Procedură : 2008/0153(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0497/2008

Texte depuse :

A6-0497/2008

Dezbateri :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Voturi :

PV 13/01/2009 - 6.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0012

RAPORT     ***I
PDF 541kWORD 1423k
10.12.2008
PE 412.228v02-00 A6-0497/2008

privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare)

(COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

Raportor: Wolf Klinz

(Reformare – articolul 80a din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZUL Comisiei pentru afaceri juridice
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE DIN CADRUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare)

(COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

(Procedura de codecizie: reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0458),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 47 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0287/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1);

–   având în vedere articolele 80a şi 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0497/2008),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei consideră că propunerea respectivă nu cuprinde nicio modificare substanţială în plus faţă de cele identificate ca atare în propunere şi întrucât, în ceea ce priveşte codificarea dispoziţiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective, propunerea conţine o codificare simplă a textelor existente, fără nicio modificare de fond,

1.  aprobă propunerea Comisiei, adaptată în conformitate cu recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei şi astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) În cazul în care o dispoziţie a prezentei directive impune unui OPCVM să ia măsuri, dispoziţia respectivă ar trebui înţeleasă ca făcând referire la societatea de administrare, atunci când un OPCVM este constituit ca fond deschis de investiţii care nu are statutul de persoană juridică şi nu poate acţiona independent.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Vânzarea de unităţi ale unui OPCVM de către intermediari se face în conformitate cu Directiva 2004/39/CE.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Principiul supravegherii de către statul membru de origine  va permite societăţilor de administrare  autorizate în statul membru de origine să presteze în continuare serviciile pentru care au fost autorizate în întreaga Comunitate  prin crearea de sucursale sau în temeiul libertăţii de a presta servicii. Aprobarea regulilor  fondurilor deschise  de investiţii aparţine domeniului de competenţă al statului membru de origine al societăţii de administrare .

(9) Principiul supravegherii de către statul membru de origine  va permite societăţilor de administrare  autorizate în statul membru de origine să presteze în continuare serviciile pentru care au fost autorizate în întreaga Comunitate  prin crearea de sucursale sau în temeiul libertăţii de a presta servicii.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În ceea ce priveşte gestionarea colectivă de portofoliu (gestionarea fondurilor deschise de investiţii  şi a societăţilor de investiţii), autorizarea  acordată unei societăţi de administrare  în statul membru de origine ar trebui să îi permită acesteia exercitarea următoarelor activităţi în statele membre gazdă: distribuirea unor unităţi din fondurile deschise de investiţii  armonizate gestionate de către societatea menţionată anterior în statul membru de origine; distribuirea acţiunilor societăţilor de investiţii armonizate a căror gestionare o asigură respectiva societate; executarea tuturor celorlalte funcţii şi sarcini incluse în activitatea de gestionare colectivă de portofoliu; gestionarea activelor societăţilor de investiţii constituite în alte state membre decât cel de origine; desfăşurarea, pe bază de mandate şi în contul societăţilor de administrare  constituite în alt stat membru decât cel de origine, a funcţiilor incluse în activitatea de gestionare colectivă de portofoliu.

(10) În ceea ce priveşte gestionarea colectivă de portofoliu (gestionarea fondurilor deschise de investiţii  şi a societăţilor de investiţii), autorizarea  acordată unei societăţi de administrare  în statul membru de origine ar trebui să îi permită acesteia exercitarea următoarelor activităţi în statele membre gazdă: distribuirea unor unităţi din fondurile deschise de investiţii  armonizate gestionate de către societatea menţionată anterior în statul membru de origine; distribuirea acţiunilor societăţilor de investiţii armonizate a căror gestionare o asigură respectiva societate; executarea tuturor celorlalte funcţii şi sarcini incluse în activitatea de gestionare colectivă de portofoliu; desfăşurarea, pe bază de mandate şi în contul societăţilor de administrare  constituite în alt stat membru decât cel de origine, a funcţiilor incluse în activitatea de gestionare colectivă de portofoliu.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Principiul  supravegherii de către  statul membru de origine impune  ca autorităţile competente să nu acorde sau să retragă autorizaţia în cazul în care factori precum conţinutul programului de activităţi, distribuţia geografică sau activităţile desfăşurate efectiv indică în mod clar  faptul că respectiva societate de administrare  a optat pentru sistemul juridic al unui stat membru cu scopul de a se sustrage normelor mai stricte în vigoare într-un alt stat membru pe teritoriul căruia intenţionează să exercite sau exercită cea mai mare parte a activităţilor. În sensul prezentei directive, o societate de administrare  trebuie autorizată în statul membru în care se află sediul său social. Conform principiului supravegherii de către ţara de origine, numai statul membru în care societatea de administrare are sediul social poate fi considerat competent pentru a aproba regulile fondurilor deschise de investiţii constituite de societatea respectivă, precum şi alegerea depozitarului. În scopul prevenirii arbitrajului prudenţial şi pentru a promova încrederea în eficacitatea supravegherii exercitate de autorităţile statului membru de origine, una dintre condiţiile autorizării unui OPCVM trebuie să fie lipsa oricărui obstacol de natură juridică în calea comercializării de către OPCVM-ul respectiv a unităţilor sale în statul membru de origine. Această condiţie nu afectează dreptul OPCVM-ului, după autorizare, de a alege liber statul membru sau statele membre în care îşi va comercializa unităţile în conformitate cu prezenta directivă.

(11) Principiul  supravegherii de către  statul membru de origine impune  ca autorităţile competente să nu acorde sau să retragă autorizaţia în cazul în care factori precum conţinutul programului de activităţi, distribuţia geografică sau activităţile desfăşurate efectiv indică în mod clar  faptul că respectiva societate de administrare  a optat pentru sistemul juridic al unui stat membru cu scopul de a se sustrage normelor mai stricte în vigoare într-un alt stat membru pe teritoriul căruia intenţionează să exercite sau exercită cea mai mare parte a activităţilor. În sensul prezentei directive, o societate de administrare  trebuie autorizată în statul membru în care se află sediul său social. Conform principiului supravegherii de către ţara de origine, numai autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului pot fi considerate competente pentru a supraveghea organizarea societăţii de administrare care ar trebui să se supună legislaţiei statului membru de origine al societăţii de administrare.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11a) Autorităţile competente care autorizează OPCVM-urile ar trebui să ia în considerare regulile fondului deschis de investiţii sau actele constitutive ale societăţii de investiţii, alegerea depozitarului şi capacitatea societăţii de administrare de a administra OPCVM-urile. În cazul în care societatea de administrare se află în alt stat membru, acestea ar trebui să se poată baza pe o atestare acordată de autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare, cu privire la tipul de OPCVM pe care societatea de administrare este autorizată să-l administreze. Autorizarea unui fond nu ar trebui să fie condiţionată de nicio cerinţă suplimentară de capital la nivelul societăţii de administrare, de stabilirea sediului social al societăţii de administrare în statul membru de origine al OPCVM-ului şi nici de locul de desfăşurare a oricărei activităţi a societăţii de administrare în statul membru de origine al OPCVM-ului.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11b) Autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului ar trebui să fie abilitate să supravegheze respectarea reglementărilor privind constituirea şi funcţionarea OPCVM-urilor, care ar trebui să fie supuse legislaţiei statului membru de origine al OPCVM-ului. În acest sens, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului ar trebui să poată obţine informaţii direct de la societatea de administrare. Pentru a remedia orice caz de încălcare a reglementărilor aflate în responsabilitate lor, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului ar trebui să se poată baza pe cooperarea autorităţilor competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare şi, după caz, ar trebui să poată lua măsuri directe împotriva acesteia din urmă.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 11c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11c) În scopul prevenirii arbitrajului prudenţial şi pentru a promova încrederea în eficacitatea supravegherii exercitate de autorităţile competente ale statului membru de origine, una dintre condiţiile autorizării unui OPCVM trebuie să fie lipsa oricărui obstacol de natură juridică în calea comercializării de către OPCVM-ul respectiv a unităţilor sale în statul membru de origine. Această condiţie nu afectează dreptul OPCVM-ului, după autorizare, de a alege liber statul membru sau statele membre în care îşi va comercializa unităţile în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 11d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11d) În cazul în care OPCVM-ul este gestionat de o societate de administrare autorizată într-un stat membru diferit de statul membru de origine al OPCVM-ului, societatea de administrare respectivă ar trebui să instituie proceduri şi modalităţi pe care să le adopte pentru a trata plângerile investitorilor, cum ar fi, spre exemplu, dispoziţii adecvate în ceea ce priveşte modalităţile de distribuţie sau stabilirea unei adrese în statul membru de origine al OPCVM-ului, care nu trebuie să coincidă cu adresa societăţii de administrare înseşi. De asemenea, societatea de administrare ar trebui să instituie proceduri şi măsuri adecvate pentru a asigura disponibilitatea informaţiilor solicitate de public sau de autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului, de exemplu prin desemnarea unei persoane de contact, dintre angajaţii societăţii de administrare, care să gestioneze cererile de informaţii. Cu toate acestea, societatea de administrare nu ar trebui să fie obligată de legislaţia statului membru de origine al OPCVM-ului să aibă un reprezentant local în respectivul stat membru pentru a îndeplini sarcinile menţionate.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 11e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11e) Este necesar să se ofere statului membru de origine al OPCVM-ului toate mijloacele de remediere a oricărei încălcări a normelor OPCVM-ului; în acest scop, statul membru de origine al OPCVM-ului ar trebui să poată adopta măsuri preventive şi impune sancţiuni împotriva societăţii de administrare. În ultimă instanţă, statul membru de origine al OPCVM-ului ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita societăţii de administrare să îşi înceteze activitatea de gestionare a OPCVM-ului. Statele membre ar trebui să prevadă dispoziţiile necesare pentru a asigura gestionarea sau lichidarea corectă a OPCVM-ului într-un astfel de caz.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15a) Pentru a asigura condiţii de concurenţă echitabile şi o supraveghere adecvată pe termen lung, Comisia poate examina posibilităţile de armonizare a modalităţilor de delegare la nivel comunitar.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) În pofida necesităţii unei consolidări între OPCVM-uri, fuziunile OPCVM-urilor se confruntă cu numeroase dificultăţi legislative şi administrative în Comunitate. Prin urmare, pentru a ameliora funcţionarea pieţei interne, este necesar să se prevadă dispoziţii care să faciliteze fuziunile între OPCVM-uri (şi compartimentele lor de investiţii). Cu toate că unele state membre au autorizat numai fondurile constituite pe bază de contract civil, fuziunile între toate tipurile de fonduri (fonduri constituite pe bază de contract civil, fonduri constituite prin act constitutiv şi fonduri deschise de investiţii) ar trebui autorizate şi recunoscute de legislaţia fiecărui stat membru. Prezenta directivă are ca obiect tehnicile de fuziune cel mai des utilizate în statele membre. Ea nu împiedică OPCVM-urile să recurgă la alte tehnici într-un cadru naţional sau transfrontalier. Ele continuă totuşi să fie reglementate de dispoziţiile aplicabile de drept intern.

(18) În pofida necesităţii unei consolidări între OPCVM-uri, fuziunile OPCVM-urilor se confruntă cu numeroase dificultăţi legislative şi administrative în Comunitate. Prin urmare, pentru a ameliora funcţionarea pieţei interne, este necesar să se prevadă dispoziţii care să faciliteze fuziunile între OPCVM-uri (şi compartimentele lor de investiţii). Cu toate că unele state membre pot autoriza numai fondurile constituite pe bază de contract civil, fuziunile transfrontaliere între toate tipurile de fonduri (fonduri constituite pe bază de contract civil, fonduri constituite prin act constitutiv şi fonduri deschise de investiţii) ar trebui autorizate şi recunoscute de fiecare stat membru. Aceasta nu necesită introducerea de către statele membre a unor noi tipuri juridice de OPCVM-uri în legislaţia naţională.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Prezenta directivă are ca obiect tehnicile de fuziune cel mai des utilizate în statele membre. Aceasta nu impune statelor membre să introducă toate cele trei tehnici în legislaţiile naţionale, dar fiecare stat membru ar trebui să recunoască transferul de active care rezultă din tehnicile de fuziune menţionate. Prezenta directivă nu împiedică un OPCVM să recurgă la alte tehnici într-un cadru strict naţional, în cazul în care niciunul dintre OPCVM-urile implicate în fuziune nu a fost înştiinţat cu privire la comercializarea transfrontalieră a unităţilor sale. Aceste fuziuni ar trebui să fie reglementate în continuare de dispoziţiile relevante de drept intern. Dispoziţiile privind cvorumul nu ar trebui să facă discriminări între fuziunile naţionale şi cele transfrontaliere şi nici nu ar trebui să fie mai stricte decât cele aplicabile fuziunilor de entităţi corporative.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Pentru a proteja interesele investitorilor, statele membre ar trebui să prevadă ca fuziunile propuse între OPCVM-uri, fie la nivelul jurisdicţiei lor, fie la nivel transfrontalier, să facă obiectul unei autorizări din partea autorităţilor lor competente. În ceea ce priveşte fuziunile transfrontaliere, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului care va înceta să existe (OPCVM-ul absorbit) ar trebui să aprobe fuziunea, astfel încât interesele deţinătorilor de unităţi care vor schimba în mod efectiv fondurile să fie protejate corespunzător. În cazul în care fuziunea implică mai multe OPCVM-uri absorbite, iar respectivele OPCVM-uri au sedii în diferite state membre, fuziunea trebuie aprobată de autorităţile competente ale fiecărui OPCVM absorbit, în strânsă cooperare unele cu altele. Dat fiind faptul că interesele deţinătorilor de unităţi la OPCVM-uri, care continuă să existe şi după fuziune (OPCVM-uri absorbante), trebuie, de asemenea, protejate, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului absorbit ar trebui să le ia în considerare atunci când autorizează o fuziune transfrontalieră.

(19) Pentru a proteja interesele investitorilor, statele membre ar trebui să prevadă ca fuziunile propuse între OPCVM-uri, fie la nivelul jurisdicţiei lor, fie la nivel transfrontalier, să facă obiectul unei autorizări din partea autorităţilor lor competente. În ceea ce priveşte fuziunile transfrontaliere, autorităţile competente ale OPCVM-ului absorbit ar trebui să aprobe fuziunea, astfel încât interesele deţinătorilor de unităţi care vor schimba în mod efectiv fondurile să fie protejate corespunzător. În cazul în care fuziunea implică mai multe OPCVM-uri absorbite, iar respectivele OPCVM-uri au sedii în diferite state membre, fuziunea trebuie aprobată de autorităţile competente ale fiecărui OPCVM absorbit, în strânsă cooperare unele cu altele, inclusiv prin schimbul corespunzător de informaţii. Dat fiind faptul că interesele deţinătorilor de unităţi la OPCVM-urile absorbante trebuie, de asemenea, protejate, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului absorbant ar trebui să le ia în considerare. În plus, deţinătorii de unităţi atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant ar trebui să aibă dreptul să solicite răscumpărarea sau rambursarea unităţilor lor, fără alte taxe suplimentare, i.e. aceştia ar trebui să suporte numai taxele percepute de fondurile respective pentru a acoperi costurile de decapitalizare în orice situaţie, astfel cum este prevăzut în prospectele lor. De asemenea, atunci când este posibil, deţinătorii de unităţi atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant ar trebui să îşi poată converti unităţile în unităţi la un alt OPCVM cu politici de investiţii similare şi administrat de aceeaşi societate de administrare sau de o altă societate asociată.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Este necesar să se asigure un control suplimentar al fuziunilor de către terţi. Depozitarii fiecăruia dintre OPCVM-urile care participă la fuziune ar trebui să verifice conformitatea proiectului comun de fuziune cu dispoziţiile aplicabile ale prezentei directive şi cu regulile fondului OPCVM-ului. Un auditor independent ar trebui să întocmească un raport în numele tuturor OPCVM-urilor care participă la fuziune, în care să valideze metodele de evaluare ale activelor şi pasivelor respectivelor OPCVM-uri şi metoda de calcul al ratei de schimb, stabilite de organele de gestionare şi/sau administrative ale OPCVM-urilor în proiectul comun de fuziune. Pentru a limita costurile aferente fuziunilor transfrontaliere, ar trebui să fie posibilă întocmirea unui raport unic pentru toate OPCVM-urile participante, iar auditorul legal al OPCVM-ului absorbit şi/sau al OPCVM-ului absorbant ar trebui să aibă această posibilitate. Cu scopul de a proteja interesele investitorilor, deţinătorilor de unităţi ar trebui să li se ofere posibilitatea de a obţine gratuit un exemplar al unui astfel de raport.

(20) Ar trebui de asemenea garantat controlul fuziunilor de către terţi. Depozitarii fiecăruia dintre OPCVM-urile care participă la fuziune ar trebui să verifice conformitatea proiectului comun de fuziune cu dispoziţiile aplicabile ale prezentei directive şi cu regulile fondului OPCVM-ului. Un depozitar sau un auditor independent ar trebui să întocmească un raport în numele tuturor OPCVM-urilor care participă la fuziune, în care să valideze metodele de evaluare ale activelor şi pasivelor respectivelor OPCVM-uri şi metoda de calcul al ratei de schimb, stabilite de organele de gestionare şi/sau administrative ale OPCVM-urilor în proiectul comun de fuziune. Pentru a limita costurile aferente fuziunilor transfrontaliere, ar trebui să fie posibilă întocmirea unui raport unic pentru toate OPCVM-urile participante, iar auditorul legal al OPCVM-ului absorbit şi/sau al OPCVM-ului absorbant ar trebui să aibă această posibilitate. Cu scopul de a proteja interesele investitorilor, deţinătorilor de unităţi ar trebui să li se ofere posibilitatea de a obţine gratuit un exemplar al unui astfel de raport.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Este deosebit de important ca deţinătorii de unităţi să fie informaţi în mod adecvat cu privire la fuziunea propusă, iar drepturile lor să fie suficient protejate. Cu toate că deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbit sunt primii vizaţi, ar trebui protejate şi interesele deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbant în situaţiile în care fuziunea propusă ar putea avea un impact semnificativ asupra investiţiei lor.

(21) Este deosebit de important ca deţinătorii de unităţi să fie informaţi în mod adecvat cu privire la fuziunea propusă, iar drepturile lor să fie suficient protejate. Cu toate că deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbit sunt primii vizaţi, ar trebui protejate şi interesele deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbant.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22a) Până la 31 decembrie 2010 şi în vederea furnizării unui cadru obligatoriu de neutralitate fiscală, Comisia ar trebui să propună o directivă privind impozitarea fuziunilor de fonduri, în temeiul principiului neutralităţii fiscale prevăzut în Directiva Consiliului 90/434/CEE din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, scindărilor, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre1 şi în Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăţilor comerciale pe acţiuni2. Între timp, o comunicare a Comisiei şi acorduri bilaterale între statele membre ar trebui să abordeze dificultăţile existente.

 

1 JO L 225, 20.8.1990, p. 1.

2 JO L 310, 25.11.2005, p. 1.

Justificare

Lipsa unor prevederi la nivelul UE care să asigure neutralitatea fiscală în cazul fuziunilor de fonduri transfrontaliere reprezintă un obstacol major în realizarea economiilor de scară avute în vedere de noul cadru pentru fuziuni. În Cartea albă din 2006, Comisia s-a angajat să prezinte o comunicare privind impozitarea fuziunilor de fonduri transfrontaliere, care nu a fost încă publicată. Este absolut necesară continuarea activităţii pe această direcţie pentru instituirea unei veritabile pieţe comune, precum şi stabilirea de termene clare.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32a) Măsurile destinate să abordeze potenţialul decalaj dintre interese în cazul produselor pentru care riscul de credit este transferat prin securitizare, în conformitate cu Directiva .../.../CE1 de modificare a Directivelor 2008/49/CE şi 2006/49/CE, trebuie să fie consecvente şi coerente în cadrul oricărei reglementări aplicabile sectorului financiar; prin urmare, prezenta directivă ar trebui modificată prin măsuri orizontale adecvate, imediat ce impactul a fost luat în considerare în mod adecvat.

 

1 COM(2008)0602.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Pentru a facilita funcţionarea eficace a pieţei interne şi pentru a asigura acelaşi nivel de protecţie a investitorilor în întreaga Comunitate, ar trebui autorizate atât structurile de tip „master-feeder” în cadrul cărora fondul de tip „master” şi fondul de tip „feeder” sunt stabilite în acelaşi stat membru, cât şi cele în care fondurile sunt stabilite în state membre diferite. Pentru ca investitorii să înţeleagă mai bine structurile de tip „master-feeder”, iar autorităţile de reglementare să le supravegheze mai uşor, în special în context transfrontalier, niciun OPCVM de tip „feeder” nu ar trebui să poată investi în mai mult de un fond de tip „master”. Pentru a asigura acelaşi nivel de protecţie a investitorilor în întreaga Comunitate, fondul de tip „master” ar trebui să fie el însuşi un OPCVM autorizat.

(39) Pentru a facilita funcţionarea eficace a pieţei interne şi pentru a asigura acelaşi nivel de protecţie a investitorilor în întreaga Comunitate, ar trebui autorizate atât structurile de tip „master-feeder” în cadrul cărora fondul de tip „master” şi fondul de tip „feeder” sunt stabilite în acelaşi stat membru, cât şi cele în care fondurile sunt stabilite în state membre diferite. Pentru ca investitorii să înţeleagă mai bine structurile de tip „master-feeder”, iar autorităţile de reglementare să le supravegheze mai uşor, în special în context transfrontalier, niciun OPCVM de tip „feeder” nu ar trebui să poată investi în mai mult de un fond de tip „master”. Pentru a asigura acelaşi nivel de protecţie a investitorilor în întreaga Comunitate, fondul de tip „master” ar trebui să fie el însuşi un OPCVM autorizat. Pentru a evita poverile administrative inutile, nu ar trebui să se aplice dispoziţiile privind notificarea comercializării transfrontaliere, atunci când un OPCVM de tip „master” nu mobilizează capital de la consumatorii individuali dintr-un stat membru, altul decât cel în care este stabilit, ci are numai unul sau mai multe OPCVM-uri de tip „feeder” în statul membru respectiv.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Pentru a proteja investitorii OPCVM-ului de tip „feeder”, investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master” ar trebui să facă obiectul unei autorizări prealabile din partea autorităţilor statului membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder”.

(40) Pentru a proteja investitorii OPCVM-ului de tip „feeder”, investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master” ar trebui să facă obiectul unei autorizări prealabile din partea autorităţilor statului membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder”. Doar investiţia iniţială în OPCVM-ul de tip „master”, cu care OPCVM-ul de tip „feeder” depăşeşte limita aplicabilă investiţiei în alt OPCVM, ar trebui să necesite aprobare. Pentru a facilita funcţionarea eficace a pieţei interne şi pentru a asigura acelaşi nivel de protecţie a investitorilor în întreaga Comunitate, condiţiile care trebuie îndeplinite, precum şi documentele şi informaţiile care trebuie furnizate pentru aprobarea investiţiei OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master” ar trebui să fie exhaustive.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Pentru a permite OPCVM-ului de tip „feeder” să acţioneze în interesul deţinătorilor de unităţi şi, în special, să fie în măsură să obţină de la OPCVM-ul de tip „master” toate informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor sale, OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” ar trebui să încheie un acord cu caracter obligatoriu şi executoriu. Prin analogie, acordul asupra schimbului de informaţii între depozitarii sau, respectiv, auditorii OPCVM-ului de tip „feeder” şi OPCVM-ului de tip „master” ar trebui să asigure fluxul informaţiilor şi al documentelor de care are nevoie depozitarul sau auditorul OPCVM-ului de tip „feeder” pentru a-şi îndeplini atribuţiile.

(41) Pentru a permite OPCVM-ului de tip „feeder” să acţioneze în interesul deţinătorilor de unităţi şi, în special, să fie în măsură să obţină de la OPCVM-ul de tip „master” toate informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor sale, OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” ar trebui să încheie un acord cu caracter obligatoriu şi executoriu. Cu toate acestea, dacă ambele sunt administrate de aceeaşi societate, ar trebui să fie suficient ca aceasta să stabilească norme interne de activitate. Un acord asupra schimbului de informaţii între depozitarii sau, respectiv, auditorii OPCVM-ului de tip „feeder” şi OPCVM-ului de tip „master” ar trebui să asigure fluxul informaţiilor şi al documentelor de care are nevoie depozitarul sau auditorul OPCVM-ului de tip „feeder” pentru a-şi îndeplini atribuţiile. Prezenta directivă ar trebui să garanteze că, atunci când respectă aceste cerinţe, depozitarii sau auditorii nu încalcă restricţiile privind divulgarea informaţiilor sau restricţiile de protecţie a datelor.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Pentru a garanta un nivel înalt de protecţie a intereselor investitorilor OPCVM-ului de tip „feeder”, prospectul, informaţiile de bază pentru investitori, prevăzute la articolul 73, precum şi informaţiile publicitare ar trebui adaptate la specificul structurilor de tip „master-feeder”.

(42) Pentru a garanta un nivel înalt de protecţie a intereselor investitorilor OPCVM-ului de tip „feeder”, prospectul, informaţiile de bază pentru investitori, prevăzute la articolul 73, precum şi informaţiile publicitare ar trebui adaptate la specificul structurilor de tip „master-feeder”. Investiţia OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master” nu ar trebui să afecteze, pe de o parte, capacitatea OPCVM-ului de tip „feeder” de răscumpărare sau rambursare de unităţi, la cererea deţinătorilor săi de unităţi şi, pe de altă parte, capacitatea sa de a acţiona în interesul acestora.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Regulile de conversie ar trebui să permită unui OPCVM existent să se transforme într-un OPCVM de tip „feeder”. În acelaşi timp, ele ar trebui să asigure o protecţie suficientă a deţinătorilor de unităţi. Deoarece o astfel de transformare constituie o schimbare fundamentală a politicii de investiţii, OPCVM-ul care se transformă în OPCVM de tip „feeder” ar trebui să aibă obligaţia de a furniza deţinătorilor săi de unităţi suficiente informaţii pentru ca aceştia să poată decide dacă să îşi menţină sau nu investiţia.

(44) Regulile de conversie ar trebui să permită unui OPCVM existent să se transforme într-un OPCVM de tip „feeder”. În acelaşi timp, ele ar trebui să asigure o protecţie suficientă a deţinătorilor de unităţi. Deoarece o astfel de transformare constituie o schimbare fundamentală a politicii de investiţii, OPCVM-ul care se transformă în OPCVM de tip „feeder” ar trebui să aibă obligaţia de a furniza deţinătorilor săi de unităţi suficiente informaţii pentru ca aceştia să poată decide dacă să îşi menţină sau nu investiţia. Autorităţile competente nu ar trebui să solicite OPCVM-ului de tip „feeder” să furnizeze mai multe informaţii sau informaţii diferite de cele specificate.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui furnizate investitorilor, în faza precontractuală, pentru a-i ajuta să ia decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză. Ele ar trebui să conţină numai elementele esenţiale pentru luarea unor astfel de decizii. Natura informaţiilor care trebuie să se regăsească în informaţiile de bază pentru investitori ar trebui armonizată pe cât posibil, pentru a asigura o protecţie a investitorilor şi o comparabilitate adecvate. Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui prezentate într-un format concis. Un document unic, de o lungime limitată, care să prezinte informaţiile într-o anumită ordine, constituie modalitatea cea mai adecvată pentru ca prezentarea să fie suficient de clară şi simplă pentru micii investitori şi să permită comparaţii utile.

(46) Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui furnizate investitorilor într-un document specific şi în mod gratuit, într-un interval de timp rezonabil înainte de subscrierea OPCVM-ului, pentru a-i ajuta să ia decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză. Ele ar trebui să conţină numai elementele esenţiale pentru luarea unor astfel de decizii. Natura informaţiilor care trebuie să se regăsească în informaţiile de bază pentru investitori ar trebui armonizată pe deplin, pentru a asigura o protecţie a investitorilor şi o comparabilitate adecvate. Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui prezentate într-un format concis. Un document unic, de o lungime limitată, care să prezinte informaţiile într-o anumită ordine, constituie modalitatea cea mai adecvată pentru ca prezentarea să fie suficient de clară şi simplă pentru micii investitori şi să permită comparaţii utile, în special ale costurilor şi profilurilor de risc relevante pentru decizia de investiţii.

Justificare

Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui să fie furnizate gratuit investitorilor, la fel ca prospectele simplificate.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui elaborate pentru toate OPCVM-urile. Societăţile de administrare sau, după caz, societăţile de investiţii ar trebui să furnizeze entităţilor relevante informaţiile de bază pentru investitori, în funcţie de metoda de comercializare utilizată (vânzări directe sau prin intermediar). Modul de utilizare, de către intermediari, a informaţiilor de bază pentru investitori la punctul de vânzare este reglementat de legislaţia aplicabilă respectivilor intermediari, precum Directiva 2004/39/CE.

(47) Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui elaborate pentru toate OPCVM-urile. Societăţile de administrare sau, după caz, societăţile de investiţii ar trebui să ofere entităţilor relevante informaţiile de bază pentru investitori, în funcţie de metoda de comercializare utilizată (vânzări directe sau prin intermediar). Intermediarii ar trebui să furnizeze clienţilor şi potenţialilor clienţi informaţiile de bază pentru investitori.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Considerentul 47a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47a) Dreptul unui OPCVM de a-şi vinde unităţile într-un alt stat membru ar trebui să facă obiectul procesului de adoptare a măsurilor necesare pentru a garanta existenţa, în statul membru gazdă, a mijloacelor necesare pentru efectuarea plăţilor către deţinătorii de unităţi, răscumpărarea sau rambursarea unităţilor, precum şi pentru transmiterea informaţiilor pe care OPCVM-ul este obligat să le furnizeze. Cu toate acestea, OPCVM-ul nu ar trebui să fie obligat de legislaţia statului membru gazdă să aibă un agent plătitor în respectivul stat membru pentru a-şi îndeplini sarcinile.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) Pentru a facilita comercializarea transfrontalieră a unităţilor OPCVM-urilor, controlul conformităţii aranjamentelor pentru o astfel de comercializare cu actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile în statul membru gazdă al OPCVM-ului ar trebui asigurat în mod permanent, imediat după ce OPCVM-ul a început să îşi comercializeze unităţile în respectivul stat membru. Controlul ar putea avea ca obiect, în special, obligaţia de a prezenta informaţiile publicitare în mod corect, clar şi neînşelător.

(49) Pentru a facilita comercializarea transfrontalieră a unităţilor OPCVM-urilor, controlul conformităţii aranjamentelor pentru o astfel de comercializare cu actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile în statul membru gazdă al OPCVM-ului ar trebui asigurat imediat după ce OPCVM-ul a intrat pe piaţă în respectivul stat membru. Controlul poate avea ca obiect conformitatea modalităţilor de comercializare, în special conformitatea modalităţilor de distribuţie şi obligaţia de a prezenta informaţiile publicitare în mod corect, clar şi neînşelător. Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice autorităţile competente ale statului membru gazdă să verifice informaţiile publicitare (care nu includ informaţiile de bază pentru investitori, prospectele şi rapoartele anuale şi semestriale) în conformitate cu legislaţia naţională, înainte ca OPCVM-ul să le poată folosi, însă acest control nu ar trebui să fie discriminatoriu şi nu ar trebui să împiedice accesul OPCVM-ului pe piaţă.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) Din motive de certitudine juridică, este necesar să se asigure accesul uşor, pe cale electronică, al unui OPCVM care îşi comercializează unităţile într-un cadru transfrontalier, la informaţii complete cu privire la actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile în statul membru gazdă al OPCVM-ului şi la comercializarea OPCVM-urilor.

(50) Din motive de consolidare a certitudinii juridice, este necesar să se asigure accesul uşor, pe cale electronică şi într-o limbă uzuală în mediul financiar internaţional, al unui OPCVM care îşi comercializează unităţile într-un cadru transfrontalier, la informaţii complete cu privire la actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile în statul membru gazdă al OPCVM-ului şi care sunt legate în mod special de modalităţile de comercializare a OPCVM-urilor.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51) Pentru a facilita comercializarea transfrontalieră a unităţilor OPCVM-urilor, un OPCVM ar trebui să aibă obligaţia de a traduce, în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale unui stat membru gazdă, ori într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale acesteia, numai informaţiile de bază pentru investitori. Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui să specifice limba sau limbile în care sunt disponibile alte documente informative obligatorii şi informaţii suplimentare.

(51) Pentru a facilita accesul OPCVM-urilor pe pieţele statelor membre, un OPCVM ar trebui să aibă obligaţia de a traduce, în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale unui stat membru gazdă, ori într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale acestuia, numai informaţiile de bază pentru investitori. Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui să specifice limba sau limbile în care sunt disponibile alte documente informative obligatorii şi informaţii suplimentare.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Considerentul 51a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51a) Orice cerinţe privind traducerile ar trebui să prevadă doar traduceri simple. Nu ar trebui să se prevadă obligaţii de efectuare de traduceri autorizate.

Justificare

Nu ar trebui ca traducerile să fie autorizate.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Considerentul 51b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51b) Statele membre ar trebui să impună autorităților lor competente să se asigure că taxele de notificare pe care le practică sunt transparente.

Justificare

Taxele de notificare variază între statele membre. Ar trebui asigurat ca aceste taxe să fie făcute publice şi să reflecte costurile propriu-zise, fără a fi excesive.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52) Este necesară consolidarea convergenţei puterilor de care dispun autorităţile competente, pentru a obţine o aplicare egală a directivei în toate statele membre. O serie de competenţe minime comune, compatibile cu cele conferite autorităţilor competente în temeiul altor acte cu putere de lege comunitare privind serviciile financiare, ar trebui să garanteze eficacitatea supravegherii.

(52) Este necesară consolidarea convergenţei puterilor de care dispun autorităţile competente, pentru a obţine o aplicare egală a directivei în toate statele membre. O serie de competenţe minime comune, compatibile cu cele conferite autorităţilor competente în temeiul altor acte cu putere de lege comunitare privind serviciile financiare, ar trebui să garanteze eficacitatea supravegherii. În plus, statele membre ar trebui să stabilească normele privind sancţiunile, inclusiv penale, civile şi administrative, precum şi măsurile administrative aplicabile în cazurile de încălcare a dispoziţiilor prezentei directive şi să ia toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Considerentul 53a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53a) Statele membre ar trebui să adopte măsurile administrative şi organizatorice necesare pentru a facilita cooperarea între autorităţile naţionale şi autorităţile competente ale altor state membre, inclusiv prin acorduri bilaterale sau multilaterale, astfel încât acestea să-şi poată îndeplini în totalitate obligaţiile ce le revin în temeiul prezentei directive.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Considerentul 53b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53b) În vederea furnizării de servicii transfrontaliere ar trebui atribuite competenţe clare autorităţilor competente respective. Responsabilităţile şi obligaţiile autorităţilor competente ar trebui clar definite pentru a elimina orice posibile deficienţe sau suprapuneri. Responsabilităţile şi obligaţiile respective sunt conforme legislaţiei aplicabile.

Justificare

Noile prevederi din Capitolul XII privind supravegherea acoperă deja mai multe aspecte necesare pentru a asigura o cooperare adecvată în cazul administrării unui portofoliu transfrontalier de către o societate de administrare situată în alt stat membru. Ar trebui acoperite mai ales aspectele pendinte identificate şi asupra cărora CESR lucrează, asigurându-se astfel acoperirea tuturor deficienţelor şi atribuirea tuturor responsabilităţilor, precum şi preîntâmpinarea oricărei suprapuneri a supravegherii.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55) Principiul supravegherii de către statul membru de origine prevede ca autorităţile competente să nu acorde sau să retragă autorizaţia în cazul în care factori precum conţinutul programelor de activităţi, distribuţia geografică sau activităţile efectiv desfăşurate indică în mod clar faptul că un OPCVM sau o societate care contribuie la activitatea acestuia a optat pentru sistemul juridic al unui stat membru cu scopul de a se sustrage unor norme mai stricte în vigoare într-un alt stat membru pe teritoriul căruia îşi desfăşoară sau intenţionează să îşi desfăşoare cea mai mare parte a activităţilor. Un OPCVM sau o societate care contribuie la activitatea acestuia cu statut de persoană juridică trebuie să fie autorizat în statul membru în care îşi are sediul social. Un OPCVM sau o societate care contribuie la activitatea acestuia care nu are statut de persoană juridică trebuie să aibă administraţia centrală în statul membru în care a fost autorizat. În plus, statele membre trebuie să impună ca administraţia centrală a unui OPCVM sau a unei societăţi care contribuie la activitatea acestuia să fie stabilită  întotdeauna în statul membru de origine şi să îşi desfăşoare efectiv activitatea în acel stat.

(55) Principiul supravegherii de către statul membru de origine prevede ca autorităţile competente să nu acorde sau să retragă autorizaţia în cazul în care factori precum conţinutul programelor de activităţi, distribuţia geografică sau activităţile efectiv desfăşurate indică în mod clar faptul că un OPCVM sau o societate care contribuie la activitatea acestuia a optat pentru sistemul juridic al unui stat membru cu scopul de a se sustrage unor norme mai stricte în vigoare într-un alt stat membru pe teritoriul căruia îşi desfăşoară sau intenţionează să îşi desfăşoare cea mai mare parte a activităţilor.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Considerentul 64a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(64a) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei1.

 

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Justificare

Ar trebui asigurată consecvenţa cu textul Directivei 2004/39/CE.

Armonizarea în continuare va facilita instituirea unui paşaport al societăţii de administrare.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Considerentul 65

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(65) Comisia ar trebui să fie abilitată să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive. În ceea ce priveşte fuziunile, respectivele măsuri sunt destinate să specifice conţinutul detaliat al informaţiilor şi modalitatea de transmitere a acestora deţinătorilor de unităţi. În ceea ce priveşte structurile de tip „master-feeder”, măsurile sunt destinate să specifice în detaliu elementele care trebuie incluse în acordul între „master” şi „feeder”, între depozitarii şi auditorii lor, măsurile adecvate pentru prevenirea riscurilor de comercializare tardivă, impactul fuziunii „master”-ului asupra autorizării „feeder”-ului, tipurile de nereguli la nivelul „master”-ului care trebuie raportate „feeder”-ului, formatul şi modalităţile de transmitere a informaţiilor care trebuie comunicate deţinătorilor de unităţi cu ocazia transformării dintr-un OPCVM într-un OPCVM de tip „feeder”, procedura de evaluare şi control al transferului de active de la un „feeder” la un „master” şi rolul depozitarului „feeder”-ului în acest proces. În ceea ce priveşte dispoziţiile privind divulgarea, măsurile sunt destinate să prevadă condiţiile specifice care trebuie respectate la furnizarea prospectului pe un alt tip de suport durabil decât pe hârtie şi prin intermediul unui site web care nu constituie un suport durabil, conţinutul detaliat, forma şi prezentarea informaţiilor de bază pentru investitori, ţinând seama de caracterul diferit sau de componentele OPCVM-ului în cauză, precum şi condiţiile specifice cu privire la furnizarea informaţiilor de bază pentru investitori pe un alt tip de suport durabil decât pe hârtie şi prin intermediul unui site web care nu constituie un suport durabil. În ceea ce priveşte notificarea, măsurile sunt destinate să specifice formatul şi sfera informaţiilor cu privire la normele locale aplicabile care urmează să fie publicate de autorităţile statului membru gazdă, aplicarea procedurii de notificare în cazul comercializării compartimentelor OPCVM-urilor şi a noilor categorii de acţiuni, precum şi detaliile tehnice cu privire la accesul autorităţilor statului membru gazdă la documentele actualizate privind fondurile, păstrate de autorităţile statului membru de origine. Aceste măsuri sunt destinate, de asemenea, să clarifice definiţiile, să alinieze terminologia şi să reformuleze definiţiile în funcţie de actele ulterioare cu privire la OPCVM-uri şi la alte aspecte conexe. Deoarece au un caracter general şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia cu elemente neesenţiale, aceste măsuri trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Competenţele care nu se încadrează în categoria menţionată anterior fac obiectul procedurii de reglementare cu control prevăzută la articolul 5 din aceeaşi decizie. Aceste măsuri sunt destinate să specifice forma şi conţinutul scrisorii standardizate de notificare, modelul standard de atestare şi procedura pentru schimbul de informaţii şi utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în cursul procesului de notificare. De asemenea, sunt destinate să detalieze procedurile pentru schimbul de informaţii, între autorităţile competente, cu privire la verificările la faţa locului şi la investigaţii.

(65) Comisia ar trebui să fie abilitată să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive. În ceea ce priveşte societăţile de administrare, respectivele măsuri sunt destinate să specifice detaliile privind cerinţele organizatorice, gestionarea riscului, conflicte de interese şi modul de desfăşurare a activităţilor economice. În ceea ce priveşte depozitarii, respectivele măsuri sunt destinate să specifice sarcinile acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, în contextul paşaportului societăţii de administrare şi al caracteristicilor acordului între depozitar şi societatea de administrare. Aceste măsuri ar trebui să faciliteze aplicarea uniformă a obligaţiilor societăţilor de administrare şi ale depozitarilor prevăzute în prezenta directivă. Cu toate acestea, adoptarea acestor măsuri nu ar trebui să fie o condiţie prealabilă de punere în practică a dreptului societăţilor de administrare de a presta servicii în întreaga Comunitate, pentru care au fost autorizate de către statul lor de origine, prin crearea de sucursale sau în temeiul libertăţii de a presta servicii, inclusiv administrarea OPCVM-urilor în alte state membre.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Considerentul 65a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(65a) În ceea ce priveşte fuziunile, respectivele măsuri sunt destinate să specifice conţinutul detaliat al informaţiilor şi modalitatea de transmitere a acestora deţinătorilor de unităţi. În ceea ce priveşte structurile de tip „master-feeder”, măsurile sunt destinate să specifice în detaliu elementele care trebuie incluse în acordul între „master” şi „feeder”, între depozitarii şi auditorii lor, măsurile adecvate pentru prevenirea riscurilor de comercializare tardivă, impactul fuziunii „master”-ului asupra autorizării „feeder”-ului, tipurile de nereguli la nivelul „master”-ului care trebuie raportate „feeder”-ului, formatul şi modalităţile de transmitere a informaţiilor care trebuie comunicate deţinătorilor de unităţi cu ocazia transformării dintr-un OPCVM într-un OPCVM de tip „feeder”, procedura de evaluare şi control al transferului de active de la un „feeder” la un „master” şi rolul depozitarului „feeder”-ului în acest proces. În ceea ce priveşte dispoziţiile privind divulgarea, măsurile sunt destinate să prevadă condiţiile specifice care trebuie respectate la furnizarea prospectului pe un alt tip de suport durabil decât pe hârtie şi prin intermediul unui site web care nu constituie un suport durabil, conţinutul detaliat, forma şi prezentarea informaţiilor de bază pentru investitori, ţinând seama de caracterul diferit sau de componentele OPCVM-ului în cauză, precum şi condiţiile specifice cu privire la furnizarea informaţiilor de bază pentru investitori pe un alt tip de suport durabil decât pe hârtie şi prin intermediul unui site web care nu constituie un suport durabil. În ceea ce priveşte notificarea, măsurile sunt destinate să specifice sfera informaţiilor cu privire la normele locale aplicabile care urmează să fie publicate de autorităţile statului membru gazdă, precum şi detaliile tehnice cu privire la accesul autorităţilor statului membru gazdă la documentele actualizate privind fondurile, păstrate de autorităţile statului membru de origine. Aceste măsuri sunt destinate, de asemenea, să clarifice definiţiile, să alinieze terminologia şi să reformuleze definiţiile în funcţie de actele ulterioare cu privire la OPCVM-uri şi la alte aspecte conexe.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Considerentul 65b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(65b) Deoarece au un caracter general şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia cu noi elemente neesenţiale, aceste măsuri trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE1. Competenţele care nu se încadrează în categoria menţionată anterior fac obiectul procedurii de reglementare cu control prevăzută la articolul 5 din aceeaşi decizie. Aceste măsuri sunt destinate să specifice forma şi conţinutul scrisorii standardizate de notificare, modelul standard de atestare şi procedura pentru schimbul de informaţii şi utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în cursul procesului de notificare. De asemenea, sunt destinate să detalieze procedurile pentru verificările la faţa locului şi investigaţii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile competente.

 

1JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru aplicarea prezentei directive, un OPCVM este considerat ca fiind stabilit  în statul membru în care se găseşte sediul social al societăţii de investiţii  sau cel  al societăţii de administrare a fondului deschis de investiţii. Statele membre trebuie să solicite ca sediul central să fie stabilit  în acelaşi stat membru ca sediul social.

Pentru aplicarea prezentei directive, un OPCVM este considerat ca fiind stabilit în statul său membru de origine.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a-şi desfăşura activitatea, un OPCVM trebuie autorizat de autorităţile statului membru în care este stabilit.

(1) Pentru a-şi desfăşura activitatea, un OPCVM trebuie autorizat de autorităţile statului său membru de origine .

Justificare

O piaţă comună autentică presupune posibilitatea ca serviciile de administrare a fondurilor să beneficieze de un paşaport pe tot teritoriul Uniunii Europene. Articolul 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene stabilește libertatea de furnizare a serviciilor transfrontaliere.

Nu ar trebui permise discriminarea pe baza naţionalităţii unei societăţi de administrare şi nici întârzieri cu potenţial protecţionist în acordarea autorizării.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Un fond deschis de investiţii este autorizat numai în cazul în care autorităţile competente aprobă societatea de administrare, regulile  fondului şi alegerea depozitarului. O societate de investiţii poate fi autorizată doar în cazul în care autorităţile competente aprobă actele constitutive ale societăţii şi alegerea depozitarului.

(2) Un fond deschis de investiţii este autorizat numai în cazul în care autorităţile competente ale statului membru de origine aprobă alegerea societăţii de administrare desemnate să gestioneze OPCVM-ul, regulile fondului şi alegerea depozitarului. O societate de investiţii este autorizată doar în cazul în care autorităţile competente ale statului membru de origine aprobă actele constitutive ale societăţii şi alegerea depozitarului, precum şi, după caz, alegerea societăţii de administrare desemnată să administreze OPCVM-ul.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Fără a aduce atingere alineatului (2), în cazul în care OPCVM-ul nu are sediul în statul membru de origine al societăţii de administrare, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului aprobă alegerea societăţii de administrare desemnată să administreze OPCVM-ul în conformitate cu articolul 5a. Autorizarea nu este condiţionată de administrarea OPCVM-ului de către o societate de administrare cu sediul social în statul membru de origine al OPCVM-ului sau de efectuarea sau delegarea unor activităţi ale societăţii de administrare în statul membru de origine al OPCVM-ului.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autorităţile competente pot să nu autorizeze un OPCVM în cazul în care societatea de administrare sau societatea de investiţii nu satisface condiţiile prealabile definite în capitolele III şi , respectiv, V.

(3) Autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului pot să nu autorizeze un OPCVM în cazul în care:

 

(a) aceste autorităţi decid că societatea de investiţii nu satisface condiţiile prealabile definite în capitolul V; sau

 

(b) societatea de administrare nu este autorizată ca societate de administrare a unui OPCVM în statul membru de origine.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 26, societatea de administrare sau, după caz, societatea de investiţii este informată, în termen de două luni de la depunerea tuturor actelor, dacă alegerea a fost sau nu aprobată.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mai mult, autorităţile competente pot să nu autorizeze un OPCVM în cazul în care conducătorii depozitarului nu au buna reputaţie sau experienţa necesară pentru a gestiona respectivul OPCVM. În acest sens, identitatea conducătorilor depozitarului şi a fiecărei persoane  care le succede în funcţii se comunică  de îndată autorităţilor competente.

Mai mult, autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului pot să nu autorizeze un OPCVM în cazul în care conducătorii depozitarului nu au buna reputaţie sau experienţa necesară pentru a gestiona respectivul OPCVM. În acest sens, identitatea conducătorilor depozitarului şi a fiecărei persoane  care le succede în funcţii se comunică  de îndată autorităţilor competente.

Justificare

O piaţă comună autentică presupune posibilitatea ca serviciile de administrare a fondurilor să beneficieze de un paşaport pe tot teritoriul Uniunii Europene. Articolul 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene stabilește libertatea de furnizare a serviciilor transfrontaliere.

Nu ar trebui permise discriminarea pe baza naţionalităţii unei societăţi de administrare şi nici întârzieri cu potenţial protecţionist în acordarea autorizării.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autorităţile competente nu acordă autorizaţia în cazul în care un OPCVM este împiedicat din punct de vedere juridic (de exemplu, printr-o dispoziţie conţinută în regulile fondului  sau în documentele constitutive) să îşi comercializeze unităţile în statul membru de origine.

(4) Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului nu acordă autorizaţia în cazul în care un OPCVM este împiedicat din punct de vedere juridic (de exemplu, printr-o dispoziţie conţinută în regulile fondului  sau în documentele constitutive) să îşi comercializeze unităţile în statul membru de origine.

Justificare

O piaţă comună autentică presupune posibilitatea ca serviciile de administrare a fondurilor să beneficieze de un paşaport pe tot teritoriul Uniunii Europene. Articolul 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene stabilește libertatea de furnizare a serviciilor transfrontaliere.

Nu ar trebui permise discriminarea pe baza naţionalităţii unei societăţi de administrare şi nici întârzieri cu potenţial protecţionist în acordarea autorizării.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Orice înlocuire a societăţii de administrare sau a depozitarului, precum şi orice modificare a regulilor  fondului sau a actelor  constitutive ale societăţii de investiţii sunt supuse aprobării autorităţilor competente.

(5) Orice înlocuire a societăţii de administrare sau a depozitarului, precum şi orice modificare a regulilor  fondului sau a actelor  constitutive ale societăţii de investiţii sunt supuse aprobării autorităţilor competente din statul membru de origine al OPCVM-ului.

Justificare

O piaţă comună autentică presupune posibilitatea ca serviciile de administrare a fondurilor să beneficieze de un paşaport pe tot teritoriul Uniunii Europene. Articolul 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene stabilește libertatea de furnizare a serviciilor transfrontaliere.

Nu ar trebui permise discriminarea pe baza naţionalităţii unei societăţi de administrare şi nici întârzieri cu potenţial protecţionist în acordarea autorizării.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că informaţiile complete cu privire la actele cu putere de lege şi actele administrative prin care se aplică prezenta directivă, referitoare la constituirea şi funcţionarea OPCVM-urilor, sunt uşor accesibile de la distanţă şi prin mijloace electronice. Statele membre se asigură că respectivele informaţii sunt disponibile cel puţin într-o limbă uzuală în mediul financiar internaţional şi că sunt furnizate în mod clar şi neambiguu, fiind totodată actualizate în permanenţă.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

(1) O societate de administrare care intenţionează să administreze un OPCVM cu sediul în alt stat membru prezintă autorităţilor competente ale statului de origine al OPCVM-ului următoarea documentaţie:

 

(a) acordul scris încheiat cu depozitarul menţionat la articolele 20 şi 30;

 

(b) informaţiile referitoare la metodele de delegare cu privire la funcţiile de gestionare a portofoliului şi de administrare, menţionate în anexa II;

 

(c) un raport asupra procesului de gestionare a riscurilor adoptat, ţinând seama de tipul specific de OPCVM pentru care se solicită autorizarea;

 

În cazul în care o societate de administrare administrează deja acelaşi tip de OPCVM în statul membru de origine al OPCVM-ului, este suficient să se facă referire la actele deja furnizate.

 

(2) Pe baza atestării menţionate la articolele 16 şi 17, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului pot solicita autorităţilor competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare clarificări şi informaţii referitoare la documentaţia menţionată la alineatul (1) şi pot verifica dacă autorizarea societăţii de administrare se aplică tipului de fond pentru care se solicită autorizarea. După caz, autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare se pronunţă în termen de 10 zile lucrătoare de la cererea iniţială.

 

(3) Autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului ar putea refuza alegerea societăţii de administrare numai în cazul în care:

 

(a) societatea de administrare nu respectă dispoziţiile care intră în competenţa sa în conformitate cu articolul 17a;

 

(b) societatea de administrare nu este autorizată de autorităţile competente ale statului membru de origine să administreze tipul de OPCVM pentru care se solicită autorizarea sau

 

(c) societatea de administrare nu a oferit documentaţia menţionată la alineatul (1).

 

Înainte de a refuza alegerea, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului ar trebui să consulte autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare.

 

(4) Orice modificare ulterioară semnificativă a documentaţiei menţionate la alineatul (1) este notificată de societatea de administrare autorităţilor competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Iniţierea activităţii societăţii de administrare  este subordonată unei autorizaţii oficiale prealabile eliberate de autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului. Autorizaţia acordată unei societăţi de administrare  pe baza prezentei directive este valabilă pentru toate statele membre.

(1) Iniţierea activităţii societăţii de administrare  este subordonată unei autorizaţii oficiale prealabile eliberate de autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare. Autorizaţia acordată unei societăţi de administrare  pe baza prezentei directive este valabilă pentru toate statele membre.

Justificare

O piaţă comună autentică presupune posibilitatea ca serviciile de administrare a fondurilor să beneficieze de un paşaport pe tot teritoriul Uniunii Europene. Articolul 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene stabilește libertatea de furnizare a serviciilor transfrontaliere.

Autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare sunt responsabile pentru autorizarea societăţii de administrare. Această precizare este coerentă cu articolul 4 alineatul (1) paragraful 20 din Directiva 2004/39/CE.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru de origine al unei societăţi de administrare  stabileşte norme prudenţiale pe care societatea de administrare  este obligată să le respecte în orice situaţie în ceea ce priveşte activitatea de administrare  a OPCVM-urilor autorizate conform prezentei directive.

(1) Fiecare stat membru de origine al unei societăţi de administrare stabileşte norme prudenţiale pe care societatea de administrare autorizată în statul membru respectiv este obligată să le respecte în orice situaţie în ceea ce priveşte activitatea de administrare a OPCVM-urilor autorizate conform prezentei directive.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să fie structurată şi organizată astfel încât să se reducă la minimum riscul ca conflictele de interese dintre societate şi clienţii săi, dintre clienţii săi între ei, dintre unul dintre clienţii săi şi un OPCVM sau între două OPCVM-uri să aducă atingere intereselor OPCVM-ului sau ale clienţilor. Cu toate acestea, în cazul înfiinţării  unei sucursale , structura organizatorică a acesteia nu poate  fi contrară normelor de conduită prescrise de către statul membru gazdă al OPCVM-ului  în materie de conflicte de interese.

(b) să fie structurată şi organizată astfel încât să se reducă la minimum riscul ca conflictele de interese dintre societate şi clienţii săi, dintre clienţii săi între ei, dintre unul dintre clienţii săi şi un OPCVM şi dintre două OPCVM-uri să aducă atingere intereselor OPCVM-ului sau ale clienţilor.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Societăţile de administrare, sau dacă este cazul, societăţile de investiţii, elaborează proceduri şi modalităţi adecvate pentru a garanta că plângerile adresate de investitori sunt tratate corespunzător şi că nu se impun restricţii investitorilor în exercitarea drepturilor lor, în cazul în care societatea de administrare este autorizată într-un stat membru diferit de statul membru de origine al OPCVM-ului. Investitorii ar trebui să poată depune plângeri în limba lor locală.

 

Acestea elaborează, de asemenea, proceduri şi modalităţi adecvate pentru a furniza informaţii la cererea publicului sau a autorităţilor competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2b) Comisia adoptă măsuri de aplicare care specifică procedurile şi modalităţile prevăzute la alineatul (1) litera (a) şi structurile şi cerinţele organizatorice necesare pentru minimizarea conflictelor de interese prevăzute la alineatul 1 litera (b).

 

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care statele membre autorizează societăţile de administrare  să delege terţilor, în scopul desfăşurării mai eficiente a activităţii  , exercitarea,  în contul acestor societăţi  , a uneia sau mai multor dintre funcţiile lor, trebuie îndeplinite toate condiţiile prealabile de mai jos  :

(1) În cazul în care statul membru de origine al societăţii de administrare autorizează societăţile de administrare să delege terţilor, în scopul desfăşurării mai eficiente a activităţii, exercitarea, în contul acestor societăţi, a uneia sau mai multor dintre funcţiile lor, trebuie îndeplinite toate condiţiile prealabile de mai jos:

Justificare

O piaţă comună autentică presupune posibilitatea ca serviciile de administrare a fondurilor să beneficieze de un paşaport pe tot teritoriul Uniunii Europene. Articolul 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene stabilește libertatea de furnizare a serviciilor transfrontaliere.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) autoritatea competentă trebuie informată într-un mod adecvat;

(a) autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare trebuie informate de către societatea de administrare într-un mod adecvat; autorităţile competente din statul membru de origine al societăţii de administrare transmit, fără întârziere, informaţiile necesare autorităţilor competente din statul membru de origine al OPCVM-ului;

Justificare

O piaţă comună autentică presupune posibilitatea ca serviciile de administrare a fondurilor să beneficieze de un paşaport pe tot teritoriul Uniunii Europene. Articolul 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene stabilește libertatea de furnizare a serviciilor transfrontaliere.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) prospectele OPCVM-ului precizează funcţiile pe care societatea de administrare  a fost autorizată să le delege.

(i) prospectele OPCVM-ului precizează funcţiile pe care societatea de administrare a fost autorizată să le delege de către statul membru de origine al societăţii de administrare.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Comisia adoptă măsuri de aplicare cu scopul de a garanta că societatea de administrare respectă obligaţiile prevăzute la alineatul (1), în special cu privire la:

 

(a) definirea măsurilor pe care societăţile de administrare le pot lua în mod rezonabil pentru a identifica, preveni, gestiona şi/sau divulga conflictele de interese, precum şi pentru a stabili criteriile corespunzătoare pentru determinarea tipurilor de conflicte de interese a căror existenţă poate afecta interesele OPCVM-urilor;

 

(b) stabilirea criteriilor corespunzătoare pentru a acţiona cu bună credinţă şi în mod echitabil, cu competenţa, grija şi prudenţa cuvenite, în interesul OPCVM-urilor;

 

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o astfel de societate de administrare îşi propune să comercializeze unităţile OPCVM-ului pe care îl administrează singură sau prin intermediul unui terţ într-un alt stat membru, fără a intenţiona să desfăşoare sau să furnizeze orice alte activităţi sau servicii, această comercializare este reglementată numai de cerinţele prevăzute în capitolul XI.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Sub rezerva condiţiilor prevăzute în prezentul articol, un OPCVM este liber să desemneze sau să fie administrat de o societate de administrare autorizată în alt stat membru în conformitate cu prezenta directivă, cu condiţia ca o astfel de societate de administrare să îndeplinească:

 

(a) dispoziţiile de la articolul 16 sau de la articolul 17;

 

(b) dispoziţiile de la articolul 17a sau de la articolul 5a.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pe lângă obligaţia de a satisface condiţiile impuse la articolele 6 şi 7  , orice societate de administrare  care doreşte să îşi înfiinţeze o sucursală pe teritoriul unui alt stat membru informează autorităţile competente ale statului membru de origine.

(1) Pe lângă obligaţia de a satisface condiţiile impuse la articolele 6 şi 7, orice societate de administrare care doreşte să înfiinţeze o sucursală pe teritoriul unui alt stat membru pentru a desfăşura activitatea pentru care a primit autorizaţie, informează autorităţile competente ale statului membru de origine.

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o societate de administrare doreşte să furnizeze serviciul de gestionare colectivă de portofoliu prevăzut în anexa II, autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare anexează la documentaţie o atestare care să certifice că societatea de administrare a primit autorizaţie în conformitate cu prezenta directivă, precum şi o descriere a domeniului de aplicare al autorizației societăţii de administrare şi detalii cu privire la orice restricţii ale tipurilor de OPCVM-uri pe care societatea de administrare este autorizată să le administreze.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Serviciile furnizate de o sucursală a societăţii de administrare respectă reglementările elaborate de statul membru gazdă al societăţii de administrare în conformitate cu articolul 14.

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b) Autorităţile competente ale statului membru gazdă al societăţii de administrare sunt responsabile cu monitorizarea respectării dispoziţiilor prevăzute la alineatul (3a).

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Înainte ca sucursala unei societăţi de administrare  să îşi înceapă activitatea, autorităţile competente ale statului membru gazdă al respectivei societăţi  dispun de două luni începând cu primirea informaţiilor menţionate la alineatul (2) pentru organizarea supravegherii societăţii de administrare  şi pentru a indica, după caz, condiţiile în care, pentru motive de interes general, această activitate trebuie desfăşurată în statul membru gazdă al societăţii de administrare  , inclusiv normele menţionate la articolele 86 şi 87  aflate în vigoare în statul membru gazdă al societăţii de administrare  şi normele de conduită de respectat în cazul  prestării de servicii de administrare  de portofoliu menţionate la articolul 6  alineatul (3) litera (a)  , precum şi în cazul serviciilor de consultanţă de investiţii şi de custodie.

(4) Înainte ca sucursala unei societăţi de administrare să îşi înceapă activitatea, autorităţile competente ale statului membru gazdă al respectivei societăţi dispun de două luni începând cu primirea informaţiilor menţionate la alineatul (2) pentru organizarea supravegherii respectării de către societatea de administrare a normelor aflate în responsabilitatea lor.

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă a statului membru de origine al societăţii de administrare actualizează informaţiile cuprinse în atestarea menţionată la alineatul (3) şi informează autorităţile competente ale statului membru gazdă al societăţii de administrare în cazul în care apare o modificare a domeniului de aplicare al autorizației societăţii de administrare sau a detaliilor cu privire la orice restricţii ale tipurilor de OPCVM-uri pe care societatea de administrare este autorizată să le administreze.

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Orice societate de administrare  care doreşte să îşi exercite pentru prima dată activitatea pe teritoriul unui alt stat membru în temeiul libertăţii de a presta servicii comunică autorităţilor competente ale statului membru de origine următoarele informaţii:

(1) Orice societate de administrare care doreşte să îşi exercite pentru prima dată activităţile pentru care a primit autorizaţie pe teritoriul unui alt stat membru în temeiul libertăţii de a presta servicii comunică autorităţilor competente ale statului membru de origine următoarele informaţii:

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Societatea de administrare  poate , din acel moment,  să îşi înceapă activitatea în statul membru gazdă, prin derogare de la  dispoziţiile articolului 88.

Societatea de administrare poate, din acel moment, să îşi înceapă activitatea în statul membru gazdă, prin derogare de la dispoziţiile capitolului XI.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul – 17 alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o societate de administrare doreşte să furnizeze serviciul de gestionare colectivă de portofoliu prevăzut în anexa II, autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare anexează la documentaţie o atestare care să certifice că societatea de administrare a fost autorizată în conformitate cu prezenta directivă, precum şi o descriere a domeniului de aplicare al autorizaţiei societăţii de administrare şi detalii cu privire la orice restricţii ale tipurilor de OPCVM-uri pe care societatea de administrare este autorizată să le administreze.

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă este cazul  , autorităţile competente ale statului membru gazdă al societăţii de administrare îi  indică acesteia  , după primirea informaţiilor vizate la alineatul (1), condiţiile pe care, din motive de interes general, societatea de administrare  trebuie să le satisfacă în statul membru gazdă, inclusiv normele de conduită care trebuie respectate în cazul prestării  serviciului de administrare  de portofoliu menţionat la articolul 6  alineatul (3) litera (a)  , precum şi în cazul serviciilor de consultanţă de investiţii şi de custodie.

(3) Serviciile furnizate de societatea de administrare în temeiul libertăţii de a presta servicii respectă normele elaborate de statul membru de origine al societăţii de administrare în conformitate cu articolul 14.

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În caz de modificare a conţinutului informaţiilor comunicate în conformitate cu alineatul (1) litera (b), societatea de administrare  notifică, în scris, această modificare autorităţilor competente ale statului membru de origine şi ale statului membru gazdă înainte de efectuarea acesteia, pentru ca autorităţile competente ale statului membru gazdă  al societăţii de administrare să-i poată comunica acesteia, după caz, orice modificare sau completare necesară a  informaţiilor comunicate în conformitate cu alineatul (3).

(4) În caz de modificare a conţinutului informaţiilor comunicate în conformitate cu alineatul (1) litera (b), societatea de administrare notifică, în scris, această modificare autorităţilor competente ale statului membru de origine şi ale statului membru gazdă înainte de efectuarea acesteia. Autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare actualizează informaţiile cuprinse în atestarea menţionată la alineatul (2) şi informează autorităţile competente ale statului membru gazdă al societăţii de administrare în cazul în care apare o modificare a domeniului de aplicare al autorizației societăţii de administrare sau a detaliilor cu privire la orice restricţii ale tipurilor de OPCVM-uri pe care societatea de administrare este autorizată să le administreze.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) O societate de administrare  este de asemenea supusă procedurii de notificare prevăzute la alineatele (1)-(4)  în cazurile în care încredinţează unei părţi terţe comercializarea unităţilor în statul  membru gazdă al societăţii de administrare  .

eliminat

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

 

 

 

 

(2) Autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare sunt responsabile de supravegherea respectării normelor prevăzute la alineatul (1).

 

(3) O societate de administrare care furnizează serviciul de gestionare colectivă de portofoliu într-un cadru transfrontalier, în temeiul libertăţii de a presta servicii sau înfiinţând o sucursală, respectă normele statului membru de origine al OPCVM-ului referitoare la constituirea şi funcţionarea acestuia, şi anume normele aplicabile:

 

(a) constituirii şi autorizării OPCVM-ului;

 

(b) emisiunii şi rambursării unităţilor şi acţiunilor;

 

(c) exercitării dreptului de vot al deţinătorilor de unităţi;

 

(d) politicilor şi limitelor de investiţii, inclusiv calculului tuturor riscurilor şi efectului de pârghie;

 

(e) restricţiilor privind acordarea şi contractarea de împrumuturi şi vânzările fără acoperire;

 

(f) evaluării activelor şi contabilităţii OPCVM-ului;

 

(g) calculului preţului de emisiune şi/sau al preţului de rambursare;

 

(h) distribuirii sau reinvestirii veniturilor;

 

(i) cerinţelor de informare şi de raportare ale OPCVM-ului, inclusiv în ceea ce priveşte prospectul, informaţiile de bază pentru investitori şi rapoartele periodice;

 

(j) comercializării şi distribuirii unităţilor;

 

(k) relaţiei cu deţinătorii de unităţi;

 

(l) fuziunii şi restructurării OPCVM-ului;

 

(m) lichidării şi dizolvării OPCVM-ului;

 

(n) conţinutului şi formei registrului deţinătorilor de unităţi.

 

(4) Societatea de administrare respectă obligaţiile prevăzute în regulile fondului sau în actele constitutive, precum şi obligaţiile prevăzute în prospect, care sunt conforme legislaţiei aplicabile, astfel cum se prevede la alineatele (1) şi (3).

 

(5) Autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului sunt responsabile de supravegherea respectării dispoziţiilor menţionate la alineatele (3) şi (4).

 

(6) Societatea de administrare hotărăşte cu privire la şi îşi asumă responsabilitatea pentru structura şi deciziile organizatorice necesare pentru ca societatea de administrare să poată respecta normele referitoare la constituirea şi funcţionarea OPCVM-ului, precum şi obligaţiile prevăzute în regulile fondului sau în actele constitutive şi obligaţiile prevăzute în prospect.

 

(7) Autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare au responsabilitatea de a monitoriza conformitatea structurii şi organizării societăţii, în vederea asigurării respectării de către societatea de administrare a obligaţiilor şi a normelor referitoare la constituirea şi funcţionarea tuturor OPCVM-urilor pe care acesta le administrează.

 

(8)Statele membre garantează că nicio societate de administrare autorizată într-un stat membru nu este supusă unor cerinţe suplimentare în statul membru de origine al OPCVM-ului în ceea ce priveşte domeniile reglementate de prezenta directivă, cu excepţia cazurilor menţionate în mod explicit în prezenta directivă.

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a se achita de responsabilităţile care le revin în cadrul prezentei directive, statele membre gazdă ale societăţilor de administrare pot cere sucursalelor acestora aceleaşi informaţii pe care le cer în acest scop societăţilor de administrare naţionale.

eliminat

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre gazdă ale societăţilor de administrare  pot cere societăţilor de administrare  care îşi desfăşoară activitatea  pe teritoriul lor în temeiul libertăţii de a presta servicii să furnizeze  informaţiile necesare pentru a monitoriza  respectarea de către aceste societăţi a standardelor statelor membre gazdă care le sunt aplicabile, aceste cerinţe neputând  fi mai stricte decât acelea pe care statele membre în cauză  le impun societăţilor de administrare  înfiinţate pe teritoriul lor  pentru a monitoriza  respectarea de către acestea a aceloraşi standarde.

Statele membre gazdă ale societăţilor de administrare pot cere societăţilor de administrare care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul lor, în temeiul libertăţii de a presta servicii sau înfiinţând o sucursală,le furnizeze informaţiile necesare pentru a monitoriza respectarea de către aceste societăţi a normelor care intră în responsabilitatea statelor membre gazdă şi care le sunt aplicabile, inclusiv informaţii privind tranzacţiile legate de investiţiile OPCVM-ului. Aceste cerinţe nu pot fi mai stricte decât acelea pe care statele membre în cauză le impun societăţilor de administrare autorizate pe teritoriul lor pentru a monitoriza respectarea de către acestea a aceloraşi standarde.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care autorităţile competente ale statului membru gazdă al unei societăţi de administrare  care deţine o sucursală sau furnizează servicii pe teritoriul statului respectiv constată că aceasta nu respectă actele cu putere de lege sau normele administrative adoptate în statul respectiv în temeiul dispoziţiilor prezentei directive care conferă prerogative autorităţilor competente ale statului membru gazdă al societăţii de administrare , aceste autorităţi cer ca societatea de administrare  în cauză să pună capăt acestei situaţii neregulamentare.

(3) În cazul în care autorităţile competente ale statului membru gazdă al unei societăţi de administrare care deţine o sucursală sau furnizează servicii pe teritoriul statului respectiv constată că aceasta nu respectă una dintre normele care intră în responsabilitatea lor, aceste autorităţi cer ca societatea de administrare în cauză să pună capăt acestei situaţii neregulamentare şi să informeze autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare.

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care, în pofida măsurilor luate de către statul membru de origine al societăţii de administrare  sau din cauza  faptului că aceste măsuri se dovedesc inadecvate sau nu sunt disponibile  în statul membru respectiv, societatea de administrare  persistă în încălcarea actelor cu putere de lege sau a normelor administrative  menţionate la alineatul (2) şi aflate în vigoare în statul membru gazdă, acesta din urmă poate, după ce a informat despre aceasta autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare , să ia măsurile adecvate pentru a preveni sau sancţiona neregulile viitoare şi, după caz, să împiedice societatea de administrare  în cauză  să efectueze noi operaţiuni pe teritoriul său. Statele membre se asigură că, pe teritoriul lor, este posibilă notificarea  actelor legale necesare pentru astfel de măsuri societăţilor de administrare  .

(5) În cazul în care, în pofida măsurilor luate de către statul membru de origine al societăţii de administrare  sau din cauza  faptului că aceste măsuri se dovedesc inadecvate sau nu sunt disponibile  în statul membru respectiv, societatea de administrare  persistă în încălcarea actelor cu putere de lege sau a normelor administrative  menţionate la alineatul (2) şi aflate în vigoare în statul membru gazdă, acesta din urmă poate, după ce a informat despre aceasta autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare , să ia măsurile adecvate, inclusiv cele menţionate la articolele 93 şi 94, pentru a preveni sau sancţiona neregulile viitoare şi, după caz, să împiedice societatea de administrare  în cauză  să efectueze noi operaţiuni pe teritoriul său. Statele membre se asigură că, pe teritoriul lor, este posibilă notificarea  actelor legale necesare pentru astfel de măsuri societăţilor de administrare  . În cazul în care serviciul furnizat în statul membru gazdă al societăţii de administrare este administrarea unui OPCVM, statul membru gazdă al societăţii de administrare poate cere societăţii de administrare să înceteze administrarea OPCVM-ului respectiv.

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prevederile alineatelor (3), (4) şi (5) nu aduc atingere competenţei statelor membre gazdă ale societăţilor de administrare  de a lua măsuri adecvate pentru prevenirea sau sancţionarea neregulilor comise pe teritoriul lor care contravin  actelor cu putere de lege sau normelor administrative pe care acestea le adoptă din motive de interes general. Acest lucru include posibilitatea de a împiedica o societate de administrare  în neregulă să efectueze  tranzacţii viitoare pe teritoriul lor.

eliminat

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Orice măsură adoptată în temeiul alineatelor (4), (5) sau  (6) şi care implică sancţiuni sau restricţii pentru activităţile unei societăţi de administrare  trebuie să fie justificată adecvat şi comunicată societăţii de administrare  în cauză. Orice astfel de măsură poate fi atacată  în instanţă în statul membru care a adoptat-o.

(7) Orice măsură adoptată în temeiul alineatelor (4) şi (5) şi care implică măsuri sau sancţiuni trebuie să fie justificată adecvat şi comunicată societăţii de administrare în cauză. Orice astfel de măsură poate fi atacată  în instanţă în statul membru care a adoptat-o.

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În caz de retragere a autorizaţiei, se informează corespunzător  autorităţile competente ale statului membru gazdă al societăţii de administrare, care  iau măsurile adecvate pentru a împiedica societatea de administrare  menţionată să efectueze noi tranzacţii pe teritoriul său şi pentru a proteja  interesele investitorilor.

(9) Autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare consultă autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului înainte de a retrage autorizaţia societăţii de administrare. În astfel de situaţii, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului iau măsurile adecvate pentru a proteja interesele investitorilor. Aceste măsuri pot include decizii pentru a împiedica societatea de administrare menţionată să efectueze noi tranzacţii pe teritoriul său şi pentru a proteja interesele investitorilor.

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Statele membre informează Comisia asupra numărului şi tipului acestor cazuri în care au existat refuzuri în temeiul articolului 16  sau în care au fost luate măsuri în conformitate cu alineatul (5) al prezentului articol  .

(10) Statele membre informează Comisia asupra numărului şi tipului acestor cazuri în care au existat refuzuri în temeiul articolelor 5a şi 16 sau în care au fost luate măsuri în conformitate cu alineatul (5) al prezentului articol.

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Depozitarul are  sediul social în acelaşi stat membru ca societatea de administrare sau se stabileşte  în acel stat membru în cazul în care sediul său social se află în alt stat membru.

(1) Depozitarul are sediul social în statul membru de origine al OPCVM-ului sau se stabileşte în acel stat membru în cazul în care sediul său social se află în alt stat membru.

Justificare

O piaţă comună autentică presupune posibilitatea ca serviciile de administrare a fondurilor să beneficieze de un paşaport pe tot teritoriul Uniunii Europene. Articolul 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene stabilește libertatea de furnizare a serviciilor transfrontaliere.

O garanţie importantă este ca depozitarul să îşi păstreze sediul în statul membru în care este stabilit fondul, pentru ca depozitarul să îşi poată îndeplini atribuţiile.

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Depozitarul este  o instituţie supusă controlului public. Acesta prezintă  suficiente garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii.

(2) Depozitarul este o instituţie care face obiectul unor norme prudenţiale şi al unei supravegheri permanente. Acesta prezintă  suficiente garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii.

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Depozitarul elaborează proceduri care permit autorităţilor competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului să obţină, la cerere, toate informaţiile pe care depozitarul le-a obţinut în exercitarea obligaţiilor sale şi care sunt necesare pentru ca autorităţile competente să poată supraveghea respectarea de către OPCVM a dispoziţiilor prezentei directive.

Amendamentul  86

Propunere de directivă

Articolul 20 - alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b) În cazul în care statul membru de origine al societăţii de administrare este diferit de statul membru de origine al OPCVM-ului, depozitarul semnează un acord scris cu societatea de administrare, care reglementează fluxul informaţiilor considerate necesare pentru a-i permite acestuia să îşi îndeplinească funcţiile menţionate la articolul 19 şi în alte acte cu putere de lege şi acte administrative relevante pentru depozitari în statul membru de origine al OPCVM-ului.

Amendamentul  87

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3c) Comisia adoptă măsuri de aplicare referitoare la măsurile pe care trebuie să le ia depozitarul pentru a-şi îndeplini obligaţiile privind un OPCVM administrat de o societate de administrare situată în alt stat membru, inclusiv la informaţiile care trebuie incluse în acordurile standard ce urmează a fi utilizate de depozitar şi de societatea de administrare, astfel cum se prevede la alineatul (3a).

 

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Amendamentul  88

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Solicitantul este informat, în termen de şase luni de la data înaintării unui dosar complet, dacă i s-a acordat sau nu autorizaţia. Refuzul autorizării este motivat.

(2) În cazul în care o societate de investiţii nu şi-a desemnat o societate de administrare, societatea de investiţii este informată, în termen de şase luni de la data înaintării unui dosar complet, dacă i s-a acordat sau nu autorizaţia. Refuzul autorizării este motivat.

Amendamentul  89

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Depozitarul are  sediul social în același stat membru ca societatea de investiții sau se stabilește  în acel stat membru  în cazul în care sediul său social se află în alt stat membru.

(1) Depozitarul are sediul social în statul membru de origine al OPCVM-ului sau se stabileşte în acel stat membru în cazul în care sediul său social se află în alt stat membru.

Justificare

O piaţă comună autentică presupune posibilitatea ca serviciile de administrare a fondurilor să beneficieze de un paşaport pe tot teritoriul Uniunii Europene. Articolul 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene stabilește libertatea de furnizare a serviciilor transfrontaliere.

O garanţie importantă este ca depozitarul să îşi păstreze sediul în statul membru în care este stabilit fondul, pentru ca depozitarul să îşi poată îndeplini obligaţiile.

Amendamentul  90

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Depozitarul este  o instituţie supusă controlului public. Acesta prezintă  suficiente garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii.

(2) Depozitarul este o instituţie care face obiectul unor norme prudenţiale şi al unei supravegheri permanente.

Amendamentul  91

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Depozitarul elaborează proceduri care permit autorităţilor competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului să obţină, la cerere, toate informaţiile pe care depozitarul le-a obţinut în exercitarea obligaţiilor sale şi care sunt necesare pentru ca autorităţile competente să poată supraveghea respectarea de către OPCVM a dispoziţiilor prezentei directive.

Amendamentul  92

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b) În cazul în care statul membru de origine al societăţii de administrare este diferit de statul membru de origine al OPCVM-ului, depozitarul semnează un acord scris cu societatea de administrare, care reglementează fluxul informaţiilor considerate necesare pentru a-i permite acestuia să îşi îndeplinească funcţiile menţionate la articolul 29 din prezenta directivă şi în alte acte cu putere de lege şi acte administrative relevante pentru depozitari în statul membru de origine al OPCVM-ului.

Amendamentul  93

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3c) Comisia adoptă măsuri de aplicare referitoare la măsurile pe care trebuie să le ia depozitarul pentru a-şi îndeplini obligaţiile privind un OPCVM administrat de o societate de administrare situată în alt stat membru, inclusiv la informaţiile care trebuie incluse în acordurile standard ce urmează a fi utilizate de depozitar şi de societatea de administrare astfel cum se prevede la alineatul (3a). Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Amendamentul  94

Propunere de directivă

Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul capitol se aplică în cazul oricăreia dintre următoarele operaţiuni, denumite în continuare „fuziuni”:

În sensul prezentului capitol, „fuziune” înseamnă:

Amendamentul  95

Propunere de directivă

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sub rezerva condiţiilor prevăzute în această secţiune şi fără a se ţine seama de modul în care OPCVM-urile sunt constituite în temeiul articolului 1 alineatul (3), statele membre autorizează fuziunile între:

(1) Sub rezerva condiţiilor prevăzute în acest capitol şi fără a se ţine seama de modul în care OPCVM-urile sunt constituite în temeiul articolului 1 alineatul (3), statele membre autorizează fuziunile transfrontaliere şi fuziunile naţionale definite în prezentul articol în conformitate cu una sau mai multe dintre tehnicile de fuziune prevăzute la articolul 34.

(a) OPCVM-uri stabilite pe teritoriul lor;

(2) În sensul prezentei directive, o fuziune transfrontalieră înseamnă:

(b) OPCVM-uri stabilite pe teritoriul lor şi OPCVM-uri stabilite pe teritoriul altor state membre.

(a) o fuziune între mai multe OPCVM-uri, dintre care cel puţin două sunt stabilite în state membre diferite; precum şi

 

(b) o fuziune între OPCVM-uri stabilite în acelaşi stat membru, care are ca rezultat un nou OPCVM stabilit în alt stat membru.

 

Tehnicile de fuziune utilizate pentru fuziunile transfrontaliere sunt stabilite în temeiul legislaţiei statului membru de origine al OPCVM-ului absorbit.

 

(3) În sensul prezentei directive, o fuziune naţională înseamnă o fuziune între OPCVM-uri stabilite în acelaşi stat membru, în cazul în care cel puţin unul dintre OPCVM-urile implicate a primit o notificare în conformitate cu articolul 88. Tehnicile de fuziune utilizate pentru fuziunile naţionale trebuie să fie autorizate în temeiul legislaţiei respectivului stat membru.

Amendamentul  96

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) proiectul comun al fuziunii propuse, aprobat în mod corespunzător de către organismul de conducere sau de administrare competent al OPCVM-ului absorbit şi de cel al OPCVM-ului absorbant;

(a) proiectul comun al fuziunii propuse, aprobat în mod corespunzător de OPCVM-ul absorbit şi de OPCVM-ul absorbant;

Amendamentul  97

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) un certificat emis de depozitarul OPCVM-ului absorbit şi al celui absorbant, care să ateste că aceştia au verificat conformitatea proiectului comun al fuziunii cu prezenta directivă şi cu regulile fondului sau cu documentele constitutive ale OPCVM-urilor respective, şi care să conţină concluziile lor în această privinţă;

(c) o declaraţie emisă de fiecare depozitar al OPCVM-ului absorbit şi al celui absorbant, care să ateste, în conformitate cu articolul 38, că aceştia au verificat conformitatea elementelor prevăzute la articolul 37 alineatul (1) literele (a), (f) şi (g) cu prezenta directivă şi cu regulile fondului sau cu documentele constitutive ale OPCVM-urilor respective;

Amendamentul  98

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) informaţiile cu privire la fuziunea propusă, pe care OPCVM-ul intenţionează să le furnizeze deţinătorilor de unităţi.

(d) informaţiile cu privire la fuziunea propusă, pe care OPCVM-ul absorbit şi OPCVM-ul absorbant intenţionează să le furnizeze deţinătorilor lor respectivi de unităţi.

Amendamentul  99

Propunere de directivă

Articolul – 36 alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste informaţii trebuie să poată fi citite atât de autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului absorbit, cât şi de cele ale statului membru de origine al OPCVM-ului absorbant în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale statului membru în cauză sau într-o limbă aprobată de autorităţile competente respective.

Amendamentul  100

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit analizează impactul potenţial al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant, şi consultă, în acest proces, autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbant, în afară de cazul în care consideră că potenţialul impact al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbant este neglijabil.

(3) Autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului absorbit transmit fără întârziere copii ale informaţiilor menţionate la alineatul (2) autorităţilor competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului absorbant. Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit şi respectiv al OPCVM-ului absorbant analizează impactul potenţial al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbit şi la OPCVM-ul absorbant, pentru a evalua dacă deţinătorilor de unităţi li se oferă informaţii adecvate.

Amendamentul  101

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit pot solicita, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar, clarificarea informaţiilor destinate deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbit.

Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit sau absorbant pot solicita, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar, clarificarea informaţiilor destinate deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbit sau respectiv la OPCVM-ul absorbant.

Amendamentul  102

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit decid că fuziunea propusă ar putea avea un impact semnificativ asupra deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbant, acestea informează autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbant, care cer să se furnizeze deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbant informaţii utile şi exacte cu privire la fuziunea propusă.

Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbant informează autorităţile din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii informaţiilor menţionate la alineatul (2), fie că sunt mulţumite de informaţiile propuse a fi furnizate deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbant, fie că au solicitat OPCVM-ului absorbant să clarifice aceste informaţii. Acest termen nu poate fi întrerupt sau extins.

Amendamentul  103

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) după analizarea impactului potenţial al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, în conformitate cu alineatul (3), autorităţile competente se declară mulţumite cu informaţiile propuse pentru a fi furnizate deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbit, şi, dacă este cazul, la OPCVM-ul absorbant.

(c) autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit, respectiv absorbant se declară mulţumite de informaţiile propuse pentru a fi furnizate deţinătorilor de unităţi sau autorităţile competente ale OPCVM-ului absorbant nu au dat nici un semn de nemulţumire în temeiul alineatului (3) al treilea paragraf.

Amendamentul  104

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit informează OPCVM-ul în cauză, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea unui dosar complet, dacă fuziunea a fost sau nu autorizată.

(5) Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit informează OPCVM-ul în cauză, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea unui dosar complet, astfel cum este prevăzut la alineatul (2), dacă fuziunea a fost sau nu autorizată.

Amendamentul  105

Propunere de directivă

Articolul – 36 alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit solicită informaţii suplimentare, perioada de evaluare nu poate fi întreruptă sau extinsă. Solicitările de informaţii suplimentare de acest tip trebuie să fie motivate, proporţionale şi rezonabile.

Justificare

Dispoziţiile privind autorizarea unei fuziuni trebuie să fie formulate în mod clar, pentru a evita întreruperile sau întârzierile inutile.

Amendamentul  106

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Statele membre pot să prevadă, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) al doilea paragraf, o derogare de la aplicarea capitolului VII în cazul OPCVM-urilor absorbante.

Justificare

În cazul unei fuziuni, ar putea fi necesară restructurarea portofoliilor care au fuzionat, pentru a asigura conformitatea cu politicile de investiţii prevăzute în capitolul VII. Ar trebui să fie posibilă în acest caz, prin urmare, o perioadă de derogare, astfel cum prevede articolul 52 alineatul (1) pentru fondurile recent autorizate, pentru a permite transferul de active necesar.

Amendamentul  107

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre impun organismului de conducere sau de administrare al OPCVM-ului absorbit şi al OPCVM-ului absorbant întocmirea unui proiect comun de fuziune.

(1) Statele membre impun OPCVM-ului absorbit şi OPCVM-ului absorbant întocmirea unui proiect comun de fuziune.

Amendamentul  108

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proiectul comun de fuziune cuprinde următoarele elemente:

Proiectul comun de fuziune prevede următoarele elemente:

Amendamentul  109

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) impactul preconizat al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant;

(c) impactul preconizat, inclusiv regimul fiscal, al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant;

Amendamentul  110

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) criteriile adoptate pentru evaluarea activului şi, atunci când este cazul, a pasivului la data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

(d) criteriile adoptate pentru evaluarea activului şi, atunci când este cazul, a pasivului la data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii în conformitate cu articolul 44 alineatul (1);

Amendamentul  111

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(fa) normele aplicabile transferului de active, respectiv schimbului de unităţi;

Amendamentul  112

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) regulile fondului sau documentele constitutive ale OPCVM-ului absorbant.

(g) în cazul unei fuziuni în temeiul articolului 34 litera (b), regulile fondului sau documentele constitutive ale OPCVM-ului absorbant nou creat.

Amendamentul  113

Propunere de directivă

Articolul – 37 alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorităţile competente nu solicită includerea de informaţii suplimentare în proiectul comun de fuziune.

Amendamentul  114

Propunere de directivă

Articolul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre impun ca depozitarul OPCVM-ului absorbit şi al OPCVM-ului absorbant să verifice conformitatea proiectului comun de fuziune cu prezenta directivă şi cu regulile fondului sau cu documentele constitutive ale OPCVM-urilor lor.

Statele membre impun ca depozitarii OPCVM-ului absorbit şi ai OPCVM-ului absorbant să verifice conformitatea elementelor prevăzute la articolul 37 alineatul (1) literele (a), (f) şi (g) cu prezenta directivă şi cu regulile fondului sau cu actele constitutive ale OPCVM-ului lor.

Amendamentul  115

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre impun ca un auditor independent, autorizat în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, să valideze următoarele:

(1) Legislaţia statului membru de origine ale OPCVM-ului absorbit încredinţează fie unui depozitar, fie unui auditor independent, autorizat în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, sarcina de a valida următoarele:

Amendamentul  116

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) criteriile adoptate pentru evaluarea activului şi, atunci când este cazul, a pasivului la data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

(a) criteriile adoptate pentru evaluarea activului şi, atunci când este cazul, a pasivului la data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii în temeiul articolului 44 alineatul (1);

Amendamentul  117

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) atunci când este cazul, plata în numerar pentru fiecare unitate;

Amendamentul  118

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) metoda de calcul al ratei de schimb.

(b) metoda de calcul al ratei de schimb, precum şi rata reală de schimb stabilită la data respectivă în conformitate cu articolul 44 alineatul (1).

Amendamentul 119

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Auditorii statutari ai OPCVM-ului absorbit sau ai OPCVM-ului absorbant sunt consideraţi auditori independenţi în sensul alineatului (1).

(2) Auditorii statutari ai OPCVM-ului absorbit sau auditorul statutar al OPCVM-ului absorbant sunt consideraţi auditori independenţi în sensul alineatului (1).

Amendamentul  120

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) O copie a raportului auditorului independent se pune la dispoziţia deţinătorilor de unităţi, atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant, la cerere şi gratuit.

(3) O copie a raportului auditorului independent sau, după caz, a raportului depozitarului, se pune la dispoziţia deţinătorilor de unităţi, atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant, precum şi a respectivelor lor autorităţi competente, la cerere şi gratuit.

Amendamentul  121

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre impun OPCVM-ului absorbit sau OPCVM-urilor absorbite să furnizeze deţinătorilor de unităţi informaţii utile şi exacte cu privire la fuziunea propusă, pentru ca aceştia să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind impactul propunerii asupra investiţiei lor.

(1) Statele membre impun OPCVM-urilor absorbite şi OPCVM-urilor absorbante să furnizeze respectivilor lor deţinători de unităţi informaţii utile şi exacte cu privire la fuziunea propusă, pentru ca aceştia să-şi poată forma o opinie în cunoştinţă de cauză cu privire la impactul propunerii asupra investiţiei lor.

Amendamentul  122

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbant impun ca OPCVM-ul absorbant să furnizeze informaţii utile şi exacte cu privire la fuziunea propusă deţinătorilor săi de unităţi, în cazul în care acest lucru este solicitat de către autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit, în conformitate cu articolul 36 alineatul (3).

eliminat

Amendamentul  123

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3). Informaţiile se furnizează deţinătorilor de unităţi numai după ce autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit au autorizat fuziunea propusă, în temeiul articolului 36.

(3) Informaţiile se furnizează deţinătorilor de unităţi atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant numai după ce autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit au autorizat fuziunea propusă, în temeiul articolului 36.

Amendamentul  124

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ele se transmit cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a deţinătorilor de unităţi, menţionate la articolul 41, sau, în cazul în care o asemenea adunare generală nu este prevăzută în legislaţia naţională, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare a fuziunii.

Acestea se transmit cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul limită pentru solicitarea răscumpărării sau rambursării fără costuri suplimentare, aşa cum se prevede la articolul 44.

Amendamentul  125

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbit şi, dacă este cazul, la OPCVM-ul absorbant cuprind şi informaţii utile şi exacte cu privire la fuziunea propusă, pentru ca deţinătorii de unităţi să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind impactul posibil al acestei fuziuni asupra investiţiei lor şi să-şi poată exercita drepturile prevăzute la articolele 41 şi 42.

(4) Informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de unităţi atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant cuprind informaţii utile şi exacte cu privire la fuziunea propusă, pentru ca deţinătorii de unităţi să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind impactul posibil al acestei fuziuni asupra investiţiei lor şi să-şi poată exercita drepturile prevăzute la articolele 41 şi 42.

Amendamentul  126

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informaţiile trebuie să cuprindă cel puţin elementele următoare:

Informaţiile trebuie să cuprindă elementele următoare:

Amendamentul  127

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) contextul şi motivaţia fuziunii propuse;

(a) contextul şi motivaţia pentru fuziunea propusă;

Amendamentul  128

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) impactul posibil al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, inclusiv, dar nu numai, orice diferenţe semnificative cu privire la politica şi strategia de investiţii, costuri, rezultatul preconizat, raportarea periodică şi riscul de diminuare a performanţei;

(b) impactul posibil al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, inclusiv, dar nu numai, orice diferenţe semnificative cu privire la politica şi strategia de investiţii, costuri, rezultatul preconizat, raportarea periodică, riscul de diminuare a performanţei, precum şi un avertisment vizibil adresat investitorilor privind eventualitatea modificării regimului lor fiscal în urma fuziunii;

Amendamentul  129

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) orice drepturi specifice pe care deţinătorii de unităţi le au în legătură cu fuziunea propusă, inclusiv, dar nu numai, dreptul de a obţine informaţii suplimentare, dreptul de a obţine, la cerere, o copie a raportului auditorului independent, precum şi dreptul de a solicita răscumpărarea sau rambursarea gratuită a unităţilor lor, după cum se specifică la articolul 42;

(c) orice drepturi specifice pe care deţinătorii de unităţi le au în legătură cu fuziunea propusă, inclusiv, dar nu numai, dreptul de a obţine informaţii suplimentare, dreptul de a obţine, la cerere, o copie a raportului auditorului independent sau al depozitarului, precum şi dreptul de a solicita răscumpărarea sau rambursarea gratuită a unităţilor lor, după cum se specifică la articolul 42 şi termenul limită pentru exercitarea acestui drept;

Amendamentul  130

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) aspectele procedurale pertinente şi data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

(d) aspectele procedurale corespunzătoare, inclusiv procedura pentru transferul unităţilor, şi data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

Amendamentul  131

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care OPCVM-ul absorbit sau, dacă este cazul, OPCVM-ul absorbant a primit o notificare în conformitate cu articolul 88, informaţiile menţionate la alineatul (4) trebuie furnizate fie în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al OPCVM-ului absorbit şi, dacă este cazul, ale statului membru gazdă al OPCVM-ului absorbant, fie într-o limbă aprobată de autorităţile competente. Traducerea se efectuează sub responsabilitatea OPCVM-ului căruia i se solicită informaţiile în cauză. Ea reflectă fidel conţinutul informaţiilor originale.

(5) În cazul în care OPCVM-ul absorbit sau OPCVM-ul absorbant a primit o notificare în conformitate cu articolul 88, informaţiile menţionate la alineatul (4) trebuie furnizate fie în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al OPCVM-ului în cauză, fie într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale acestuia. Traducerea se efectuează sub responsabilitatea OPCVM-ului căruia i se solicită informaţiile în cauză. Aceasta reflectă fidel conţinutul informaţiilor originale.

Amendamentul  132

Propunere de directivă

Articolul 41 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când legislaţia naţională a statelor membre prevede aprobarea fuziunilor între OPCVM-uri de către deţinătorii de unităţi, statele membre se asigură că o asemenea aprobare nu necesită mai mult de 75% din voturile date de către deţinătorii de unităţi prezenţi sau reprezentaţi la adunarea generală a deţinătorilor de unităţi.

Atunci când legislaţia naţională a statelor membre prevede aprobarea fuziunilor între OPCVM-uri de către deţinătorii de unităţi, statele membre se asigură că o asemenea aprobare nu necesită mai mult de 75% din voturile date de către deţinătorii de unităţi prezenţi sau reprezentaţi la adunarea generală a deţinătorilor de unităţi. Această aprobare este obligatorie pentru toţi deţinătorii de unităţi.

Justificare

O decizie majoritară este obligatorie pentru toţi deţinătorii de unităţi.

Amendamentul  133

Propunere de directivă

Articolul 41 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul paragraf nu aduce atingere unui eventual cvorum prevăzut de legislaţia naţională.

Primul paragraf nu aduce atingere unui eventual cvorum prevăzut de legislaţia naţională. După caz, statele membre nu impun cvorumuri mai stricte pentru fuziuni transfrontaliere decât cele pentru fuziuni naţionale. Statele membre nu impun cvorumuri mai stricte nici pentru fuziuni între OPCVM-uri decât cele pentru fuziuni între entităţi corporative.

Amendamentul  134

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Legile statelor membre prevăd că deţinătorii de unităţi atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant au dreptul să solicite răscumpărarea sau rambursarea unităţilor lor sau, dacă este posibil, convertirea lor gratuită în unităţi la un alt OPCVM cu o politică de investiţii asemănătoare. Acest drept se naşte din momentul în care deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbit şi, dacă este cazul, deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbant au fost informaţi cu privire la fuziunea propusă. El încetează să existe la data intrării în vigoare a fuziunii.

(1) Legile statelor membre prevăd că deţinătorii de unităţi atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant au dreptul să solicite, fără nicio taxă suplimentară faţă de cele reţinute de fond pentru a acoperi costurile de decapitalizare, răscumpărarea sau rambursarea unităţilor lor sau, dacă este posibil, convertirea lor în unităţi la un alt OPCVM cu o politică de investiţii asemănătoare şi administrate de aceeaşi societate de administrare sau de o altă societate de care societatea de administrare este legată prin conducere sau control comun sau printr-o participaţie importantă directă sau indirectă. Acest drept se naşte din momentul în care deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbit şi deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbant au fost informaţi cu privire la fuziunea propusă în conformitate cu articolul 40. El încetează să existe cu cinci zile lucrătoare înainte de data la care se calculează rata de schimb prevăzută la articolul 44.

Amendamentul  135

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 79 alineatul (1), pentru fuziuni între OPCVM-uri, statele membre pot permite autorităţilor competente să impună sau să autorizeze suspendarea temporară a răscumpărării sau a rambursării unităţilor, cu condiţia ca această suspendare să se justifice prin intenţia de a proteja deţinătorii de unităţi.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la alineatul (1), prin derogare de la articolul 79 alineatul (1), pentru fuziuni între OPCVM-uri, statele membre pot permite autorităţilor competente să impună sau să autorizeze suspendarea temporară a subscrierii, a răscumpărării sau a rambursării unităţilor, cu condiţia ca această suspendare să se justifice prin intenţia de a proteja deţinătorii de unităţi.

Amendamentul  136

Propunere de directivă

Articolul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că toate cheltuielile juridice, administrative sau pentru servicii de consultanţă, aferente pregătirii şi realizării fuziunii nu sunt imputate, nici direct, nici indirect, OPCVM-ului absorbit, OPCVM-ului absorbant sau deţinătorilor lor de unităţi.

Cu excepţia situaţiilor în care OPCVM-urile se autoadministrează, statele membre se asigură că toate cheltuielile juridice, administrative sau pentru servicii de consultanţă, aferente pregătirii şi realizării fuziunii nu sunt imputate OPCVM-ului absorbit, OPCVM-ului absorbant sau deţinătorilor lor de unităţi.

Amendamentul  137

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre prevăd că fuziunea intră în vigoare de îndată ce toate activele şi, dacă este cazul, toate pasivele au fost transferate de la OPCVM-ul absorbit la OPCVM-ul absorbant, iar deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbit au primit unităţi la OPCVM-ul absorbant, în schimbul unităţilor lor la OPCVM-ul absorbit.

(1) În cazul fuziunilor naţionale, legislaţia statelor membre prevede data la care fuziunea intră în vigoare, precum şi data la care se calculează rata de schimb între unităţile la OPCVM-ul absorbit şi unităţile la OPCVM-ul absorbant şi, după caz, data la care se determină valoarea netă de inventar pentru plăţile în numerar.

 

În cazul fuziunilor transfrontaliere, legislaţia statului membru de origine al OPCVM-ului absorbant prevede datele menţionate la primul paragraf.

Amendamentul  138

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Depozitarul OPCVM-ului absorbit şi al OPCVM-ului absorbant sunt responsabili de transferul efectiv al activelor dinspre OPCVM-ul absorbit înspre OPCVM-ul absorbant.

eliminat

Amendamentul  139

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Intrarea în vigoare a fuziunii se face publică prin toate mijloacele adecvate şi în modul stabilit de legislaţia statului membru de origine al OPCVM-ului absorbant.

(3) Intrarea în vigoare a fuziunii se face publică prin toate mijloacele adecvate şi în modul stabilit de legislaţia statului membru de origine al OPCVM-ului absorbant şi se notifică autorităţilor competente.

Amendamentul  140

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre se asigură, de asemenea, că intrarea în vigoare a fuziunii se face publică pe site-ul internet, atât cel al autorităţilor competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbit, cât şi cel al autorităţilor competente din statul membru de origine al OPCVM-ului absorbant.

eliminat

Amendamentul  141

Propunere de directivă

Articolul 44a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 44a

(1) O fuziune care se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile de la articolul 34 litera (a) are următoarele consecinţe:

 

(a) toate activele şi pasivele OPCVM-ului absorbit sunt transferate OPCVM-ului absorbant sau, după caz, depozitarului OPCVM-ului absorbant;

 

(b) deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbit devin deţinători de unităţi la OPCVM-ul absorbant; mai mult, dacă este cazul, aceştia au dreptul să primească o plată în numerar care să nu depăşească 10 % din valoarea de inventară netă a unităţilor deţinute de aceştia la OPCVM-ul absorbit;

 

(c) OPCVM-ul absorbit încetează să existe la data intrării în vigoare a fuziunii.

 

(2) O fuziune care se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile de la articolul 34 litera (b) are următoarele consecinţe:

 

(a) toate activele şi pasivele OPCVM-ului absorbit sunt transferate OPCVM-ului absorbant nou creat sau, după caz, depozitarului OPCVM-ului absorbant;

 

(b) deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbit devin deţinători de unităţi la OPCVM absorbant nou creat; mai mult, dacă este cazul, aceştia au dreptul să primească o plată în numerar care să nu depăşească 10 % din valoarea de invetar netă a unităţilor deţinute de aceştia la OPCVM-ul absorbit;

 

(c) OPCVM-ul absorbit încetează să existe la data intrării în vigoare a fuziunii.

 

(3) O fuziune care se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile de la articolul 34 litera (c) are următoarele consecinţe:

 

(a) activul [net] al OPCVM-ului absorbit este transferat OPCVM-ului absorbant sau, după caz, depozitarului OPCVM-ului absorbant;

 

(b) deţinătorii de unităţi la OPCVM-ul absorbit devin deţinători de unităţi la OPCVM-ul absorbant;

 

(c) OPCVM-ul absorbit continuă să existe până la lichidarea tuturor pasivelor.

 

(4) Statele membre se asigură că este creată o procedură prin care societatea de administrare a OPCVM-ului absorbant transmite o confirmare depozitarului OPCVM-ului absorbant conform căreia transferul activelor şi, după caz, al pasivelor a fost finalizat. În cazul în care OPCVM-ul absorbant nu a desemnat o societate de administrare, acesta transmite confirmarea depozitarului OPCVM-ului absorbant.

Amendamentul  142

Propunere de directivă

Articolul 46 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre informează Comisia cu privire la  reglementarea lor privind metodele utilizate pentru calcularea riscurilor menţionate la alineatul (3), inclusiv riscurile privind contrapartida în tranzacţiile asupra instrumentelor derivate negociate fără intermediari. Comisia comunică aceste informaţii celorlalte state membre. Aceste informaţii fac obiectul unor schimburi de opinii în cadrul Comitetului european pentru valori mobiliare.

(4) Comisia adoptă dispoziţii de aplicare cu privire la alineatul (1), care menţionează următoarele:

 

(a) criteriile de evaluare a măsuriii în care modalităţile de gestionare a riscurilor utilizate de societatea de administrare sunt adecvate;

 

(b) normele detaliate privind evaluarea precisă şi independentă a valorii instrumentelor derivate negociate fără intermediari;

 

(c) normele detaliate privind conţinutul şi procedura care trebuie urmată pentru transmiterea informaţiilor către autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare.

 

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Amendamentul  143

Propunere de directivă

Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Un OPCVM de tip „feeder” este un OPCVM care investeşte, prin derogare de la articolul 1 alineatul (2) litera (a), articolul 45, articolul 47, articolul 50 şi articolul 51 alineatul (2) litera (c), cel puţin 85% din activele sale în unităţi la un alt OPCVM (OPCVM-ul de tip „master”) sau la un compartiment de investiţii al acestuia.

(1) Un OPCVM de tip „feeder” este un OPCVM sau un compartiment de investiţii al acestuia care a primit autorizaţia de a investi, prin derogare de la articolul 1 alineatul (2) litera (a), articolul 45, articolul 47, articolul 50 şi articolul 51 alineatul (2) litera (c), cel puţin 85% din activele sale în unităţi la un alt OPCVM sau la un compartiment de investiţii al acestuia (OPCVM-ul de tip „master”).

Amendamentul  144

Propunere de directivă

Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) instrumente financiare derivate în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (g) şi articolul 46 alineatele (2) şi (3).

(b) instrumente financiare derivate care pot fi utilizate doar în scopul acoperirii, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (g) şi articolul 46 alineatele (2) şi (3).

Amendamentul  145

Propunere de directivă

Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (b), riscul OPCVM-ului de tip „feeder” cu privire la activele suport menţionate la articolul 46 alineatul (3) al treilea paragraf se calculează luând în considerare şi investiţiile OPCVM-ului de tip „master”, inclusiv investiţiile OPCVM-ului de tip „master” în instrumente financiare derivate şi activele suport ale acestora, proporţional cu investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master”.

În sensul respectării cerinţelor prevăzute la articolul 46 alineatul (3), OPCVM-ul de tip „feeder” îşi poate calcula expunerea sa globală legată de instrumentele financiare derivate, prin combinarea expunerii sale directe, în temeiul primului paragraf litera (b), cu:

 

(a) expunerea reală a OPCVM-ului de tip „master” faţă de instrumentele financiare derivate, proporţional cu investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master” sau

 

(b) expunerea globală potenţială maximă a OPCVM-ului de tip „master” faţă de instrumentele financiare derivate prevăzute de regulile fondului OPCVM-ului de tip „master” sau de actele constitutive ale acestuia, proporţional cu investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master”.

Amendamentul  146

Propunere de directivă

Articolul 53 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Un OPCVM de tip „master” este un OPCVM care:

(3) Un OPCVM de tip „master” este un OPCVM sau un compartiment de investiţii al acestuia care:

Amendamentul  147

Propunere de directivă

Articolul 53 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) are cel puţin un OPCVM de tip „feeder” printre deţinătorii săi de unităţi;

Nu priveşte versiunea în limba română.

Amendamentul  148

Propunere de directivă

Articolul 53 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 1 alineatul (2) litera (a) şi de la articolul 3 litera (b), dacă un OPCVM de tip „master” are cel puţin două OPCVM-uri de tip „feeder” printre deţinătorii săi de unităţi, acesta nu este obligat să atragă capital de la alţi investitori.

(4) Se aplică următoarele derogări în cazul unui OPCVM de tip „master”:

 

(a) dacă un OPCVM de tip „master” are cel puţin două OPCVM-uri de tip „feeder” printre deţinătorii săi de unităţi, articolul 1 alineatul (2) litera (a) şi articolul 3 litera (b) nu se aplică, oferind OPCVM-ului de tip „master” posibilitatea de a atrage capital de la alţi investitori;

Dacă un OPCVM de tip „master” atrage capital exclusiv de la unul sau mai multe OPCVM-uri de tip „feeder” dintr-un stat membru altul decât statul în care este stabilit, capitolul XI şi articolul 103 alineatul (1) nu se aplică.

(b) dacă un OPCVM de tip „master” atrage capital exclusiv de la unul sau mai multe OPCVM-uri de tip „feeder” dintr-un stat membru altul decât statul în care este stabilit, capitolul XI şi articolul 103 alineatul (1) nu se aplică.

Justificare

Este necesară reformularea, pentru a evita confuzia între primul şi al doilea paragraf, conţinutul nefiind modificat.

Amendamentul  149

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că investiţiile unui OPCVM de tip „feeder” într-un anumit OPCVM de tip „master” au fost aprobate, în prealabil, de către autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder”.

(1) Statele membre se asigură că investiţiile care depăşesc limita aplicabilă în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) pentru investiţii în alte OPCVM-uri, ale unui OPCVM de tip „feeder” într-un anumit OPCVM de tip „master” au fost aprobate, în prealabil, de către autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder”.

Amendamentul  150

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care OPCVM-ul de tip „feeder” a desfăşurat deja activităţi în calitate de OPCVM, inclusiv ca OPCVM de tip „feeder” al unui alt OPCVM de tip „master”, OPCVM-ul de tip „feeder” este informat, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din momentul predării unui dosar complet, dacă autorităţile competente au aprobat sau nu investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master”.

(2) OPCVM-ul de tip „feeder” este informat, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din momentul predării unui dosar complet, dacă autorităţile competente au aprobat sau nu investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master”.

Amendamentul  151

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În eventualitatea în care OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” sunt stabilite în acelaşi stat membru, autorităţile competente din acel stat membru acordă aprobarea dacă OPCVM-ul de tip „feeder”, depozitarul şi auditorul acestuia, precum şi OPCVM-ul de tip „master” respectă toate cerinţele stabilite în acest capitol. În acest scop, OPCVM-ul de tip „feeder” trebuie să furnizeze autorităţilor competente din statul membru de origine următoarele documente:

(3) Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” acordă aprobarea dacă OPCVM-ul de tip „feeder”, depozitarul şi auditorul acestuia, precum şi OPCVM-ul de tip „master” respectă toate cerinţele stabilite în acest capitol. În acest scop, OPCVM-ul de tip „feeder” trebuie să furnizeze autorităţilor competente din statul membru de origine următoarele documente:

Amendamentul  152

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) acordul dintre OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” menţionat la articolul 55 alineatul (1);

(c) acordul dintre OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” sau normele interne de conduită menţionate la articolul 55 alineatul (1);

Amendamentul  153

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o declaraţie a OPCVM-ului de tip „master”, prin care acesta declară că nu deţine unităţi la un OPCVM de tip „feeder”;

eliminat

Amendamentul  154

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) în eventualitatea în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au depozitari diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la articolul 56 alineatul (1) între respectivii depozitari;

(f) dacă OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au depozitari diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la articolul 56 alineatul (1) între respectivii depozitari;

Amendamentul  155

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) în eventualitatea în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au auditori diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la articolul 57 alineatul (1) între respectivii auditori.

(g) dacă OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au depozitari diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la articolul 57 alineatul (1) între respectivii depozitari;

Amendamentul  156

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă OPCVM-ul de tip „feeder” este stabilit într-un alt stat membru decât OPCVM-ul de tip „master”, autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” acordă aprobarea dacă sunt îndeplinite condiţiile următoare:

(4) Dacă OPCVM-ul de tip „feeder” este stabilit într-un alt stat membru decât OPCVM-ul de tip „master”, OPCVM-ul de tip „feeder” furnizează şi o atestare eliberată de autorităţile competente ale OPCVM-ul de tip „master”, conform căruia OPCVM-ul de tip „master” este într-adevăr un OPCVM sau un compartiment de investiţii al unui OPCVM care îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 53 alineatul (3) literele (b) şi (c). Documentele sunt prezentate de către OPCVM-ul de tip „feeder” în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale statului membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” sau într-o limbă acceptată de autorităţile competente ale acestuia.

(a) OPCVM-ul de tip „feeder”, depozitarul şi auditorul acestuia respectă toate cerinţele stabilite în acest capitol, iar OPCVM-ul de tip „feeder” prezintă, pentru a dovedi acest lucru, documentele menţionate la alineatul (3) al prezentului articol;

 

(b) OPCVM-ul de tip „feeder” dovedeşte că OPCVM-ul de tip „master” este autorizat în mod corespunzător ca OPCVM, că nu este el însuşi un OPCVM de tip „feeder” şi că nu deţine unităţi la un OPCVM de tip „feeder”.

 

Amendamentul  157

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” informează fără întârziere autorităţile competente ale OPCVM-ului de tip „master” cu privire la acordarea sau retragerea aprobării.

eliminat

Amendamentul  158

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre îi impun OPCVM-ului de tip „feeder” obligaţia de a încheia un acord cu OPCVM-ul de tip „master” în cauză, pentru ca OPCVM-ul de tip „feeder” să poată îndeplini cerinţele stabilite în prezenta directivă.

(1) Statele membre îi impun OPCVM-ului de tip „master” obligaţia de a furniza OPCVM-ului de tip „feeder” toate documentele şi informaţiile necesare pentru ca acesta să îndeplinească cerinţele stabilite în prezenta directivă. În acest sens, OPCVM-ul de tip „feeder” încheie un acord cu OPCVM-ului de tip „master”.

Amendamentul  159

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acest acord trebuie să cuprindă următoarele elemente:

eliminat

Amendamentul  160

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) principalele caracteristici ale obiectivului şi politicii de investiţii ale OPCVM-ului de tip „master”;

eliminat

Amendamentul  161

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) normele care reglementează o posibilă modificare a obiectivului şi a politicii de investiţii ale OPCVM-ului de tip „master”;

eliminat

Amendamentul  162

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) drepturile şi obligaţiile OPCVM-ului de tip „feeder” şi ale OPCVM-ului de tip „master”, precum şi ale societăţilor lor de administrare.

eliminat

Amendamentul  163

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

OPCVM-ul de tip „feeder” nu are dreptul să investească în unităţi la acel OPCVM de tip „master” înainte de intrarea în vigoare a acordului menţionat la primul paragraf.

OPCVM-ul de tip „feeder” nu are dreptul să investească în unităţi la acel OPCVM de tip „master” înainte de intrarea în vigoare a acordului menţionat la primul paragraf. Acest acord este disponibil, la cerere şi în mod gratuit, pentru toţi deţinătorii de unităţi.

Amendamentul  164

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) În cazul în care atât OPCVM-ul de tip „master”, cât şi OPCVM-ul de tip „feeder” sunt administrate de aceeaşi societate de administrare sau de acelaşi organ administrativ, acordul poate fi înlocuit cu norme interne de conduită care să asigure respectarea cerinţelor prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul  165

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” iau măsurile necesare pentru a se asigura că nici unităţi ale OPCVM-ului de tip „master”, nici ale OPCVM-ului de tip „feeder” nu pot fi emise, vândute, răscumpărate sau rambursate în aceeaşi zi lucrătoare, după ce fie OPCVM-ul de tip „master”, fie OPCVM-ul de tip „feeder” au anunţat preţul de emitere, vânzare, răscumpărare sau rambursare al unităţilor lor pentru respectiva zi.

(2) OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” iau măsurile necesare pentru a coordona calendarul calculării şi publicării valorii lor nete de inventar sau pentru a utiliza alte metode recunoscute de evitare a aplicării strategiei de „market timing” (ajustarea permanentă a portofoliului la schimbările pieţei) unităţilor fondului lor, prevenind astfel practicile de arbitraj.

Justificare

Articolul 55 alineatul (2) impune ca OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” să efectueze calcularea valorii nete de inventar în acelaşi timp. Acest lucru ar putea limita utilizarea de fonduri master-feeder în anumite jurisdicţii unde, din motive locale, evaluarea trebuie să se efectueze la o dată precisă care nu este întotdeauna aceeaşi cu cea la care fondul de tip „master” efectuează propriile calcule.

Amendamentul  166

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care OPCVM-ul de tip „master” suspendă temporar răscumpărarea sau rambursarea unităţilor sale, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea autorităţilor sale competente, fiecare dintre OPCVM-urile sale de tip „feeder” are dreptul să suspende răscumpărarea sau rambursarea unităţilor sale, prin derogare de la condiţiile prevăzute la articolul 79 alineatul (2), în aceeaşi perioadă ca şi OPCVM-ul de tip „master”.

(3) În cazul în care OPCVM-ul de tip „master” suspendă temporar răscumpărarea, rambursarea sau subscrierea unităţilor sale, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea autorităţilor sale competente, fiecare dintre OPCVM-urile sale de tip „feeder” are dreptul să suspende răscumpărarea, rambursarea sau subscrierea unităţilor sale, prin derogare de la condiţiile prevăzute la articolul 79 alineatul (2), în aceeaşi perioadă ca şi OPCVM-ul de tip „master”.

 

Dreptul OPCVM-ului de tip „feeder” de a suspenda subscrierile nu aduce atingere dreptului acestuia de a decide independent, în orice moment, în privinţa suspendării subscrierilor.

Amendamentul  167

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un OPCVM de tip „master” poate fi lichidat numai la trei luni după ce acesta a informat toate OPCVM-urile sale de tip „feeder” şi autorităţile competente din statele membre de origine ale respectivelor OPCVM-uri de tip „feeder” cu privire la decizia obligatorie de lichidare.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor naţionale specifice privind lichidarea obligatorie, un OPCVM de tip „master” poate fi lichidat numai la trei luni după ce acesta i-a informat pe toţi deţinătorii săi de unităţi şi autorităţile competente din statele membre de origine ale respectivelor OPCVM-uri de tip „feeder” cu privire la decizia obligatorie de lichidare.

Amendamentul  168

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să continue să fie un OPCVM de tip „feeder” în urma fuziunii sau a divizării; sau

(a) să continue să fie un OPCVM de tip „feeder” al OPCVM-ului de tip „master” sau al unui alt OPCVM în urma fuziunii sau a divizării OPCVM-ului de tip „master”; sau

Amendamentul  169

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nicio fuziune sau divizare a unui OPCVM de tip „master” nu intră în vigoare decât dacă OPCVM-ul de tip „master” a transmis tuturor OPCVM-urilor de tip „feeder” şi autorităţilor competente din statele membre de origine ale acestor OPCVM-uri de tip „feeder” informaţiile menţionate la articolul 40 sau informaţii comparabile cu acestea cel târziu cu 60 de zile înaintea datei propuse pentru intrarea în vigoare.

Nicio fuziune sau divizare a unui OPCVM de tip „master” nu intră în vigoare decât dacă OPCVM-ul de tip „master” a transmis tuturor deţinătorilor săi de unităţi şi autorităţilor competente din statele membre de origine ale OPCVM-urilor sale de tip „feeder” informaţiile menţionate la articolul 40 sau informaţii comparabile cu acestea cel târziu cu 60 de zile înaintea datei propuse pentru intrarea în vigoare.

Amendamentul  170

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În afară de cazul în care autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” au acordat aprobarea în temeiul literei (a) primul paragraf, OPCVM-ul de tip „feeder” trebuie să răscumpere sau să ramburseze toate unităţile la OPCVM-ul de tip „master” înainte ca fuziunea sau divizarea OPCVM-ului de tip „master” să intre în vigoare.

În afară de cazul în care autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” au acordat aprobarea în temeiul literei (a) primul paragraf, OPCVM-ul de tip „master” permite OPCVM-ului de tip „feeder” să răscumpere sau să ramburseze toate unităţile la OPCVM-ul de tip „master” înainte ca fuziunea sau divizarea OPCVM-ului de tip „master” să intre în vigoare.

Justificare

Pentru asigurarea protecţiei investitorilor, OPCVM-ul de tip „feeder” are posibilitatea să ramburseze sau să răscumpere unităţile sale, înainte ca fuziunea sau divizarea OPCVM-ului de tip „master” să intre în vigoare.

Amendamentul  171

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) elementele care trebuie incluse în acordul menţionat la alineatul (1) primul paragraf;

(a) conţinutul acordului sau al normelor interne de conduită menţionate la alineatul (1);

Amendamentul  172

Propunere de directivă

Articolul – 56 alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute în prezentul capitol, nici depozitarul OPCVM-ului de tip „master” şi nici cel al OPCVM-ului de tip „feeder” nu pot încălca nicio restricţie privind divulgarea informaţiilor sau protecţia datelor impusă prin contract sau printr-un act cu putere de lege sau printr-un act administrativ, iar o astfel de încălcare nu poate implica răspunderea de niciun fel a unui depozitar sau a unei persoane care acţionează în numele acestuia.

Amendamentul  173

Propunere de directivă

Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc că OPCVM-ul de tip „feeder” sau, după caz, societatea de administrare a OPCVM-ului de tip feeder, are obligaţia de a comunica depozitarului OPCVM-ului de tip „feeder” orice informaţie cu privire la OPCVM-ul de tip „master” necesară pentru realizarea deplină a sarcinilor depozitarului OPCVM-ului de tip „feeder”.

Amendamentul  174

Propunere de directivă

Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Depozitarul OPCVM-ului de tip „master” informează fără întârziere OPCVM-ul de tip „feeder” sau, dacă este cazul, societatea de administrare şi depozitarul OPCVM-ului de tip „feeder” despre orice nereguli constatate cu privire la OPCVM-ul de tip „master”.

(2) Depozitarul OPCVM-ului de tip „master” informează fără întârziere autorităţile competente ale OPCVM-ului de tip „master”, OPCVM-ul de tip „feeder” sau, dacă este cazul, societatea de administrare şi depozitarul OPCVM-ului de tip „feeder” despre orice nereguli constatate cu privire la OPCVM-ul de tip „master”, care pot avea un efect negativ asupra OPCVM-ului de tip „feeder”.

Amendamentul  175

Propunere de directivă

Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) elementele care trebuie incluse în acordul menţionat la alineatul (1) primul paragraf;

(a) elementele care trebuie incluse în acordul menţionat la alineatul (1);

Amendamentul  176

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre impun ca, în cazul în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au auditori diferiţi, aceşti auditori să încheie un acord asupra schimbului de informaţii, cu scopul de a asigura îndeplinirea obligaţiilor de către ambii auditori.

(1) Statele membre impun ca, în cazul în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au auditori diferiţi, aceşti auditori să încheie un acord asupra schimbului de informaţii, cu scopul de a asigura îndeplinirea obligaţiilor de către ambii auditori, inclusiv privind măsurile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de la alineatul (2)..

Amendamentul  177

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În raportul sau de audit, auditorul OPCVM-ului de tip „feeder” ia în considerare raportul de audit al OPCVM-ului de tip „master”

(2) În raportul sau de audit, auditorul OPCVM-ului de tip „feeder” ia în considerare raportul de audit al OPCVM-ului de tip „master” Dacă OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” nu operează în cadrul unui acelaşi exerciţiu contabil, auditorul OPCVM-ului de tip „master” elaborează un raport ad-hoc la aceeaşi data de închidere ca cea a OPCVM-ului de tip „feeder”.

Amendamentul  178

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute în prezentul capitol, nici auditorul OPCVM-ului de tip „master” şi nici cel al OPCVM-ului de tip „feeder” nu pot încălca nicio restricţie privind divulgarea informaţiilor sau protecţia datelor impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege sau printr-un act administrativ, iar o astfel de încălcare nu poate implica răspunderea de niciun fel a unui auditor sau a unei persoane care acţionează în numele acestuia.

Amendamentul  179

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate adopta măsuri de aplicare care să precizeze elementele care trebuie incluse în acordul menţionat la alineatul (1) primul paragraf.

(3) Comisia poate adopta măsuri de aplicare care să precizeze conţinutul acordului menţionat la alineatul (1) primul paragraf.

Aceste măsuri, destinate să modifice prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Amendamentul  180

Propunere de directivă

Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) informaţii cu privire la investiţiile făcute în conformitate cu articolul 53 alineatul (2);

(b) obiectivul şi politica de investiţii, inclusiv profilul de risc, ale OPCVM-ului de tip „feeder”, precum şi dacă performanţa OPCVM-ului de tip „feeder” şi a celui de tip „master”sunt identice sau măsura şi motivele pentru care acestea diferă, inlcusiv o descriere a investiţiilor făcute în conformitate cu articolul 53 alineatul (2);

Amendamentul  181

Propunere de directivă

Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o descriere succintă a OPCVM-ului de tip „master”, organizarea sa, obiectivul şi politica sa de investiţii, inclusiv profilul de risc;

(c) o descriere succintă a OPCVM-ului de tip „master”, organizarea sa, obiectivul şi politica sa de investiţii, inclusiv profilul de risc, precum şi informaţii privind locul unde poate fi obţinut prospectul actualizat al OPCVM-ului de tip „master”;

Justificare

În loc să se anexeze prospectul OPCVM-ului de tip „master”, ar trebui să se ofere informaţii în conformitate cu litera (c) cu privire la locul în care poate fi obţinut acest prospect. Aceasta limitează volumul prospectului OPCVM-ului de tip „feeder”, furnizându-se doar informaţiile esenţiale cu privire la OPCVM-ul de tip „master” şi stabilind în mod clar de unde pot fi obţinute detalii suplimentare.

Amendamentul  182

Propunere de directivă

Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) dacă OPCVM-ul de tip „feeder” investeşte într-un anumit compartiment de investiţii sau într-o anumită categorie de acţiuni sau de unităţi ale OPCVM-ului de tip „master”, o descriere succintă a acestora;

eliminat

Amendamentul  183

Propunere de directivă

Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) un rezumat al acordului încheiat între OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” în temeiul articolului 55 alineatul (1);

(e) un rezumat al acordului încheiat între OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” sau al normelor interne de conduită în temeiul articolului 55 alineatul (1);

Amendamentul  184

Propunere de directivă

Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) dacă obiectivul şi politica de investiţii ale OPCVM-ului de tip „feeder” şi cele ale OPCVM-ului de tip „master”, inclusiv profilul de risc şi performanţa, sunt identice sau diferă, iar în cazul în care diferă, în ce măsură şi din ce motive;

eliminat

Amendamentul  185

Propunere de directivă

Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prospectul actualizat al OPCVM-ului de tip „master” se anexează la prospectul OPCVM-ului de tip „feeder”.

eliminat

Justificare

În loc să se anexeze prospectul OPCVM-ului de tip „master”, ar trebui să se ofere informaţii la litera (c) cu privire la locul în care poate fi obţinut acest prospect. Aceasta limitează volumul prospectului OPCVM-ului de tip „feeder”, furnizându-se doar informaţiile esenţiale cu privire la OPCVM-ul de tip „master” şi stabilind în mod clar de unde pot fi obţinute detalii suplimentare.

Amendamentul  186

Propunere de directivă

Articolul 58 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Un OPCVM de tip „feeder” indică în toate informaţiile publicitare pertinente că este un OPCVM de tip „feeder” al unui anumit OPCVM de tip „master” şi că în această calitate investeşte cel puţin 85% din activele sale în unităţi la respectivul OPCVM de tip „master”.

(4) Un OPCVM de tip „feeder” indică în toate informaţiile publicitare pertinente că investeşte cel puţin 85% din activele sale în unităţi la respectivul OPCVM de tip „master”.

Amendamentul  187

Propunere de directivă

Articolul 58 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) OPCVM-ul de tip „feeder” furnizează investitorilor, la cerere şi în mod gratuit, un exemplar tipărit al prospectului şi al rapoartelor anuale şi semestriale ale OPCVM-ului de tip „master”.

Amendamentul  188

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) data la care OPCVM-ul de tip „feeder” urmează să investească în OPCVM-ul de tip „master”;

(c) data la care OPCVM-ul de tip „feeder” urmează să investească în OPCVM-ul de tip „master” sau, dacă a investit deja în acesta, data la care se preconizează că investiţia va depăşi limita aplicabilă în conformitate cu articolul 50 alineatul (1);

Amendamentul  189

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) o declaraţie care să ateste că deţinătorii de unităţi au dreptul să solicite răscumpărarea sau rambursarea unităţilor lor, gratuit, în termen de 30 de zile; acest drept se naşte din momentul în care OPCVM-ul de tip „feeder” a furnizat informaţiile menţionate la prezentul alineat.

(d) o declaraţie care să ateste că deţinătorii de unităţi au dreptul să solicite răscumpărarea sau rambursarea unităţilor lor, fără alte taxe decât cele reţinute de către fond pentru acoperirea costurilor de decapitalizare, în termen de 30 de zile; acest drept se naşte din momentul în care OPCVM-ul de tip „feeder” a furnizat informaţiile menţionate la prezentul alineat.

Amendamentul  190

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste informaţii se transmit cel târziu cu 30 de zile înainte de data investiţiei OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master” în temeiul primului paragraf litera (c).

Aceste informaţii se transmit cel târziu cu 30 de zile înainte de data menţionată la primul paragraf litera (c);

Amendamentul  191

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că OPCVM-ul de tip „feeder” nu investeşte în unităţi la un anumit OPCVM de tip „master” înainte de încheierea perioadei de 30 de zile menţionate la alineatul (1) al doilea paragraf.

(3) Statele membre se asigură că OPCVM-ul de tip „feeder” nu investeşte în unităţi la un anumit OPCVM de tip „master” peste limita aplicabilă în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) înainte de încheierea perioadei de 30 de zile menţionate la alineatul (1) al doilea paragraf.

Amendamentul  192

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Amendamentul  193

Propunere de directivă

Articolul 60 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) OPCVM-ul de tip „feeder” se asigură că investiţiile într-un OPCVM de tip „master” nu afectează capacitatea sa de a-şi răscumpăra sau de a-şi rambursa unităţile la cererea deţinătorilor de unităţi sau în alte situaţii în care acest lucru este în interesul deţinătorilor de unităţi.

eliminat

Justificare

Acelaşi conţinut se regăseşte la articolul 79 alineatul (1).

Amendamentul  194

Propunere de directivă

Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care, în urma unei investiţii în unităţi la OPCVM-ul de tip „master”, se primeşte un comision de către OPCVM-ul de tip „feeder”, societatea de administrare a OPCVM-ului de tip „feeder” sau orice persoană care acţionează în numele fie al OPCVM-ului de tip „feeder”, fie al societăţii de administrare al respectivului OPCVM de tip „feeder”, comisionul intră în activele OPCVM-ului de tip „feeder”.

(3) În cazul în care, în legătură cu o investiţie în unităţi la OPCVM-ul de tip „master”, se primeşte o taxă de distribuţie, un comision sau un alt beneficiu financiar de către OPCVM-ul de tip „feeder”, societatea de administrare a OPCVM-ului de tip „feeder” sau orice persoană care acţionează în numele fie al OPCVM-ului de tip „feeder”, fie al societăţii de administrare a respectivului OPCVM de tip „feeder”, taxa, comisionul sau beneficiul intră în activele OPCVM-ului de tip „feeder”.

Amendamentul  195

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” sunt stabilite în acelaşi stat membru, autorităţile competente notifică fără întârziere OPCVM-ului de tip „feeder” orice decizie, măsură, constatare a nerespectării condiţiilor prezentului capitol sau orice informaţie trimisă în temeiul articolului 101 alineatul (1) referitoare la OPCVM-ul de tip „master” sau, dacă este cazul, la societatea de administrare, depozitarul sau auditorul acestuia.

(1) În cazul în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” sunt stabilite în acelaşi stat membru, autorităţile competente notifică fără întârziere OPCVM-ului de tip „feeder” şi, în cazul în care consideră necesar, celorlalţi deţinători de unităţi orice decizie, măsură, constatare a nerespectării condiţiilor prezentului capitol sau orice informaţie trimisă în temeiul articolului 101 alineatul (1) referitoare la OPCVM-ul de tip „master” sau, dacă este cazul, la societatea de administrare, depozitarul sau auditorul acestuia.

Amendamentul  196

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” sunt stabilite în state membre diferite, autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „master” comunică în cel mai scurt timp autorităţilor competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” orice decizie, măsură, constatare a nerespectării condiţiilor prezentului capitol sau orice informaţie transmisă în temeiul articolului 101 alineatul (1) referitoare la OPCVM-ul de tip „master” sau, dacă este cazul, la societatea de administrare, depozitarul sau auditorul acestuia. Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” informează imediat OPCVM-ul de tip „feeder” în acest sens.

(2) În cazul în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” sunt stabilite în state membre diferite, autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „master” comunică în cel mai scurt timp autorităţilor competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” orice decizie, măsură, constatare a nerespectării condiţiilor prezentului capitol sau orice informaţie transmisă în temeiul articolului 101 alineatul (1) referitoare la OPCVM-ul de tip „master” sau, dacă este cazul, la societatea de administrare, depozitarul sau auditorul acestuia, iar autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” informează imediat OPCVM-ul de tip „feeder” în acest sens. În cazul în care consideră necesar, aceste autorităţi comunică fără întârziere informaţiile respective şi celorlaţi deţinători de unităţi.

Amendamentul  197

Propunere de directivă

Articolul 67

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Elementele esenţiale ale prospectului  trebuie să fie actualizate.

Elementele esenţiale ale prospectului trebuie să fie actualizate anual sau când au loc schimbări semnificative.

Justificare

Se defineşte astfel termenul "actualizate" cu mai multă precizie.

Amendamentul  198

Propunere de directivă

Articolul 69

Textul propus de Comisie

Amendamentul

OPCVM-urile transmit  autorităţilor competente prospectele  lor , orice modificări aduse acestora, precum şi raportul anual şi semestrial  .

OPCVM-urile transmit  autorităţilor competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului prospectele  lor, orice modificări aduse acestora, precum şi raportul anual şi semestrial. OPCVM-ul furnizează la cerere această documentaţie autorităţilor competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare.

Amendamentul  199

Propunere de directivă

Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prospectul poate fi furnizat pe suport durabil sau electronic.

(2) Prospectul poate fi furnizat pe suport durabil sau pe o pagină de internet. Un exemplar tipărit se furnizează investitorilor, la cerere şi în mod gratuit.

Amendamentul  200

Propunere de directivă

Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rapoartele anuale şi semestriale se pun la dispoziţia investitorilor în modul specificat în prospect şi în informaţiile de bază pentru investitori menţionate la articolul 73.

(3) Rapoartele anuale şi semestriale se pun la dispoziţia investitorilor în modul specificat în prospect şi în informaţiile de bază pentru investitori menţionate la articolul 73. Un exemplar tipărit al rapoartelor anuale şi semestriale se furnizează investitorilor, la cerere şi în mod gratuit.

Amendamentul  201

Propunere de directivă

Articolul 72

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate informaţiile publicitare adresate investitorilor sunt clar identificabile ca atare. Ele sunt corecte, clare şi neînşelătoare, iar conţinutul lor este coerent cu informaţiile cuprinse în prospect şi cu informaţiile de bază pentru investitori menţionate la articolul 73. Informaţiile publicitare indică existenţa unui prospect şi disponibilitatea informaţiilor de bază pentru investitori menţionate la articolul 73 şi specifică unde şi în ce limbă investitorii şi potenţialii investitori pot obţine aceste informaţii sau cum pot avea acces la ele.

Toate informaţiile publicitare adresate investitorilor sunt clar identificabile ca atare. Ele sunt corecte, clare şi neînşelătoare. În special, niciun material publicitar care prezintă o invitaţie de achiziţionare de unităţi la un OPCVM şi care cuprinde informaţii specifice despre un OPCVM nu conţine mesaje ce contrazic sau diminuează importanţa informaţiilor cuprinse în prospect şi a informaţiilor de bază pentru investitori menţionate la articolul 73. Informaţiile publicitare indică existenţa unui prospect şi disponibilitatea informaţiilor de bază pentru investitori menţionate la articolul 73 şi specifică unde şi în ce limbă investitorii şi potenţialii investitori pot obţine aceste informaţii sau cum pot avea acces la ele.

Amendamentul  202

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca societăţile de investiţii şi societăţile de administrare, pentru fiecare dintre fondurile deschise de investiţii pe care acestea din urmă le administrează, să întocmească un scurt document care să cuprindă informaţii de bază pentru investitori.

(1) Statele membre solicită ca societăţile de investiţii şi societăţile de administrare, pentru fiecare dintre fondurile deschise de investiţii pe care acestea din urmă le administrează, să întocmească un scurt document care să cuprindă informaţii de bază pentru investitori („informaţii de bază pentru investitori”). Formularea „informaţii de bază pentru investitori” ar trebui să fie menţionată explicit în acest document, în limba prevăzută la articolul 89 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul  203

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Informaţiile de bază pentru investitori cuprind informaţii cu privire la cel puţin următoarele elemente esenţiale referitoare la OPCVM-ul în cauză:

(3) Informaţiile de bază pentru investitori prezintă informaţii cu privire la următoarele elemente esenţiale referitoare la OPCVM-ul în cauză:

Amendamentul  204

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) identificarea OPCVM-ului;

Amendamentul  205

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o prezentare a performanţelor anterioare;

(b) o prezentare a performanţelor anterioare sau, atunci când este relevant, previziuni ale rezultatelor;

Amendamentul  206

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Informaţiile de bază pentru investitori se utilizează fără a fi adaptate, cu excepţia traducerilor, în toate statele membre în care OPCVM-ului i s-a notificat posibilitatea comercializării unităţilor sale în conformitate cu articolul 88.

(6) Informaţiile de bază pentru investitori se utilizează fără a fi adaptate sau completate, cu excepţia traducerilor, în toate statele membre în care OPCVM-ului i s-a notificat posibilitatea comercializării unităţilor sale în conformitate cu articolul 88.

Justificare

Pentru a evita proliferarea, în viitor, a informaţiilor de bază pentru investitori, ar trebui interzisă anexarea unor documente suplimentare la aceste informaţii.

Amendamentul  207

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia poate adopta măsuri de aplicare privind:

(7) Comisia adoptă măsuri de aplicare privind:

Justificare

Măsurile de aplicare de la nivelul 2 sunt necesare şi nu reprezintă un aspect asupra căruia Comisia poate decide în mod discreţionar. Măsurile de aplicare ar trebui să fie disponibile la data punerii în aplicare a prezentei directive.

Amendamentul  208

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) conţinutul detaliat al informaţiilor de bază pentru investitori care trebuie furnizate investitorilor în conformitate cu alineatele (2), (3) şi (4);

(a) conţinutul detaliat şi complet al informaţiilor de bază pentru investitori care trebuie furnizate investitorilor în conformitate cu alineatele (2), (3) şi (4);

Amendamentul  209

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) conţinutul detaliat al informaţiilor de bază pentru investitori care trebuie furnizate investitorilor în următoarele cazuri specifice:

(b) conţinutul detaliat şi complet al informaţiilor de bază pentru investitori care trebuie furnizate investitorilor în următoarele cazuri specifice:

Amendamentul  210

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) pentru OPCVM-urile tranzacţionate la bursă, informaţiile de bază pentru investitori care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-un OPCVM tranzacţionat la bursă;

eliminat

Amendamentul  211

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi) pentru OPCVM-urile structurate, cu capital protejat, sau pentru OPCVM-uri similare, informaţiile de bază pentru investitori care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-un OPCVM structurat, cu capital protejat, sau într-un OPCVM similar, care oferă, la o anumită scadenţă, o remuneraţie predeterminată total dependentă de anumiţi parametri, cum ar fi evoluţia unui anumit indice;

(vi) pentru OPCVM-urile structurate, cu capital protejat, sau pentru OPCVM-uri similare, informaţiile de bază pentru investitori care trebuie furnizate investitorilor în legătură cu caracteristicile specifice unor astfel de OPCVM-uri;

Amendamentul  212

Propunere de directivă

Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Informaţiile de bază pentru investitori constituie informaţii precontractuale. Ele sunt corecte, clare şi neînşelătoare. Conţinutul lor este conform cu părţile corespunzătoare ale prospectului.

(1) Informaţiile de bază pentru investitori constituie informaţii precontractuale care sunt furnizate gratuit. Ele sunt corecte, clare şi neînşelătoare. Conţinutul lor este conform cu părţile corespunzătoare ale prospectului.

Justificare

Informaţiile de bază pentru investitori ar trebui să fie furnizate gratuit investitorilor, la fel ca prospectele simplificate.

Amendamentul  213

Propunere de directivă

Articolul 74 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că nicio responsabilitate civilă nu îi poate reveni unei persoane exclusiv pe baza informaţiilor de bază pentru investitori sau a traducerii acestora, cu excepţia cazului în care sunt înşelătoare, incorecte sau neconforme cu părţile corespunzătoare ale prospectului. Informaţiile de bază pentru investitori conţin o avertizare clară în acest sens.

(2) Statele membre se asigură că nicio responsabilitate civilă nu îi poate reveni unei persoane exclusiv pe baza informaţiilor de bază pentru investitori sau a traducerii acestora, cu excepţia cazului în care sunt de facto înşelătoare, incorecte sau neconforme cu părţile corespunzătoare ale prospectului. Informaţiile de bază pentru investitori conţin o avertizare clară în acest sens.

Justificare

O formulare mai clară previne interpretarea eronată a acestui alineat.

Amendamentul  214

Propunere de directivă

Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre prevăd ca societăţile de investiţii şi societăţile de administrare, pentru fiecare fond deschis pe care acestea din urmă îl administrează, care vând unităţi ale OPCVM-urilor investitorilor fie direct, fie printr-un agent delegat, să furnizeze investitorilor, fie direct, fie prin agentul lor delegat, informaţii de bază pentru investitori cu privire la respectivele OPCVM-uri, în timp util şi înainte de data propusă pentru subscrierea de unităţi ale unor astfel de OPCVM-uri.

(1) Statele membre prevăd ca societăţile de investiţii şi societăţile de administrare, pentru fiecare fond deschis pe care acestea din urmă îl administrează, care vând unităţi ale OPCVM-urilor investitorilor fie direct, fie prin intermediul unei alte persoane fizice sau juridice împuternicite, ce acţionează sub responsabilitatea sa deplină şi necondiţionată, să furnizeze investitorilor informaţii de bază pentru investitori cu privire la respectivele OPCVM-uri, în timp util şi înainte de data propusă pentru subscrierea de unităţi ale unor astfel de OPCVM-uri.

Amendamentul  215

Propunere de directivă

Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre prevăd ca societăţile de investiţii şi societăţile de administrare, pentru fiecare fond deschis pe care acestea din urmă îl administrează, care nu vând investitorilor unităţi ale OPCVM-urilor direct sau printr-un agent delegat, să furnizeze informaţii de bază pentru investitori fabricanţilor de produse şi intermediarilor care vând investitorilor unităţi ale unor astfel de OPCVM-uri sau le oferă consultanţă cu privire la investiţiile potenţiale în astfel de OPCVM-uri sau în produsele care prezintă o expunere faţă de astfel de OPCVM-uri, pentru a le permite să furnizeze clienţilor sau potenţialilor lor clienţi toate informaţiile relevante cu privire la investiţia propusă, în conformitate cu obligaţiile de informare pe care le au în temeiul legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile.

(2) Statele membre prevăd ca societăţile de investiţii şi societăţile de administrare, pentru fiecare fond deschis pe care acestea din urmă îl administrează, care nu vând investitorilor unităţi ale OPCVM-urilor direct sau prin intermediul unei alte persoane împuternicite ce acţionează sub responsabilitatea sa deplină şi necondiţionată, să ofere informaţii de bază pentru investitori intermediarilor care vând investitorilor unităţi ale unor astfel de OPCVM-uri sau le oferă consultanţă cu privire la investiţiile potenţiale în astfel de OPCVM-uri. Statele membre stabilesc ca intermediarii care vând sau oferă consultanţă investitorilor în materie de investiţii potenţiale în OPCVM-uri să furnizeze informaţii esenţiale pentru investitori clienţilor lor sau potenţialilor clienţi.

Amendamentul  216

Propunere de directivă

Articolul 75 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Autorităţile competente din fiecare stat membru pot face publice, într-o secţiune separată de pe paginile lor de internet, informaţii de bază pentru investitori privind toate OPCVM-urile înfiinţate şi autorizate în respectivul stat membru.

Justificare

Această soluţie, deja adoptată de unele state membre, permite centralizarea acestor informaţii şi îmbunătăţeşte posibilitatea de consultare şi accesul la datele statistice actuale şi din trecut. Această soluţie ar putea fi adoptată cu succes şi de alte ţări.

Amendamentul  217

Propunere de directivă

Articolul 75 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Informaţiile de bază pentru investitori sunt furnizate gratuit.

Amendamentul  218

Propunere de directivă

Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre autorizează societăţile de investiţii şi societăţile de administrare, pentru fiecare fond deschis pe care acestea din urmă îl administrează, să furnizeze informaţii de bază pentru investitori pe un suport durabil sau prin intermediul unui site web.

(1) Statele membre autorizează societăţile de investiţii şi societăţile de administrare, pentru fiecare fond deschis pe care acestea din urmă îl administrează, să ofere informaţii de bază pentru investitori pe un suport durabil sau prin intermediul unui site web. Un exemplar tipărit se oferă investitorului, la cerere şi în mod gratuit.

Amendamentul  219

Propunere de directivă

Articolul – 76 alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, o versiune actualizată a informaţiilor de bază pentru investitori se publică pe pagina de internet a societăţii de investiţii sau a societăţii de administrare.

Justificare

Ar trebui asigurată consecvenţa cu textul Directivei 2004/39/CE. În plus, informaţiile de bază pentru investitori ar trebui să fie întotdeauna publicate pe pagina de internet a organismului de administrare care gestionează OPCVM-ul pentru a asigura faptul că acestea sunt uşor accesibile pentru toate părţile interesate.

Amendamentul  220

Propunere de directivă

Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia poate adopta măsuri de aplicare prin care să precizeze condiţiile specifice care trebuie respectate la furnizarea unor informaţii de bază pentru investitori pe un alt tip de suport durabil decât pe hârtie şi prin intermediul unui site web care nu constituie un suport durabil.

(2) Comisia poate adopta măsuri de aplicare prin care să precizeze condiţiile specifice care trebuie respectate la oferirea unor informaţii de bază pentru investitori pe un alt tip de suport durabil decât pe hârtie şi prin intermediul unui site web care nu constituie un suport durabil.

Justificare

Ar trebui asigurată consecvenţa cu textul Directivei 2004/39/CE.

Amendamentul  221

Propunere de directivă

Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Elementele esenţiale ale informaţiilor de bază pentru investitori trebuie să fie actualizate.

(2) Elementele esenţiale ale informaţiilor de bază pentru investitori trebuie să fie actualizate anual sau când au loc schimbări semnificative.

Justificare

Astfel se clarifică definiţia termenului „actualizate”; această definiţie este în conformitate cu avizul CESR – CESR/08-087 privind informaţiile de bază pentru investitori.

Amendamentul  222

Propunere de directivă

Articolul 86 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că informaţiile complete cu privire la actele cu putere de lege şi actele administrative care nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive şi care sunt relevante pentru comercializarea, pe teritoriul lor, a unităţilor OPCVM-urilor stabilite în alt stat membru sunt uşor accesibile de la distanţă şi prin mijloace electronice. Statele membre se asigură că respectivele informaţii sunt disponibile într-o limbă uzuală în mediul financiar internaţional, că sunt furnizate în mod clar şi neambiguu şi că sunt actualizate.

(3) Statele membre se asigură că informaţiile complete cu privire la actele cu putere de lege şi actele administrative care nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive şi care sunt deosebit de relevante pentru măsurile luate pentru comercializarea, pe teritoriul lor, a unităţilor OPCVM-urilor stabilite în alt stat membru sunt uşor accesibile de la distanţă şi prin mijloace electronice. Statele membre se asigură că respectivele informaţii sunt disponibile într-o limbă uzuală în mediul financiar internaţional, că sunt furnizate în mod clar şi neambiguu şi că sunt actualizate.

Amendamentul  223

Propunere de directivă

Articolul 86 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În sensul prezentului capitol, un OPCVM înseamnă un OPCVM sau un compartiment de investiţii al acestuia.

Amendamentul  224

Propunere de directivă

Articolul 88 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)În cazul în care un OPCVM îşi propune să îşi comercializeze unităţile într-un alt stat membru decât cel în care este stabilit, trimite  în prealabil o scrisoare de notificare  autorităţilor competente ale statului membru de origine .

(1) În cazul în care un OPCVM îşi propune să îşi comercializeze unităţile într-un alt stat membru decât cel de origine, trimite  în prealabil o scrisoare de notificare  autorităţilor competente ale statului membru de origine.

Amendamentul  225

Propunere de directivă

Articolul 88 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scrisoarea de notificare include informaţii privind modalităţile prevăzute pentru comercializarea unităţilor OPCVM-urilor în respectivul stat membru.

Scrisoarea de notificare include informaţii privind modalităţile prevăzute pentru comercializarea unităţilor OPCVM-urilor în statul membru gazdă.

Amendamentul  226

Propunere de directivă

Articolul 88 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului transmit documentaţia completă menţionată la alineatele (1) şi (2) autorităţilor competente ale statului membru în care OPCVM-ul îşi propune să comercializeze unităţi, cel târziu în termen de o lună de la data primirii scrisorii de notificare. Autorităţile competente ale statului membru de origine anexează la documentaţie o atestare care să certifice că OPCVM-ul îndeplineşte condiţiile impuse prin prezenta directivă.

Autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului transmit documentaţia completă menţionată la alineatele (1) şi (2) autorităţilor competente ale statului membru în care OPCVM-ul îşi propune să comercializeze unităţi, cel târziu în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de notificare şi a documentaţiei complete prevăzute la alineatul (2). Autorităţile competente ale statului membru de origine anexează la documentaţie o atestare care să certifice că OPCVM-ul îndeplineşte condiţiile impuse prin prezenta directivă.

Amendamentul  227

Propunere de directivă

Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că scrisoarea de notificare menţionată la alineatul (1) şi atestarea menţionată la alineatul (3) sunt transmise într-o limbă uzuală în mediul financiar internaţional.

(4) Statele membre se asigură că scrisoarea de notificare menţionată la alineatul (1) şi atestarea menţionată la alineatul (3) sunt transmise într-o limbă uzuală în mediul financiar internaţional, cu excepţia cazului în care statul membru de origine al OPCVM-ului acceptă scrisoarea de notificare prevăzută la alineatul (1) şi atestarea prevăzută la alineatul (3), în condiţiile în care acestea sunt furnizate într-o limbă oficială comună ambelor state membre.

Justificare

Amendamentul  228

Propunere de directivă

Articolul 88 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În sensul procedurii de notificare prevăzute de prezentul articol, autorităţile competente ale statului membru în care un OPCVM îşi propune să comercializeze unităţi nu solicită alte documente suplimentare, certificate sau informaţii în afara celor prevăzute de prezentul articol.

(6) În sensul procedurii de notificare prevăzute de prezentul articol, autorităţile competente ale statului membru în care un OPCVM îşi propune să comercializeze unităţi nu solicită alte documente nepublicitare sau aprobarea preliminară a acestora, inclusiv documente contractuale, cum ar fi formulare de înscriere, certificate sau alte informaţii în afara celor prevăzute de prezentul articol.

Justificare

Se clarifică astfel faptul că statul membru gazdă nu poate solicită aprobarea preliminară a documentelor nepublicitare cum ar fi formularele de subscriere pentru preluarea de unităţi.

Amendamentul  229

Propunere de directivă

Articolul 88 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Statul membru de origine al OPCVM-ului se asigură că autorităţile competente ale statului membru gazdă au acces, pe cale electronică, la documentele prevăzute la alineatul (2) şi, dacă este cazul, la orice traducere a acestora, precum şi că respectivele documente şi traduceri sunt actualizate în permanenţă.

(7) Statul membru de origine al OPCVM-ului se asigură că autorităţile competente ale statului membru gazdă au acces, pe cale electronică, la documentele prevăzute la alineatul (2) şi, dacă este cazul, la orice traducere a acestora. Acesta se asigură că OPCVM-ul actualizează respectivele documente şi traduceri în permanenţă. OPCVM-ul notifică orice modificări ale documentelor menţionate la alineatul (2) autorităţilor competente ale statului membru gazdă şi indică unde anume pot fi obţinute aceste documente în versiune electronică.

Amendamentul  230

Propunere de directivă

Articolul 88 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În cazul modificării informaţiilor privind modalităţile de comercializare comunicate în scrisoarea de notificare în conformitate cu alineatul (1), OPCVM-ul transmite autorităţilor competente ale statului membru gazdă o notificare scrisă în acest sens înainte de a pune în aplicare respectiva modificare.

(8) În cazul modificării informaţiilor privind măsurile luate pentru comercializare comunicate în scrisoarea de notificare în conformitate cu alineatul (1), OPCVM-ul transmite autorităţilor competente ale statului membru gazdă o notificare scrisă în acest sens înainte de a pune în aplicare respectiva modificare.

Amendamentul  231

Propunere de directivă

Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) fără a aduce atingere dispoziţiilor capitolului IX, respectivele informaţii şi/sau documente sunt furnizate investitorilor conform modalităţilor prevăzute de actele cu putere de lege şi actele administrative ale statului membru gazdă al OPCVM-ului;

(a) fără a aduce atingere dispoziţiilor capitolului IX, respectivele informaţii şi/sau documente sunt furnizate investitorilor conform modalităţilor prevăzute de actele cu putere de lege şi actele administrative ale statului membru gazdă al OPCVM-ului; nu se pot impune alte obligaţii privind traducerea decât cele prevăzute de prezenta directivă;

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că cerinţele referitoare la traducere prevăzute la articolul 89 alineatul (1) literele (b)-(d) sunt exhaustive şi că nu ar trebui să fie impuse cerinţe suplimentare de către statul membru gazdă al OPCVM-ului.

Amendamentul  232

Propunere de directivă

Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) informaţiile de bază pentru investitori prevăzute la articolul 73 se traduc în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al OPCVM-ului sau într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale statului membru gazdă al OPCVM-ului;

(b) informaţiile de bază pentru investitori prevăzute la articolul 73 se traduc în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al OPCVM-ului sau într-o limbă aprobată de autorităţile competente ale statului membru gazdă al OPCVM-ului, în conformitate cu decizia OPCVM-ului;

Justificare

Limba în care sunt furnizate informaţiile de bază pentru investitori este aleasă în conformitate cu dispoziţiile prevăzute, dar este la latitudinea OPCVM-ului.

Amendamentul  233

Propunere de directivă

Articolul 90 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) formatul şi sfera informaţiilor prevăzute la articolul 86 alineatul (3);

(a) sfera de aplicare a informaţiilor prevăzută la articolul 86 alineatul (3);

Amendamentul  234

Propunere de directivă

Articolul 90 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) forma şi conţinutul unui model standard de scrisoare de notificare, care să fie utilizat de un OPCVM în scopul notificării în conformitate cu articolul 88 alineatul (1);

(a) forma şi conţinutul scrisorii de notificare care este utilizată de un OPCVM în scopul notificării în conformitate cu articolul 88 alineatul (1);

Justificare

Măsurile de aplicare referitoare la scrisoarea de notificare ar trebui să aibă drept obiectiv obţinerea unui nivel maxim de armonizare.

Amendamentul  235

Propunere de directivă

Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre desemnează autorităţile care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta directivă. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta, precizând împărţirea eventuală a atribuţiilor.

(1) Statele membre desemnează autorităţile competente care trebuie să îndeplinească funcţii prevăzute în prezenta directivă. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta, precizând împărţirea eventuală a atribuţiilor.

Amendamentul  236

Propunere de directivă

Articolul 92 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autorităţile statului membru de origine al OPCVM-ului  au competenţa de a supraveghea OPCVM-ul. Cu toate acestea, autorităţile statului membru gazdă al OPCVM-ului  au competenţa de a supraveghea respectarea dispoziţiilor care nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive şi a dispoziţiilor prevăzute la articolele 87 şi 89.

(3) Autorităţile statului membru de origine al OPCVM-ului  au competenţa de a supraveghea OPCVM-ul, inclusiv, atunci când este relevant, în temeiul articolului 17a. Cu toate acestea, autorităţile statului membru gazdă al OPCVM-ului  au competenţa de a supraveghea respectarea dispoziţiilor care nu intră în sfera de aplicare a prezentei directive şi a dispoziţiilor prevăzute la articolele 87 şi 89.

Amendamentul  237

Propunere de directivă

Articolul 93 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) de a solicita suspendarea răscumpărării sau rambursării unităţilor în interesul deţinătorilor de unităţi sau în interes public;

(j) de a solicita suspendarea emiterii, răscumpărării sau rambursării unităţilor în interesul deţinătorilor de unităţi sau în interes public;

Amendamentul  238

Propunere de directivă

Articolul 94 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc regimul de sancţiuni aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive. Fără a aduce atingere regimului de sancţiuni aplicabile în caz de încălcare a altor dispoziţii naţionale adoptate în temeiul prezentei directive, statele membre stabilesc mai ales sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive privind obligaţia de a prezenta informaţii de bază pentru investitori într-un format care poate fi înţeles de către micii investitori, în conformitate cu articolul 73 alineatul (5).

(1) Statele membre stabilesc regimul de măsuri şi sancţiuni aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor interne adoptate în aplicarea prezentei directive şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Fără a aduce atingere procedurilor privind retragerea unei autorizaţii sau dreptului lor de a aplica sancţiuni penale, statele membre se asigură mai ales că, în conformitate cu dreptul lor intern, pot fi adoptate măsurile adecvate sau că pot fi aplicate sancţiuni administrative corespunzătoare împotriva persoanelor responsabile de o încălcare a dispoziţiilor adoptate în temeiul prezentei directive. Aceste măsuri şi sancţiuni trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare. Fără a aduce atingere regimului de măsuri şi sancţiuni aplicabile în caz de încălcare a altor dispoziţii naţionale adoptate în temeiul prezentei directive, statele membre stabilesc mai ales măsuri şi sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive privind obligaţia de a prezenta informaţii de bază pentru investitori într-un format care poate fi înţeles de către micii investitori, în conformitate cu articolul 73 alineatul (5).

Amendamentul  239

Propunere de directivă

Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre abilitează autorităţile competente să facă publică orice măsură sau sancţiune impusă pentru încălcarea dispoziţiilor adoptate în temeiul prezentei directive, cu excepţia situaţiilor în care această publicare riscă să perturbe în mod grav pieţele financiare sau să aducă un prejudiciu disproporţionat părţilor implicate.

(2) Statele membre abilitează autorităţile competente să facă publică orice măsură sau sancţiune aplicată în caz de încălcare a dispoziţiilor adoptate în temeiul prezentei directive, în afara cazurilor în care această publicare riscă să perturbe în mod grav pieţele financiare, să dăuneze intereselor investitorilor sau să aducă un prejudiciu disproporţionat părţilor în cauză.

Amendamentul  240

Propunere de directivă

Articolul 96 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile administrative şi organizatorice necesare pentru a facilita cooperarea prevăzută la prezentul alineat.

Statele membre ar trebui să adopte măsurile administrative şi organizatorice necesare pentru a facilita cooperarea între autorităţile competente, inclusiv prin acorduri de cooperare bilaterale sau multilaterale cu autorităţile competente ale altor state membre, astfel încât acestea garanteze o supraveghere adecvată a OPCVM-uului şi a societăţii de administrare şi să-şi poată îndeplini în totalitate obligaţiile ce le revin în temeiul prezentei directive. Astfel de acorduri pot include delegarea reciprocă de sarcini de supraveghere sau repartizarea între autorităţile competente a sarcinilor de supraveghere a unor OPCVM-uri care sunt administrate de o societate de administrare în temeiul libertăţii de a presta servicii prin înfiinţarea unei sucursale.

Amendamentul  241

Propunere de directivă

Articolul 96 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care autoritatea competentă are motive întemeiate să bănuiască faptul că anumite acte care încalcă dispoziţiile prezentei directive sunt comise sau au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru de către entităţi care nu sunt supuse supravegherii sale, aceasta informează autoritatea competentă a celuilalt stat membru în legătură cu acest fapt într-un mod cât mai detaliat posibil. Autoritatea competentă informată adoptă măsurile necesare. Ea comunică rezultatele intervenţiei sale autorităţii competente care a informat-o şi, în măsura posibilului, îi comunică şi elementele importante apărute între timp. Prezentul alineat nu aduce atingere competenţelor autorităţii competente care a transmis aceste informaţii.

Amendamentul  242

Propunere de directivă

Articolul – 97 alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autorităţile competente care fac schimb de informaţii cu alte autorităţi competente în temeiul prezentei directive pot preciza, în momentul comunicării, că informaţiile respective nu pot fi divulgate fără acordul lor expres, caz în care aceste informaţii pot fi schimbate doar în scopurile pentru care autorităţile respective şi-au dat acordul.

Amendamentul  243

Propunere de directivă

Articolul 97 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)Alineatele (1)  şi (4)  nu împiedică schimbul de informaţii între autorităţile competente, în cadrul unui stat membru sau între statele membre, care sunt :

(5) Alineatele (1)  şi (4)  nu împiedică schimbul de informaţii între autorităţile competente, în cadrul unui stat membru sau între state membre; precum şi:

Amendamentul  244

Propunere de directivă

Articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autorităţile competente  motivează  orice decizie de refuzare a unei autorizaţii sau orice decizie negativă luată în conformitate cu măsurile generale adoptate în aplicarea  prezentei directive şi o comunică solicitanţilor .

(1) Autorităţile competente motivează în scris orice decizie de refuzare a unei autorizaţii sau orice decizie negativă luată în conformitate cu măsurile generale adoptate în aplicarea prezentei directive şi o comunică solicitanţilor .

Amendamentul  245

Propunere de directivă

Articolul 102 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre prevăd că deciziile luate în privinţa unui OPCVM în temeiul actelor cu putere de lege şi actelor administrative adoptate în conformitate cu prezenta directivă, pot fi atacate în justiţie; se procedează la fel în cazul în care nu s-a luat nicio decizie, în termen de  şase luni de la depunerea, de către un  OPCVM, a unei cereri de autorizare  care include elementele prevăzute  de dispoziţiile în vigoare.

(2) Statele membre prevăd că orice decizie luată în temeiul actelor cu putere de lege şi a actelor administrative adoptate în conformitate cu prezenta directivă este justificată în mod corespunzător şi poate fi atacată în justiţie. Dreptul la o cale de atac în justiţie se aplică şi în cazul în care nu s-a luat nicio hotărâre, în termen de 6 luni de la depunerea sa, în privinţa unei cereri de autorizare care cuprinde toate informaţiile necesare.

Amendamentul  246

Propunere de directivă

Articolul 103 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Orice decizie de retragere a autorizaţiei sau orice altă măsură gravă luată în privinţa unui OPCVM sau orice suspendare a răscumpărării sau rambursării care i s-ar impune este  comunicată de îndată de către autorităţile statului membru de origine al OPCVM-ului  autorităţilor statelor membre gazdă ale OPCVM-ului  .

(2) Orice decizie de retragere a autorizaţiei sau orice altă măsură gravă luată în privinţa unui OPCVM sau orice emitere, suspendare a răscumpărării sau rambursării care i s-ar impune este  comunicată de îndată de către autorităţile statului membru de origine al OPCVM-ului  autorităţilor statelor membre gazdă ale OPCVM-ului şi, în cazul în care societatea de administrare a OPCVM-ului este stabilită în alt stat membru, autorităţilor competente din statul membru de origine al acesteia.

Amendamentul  247

Propunere de directivă

Articolul 103 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare şi, respectiv, cele ale statului de origine al OPCVM-ului sunt abilitate să ia măsuri împotriva societăţii de administrare în cazul în care aceasta încalcă anumite dispoziţii ale respectivelor autorităţi.

Amendamentul  248

Propunere de directivă

Articolul 103 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care, în pofida măsurilor luate de autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului sau din cauza faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau că statul membru de origine al OPCVM-ului nu acţionează într-o perioadă rezonabilă de timp, OPCVM-ul continuă să acţioneze într-un mod care dăunează în mod clar intereselor investitorilor din statul membru gazdă al OPCVM-ului, autorităţile competente ale statului membru gazdă al OPCVM-ului pot lua oricare dintre următoarele măsuri:

(4) În cazul în care, în pofida măsurilor luate de autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului sau din cauza faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau că statul membru de origine al OPCVM-ului nu acţionează într-o perioadă rezonabilă de timp, OPCVM-ul continuă să acţioneze într-un mod care dăunează în mod clar intereselor investitorilor din statul membru gazdă al OPCVM-ului, autorităţile competente ale statului membru gazdă al OPCVM-ului pot lua, în consecinţă, oricare dintre următoarele măsuri:

Amendamentul  249

Propunere de directivă

Articolul 103 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pot atrage atenţia Comitetului autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare asupra situaţiei.

(b) dacă este necesar, pot atrage atenţia Comitetului autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare asupra situaţiei.

Amendamentul  250

Propunere de directivă

Articolul 103 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, pe teritoriul lor, este posibilă transmiterea actelor juridice necesare pentru măsurile care ar putea fi adoptate de statul membru gazdă al OPCVM-ului în privinţa OPCVM-ului în conformitate cu alineatele (2)-(4).

(5) Statele membre se asigură că, pe teritoriul lor, este posibilă transmiterea, în conformitate cu dreptul lor intern, a actelor juridice necesare pentru măsurile care ar putea fi adoptate de statul membru gazdă al OPCVM-ului în privinţa OPCVM-ului în conformitate cu alineatele (2)-(4).

Amendamentul  251

Propunere de directivă

Articolul 104 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În măsura în care acest lucru se dovedeşte necesar pentru exercitarea competenţelor lor de supraveghere, autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare  sunt informate de către autorităţile competente ale statului membru gazdă al societăţii de administrare  asupra tuturor măsurile luate de către statul membru gazdă al societăţii de administrare , în conformitate cu articolul 18  alineatul (6), care implică penalităţi impuse unei societăţi de administrare  sau restricţii asupra  activităţilor unei societăţi de administrare  .

(2) În măsura în care acest lucru se dovedeşte necesar pentru exercitarea competenţelor lor de supraveghere, autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare  sunt informate de către autorităţile competente ale statului membru gazdă al societăţii de administrare  asupra tuturor măsurile luate de către statul membru gazdă al societăţii de administrare , în conformitate cu articolul 18  alineatul (6), care implică măsuri şi penalităţi impuse unei societăţi de administrare  sau restricţii asupra  activităţilor unei societăţi de administrare  .

Amendamentul  252

Propunere de directivă

Articolul 104 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare informează, fără întârziere, autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului cu privire la orice probleme identificate la nivelul societăţii de administrare şi care ar putea afecta capacitatea acesteia de a-şi îndeplini în mod adecvat obligaţiile cu privire la fond şi la orice încălcări ale cerinţelor menţionate la capitolul III.

Amendamentul  253

Propunere de directivă

Articolul 104 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2b) Autorităţile competente ale statului membru de origine a OPCVM-ului informează, fără întârziere, autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare cu privire la orice probleme identificate la nivelul societăţii de administrare şi care ar putea afecta capacitatea acesteia de a-şi îndeplini în mod adecvat obligaţiile şi de a respecta dispoziţiilor aplicabile.

Amendamentul  254

Propunere de directivă

Articolul 109a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 109a

Până la ...*, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la aplicarea prezentei directive.

 

* JO: a se introduce data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Obligaţia de a raporta Parlamentului şi Consiliului cu privire la punerea în aplicare permite analizarea progreselor înregistrate şi identificarea unor posibile lacune şi provocări pe care le presupune regimul aplicabil OPCVM-urilor. Lucrările referitoare la prezenta directivă trebuie să aibă un caracter permanent, pentru a asigura faptul că industria europeană a fondurilor de investiţii rămâne competitivă.

Amendamentul  255

Propunere de directivă

Articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre adoptă şi publică până la [ … ] cel târziu actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 alineatul (3) litera (b), articolului 2 alineatul (1) literele (e), (f) şi (n), articolului 4, articolului 5 alineatul (2), articolului 16 alineatul (5), articolului 19 alineatul (1), articolului 19 alineatul (3) literele (a), (d) şi (e), articolelor 34 - 44, articolului 45 alineatul (1) teza introductivă, articolului 45 alineatul (3), articolului 49 alineatul (3), articolului 51 alineatul (1) şi alineatul (2) primul paragraf teza introductivă, articolelor 53 - 62, articolului 63 alineatul (1), articolului 64, articolului 65 alineatele (2) şi (3), articolelor 66, 67, 69, 70, 72, 73 - 77, articolului 78 alineatul (1) litera (b), articolului 78 alineatul (2) litera (a) a doua liniuţă, articolului 81, articolului 83 alineatul (1) litera (b), articolului 84 litera (b), articolului 85, articolelor 86 - 96, articolului 102 alineatul (3), articolului 103 alineatele (1) şi (3) - (5), articolului 105, articolelor 110 - 112 şi anexei I. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor dispoziții și un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

(1) Statele membre adoptă şi publică până la 1 ianuarie 2011 actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 alineatul (3) litera (b), articolului 2 alineatul (1) literele (e), (f) şi (n), articolului 4, articolului 5 alineatul (2), articolului 16 alineatul (5), articolului 19 alineatul (1), articolului 19 alineatul (3) literele (a), (d) şi (e), articolelor 34 - 44, articolului 45 alineatul (1) teza introductivă, articolului 45 alineatul (3), articolului 49 alineatul (3), articolului 51 alineatul (1) şi alineatul (2) primul paragraf teza introductivă, articolelor 53 - 62, articolului 63 alineatul (1), articolului 64, articolului 65 alineatele (2) şi (3), articolelor 66, 67, 69, 70, 72, 73 - 77, articolului 78 alineatul (1) litera (b), articolului 78 alineatul (2) litera (a) a doua liniuţă, articolului 81, articolului 83 alineatul (1) litera (b), articolului 84 litera (b), articolului 85, articolelor 86 - 96, articolului 102 alineatul (3), articolului 103 alineatele (1) şi (3) - (5), articolului 105, articolelor 110 - 112 şi anexei I. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor dispoziții și un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

Justificare

Deşi schimbările aduse acestei directive sunt substanţiale, o punere în aplicare rapidă este vitală pentru a asigura faptul că avantajele preconizate pot fi exploatate într-un termen rezonabil.

Amendamentul  256

Propunere de directivă

Articolul 111 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Trimiterile la prospectul simplificat se interpretează ca trimiteri la informaţiile de bază pentru investitori menţionate la articolul 73.

Amendamentul  257

Propunere de directivă

Articolul 112 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Comisia adoptă şi publică, până la 1 iulie 2010, măsurile de punere în aplicare în conformitate cu articolele 12, 14, 20, 30, 46 şi 73.

Amendamentul  258

Propunere de directivă

Anexa I – schema A – punctul 1 – coloana din mijloc

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Informaţii privind societatea de administrare

(1) Informaţii privind societatea de administrare, inclusiv menţiunea privind faptul că aceasta este sau nu domiciliată în alt stat membru decât statul membru de origine al OPCVM-ului.

Amendamentul  259

Propunere de directivă

Anexa I – schema B – punctul V – liniuţa 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- costuri de tranzacţie

eliminat

Justificare

Includerea costurilor de tranzacţie în rapoartele periodice cu titlu de noi informaţii ridică anumite întrebări referitoare la modalitatea de calcul. Avantajele includerii acestor informaţii sunt discutabile.

(1)

JO C 77, 28.3.2002, p.1


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Considerații generale privind OPCVM

OPCVM (organisme de plasament colectiv în valori mobiliare) reprezintă un produs armonizat de fonduri de investiții prin care se investește în conformitate cu politicile de investiții stabilite și care îşi pot transfera serviciile în toată Uniunea Europeană. Fondurile de investiții oferă investitorilor individuali șansa de a investi un capital redus într-un portofoliu diversificat care este administrat în mod profesional. Directiva-cadru OPCVM 85/611/CEE stabilește un nivel ridicat de protecție a investitorilor și de transparență a costurilor, stabilind cerințele fundamentale privind organizarea, administrarea și monitorizarea fondurilor de investiții.

Diverse actualizări ale directivei au fost întreprinse1, cele mai recente fiind Directiva 2001/107/CE („Directiva societăților de administrare”) și 2001/108/CE („Directiva produselor”) pentru a permite investițiile în noile categorii de active, pentru a stimula informarea investitorilor, pentru a lărgi sfera de activități pentru societățile de administrare și pentru a introduce cerințele de capital pentru societățile de administrare.

Produsul OPCVM s-a dovedit a fi un succes, fiind vândut nu numai în UE, ci și în Asia și în America Latină, astfel încât valoarea activelor totale se ridica la 5,6 trilioane EURO la sfârșitul lunii iunie 20082.

2. Motivele revizuirii

Piața europeană a fondurilor de investiții este fragmentată, cu o dimensiune medie a fondurilor foarte scăzută în comparație cu cea a SUA, determinând costuri mari, inutile pentru investitor.

Investigațiile Comisiei, începând cu Grupul de experți pentru administrarea activelor în 2004, urmate de cartea verde din iulie 2005 și, ulterior, de cartea albă din noiembrie 2006, fiecare fiind urmată de consultații publice ale sectorului industrial și ale altor părți interesate, au demonstrat neajunsurile și au arătat că este necesară revizia anumitor părți ale regimului OPCVM III și includerea unor mecanisme noi în directiva-cadru. Pentru a asigura că acest cadru de reglementare rămâne eficient pe piețele care evoluează rapid și că se adaptează nevoilor investitorilor, precum și pentru a asigura competitivitatea industriei europene a fondurilor de investiţii, cerințele legale privind produsul OPCVM trebuie reformate.

Aceste măsuri fac parte din așa-numitul Pachet de eficiență a pieței, OPCVM IV, care vizează creșterea economiilor de scară și încurajarea concurenţei în sectorul european al fondurilor de investiţii, cu scopul de a reduce costurile pentru investitori, în timp ce se asigură același nivel ridicat de protecție a investitorilor. În special, au fost identificate șase sectoare în care este necesară o schimbare sau o suplimentare a cadrului actual.

3. Conținutul raportului și poziția raportorului

Raportorul dumneavoastră salută acțiunea Comisiei privind îmbunătățirea cadrului de armonizare a fondurilor europene de investiții și sprijină modificările propuse, dar sugerează îmbunătățiri suplimentare ale textului. Raportorul dumneavoastră regretă totuși amânarea în ceea ce privește pașaportul societăților de administrare.

3.1 Fuziunile

Noile dispoziţii privind fuziunile introduse în această directivă stabilesc un cadru european atât pentru fuziunile de fonduri realizate la nivel naţional, cât și pentru cele transfrontaliere, facilitând economiile de scară.

Comisia a anunțat în cartea sa albă1 că va prezenta o comunicare privind impozitarea fuziunilor transfrontaliere de fonduri. Se presupune că această comunicare se bazează pe precedentele judiciare ale CEJ, care stipulează că fuziunile transfrontaliere ar trebui tratate ca fuziuni realizate la nivel naţional, în mod neutru în ceea ce privește impozitele (pe baza tratamentului naţional al impozitelor pe creşterea capitalului). Această comunicare este încă în așteptare.

Raportorul dumneavoastră solicită Comisiei să prezinte această comunicare înainte de punerea în aplicare a prezentei directive și să continue să depună eforturi în vederea adoptării unei directive privind impozitarea fuziunilor de fonduri, pe baza principiilor stabilite în Directivele 90/434/CEE și 2005/65/CE, care ar trata obstacolul impozitării printr-un mecanism obligatoriu. Sunt necesare reguli clare pentru a asigura că beneficiile cadrului de fuziune propus pot fi exploatate, ducând la consolidarea pieței, la o eficiență sporită și la costuri mai mici pentru investitori.

3.2 Master/Feeder

Pentru a obține o eficiență a pieței prin intermediul proliferării fondurilor cu dimensiuni inferioare celor optime, Comisia a introdus noi dispoziţii cu privire la strângerea de fonduri. Prin așa-numitele structuri de tip „master/feeder”, un fond OPCVM poate investi 85% sau mai mult într-un OPCVM de tip „master” (care nu este în sine un OPCVM de tip „feeder”), permițând reduceri ale costurilor datorită administrării combinate a activelor aparținând fondului.

Raportorul dumneavoastră consideră că, deși procesul de strângere de fonduri este abordat în detaliu, unele dintre prevederile propuse ar putea fi simplificate și fluidizarea în continuare a schimbului reglementat de informații și de documente este posibilă. Acesta a introdus de asemenea prevederi care consolidează protecția investitorilor în cazul lichidării.

3.3 Informaţii de bază pentru investitori

Informațiile de bază pentru investitori (KII) sau documentul principal de informare (KID) trebuie să înlocuiască prospectul simplificat existent. Acest document va fi furnizat potențialilor investitori, făcând comparația elementelor-cheie ale produsului de investiții mai ușoară și facilitând o decizie documentată. KII vor însemna două pagini ca dimensiune, iar conținutul acestora va fi pe deplin armonizat. Dispoziţiile de la nivelul 1 stabilesc doar componentele principale și lasă detaliile care vor fi determinate prin testarea consumatorilor să fie decise la nivelul 21.

Raportorul dumneavoastră sugerează că ar trebui să fie clar că KII trebuie furnizate gratuit. În plus, o schimbare importantă pe care o propune raportorul dumneavoastră se referă la măsurile de punere în aplicare privind KII. Raportorul dumneavoastră sugerează Comisiei Europene să se angajeze în adoptarea măsurilor de punere în aplicare. El solicită Comisiei să adopte aceste măsuri înainte de anul 2011 pentru a permite punerea în aplicare la timp. Raportorul dumneavoastră a introdus și amendamente pentru a asigura că cerinţele privind informarea sunt în conformitate cu textul și dispoziţiile Directivei DPIF (privind pieţele de instrumente financiare).

3.4 Notificarea

Simplificarea procedurii actuale de notificare prin metoda bazată pe comunicarea între autorităţile de reglementare și transmiterea electronică a documentelor vor reprezenta unul dintre beneficiile principale ale Pachetului de eficiență a pieței. Transferul documentelor de notificare de către autorităţile de supraveghere din statul membru de origine al OPCVM-ului către autoritățile statului membru gazdă, pe baza cărora OPCVM-ul poate începe imediat să-și comercializeze unitățile în statul membru gazdă, permite un acces mai rapid și mai puțin costisitor într-un alt stat membru, determinând mai multe opțiuni și costuri mai mici pentru investitor. Statul membru gazdă nu va putea solicita documentație suplimentară sau o a doua autorizație, prevenindu-se astfel comportamentele protecţioniste în cadrul comercializării transfrontaliere a fondurilor OPCVM.

Dispoziţiile simplificate și armonizate privind notificarea reprezintă un progres semnificativ și esențial. Raportorul dumneavoastră este totuși de părere că o perioadă de o lună acordată autorităţii de supraveghere din statul membru de origine al OPCVM-ului pentru verificarea integrității dosarelor și atestarea conformității cu directiva este nejustificat de lungă și nu este în conformitate cu dispoziţiile privind notificarea aplicabile altor produse. (1) El sugerează reducerea acestei perioade la 5 zile lucrătoare.

3.5 Cooperarea între autorităţile de supraveghere

Propunerea Comisiei consolidează puternic cooperarea dintre autorităţile de supraveghere.

Raportorul dumneavoastră salută modificările care furnizează instrumentele necesare pentru ca autorităţile de supraveghere să-şi îndeplinească sarcinile în mod eficient și adecvat într-un context transfrontalier. Aceste prevederi abordează deja multe aspecte care sunt vitale pentru a asigura că fuziunile transfrontaliere, structurile de tip „master/feeder” și pașaportul societăților de administrare pot fi supravegheate în mod eficient și că intrarea în vigoare este posibilă.

3.6 Pașaportul societăților de administrare

Pașaportul societăților de administrare (PSA) a fost deja supus ultimei revizii a OPCVM1, care are drept scop să le ofere societăților de administrare dreptul de a-și transfera serviciile lor de gestionare colectivă de portofoliu în UE conform principiului libertății de furnizare a serviciilor, stabilit în tratat2. Cu toate acestea, pașaportul nu a funcționat niciodată în realitate.

Comisia a urmărit obiectivul de introducere a PSA pentru toate tipurile de fonduri3 de la publicarea cărții verzi din 2005. Beneficiile economice potențiale ale unui pașaport s-ar ridica la suma de până la 762 MEUR pe an4 . S-au ridicat recent câteva probleme serioase cu privire la monitorizarea unei societăți de administrare la distanţă. Comisia a acordat Comitetului autorităților europene de reglementare a valorilor mobiliare (CESR) un mandat cu termenul până la 1 noiembrie 2008 pentru a oferi consultanță în ceea ce privește problemele tehnice și de monitorizare privind posibila punere în aplicare a PSA și s-a angajat să modifice propunerea până la finalul acestei legislaturi.

Raportorul dumneavoastră ia în serios aceste probleme. Raportorul dumneavoastră este sigur că PSA va contribui la stabilirea unei adevărate piețe comune pentru industria fondurilor de investiţii și va duce la beneficii economice substanțiale, permițând totodată asigurarea aceluiaşi nivel înalt de protecție a investitorilor. Astfel, el a luat decizia politică de a introduce primele prevederi fundamentale de nivel 1 pentru a permite prestarea la nivel transnaţional a serviciilor de gestionare colectivă de portofoliu. Raportorul dumneavoastră va aborda detaliile rămase deschise prin intermediul amendamentelor, la primirea avizului CESR. Raportorul dumneavoastră așteaptă avizul CESR pentru a oferi indicații clare la întrebările tehnice. Raportorul dumneavoastră este încrezător în posibilitatea de soluţionare a problemelor restante.

4. Calendar

Timpul disponibil pentru finalizarea lucrărilor referitoare la această directivă este foarte scurt. Este în interesul instituțiilor europene, al investitorilor și al industriei, precum și al statelor membre ca această propunere legislativă să fie adoptată înaintea terminării acestei legislaturi. Pentru a asigura acest lucru, un program foarte exigent este preconizat, în vederea respectării acestui obiectiv.

(1)

Directiva 2001/34/CE (Directiva referitoare la prospect), articolul 18 alineatul (1) stabilește perioada la 3 zile lucrătoare.


AVIZUL Comisiei pentru afaceri juridice (19.11.2008)

destinat Comisiei pentru afaceri economice şi monetare

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

(COM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Raportor: Jean-Paul Gauzès

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Proiect de aviz privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

Societăţile de administrare

Ultima revizuire referitoare la OPCVM, şi anume Directiva 2001/107/CE, a creat un paşaport al societăţilor de administrare, prin care se conferă acestora dreptul de a permite serviciile lor de administrare a portofoliului colectiv să circule pe teritoriul UE. Scopul este cel de a contribui la instituirea unei adevărate pieţe comune în sectorul fondurilor din UE.

Decizia a fost luată în temeiul articolului 49 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, care prevede libertatea de a presta servicii transfrontaliere.

Cu toate acestea, paşaportul nu a fost pus niciodată în practică.

Pentru a pune în practică paşaportul societăţilor de administrare, asigurând, în acelaşi timp, o protecţie adecvată a investitorilor, Comisia a încredinţat Comitetului European de Reglementare pentru Valorile Mobiliare (CESR) sarcina de a-şi da avizul, până la 1 noiembrie 2008, cu privire la aceste chestiuni, în vederea introducerii dispoziţiilor respective în directiva privind OPCVM-urile înainte de sfârşitul legislaturii.

Gândindu-se la potenţialele beneficii pe care paşaportul pentru societăţile de administrare l-ar putea avea atât pentru industria europeană, cât şi pentru investitori, raportorul este cu totul în favoarea introducerii acestuia, cu condiţia unei supervizări eficiente şi a unei bune protecţii a investitorilor. În opinia sa, aceste obiective sunt compatibile între ele.

Pentru a atinge acest scop, raportorul sugerează următoarele modificări:

pentru a asigura claritatea naţionalităţii OPCVM-urilor şi o supraveghere adecvată, este necesar ca între următoarele elemente să existe o coerenţă: domiciliul fondului, legea aplicabilă constituirii şi funcţionării OPCVM-ului şi autorităţile competente responsabile cu autorizarea OPCVM-ului şi aplicarea normelor privind constituirea şi funcţionarea OPCVM-ului;

alegerea societăţii de administrare ar trebui luată în considerare de către autorităţile competente responsabile cu autorizarea OPCVM. Cu toate acestea, pentru a asigura libertatea prevăzută în Tratatul CE, localizarea sediului social al societăţii de administrare sau a activităţilor sale nu ar trebui să constituie o condiţie pentru acordarea autorizaţiei;

autoritatea competentă a societăţii de administrare ar trebui să se asigure, ţinând cont de organizarea sa, inclusiv de procedurile de management al riscurilor, că aceasta este capabilă să respecte normele aplicabile tuturor OPCVM-urilor pe care le administrează.

- depozitarul trebuie să-şi aibă întotdeauna sediul în acelaşi stat membru ca şi fondul. În opinia raportorului şi pentru a proteja investitorii, aceasta nu ar trebui să facă obiectul „controlului public”, care este prea vag, ci mai degrabă al unei supervizări continue adecvate.

- Fuziunile transfrontaliere

Noile dispoziţii privind fuziunile introduse în această directivă stabilesc un cadru european atât pentru fuziunile de fonduri realizate la nivel naţional, cât şi pentru cele transfrontaliere.

Raportorul este de părere că, conform principiului subsidiarităţii, directiva ar trebui să fie aplicabilă fuziunilor transfrontaliere şi naţionale doar în cazul în care acestea au un impact transfrontalier. Cu toate acestea, fuziunile naţionale care au un caracter pur intern ar trebui să nu fie incluse în sfera directivei.

În plus, ar trebui clarificate rolul şi responsabilităţile depozitarului, inclusiv în raport cu rolul asumat de supervizori.

În fine, conform principiului nediscriminării, statele membre nu trebuie să impună reguli mai stricte pentru fuziunile transfrontaliere decât pentru cele interne, în ceea ce priveşte, de exemplu, cerinţele referitoare la cvorum.

- Structura de tip „master-feeder”

Comisia a introdus noi dispoziţii privind punerea în comun a fondurilor prin intermediul aşa-numitelor structuri de tip „master-feeder”.

În opinia raportorului, atunci când este refuzată aprobarea investiţiilor OPCVM-ului de alimentare („feeder”) în OPCVM-ul principal („master”), autoritatea competentă trebuie să prezinte motivele refuzului (fie se respectă, fie se explică).

Ar trebui, de regulă, urmărită o armonizare maximă, pentru a asigura condiţii de concurenţă echitabile în întreaga UE. Astfel, maxima armonizare ar trebui aplicată cu privire la orice acord între un fond de tip „master” şi un fond de tip „feeder”.

Tehnica de reformare

În conformitate cu Acordul Interinstituţional din 28 noiembrie 2001 cu privire la o utilizare mai structurată a tehnicii de reformare pentru actele juridice şi în special în conformitate cu punctul 9 al acestuia, grupul de lucru consultativ cuprinzând serviciile juridice ale Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei, s-a reunit la 4 şi 24 septembrie, precum şi la 13 noiembrie 2008 în scopul examinării propunerii prezentate de Comisie.

În urma examinării menţionate mai sus, grupul de lucru consultativ, a stabilit, în unanimitate, faptul că propunerea nu conţine nicio modificare de fond în afară de cele identificate ca atare în propunere sau în avizul grupului de lucru. Grupul de lucru şi-a exprimat, de asemenea, concluziile cu privire la codificarea dispoziţiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective şi la faptul că propunerea conţine o codificare simplă a textului existent, fără nicio modificare de fond.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) În pofida necesităţii unei consolidări între OPCVM-uri, fuziunile OPCVM-urilor se confruntă cu numeroase dificultăţi legislative şi administrative în Comunitate. Prin urmare, pentru a ameliora funcţionarea pieţei interne, este necesar să se prevadă dispoziţii care să faciliteze fuziunile între OPCVM-uri (şi compartimentele lor de investiţii). Cu toate că unele state membre au autorizat numai fondurile constituite pe bază de contract civil, fuziunile între toate tipurile de fonduri (fonduri constituite pe bază de contract civil, fonduri constituite prin act constitutiv şi fonduri deschise de investiţii) ar trebui autorizate şi recunoscute de legislaţia fiecărui stat membru. Prezenta directivă are ca obiect tehnicile de fuziune cel mai des utilizate în statele membre. Ea nu împiedică OPCVM-urile să recurgă la alte tehnici într-un cadru naţional sau transfrontalier. Ele continuă totuşi să fie reglementate de dispoziţiile aplicabile de drept intern.

(18) În pofida necesităţii unei consolidări între OPCVM-uri, fuziunile OPCVM-urilor se confruntă cu numeroase dificultăţi legislative şi administrative în Comunitate. Prin urmare, pentru a ameliora funcţionarea pieţei interne, este necesar să se prevadă dispoziţii care să faciliteze fuziunile între OPCVM-uri (şi compartimentele lor de investiţii). Cu toate că unele state membre au autorizat numai fondurile constituite pe bază de contract civil, fuziunile transfrontaliere între toate tipurile de fonduri (fonduri constituite pe bază de contract civil, fonduri constituite prin act constitutiv şi fonduri deschise de investiţii) ar trebui autorizate şi recunoscute de legislaţia fiecărui stat membru. Aceasta nu necesită introducerea de către statele membre a unor noi tipuri juridice de OPCVM în legislaţia naţională. Prezenta directivă are ca obiect tehnicile de fuziune cel mai des utilizate în statele membre. Statele membre nu ar trebui obligate să introducă toate tehnicile menţionate în prezenta directivă în legislaţia naţională, însă ar trebui să recunoască transferul de active rezultând din aceste tehnici. Ea nu împiedică OPCVM-urile să recurgă la alte tehnici într-un cadru naţional, în cazul în care nici unuia dintre OPCVM-urile implicate în fuziune nu a fost înştiinţat cu privire la comercializarea transfrontalieră a unităţilor sale. Aceste fuziuni continuă să fie reglementate de dispoziţiile aplicabile de drept intern.

Justificare

Conform principiului subsidiarităţii, directiva nu ar trebui să impună statelor membre introducerea unor noi forme de societăţi, având în vedere faptul că acest fapt nu este necesar pentru eficacitatea directivei.

Conform principiului subsidiarităţii, directiva ar trebui să se aplice în primul rând fuziunilor transfrontaliere, dar şi fuziunilor naţionale al căror impact este transfrontalier. În cazul acestor fuziuni, eficacitatea directivei presupune recunoaşterea de către statele membre a tehnicilor prezentate în directivă. Fuziunile pur naţionale nu ar trebui, în schimb, să fie incluse în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Pentru a proteja investitorii OPCVM-ului de tip „feeder”, investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master” ar trebui să facă obiectul unei autorizări prealabile din partea autorităţilor statului membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder”.

(40) Pentru a proteja investitorii OPCVM-ului de tip „feeder”, investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master” ar trebui să facă obiectul unei autorizări prealabile din partea autorităţilor statului membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder”. Pentru a asigura condiţii de concurenţă echitabile în Comunitate, informaţiile necesare pentru aprobarea investiţiei OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master” trebuie să fie complete.

Justificare

Este necesară o armonizare maximă pentru a asigura egalitatea concurenţei.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Pentru a permite OPCVM-ului de tip „feeder” să acţioneze în interesul deţinătorilor de unităţi şi, în special, să fie în măsură să obţină de la OPCVM-ul de tip „master” toate informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor sale, OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” ar trebui să încheie un acord cu caracter obligatoriu şi executoriu. Prin analogie, acordul asupra schimbului de informaţii între depozitarii sau, respectiv, auditorii OPCVM-ului de tip „feeder” şi OPCVM-ului de tip „master” ar trebui să asigure fluxul informaţiilor şi al documentelor de care are nevoie depozitarul sau auditorul OPCVM-ului de tip „feeder” pentru a-şi îndeplini atribuţiile.

(41) Pentru a permite OPCVM-ului de tip „feeder” să acţioneze în interesul deţinătorilor de unităţi şi, în special, să fie în măsură să obţină de la OPCVM-ul de tip „master” toate informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor sale, OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” ar trebui să încheie un acord cu caracter obligatoriu şi executoriu. Cu toate acestea, dacă ambele sunt administrate de aceeaşi societate de gestionare, ar trebui să fie suficient ca aceasta să stabilească norme interne de activitate. Un acord asupra schimbului de informaţii între depozitarii sau, respectiv, auditorii OPCVM-ului de tip „feeder” şi OPCVM-ului de tip „master” ar trebui să asigure fluxul informaţiilor şi al documentelor de care are nevoie depozitarul sau auditorul OPCVM-ului de tip „feeder” pentru a-şi îndeplini atribuţiile. Respectarea acestor cerinţe nu trebuie să conducă la încălcări ale restricţiilor privind dezvăluirea informaţiilor sau ale normelor privind protecţia datelor.

Justificare

Dacă OPCVM-ul de tip „master" şi cel de tip„feeder" sunt administrate de aceeaşi societate de administrare, un acord între OPCVM-ul de tip„master" şi cel de tip „feeder" este imposibil de realizat. Ar trebui în schimb create norme de conduită internă adecvate de către societatea de administrare.

Ar trebui de altfel să se clarifice legătura dintre aceste dispoziţii şi normele referitoare la secretul profesional şi la protecţia datelor.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „depozitar” reprezintă orice instituţie răspunzătoare de sarcinile menţionate la articolele 19 şi 29  şi supusă celorlalte dispoziţii prevăzute în capitolul IV şi în secţiunea 3 din capitolul V ;

(a) „depozitar” reprezintă orice instituţie de credit sau societate de investiţii sau de asigurări, aşa cum sunt definite în Directivele 2006/48/CE, 2004/34/CE şi 2002/12/CE;

Justificare

Această modificare ar antrena în fapt caducitatea articolelor 20-2 şi 20-3, precum şi a articolelor 30-2 şi 30-3.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „stat membru de origine al unui OPCVM” reprezintă: statul membru în care OPCVM-ul este autorizat în conformitate cu articolul 5;

(e) un „stat membru de origine al unui OPCVM” reprezintă un stat membru în care societatea de administrare sau, atunci când este cazul, o societate de investiţii, a solicitat autorizarea OPCVM-ului;

Justificare

Pentru a asigura claritatea naţionalităţii OPCVM-urilor şi o supervizare adecvată, este necesar ca între următoarele elemente să existe o coerenţă: sediul fondului; legea aplicabilă constituirii şi funcţionării OPCVM-ului şi 3) autorităţile competente responsabile cu autorizarea OPCVM-ului şi aplicarea normelor privind constituirea şi funcţionarea OPCVM-ului;

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru aplicarea prezentei directive, un OPCVM este considerat ca fiind stabilit  în statul membru în care se găseşte sediul social al societăţii de investiţii  sau cel  al societăţii de administrare a fondului deschis de investiţii. Statele membre trebuie să solicite ca sediul central să fie stabilit  în acelaşi stat membru ca sediul social.

Pentru aplicarea prezentei directive, un OPCVM este considerat ca fiind stabilit în statul membru de origine.

Justificare

Pentru a respecta libertăţile stabilite în Tratatul CE, unui OPCVM cu sediul într-un stat membru trebuie să i se permită să fie administrat de o societate de administrare din alt stat membru.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a-şi desfăşura activitatea, un OPCVM trebuie autorizat de autorităţile statului membru în care este stabilit .

(1) Pentru a-şi desfăşura activitatea, un OPCVM trebuie autorizat de autorităţile statului membru de origine.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Un fond deschis de investiţii este autorizat numai în cazul în care autorităţile competente aprobă societatea de administrare, regulile  fondului şi alegerea depozitarului. O societate de investiţii poate fi autorizată doar în cazul în care autorităţile competente aprobă actele constitutive ale societăţii şi alegerea depozitarului.

(2) Un fond deschis de investiţii este autorizat numai în cazul în care autorităţile competente ale statului membru de origine aprobă candidatura societăţii de administrare, regulile fondului şi alegerea societăţii de administrare. O societate de investiţii poate fi autorizată doar în cazul în care autorităţile competente ale statului membru de origine aprobă actele constitutive ale societăţii şi alegerea depozitarului, precum şi, acolo unde este cazul, alegerea societăţii de administrare desemnate.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autorităţile competente pot să nu autorizeze un OPCVM în cazul în care societatea de administrare  sau societatea de investiţii nu satisface condiţiile prealabile definite în capitolele  III şi , respectiv, V .

(3) În cazul în care nu îşi au sediul în statul membru de origine al societăţii de administrare, autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM aprobă candidatura societăţii de administrare în conformitate cu articolul 17c. Autorizarea nu trebuie condiţionată de administrarea OPCVM-ului de către o societate de administrare cu sediul social în acel stat membru sau de efectuarea sau delegarea unor activităţi ale societăţii de administrare în statul membru de origine al OPCVM-ului.

Mai mult, autorităţile competente pot să nu autorizeze un OPCVM în cazul în care conducătorii depozitarului nu au buna reputaţie sau experienţa necesară pentru a gestiona respectivul OPCVM. În acest sens, identitatea conducătorilor depozitarului şi a fiecărei persoane  care le succede în funcţii se comunică  de îndată autorităţilor competente.

 

Prin „conducători” se înţelege persoanele care, în temeiul legii sau al documentelor constitutive, îl reprezintă pe depozitar sau care stabilesc  efectiv politica depozitarului.

 

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Orice înlocuire a societăţii de administrare sau a depozitarului, precum şi orice modificare a regulilor  fondului sau a actelor  constitutive ale societăţii de investiţii sunt supuse aprobării autorităţilor competente.

(5) Orice înlocuire a societăţii de administrare sau a depozitarului, precum şi orice modificare a regulilor fondului sau a actelor constitutive ale societăţii de investiţii sunt supuse aprobării autorităţilor competente din statul membru de origine al OPCVM-ului.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Ori de câte ori autorităţile competente din statul de origine al OPCVM-ului nu aprobă înlocuirea societăţii de administrare trebuie să prezinte în scris motivele acestei decizii.

Justificare

Pentru a asigura claritatea naţionalităţii OPCVM-urilor şi o supervizare adecvată, este necesar ca între următoarele elemente să existe o coerenţă: sediul fondului; legea aplicabilă constituirii şi funcţionării OPCVM-ului şi 3) autorităţile competente responsabile cu autorizarea OPCVM-ului şi aplicarea normelor privind constituirea şi funcţionarea OPCVM-ului;

Alegerea societăţii de administrare ar trebui luată în considerare de către autorităţile competente responsabile cu autorizarea OPCVM. Cu toate acestea, pentru a asigura libertatea prevăzută în Tratatul CE, localizarea sediului social al societăţii de administrare sau a activităţilor sale nu ar trebui să constituie o condiţie pentru acordarea autorizaţiei;

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Iniţierea activităţii societăţii de administrare  este subordonată unei autorizaţii oficiale prealabile eliberate de autorităţile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului. Autorizaţia acordată unei societăţi de administrare  pe baza prezentei directive este valabilă pentru toate statele membre.

(1) Iniţierea activităţii societăţii de administrare este subordonată unei autorizaţii oficiale prealabile eliberate de autorităţile competente ale statului membru de origine al societăţii de administrare. Autorizaţia acordată unei societăţi de administrare  pe baza prezentei directive este valabilă pentru toate statele membre.

Justificare

O societate de administrare trebuie autorizată şi supravegheată de către autorităţile competente din statul membru unde aceasta îşi are sediul social. care trebuie definit ca statul de origine al societăţii de administrare.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17a

 

(1) O societate de administrare care oferă servicii de administrare transfrontaliere pentru OPCVM-uri, în temeiul libertăţii de prestare a serviciilor sau înfiinţând o filială, respectă normele statului membru de origine al societăţii de administrare în ceea ce priveşte organizarea societăţii, inclusiv modalităţile de delegare, procedurile de management al riscurilor, normele prudenţiale şi supravegherea, codurile de conduită şi cerinţele de raportare referitoare la societatea de administrare.

 

Aceste reguli nu trebuie să fie mai stricte decât cele aplicabile societăţilor de administrare care îşi desfăşoară activitatea doar în statul membru de origine.

 

(2) Autorităţile competente din statul membru al societăţii de administrare au sarcina de a monitoriza conformitatea cu dispoziţiile aliniatului (1), printre altele în vederea asigurării respectării de către societatea de administrare a normelor de constituire şi funcţionare a tuturor OPCVM-urilor pe care le administrează.

Justificare

Este nevoie de consistenţă între: 1. definiţia statului membru de origine al societăţii de administrare; 2. legea aplicabilă organizaţiei societăţii de administrare şi 3. autorităţile competente responsabile pentru autorizarea societăţii de administrare şi aplicarea normelor privind organizarea ei.

Dacă apare o problemă la nivelul societăţii de administrare, este posibil ca toate OPCVM-urile administrate de această societate de administrare în UE să fie afectate. Doar autoritatea competentă a societăţii de administrare poate interveni rapid la nivelul societăţii de administrare pentru a rezolva o astfel de problemă şi a evita periclitarea tuturor OPCVM-urilor. De aceea, autoritatea competentă a societăţii de administrare ar trebui să se asigure, ţinând cont de organizarea sa, inclusiv de procedurile de management al riscurilor, că aceasta este capabilă să respecte normele aplicabile tuturor OPCVM-urilor pe care le administrează.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 17b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17b

 

(1) O societate de administrare autorizată într-un alt stat membru decât cel de origine al OPCVM-ului, care prestează servicii transfrontaliere de administrare pentru OPCVM-uri în virtutea libertăţii de prestare a serviciilor sau prin înfiinţarea unei filiale, respectă normele statului membru de origine al OPCVM-ului referitoare la constituirea şi funcţionarea acestuia.

 

(2) Societatea de administrare respectă obligaţiile prevăzute în regulamentul fondului şi în prospect.

 

(3) Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului sunt responsabile cu monitorizarea respectării dispoziţiilor alineatelor (1) şi (2).

Justificare

Pentru a asigura claritatea naţionalităţii OPCVM-urilor şi o supervizare adecvată, este necesar ca între următoarele elemente să existe o coerenţă: sediul fondului; legea aplicabilă constituirii şi funcţionării OPCVM-ului şi 3) autorităţile competente responsabile cu autorizarea OPCVM-ului şi aplicarea normelor privind constituirea şi funcţionarea OPCVM-ului;

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 17c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17c

 

(1). O societate de administrare care solicită aprobarea de a administra un OPCVM din alt stat membru prezintă autorităţilor competente din statul de origine al OPCVM-ului următoarele documente:

 

(a) un raport asupra procesului de management al riscurilor, adaptat la tipul specific de OPCVM pentru care se solicită aprobarea;

 

(b) un acord scris încheiat cu depozitarul, care asigură fluxul adecvat de informaţii între societatea de administrare şi depozitar, permiţând astfel acestuia din urmă să-şi îndeplinească sarcinile prevăzute în prezenta directivă;

 

(c) informaţii privind modalităţile de delegare pentru funcţiile operaţionale.

 

(2) Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului informează atât societatea de administrare, cât şi autorităţile competente din statul membru de origine al societăţii de administrare, în termen de o lună de la depunerea cererii complete, indiferent dacă societatea de administrare a fost aprobată sau nu. În cazul în care aprobarea nu se acordă, se motivează refuzul.

Justificare

Pentru a autoriza un OPCVM sunt necesare o serie de informaţii referitoare la societatea de administrare. Este deosebit de important să se confirme că depozitarul este capabil să-şi exercite atribuţiile de control.

Pentru a concretiza libertatea stipulată în tratatul CE, evaluarea alegerii societăţii de administrare trebuie efectuată în termene precise.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Depozitarul este  o instituţie supusă controlului public. Acesta prezintă  suficiente garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii.

(2) Depozitarul este  o instituţie supusă supravegherii continue. Acesta prezintă  suficiente garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii.

Justificare

Trebuie asigurată o supraveghere corespunzătoare a depozitarului.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Depozitarul este  o instituţie supusă controlului public. Acesta prezintă  suficiente garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii.

(2) Depozitarul este  o instituţie supusă supravegherii continue. Acesta prezintă  suficiente garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii.

Justificare

Trebuie asigurată o supraveghere corespunzătoare a depozitarului.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 34 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul capitol se aplică în cazul oricăreia dintre următoarele operaţiuni, denumite în continuare „fuziuni”:

Prezentul capitol se aplică fuziunilor transfrontaliere şi fuziunilor naţionale, cu condiţia ca atât OPCVM-ul absorbit, cât şi cel absorbant să primească o notificare în conformitate cu articolul 88.

 

În sensul prezentului capitol, „fuziune” înseamnă:

Justificare

Conform principiului subsidiarităţii, directiva ar trebui să se aplice în primul rând fuziunilor transfrontaliere, dar şi fuziunilor naţionale al căror impact este transfrontalier. Fuziunile pur naţionale nu ar trebui, în schimb, să fie incluse în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) un certificat emis de depozitarul OPCVM-ului absorbit şi al celui absorbant, care să ateste că aceştia au verificat conformitatea proiectului comun al fuziunii cu prezenta directivă şi cu regulile fondului sau cu documentele constitutive ale OPCVM-urilor respective, şi care să conţină concluziile lor în această privinţă;

(c) o declaraţie emisă de fiecare depozitar al OPCVM-ului absorbit şi al celui absorbant, care să ateste, în conformitate cu articolul 38, că aceştia au verificat conformitatea proiectului comun al fuziunii cu elementele prevăzute la articolul 37 alineatul 1 literele (c), (f) şi (g) din prezenta directivă şi cu regulile fondului sau cu documentele constitutive ale OPCVM-urilor respective;

Justificare

Domeniul de aplicare al declaraţiei emise de fiecare depozitar ar trebui să fie precis, deoarece anumite elemente menţionate la articolul 37 alineatul (1) depind de rolul şi obligaţiile auditorilor şi, în final, de societatea de administrare. În plus, spre deosebire de cazul depozitarilor, competenţele, îndatoririle şi responsabilităţile auditorilor sunt armonizate la nivel european prin Directiva 2006/43/CE. Scopul prezentei propuneri de amendament este evitarea unui nivel diferit de validare şi verificare de la un stat membru la altul.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre impun organismului de conducere sau de administrare al OPCVM-ului absorbit şi al OPCVM-ului absorbant întocmirea unui proiect comun de fuziune.

(1) Statele membre impun organismului de conducere sau de administrare al OPCVM-ului absorbit şi al OPCVM-ului absorbant întocmirea unui proiect comun de fuziune.

Proiectul comun de fuziune cuprinde următoarele elemente:

Proiectul comun de fuziune cuprinde următoarele elemente:

(a) identificarea tipului de fuziune şi de OPCVM-uri implicate;

(a) identificarea tipului de fuziune şi de OPCVM-uri implicate;

(b) contextul şi motivaţia fuziunii propuse;

(b) contextul şi motivaţia fuziunii propuse;

(c) impactul preconizat al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant;

(c) impactul preconizat, inclusiv regimul fiscal, al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, atât la OPCVM-ul absorbit, cât şi la OPCVM-ul absorbant;

(d) criteriile adoptate pentru evaluarea activului şi, atunci când este cazul, a pasivului la data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

(d) criteriile adoptate pentru evaluarea activului şi, atunci când este cazul, a pasivului la data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

(e) metoda de calcul al ratei de schimb;

(e) metoda de calcul al ratei de schimb;

(f) data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

(f) data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

 

(fa) regulile aplicabile transferului de unităţi;

(g) regulile fondului sau documentele constitutive ale OPCVM-ului absorbant.

(g) regulile fondului sau documentele constitutive ale OPCVM-ului absorbant.

 

Elementele enumerate la literele (c), (f) şi (g) sunt furnizate de depozitari, luându-se în considerare dispoziţiile articolului 36 alineatul (2) litera (c).

 

Elementele enumerate la literele (d) şi (e) sunt furnizate de auditorul independent, luându-se în considerare dispoziţiile articolului 39 alineatul (1).

 

Societatea de administrare are obligaţia de a furniza elementele enumerate la literele (a), (b) şi (g).

Justificare

Pentru a garanta că dezvoltarea fuziunilor transfrontaliere nu este realizată în detrimentul protecţiei investitorilor, proiectele comune de fuziune trebuie să identifice toate consecinţele generate de fuziunile realizate de deţinătorii unităţilor cu privire transferul unităţilor şi la impactul fiscal, astfel încât fuziunea să fie realizată în condiţii optime. De asemenea, rolul participanţilor la fuziune ar trebui precizat, pentru a garanta certitudinea juridică a operaţiunii.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) metoda de calcul al ratei de schimb.

(b) metoda de calcul al ratei de schimb şi rezultatul acestui calcul.

Justificare

Auditorul independent trebuie să verifice metoda şi, de asemenea, rezultatul calculului ratei de schimb pentru a evita evaluarea situaţiei deţinătorilor de unităţi în funcţie de o bază eronată.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbit şi, dacă este cazul, la OPCVM-ul absorbant cuprind şi informaţii utile şi exacte cu privire la fuziunea propusă, pentru ca deţinătorii de unităţi să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind impactul posibil al acestei fuziuni asupra investiţiei lor şi să-şi poată exercita drepturile prevăzute la articolele 41 şi 42.

(4) Informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de unităţi la OPCVM-ul absorbit şi, dacă este cazul, la OPCVM-ul absorbant cuprind şi informaţii utile şi exacte cu privire la fuziunea propusă, pentru ca deţinătorii de unităţi să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind impactul posibil al acestei fuziuni asupra investiţiei lor şi să-şi poată exercita drepturile prevăzute la articolele 41 şi 42.

Informaţiile trebuie să cuprindă cel puţin elementele următoare:

Acestea includ următoarele:

(a) contextul şi motivaţia fuziunii propuse;

(a) contextul şi motivaţia fuziunii propuse;

(b) impactul posibil al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, inclusiv, dar nu numai, orice diferenţe semnificative cu privire la politica şi strategia de investiţii, costuri, rezultatul preconizat, raportarea periodică şi riscul de diminuare a performanţei;

(b) impactul posibil al fuziunii propuse asupra deţinătorilor de unităţi, inclusiv, dar nu numai, orice diferenţe semnificative cu privire la politica şi strategia de investiţii, costuri, rezultatul preconizat, raportarea periodică şi riscul de diminuare a performanţei, precum şi regimul fiscal;

(c) orice drepturi specifice pe care deţinătorii de unităţi le au în legătură cu fuziunea propusă, inclusiv, dar nu numai, dreptul de a obţine informaţii suplimentare, dreptul de a obţine, la cerere, o copie a raportului auditorului independent şi dreptul de a solicita răscumpărarea sau rambursarea gratuită a unităţilor lor, după cum se specifică la articolul 42;

(c) orice drepturi specifice pe care deţinătorii de unităţi le au în legătură cu fuziunea propusă, inclusiv, dar nu numai, dreptul de a obţine informaţii suplimentare, dreptul de a obţine, la cerere, o copie a raportului auditorului independent, dreptul de a solicita răscumpărarea sau rambursarea gratuită a unităţilor lor, după cum se specifică la articolul 42 şi termenul limită de exercitare a acestui drept;

(d) aspectele procedurale pertinente şi data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

(d) aspectele procedurale pertinente, inclusiv procedura de transferare a unităţilor, şi data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;

(e) o copie a informaţiilor de bază pentru investitori, menţionate la articolul 73, ale OPCVM-ului absorbant.

(e) o copie a informaţiilor de bază pentru investitori, menţionate la articolul 73, ale OPCVM-ului absorbant.

Justificare

Informaţiile comunicate deţinătorilor de unităţi trebuie să se refere, de asemenea, la procedura transferului de unităţi şi la consecinţele fiscale (acest lucru presupune, în special, informarea deţinătorilor de unităţi cu privire la modificarea regimului fiscal). De exemplu, în Franţa, în cazul deţinătorilor de unităţi, diferenţa dintre preţul de cumpărare în cadrul OPCVM-ului absorbit şi preţul de vânzare în cadrul OPCVM-ului absorbant este impozabilă. În Germania deţinătorul de unităţi e impozabil în funcţie de câştigul de capital realizat pentru fiecare valoare mobiliară.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 41 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul paragraf nu aduce atingere unui eventual cvorum prevăzut de legislaţia naţională.

Primul paragraf nu aduce atingere unui eventual cvorum prevăzut de legislaţia naţională. Statele membre nu impun cvorumuri mai stricte pentru fuziuni transfrontaliere decât cele pentru fuziuni interne.

Justificare

Statele membre au libertatea de a impune sau nu normele referitoare la prezenţă. Conform principiului nondiscriminării, regulile stabilite pentru fuziunile transfrontaliere nu ar trebui să fie mai stricte decât normele pentru fuziunile naţionale.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Un OPCVM de tip „feeder” este un OPCVM care investeşte, prin derogare de la articolul 1 alineatul (2) litera (a), articolul 45, articolul 47, articolul 50 şi articolul 51 alineatul (2) litera (c), cel puţin 85% din activele sale în unităţi la un alt OPCVM (OPCVM-ul de tip „master”) sau la un compartiment de investiţii al acestuia.

(1) Un OPCVM de tip „feeder” este un OPCVM sau un departament de investiţii al acestuia care investeşte, prin derogare de la articolul 1 alineatul (2) litera (a), articolul 45, articolul 47, articolul 50 şi articolul 51 alineatul (2) litera (c), cel puţin 85% din activele sale în unităţi la un alt OPCVM sau la un departament de investiţii al acestuia (OPCVM-ul de tip „master”).

Justificare

Din motive de asigurare a coerenţei cu celelalte dispoziţii ale directivei, un fond „feeder”sau un fond „master” ar trebui să poată fi un OPCVM sau un departament al OPCVM.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 53 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Un OPCVM de tip „master” este un OPCVM care:

(3) Un OPCVM de tip „master” este un OPCVM sau un departament de investiţii al acestuia care:

Justificare

Din motive de asigurare a coerenţei cu celelalte dispoziţii ale directivei, un fond „feeder”sau un fond „master” ar trebui să poată fi un OPCVM sau un departament al OPCVM.

.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care OPCVM-ul de tip „feeder” a desfăşurat deja activităţi în calitate de OPCVM, inclusiv ca OPCVM de tip „feeder” al unui alt OPCVM de tip „master”, OPCVM-ul de tip „feeder” este informat, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din momentul predării unui dosar complet, dacă autorităţile competente au aprobat sau nu investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master”.

(2) În cazul în care OPCVM-ul de tip „feeder” a desfăşurat deja activităţi în calitate de OPCVM, inclusiv ca OPCVM de tip „feeder” al unui alt OPCVM de tip „master”, OPCVM-ul de tip „feeder” este informat, în termen de cel mult 15 zile din momentul predării unui dosar complet, dacă autorităţile competente au aprobat sau nu investiţiile OPCVM-ului de tip „feeder” în OPCVM-ul de tip „master”. Autorităţile competente motivează orice decizie de neacordare a aprobării.

Justificare

Ca orice decizie administrativă de refuz, decizia de a refuza o investiţie într-un fond „master” trebuie să fie motivată.

Dacă un OPCVM de tip „master” şi unul de tip „feeder” sunt administrate de aceeaşi societate de administrare, un acord între un OPCVM de tip „master" şi unul de tip „feeder" este imposibil de realizat. Ar trebui, în schimb, să se instituie norme de conduită internă adecvate de către societatea de administrare.

.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În eventualitatea în care OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” sunt stabilite în acelaşi stat membru, autorităţile competente din acel stat membru acordă aprobarea dacă OPCVM-ul de tip „feeder”, depozitarul şi auditorul acestuia, precum şi OPCVM-ul de tip „master” respectă toate cerinţele stabilite în acest capitol. În acest scop, OPCVM-ul de tip „feeder” trebuie să furnizeze autorităţilor competente din statul membru de origine următoarele documente:

(3) Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” acordă aprobarea dacă OPCVM-ul de tip „feeder”, depozitarul şi auditorul acestuia, precum şi OPCVM-ul de tip „master” respectă toate cerinţele stabilite în acest capitol. În acest scop, OPCVM-ul de tip „feeder” trebuie să furnizeze autorităţilor competente din statul membru de origine următoarele documente:

(a) regulile fondului sau documentele constitutive ale OPCVM-ului de tip „feeder”şi ale OPCVM-ului de tip „master”;

(a) regulile fondului sau documentele constitutive ale OPCVM-ului de tip „feeder”şi ale OPCVM-ului de tip „master”;

(b) prospectul şi informaţiile de bază pentru investitori ale OPCVM-ului de tip „feeder” şi ale OPCVM-ului de tip „master”, menţionate la articolul 73;

(b) prospectul şi informaţiile de bază pentru investitori ale OPCVM-ului de tip „feeder” şi ale OPCVM-ului de tip „master”, menţionate la articolul 73;

(c) acordul dintre OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” menţionat la articolul 55 alineatul (1);

(c) acordul dintre OPCVM-ul de tip „feeder” şi OPCVM-ul de tip „master” sau normele interne de activitate menţionate la articolul 55 alineatul (1);

(d) atunci când este cazul, informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de unităţi menţionate la articolul 59 alineatul (1);

(d) atunci când este cazul, informaţiile care trebuie furnizate deţinătorilor de unităţi menţionate la articolul 59 alineatul (1);

(e) o declaraţie a OPCVM-ului de tip „master”, prin care acesta declară că nu deţine unităţi la un OPCVM de tip „feeder”;

(e) o declaraţie a OPCVM-ului de tip „master”, prin care acesta declară că nu deţine unităţi la unul dintre propriile OPCVM-uri de tip „feeder”;

(f) în eventualitatea în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au depozitari diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la articolul 56 alineatul (1) între respectivii depozitari;

(f) în eventualitatea în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au depozitari diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la articolul 56 alineatul (1) între respectivii depozitari;

(g) în eventualitatea în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au auditori diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la articolul 57 alineatul (1) între respectivii auditori.

(g) în eventualitatea în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au auditori diferiţi, acordul asupra schimbului de informaţii prevăzut la articolul 57 alineatul (1) între respectivii auditori.

Justificare

Ca orice decizie administrativă de refuz, decizia de a refuza o investiţie într-un fond „master” trebuie să fie motivată.

Dacă un OPCVM de tip„master” şi unul de tip „feeder” sunt administrate de aceeaşi societate de administrare, un acord între un OPCVM de tip „master" şi unul de tip„feeder” este imposibil de realizat. Ar trebui, în schimb, să se instituie norme de conduită internă adecvate de către societatea de administrare.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă OPCVM-ul de tip „feeder” este stabilit într-un alt stat membru decât OPCVM-ul de tip „master”, autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” acordă aprobarea dacă sunt îndeplinite condiţiile următoare:

(4) Dacă OPCVM-ul de tip „feeder” este stabilit într-un alt stat membru decât OPCVM-ul de tip „master”, autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” informează fără întârziere autorităţile competente ale OPCVM-ului de tip „master” cu privire la acordarea sau retragerea aprobării.

(a) OPCVM-ul de tip „feeder”, depozitarul şi auditorul acestuia respectă toate cerinţele stabilite în acest capitol, iar OPCVM-ul de tip „feeder” prezintă, pentru a dovedi acest lucru, documentele menţionate la alineatul (3) al prezentului articol;

 

(b) OPCVM-ul de tip „feeder” dovedeşte că OPCVM-ul de tip „master” este autorizat în mod corespunzător ca OPCVM, că nu este el însuşi un OPCVM de tip „feeder” şi că nu deţine unităţi la un OPCVM de tip „feeder”.

 

Autorităţile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului de tip „feeder” informează fără întârziere autorităţile competente ale OPCVM-ului de tip „master” cu privire la acordarea sau retragerea aprobării.

 

Justificare

Ca orice decizie administrativă de refuz, decizia de a refuza o investiţie într-un fond „master” trebuie să fie motivată.

Dacă un OPCVM de tip„master" şi unul de tip „feeder” sunt administrate de aceeaşi societate de administrare, un acord între un OPCVM de tip„master" şi unul de tip „feeder” este imposibil de realizat. Ar trebui, în schimb, să se instituie norme de conduită internă adecvate de către societatea de administrare.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragrafele 1 şi 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre îi impun OPCVM-ului de tip „feeder” obligaţia de a încheia un acord cu OPCVM-ul de tip „master” în cauză, pentru ca OPCVM-ul de tip „feeder” să poată îndeplini cerinţele stabilite în prezenta directivă.

(1) Statele membre îi impun OPCVM-ului de tip „feeder” obligaţia de a încheia un acord cu OPCVM-ul de tip „master”, care să cuprindă următoarele informaţii:

Acest acord trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 

(a) principalele caracteristici ale obiectivului şi politicii de investiţii ale OPCVM-ului de tip „master”;

 

(b) normele care reglementează o posibilă modificare a obiectivului şi a politicii de investiţii ale OPCVM-ului de tip „master”;

(a) normele care reglementează o posibilă modificare a obiectivului şi a politicii de investiţii ale OPCVM-ului de tip „master”;

(c) drepturile şi obligaţiile OPCVM-ului de tip „feeder” şi ale OPCVM-ului de tip „master”, precum şi ale societăţilor lor de administrare.

(b) drepturile şi obligaţiile OPCVM-ului de tip „feeder” şi ale OPCVM-ului de tip „master”, precum şi ale societăţilor lor de administrare.

Justificare

Dacă un OPCVM de tip„master” şi unul de tip„feeder” sunt administrate de aceeaşi societate de administrare, un acord între un OPCVM de tip„master" şi unul de tip„feeder" este imposibil de realizat. Ar trebui, în schimb, să se instituie norme de conduită internă adecvate de către societatea de administrare.

Este necesară o armonizare maximă a conţinutului acordului încheiat între OPCVM-ul de tip„master” şi cel de tip „feeder” pentru a asigura egalitatea concurenţei.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) În cazul în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” sunt gestionate de acelaşi organism de conducere sau de administrare, acordul poate fi înlocuit cu norme interne de conduită care să asigure respectarea cerinţelor prevăzute în prezentul alineat.

Justificare

Dacă un OPCVM de tip„master” şi unul de tip„feeder" sunt administrate de aceeaşi societate de administrare, un acord între un OPCVM de tip „master” şi unul de tip„feeder” este imposibil de realizat. Ar trebui, în schimb, să se instituie norme de conduită internă adecvate de către societatea de administrare

Este necesară o armonizare maximă a conţinutului acordului încheiat între un OPCVM de tip„ master” şi cel de tip „feeder” pentru a asigura egalitatea concurenţei.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) elementele care trebuie incluse în acordul menţionat la alineatul (1) primul paragraf;

(a) conţinutul acordului sau al normelor interne de activitate menţionate la alineatul (1);

Justificare

Dacă un OPCVM de tip„master" şi cel de tip„feeder" sunt administrate de aceeaşi societate de administrare, un acord între un OPCVM de tip„master" şi unul de tip „feeder" este imposibil de realizat. Ar trebui în schimb create norme de conduită internă adecvate de către societatea de administrare.

Este necesară o armonizare maximă a conţinutului acordului încheiat între un OPCVM de tip master şi unul de tip feeder pentru a asigura egalitatea concurenţei.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1). Statele membre impun ca, în cazul în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au depozitari diferiţi, aceşti depozitari să încheie un acord asupra schimbului de informaţii, cu scopul de a asigura îndeplinirea obligaţiilor de către ambii depozitari.

(1). Statele membre impun ca, în cazul în care OPCVM-ul de tip „master” şi OPCVM-ul de tip „feeder” au depozitari diferiţi, societăţii de administrare a OPCVM-ul de tip „master” să îi revină obligaţia de a informa OPCVM-ul de tip „feeder” sau, dacă este cazul, societatea de administrare a OPCVM-ului de tip „feeder”, despre orice nereguli constatate cu privire la OPCVM-ul de tip „master”.

OPCVM-ul de tip „feeder” nu trebuie să investească în unităţi la OPCVM-ul de tip „master” până la intrarea în vigoare a respectivului acord.

 

(2). Depozitarul OPCVM-ului de tip „master” informează fără întârziere OPCVM-ul de tip „feeder” sau, dacă este cazul, societatea de administrare şi depozitarul OPCVM-ului de tip „feeder” despre orice nereguli constatate cu privire la OPCVM-ul de tip „master”.

(2). OPCVM-ul de tip „feeder” sau, dacă este cazul, societatea de administrare a OPCVM-ului de tip feeder, are obligaţia de a comunica depozitarului OPCVM-ului de tip „feeder” orice informaţie cu privire la OPCVM-ul de tip „master” necesară pentru realizarea deplină a îndatoririlor depozitarului OPCVM-ului de tip „feeder”.

(3). Comisia poate adopta măsuri de aplicare care să precizeze:

(3). Comisia poate adopta măsuri de aplicare care să precizeze:

(a) elementele care trebuie incluse în acordul menţionat la alineatul (1) primul paragraf;

(a) elementele care trebuie incluse în informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2);

(b) tipurile de nereguli menţionate la alineatul (2) care se consideră că au un impact negativ asupra OPCVM-ului de tip „feeder”.

(b) tipurile de nereguli menţionate la alineatul (1).

Aceste măsuri, destinate să modifice prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 107 alineatul (2).

Justificare

Deoarece nu există relaţii contractuale între depozitari, Directiva ar trebui să se întemeieze pe relaţia contractuală existentă între societatea de administrare şi depozitari şi ar trebui să precizeze că societăţii de administrare îi revine obligaţia de a transmite informaţiile, în timp ce obligaţiile depozitarilor continuă să fie cele existente, definite la nivel naţional.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE DIN CADRUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

GRUPUL CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURTDICE                               Bruxelles, 14.11.2008

AVIZ

ÎN ATENŢIA                                   PARLAMENTULUI EUROPEAN

CONSILIULUI ŞI COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) COM (2008)458 final din 16.07.2008-2008/0153 (COD)

În conformitate cu Acordul Interinstituţional din 28 noiembrie 2001 cu privire la o utilizare mai structurată a tehnicii de reformare pentru actele juridice şi în special în conformitate cu punctul 9 al acestuia, grupul de lucru consultativ cuprinzând serviciile juridice ale Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei, s-a reunit la 4 şi 24 septembrie, precum şi la 13 noiembrie 2008 în scopul examinării propunerii prezentate de Comisie.

La aceste reuniuni(1), examinarea propunerii de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de reformare a Directivei Consiliului 85/611/CEE din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori imobiliare (OPCVM) a condus la concluziile adoptate de comun acord în cadrul grupului de lucru consultativ:

1) Următoarele părţi ale propunerii de reformare au fost identificate prin utilizarea fondului de culoare gri, utilizat în general pentru marcarea modificărilor substanţiale:

- întregul text al considerentului 5 al Directivei 85/611/CEE, care este prezentat între textele considerentelor 4 şi 5 în propunerea de reformare şi care a fost deja marcat prin tăierea cu două linii;

-  în considerentul 6, care corespunde considerentului 5 din Directiva 2001/1GT/CE, formularea finală „ într-un termen de trei ani”, care a fost deja marcat prin tăiere cu două linii;

- În articolul 2 alineatul (5), referinţa la „articolul 92 din Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului” (formularea articolului 1a alineatul 10, paragraful al doilea din Directiva 85/611/CEE este următoarea:„În sensul prezentei definiții, se iau în considerare drepturile de vot menționate la articolul 7 din Directiva 88/627/CEE; în textul de reformare, referirea a fost adaptată astfel încât să se facă referire la „articolul 92 din Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; articolul 92 din Directiva 2001/34/CE a fost şters prin articolul 32 alineatul (5) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Serviciul juridic al Parlamentului European este de părere că textul „articolul 92 din Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului” ar fi trebuit prezentat prin tăiere cu două linii;

- în articolul 21 primul alineat, cuvintele „statului membru de origine al OPVCM-ului" precum şi formularea „în care societatea de administrare are sediul social” ( care a fost deja marcată prin tăiere cu două linii).

2) În articolul 6 alineatul (1), expresia „OPCVM" prezentată între săgeţile de adaptare înainte de termenul „statului membru de origine” ar trebui înlăturată.

3) În articolul 12 alineatul (1) litera (b), expresia „OPCVM” prezentată între săgeţile de adaptare înainte de termenii „statului membru gazdă” ar trebui înlăturată.

4) În articolul 97 alineatul (5), formularea actuală a articolului 50 alineatul (6) din Directiva 85/611/CEE ar trebui reintrodusă, într-o formă uşor adaptată, în locul textului adaptat care apare în propunerea de reformare. Formularea articolului 97 alineatul (5) ar trebui să fie după cum urmează: 5. „Alineatele (1) şi (4) nu împiedică schimbul de informaţii:

(a) în cadrul unui stat membru, în cazul în care există două sau mai multe autorităţi competente; sau

(b) în cadrul unui stat membru sau între statele membre, între autorităţile competente; şi

(i) autorităţile cu responsabilitate publică de  supraveghere a instituţiilor de credit, a societăţilor  de investiţii, a societăţilor  de asigurare şi a altor instituţii financiare şi autorităţile responsabile pentru supravegherea pieţelor financiare;

(ii) organismele implicate în lichidarea sau falimentul OPCVM-urilor şi al societăţilor  care contribuie la activitatea acestora, precum şi în alte proceduri similare;

(Hi) persoane însărcinate cu efectuarea auditării legale a conturilor societăţilor  de asigurare, ale instituţiilor de credit, ale societăţilor  de investiţii şi ale altor instituţii financiare.

desfăşurarea funcțiilor lor de supraveghere sau furnizarea, către organismele care administrează programe de compensare a informațiilor necesare pentru îndeplinirea funcțiilor lor.

Informaţiile furnizate în conformitate cu primul paragraf  sunt supuse condiţiilor privind secretul profesional prevăzute la alineatul (1) .”

5) În tabelul de corespondenţă din Anexa IV, ar trebui indicată o corespondenţă între Anexa II a Directivei 85/611/CEE şi Anexa II a textului propunerii de reformare. În consecinţă, examinarea propunerii a permis grupului de lucru consultativ să concluzioneze, în unanimitate, faptul că propunerea nu conţine modificări de substanţă, în afară de cele identificate ca atare în propunere sau în avizul curent. Grupul de lucru şi-a exprimat, de asemenea, concluziile cu privire la codificarea dispoziţiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective şi la faptul că propunerea conţine o codificare simplă a textului existent, fără nicio modificare de fond.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Jurisconsult                            Jurisconsult                 Director general interimar

PROCEDURĂ

Titlu

Coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

Referinţe

COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Comisia competentă în fond

ECON

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

JURI

2.9.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Jean-Paul Gauzès

22.9.2008

 

 

Examinare în comisie

7.10.2008

 

 

 

Data adoptării

17.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

(1)

Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziţie versiunile lingvistice în limba engleză, franceză şi germană ale propunerii şi a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, aceasta fiind versiunea originală a textului în discuţie.


PROCEDURĂ

Titlu

Coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

Referinţe

COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Data prezentării la PE

16.7.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ECON

2.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

JURI

2.9.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Wolf Klinz

22.4.2008

 

 

Examinare în comisie

22.9.2008

7.10.2008

1.12.2008

 

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

1

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich

Aviz juridic - Politica de confidențialitate