrodo, kad finansuojamasis KIPVPS turi tinkamą leidimą veikti kaip KIPVPS, kad jis pats nėra finansuojantysis KIPVPS ir neturi finansuojančiojo KIPVPS investicinių vienetų.

 

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja finansuojamojo KIPVPS kompetentingas institucijas apie patvirtinimo suteikimą arba atšaukimą.

Išbraukta.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad finansuojantysis KIPVPS sudarytų susitarimą su atitinkamu finansuojamuoju KIPVPS, kad finansuojantysis KIPVPS atitiktų šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

1. Valstybės narės reikalauja, kad finansuojamasis KIPVPS pateiktų finansuojančiajam KIPVPS visus reikalingus dokumentus ir informaciją, kad pastarasis atitiktų šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Šiuo tikslu finansuojantysis KIPVPS sudaro susitarimą su finansuojamuoju KIPVPS.

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiame susitarime nurodoma:

Išbraukta.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) svarbiausios finansuojamojo KIPVPS investicijų tikslo ir politikos ypatybės;

Išbraukta.

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) taisyklės, kuriomis reglamentuojami galimi finansuojamojo KIPVPS investicijų tikslo ir politikos Pakeitimai;

Išbraukta.

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) finansuojančiojo KIPVPS, finansuojamojo KIPVPS ir atitinkamų jų valdymo įmonių teisės ir pareigos.

Išbraukta.

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansuojantysis KIPVPS į to finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus investuoja tik įsigaliojus pirmoje pastraipoje nurodytam susitarimui.

Finansuojantysis KIPVPS į to finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus investuoja tik įsigaliojus pirmoje pastraipoje nurodytam susitarimui. Paprašę šį susitarimą nemokamai gali gauti visi investicinių vienetų savininkai.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Tuo atveju, jei ir finansuojamąjį, ir finansuojantįjį KIPVPS valdo ta pati valdymo įmonė ar administracijos organas, susitarimą gali pakeisti vidaus veiklos taisyklės, pagal kurias užtikrinamas 1 dalyje nurodytų reikalavimų laikymasis.

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Finansuojamasis KIPVPS ir finansuojantysis KIPVPS imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad nei finansuojamojo, nei finansuojančiojo KIPVPS investiciniai vienetai negalėtų būti išleidžiami, parduodami, atperkami ar išperkami tą pačią darbo dieną po to, kai finansuojamasis KIPVPS arba finansuojantysis KIPVPS paskelbė tos dienos savo investicinių vienetų išleidimo, pardavimo, atpirkimo ar išpirkimo kainą.

2. Finansuojamasis KIPVPS ir finansuojantysis KIPVPS imasi tinkamų priemonių grynosios turto vertės apskaičiavimo ir paskelbimo laikui koordinuoti arba naudojasi kitais pripažintais būdais, kad būtų išvengta sandorio laiko parinkimo pagal rinkos svyravimus metodo taikymo fondo padaliniuose ir užkirstas kelias arbitražui.

Pagrindimas

Pagal 55 straipsnio 2 dalies nuostatas finansuojamasis KIPVPS ir finansuojantysis KIPVPS apskaičiuoja savo grynojo turto vertę tuo pačiu metu. Dėl to tam tikros jurisdikcijos šalyse naudojimasis finansuojamaisiais ir finansuojančiaisiais KIPVPS gali būti ribojamas, nes remiantis vietos teisės aktais finansuojančiojo KIPVPS vertinimas turi būti atliekamas tam tikru metu, kuris nebūtinai turi sutapti su momentu, kai finansuojamasis KIPVPS atlieka skaičiavimus.

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei finansuojamasis KIPVPS savo iniciatyva ar savo kompetentingų institucijų prašymu laikinai sustabdo savo investicinių vienetų atpirkimą ar išpirkimą, kiekvienas iš jo finansuojančiųjų KIPVPS turi teisę sustabdyti savo investicinių vienetų atpirkimą ar išpirkimą, nepaisant 79 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, tuo pačiu laikotarpiu kaip ir finansuojamasis KIPVPS.

3. Jei finansuojamasis KIPVPS savo iniciatyva ar savo kompetentingų institucijų prašymu laikinai sustabdo savo investicinių vienetų atpirkimą, išpirkimą ar pasirašymą, kiekvienas iš jo finansuojančiųjų KIPVPS turi teisę sustabdyti savo investicinių vienetų atpirkimą, išpirkimą ar pasirašymą, nepaisant 79 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, tuo pačiu laikotarpiu kaip ir finansuojamasis KIPVPS.

 

Dėl finansuojančiojo KIPVPS galios sustabdyti pasirašymą nepažeidžiama jo teisė savarankiškai bet kuriuo metu nuspręsti sustabdyti pasirašymą.

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansuojamąjį KIPVPS galima likviduoti tik praėjus trims mėnesiams po to, kai jis informavo visus savo finansuojančiuosius KIPVPS ir tų finansuojančiųjų KIPVPS buveinių valstybių narių kompetentingas institucijas apie privalomą likvidavimo sprendimą.

Nepažeidžiant tam tikrų nacionalinių nuostatų dėl privalomojo likvidavimo, finansuojamąjį KIPVPS galima likviduoti tik praėjus trims mėnesiams po to, kai jis informavo visus savo investicinių vienetų savininkus ir tų finansuojančiųjų KIPVPS buveinių valstybių narių kompetentingas institucijas apie privalomą likvidavimo sprendimą.

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) po jungimo ar skaidymo ir toliau būtų finansuojančiuoju KIPVPS arba

a) po finansuojamojo KIPVPS jungimo ar skaidymo ir toliau būtų finansuojamojo KIPVPS ar kito KIPVPS finansuojančiuoju KIPVPS arba

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansuojamojo KIPVPS jungimas ar skaidymas įsigalioja tik tuomet, jei finansuojamasis KIPVPS visiems savo finansuojantiesiems KIPVPS ir finansuojančiųjų KIPVPS buveinių valstybių narių kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip 60 dienų prieš siūlomą įsigaliojimo datą perdavė 40 straipsnyje nurodytą ar panašią informaciją.

Finansuojamojo KIPVPS jungimas ar skaidymas įsigalioja tik tuomet, jei finansuojamasis KIPVPS visiems savo investicinių vienetų savininkams ir savo finansuojančiųjų KIPVPS buveinių valstybių narių kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip 60 dienų prieš siūlomą įsigaliojimo datą perdavė 40 straipsnyje nurodytą ar panašią informaciją.

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš įsigaliojant finansuojamojo KIPVPS jungimui ar skaidymui, finansuojantysis KIPVPS atperka arba išperka visus investicinius vienetus finansuojamajame KIPVPS, nebent finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos suteikia patvirtinimą pagal pirmos pastraipos a punktą.

Prieš įsigaliojant finansuojamojo KIPVPS jungimui ar skaidymui, finansuojamasis KIPVPS sudaro galimybę finansuojančiajam KIPVPS atpirkti arba išpirkti visus investicinius vienetus finansuojamajame KIPVPS, nebent finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos suteikia patvirtinimą pagal pirmos pastraipos a punktą.

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti investuotojus, finansuojantysis KIPVPS gali atpirkti arba išpirkti savo investicinius vienetus iki finansuojamojo KIPVPS sujungimo arba suskaidymo.

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) išsami informacija, kurią reikia įtraukti į 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą susitarimą;

a) 1 dalyje nurodyto susitarimo turinys arba nurodytos vidaus veiklos taisyklės;

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl direktyvos

56 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumai, laikydamiesi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, nepažeidžia jokių susitarimuose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų informacijos skleidimo apribojimo arba duomenų apsaugos nuostatų, ir šiems depozitoriumas ar jų vardu veikiantiems asmenims už šiuos veiksmus netaikoma jokia atsakomybė.

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl direktyvos

56 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad finansuojantysis KIPVPS arba, jei taikoma, finansuojančiojo KIPVPS valdymo įmonė būtų atsakinga už bet kokios su finansuojamuoju KIPVPS susijusios informacijos, reikalingos, kad finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumas galėtų vykdyti savo užduotis, perdavimą finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumui.

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl direktyvos

56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Finansuojamojo KIPVPS depozitoriumas nedelsdamas informuoja finansuojantįjį KIPVPS arba, jei taikoma, finansuojančiojo KIPVPS valdymo įmonę ir depozitoriumą apie bet kokius nustatytus su finansuojamuoju KIPVPS susijusius pažeidimus.

2. Finansuojamojo KIPVPS depozitoriumas nedelsdamas informuoja finansuojamojo KIPVPS kompetentingas institucijas, finansuojantįjį KIPVPS arba, jei taikoma, finansuojančiojo KIPVPS valdymo įmonę ir depozitoriumą apie bet kokius nustatytus su finansuojamuoju KIPVPS susijusius pažeidimus, kurie galėtų neigiamai paveikti finansuojantįjį KIPVPS.

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl direktyvos

56 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) išsami informacija kurią reikia įtraukti į 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą susitarimą;

a) išsami informacija kurią reikia įtraukti į 1 dalyje nurodytą susitarimą;

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS auditoriai skirtingi, valstybės narės reikalauja, kad šie auditoriai sudarytų keitimosi informacija susitarimą, kuriuo būtų užtikrinta, kad abu auditoriai įvykdytų savo pareigas.

1. Jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS auditoriai skirtingi, valstybės narės reikalauja, kad šie auditoriai sudarytų keitimosi informacija susitarimą, kuriuo būtų užtikrinta, kad abu auditoriai įvykdytų savo pareigas, taip pat būtų vykdomos priemonės, kurių imamasi, kad būtų patenkinti 2 dalyje nurodyti reikalavimai.

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Finansuojančiojo KIPVPS auditorius savo audito ataskaitoje atsižvelgia į finansuojamojo KIPVPS audito ataskaitą.

2. Finansuojančiojo KIPVPS auditorius savo audito ataskaitoje atsižvelgia į finansuojamojo KIPVPS audito ataskaitą. Jei finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS apskaitos metai skiriasi, finansuojamojo KIPVPS auditorius parengia su finansuojančiojo KIPVPS finansinių metų pabaiga sutampančios finansinių metų pabaigos ad hoc ataskaitą.

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS auditoriai, laikydamiesi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, nepažeidžia jokių susitarimuose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų informacijos skleidimo apribojimo arba duomenų apsaugos nuostatų, ir šiems auditoriams ar jų vardu veikiantiems asmenims už šiuos veiksmus netaikoma jokia atsakomybė.

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose nurodoma išsami informacija, kurią reikia įtraukti į 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą susitarimą.

3. Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, kuriose nurodoma 1 dalies pirmoje pastraipoje minėto susitarimo turinys.

Šios priemonės, skirtos šiai direktyvai iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Šios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) informacija apie investiciją pagal 53 straipsnio 2 dalį;

b) informacija apie tai, ar finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS tikslai ir politika, įskaitant rizikos pobūdį, bei veikla sutampa arba kokiu mastu ir dėl kokių priežasčių jie skiriasi, taip pat pagal 53 straipsnio 2 dalį atliktos investicijos aprašas;

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) trumpas finansuojamojo KIPVPS, jo organizacijos, investicinio tikslo ir politikos aprašas, įskaitant rizikos pobūdį;

c) trumpas finansuojamojo KIPVPS, jo organizacijos, investicinio tikslo ir politikos aprašas, įskaitant rizikos pobūdį, ir informacija apie tai, kur galima gauti atnaujintą finansuojamojo KIPVPS prospektą;

Pagrindimas

Finansuojamojo KIPVPS prospektas ne pridedamas kaip priedas, o, pagal c punktą, turėtų būti pateikiama informacija, kur šį prospektą galima gauti. Taip sumažėja finansuojančiojo KIPVPS prospekto apimtis; suteikiama pagrindinė informacija apie finansuojamąjį KIPVPS ir kartu nurodoma, kur galima rasti išsamesnius duomenis.

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) jei finansuojantysis KIPVPS investuoja į tam tikrą finansuojamojo KIPVPS investicinį padalinį arba į tam tikrą investicinių vienetų ar akcijų klasę – trumpas jų aprašas;

Išbraukta.

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS susitarimo pagal 55 straipsnio 1 dalį santrauka;

e) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS susitarimo arba vidaus veiklos taisyklių pagal 55 straipsnio 1 dalį santrauka;

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) informacija apie tai, ar finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS investiciniai tikslai ir politika, įskaitant rizikos pobūdį ir veiklą, visiškai sutampa arba kokiu mastu ir dėl kokių priežasčių jie skiriasi;

Išbraukta.

Pakeitimas  185

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atnaujintas finansuojamojo KIPVPS prospektas pridedamas prie finansuojančiojo KIPVPS prospekto.

Išbraukta.

Pagrindimas

Finansuojamojo KOPVPS prospektas ne pridedamas kaip priedas, o, pagal c punktą, turėtų būti pateikiama informacija, kur šį prospektą galima gauti. Taip sumažėja finansuojančiojo KIPVPS prospekto apimtis; suteikiama pagrindinė informacija apie finansuojamąjį KIPVPS ir kartu nurodoma, kur galima rasti išsamesnius duomenis.

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Finansuojantysis KIPVPS visuose aktualiuose rinkodaros pranešimuose nurodo, kad jis yra tam tikro finansuojamojo KIPVPS finansuojantysis KIPVPS ir į to finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus nuolat investuoja 85 % ar daugiau savo turto.

4. Finansuojantysis KIPVPS visuose aktualiuose rinkodaros pranešimuose nurodo, kad jis į finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus nuolat investuoja 85 % ar daugiau savo turto.

Pakeitimas  187

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a. Investuotojams paprašius, finansuojantysis KIPVPS nemokamai jiems pateikia finansuojamojo KIPVPS prospekto, metinės ir pusmetinės ataskaitų popierinę kopiją.

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) datą, kada finansuojantysis KIPVPS turi pradėti investuoti į finansuojamąjį KIPVPS;

c) datą, kada finansuojantysis KIPVPS turi pradėti investuoti į finansuojamąjį KIPVPS, arba datą, kai investicijos turėtų viršyti 50 straipsnio 1 dalyje nustatytą ribą, jei finansuojantysis KIPVPS jau investavo;

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) pareiškimą, kad investicinių vienetų savininkai turi teisę reikalauti per 30 dienų be jokio mokesčio atpirkti ar išpirkti savo investicinius vienetus; ši teisė įsigalioja, kai finansuojantysis KIPVPS pateikia šioje dalyje nurodytą informaciją.

d) pareiškimą, kad investicinių vienetų savininkai turi teisę reikalauti per 30 dienų be jokių kitų mokesčių, išskyrus tuos, kuriuos fondas surenka, kad padengtų kapitalo investicijų mažinimo išlaidas, atpirkti ar išpirkti savo investicinius vienetus; ši teisė įsigalioja, kai finansuojantysis KIPVPS pateikia šioje dalyje nurodytą informaciją.

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši informacija pateikiama ne vėliau kaip 30 dienų prieš finansuojančiojo KIPVPS investiciją į finansuojamąjį KIPVPS pagal pirmos pastraipos c punktą.

Ši informacija pateikiama ne vėliau kaip 30 dienų iki datos, nurodytos pirmos pastraipos c punkte.

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad finansuojantysis KIPVPS į atitinkamo finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus investuotų tik pasibaigus 1 dalies antroje pastraipoje nurodytam 30 dienų laikotarpiui.

3. Valstybės narės užtikrina, kad finansuojantysis KIPVPS į atitinkamo finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus, viršydamas 50 straipsnio 1 dalyje nustatytą ribą, investuotų tik pasibaigus 1 dalies antroje pastraipoje nurodytam 30 dienų laikotarpiui.

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos šiai direktyvai iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl direktyvos

60 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Finansuojantysis KIPVPS užtikrina, kad jo investicijos į finansuojamąjį KIPVPS neturėtų įtakos jo gebėjimui investicinių vienetų savininkų prašymu ar kitais atvejais, kai tai atitinka jo investicinių vienetų savininkų interesus, atpirkti ar išpirkti savo investicinius vienetus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata pateikiama 79 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl direktyvos

60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai investuodamas į finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus finansuojantysis KIPVPS, jo valdymo įmonė arba bet koks kitas finansuojančiojo KIPVPS arba jo valdymo įmonės vardu veikiantis asmuo gauna komisinių, tie komisiniai sumokami į finansuojančiojo KIPVPS turtą.

3. Kai investuodamas į finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus finansuojantysis KIPVPS, jo valdymo įmonė arba bet koks kitas finansuojančiojo KIPVPS arba jo valdymo įmonės vardu veikiantis asmuo gauna platinimo mokestį, komisinių ar piniginio pelno, tie mokesčiai, komisiniai ar piniginis pelnas sumokami į finansuojančiojo KIPVPS turtą.

Pakeitimas  195

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei finansuojamasis KIPVPS ir finansuojantysis KIPVPS įsteigti toje pačioje valstybėje narėje, kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja finansuojantįjį KIPVPS apie bet kokį su finansuojamuoju KIPVPS arba, jei taikoma, su jo valdymo įmone, depozitoriumu ar auditoriumi susijusį sprendimą, priemonę ir nustatytą šio skyriaus sąlygų nesilaikymą arba pateikia bet kokią pagal 101 straipsnio 1 dalį pranešamą informaciją.

1. Jei finansuojamasis KIPVPS ir finansuojantysis KIPVPS įsteigti toje pačioje valstybėje narėje, kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja finansuojantįjį KIPVPS ir kitus investicinių vienetų savininkus, jei mano, kad tai reikalinga, apie bet kokį su finansuojamuoju KIPVPS arba, jei taikoma, su jo valdymo įmone, depozitoriumu ar auditoriumi susijusį sprendimą, priemonę ir nustatytą šio skyriaus sąlygų nesilaikymą arba pateikia bet kokią pagal 101 straipsnio 1 dalį pranešamą informaciją.

Pakeitimas  196

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei finansuojamasis KIPVPS ir finansuojantysis KIPVPS įsteigti skirtingose valstybėse narėse, finansuojamojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms apie bet kokį su finansuojamuoju KIPVPS arba, jei taikoma, su jo valdymo įmone, depozitoriumu ar auditoriumi susijusį sprendimą, priemonę ir nustatytą šio skyriaus sąlygų nesilaikymą arba pateikia bet kokią pagal 101 straipsnio 1 dalį pranešamą informaciją. Pastarosios nedelsdamos pateikia informaciją finansuojančiajam KIPVPS.

2. Jei finansuojamasis KIPVPS ir finansuojantysis KIPVPS įsteigti skirtingose valstybėse narėse, finansuojamojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms apie bet kokį su finansuojamuoju KIPVPS arba, jei taikoma, su jo valdymo įmone, depozitoriumu ar auditoriumi susijusį sprendimą, priemonę ir nustatytą šio skyriaus sąlygų nesilaikymą arba pateikia bet kokią pagal 101 straipsnio 1 dalį pranešamą informaciją, ir pastarosios nedelsdamos pateikia informaciją finansuojančiajam KIPVPS. Šios institucijos nedelsdamos šią informaciją perduoda kitiems investicinių vienetų savininkams, jei mano, kad tai reikalinga.

Pakeitimas  197

Pasiūlymas dėl direktyvos

67 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagrindinės prospekto dalys nuolat atnaujinamos.

Pagrindinės prospekto dalys atnaujinamos kasmet arba kai atsiranda esminių pokyčių.

Pagrindimas

Taip sąvoka „atnaujinamos“ apibūdinama tikslesnėmis nuostatomis.

Pakeitimas  198

Pasiūlymas dėl direktyvos

69 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

KIPVPS savo prospektą ir visus jo pakeitimus, taip pat savo metinę ir pusmetinę ataskaitas siunčia kompetentingoms institucijoms.

KIPVPS savo prospektą ir visus jo pakeitimus, taip pat savo metinę ir pusmetinę ataskaitas siunčia KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms. KIPVPS pateikia šiuos dokumentus valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kai to paprašoma.

Pakeitimas  199

Pasiūlymas dėl direktyvos

70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prospektą galima pateikti patvariojoje laikmenoje arba elektronine forma.

2. Prospektą galima pateikti patvariojoje laikmenoje arba tinklavietėje. Investuotojų prašymu popierinė kopija jiems pateikiama nemokai.

Pakeitimas  200

Pasiūlymas dėl direktyvos

70 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Metinė ir pusmetinė ataskaitos investuotojams pateikiamos prospekte ir 73 straipsnyje minimoje pagrindinėje informacijoje investuotojams nurodytu būdu.

3. Metinė ir pusmetinė ataskaitos investuotojams pateikiamos prospekte ir 73 straipsnyje minimoje pagrindinėje informacijoje investuotojams nurodytu būdu. Investuotojų prašymu metinės ir pusmetinės ataskaitų popierinė kopija jiems pateikiama nemokamai.

Pakeitimas  201

Pasiūlymas dėl direktyvos

72 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visi investuotojams skirti rinkodaros pranešimai turi būti aiškiai atpažįstami. Jie yra teisingi, aiškūs ir neklaidinantys, o juose pateikiama informacija atitinka prospekte ir 73 straipsnyje nurodytoje pagrindinėje informacijoje investuotojams pateiktus duomenis. Pranešimuose nurodoma, kad yra parengtas prospektas ir pagrindinė informacija investuotojams, nurodyta 73 straipsnyje, ir tiksliai informuojama, kur ir kokia kalba tokią informaciją ar dokumentus gali gauti investuotojai ar potencialūs investuotojai arba kaip jie gali su ta informacija ar dokumentais susipažinti.

Visi investuotojams skirti rinkodaros pranešimai turi būti aiškiai atpažįstami. Jie yra teisingi, aiškūs ir neklaidinantys. Visų pirma rinkodaros pranešimuose, kuriuose kviečiama pirkti KIPVPS investicinių vienetų ir kuriuose pateikiama speciali su KIPVPS susijusi informacija, neturi būti teiginių, kurie prieštarautų duomenims, pateiktiems prospekte ir 73 straipsnyje nurodytoje pagrindinėje informacijoje investuotojams, arba menkintų jų svarbą. Pranešime nurodoma, kad yra parengtas prospektas ir pagrindinė informacija investuotojams, nurodyta 73 straipsnyje, ir tiksliai informuojama, kur ir kokia kalba tokią informaciją ar dokumentus gali gauti investuotojai ar potencialūs investuotojai arba kaip jie gali su ta informacija ar dokumentais susipažinti.

Pakeitimas  202

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad investicinė bendrovė ir valdymo įmonė apie kiekvieną bendrąjį investicinį fondą, kurį ji valdo, parengtų trumpą dokumentą, kuriame būtų pateikta pagrindinė informacija investuotojams.

1. Valstybės narės reikalauja, kad investicinė bendrovė ir valdymo įmonė apie kiekvieną bendrąjį investicinį fondą, kurį ji valdo, parengtų trumpą dokumentą, kuriame būtų pateikta pagrindinė informacija investuotojams („pagrindinė informacija investuotojams“). Žodžiai „pagrindinė informacija investuotojams“ turėtų būti aiškiai paminėti šiame dokumente 89 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta kalba.

Pakeitimas  203

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagrindinė informacija investuotojams apima informaciją bent apie šiuos esminius atitinkamo KIPVPS aspektus:

3. Pagrindinė informacija investuotojams – tai informacija apie šiuos esminius atitinkamo KIPVPS aspektus:

Pakeitimas  204

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a) KIPVPS tapatybė;

Pakeitimas  205

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) ankstesnės veiklos rezultatų aprašas;

b) ankstesnės veiklos rezultatų aprašas arba prireikus veiklos planai;

Pakeitimas  206

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Visose valstybėse narėse, kuriose KIPVPS gavo pranešimą prekiauti savo investiciniais vienetais pagal 88 straipsnį, naudojama tokia pati pagrindinė informacija investuotojams be jokių pakeitimų, išskyrus vertimą.

6. Visose valstybėse narėse, kuriose KIPVPS gavo pranešimą prekiauti savo investiciniais vienetais pagal 88 straipsnį, naudojama tokia pati pagrindinė informacija investuotojams be jokių pakeitimų ar papildymų, išskyrus vertimą.

Pagrindimas

Siekiant, kad ateityje pagrindinė informacija investuotojams netaptų „paauksuota“, turėtų būti draudžiama prie šios informacijos pridėti papildomus dokumentus.

Pakeitimas  207

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose nurodoma:

7. Komisija priima įgyvendinimo priemones, kuriose nurodoma:

Pagrindimas

2 lygmens įgyvendinimo priemonės būtinos, ir tai nėra atviras klausimas, paliktas spręsti Komisijos nuožiūra. Įgyvendinimo priemonės turėtų būti prieinamos nuo šios direktyvos įgyvendinimo datos.

Pakeitimas  208

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) išsamus pagrindinės informacijos investuotojams, teiktinos pagal 2, 3 ir 4 dalis, turinys;

a) išsamus ir nuodugnus pagrindinės informacijos investuotojams, teiktinos pagal 2, 3 ir 4 dalis, turinys;

Pakeitimas  209

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos b punkto įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) išsamus pagrindinės informacijos investuotojams, teiktinos toliau nurodytais konkrečiais atvejais, turinys:

b) išsamus ir nuodugnus pagrindinės informacijos investuotojams, teiktinos toliau nurodytais konkrečiais atvejais, turinys:

Pakeitimas  210

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v) jei KIPVPS akcijomis prekiaujama biržoje – pagrindinės informacijos, teiktinos investuotojams, investuojantiems į KIPVPS, kurio akcijomis prekiaujama biržoje, turinys;

Išbraukta.

Pakeitimas  211

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 7 dalies 1 pastraipos b punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vi) struktūrizuoto, apsaugoto kapitalo ir kito panašaus KIPVPS atveju – pagrindinės informacijos, teiktinos investuotojams, investuojantiems į struktūrizuotus, apsaugoto kapitalo ir kitus panašius KIPVPS, siūlančius iš anksto nustatytą atlygį per tam tikrą laikotarpį ir visiškai priklausančius nuo tam tikrų parametrų, kaip antai tam tikro indekso raida, turinys;

vi) struktūrizuoto, apsaugoto kapitalo ir kito panašaus KIPVPS atveju – pagrindinė informacija, teiktina investuotojams ir susijusi su KIPVPS ypatumais;

Pakeitimas  212

Pasiūlymas dėl direktyvos

74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagrindinė informacija investuotojams yra laikoma ikisutartine informacija. Ji turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Ji turi atitikti informaciją, pateiktą atitinkamose prospekto dalyse.

1. Pagrindinė informacija investuotojams yra laikoma ikisutartine informacija, taigi teikiama nemokamai. Ji turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Ji turi atitikti informaciją, pateiktą atitinkamose prospekto dalyse.

Pagrindimas

Pagrindinė informacija investuotojams turėtų būti pateikta investuotojams nemokamai, kaip ir supaprastintų prospektų atveju.

Pakeitimas  213

Pasiūlymas dėl direktyvos

74 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad remiantis vien pagrindine informacija investuotojams, įskaitant jos vertimą, asmeniui nebūtų taikoma civilinė atsakomybė, nebent ta informacija būtų klaidinanti, netiksli ar neatitiktų informacijos, pateiktos atitinkamose prospekto dalyse. Pagrindinėje informacijoje investuotojams aiškiai pateikiamas toks įspėjimas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad remiantis vien pagrindine informacija investuotojams, įskaitant jos vertimą, asmeniui nebūtų taikoma civilinė atsakomybė, nebent ta informacija būtų iš esmės klaidinanti, netiksli ar neatitiktų informacijos, pateiktos atitinkamose prospekto dalyse. Pagrindinėje informacijoje investuotojams aiškiai pateikiamas toks įspėjimas.

Pagrindimas

Aiškesnė formuluotė padeda užtikrinti, kad ši dalis nebūtų interpretuojama neteisingai.

Pakeitimas  214

Pasiūlymas dėl direktyvos

75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiesiogiai arba per įmonės agentą KIPVPS investicinius vienetus investuotojams parduodanti investicinė bendrovė ir valdymo įmonė apie kiekvieną bendrąjį investicinį fondą, kurį ji valdo, tiesiogiai arba per savo įmonės agentą pateiktų pagrindinę informaciją investuotojams apie tokius KIPVPS iš anksto prieš tai, kai investuotojai pasirašo siūlomus tokio KIPVPS investicinius vienetus.

1. Valstybės narės reikalauja, kad KIPVPS investicinius vienetus investuotojams parduodanti investicinė bendrovė ir valdymo įmonė, kuri tai daro tiesiogiai arba per kitą jos vardu veikiantį juridinį ar fizinį asmenį ir kuri visiškai ir besąlygiškai už tai atsako, apie kiekvieną bendrąjį investicinį fondą, kurį ji valdo, perduotų pagrindinę informaciją investuotojams apie tokius KIPVPS iš anksto prieš tai, kai investuotojai pasirašo siūlomus tokio KIPVPS investicinius vienetus.

Pakeitimas  215

Pasiūlymas dėl direktyvos

75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad tiesiogiai ar per įmonės agentą KIPVPS investicinių vienetų investuotojams neparduodanti investicinė bendrovė ir valdymo įmonė apie kiekvieną bendrąjį investicinį fondą, kurį ji valdo, pateiktų pagrindinę investuotojams skirtą informaciją produktų teikėjams ir tarpininkams, kurie užsiima pardavimo veikla arba konsultuoja investuotojus apie galimas investicijas į KIPVPS arba į produktus, siūlančius poziciją tokiuose KIPVPS, kad jie galėtų savo klientams ar potencialiems klientams pateikti visą reikiamą informaciją apie siūlomas investicijas laikydamiesi visų pagal atitinkamus Bendrijos ir nacionalinės teisės aktus jiems taikomų informacijos pateikimo įpareigojimų.

2. Valstybės narės reikalauja, kad KIPVPS investicinių vienetų investuotojams neparduodanti investicinė bendrovė ir valdymo įmonė (tiesiogiai ar per kitą jos vardu veikiantį juridinį ar fizinį asmenį ir ji visiškai ir besąlygiškai už tai atsako) apie kiekvieną bendrąjį investicinį fondą, kurį ji valdo, perduotų pagrindinę investuotojams skirtą informaciją produktų teikėjams ir tarpininkams, kurie užsiima pardavimo veikla arba konsultuoja investuotojus apie galimas investicijas į KIPVPS. Valstybės narės reikalauja, kad tarpininkai, kurie verčiasi pardavimo veikla arba konsultuoja investuotojus galimų investicijų į KIPVPS klausimais, perduotų pagrindinę informaciją savo klientams arba potencialiems klientams.

Pakeitimas  217

Pasiūlymas dėl direktyvos

75 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Pagrindinė investuotojams skirta informacija pateikiama investuotojams nemokamai.

Pakeitimas  216

Pasiūlymas dėl direktyvos

75 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos gali pateikti pagrindinę informaciją investuotojams apie visus toje valstybėje narėje esančius ir leidimus gavusius KIPVPS visuomenei atitinkamoje tam skirtoje savo interneto svetainės dalyje.

Pagrindimas

Naudojantis šiuo būdu, kurį jau taiko kelios valstybės narės, informaciją galima pateikti centralizuotai, palengvinama galimybė konsultuotis ir gauti dabartinius ir ankstesnius duomenis. Šį būdą būtų galima naudingai taikyti ir kitose šalyse.

Pakeitimas  218

Pasiūlymas dėl direktyvos

76 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia investicinėms bendrovėms ir valdymo įmonėms apie kiekvieną bendrąjį investicinį fondą, kurį jos valdo, pagrindinę informaciją investuotojams pateikti patvariojoje laikmenoje arba interneto svetainėje.

1. Valstybės narės leidžia investicinėms bendrovėms ir valdymo įmonėms apie kiekvieną bendrąjį investicinį fondą, kurį jos valdo, pagrindinę informaciją investuotojams perduoti patvariojoje laikmenoje arba interneto svetainėje. Investuotojui paprašius, popierinė kopija jam pateikiama nemokamai.

Pakeitimas  219

Pasiūlymas dėl direktyvos

76 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, naujausia pagrindinė informacija investuotojui turi būti paskelbta investicinės bendrovės arba valdymo įmonės tinklavietėje.

Pagrindimas

Terminai turi atitikti Direktyvos 2004/39/EB terminologiją. Be to, pagrindinė informacija investuotojui visada turi būti paskelbta administracinio organo, kuris valdo KIPVPS, tinklavietėje, kad būtų lengvai prieinama visoms šalims.

Pakeitimas  220

Pasiūlymas dėl direktyvos

76 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones ir jose apibrėžti specialias sąlygas, kurių reikia laikytis teikiant pagrindinę informaciją investuotojams patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, ir interneto svetainėje, kuri nėra patvarioji laikmena.

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones ir jose apibrėžti specialias sąlygas, kurių reikia laikytis perduodant pagrindinę informaciją investuotojams patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, ir interneto svetainėje, kuri nėra patvarioji laikmena.

Pagrindimas

Terminai turi atitikti Direktyvos 2004/39/EB terminologiją.

Pakeitimas  221

Pasiūlymas dėl direktyvos

77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Esminiai pagrindinės informacijos investuotojams elementai nuolat atnaujinami.

2. Esminiai pagrindinės informacijos investuotojams elementai atnaujinami kasmet arba kai atsiranda esminių pokyčių.

Pagrindimas

Taip apibrėžiamas atnaujinimas; šis apibrėžimas atitinka CESR patarimą CESR/08-087 dėl pagrindinės informacijos investuotojams.

Pakeitimas  222

Pasiūlymas dėl direktyvos

86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visa informacija apie įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie nepatenka į šios direktyvos reglamentavimo sritį, bet yra svarbūs prekybai KIPVPS, įsteigto kitoje valstybėje narėje, investiciniais vienetais jų teritorijose, būtų lengvai prieinama per atstumą ir elektroniniu būdu. Valstybės narės užtikrina, kad ta informacija būtų prieinama tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kad ji būtų pateikta aiškiai, nedviprasmiškai ir būtų nuolat atnaujinama.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visa informacija apie įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie nepatenka į šios direktyvos reglamentavimo sritį, bet yra ypač svarbūs turint mintyje parengtą prekybos KIPVPS, įsteigto kitoje valstybėje narėje, investiciniais vienetais jų teritorijose tvarką, būtų lengvai prieinama per atstumą ir elektroniniu būdu. Valstybės narės užtikrina, kad ta informacija būtų prieinama tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kad ji būtų pateikta aiškiai, nedviprasmiškai ir būtų nuolat atnaujinama.

Pakeitimas  223

Pasiūlymas dėl direktyvos

86 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Šiame skyriuje KIPVPS – tai KIPVPS arba jo investicinis padalinys.

Pakeitimas  224

Pasiūlymas dėl direktyvos

88 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu KIPVPS ketina savo investiciniais vienetais prekiauti kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje jis įsteigtas, tai jis pirmiausia pateikia pranešimą savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

1. Jeigu KIPVPS ketina savo investiciniais vienetais prekiauti kitoje valstybėje narėje, nei ta, kuri yra jo buveinės valstybė narė, tai jis pirmiausia pateikia pranešimą savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  225

Pasiūlymas dėl direktyvos

88 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pranešime pateikiama informacija apie KIPVPS investicinių vienetų prekybos tvarką toje valstybėje narėje.

Pranešime pateikiama informacija apie KIPVPS investicinių vienetų prekybos tvarką priimančiojoje valstybėje narėje.

Pakeitimas  226

Pasiūlymas dėl direktyvos

88 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip per mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos perduoda 1 ir 2 dalyse nurodytus išsamius dokumentus valstybės narės, kurioje KIPVPS ketina prekiauti savo investiciniais vienetais, kompetentingoms institucijoms. Kartu su dokumentais jos pateikia pažymą, kad KIPVPS atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas.

Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo pranešimo ir 2 dalyje paminėtų išsamių dokumentų gavimo dienos KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos perduoda 1 ir 2 dalyse nurodytus išsamius dokumentus valstybės narės, kurioje KIPVPS ketina prekiauti savo investiciniais vienetais, kompetentingoms institucijoms. Kartu su dokumentais jos pateikia pažymą, kad KIPVPS atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas.

Pakeitimas  227

Pasiūlymas dėl direktyvos

88 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas pranešimas ir 3 dalyje nurodyta pažyma būtų pateikti tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas pranešimas ir 3 dalyje nurodyta pažyma būtų pateikti tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, nebent KIPVPS buveinės valstybė narė ir KIPVPS priimančioji valstybė narė sutaria, kad 1 dalyje nurodytas pranešimas ir 3 dalyje nurodyta pažyma pateikiami abiejų valstybių narių valstybine kalba.

Pagrindimas

Pakeitimas  228

Pasiūlymas dėl direktyvos

88 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikydamos šiame straipsnyje nustatytą pranešimų teikimo tvarką, valstybės narės, kurioje KIPVPS ketina prekiauti savo investiciniais vienetais, kompetentingos institucijos nereikalauja jokių kitų papildomų dokumentų, pažymų ar informacijos, nei numatyta šiame straipsnyje.

Taikydamos šiame straipsnyje nustatytą pranešimų teikimo tvarką, valstybės narės, kurioje KIPVPS ketina prekiauti savo investiciniais vienetais, kompetentingos institucijos nereikalauja arba neprašo iš anksto patvirtinti jokių su prekyba nesusijusių dokumentų, įskaitant sutarčių dokumentus, pvz., paraiškos formų, pažymų ar kitokios informacijos, nei numatyta šiame straipsnyje.

Pagrindimas

Patikslinama, kad būtų aišku, jog priimančioji valstybė narė negali prašyti iš anksto patvirtinti su prekyba nesusijusių dokumentų, pvz., pasirašymo formų įsigyti vienetus.

Pakeitimas  229

Pasiūlymas dėl direktyvos

88 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. KIPVPS buveinės valstybė narė užtikrina, kad KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų galimybę elektroniniu būdu susipažinti su 2 dalyje nurodytais dokumentais ir, jei taikoma, jų vertimais ir kad tie dokumentai bei vertimai būtų nuolat atnaujinami.

7. KIPVPS buveinės valstybė narė užtikrina, kad KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų galimybę elektroniniu būdu susipažinti su 2 dalyje nurodytais dokumentais ir, jei taikoma, jų vertimais. Ji užtikrina, kad KIPVPS tuos dokumentus bei vertimus nuolat atnaujintų. KIPVPS praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai apie bet kokius 2 dalyje nurodytų dokumentų pakeitimus ir nurodo, kur juos galima gauti elektroniniu būdu.

Pakeitimas  230

Pasiūlymas dėl direktyvos

88 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Pasikeitus informacijai apie prekiavimo tvarką, pateiktai pranešime pagal 1 dalį, KIPVPS, prieš įgyvendindamas šį pakeitimą, apie jį raštu praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

8. Pasikeitus informacijai apie parengtą prekiavimo tvarką, pateiktai pranešime pagal 1 dalį, KIPVPS, prieš įgyvendindamas šį pakeitimą, apie jį raštu praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  231

Pasiūlymas dėl direktyvos

89 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nepažeidžiant IX skyriaus nuostatų, tokia informacija ir (arba) dokumentai pateikiami investuotojams KIPVPS priimančiosios valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytu būdu;

a) nepažeidžiant IX skyriaus nuostatų, tokia informacija ir (arba) dokumentai pateikiami investuotojams KIPVPS priimančiosios valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytu būdu; nėra kitų vertimo reikalavimų kaip nurodyti šioje direktyvoje;

Pagrindimas

Reikia aiškumo, kad vertimo reikalavimas, pateiktas 89 straipsnio 1 dalies b–d punktuose, yra išsamus ir kad KIPVPS priimančioji valstybė narė neturėtų taikyti papildomų reikalavimų.

Pakeitimas  232

Pasiūlymas dėl direktyvos

89 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 73 straipsnyje nurodyta pagrindinė informacija investuotojams verčiama į KIPVPS priimančiosios valstybės narės valstybinę ar vieną iš valstybinių kalbų arba į KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtintą kalbą;

b) 73 straipsnyje nurodyta pagrindinė informacija investuotojams verčiama į KIPVPS priimančiosios valstybės narės valstybinę ar vieną iš valstybinių kalbų arba į KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtintą kalbą pagal KIPVPS sprendimą;

Pagrindimas

Pagrindinės informacijos investuotojams kalba pasirenkama pagal pateiktas nuostatas, tačiau pagal KIPVPS pasirinkimą.

Pakeitimas  233

Pasiūlymas dėl direktyvos

90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 86 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos pateikimo forma ir apimtis;

a) 86 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos pateikimo apimtis;

Pakeitimas  234

Pasiūlymas dėl direktyvos

90 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) standartinio pranešimo modelio, kurį KIPVPS turi naudoti pranešdamas informaciją pagal 88 straipsnio 1 dalį, forma ir turinys;

a) pranešimo, kurį KIPVPS turi naudoti pranešdamas informaciją pagal 88 straipsnio 1 dalį, forma ir turinys;

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonėmis, susijusiomis su pranešimu, turi būti siekiama kuo didesnio suderinimo.

Pakeitimas  235

Pasiūlymas dėl direktyvos

92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria valdžios institucijas, kurios turi atlikti šioje direktyvoje numatytas pareigas. Jos informuoja apie tai Komisiją, nurodydamos pareigų paskirstymą.

1. Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, kurios turi atlikti šioje direktyvoje numatytas pareigas. Jos informuoja apie tai Komisiją, nurodydamos pareigų paskirstymą.

Pakeitimas  236

Pasiūlymas dėl direktyvos

92 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. KIPVPS buveinės valstybės narės valdžios institucijos turi kompetenciją prižiūrėti tą KIPVPS. Tuo tarpu KIPVPS priimančiosios valstybės narės valdžios institucijos yra kompetentingos prižiūrėti, kaip laikomasi nuostatų, nepriklausančių šios direktyvos reglamentavimo sričiai, ir 87 bei 89 straipsnių reikalavimų.

3. KIPVPS buveinės valstybės narės valdžios institucijos turi kompetenciją prižiūrėti tą KIPVPS ir pagal 17a straipsnio nuostatas, jei reikia. Tuo tarpu KIPVPS priimančiosios valstybės narės valdžios institucijos yra kompetentingos prižiūrėti, kaip laikomasi nuostatų, nepriklausančių šios direktyvos reglamentavimo sričiai, ir 87 bei 89 straipsnių reikalavimų.

Pakeitimas  237

Pasiūlymas dėl direktyvos

93 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(j) teisę reikalauti sustabdyti investicinių vienetų atpirkimą ar išpirkimą investicinių vienetų savininkų ar visuomenės interesais;

(j) teisę reikalauti sustabdyti investicinių vienetų išleidimą, atpirkimą ar išpirkimą investicinių vienetų savininkų ar visuomenės interesais;

Pakeitimas  238

Pasiūlymas dėl direktyvos

94 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato nuobaudų, taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, taisykles ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nepažeidžiant taisyklių dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus kitas nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, valstybės narės visų pirma nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias nuobaudas, susijusias su pareiga pateikti pagrindinę informaciją investuotojams taip, kad ją galėtų suprasti mažmeniniai investuotojai pagal 73 straipsnio 5 dalį.

1. Valstybės narės nustato priemonių ir nuobaudų, taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, taisykles ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Nepažeisdamos leidimų panaikinimo procedūros arba valstybių narių teisės taikyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline teise, visų pirma užtikrina, kad atsakingiems asmenims, pažeidusiems nuostatas, priimtas įgyvendinant šią direktyvą, būtų taikomos atitinkamos administracinės priemonės ar administracinės sankcijos. Numatytos priemonės ir nuobaudos privalo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nepažeidžiant taisyklių dėl priemonių ir nuobaudų, taikytinų pažeidus kitas nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, valstybės narės visų pirma nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias priemones ir nuobaudas, susijusias su pareiga pateikti pagrindinę informaciją investuotojams taip, kad ją galėtų suprasti mažmeniniai investuotojai pagal 73 straipsnio 5 dalį.

Pakeitimas  239

Pasiūlymas dėl direktyvos

94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės numato, kad kompetentingos institucijos gali viešai paskelbti apie bet kokią priemonę ar sankciją, kuri bus paskirta už nuostatų, priimtų įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimą, nebent toks viešas paskelbimas galėtų sukelti rimtą grėsmę finansų rinkoms ar padarytų neproporcingą žalą susijusioms šalims.

2. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga institucija gali viešai paskelbti apie bet kokią priemonę ar sankciją, kuri bus paskirta už nuostatų, priimtų įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimą, nebent toks viešas paskelbimas galėtų sukelti rimtą grėsmę finansų rinkoms, pakenktų investuotojų interesams ar padarytų neproporcingą žalą suinteresuotoms šalims.

Pakeitimas  240

Pasiūlymas dėl direktyvos

96 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi visų reikalingų administracinių ir organizacinių priemonių, siekdamos sudaryti geresnes sąlygas šioje dalyje numatytam bendradarbiavimui.

Valstybės narės imasi visų reikalingų administracinių ir organizacinių priemonių, siekdamos sudaryti geresnes sąlygas kompetentingų institucijų bendradarbiavimui, taip pat pasinaudojant dvišaliais ar daugiašaliais bendradarbiavimo su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis susitarimais, kad institucijos galėtų užtikrinti tinkamą KIPVPS ir valdymo įmonės priežiūrą ir visapusiškai vykdyti savo pareigas, numatytas šioje direktyvoje. Pagal šiuos susitarimus galima pavesti viena kitoms atlikti priežiūros užduotis arba jie gali apimti vieną ar kelias kompetentingas institucijas, kurios dalijasi KIPVPS, kuriuos vadovaudamasi paslaugų teikimo laisvės principu arba pasitelkdama filialus valdo valdymo įmonė, priežiūros užduotimis.

Pakeitimas  241

Pasiūlymas dėl direktyvos

96 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jeigu kompetentinga institucija pagrįstai įtaria, kad kitos valstybės narės teritorijoje į jos priežiūros sritį nepatenkantys subjektai vykdo ar vykdė šios direktyvos nuostatoms priešingus veiksmus, apie tai, kiek galima tiksliau, ji praneša atitinkamoms valstybės narės kompetentingai institucijai. Pastaroji institucija imasi atitinkamų veiksmų. Ji informuoja pranešusiąją kompetentingą instituciją apie tokių veiksmų rezultatus ir, kiek įmanoma plačiau, apie svarbius tarpinius rezultatus. Pagal šios straipsnio dalies nuostatas nepažeidžiami informaciją perdavusių kompetentingų institucijų įgaliojimai.

Pakeitimas  242

Pasiūlymas dėl direktyvos

97 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Informacijos mainus su kitomis kompetentingomis institucijomis pagal šią direktyvą vykdančios kompetentingos institucijos perduodamos informaciją gali nurodyti, kad šios informacijos negalima atskleisti neturint aiškaus ją suteikusių kompetentingų institucijų sutikimo, tuomet ši informacija gali būti keičiamasi tik tokiais tikslais, kuriais minėtosios institucijos davė sutikimą.

Pakeitimas  243

Pasiūlymas dėl direktyvos

97 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. 1 ir 4 dalys nedraudžia keistis informacija tos pačios valstybės narės ar kelių valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kurios yra:

5. 1 ir 4 dalys nedraudžia keistis informacija tos pačios valstybės narės ar valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir šiems subjektams:

Pakeitimas  244

Pasiūlymas dėl direktyvos

102 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos pagrindžia kiekvieną atsisakymą suteikti licenciją ir kiekvieną neigiamą sprendimą įgyvendinant bendrąsias priemones, priimtas taikant šią direktyvą, bei pranešti apie juos prašytojams.

1. Kompetentingos institucijos raštu pagrindžia kiekvieną atsisakymą suteikti licenciją ir kiekvieną neigiamą sprendimą įgyvendinant bendrąsias priemones, priimtas taikant šią direktyvą, bei praneša apie juos prašytojams.

Pakeitimas  245

Pasiūlymas dėl direktyvos

102 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina teisę pagal įstatymus ir kitus teisės aktus apskųsti teismui sprendimus, priimtus dėl KIPVPS pagal šios direktyvos nuostatas; ta pati nuostata galioja, jeigu sprendimas nepriimamas per 6 mėnesius po KIPVPS prašymo suteikti licenciją verstis veikla padavimo, kuriame pateikiama visa pagal galiojančias nuostatas reikalaujama informacija.

2. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas sprendimas, priimtas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus pagal šios direktyvos nuostatas, būtų tinkamai motyvuotas ir būtų numatyta galimybė jį apskųsti teismui. Teisė kreiptis į teismą galioja ir tada, kai, padavus prašymą suteikti licenciją verstis veikla ir kartu pateikus visą reikalaujamą informaciją, sprendimo dėl to prašymo nepriimama per 6 mėnesius nuo jo padavimo datos.

Pakeitimas  246

Pasiūlymas dėl direktyvos

103 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Apie kiekvieną sprendimą atimti licenciją ar imtis kokios nors kitos rimtos priemonės prieš KIPVPS, arba apie kokį nors jam taikomą atpirkimo ar išpirkimo sustabdymą KIPVPS buveinės valstybės narės valdžios institucijos nedelsdamos praneša KIPVPS priimančiosios valstybės narės valdžios institucijoms.

2. Apie kiekvieną sprendimą atimti licenciją ar imtis kokios nors kitos rimtos priemonės prieš KIPVPS, arba apie kokį nors jam taikomą išleidimo, atpirkimo ar išpirkimo sustabdymą KIPVPS buveinės valstybės narės valdžios institucijos nedelsdamos praneša KIPVPS priimančiosios valstybės narės valdžios institucijoms, ir valdymo įmonės buveinės valstybės narės valdžios institucijoms, jei KIPVPS valdymo įmonė yra įsikūrusi kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas  247

Pasiūlymas dėl direktyvos

103 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Valdymo įmonės buveinės valstybės narės ir KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atitinkamai gali imtis veiksmų prieš valdymo įmonę, jei ji pažeidžia su atitinkama jų kompetencijos sritimi susijusias nuostatas.

Pakeitimas  248

Pasiūlymas dėl direktyvos

103 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu nepaisydamas KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų priemonių ar dėl tų priemonių netinkamumo arba dėl to, kad KIPVPS buveinės valstybė narė nesiima priemonių per pagrįstą laikotarpį, KIPVPS ir toliau vykdo KIPVPS priimančiosios valstybės narės investuotojų interesams aiškiai žalingą veiklą, KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali imtis bet kurios iš šių priemonių:

4. Jeigu nepaisydamas KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų priemonių ar dėl tų priemonių netinkamumo arba dėl to, kad KIPVPS buveinės valstybė narė nesiima priemonių per pagrįstą laikotarpį, KIPVPS ir toliau vykdo KIPVPS priimančiosios valstybės narės investuotojų interesams aiškiai žalingą veiklą, KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali atitinkamai imtis bet kurios iš šių priemonių:

Pakeitimas  249

Pasiūlymas dėl direktyvos

103 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pranešti apie tai Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui.

b) jei reikia, pranešti apie tai Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui.

Pakeitimas  250

Pasiūlymas dėl direktyvos

103 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijose būtų galimybė įteikti teisinius dokumentus, būtinus tam, kad būtų galima imtis priemonių, kurias KIPVPS priimančioji valstybė narė gali taikyti KIPVPS pagal 2–4 dalis.

5. Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijose būtų galimybė pagal jų nacionalinius įstatymus įteikti teisinius dokumentus, būtinus tam, kad būtų galima imtis priemonių, kurias KIPVPS priimančioji valstybė narė gali taikyti KIPVPS pagal 2–4 dalis.

Pakeitimas  251

Pasiūlymas dėl direktyvos

104 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tiek, kiek tai susiję su priežiūros įgaliojimais, valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos praneša valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms apie visas priemones, kurių pagal 18 straipsnio 6 dalį ėmėsi valdymo įmonės priimančioji valstybė narė dėl nuobaudų valdymo įmonėms ar valdymo įmonių veiklos apribojimo.

2. Tiek, kiek tai susiję su priežiūros įgaliojimais, valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos praneša valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms apie visas priemones, kurių pagal 18 straipsnio 6 dalį ėmėsi valdymo įmonės priimančioji valstybė narė dėl priemonių ir nuobaudų valdymo įmonėms ar valdymo įmonių veiklos apribojimo.

Pakeitimas  252

Pasiūlymas dėl direktyvos

104 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai apie bet kokias valdymo įmonės lygmeniu nustatytas problemas, kurios daro poveikį valdymo įmonės gebėjimui deramai atlikti su fondu susijusias pareigas, ir visus III skyriuje nustatytų reikalavimų nesilaikymo atvejus.

Pakeitimas  253

Pasiūlymas dėl direktyvos

104 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai apie bet kokias KIPVPS lygmeniu nustatytas problemas, kurios daro poveikį valdymo įmonės gebėjimui deramai atlikti savo pareigas ir laikytis galiojančių taisyklių.

Pakeitimas  254

Pasiūlymas dėl direktyvos

109 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

109a straipsnis

Iki ...* Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą.

 

* OL: prašome įrašyti datą treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Įsipareigojimas pateikti įgyvendinimo ataskaitą Parlamentui ir Tarybai sudaro galimybę analizuoti padarytą pažangą ir nustatyti galimus trūkumus bei naujas problemas, kurios kyla dėl KIPVPS pagrindų. Šios direktyvos tobulinimas turi tęstis siekiant užtikrinti, kad Europos kapitalo veikla išliktų konkurencinga.

Pakeitimas  255

Pasiūlymas dėl direktyvos

110 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki [ … ], įgyvendina 1 straipsnio 3 dalies b punktą, 2 straipsnio 1 dalies e, f ir n punktus, 4 straipsnį, 5 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 3 dalies a, d ir e punktus, 34–44 straipsnius, 45 straipsnio 1 dalies įvadinę frazę, 45 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio 3 dalį, 51 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinę frazę, 53–62 straipsnius, 63 straipsnio 1 dalį, 64 straipsnį, 65 straipsnio 2 ir 3 dalis, 66, 67, 69, 70 ir 72 straipsnius, 73–77 straipsnius, 78 straipsnio 1 dalies b punktą, 78 straipsnio 2 dalies a punkto antrą įtrauką, 81 straipsnį, 83 straipsnio 1 dalies b punktą, 84 straipsnio b punktą, 85 straipsnį, 86–96 straipsnius, 102 straipsnio 3 dalį, 103 straipsnio 1 dalį, 103 straipsnio 3–5 dalis, 105 straipsnį, 110–112 straipsnius ir I priedą. Priimtų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję 2011 m. sausio 1 d., įgyvendina 1 straipsnio 3 dalies b punktą, 2 straipsnio 1 dalies e, f ir n punktus, 4 straipsnį, 5 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 3 dalies a, d ir e punktus, 34–44 straipsnius, 45 straipsnio 1 dalies įvadinę frazę, 45 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio 3 dalį, 51 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinę frazę, 53–62 straipsnius, 63 straipsnio 1 dalį, 64 straipsnį, 65 straipsnio 2 ir 3 dalis, 66, 67, 69, 70 ir 72 straipsnius, 73–77 straipsnius, 78 straipsnio 1 dalies b punktą, 78 straipsnio 2 dalies a punkto antrą įtrauką, 81 straipsnį, 83 straipsnio 1 dalies b punktą, 84 straipsnio b punktą, 85 straipsnį, 86–96 straipsnius, 102 straipsnio 3 dalį, 103 straipsnio 1 dalį, 103 straipsnio 3–5 dalis, 105 straipsnį, 110–112 straipsnius ir I priedą. Priimtų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Pagrindimas

Nors direktyvos pakeitimai gana dideli, būtina ją greitai įgyvendinti siekiant užtikrinti, kad numatytus pasiekimus galima būtų panaudoti tinkamu laiku.

Pakeitimas  256

Pasiūlymas dėl direktyvos

111 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuorodos į supaprastintą prospektą laikomos nuorodomis į 73 straipsnyje nurodytą pagrindinę informaciją investuotojams.

Pakeitimas  257

Pasiūlymas dėl direktyvos

112 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Komisija iki 2010 m. liepos 1 d. priima ir paskelbia įgyvendinimo priemones, numatytas 12, 14, 20, 30, 46 ir 73 straipsniuose.

Pakeitimas  258

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo A lentelės 1 punkto vidurinysis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Informacija apie valdymo įmonę

1. Informacija apie valdymo įmonę, taip pat nuoroda, ar valdymo įmonė įsikūrusi kitoje valstybėj narėje nei ta, kuri yra KIPVPS buveinės valstybė narė.

Pakeitimas  259

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo B lentelės V punkto 11 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

- sandorio išlaidas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Sandorio išlaidų, kaip naujos informacijos, įtraukimas į periodines ataskaitas, vis dar negalimas, nes neišspręstas apskaičiavimų klausimas. Abejonių kelia pridėtinė vertė.

(1)

OL C 77, 2002 3 28, p.1.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendra KIPVPS istorija

KIPVPS (kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektai) yra suderinti investiciniai fondai, investuojantys pagal nustatytą investavimo politiką ir galintys veikti visoje Europos Sąjungoje. Investiciniai fondai suteikia mažmeniniams investuotojams galimybę investuoti gana nedidelę kapitalo dalį į profesionaliai valdomą diversifikuotą portfelį. KIPVPS bendrojoje direktyvoje 85/611/EEB nustatyti griežti investuotojų apsaugos ir išlaidų skaidrumo reikalavimai – tai pagrindiniai investicinių fondų organizacinei struktūrai, valdymui ir priežiūrai taikomi reikalavimai.

Direktyva buvo tikslinama keletą kartų(1), paskutinį kartą ji tikslinta direktyvomis 2001/107/EB (valdymo bendrovių direktyva) ir 2001/108/EB (produktų direktyva) tam, kad būtų leistos investicijos į naujo pobūdžio turtą, pagerintas investuotojų informavimas, išplėsta valdymo bendrovių veiklos apimtis ir nustatyti reikalavimai valdymo bendrovių kapitalui.

KIPVPS produktai pasiteisino, jais sėkmingai prekiaujama ne tik visoje ES, bet ir Azijoje, ir Lotynų Amerikoje, iki 2008 m. birželio mėn. bendras turtas sudarė 5,6 trilijonus EUR(2).

2. Persvarstymo priežastys

Europos investicinių fondų rinka yra susiskaidžiusi, vidutinis fondų dydis yra mažas, palyginti su JAV, todėl investuotojai patiria nepagrįstai didelių išlaidų.

Komisija, atlikdama tyrimą, kurį pradėjo 2004 m. sukūrusi Turto valdymo ekspertų grupę, vėliau 2005 m. liepos mėn. parengusi žaliąją knygą, o 2006 m. lapkričio mėn. – baltąją knygą, dėl kurių visais atvejais vyko viešos konsultacijos su sektoriaus atstovais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, nustatė trūkumų ir pastebėjo, kad labai reikia pakeisti kai kuriuos KIPVPS III režimo aspektus bei bendrojoje direktyvoje numatyti tam tikrų naujų mechanizmų. Norint užtikrinti, kad reguliavimo sistema ir toliau būtų veiksminga sparčiai besivystančiose rinkose ir atitiktų investuotojų poreikius, taip pat siekiant užtikrinti ES fondų sektoriaus konkurencingumą, teisiniai reikalavimai KIPVPS produktui turi būti pakeisti.

Šios priemonės sudaro dalį vadinamojo rinkos veiksmingumo paketo, KIPVPS IV, kurio tikslas – padidinti masto ekonomiją ir paskatinti konkurenciją Europos fondų sektoriuje, siekiant sumažinti investuotojų išlaidas ir kartu užtikrinti vienodą aukštą investuotojų apsaugos lygį. Nustatytos šešios svarbiausios sritys, kuriose dabartinę sistemą būtina keisti arba tikslinti.

3. Turinys ir pranešėjo nuomonė

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos darbą, kuriuo ji siekia pagerinti suderintų Europos investicinių fondų sistemą, ir pritaria siūlomiems pakeitimams, tačiau taip pat siūlo kai kurias šio teksto vietas tikslinti. Tačiau pranešėjas apgailestauja dėl vėlavimo, susijusio su valdymo bendrovių pasu.

3.1. Jungimasis

Į direktyvą įtrauktomis naujomis nuostatomis dėl jungimosi sukuriama europinė fondų jungimosi vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis sistema, sudaranti galimybes pasinaudoti masto ekonomija.

Savo baltojoje knygoje(3) Komisija paskelbė, kad parengs komunikatą dėl fondų jungimosi tarpvalstybiniu lygiu apmokestinimo. Šis komunikatas turėtų būti grindžiamas ETT precedentine teise, jame turėtų būti nurodyta, kad tarpvalstybinis jungimasis turėtų būti vertinamas kaip vidaus jungimasis, mokesčių atžvilgiu jo poveikis turėtų būti neutralus (taikomos nacionalinės kapitalo prieaugio mokesčių nuostatos). Šis komunikatas dar neparengtas.

Pranešėjas prašo Komisiją parengti šį komunikatą iki šios direktyvos įgyvendinimo ir toliau dirbti su fondų jungimosi direktyva susijusiose srityje, vadovaujantis direktyvose 90/434/EEB ir 2005/65/EB, kuriose nustatomi privalomi apmokestinimo klausimo sprendimo būdai, nustatytais principais. Reikalingos aiškesnės taisyklės, siekiant užtikrinti, kad būtų galima pasinaudoti siūlomos jungimosi sistemos teikiama nauda, kuri padėtų konsoliduoti rinką, padidinti veiksmingumą ir sumažinti investuotojų išlaidas.

3.2. Finansuojamųjų ir finansuojančiųjų fondų struktūros

Siekiant padidinti rinkos veiksmingumą, plintant nepakankamo dydžio fondams, Komisija pasiūlė naujas nuostatas dėl fondų vienijimosi. Pasinaudodami vadinamosiomis finansuojamųjų ir finansuojančiųjų fondų sistemomis KIPVPS gali 85 % daugiau investuoti į pagrindinį KIPVPS (kuris pats nėra finansuojantis KIPVPS), taip dėl jungtinio fondo turto valdymo būtų galima sutaupyti dalį išlaidų.

Pranešėjas mano, kad nors vienijimosi procesas aptartas labai išsamiai, kai kurias iš siūlomų nuostatų būtų galima supaprastinti ir kad galima dar geriau suderinti keitimosi informacija ir dokumentais reguliavimo tikslais tvarką. Jis taip pat pasiūlė nuostatų, kuriomis būtų sustiprinta investuotojų apsauga likvidavimo atveju.

3.3. Pagrindinė informacija investuotojams

Pagrindinė informacija investuotojams (PII) arba pagrindinis informacinis dokumentas (PID) turi pakeisti dabartinius supaprastintus prospektus. Šis dokumentas bus teikiamas galimiems investuotojams, jiems taps lengviau palyginti pagrindinius investicinio produkto aspektus ir priimti gerai apgalvotą sprendimą. PII bus dviejų puslapių apimties, jo turinys bus visiškai suderintas. Pirmojo lygmens nuostatose tik nustatomos pagrindinės sudėtinės dalys, kitos smulkesnės dalys bus nustatytos po vartotojų testavimo antruoju lygmeniu(4).

Pranešėjas siūlo, kad turėtų būti aišku, kad PII bus platinama nemokamai. Be to, pranešėjas siūlo svarbų pakeitimą įgyvendinimo priemonių, susijusių su PII, srityje. Pranešėjas siūlo, kad Europos Komisija įsipareigotų priimti įgyvendinimo priemones. Jis prašo Komisiją priimti šias priemones iki 2011 m. tam, kad jas būtų galima laiku įgyvendinti. Pranešėjas taip pat pasiūlė pakeitimų, kurie užtikrintų, kad informacijos reikalavimai atitiktų FPRD formuluotę ir nuostatas.

3.4. Pranešimas

Vienas svarbiausių rinkos veiksmingumo paketo teikiamos naudos aspektų bus esamos pranešimo tvarkos supaprastinimas, numatant galimybę reguliavimo institucijoms palaikyti tiesioginius ryšius ir siųsti dokumentus elektroniniu būdu. Jeigu KIPVPS buveinės valstybės narės priežiūros institucija galės perduoti pranešimo dokumentus priimančiosios valstybės narės institucijoms, o tada KIPVPS galės iš karto prekiauti savo vienetais priimančiojoje valstybėje narėje, bus galima greičiau ir patiriant mažiau išlaidų pradėti veiklą kitoje valstybėje narėje, todėl investuotojai turės daugiau pasirinkimo galimybių ir patirs mažiau išlaidų. Priimančioji valstybė narė negalės reikalauti papildomų dokumentų ar antrinio patvirtinimo, taip KIPVPS fondų tarpvalstybinėje rinkoje bus išvengta protekcionizmo.

Paprastesnės ir suvienodintos nuostatos dėl pranešimo yra svarbus ir esminis žingsnis į priekį. Tačiau pranešėjas mano, kad vienas mėnuo, suteikiamas KIPVPS šalies priežiūros institucijai bylų išsamumui patikrinti ir nustatyti, ar laikomasi direktyvos, yra nepagrįstai ilgas ir neatitinka nuostatų dėl pranešimo kitų produktų atvejais(5). Jis siūlo šį laikotarpį sutrumpinti iki 5 darbo dienų.

3.5. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas

Komisijos pasiūlymu iš esmės stiprinamas priežiūros institucijų bendradarbiavimas.

Pranešėjas teigiamai vertina pakeitimus, kurie priežiūros institucijoms suteikia reikalingų priemonių atlikti savo funkcijas tarpvalstybiniu lygiu veiksmingai ir tinkamai. Šiose nuostatose jau aptariama daugelis aspektų, kurie yra itin svarbūs, norint užtikrinti, kad būtų veiksmingai prižiūrimi ir kontroliuojami tarpvalstybiniai jungimaisi, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų fondų struktūros bei valdymo bendrovės pasas.

3.6. Valdymo bendrovės pasas

Valdymo bendrovės pasas (VBP) jau buvo numatytas paskutinį kartą keičiant KIPVPS(6), siekiant suteikti valdymo bendrovėms teisę teikti kolektyvines portfelio valdymo paslaugas visoje ES pagal laisvės teikti paslaugas principą, numatytą Sutartyje(7). Tačiau iš tikrųjų pasas praktikoje nebuvo naudojamas.

Komisija, 2005 m. paskelbusi žaliąją knygą, siekė įdiegti VBP visų tipų fondams(8). Nauda, kurią galėtų suteikti pasas, siektų apie 762 mln. EUR(9). Neseniai pateikta kai kurių rimtų rūpestį keliančių pastabų dėl nuotolinės valdymo bendrovių priežiūros. Komisija įgaliojo Europos vertybinių popierių priežiūros institucijų komitetą (angl. CESR) iki 2008 m. lapkričio 1 d. pateikti rekomendaciją dėl galimo VBP įgyvendinimo techninių ir priežiūros aspektų ir įsipareigojo iš dalies pakeisti savo pasiūlymą iki šio teisėkūros laikotarpio pabaigos.

Pranešėjas rimtai vertina šias nerimą keliančias pastabas. Pranešėjas yra tikras, kad VBP padėtų fondų sektoriuje sukurti tikrą bendrą rinką ir suteiktų daug ekonominės naudos, kartu suteiktų galimybę užtikrinti aukštą investuotojų apsaugos lygį. Todėl jis priėmė politinį sprendimą pristatyti pirmojo lygmens nuostatas, kurios suteikia galimybę teikti kolektyvines portfelio valdymo paslaugas. Likusius neaptartus aspektus pranešėjas aptars pasiūlydamas pakeitimų po to, kai bus gauta CESR rekomendacija. Pranešėjas tikisi, kad CESR rekomendacijose bus pateiktas aiškus atsakymas į techninius klausimus. Pranešėjas optimistiškai tikisi, kad likusius klausimus galima išspręsti.

4. Terminai

Laiko, skirto užbaigti su šia direktyva susijusį darbą, liko labai mažai. Europos institucijoms, investuotojams ir visai pramonei bei valstybėms narėms naudinga, kad šis teisėkūros pasiūlymas būtų priimtas iki šio teisėkūros laikotarpio pabaigos. Norint tai užtikrinti, šiam tikslui pasiekti nustatytas labai įtemptas tvarkaraštis.

(1)

Direktyva 85/611/EEB iš dalies pakeista šiais teisės aktais: 1988 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 88/220/EEB, 1995  m. birželio 29  d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/26/EB (OL L 168, 1995 18 7, p. 7), 2000 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/64/EB (OL L 290, 2000 11 17, p. 27), 2002 m. sausio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/107/EB (OL L 41, 2002 2 13, p. 20), 2002 m. sausio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/108/EB (OL L 41, 2002 2 13, p. 35); 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1), 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB ir 93/6/EEB ir direktyvas 94/19/EB, 98/78/EC, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą (OL L 79, 2005 3 24, p. 9), ir 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/18/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 85/611/EB nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (OL L 76, 2008 3 19, p. 42).

(2)

Europos fondų ir turto valdymo asociacijos (EFAMA) 2008 m. rugsėjo 9 d. paskelbtos antro ketvirčio investicinių fondų sektoriaus tendencijos.

(3)

SEC (2006)1451 SEC (2006)1452, p. 6–7.

(4)

Darbas antruoju lygmeniu vyksta, tačiau Europos vertybinių popierių reguliavimo institucijų komitetas (angl. CESR) jau pateikė rekomendaciją dėl Pagrindinės informacijos dokumento apie KIPVPS turinio ir formos (CESR/08-087, 2008 m. vasario mėn. CESR rekomendacija Europos Komisijai).

(5)

Direktyvos 2001/34/EB (prospekto direktyvos) 18 straipsnio 1 dalyje nustatytas 3 darbo dienų laikotarpis.

(6)

Direktyva 2001/107/EB.

(7)

Europos Bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnyje numatyta laisvė teikti paslaugas tarpvalsybiniu lygiu.

(8)

Kolektyviniai, sutartiniai ir patikos fondai.

(9)

COM poveikio vertinimas SEC(2006) 1451 (paskelbtas kartu su Baltąja knyga dėl investicinių fondų).


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (19.11.2008)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo

(COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD))

Nuomonės referentas: Jean-Paul Gauzès

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo.

- Valdymo įmonės pasas

Paskutinį kartą persvarstant KIPVPS direktyvą 2001/107/EB sukurtas Valdymo įmonės pasas siekiant valdymo įmonėms suteikti teisę visoje ES perkelti kolektyvinio vertybinių popierių portfelio valdymo paslaugas. Siekta tikslo padėti sukurti tikrą bendrą ES fondų sektoriaus rinką.

Sprendimas buvo priimtas remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 49 straipsniu, kuriame numatyta laisvė teikti tarpvalstybines paslaugas.

Tačiau šis paso naudojimas praktikoje niekada nebuvo įtvirtintas.

Siekdama įdiegti valdymo įmonės pasą ir tuo pačiu užtikrinti deramą investuotojų apsaugą, Komisija Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui (CESR) pavedė iki 2008 m. lapkričio 1 d. pateikti patarimų šiai klausimais, kuriais vadovaujantis iki kadencijos pabaigos būtų galima parengti reikiamas KIPVPS direktyvos pakeitimus.

Atsižvelgdamas į galimą ekonominę naudą, kurią valdymo įmonės pasas gali duoti Europos pramonei ir investuotojams, pranešėjas pritaria, kad valdymo įmonės pasas būtų visiškai įgyvendintas, jei bus vykdoma veiksminga priežiūra, o investuotojai bus gerai apsaugoti. Jis tiki, kad šių tikslų galima pasiekti.

Kad tikslas būtų įgyvendintas, pranešėjas siūlo tokius pakeitimus:

– siekiant užtikrinti KIPVPS valstybės aiškumą ir deramą priežiūrą, turi būti užtikrintas atitikimas tarp: valstybės narės, kurioje įkurtas fondas, KIPVPS įkūrimui ir veiklai taikomų įstatymų ir kompetentingų institucijų, kurios atsako už leidimų išdavimą KIPVPS ir KIPVPS įkūrimo ir veiklos taisyklių laikymąsi;

– kompetentingos institucijos, atsakingos už leidimų išdavimą KIPVPS, turi atsižvelgti į valdymo įmonių pasirinkimą. Tačiau norint užtikrinti EB sutartyje numatytą laisvę, valdymo įmonės registruotos buveinės ar veiklos vieta neturi būti sąlygą leidimui išduoti;

– valdymo įmonės kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad, atsižvelgiant į valdymo įmonės organizaciją, įskaitant jos rizikos valdymo procedūras, ji gali laikytis taisyklių, taikomų visiems KIPVPS, kuriuos ji valdo.

– depozitoriumas turi būti toje pačioje valstybėje narėje, kaip ir fondas. Pranešėjo nuomone ir siekiant apsaugoti investuotojus, jam turi būti taikoma ne valstybės kontrolė, kuri yra pernelyg neaiški sąvoka, o derama nuolatinė priežiūra.

- Tarpvalstybiniai jungimai

Naujomis nuostatomis, įtrauktomis į direktyvą, nustatoma Europos Sąjungos nacionalinio ir tarpvalstybinio fondų jungimo tvarka.

Pranešėjas mano, kad, remiantis subsidiarumo principu, direktyva turėtų būti taikoma tarpvalstybiniam fondų jungimui ir fondų jungimui šalies viduje tik tuomet, jei jungimai turi tarptautinių padarinių. Direktyva neturėtų būti taikoma grynai nacionaliniams susijungimams šalies viduje.

Be to, turėtų būti patikslintas depozitoriumo ir atitinkamų jo įsipareigojimų vaidmuo, taip pat priežiūros institucijoms suteiktas vaidmuo.

Taip pat remiantis nediskriminavimo principu valstybės narės tarptautiniams jungimams neturėtų taikyti griežtesnių taisyklių, nei taikomos jungimams šalies viduje, įskaitant su kvorumu susijusius reikalavimus.

- Finansuojamųjų ir finansuojančiųjų KIPVPS struktūros

Komisija įtraukė naujas nuostatas, susijusias su fondų telkimu pasinaudojant vadinamosiomis finansuojamųjų ir finansuojančiųjų KIPVPS struktūromis.

Pranešėjo nuomone, kai atsisakoma patvirtinti finansuojančiojo KIPVPS investicijas į finansuojamąjį KIPVPS, kompetentinga institucija turi paaiškinti atsisakymo priežastį (vadovaujantis vadinamuoju atitikties arba paaiškinimo principu).

Pagal bendrą principą reikia siekti kuo didesnio suderinimo, kad būtų sudarytos vienodos veiklos galimybės visoje ES. Taigi kuo didesnis suderinimas turi būti taikomas bet kokiam susitarimui tarp finansuojamojo ir finansuojančiojo fondo.

Teisės aktų išdėstymo nauja redakcija metodas

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 straipsnį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamos Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisinės tarnybos, 2008 m. rugsėjo 4 ir 24 d. bei 2008 m. lapkričio 13 d. posėdžiuose išnagrinėjo Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl pakeitimo.

Apsvarsčiusi pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame ar darbo grupės nuomonėje nurodytųjų, nėra kitų esminių pakeitimų. Konsultacinė darbo grupė taip pat padarė išvadą, kad atsižvelgiant į nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų kodifikavimą ir minėtuosius pakeitimus, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Nepaisant poreikio konsoliduoti KIPVPS, KIPVPS jungimui Bendrijoje kyla daug teisinių ir administracinių sunkumų. Todėl siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą būtina nustatyti Bendrijos nuostatas, kuriomis būtų palengvintos KIPVPS (ir jų investicinių padalinių) jungimo sąlygos. Nors kai kurios valstybės narės leidimus išdavė tik tokiems fondams, kurie neturi juridinio asmens statuso, reikėtų visų valstybių narių teisėje leisti ir pripažinti visų rūšių fondų (neturinčių juridinio asmens statuso, jį turinčių ir patikėjimo fondų) jungimą. Šioje direktyvoje aptariami tie jungimo metodai, kurie dažniausiai naudojami valstybėse narėse. Tai netrukdo KIPVPS taikyti kitokius metodus jungiantis šalies viduje arba tarpvalstybiniu pagrindu. Tačiau tiems metodams ir toliau bus taikomos atitinkamos nacionalinės teisės nuostatos.

(18) Nepaisant poreikio konsoliduoti KIPVPS, KIPVPS jungimui Bendrijoje kyla daug teisinių ir administracinių sunkumų. Todėl siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą būtina nustatyti Bendrijos nuostatas, kuriomis būtų palengvintos KIPVPS (ir jų investicinių padalinių) jungimo sąlygos. Nors kai kurios valstybės narės leidimus išdavė tik tokiems fondams, kurie neturi juridinio asmens statuso, reikėtų visų valstybių narių teisėje leisti ir pripažinti visų rūšių fondų (neturinčių juridinio asmens statuso, jį turinčių ir patikėjimo fondų) tarptautinį jungimą. Dėl to valstybėms narėms į nacionalinius teisės aktus nereikia įtraukti naujų KIPVPS teisinių formų. Šioje direktyvoje aptariami tie jungimo metodai, kurie dažniausiai naudojami valstybėse narėse. Valstybėms narėms neturėtų būti privaloma į nacionalinius teisės aktus įtraukti visus šioje direktyvoje paminėtus metodus, tačiau jos turėtų pripažinti šiuos metodus naudojant atliktą turto perleidimą. Tai netrukdo KIPVPS taikyti kitokius metodus jungiantis šalies viduje situacijose, kai nė vienas iš KIPVPS, susijusių su jungimusi, negavo pranešimo dėl tarptautinės prekybos savo investiciniais vienetais. Tiems susijungimams ir toliau bus taikomos atitinkamos nacionalinės teisės nuostatos.

Pagrindimas

Remiantis subsidiarumo principu, dėl šios direktyvos valstybės narės neturėtų taikyti naujų įmonių formų, juolab kad tai nebūtina direktyvos veiksmingumo sumetimais.

Remiantis subsidiarumo principu, ši direktyva turėtų būti taikoma 1) tarptautiniam jungimui ir 2) nacionaliniam jungimui, turinčiam tarptautinių padarinių. Vykdant tokius jungimus, siekiant, kad direktyva būtų veiksminga, valstybės narės turi pripažinti direktyvoje paminėtus metodus. Tačiau grynai nacionalinis jungimas neturėtų įeiti į direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) Siekiant apsaugoti finansuojančiojo KIPVPS investuotojus, finansuojančiojo KIPVPS investicijas į finansuojamąjį KIPVPS turėtų iš anksto patvirtinti finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.

(40) Siekiant apsaugoti finansuojančiojo KIPVPS investuotojus, finansuojančiojo KIPVPS investicijas į finansuojamąjį KIPVPS turėtų iš anksto patvirtinti finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos. Siekiant užtikrinti vienodas veiklos galimybes visoje Bendrijoje, informacija, kuri turi būti pateikta, kad būtų patvirtintos finansuojančiojo KIPVPS investicijos į finansuojamąjį KIPVPS, turėtų būti išsami.

Pagrindimas

Būtinas kuo didesnis suderinimas, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) Siekiant sudaryti sąlygas finansuojančiajam KIPVPS veikti kuo daugiau atsižvelgiant į savo investicinių vienetų savininkų interesus ir visų pirma suteikti jam galimybę iš finansuojamojo KIPVPS gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus savo įpareigojimams vykdyti, finansuojantysis ir finansuojamasis KIPVPS turėtų sudaryti saistantį ir vykdomą susitarimą. Panašiai depozitoriumo arba atitinkamai finansuojančiojo ir finansuojamojo KIPVPS auditorių keitimosi informacija susitarimu reikėtų užtikrinti, kad būtų keičiamasi informacija ir dokumentais, reikalingais finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumo arba auditoriaus pareigoms vykdyti.

(41) Siekiant sudaryti sąlygas finansuojančiajam KIPVPS veikti kuo daugiau atsižvelgiant į savo investicinių vienetų savininkų interesus ir visų pirma suteikti jam galimybę iš finansuojamojo KIPVPS gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus savo įpareigojimams vykdyti, finansuojantysis ir finansuojamasis KIPVPS turėtų sudaryti saistantį ir vykdomą susitarimą. Tačiau jei juos abu valdo ta pati valdymo įmonė, turėtų pakakti, kad valdymo įmonė nustatytų vidaus veiklos taisykles. Depozitoriumo arba atitinkamai finansuojančiojo ir finansuojamojo KIPVPS auditorių keitimosi informacija susitarimu reikėtų užtikrinti, kad būtų keičiamasi informacija ir dokumentais, reikalingais finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumo arba auditoriaus pareigoms vykdyti. Laikantis šių reikalavimų neturėtų būti pažeistas jokios informacijos atskleidimo apribojimo ar duomenų apsaugos taisyklės.

Pagrindimas

Jei finansuojantįjį ir finansuojamąjį KIPVPS valdo ta pati valdymo įmonė, sąlygos, kad turi būti sudarytas jų susitarimas, neįmanoma įgyvendinti. Tačiau valdymo įmonė turėtų nustatyti deramas vidaus taisykles.

Taip pat reikia paaiškinti šiuo nuostatų sąveiką su profesinės paslapties saugojimo ir duomenų apsaugos taisyklėmis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) „depozitoriumas“ – institucija, kuriai pavedama atlikti šios direktyvos 19 ir 29  straipsniuose nurodytas pareigas ir kuriai taikomos kitos IV skyriaus ir V skyriaus 3 skirsnio  nuostatos;

(a) „depozitoriumas“ – kredito institucija, investicinė įmonė ar draudimo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvose 2006/48/EB, 2004/34/EB ir 2002/12/EB;

Pagrindimas

Padarius šį pakeitimą 20 straipsnio 2 ir 3 dalys bei 30 straipsnio 2 ir 3 dalys taptų negaliojančiomis.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e) „KIPVPS buveinės valstybė narė“ – valstybė narė, kurioje KIPVPS turi leidimą veikti pagal 5 straipsnį;

(e) „KIPVPS buveinės valstybė narė“ – valstybė narė, kurioje valdymo įmonė arba, atitinkamais atvejais, investicinė įmonė yra paprašiusi KIPVPS leidimo;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti KIPVPS valstybės aiškumą ir deramą priežiūrą, turi būti užtikrintas atitikimas tarp: 1)valstybės narės, kurioje įkurtas fondas, 2) KIPVPS įkūrimui ir veiklai taikomų įstatymų ir 3) kompetentingų institucijų, kurios atsako už leidimų išdavimą KIPVPS ir KIPVPS įkūrimo ir veiklos taisyklių laikymąsi.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje KIPVPS laikomas įsteigtu valstybėje narėje, kurioje investicinė bendrovė ar bendrojo investicinio fondo  valdymo įmonė turi savo registruotą buveinę. Valstybės narės reikalauja  , kad pagrindinė buveinė būtų įsteigta toje pačioje valstybėje narėje kaip ir registruota buveinė.

Šioje direktyvoje KIPVPS laikomas įsteigtu valstybėje narėje, kurioje yra jo buveinė.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti EB sutartyje numatytas laisves, turi būti leidžiama, kad vienoje valstybėje narėje įsteigtą KIPVPS valdytų kitoje valstybėje narėje esanti įmonė.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Joks subjektas negali vykdyti KIPVPS veiklos, jeigu jis nėra gavęs valstybės narės, kurioje jis įsteigtas, kompetentingų institucijų leidimo.

1. Joks subjektas negali vykdyti KIPVPS veiklos, jeigu jis nėra gavęs buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų leidimo.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bendrasis investicinis fondas  gauna leidimą veikti tik tuomet, jeigu kompetentingos institucijos pritaria valdymo įmonei, fondo taisyklėms ir pasirinktam depozitoriumui. Investicinė bendrovė gauna leidimą veikti tik tuomet, jeigu kompetentingos institucijos pritaria ir jos steigimo dokumentams, ir pasirinktam depozitoriumui.

2. Bendrasis investicinis fondas gauna leidimą veikti tik tuomet, jeigu jo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pritaria valdymo įmonės paraiškai, fondo taisyklėms ir pasirinktam depozitoriumui. Investicinė bendrovė gauna leidimą veikti tik tuomet, jeigu jos buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pritaria ir jos steigimo dokumentams, ir pasirinktam depozitoriumui, ir, atitinkamais atvejais, pasirinktai paskirtai valdymo įmonei.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos negali išduoti leidimo KIPVPS, jeigu valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nesilaiko atitinkamai III ir V  skyriuose  nustatytų reikalavimų.

3. Jei KIPVPS nėra įsteigtas valdymo įmonės buveinės valstybėje narėje, KIPVPS buveinės  valstybės narės kompetentingos institucijos tvirtina valdymo įmonės paraišką pagal 17 straipsnio c dalį. Tai, kad KIPVPS turi būti valdoma valdymo įmonės, kurios registruota buveinė yra toje valstybėje narėje ar kad valdymo įmonė vykdo arba paveda vykdyti veiklą KIPVPS buveinės valstybėje narėje, neturi būti sąlyga suteikti leidimą.

Be to, kompetentingos institucijos negali išduoti leidimo KIPVPS, jeigu depozitoriumų direktoriai nėra pakankamai geros reputacijos arba neturi pakankamai patirties valdyti atitinkamų rūšių KIPVPS. Šiuo tikslu kompetentingoms institucijoms nedelsiant pateikiamos  depozitoriumo direktorių ir visų jų pareigas perimančių asmenų pavardės.

 

Direktoriai – tie asmenys, kurie pagal teisės aktus ar steigimo dokumentus atstovauja depozitoriumui arba iš esmės lemia depozitoriumo politiką.

 

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Be kompetentingų institucijų pritarimo negali būti pakeisti nei valdymo įmonė, nei depozitoriumas, taip pat negali būti pakeistos fondo taisyklės ar investicinės bendrovės steigimo dokumentai  .

5. Be KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pritarimo negali būti pakeisti nei valdymo įmonė, nei depozitoriumas, taip pat negali būti pakeistos fondo taisyklės ar investicinės bendrovės steigimo dokumentai.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Jei KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepatvirtina valdymo įmonės pakeitimo, jos turi raštu pateikti tokio sprendimo priežastis.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti KIPVPS valstybės aiškumą ir deramą priežiūrą, turi būti užtikrintas atitikimas tarp: 1)valstybės narės, kurioje įkurtas fondas, 2) KIPVPS įkūrimui ir veiklai taikomų įstatymų ir 3) kompetentingų institucijų, kurios atsako už leidimų išdavimą KIPVPS ir KIPVPS įkūrimo ir veiklos taisyklių laikymąsi.

Kompetentingos institucijos, atsakingos už leidimų išdavimą KIPVPS, turi atsižvelgti į valdymo įmonių pasirinkimą. Tačiau norint užtikrinti EB sutartyje numatytą laisvę, valdymo įmonės registruotos buveinės ar veiklos vieta neturi būti sąlygą leidimui išduoti.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Imtis valdymo įmonės veiklos leidžiama tik iš anksto gavus KIPVPS  buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą oficialų leidimą. Leidimas, išduotas valdymo įmonei pagal šią direktyvą, galioja visose valstybėse narėse.

1. Imtis valdymo įmonės veiklos leidžiama tik iš anksto gavus valdymo įmonės  buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą oficialų leidimą. Leidimas, išduotas valdymo įmonei pagal šią direktyvą, galioja visose valstybėse narėse.

Pagrindimas

Valdymo įmonei leidimą duoti ir ją prižiūrėti turi valstybės narės, kurioje yra jos registruota buveinė, kompetentingos institucijos. Ši valstybė narė turi būti apirėžta kaip valdymo įmonės buveinės valstybės narė.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17a straipsnis

 

1. Valdymo įmonė, teikianti tarptautines valdymo paslaugas KIPVPS pagal laisvo paslaugų teikimo principą arba įsteigusi filialą, laikosi valdymo įmonės buveinės valstybės narės taisyklių, susijusių su valdymo įmonės veikla, įskaitant delegavimo tvarką, rizikos valdymo procedūras, riziką ribojančios taisyklės ir priežiūrą, veiklos taisykles ir valdymo įmonės atskaitomybės reikalavimus.

 

Šios taisyklės neturi būti griežtesnės, negu taisyklės, taikomos valdymo įmonėms, vykdančioms veiklą tik savo buveinės valstybėje narėje.

 

2. Valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atsakingos už 1 dalies nuostatų laikymosi priežiūrą, inter alia, siekiant užtikrinti, kad valymo įmonė laikosi taisyklių, susijusių su visų jos valdomų KIPVPS įkūrimu ir veikla.

Pagrindimas

Turi būti atitikimas tarp: 1) valdymo įmonės  buveinės valstybės narės apibrėžties, 2) valdymo įmonės organizavimui taikomų teisės aktų ir 3) kompetentingų institucijų, kurios atsako už leidimų išdavimą valdymo įmonėms ir organizavimo taisyklių laikymąsi.

Jei valdymo įmonės lygmeniu iškyla problema, yra tikimybė, kad tai paveiks visus šios valdymo įmonės valdomus KIPVPS. Tik kompetentinga valdymo įmonės institucija gali nedelsdama imtis priemonių valdymo įmonės lygmeniu ir tokias problemas spręsti bei apsaugoti kitus KIPVPS. Todėl valdymo įmonės kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad, atsižvelgiant į valdymo įmonės organizaciją, įskaitant jos rizikos valdymo procedūras, ji gali laikytis taisyklių, taikomų visiems KIPVPS, kuriuos ji valdo.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17b straipsnis

 

1. Valdymo įmonė, kuriai leidimas išduotas valstybėje narėje, kitoje nei KIPVPS buveinės valstybė narė, teikianti tarptautines valdymo paslaugas KIPVPS pagal laisvo paslaugų teikimo principą arba įsteigusi filialą, laikosi KIPVPS buveinės valstybės narės taisyklių, susijusių su KIPVPS įkūrimu ir veikla.

 

2. Valdymo įmonė laikosi reikalavimų, nustatytų fondo taisyklėse ir prospektuose.

 

3. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atsakingos už 1 ir 2 dalies nuostatų laikymosi priežiūrą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti KIPVPS valstybės aiškumą ir deramą priežiūrą, turi būti užtikrintas atitikimas tarp: 1)valstybės narės, kurioje įkurtas fondas, 2) KIPVPS įkūrimui ir veiklai taikomų įstatymų ir 3) kompetentingų institucijų, kurios atsako už leidimų išdavimą KIPVPS ir KIPVPS įkūrimo ir veiklos taisyklių laikymąsi.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17c straipsnis

 

1. Valdymo įmonė, kuri pateikia paraišką leisti valdyti kitoje valstybėje narėje įsteigtą KIPVPS, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia šiuos dokumentus:

 

(a) rizikos valdymo proceso, patvirtinto atsižvelgiant į konkrečią rūšį KIPVPS, dėl kurio pateikta paraiška, ataskaitą;

 

(b) rašytinį susitarimą su depozitoriumu, užtikrinantį deramą informacijos perdavimą tarp valdymo įmonės ir depozitoriumo ir taip sudarantį sąlygas depozitoriumui vykdyti savo pareigas, nustatytas šioje direktyvoje;

 

(c) informaciją dėl veiklos funkcijų delegavimo tvarkos.

 

2. Per vieną mėnesį nuo visų paraiškos dokumentų gavimo datos KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos valdymo įmonę ir valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas informuoja ar valdymo įmonė patvirtinta. Jei nepatvirtinta, turi būti pateiktos priežastys.

Pagrindimas

Kad KIPVPS būtų patvirtintas, reikalinga tam tikra informacija apie valdymo įmonę. Ypač svarbu, kad būtų patvirtinta, kad depozitoriumas gali vykdyti savo priežiūros funkcijas.

Siekiant užtikrinti EB sutartyje numatytas laisves, valdymo įmonės pasirinkimas turi būti įvertintas per aiškiai nustatytą laiką.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Depozitoriumas yra  įstaiga, kuriai taikoma valstybės kontrolė. Jis taip pat teikia  pakankamas finansines ir profesines garantijas, kad galėtų veiksmingai užsiimti savo veikla kaip depozitoriumas ir vykdyti tai veiklai būdingus įsipareigojimus.

2. Depozitoriumas yra  įstaiga, kuriai taikoma nuolatinė priežiūra. Jis taip pat teikia  pakankamas finansines ir profesines garantijas, kad galėtų veiksmingai užsiimti savo veikla kaip depozitoriumas ir vykdyti tai veiklai būdingus įsipareigojimus.

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta reikiama depozitoriumo priežiūra.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Depozitoriumas yra  įstaiga, kuriai taikoma valstybės kontrolė. Jis taip pat teikia  pakankamas finansines ir profesines garantijas, kad galėtų veiksmingai užsiimti savo veikla kaip depozitoriumas ir vykdyti tai veiklai būdingus įsipareigojimus.

2. Depozitoriumas yra  įstaiga, kuriai taikoma nuolatinė priežiūra. Jis taip pat teikia  pakankamas finansines ir profesines garantijas, kad galėtų veiksmingai užsiimti savo veikla kaip depozitoriumas ir vykdyti tai veiklai būdingus įsipareigojimus.

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta reikiama depozitoriumo priežiūra.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis skyrius taikomas visoms toliau nurodytoms operacijoms (toliau – jungimas):

Šis skyrius taikomas tarpvalstybiniam jungimui ir jungimui šalies viduje kai po jungimo pasibaigsiančiam KIPVPS ir po jungimo veiksiančiam KIPVPS buvo pateiktas pranešimas pagal 88 straipsnį.

 

Šiame skyriuje jungimas yra:

Pagrindimas

Remiantis subsidiarumo principu, ši direktyva turėtų būti taikoma 1) tarptautiniam jungimui ir 2) nacionaliniam jungimui, turinčiam tarptautinių padarinių. Tačiau grynai nacionalinis jungimas neturėtų įeiti į direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS depozitoriumų pažymą, kurioje patvirtinama, kad jie patikrino bendrųjų jungimo projekto sąlygų atitiktį šiai direktyvai ir jų atitinkamų KIPVPS fondo taisyklėms arba steigimo dokumentams, ir kurioje pateikiamos su tuo susijusios jų išvados;

(c) po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS visų depozitoriumų ataskaitą, kurioje, kaip nurodyta 38 straipsnyje, patvirtinama, kad jie patikrino bendrųjų jungimo projekto sąlygų atitiktį šios direktyvos 37 straipsnio 1 dalies c, f, ir g punktuose išvardytai išsamiai informacijai, ir jų atitinkamų KIPVPS fondo taisyklėms arba steigimo dokumentams;

Pagrindimas

Turi būti tiksliai nurodyta, kas turi būti pateikta kiekvieno depozitoriumo ataskaitoje, nes tam tikra 37 straipsnyje minima informacija susijusi su auditorių, taip pat ir valdymo įmonės, vaidmeniu ir užduotimis. Be to, Europos lygmeniu auditorių vaidmuo, užduotys ir atsakomybė, priešingai negu depozitoriumų, yra suderinti Direktyvoje 2006/43/EB. Siūlomu pakeitimu siekiama išvengti, kad skirtingose valstybėse narėse nebūtų skirtingo lygmens tvirtinimo ir tikrinimo.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS valdymo arba administracijos organai parengtų bendrąsias jungimo projekto sąlygas.

1. Valstybės narės reikalauja, kad po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS valdymo arba administracijos organai parengtų bendrąsias jungimo projekto sąlygas.

Bendrosiose jungimo projekto sąlygose pateikiama ši informacija:

Bendrosiose jungimo projekto sąlygose pateikiama ši informacija:

(a) jungimo rūšis ir jame dalyvaujantys KIPVPS;

(a) jungimo rūšis ir jame dalyvaujantys KIPVPS;

(b) siūlomo jungimo prielaidos ir loginis pagrindas;

(b) siūlomo jungimo prielaidos ir loginis pagrindas;

(c) numatomas siūlomo jungimo poveikis tiek po jungimo pasibaigsiančio, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams;

(c) numatomas siūlomo jungimo poveikis, įskaitant mokesčių reglamentavimą, tiek po jungimo pasibaigsiančio, tiek po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams;

(d) priimtus turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų planuojamą jungimo įsigaliojimo datą vertinimo kriterijus;

(d) priimtus turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų planuojamą jungimo įsigaliojimo datą vertinimo kriterijus;

(e) valiutos keitimo kurso apskaičiavimo metodas;

(e) valiutos keitimo kurso apskaičiavimo metodas;

(f) planuojama jungimo įsigaliojimo data;

(f) planuojama jungimo įsigaliojimo data;

 

(fa) investicinių vienetų perleidimo taisyklės;

(g) po jungimo veiksiančio KIPVPS fondo taisyklės arba steigimo dokumentai.

(g) po jungimo veiksiančio KIPVPS fondo taisyklės arba steigimo dokumentai.

 

Atsižvelgiant į 36 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatas, c, f ir g punktuose išvardytą išsamią informaciją pateikia depozitoriumas.

 

Atsižvelgiant į 39 straipsnio 1 dalies nuostatas, d ir e punktuose išvardytą išsamią informaciją pateikia nepriklausomas auditorius.

 

Už a, b ir g punktuose išvardytos išsamios informacijos pateikimą atsako valdymo įmonė.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tarptautiniai jungimaisi būtų atlikti nepakenkiant investitorių apsaugai, bendrojo projekto sąlygose turi būti nustatytos visos investicinių vienetų savininkų jungimosi pasekmės investicinių vienetų savininkams investicinių vienetų perleidimo sąlygų ir mokestinių pasekmių požiūriu, tam kad jungimasis būtų atliktas optimaliausiomis sąlygomis. Jungimo dalyvių vaidmuo taip pat turi būti tiksliai nurodytas siekiant užtikrinti teisinį operacijos tikrumą.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) valiutos keitimo kurso apskaičiavimo metodą.

(b) valiutos keitimo kurso apskaičiavimo metodą ir šio apskaičiavimo rezultatas.

Pagrindimas

Nepriklausomas auditorius turi patikrinti ne tik skaičiavimo metodą, bet ir valiutos keitimo kurso skaičiavimo rezultatą, kad investicinių vienetų savininkai nepriimtų klaidingo sprendimo.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Į informaciją, kuri bus pateikta po jungimo pasibaigsiančio ir, kai taikytina, po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams, įtraukiama pakankama ir tiksli informacija apie siūlomą jungimą, kad šie galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl galimo jungimo poveikio savo investicijai ir pasinaudoti savo teisėmis pagal 41 ir 42 straipsnius.

4. Į informaciją, kuri bus pateikta po jungimo pasibaigsiančio ir, kai taikytina, po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų savininkams, įtraukiama pakankama ir tiksli informacija apie siūlomą jungimą, kad šie galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl galimo jungimo poveikio savo investicijai ir pasinaudoti savo teisėmis pagal 41 ir 42 straipsnius.

Į ją įtraukiama bent ši informacija:

Į ją įtraukiama ši informacija:

(a) siūlomo jungimo prielaidos ir loginis pagrindas;

(a) siūlomo jungimo prielaidos ir loginis pagrindas;

(b) galimas siūlomo jungimo poveikis investicinių vienetų savininkams, įskaitant reikšmingus skirtumus, susijusius su investavimo politika ir strategija, išlaidomis, numatomais rezultatais, periodinėmis ataskaitomis ir galimu veiklos susilpnėjimu, bet šiais skirtumais neapsiribojant;

(b) galimas siūlomo jungimo poveikis investicinių vienetų savininkams, įskaitant reikšmingus skirtumus, susijusius su investavimo politika ir strategija, išlaidomis, numatomais rezultatais, periodinėmis ataskaitomis ir galimu veiklos susilpnėjimu ir mokesčių reglamentavimu, bet šiais skirtumais neapsiribojant;

(c) visos specifinės teisės, kurias investicinių vienetų savininkai turi vykdant siūlomą jungimą, įskaitant teisę gauti papildomos informacijos, teisę paprašius gauti nepriklausomo auditoriaus ataskaitos egzempliorių ir teisę reikalauti be jokio mokesčio atpirkti arba išpirkti jų turimus investicinius vienetus, kaip nurodyta 42 straipsnyje, bet šiomis teisėmis neapsiribojant;

(c) visos specifinės teisės, kurias investicinių vienetų savininkai turi vykdant siūlomą jungimą, įskaitant teisę gauti papildomos informacijos, teisę paprašius gauti nepriklausomo auditoriaus ataskaitos egzempliorių ir teisę reikalauti be jokio mokesčio atpirkti arba išpirkti jų turimus investicinius vienetus, kaip nurodyta 42 straipsnyje, ir galutinis terminas, iki kurio šia teise galima pasinaudoti, bet šiomis teisėmis neapsiribojant;

(d) svarbūs procedūriniai aspektai ir planuojama jungimo įsigaliojimo data;

(d) svarbūs procedūriniai aspektai, įskaitant investicinių vienetų pervedimo procedūrą, ir planuojama jungimo įsigaliojimo data

(e) po jungimo veiksiančio KIPVPS pagrindinės informacijos investuotojams, nurodytos 73 straipsnyje, egzempliorius.

(e) po jungimo veiksiančio KIPVPS pagrindinės informacijos investuotojams, nurodytos 73 straipsnyje, egzempliorius.

Pagrindimas

Investicinių vienetų savininkams taip pat reikia perduoti informaciją, susijusią su investicinių vienetų pervedimo procedūra ir mokestiniais padariniais (tai daugiausiai susiję su investicinių vienetų savininkų informavimu apie mokesčių sistemos pasikeitimą). Pavyzdžiui, Prancūzijoje investicinių vienetų savininkai moka mokesčius nuo skirtumo tarp pirkimo kainos po jungimo pasibaigsiančiame fonde ir pardavimo kainos po jungimo veiksiančiame fonde. Vokietijoje investicinių vienetų savininkai moka mokesčius nuo kapitalo prieaugio už vertybinius popierius.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmąja pastraipa nepažeidžiamas kvorumas, numatytas nacionalinės teisės aktuose.

Pirmąja pastraipa nepažeidžiamas kvorumas, numatytas nacionalinės teisės aktuose. Valstybės narės tarptautiniams jungimams netaiko griežtesnių kvorumo reikalavimų, nei taikomi jungimams šalies viduje.

Pagrindimas

Valstybės narės gali taikyti arba netaikyti dalyvavimo taisyklių. Tačiau, remiantis nediskriminavimo principu, tarptautiniams jungimams nustatytos taisyklės neturėtų būti griežtesnės, negu jungimams šalies viduje nustatytos taisyklės.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Finansuojantysis KIPVPS yra KIPVPS, kuris, nukrypdamas nuo 1 straipsnio 2 dalies a punkto, 45, 47, 50 straipsnių ir 51 straipsnio 2 dalies c punkto, investuoja ne mažiau kaip 85 % savo turto į kito KIPVPS (toliau – finansuojamasis KIPVPS) investicinius vienetus arba jo investicinį padalinį.

1. Finansuojantysis KIPVPS yra KIPVPS arba jo investicinis padalinys, kuris, nukrypdamas nuo 1 straipsnio 2 dalies a punkto, 45, 47, 50 straipsnių ir 51 straipsnio 2 dalies c punkto, investuoja ne mažiau kaip 85 % savo turto į kito KIPVPS arba jo investicinio padalinio (toliau – finansuojamasis KIPVPS) investicinius vienetus.

Pagrindimas

Siekiant atitikties kitoms direktyvos nuostatoms, finansuojantysis arba finansuojamasis fondas turėtų būti arba KIPVPS, arba KIPVPS padalinys.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Finansuojamasis KIPVPS yra KIPVPS, kuris:

3. Finansuojamasis KIPVPS yra KIPVPS arba jo investicinis padalinys, kuris:

Pagrindimas

Siekiant atitikties kitoms direktyvos nuostatoms, finansuojantysis arba finansuojamasis fondas turėtų būti arba KIPVPS, arba KIPVPS padalinys.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei finansuojantysis KIPVPS jau veikė kaip KIPVPS, taip pat buvo kito finansuojamojo KIPVPS finansuojantysis KIPVPS, finansuojantysis KIPVPS ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visos bylos pateikimo informuojamas, ar kompetentingos institucijos patvirtino finansuojančiojo KIPVPS investiciją į finansuojamąjį KIPVPS.

2. Jei finansuojantysis KIPVPS jau veikė kaip KIPVPS, taip pat buvo kito finansuojamojo KIPVPS finansuojantysis KIPVPS, finansuojantysis KIPVPS ne vėliau kaip per 15 dienų nuo visos bylos pateikimo informuojamas, ar kompetentingos institucijos patvirtino finansuojančiojo KIPVPS investiciją į finansuojamąjį KIPVPS. Kompetentingos institucijos turi pateikti paaiškinimą, kai leidimas neišduodamas.

Pagrindimas

Kaip ir bet kuris kitas neigimas administracijos atsakymas, atsisakymas patvirtinti investiciją į finansuojamąjį fondą turi būti paaiškintas.

Jei finansuojantįjį ir finansuojamąjį KIPVPS valdo ta pati valdymo įmonė, sąlygos, kad turi būti sudarytas jų susitarimas, neįmanoma įgyvendinti. Tačiau valdymo įmonė turėtų nustatyti deramas vidaus taisykles.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai finansuojantysis KIPVPS ir finansuojamasis KIPVPS įsteigti toje pačioje valstybėje narėje, tos valstybės narės kompetentingos institucijos suteikia patvirtinimą, jei finansuojantysis KIPVPS, jo depozitoriumas ir auditorius, taip pat finansuojamasis KIPVPS atitinka visus šiame skyriuje pateiktus reikalavimus. Todėl finansuojantysis KIPVPS savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia šiuos dokumentus:

3. Finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos suteikia patvirtinimą, jei finansuojantysis KIPVPS, jo depozitoriumas ir auditorius, taip pat finansuojamasis KIPVPS atitinka visus šiame skyriuje pateiktus reikalavimus. Todėl finansuojantysis KIPVPS savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia šiuos dokumentus:

(a) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS fondo taisykles ar steigimo dokumentus;

(a) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS fondo taisykles ar steigimo dokumentus;

(b) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS prospektą ir pagrindinę informaciją investuotojams, nurodytą 73 straipsnyje;

(b) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS prospektą ir pagrindinę informaciją investuotojams, nurodytą 73 straipsnyje;

(c) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS susitarimą, nurodytą 55 straipsnio 1 dalyje;

(c) finansuojančiojo KIPVPS ir finansuojamojo KIPVPS susitarimą ar vidaus veiklos taisykles, nurodytas 55 straipsnio 1 dalyje;

(d) jei taikoma, investicinių vienetų savininkams teiktiną informaciją, nurodytą 59 straipsnio 1 dalyje;

(d) jei taikoma, investicinių vienetų savininkams teiktiną informaciją, nurodytą 59 straipsnio 1 dalyje;

(e) finansuojamojo KIPVPS pareiškimą, kad jis neturi finansuojančiojo KIPVPS investicinių vienetų;

(e) finansuojamojo KIPVPS pareiškimą, kad jis neturi vieno iš savo finansuojančiojo KIPVPS investicinių vienetų;

(f) jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumai skirtingi – atitinkamų jų depozitoriumų keitimosi informacija susitarimą, nurodytą 56 straipsnio 1 dalyje;

(f) jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumai skirtingi – atitinkamų jų depozitoriumų keitimosi informacija susitarimą, nurodytą 56 straipsnio 1 dalyje;

(g) jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS auditoriai skirtingi – atitinkamų jų auditorių keitimosi informacija susitarimą, nurodytą 57 straipsnio 1 dalyje.

(g) jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS auditoriai skirtingi – atitinkamų jų auditorių keitimosi informacija susitarimą, nurodytą 57 straipsnio 1 dalyje.

Pagrindimas

Kaip ir bet kuris kitas neigimas administracijos atsakymas, atsisakymas patvirtinti investiciją į finansuojamąjį fondą turi būti paaiškintas.

Jei finansuojantįjį ir finansuojamąjį KIPVPS valdo ta pati valdymo įmonė, sąlygos, kad turi būti sudarytas jų susitarimas, neįmanoma įgyvendinti. Tačiau valdymo įmonė turėtų nustatyti deramas vidaus taisykles.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kai finansuojantysis KIPVPS įsteigtas kitoje valstybėje narėje nei finansuojamasis KIPVPS, finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos suteikia patvirtinimą, jei laikomasi šių sąlygų:

4. Kai finansuojantysis KIPVPS įsteigtas kitoje valstybėje narėje nei finansuojamasis KIPVPS, finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja finansuojamojo KIPVPS kompetentingas institucijas apie patvirtinimo suteikimą arba atšaukimą.

(a) finansuojantysis KIPVPS, jo depozitoriumas ir auditorius atitinka visus šiame skyriuje pateiktus reikalavimus ir finansuojantysis KIPVPS pateikia šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus;

 

(b) finansuojantysis KIPVPS įrodo, kad finansuojamasis KIPVPS turi tinkamą leidimą veikti kaip KIPVPS, kad jis pats nėra finansuojantysis KIPVPS ir neturi finansuojančiojo KIPVPS investicinių vienetų.

 

Finansuojančiojo KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja finansuojamojo KIPVPS kompetentingas institucijas apie patvirtinimo suteikimą arba atšaukimą.

 

Pagrindimas

Kaip ir bet kuris kitas neigimas administracijos atsakymas, atsisakymas patvirtinti investiciją į finansuojamąjį fondą turi būti paaiškintas.

Jei finansuojantįjį ir finansuojamąjį KIPVPS valdo ta pati valdymo įmonė, sąlygos, kad turi būti sudarytas jų susitarimas, neįmanoma įgyvendinti. Tačiau valdymo įmonė turėtų nustatyti deramas vidaus taisykles.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad finansuojantysis KIPVPS sudarytų susitarimą su atitinkamu finansuojamuoju KIPVPS, kad finansuojantysis KIPVPS atitiktų šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

1. Valstybės narės reikalauja, kad finansuojantysis KIPVPS sudarytų susitarimą su finansuojamuoju KIPVPS, kuriame nurodoma ši informacija:

Tokiame susitarime nurodoma:

 

(a) svarbiausios finansuojamojo KIPVPS investicijų tikslo ir politikos ypatybės;

 

(b) taisyklės, kuriomis reglamentuojami galimi finansuojamojo KIPVPS investicijų tikslo ir politikos pakeitimai;

(a) taisyklės, kuriomis reglamentuojami galimi finansuojamojo KIPVPS investicijų tikslo ir politikos pakeitimai;

(c) finansuojančiojo KIPVPS, finansuojamojo KIPVPS ir atitinkamų jų valdymo įmonių teisės ir pareigos.

(b) finansuojančiojo KIPVPS, finansuojamojo KIPVPS ir atitinkamų jų valdymo įmonių teisės ir pareigos.

Pagrindimas

Jei finansuojantįjį ir finansuojamąjį KIPVPS valdo ta pati valdymo įmonė, sąlygos, kad turi būti sudarytas jų susitarimas, neįmanoma įgyvendinti. Tačiau valdymo įmonė turėtų nustatyti deramas vidaus taisykles.

Būtinas kuo didesnis finansuojančiojo ir finansuojamojo KIPVPS sudaryto susitarimo suderinimas, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Jei finansuojamąjį ir finansuojantįjį KIPVPS valdo vienas valdymo ar administracinis organas, susitarimas gali būti pakeistas vidaus veiklos taisyklėmis užtikrinant, kad būtų vykdomi reikalavimai, nustatyti šioje dalyje.

Pagrindimas

Jei finansuojantįjį ir finansuojamąjį KIPVPS valdo ta pati valdymo įmonė, sąlygos, kad turi būti sudarytas jų susitarimas, neįmanoma įgyvendinti. Tačiau valdymo įmonė turėtų nustatyti deramas vidaus taisykles.

Būtinas kuo didesnis finansuojančiojo ir finansuojamojo KIPVPS sudaryto susitarimo suderinimas, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) išsami informacija, kurią reikia įtraukti į 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą susitarimą;

(a) 1 dalyje nurodyto susitarimo turinys arba vidaus veiklos taisyklės;.

Pagrindimas

Jei finansuojantįjį ir finansuojamąjį KIPVPS valdo ta pati valdymo įmonė, sąlygos, kad turi būti sudarytas jų susitarimas, neįmanoma įgyvendinti. Tačiau valdymo įmonė turėtų nustatyti deramas vidaus taisykles.

Būtinas kuo didesnis finansuojančiojo ir finansuojamojo KIPVPS sudaryto susitarimo suderinimas, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumai skirtingi, valstybės narės reikalauja, kad šie depozitoriumai sudarytų keitimosi informacija susitarimą, kuriuo būtų užtikrinta, kad abu depozitoriumai įvykdytų savo pareigas.

1. Jei finansuojamojo KIPVPS ir finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumai skirtingi, valstybės narės reikalauja, kad finansuojamojo KIPVPS valdymo įmonė ar, atitinkamais atvejais, finansuojančiojo KIPVPS valdymo įmonė būtų atsakinga už finansuojančiojo KIPVPS informavimą apie bet kokius nustatytus su finansuojamuoju KIPVPS susijusius pažeidimus.

Finansuojantysis KIPVPS į finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus investuoja tik įsigaliojus tokiam susitarimui.

 

2. Finansuojamojo KIPVPS depozitoriumas nedelsdamas informuoja finansuojantįjį KIPVPS arba, jei taikoma, finansuojančiojo KIPVPS valdymo įmonę ir depozitoriumą apie bet kokius nustatytus su finansuojamuoju KIPVPS susijusius pažeidimus.

2. Finansuojantysis KIPVPS arba, jei taikoma, finansuojančiojo KIPVPS valdymo įmonė atsakinga už bet kokios informacijos apie finansuojamąjį KIPVPS, reikalingos, kad finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumas visiškai sklandžiai vykdytų savo užduotis, perdavimą finansuojančiojo KIPVPS depozitoriumui.

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose išsamiau nurodoma:

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriose išsamiau nurodoma:

(a) išsami informacija kurią reikia įtraukti į 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą susitarimą;

(a) išsami informacija, kurią reikia įtraukti į 1 ir 2 dalyje nurodytą informaciją;

(b) 2 dalyje nurodytų pažeidimų, kurie laikomi darančiais neigiamą poveikį finansuojančiajam KIPVPS, rūšys.

(b) 1 dalyje nurodytų pažeidimų rūšys.

Tokios priemonės, skirtos šiai direktyvai iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Tokios priemonės, skirtos šiai direktyvai iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 107 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Kadangi tarp depozitoriumų nėra sutartinių santykių, direktyva turi remtis sutartiniais santykiais tarp valdymo įmonės ir depozitoriumo ir joje turėtų būti nurodyta, kad valdymo įmonė ir toliau lieka atsakinga už informacijos perdavimą, o depozitoriumų atsakomybė kol kas lieka tokia, kaip apibrėžta nacionalinėse taisyklėse.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ                                   2008 m. lapkričio 14 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA                                    EUROPOS PARLAMENTUI

                                                       TARYBAI

KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo COM(2008) 458, 2008 liepos 16 d. galutinis - 2008/0153 (COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. rugsėjo 4, 24 ir lapkričio 13 d. susirinko į posėdžius, kuriuose buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Svarstydama(1) pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo naujos redakcijos, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija kaip esminiai pakeitimai pilka spalva kaip paprastai turėtų būti pažymėtos šios teksto dalys:

- visas Direktyvos 85/611/EEB 5 konstatuojamosios dalies tekstas, kuris pasiūlyme dėl naujos redakcijos buvo pateiktas tarp 4 ir 5 konstatuojamųjų dalių ir išbrauktas dvigubu brūkšniu;

- 8 konstatuojamojoje dalyje, kuri Direktyvoje 2001/1G7/EB yra 5 konstatuojamoji dalis, galutinė formuluotė „kartą per trejus metus“, kuri jau išbraukta dvigubu brūkšniu;

- 2 straipsnio 5 dalyje pateikta nuoroda į „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/34/EB 92 straipsnį (Direktyvos 85/611/EEB 1 a straipsnio 10 dalies antros pastraipos tekstas yra toks „Į šią sąvoką įeina ir balsavimo teisės pagal Direktyvos 88/627/EEB 7 straipsnį“; nauja redakcija išdėstytame tekste ši nuoroda pritaikyta ir pateikta kaip nuoroda į „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/34/EB 92 straipsnį“; Direktyvos 2001/34/EB 92 straipsnis buvo išbrauktas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB  32 straipsnio 5 dalį. Europos Parlamento teisės tarnyba mano, kad tekstas „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/34/EB 92 straipsnį“ turėtų būti išbrauktas dvigubu brūkšniu);

- 21 straipsnio pirmoje pastraipoje žodžiai „KIPVPS buveinės valstybės narės“ ir žodžiai „kurioje yra įsikūrusi valdymo įmonės registruota buveinė“ (kurie jau buvo išbraukti dvigubu brūkšniu).

2) 6 straipsnio 1 dalyje trumpinys „KIPVPS“, pateiktas tarp pritaikytą tekstą žyminčių rodyklių prieš žodžius „buveinės valstybės narės“, turi būti išbrauktas.

3) 12 straipsnio 1 dalies b pastraipoje trumpinys „KIPVPS“, pateiktas tarp pritaikytą tekstą žyminčių rodyklių prieš žodžius „priimančiojoje valstybėje narėje“, turi būti išbrauktas.

4) Į 97 straipsnio 5 dalį į pritaikyto teksto, kuris pateikiamas pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija, vietą turėtų būti grąžinta šiek tiek pakeista Direktyvos 85/611/EEB 50 straipsnio 6 dalies formuluotė. 97 straipsnio 5 dalis turėtų būti išdėstyta taip: "5. Šio straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatos nedraudžia keistis informacija:

(a) vienoje valstybėje narėje, jeigu joje yra dvi arba daugiau kompetentingųjų institucijų; arba

(b) vienos valstybės narės ar kelių valstybių narių kompetentingosioms institucijoms ir

(i) valdžios institucijoms, įgaliotoms prižiūrėti kredito įstaigas, investicines įmones, draudimo įmones ir kitas finansų organizacijas, ir institucijoms, atsakingoms už finansų rinkų priežiūrą;

(ii) organizacijoms, dalyvaujančioms KIPVPS kolektyvinio investavimo subjektų bei įmonių, dalyvaujančių jų verslo veikloje, likvidavimo ar bankroto ir kitose panašiose procedūrose;

(Hi) asmenims, atsakingiems už draudimo įmonių, kredito įstaigų, investicinių įmonių ir kitų finansų įstaigų įstatymu nustatyto audito atlikimą,

kai jie atlieka priežiūros funkcijas, taip pat teikti informaciją kompensacijų sistemas administruojančioms organizacijoms, reikalingą jų funkcijoms atlikti.

Informacijai, kuria keičiamasi pagal pirmą pastraipą,  taikomi 1  dalyje nustatyti profesinės paslapties reikalavimai.

5) IV priede pateiktoje atitikties lentelėje turi būti nurodytas atitikimas tarp Direktyvos 85/611/EEB II priedo ir nauja redakcija išdėstyto teksto II priedo. Apsvarsčiusi pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad jame nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus nurodytus pačiame pasiūlyme arba šioje nuomonėje. Konsultacinė darbo grupė taip pat padarė išvadą, kad atsižvelgiant į nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų kodifikavimą ir minėtuosius pakeitimus, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės

C. PENNERA                                  J. C. PIRIS                                      C. -F.DURAND

Juriskonsultas                         Juriskonsultas            laikinasis Generalinis direktorius

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimas

Nuorodos

COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

2.9.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jean-Paul Gauzès

22.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

7.10.2008

 

 

 

Priėmimo data

17.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

(1)

Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo remdamasi anglų k. variantu – pagrindiniu nagrinėto teksto variantu.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimas

Nuorodos

COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.7.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

2.9.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

2.9.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Wolf Klinz

22.4.2008

 

 

Svarstymas komitete

22.9.2008

7.10.2008

1.12.2008

 

Priėmimo data

2.12.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich

Teisinė informacija - Privatumo politika