ZIŅOJUMS par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija)

  10.12.2008 - (COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD)) - ***I

  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Referents: Wolf Klinz
  (Pārstrādāts — Reglamenta 80.a pants)

  Procedūra : 2008/0153(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0497/2008
  Iesniegtie teksti :
  A6-0497/2008
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija)

  (COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

  (Koplēmuma procedūra, pārstrādāta redakcija)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0458),

  –   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 47. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0287/2008),

  -    ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu,

  –   ņemot vērā Reglamenta 80.a un 51. pantu,

  –   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskā komitejas atzinumu (A6‑0497/2008),

  A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa uzskata, ka priekšlikums neietver nekādus citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu neizmainīto normu kodifikāciju kopā ar šīm izmaiņām priekšlikums paredz vienīgi spēkā esošo aktu kodifikāciju, nemainot to būtību;

  1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

  2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  Grozījums Nr.  1

  Direktīvas priekšlikums

  5.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5a) Tā kā ar šīs Direktīvas noteikumiem PVKIU pieprasīts veikt pasākumus, šo pienākumu vajadzētu saprast kā atsauci uz pārvaldības sabiedrību, ja PVKIU ir izveidots kā kopīgs fonds un ja šāds fonds nav juridiska persona un nevar darboties patstāvīgi.

  Grozījums Nr.  2

  Direktīvas priekšlikums

  6.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (6a) Uz starpnieku veikto PVKIU sertifikātu pārdošanu attiecas Direktīva 2004/39/EK.

  Grozījums Nr.  3

  Direktīvas priekšlikums

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9) Ņemot vērā piederības dalībvalsts uzraudzības principu, pārvaldības sabiedrībām, kas pilnvarotas savās piederības dalībvalstīs, būtu jāatļauj veikt pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tās saņēmušas atļauju, visā Kopienā  , izveidojot filiāles vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību. Kopīgo ieguldījumu fonda nolikuma apstiprināšana ir pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetencē.

  (9) Ņemot vērā piederības dalībvalsts uzraudzības principu, pārvaldības sabiedrībām, kas pilnvarotas savās piederības dalībvalstīs, būtu jāatļauj veikt pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tās saņēmušas atļauju, visā Kopienā  , izveidojot filiāles vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību.

  Grozījums Nr.  4

  Direktīvas priekšlikums

  10. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (10) Attiecībā uz kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu (kopīgo ieguldījumu fondu un ieguldījumu sabiedrību pārvaldīšana) atļaujā, kas izsniegta piederības dalībvalstī pilnvarotai pārvaldības sabiedrībai, būtu jāatļauj šai sabiedrībai uzņēmējās dalībvalstīs veikt šādu darbību: izplatīt sabiedrības piederības dalībvalstī pārvaldīto saskaņoto kopīgo ieguldījumu fondu sertifikātus; izplatīt šīs sabiedrības pārvaldīto saskaņoto ieguldījumu sabiedrību akcijas; veikt visas pārējās funkcijas un uzdevumus, kas iekļauti kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā; pārvaldīt to ieguldījumu sabiedrību aktīvus, kuras juridiski noformētas dalībvalstīs, kas nav to piederības dalībvalstis; pamatojot to ar pilnvarojumu veikt funkcijas, kas iekļautas kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā, to pārvaldības sabiedrību vārdā, kuras juridiski noformētas dalībvalstīs, kas nav to piederības dalībvalsts.

  (10) Attiecībā uz kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu (kopīgo ieguldījumu fondu un ieguldījumu sabiedrību pārvaldīšana) atļaujā, kas izsniegta piederības dalībvalstī pilnvarotai pārvaldības sabiedrībai, būtu jāatļauj šai sabiedrībai uzņēmējās dalībvalstīs veikt šādu darbību: izplatīt sabiedrības piederības dalībvalstī pārvaldīto saskaņoto kopīgo ieguldījumu fondu sertifikātus; izplatīt šīs sabiedrības pārvaldīto saskaņoto ieguldījumu sabiedrību akcijas; veikt visas pārējās funkcijas un uzdevumus, kas iekļauti kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā; pamatojot to ar pilnvarojumu veikt funkcijas, kas iekļautas kolektīvā portfeļa pārvaldīšanā, to pārvaldības sabiedrību vārdā, kuras juridiski noformētas dalībvalstīs, kas nav to piederības dalībvalsts.

  Grozījums Nr.  5

  Direktīvas priekšlikums

  11. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11) Piederības dalībvalsts uzraudzības princips paredz, ka kompetentās iestādes nevar izsniegt atļauju vai tā jāatsauc, ja tādi faktori kā darbības programmu saturs, ģeogrāfiskā izplatība vai faktiski veiktās darbības skaidri liecina, ka ieguldījumu sabiedrība ir izvēlējusies vienas dalībvalsts tiesību sistēmu, lai izvairītos no stingrākiem standartiem, kas ir spēkā citā dalībvalstī, kuras teritorijā tā plāno veikt vai veic lielāko daļu savu darbību. Šīs direktīvas vajadzībām pārvaldības sabiedrībai būtu jāsaņem atļauja dalībvalstī, kurā ir tās juridiskā adrese. Saskaņā ar piederības valsts kontroles principu tikai to dalībvalsti, kurā ir pārvaldības sabiedrības juridiskā adrese, var uzskatīt par kompetentu apstiprināt šādas sabiedrības izveidoto kopīgo ieguldījumu fondu fonda nolikumu un depozitārija izvēli. Lai nepieļautu uzraudzības arbitrāžu un sekmētu uzticību piederības dalībvalsts iestāžu veiktās uzraudzības efektivitātei, prasībā par atļaujas piešķiršanu PVKIU būtu jānosaka, ka šim uzņēmumam nekādā likumīgā veidā nebūtu jāliedz to pārdošana tā piederības dalībvalstī. Tas neietekmē PVKIU iespēju brīvi izvēlēties dalībvalsti(-is), kur PVKIU sertifikātus tirgotu saskaņā ar šo direktīvu, ja tam ir piešķirta atļauja.

  (11) Piederības dalībvalsts uzraudzības princips paredz, ka kompetentās iestādes nevar izsniegt atļauju vai tā jāatsauc, ja tādi faktori kā darbības programmu saturs, ģeogrāfiskā izplatība vai faktiski veiktās darbības skaidri liecina, ka ieguldījumu sabiedrība ir izvēlējusies vienas dalībvalsts tiesību sistēmu, lai izvairītos no stingrākiem standartiem, kas ir spēkā citā dalībvalstī, kuras teritorijā tā plāno veikt vai veic lielāko daļu savu darbību. Šīs direktīvas vajadzībām pārvaldības sabiedrībai būtu jāsaņem atļauja dalībvalstī, kurā ir tās juridiskā adrese. Saskaņā ar piederības valsts uzraudzības principu tikai pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var uzskatīt par kompetentām uzraudzīt pārvaldības sabiedrības organizāciju, kurai vajadzētu notikt saskaņā ar pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts tiesību aktiem.

  Grozījums Nr.  6

  Direktīvas priekšlikums

  11.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11a) Kompetentajām iestādēm, kuras piešķir PVKIU atļaujas, vajadzētu ņemt vērā kopīgā fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentus, depozitārija izvēli un pārvaldības sabiedrības spēju pārvaldīt PVKIU. Ja pārvaldības sabiedrība atrodas citā dalībvalstī, PVKIU vajadzētu spēt paļauties uz apliecinājumu, ko izsniegušas pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un kas attiecas uz to PVKIU tipu, kurus pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt. Atļaujas piešķiršanai fondam nevajadzētu būt atkarīgai no prasības par papildu kapitālu pārvaldības sabiedrības līmenī, no tā, vai pārvaldības sabiedrības juridiskā adrese atrodas PVKIU piederības dalībvalstī, un no tā, vai pārvaldības sabiedrība kādu no savām darbībām veic PVKIU piederības dalībvalstī.

  Grozījums Nr.  7

  Direktīvas priekšlikums

  11.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11b) PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm jābūt kompetentām uzraudzīt atbilstību noteikumiem attiecībā uz to PVKIU izveidi un darbību, kuriem vajadzētu piemērot PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktus. Tālab PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm jābūt iespējai informāciju saņemt tieši no pārvaldības sabiedrības. Lai uzlabotu jebkuru situāciju, kad pārkāpti noteikumi, kuri ietilpst to atbildības jomā, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm vajadzētu spēt paļauties uz sadarbību ar pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, un vajadzības gadījumā — veikt pasākumus tieši pret pārvaldības sabiedrību.

  Grozījums Nr.  8

  Direktīvas priekšlikums

  11.c apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11c) Lai nepieļautu strīdus uzraudzības jomā un sekmētu uzticību piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktās uzraudzības efektivitātei, prasībās attiecībā uz atļaujas piešķiršanu PVKIU vajadzētu paredzēt,, ka tam likumā paredzetā veidā piederības dalībvalstī nav aizliegta tā īpašuma daļu pārdošana . Tas neietekmē PVKIU iespēju brīvi izvēlēties dalībvalsti(-is), kur PVKIU sertifikātus tirgotu saskaņā ar šo direktīvu, ja tam jau ir piešķirta atļauja.

  Grozījums Nr.  9

  Direktīvas priekšlikums

  11.d apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11d) Gadījuma, ja PVKIU pārvalda citā nevis PVKIU piederības dalībvalstī licencēta pārvaldības sabiedrība, tādai pārvaldības sabiedrībai vajadzētu izstrādāt un pieņemt procedūras un kārtību ieguldītāju sūdzību izskatīšanai, piemēram, paredzot attiecīgu izplatīšanas kārtību vai adresi PVKIU piederības dalībvalstī, kura var nebūt pašas pārvaldības sabiedrības adrese. Tai vajadzētu arī izstrādāt attiecīgas procedūras un kārtību, lai pēc pieprasījuma padarītu pieejamu informāciju sabiedrībai vai PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, piemēram, no pārvaldības sabiedrības nodarbināto vidus ieceļot kontaktpersonu, kas nodarbojas ar informācijas pieprasījumiem. Tomēr PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos nevajadzētu noteikt pienākumu šādai pārvaldības sabiedrībai izmantot vietējo pārstāvi šajā dalībvalstī, lai pildītu savus pienākumus.

  Grozījums Nr.  10

  Direktīvas priekšlikums

  11.e apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11e) Ir nepieciešams PVKIU piederības dalībvalstij nodrošināt visas iespējas, lai uzlabotu jebkuru situāciju, kad pārkāpti PVKIU noteikumi; šajā sakarā PVKIU piederības dalībvalstij vajadzētu spēt īstenot aizsargpasākumus, kā arī noteikt sankcijas pārvaldības sabiedrībai. Ja situāciju citādi atrisināt nav iespējams, PVKIU piederības dalībvalstij vajadzētu būt iespējai pieprasīt pārvaldības sabiedrībai pārtraukt šo PVKIU pārvaldību. Dalībvalstīm vajadzētu paredzēt nepieciešamos noteikumus, lai šādā gadījumā nodrošinātu likumīgu pārvaldību vai PVKIU likvidēšanu.

  Grozījums Nr.  11

  Direktīvas priekšlikums

  15.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15a) Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un attiecīgu uzraudzību ilgtermiņā, Komisija var pārbaudīt iespējas saskaņot Kopienas līmenī pilnvarošanas noteikumus.

  Grozījums Nr.  12

  Direktīvas priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18) Neraugoties uz nepieciešamību PVKIU apvienoties, PVKIU apvienošana Kopienā ir saistīta ar daudziem tiesiskiem un administratīviem sarežģījumiem. Tāpēc, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, ir jāpieņem Kopienas noteikumi, kas veicinātu PVKIU (un to ieguldījumu apakšstruktūru) apvienošanu. Lai gan dažas dalībvalstis ir atļāvušas tikai līgumfondu apvienošanu, katras dalībvalsts tiesību aktos būtu jāatļauj un jāatzīst apvienošanās starp visa veida fondiem (līgumfondiem, uzņēmumu fondiem un ieguldījumu fondiem). Šī direktīva aptver tos apvienošanas paņēmienus, kurus visplašāk izmanto dalībvalstīs. Tā neliedz PVKIU izmantot citus paņēmienus, lai īstenotu pārrobežu apvienošanu vai apvienošanu vienas valsts ietvaros. Tomēr uz šādu apvienošanu joprojām attieksies atbilstīgi valstu tiesību akti.

  (18) Neraugoties uz nepieciešamību PVKIU apvienoties, PVKIU apvienošana Kopienā ir saistīta ar daudziem tiesiskiem un administratīviem sarežģījumiem. Tāpēc, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, ir jāpieņem Kopienas noteikumi, kas veicinātu PVKIU (un to ieguldījumu apakšstruktūru) apvienošanu. Lai gan dažas dalībvalstis var atļaut tikai līgumfondu pārrobežu apvienošanu, katras dalībvalsts tiesību aktos būtu jāatļauj un jāatzīst apvienošanās starp visa veida fondiem (līgumfondiem, uzņēmumu fondiem un ieguldījumu fondiem). Ar šo direktīvu netiek pieprasīts, lai dalībvalstis savos valsts regulējumos ieviestu jaunas PVKIU juridiskas formas.

  Grozījums Nr.  13

  Direktīvas priekšlikums

  18.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (18a) Šī direktīva aptver tās apvienošanas metodes, kuras visplašāk izmanto dalībvalstīs. Tajā netiek prasīts, ka visām dalībvalstīm savos tiesību aktos ir jāievieš visi trīs paņēmieni, tomēr ikvienai dalībvalstij vajadzētu atzīt aktīvu nodošanu, kas notiek šo apvienošanas metožu izmantošanas rezultātā. Ar šo direktīvu PVKIU neaizliedz izmantot citas metodes, lai īstenotu apvienošanu vienas valsts ietvaros, situācijās, kad neviens no attiecīgajiem PVKIU, uz kuriem attiecas apvienošana, nav informēts par savu sertifikātu pārrobežu tirdzniecību. Tomēr uz šādu apvienošanu joprojām vajadzētu attiecināt atbilstīgos valsts tiesību aktus. Noteikumiem par kvorumu nevajadzētu būt diskriminējošiem attiecībā uz valsts iekšienē organizētu apvienošanos vai pārrobežu apvienošanos, un tie nedrīkst būt stingrāki par tiem, kas noteikti attiecībā uz korporatīvo struktūru apvienošanos.

  Grozījums Nr.  14

  Direktīvas priekšlikums

  19. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (19) Lai aizsargātu ieguldītāju intereses, dalībvalstīm jāpieprasa, lai ierosinātās apvienošanas starp PVKIU, kas atrodas to jurisdikcijā vai dažādās dalībvalstīs, atļautu to kompetentās iestādes. Ja paredzēta pārrobežu apvienošana, tā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurš pārstāj pastāvēt (pievienojamais PVKIU) būtu jāapstiprina apvienošanās, lai nodrošinātu to sertifikātu turētāju interešu pienācīgu aizsardzību, kuri faktiski maina fondus. Ja apvienošanā iesaistīts vairāk nekā viens pievienojamais PVKIU un šādi PVKIU atrodas dažādās dalībvalstīs, katra pievienojamā PVKIU kompetentajām iestādēm, cieši sadarbojoties vienai ar otru, jāapstiprina apvienošana. Tā kā pienācīgi ir jāaizsargā arī tā PVKIU sertifikātu turētāju intereses, kurš turpina pastāvēt pēc apvienošanas (iegūstošais PVKIU), apstiprinot pārrobežu apvienošanu, tās vajadzētu ņemt vērā pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

  (19) Lai aizsargātu ieguldītāju intereses, dalībvalstīm jāpieprasa, lai ierosinātās apvienošanas starp PVKIU, kas atrodas to jurisdikcijā vai dažādās dalībvalstīs, atļautu to kompetentās iestādes. Ja paredzēta pārrobežu apvienošana, PVKIU, kuri apvienojas, kompetentajām iestādēm būtu jāapstiprina apvienošanās, lai nodrošinātu to sertifikātu turētāju interešu pienācīgu aizsardzību, kuri faktiski maina fondus. Ja apvienošanā iesaistīts vairāk nekā viens pievienojamais PVKIU un šādi PVKIU atrodas dažādās dalībvalstīs, katra pievienojamā PVKIU kompetentajām iestādēm, cieši sadarbojoties vienai ar otru, jāapstiprina apvienošana, tostarp apmainoties ar nepieciešamo informāciju. Tā kā pienācīgi ir jāaizsargā arī iegūstošā PVKIU sertifikātu turētāju intereses, tās vajadzētu ņemt vērā saņemošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Turklāt pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem ir tiesības bez maksas pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, t.i., sedzot tikai tos maksājumus, ko jāpatur attiecīgajiem fondiem, lai nosegtu ieguldījuma samazināšanas izmaksas visās situācijās, kā tas noteikts attiecīgajos prospektos. Alternatīvi, ja iespējams, pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem vajadzētu spēt pārvērst savus sertifikātus tāda cita PVKIU sertifikātos, kuram ir līdzīga ieguldījumu politika un kuru pārvalda tā pati pārvaldības sabiedrība vai cita sabiedrība, kura ir saistīta ar šo pārvaldības sabiedrību.

  Grozījums Nr.  15

  Direktīvas priekšlikums

  20. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (20) Jānodrošina apvienošanas papildu kontrole, ko īsteno trešās personas. Katra apvienošanā iesaistītā PVKIU depozitārijiem jāpārbauda kopīgā apvienošanas projekta noteikumu atbilstība attiecīgiem šīs direktīvas noteikumiem un PVKIU fondu noteikumiem. Neatkarīgam revidentam jāsagatavo ziņojums visu to PVKIU vārdā, kuri iesaistīti apvienošanā, pārbaudot šādu PVKIU aktīvu un saistību novērtēšanas paņēmienus un maiņas kursa aprēķināšanas paņēmienu, ko apvienošanas kopīgo noteikumu projektā noteikusi šādu PVKIU vadības un/vai administratīvā struktūrvienība. Lai ierobežotu ar pārrobežu apvienošanu saistītās izmaksas, vajadzētu paredzēt iespēju sagatavot vienu ziņojumu visiem iesaistītajiem PVKIU, un to vajadzētu uzdot sagatavot pievienojamā PVKIU un/vai iegūstošā PVKIU apstiprinātajam revidentam.

  (20) (20) Vajadzētu nodrošināt arī apvienošanas kontroli, ko īsteno trešās personas. Katra apvienošanā iesaistītā PVKIU depozitārijiem jāpārbauda kopīgā apvienošanas projekta noteikumu atbilstība attiecīgiem šīs direktīvas noteikumiem un PVKIU fondu noteikumiem. Vai nu depozitārijam, vai neatkarīgam revidentam jāsagatavo ziņojums visu to PVKIU vārdā, kuri iesaistīti apvienošanā, pārbaudot šādu PVKIU aktīvu un saistību novērtēšanas paņēmienus un maiņas kursa aprēķināšanas paņēmienu, ko apvienošanas kopīgo noteikumu projektā noteikusi šādu PVKIU vadības un/vai administratīvā struktūrvienība. Lai ierobežotu ar pārrobežu apvienošanu saistītās izmaksas, vajadzētu paredzēt iespēju sagatavot vienu ziņojumu visiem iesaistītajiem PVKIU, un to vajadzētu uzdot sagatavot pievienojamā PVKIU un/vai iegūstošā PVKIU apstiprinātajam revidentam.

  Grozījums Nr.  16

  Direktīvas priekšlikums

  21. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (21) Īpaši svarīgi ir tas, lai sertifikātu turētāji par ierosināto apvienošanu būtu pienācīgi informēti un lai viņu tiesības būtu pietiekami aizsargātas. Lai gan tas visvairāk attiecas uz pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem, arī iegūstošo PVKIU sertifikātu turētāju intereses jāaizsargā situācijās, kad ierosinātā apvienošana varētu ievērojami ietekmēt viņu ieguldījumu.

  (21) Īpaši svarīgi ir tas, lai sertifikātu turētāji par ierosināto apvienošanu būtu pienācīgi informēti un lai viņu tiesības būtu pietiekami aizsargātas. Lai gan tas visvairāk attiecas uz pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem, arī iegūstošo PVKIU sertifikātu turētāju intereses jāaizsargā situācijās, kad ierosinātā apvienošana varētu ievērojami ietekmēt viņu ieguldījumu.

  Grozījums Nr.  17

  Direktīvas priekšlikums

  22.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (22a) Līdz 2010. gada 31. decembrim un lai nodrošinātu nodokļu neitralitātes saistošu sistēmu, Komisijai vajadzētu ierosināt direktīvu attiecībā uz apvienoto fondu aplikšanu ar nodokli atbilstīgi nodokļu neitralitātes principam, kā tas paredzēts Padomes 1990. gada 23. jūlija Direktīvā 90/434/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai1 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvā 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos2. Pašreizējos sarežģījumus vajadzētu atrisināt ar Komisijas paziņojumu un divpusējiem nolīgumiem dalībvalstu starpā.

   

  1 OV L 225, 20.8.1990., 1. lpp.

  2 OV L 310, 25.11.2005., 1. lpp.

  Pamatojums

  ES līmeņa noteikumu trūkums par nodokļu neitralitātes nodrošināšanu fondu pārrobežu apvienošanās gadījumos ir galvenais šķērslis, lai panāktu apjomradītus ietaupījumus, kas paredzēti jaunajā apvienošanās sistēmā. Komisija savā 2006. gada baltajā grāmatā uzņēmusies saistības iesniegt paziņojumu par nodokļu režīmu attiecībā uz pārrobežu apvienotajiem fondiem, bet šāds paziņojums vēl arvien nav publicēts. Ir būtiski svarīgi turpināt darbu šajā jautājumā, lai radītu priekšnoteikumus patiesam kopējam tirgum, kā arī jānosaka precīzi termiņi.

  Grozījums Nr.  18

  Direktīvas priekšlikums

  32.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (32a) Pasākumiem iespējamo interešu pretrunu risināšanai attiecībā uz produktiem, ja kredītrisks tiek pārnests, veicot pārvešanu vērtspapīros, kā tas paredzēts Direktīvā ..../../EK1, ar ko groza Direktīvu 2008/49/EK un 2006/49/EK, jābūt atbilstīgiem un saskaņotiem ar finanšu nozares attiecīgo regulējumu; tāpēc šo direktīvu vajadzētu grozīt ar attiecīgiem horizontāliem pasākumiem tiklīdz pietiekami ir apsvērta ietekme.

   

  1 COM(2008)0602

  Grozījums Nr.  19

  Direktīvas priekšlikums

  39. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (39) Lai veicinātu iekšējā tirgus efektīvu darbību un visā Kopienā nodrošinātu vienlīdzīgu ieguldītāju aizsardzības līmeni, būtu jāatļauj gan tādas galvenās-pakārtotās struktūras, kurās galvenais uzņēmums un pakārtotais uzņēmums ir nodibināti vienā dalībvalstī, gan tādas, kad tie ir nodibināti dažādās dalībvalstīs. Lai ieguldītāji varētu labāk izprast galvenās-pakārtotās struktūras un regulatori — tās vienkāršāk uzraudzīt, jo īpaši pārrobežu kontekstā, neviens pakārtotais PVKIU nedrīkst ieguldīt vairāk kā vienā galvenajā uzņēmumā. Lai visā Kopienā nodrošinātu ieguldītājiem vienlīdzīgu aizsardzības līmeni, galvenajam uzņēmumam arī jābūt pilnvarotam PVKIU.

  (39) Lai veicinātu iekšējā tirgus efektīvu darbību un visā Kopienā nodrošinātu vienlīdzīgu ieguldītāju aizsardzības līmeni, būtu jāatļauj gan tādas galvenās-pakārtotās struktūras, kurās galvenais uzņēmums un pakārtotais uzņēmums ir nodibināti vienā dalībvalstī, gan tādas, kad tie ir nodibināti dažādās dalībvalstīs. Lai ieguldītāji varētu labāk izprast galvenās-pakārtotās struktūras un regulatori — tās vienkāršāk uzraudzīt, jo īpaši pārrobežu kontekstā, neviens pakārtotais PVKIU nedrīkst ieguldīt vairāk kā vienā galvenajā uzņēmumā. Lai visā Kopienā nodrošinātu ieguldītājiem vienlīdzīgu aizsardzības līmeni, galvenajam uzņēmumam arī jābūt pilnvarotam PVKIU. Lai izvairītos no pārmērīga administratīvā sloga, noteikumus, kas paredz paziņošanu par pārrobežu tirdzniecību nevajadzētu piemērot, ja galvenais PVKIU nepalielina kapitālu, piesaistot publiskus ieguldījumus citā dalībvalstī, nevis tajā, kur tas izveidots, bet tam vienīgi ir viens vai vairāki pakārtoti PVKIU šajā citā dalībvalstī.

  Grozījums Nr.  20

  Direktīvas priekšlikums

  40. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (40) Lai aizsargātu pakārtotā PVKIU ieguldītājus, pakārtotā PVKIU ieguldījums galvenajā PVKIU vispirms jāapstiprina pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

  (40) Lai aizsargātu pakārtotā PVKIU ieguldītājus, pakārtotā PVKIU ieguldījums galvenajā PVKIU vispirms jāapstiprina pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Vajadzētu apstiprināt tikai sākotnējos ieguldījumus galvenajā PVKIU, ar kuriem pakārtotais PVKIU pārsniedz ierobežojumus, kas piemērojami ieguldījumiem citā PVKIU. Lai veicinātu iekšējā tirgus efektīvu darbību un visā Kopienā nodrošinātu vienlīdzīgu ieguldītāju aizsardzības līmeni, vajadzētu vispusīgi izstrādāt atbilstības nosacījumus, kā arī paredzēt iesniedzamos dokumentus un informāciju, lai apstiprinātu pakārtotā PVKIU ieguldījumu galvenajā PVKIU.

  Grozījums Nr.  21

  Direktīvas priekšlikums

  41. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (41) Lai ļautu pakārtotajam PVKIU pēc iespējas labāk darboties tā sertifikātu turētāju interesēs, jo īpaši ļautu tam no galvenā PVKIU iegūt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami savu saistību izpildei, pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU jānoslēdz saistoša un izpildāma vienošanās. Noslēdzot vienošanos par informācijas apmaiņu starp pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU depozitārijiem vai attiecīgi revidentiem, būtu jānodrošina informācijas un dokumentu plūsma, kas vajadzīga, lai pakārtotā PVKIU depozitārijs vai revidents varētu pildīt savus pienākumus.

  (41) Lai ļautu pakārtotajam PVKIU pēc iespējas labāk darboties tā sertifikātu turētāju interesēs, jo īpaši ļautu tam no galvenā PVKIU iegūt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami savu saistību izpildei, pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU jānoslēdz saistoša un izpildāma vienošanās. Tomēr, ja abus PVKIU pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, vajadzētu pietikt ar to, ka šī sabiedrība izstrādā iekšējos noteikumus par uzņēmējdarbības veikšanu. Noslēdzot vienošanos par informācijas apmaiņu starp pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU depozitārijiem vai attiecīgi revidentiem, būtu jānodrošina informācijas un dokumentu plūsma, kas vajadzīga, lai pakārtotā PVKIU depozitārijs vai revidents varētu pildīt savus pienākumus. Ar šo direktīvu vajadzētu nodrošināt, ka, izpildot šīs prasības, depozitāriji vai revidenti nepārkāpj nekādus ierobežojumus, kuri attiecas uz informācijas izpaušanu vai datu aizsardzību.

  Grozījums Nr.  22

  Direktīvas priekšlikums

  42. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (42) Lai pakārtotā PVKIU ieguldītājiem nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni, prospekts, ieguldītajiem paredzētā pamatinformācija, kas minēta 73. pantā, kā arī visi tirgvedības paziņojumi jāpielāgo pakārtotās-galvenās struktūras specifikai.

  (42) Lai pakārtotā PVKIU ieguldītājiem nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni, prospekts, ieguldītajiem paredzētā pamatinformācija, kas minēta 73. pantā, kā arī visi tirgvedības paziņojumi jāpielāgo pakārtotās-galvenās struktūras specifikai. Pakārtota PVKIU ieguldījumi galvenajā PVKIU nedrīkst ietekmēt pakārtota PVKIU spēju atpirkt vai izpirkt sertifikātus pēc tā sertifikātu turētāju pieprasījuma un rīkoties pakārtotā PVKIU sertifikātu turētāju interesēs.

  Grozījums Nr.  23

  Direktīvas priekšlikums

  44. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (44) Pārveidošanas noteikumiem jāļauj pastāvošu PVKIU pārveidot par pakārtotu PVKIU. Vienlaicīgi tiem būtu pietiekami jāaizsargā arī sertifikātu turētāji. Pārveidošana savā būtībā būtiski maina ieguldījumu politiku, un par pakārtoto PVKIU pārveidojamajam PVKIU jānosaka pienākums pietiekami informēt savus sertifikātu turētājus, lai ļautu tiem pieņemt lēmumu par ieguldījumu saglabāšanu.

  (44) Pārveidošanas noteikumiem jāļauj pastāvošu PVKIU pārveidot par pakārtotu PVKIU. Vienlaicīgi tiem būtu pietiekami jāaizsargā arī sertifikātu turētāji. Pārveidošana savā būtībā būtiski maina ieguldījumu politiku, un par pakārtoto PVKIU pārveidojamajam PVKIU jānosaka pienākums pietiekami informēt savus sertifikātu turētājus, lai ļautu tiem pieņemt lēmumu par ieguldījumu saglabāšanu. Kompetentām iestādēm nevajadzētu pieprasīt pakārtotajam PVKIU sniegt vairāk informācijas vai no iepriekš norādītās informācijas atšķirīgu informāciju .

  Grozījums Nr.  24

  Direktīvas priekšlikums

  46. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (46) Pamatinformācija ieguldītājiem jāsniedz pirms līguma noslēgšanas, lai palīdzētu tiem pieņemt pamatotus lēmumus par ieguldījumiem. Tajā jāiekļauj tikai būtiski elementi šādu lēmumu pieņemšanai. Pamatinformācijā ieguldītājiem iekļautās informācijas būtību vajadzētu maksimāli saskaņot, lai nodrošinātu ieguldītāju atbilstošu aizsardzību un šādas informācijas salīdzināmību. Pamatinformācija ieguldītājiem jāsniedz īsā formā. Vispiemērotākais veids, kā nodrošināt skaidrību un vienkāršību, kas nepieciešama privātajiem ieguldītājiem, ir viens ierobežota garuma dokuments ar noteiktā secībā izkārtotu informāciju, un tam jāļauj izdarīt noderīgus salīdzinājumus.

  (46) (46) Pamatinformāciju ieguldītājiem laikus pirms parakstīšanās uz PVKIU sertifikātiem bez atlīdzības vajadzētu sniegt īpaša dokumenta veidā, lai palīdzētu tiem pieņemt pamatotus lēmumus par ieguldījumiem. Tajā jāiekļauj tikai būtiski elementi šādu lēmumu pieņemšanai. Pamatinformācijā ieguldītājiem iekļautās informācijas būtību vajadzētu pilnībā saskaņot, lai nodrošinātu ieguldītāju atbilstošu aizsardzību un šādas informācijas salīdzināmību. Pamatinformācija ieguldītājiem jāsniedz īsā formā. Vispiemērotākais veids, kā nodrošināt skaidrību un vienkāršību, kas nepieciešama privātajiem ieguldītājiem, ir viens ierobežota garuma dokuments ar noteiktā secībā izkārtotu informāciju, un tam jāļauj izdarīt noderīgus salīdzinājumus, īpaši attiecībā uz izmaksām un riska profilu, kas ir svarīgi lēmuma pieņemšanai par ieguldījuma izdarīšanu.

  Pamatojums

  Ieguldītājiem paredzētā pamatinformāciju tiem vajadzētu sniegt bez atlīdzības, kā tas ir gadījumā ar vienkāršoto prospektu.

  Grozījums Nr.  25

  Direktīvas priekšlikums

  47. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (47) Pamatinformācija ieguldītājiem jāsagatavo visiem PVKIU. Pārvaldības sabiedrībām vai, attiecīgā gadījumā, ieguldījumu sabiedrībām pamatinformācija ieguldītājiem jāsniedz attiecīgām iestādēm atkarībā no izmantotā izplatīšanas paņēmiena (tiešā pārdošana vai pārdošana caur starpniekiem). Noteikumi par to, kā pamatinformāciju ieguldītājiem tirdzniecības vietā izmanto starpnieki, ir jāatstāj attiecīgu tiesību aktu kompetencē, kas attiecas uz šādiem starpniekiem, piemēram, Direktīva 2004/39/EK.

  (47) Pamatinformācija ieguldītājiem jāsagatavo visiem PVKIU. Pārvaldības sabiedrības vai, attiecīgā gadījumā, ieguldījumu sabiedrības ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju sniedz attiecīgām iestādēm atkarībā no izmantotā izplatīšanas paņēmiena (tiešā pārdošana vai pārdošana, izmantojot starpniekus). Starpniekiem vajadzētu nodrošināt, ka klienti un iespējamie klienti saņem ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju.

  Grozījums Nr.  26

  Direktīvas priekšlikums

  47.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (47a) Saistībā ar PVKIU tiesībām tirgot savus sertifikātus citās dalībvalstīs vajadzētu noteikt, ka jāveic nepieciešamie pasākumi, lai šajā uzņēmējā dalībvalstī nodrošinātu iespēju veikt maksājumus sertifikātu turētājiem, sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, kā arī darīt pieejamu informāciju, kas PVKIU ir jāsniedz. Tomēr uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos nevajadzētu noteikt pienākumu PVKIU izmantot maksātājaģentu šajā dalībvalstī, lai izpildītu savus pienākumus.

  Grozījums Nr.  27

  Direktīvas priekšlikums

  49. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (49) Lai veicinātu PVKIU sertifikātu pārrobežu tirdzniecību, pēc tam, kad PVKIU ir sācis savu sertifikātu tirgošanu PVKIU uzņēmējā dalībvalstī, nepārtraukti jākontrolē PVKIU sertifikātu tirdzniecības pasākumu atbilstība šīs dalībvalsts piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem un administratīvajām procedūrām. Šī kontrole jo īpaši var attiekties uz pienākumu patiesā, skaidrā un nemaldinošā veidā sniegt tirgvedības paziņojumus.

  (49) Lai veicinātu PVKIU sertifikātu pārrobežu tirdzniecību, uzņēmējā dalībvalstī PVKIU sertifikātu tirdzniecības pasākumu atbilstības kontroli šīs dalībvalsts piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem un administratīvajām procedūrām vajadzētu veikt pēc tam, kad PVKIU ir piekļuvis šīs dalībvalsts tirgum. Šī kontrole var attiekties uz tirdzniecības noteikumu atbilstību, īpaši uz izplatīšanas noteikumu atbilstību un pienākumu patiesā, skaidrā un nemaldinošā veidā sniegt tirgvedības paziņojumus. Ar šo direktīvu atbilstīgi valsts tiesību aktiem nevajadzētu aizliegt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pārbaudīt tirgvedības paziņojumus (kas neietver pamatinformāciju ieguldītājiem, prospektus un gada un pusgada pārskatus), kurus PVKIU drīkst izmantot tikai pēc tam, tomēr šai pārbaudei nevajadzētu būt diskriminējošai un ar to šim PVKIU nevajadzētu liegt piekļuvi tirgum.

  Grozījums Nr.  28

  Direktīvas priekšlikums

  50. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (50) Juridiskās noteiktības labad ir jānodrošina, lai PVKIU, kas nodarbojas ar savu sertifikātu pārrobežu tirdzniecību, būtu elektroniskas publikācijas veidā viegli pieejama pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas ir spēkā PVKIU uzņēmējā dalībvalstī un attiecas uz PVKIU sertifikātu tirdzniecību.

  (50) Juridiskās noteiktības palielināšanas labad ir jānodrošina, lai PVKIU, kas nodarbojas ar savu sertifikātu pārrobežu tirdzniecību, būtu elektroniskas publikācijas veidā un starptautisko finanšu jomā parasti izmantojamā valodā viegli pieejama pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas ir spēkā PVKIU uzņēmējā dalībvalstī, kā arī to, lai tā konkrēti attiecas uz PVKIU sertifikātu tirdzniecības kārtību.

  Grozījums Nr.  29

  Direktīvas priekšlikums

  51. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (51) Lai veicinātu PVKIU sertifikātu pārrobežu tirdzniecību, jānosaka prasība, ka PVKIU jāpārtulko PVKIU uzņēmējas valsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, vai kompetentas iestādes akceptētā valodā tikai pamatinformācija ieguldītājiem. Pamatinformācijā ieguldītājiem jānorāda valoda(-s), kurā ir pieejami pārējie informatīvie dokumenti un papildu informācija.

  (51) Lai veicinātu PVKIU piekļuvi dalībvalstu tirgiem, jānosaka prasība, ka PVKIU jāpārtulko PVKIU uzņēmējas valsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, vai kompetentas iestādes akceptētā valodā tikai pamatinformācija ieguldītājiem. Pamatinformācijā ieguldītājiem jānorāda valoda(-s), kurā ir pieejami pārējie informatīvie dokumenti un papildu informācija.

  Grozījums Nr.  30

  Direktīvas priekšlikums

  51.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (51a) Jebkādām prasībām saistībā ar tulkojumiem vajadzētu attiekties uz vienkāršiem tulkojumiem. Nevajadzētu pieprasīt apliecinātu tulkojumu izgatavošanu.

  Pamatojums

  Tulkojumiem nevajag būt apliecinātiem.

  Grozījums Nr.  31

  Direktīvas priekšlikums

  51.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (51b) Dalībvalstīm vajadzētu pieprasīt to kompetentajam iestādēm atklāt, kā veidojas publicēšanas maksa.

  Pamatojums

  Maksa par publicēšanu dažādās valstīs ir dažāda. Vajadzētu nodrošināt, ka maksa tiek publiskota un ka tā atspoguļo radītās izmaksas, nepārsniedzot tās.

  Grozījums Nr.  32

  Direktīvas priekšlikums

  52. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (52) Jāuzlabo kompetento iestāžu to pilnvaru konverģence, lai nodrošinātu direktīvas vienlīdzīgu piemērošanu visās dalībvalstīs. Uzraudzības efektivitāti jāgarantē kopīgam minimālo pilnvaru kopumam, kas atbilst tām, kas kompetentajām iestādēm jau piešķirtas ar citiem finanšu pakalpojumu tiesību aktiem.

  (52) Jāuzlabo kompetento iestāžu to pilnvaru konverģence, lai nodrošinātu direktīvas vienlīdzīgu piemērošanu visās dalībvalstīs. Uzraudzības efektivitāti jāgarantē kopīgam minimālo pilnvaru kopumam, kas atbilst tām, kas kompetentajām iestādēm jau piešķirtas ar citiem finanšu pakalpojumu tiesību aktiem. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu paredzēt noteikumus par sodiem, arī krimināliem, civiliem un administratīviem sodiem, kā arī administratīviem pasākumiem, kas piemērojami attiecībā uz šīs direktīvas pārkāpumiem, turklāt tām vajadzētu veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šo noteikumu īstenošanu.

  Grozījums Nr.  33

  Direktīvas priekšlikums

  53.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (53a) Dalībvalstīm vajadzētu veikt nepieciešamos administratīvos un organizatoriskos pasākumus, lai būtu iespējams īstenot sadarbību starp valsts iestādēm un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tostarp izmantojot starp šīm iestādēm noslēgtus divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus, lai tādā veidā tām būtu iespējams pilnībā izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu.

  Grozījums Nr.  34

  Direktīvas priekšlikums

  53.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (53b) Attiecībā uz pārrobežu pakalpojumu sniegšanu vajadzētu precīzi deleģēt pilnvaras attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Vajadzētu precīzi formulēt kompetento iestāžu pilnvaras un atbildību, lai novērstu trūkumus vai pārklāšanos. Šīm pilnvarām un atbildībai vajadzētu saskanēt ar piemērojamiem tiesību aktiem.

  Pamatojums

  Jaunie noteikumi par uzraudzību XII nodaļā jau regulē vairākus nepieciešamos aspektus, lai ļautu atbilstīgu sadarbību vērtspapīru portfeļa pārrobežu pārvaldībā, ko veic decentralizēta pārvaldības sabiedrība. Konstatētie neatrisinātie jautājumi, ar kuriem nodarbojas EVRK, noteikti jāapskata, nodrošinot, ka tiek segtas visas kompetences jomas un ka neradīsies arī uzraudzības kompetenču dubultošanās.

  Grozījums Nr.  35

  Direktīvas priekšlikums

  55. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (55) Izcelsmes dalībvalsts uzraudzības princips nosaka, ka kompetentās iestādes nepiešķir atļauju vai tām tā jāatsauc, ja tādi faktori kā darbības programmu saturs, faktiskās darbības ģeogrāfiskā izplatība noteikti rāda, ka 1  PVKIU  vai uzņēmums kas iegulda tā uzņēmējdarbībā , ir izvēlējies vienas dalībvalsts tiesību sistēmu ar mērķi apiet stingrākus standartus, kas ir spēkā citā dalībvalstī, kuras teritorijā tas plāno veikt vai veic lielāko daļu darbības. 1 PVKIU  vai uzņēmumam, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā , kas ir juridiska persona, jābūt piešķirtai atļaujai dalībvalstī, kurā tam ir juridiskā adrese. 1 PVKIU  vai uzņēmumam, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā , kas nav juridiska persona, pārvaldes iestādēm jābūt dalībvalstī, kurā tam piešķirta atļauja. Dalībvalstīm turklāt jāprasa, lai 1  PVKIU  pārvaldes iestādes vai uzņēmuma, kas iegulda tā uzņēmējdarbībā , pārvaldes iestādes  vienmēr būtu nodibinātas  izcelsmes dalībvalstī un patiešām tur darbotos.

  (55) Izcelsmes dalībvalsts uzraudzības princips nosaka, ka kompetentās iestādes nepiešķir atļauju vai tām tā jāatsauc, ja tādi faktori kā darbības programmu saturs, faktiskās darbības ģeogrāfiskā izplatība noteikti rāda, ka PVKIU  vai uzņēmums kas iegulda tā uzņēmējdarbībā, ir izvēlējies vienas dalībvalsts tiesību sistēmu ar mērķi apiet stingrākus standartus, kas ir spēkā citā dalībvalstī, kuras teritorijā tas plāno veikt vai veic lielāko daļu darbības.

  Grozījums Nr.  36

  Direktīvas priekšlikums

  64.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (64a) Šīs direktīvas īstenošanai nepieciešamos pasākumus vajadzētu pieņemt saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1.

   

  1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

  Pamatojums

  Vajadzētu nodrošināt formulējuma atbilstību Direktīvai 2004/39/EK.

  Turpmāka saskaņošana veicinās noteikumu īstenošanu par pārvaldības sabiedrības apliecību.

  Grozījums Nr.  37

  Direktīvas priekšlikums

  65. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (65) Komisijai jāpiešķir pilnvaras pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs direktīvas īstenošanai. Pasākumi, kas attiecas uz apvienošanu, ir paredzēti, lai precīzi norādītu sertifikātu turētājiem sniedzamās informācijas saturu un veidu, kādā to nodrošina. Pasākumi, kas attiecas uz galvenajām-pakārtotajām struktūrām, ir paredzēti, lai norādītu informāciju, kas iekļaujama tās vienošanās tekstā, ko noslēdz starp galveno un pakārtoto uzņēmumu, to depozitārijiem un revidentiem, definētu piemērotus pasākumus tirdzniecības aizkavēšanas riska nepieļaušanai, galvenā uzņēmuma apvienošanās ietekmi uz pakārtotā uzņēmuma darbības atļauju, galvenā uzņēmuma izdarītu pārkāpumu veidus, par kuriem jāziņo pakārtotajam uzņēmumam, veidu un formātu, kādā informācija sniedzama sertifikātu turētājiem, ja notiek PVKIU pārveidošana par pakārtoto PVKIU, procedūras, kā veikt vērtēšanu un revīziju, ja pakārtotā uzņēmuma aktīvus nodod galvenajam uzņēmumam, un pakārtotā uzņēmuma depozitārija nozīmi šajā procesā. Pasākumi, kas attiecas uz noteikumiem par informācijas izplatīšanu, ir paredzēti, lai norādītu konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja prospektu nodrošina pastāvīgā informācijas nesējā, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē, kas nav pastāvīgs informācijas nesējs, norādītu precīzu pamatinformācijas ieguldītājiem saturu, formu un sniegšanas veidu, ņemot vērā konkrētā PVKIU atšķirīgo būtību vai struktūrvienības, un specificētu konkrētus nosacījumus ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sniegšanai, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, un tīmekļa vietni, kas nav pastāvīgs informācijas nesējs. Pasākumi, kas attiecas uz paziņošanu, ir paredzēti, lai noteiktu informācijas par piemērojamo vietējo noteikumu formātu un apjomu, kas jāpublicē uzņēmējas dalībvalsts iestādēm, paziņošanas procedūras piemērošanu PVKIU vienību un jaunu akciju kategoriju tirdzniecībai un tehnisku informāciju par uzņēmējas dalībvalsts iestāžu piekļuvi atjauninātiem fondu dokumentiem, kurus glabā piederības dalībvalsts iestādes. Šie pasākumi ir paredzēti arī, lai precizētu definīcijas, sakārtotu definīcijas un strukturētu definīcijas saskaņā ar turpmākiem tiesību aktiem par PVKIU un saistītiem jautājumiem. Tā kā minētie pasākumi ir vispārēji un paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā. Uz pilnvarām, kas neietilpst minētajā kategorijā, jāattiecina regulatīvā procedūra, kas noteikta minētā lēmuma 5. pantā. Šie pasākumi ir paredzēti, lai noteiktu tipveida paziņojuma vēstules formu un saturu, apliecinājuma standarta modeli, procedūru informācijas apmaiņai un elektroniskas saziņas izmantošanu paziņošanas procesa laikā. Tie ir paredzēti arī, lai noteiktu procedūras pārbaudēm un izmeklēšanām uz vietas un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm.

  (65) Komisijai jāpiešķir pilnvaras pieņemt pasākumus, kas nepieciešami šīs direktīvas īstenošanai. Pasākumi, kas attiecas uz pārvaldības sabiedrībām, ir paredzēti, lai precīzi norādītu informāciju par organizatoriskajām prasībām, riska pārvaldību, interešu konfliktiem un uzņēmējdarbības veikšanu. Attiecībā uz depozitārijiem šādi pasākumi ir paredzēti, lai precizētu depozitāriju pienākumus, kā tas noteikts šajā direktīvā saistībā ar pārvaldības sabiedrības apliecību un informāciju, kas iekļaujama tās vienošanās tekstā, ko noslēdz starp depozitāriju un pārvaldības sabiedrību. Šādiem pasākumiem vajadzētu veicināt pārvaldības sabiedrību un depozitāriju saistību vienotu piemērošanu atbilstīgi šai direktīvai. Tomēr šo pasākumu pieņemšanai nevajadzētu būt priekšnoteikumam pārvaldības sabiedrību tiesību īstenošanai veikt pakalpojumus visā Kopienā, attiecībā uz kuriem tās pilnvarotas savās piederības dalībvalstīs, izveidojot filiāles vai saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, tostarp pārvaldīt PVKIU citā dalībvalstī.

  Grozījums Nr.  38

  Direktīvas priekšlikums

  65.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (65a) Pasākumi, kas attiecas uz apvienošanu, ir paredzēti, lai precīzi norādītu sertifikātu turētājiem sniedzamās informācijas saturu un veidu, kādā to nodrošina. Pasākumi, kas attiecas uz galvenajām un pakārtotajām struktūrām, ir paredzēti, lai norādītu informāciju, kas iekļaujama tās vienošanās tekstā, ko noslēdz starp galveno un pakārtoto uzņēmumu, to depozitārijiem un revidentiem, noteiktu piemērotus pasākumus, lai novērstu nelegālas vērtspapīru tirdzniecības (ārpus biržas darba laika) risku, galvenā uzņēmuma apvienošanās ietekmi uz pakārtotā uzņēmuma darbības atļauju, galvenā uzņēmuma izdarītu pārkāpumu veidus, par kuriem jāziņo pakārtotajam uzņēmumam, veidu un formātu, kādā informācija sniedzama sertifikātu turētājiem, ja notiek PVKIU pārveidošana par pakārtoto PVKIU, procedūras, kā veikt vērtēšanu un revīziju, ja pakārtotā uzņēmuma aktīvus nodod galvenajam uzņēmumam, un pakārtotā uzņēmuma depozitārija nozīmi šajā procesā. Pasākumi, kas attiecas uz noteikumiem par informācijas izplatīšanu, ir paredzēti, lai norādītu konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja prospektu nodrošina pastāvīgā informācijas nesējā, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē, kas nav pastāvīgs informācijas nesējs, norādītu precīzu ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas saturu, formu un sniegšanas veidu, ņemot vērā konkrētā PVKIU atšķirīgo būtību vai struktūrvienības, un precizētu konkrētus nosacījumus ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sniegšanai, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, un tīmekļa vietni, kas nav pastāvīgs informācijas nesējs. Pasākumi, kas attiecas uz paziņošanu, ir paredzēti, lai noteiktu tās informācijas apjomu par piemērojamiem vietējiem noteikumiem, kas jāpublicē uzņēmējas dalībvalsts iestādēm, un tehnisku informāciju par uzņēmējas dalībvalsts iestāžu piekļuvi atjauninātiem fondu dokumentiem, kurus glabā piederības dalībvalsts iestādes. Šie pasākumi ir paredzēti arī, lai precizētu definīcijas, sakārtotu terminoloģiju un strukturētu definīcijas saskaņā ar turpmākiem tiesību aktiem par PVKIU un saistītiem jautājumiem.

  Grozījums Nr.  39

  Direktīvas priekšlikums

  65.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (65b) Tā kā minētie pasākumi ir vispārēji un paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK1 5.a pantā. Uz pilnvarām, kas neietilpst minētajā kategorijā, vajadzētu attiecināt regulatīvo procedūru, kas noteikta minētā lēmuma 5. pantā. Šie pasākumi ir paredzēti, lai noteiktu tipveida paziņojuma vēstules formu un saturu, apliecinājuma standarta modeli, procedūru informācijas apmaiņai un elektroniskas saziņas izmantošanu paziņošanas procesā. Tie ir paredzēti arī, lai noteiktu procedūras pārbaudēm un izmeklēšanām uz vietas, un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm.

   

  1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

  Grozījums Nr.  40

  Direktīvas priekšlikums

  4. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šajā direktīvā uzskata, ka PVKIU ir nodibināts  dalībvalstī, kur ieguldījumu sabiedrībai vai kopīgā fonda  pārvaldības sabiedrībai ir juridiskā adrese. Dalībvalstis pieprasa, lai pārvaldes iestāde būtu tajā pašā dalībvalstī, kur juridiskā adrese.

  Šajā direktīvā uzskata, ka PVKIU ir nodibināts piederības dalībvalstī.

  Grozījums Nr.  41

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Lai veiktu darbību, PVKIU jābūt atļaujai, ko izsniegušas tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā PVKIU ir nodibināts.

  1. Lai veiktu darbību, PVKIU jābūt atļaujai, ko izsniegušas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

  Pamatojums

  Patiess kopējais tirgus nozīmē to, ka fondu pārvaldības pakalpojumus var sniegt visā Eiropas Savienībā. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantā ir noteikta šī brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Nevar pieļaut ne diskrimināciju, pamatojoties uz pārvaldes sabiedrības izcelsmes valsti, nedz arī varētu būt iespējama atļaujas piešķiršanas novilcināšanas atbalstīšana.

  Grozījums Nr.  42

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Kopīgā fonda  darbību atļauj vienīgi tad, ja kompetentās iestādes apstiprinājušas pārvaldības sabiedrību, fonda nolikumu un depozitārija izvēli. Ieguldījuma sabiedrības darbību atļauj vienīgi tad, ja kompetentās iestādes apstiprinājušas gan tās dibināšanas dokumentus, gan depozitārija izvēli.

  2. Kopīgā fonda darbību atļauj vienīgi tad, ja tā piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājušas pārvaldības sabiedrības izvēli PVKIU pārvaldībai, fonda nolikumu un depozitārija izvēli. Ieguldījumu sabiedrības darbību atļauj vienīgi tad, ja tās piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājušas gan tās dibināšanas dokumentus, gan depozitārija izvēli un, vajadzības gadījumā, ieceltās pārvaldības sabiedrības izvēli pārvaldīt PVKIU.

  Grozījums Nr.  43

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2a. Neierobežojot 2. punktu, ja PVKIU nav dibināts pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalstī, tad PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprina pārvaldības sabiedrības izvēli, lai pārvaldītu PVKIU atbilstīgi 5.a pantam. Piešķirot atļauju, netiek izvirzīts nosacījums, ka PVKIU jāvada tādai pārvaldības sabiedrībai, kuras juridiskā adrese ir PVKIU piederības dalībvalstī, vai ka pārvaldības sabiedrība veic vai deleģē jebkuru savu darbību PVKIU piederības dalībvalstī.

  Grozījums Nr.  44

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants - 3. punkts - 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Kompetentās iestādes var neatļaut PVKIU darbību, ja pārvaldības sabiedrība vai ieguldījumu sabiedrība neievēro attiecīgi III un V nodaļā  izklāstītos priekšnosacījumus.

  3. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var neatļaut PVKIU darbību, ja:

   

  (a) šādas iestādes konstatē, ka ieguldījumu sabiedrība neievēro V nodaļā izklāstītos priekšnosacījumus; vai arī

   

  (b) pārvaldības sabiedrībai nav piešķirta atļauja darboties kā PVKIU pārvaldības sabiedrībai tā piederības dalībvalstī.

  Grozījums Nr.  45

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants - 3. punkts - 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Neierobežojot 26. pantu, divu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas pārvaldības sabiedrību vai vajadzības gadījumā ieguldījumu sabiedrību informē par to, vai šī izvēle ir apstiprināta.

  Grozījums Nr.  46

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 3. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Kompetentās iestādes turklāt var neatļaut PVKIU darbību, ja depozitārija direktoriem nav atbilstīga reputācija vai ja viņiem nav pietiekamas pieredzes attiecībā uz pārvaldāmā PVKIU tipu. Tālab depozitārija direktoru vārdus un visu viņu vietnieku vārdus tūlīt paziņo  kompetentajām iestādēm.

  PVKIU piederības dalībvalsts Kompetentās iestādes turklāt var neatļaut PVKIU darbību, ja depozitārija direktoriem nav atbilstīga reputācija vai ja viņiem nav pietiekamas pieredzes attiecībā uz pārvaldāmā PVKIU tipu. Tālab depozitārija direktoru vārdus un visu viņu vietnieku vārdus tūlīt paziņo  kompetentajām iestādēm.

  Pamatojums

  Patiess kopējais tirgus nozīmē to, ka fondu pārvaldības pakalpojumus var sniegt visā Eiropas Savienībā. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantā ir noteikta šī brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Nevar pieļaut ne diskrimināciju, pamatojoties uz pārvaldes sabiedrības izcelsmes valsti, nedz arī varētu būt iespējama atļaujas piešķiršanas novilcināšanas atbalstīšana.

  Grozījums Nr.  47

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Kompetentās iestādes neizsniedz atļauju, ja PVKIU juridiski (piemēram, ar fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem) ir aizliegts laist pārdošanā tā sertifikātus piederības dalībvalstī.

  4. PKVIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neizsniedz atļauju, ja PVKIU juridiski (piemēram, ar fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentiem) ir aizliegts laist pārdošanā tā sertifikātus piederības dalībvalstī.

  Pamatojums

  Patiess kopējais tirgus nozīmē to, ka fondu pārvaldības pakalpojumus var sniegt visā Eiropas Savienībā. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantā ir noteikta šī brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Nevar pieļaut ne diskrimināciju, pamatojoties uz pārvaldes sabiedrības izcelsmes valsti, nedz arī varētu būt iespējama atļaujas piešķiršanas novilcināšanas atbalstīšana.

  Grozījums Nr.  48

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Bez kompetento iestāžu atļaujas nedrīkst mainīt ne pārvaldības sabiedrību, ne arī depozitāriju, kā arī nedrīkst grozīt fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentus.

  5. Bez PKVIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu atļaujas nedrīkst mainīt ne pārvaldības sabiedrību, ne arī depozitāriju, kā arī nedrīkst grozīt fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentus.

  Pamatojums

  Patiess kopējais tirgus nozīmē to, ka fondu pārvaldības pakalpojumus var sniegt visā Eiropas Savienībā. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantā ir noteikta šī brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Nevar pieļaut ne diskrimināciju, pamatojoties uz pārvaldes sabiedrības izcelsmes valsti, nedz arī varētu būt iespējama atļaujas piešķiršanas novilcināšanas atbalstīšana.

  Grozījums Nr.  49

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 5.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5a. Dalībvalstis nodrošina to, ka pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu un kuri attiecas PVKIU izveidi un darbību, ir viegli pieejama no attāluma un elektroniski. Dalībvalstis nodrošina to, ka šī informācija ir vismaz pieejama valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, un ka tā tiek sniegta skaidrā un nepārprotamā veidā un regulāri aktualizēta.

  Grozījums Nr.  50

  Direktīvas priekšlikums

  5.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  5.a pants

  1. Pārvaldības sabiedrība, kura plāno pārvaldīt citā dalībvalstī nodibinātu PVKIU, iesniedz PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

   

  (a) rakstisku vienošanos, kas parakstīta ar depozitāriju, kurš minēts 20. un 30. pantā;

   

  (b) informāciju par pilnvarojuma kārtību attiecībā uz ieguldījumu pārvaldīšanas un administratīvajām funkcijām, kas minētas II pielikumā;

   

  (c) tādu ziņojumu par riska pārvaldības procesu, kas pieņemts attiecībā uz īpaša veida PVKIU, attiecībā uz kuriem tiek prasīts apstiprinājums.

   

  Ja PVKIU piederības dalībvalstī pārvaldības sabiedrība jau pārvalda tāda paša tipa PVKIU, pietiek ar atsauci uz jau iesniegtiem dokumentiem.

   

  2. Pamatojoties uz 16. un 17. pantā minēto apliecinājumu, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt no pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm paskaidrojumus un informāciju par 1. punktā minētajiem dokumentiem un to, vai šis fonda tips, attiecībā uz kuru ir pieprasīta atļauja, atbilst pārvaldības sabiedrībai piešķiramās atļaujas darbības jomai. Vajadzības gadījumā pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz savu atzinumu 10 darba dienu laikā pēc sākotnējā pieprasījuma.

   

  3. Pārvaldības sabiedrības izvēli PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var noraidīt tikai tad, ja:

   

  (a) pārvaldības sabiedrība neatbilst noteikumiem, kuri ietilpst to kompetencē atbilstīgi 17.a pantam,

   

  (b) pārvaldības sabiedrība nav saņēmusi savas piederības dalībvalsts kompetento iestāžu atļauju pārvaldīt to PVKIU tipu, attiecībā uz kuru ir pieprasīta atļauja, vai

   

  (c) pārvaldības sabiedrība nav iesniegusi 1. punktā minētos dokumentus.

   

  Pirms izvēles noraidīšanas PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm jāapspriežas ar pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

   

  4. Pārvaldības sabiedrība paziņo PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par visām turpmākām būtiskām izmaiņām 1. punktā minētajos dokumentos.

  Grozījums Nr.  51

  Direktīvas priekšlikums

  6. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Pārvaldības sabiedrību piekļuvi uzņēmējdarbībai nosaka iepriekšēja oficiāla atļauja, ko izsniedz PVKIU  piederības dalībvalsts kompetentās iestādes. Atļauja, kas saskaņā ar šo direktīvu izsniegta pārvaldības sabiedrībai, ir derīga visās dalībvalstīs.

  1. Pārvaldības sabiedrību piekļuvi uzņēmējdarbībai nosaka iepriekšēja oficiāla atļauja, ko izsniedz pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes. Atļauja, kas saskaņā ar šo direktīvu izsniegta pārvaldības sabiedrībai, ir derīga visās dalībvalstīs.

  Pamatojums

  Patiess kopējais tirgus nozīmē to, ka fondu pārvaldības pakalpojumus var sniegt visā Eiropas Savienībā. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantā ir noteikta šī brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Pārvaldības sabiedrības darbības atļaušana ir šīs sabiedrības piederības dalībvalsts kompetento iestāžu uzdevums. Tas atbilst Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 20. apakšpunktam.

  Grozījums Nr.  52

  Direktīvas priekšlikums

  12. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Katra pārvaldības sabiedrības  piederības dalībvalsts izstrādā uzraudzības noteikumus, kurus pārvaldības sabiedrības pastāvīgi ievēro attiecībā uz to PVKIU pārvaldīšanu, kas pilnvaroti saskaņā ar šo direktīvu.

  1. Katra pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts izstrādā uzraudzības noteikumus, kurus pārvaldības sabiedrības, kurām šajā dalībvalstī piešķirta atļauja, pastāvīgi ievēro attiecībā uz to PVKIU pārvaldīšanu, kas pilnvaroti saskaņā ar šo direktīvu.

  Grozījums Nr.  53

  Direktīvas priekšlikums

  12. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) būtu veidota un organizēta tādā veidā, lai samazinātu risku, ka sabiedrības un tās klientu, klientu savstarpējie, klienta un PVKIU vai divu PVKIU interešu konflikti skar PVKIU vai klientu intereses. Ja ir izveidota filiāle, organizatoriskie pasākumi tomēr nedrīkst būt pretrunā darbības noteikumiem, ko attiecībā uz interešu konfliktiem noteikusi PVKIU  uzņēmēja dalībvalsts.

  (b) būtu veidota un organizēta tādā veidā, lai samazinātu risku, ka sabiedrības un tās klientu, klientu savstarpējie, klienta un PVKIU un divu PVKIU interešu konflikti skar PVKIU vai klientu intereses.

  Grozījums Nr.  54

  Direktīvas priekšlikums

  12. pants - 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2a. Pārvaldības sabiedrības vai, attiecīgā gadījumā, ieguldījumu sabiedrības izstrādā atbilstīgas procedūras un kārtību, lai nodrošinātu ieguldītāju sūdzību pienācīgu izskatīšanu un to, ka ieguldītājiem nav nekādu ierobežojumu īstenot savas tiesības tādā gadījumā, ja pārvaldības sabiedrībai ir piešķirta atļauja citā dalībvalstī, nevis PVKIU piederības dalībvalstī. Ieguldītājiem jābūt iespējai sūdzības iesniegt vietējā valodā.

   

  Tās paredz arī atbilstošu kārtību un noteikumus, lai nodrošinātu informācijas pieejamību pēc valsts vai PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma.

  Grozījums Nr.  55

  Direktīvas priekšlikums

  12. pants - 2.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2b. Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, precizējot procedūru un kārtību, kā tas noteikts 1. punkta a) apakšpunktā, kā arī struktūru un organizatoriskās prasības, lai izvairītos no interešu konfliktiem, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā.

   

  Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Grozījums Nr.  56

  Direktīvas priekšlikums

  13. pants – 1. punkts - ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Ja dalībvalstis pārvaldības sabiedrību darbības efektīvākas veikšanas nolūkā atļauj šīm sabiedrībām deleģēt trešām personām veikt to vārdā vienu vai vairākas to funkcijas, jāizpilda visi turpmāk minētie  priekšnosacījumi:

  1. Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts pārvaldības sabiedrību darbības efektīvākas veikšanas nolūkā atļauj šīm sabiedrībām deleģēt trešām personām veikt to vārdā vienu vai vairākas to funkcijas, jāizpilda visi turpmāk minētie  priekšnosacījumi:

  Pamatojums

  Patiess kopējais tirgus nozīmē to, ka fondu pārvaldības pakalpojumus var sniegt visā Eiropas Savienībā. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantā ir noteikta šī brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Grozījums Nr.  57

  Direktīvas priekšlikums

  13. pants – 1. punkts - a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) kompetentajai iestādei jābūt atbilstoši informētai;

  (a) pārvaldības sabiedrībai atbilstoši jāinformē tās piederības dalībvalsts kompetentās iestādes; Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties nodod informāciju PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm;

  Pamatojums

  Patiess kopējais tirgus nozīmē to, ka fondu pārvaldības pakalpojumus var sniegt visā Eiropas Savienībā. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantā ir noteikta šī brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Grozījums Nr.  58

  Direktīvas priekšlikums

  13. pants – 1. punkts - i apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  i) PVKIU prospektos ir uzskaitītas funkcijas, kādas pārvaldības sabiedrībai atļauts deleģēt.

  (i) (i) PVKIU prospektos ir uzskaitītas funkcijas, kuras pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts deleģējusi pārvaldības sabiedrībai.

  Grozījums Nr.  59

  Direktīvas priekšlikums

  14. pants - 1.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1a. Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrība pilda 1. punktā noteiktos pienākumus, jo īpaši:

   

  (a) formulē darbības, attiecībā uz kurām var pamatoti sagaidīt, ka tās veiks pārvaldības sabiedrības, lai identificētu, novērstu, pārvaldītu un/vai atklātu interešu konfliktus, kā arī lai izveidotu atbilstīgus kritērijus to interešu konfliktu noteikšanai, kuru esamība var kaitēt PVKIU interesēm;

   

  (b) izstrādā atbilstīgus kritērijus godīgai un taisnīgai, pietiekami prasmīgai, rūpīgai un uzcītīgai rīcībai, kuru īstenojot tiek ņemtas vērā PVKIU intereses;

   

  Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Grozījums Nr.  60

  Direktīvas priekšlikums

  15. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja šāda pārvaldības sabiedrība ierosina pārdot tāda PVKIU sertifikātus, kura pārvaldību tā veic pati vai ar kādas trešās personas starpniecību kādā citā dalībvalstī, nepiedāvājot veikt citas darbības vai sniegt citus pakalpojumus, šāda tirdzniecība pakļauta vienīgi XI nodaļas prasībām.

  Grozījums Nr.  61

  Direktīvas priekšlikums

  15. pants - 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2a. Saskaņā ar šo direktīvu PVKIU, kas ir pakļauts šajā pantā ietvertajiem nosacījumiem, brīvi var iecelt citā dalībvalstī pilnvarotu pārvaldības sabiedrību vai pakļauties tādas sabiedrības pārvaldībai, ar nosacījumu, ka šī pārvaldības sabiedrība atbilst:

   

  (a) 16. un 17. panta noteikumiem;

   

  (b) 17.a un 5.a panta noteikumiem.

  Grozījums Nr.  62

  Direktīvas priekšlikums

  16. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Papildus to nosacījumu izpildei, kas noteikti 6. un 7.  pantā, pārvaldības sabiedrības, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, dara to zināmu piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

  1. 1. Papildus to nosacījumu izpildei, kas noteikti 6. un 7. pantā, pārvaldības sabiedrības, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, lai veiktu tādu darbību, attiecībā uz ko tās ir pilnvarotas, dara to zināmu piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

  Grozījums Nr.  63

  Direktīvas priekšlikums

  16. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja pārvaldības sabiedrība vēlas sniegt kolektīvā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus, kas minēti II pielikumā, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādēs esošajiem dokumentiem pievieno apliecinājumu par to, ka šai pārvaldības sabiedrībai ir piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu, kā arī aprakstu par pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības jomu un detalizētu informāciju par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU tipiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

  Grozījums Nr.  64

  Direktīvas priekšlikums

  16. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3a. Pakalpojumi, ko sniedz pārvaldības sabiedrības filiāle, atbilst noteikumiem, kurus izstrādājusi pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar 14. pantu.

  Grozījums Nr.  65

  Direktīvas priekšlikums

  16. pants – 3.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3b. Pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par atbilstības uzraudzību 3.a punktā minētajiem noteikumiem.

  Grozījums Nr.  66

  Direktīvas priekšlikums

  16. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Pirms pārvaldības sabiedrības filiāle sāk uzņēmējdarbību, pārvaldības sabiedrības  uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes divu mēnešu laikā pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavojas pārvaldības sabiedrības uzraudzībai un vajadzības gadījumā norāda nosacījumus, tostarp 86. un 87.  pantā minētos noteikumus, kas ir spēkā pārvaldības sabiedrības  uzņēmējā dalībvalstī, un darbības noteikumus, kas jāievēro, sniedzot 6.  panta 3. punkta a) apakšpunktā  minēto portfeļa pārvaldības pakalpojumu un investīciju konsultāciju pakalpojumus, un uzraudzību, kādai vispārējā labuma interesēs šī darbība jāpakļauj pārvaldības sabiedrības  uzņēmējā dalībvalstī.

  4. Pirms pārvaldības sabiedrības filiāle sāk uzņēmējdarbību, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes viena mēneša laikā pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavojas, lai uzraudzītu pārvaldības sabiedrības atbilstību tiem noteikumiem, kuri ir to pārziņā.

  Grozījums Nr.  67

  Direktīvas priekšlikums

  16. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina apliecinājumā sniegto informāciju, kas minēta 3. punktā, un informē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes tad, ja tiek mainīta pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības joma vai detalizēta informācija par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU tipiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

  Grozījums Nr.  68

  Direktīvas priekšlikums

  17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Visas pārvaldības sabiedrības, kas pirmo reizi saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vēlas veikt darbību citas dalībvalsts teritorijā, dara zināmu pārvaldības sabiedrības  piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

  1. 1. Visas pārvaldības sabiedrības, kas pirmo reizi saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vēlas veikt darbības, kurām tās ir pilnvarotas, citas dalībvalsts teritorijā, dara zināmu pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

  Grozījums Nr.  69

  Direktīvas priekšlikums

  17. pants – 2. punkts – 3. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pārvaldības sabiedrība tad var sākt darbību pārvaldības sabiedrības  uzņēmējā dalībvalstī neatkarīgi no 88.  panta noteikumiem.

  Pārvaldības sabiedrība tad var sākt darbību pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī neatkarīgi no XI nodaļas noteikumiem.

  Grozījums Nr.  70

  Direktīvas priekšlikums

  17. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja pārvaldības sabiedrība vēlas sniegt kolektīvā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus, kas minēti II pielikumā, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādēs esošajiem dokumentiem pievieno apliecinājumu par to, ka šai pārvaldības sabiedrībai ir piešķirta atļauja saskaņā ar šo direktīvu, kā arī aprakstu par pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības jomu un detalizētu informāciju par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU tipiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

  Grozījums Nr.  71

  Direktīvas priekšlikums

  17. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Attiecīgā gadījumā pārvaldības sabiedrības  uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, saņemot 1. punktā minēto informāciju, norāda pārvaldības sabiedrībai nosacījumus, tostarp darbības noteikumus, kas jāievēro, sniedzot 6.  panta 3. punkta a) apakšpunktā  minēto portfeļa pārvaldības pakalpojumu un investīciju konsultāciju pakalpojumus un uzraudzību, kurai vispārējā labuma interesēs jāpakļaujas pārvaldības sabiedrības  uzņēmējā dalībvalstī.

  3. Pakalpojumi, ko pārvaldības sabiedrība sniedz saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, atbilst noteikumiem, kurus izstrādājusi pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts saskaņā ar 14. pantu.

  Grozījums Nr.  72

  Direktīvas priekšlikums

  17. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Ja jāgroza saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu sniegtās informācijas saturs, pārvaldības sabiedrība rakstiski paziņo par grozījumu pārvaldības sabiedrības  piederības dalībvalsts un pārvaldības sabiedrības  uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pirms šo izmaiņu īstenošanas, lai pārvaldības sabiedrības  uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes vajadzības gadījumā varētu informēt šo sabiedrību par visām izmaiņām vai papildinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz informāciju, ko sniedz saskaņā ar 3. punktu.

  4. Ja jāgroza saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu sniegtās informācijas saturs, pārvaldības sabiedrība rakstiski paziņo par grozījumu pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts un pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pirms šo izmaiņu īstenošanas. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina apliecinājumā sniegto informāciju, kas minēta 2. punktā, un informē pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes tad, ja tiek mainīta pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas darbības joma vai detalizēta informācija par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz tiem PVKIU tipiem, ko pārvaldības sabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt.

  Grozījums Nr.  73

  Direktīvas priekšlikums

  17. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Šā panta 1. līdz 4. punktā noteiktā paziņošanas kārtība attiecas uz pārvaldības sabiedrību arī tajos gadījumos, kad šī sabiedrība sertifikātu tirdzniecību  pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī uztic trešai personai.

  svītrots

  Grozījums Nr.  74

  Direktīvas priekšlikums

  17.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  17.a pants

  1. Pārvaldības sabiedrība, kas sniedz kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus citā dalībvalstī saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai, dibinot filiāli, ievēro pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts noteikumus attiecībā uz pārvaldības sabiedrības darbības organizēšanu, tostarp deleģēšanas noteikumus, riska pārvaldības procedūras, uzraudzības un pārraudzības noteikumus, 12. pantā minētās procedūras un ziņojumu sniegšanas prasības attiecībā uz pārvaldības sabiedrību. Šie noteikumi nav stingrāki kā tie, kurus piemēro pārvaldības sabiedrībām, kuras darbojas tikai savā piederības dalībvalstī.

   

  2. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par atbilstības uzraudzību 1. punktā minētajiem noteikumiem.

   

  3. Pārvaldības sabiedrība, kas sniedz kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus citā dalībvalstī saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai

  izveidojot filiāli, ievēro PVKIU piederības dalībvalsts noteikumus attiecībā uz PVKIU struktūru un darbību, proti, noteikumus, kas attiecas uz:

   

  (a) PVKIU izveidi un apstiprināšanu;

   

  (b) sertifikātu un kapitāla daļu emisiju un izpirkšanu;

   

  (c) sertifikātu turētāju balsošanas tiesību īstenošanu;

   

  (d) ieguldījumu politiku un ierobežojumus, tostarp aprēķinot kopējo kredīta risku un parādus;

   

  (e) ierobežojumiem attiecībā uz aizņēmumiem, aizdevumiem un nenodrošināto tirdzniecību;

   

  (f) aktīvu novērtēšanu un PVKIU grāmatvedību;

   

  (g) emisijas cenas un/vai izpirkšanas cenas aprēķināšanu;

   

  (h) ieņēmumu sadali vai atkārtotu ieguldīšanu;

   

  (i) PVKIU informācijas un ziņojumu sniegšanas prasībām, tostarp attiecībā uz prospektiem, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un periodiskajiem pārskatiem;

   

  (j) sertifikātu tirdzniecību un izplatīšanu;

   

  (k) attiecībām ar sertifikātu turētājiem;

   

  (l) PVKIU apvienošanu un pārstrukturēšanu;

   

  (m) PVKIU likvidāciju un darbības izbeigšanu;

   

  (n) sertifikātu turētāju reģistra saturu un formu.

   

  4. Pārvaldības sabiedrība ievēro fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos noteiktās saistības, kā arī prospektā noteiktās saistības, kas atbilst spēkā esošajiem 1. un 3. punktā minētajiem tiesību aktiem.

   

  5. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzrauga atbilstību 3. un 4. punktā minētajiem noteikumiem.

   

  6. Pārvaldības sabiedrība pieņem un ir atbildīga par pasākumiem un organizatoriskiem lēmumiem, kas ir nepieciešami, lai pārvaldības sabiedrība spētu nodrošināt atbilstību noteikumiem attiecībā uz PVKIU struktūru un darbību un ievērotu fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos noteiktās saistības, kā arī prospektā noteiktās saistības.

   

  7. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzrauga pasākumu atbilstību un pārvaldības sabiedrības organizēšanu, lai pārvaldības sabiedrība spētu nodrošināt atbilstību noteikumiem un tiesību normām attiecībā uz tās pārvaldītā PVKIU struktūru un darbību.

   

  8. Dalībvalstis nodrošina, lai, izņemot šajā direktīvā skaidri noteiktos gadījumos, pārvaldības sabiedrībām netiktu piemērotas citas PVKIU piederības dalībvalstī noteiktās prasības attiecībā uz šajā direktīvā regulētajiem jautājumiem.

   

  Grozījums Nr.  75

  Direktīvas priekšlikums

  18. pants - 2. punkts - 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalstis drīkst pieprasīt, lai pārvaldības sabiedrību filiāles sniedz tādus pašus datus, kādus šajā nolūkā sniedz attiecīgo valstu pārvaldības sabiedrības.

  svītrots

  Grozījums Nr.  76

  Direktīvas priekšlikums

  18. pants - 2. punkts - 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pārvaldības sabiedrības  uzņēmējas dalībvalstis var pieprasīt pārvaldības sabiedrībām, kas darbojas to teritorijā saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, lai tās sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai uzraudzītu, kā tiek ievērotas uz tām attiecināmās pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts noteiktās normas, lai gan šīs prasības nedrīkst būt stingrākas par tām, ko tā pati dalībvalsts nosaka reģistrētām pārvaldības sabiedrībām, lai uzraudzītu, kā tās ievēro šīs pašas normas.

  Pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalstis var pieprasīt pārvaldības sabiedrībām, kas darbojas to teritorijā saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai izveidojot filiāli, lai tās sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai uzraudzītu, kā tiek ievēroti uz tām attiecināmie pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts paredzētie noteikumi, tostarp arī informāciju par darījumiem, kas saistīti ar PVKIU ieguldījumiem. Šīs prasības nedrīkst būt stingrākas par tām, ko tā pati dalībvalsts nosaka reģistrētām pārvaldības sabiedrībām, lai uzraudzītu, kā tās ievēro šīs pašas normas.

  Grozījums Nr.  77

  Direktīvas priekšlikums

  18. pants - 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Ja pārvaldības sabiedrības  uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes konstatē, ka pārvaldības sabiedrība, kurai ir filiāle vai kura sniedz pakalpojumus tās teritorijā, pārkāpj tiesību normas, kas pieņemtas šajā dalībvalstī, ievērojot šīs direktīvas noteikumus, kuri pilnvaro pārvaldības sabiedrības  uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, tad minētās iestādes pieprasa attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai šos pārkāpumus novērst.

  3. 3. Ja pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes konstatē, ka pārvaldības sabiedrība, kurai ir filiāle vai kura sniedz pakalpojumus tās teritorijā, pārkāpj šo iestāžu kompetencē esošos noteikumus, tad minētās iestādes pieprasa attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai šos pārkāpumus novērst un informēt pārvaldības sabiedrības dalībvalsts kompetentās iestādes.

  Grozījums Nr.  78

  Direktīvas priekšlikums

  18. pants - 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Ja, neraugoties uz pārvaldības sabiedrības  piederības dalībvalsts veiktajiem pasākumiem vai tādēļ, ka šie pasākumi izrādās nepiemēroti vai nav attiecīgajā dalībvalstī veicami, pārvaldības sabiedrība turpina pārkāpt 2. punktā minētās tiesību normas, kas ir spēkā pārvaldības sabiedrības  uzņēmējā dalībvalstī, tā pēc pārvaldības sabiedrības  piederības dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas var veikt attiecīgus pasākumus, lai novērstu turpmākus pārkāpumus vai noteiktu par tiem sodus un, ciktāl vajadzīgs, liegtu šai pārvaldības sabiedrībai veikt tās teritorijā jebkādus turpmākus darījumus. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā ir iespējams oficiāli piegādāt juridiskos dokumentus, kas vajadzīgi šiem pasākumiem attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām.

  5. Ja, neraugoties uz pārvaldības sabiedrības  piederības dalībvalsts veiktajiem pasākumiem vai tādēļ, ka šie pasākumi izrādās nepiemēroti vai nav attiecīgajā dalībvalstī veicami, pārvaldības sabiedrība turpina pārkāpt 2. punktā minētās tiesību normas, kas ir spēkā pārvaldības sabiedrības  uzņēmējā dalībvalstī, tā pēc pārvaldības sabiedrības  piederības dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas var veikt attiecīgus pasākumus, tostarp tādus, kas minēti 93. un 94. pantā, lai novērstu turpmākus pārkāpumus vai noteiktu par tiem sodus un, ciktāl vajadzīgs, liegtu šai pārvaldības sabiedrībai veikt tās teritorijā jebkādus turpmākus darījumus. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā ir iespējams oficiāli piegādāt juridiskos dokumentus, kas vajadzīgi šiem pasākumiem attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām. Ja pārvaldības sabiedrības uzņēmējā dalībvalstī sniegtais pakalpojums ir PVKIU pārvaldība, pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt pārvaldības sabiedrībai pārtraukt šāda PVKIU pārvaldību.

  Grozījums Nr.  79

  Direktīvas priekšlikums

  18. pants - 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6. Noteikumi, kas minēti 3., 4. un 5. punktā, neietekmē pārvaldības sabiedrības uzņēmēju dalībvalstu pilnvaras veikt piemērotus pasākumus, lai novērstu to teritorijā izdarītus pārkāpumus, kas ir pretrunā tiesību normām, kas pieņemtas vispārējās interesēs, vai sodītu par šādiem pārkāpumiem. Šajās pilnvarās ietilpst iespēja liegt pārkāpējām pārvaldības sabiedrībām sākt jebkurus jaunus darījumus šo valstu teritorijās.

  svītrots

  Grozījums Nr.  80

  Direktīvas priekšlikums

  18. pants - 7. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7. Visus pasākumus, kuri paredzēti, ievērojot 4., 5. vai 6. punktu, un kuri paredz sodus vai pārvaldības sabiedrības darbības ierobežojumus, pienācīgi pamato  un dara  zināmus attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai. Par katru šādu pasākumu drīkst vērsties tās dalībvalsts tiesās, kura to pieņēmusi.

  7. 7. Visus pasākumus, kuri paredzēti, ievērojot 4. un 5. punktu, un kuri paredz pasākumus vai sodus, pienācīgi pamato un dara zināmus attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai. Par katru šādu pasākumu drīkst vērsties tās dalībvalsts tiesās, kura to pieņēmusi.

  Grozījums Nr.  81

  Direktīvas priekšlikums

  18. pants - 9. punkts - 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  9. Atļaujas atsaukšanas gadījumā informē pārvaldības sabiedrības  uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, un tās veic attiecīgus pasākumus, lai liegtu attiecīgai pārvaldības sabiedrībai veikt jebkādus turpmākus darījumus šīs valsts teritorijā un aizsargātu ieguldītāju intereses.

  9. Pirms pārvaldības sabiedrībai piešķirtās atļaujas atsaukšanas pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apspriežas ar PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Šādos gadījumos PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu ieguldītāju intereses. Šādi pasākumi var ietvert lēmumus, ar kuriem attiecīgajai pārvaldības sabiedrībai liedz veikt jebkādus turpmākus darījumus šīs valsts teritorijā un tiek aizsargātas ieguldītāju intereses.

  Grozījums Nr.  82

  Direktīvas priekšlikums

  18. pants - 10. punkts - 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  10. Dalībvalstis informē Komisiju par to gadījumu skaitu un veidiem, kuros ir bijuši atteikumi, ievērojot 16.  pantu, vai veikti pasākumi saskaņā ar šā panta  5. punktu.

  10. 10. Dalībvalstis informē Komisiju par to gadījumu skaitu un veidiem, kuros ir bijuši atteikumi, ievērojot 5.a un 16. pantu, vai veikti pasākumi saskaņā ar šā panta 5. punktu.

  Grozījums Nr.  83

  Direktīvas priekšlikums

  20. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Depozitārija juridiskajai adresei jābūt tajā pašā dalībvalstī, kur pārvaldības sabiedrības juridiskajai adresei, vai arī tai jādarbojas šajā dalībvalstī, ja tās juridiskā adrese ir citā dalībvalstī.

  1. Depozitārija juridiskajai adresei jābūt vai nu PVKIU piederības dalībvalstī, vai arī tai jādarbojas šajā dalībvalstī, ja tās juridiskā adrese ir citā dalībvalstī.

  Pamatojums

  Patiess kopējais tirgus nozīmē to, ka fondu pārvaldības pakalpojumus var sniegt visā Eiropas Savienībā. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantā ir noteikta šī brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Tas svarīgs drošības pasākums, ka depozitārijs paliek tai pašā dalībvalstī, kura ir fonda piederības valsts, lai depozitārijam ļautu pildīt savus pienākumus.

  Grozījums Nr.  84

  Direktīvas priekšlikums

  20. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Depozitārijs ir  iestāde, kas ir valsts kontrolē. Tas arī sniedz  pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu sekmīgi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

  2. 2. Depozitārijs ir iestāde, kas ir pakļauta saprātīgam regulējumam un nepārtrauktai uzraudzībai. Tas arī sniedz  pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu sekmīgi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

  Grozījums Nr.  85

  Direktīvas priekšlikums

  20. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3a. Depozitārijs nosaka procedūras, kas ļauj PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma saņemt visu informāciju, ko depozitārijs ir ieguvis, pildot savus pienākumus, un kas ir nepieciešama kompetentajām iestādēm, lai uzraudzītu PVKIU atbilstību saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

  Grozījums Nr.  86

  Direktīvas priekšlikums

  20. pants – 3.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3b. Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts nav PVKIU piederības dalībvalsts, depozitārijs slēdz rakstisku vienošanos ar pārvaldības sabiedrību, kas regulē tādas informācijas plūsmu, kas ir nepieciešama, lai tas varētu veikt 19. pantā un citos tiesību aktos, noteikumos un administratīvos aktos, kas PVKIU piederības dalībvalstī ir saistoši depozitārijiem, noteiktās funkcijas.

  Grozījums Nr.  87

  Direktīvas priekšlikums

  20. pants – 3.c punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3c. Komisija pieņem īstenošanas noteikumus par depozitārija veicamajiem pasākumiem, lai tas varētu pildīt savus pienākumus attiecībā uz citas dalībvalsts pārvaldības sabiedrības pārvaldītu PVKIU, tostarp par informāciju, kas iekļaujama tipveida līgumu tekstā, ko izmanto depozitārijs un pārvaldības sabiedrība saskaņā ar 3.a punktu.

   

  Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Grozījums Nr.  88

  Direktīvas priekšlikums

  26. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Pieteikuma iesniedzēju sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas informē, vai atļauja ir piešķirta. Ja atļauju atsaka, norāda atteikuma iemeslus.

  2. Ja ieguldījumu sabiedrība nav iecēlusi pārvaldības sabiedrību, ieguldījumu sabiedrība sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas informē, vai atļauja ir piešķirta. Ja atļauju atsaka, norāda atteikuma iemeslus.

  Grozījums Nr.  89

  Direktīvas priekšlikums

  30. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Depozitārija juridiskā adrese ir  tajā pašā dalībvalstī, kur ir ieguldījumu sabiedrības juridiskā adrese, vai arī tas darbojas šajā dalībvalstī, ja tā juridiskā adrese ir citā dalībvalstī.

  1. Depozitārija juridiskā adrese ir  PVKIU piederības dalībvalstī vai arī tas darbojas šajā dalībvalstī, ja tā juridiskā adrese ir citā dalībvalstī.

  Pamatojums

  Patiess kopējais tirgus nozīmē to, ka fondu pārvaldības pakalpojumus var sniegt visā Eiropas Savienībā. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantā ir noteikta šī brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Tas svarīgs drošības pasākums, ka depozitārijs paliek tai pašā dalībvalstī, kura ir fonda piederības valsts, lai depozitārijam ļautu pildīt savus pienākumus.

  Grozījums Nr.  90

  Direktīvas priekšlikums

  30. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Depozitārijs ir  iestāde, kas ir valsts kontrolē. Tas arī sniedz  pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu sekmīgi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

  2. 2. Depozitārijs ir iestāde, kas ir pakļauta saprātīgam regulējumam un nepārtrauktai uzraudzībai.

  Grozījums Nr.  91

  Direktīvas priekšlikums

  30. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3a. Depozitārijs nosaka procedūras, kas ļauj PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma saņemt visu informāciju, ko depozitārijs ir ieguvis, pildot savus pienākumus, un kas ir nepieciešama kompetentajām iestādēm, lai uzraudzītu PVKIU atbilstību šīs direktīvas prasībām.

  Grozījums Nr.  92

  Direktīvas priekšlikums

  30. pants – 3.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3b. Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts nav PVKIU piederības dalībvalsts, depozitārijs noslēdz rakstisku vienošanos ar pārvaldības sabiedrību, kas regulē tādas informācijas plūsmu, kas ir nepieciešama, lai tas varētu veikt šīs direktīvas 29. pantā un citos tiesību aktos, noteikumos un administratīvos aktos, kas PVKIU piederības dalībvalstī ir saistoši depozitārijiem, noteiktās funkcijas.

  Grozījums Nr.  93

  Direktīvas priekšlikums

  30. pants – 3.c punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3c. Komisija pieņem īstenošanas noteikumus par depozitārija veicamajiem pasākumiem, lai tas varētu pildīt savus pienākumus attiecībā uz citas dalībvalsts pārvaldības sabiedrības pārvaldītu PVKIU, tostarp par informāciju, kas iekļaujama tipveida līguma tekstā, ko izmanto depozitārijs un pārvaldības sabiedrība saskaņā ar 3.a punktu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Grozījums Nr.  94

  Direktīvas priekšlikums

  34. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šo nodaļu piemēro attiecībā uz jebkuru no turpmāk minētajām darbībām (turpmāk tekstā — „apvienošana”):

  Šajā nodaļā „apvienošana” nozīmē:

  Grozījums Nr.  95

  Direktīvas priekšlikums

  35. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis, ievērojot šajā sadaļā izklāstītos nosacījumus un neņemot vērā veidu, kādā PVKIU ir izveidots atbilstīgi 1. panta 3. punktā minētajam, atļauj apvienot:

  1. 1. Dalībvalstis, ievērojot šajā nodaļā izklāstītos nosacījumus un neņemot vērā veidu, kādā PVKIU ir izveidots atbilstīgi 1. panta 3. punktā minētajam, atļauj pārrobežu apvienošanu un iekšzemes apvienošanu saskaņā ar šā panta noteikumiem atbilstoši vienai vai vairākām apvienošanas metodēm, kas noteiktas 34. pantā.

  a) to teritorijā nodibinātus PVKIU;

  2. 2. Šajā direktīvā pārrobežu apvienošana nozīmē:

  b) to teritorijā nodibinātus PVKIU un citu dalībvalstu teritorijā nodibinātus PVKIU.

  (a) a) tādu PVKIU apvienošanu, no kuriem vismaz divi ir nodibināti dažādās dalībvalstīs; un

   

  (b) b) vienā dalībvalstī nodibinātu PVKIU apvienošanu ar jaunizveidotu PVKIU, kas nodibināts citā dalībvalstī.

   

  Apvienošanas metodēm, ko izmanto, lai veiktu pārrobežu apvienošanu, ir jābūt atļautām saskaņā ar pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktiem.

   

  3. Šajā direktīvā iekšzemes apvienošana nozīmē vienā dalībvalstī nodibinātu PVKIU apvienošanu, ja vismaz viens no iesaistītajiem PVKIU ir informēts saskaņā ar 88. pantu. Apvienošanas metodēm, ko izmanto, lai veiktu iekšzemes apvienošanu, ir jābūt atļautām saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

  Grozījums Nr.  96

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) ierosinātās apvienošanas vispārīgo noteikumu projekts, ko pienācīgi apstiprinājusi pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU kompetentā vadības vai administratīvā struktūrvienība;

  (a) ierosinātās apvienošanas vispārīgo noteikumu projekts, ko pienācīgi apstiprinājuši pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU;

  Grozījums Nr.  97

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c) apliecinājums, ko izdevuši pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU depozitāriji un kurā apstiprināts, ka viņi ir pārbaudījuši apvienošanas vispārīgo noteikumu projekta atbilstību šai direktīvai un attiecīgā PVKIU fonda nolikumam vai dibināšanas dokumentiem, un kurā norādīti šajā sakarā izdarītie secinājumi;

  (c) pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU depozitāriju paziņojums, kurā apstiprināts, ka viņi saskaņā ar 38. pantu ir pārbaudījuši šīs direktīvas 37. panta 1. punkta a), f) un g) apakšpunktā paredzētos faktorus un attiecīgā PVKIU fonda nolikumu vai dibināšanas dokumentus;

  Grozījums Nr.  98

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d) informācija, ko tas plāno sniegt sertifikātu turētājiem par ierosināto apvienošanu.

  (d) informācija par ierosināto apvienošanu, ko pievienojamais PVKIU un iegūstošais PVKIU plāno sniegt to attiecīgajiem sertifikātu turētājiem.

  Grozījums Nr.  99

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šo informāciju pievienojamais PVKIU sniedz tādā veidā, lai gan pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, gan iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes varētu ar to iepazīties attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās, vai attiecīgo kompetento iestāžu akceptētā valodā.

  Grozījums Nr.  100

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 3. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes izvērtē ierosinātās apvienošanas iespējamo ietekmi gan uz pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, un, šādi rīkojoties, tās apspriežas ar iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, izņemot gadījumus, kad tās uzskata, ka ierosinātās apvienošanas iespējamā ietekme uz iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem ir nenozīmīga.

  3. Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties nosūta 2. punktā minētās informācijas kopiju iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Pievienojamā un iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi izvērtē ierosinātās apvienošanas iespējamo ietekmi gan uz pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, lai noteiktu, vai sertifikātu turētājiem ir sniegta atbilstoša informācija.

  Grozījums Nr.  101

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 3. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata par vajadzīgu, tās var pieprasīt, lai pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem paredzētā informācija tiktu precizēta.

  Ja pievienojamā vai iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata par vajadzīgu, tās var pieprasīt, lai attiecīgi pievienojamā vai iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem paredzētā informācija tiktu precizēta.

  Grozījums Nr.  102

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 3. punkts – 3. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieņem lēmumu, ka ierosinātā apvienošana var būtiski ietekmēt iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājus, tās informē iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras pieprasa, lai iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem tiktu sniegta pienācīga un pareiza informācija par ierosināto apvienošanu.

  Iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 10 dienu laikā pēc 2. punktā minētās informācijas saņemšanas informē pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to, ka tās piekrīt ierosinātās informācijas sniegšanai iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, vai par to, ka tās ir pieprasījušas, lai iegūstošais PVKIU precizē attiecīgo informāciju. Noteiktais termiņš nav ne pārtraucams, ne pagarināms.

  Grozījums Nr.  103

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c) pēc tam, kad saskaņā ar 3. punktu ir izvērtēta ierosinātās apvienošanas iespējamā ietekme uz sertifikātu turētājiem, kompetentās iestādes ir apmierinātas ar piedāvāto informāciju, kas sniedzama pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem un, attiecīgā gadījumā, iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem.

  c) pievienojamā un iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir attiecīgi vai nu apmierinātas ar piedāvāto informāciju, kas sniedzama pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem, vai arī no iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar 3. punkta trešo daļu nav saņemts nekāda norāde par neapmierinātību.

  Grozījums Nr.  104

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 5. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes vēlākais 30 dienas pēc pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas informē pievienojamo PVKIU par to, vai apvienošana ir atļauta.

  5. Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes vēlākais 30 dienas pēc pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas, kā norādīts 2. punktā, informē pievienojamo PVKIU par to, vai apvienošana ir atļauta.

  Grozījums Nr.  105

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Ja pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasa papildu informāciju, novērtēšanas termiņu nedz pārtrauc, nedz pagarina. Šādi papildu informācijas pieprasījumi ir pamatoti, samērīgi un saprātīgi.

  Pamatojums

  Skaidrāk jāformulē apvienošanas atļaušanas noteikumi, lai novērstu nevajadzīgus pārtraukumus vai aizkavēšanos.

  Grozījums Nr.  106

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 5.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.a Saskaņā ar 52. panta 1. punkta otro daļu dalībvalstis iegūstošajām PVKIU var paredzēt atkāpi no VII nodaļas noteikumiem.

  Pamatojums

  Apvienošanas gadījumā var rasties vajadzība pārstrukturēt apvienotos portfeļus, lai nodrošinātu atbilstību VII nodaļā noteiktajai ieguldījumu politikai. Šādos gadījumos, tāpāt kā saskaņā ar 52. panta 1. punktu attiecībā uz fondiem, kam darbības atļauja piešķirta nesen, būtu jāparedz iespēja noteikt atkāpes periodu, lai varētu veikt aktīvu nepieciešamo pārvietošanu.

  Grozījums Nr.  107

  Direktīvas priekšlikums

  37. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU vadības vai administratīvā struktūrvienība sagatavo apvienošanas vispārīgo noteikumu projektu.

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamais un iegūstošais PVKIU sagatavo apvienošanas vispārīgo noteikumu projektu.

  Grozījums Nr.  108

  Direktīvas priekšlikums

  37. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā iekļauj šādas ziņas:

  Apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā izklāsta šādas ziņas:

  Grozījums Nr.  109

  Direktīvas priekšlikums

  37. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c) ierosinātās apvienošanas paredzamā ietekme gan uz pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem;

  c) ierosinātās apvienošanas, tostarp nodokļu režīma, paredzamā ietekme gan uz pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem;

  Grozījums Nr.  110

  Direktīvas priekšlikums

  37. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d) kritērijus, kas pieņemti aktīvu un, attiecīgā gadījumā, saistību vērtēšanai plānotajā apvienošanas spēkā stāšanās dienā;

  d) kritēriji, kas pieņemti aktīvu un attiecīgā gadījumā saistību vērtēšanai plānotajā apvienošanas spēkā stāšanās dienā saskaņā ar 44. panta 1. punktu;

  Grozījums Nr.  111

  Direktīvas priekšlikums

  37. pants – 1. punkts – 2. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  fa) noteikumi, ko piemēro attiecīgi aktīvu nodošanai un sertifikātu apmaiņai;

  Grozījums Nr.  112

  Direktīvas priekšlikums

  37. pants – 1. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  g) iegūstošā PVKIU fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti.

  g) ja notiek apvienošana saskaņā ar 34. panta b) apakšpunktu, jaunizveidotā iegūstošā PVKIU fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti.

  Grozījums Nr.  113

  Direktīvas priekšlikums

  37. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Kompetentās iestādes neprasa apvienošanas vispārējo noteikumu projektā iekļaut nekādu papildu informāciju.

  Grozījums Nr.  114

  Direktīvas priekšlikums

  38. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU depozitāriji pārbaudītu apvienošanas vispārīgo noteikumu projekta atbilstību šai direktīvai un attiecīgā PVKIU fonda nolikumam vai dibināšanas dokumentiem.

  Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU depozitāriji pārbaudītu 37. panta 1. punkta a), f) un g) apakšpunktā izklāstīto elementu atbilstību šai direktīvai un attiecīgā PVKIU fonda nolikumam vai dibināšanas dokumentiem.

  Grozījums Nr.  115

  Direktīvas priekšlikums

  39. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai neatkarīgs revidents, kas apstiprināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK, apstiprinātu:

  1. Pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos paredz, ka depozitārijs vai neatkarīgs revidents, kas apstiprināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK, apstiprina:

  Grozījums Nr.  116

  Direktīvas priekšlikums

  39. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) kritērijus, kas pieņemti aktīvu un, attiecīgā gadījumā, saistību vērtēšanai plānotajā apvienošanas spēkā stāšanās dienā;

  a) kritērijus, kas pieņemti aktīvu un, attiecīgā gadījumā, saistību vērtēšanai plānotajā apvienošanas spēkā stāšanās dienā saskaņā ar 44. panta 1. punkta noteikumiem;

  Grozījums Nr.  117

  Direktīvas priekšlikums

  39. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  aa) attiecīgos gadījumos, maksājumu skaidrā naudā par vienu sertifikātu;

  Grozījums Nr.  118

  Direktīvas priekšlikums

  39. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi.

  b) apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi, kā arī faktisko apmaiņas koeficientu, kas noteikts attiecīgajā dienā saskaņā ar 44. panta 1. punktu.

  Grozījums Nr. 119

  Direktīvas priekšlikums

  39. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Šā panta 1. punkta izpildei pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU apstiprinātos revidentus uzskata par neatkarīgiem revidentiem.

  2. Šā panta 1. punkta nozīmē pievienojamā PVKIU apstiprinātos revidentus vai iegūstošā PVKIU apstiprinātos revidentus uzskata par neatkarīgiem revidentiem.

  Grozījums Nr.  120

  Direktīvas priekšlikums

  39. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Neatkarīgā revidenta sagatavotā ziņojuma kopiju pēc pieprasījuma bez maksas dara pieejamu gan pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem.

  3. Neatkarīgā revidenta vai attiecīgā gadījumā depozitārija sagatavotā ziņojuma kopiju pēc pieprasījuma bez maksas dara pieejamu gan pievienojamā, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem un to attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

  Grozījums Nr.  121

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa pievienojamajam PVKIU sniegt sertifikātu turētājiem pienācīgu un pareizu informāciju par ierosināto apvienošanu, lai sertifikātu turētāji varētu pieņemt pamatotu lēmumu par šā ierosinājuma ietekmi uz savu ieguldījumu.

  1. Dalībvalstis pieprasa pievienojamajam un iegūstošajam PVKIU sniegt to attiecīgajiem sertifikātu turētājiem pienācīgu un pareizu informāciju par ierosināto apvienošanu, lai tie varētu pieņemt pamatotu vērtējumu par šā ierosinājuma ietekmi uz savu ieguldījumu.

  Grozījums Nr.  122

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasa iegūstošajam PVKIU sniegt tā sertifikātu turētājiem pienācīgu un pareizu informāciju par ierosināto apvienošanu, ja saskaņā ar 36. panta 3. punktu to ir pieprasījušas pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

  svītrots

  Grozījums Nr.  123

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 3. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Informāciju sertifikātu turētājiem sniedz vienīgi pēc tam, kad pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atļāvušas ierosināto apvienošanu saskaņā ar 36. pantu.

  3. Informāciju gan pievienojamā, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem sniedz vienīgi pēc tam, kad pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atļāvušas ierosināto apvienošanu saskaņā ar 36. pantu.

  Grozījums Nr.  124

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 3. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  To sniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms sertifikātu turētāju kopsapulces, kas minēta 41. pantā, vai, ja valsts tiesību aktos šāda sertifikātu turētāju kopsapulce nav paredzēta, ne vēlāk kā 30 dienas pirms ierosinātās apvienošanas stāšanās spēkā.

  To sniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms pēdējās dienas, kad bez papildu samaksas var pieprasīt atpirkšanu vai izpirkšanu, kā minēts 44. pantā.

  Grozījums Nr.  125

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 4. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Informācijā, kas sniedzama pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem un, attiecīgā gadījumā, iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, iekļauj pienācīgas un pareizas ziņas par ierosināto apvienošanu, lai tie varētu pieņemt pamatotu lēmumu par apvienošanas iespējamo ietekmi uz savu ieguldījumu un izmantot 41. un 42. pantā minētās tiesības.

  4. Informācijā, kas sniedzama pievienojamā un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, iekļauj pienācīgas un pareizas ziņas par ierosināto apvienošanu, lai tie varētu pieņemt pamatotu lēmumu par apvienošanas iespējamo ietekmi uz savu ieguldījumu un izmantot 41. un 42. pantā minētās tiesības.

  Grozījums Nr.  126

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 4. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Tajā iekļauj vismaz šādas ziņas:

  Tajā iekļauj šādas ziņas:

  Grozījums Nr.  127

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 4. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) ierosinātās apvienošanas priekšvēsture un iemesli;

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

  Grozījums Nr.  128

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 4. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) ierosinātās apvienošanas iespējamā ietekme uz sertifikātu turētājiem, tostarp (bet ne tikai) visas būtiskās atšķirības attiecībā uz ieguldījumu politiku un stratēģiju, izmaksām, gaidāmo rezultātu, periodisku pārskatu sagatavošanu un iespējamo darbības rezultātu pasliktināšanos;

  b) ierosinātās apvienošanas iespējamā ietekme uz sertifikātu turētājiem, tostarp (bet ne tikai) visas būtiskās atšķirības attiecībā uz ieguldījumu politiku un stratēģiju, izmaksām, gaidāmo rezultātu un periodisku pārskatu sagatavošanu, iespējamā darbības rezultātu pasliktināšanās un skaidrs brīdinājums ieguldītājiem, ka pēc apvienošanas var tikt mainīts tiem piemērotais nodokļu režīms;

  Grozījums Nr.  129

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 4. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c) visas īpašās tiesības, kas sertifikātu turētājiem ir saistībā ar ierosināto apvienošanu, tostarp (bet ne tikai) tiesības iegūt papildu informāciju, tiesības pēc pieprasījuma saņemt neatkarīgā revidenta ziņojuma kopiju un tiesības bez maksas pieprasīt sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, kā norādīts 42. pantā;

  c) visas īpašās tiesības, kas sertifikātu turētājiem ir saistībā ar ierosināto apvienošanu, tostarp (bet ne tikai) tiesības iegūt papildu informāciju, tiesības pēc pieprasījuma saņemt neatkarīgā revidenta vai depozitārija ziņojuma kopiju un tiesības bez maksas pieprasīt sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, kā norādīts 42. pantā, un datums, līdz kuram šīs tiesības var izmantot;

  Grozījums Nr.  130

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 4. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d) attiecīgie procedurālie aspekti un plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena;

  d) attiecīgie procedurālie aspekti, tostarp sertifikātu nodošanas procedūra, un plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena;

  Grozījums Nr.  131

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Ja par pievienojamo PVKIU un, attiecīgā gadījumā, iegūstošo PVKIU ir paziņots saskaņā ar 88. pantu, šā panta 4. punktā minētā informācija ir jānodrošina pievienojamā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts un, attiecīgā gadījumā, iegūstošā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, vai minēto valstu kompetento iestāžu akceptētā valodā. Par tulkojuma sagatavošanu ir atbildīgs tas PVKIU, kuram pieprasīts sniegt informāciju. Tulkojums patiesi atspoguļo oriģinālvalodā sniegto informāciju.

  5. Ja par pievienojamo PVKIU vai iegūstošo PVKIU ir paziņots saskaņā ar 88. pantu, šā panta 4. punktā minētā informācija ir jānodrošina attiecīgā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām vai šīs valsts kompetento iestāžu apstiprinātā valodā. Par tulkojuma sagatavošanu ir atbildīgs tas PVKIU, kuram pieprasīts sniegt informāciju. Tulkojums patiesi atspoguļo oriģinālvalodā sniegto informāciju.

  Grozījums Nr.  132

  Direktīvas priekšlikums

  41. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja dalībvalstu tiesību aktos ir noteikts, ka PVKIU apvienošanai ir nepieciešams sertifikātu turētāju apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina to, ka šādam apstiprinājumam nav vajadzīgi vairāk kā 75 % no sertifikātu turētāju kopsapulcē klātesošo vai pārstāvēto sertifikātu turētāju faktiski nodotajām balsīm.

  Ja dalībvalstu tiesību aktos ir noteikts, ka PVKIU apvienošanai ir nepieciešams sertifikātu turētāju apstiprinājums, dalībvalstis nodrošina to, ka šādam apstiprinājumam nav vajadzīgi vairāk kā 75 % no sertifikātu turētāju kopsapulcē klātesošo vai pārstāvēto sertifikātu turētāju faktiski nodotajām balsīm. Šis apstiprinājums ir saistošs visiem sertifikātu turētājiem.

  Pamatojums

  Ar balsu vairākumu pieņemts lēmums ir saistošs visiem sertifikātu turētājiem.

  Grozījums Nr.  133

  Direktīvas priekšlikums

  41. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pirmā daļa neskar valsts tiesību aktos paredzētu kvorumu.

  Pirmā daļa neskar valsts tiesību aktos paredzētu kvorumu. Attiecīgos gadījumos, dalībvalstis pārrobežu apvienošanai nepiemēro stingrākus noteikumus attiecībā uz kvorumu kā iekšzemes apvienošanai. Tāpat arī dalībvalstis PVKIU apvienošanai nepiemēro stingrākus noteikumus attiecībā uz kvorumu kā kapitālsabiedrību apvienošanai.

  Grozījums Nr.  134

  Direktīvas priekšlikums

  42. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstu tiesību aktos paredz, ka pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem ir tiesības bez maksas pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu vai, ja iespējams, pārvērst tos tāda cita PVKIU sertifikātos, kuram ir līdzīga ieguldījumu politika. Šīs tiesības stājas spēkā no brīža, kad pievienojamā PVKIU un, attiecīgā gadījumā, iegūstošā PVKIU sertifikātu turētāji ir informēti par ierosināto apvienošanu. Tās zaudē spēku dienā, kad stājas spēkā apvienošana.

  1. Dalībvalstu tiesību aktos paredz, ka pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem ir tiesības bez maksas, izņemot fonda ieturēto maksu ieguldījumu samazināšanas vai likvidēšanas izmaksu segšanai, pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu vai, ja iespējams, pārvērst tos tāda cita PVKIU sertifikātos, kuram ir līdzīga ieguldījumu politika un kuru pārvalda tā pati pārvaldības sabiedrība vai cita sabiedrība, ko ar attiecīgo pārvaldības sabiedrību saista kopēja pārvaldība vai kontrole, vai arī būtiska tieša vai netieša līdzdalība. Šīs tiesības stājas spēkā no brīža, kad pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU sertifikātu turētāji ir informēti par ierosināto apvienošanu saskaņā ar 40. pantu. Tās zaudē spēku piecas darba dienas pirms datuma, kad aprēķina 44. pantā minēto apmaiņas koeficientu.

  Grozījums Nr.  135

  Direktīvas priekšlikums

  42. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Atkāpjoties no 79. panta 1. punkta, dalībvalstis attiecībā uz PVKIU apvienošanu var atļaut kompetentajām iestādēm pieprasīt vai atļaut sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas pagaidu apturēšanu, ja šādas apturēšanas pamatojums ir sertifikātu turētāju aizsardzība.

  2. Neskarot 1. punkta noteikumus un atkāpjoties no 79. panta 1. punkta, dalībvalstis attiecībā uz PVKIU apvienošanu var atļaut kompetentajām iestādēm pieprasīt vai atļaut parakstīšanās uz sertifikātiem, to atpirkšanas vai izpirkšanas pagaidu apturēšanu, ja šādas apturēšanas pamatojums ir sertifikātu turētāju aizsardzība.

  Grozījums Nr.  136

  Direktīvas priekšlikums

  43. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis nodrošina to, ka visas juridiskās, konsultatīvās vai administratīvās izmaksas, kas saistītas ar apvienošanas sagatavošanu un pilnīgu īstenošanu, ne tieši, ne netieši nesedz ne pievienojamais PVKIU, ne iegūstošais PVKIU, ne to sertifikātu turētāji.

  Izņemot PVKIU pašpārvaldes gadījumus, dalībvalstis nodrošina to, ka visas juridiskās, konsultatīvās vai administratīvās izmaksas, kas saistītas ar apvienošanas sagatavošanu un pilnīgu īstenošanu, nesedz ne pievienojamais PVKIU, ne iegūstošais PVKIU, ne to sertifikātu turētāji.

  Grozījums Nr.  137

  Direktīvas priekšlikums

  44. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis nodrošina to, ka apvienošana stājas spēkā, tiklīdz visi pievienojamā PVKIU aktīvi un, attiecīgā gadījumā, saistības ir nodoti iegūstošajam PVKIU un pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji ir saņēmuši iegūstošā PVKIU sertifikātus apmaiņā pret saviem sertifikātiem pievienojamajā PVKIU.

  1. Attiecībā uz iekšzemes apvienošanu atbilstīgo dalībvalstu tiesību aktos nosaka dienu, kad apvienošana stājas spēkā, kā arī dienu, kad aprēķina apmaiņas koeficientu pievienojamā PVKIU sertifikātu pārvēršanai iegūstošā PVKIU sertifikātos, un, attiecīgos gadījumos, dienu, kad nosaka neto aktīvu vērtību skaidras naudas maksājumiem.

   

  Attiecībā uz pārrobežu apvienošanu šā punkta pirmajā daļā minētās dienas nosaka iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos.

  Grozījums Nr.  138

  Direktīvas priekšlikums

  44. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU depozitāriji ir atbildīgi par pievienojamā PVKIU aktīvu faktisko nodošanu iegūstošajam PVKIU.

  svītrots

  Grozījums Nr.  139

  Direktīvas priekšlikums

  44. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Apvienošanas stāšanos spēkā, izmantojot visus piemērotos līdzekļus, dara zināmu atklātībai tā, kā paredzēts iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos.

  3. Apvienošanas stāšanos spēkā, izmantojot visus piemērotos līdzekļus, dara zināmu atklātībai tā, kā paredzēts iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts tiesību aktos, un par to paziņo kompetentajām iestādēm.

  Grozījums Nr.  140

  Direktīvas priekšlikums

  44. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Turklāt dalībvalstis nodrošina to, ka apvienošanas stāšanos spēkā dara zināmu atklātībai gan pievienojamā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu, gan iegūstošā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu tīmekļa vietnē.

  svītrots

  Grozījums Nr.  141

  Direktīvas priekšlikums

  44.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  44.a pants

  1. Apvienošanai, kas notiek saskaņā ar 34. panta a) apakšpunktu, ir šādas sekas:

   

  a) visi pievienojamā PVKIU aktīvi un saistības tiek nodoti iegūstošajam PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, iegūstošā PVKIU depozitārijam,

   

  b) pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji kļūst par iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem; turklāt, attiecīgos gadījumos, tiem ir tiesības uz skaidras naudas maksājumu, kas nepārsniedz 10 % no tiem piederošo pievienojamā PVKIU sertifikātu neto aktīvu vērtības,

   

  c) apvienošanai stājoties spēkā, pievienojamais PVKIU pārstāj pastāvēt.

   

  2. Apvienošanai, kas notiek saskaņā ar 34. panta b) apakšpunktu, ir šādas sekas:

   

  a) visi pievienojamā PVKIU aktīvi un saistības tiek nodoti jaunizveidotajam iegūstošajam PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, iegūstošā PVKIU depozitārijam,

   

  b) pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji kļūst par jaunizveidotā iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem; turklāt, attiecīgos gadījumos, tiem ir tiesības uz skaidras naudas maksājumu, kas nepārsniedz 10 % no tiem piederošo pievienojamā PVKIU sertifikātu neto aktīvu vērtības,

   

  c) apvienošanai stājoties spēkā, pievienojamais PVKIU pārstāj pastāvēt.

   

  3. Apvienošanai, kas notiek saskaņā ar 34. panta c) apakšpunktu, ir šādas sekas:

   

  a) pievienojamā PVKIU [neto] aktīvi tiek nodoti iegūstošajam PVKIU va,i attiecīgos gadījumos, iegūstošā PVKIU depozitārijam,

   

  b) pievienojamā PVKIU sertifikātu turētāji kļūst par iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem,

   

  c) pievienojamais PVKIU turpina pastāvēt līdz visu atlikušo neizpildīto saistību nokārtošanai.

   

  4. Dalībvalstis paredz, ka tiek noteikta procedūra, ar kuras palīdzību iegūstošā PVKIU pārvaldības sabiedrība apstiprina iegūstošā PVKIU depozitārijam to, ka aktīvu un, attiecīgos gadījumos, saistību nodošana ir pabeigta. Ja iegūstošais PVKIU nav nozīmējis pārvaldības sabiedrību, šo paziņojumu iegūstošā PVKIU depozitārijam sniedz pats iegūstošais PVKIU.

  Grozījums Nr.  142

  Direktīvas priekšlikums

  46. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Dalībvalstis informē  Komisiju par  noteikumiem attiecībā uz metodēm, ko izmanto, lai aprēķinātu 3. punktā minētos riska darījumus, ieskaitot darījuma partnera risku ārpusbiržas atvasinājumu darījumos. Komisija nosūta šo informāciju citām dalībvalstīm. Šādu informāciju apspriež Eiropas Vērtspapīru komitejā.

  4. Komisija pieņem īstenošanas pasākumus attiecībā uz 1. punktu, norādot šādu informāciju:

   

  a) pārvaldības sabiedrības izmantotos kritērijus riska pārvaldības procesa atbilstības novērtēšanai,

   

  b) sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz ārpusbiržas atvasinājumu rūpīgu un neatkarīgu vērtības noteikšanu,

   

  c) sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz attiecīgās informācijas saturu un procedūru, ko izmanto šīs informācijas nodošanai pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

   

  Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Grozījums Nr.  143

  Direktīvas priekšlikums

  53. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Pakārtots PVKIU ir PVKIU, kas, atkāpjoties no 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 45. panta, 47. panta, 50. panta un 51. panta 2. punkta c) apakšpunkta, vismaz 85 % no saviem aktīviem iegulda citā PVKIU („galvenais PVKIU”) vai kādā no tā ieguldījumu apakšstruktūrām.

  1. Pakārtots PVKIU ir PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūra, kas ir saņēmusi atļauju, atkāpjoties no 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 45. panta, 47. panta, 50. panta un 51. panta 2. punkta c) apakšpunkta, vismaz 85 % no saviem aktīviem ieguldīt cita PVKIU vai kādas no tā ieguldījumu apakšstruktūrām („galvenā PVKIU”) sertifikātos.

  Grozījums Nr.  144

  Direktīvas priekšlikums

  53. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) atvasināti finanšu instrumenti saskaņā ar 45. panta 1. punkta g) apakšpunktu un 46. panta 2. un 3. punktu;

  b) atvasināti finanšu instrumenti, kurus var izmantot tikai riska ierobežošanas nolūkā, saskaņā ar 45. panta 1. punkta g) apakšpunktu un 46. panta 2. un 3. punktu;

  Grozījums Nr.  145

  Direktīvas priekšlikums

  53. pants – 2. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pirmās daļas b) apakšpunkta izpildei pakārtotā PVKIU risku saistībā ar bāzes aktīviem, kā minēts 46. panta 3. punkta trešajā daļā, aprēķina, ņemot vērā arī galvenā PVKIU ieguldījumus, tostarp galvenā PVKIU ieguldījumus atvasinātos finanšu instrumentos un to bāzes aktīvos, proporcionāli pakārtotā PVKIU ieguldījumam galvenajā PVKIU.

  Lai nodrošinātu atbilstību 46. panta 3. punktam, pakārtotais PVKIU var aprēķināt savu vispārējo risku, kas saistīts ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, savu pirmās daļas b) apakšpunktā minēto tiešo risku kombinējot vai nu ar:

   

  a) galvenā PVKIU faktisko risku, kas saistīts ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, proporcionāli pakārtotā PVKIU ieguldījumam galvenajā PVKIU, vai arī ar

   

  b) galvenā PVKIU iespējamo maksimālo vispārējo risku, kas saistīts ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, kuri paredzēti galvenā PVKIU fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos, proporcionāli pakārtotā PVKIU ieguldījumam galvenajā PVKIU.

  Grozījums Nr.  146

  Direktīvas priekšlikums

  53. pants – 3. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Galvenais PVKIU ir PVKIU:

  3. Galvenais PVKIU ir PVKIU vai tā ieguldījumu apakšstruktūra:

  Grozījums Nr.  147

  Direktīvas priekšlikums

  53. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) starp kura sertifikātu turētājiem ir vismaz viens pakārtots PVKIU;

  a) no kura sertifikātu turētājiem vismaz viens ir pakārtotais PVKIU;

  Grozījums Nr.  148

  Direktīvas priekšlikums

  53. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Atkāpjoties no 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta un 3. panta b) punkta, ja galvenā PVKIU sertifikātus tur vismaz divi pakārtoti PVKIU, tam nav obligāti jāpiesaista citu ieguldītāju kapitāls.

  4. Attiecībā uz galveno PVKIU piemēro šādas atkāpes:

   

  a) ja galvenā PVKIU sertifikātus tur vismaz divi pakārtotie PVKIU, 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 3. panta b) apakšpunktu nepiemēro, nodrošinot galvenajam PVKIU izvēles iespēju piesaistīt citu ieguldītāju kapitālu,

  Ja galvenais PVKIU piesaista tikai viena vai vairāku pakārtotu PVKIU kapitālu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā tas nodibināts, XI nodaļu un 103. panta 1. punktu nepiemēro.

  b) ja galvenais PVKIU piesaista tikai viena vai vairāku pakārtotu PVKIU kapitālu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā tas nodibināts, XI nodaļu un 103. panta 1. punktu nepiemēro.

  Pamatojums

  Pārfrāzēšana ir nepieciešama, lai novērstu pirmās un otrās daļas sajaukšanu; saturs nav mainīts.

  Grozījums Nr.  149

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis nodrošina to, ka pakārtota PVKIU ieguldījumiem konkrētā galvenajā PVKIU ir vajadzīgs pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšējs apstiprinājums.

  1. Dalībvalstis nodrošina to, ka tādiem pakārtotā PVKIU ieguldījumiem konkrētā galvenajā PVKIU, kuri pārsniedz robežvērtību, ko saskaņā ar 50. panta 1. punktu piemēro ieguldījumiem citā PVKIU, ir vajadzīgs pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšējs apstiprinājums.

  Grozījums Nr.  150

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Ja pakārtotais PVKIU jau ir veicis darbības kā PVKIU, tostarp darbības kā dažādu galveno PVKIU pakārtots PVKIU, tad vēlākais 15 darbdienu laikā pēc pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas pakārtoto PVKIU informē par to, vai kompetentās iestādes ir apstiprinājušas pakārtotā PVKIU ieguldījumu galvenajā PVKIU.

  2. Vēlākais 15 darbdienu laikā pēc pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas pakārtoto PVKIU informē par to, vai kompetentās iestādes ir apstiprinājušas pakārtotā PVKIU ieguldījumu galvenajā PVKIU.

  Grozījums Nr.  151

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 3. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Ja pakārtotais PVKIU un galvenais PVKIU ir nodibināti vienā un tajā pašā dalībvalstī, šīs dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu tad, ja pakārtotais PVKIU, tā depozitārijs un tā revidents, kā arī galvenais PVKIU, atbilst visām šajā nodaļā izklāstītajām prasībām. Šim nolūkam pakārtotais PVKIU iesniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

  3. Pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu tad, ja pakārtotais PVKIU, tā depozitārijs un tā revidents, kā arī galvenais PVKIU, atbilst visām šajā nodaļā izklāstītajām prasībām. Šim nolūkam pakārtotais PVKIU iesniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

  Grozījums Nr.  152

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās, kas minēta 55. panta 1. punktā;

  c) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās vai iekšējie noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanu, kā noteikts 55. panta 1. punktā;

  Grozījums Nr.  153

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  e) galvenā PVKIU apliecinājums, ka tas netur pakārtota PVKIU sertifikātus;

  svītrots

  Grozījums Nr.  154

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  f) ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi depozitāriji, — 56. panta 1. punktā minētā vienošanās par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem depozitārijiem;

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

  Grozījums Nr.  155

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  g) ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi revidenti, — 57. panta 1. punktā minētā vienošanās par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem revidentiem.

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

  Grozījums Nr.  156

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 4. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Ja pakārtotais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī nekā galvenais PVKIU, pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu tad, ja ir izpildīti turpmāk minētie nosacījumi:

  4. Ja pakārtotais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī nekā galvenais PVKIU, arī pakārtotais PVKIU iesniedz galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu apliecinājumu, ka galvenais PVKIU ir PVKIU vai kāda no tā ieguldījumu apakšstruktūrām, kas atbilst 53. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem. Dokumentus pakārtotais PVKIU iesniedz pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai arī šīs valsts kompetento iestāžu apstiprinātā valodā.

  a) pakārtotais PVKIU, tā depozitārijs un revidents atbilst visām šajā nodaļā izklāstītajām prasībām, un pakārtotais PVKIU šādam nolūkam iesniedz šā panta 3. punktā minētos dokumentus;

   

  b) pakārtotais PVKIU pierāda, ka galvenais PVKIU ir saņēmis attiecīgu atļauju darboties kā PVKIU, ka galvenais PVKIU pats nav pakārtots PVKIU un ka galvenais PVKIU netur pakārtota PVKIU sertifikātus.

   

  Grozījums Nr.  157

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 4. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt informē galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to, vai apstiprinājums ir piešķirts vai atteikts.

  svītrots

  Grozījums Nr.  158

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa pakārtotajam PVKIU noslēgt vienošanos ar attiecīgo galveno PVKIU, lai pakārtotais PVKIU varētu izpildīt šajā direktīvā izklāstītās prasības.

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai galvenais PVKIU pakārtotajam PVKIU iesniedz visus dokumentus un informāciju, kas pēdējam ir nepieciešami, lai varētu izpildīt šajā direktīvā izklāstītās prasības. Šajā nolūkā pakārtotais PVKIU noslēdz vienošanos ar galveno PVKIU.

  Grozījums Nr.  159

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šī vienošanās ietver šādas ziņas:

  svītrots

  Grozījums Nr.  160

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) galvenā PVKIU ieguldījumu mērķa un politikas galvenās iezīmes;

  svītrots

  Grozījums Nr.  161

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) noteikumi, saskaņā ar kuriem var potenciāli grozīt galvenā PVKIU ieguldījumu mērķi un politiku;

  svītrots

  Grozījums Nr.  162

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU, un to attiecīgo pārvaldības sabiedrību tiesības un pienākumi.

  svītrots

  Grozījums Nr.  163

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 1. punkts – 3. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus minētā galvenā PVKIU sertifikātos, kamēr nav stājusies spēkā pirmajā daļā minētā vienošanās.

  Pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus minētā galvenā PVKIU sertifikātos, kamēr nav stājusies spēkā pirmajā daļā minētā vienošanās. Šī vienošanās pēc pieprasījuma un bez maksas ir pieejama visiem sertifikātu turētājiem.

  Grozījums Nr.  164

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 1.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.a Ja galveno un pakārtoto PVKIU pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība vai administratīvā struktūra, vienošanos var aizstāt ar iekšējiem noteikumiem par uzņēmējdarbības veikšanu, nodrošinot atbilstību 1. punktā izklāstītajām prasībām.

  Grozījums Nr.  165

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU veic piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka nedz galvenā PVKIU, nedz pakārtotā PVKIU sertifikātus nevar emitēt, pārdot, atpirkt vai izpirkt vienā un tajā pašā darbdienā pēc tam, kad galvenais PVKIU vai pakārtotais PVKIU ir publicējis sertifikātu emisijas, pārdošanas, atpirkšanas vai izpirkšanas cenu šai dienai.

  2. Galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU veic piemērotus pasākumus, lai saskaņotu savu neto aktīvu vērtības aprēķināšanas un publicēšanas laiku, vai arī izmanto citas atzītas metodes, lai izvairītos no akciju kursa iespējamo izmaiņu prognozēšanas („market timing”) attiecībā uz savu fondu sertifikātiem un novērstu arbitrāžu.

  Pamatojums

  Direktīvas 55. panta 2. punktā ir noteikts, ka galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU savu neto aktīvu vērtību aprēķina vienlaicīgi. Tas varētu ierobežot galveno-pakārtoto fondu izmantošanu atsevišķu valstu jurisdikcijā, kurās vietēju iemeslu dēļ novērtējums ir jāveic konkrētā laikā, kas ne vienmēr ir tas pats laiks, kurā galvenais fonds veic savu aprēķinu.

  Grozījums Nr.  166

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Ja galvenais PVKIU pēc paša iniciatīvas vai pēc tā kompetento iestāžu lūguma uz laiku aptur savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, visi tā pakārtotie PVKIU ir tiesīgi apturēt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu tajā pašā laikposmā kā galvenais PVKIU, neatkarīgi no 79. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

  3. Ja galvenais PVKIU pēc paša iniciatīvas vai pēc tā kompetento iestāžu lūguma uz laiku aptur savu sertifikātu atpirkšanu, izpirkšanu vai parakstīšanos uz tiem, visi tā pakārtotie PVKIU ir tiesīgi apturēt savu sertifikātu atpirkšanu, izpirkšanu vai parakstīšanos uz tiem tajā pašā laikposmā kā galvenais PVKIU, neatkarīgi no 79. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

   

  Pakārtotā PVKIU tiesības apturēt parakstīšanos uz sertifikātiem neskar tā tiesības jebkurā laikā pieņemt neatkarīgu lēmumu par parakstīšanās pārtraukšanu.

  Grozījums Nr.  167

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 4. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Galveno PVKIU var likvidēt tikai trīs mēnešus pēc tam, kad galvenais PVKIU ir informējis visus pakārtotos PVKIU un šo pakārtoto PVKIU piederības dalībvalstu kompetentās iestādes par saistošo likvidācijas lēmumu.

  Neskarot īpašus valsts tiesību aktus par obligātu likvidāciju, galveno PVKIU var likvidēt tikai trīs mēnešus pēc tam, kad galvenais PVKIU ir informējis visus savus sertifikātu turētājus un savu pakārtoto PVKIU piederības dalībvalstu kompetentās iestādes par saistošo likvidācijas lēmumu.

  Grozījums Nr.  168

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) turpināt darboties kā pakārtotam PVKIU, kas radies apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā; vai

  a) turpināt darboties kā galvenā PVKIU vai cita PVKIU pakārtotajam PVKIU, kas radies galvenā PVKIU apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā; vai

  Grozījums Nr.  169

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 5. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana stājas spēkā tikai tad, ja galvenais PVKIU ne vēlāk kā 60 dienas pirms ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas stāšanās spēkā nodrošina visus pakārtotos PVKIU un šo pakārtoto PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ar informāciju, kas minēta 40. pantā vai ir tai līdzvērtīga.

  Galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana stājas spēkā tikai tad, ja galvenais PVKIU ne vēlāk kā 60 dienas pirms ierosinātās apvienošanas vai sadalīšanas stāšanās spēkā nodrošina visus savus sertifikātu turētājus un savu pakārtoto PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ar informāciju, kas minēta 40. pantā vai ir tai līdzvērtīga.

  Grozījums Nr.  170

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 5. punkts – 3. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja vien pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nav piešķīrušas apstiprinājumu saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu, pakārtotais PVKIU atpērk vai izpērk visus savus sertifikātus no galvenā PVKIU, pirms stājas spēkā galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana.

  Ja vien pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nav piešķīrušas apstiprinājumu saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu, galvenais PVKIU ļauj pakārtotajam PVKIU atpirkt vai izpirkt visus savus sertifikātus no galvenā PVKIU, pirms stājas spēkā galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana.

  Pamatojums

  Ieguldītāju aizsardzības interesēs pakārtotajam PVKIU jābūt iespējai atpirkt vai izpirkt savus sertifikātus, pirms notikusi galvenā PVKIU apvienošana vai sadalīšana.

  Grozījums Nr.  171

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) ziņas, kas iekļaujamas 1. punkta pirmajā daļā minētās vienošanās tekstā;

  a) šā panta 1. punkta pirmajā daļā minētās vienošanās vai iekšējo noteikumu par uzņēmējdarbības veikšanu saturu;

  Grozījums Nr.  172

  Direktīvas priekšlikums

  56. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pildot šajā nodaļā noteiktās prasības, ne galvenā PVKIU, ne pakārtotā PVKIU depozitārijs nepārkāpj nevienu ierobežojumu attiecībā uz informācijas izpaušanu vai datu aizsardzību, kuri tam ir saistoši saskaņā ar līgumu vai jebkuru tiesību, normatīvu vai administratīvu aktu, un par šādu rīcību ne depozitārijs, ne jebkura cita persona, kas rīkojas tā vārdā, nav saucama ne pie kāda veida atbildības.

  Grozījums Nr.  173

  Direktīvas priekšlikums

  56. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis prasa, lai pakārtotais PVKIU vai, attiecīgos gadījumos, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrība uzņemas atbildību par to, lai pakārtotā PVKIU depozitārijam tiktu sniegta jebkāda informācija par galveno PVKIU, kas nepieciešama, lai pakārtotā PVKIU depozitārijs varētu pildīt savus pienākumus.

  Grozījums Nr.  174

  Direktīvas priekšlikums

  56. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Galvenā PVKIU depozitārijs tūlīt informē pakārtoto PVKIU un, attiecīgā gadījumā, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrību un depozitāriju par visiem pārkāpumiem, ko tas atklāj saistībā ar galveno PVKIU.

  2. Galvenā PVKIU depozitārijs nekavējoties informē galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, pakārtoto PVKIU un, attiecīgā gadījumā, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrību un depozitāriju par visiem pārkāpumiem, ko tas atklāj saistībā ar galveno PVKIU un kas tiek uzskatīti par tādiem, kuriem ir negatīva ietekme uz pakārtoto PVKIU.

  Grozījums Nr.  175

  Direktīvas priekšlikums

  56. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) ziņas, kas iekļaujamas 1. punkta pirmajā daļā minētās vienošanās tekstā;

  a) ziņas, kas iekļaujamas 1. punktā minētās vienošanās tekstā;

  Grozījums Nr.  176

  Direktīvas priekšlikums

  57. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai tad, ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi revidenti, šie revidenti noslēdz vienošanos par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu abu revidentu pienākumu izpildi.

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai tad, ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi revidenti, šie revidenti noslēdz vienošanos par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu abu revidentu pienākumu izpildi, iekļaujot pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību 2. punkta prasībām.

  Grozījums Nr.  177

  Direktīvas priekšlikums

  57. pants – 2. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Pakārtotā PVKIU revidents savā revīzijas ziņojumā ņem vērā galvenā PVKIU revīzijas ziņojumu.

  2. Pakārtotā PVKIU revidents savā revīzijas ziņojumā ņem vērā galvenā PVKIU revīzijas ziņojumu. Ja pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU ir atšķirīgs pārskata gads, galvenā PVKIU revidents sagatavo ad hoc ziņojumu tajā pašā pārskata gada pēdējā dienā, kas ir pakārtotā PVKIU pārskata gada pēdējā diena.

  Grozījums Nr.  178

  Direktīvas priekšlikums

  57. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.a Pildot šajā nodaļā noteiktās prasības, ne galvenā PVKIU, ne pakārtotā PVKIU revidents nepārkāpj nevienu ierobežojumu attiecībā uz informācijas izpaušanu vai datu aizsardzību, kuri tam ir saistoši saskaņā ar līgumu vai jebkuru tiesību, normatīvu vai administratīvu aktu, un par šādu rīcību ne šāds revidents, ne jebkura cita persona, kas rīkojas tā vārdā, nav saucama ne pie kāda veida atbildības.

  Grozījums Nr.  179

  Direktīvas priekšlikums

  57. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi precizējot ziņas, kas iekļaujamas 1. punkta pirmajā daļā minētās vienošanās tekstā.

  3. Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi precizējot 1. punkta pirmajā daļā minētās vienošanās saturu.

  Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šo direktīvu, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Grozījums Nr.  180

  Direktīvas priekšlikums

  58. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) ziņas par ieguldījumu, kas veikts saskaņā ar 53. panta 2. punktu;

  b) ieguldījumu mērķis un politika, tostarp riska profils un ziņas par to, vai pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU darbības rezultāti ir identiski, vai par to, cik lielā mērā un kādu iemeslu dēļ tie atšķiras, tostarp ziņas par ieguldījumu, kas veikts saskaņā ar 53. panta 2. punktu;

  Grozījums Nr.  181

  Direktīvas priekšlikums

  58. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c) īss apraksts par galveno PVKIU, tā organizāciju, tā ieguldījumu mērķi un politiku, tostarp riska profilu;

  c) īss apraksts par galveno PVKIU, tā organizāciju, tā ieguldījumu mērķi un politiku, tostarp par riska profilu un to, kur var iegūt atjaunināto galvenā PVKIU prospektu;

  Pamatojums

  Tā vietā, lai pievienotu galvenā PVKIU prospektu, c) apakšpunktā vajadzētu sniegt informāciju par to, kur šo prospektu var iegūt. Tas ierobežo pakārtotā PVKIU prospekta apjomu, sniedzot būtiskāko informāciju par galveno PVKIU un vienlaikus precīzi norādot, kur var iegūt sīkāku informāciju.

  Grozījums Nr.  182

  Direktīvas priekšlikums

  58. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d) ja pakārtotais PVKIU veic ieguldījumus galvenā PVKIU konkrētā ieguldījumu apakšstruktūrā vai sertifikātu vai akciju kategorijā, — to īss apraksts;

  svītrots

  Grozījums Nr.  183

  Direktīvas priekšlikums

  58. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  e) saskaņā ar 55. panta 1. punktu noslēgtās pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās kopsavilkums;

  e) saskaņā ar 55. panta 1. punktu noslēgtās pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās vai iekšējo noteikumu par uzņēmējdarbības veikšanu kopsavilkums;

  Grozījums Nr.  184

  Direktīvas priekšlikums

  58. pants – 1. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  g) ziņas par to, vai pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU ieguldījumu mērķis un politika, tostarp riska profils un darbības rezultāti, ir identiski, vai arī kādā mērā un kādu iemeslu dēļ tie atšķiras;

  svītrots

  Grozījums Nr.  185

  Direktīvas priekšlikums

  58. pants – 1. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Galvenā PVKIU aktualizētu prospektu pievieno pakārtotā PVKIU prospektam.

  svītrots

  Pamatojums

  Tā vietā, lai pievienotu galvenā PVKIU prospektu, c) apakšpunktā vajadzētu sniegt informāciju par to, kur šo prospektu var iegūt. Tas ierobežo pakārtotā PVKIU prospekta apjomu, sniedzot būtiskāko informāciju par galveno PVKIU un vienlaikus precīzi norādot, kur var iegūt sīkāku informāciju.

  Grozījums Nr.  186

  Direktīvas priekšlikums

  58. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Pakārtotais PVKIU visos attiecīgajos tirgvedības paziņojumos norāda, ka tas ir konkrēta galvenā PVKIU pakārtots PVKIU un šādā statusā 85 % vai vairāk no saviem aktīviem iegulda šā galvenā PVKIU sertifikātos.

  4. Pakārtotais PVKIU visos attiecīgajos tirgvedības paziņojumos norāda, ka tas 85 % vai vairāk no saviem aktīviem pastāvīgi iegulda šā galvenā PVKIU sertifikātos.

  Grozījums Nr.  187

  Direktīvas priekšlikums

  58. pants – 4.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4.a Pakārtotais PVKIU pēc ieguldītāju pieprasījuma tiem bez maksas nodrošina galvenā PVKIU prospekta un gada un pusgada pārskata papīra kopiju.

  Grozījums Nr.  188

  Direktīvas priekšlikums

  59. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c) diena, kad pakārtotajam PVKIU jāsāk veikt ieguldījumus galvenajā PVKIU;

  c) diena, kad pakārtotajam PVKIU jāsāk veikt ieguldījumus galvenajā PVKIU, vai — gadījumā, ja šāds ieguldījums jau ir veikts — diena, kad pakārtotā PVKIU ieguldījumam galvenajā PVKIU ir jāpārsniedz 50. panta 1. punktā noteiktais limits;

  Grozījums Nr.  189

  Direktīvas priekšlikums

  59. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d) apliecinājums, ka sertifikātu turētājiem 30 dienu laikā ir tiesības bez maksas pieprasīt sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu; šīs tiesības stājas spēkā brīdī, kad pakārtotais PVKIU ir nodrošinājis šajā punktā minēto informāciju.

  d) apliecinājums, ka sertifikātu turētājiem 30 dienu laikā ir tiesības pieprasīt savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu bez maksas, izņemot fonda ieturēto maksu ieguldījumu samazināšanas vai likvidēšanas izmaksu segšanai; šīs tiesības stājas spēkā brīdī, kad pakārtotais PVKIU ir nodrošinājis šajā punktā minēto informāciju.

  Grozījums Nr.  190

  Direktīvas priekšlikums

  59. pants – 1. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šo informāciju sniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms dienas, kad pakārtotais PVKIU veic ieguldījumu galvenajā PVKIU saskaņā ar pirmās daļas c) apakšpunktu.

  Šo informāciju sniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms dienas, kas minēta pirmās daļas c) apakšpunktā.

  Grozījums Nr.  191

  Direktīvas priekšlikums

  59. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus konkrēta galvenā PVKIU sertifikātos, pirms ir beidzies 1. punkta otrajā daļā minētais 30 dienu periods.

  3. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka pakārtotā PVKIU ieguldījumi konkrētā galvenā PVKIU sertifikātos nepārsniedz 50. panta 1. punktā noteikto robežvērtību, pirms ir beidzies 1. punkta otrajā daļā minētais 30 dienu periods.

  Grozījums Nr.  192

  Direktīvas priekšlikums

  59. pants – 4. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šo direktīvu, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Grozījums Nr.  193

  Direktīvas priekšlikums

  60. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Pakārtotais PVKIU nodrošina, ka tā ieguldījumi galvenajā PVKIU neietekmē tā spēju atpirkt vai izpirkt savus sertifikātus pēc tā sertifikātu turētāju pieprasījuma vai citos gadījumos, kad tas ir tā sertifikātu turētāju interesēs.

  svītrots

  Pamatojums

  Šis jautājums jau ir apskatīts 79. panta 1. punktā.

  Grozījums Nr.  194

  Direktīvas priekšlikums

  60. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Ja pakārtotais PVKIU, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrība vai ikviena persona, kas rīkojas pakārtotā PVKIU vai pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrības vārdā, par ieguldījumu galvenā PVKIU sertifikātos saņem komisijas maksu, to iemaksā pakārtotā PVKIU aktīvos.

  3. Ja pakārtotais PVKIU, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrība vai ikviena persona, kas rīkojas pakārtotā PVKIU vai pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrības vārdā, saistībā ar ieguldījumu galvenā PVKIU sertifikātos saņem izplatīšanas maksu, komisijas maksu vai labumu naudas izteiksmē, šo maksu vai labumu iemaksā pakārtotā PVKIU aktīvos.

  Grozījums Nr.  195

  Direktīvas priekšlikums

  62. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti vienā un tajā pašā dalībvalstī, kompetentās iestādes tūlīt dara pakārtotajam PVKIU zināmus visus lēmumus, pasākumus vai konstatētās neatbilstības šīs nodaļas nosacījumiem, kā arī visu informāciju, kas saskaņā ar 101. panta 1. punktu paziņota saistībā ar galveno PVKIU vai, attiecīgā gadījumā, tā pārvaldības sabiedrību, depozitāriju vai revidentu.

  1. Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti vienā un tajā pašā dalībvalstī, kompetentās iestādes nekavējoties dara zināmus pakārtotajam PVKIU un, ja tās uzskata par nepieciešamu, arī pārējiem sertifikātu turētājiem visus lēmumus, pasākumus vai konstatētās neatbilstības šīs nodaļas nosacījumiem, kā arī visu informāciju, kas saskaņā ar 101. panta 1. punktu paziņota saistībā ar galveno PVKIU vai, attiecīgā gadījumā, tā pārvaldības sabiedrību, depozitāriju vai revidentu.

  Grozījums Nr.  196

  Direktīvas priekšlikums

  62. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti dažādās dalībvalstīs, galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt dara pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm zināmus visus lēmumus, pasākumus vai konstatētās neatbilstības šīs nodaļas nosacījumiem, kā arī visu informāciju, kas saskaņā ar 101. panta 1. punktu paziņota saistībā ar galveno PVKIU vai, attiecīgā gadījumā, tā pārvaldības sabiedrību, depozitāriju vai revidentu. Pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt informē pakārtoto PVKIU.

  2. Ja galvenais PVKIU un pakārtotais PVKIU ir nodibināti dažādās dalībvalstīs, galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt dara pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm zināmus visus lēmumus, pasākumus vai konstatētās neatbilstības šīs nodaļas nosacījumiem, kā arī visu informāciju, kas saskaņā ar 101. panta 1. punktu paziņota saistībā ar galveno PVKIU vai, attiecīgā gadījumā, tā pārvaldības sabiedrību, depozitāriju vai revidentu; pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt informē pakārtoto PVKIU. Ja šīs iestādes uzskata par nepieciešamu, tās šo informāciju nekavējoties dara zināmu pārējiem sertifikātu turētājiem.

  Grozījums Nr.  197

  Direktīvas priekšlikums

  67. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Prospekta būtiskās daļas pastāvīgi aktualizē.

  Prospekta būtiskās daļas aktualizē reizi gadā vai būtisku izmaiņu gadījumā.

  Pamatojums

  Ar šo grozījumu vārdu salikums „pastāvīgi aktualizē” tiek aizstāts ar precīzāku formulējumu.

  Grozījums Nr.  198

  Direktīvas priekšlikums

  69. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  PVKIU nosūta kompetentajām iestādēm prospektu un visus tā grozījumus, kā arī gada un pusgada pārskatus.

  PVKIU nosūta PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm prospektu un visus tā grozījumus, kā arī gada un pusgada pārskatus. PVKIU pēc pieprasījuma iesniedz šos dokumentus pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

  Grozījums Nr.  199

  Direktīvas priekšlikums

  70. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Prospektu var nodrošināt, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai elektroniski.

  2. Prospektu var nodrošināt, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietnē. Pēc ieguldītāju pieprasījuma viņiem bez maksas nodrošina papīra kopiju.

  Grozījums Nr.  200

  Direktīvas priekšlikums

  70. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Gada un pusgada pārskati ieguldītājiem ir pieejami tādā veidā, kā norādīts prospektā un 73. pantā minētajā pamatinformācijā ieguldītājiem.

  3. Gada un pusgada pārskati ieguldītājiem ir pieejami tādā veidā, kā norādīts prospektā un 73. pantā minētajā pamatinformācijā ieguldītājiem. Pēc ieguldītāju pieprasījuma viņiem bez maksas nodrošina gada un pusgada pārskatu papīra kopiju.

  Grozījums Nr.  201

  Direktīvas priekšlikums

  72. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Visi tirgvedības paziņojumi ieguldītājiem ir nepārprotami atpazīstami kā šādi paziņojumi. Tie ir patiesi, skaidri un nav maldinoši, un tajos ietvertā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta prospektā un 73. pantā minētajā pamatinformācijā ieguldītājiem. Tajos ir norādīts, ka ir sagatavots prospekts un ka ir pieejama 73. pantā minētā pamatinformācija ieguldītājiem, un precizēts, kur un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt šādu informāciju vai dokumentus vai kā viņi var tiem piekļūt.

  Visi tirgvedības paziņojumi ieguldītājiem ir nepārprotami atpazīstami kā šādi paziņojumi. Tie ir patiesi, skaidri un nav maldinoši. Jo īpaši visos tirgvedības paziņojumos, kuros iekļauts aicinājums iegādāties PVKIU sertifikātus un specifiska informācija par PVKIU, neiekļauj apgalvojumus, kas ir pretrunā informācijai, kura iekļauta prospektā un 73. pantā minētajā pamatinformācijā ieguldītājiem, vai kas mazina šādas informācijas nozīmi. Tajos norāda, ka ir sagatavots prospekts un ka ir pieejama 73. pantā minētā pamatinformācija ieguldītājiem, un precizēts, kur un kādā valodā ieguldītāji vai potenciālie ieguldītāji var iegūt šādu informāciju vai dokumentus vai kā viņi var tiem piekļūt.

  Grozījums Nr.  202

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu) sagatavo īsu dokumentu, kurā iekļauta pamatinformācija ieguldītājiem.

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu) sagatavo īsu dokumentu, kurā iekļauta ieguldītājiem paredzēta pamatinformācija („pamatinformācija ieguldītājiem”). Vārdi „pamatinformācija ieguldītājiem” būtu skaidri jānorāda šī dokumenta titullapā 89. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā valodā.

  Grozījums Nr.  203

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā par attiecīgo PVKIU ietver ziņas vismaz par šādiem galvenajiem elementiem:

  3. Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā par attiecīgo PVKIU sniedz ziņas par šādiem būtiskiem elementiem:

  Grozījums Nr.  204

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  -a) PVKIU identifikācijas dati;

  Grozījums Nr.  205

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) līdzšinējo darbības rezultātu izklāsts;

  b) līdzšinējo darbības rezultātu izklāsts vai, attiecīgos gadījumos, turpmāko darbības rezultātu prognozes;

  Grozījums Nr.  206

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6. Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju bez pārveidojumiem (izņemot tulkojumu) izmanto visās dalībvalstīs, kurās PVKIU saskaņā ar 88. pantu ir paziņojis par savu sertifikātu pārdošanu.

  6. Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju bez pārveidojumiem vai papildinājumiem (izņemot tulkojumu) izmanto visās dalībvalstīs, kurās PVKIU saskaņā ar 88. pantu ir paziņojis par savu sertifikātu pārdošanu.

  Pamatojums

  Lai izvairītos no ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas turpmākas izskaistināšanas, vajadzētu aizliegt papildu dokumentu pievienošanu šai informācijai.

  Grozījums Nr.  207

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7. Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot:

  7. Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, tādējādi nosakot:

  Pamatojums

  Īstenošanas pasākumi 2. līmenī ir nepieciešami, un tas nav atklāts jautājums, par kuru Komisija pieņem lēmumu pēc saviem ieskatiem. Īstenošanas pasākumiem būtu jābūt pieejamiem šīs direktīvas īstenošanas dienā.

  Grozījums Nr.  208

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) sīki izstrādātu saturu ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai, kas sniedzama ieguldītājiem saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu;

  a) sīki izstrādātu un izsmeļošu saturu ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai, kas sniedzama ieguldītājiem saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu;

  Grozījums Nr.  209

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) sīki izstrādātu saturu ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai, kas sniedzama ieguldītājiem šādos konkrētos gadījumos:

  b) sīki izstrādātu un izsmeļošu saturu ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai, kas sniedzama ieguldītājiem šādos konkrētos gadījumos:

  Grozījums Nr.  210

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 7. punkts – 1. daļa – b punkts – v apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  v) fondu biržā tirgojamiem PVKIU — ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz fondu biržā tirgojama PVKIU sertifikātiem,

  svītrots

  Grozījums Nr.  211

  Direktīvas priekšlikums

  73. pants – 7. punkts – 1. daļa – b punkts – vi apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  vi) strukturētiem PVKIU, PVKIU, kas dibināti kā kapitālsabiedrība, un citiem līdzīgiem PVKIU — ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās uz strukturētiem PVKIU, PVKIU, kas dibināti kā kapitālsabiedrība, un citiem līdzīgiem PVKIU, kuri konkrētā termiņā piedāvā iepriekš noteiktu ieguldījuma atmaksāšanos, kas ir pilnībā atkarīga no konkrētiem parametriem, piemēram, noteikta indeksa pārmaiņām;

  vi) strukturētiem PVKIU, PVKIU, kas dibināti kā kapitālsabiedrība, un citiem līdzīgiem PVKIU — ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas sniedzama ieguldītājiem saistībā ar šāda PVKIU īpašajām iezīmēm;

  Grozījums Nr.  212

  Direktīvas priekšlikums

  74. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Pamatinformācija ieguldītājiem ir uzskatāma par pirmslīguma informāciju. Tā ir patiesa, skaidra un nav maldinoša. Tā ir atbilstīga attiecīgajām prospekta daļām.

  1. Pamatinformācija ieguldītājiem ir uzskatāma par pirmslīguma informāciju, ko sniedz bez maksas. Tā ir patiesa, skaidra un nav maldinoša. Tā ir atbilstīga attiecīgajām prospekta daļām.

  Pamatojums

  Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija tiem būtu jāsniedz bez maksas, kā tas ir vienkāršotā prospekta gadījumā.

  Grozījums Nr.  213

  Direktīvas priekšlikums

  74. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Dalībvalstis nodrošina to, ka civiltiesiskā atbildība personai neiestājas tikai uz ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas, tostarp uz jebkura tās tulkojuma, pamata, ja vien tā nav maldinoša, neprecīza vai neatbilstīga attiecīgajām prospekta daļām. Pamatinformācijā ieguldītājiem iekļauj skaidru brīdinājumu šajā sakarā.

  2. Dalībvalstis nodrošina to, ka civiltiesiskā atbildība personai neiestājas tikai uz ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas, tostarp uz jebkura tās tulkojuma, pamata, ja vien tā nav būtiski maldinoša, neprecīza vai neatbilstīga attiecīgajām prospekta daļām. Pamatinformācijā ieguldītājiem iekļauj skaidru brīdinājumu šajā sakarā.

  Pamatojums

  Precīzāks formulējums novērš šā panta nepareizu interpretāciju.

  Grozījums Nr.  214

  Direktīvas priekšlikums

  75. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu), kas tieši vai ar saistīta aģenta starpniecību pārdod PVKIU sertifikātus ieguldītājiem, tieši vai ar saistīta aģenta starpniecību laikus pirms paredzētās parakstīšanās uz šādu PVKIU sertifikātiem nodrošinātu ieguldītājus ar tiem paredzēto pamatinformāciju par šiem PVKIU.

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu), kas tieši vai ar citas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, kura rīkojas attiecīgās sabiedrības vārdā, šai sabiedrībai uzņemoties pilnīgu un beznosacījuma atbildību, pārdod PVKIU sertifikātus, laikus pirms paredzētās parakstīšanās uz šādu PVKIU sertifikātiem nodrošina ieguldītājus ar tiem paredzēto pamatinformāciju par šiem PVKIU.

  Grozījums Nr.  215

  Direktīvas priekšlikums

  75. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu), kas PVKIU sertifikātus ieguldītājiem nepārdod tieši vai ar saistīta aģenta starpniecību, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju sniedz pakalpojumu izstrādātājiem un starpniekiem, kuri pārdod pakalpojumus vai konsultē ieguldītājus par potenciāliem ieguldījumiem šādā PVKIU vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar šādu PVKIU, lai tie visu attiecīgo informāciju par paredzamo ieguldījumu varētu sniegt saviem klientiem vai potenciālajiem klientiem atbilstīgi informācijas sniegšanas pienākumiem, kas tiem paredzēti attiecīgajos Kopienas un valsts tiesību aktos.

  2. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrība un pārvaldības sabiedrība (par katru tās pārvaldīto kopīgo fondu), kas PVKIU sertifikātus ieguldītājiem nepārdod tieši vai ar tādas personas starpniecību, kura rīkojas attiecīgās sabiedrības vārdā, šai sabiedrībai uzņemoties pilnīgu un beznosacījuma atbildību, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju sniedz starpniekiem, kuri pārdod pakalpojumus vai konsultē ieguldītājus par potenciāliem ieguldījumiem šādā PVKIU. Dalībvalstis prasa, lai starpnieki, kuri pārdod pakalpojumus vai konsultē ieguldītājus par iespējām ieguldīt PVKIU, saviem esošajiem vai potenciālajiem klientiem sniedz ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju.

  Grozījums Nr.  216

  Direktīvas priekšlikums

  75. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju tiem sniedz bez maksas.

  Grozījums Nr.  217

  Direktīvas priekšlikums

  75. pants – 2.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.b Ikvienas dalībvalsts kompetentās iestādes īpaši šim nolūkam atvēlētā savas tīmekļa vietnes iedaļā var darīt publiski pieejamu ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju par visiem PVKIU, kas ir dibināti attiecīgajā dalībvalstī un kam tajā ir atļauts darboties.

  Pamatojums

  Šis risinājums, ko dažas dalībvalstis jau ir pieņēmušas, ļauj centralizēt šo informāciju un vienkāršāk iepazīties ar aktuāliem un vēsturiskiem datiem, kā arī atvieglo to pieejamību. To būtu lietderīgi izmantot arī citās valstīs.

  Grozījums Nr.  218

  Direktīvas priekšlikums

  76. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis atļauj ieguldījumu sabiedrībām un pārvaldības sabiedrībām (par katru to pārvaldīto kopīgo fondu) sniegt ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietni.

  1. Dalībvalstis atļauj ieguldījumu sabiedrībām un pārvaldības sabiedrībām (par katru to pārvaldīto kopīgo fondu) sniegt ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietni. Pēc ieguldītāja pieprasījuma tam bez maksas nosūta minētās informācijas papīra kopiju.

  Grozījums Nr.  219

  Direktīvas priekšlikums

  76. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Turklāt ieguldījumu sabiedrības vai pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietnē dara pieejamu ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas atjauninātu versiju.

  Pamatojums

  Vajadzētu nodrošināt formulējuma atbilstību Direktīvai 2004/39/EK. Turklāt ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju vienmēr vajadzētu publicēt PVKIU pārvaldošās administratīvās struktūrvienības tīmekļa vietnē, lai visām ieinteresētajām pusēm nodrošinātu vienkāršu piekļuvi.

  Grozījums Nr.  220

  Direktīvas priekšlikums

  76. pants – 2. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, kuros paredz konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja pamatinformāciju ieguldītājiem sniedz, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, un izmantojot tīmekļa vietni, kas nav uzskatāma par pastāvīgu informācijas nesēju.

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

  Pamatojums

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

  Grozījums Nr.  221

  Direktīvas priekšlikums

  77. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas būtiskos elementus regulāri aktualizē.

  2. Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas būtiskos elementus atjaunina reizi gadā vai būtisku izmaiņu gadījumā.

  Pamatojums

  Ar šo grozījumu tiek paskaidrots jēdziens „atjaunināšana”; šis formulējums atbilst EVRK ieteikumam CESR/08–087 par pamatinformāciju ieguldītājiem.

  Grozījums Nr.  222

  Direktīvas priekšlikums

  86. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Dalībvalstis nodrošina to, ka pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas neietilpst šīs direktīvas reglamentētajā jomā un kas attiecas uz citā dalībvalstī nodibinātu PVKIU sertifikātu tirdzniecību to teritorijā, ir viegli pieejama no attāluma un elektroniski. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka šī informācija ir pieejama valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, ka tā tiek sniegta skaidrā un nepārprotamā veidā un regulāri aktualizēta.

  3. Dalībvalstis nodrošina to, ka pilnīga informācija par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas neietilpst šīs direktīvas reglamentētajā jomā un kas konkrēti attiecas uz pasākumiem, kuri veikti citā dalībvalstī nodibinātu PVKIU sertifikātu tirdzniecībai to teritorijā, ir viegli pieejama no attāluma un elektroniski. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka šī informācija ir pieejama valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, ka tā tiek sniegta skaidrā un nepārprotamā veidā un regulāri aktualizēta.

  Grozījums Nr.  223

  Direktīvas priekšlikums

  86. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a Šajā nodaļā PVKIU nozīmē PVKIU vai kādu no tā ieguldījumu apakšstruktūrām.

  Grozījums Nr.  224

  Direktīvas priekšlikums

  88. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Ja PVKIU paredz laist tirgū savus sertifikātus dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā PVKIU nodibināts, tas vispirms nosūta paziņojuma vēstuli  piederības  dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

  1. Ja PVKIU paredz laist tirgū savus sertifikātus dalībvalstī, kas nav tā piederības dalībvalsts, tas vispirms nosūta paziņojuma vēstuli  piederības  dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

  Grozījums Nr.  225

  Direktīvas priekšlikums

  88. pants – 1. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Paziņojuma vēstulē iekļauj informāciju par kārtību, kas noteikta PVKIU sertifikātu tirdzniecībai minētajā dalībvalstī.

  Paziņojuma vēstulē iekļauj informāciju par kārtību, kas noteikta PVKIU sertifikātu tirdzniecībai uzņēmējā dalībvalstī.

  Grozījums Nr.  226

  Direktīvas priekšlikums

  88. pants – 3. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc paziņojuma vēstules saņemšanas dienas nosūta tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā PVKIU plāno tirgot savus sertifikātus, pilnu informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā. Dokumentācijai tās pievieno apliecinājumu, ka PVKIU atbilst šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem.

  PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc paziņojuma vēstules saņemšanas dienas nosūta tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā PVKIU plāno tirgot savus sertifikātus, pilnu informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā, kā arī visus 2. punktā minētos dokumentus. Dokumentācijai tās pievieno apliecinājumu, ka PVKIU atbilst šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem.

  Grozījums Nr.  227

  Direktīvas priekšlikums

  88. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Dalībvalstis nodrošina to, ka 1. punktā minētā paziņojuma vēstule un 3. punktā minētais apliecinājums tiek sniegti valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

  4. Dalībvalstis nodrošina to, ka 1. punktā minētā paziņojuma vēstule un 3. punktā minētais apliecinājums tiek sniegti valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, ja vien PVKIU piederības dalībvalsts un PVKIU uzņēmēja dalībvalsts nav vienojušās, ka 1. punktā minēto paziņojuma vēstuli un 3. punktā minēto apliecinājumu iesniedz vienā no abu dalībvalstu oficiālajām valodām.

  Pamatojums

  Grozījums Nr.  228

  Direktīvas priekšlikums

  88. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6. Šajā pantā izklāstītās paziņošanas procedūras izpildei tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā PVKIU plāno tirgot savus sertifikātus, nepieprasa citus dokumentus, apstiprinājumus vai informāciju, kā tikai šajā pantā paredzētos.

  6. Šajā pantā izklāstītās paziņošanas procedūras izpildei tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā PVKIU plāno tirgot savus sertifikātus, nepieprasa nevienu ar tirdzniecību nesaistītu dokumentu, tostarp līgumdokumentus, piemēram, pieteikuma veidlapas, sertifikātus vai citu informāciju, kas nav paredzēta šajā pantā paredzētos, un neprasa šādu dokumentu iepriekšēju apstiprināšanu.

  Pamatojums

  Ar šo tiek precizēts, ka uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst prasīt, lai iepriekš tiktu apstiprināti ar tirdzniecību nesaistīti dokumenti, piemēram, pieteikuma veidlapas sertifikātu iegādei.

  Grozījums Nr.  229

  Direktīvas priekšlikums

  88. pants – 7. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7. PVKIU piederības dalībvalsts pārliecinās par to, ka PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir elektroniski pieejami 2. punktā minētie dokumenti un, attiecīgā gadījumā, šo dokumentu tulkojumi un ka minētie dokumenti un tulkojumi tiek regulāri aktualizēti.

  7. PVKIU piederības dalībvalsts pārliecinās par to, ka PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir elektroniski pieejami 2. punktā minētie dokumenti un, attiecīgā gadījumā, šo dokumentu tulkojumi. Tā nodrošina, ka PVKIU minētos dokumentus un tulkojumus regulāri atjaunina. Par jebkādiem grozījumiem 2. punktā minētajos dokumentos PVKIU paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei un norāda, kur šie dokumenti ir pieejami elektroniski.

  Grozījums Nr.  230

  Direktīvas priekšlikums

  88. pants – 8. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  8. Ja mainās informācija par tirdzniecības pasākumiem, kura darīta zināma paziņojuma vēstulē saskaņā ar 1. punktu, PVKIU pirms grozījumu izdarīšanas nosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm rakstisku paziņojumu par šiem grozījumiem.

  8. Ja mainās informācija par tirdzniecības nolūkā veiktajiem pasākumiem, kura darīta zināma paziņojuma vēstulē saskaņā ar 1. punktu, PVKIU pirms grozījumu izdarīšanas nosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm rakstisku paziņojumu par šiem grozījumiem.

  Grozījums Nr.  231

  Direktīvas priekšlikums

  89. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) neskarot IX nodaļas noteikumus, šādu informāciju un/vai dokumentus ieguldītājiem nodrošina tādā veidā, kā noteikts PVKIU uzņēmējas dalībvalsts normatīvajos un/vai administratīvajos aktos;

  a) neskarot IX nodaļas noteikumus, šādu informāciju un/vai dokumentus ieguldītājiem nodrošina tādā veidā, kā noteikts PVKIU uzņēmējas dalībvalsts normatīvajos un/vai administratīvajos aktos; attiecībā uz tulkošanu netiek paredzētas citas prasības, kā vien tās, kas noteiktas šajā direktīvā;

  Pamatojums

  Nepieciešams precizēt, ka 89. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunktā noteiktās tulkošanas prasības ir izsmeļošas un ka PVKIU uzņēmējai dalībvalstij nevajadzētu paredzēt papildu prasības.

  Grozījums Nr.  232

  Direktīvas priekšlikums

  89. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas minēta 73. pantā, pārtulko PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai arī valodā, ko akceptējušas PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes;

  b) ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas minēta 73. pantā, saskaņā ar attiecīgā PVKIU lēmumu vai nu pārtulko PVKIU uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai arī valodā, ko akceptējušas PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes;

  Pamatojums

  Valodu, kurā sniedz pamatinformāciju ieguldītājiem, izvēlas saskaņā ar paredzētajiem noteikumiem, bet atstājot šo izvēli PVKIU ziņā.

  Grozījums Nr.  233

  Direktīvas priekšlikums

  90. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) šīs direktīvas 86. panta 3. punktā minētās informācijas formātu un saturu;

  a) šīs direktīvas 86. panta 3. punktā minētās informācijas saturu;

  Grozījums Nr.  234

  Direktīvas priekšlikums

  90. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) formu un saturu tipveida paraugam, saskaņā ar kuru sagatavo paziņojuma vēstuli, kas PVKIU jāizmanto paziņošanai, kā minēts 88. panta 1. punktā;

  a) formu un saturu paziņojuma vēstulei, kas PVKIU jāizmanto paziņošanai, kā minēts 88. panta 1. punktā;

  Pamatojums

  Īstenošanas pasākumiem attiecībā uz paziņojuma vēstuli vajadzētu nodrošināt pēc iespējas lielāku saskaņotību.

  Grozījums Nr.  235

  Direktīvas priekšlikums

  92. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis norāda iestādes, kurām jāveic šajā direktīvā paredzētie pienākumi. Par to dalībvalstis informē Komisiju, norādot visu pienākumu sadalījumu.

  1. Dalībvalstis norāda kompetentās iestādes, kurām jāveic šajā direktīvā paredzētie pienākumi. Par to dalībvalstis informē Komisiju, norādot visu pienākumu sadalījumu.

  Grozījums Nr.  236

  Direktīvas priekšlikums

  92. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. PVKIU piederības dalībvalsts iestāžu kompetencē ir minēto PVKIU uzraudzība. Bet PVKIU uzņēmējas dalībvalsts iestāžu kompetencē ir uzraudzīt atbilstību noteikumiem, kuri neietilpst direktīvas reglamentētajā jomā, un 87. un 89. pantā izklāstītajām prasībām.

  3. PVKIU piederības dalībvalsts iestāžu kompetencē ir minēto PVKIU uzraudzība, tostarp attiecīgos gadījumos saskaņā ar 17.a pantu. Bet PVKIU uzņēmējas dalībvalsts iestāžu kompetencē ir uzraudzīt atbilstību noteikumiem, kuri neietilpst direktīvas reglamentētajā jomā, un 87. un 89. pantā izklāstītajām prasībām.

  Grozījums Nr.  237

  Direktīvas priekšlikums

  93. pants – 2. punkts - j apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  j) pieprasīt sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas apturēšanu sertifikātu turētāju vai vispārības interesēs;

  j) pieprasīt sertifikātu emisijas, atpirkšanas vai izpirkšanas apturēšanu sertifikātu turētāju vai sabiedrības interesēs;

  Grozījums Nr.  238

  Direktīvas priekšlikums

  94. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis paredz noteikumus par sodiem, kas piemērojami saskaņā ar šo direktīvu pieņemtu valsts noteikumu pārkāpumu gadījumā, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šādu noteikumu īstenošanu. Paredzētajiem sodiem jābūt faktiskiem, samērīgiem un preventīviem. Neizslēdzot noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par tādu citu valsts noteikumu pārkāpumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, dalībvalstis jo īpaši paredz efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas attiecībā uz pienākumu sniegt pamatinformāciju ieguldītājiem tā, lai to varētu saprast privātie ieguldītāji, kā paredzēts 73. panta 5. punktā.

  1. Dalībvalstis paredz noteikumus par pasākumiem un sodiem, kas piemērojami saskaņā ar šo direktīvu pieņemtu valsts noteikumu pārkāpumu gadījumā, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šādu noteikumu īstenošanu. Neskarot atļaujas atsaukšanas procedūras vai dalībvalstu tiesības piespriest kriminālsodu, dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem jo īpaši nodrošina to, ka var veikt atbilstīgos administratīvos pasākumus vai piemērot administratīvus sodus atbildīgajām personām, ja nav ievēroti noteikumi, kas pieņemti, īstenojot šo direktīvu. Paredzētajiem pasākumiem un sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem. Neizslēdzot noteikumus par pasākumiem un sankcijām, kas piemērojami par tādu citu valsts noteikumu pārkāpumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, dalībvalstis jo īpaši paredz efektīvus, samērīgus un preventīvus pasākumus un sankcijas attiecībā uz pienākumu sniegt pamatinformāciju ieguldītājiem tā, lai to varētu saprast privātie ieguldītāji, kā paredzēts 73. panta 5. punktā.

  Grozījums Nr.  239

  Direktīvas priekšlikums

  94. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Dalībvalstis paredz, ka kompetentās iestādes var darīt zināmus atklātībai jebkurus pasākumus vai sankcijas, ko piemēro par tādu noteikumu neievērošanu, kas pieņemti, īstenojot šo direktīvu, izņemot gadījumus, kad šāda nodošana atklātībai varētu radīt nopietnus traucējumus finanšu tirgos vai nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.

  2. Dalībvalstis paredz, ka kompetentās iestādes var darīt zināmus atklātībai jebkurus pasākumus vai sankcijas, ko piemēro par tādu noteikumu neievērošanu, kas pieņemti, īstenojot šo direktīvu, izņemot gadījumus, kad šāda nodošana atklātībai varētu radīt nopietnus traucējumus finanšu tirgos, kaitēt ieguldītāju interesēm vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.

  Grozījums Nr.  240

  Direktīvas priekšlikums

  96. pants – 1. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis veic vajadzīgos administratīvos un organizatoriskos pasākumus, lai sekmētu šajā punktā paredzēto sadarbību.

  Dalībvalstis veic vajadzīgos administratīvos un organizatoriskos pasākumus, lai sekmētu kompetento iestāžu sadarbību, tostarp izmantojot divpusējus vai daudzpusējus sadarbības nolīgumus ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai tās tādējādi varētu nodrošināt atbilstīgu PVKIU uzraudzību un pilnībā izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu. Šādi nolīgumi var paredzēt uzraudzības uzdevumu savstarpēju deleģēšanu vai to, ka divas vai vairākas kompetentās iestādes kopīgi uzrauga PVKIU, kurus pārvalda pārvaldības sabiedrība ar tiesībām sniegt pakalpojumus, izveidojot filiāli.

  Grozījums Nr.  241

  Direktīvas priekšlikums

  96. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a Ja kompetentajai iestādei ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka tādu vienību, kas nav pakļautas šīs iestādes uzraudzībai, citas dalībvalsts teritorijā veiktas darbības ir pretrunā šīs direktīvas noteikumiem, tā par šīm darbībām pēc iespējas precīzāk ziņo attiecīgās citas dalībvalsts kompetentajai iestādei. Attiecīgā kompetentā iestāde atbilstoši rīkojas. Tā informē attiecīgo paziņojumu iesniegušo kompetento iestādi par rīcības rezultātiem un, ciktāl iespējams, arī par būtiskiem starpposma notikumiem. Šis punkts neskar informāciju nosūtījušās kompetentās iestādes pilnvaras.

  Grozījums Nr.  242

  Direktīvas priekšlikums

  97. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  Kompetentās iestādes, kas veic informācijas apmaiņu ar citām kompetentām iestādēm saskaņā ar šo direktīvu, darot zināmu šādu informāciju, var norādīt, ka to nedrīkst izpaust bez šo iestāžu skaidras piekrišanas, tādējādi darot zināmu, ka šādas informācijas apmaiņu var veikt tikai tādiem mēŗkiem, attiecībā uz kuriem tās sniegušas piekrišanu.

  Grozījums Nr.  243

  Direktīvas priekšlikums

  97. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šā panta 1.  un 4.  punkts neliedz veikt informācijas apmaiņu starp vienas dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras ir:

  5. Šā panta 1. un 4. punkts neliedz veikt informācijas apmaiņu vienā dalībvalstī vai starp vairākām dalībvalstīm, starp kompetentām iestādēm, un:

  Grozījums Nr.  244

  Direktīvas priekšlikums

  102. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Kompetentās iestādes pamato katru lēmumu neizsniegt atļauju un katru atteikumu, kas pieņemts, ieviešot vispārīgos pasākumus, kuri noteikti šīs direktīvas piemērošanai, un pamatojumu dara zināmu iesniedzējam.

  1. Kompetentās iestādes rakstiski pamato katru lēmumu neizsniegt atļauju un katru atteikumu, kas pieņemts, ieviešot vispārīgos pasākumus, kuri noteikti šīs direktīvas piemērošanai, un pamatojumu dara zināmu iesniedzējam.

  Grozījums Nr.  245

  Direktīvas priekšlikums

  102. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Dalībvalstis nosaka, ka lēmumi, ko attiecībā uz PVKIU pieņem saskaņā ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, dod tiesības griezties tiesās; tas pats ir spēkā, ja lēmums nav pieņemts sešos mēnešos pēc tam, kad PVKIU saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem iesniedzis atļaujas pieteikumu ar visām vajadzīgajām ziņām.

  2. Dalībvalstis nosaka, ka jebkurš lēmums, ko pieņem atbilstoši tiesību, normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, ir attiecīgi pamatots un dod tiesības vērsties tiesā. Tiesības vērsties tiesā ir piemērojamas arī tad, ja attiecībā uz atļaujas saņemšanas pieteikumu, kurā sniegta visa prasītā informācija, lēmums nav pieņemts sešu mēnešu laikā pēc šī pieteikuma iesniegšanas.

  Grozījums Nr.  246

  Direktīvas priekšlikums

  103. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Katru lēmumu atsaukt atļauju vai citādu nopietnu pasākumu, kas vērsts pret PVKIU, vai katru atpirkšanas vai izpirkšanas pārtraukumu, kas tam piemērots, PVKIU piederības dalībvalsts iestādes, nekavējoties paziņo PVKIU uzņēmējas dalībvalsts iestādēm.

  2. Katru lēmumu atsaukt atļauju vai citādu nopietnu pasākumu, kas vērsts pret PVKIU, vai katru emisijas, atpirkšanas vai izpirkšanas pārtraukumu, kurš tam piemērots, PVKIU piederības dalībvalsts iestādes nekavējoties paziņo PVKIU uzņēmējas dalībvalsts iestādēm un gadījumos, kad PVKIU pārvaldības sabiedrība atrodas citā dalībvalstī, — pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

  Grozījums Nr.  247

  Direktīvas priekšlikums

  103. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.a Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var attiecīgi veikt pasākumus pret pārvaldības sabiedrību, ja tā pārkāpj noteikumus, par kuru ievērošanu atbild šīs iestādes.

  Grozījums Nr.  248

  Direktīvas priekšlikums

  103. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Ja, neraugoties uz PVKIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem, vai tāpēc, ka šādi pasākumi izrādījušies nepiemēroti, vai tāpēc, ka PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nerīkojas saprātīgā termiņā, PVKIU turpina darboties tā, ka tas nepārprotami kaitē PVKIU uzņēmējas dalībvalsts ieguldītāju interesēm, PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde var veikt kādu no turpmāk minētajām darbībām:

  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

  Grozījums Nr.  249

  Direktīvas priekšlikums

  103. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) par šo jautājumu informēt Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju.

  b) nepieciešamības gadījumā par šo jautājumu informēt Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju.

  Grozījums Nr.  250

  Direktīvas priekšlikums

  103. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Dalībvalstis nodrošina to, ka to teritorijā ir iespējams iepazīties ar juridiskajiem dokumentiem, kas vajadzīgi, lai PVKIU uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar 2. līdz 4. punktu varētu veikt pasākumus attiecībā uz PVKIU.

  5. Dalībvalstis nodrošina to, ka to teritorijā saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem ir iespējams iepazīties ar juridiskajiem dokumentiem, kas vajadzīgi, lai PVKIU uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar 2. līdz 4. punktu varētu veikt pasākumus attiecībā uz PVKIU.

  Grozījums Nr.  251

  Direktīvas priekšlikums

  104. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Ciktāl tas nepieciešams, lai īstenotu uzraudzības pilnvaras, pārvaldības sabiedrības  uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārvaldības sabiedrības  piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par visiem pasākumiem, ko pārvaldības sabiedrības  uzņēmēja dalībvalsts veikusi saskaņā ar 18.  panta 6. punktu un kas saistīti ar pārvaldības sabiedrībai noteiktām sankcijām vai pārvaldības sabiedrības darbības ierobežojumiem.

  2. Ciktāl tas nepieciešams, lai īstenotu uzraudzības pilnvaras, pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par visiem pasākumiem, ko pārvaldības sabiedrības uzņēmēja dalībvalsts veikusi saskaņā ar 18. panta 6. punktu un kas saistīti ar pārvaldības sabiedrībai noteiktiem pasākumiem un sankcijām vai pārvaldības sabiedrības darbības ierobežojumiem.

  Grozījums Nr.  252

  Direktīvas priekšlikums

  104. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.a Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties ziņo PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jebkuru problēmu, kas konstatēta pārvaldības sabiedrības līmenī un kas varētu ietekmēt pārvaldības sabiedrības spēju pienācīgi pildīt savus pienākumus attiecībā uz konkrēto fondu, un par jebkuru III nodaļas prasību neievērošanas gadījumu.

  Grozījums Nr.  253

  Direktīvas priekšlikums

  104. pants – 2.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.b PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties ziņo pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par jebkuru problēmu, kas konstatēta PVKIU līmenī un kas var ietekmēt pārvaldības sabiedrības spēju pienācīgi pildīt savus pienākumus un ievērot piemērojamos noteikumus.

  Grozījums Nr.  254

  Direktīvas priekšlikums

  109.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  109.a pants

  Komisija līdz …* Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

   

  *OV: Lūdzu, ierakstiet datumu trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

  Pamatojums

  Pienākums sniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu par īstenošanu ļauj analizēt sasniegto progresu un identificēt iespējamos trūkumus un jaunus uzdevumus attiecībā uz PVKIU pamatsistēmu. Darbam pie šīs direktīvas jābūt pastāvīgām, lai nodrošinātu Eiropas fondu nozares konkurētspējas saglabāšanu.

  Grozījums Nr.  255

  Direktīvas priekšlikums

  110. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis vēlākais līdz pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 1. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 2. panta 1. punkta e), f) un n) apakšpunktu, 4. pantu, 5. panta 2. punktu, 16. panta 5. punktu, 19. panta 1. punktu, 19. panta 3. punkta a), d) un e) apakšpunktu, 34. līdz 44. pantu, 45. panta 1. punkta ievadvārdus, 45. panta 3. punktu, 49. panta 3. punktu, 51. panta 1. punktu, 51. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdus, 53. līdz 62. pantu, 63. panta 1. punktu, 64. pantu, 65. panta 2. un 3. punktu, 66. pantu, 67., 69., 70., 72. pantu, 73. līdz 77. pantu, 78. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta a) apakšpunkta otro ievilkumu, 81. pantu, 83. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 84. panta b) punktu, 85. pantu, 86. līdz 96. pantu, 102. panta 3. punktu, 103. panta 1. punktu, 103. panta 3. līdz 5. punktu, 105. pantu, 110. līdz 112. pantu un I pielikumu.

  1. Dalībvalstis pieņem un līdz 2011. gada 1. janvārim publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 1. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 2. panta 1. punkta e), f) un n) apakšpunktu, 4. pantu, 5. panta 2. punktu, 16. panta 5. punktu, 19. panta 1. punktu, 19. panta 3. punkta a), d) un e) apakšpunktu, 34. līdz 44. pantu, 45. panta 1. punkta ievadvārdus, 45. panta 3. punktu, 49. panta 3. punktu, 51. panta 1. punktu, 51. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdus, 53. līdz 62. pantu, 63. panta 1. punktu, 64. pantu, 65. panta 2. un 3. punktu, 66. pantu, 67., 69., 70., 72. pantu, 73. līdz 77. pantu, 78. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta a) apakšpunkta otro ievilkumu, 81. pantu, 83. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 84. panta b) punktu, 85. pantu, 86. līdz 96. pantu, 102. panta 3. punktu, 103. panta 1. punktu, 103. panta 3. līdz 5. punktu, 105. pantu, 110. līdz 112. pantu un I pielikumu.

  Pamatojums

  Kaut arī izmaiņas direktīvā ir diezgan būtiskas, ātra īstenošana ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu, ka paredzētos ieguvumus var izmantot saprātīgā laikposmā.

  Grozījums Nr.  256

  Direktīvas priekšlikums

  111. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Atsauces uz vienkāršoto prospektu formulē kā atsauces uz 73. pantā minēto pamatinformāciju ieguldītājiem.

  Grozījums Nr.  257

  Direktīvas priekšlikums

  112. pants – 1.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.a Komisija pieņem un līdz 2010. gada 1. jūlijam publicē īstenošanas pasākumus, kā noteikts 12., 14., 20., 30., 46. un 73. pantā.

  Grozījums Nr.  258

  Direktīvas priekšlikums

  I Pielikums – A saraksts – 1. punkts – vidus kolonna

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Ziņas par pārvaldības sabiedrību

  1. Ziņas par pārvaldības sabiedrību, tostarp norāde par to, vai pārvaldības sabiedrība atrodas dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts.

  Grozījums Nr.  259

  Direktīvas priekšlikums

  I Pielikums – B saraksts – V. punkts – 11. ievilkums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  - darījuma izmaksas

  svītrots

  Pamatojums

  Jaunas informācijas par darījuma izmaksām iekļaušana periodiskajos ziņojumos tik un tā atstāj neatrisinātus jautājumus par aprēķiniem. Pievienotā vērtība ir apšaubāma.

  PASKAIDROJUMS

  1. Īsa PVKIU vēsture

  PVKIU (jeb pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi) ir saskaņots ieguldījumu fondu produkts, kurš iegulda saskaņā ar īpaši noteiktu ieguldījumu politiku un kurš ir izmantojams visā Eiropas Savienības teritorijā. Ieguldījumu fondi dod mazumtirdzniecības ieguldītājiem iespēju ieguldīt samērā zemus kapitāla apjomus diversificētā portfelī, kurš tiek profesionāli pārvaldīts. PVKIU pamatdirektīvā 85/611/EEK noteikta augsta ieguldītāju aizsardzības un izmaksu pārredzamības pakāpe, nosakot pamatprasības attiecībā uz ieguldījumu fondu organizāciju, pārvaldību un uzraudzību.

  Šī direktīva ir vairākkārt atjaunināta.[1] Jaunākie labojumi izdarīti ar direktīvām 2001/107/EK „Pārvaldības sabiedrību direktīva”) un 2001/108/EK (”Produktu direktīva”) un pieļauj ieguldījumus jaunās aktīvu kategorijās, ļauj uzlabot ieguldītāju informētības pakāpi, paplašināt pārvaldības uzņēmumu darbības apjomu un ievieš prasības attiecībā uz pārvaldības sabiedrību kapitālu.

  Zīmols PVKIU ir pierādījies kā veiksmīgs un tiek pārdots ne tikai visā ES, bet arī Āzijā un Latīņamerikā, un tā kopējie aktīvi 2008. gada jūnija beigās sasniedza 5,6 miljardus eiro.[2]

  2. Pārskatīšanas iemesli

  Eiropas ieguldījumu fondu tirgus ir sadrumstalots, un vidējais fondu apjoms salīdzinājumā ar ASV ir ļoti zems, tādējādi ieguldītājiem rodas nevajadzīgi augstas izmaksas.

  Komisijas izpētes darbi, sākot ar Aktīvu pārvaldības ekspertu grupu 2004. gadā, pēc tam zaļā grāmata 2005. gada jūlijā un baltā grāmata 2006. gada novembrī, pēc katra no kuriem sekoja sabiedriska apspriešana nozares ietvaros un ar citām iesaistītajām pusēm, atklāja nepilnības un parādīja, ka ir liela nepieciešamība pārskatīt atsevišķas PVKIU III režīma daļas un iekļaut pamatdirektīvā vairākus jaunus mehānismus. Lai nodrošinātu to, ka tiesiskais regulējums nezaudē efektivitāti strauji mainīgos tirgos un ir pielāgots ieguldītāju vajadzībām, kā arī nodrošinātu ES fondu nozares konkurētspēju, ir nepieciešams reformēt tiesiskās prasības attiecībā uz PVKIU produktiem.

  Šie pasākumi ietilpst tā sauktajā Tirgus efektivitātes paketē (Market Efficiency Package), PVKIU IV, kas vērsta uz apjomradīto ietaupījumu pastiprināšanu un konkurences veicināšanu Eiropas fondu nozarē ar mērķi samazināt ieguldītāju izmaksas, tajā pašā laikā saglabājot nemainīgu ieguldītāju augsto aizsardzības līmeni. Konkrēti ir noteiktas sešas jomas, kurās nepieciešams mainīt vai papildināt pašreizējo sistēmu.

  3. Saturs un referenta nostāja

  Referents atzinīgi vērtē Komisijas darbu attiecībā uz regulējuma uzlabošanu Eiropas ieguldījumu fondu saskaņošanai un atbalsta piedāvātās izmaiņas, bet iesaka vēl dažus teksta uzlabojumus. Referents nožēlo aizkavēšanos saistībā ar pārvaldības sabiedrību apliecībām.

  3.1. Apvienošana

  Direktīvā ieviestie jaunie noteikumi attiecībā uz uzņēmumu apvienošanu izveido Eiropas sistēmu kā iekšzemes, tā pārrobežu fondu apvienošanai, padarot iespējamus apjomradītus ietaupījumus.

  Komisija savā baltajā grāmatā[3] norādīja, ka nāks klajā ar paziņojumu par pārrobežu fondu apvienošanas aplikšanu ar nodokļiem. Paredzēts, ka šis paziņojums būs balstīts uz Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru, no kuras izriet, ka pārrobežu fondu apvienošanas gadījumi tāpat kā iekšzemes fondu apvienošanas gadījumi jāinterpretē neitrālā veidā attiecībā uz nodokļu piemērošanu (balstoties uz nacionālo nodokļu politiku attiecībā uz kapitāla pieaugumu). Šis paziņojums vēl nav publicēts.

  Referents lūdz Komisiju nākt klajā ar šo paziņojumu pirms šīs direktīvas īstenošanas un turpināt darbu attiecībā uz nodokļu regulējumu direktīvā par fondu apvienošanu, ievērojot principus, kas izklāstīti direktīvās 90/434/EEK un 2005/65/EK, kas risinātu jautājumu par nodokļu radītiem ierobežojumiem tiesiski saistošā veidā. Nepieciešami skaidri noteikumi, lai nodrošinātu, ka no piedāvātā apvienošanas regulējuma sagaidāmos labumus var izmantot, panākot tirgus konsolidāciju, efektivitātes uzlabošanu un izmaksu samazināšanu ieguldītājiem.

  3.2. Galvenais/ pakārtotais PVKIU

  Lai panāktu tirgus efektivitāti, virzot suboptimāla apjoma fondus, Komisija ir ieviesusi jaunus noteikumus attiecībā uz fondu veidošanu. Izmantojot tā sauktās vadītāja/ donora struktūras, konkrēts PVKIU fonds var ieguldīt 85% vai vairāk kādā citā PVKIU fondā, tā sauktajā galvenajā fondā (kurš pats nav pakārtotais PVKIU), ļaujot samazināt izmaksas sakarā ar fonda aktīvu apvienotu pārvaldību.

  Referents uzskata — lai gan fondu apvienošanas process ir aprakstīts ļoti detalizēti, dažus no ieteiktajiem noteikumiem būtu iespējams vienkāršot; iespējams arī vēl pilnveidot informācijas un dokumentu apmaiņas procesu regulatīvo iestāžu starpā. Viņš ir arī pievienojis noteikumus, kuri stiprina ieguldītāju aizsardzību likvidācijas gadījumā.

  3.3. Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

  Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācijai vai pamatinformācijas dokumentam jāaizstāj pašreizējo vienkāršoto prospektu. Šis dokuments, ar kuru tiks iepazīstināti potenciālie ieguldītāji, atvieglos ieguldījumu produkta galveno elementu salīdzināšanu un ļaus pieņemt argumentētu lēmumu. Ieguldītājiem paredzētās informācijas apjoms būs divas lappuses, un tās saturs būs pilnībā saskaņots. 1. līmeņa noteikumi tikai izklāsta galvenos komponentus, bet detaļas, kuras noteiks patērētāju pārbaudes, jāizlemj 2. līmenī.[4]

  Referents iesaka, ka vajadzētu jābūt skaidram, ka ieguldītājiem paredzētā informācija tiek nodrošināta bez maksas. Referents arī iesaka vēl dažas nozīmīgas izmaiņas, kas attiecas uz īstenošanas pasākumiem par ieguldītājiem paredzēto informāciju. Referents iesaka, lai Eiropas Komisija uzsāktu īstenošanas pasākumu darbu. Viņš lūdz Komisiju veikt šos pasākumus līdz 2011. gadam, lai nodrošinātu savlaicīgu īstenošanu. Referents ir arī ieviesis labojumus, lai nodrošinātu, ka informācijas prasības saskan ar MiFID formulējumu un noteikumiem.

  3.4. Paziņošana

  Viens no galvenajiem ieguvumiem no Tirgus efektivitātes paketes būs pašreizējās informēšanas procedūras vienkāršošanās ar regulatora-regulatora pieejas un dokumentu elektroniskas pārsūtīšanas palīdzību. Fakts, ka informēšanas dokumentus PVKIU piederības dalībvalsts uzraudzības iestādes nogādā uzņēmējas dalībvalsts iestādēm un pēc tam PVKIU var nekavējoties sākt pārdot savus sertifikātus uzņēmējā dalībvalstī, ļauj gūt ātrāku un lētāku piekļuvi citai dalībvalstij, kas savukārt ieguldītājiem dod plašāku izvēli un ļauj samazināt izmaksas. Uzņēmēja dalībvalsts nevarēs pieprasīt papildu dokumentāciju vai arī prasīt otrreizēju autorizāciju, nepieļaujot aizsardzības mēģinājumus PVKIU fondu pārrobežu tirdzniecībā.

  Vienkāršotie un saskaņotie noteikumi par paziņošanu ir svarīgs un būtisks sasniegums. Tomēr referents uzskata, ka viena mēneša termiņš, kuru PVKIU piederības dalībvalsts uzraudzības iestāde nosaka dokumentu pilnīguma pārbaudei un šīs direktīvas prasību ievērošanas pierādīšanai, ir neattaisnojami ilgs un nesaskan ar noteikumiem par paziņošanu attiecībā uz citiem produktiem.[5] Viņš iesaka saīsināt šo termiņu līdz 5 darba dienām.

  3.5. Sadarbība uzraudzībā

  Komisijas priekšlikums ievērojami stiprina sadarbību starp uzraudzības iestādēm.

  Referents atzinīgi vērtē labojumus, kuri nodrošina uzraudzības iestādēm nepieciešamos instrumentus, lai efektīvi un pienācīgā veidā veiktu savus uzdevumus pārrobežu kontekstā. Šie noteikumi jau apskata vairākus no aspektiem, kuri ir būtiski svarīgi, lai nodrošinātu, ka pārrobežu apvienošanas, galvenā un pakārtoto fondu struktūras un pārvaldības sabiedrību apliecības var efektīvi uzraudzīt un ka piemērošana ir iespējama.

  3.6. Pārvaldības sabiedrību apliecības

  Pārvaldības sabiedrību apliecība jau tika apskatīta iepriekšējā PVKIU pārskatīšanā[6], un tās mērķis ir dot pārvaldības sabiedrībām tiesības piemērot apliecību savus apvienoto portfeļu pārvaldības pakalpojumus visā ES atbilstoši ES līgumā nostiprinātajam pakalpojumu sniegšanas brīvības principam.[7] Taču šī apliecība praksē nekad nav pilnvērtīgi darbojusies.

  Komisija ir izvirzījusi mērķi ieviest pārvaldības sabiedrību apliecības visu veidu fondiem[8] kopš zaļās grāmatas publicēšanas 2005. gadā. Iespējamie ekonomiskie ieguvumi no šādas apliecības varētu sasniegt līdz EUR 762 miljonu gadā.[9] Nesen ir izteiktas nopietnas bažas par vairākiem jautājumiem attiecībā uz decentralizētas pārvaldības sabiedrības uzraudzību. Komisija ir pilnvarojusi Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteju (EVRK) līdz 2008. gada 1. novembrim sniegt ieteikumu par tehniskiem aspektiem un pārvaldības jautājumiem attiecībā uz iespējamo pārvaldības sabiedrību apliecību ieviešanu un ir apņēmusies rīkoties, lai papildinātu savu priekšlikumu pirms šā pilnvaru termiņa beigām.

  Referents uztver šīs bažas nopietni. Referents ir pārliecināts, ka pārvaldības sabiedrību apliecības palīdzētu veidot patiesu kopējo tirgu fondu nozarei un radītu ievērojamus ekonomiskos ieguvumus, tajā pašā laikā nemazinot esošo patērētāju augsto aizsardzības līmeni. Tādēļ viņš ir pieņēmis politisku lēmumu ieviest pirmos 1. līmeņa pamata noteikumus, lai radītu iespēju piemērot apliecības kolektīvo portfeļu pārvaldības pasākumiem. Referents risinās jautājumus par pārējiem precizējumiem ar labojumu palīdzību pēc tam, kad būs saņemts ieteikums no EVRK. Referents paredz, ka EVRK ieteikums sniegtu skaidru norādi par tehniskiem jautājumiem. Referents ir optimistiski noskaņots par to, ka atlikušos jautājumus ir iespējams atrisināt.

  4. Grafiks

  Paredzētais grafiks darba pabeigšanai saistībā ar šo direktīvu ir ārkārtīgi saspringts. ES iestāžu, ieguldītāju un visas nozares, kā arī dalībvalstu interesēs ir tas, lai šis likumdošanas priekšlikums tiktu pieņemts pirms šā pilnvaru termiņa beigām. Lai to nodrošinātu, šā mērķa sasniegšanai ir paredzēti ļoti īsi termiņi.

  • [1]  Direktīva 85/611/EEK tika papildināta ar šādiem tiesību aktiem: Padomes 1988. gada 22. marta Direktīva 88/220/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 29. jūnija Direktīva 95/26/EK (OV L 168, 18.7.1995, 7. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 7. novembra Direktīva 2000/64/EK (OV L 290, 17.11.2000, 27. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 21. janvāra Direktīva 2001/107/EK (OV L 41, 13.2.2002, 20. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 21. janvāra Direktīva 2001/108/EK (OV L 41, 13.2.2002, 35. lpp); Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK (OV L 145, 30.4.2004, 1. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīva 2005/1/EK, ar kuru labo Padomes direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK un Directives 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK and 2002/87/EK, lai izveidotu aunu organizatorisko struktūru finanšu pakalpojumu komitejām (OV L 79, 24.3.2005, 9. lpp.), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīva 2008/18/EK, ar kuru labo Direktīvu 85/611/EK attiecībā uz Komisija i piešķirtajām tiesību aktu ieviešanas pilnvarām (OV L 76, 19.3.2008, 42. lpp.)
  • [2]  EFAMA tencdences Eiropas investīciju fondu nozarē 2008. g. Q2, publicētas 2008. gada 9. septembrī.
  • [3]  SEC (2006)1451 SEC (2006)1452, 6.–7. lpp.
  • [4]  Darbs 2. līmenī notiek, bet EVRK jau ir siegusi ieteikumu attiecībā uz PVKIU Pamatinformācijas dokumentos iekļaujamās informācijas saturu un formu (CESR/08‑087, EVRK 2008. gada februāra ieteikums Eiropas Komisijai).
  • [5]  Direktīvas 2001/34/EK (Prospektu direktīva) 18. panta 1. punktā noteiktais termiņš ir 3 darba dienas.
  • [6]  Direktīva 2001/107/EK.
  • [7]  Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma 49. pantā noteikta brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.
  • [8]  Korporatīvie fondi, līgumfondi un vienības tresta fondi.
  • [9]  COM Ietekmes novērtējums SEC(2006) 1451 (publicēts kopā ar Balto grāmatu par investīciju fondiem).

  JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (19.11.2008)

  Ekonomikas un monetārajai komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)
  (COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Jean-Paul Gauzès

  ĪSS PAMATOJUMS

  Atzinuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU).

  Pārvaldības sabiedrību apliecības

  Iepriekšējo reizi pārskatot Direktīvu 2001/107/EK, tika izveidota pārvaldības sabiedrības apliecība, lai pārvaldības sabiedrībām dotu iespēju visā ES sniegt kolektīvā ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus. Tā mērķis bija sekmēt reāla kopējā fondu tirgus izveidi Eiropas Savienībā.

  Lēmumu pieņēma, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49. pantu, kurā noteikta brīvība sniegt pārrobežu pakalpojumus.

  Tomēr minētā apliecība nekad nav praktiski darbojusies,

  Lai īstenotu pārvaldības sabiedrības apliecības nosacījumus, vienlaicīgi nodrošinot ieguldītāju aizsardzību, Komisija pilnvaroja Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju (CESR) līdz 2008. gada 1. novembrim sagatavot konsultatīvu informāciju šajā jautājumā, lai PVKIU direktīvā līdz šī parlamenta sasaukuma beigām varētu ieviest attiecīgus noteikumus.

  Ņemot vērā ieguvumus no ekonomiskā potenciāla, kuru pārvaldības sabiedrības apliecība varētu radīt Eiropas rūpniecības nozarei un ieguldītājiem, ziņojuma sagatavotājs atbalsta pilnu pārvaldības sabiedrības apliecību, ja pārraudzība ir efektīva un ieguldītāji tiek labi aizsargāti. Viņš ir pārliecināts, ka šos mērķus var savstarpēji savienot.

  Lai īstenotu minēto mērķi, ziņojuma sagatavotājs iesaka šādas izmaiņas:

  – lai nodrošinātu skaidrību attiecībā uz PVKIU piederības valsti, kā arī pienācīgu pārraudzību, nepieciešama konsekvence šādos jautājumos: fonda piederības valsts, PVKIU izveidei un darbībai piemērojamie tiesību akti un kompetentās iestādes, kuras atbild par PVKIU darbības atļauju un noteikumu ievērošanu attiecībā uz PVKIU izveidi un darbību;

  – kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par PVKIU apstiprināšanu jāņem vērā tiesības izvēlēties pārvaldības sabiedrību. Tomēr, lai nodrošinātu EK līgumā paredzēto brīvību ievērošanu, pārvaldības sabiedrības juridiskā adrese vai darbības vieta nedrīkst būt par iemeslu lēmumam par atļaujas piešķiršanu;

  – pārvaldības sabiedrības kompetentajai iestādei jāpārliecinās, ka, ņemot vēra tās organizācijas struktūru, tostarp riska pārvaldības procedūras, tā var darboties saskaņā ar noteikumiem, kurus piemēro visiem tās pārvaldītajiem PVKIU;

  – depozitārijam visos gadījumos jāatrodas tajā pašā dalībvalstī kā fondam. Saskaņā ar ziņojuma sagatavotāja informāciju un ieguldītāju aizsardzības interesēs, tas nedrīkst būt ne pārāk precīzās valsts kontroles pakļautībā, bet gan ir jāīsteno nepārtraukta pārraudzība.

  Pārrobežu apvienošana

  Ar direktīvā ieviestajiem jaunajiem noteikumiem par apvienošanu izveido Eiropas ietvarus attiecībā uz vietējo un pārrobežu fondu apvienošanu.

  Ziņojuma sagatavotājs uzskata, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu direktīva atteicas uz pārrobežu apvienošanu, kā arī apvienošanu vienas valsts robežās, ja tai ir pārrobežu ietekme. Tomēr no direktīvas darbības jomas vajadzētu izslēgt vietējo apvienošanos, kas skar tikai vienu valsti.

  Turklāt ir jānoskaidro depozitārija nozīme un tā turpmākās saistības, tostarp arī attiecībā uz pienākumiem, kurus uzņemas pārraudzītāji.

  Visbeidzot, saskaņā ar nediskriminēšanas principu pārrobežu apvienošanās gadījumos dalībvalstis nedrīkst noteikt stingrākas prasības nekā tad, ja apvienojas vietējie uzņēmumi.

  Galvenās un pakārtotās struktūras

  Komisija ir ieviesusi jaunus noteikumus attiecībā uz fondu apvienošanu, izmantojot tā saukto galvenā fonda un pakārtotā fonda struktūru.

  Saskaņā ar ziņotāja informāciju gadījumos, kad netiek apstiprināta atļauja, lai pakārtotais PVKIU varētu ieguldīt galvenajā PVKIU, kompetentajai iestādei ir jāpaskaidro iemesli (ievēro vai paskaidro).

  Obligāti jācenšas nodrošināt maksimālu saskaņotību, lai visā ES panāktu līdzvērtīgus konkurences noteikumus. Šāda maksimāla saskaņotība jāpiemēro arī gadījumos, kad vienojas galvenais un pakārtotais fonds.

  Pārstrādāšanas metode

  Saskaņā ar 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un īpaši tā 9. punktu, Konsultatīvā darba grupa, kuru veido attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, tikās 2008. gada 4. un 24. septembrī un 13. novembrī, lai izskatītu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

  Šīs izskatīšanas rezultātā Konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu, kas nebūtu attiecīgi apzīmēti šajā dokumentā vai darba grupas atzinumā. Attiecībā uz iepriekšējā tiesību akta neizmainīto normu kodifikāciju kopā ar būtiskajiem grozījumiem konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka priekšlikumā iekļautais ir spēkā esošā teksta vienkārša kodifikācija, kas nemaina tā būtību.

  Grozījumi

  Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

  Direktīvas priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18) Neraugoties uz nepieciešamību PVKIU apvienoties, PVKIU apvienošana Kopienā ir saistīta ar daudziem tiesiskiem un administratīviem sarežģījumiem. Tāpēc, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, ir jāpieņem Kopienas noteikumi, kas veicinātu PVKIU (un to ieguldījumu apakšstruktūru) apvienošanu. Lai gan dažas dalībvalstis ir atļāvušas tikai līgumfondu apvienošanu, katras dalībvalsts tiesību aktos būtu jāatļauj un jāatzīst apvienošanās starp visa veida fondiem (līgumfondiem, uzņēmumu fondiem un ieguldījumu fondiem). Šī direktīva aptver tos apvienošanas paņēmienus, kurus visplašāk izmanto dalībvalstīs. Tā neliedz PVKIU izmantot citus paņēmienus, lai īstenotu pārrobežu apvienošanu vai apvienošanu vienas valsts ietvaros. Tomēr uz šādu apvienošanu joprojām attieksies atbilstīgi valstu tiesību akti.

  (18) Neraugoties uz nepieciešamību PVKIU apvienoties, PVKIU apvienošana Kopienā ir saistīta ar daudziem tiesiskiem un administratīviem sarežģījumiem. Tāpēc, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, ir jāpieņem Kopienas noteikumi, kas veicinātu PVKIU (un to ieguldījumu apakšstruktūru) apvienošanu. Lai gan dažas dalībvalstis ir atļāvušas tikai līgumfondu pārrobežu apvienošanu, katras dalībvalsts tiesību aktos būtu jāatļauj un jāatzīst apvienošanās starp visa veida fondiem (līgumfondiem, uzņēmumu fondiem un ieguldījumu fondiem). Šī iemesla dēļ dalībvalstu tiesību aktos nav jāievieš jaunas PVKIU juridiskās formas. Šī direktīva aptver tos apvienošanas paņēmienus, kurus visplašāk izmanto dalībvalstīs. Dalībvalstu tiesību aktos nav obligāti jāievieš visi šajā direktīvā minētie paņēmieni, taču tām ir jāatzīst līdzekļu pārvešana, izmantojot šos paņēmienus. Tā neliedz PVKIU izmantot citus paņēmienus vienas valsts ietvaros, ja neviens no apvienošanā iesaistītajiem PVKIU nav informējis par tā sertifikātu pārrobežu tirdzniecību. Uz šādu apvienošanu joprojām attieksies atbilstīgi valstu tiesību akti.

  Pamatojums

  En application du principe de subsidiarité, la directive ne devrait pas imposer aux Etats membres l’introduction de nouvelles formes de société, d’autant que cela n’est pas nécessaire à l’efficacité de la directive.

  En application du principe de subsidiarité, la directive devrait s’appliquer 1/ aux fusions transfrontalières mais aussi 2/ aux fusions nationales dont l’impact est transfrontalier. Pour ces fusions, l’efficacité de la directive suppose une reconnaissance par les Etats membres des techniques énoncées dans la directive. En revanche les fusions purement nationales ne devraient pas être incluses dans le champ d’application de la directive.

  Grozījums Nr.  2

  Direktīvas priekšlikums

  40. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (40) Lai aizsargātu pakārtotā PVKIU ieguldītājus, pakārtotā PVKIU ieguldījums galvenajā PVKIU vispirms jāapstiprina pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

  (40) Lai aizsargātu pakārtotā PVKIU ieguldītājus, pakārtotā PVKIU ieguldījums galvenajā PVKIU vispirms jāapstiprina pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Lai Kopienās nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, informācijai, kuru par pakārtotā PVKIU ieguldījumu galvenajā PVKIU iesniedz apstiprināšanai, jābūt izsmeļošai.

  Pamatojums

  Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, nepieciešama maksimāla saskaņošana.

  Grozījums Nr.  3

  Direktīvas priekšlikums

  41. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (41) Lai ļautu pakārtotajam PVKIU pēc iespējas labāk darboties tā sertifikātu turētāju interesēs, jo īpaši ļautu tam no galvenā PVKIU iegūt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami savu saistību izpildei, pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU jānoslēdz saistoša un izpildāma vienošanās. Noslēdzot vienošanos par informācijas apmaiņu starp pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU depozitārijiem vai attiecīgi revidentiem, būtu jānodrošina informācijas un dokumentu plūsma, kas vajadzīga, lai pakārtotā PVKIU depozitārijs vai revidents varētu pildīt savus pienākumus.

  (41) Lai ļautu pakārtotajam PVKIU pēc iespējas labāk darboties tā sertifikātu turētāju interesēs, jo īpaši ļautu tam no galvenā PVKIU iegūt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami savu saistību izpildei, pakārtotajam PVKIU un galvenajam PVKIU jānoslēdz saistoša un izpildāma vienošanās. Tomēr, ja abus PVKIU pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, pietiek ar to, ka galvenais PVKIU pieņem noteikumus par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu. Noslēdzot vienošanos par informācijas apmaiņu starp pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU depozitārijiem vai attiecīgi revidentiem, būtu jānodrošina informācijas un dokumentu plūsma, kas vajadzīga, lai pakārtotā PVKIU depozitārijs vai revidents varētu pildīt savus pienākumus. Šo prasību ievērošana nedrīkst radīt informācijas izpaušanas ierobežojumu pārkāpumus vai datu aizsardzības noteikumu neievērošanu.

  Pamatojums

  Ja galveno un pakārtoto uzņēmumu pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, starp galveno un pakārtoto uzņēmumu nav iespējams panākt vienošanos. Turpretī pārvaldības sabiedrībai jāievieš noteikumi par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu.

  Turklāt jāprecizē noteikumi attiecībā uz informācijas izpaušanu un datu aizsardzību.

  Grozījums Nr.  4

  Direktīvas priekšlikums

  2. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) „depozitārijs” ir jebkura iestāde, kurai uzticēti 19. un 29. pantā  minētie pienākumi un uz kuru attiecas pārējie IV nodaļā un V nodaļas 3. iedaļā  izklāstītie noteikumi;

  a) „depozitārijs” ir jebkura kredītiestāde vai ieguldījumu vai apdrošināšanas sabiedrība saskaņā ar Direktīvām 2006/48/EK, 2004/34/EK un 2002/12/EK;

  Pamatojums

  Ar šo grozījumu nozīmi faktiski zaudē 20. panta 2. un 3. punkta, kā arī 30. panta 2. un 3.  punkta noteikumi.

  Grozījums Nr.  5

  Direktīvas priekšlikums

  2. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  e) „PVKIU piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā PVKIU darbība ir atļauta saskaņā ar 5. pantu;

  e) „PVKIU piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā pārvaldības sabiedrība vai attiecīgā gadījumā ieguldījumu sabiedrība ir pieprasījusi atļauju PVKIU darbībai;

  Pamatojums

  Lai nodrošinātu skaidrību attiecībā uz PVKIU piederības valsti, kā arī pienācīgu pārraudzību, nepieciešama konsekvence šādos jautājumos: 1) fonda piederības valsts; 1)PVKIU izveidei un darbībai piemērojamie tiesību akti un 3) kompetentās iestādes, kuras atbild par PVKIU darbības atļauju un noteikumu ievērošanu attiecībā uz PVKIU izveidi un darbību.

  Grozījums Nr.  6

  Direktīvas priekšlikums

  4. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šajā direktīvā uzskata, ka PVKIU ir nodibināts  dalībvalstī, kur ieguldījumu sabiedrībai vai kopīgā fonda  pārvaldības sabiedrībai ir juridiskā adrese. Dalībvalstis pieprasa , lai pārvaldes iestāde būtu tajā pašā dalībvalstī, kur juridiskā adrese.

  Šajā direktīvā uzskata, ka PVKIU ir nodibināts  dalībvalstī , kur tas atrodas.

  Pamatojums

  Lai īstenotu EK līgumā paredzētās brīvības, jābūt iespējai, ka vienā dalībvalstī dibinātu PVKIU pārvalda pārvaldības sabiedrība, kas atrodas citā dalībvalstī.

  Grozījums Nr.  7

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Lai veiktu darbību, PVKIU jābūt atļaujai, ko izsniegušas tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā PVKIU ir nodibināts .

  1. Lai veiktu darbību, PVKIU jābūt atļaujai, ko izsniegušas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

  Grozījums Nr.  8

  Direktīvas priekšlikums

  .5pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Kopīgā fonda  darbību atļauj vienīgi tad, ja kompetentās iestādes apstiprinājušas pārvaldības sabiedrību, fonda nolikumu un depozitārija izvēli. Ieguldījuma sabiedrības darbību atļauj vienīgi tad, ja kompetentās iestādes apstiprinājušas gan tās dibināšanas dokumentus, gan depozitārija izvēli.

  2. Kopīgā fonda darbību atļauj vienīgi tad, ja tā piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājušas pārvaldības sabiedrības pieteikumu, fonda nolikumu un depozitārija izvēli. Ieguldījuma sabiedrības darbību atļauj vienīgi tad, ja tā piederības valsts kompetentās iestādes apstiprinājušas gan tās dibināšanas dokumentus, gan depozitārija izvēli un attiecīgos gadījumos arī izraudzītās pārvaldības sabiedrības izvēli.

  Grozījums Nr.  9

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Kompetentās iestādes var neatļaut PVKIU darbību, ja pārvaldības sabiedrība vai ieguldījumu sabiedrība neievēro attiecīgi III un V nodaļā  izklāstītos priekšnosacījumus.

  3. Ja PVKIU nav dibināts pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalstī, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprina pārvaldības sabiedrības pieteikumu saskaņā ar 17.c pantu. Par apstiprinājuma nosacījumu nedrīkst būt prasība, ka PVKIU pārvalda pārvaldības sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir minētajā dalībvalstī vai arī ka pārvaldības sabiedrība veic kādas darbības vai deleģē to veikšanu PVKIU piederības dalībvalstī.

  Kompetentās iestādes turklāt var neatļaut PVKIU darbību, ja depozitārija direktoriem nav atbilstīga reputācija vai ja viņiem nav pietiekamas pieredzes attiecībā uz pārvaldāmā PVKIU tipu. Tālab depozitārija direktoru vārdus un visu viņu vietnieku vārdus tūlīt paziņo  kompetentajām iestādēm.

   

  Direktori ir personas, kas saskaņā ar tiesību aktiem vai dibināšanas dokumentiem pārstāv depozitāriju vai faktiski nosaka depozitārija politiku.

   

  Grozījums Nr.  10

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Bez kompetento iestāžu atļaujas nedrīkst mainīt ne pārvaldības sabiedrību, ne arī depozitāriju, kā arī nedrīkst grozīt fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentus.

  5. Bez PKVIU piederības dalībvalsts kompetento iestāžu atļaujas nedrīkst mainīt ne pārvaldības sabiedrību, ne arī depozitāriju, kā arī nedrīkst grozīt fonda nolikumu vai ieguldījumu sabiedrības dibināšanas dokumentus.

  Grozījums Nr.  11

  Direktīvas priekšlikums

  5. pants – 5.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.a Ja PKVIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes neatbalsta pārvaldības sabiedrības pārcelšanu, šīm iestādēm rakstiski jāpamato šāda lēmuma iemesli.

  Pamatojums

  In order to ensure clarity of the nationality of the UCITS and proper supervision, consistency is needed between: 1/ the domicile of the fund; 2/ the law applicable to the constitution and the functioning of the UCITS and 3/ the competent authorities responsible for authorizing the UCITS and enforcing the rules regarding constitution and functioning of the UCITS.

  The choice of the management company should be taken into account by the competent authorities responsible for authorizing the UCITS. However, in order to ensure the freedom established by the EC Treaty, the localisation of the management company’s registered office or activities should not be a condition for granting this authorization.

  Grozījums Nr.  12

  Direktīvas priekšlikums

  6. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Pārvaldības sabiedrību piekļuvi uzņēmējdarbībai nosaka iepriekšēja oficiāla atļauja , ko izsniedz PVKIU  piederības dalībvalsts kompetentās iestādes. Atļauja, kas saskaņā ar šo direktīvu izsniegta pārvaldības sabiedrībai, ir derīga visās dalībvalstīs.

  1. Pārvaldības sabiedrību piekļuvi uzņēmējdarbībai nosaka iepriekšēja oficiāla atļauja, ko izsniedz pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes. Atļauja, kas saskaņā ar šo direktīvu izsniegta pārvaldības sabiedrībai, ir derīga visās dalībvalstīs.

  Pamatojums

  Pārvaldības sabiedrību apstiprina un pārrauga tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā sabiedrībai ir juridiskā adrese un kuru jānosaka par pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsti.

  Grozījums Nr.  13

  Direktīvas priekšlikums

  17.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  17.a pants

   

  1. Pārvaldības sabiedrībai, kura nodrošina pārrobežu pārvaldības pakalpojumus PVKIU saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai veidojot filiāli, jāievēro pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts noteikumi attiecībā uz pārvaldības sabiedrības organizatorisko struktūru, tostarp deleģēšanas kārtību, riska pārvaldības procedūrām, uzraudzības noteikumiem un pārraudzību, profesionālās ētikas normām un pārvaldības sabiedrībai izvirzāmām prasībām attiecībā uz ziņojumu sniegšanu.

   

  Šie noteikumi nedrīkst būt stingrāki kā tie, kurus piemēro pārvaldības sabiedrībām, kuras darbojas tikai savā piederības dalībvalstī.

   

  2. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par pārraudzību attiecībā uz 1. punkta ievērošanu, citstarp lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrība ievēro noteikumus par visu tās pārvaldībā esošo PVKIU izveidi un darbību.

  Pamatojums

  Consistency is needed between: 1/ the definition of the management company’s home Member state; 2/ the law applicable to the organization of the management company and 3/ the competent authorities responsible for authorizing the management company and enforcing the rules regarding its organization.

  If a problem occurs at the level of the management company, it is likely that all UCITS managed by this management company in the EU will be affected. Only the competent authority of the management company is able to intervene quickly at the level of the management company to solve such a problem and avoid endangering all the concerned UCITS. Therefore, the competent authority of the management company should make sure that, given its organization – including its risk management procedures -, the management company is in a position to comply the rules applicable to all UCITS it manages.

  Grozījums Nr.  14

  Direktīvas priekšlikums

  17.b pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  17.b pants

   

  1. Pārvaldības sabiedrībai, kuras darbība atļauta dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts, un kura nodrošina pārrobežu pārvaldības pakalpojumus PVKIU saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai veidojot filiāli, jāievēro PVKIU piederības dalībvalsts noteikumi attiecībā uz PVKIU izveidi un darbību.

   

  2. Pārvaldības sabiedrībai jāievēro fonda noteikumos un prospektā noteiktās saistības.

   

  3. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par pārraudzību attiecībā uz 1. un 2. punkta ievērošanu.

  Pamatojums

  Lai nodrošinātu skaidrību attiecībā uz PVKIU piederības valsti, kā arī pienācīgu pārraudzību, nepieciešama konsekvence šādos jautājumos: 1) fonda piederības valsts; 2) PVKIU izveidei un darbībai piemērojamie tiesību akti un 3) kompetentās iestādes, kuras atbild par PVKIU darbības atļauju un noteikumu ievērošanu attiecībā uz PVKIU izveidi un darbību.

  Grozījums Nr.  15

  Direktīvas priekšlikums

  17.c pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  17.c pants

   

  1. Pārvaldības sabiedrība, kura iesniedz pieteikumu apstiprināšanai, lai varētu pārvaldīt citā dalībvalstī dibinātu PVKIU, iesniedz PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

   

  a) ziņojumu par riska pārvaldības procesu, kas pieņemts attiecībā uz īpaša veida PVKIU, kuriem tiek prasīts apstiprinājums;

   

  b) rakstisku vienošanos ar depozitāriju, lai nodrošinātu pienācīgu informācijas plūsmu starp pārvaldības sabiedrību un depozitāriju un tādējādi ļautu depozitārijam pildīt tam šajā direktīvā noteiktos pienākumus;

   

  c) informāciju par darbības funkciju deleģēšanas kārtību.

   

  2. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes viena mēneša laikā pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas informē gan pārvaldības sabiedrību, gan pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to, vai pārvaldības sabiedrība ir apstiprināta. Apstiprinājuma nepiešķiršanas gadījumā jānorāda iemesli.

  Pamatojums

  Lai apstiprinātu PVKIU, ir nepieciešama informācija par pārvaldības sabiedrību. Jo īpaši svarīgi ir apstiprināt, ka depozitārijs spēj veikt pārraudzības funkciju.

  Lai īstenotu EK līgumā paredzēto brīvību, izvēlētā pārvaldības sabiedrība jāizvērtē konkrētā termiņā.

  Grozījums Nr.  16

  Direktīvas priekšlikums

  20. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Depozitārijs ir  iestāde, kas ir valsts kontrolē. Tas arī sniedz  pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu sekmīgi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

  2. Depozitārijs ir  iestāde, kuru nepārtraukti uzrauga. Tas arī sniedz  pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu sekmīgi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

  Pamatojums

  Jānodrošina depozitārija pienācīga pārraudzība.

  Grozījums Nr.  17

  Direktīvas priekšlikums

  30. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Depozitārijs ir  iestāde, kas ir valsts kontrolē. Tas arī sniedz  pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu sekmīgi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

  2. Depozitārijs ir  iestāde, kuru nepārtraukti uzrauga. Tas arī sniedz  pietiekamas finansiālas un profesionālas garantijas, lai tas kā depozitārijs varētu sekmīgi veikt savu darbu un pildīt saistības, ko uzliek šāds statuss.

  Pamatojums

  Jānodrošina depozitārija pienācīga pārraudzība.

  Grozījums Nr.  18

  Direktīvas priekšlikums

  34. pants – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šo nodaļu piemēro attiecībā uz jebkuru no turpmāk minētajām darbībām (turpmāk tekstā — „apvienošana”):

  Šo nodaļu piemēro attiecībā uz pārrobežu apvienošanos, kā arī apvienošanos vienas valsts robežās, kad vai nu pievienojamais PVKIU vai arī iegūstošais PVKIU ir informēts saskaņā ar 88. pantu.

   

  Šajā nodaļā „apvienošana” nozīmē:

  Pamatojums

  Piemērojot subsidiaritātes principu, direktīvai jāatteicas uz 1) pārrobežu apvienošanos; 2) vietēju apvienošanos, kurai ir pārrobežu ietekme. Turpretī apvienošanās vienas valsts ietvaros nav jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

  Grozījums Nr.  19

  Direktīvas priekšlikums

  36. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c) apliecinājums, ko izdevuši pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU depozitāriji un kurā apstiprināts, ka viņi ir pārbaudījuši apvienošanas vispārīgo noteikumu projekta atbilstību šai direktīvai un attiecīgā PVKIU fonda nolikumam vai dibināšanas dokumentiem, un kurā norādīti šajā sakarā izdarītie secinājumi;

  c) paziņojums, kuru iesniedzis pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU depozitārijs un kurā saskaņā ar 38. pantu apstiprināts, ka viņi ir pārbaudījuši apvienošanas vispārīgo noteikumu projekta atbilstību šīs direktīvas 37. panta 1. punkta c), f) un g) apakšpunktu prasībām un attiecīgā PVKIU fonda nolikumam vai dibināšanas dokumentiem;

  Pamatojums

  Katra depozitārija sniegtajā paziņojumā ietvertajai informācijai ir jābūt precīzi noteiktai, jo daži no 37. panta 1. punktā uzskaitītajiem elementiem attiecas uz revidentu uzdevumiem un pienākumiem un arī pārvaldības sabiedrību. Turklāt Direktīvā 2006/43/EK Eiropas līmenī ir saskaņota revidentu loma, pienākumi un atbildība, taču tas pats neattiecas uz depozitārijiem. Ar šo grozījuma priekšlikumu cenšas izvairīties no dažāda līmeņa novērtēšanas un apstiprināšanas dalībvalstīs.

  Grozījums Nr.  20

  Direktīvas priekšlikums

  37. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU vadības vai administratīvā struktūrvienība sagatavo apvienošanas vispārīgo noteikumu projektu.

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai pievienojamā PVKIU un iegūstošā PVKIU vadības vai administratīvā struktūrvienība sagatavo apvienošanas vispārīgo noteikumu projektu.

  Apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā iekļauj šādas ziņas:

  Apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā iekļauj šādas ziņas:

  a) apvienošanas veids un iesaistītie PVKIU;

  a) apvienošanas veids un iesaistītie PVKIU;

  b) ierosinātās apvienošanas priekšvēsture un iemesli;

  b) ierosinātās apvienošanas priekšvēsture un iemesli;

  c) ierosinātās apvienošanas paredzamā ietekme gan uz pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem;

  c) ierosinātās apvienošanas, tostarp nodokļu režīma, paredzamā ietekme gan uz pievienojamā PVKIU, gan iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem;

  d) kritērijus, kas pieņemti aktīvu un, attiecīgā gadījumā, saistību vērtēšanai plānotajā apvienošanas spēkā stāšanās dienā;

  d) kritērijus, kas pieņemti aktīvu un, attiecīgā gadījumā, saistību vērtēšanai plānotajā apvienošanas spēkā stāšanās dienā;

  e) apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metode;

  e) apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metode;

  f) plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena;

  f) plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena;

   

  fa) noteikumi, kurus piemēro sertifikātu nodošanai;

  g) iegūstošā PVKIU fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti.

  g) iegūstošā PVKIU fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti.

   

  Informāciju, kas minēta c), f) un g) apakšpunktā, nodrošina depozitārijs, ņemot vērā 36. panta 2. punkta c) apakšpunkta noteikumus.

   

  Informāciju, kas minēta d) un e) apakšpunktā, nodrošina neatkarīgais revidents, ņemot vērā 39. panta 1. punkta noteikumus.

   

  Par a), b) un g) apakšpunktā minētās informācijas nodrošināšanu ir atbildīga pārvaldības sabiedrība.

  Pamatojums

  Lai garantētu, ka pārrobežu apvienošana negatīvi neietekmē ieguldītāju aizsardzību, vispārīgo noteikumu projektā jānorāda apvienošanas visa veida ietekme uz sertifikātu turētājiem, ņemot vērā sertifikātu nodošanas nosacījumus un nodokļu režīmu, lai apvienošana varētu notikt optimāli labvēlīgos apstākļos. Precīzi jānosaka arī apvienošanā iesaistīto pušu loma, lai garantētu darbības juridisko noteiktību.

  Grozījums Nr.  21

  Direktīvas priekšlikums

  39. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  b) apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi.

  b) apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi un šādas aprēķināšanas iznākumu.

  Pamatojums

  Papildus metodes novērtējumam neatkarīgajam revidentam jāizvērtē arī apmaiņas koeficienta aprēķināšanas iznākums, lai izvairītos no situācijas, kad sertifikātu turētājus nosaka, izmantojot nepareizu pamatu.

  Grozījums Nr.  22

  Direktīvas priekšlikums

  40. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Informācijā, kas sniedzama pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem un, attiecīgā gadījumā, iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, iekļauj pienācīgas un pareizas ziņas par ierosināto apvienošanu, lai tie varētu pieņemt pamatotu lēmumu par apvienošanas iespējamo ietekmi uz savu ieguldījumu un izmantot 41. un 42. pantā minētās tiesības.

  4. Informācijā, kas sniedzama pievienojamā PVKIU sertifikātu turētājiem un, attiecīgā gadījumā, iegūstošā PVKIU sertifikātu turētājiem, iekļauj pienācīgas un pareizas ziņas par ierosināto apvienošanu, lai tie varētu pieņemt pamatotu lēmumu par apvienošanas iespējamo ietekmi uz savu ieguldījumu un izmantot 41. un 42. pantā minētās tiesības.

  Tajā iekļauj vismaz šādas ziņas:

  Tajā iekļauj šādas ziņas:

  a) ierosinātās apvienošanas priekšvēsture un iemesli;

  a) ierosinātās apvienošanas priekšvēsture un iemesli;

  b) ierosinātās apvienošanas iespējamā ietekme uz sertifikātu turētājiem, tostarp (bet ne tikai) visas būtiskās atšķirības attiecībā uz ieguldījumu politiku un stratēģiju, izmaksām, gaidāmo rezultātu, periodisku pārskatu sagatavošanu un iespējamo darbības rezultātu pasliktināšanos;

  b) ierosinātās apvienošanas iespējamā ietekme uz sertifikātu turētājiem, tostarp (bet ne tikai) visas būtiskās atšķirības attiecībā uz ieguldījumu politiku un stratēģiju, izmaksām, gaidāmo rezultātu, periodisku pārskatu sagatavošanu un iespējamo darbības rezultātu pasliktināšanos, kā arī nodokļu režīmu;

  c) visas īpašās tiesības, kas sertifikātu turētājiem ir saistībā ar ierosināto apvienošanu, tostarp (bet ne tikai) tiesības iegūt papildu informāciju, tiesības pēc pieprasījuma saņemt neatkarīgā revidenta ziņojuma kopiju un tiesības bez maksas pieprasīt sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, kā norādīts 42. pantā;

  c) visas īpašās tiesības, kas sertifikātu turētājiem ir saistībā ar ierosināto apvienošanu, tostarp (bet ne tikai) tiesības iegūt papildu informāciju, tiesības pēc pieprasījuma saņemt neatkarīgā revidenta ziņojuma kopiju, tiesības bez maksas pieprasīt sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu, kā norādīts 42. pantā, un šo tiesību īstenošanas termiņu;

  d) attiecīgie procedurālie aspekti un plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena;

  d) attiecīgie procedurālie aspekti, tostarp sertifikātu nodošanas procedūra, un plānotā apvienošanas spēkā stāšanās diena;

  e) iegūstošā PVKIU ieguldītājiem paredzētās, 73. pantā minētās pamatinformācijas eksemplārs.

  e) iegūstošā PVKIU ieguldītājiem paredzētās, 73. pantā minētās pamatinformācijas eksemplārs.

  Pamatojums

  Sertifikātu turētājam nodotajai informācijai jāattiecas arī uz sertifikātu nodošanas procedūru un nodokļu režīmu (tas galvenokārt saistīts ar sertifikātu turētāja informēšanu par nodokļa režīma maiņu). Piemēram, Francijā sertifikātu turētājam nodokļi ir jāmaksā par summu, ko veido pirkuma cena apvienotajā fondā, no tās atņemot iegūstošā fonda pārdošanas cenu. Vācijā sertifikātu turētāji maksā nodokļus par kapitāla pieaugumu par katru sertifikātu.

  Grozījums Nr.  23

  Direktīvas priekšlikums

  41. pants – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pirmā daļa neskar valsts tiesību aktos paredzētu kvorumu.

  Pirmā daļa neskar valsts tiesību aktos paredzētu kvorumu. Pārrobežu apvienošanas gadījumos dalībvalstis nedrīkst noteikt stingrākas prasības attiecībā uz līdzdalības kvorumu nekā tad, ja apvienojas vietējie uzņēmumi.

  Pamatojums

  Dalībvalstis var brīvi lemt par noteikumiem attiecībā uz atrašanās vietu. Tomēr saskaņā ar nediskriminēšanas principiem, noteikumi pārrobežu apvienošanās gadījumos nedrīkst būt stingrāki nekā tad, ja apvienojas vietējie uzņēmumi.

  Grozījums Nr.  24

  Direktīvas priekšlikums

  53. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Pakārtots PVKIU ir PVKIU, kas, atkāpjoties no 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 45. panta, 47. panta, 50. panta un 51. panta 2. punkta c) apakšpunkta, vismaz 85 % no saviem aktīviem iegulda citā PVKIU („galvenais PVKIU”) vai kādā no tā ieguldījumu apakšstruktūrām.

  1. Pakārtots PVKIU ir PVKIU vai kāda no tā ieguldījumu apakšstruktūrām, kas, atkāpjoties no 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 45. panta, 47. panta, 50. panta un 51. panta 2. punkta c) apakšpunkta, vismaz 85 % no saviem aktīviem iegulda citā PVKIU vai kādā no tā ieguldījumu apakšstruktūrām („galvenais PVKIU”).

  Pamatojums

  Konsekvences nodrošināšanai šajā direktīvā jāparedz, ka gan galvenais PVKIU, gan pakārtotais PVKIU var būt gan PVKIU, gan tā ieguldījumu apakšstruktūra.

  Grozījums Nr.  25

  Direktīvas priekšlikums

  53. pants – 3. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Galvenais PVKIU ir PVKIU:

  3. Galvenais PVKIU ir PVKIU vai kāda no tā ieguldījumu apakšstruktūrām:

  Pamatojums

  Konsekvences nodrošināšanai šajā direktīvā jāparedz, ka gan galvenais PVKIU, gan pakārtotais PVKIU var būt gan PVKIU, gan tā ieguldījumu apakšstruktūra.

  Grozījums Nr.  26

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Ja pakārtotais PVKIU jau ir veicis darbības kā PVKIU, tostarp darbības kā dažādu galveno PVKIU pakārtots PVKIU, tad vēlākais 15 darbdienu laikā pēc pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas pakārtoto PVKIU informē par to, vai kompetentās iestādes ir apstiprinājušas pakārtotā PVKIU ieguldījumu galvenajā PVKIU.

  2. Ja pakārtotais PVKIU jau ir veicis darbības kā PVKIU, tostarp darbības kā dažādu galveno PVKIU pakārtots PVKIU, tad vēlākais 15 dienu laikā pēc pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas pakārtoto PVKIU informē par to, vai kompetentās iestādes ir apstiprinājušas pakārtotā PVKIU ieguldījumu galvenajā PVKIU. Ja apstiprinājums nav piešķirts, kompetentajām iestādēm jānorada iemesli.

  Pamatojums

  Kā visiem administratīva rakstura atteikumiem arī atteikumam veikt ieguldījumu fondā jābūt pamatotam.

  Ja galveno un pakārtoto uzņēmumu pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, starp galveno un pakārtoto uzņēmumu nav iespējams panākt vienošanos. Tā vietā pārvaldības sabiedrībai jāievieš noteikumi par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu.

  Grozījums Nr.  27

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Ja pakārtotais PVKIU un galvenais PVKIU ir nodibināti vienā un tajā pašā dalībvalstī, šīs dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu tad, ja pakārtotais PVKIU, tā depozitārijs un tā revidents, kā arī galvenais PVKIU, atbilst visām šajā nodaļā izklāstītajām prasībām. Šim nolūkam pakārtotais PVKIU iesniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

  3. Pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu tad, ja pakārtotais PVKIU, tā depozitārijs un tā revidents, kā arī galvenais PVKIU, atbilst visām šajā nodaļā izklāstītajām prasībām. Šim nolūkam pakārtotais PVKIU iesniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm šādus dokumentus:

  a) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti;

  a) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti;

  b) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU prospekts un ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas minēta 73. pantā;

  b) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU prospekts un ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, kas minēta 73. pantā;

  c) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās, kas minēta 55. panta 1. punktā;

  c) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU vienošanās vai noteikumi par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu, kā noteikts 55. panta 1. punktā;

  d) attiecīgā gadījumā — sertifikātu turētājiem sniedzamā informācija, kas minēta 59. panta 1. punktā;

  d) attiecīgā gadījumā — sertifikātu turētājiem sniedzamā informācija, kas minēta 59. panta 1. punktā;

  e) galvenā PVKIU apliecinājums, ka tas netur pakārtota PVKIU sertifikātus;

  e) galvenā PVKIU apliecinājums, ka tas netur kāda sev pakārtota PVKIU sertifikātus;

  f) ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi depozitāriji, — 56. panta 1. punktā minētā vienošanās par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem depozitārijiem;

  f) ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi depozitāriji, — 56. panta 1. punktā minētā vienošanās par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem depozitārijiem;

  g) ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi revidenti, — 57. panta 1. punktā minētā vienošanās par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem revidentiem.

  g) ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi revidenti, — 57. panta 1. punktā minētā vienošanās par informācijas apmaiņu starp to attiecīgajiem revidentiem.

  Pamatojums

  Kā visiem administratīva rakstura atteikumiem arī atteikumam veikt ieguldījumu fondā jābūt pamatotam.

  Ja galveno un pakārtoto uzņēmumu pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, starp galveno un pakārtoto uzņēmumu nav iespējams panākt vienošanos. Tā vietā pārvaldības sabiedrībai jāievieš noteikumi par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu.

  Grozījums Nr.  28

  Direktīvas priekšlikums

  54. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Ja pakārtotais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī nekā galvenais PVKIU, pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes piešķir apstiprinājumu tad, ja ir izpildīti turpmāk minētie nosacījumi:

  4. Ja pakārtotais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī nekā galvenais PVKIU, pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt informē galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to, vai apstiprinājums ir piešķirts vai atteikts.

  pakārtotais PVKIU, tā depozitārijs un revidents atbilst visām šajā nodaļā izklāstītajām prasībām, un pakārtotais PVKIU šādam nolūkam iesniedz šā panta 3. punktā minētos dokumentus;

   

  pakārtotais PVKIU pierāda, ka galvenais PVKIU ir saņēmis attiecīgu atļauju darboties kā PVKIU, ka galvenais PVKIU pats nav pakārtots PVKIU un ka galvenais PVKIU netur pakārtota PVKIU sertifikātus.

   

  Pakārtotā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt informē galvenā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to, vai apstiprinājums ir piešķirts vai atteikts.

   

  Pamatojums

  Kā visiem administratīva rakstura atteikumiem arī atteikumam veikt ieguldījumu fondā jābūt pamatotam.

  Ja galveno un pakārtoto uzņēmumu pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, starp galveno un pakārtoto uzņēmumu nav iespējams panākt vienošanos. Tā vietā pārvaldības sabiedrībai jāievieš noteikumi par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu.

  Grozījums Nr.  29

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 1. punkts - 1. un 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa pakārtotajam PVKIU noslēgt vienošanos ar attiecīgo galveno PVKIU, lai pakārtotais PVKIU varētu izpildīt šajā direktīvā izklāstītās prasības.

  1. Dalībvalstis pieprasa pakārtotajam PVKIU noslēgt vienošanos ar galveno PVKIU, kurā iekļauta šāda informācija:

  Šī vienošanās ietver šādas ziņas:

   

  a) galvenā PVKIU ieguldījumu mērķa un politikas galvenās iezīmes;

   

  b) noteikumi, saskaņā ar kuriem var potenciāli grozīt galvenā PVKIU ieguldījumu mērķi un politiku;

  a) noteikumi, saskaņā ar kuriem var potenciāli grozīt galvenā PVKIU ieguldījumu mērķi un politiku;

  c) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU, un to attiecīgo pārvaldības sabiedrību tiesības un pienākumi.

  b) pakārtotā PVKIU un galvenā PVKIU, un to attiecīgo pārvaldības sabiedrību tiesības un pienākumi.

  Pamatojums

  Ja galveno un pakārtoto uzņēmumu pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, starp galveno un pakārtoto uzņēmumu nav iespējams panākt vienošanos. Turpretī pārvaldības sabiedrībai jāievieš noteikumi par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu.

  Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, nepieciešama maksimāla starp galveno un pakārtoto uzņēmumu noslēgtās vienošanās satura harmonizēšana.

  Grozījums Nr.  30

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 1. punkts - 3.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.a Gadījumā, ja galveno un pakārtoto PVKIU pārvalda viena un tā pati pārvaldības vai administratīvā struktūrvienība, nolīgumu var aizstāt ar noteikumiem par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu, nodrošinot atbilstību šajā punktā paredzētajām prasībām.

  Pamatojums

  Ja galveno un pakārtoto uzņēmumu pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, starp galveno un pakārtoto uzņēmumu nav iespējams panākt vienošanos. Turpretī pārvaldības sabiedrībai jāievieš noteikumi par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu.

  Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, nepieciešama maksimāla starp galveno un pakārtoto uzņēmumu noslēgtās vienošanās satura harmonizēšana.

  Grozījums Nr.  31

  Direktīvas priekšlikums

  55. pants – 6. punkts – a) apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) ziņas, kas iekļaujamas 1. punkta pirmajā daļā minētās vienošanās tekstā;

  a) vienošanās saturs vai noteikumi par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu saskaņā ar 1. punktu;

  Pamatojums

  Ja galveno un pakārtoto uzņēmumu pārvalda viena un tā pati pārvaldības sabiedrība, starp galveno un pakārtoto uzņēmumu nav iespējams panākt vienošanos. Turpretī pārvaldības sabiedrībai jāievieš noteikumi par iekšējās uzņēmējdarbības veikšanu.

  Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, nepieciešama maksimāla starp galveno un pakārtoto uzņēmumu noslēgtās vienošanās satura harmonizēšana.

  Grozījums Nr.  32

  Direktīvas priekšlikums

  56. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai tad, ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi depozitāriji, šie depozitāriji noslēdz vienošanos par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu abu depozitāriju pienākumu izpildi.

  1. Dalībvalstis pieprasa, lai tad, ja galvenajam PVKIU un pakārtotajam PVKIU ir dažādi depozitāriji, galvenā PVKIU pārvaldības sabiedrība ir atbildīga par informācijas sniegšanu pakārtotajam PVKIU vai, attiecīgā gadījumā, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrībai attiecībā uz galvenajā PVKIU novērotajiem pārkāpumiem.

  Pakārtotais PVKIU neveic ieguldījumus galvenā PVKIU sertifikātos, kamēr šāda vienošanās nav stājusies spēkā.

   

  2. Galvenā PVKIU depozitārijs tūlīt informē pakārtoto PVKIU un, attiecīgā gadījumā, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrību un depozitāriju par visiem pārkāpumiem, ko tas atklāj saistībā ar galveno PVKIU.

  2. Pakārtotais PVKIU un, attiecīgā gadījumā, pakārtotā PVKIU pārvaldības sabiedrība ir atbildīga par informācijas nodošanu depozitārijam saistībā ar galveno PVKIU, lai pakārtotā PVKIU depozitārijs varētu pildīt savus pienākumus.

  3. Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi sīkāk precizējot:

  3. Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus, tādējādi sīkāk precizējot:

  a) ziņas, kas iekļaujamas 1. punkta pirmajā daļā minētās vienošanās tekstā;

  a) ziņas, kas iekļaujamas 1. un 2. punktā minētajā informācijā;

  b) šā panta 2. punktā minēto pārkāpumu veidus, ko uzskata par pārkāpumiem, kuriem ir negatīva ietekme uz pakārtoto PVKIU.

  b) šā panta 1. punktā minēto pārkāpumu veidus.

  Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šo direktīvu, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Šos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt šo direktīvu, to papildinot, pieņem saskaņā ar 107. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Pamatojums

  Tā kā starp depozitārijiem nepastāv līgumattiecības, direktīvas pamatā jābūt līgumattiecībām starp pārvaldības sabiedrību un depozitāriju, un tajā jānorāda, ka pārvaldības sabiedrība joprojām ir atbildīga par informācijas nodošanu, turpretī pašreiz valsts līmenī noteiktie depozitāriju pienākumi nemainās.

  PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

  JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA                                          Briselē, 2008. gada 14. novembrī

  ATZINUMS

             EIROPAS PARLAMENTAM

             PADOMEI

             KOMISIJAI

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) COM(2008)0458 – galīgā redakcija (16.7.2008.) – 2008/0153(COD)

  Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un īpaši tā 9. punktu, Konsultatīvā darba grupa, ko veido attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, 2008. gada 4. un 24. septembrī un 13. novembrī rīkoja sanāksmes, lai cita starpā izskatītu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

  Šajās sanāksmēs[1], izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru pārstrādā Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), Konsultatīvā darba grupa kopīgi vienojoties, konstatēja, ka:

  1) pārstrādāšanas priekšlikuma tekstā šādām daļām jābūt iezīmētām pelēkā krāsā, kuru parasti izmanto, lai norādītu uz būtiskām izmaiņām:

  – viss teksts Direktīvas 85/611/EEK 5. apsvēruma pārstrādātajā priekšlikumā bija iekļauts starp 4. un 5. apsvērumu un jau ir svītrots ar dubulto svītru;

  – direktīvas priekšlikuma 8. apsvērums, kas atbilst Direktīvas 2001/17/EK 5. apsvēruma galīgās versijas formulējumam „triju gadu laikā”, kas jau ir svītrots ar dubulto svītru;

  – direktīvas priekšlikuma 2. panta 5. punktā ir atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/34/EK 92. pantu, bet (Direktīvas 85/611/EEK 1.a panta 10. punkta formulējums ir šāds: „Šajā definīcijā ņem vērā Direktīvas 88/627/EEK (2) 7. pantā norādītās balsstiesības”; pārstrādātajā teksta versijā šo atsauci pieņēma, lai atsauce skanētu šādi: „Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/34/EK 92. pantā”; Direktīvas 2001/34/EK 92. pantu svītroja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK 32. panta 5. punktu. Eiropas Parlamenta Juridiskais dienests uzskata, ka teksts „Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/34/EK 92. pantā” būtu jāsaglabā, to svītrojot ar dubulto svītru);

  – direktīvas priekšlikuma 21. panta pirmajā daļā „PVKIU piederības dalībvalsts”, kā arī formulējums „kurā ir pārvaldības sabiedrības juridiska adrese” (kas jau ir svītrots ar dubulto svītru);

  2) direktīvas priekšlikuma 6. panta 1. punktā jāsvītro jēdziens „PVKIU”, kas norādīts starp bultiņām pirms teksta „piederības dalībvalsts”;

  3) direktīvas priekšlikuma 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā jāsvītro jēdziens „PVKIU”, kas norādīts starp bultiņām pirms teksta „piederības dalībvalsts”;

  4) direktīvas priekšlikuma 97. panta 5. punktā atkārtoti jāievieš Direktīvas 85/611/EEK 50. panta 6. punkta teksts nedaudz grozītā formulējumā un ar to jāaizstāj pārstrādāšanas priekšlikumā pieņemtais teksts. Direktīvas priekšlikuma 97. panta 5. punkta formulējums ir šāds: „5. Šā panta 1. un 4. punkts neliedz veikt informācijas apmaiņu:

  (a) dalībvalstī, kur ir divas vai vairāk kompetentās iestādes; vai

  (b) dalībvalstī vai dalībvalstu starpā, starp kompetentajām iestādēm un

  (i) valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par kredītiestāžu, ieguldījumu uzņēmumu, apdrošināšanas sabiedrību un citu finanšu iestāžu, kā arī finanšu tirgu uzraudzību,

  (ii) struktūrām, kas ir iesaistītas PVKIU un uzņēmumu, kas iegulda savā uzņēmējdarbībā, likvidācijā un bankrota vai līdzīgās procedūrās,

  (Hi) personām, kas ir atbildīgas par tiesību aktos noteiktās grāmatvedības pārbaudes veikšanu apdrošināšanas sabiedrībās, kredītiestādēs, ieguldījumu uzņēmumos un citās finanšu iestādēs, un citām finanšu iestādēm,

  veicot uzraudzības uzdevumus, atklāt kompensācijas shēmas administrējošām struktūrām informāciju, kāda vajadzīga to pienākumu izpildei.

  Uz šādu informāciju attiecas profesionālā noslēpuma nosacījumi, kā paredzēts 1.  punktā”.

  5) Atbilstības tabulā, kas iekļauta IV pielikumā, jānorāda atbilstība starp Direktīvas 85/611/EEK II pielikumu un pārstrādāta teksta II pielikumu. Tādējādi pēc priekšlikuma izskatīšanas Konsultatīvā darba grupa vienprātīgi secināja, ka priekšlikumā ir ietvertas tikai tās būtiskās izmaiņas, kas ir skaidri norādītas priekšlikumā vai šajā atzinumā. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz iepriekš spēkā esošo tiesību aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar būtiskajām izmaiņām priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, nemainot to būtību.

  (paraksti)                                                

        C. Pennera                                      J.-C. Piris                                   C.-F. Durand

        juriskonsults                                     juriskonsults                                 ģenerāldirektora v.i.                               

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

  Atsauces

  COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

  Atbildīgā komiteja

  ECON

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  2.9.2008

   

   

   

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Jean-Paul Gauzès

  22.9.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  7.10.2008

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  17.11.2008

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

  • [1]  Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma angļu, franču un vācu valodas versijas, un tā strādāja, izmantojot angļu valodas versiju, kura ir apspriežamā teksta oriģinālvalodas versija.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

  Atsauces

  COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  16.7.2008

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  2.9.2008

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  2.9.2008

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Wolf Klinz

  22.4.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  22.9.2008

  7.10.2008

  1.12.2008

   

  Pieņemšanas datums

  2.12.2008

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  31

  1

  2

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich