SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie)

  10.12.2008 - (KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD)) - ***I

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Wolf Klinz
  (Prepracované znenie – článok 80a rokovacieho poriadku)

  Postup : 2008/0153(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0497/2008
  Predkladané texty :
  A6-0497/2008
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie)

  (KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

  (Spolurozhodovací postup: prepracované znenie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0458),

  –   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 47 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0287/2008),

  –   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní postupu prepracovania právnych aktov[1],

  –   so zreteľom na články 80a a 51 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6‑0497/2008),

  A.  keďže podľa poradnej pracovnej skupiny zloženej z právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny ani doplnenia okrem tých, ktoré sú ako zmeny a doplnenia označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov spolu s týmito zmenami a doplneniami, predmetom návrhu je jasná a jednoduchá kodifikácia existujúcich textov bez akýchkoľvek obsahových zmien;

  1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami poradnej pracovnej skupiny zloženej z právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 5a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (5a) Ak sa v niektorom ustanovení tejto smernice vyžaduje, aby PKIPCP prijímal opatrenia, tak sa v prípadoch, ak je PKIPCP vytvorený ako podielový fond a ak tento fond nemá právnu subjektivitu a nemôže konať samostatne, toto ustanovenie sa vzťahuje na správcovskú spoločnosť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 6a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (6a) Na predaj podielových listov PKIPCP sprostredkovateľmi sa vzťahuje smernica 2004/39/ES.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (9) Správcovské spoločnosti autorizované vo svojom domovskom členskom štáte by na základe zásady dohľadu domovského členského štátu mali mať umožnené poskytovať tie služby, pre ktoré získali autorizáciu, v celom Spoločenstve zriaďovaním pobočiek alebo na základe slobody poskytovať služby. Schválenie štatútov podielových trustov/podielových fondov spadá do právomoci domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

  (9) Správcovské spoločnosti autorizované vo svojom domovskom členskom štáte by na základe zásady dohľadu domovského členského štátu mali mať umožnené poskytovať tie služby, pre ktoré získali autorizáciu, v celom Spoločenstve zriaďovaním pobočiek alebo na základe slobody poskytovať služby.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (10) Pokiaľ ide o spravovanie kolektívneho portfólia (správu podielových trustov/podielových fondov a investičných spoločností), povolenie udelené správcovskej spoločnosti povolenej vo svojom domovskom členskom štáte by malo umožňovať spoločnosti vykonávať v hostiteľskom členskom štáte tieto činnosti: distribuovať emisie harmonizovaných podielových trustov / podielových fondov spravovaných spoločnosťou vo svojom domovskom členskom štáte, distribuovať podiely harmonizovaných investičných spoločností spravovaných takouto spoločnosťou, vykonávať všetky ostatné funkcie a úlohy zahrnuté v činnosti spravovanie kolektívneho portfólia, riadiť aktíva investičných spoločností zaregistrovaných v iných členských štátoch než je domovský členský štát, vykonávať na základe mandátov v mene správcovských spoločností zaregistrovaných v iných členských štátoch, než je ich domovský členský štát, funkcie zahrnuté v činnosti spravovania kolektívneho portfólia.

  (10) Pokiaľ ide o spravovanie kolektívneho portfólia (správu podielových trustov/podielových fondov a investičných spoločností), povolenie udelené správcovskej spoločnosti povolenej vo svojom domovskom členskom štáte by malo umožňovať spoločnosti vykonávať v hostiteľskom členskom štáte tieto činnosti: distribuovať emisie harmonizovaných podielových trustov/podielových fondov spravovaných spoločnosťou vo svojom domovskom členskom štáte, distribuovať podiely harmonizovaných investičných spoločností spravovaných takouto spoločnosťou, vykonávať všetky ostatné funkcie a úlohy zahrnuté v činnosti spravovanie kolektívneho portfólia, vykonávať na základe mandátov v mene správcovských spoločností zaregistrovaných v iných členských štátoch, než je ich domovský členský štát, funkcie zahrnuté v činnosti spravovania kolektívneho portfólia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (11) Zásada dohľadu domovského členského štátu si vyžaduje, aby príslušné orgány neudelili alebo aby odňali autorizáciu, ak faktory, ako napríklad obsah plánov činnosti, geografická distribúcia alebo činnosti skutočne vykonávané jasne naznačujú, že správcovská spoločnosť si zvolila právny systém jedného členského štátu, aby sa vyhla prísnejším normám platným v inom členskom štáte, v rámci územia ktorého zamýšľa vykonávať alebo už z väčšej časti vykonáva svoje činnosti. Na účely tejto smernice správcovská spoločnosť by sa mala autorizovať v členskom štáte, v ktorom má registrované svoje ústredie. V súlade so zásadou kontroly v domovskej krajine len členský štát, v ktorom správcovská spoločnosť má svoje ústredie registrované, sa môže považovať za príslušný na schvaľovanie štatútov podielových trustov / podielových fondov založených touto spoločnosťou a na výber depozitára. Aby sa zabránilo arbitráži dohľadu a aby sa podporila dôvera v účinnosť dohľadu zo strany orgánov domovského členského štátu, požiadavkou pre autorizáciu PKIPCP by malo byť, že by sa jej žiadnym právnym spôsobom nemalo brániť v obchodovaní vo svojom domovskom členskom štáte. Toto nemá vplyv na slobodné rozhodovanie, keď sa PKIPCP autorizuje, zvoliť si členský štát (členské štáty), v ktorých sa má obchodovať s podielovými listami PKIPCP, v súlade s touto smernicou.

  (11) Zásada dohľadu domovského členského štátu si vyžaduje, aby príslušné orgány neudelili alebo aby odňali autorizáciu, ak faktory, ako napríklad obsah plánov činnosti, geografická distribúcia alebo činnosti skutočne vykonávané, jasne naznačujú, že správcovská spoločnosť si zvolila právny systém jedného členského štátu, aby sa vyhla prísnejším normám platným v inom členskom štáte, v rámci územia ktorého zamýšľa vykonávať alebo už z väčšej časti vykonáva svoje činnosti. Na účely tejto smernice správcovská spoločnosť by sa mala autorizovať v členskom štáte, v ktorom má registrované svoje ústredie. V súlade so zásadou dohľadu v domovskej krajiny sa za príslušné na dohľad nad organizáciou správcovskej spoločnosti, ktorá by mala podliehať právnym predpisom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti, môžu považovať len príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (11a) Príslušné orgány, ktoré poskytujú povolenie PKIPCP, by mali brať do úvahy zmluvné podmienky podielového fondu alebo stanovy investičnej spoločnosti, výber depozitára a schopnosť správcovskej spoločnosti spravovať PKIPCP. Pokiaľ má správcovská spoločnosť sídlo v inom členskom štáte, príslušné orgány by mali mať možnosť spoľahnúť sa na osvedčenie príslušných orgánov domovského členského štátu správcovskej spoločnosti o type PKIPCP, na spravovanie ktorého získala správcovská spoločnosť povolenie. Povolenie pre fond by nemalo byť podmienené ďalšími kapitálovými požiadavkami na úrovni správcovskej spoločnosti, umiestnením ústredia správcovskej spoločnosti v domovskom členskom štáte PKIPCP ani umiestnením akýchkoľvek aktivít správcovskej spoločnosti do domovského členského štátu PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (11b) Príslušné úrady domovského členského štátu PKIPCP by mali byť príslušné na dohľad nad dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP, ktoré by mali podliehať právnym predpisom domovského členského štátu PKIPCP. Na tento účel by príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP mali mať možnosť získavať informácie priamo od správcovskej spoločnosti. Na nápravu porušenia pravidiel, ktoré spadajú do pôsobnosti príslušných orgánov domovského členského štátu PKIPCP, by tieto orgány mali mať možnosť spoliehať sa na spoluprácu s príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a v prípade potreby by mali mať možnosť priamo konať proti tejto správcovskej spoločnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (11c) Aby sa zabránilo arbitráži dohľadu a podporila sa dôvera v účinnosť dohľadu zo strany príslušných orgánov domovského členského štátu, požiadavkou pre autorizáciu PKIPCP by malo byť, že by sa mu žiadnym právnym spôsobom nemalo brániť v obchodovaní vo svojom domovskom členskom štáte. Toto nemá vplyv na slobodné rozhodovanie PKIPCP, keď získal povolenie, zvoliť si členský štát (členské štáty), v ktorých sa má obchodovať s jeho podielovými listami v súlade s touto smernicou.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11d (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (11d) V prípade, že PKIPCP spravuje správcovská spoločnosť, ktorá získala povolenie v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát PKIPCP, mala by táto správcovská spoločnosť navrhnúť a prijať vhodné postupy a opatrenia na vybavovanie sťažností investorov, napr. prostredníctvom primeraných ustanovení v distribučných podmienkach alebo určením kontaktnej adresy v domovskom členskom štáte PKIPCP, ktorá nemusí byť zároveň adresou samotnej správcovskej spoločnosti. Mala by tiež vytvoriť vhodné postupy a opatrenia na sprístupnenie informácií na žiadosť verejných alebo príslušných orgánov domovského členského štátu PKIPCP, napr. prostredníctvom menovania kontaktnej osoby spomedzi zamestnancov správcovskej spoločnosti, ktorá by sa zaoberala vybavovaním žiadostí o informácie. Takáto správcovská spoločnosť by však nemala byť povinná na základe právnych predpisov domovského členského štátu PKIPCP mať v tomto členskom štáte za účelom plnenia týchto povinností miestneho zástupcu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11e (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (11e) Je nevyhnutné poskytnúť domovskému štátu PKIPCP všetky prostriedky na nápravu porušenia pravidiel týkajúcich sa PKIPCP; na tento účel by domovský členský štát PKIPCP mal mať možnosť prijať preventívne opatrenia, ako aj sankcie voči správcovskej spoločnosti. Ako krajné riešenie by domáci členský štát PKIPCP mal mať možnosť požadovať od správcovskej spoločnosti, aby prestala spravovať PKIPCP. Členské štáty by mali zaviesť ustanovenia, ktoré sú v tomto prípade nevyhnutné na zabezpečenie riadneho spravovania alebo likvidácie PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 15a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (15a) Komisia môže preskúmať možnosti harmonizovania podmienok delegovania na úrovni Spoločenstva s cieľom zaručiť rovnaké podmienky a primeraný dohľad z dlhodobého hľadiska.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (18) Napriek potrebe konsolidácie medzi PKIPCP naráža zlúčenie PKIPCP v Spoločenstve na mnohé právne a administratívne ťažkosti. Preto je potrebné prijať ustanovenia Spoločenstva na uľahčenie zlúčenia PKIPCP (a ich investičných úsekov) s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Hoci niektoré členské štáty autorizovali iba zmluvné fondy, malo by sa umožniť zlúčenie medzi všetkými typmi fondov (zmluvnými a podielovými fondmi) a uznať v právnych predpisoch každého členského štátu. V tejto smernici sú zahrnuté tie mechanizmy zlučovania, ktoré sa najčastejšie používajú v členských štátoch. PKIPCP sa nebráni, aby používali aj iné mechanizmy na domácom alebo cezhraničnom základe. Tieto mechanizmy však naďalej podliehajú príslušným ustanoveniam vnútroštátneho práva.

  (18) Napriek potrebe konsolidácie medzi PKIPCP naráža zlúčenie PKIPCP v Spoločenstve na mnohé právne a administratívne ťažkosti. Preto je potrebné prijať ustanovenia Spoločenstva na uľahčenie zlúčenia PKIPCP (a ich investičných úsekov) s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Hoci niektoré členské štáty môžu udeľovať povolenie iba zmluvným fondom, malo by sa umožniť a každý členský štát by mal uznávať cezhraničné zlúčenie medzi všetkými typmi fondov (zmluvnými a podielovými fondmi). Tým sa od členských štátov nevyžaduje, aby do svojich vnútroštátnych režimov zaviedli nové právne formy PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 18a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (18a) Táto smernica sa vzťahuje na tie mechanizmy zlučovania, ktoré sa najčastejšie používajú v členských štátoch. Nepožaduje, aby členské štáty zaviedli všetky tri mechanizmy do svojho vnútroštátneho práva, ale každý členský štát by mal uznať prevod aktív vyplývajúci z týchto mechanizmov zlučovania. Táto smernica nebráni PKIPCP používať výhradne vo vnútroštátnom rámci iné mechanizmy v situáciách, keď u žiadneho z PKIPCP, ktorých sa zlúčenie týka, nebolo oznámené cezhraničné uvedenie jeho podielových listov na trh. Tieto zlúčenia by mali naďalej podliehať príslušným ustanoveniam vnútroštátneho práva. Pravidlá kvóra by nemali rozlišovať medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými zlúčeniami, ani by nemali byť prísnejšie ako pravidlá ustanovené pre zlučovanie podnikateľských subjektov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (19) S cieľom chrániť záujmy investorov by členské štáty mali požadovať, aby navrhnuté zlúčenie PKIPCP či už v ich právomoci alebo na cezhraničnom základe podliehalo autorizácii ich príslušných orgánov. Pri cezhraničných zlúčeniach by príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP, ktorý prestane existovať (zlúčenie PKIPCP), mali schváliť zlúčenie tak, aby sa zabezpečila riadna ochrana záujmov podielnikov, ktorí skutočne zmenia fondy. Ak sa zlúčenie týka viac ako jedného zlučujúceho sa PKIPCP a takéto PKIPCP sú usadené v rôznych členských štátoch, zlúčenie budú musieť schváliť príslušné orgány každého zlučujúceho sa PKIPCP vo vzájomnej úzkej spolupráci. Pretože aj záujmy podielnikov PKIPCP, ktoré po zlúčení naďalej existujú (prijímajúce PKIPCP), musia byť primerane chránené, mali by ich pri schvaľovaní cezhraničného zlúčenia zohľadniť príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúceho sa PKIPCP.

  (19) S cieľom chrániť záujmy investorov by členské štáty mali požadovať, aby navrhnuté zlúčenie PKIPCP či už v ich právomoci alebo na cezhraničnom základe podliehalo autorizácii ich príslušných orgánov. Pri cezhraničných zlúčeniach by príslušné orgány zlučujúceho sa PKIPCP mali schváliť zlúčenie tak, aby sa zabezpečila riadna ochrana záujmov podielnikov, ktorí skutočne zmenia fondy. Ak sa zlúčenie týka viac ako jedného zlučujúceho sa PKIPCP a takéto PKIPCP sú usadené v rôznych členských štátoch, zlúčenie budú musieť schváliť príslušné orgány každého zlučujúceho sa PKIPCP vo vzájomnej úzkej spolupráci a prostredníctvom náležitej výmeny informácií. Pretože aj záujmy podielnikov prijímajúceho PKIPCP musia byť primerane chránené, mali by ich zohľadniť príslušné orgány domovského členského štátu prijímajúceho PKIPCP. Okrem toho podielnici zlučujúceho sa a prijímajúceho PKIPCP by mali mať právo požiadať o spätné odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov bez dodatočných poplatkov, t. j. mali by na nich vzťahovať iba poplatky, ktoré si tieto fondy ponechávajú na pokrytie poklesu investícií za každých okolností, ako sa ustanovuje v prospektoch týchto fondov. Rovnako, ak je to možné, by podielnici zlučujúceho sa a prijímajúceho PKIPCP mali mať možnosť premeniť svoje podielové listy na listy iného PKIPCP s podobnou investičnou politikou, ktorý spravuje rovnaká správcovská spoločnosť alebo iná spoločnosť s ním prepojená.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (20) Je potrebné zabezpečiť dodatočnú kontrolu zlúčenia treťou stranou. Depozitári každého PKIPCP zahrnutého do zlúčenia by mali overiť, či je spoločný návrh zmluvy o zlúčení v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto smernice a zmluvnými podmienkami podielového fondu PKIPCP. Nezávislý audítor by mal v mene všetkých PKIPCP zahrnutých do zlúčenia vypracovať správu, v ktorej by overil metódy hodnotenia aktív a pasív takýchto PKIPCP a metódu výpočtu výmenného pomeru, ktoré predložil riadiaci a/alebo správny orgán takýchto PKIPCP v spoločnom návrhu zmluvy o zlúčení. S cieľom obmedziť náklady spojené s cezhraničným zlúčením by malo byť možné vypracovať jednu správu pre všetky dotknuté PKIPCP, pričom by to mal byť štatutárny audítor zlučujúcich sa a/alebo prijímajúcich PKIPCP, kto by dostal takúto možnosť. Z dôvodu ochrany investora by podielnici mali mať možnosť zadarmo získať kópiu takejto správy.

  (20) Je potrebné zabezpečiť aj kontrolu zlúčenia treťou stranou. Depozitári každého PKIPCP zahrnutého do zlúčenia by mali overiť, či je spoločný návrh zmluvy o zlúčení v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto smernice a zmluvnými podmienkami podielového fondu PKIPCP. Depozitár alebo nezávislý audítor by mal v mene všetkých PKIPCP zahrnutých do zlúčenia vypracovať správu, v ktorej by overil metódy hodnotenia aktív a pasív takýchto PKIPCP a metódu výpočtu výmenného pomeru, ktoré predložil riadiaci a/alebo správny orgán takýchto PKIPCP v spoločnom návrhu zmluvy o zlúčení. S cieľom obmedziť náklady spojené s cezhraničným zlúčením by malo byť možné vypracovať jednu správu pre všetky dotknuté PKIPCP, pričom by to mal byť štatutárny audítor zlučujúcich sa a/alebo prijímajúcich PKIPCP, kto by dostal takúto možnosť. Z dôvodu ochrany investora by podielnici mali mať možnosť zadarmo získať kópiu takejto správy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (21) Je osobitne dôležité, aby boli podielnici riadne informovaní o navrhovanom zlúčení a aby boli ich práva dostatočne chránené. Hoci sa to najviac týka podielnikov zlučujúcich sa PKIPCP, v takýchto situáciách by mali byť chránené aj záujmy podielnikov prijímajúcich PKIPCP, keďže navrhované zlúčenie by mohlo mať podstatný vplyv na ich investície.

  (21) Je osobitne dôležité, aby boli podielnici riadne informovaní o navrhovanom zlúčení a aby boli ich práva dostatočne chránené. Hoci sa to najviac týka podielnikov zlučujúcich sa PKIPCP, mali by byť chránené aj záujmy podielnikov prijímajúcich PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 22a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (22a) S cieľom poskytnúť záväzný rámec daňovej neutrality by Komisia mala do 31. decembra 2010 predložiť návrh smernice o zdaňovaní zlúčení fondov podľa zásady daňovej neutrality stanovenej v smernici Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, čiastočných rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení ústredia SE alebo SCE v rámci členských štátov1, ako aj v smernici 2005/56/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach spoločností s ručením obmedzeným2. Jestvujúce problémy by sa dovtedy mali riešiť oznámením Komisie a bilaterálnymi dohodami medzi členskými štátmi.

   

  1 Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 1.

  2 Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1.

  Odôvodnenie

  Chýbajúce opatrenie na úrovni EÚ, ktorým by sa zabezpečila daňová neutralita cezhraničných zlúčení fondov, je významnou prekážkou dosiahnutia úspor z rozsahu, ktoré predpokladá nový rámec pre zlúčenia. Komisia sa vo svojej bielej knihe z roku 2006 zaviazala predložiť oznámenie o daňovej úprave cezhraničných zlúčení fondov, ktoré však zatiaľ nebolo zverejnené. Na dosiahnutie skutočne spoločného trhu je nevyhnutné vykonať ďalšiu činnosť pri stanovení jasných časových rámcov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 32a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (32a) Opatrenia zamerané na riešenie potenciálneho nesúladu záujmov v produktoch, keď sa úverové riziko prenáša prostredníctvom sekuritizácie, ako sa navrhuje v smernici .../.../ES1, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2008/49/ES a 2006/49/ES, musia byť konzistentné a ucelené vo všetkých relevantných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na finančný sektor; táto smernica by sa preto mala zmeniť a doplniť primeranými horizontálnymi opatreniami hneď po náležitom zvážení jej vplyvu.

   

  1 KOM(2008)0602

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 39

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (39) S cieľom uľahčiť účinné fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by mali byť povolené obidve štruktúry master-feeder, ak sú master a feeder usadené v tom istom členskom štáte aj ak sú usadené v rôznych členských štátoch. S cieľom umožniť investorom lepšie pochopiť štruktúry master-feeder a regulačným orgánom ľahšie nad nimi vykonávať dohľad najmä v cezhraničnom kontexte, nemal by mať nijaký feeder PKIPCP možnosť investovať do viac ako do jedného master fondu. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva, mal by byť samotný master autorizovaným PKIPCP.

  (39) S cieľom uľahčiť účinné fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by mali byť povolené obidve štruktúry master-feeder, ak sú master a feeder usadené v tom istom členskom štáte aj ak sú usadené v rôznych členských štátoch. S cieľom umožniť investorom lepšie pochopiť štruktúry master-feeder a regulačným orgánom ľahšie nad nimi vykonávať dohľad najmä v cezhraničnom kontexte, nemal by mať nijaký feeder PKIPCP možnosť investovať do viac ako do jedného master fondu. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by mal byť samotný master autorizovaným PKIPCP. S cieľom zabrániť neprimeranému administratívnemu zaťaženiu by sa ustanovenia o oznamovaní o cezhraničnom obchodovaní nemali uplatňovať, ak master PKIPCP nezvyšuje základné imanie prostredníctvom verejnosti v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom má sídlo, pričom v tomto inom členskom štáte má iba jeden alebo viac feeder PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 40

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (40) S cieľom chrániť investorov feeder PKIPCP mali by investície feeder PKIPCP do master PKIPCP najprv podliehať schváleniu príslušných orgánov domovského členského štátu feeder PKIPCP.

  (40) S cieľom chrániť tieto investície do feeder PKIPCP by mali investície feeder PKIPCP do master PKIPCP najprv podliehať schváleniu príslušných orgánov domovského členského štátu feeder PKIPCP. Schválenie sa vyžaduje iba pri úvodnom investovaní do master PKIPCP, ktorým feeder PKIPCP prekračuje platné obmedzenie pre investovanie do iného PKIPCP. S cieľom uľahčiť účinné fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany investorov v rámci Spoločenstva by podmienky, ktoré sa musia splniť, a dokumenty a informácie, ktoré sa musia predkladať na schválenie feeder PKIPCP investovania do master PKIPCP, mali byť vyčerpávajúce.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 41

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (41) S cieľom umožniť feeder PKIPCP, aby konali v najlepšom záujme svojich podielnikov a predovšetkým aby získali od master PKIPCP všetky informácie a dokumenty potrebné na plnenie svojich záväzkov, mali by feeder PKIPCP a master PKIPCP uzavrieť záväznú a vynútiteľnú dohodu. Podobne by sa aj dohodou o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitármi alebo prípadne medzi audítormi feeder PKIPCP a master PKIPCP mal zabezpečiť tok informácií a dokumentov, ktoré sú potrebné pre depozitára alebo audítora feeder PKIPCP na plnenie ich povinností.

  (41) S cieľom umožniť feeder PKIPCP, aby konali v najlepšom záujme svojich podielnikov a predovšetkým aby získali od master PKIPCP všetky informácie a dokumenty potrebné na plnenie svojich záväzkov, mali by feeder PKIPCP a master PKIPCP uzavrieť záväznú a vynútiteľnú dohodu. Ak však oboch spravuje rovnaká správcovská spoločnosť, vypracovanie interných pravidiel obchodovania neskôr menovaným by malo byť postačujúce. Dohodou o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitármi alebo prípadne medzi audítormi feeder PKIPCP a master PKIPCP by sa mal zabezpečiť tok informácií a dokumentov, ktoré sú potrebné pre depozitára alebo audítora feeder PKIPCP na plnenie ich povinností. Táto smernica by mala zabezpečiť, aby depozitári alebo audítori počas plnenia týchto požiadaviek neporušovali akékoľvek obmedzenia zverejňovania informácií alebo ochrany údajov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 42

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (42) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany záujmov investorov feeder PKIPCP by mali byť prospekty s kľúčovými informáciami pre investorov uvedené v článku 73 a všetky marketingové oznámenia by mali byť upravené podľa osobitostí štruktúr master-feeder.

  (42) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany záujmov investorov feeder PKIPCP by mali byť prospekty s kľúčovými informáciami pre investorov uvedené v článku 73 a všetky marketingové oznámenia by mali byť upravené podľa osobitostí štruktúr master-feeder. Investovanie feeder PKIPCP do master PKIPCP by nemalo mať vplyv na schopnosť samotného feeder PKIPCP spätne odkupovať alebo vyplácať podielové listy na základe žiadosti podielnikov alebo konať v najlepšom záujme podielnikov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 44

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (44) Konverzné pravidlá by mali umožniť, aby sa existujúce PKIPCP zmenili na feeder PKIPCP. Súčasne by mali dostatočne chrániť podielnikov. Konverzia je vlastne základná zmena investičnej politiky, pri ktorej by sa od feeder PKIPCP, ktoré prechádzajú konverziou, malo vyžadovať, aby poskytovali svojim podielnikom dostatočné informácie, a tak im umožnili rozhodnúť sa, či si udržia svoje investície alebo nie.

  (44) Konverzné pravidlá by mali umožniť, aby sa existujúce PKIPCP zmenili na feeder PKIPCP. Súčasne by mali dostatočne chrániť podielnikov. Konverzia je vlastne základná zmena investičnej politiky, pri ktorej by sa od feeder PKIPCP, ktoré prechádzajú konverziou, malo vyžadovať, aby poskytovali svojim podielnikom dostatočné informácie, a tak im umožnili rozhodnúť sa, či si udržia svoje investície alebo nie. Príslušné orgány by od feeder PKIPCP nemali vyžadovať, aby poskytoval viac informácií alebo iné informácie ako tie, ktoré sú uvedené.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 46

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (46) Kľúčové informácie pre investorov by mali byť investorom poskytnuté pred uzavretím zmluvy s cieľom pomôcť im správne sa rozhodnúť o tom, kde investujú. Tieto informácie by mali obsahovať iba základné prvky pre takéto rozhodovanie. Charakter informácií, ktoré by mali byť obsiahnuté v kľúčových informáciách pre investorov, by mal byť maximálne harmonizovaný, aby sa zabezpečila primeraná ochrana investorov a porovnateľnosť. Kľúčové informácie pre investorov by mali byť stručné. Najvhodnejší spôsob, ako dosiahnuť jasnú a jednoduchú prezentáciu, ktorú požadujú retailoví investori, a ktorá by mala umožniť užitočné porovnanie, je jeden dokument obmedzenej dĺžky, ktorý poskytne informácie v určenom poradí.

  (46) Kľúčové informácie pre investorov by mali byť investorom poskytnuté ako osobitné dokumenty, zdarma a s dostatočným predstihom pred upísaním PKIPCP s cieľom pomôcť im správne sa rozhodnúť o tom, kde investujú. Tieto informácie by mali obsahovať iba základné prvky pre takéto rozhodovanie. Charakter informácií, ktoré by mali byť obsiahnuté v kľúčových informáciách pre investorov, by mal byť v plnej miere harmonizovaný, aby sa zabezpečila primeraná ochrana investorov a porovnateľnosť. Kľúčové informácie pre investorov by mali byť stručné. Najvhodnejší spôsob, ako dosiahnuť jasnú a jednoduchú prezentáciu, ktorú požadujú retailoví investori a ktorá by mala umožniť užitočné porovnanie všetkých údajov vrátane najmä nákladov a rizikového profilu, ktoré súvisia s investičným rozhodnutím, je jeden dokument obmedzenej dĺžky, ktorý poskytne informácie v určenom poradí.

  Odôvodnenie

  Kľúčové informácie pre investorov by mali byť investorom poskytnuté zdarma, podobne ako pri zjednodušenom prospekte.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 47

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (47) Kľúčové informácie pre investorov by mali byť k dispozícii pre všetky PKIPCP. Správcovské spoločnosti alebo, ak je to vhodné, investičné spoločnosti by mali v závislosti od použitej distribučnej metódy (priame predaje alebo sprostredkované predaje) poskytovať príslušným subjektom kľúčové informácie pre investorov. Nariadenie o tom, ako sprostredkovatelia v čase predaja využívajú kľúčové informácie pre investorov, sa ponechá na príslušné právne predpisy týkajúce sa takýchto sprostredkovateľov ako napríklad smernica 2004/39/ES.

  (47) Kľúčové informácie pre investorov by mali byť k dispozícii pre všetky PKIPCP. Správcovské spoločnosti alebo, ak je to vhodné, investičné spoločnosti by mali v závislosti od použitej distribučnej metódy (priame predaje alebo sprostredkované predaje) poskytovať príslušným subjektom kľúčové informácie pre investorov. Sprostredkovatelia by mali poskytovať kľúčové investičné informácie zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 47a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (47a) Právo PKIPCP predávať svoje podielové listy v inom členskom štáte by malo byť podmienené prijatím opatrení zo strany PKIPCP, ktoré sú nevyhnutné, aby sa podielnikom v hostiteľskom členskom  štáte zabezpečilo vyplácanie, spätné odkúpenie a vykúpenie podielových listov a sprístupnenie informácií, ktoré sú PKIPCP povinné poskytnúť. PKIPCP by však nemali byť povinné na základe právnych predpisov hostiteľského členského štátu mať v tomto členskom štáte za účelom plnenia svojich povinností vyplácajúceho zástupcu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 49

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (49) S cieľom zjednodušiť cezhraničné obchodovanie s podielovými listami PKIPCP by sa kontrola súladu opatrení na obchodovanie s podielovými listami PKIPCP s právnymi predpismi a správnymi opatreniami uplatniteľnými v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP mala vykonávať priebežne po tom, ako PKIPCP začal obchodovať so svojimi podielovými listami v tomto členskom štáte. Táto kontrola sa môže týkať najmä povinnosti podávať marketingové oznámenia korektným, jasným a nezavádzajúcim spôsobom.

  (49) S cieľom zjednodušiť cezhraničné obchodovanie s podielovými listami PKIPCP by sa kontrola súladu opatrení na obchodovanie s podielovými listami PKIPCP s právnymi predpismi a správnymi opatreniami uplatniteľnými v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP mala vykonávať po tom, ako PKIPCP vstúpil na trh v tomto členskom štáte. Táto kontrola sa môže týkať primeranosti marketingových opatrení, najmä primeranosti mechanizmov distribúcie a povinnosti podávať marketingové oznámenia korektným, jasným a nezavádzajúcim spôsobom. Táto smernica by nemala brániť príslušným orgánom hostiteľského členského štátu kontrolovať marketingové oznámenia (ktoré neobsahujú kľúčové informácie pre investorov, prospekty a výročné a polročné správy) podľa vnútroštátneho práva pred tým, ako ich PKIPCP môže použiť, ale táto kontrola nesmie byť diskriminačná a nesmie brániť tomuto PKIPCP vstúpiť na trh.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 50

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (50) Na účely právnej istoty je potrebné zabezpečiť, aby PKIPCP, ktorý obchoduje so svojimi podielovými listami na cezhraničnom základe, mal prostredníctvom elektronického zverejnenia ľahký prístup k úplným informáciám o zákonoch, právnych predpisoch a správnych opatreniach uplatniteľných v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP a týkajúcich sa obchodovania s PKIPCP.

  (50) Na účely posilnenia právnej istoty je potrebné zabezpečiť, aby PKIPCP, ktorý obchoduje so svojimi podielovými listami na cezhraničnom základe, mal prostredníctvom elektronického zverejnenia a v bežne používanom jazyku v oblasti medzinárodných financií ľahký prístup k úplným informáciám o zákonoch, právnych predpisoch a správnych opatreniach, ktoré sú uplatniteľné v hostiteľskom členskom štáte PKIPCP a ktoré sa osobitne týkajú opatrení vytvorených pre obchodovanie s PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 51

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (51) Na uľahčenie cezhraničného obchodovania s podielovými listami PKIPCP by sa malo požadovať od PKIPCP, aby preložil iba kľúčové informácie pre investorov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného jeho príslušným orgánom. V kľúčových informáciách pre investorov by sa mali špecifikovať jazyk(y), v ktorom(ktorých) sú k dispozícii ostatné dokumenty povinného zverejňovania informácií a ďalšie informácie.

  (51) Na uľahčenie prístupu PKIPCP na trhy členských štátov by sa malo požadovať od PKIPCP, aby preložil iba kľúčové informácie pre investorov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného jeho príslušným orgánom. V kľúčových informáciách pre investorov by sa mali špecifikovať jazyk(y), v ktorom(ktorých) sú k dispozícii ostatné dokumenty povinného zverejňovania informácií a ďalšie informácie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 51a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (51a) Akékoľvek požiadavky na preklad by sa mali týkať jednoduchých prekladov. Nemala by byť požiadavka na preklad súdneho prekladateľa.

  Odôvodnenie

  Nemal by sa vyžadovať overený preklad.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 51b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (51b) Členské štáty by mali od svojich príslušných orgánov požadovať sprehľadnenie poplatkov za oznámenia.

  Odôvodnenie

  V rámci členských štátoch sú rôzne poplatky za oznámenie. Malo by sa zabezpečiť, aby sa poplatky zverejnili a  zodpovedali vynaloženým nákladom bez toho, aby boli nadmerné.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 52

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (52) Je potrebné posilniť zosúlaď ovanie právomocí, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány, aby sa smernica rovnako presadzovala vo všetkých členských štátoch. Účinnosť dohľadu by mal zaručiť spoločný minimálny súbor právomocí konzistentný s právomocami, ktoré sa príslušným orgánom udeľujú inými právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti finančných služieb.

  (52) Je potrebné posilniť zosúlaď ovanie právomocí, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány, aby sa smernica rovnako presadzovala vo všetkých členských štátoch. Účinnosť dohľadu by mal zaručiť spoločný minimálny súbor právomocí konzistentný s právomocami, ktoré sa príslušným orgánom udeľujú inými právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti finančných služieb. Členské štáty mali navyše ustanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií vrátane trestných, civilných a správnych sankcií a správne opatrenia vzťahujúce sa na porušenia tejto smernice a mali by prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 53a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (53a) Členské štáty by mali prijať nevyhnutné správne a organizačné opatrenia, ktoré umožnia spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi a príslušnými orgánmi iného členského štátu vrátane dvojstranných alebo viacstranných dohôd medzi týmito orgánmi, aby tieto mohli v plnej miere vykonávať svoje povinnosti v súlade s touto smernicou.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 53b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (53b) Na účely cezhraničného poskytovania služieb by sa pre jednotlivé príslušné orgány mali stanoviť jasné kompetencie. Úlohy a záväzky príslušných orgánov by sa mali jasne vymedziť, aby sa pokryli všetky oblasti a predišlo sa zdvojeniu. Tieto úlohy a záväzky by mali byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

  Odôvodnenie

  Nové ustanovenia o dohľade v kapitole XII sa už vzťahujú na viaceré aspekty, ktoré sú potrebné na umožnenie primeranej spolupráce v prípade cezhraničnej správy portfólií vzdialenou správcovskou spoločnosťou. Zistené otvorené problémy, na ktorých pracuje CESR, treba výslovne zahrnúť a zároveň zabezpečiť, aby sa pokryli všetky oblasti, určili všetky úlohy a aby nevzniklo zdvojenie dohľadu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 55

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (55) Princíp dozoru domáceho členského štátu vyžaduje, že by príslušné orgány nemali udeľovať alebo by mali stiahnuť oprávnenie tam, kde faktory ako je obsah programov činnosti, geografická distribúcia alebo aktivity, ktoré sú skutočne vykonávané, jasne naznačujú, že PKIPCP alebo podnik prispievajúci k obchodnej činnosti sa rozhodol pre právny systém jedného členského štátu na účely vyhnutia sa prísnejším normám platným v inom členskom štáte, na území ktorého vykonáva alebo hodlá vykonávať väčšiu časť svojich aktivít. PKIPCP  alebo podnik prispievajúci k obchodnej činnosti, ktorý je právnickou osobou, musí byť oprávnený v členskom štáte, v ktorom má svoj registrovaný úrad. PKIPCP alebo podnik prispievajúci k obchodnej činnosti, ktorý nie je právnická osoba, musí mať svoj hlavný úrad v členskom štáte, v ktorom mu bola udelená licencia. Členské štáty musia okrem toho požadovať, aby sa hlavný úrad PKIPCP alebo hlavný úrad podniku prispievajúceho k obchodnej činnosti vždy usadil v jeho domácom členskom štáte, a aby tam skutočne vykonával činnosť.

  (55) Princíp dozoru domáceho členského štátu vyžaduje, že by príslušné orgány nemali udeľovať alebo by mali stiahnuť oprávnenie tam, kde faktory ako je obsah programov činnosti, geografická distribúcia alebo aktivity, ktoré sú skutočne vykonávané, jasne naznačujú, že PKIPCP alebo podnik prispievajúci k obchodnej činnosti sa rozhodol pre právny systém jedného členského štátu na účely vyhnutia sa prísnejším normám platným v inom členskom štáte, na území ktorého vykonáva alebo hodlá vykonávať väčšiu časť svojich aktivít.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 64a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (64a) Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijímať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1.

   

  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

  Odôvodnenie

  Mal by sa zabezpečiť súlad so znením smernice 2004/39/ES.

  Ďalšia harmonizácia zjednoduší zavedenie pasu pre správcovské spoločnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 65

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (65) Komisia by mala byť oprávnená prijať opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto smernice. Pokiaľ ide o zlúčenie, tieto opatrenia sú určené na podrobné špecifikovanie obsahu a spôsobu poskytovania informácií podielnikom. Pokiaľ ide o štruktúry master-feeder, tieto opatrenia sú určené na špecifikovanie údajov, ktoré budú zahrnuté v dohode medzi master a feeder, ich depozitármi a ich audítormi, vymedzenie opatrení vhodných na zabránenie neskorším obchodným rizikám, vplyvu zlúčenia master na autorizáciu feeder, typu protiprávneho konania pochádzajúceho od master, ktoré sa majú oznámiť feeder, spôsobu a formátu informácií, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom v prípade konverzie PKIPCP na feeder PKIPCP, postupu hodnotenia a auditu prevodu aktív z feeder na master a úlohy depozitára feeder v tomto procese. Pokiaľ ide o ustanovenia o zverejňovaní informácií, tieto opatrenia sú určené na špecifikovanie osobitných podmienok, ktoré sa majú splniť, keď sa prospekt poskytuje na trvalom médiu inom ako papier a prostredníctvom webovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium, podrobného obsah, formy a prezentácie kľúčových informácií pre investorov so zohľadnením rôzneho charakteru alebo súčastí príslušných PKIPCP, a osobitných podmienok týkajúcich sa dodávania kľúčových informácií pre investorov na trvalom médiu inom ako papier a prostredníctvom webovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium. Pokiaľ ide o oznamovanie, tieto opatrenia sú určené na špecifikovanie formátu a rozsahu informácií o uplatniteľných miestnych pravidlách, ktoré majú zverejniť hostiteľské orgány, použitia oznamovacieho postupu na obchodovanie s úsekmi PKIPCP a novými triedami akcií/podielových listov, a technických podrobností o prístupe hostiteľských orgánov k aktualizovaným dokumentom o fondoch, ktoré uchovávajú orgány domovského členského štátu. Tieto opatrenia sú určené aj na objasnenie vymedzenia pojmov a na zjednotenie terminológie a rámcové usporiadanie vymedzenia pojmov v súlade s následnými právnymi predpismi o PKIPCP a súvisiacimi záležitosťami. Pretože tieto opatrenia sú všeobecného charakteru a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice doplnením nových nepodstatných prvkov, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES. Právomoci, ktoré nepatria do uvedenej kategórie, by mali podliehať regulačnému postupu uvedenému v článku 5 toho istého rozhodnutia. Tieto opatrenia sú určené na špecifikovanie formy a obsahu normalizovaného oznámenia, štandardného modelu osvedčenia a postupu pri výmene informácií a využívaní elektronickej komunikácie počas oznamovacieho postupu. Sú určené aj na podrobné opísanie postupov pri overovaní priamo na mieste a prieskume výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi.

  (65) Komisia by mala byť oprávnená prijať opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto smernice. Pokiaľ ide o správcovské spoločnosti, tieto opatrenia sú určené na špecifikáciu podrobností týkajúcich sa organizačných požiadaviek, riadenia rizika, konfliktov záujmov a vykonávania činnosti. Pokiaľ ide o depozitárov, tieto opatrenia sú určené na špecifikovanie povinností depozitárov ustanovených v tejto smernici v súvislosti s pasom správcovskej spoločnosti a údajmi o dohode medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou. Tieto opatrenia by mali uľahčiť jednotné uplatňovanie povinností správcovských spoločností a depozitárov podľa tejto smernici. Prijatie týchto opatrení by však nemalo byť podmienkou na uplatňovanie práva správcovských spoločností poskytovať služby, pre ktoré získali povolenie v ich domovskom členskom štáte pre celé Spoločenstvo, prostredníctvom zriaďovania pobočiek alebo na základe slobody poskytovať služby vrátane správy PKIPCP v inom členskom štáte.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 65a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (65a) Pokiaľ ide o zlúčenie, tieto opatrenia sú určené na podrobné špecifikovanie obsahu a spôsobu poskytovania informácií podielnikom. Pokiaľ ide o štruktúry master-feeder, tieto opatrenia sú určené na špecifikovanie údajov, ktoré budú zahrnuté v dohode medzi master a feeder, ich depozitármi a ich audítormi, vymedzenie opatrení vhodných na zabránenie neskorším obchodným rizikám, vplyvu zlúčenia master na autorizáciu feeder, typu protiprávneho konania pochádzajúceho od master, ktoré sa majú oznámiť feeder, spôsobu a formátu informácií, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom v prípade konverzie PKIPCP na feeder PKIPCP, postupu hodnotenia a auditu prevodu aktív z feeder na master a úlohy depozitára feeder v tomto procese. Pokiaľ ide o ustanovenia o zverejňovaní informácií, tieto opatrenia sú určené na špecifikovanie osobitných podmienok, ktoré sa majú splniť, keď sa prospekt poskytuje na trvalom médiu inom ako papier a prostredníctvom webovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium, podrobného obsah, formy a prezentácie kľúčových informácií pre investorov so zohľadnením rôzneho charakteru alebo súčastí príslušných PKIPCP, a osobitných podmienok týkajúcich sa dodávania kľúčových informácií pre investorov na trvalom médiu inom ako papier a prostredníctvom webovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium. Pokiaľ ide o oznamovanie, tieto opatrenia sú určené na špecifikovanie rozsahu informácií o uplatniteľných miestnych pravidlách, ktoré majú zverejniť hostiteľské orgány, a technických podrobností o prístupe hostiteľských orgánov k aktualizovaným dokumentom o fondoch, ktoré uchovávajú orgány domovského členského štátu. Tieto opatrenia sú určené aj na objasnenie vymedzenia pojmov a zjednotenie terminológie a rámcové usporiadanie vymedzenia pojmov v súlade s následnými právnymi predpismi o PKIPCP a so súvisiacimi záležitosťami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 65b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (65b) Pretože tieto opatrenia sú všeobecného charakteru a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice doplnením nových nepodstatných prvkov, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES1. Právomoci, ktoré nepatria do uvedenej kategórie, by mali podliehať regulačnému postupu uvedenému v článku 5 toho istého rozhodnutia. Tieto opatrenia sú určené na špecifikovanie formy a obsahu normalizovaného oznámenia, štandardného modelu osvedčenia a postupu pri výmene informácií a využívaní elektronickej komunikácie počas oznamovacieho postupu. Sú určené aj na podrobné opísanie postupov pre overovanie a vyšetrovanie priamo na mieste, ako aj pre výmene informácií medzi príslušnými orgánmi.

   

  1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

  Návrh smernice

  Článok 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Na účely tejto smernice sa PKIPCP považuje za usadený v členskom štáte, ak v ňom má investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť podielového fondu svoje sídlo. Členské štáty vyžadujú, aby ústredie bolo založené v tom členskom štáte ako sídlo.

  Na účely tejto smernice sa PKIPCP považuje za usadený v svojom domovskom členskom štáte.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Žiadne PKIPCP nesmú prevádzkovať svoje činnosti, pokiaľ im nebude udelené povolenie príslušnými orgánmi toho členského štátu, v ktorom sú usadené.

  1. Žiadny PKIPCP nesmie prevádzkovať svoju činnosť, pokiaľ mu nebude udelené povolenie príslušnými orgánmi jeho domáceho členského štátu.

  Odôvodnenie

  Skutočný spoločný trh znamená, že služby spravovania fondov sa môžu poskytovať v rámci celej Európskej únie. Táto sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

  Nemala by byť povolená diskriminácia na základe štátnej príslušnosti správcovskej spoločnosti, ani by nemali byť možné prípadné ochranné prieťahy pri povolení.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

  Návrh smernice

  Článok 5 - odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Podielovému fondu sa povolí, iba ak príslušné orgány schvália správcovskú spoločnosť, ako aj zmluvné podmienky podielového fondu a výber depozitára. Investičnej spoločnosti sa povolí, iba ak príslušné orgány schvália stanovy a výber depozitára.

  2. Podielovému fondu sa povolí činnosť, iba ak príslušné orgány jeho domovského členského štátu schvália výber správcovskej spoločnosti na spravovanie PKIPCP, ako aj zmluvné podmienky podielového fondu a výber depozitára. Investičnej spoločnosti sa povolí činnosť, iba ak príslušné orgány jej domovského členského štátu schvália stanovy a výber depozitára a v prípade potreby výber určenej správcovskej spoločnosti na spravovanie PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

  Návrh smernice

  Článok 5 - odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, ak PKIPCP nemá sídlo v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti, príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP schvália výber správcovskej spoločnosti na spravovanie PKIPCP v súlade s článkom 5a. Udelenie povolenia nie je podmienené tým, že PKIPCP spravuje správcovská spoločnosť so sídlom v domovskom členskom štáte PKIPCP alebo tým, že správcovská spoločnosť vykonáva, prípadne deleguje akékoľvek činnosti v domovskom členskom štáte PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

  Návrh smernice

  Článok 5 - odsek 3 - pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Príslušné orgány nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v kapitole III (správcovská spoločnosť) alebo kapitole V (investičná spoločnosť).

  3. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak:

   

  a) tieto orgány zistia, že investičná spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v kapitole V; alebo

   

  b) správcovská spoločnosť nezískala povolenie ako správcovská spoločnosť PKIPCP vo svojom domovskom členskom štáte.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

  Návrh smernice

  Článok 5 - odsek 3 - pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, je správcovská spoločnosť alebo v prípade potreby investičná spoločnosť informovaná o tom, či došlo k schváleniu výberu, a to do dvoch mesiacov po predložení kompletnej dokumentácie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Príslušné orgány tiež nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak riaditelia depozitára nemajú dostatočne dobrú povesť alebo nemajú dostatočnú prax aj vo vzťahu k typu PKIPCP, ktorý má byť spravovaný. Preto mená riaditeľov depozitára a každej osoby, ktorá ich vystrieda v tejto pozícii, sú bezodkladne oznámené príslušným orgánom.

  Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP tiež nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak riaditelia depozitára nemajú dostatočne dobrú povesť alebo nemajú dostatočnú prax aj vo vzťahu k typu PKIPCP, ktorý má byť spravovaný. Preto mená riaditeľov depozitára a každej osoby, ktorá ich vystrieda v tejto pozícii, sú bezodkladne oznámené príslušným orgánom.

  Odôvodnenie

  Skutočný spoločný trh znamená, že služby spravovania fondov sa môžu poskytovať v rámci celej Európskej únie. Táto sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

  Nemala by byť povolená diskriminácia na základe štátnej príslušnosti správcovskej spoločnosti, ani by nemali byť možné prípadné ochranné prieťahy pri povolení.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Príslušné orgány neudelia povolenie, ak PKIPCP právne dôvody ( napríklad v ustanoveniach stanov alebo zakladacej listiny) bránia obchodovať s jeho podielovými listami alebo akciami v jeho domovskom členskom štáte.

  4. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP neudelia povolenie, ak PKIPCP právne dôvody (napríklad v ustanoveniach stanov alebo zakladacej listiny) bránia obchodovať s jeho podielovými listami v jeho domovskom členskom štáte.

  Odôvodnenie

  Skutočný spoločný trh znamená, že služby spravovania fondov sa môžu poskytovať v rámci celej Európskej únie. Táto sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

  Nemala by byť povolená diskriminácia na základe štátnej príslušnosti správcovskej spoločnosti, ani by nemali byť možné prípadné ochranné prieťahy pri povolení.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Správcovská spoločnosť ani depozitár nemôžu byť nahradení, ani nemôže dôjsť k zmene zmluvných podmienok podielových fondov alebo stanov investičnej spoločnosti bez schválenia príslušnými orgánmi.

  5. Správcovská spoločnosť ani depozitár nemôžu byť nahradení, ani nemôže dôjsť k zmene zmluvných podmienok podielových fondov alebo stanov investičnej spoločnosti bez schválenia príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP.

  Odôvodnenie

  Skutočný spoločný trh znamená, že služby spravovania fondov sa môžu poskytovať v rámci celej Európskej únie. Táto sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

  Nemala by byť povolená diskriminácia na základe štátnej príslušnosti správcovskej spoločnosti, ani by nemali byť možné prípadné ochranné prieťahy pri povolení.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

  Návrh smernice

  Článok 5 - odsek 5a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5a. Členské štáty zabezpečia, aby úplné informácie týkajúce sa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa implementuje táto smernica a ktoré sa týkajú zakladania a fungovania PKIPCP, boli ľahko prístupné na diaľku alebo elektronickými prostriedkami. Členské štáty zabezpečia, aby tieto informácie boli dostupné aspoň v jazyku, ktorý sa bežne používa v oblasti medzinárodných financií, aby sa poskytovali jasným a jednoznačným spôsobom a aby sa aktualizovali.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

  Návrh smernice

  Článok 5a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 5a

  1. Správcovská spoločnosť, ktorá plánuje spravovať PKIPCP so sídlom v inom členskom štáte, predloží príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP tieto dokumenty:

   

  a) písomnú dohodu s depozitárom uvedenú v článkoch 20 a 30;

   

  b) informácie o dohodách o delegovaní týkajúcich sa funkcií spravovania investícií a správy uvedených v prílohe II;

   

  c) správu o procesoch riadenia rizika prijatých so zreteľom na osobitné typy PKIPCP, pre ktoré sa povolenie požaduje.

   

  V prípade, že správcovská spoločnosť už spravuje rovnaký typ PKIPCP v domovskom členskom štáte PKIPCP, postačuje odkaz na už poskytnuté dokumenty.

   

  2. Na základe osvedčenia uvedeného v článkoch 16 a 17 môžu príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP požadovať od príslušných orgánov domovského členského štátu správcovskej spoločnosti objasnenia a informácie týkajúce sa dokumentov uvedených v odseku 1, ako aj toho, či typ podielového fondu, pre ktorý sa žiada povolenie, spadá do rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti. V prípade potreby poskytnú príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti svoje stanovisko do 10 pracovných dní od predloženia pôvodnej žiadosti.

   

  3. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP môžu zamietnuť výber správcovskej spoločnosti iba v týchto prípadoch:

   

  a) správcovská spoločnosť nedodržiava pravidlá spadajúce do jej pôsobnosti podľa článku 17a,

   

  b) správcovská spoločnosť nemá povolenie príslušných orgánov svojho domovského členského štátu na spravovanie toho typu PKIPCP, pre ktorý sa žiada povolenie, alebo

   

  c) správcovská spoločnosť neposkytla dokumenty uvedené v odseku 1.

   

  Pred zamietnutím výberu by sa príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP mali poradiť s príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

   

  4. Akékoľvek ďalšie materiálne zmeny dokumentov uvedených v odseku 1 oznámi správcovská spoločnosť príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

  Návrh smernice

  Článok 6 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Prístup k podnikaniu správcovských spoločností podlieha úradnému povoleniu vydávanému príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP. Povolenie udelené správcovskej spoločnosti podľa tejto smernice platí pre všetky členské štáty.

  1. Prístup k podnikaniu správcovských spoločností podlieha predchádzajúcemu úradnému povoleniu vydávanému príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti. Povolenie udelené správcovskej spoločnosti podľa tejto smernice platí pre všetky členské štáty.

  Odôvodnenie

  Skutočný spoločný trh znamená, že služby spravovania fondov sa môžu poskytovať v rámci celej Európskej únie. Táto sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za schválenie spoločnosti. Je to v súlade s článkom 4 ods. 1 pododsek 20 smernice 2004/39/ES.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

  Návrh smernice

  Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Každý domovský členský štát správcovskej spoločnosti vypracuje pravidlá obozretného podnikania, ktoré musia správcovské spoločnosti pri spravovaní PKIPCP povolených podľa tejto smernice stále dodržiavať.

  1. Každý domovský členský štát správcovskej spoločnosti vypracuje pravidlá obozretného podnikania, ktoré musia správcovské spoločnosti povolené v tomto členskom štáte vždy dodržiavať pri spravovaní PKIPCP povolených podľa tejto smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

  Návrh smernice

  Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) bola štruktúrovaná a organizovaná tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia záujmov PKIPCP alebo klientov konfliktom záujmov medzi spoločnosťou a jej klientmi, medzi jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov a PKIPCP alebo medzi dvoma PKIPCP. Avšak ak sa založí pobočka, systémy organizácie nesmú byť v rozpore s pravidlami činnosti stanovenými hostiteľským členským štátom PKIPCP  na účely ochrany pred konfliktom záujmov.

  b) bola štruktúrovaná a organizovaná tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia záujmov PKIPCP alebo klientov konfliktom záujmov medzi spoločnosťou a jej klientmi, medzi jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov a PKIPCP a medzi dvoma PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

  Návrh smernice

  Článok 12 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Správcovské spoločnosti alebo v prípade potreby investičné spoločnosti vytvárajú vhodné postupy a opatrenia na zabezpečenie náležitého vybavovania sťažností investorov, ako aj toho, aby v prípade, že správcovská spoločnosť má povolenie v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát PKIPCP, nevznikli prekážky uplatňovania práv investorov. Investori by mali mať možnosť podávať sťažnosti v ich miestnom jazyku.

   

  Rovnako by mali vytvoriť vhodné postupy a opatrenia, na základe ktorých sa sprístupnia informácie, o ktoré požiadali verejné alebo príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

  Návrh smernice

  Článok 12 – odsek 2b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2b. Komisia prijíma vykonávacie opatrenia, ktorými sa vymedzujú postupy a dohody ustanovené v odseku 1a) a štruktúry a organizačné požiadavky na minimalizáciu konfliktov záujmov ustanovené v odseku 1b).

   

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 107 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

  Návrh smernice

  Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Ak členské štáty povolia správcovským spoločnostiam na účely účinnejšieho podnikania spoločnosti poveriť tretie osoby vykonávaním jednej alebo viacerých ich funkcií v ich mene, je treba dodržiavať všetky tieto podmienky:

  1. Ak domovský členský štát správcovskej spoločnosti povolí správcovským spoločnostiam na účely účinnejšieho podnikania spoločnosti poveriť tretie osoby vykonávaním jednej alebo viacerých ich funkcií v ich mene, treba dodržiavať všetky tieto podmienky:

  Odôvodnenie

  Skutočný spoločný trh znamená, že služby spravovania fondov sa môžu poskytovať v rámci celej Európskej únie. Táto sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

  Návrh smernice

  Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) príslušný orgán musí byť vhodným spôsobom informovaný;

  a) príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti musia byť vhodným spôsobom informované správcovskou spoločnosťou. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti bezodkladne postúpia informácie príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP;

  Odôvodnenie

  Skutočný spoločný trh znamená, že služby spravovania fondov sa môžu poskytovať v rámci celej Európskej únie. Táto sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

  Návrh smernice

  Článok 13 – odsek 1 – písmeno i

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  i) zoznam funkcií, ktoré má správcovská spoločnosť povolené delegovať, je uvedený v prospektoch PKIPCP.

  i) zoznam funkcií, ktoré má správcovská spoločnosť povolené delegovať domovským členským štátom správcovskej spoločnosti, je uvedený v prospektoch PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

  Návrh smernice

  Článok 14 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. Komisia prijíma vykonávacie opatrenia, ktoré zabezpečia, aby správcovská spoločnosť spĺňala povinnosti stanovené v odseku 1, najmä:

   

  a) vymedziť opatrenia, o ktorých by sa dalo odôvodnene predpokladať, že ich investičné spoločnosti prijmú na identifikáciu, zabránenie, zvládnutie a/alebo odhalenie konfliktu záujmov , ako aj na stanovenie vhodných kritérií určovania druhov konfliktov záujmov, ktoré by mohli poškodiť záujmy PKIPCP;

   

  b) ustanoviť vhodné kritériá čestného a spravodlivého konania s náležitými zručnosťami, starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme PKIPCP;

   

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 107 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

  Návrh smernice

  Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Ak takáto správcovská spoločnosť navrhuje obchodovať s podielovými listami PKIPCP, ktoré spravuje sama alebo prostredníctvom tretej strany, v inom členskom štáte bez toho, aby navrhovala vykonanie akýchkoľvek iných činností alebo služieb, takéto obchodovanie podlieha jedine požiadavkám kapitoly XI.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

  Návrh smernice

  Článok 15 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Podľa podmienok ustanovených v tomto článku môže PKIPCP voľne určiť správcovskú spoločnosť, ktorá získala povolenie v inom členskom štáte v súlade s touto smernicou, alebo byť touto správcovskou spoločnosťou spravovaný, pokiaľ táto správcovská spoločnosť spĺňa:

   

  a) ustanovenia článku 16 alebo článku 17;

   

  b) ustanovenia článku 17a a článku 5a.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

  Návrh smernice

  Článok 16 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Okrem dodržiavania podmienok uvedených v článkoch 6 a 7 musí každá správcovská spoločnosť, ktorá chce zriadiť pobočku na území iného členského štátu, oznámiť túto skutočnosť príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

  1. Okrem dodržiavania podmienok uvedených v článkoch 6 a 7 musí každá správcovská spoločnosť, ktorá chce zriadiť pobočku na území iného členského štátu s cieľom vykonávať činnosti, na ktoré získala povolenie, oznámiť túto skutočnosť príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

  Návrh smernice

  Článok 16 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti spoločnej správy portfólia uvedené v prílohe II, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti priložia k dokumentácii osvedčenie o tom, že správcovská spoločnosť získala povolenie v súlade s touto smernicou, ako aj popis rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti a podrobnosti o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na spravovanie ktorých má správcovská spoločnosť povolenie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

  Návrh smernice

  Článok 16 – odsek 3a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. Služby, ktoré poskytuje pobočka správcovskej spoločnosti, sú v súlade s pravidlami ustanovenými správcovskou spoločnosťou hostiteľského členského štátu v súlade s článkom 14.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

  Návrh smernice

  Článok 16 – odsek 3b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3b. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním pravidiel uvedených v odseku 3a.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

  Návrh smernice

  Článok 16 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Skôr než pobočka správcovskej spoločnosti začne podnikať, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti sa do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 2 pripravia na dohľad nad správcovskou spoločnosťou a, ak je to potrebné, označia podmienky vrátane pravidiel uvedených v článkoch 86 a 87  platných v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti a pravidlá činnosti, ktoré majú byť dodržiavané v prípade poskytovania služieb spravovania portfólia uvedených v článku 6 ods. 3 písm. a) a služieb investičného poradenstva a úschovy, na základe ktorých vo všeobecnom záujme musí podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti.

  4. Skôr než pobočka správcovskej spoločnosti začne podnikať, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti sa do dvoch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 2 pripravia na dohľad nad dodržiavaním pravidiel správcovskou spoločnosťou, ktoré spadajú do pôsobnosti týchto orgánov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

  Návrh smernice

  Článok 16 – odsek 7 – pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti aktualizujú informácie obsiahnuté v osvedčení, ako sa uvádza v odseku 3, a informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti vždy, ak dôjde k zmene rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti alebo podrobností o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na spravovanie ktorých má správcovská spoločnosť povolenie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

  Návrh smernice

  Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Každá správcovská spoločnosť, ktorá chce po prvýkrát podnikať na území iného členského štátu na základe slobody poskytovať služby, oznámi nasledovné informácie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti:

  1. Každá správcovská spoločnosť, ktorá chce po prvýkrát vykonávať činnosti, na ktoré získala povolenie, na území iného členského štátu na základe slobody poskytovať služby, oznámi nasledovné informácie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

  Návrh smernice

  Článok 17 – odsek 2 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Správcovská spoločnosť môže potom začať podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti bez ohľadu na ustanovenia článku 88.

  Správcovská spoločnosť môže potom začať podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti bez ohľadu na ustanovenia kapitoly XI.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

  Návrh smernice

  Článok 17 – odsek 2 – pododsek 3a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti spoločnej správy portfólia uvedené v prílohe II, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti priložia k dokumentácii osvedčenie o tom, že správcovská spoločnosť získala povolenie v súlade s touto smernicou, ako aj popis rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti a podrobnosti o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na spravovanie ktorých má správcovská spoločnosť povolenie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

  Návrh smernice

  Článok 17 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Ak je to vhodné, príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti po prijatí informácií uvedených v odseku 1 uvedú správcovskej spoločnosti podmienky vrátane pravidiel činnosti, ktoré sa majú dodržiavať v prípade poskytovania služieb spravovania portfólia uvedených v článku 6 ods. 3 písm. a) a služieb investičného poradenstva a úschovy, ktoré musí správcovská spoločnosť dodržiavať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti  vo verejnom záujme.

  3. Služby, ktoré poskytuje správcovská spoločnosť na základe slobody poskytovať služby, sú v súlade s pravidlami ustanovenými domovským členským štátom správcovskej spoločnosti v súlade s článkom 14.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

  Návrh smernice

  Článok 17 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Ak by sa mal obsah informácií oznámených v súlade s odsekom 1 písm. b) zmeniť alebo doplniť, správcovská spoločnosť je povinná podať písomné oznámenie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti skôr, než zmenu uskutoční, tak, aby príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti mohli, ak je to potrebné, informovať spoločnosť o každej zmene alebo dodatku, ktorý sa má urobiť v informáciách oznámených podľa odseku 3.

  4. Ak by sa mal obsah informácií oznámených v súlade s odsekom 1 písm. b) zmeniť alebo doplniť, správcovská spoločnosť je o tom povinná podať písomné oznámenie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti skôr, než zmenu uskutoční. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti aktualizujú informácie obsiahnuté v osvedčení, ktoré sú uvedené v odseku 2, a informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti vždy, ak dôjde k zmene rozsahu povolenia správcovskej spoločnosti alebo podrobností o akýchkoľvek obmedzeniach typov PKIPCP, na spravovanie ktorých má správcovská spoločnosť povolenie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

  Návrh smernice

  Článok 17 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Správcovská spoločnosť podlieha oznamovaciemu postupu stanovenému v  odsekoch 1 až 4  aj vtedy, keď poverí tretiu osobu obchodovaním s podielovými listami v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

  Návrh smernice

  Článok 17a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 17a

   

  1. Správcovská spoločnosť, ktorá poskytuje cezhraničné služby spoločnej správy portfólia na základe slobody poskytovania služieb alebo prostredníctvom zriadenej pobočky dodržiava pravidlá domovského členského štátu správcovskej spoločnosti, ktoré sa týkajú organizácie správcovskej spoločnosti vrátane podmienok delegovania, postupov riadenia rizika, pravidiel obozretného podnikania a dohľadu, pravidiel uvedených v článku 12 a požiadaviek na zverejňovanie údajov správcovskej spoločnosti. Tieto pravidlá nie sú prísnejšie ako pravidlá, ktoré sa vzťahujú na správcovské spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť len vo svojom domovskom členskom štáte.

   

  2. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním pravidiel uvedených v odseku 1.

   

  3. Správcovská spoločnosť poskytujúca cezhraničné služby spoločnej správy portfólia na základe slobody poskytovania služieb alebo prostredníctvom zriadenej pobočky, dodržiava pravidlá domovského členského štátu PKIPCP, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania PKIPCP, najmä pravidlá, ktoré sa vzťahujú na:

   

  a) zakladanie a vydávanie povolenia PKIPCP;

   

  b) emisiu a vyplácanie podielových listov a akcií;

   

  c) uplatňovanie hlasovacích práv podielnikov;

   

  d) investičné politiky a obmedzenia vrátane výpočtu celkového rizika a zadlženia;

   

  e) obmedzenia týkajúce sa vypožičiavania, požičiavania a nekrytých predajov;

   

  f) hodnotenie aktív a účtovníctvo PKIPCP;

   

  g) výpočet emisnej ceny a/alebo výplatnej ceny;

   

  h) vyplácanie alebo opätovné investovanie výnosov;

   

  i) požiadavky pre PKIPCP v oblasti zverejňovania a informovania vrátane prospektu, kľúčových informácií pre investorov a pravidelných správ;

   

  j) obchodovanie s podielovými listami a ich distribúciu;

   

  k) vzťahy s podielnikmi;

   

  l) zlučovanie a reštrukturalizáciu PKIPCP;

   

  m) ukončenie činnosti a likvidáciu PKIPCP;

   

  n) obsah a formu registra podielnikov.

   

  4. Správcovská spoločnosť dodržiava povinnosti ustanovené v zmluvných podmienkach fondu alebo stanovách a povinnosti ustanovené v prospekte, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 3.

   

  5. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním pravidiel uvedených v odsekoch 3 a 4.

   

  6. Správcovská spoločnosť prijíma rozhodnutia a je zodpovedná za opatrenia a organizačné rozhodnutia, ktoré sú potrebné na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP a povinností ustanovených v zmluvných podmienkach fondu alebo v stanovách, ako aj povinností ustanovených v prospekte.

   

  7. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za vykonávanie dohľadu nad primeranosťou opatrení a organizáciou správcovskej spoločnosti tak, aby správcovská spoločnosť bola schopná dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania všetkých PKIPCP, ktoré spravuje.

   

  8. Členské štáty zabezpečia, aby správcovské spoločnosti, ktoré získali povolenie v niektorom členskom štáte, neboli vystavené akýmkoľvek ďalším požiadavkám ustanoveným v domovskom členskom štáte PKIPCP v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, okrem prípadov vyslovene uvedených v tejto smernici.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

  Návrh smernice

  Článok 18 – odsek 2 – pododsek1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Pri výkone svojich povinností podľa tejto smernice hostiteľské členské štáty správcovskej spoločnosti  môžu žiadať, aby pobočky správcovských spoločností poskytovali na tento účel tie isté podrobné informácie ako domáce správcovské spoločnosti.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

  Návrh smernice

  Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Hostiteľské členské štáty správcovskej spoločnosti môžu vyžadovať, aby správcovské spoločnosti podnikajúce na ich území na základe slobody poskytovať služby poskytovali informácie potrebné na monitorovanie dodržiavania noriem stanovených hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti, ktoré sa na ne vzťahujú, aj keď tieto požiadavky nesmú byť prísnejšie než sú tie, ktoré tento členský štát kladie na domáce správcovské spoločnosti pri monitorovaní dodržiavania tých istých noriem.

  Hostiteľské členské štáty správcovskej spoločnosti môžu vyžadovať, aby im správcovské spoločnosti podnikajúce na ich území na základe slobody poskytovania služieb alebo prostredníctvom zriadenia pobočky poskytovali informácie potrebné na monitorovanie dodržiavania pravidiel, ktoré spadajú do pôsobnosti hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti ktoré sa na ne vzťahujú, vrátane informácií o transakciách týkajúcich sa investícií PKIPCP. Tieto požiadavky nesmú byť prísnejšie než sú tie, ktoré tento členský štát kladie na domáce správcovské spoločnosti pri monitorovaní dodržiavania tých istých noriem.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

  Návrh smernice

  Článok 18 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti zistia, že správcovská spoločnosť, ktorá má pobočku alebo poskytuje služby na jeho území, porušuje právne predpisy alebo správne opatrenia prijaté v tomto štáte na základe tých ustanovení tejto smernice, ktoré dávajú právomoci príslušným orgánom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, tieto orgány budú žiadať, aby daná správcovská spoločnosť ukončila túto protiprávnu situáciu.

  3. Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti zistia, že správcovská spoločnosť, ktorá má pobočku alebo poskytuje služby na jeho území, porušuje niektoré z pravidiel, ktoré spadajú do ich pôsobnosti, požiadajú danú správcovskú spoločnosť, aby ukončila túto protiprávnu situáciu, a informujú príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

  Návrh smernice

  Článok 18 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti alebo preto, že tieto opatrenia sa ukážu nedostatočné alebo nie sú k dispozícii v danom členskom štáte, správcovská spoločnosť naďalej porušuje právne predpisy alebo správne opatrenia uvedené v odseku 2 platné v hostiteľskom členskom štáte, tento hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti môže po informovaní príslušných orgánov v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti prijať vhodné opatrenia na zabránenie alebo na sankcionovanie ďalšieho protiprávneho konania a, pokiaľ je to potrebné, zabrániť správcovskej spoločnosti začať akúkoľvek ďalšiu transakciu na jeho území. Členské štáty zabezpečia, aby na ich území bolo možné doručovať právne dokumenty potrebné pre tieto opatrenia vo vzťahu k správcovským spoločnostiam.

  5. Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti alebo preto, že tieto opatrenia sa ukážu nedostatočné alebo nie sú k dispozícii v danom členskom štáte, správcovská spoločnosť naďalej porušuje právne predpisy alebo správne opatrenia uvedené v odseku 2 platné v hostiteľskom členskom štáte, tento hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti môže po informovaní príslušných orgánov v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti prijať vhodné opatrenia vrátane tých, ktoré sú uvedené v článkoch 93 a 94, na zabránenie alebo na sankcionovanie ďalšieho protiprávneho konania a, pokiaľ je to potrebné, zabrániť správcovskej spoločnosti začať akúkoľvek ďalšiu transakciu na jeho území. Členské štáty zabezpečia, aby na ich území bolo možné doručovať právne dokumenty potrebné pre tieto opatrenia vo vzťahu k správcovským spoločnostiam. Ak je spravovanie PKIPCP službou, ktorá sa poskytuje v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti, hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti môže od správcovskej spoločnosti požadovať, aby prestala spravovať tento PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

  Návrh smernice

  Článok 18 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  6. Vyššie uvedené ustanovenia odsekov 3, 4 a 5 sa nedotknú právomocí hostiteľských členských štátov správcovskej spoločnosti prijať vhodné opatrenia na zabránenie alebo potrestanie protiprávneho konania spáchaného na ich území, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami prijatými vo všeobecnom záujme. Toto zahŕňa možnosť zabrániť správcovským spoločnostiam porušujúcim predpisy v tom, aby začali ďalšie transakcie na ich územiach.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

  Návrh smernice

  Článok 18 – odsek 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  7. Akékoľvek opatrenie prijaté podľa odseku 4, 5 alebo 6 a zahŕňajúce sankcie alebo obmedzenie činností správcovskej spoločnosti sa riadne odôvodní a oznámi danej správcovskej spoločnosti. Proti každému takémuto opatreniu možno podať opravný prostriedok na súdy v členskom štáte, ktorý toto opatrenie prijal.

  7. Akékoľvek opatrenie prijaté podľa odsekov 4 a 5 zahŕňajúce opatrenia alebo sankcie sa riadne odôvodní a oznámi danej správcovskej spoločnosti. Proti každému takémuto opatreniu možno podať opravný prostriedok na súdy v členskom štáte, ktorý toto opatrenie prijal.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

  Návrh smernice

  Článok 18 – odsek 9 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  9. V prípade odňatia povolenia musia byť o tom informované príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti a musia prijať vhodné opatrenia na to, aby sa danej správcovskej spoločnosti zabránilo začať akékoľvek ďalšie transakcie na území tohto štátu, a na ochranu záujmov investorov.

  9. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sa pred odňatím povolenia správcovskej spoločnosti poradia s príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP. V takýchto prípadoch prijmú príslušné orgány domovského členského štátu vhodné opatrenia na ochranu záujmov investorov. Tieto opatrenia môžu obsahovať rozhodnutia na zabránenie danej správcovskej spoločnosti začať akékoľvek ďalšie transakcie na území tohto štátu a na ochranu záujmov investorov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

  Návrh smernice

  Článok 18 – odsek 10 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  10. Členské štáty informujú Komisiu o počte a type prípadov, v ktorých prišlo k zamietnutiu podľa článku 16 alebo v ktorých sa prijali opatrenia podľa odseku 5 tohto článku.

  10. Členské štáty informujú Komisiu o počte a type prípadov, v ktorých prišlo k zamietnutiu podľa článkov 5a a 16 alebo v ktorých sa prijali opatrenia podľa odseku 5 tohto článku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Depozitár má svoje sídlo v rovnakom členskom štáte, ako je sídlo spoločnosti, alebo musí byť vo vyššie uvedenom štáte usadený, pokiaľ sa jeho sídlo nachádza v inom členskom štáte.

  1. Depozitár má sídlo v domovskom členskom štáte PKIPCP alebo musí byť v tomto štáte usadený, pokiaľ sa jeho sídlo nachádza v inom členskom štáte.

  Odôvodnenie

  Skutočný spoločný trh znamená, že služby spravovania fondov sa môžu poskytovať v rámci celej Európskej únie. Táto sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

  Zachovanie depozitára v tom istom členskom štáte ako je domicil fondu je dôležitým ochranných prvkom s cieľom umožniť depozitárovi plniť úlohy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha verejnej kontrole. Rovnako poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.

  2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha regulácii obozretného podnikania a neustálemu dohľadu. Rovnako poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 3a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. Depozitár zavedie postupy, ktoré príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP umožnia na požiadanie získať všetky informácie, ktoré depozitár získal pri výkone svojich funkcií a ktoré sú pre príslušné orgány potrebné na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek tejto smernice zo strany PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 3b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3b. Ak domovský členský štát správcovskej spoločnosti nie je domovským členským štátom PKIPCP, depozitár podpíše písomnú dohodu so správcovskou spoločnosťou o regulácii toku informácií, ktoré sa považujú za potrebné, aby mohol vykonávať úlohy uvedené v článku 19 a v iných zákonoch, právnych predpisoch a správnych opatreniach, ktoré sa týkajú depozitárov v domovskom členskom štáte PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 3c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3c. Komisia príjme vykonávacie opatrenia týkajúce sa opatrení, ktoré má depozitár prijať na vykonávanie úloh, pokiaľ ide o PKIPCP spravovaný správcovskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte, vrátane údajov, ktoré musia byť súčasťou štandardných dohôd, ktoré má používať depozitár a správcovská spoločnosť podľa odseku 3a.

   

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 107 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

  Návrh smernice

  Článok 26 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Žiadateľ musí byť do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti informovaný, či sa mu udelí alebo neudelí povolenie. Dôvody sa uvedú vždy, keď sa povolenie zamietne.

  2. V prípade, že investičná spoločnosť neurčila správcovskú spoločnosť, investičná spoločnosť musí byť do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti informovaná, či sa jej udelí alebo neudelí povolenie. Dôvody sa uvedú vždy, keď sa povolenie zamietne.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

  Návrh smernice

  Článok 30 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Depozitár má sídlo v rovnakom členskom štáte, v ktorom má sídlo investičná spoločnosť, alebo musí byť v tomto štáte usadený, pokiaľ sa jeho sídlo nachádza v inom členskom štáte.

  1. Depozitár má sídlo v domovskom členskom štáte PKIPCP alebo musí byť v tomto štáte usadený, pokiaľ sa jeho sídlo nachádza v inom členskom štáte.

  Odôvodnenie

  Skutočný spoločný trh znamená, že služby spravovania fondov sa môžu poskytovať v rámci celej Európskej únie. Táto sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Zachovanie depozitára v tom istom členskom štáte, ako je domicil fondu, je dôležitým ochranných prvkom s cieľom umožniť depozitárovi plniť úlohy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

  Návrh smernice

  Článok 30 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha verejnej kontrole. Rovnako poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.

  2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha regulácii obozretného podnikania a neustálemu dohľadu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

  Návrh smernice

  Článok 30 – odsek 3a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. Depozitár zavedie postupy, ktoré príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP umožnia na požiadanie získať všetky informácie, ktoré depozitár získal pri výkone svojich funkcií a ktoré sú pre príslušné orgány potrebné na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek tejto smernice zo strany PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

  Návrh smernice

  Článok 30 – odsek 3b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3b. Ak domovský členský štát správcovskej spoločnosti nie je domovským členským štátom PKIPCP, depozitár podpíše písomnú dohodu so správcovskou spoločnosťou o regulácii toku informácií, ktoré sa považujú za potrebné, aby mohol vykonávať úlohy uvedené v článku 29 tejto smernice a v iných zákonoch, právnych predpisoch a správnych opatreniach, ktoré sa týkajú depozitárov v domovskom členskom štáte PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

  Návrh smernice

  Článok 30 – odsek 3c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3c. Komisia príjme vykonávacie opatrenia týkajúce sa opatrení, ktoré má depozitár prijať na vykonávanie úloh, pokiaľ ide o PKIPCP spravovaný správcovskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte, vrátane údajov, ktoré musia byť súčasťou štandardných dohôd, ktoré má používať depozitár a správcovská spoločnosť podľa odseku 3a. Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 107 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

  Návrh smernice

  Článok 34 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Táto kapitola sa uplatňuje vo vzťahu ku každej z týchto operácií, ďalej označovaných ako „zlúčenie“:

  „Zlúčenie“ na účely tejto kapitoly znamená:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

  Návrh smernice

  Článok 35

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  V zmysle podmienok ustanovených v tomto oddiele a bez ohľadu na spôsob, akým sú PKIPCP založené, ako je ustanovené v článku 1 ods. 3, členské štáty umožnia zlúčenie medzi:

  1. V zmysle podmienok ustanovených v tejto kapitole a bez ohľadu na spôsob, akým sú PKIPCP založené, ako je ustanovené v článku 1 ods. 3, členské štáty umožnia cezhraničné zlúčenie a vnútroštátne zlúčenie, ako je ustanovené v tomto článku, v súlade s jedným alebo viacerými mechanizmami zlučovania uvedenými v článku 34.

  a) PKIPCP usadenými na ich území;

  2. Na účely tejto smernice cezhraničné zlúčenie znamená:

  b) PKIPCP usadenými na ich území a PKIPCP usadenými na území iných členských štátov.

  a) zlúčenie PKIPCP, z ktorých majú minimálne dva sídlo v rôznych členských štátoch; a

   

  b) zlúčenie PKIPCP so sídlom v tom istom členskom štáte do novovytvoreného PKIPCP so sídlom v inom členskom štáte.

   

  Mechanizmy zlučovania, ktoré sa používajú v cezhraničnom zlučovaní, sú povolené podľa práva domovského členského štátu zlučovaného PKIPCP.

   

  3. Vnútroštátne zlučovanie znamená na účely tejto smernice zlučovanie PKIPCP so sídlom v tom istom členskom štáte, pokiaľ aspoň jeden z príslušných PKIPCP bol oznámený podľa článku 88. Mechanizmy zlučovania, ktoré sa používajú pri vnútroštátnom zlučovaní, musia byť povolené podľa práva daného členského štátu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) spoločný návrh podmienok navrhovaného zlúčenia riadne schválený príslušným riadiacim alebo správnym orgánom zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúceho PKIPCP;

  a) spoločný návrh podmienok navrhovaného zlúčenia riadne schválený zlučujúcimi sa PKIPCP a prijímajúcim PKIPCP;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) osvedčenie vydané depozitármi zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúceho PKIPCP s potvrdením, že overili súlad spoločného návrhu podmienok zlúčenia s touto smernicou a zmluvnými podmienkami alebo stanovami ich príslušných PKIPCP a s uvedením záverov v tomto ohľade;

  c) vyhlásenie každého z depozitárov zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúceho PKIPCP s potvrdením, že podľa článku 38 overili súlad skutočností ustanovených v článku 37 ods. 1 písm. a), f) a g) s touto smernicou a so zmluvnými podmienkami alebo stanovami ich príslušných PKIPCP;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  d) informácie o navrhovanom zlúčení, ktoré plánuje poskytnúť svojim podielnikom.

  d) informácie o navrhovanom zlúčení, ktoré plánujú zlučujúce sa PKIPCP a prijímajúci PKIPCP poskytnúť svojim podielnikom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Tieto informácie by sa mali poskytovať tak, aby k nim mali prístup príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP a príslušné orgány domovského členského štátu prijímajúceho PKIPCP v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov príslušného členského štátu alebo v jazyku, ktorý schvália príslušné orgány.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 3 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP zohľadňujú možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zlučujúcich sa PKIPCP aj prijímajúceho PKIPCP, pričom sa poradia s príslušnými orgánmi domovského členského štátu prijímajúceho PKIPCP, ak usudzujú, že prípadný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov prijímajúceho PKIPCP nie je zanedbateľný.

  3. Príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP bezodkladne postúpia kópie informácií uvedených v odseku 2 príslušným orgánom domovského členského štátu prijímajúceho PKIPCP. Príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúceho PKIPCP zohľadňujú možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zlučujúcich sa PKIPCP aj prijímajúceho PKIPCP, aby posúdili, či sa podielnikom poskytujú náležité informácie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 3 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Ak to príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP považujú za potrebné, môžu požiadať, aby boli objasnené informácie pre podielnikov zlučujúcich sa PKIPCP.

  Ak to príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP alebo prijímajúceho PKIPCP považujú za potrebné, môžu vyžadovať, aby boli objasnené informácie pre podielnikov zlučujúcich sa PKIPCP alebo prijímajúceho PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 3 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Ak príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP rozhodnú, že navrhované zlúčenie môže mať podstatný vplyv na podielnikov prijímajúceho PKIPCP, informujú príslušné orgány domovského členského štátu prijímajúceho PKIPCP, ktoré požiadajú o poskytnutie primeraných a presných informácií o navrhovanom zlúčení podielnikom prijímajúcich PKIPCP.

  Príslušné orgány domovského členského štátu prijímajúceho PKIPCP informujú príslušné úrady domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP do 10 dní po doručení informácií uvedených v odseku 2, že navrhované informácie, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom prijímajúceho PKIPCP, považujú za uspokojivé, alebo že požiadali prijímajúci PKIPCP o objasnenie týchto informácií. Táto lehota sa neprerušuje ani nepredlžuje.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 4 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) po zohľadnení možného vplyvu navrhovaného zlúčenia na podielnikov v súlade s odsekom 3 považujú príslušné orgány navrhované informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom zlučujúcich sa PKIPCP a prípadne aj prijímajúcich PKIPCP, za vyhovujúce.

  c) príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúceho PKIPCP považujú navrhované informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom, za vyhovujúce alebo od príslušných orgánov prijímajúceho PKIPCP nebolo doručené vyjadrenie nespokojnosti podľa odseku 3 pododseku 3).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 5 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Najneskôr 30 dní od predloženia celého súboru údajov príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP informujú zlučujúce sa PKIPCP o tom, či zlúčenie bolo, alebo nebolo povolené.

  5. Najneskôr 30 dní od predloženia celého súboru údajov, ako sa ustanovuje v odseku 2, príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP informujú zlučujúce sa PKIPCP o tom, či zlúčenie bolo, alebo nebolo povolené.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 5 – pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  V prípade, že si príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP vyžiadajú ďalšie informácie, hodnotiace obdobie sa neprerušuje ani nepredlžuje. Takéto žiadosti o ďalšie informácie sú odôvodnené, primerané a rozumné.

  Odôvodnenie

  Ustanovenia na povolenie zlúčenia musia mať jasné znenie, aby sa zabránilo zbytočným narušeniam alebo oneskoreniam.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 5a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5a. Členské štáty môžu v súlade s druhým pododsekom článku 52 ods. 1 ustanoviť pre prijímajúci PKIPCP výnimku z kapitoly VII.

  Odôvodnenie

  V prípade zlúčenia je možné, že bude potrebné reštrukturalizovať zlúčené portfóliá, aby sa dodržali investičné pravidlá stanovené v kapitole VII. Trvanie výnimky v tomto prípade, podobne ako podľa článku 52 ods. 1 pre nové povolené fondy, by preto malo byť možné s cieľom umožniť potrebné presuny aktív.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

  Návrh smernice

  Článok 37 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty vyžadujú, aby riadiace alebo správne orgány zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP vypracovali spoločný návrh podmienok zlúčenia.

  1. Členské štáty vyžadujú, aby zlučujúci sa PKIPCP a prijímajúci PKIPCP vypracovali spoločný návrh podmienok zlúčenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

  Návrh smernice

  Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Spoločný návrh podmienok zlúčenia zahŕňa tieto údaje:

  Spoločný návrh podmienok zlúčenia stanovuje tieto údaje:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

  Návrh smernice

  Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP;

  c) očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zlučujúcich sa a prijímajúcich PKIPCP vrátane daňovej úpravy;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

  Návrh smernice

  Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  d) kritériá prijaté na hodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k plánovanému termínu nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

  d) kritériá prijaté na hodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k plánovanému termínu nadobudnutia účinnosti zlúčenia v súlade s článkom 44 ods. 1;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

  Návrh smernice

  Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno fa (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  fa) pravidlá vzťahujúce sa na prevod aktív a výmenu podielových listov;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

  Návrh smernice

  Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  g) zmluvné podmienky alebo stanovy prijímajúcich PKIPCP.

  g) v prípade zlúčenia podľa článku 34 písm. b) zmluvné podmienky alebo stanovy novovzniknutých prijímajúcich PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

  Návrh smernice

  Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Príslušné orgány nevyžadujú, aby sa do spoločného návrhu podmienok zlúčenia zahrnuli akékoľvek ďalšie informácie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

  Návrh smernice

  Článok 38

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty vyžadujú, aby depozitári zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP overili súlad spoločného návrhu podmienok zlúčenia s touto smernicou a zmluvnými podmienkami alebo stanovami svojich príslušných PKIPCP.

  Členské štáty vyžadujú, aby depozitári zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP overili prvky stanovené v písm. a), f) a g) článku 37 ods. 1 s touto smernicou a so zmluvnými podmienkami alebo stanovami svojich príslušných PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

  Návrh smernice

  Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty požadujú, aby nezávislý audítor, schválený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES, overil tieto informácie:

  1. Právne predpisy domovského členského štátu zlučujúceho sa PKIPCP udelia buď depozitárovi alebo nezávislému audítorovi, schválenému v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES, právomoc, aby overil tieto informácie:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

  Návrh smernice

  Článok 39 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) kritériá prijaté na hodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k plánovanému termínu nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

  a) kritériá prijaté na hodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k plánovanému termínu nadobudnutia účinnosti zlúčenia podľa článku 44 ods. 1;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

  Návrh smernice

  Článok 39 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  aa) prípadne hotovostnú platbu za podiel;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

  Návrh smernice

  Článok 39 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) metódu výpočtu výmenného pomeru akcií.

  b) metódu výpočtu výmenného pomeru akcií, ako aj skutočný výmenný pomer akcií určený k dátumu stanovenému v súlade s článkom 44 ods. 1.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  119

  Návrh smernice

  Článok 39 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Na účely odseku 1 sa štatutárni audítori zlučujúcich sa PKIPCP alebo prijímajúcich PKIPCP považujú za nezávislých audítorov.

  2. Na účely odseku 1 sa štatutárni audítori zlučujúcich sa PKIPCP alebo štatutárni audítori prijímajúcich PKIPCP považujú za nezávislých audítorov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

  Návrh smernice

  Článok 39 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Kópia správy nezávislého audítora je na požiadanie bezplatne k dispozícii podielnikom zlučujúcich sa PKIPCP aj prijímajúcich PKIPCP.

  3. Kópia správy nezávislého audítora prípadne depozitára je na požiadanie bezplatne k dispozícii podielnikom zlučujúcich sa aj prijímajúcich PKIPCP a ich príslušným orgánom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty požadujú od zlučujúcich sa PKIPCP, aby poskytli primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení svojmu podielnikovi alebo svojim podielnikom, aby tak podielnikom umožnili prijímať informované rozhodnutia o vplyve návrhu na ich investície.

  1. Členské štáty požadujú od zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP, aby poskytli primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení svojim podielnikom, aby im tak umožnili informovane sa rozhodnúť o vplyve návrhu na ich investície.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Príslušné orgány domovského členského štátu prijímajúcich PKIPCP požadujú od prijímajúcich PKIPCP, aby svojim podielnikom poskytli primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, ak o to v súlade s článkom 36 ods. 3 požiadajú príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 3 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Informácie sa podielnikom poskytnú až potom, keď príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP povolia navrhované zlúčenie podľa článku 36.

  3. Informácie sa podielnikom zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP poskytnú až potom, keď príslušné orgány domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP povolia navrhované zlúčenie podľa článku 36.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 3 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Informácie sa podielnikom poskytnú najneskôr 30 dní pred termínom valného zhromaždenia podielnikov, ako sa uvádza v článku 41, alebo, ak sa podľa vnútroštátneho práva takéto valné zhromaždenie nekoná, najneskôr 30 dní pred navrhovaným termínom nadobudnutia účinnosti zlúčenia.

  Informácie sa podielnikom poskytnú najneskôr 30 dní pred uplynutím lehoty na bezplatné spätné odkúpenie alebo vyplatenie podľa článku 44.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 4 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom zlučujúcich sa PKIPCP a prípadne aj prijímajúcich PKIPCP, zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby im umožnili prijímať informované rozhodnutia o možnom vplyve návrhu na ich investície a uplatňovať ich práva podľa článkov 41 a 42.

  4. Informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom zlučujúcich sa aj prijímajúcich PKIPCP, zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby im umožnili prijímať informované rozhodnutia o možnom vplyve návrhu na ich investície a uplatňovať ich práva podľa článkov 41 a 42.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 4 – pododsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Zahŕňajú aspoň tieto údaje:

  Zahŕňajú tieto údaje:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) kontext a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

  a) kontext a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov, okrem iného informácie o prípadných podstatných rozdieloch v investičnej politike a stratégii, nákladoch, očakávanom výsledku, pravidelnom podávaní správ a možnom oslabení výnosov;

  b) možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov okrem iného informácie o prípadných podstatných rozdieloch v investičnej politike a stratégii, nákladoch, očakávanom výsledku, pravidelnom podávaní správ, možnom oslabení výnosov a prípadne výrazné varovanie investorov, že ich daňový režim sa v dôsledku zlúčenia mohol zmeniť;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) akékoľvek osobitné práva, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému zlúčeniu, okrem iného právo na ďalšie informácie, právo dostať na požiadanie kópiu správy nezávislého audítora a právo na bezplatné odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov v súlade s článkom 42;

  c) akékoľvek osobitné práva, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému zlúčeniu, okrem iného právo na ďalšie informácie, právo dostať na požiadanie kópiu správy nezávislého audítora alebo depozitára, právo na bezplatné odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov v súlade s článkom 42 a lehotu na uplatnenie tohto práva;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  d) príslušné procesné aspekty a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

  d) príslušné procesné aspekty vrátane postupu upravujúceho prevod podielových listov a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Ak zlučujúce sa PKIPCP a prípadne aj prijímajúce PKIPCP boli oznámené v súlade s článkom 88, informácie uvedené v odseku 4 sa poskytujú v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP alebo aj hostiteľského členského štátu prijímajúcich PKIPCP alebo v jazyku schválenom ich príslušnými orgánmi. Za preklad sú zodpovedné PKIPCP, ktoré boli požiadané o poskytnutie informácií. Preklad verne odráža obsah pôvodných informácií.

  5. Ak zlučujúce sa PKIPCP alebo prijímajúce PKIPCP boli oboznámené v súlade s článkom 88, informácie uvedené v odseku 4 sa poskytujú v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov príslušného hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo v jazyku schválenom jeho príslušnými orgánmi. Za preklad sú zodpovedné PKIPCP, ktoré boli požiadané o poskytnutie informácií. Preklad verne odráža obsah pôvodných informácií.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

  Návrh smernice

  Článok 41 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Keď sa podľa vnútroštátneho práva členských štátov vyžaduje, aby zlúčenie PKIPCP schválili podielnici, členské štáty zabezpečia, aby takéto schválenie nevyžadovalo viac ako 75 % hlasov skutočne odovzdaných podielnikmi, ktorí sú prítomní alebo zastúpení na valnom zhromaždení podielnikov.

  Keď sa podľa vnútroštátneho práva členských štátov vyžaduje, aby zlúčenie PKIPCP schválili podielnici, členské štáty zabezpečia, aby takéto schválenie nevyžadovalo viac ako 75 % hlasov skutočne odovzdaných podielnikmi, ktorí sú prítomní alebo zastúpení na valnom zhromaždení podielnikov. Toto schválenie je záväzné pre všetkých podielnikov.

  Odôvodnenie

  Rozhodnutie väčšiny je záväzné pre všetkých podielnikov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

  Návrh smernice

  Článok 41 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Prvý odsek sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek uznášaniaschopnosť ustanovená na základe vnútroštátneho práva.

  Prvý odsek sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek uznášaniaschopnosť ustanovená na základe vnútroštátneho práva. Členské štáty prípadne neuplatňujú na cezhraničné zlúčenia prísnejšie požiadavky na uznášaniaschopnosť ako na vnútroštátne zlúčenia. Rovnako neuplatňujú na zlúčenia PKIPCP prísnejšie požiadavky uznášaniaschopnosť ako na zlúčenia podnikateľských subjektov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

  Návrh smernice

  Článok 42 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Právne predpisy členských štátov ustanovujú, že podielnici zlučujúcich sa PKIPCP aj prijímajúcich PKIPCP majú právo na bezplatné odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov, prípadne na ich premenu na podielové listy v inom PKIPCP s podobnou investičnou politikou. Toto právo nadobudne účinnosť od okamihu, keď sú podielnici zlučujúcich sa PKIPCP a prípadne aj podielnici prijímajúcich PKIPCP informovaní o navrhovanom zlúčení. Toto právo prestane platiť k termínu nadobudnutia účinnosti zlúčenia.

  1. Právne predpisy členských štátov ustanovujú, že podielnici zlučujúcich sa PKIPCP aj prijímajúcich PKIPCP majú právo na odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov bez akýchkoľvek iných poplatkov okrem tých, ktoré si fond ponecháva na pokrytie poklesu investícií, prípadne právo na ich premenu na podielové listy v inom PKIPCP s podobnou investičnou politikou a spravovaným rovnakou správcovskou spoločnosťou alebo akoukoľvek inou spoločnosťou, s ktorou je správcovská spoločnosť prepojená spoločným riadením alebo kontrolou alebo podstatným priamym alebo nepriamym vlastníctvom. Toto právo nadobúda účinnosť od okamihu, keď sú podielnici zlučujúcich sa PKIPCP aj podielnici prijímajúcich PKIPCP informovaní o navrhovanom zlúčení v súlade s článkom 40. Toto právo zaniká päť pracovných dní pred dátumom slúžiacim na výpočet výmenného pomeru podľa článku 44.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

  Návrh smernice

  Článok 42 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Pri zlúčeniach medzi PKIPCP môžu členské štáty odchylne od článku 79 ods. 1 povoliť príslušným orgánom, aby požiadali o dočasné pozastavenie alebo povolili dočasné pozastavenie spätného odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov za predpokladu, že toto pozastavenie je zdôvodnené ochranou podielnikov.

  2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, môžu pri zlúčeniach medzi PKIPCP členské štáty odchylne od článku 79 ods. 1 povoliť príslušným orgánom, aby požiadali o dočasné pozastavenie alebo povolili dočasné pozastavenie upísania, spätného odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov za predpokladu, že toto pozastavenie je zdôvodnené ochranou podielnikov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

  Návrh smernice

  Článok 43

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty zabezpečia, aby sa zlučujúcim sa PKIPCP, prijímajúcim PKIPCP alebo niektorému z ich podielnikov priamo ani nepriamo neúčtovali nijaké právne, poradné alebo správne náklady spojené s prípravou a ukončením zlúčenia.

  Okrem prípadu, keď je PKIPCP vo vlastnej správe členské, štáty zabezpečia, aby sa zlučujúcim sa PKIPCP, prijímajúcim PKIPCP alebo niektorému z ich podielnikov neúčtovali nijaké právne, poradné alebo správne náklady spojené s prípravou a ukončením zlúčenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

  Návrh smernice

  Článok 44 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty zabezpečia, aby zlúčenie nadobudlo účinnosť, len čo sa všetky aktíva a prípadne aj všetky pasíva prevedú zo zlučujúcich sa PKIPCP na prijímajúce PKIPCP a podielnici v zlučujúcich sa PKIPCP dostanú podielové listy v prijímajúcich PKIPCP ako výmenu za svoje podielové listy v zlučujúcich sa PKIPCP.

  1. Pre vnútroštátne zlúčenia stanovujú právne predpisy daného členského štátu dátum, keď zlúčenie nadobúda účinnosť, ako aj dátum na výpočet pomeru výmeny podielových listov zlučujúceho sa PKIPCP za podielové listy prijímajúceho PKIPCP a prípadne na určenie príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb.

   

  Dátumy uvedené v prvom pododseku sa pre cezhraničné zlúčenia určia v právnych predpisoch domáceho členského štátu prijímajúceho PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

  Návrh smernice

  Článok 44 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Depozitári zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP sú zodpovední za skutočný prevod aktív zo zlučujúcich sa PKIPCP do prijímajúcich PKIPCP.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

  Návrh smernice

  Článok 44 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Nadobudnutie účinnosti zlúčenia sa zverejní všetkými vhodnými prostriedkami spôsobom predpísaným právnymi predpismi domovského členského štátu prijímajúceho PKIPCP.

  3. Nadobudnutie účinnosti zlúčenia sa zverejní všetkými vhodnými prostriedkami spôsobom predpísaným právnymi predpismi domovského členského štátu prijímajúceho PKIPCP a oboznámia sa s ním príslušné orgány.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

  Návrh smernice

  Článok 44 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Členské štáty takisto zabezpečia, aby sa nadobudnutie účinnosti zlúčenia zverejnilo na webovej stránke príslušných orgánov domovského členského štátu zlučujúcich sa PKIPCP aj príslušných orgánov domovského členského štátu prijímajúcich PKIPCP.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

  Návrh smernice

  Článok 44a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 44a

   

  1. Zlúčenie uskutočnené podľa písmena a) článku 34 má tieto dôsledky:

   

  a) všetky aktíva i pasíva zlučujúceho sa PKIPCP sa prevedú prijímajúcemu PKIPCP alebo prípadne depozitárovi prijímajúceho PKIPCP;

   

  b) podielnici zlučujúceho sa PKIPCP sa stávajú podielnikmi prijímajúceho PKIPCP; okrem toho sú v prípade potreby oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá neprekročí 10 % čistej hodnoty aktív ich podielových listov v zlučujúcom sa PKIPCP;

   

  c) zlučujúci sa PKIPCP zaniká nadobudnutím účinnosti zlúčenia.

   

  2. Zlúčenie uskutočnené podľa písmena b článku 34 má tieto dôsledky:

   

  a) všetky aktíva i pasíva zlučujúceho sa PKIPCP sa prevedú novovzniknutému prijímajúcemu PKIPCP alebo prípadne depozitárovi prijímajúceho PKIPCP;

   

  b) podielnici zlučujúceho sa PKIPCP sa stávajú podielnikmi novovzniknutého prijímajúceho PKIPCP; okrem toho sú v prípade potreby oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá neprekročí 10 % čistej hodnoty aktív ich podielových listov v zlučujúcom sa PKIPCP;

   

  c) zlučujúci sa PKIPCP zaniká nadobudnutím účinnosti zlúčenia.

   

  3. Zlúčenie uskutočnené podľa písmena c) článku 34 má tieto dôsledky:

   

  a) (čisté) aktíva zlučujúceho sa PKIPCP sa prevedú prijímajúcemu PKIPCP alebo prípadne depozitárovi prijímajúceho PKIPCP;

   

  b) podielnici zlučujúceho sa PKIPCP sa stávajú podielnikmi prijímajúceho PKIPCP;

   

  c) zlučujúci sa PKIPCP existuje naďalej, pokým sa neuhradia všetky nezaplatené pasíva.

   

  4. Členské štáty zabezpečia, aby sa stanovil postup, podľa ktorého by správcovská spoločnosť prijímajúceho PKIPCP potvrdila depozitárovi prijímajúceho PKIPCP, že prevod aktív, prípadne pasív, bol ukončený. Keď prijímajúci PKIPCP neurčil správcovskú spoločnosť, sám poskytne toto potvrdenie depozitárovi prijímajúceho PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

  Návrh smernice

  Článok 46 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Členské štáty informujú Komisiu o svojich právnych predpisoch týkajúcich sa metód používaných na výpočet rizika angažovaností uvedených v odseku 3 vrátane miery rizika protistrany pri transakciách s odvodenými nástrojmi OTC. Komisia bezodkladne odovzdá túto informáciu ostatným členským štátom. Tieto informácie podliehajú výmene názorov v rámci Európskeho výboru pre cenné papiere.

  4. Komisia prijíma vykonávacie opatrenia so zreteľom na odsek 1, v ktorých sa ďalej špecifikujú:

   

  a) kritéria hodnotenia primeranosti postupu riadenia rizík, ktorý uplatňuje správcovská spoločnosť;

   

  b) podrobné pravidlá týkajúce sa presného a nezávislého hodnotenia mimoburzových derivátov (OTC);

   

  c) podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu a postupu, ktorý sa má uplatňovať na účely komunikácie informácií príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti;

   

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 107 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

  Návrh smernice

  Článok 53 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Feeder PKIPCP (zberný PKIPCP) je PKIPCP, ktorý odchylne od článku 1 ods. 2 písm. a), článkov 45, 47, 50 a článku 51 ods. 2 písm. c) investuje aspoň 85 % svojich aktív do podielových listov iného PKIPCP (hlavného PKIPCP“) alebo jeho investičného úseku.

  1. Feeder PKIPCP (zberný PKIPCP) je PKIPCP alebo jeho investičný úsek, ktorý odchylne od článku 1 ods. 2 písm. a), článkov 45, 47, 50 a článku 51 ods. 2 písm. c) oprávnenie investovať aspoň 85 % svojich aktív do podielových listov iného PKIPCP alebo jeho investičného úseku („hlavného PKIPCP“).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

  Návrh smernice

  Článok 53 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) finančných odvodených nástrojoch v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. g) a článkom 46 ods. 2 a 3;

  b) finančných odvodených nástrojoch, ktoré sa môžu použiť iba na účely zabezpečenia proti riziku, v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. g) a článkom 46 ods. 2 a 3;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     145

  Návrh smernice

  Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Na účely prvého pododseku písm. b) sa pri výpočte rizika feeder PKIPCP spojeného s podkladovými aktívami podľa článku 46 ods. 3 tretieho pododseku zohľadňujú aj investície master PKIPCP vrátane investícií master PKIPCP do finančných odvodených nástrojov a ich podkladových aktív, a to v pomere k investíciám feeder PKIPCP do master PKIPCP.

  Na účely súladu s článkom 46 ods. 3 môže feeder PKIPCP vypočítať svoje celkové riziko súvisiace s nástrojmi finančných derivátov kombináciou svojho vlastného priameho rizika podľa písmena b) prvého pododseku s/so:

   

  a) skutočným rizikom finančných odvodených nástrojov master PKIPCP v pomere k investíciám feeder PKIPCP do master PKIPCP; alebo

   

  b) prípadným maximálnym globálnym rizikom finančných odvodených nástrojov master PKIPCP uvedeným v zmluvných podmienkach alebo stanovách v pomere k investíciám feeder PKIPCP do master PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     146

  Návrh smernice

  Článok 53 – odsek 3 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Master PKIPCP je PKIPCP, ktorý:

  3. Master PKIPCP je PKIPCP alebo jeho investičný úsek, ktorý:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     147

  Návrh smernice

  Článok 53 – odsek 3 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) musí mať ako podielnika aspoň jeden feeder PKIPCP;

  a) musí mať medzi svojimi podielnikmi aspoň jeden feeder PKIPCP;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     148

  Návrh smernice

  Článok 53 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Odchylne od článku 1 ods. 2 písm. a) a článku 3 písm. b), ak master PKIPCP má ako podielnikov aspoň dvoch feeder PKIPCP, nie je povinný zvyšovať základné imanie od ostatných investorov.

  4. Pre master PKIPCP sa uplatňujú tieto odchýlky:

   

  a) ak master PKIPCP má ako podielnikov aspoň dvoch feeder PKIPCP, neuplatňuje sa článok 1 ods. 2) písm. a) ani článok 3 písm. b), pričom master PKIPCP má možnosť zvyšovať základné imanie od ostatných investorov;

  Ak master PKIPCP zvyšuje základné imanie iba od jedného alebo viacerých feeder PKIPCP v inom členskom štáte, než v ktorom je usadený, neuplatňuje sa kapitola XI a článok 103 ods. 1.

  b) ak master PKIPCP zvyšuje základné imanie iba od jedného alebo viacerých feeder PKIPCP v inom členskom štáte, než v ktorom je usadený, neuplatňuje sa kapitola XI a článok 103 ods. 1.

  Odôvodnenie

  Úprava znenia je potrebná na to, aby sa zabránilo nejasnosti medzi pododsekom 1 a pododsekom 2, pričom samotný obsah sa nemení.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     149

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty zabezpečia, aby investície feeder PKIPCP do daného master PKIPCP podliehali predchádzajúcemu schváleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu feeder PKIPCP.

  1. Členské štáty zabezpečia, aby investície feeder PKIPCP do daného master PKIPCP, ktoré presahujú hranicu platnú podľa článku 50 ods. 1 pre investície do iných PKIPCP, podliehali predchádzajúcemu schváleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu feeder PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     150

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Ak feeder PKIPCP už vykonával činnosti ako PKIPCP aj ako feeder PKIPCP iného master PKIPCP, najneskôr do 15 dní po predložení úplného spisu je feeder PKIPCP informovaný, či príslušné orgány schválili investície feeder PKIPCP do master PKIPCP alebo nie.

  2. Feeder PKIPCP bude informovaný o tom, či príslušné orgány schválili investície feeder PKIPCP do master PKIPCP alebo nie, najneskôr do 15 pracovných dní od predloženia úplného spisu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     151

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 3 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. V prípade, že feeder PKIPCP a master PKIPCP sú usadené v rovnakom členskom štáte, príslušné orgány tohto členského štátu udelia povolenie, ak PKIPCP, jeho depozitár a jeho audítor, ako aj master PKIPCP, spĺňajú všetky požiadavky ustanovené v tejto kapitole. Na tento účel feeder PKIPCP poskytne príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto dokumenty:

  3. Príslušné orgány domovského členského štátu feeder PKIPCP udelia povolenie, ak feeder PKIPCP, jeho depozitár a jeho audítor, ako aj master PKIPCP spĺňajú všetky požiadavky ustanovené v tejto kapitole. Na tento účel feeder PKIPCP poskytne príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto dokumenty:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     152

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 3 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) dohodu medzi feeder PKIPCP a master PKIPCP podľa článku 55 ods. 1;

  c) dohodu medzi feeder PKIPCP a master PKIPCP alebo interné pravidlá obchodovania podľa článku 55 ods. 1;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     153

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 3 – písmeno e

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  e) vyhlásenie master PKIPCP, že nevlastní nijaké podielové listy feeder PKIPCP;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     154

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 3 – písmeno f

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  f) v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych depozitárov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 56 ods. 1 medzi ich príslušnými depozitármi;

  f) ak majú master PKIPCP a feeder PKIPCP rôznych depozitárov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 56 ods. 1 medzi ich príslušnými depozitármi;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     155

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 3 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  g) v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych audítorov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 57 ods. 1 medzi ich príslušnými audítormi.

  g) ak majú master PKIPCP a feeder PKIPCP rôznych audítorov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 57 ods. 1 medzi ich príslušnými audítormi;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     154

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 3 – písmeno f

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  f) v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych depozitárov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 56 ods. 1 medzi ich príslušnými depozitármi;

  f) ak majú master PKIPCP a feeder PKIPCP rôznych depozitárov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 56 ods. 1 medzi ich príslušnými depozitármi;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     155

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 3 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  g) v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych audítorov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 57 ods. 1 medzi ich príslušnými audítormi.

  g) ak majú master PKIPCP a feeder PKIPCP rôznych audítorov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 57 ods. 1 medzi ich príslušnými audítormi;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     156

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 4 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Keď je feeder PKIPCP usadený v inom členskom štáte ako master PKIPCP, príslušné orgány domovského členského štátu feeder PKIPCP udelia povolenia v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

  4. Ak je feeder PKIPCP usadený v inom členskom štáte ako master PKIPCP, feeder PKIPCP poskytne tiež osvedčenie od príslušných orgánov master PKIPCP, ktoré potvrdzuje, že master PKIPCP je PKIPCP alebo jeho investičným úsekom, ktorý spĺňa podmienky uvedené v písm. b) a c) článku 53 ods. 3. Feeder PKIPCP poskytne dokumenty v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov svojho domovského členského štátu alebo v jazyku schválenom príslušnými orgánmi.

  a) feeder PKIPCP, jeho depozitár a jeho audítor spĺňajú všetky požiadavky ustanovené v tejto kapitole a feeder PKIPCP na tento účel predloží dokumenty uvedené v odseku 3 tohto článku;

   

  b) feeder PKIPCP preukáže, že master PKIPCP má riadne povolenie ako PKIPCP, že on sám nie je feeder PKIPCP a nevlastní podielové listy nijakého feeder PKIPCP.

   

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     157

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 4 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Príslušné orgány domovského členského štátu feeder PKIPCP ihneď informujú príslušné orgány domovského členského štátu master PKIPCP, či bol súhlas udelený alebo nie.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     158

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty požadujú, aby feeder PKIPCP uzavreli dohodu s príslušným master PKIPCP s cieľom umožniť feeder PKIPCP splniť požiadavky ustanovené v tejto smernici.

  1. Členské štáty požadujú, aby master PKIPCP poskytol feeder PKIPCP všetky dokumenty a informácie, ktoré potrebuje na splnenie požiadaviek uvedených v tejto smernici. Feeder PKIPCP na tento účel uzavrie s master PKIPCP dohodu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     159

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Takáto dohoda obsahuje tieto údaje:

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     160

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) hlavné charakteristiky investičného cieľa a politiky master PKIPCP;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     161

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) pravidlá, ktorými sa riadia prípadné zmeny investičného cieľa a politiky master PKIPCP;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     162

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) práva a povinnosti feeder PKIPCP a master PKIPCP a ich príslušných správcovských spoločností.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     163

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 1 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Kým nenadobudne účinnosť dohoda uvedená v pododseku 1, feeder PKIPCP neinvestuje do podielových listov tohto master PKIPCP.

  Kým nenadobudne účinnosť dohoda uvedená v pododseku 1, feeder PKIPCP neinvestuje do podielových listov tohto master PKIPCP. Táto dohoda je k dispozícii na požiadanie a bezplatne všetkým podielnikom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     164

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. V prípade, že master a feeder PKIPCP riadi rovnaká správcovská spoločnosť alebo administratívny orgán, dohodu môžu nahradiť interné pravidlá obchodovania, ktoré zabezpečia súlad s požiadavkami v odseku 1.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     165

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Master PKIPCP a feeder PKIPCP prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie, aby sa nemohli emitovať, predať, spätne odkúpiť ani vyplatiť nijaké podielové listy master PKIPCP ani feeder PKIPCP v ten istý pracovný deň potom, keď master PKIPCP alebo feeder PKIPCP zverejnili cenu emisie, predaja, spätného odkúpenia alebo vyplatenia svojich podielových listov k tomuto dňu.

  2. Master PKIPCP a feeder PKIPCP prijmú vhodné opatrenia na koordináciu načasovania výpočtu a zverejnenia čistej hodnoty ich aktív alebo použitie iných uznaných techník, aby sa zabránilo načasovaniu ich podielových listov podľa trhu a  predišlo tým možnosti arbitráže.

  Odôvodnenie

  Podľa článku 55 ods. 2 sa vyžaduje, aby master PKIPCP a feeder PKIPCP vypočítali čistú hodnotu aktív v rovnakom čase. Tým by sa mohlo obmedziť využívanie master-feeder fondov v niektorých jurisdikciách, kde musí ocenenie z miestnych dôvodov nastať v presnom čase, ktorý nie je vždy rovnaký ako čas, v ktorom master fond robí svoj vlastný výpočet.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     166

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Ak master PKIPCP z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť svojich príslušných orgánov dočasne zastaví spätné odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov, každý z jeho feeder PKIPCP je takisto oprávnený zastaviť spätné odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov bez ohľadu na podmienky ustanovené v článku 79 ods. 2 v tom istom období ako master PKIPCP.

  3. Ak master PKIPCP z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť svojich príslušných orgánov dočasne zastaví spätné odkúpenie, vyplatenie alebo upisovanie svojich podielových listov, každý z jeho feeder PKIPCP je takisto oprávnený zastaviť spätné odkúpenie, vyplatenie alebo upisovanie svojich podielových listov bez ohľadu na podmienky ustanovené v článku 79 ods. 2 v tom istom období ako master PKIPCP.

   

  Právom feeder PKIPCP na zastavenie upisovania nie je dotknuté jeho právo kedykoľvek sa nezávisle rozhodnúť o zastavení upisovania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     167

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 4 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Master PKIPCP sa môže likvidovať až tri mesiace po tom, ako master PKIPCP informoval všetkých svojich feeder PKIPCP a príslušné orgány domovských členských štátov týchto feeder PKIPCP o záväznom rozhodnutí o likvidácii.

  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa povinnej likvidácie, sa master PKIPCP môže likvidovať až tri mesiace po tom, ako master PKIPCP informoval všetkých svojich podielnikov a príslušné orgány domovských členských štátov týchto feeder PKIPCP o záväznom rozhodnutí o likvidácii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     168

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) aj naďalej zostal feeder PKIPCP, čo vyplýva zo zlúčenia alebo rozdelenia; or

  a) aj naďalej zostal feeder PKIPCP master PKIPCP alebo iného PKIPCP v dôsledku zlúčenia alebo rozdelenia master PKIPCP; or

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     169

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 5 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Nijaké zlúčenie alebo rozdelenie master PKIPCP nenadobudne účinnosť, pokiaľ master PKIPCP neposkytne všetkým svojim feeder PKIPCP a príslušným orgánom domovských členských štátov týchto feeder PKIPCP informácie uvedené v článku 40 alebo informácie s nimi porovnateľné, a to najneskôr 60 dní pred navrhovaným termínom nadobudnutia účinnosti.

  Nijaké zlúčenie alebo rozdelenie master PKIPCP nenadobudne účinnosť, pokiaľ master PKIPCP neposkytne všetkým svojim podielnikom a príslušným orgánom domovských členských štátov svojich feeder PKIPCP informácie uvedené v článku 40 alebo informácie s nimi porovnateľné, a to najneskôr 60 dní pred navrhovaným termínom nadobudnutia účinnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     170

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 5 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu feeder PKIPCP neudelia schválenie podľa prvého pododseku písm. a), feeder PKIPCP spätne odkúpi alebo vyplatí všetky podielové listy v master PKIPCP predtým, ako nadobudne účinnosť zlúčenie alebo rozdelenie master PKIPCP.

  Pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu feeder PKIPCP neudelia schválenie podľa prvého pododseku písm. a), master PKIPCP umožní feeder PKIPCP spätne odkúpiť alebo vyplatiť všetky podielové listy v master PKIPCP predtým, ako nadobudne účinnosť zlúčenie alebo rozdelenie master PKIPCP.

  Odôvodnenie

  V záujme ochrany investorov má feeder PKIPCP možnosť vyplatiť alebo spätne odkúpiť svoje podiely pred tým, ako sa uskutoční zlúčenie alebo rozdelenie master PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     171

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) ktoré údaje majú byť zahrnuté v dohode podľa prvého pododseku odseku 1; b) ktoré opatrenia uvedené v odseku 2 sa považujú za vhodné; a c)

  a) obsah dohody alebo interných pravidiel obchodovania podľa odseku 1;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     172

  Návrh smernice

  Článok 56 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Pri plnení požiadaviek uvedených v tejto kapitole depozitár master PKIPCP ani depozitár feeder PKIPCP neporušujú žiadne z obmedzení týkajúcich sa zverejňovania informácií alebo ochrany údajov vyplývajúcich zo zmluvy alebo akéhokoľvek legislatívneho, regulačného alebo administratívneho opatrenia, a za takéto konanie depozitár ani žiadna osoba konajúca v jeho mene nenesie žiadnu zodpovednosť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     173

  Návrh smernice

  Článok 56 – odsek 1 – pododsek 2b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Členské štáty požadujú, aby feeder PKIPCP, prípadne jeho správcovská spoločnosť, boli povinné poskytnúť depozitárovi feeder PKIPCP akékoľvek informácie o master PKIPCP, ktoré depozitár PKICP potrebuje na splnenie svojich povinností.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     174

  Návrh smernice

  Článok 56 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Depozitár master PKIPCP okamžite informuje feeder PKIPCP alebo prípadne aj správcovskú spoločnosť a depozitára feeder PKIPCP o akomkoľvek protiprávnom konaní, ktoré zistí v súvislosti s master PKIPCP.

  2. Depozitár master PKIPCP okamžite informuje príslušné orgány master PKIPCP, feeder PKIPCP, prípadne správcovskú spoločnosť a depozitára feeder PKIPCP o akomkoľvek protiprávnom konaní, ktoré zistí v súvislosti s master PKIPCP a ktoré považuje za škodlivé pre feeder PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     175

  Návrh smernice

  Článok 56 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) ktoré údaje majú byť zahrnuté v dohode podľa odseku 1 pododseku 1;

  a) ktoré údaje majú byť zahrnuté v dohode podľa odseku 1;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     176

  Návrh smernice

  Článok 57 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty požadujú, aby v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych audítorov, uzavreli títo audítori dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch audítorov.

  1. Členské štáty požadujú, aby v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych audítorov, títo audítori uzavreli dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch audítorov vrátane opatrení prijatých v záujme plnenia požiadaviek odseku 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     177

  Návrh smernice

  Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Vo svojej audítorskej správe audítor feeder PKIPCP zohľadní audítorskú správu master PKIPCP.

  2. Vo svojej audítorskej správe audítor feeder PKIPCP zohľadní audítorskú správu master PKIPCP. Ak feeder PKIPCP a master PKIPCP nevedú účtovníctvo v rovnakom účtovnom roku, audítor master PKIPCP vypracuje ad hoc správu k tomu istému dátumu, ako je dátum závierky feeder PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     178

  Návrh smernice

  Článok 57 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Pri plnení požiadaviek uvedených v tejto kapitole depozitár master PKIPCP ani depozitár feeder PKIPCP neporušujú žiadne z obmedzení týkajúcich sa zverejňovania informácií alebo ochrany údajov vyplývajúcich zo zmluvy alebo akéhokoľvek legislatívneho, regulačného alebo administratívneho opatrenia, a za takéto konanie depozitár, ani žiadna osoba konajúca v jeho mene, nenesie žiadnu zodpovednosť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     179

  Návrh smernice

  Článok 57 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa špecifikuje, ktoré údaje majú byť zahrnuté v dohode podľa odseku 1 pododseku 1.

  3. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa špecifikuje obsah dohody podľa odseku 1 pododseku 1.

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie tejto smernice jej doplnením, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 107 ods. 2.

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 107 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     180

  Návrh smernice

  Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) o investíciách urobených v súlade s článkom 53 ods. 2;

  b) o investičných cieľoch a politike vrátane rizikového profilu a toho, či sa výsledky feeder PKIPCP a master PKIPCP zhodujú alebo do akej miery a z akých dôvodov sa odlišujú, ako aj popisu investícií realizovaných v súlade s článkom 53 ods. 2;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     181

  Návrh smernice

  Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) stručný opis master PKIPCP, jeho organizácie, jeho investičného cieľa a politiky vrátane rizikového profilu;

  c) stručný opis master PKIPCP, jeho organizácie, jeho investičného cieľa a politiky vrátane rizikového profilu a informácie o tom, kde sa dá zohnať aktuálny prospekt master PKIPCP;

  Odôvodnenie

  Namiesto pripojenia prospektu master PKIPCP by sa pod písmenom c) mala pripojiť informácia o tom, kde sa prospekt dá zohnať. Objem prospektu feeder PKIPCP sa obmedzuje poskytnutím základných informácií o master PKIPCP a zároveň jasným uvedením, kde sa dajú získať ďalšie podrobnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     182

  Návrh smernice

  Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (d) ak feeder PKIPCP investuje do daného investičného úseku alebo daného podielového listu alebo triedy akcií master PKIPCP, stručný opis týchto investícií;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     183

  Návrh smernice

  Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  e) zhrnutie dohody uzavretej medzi feeder PKIPCP a master PKIPCP na základe článku 55 ods. 1;

  e) zhrnutie dohody uzavretej medzi feeder PKIPCP a master PKIPCP alebo interných pravidiel obchodovania podľa článku 55 ods. 1;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     184

  Návrh smernice

  Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (g) informácie, či sa investičný cieľ a politika vrátane rizikového profilu a výsledkov feeder PKIPCP a master PKIPCP zhodujú, alebo do akej miery a z akých dôvodov sa odlišujú;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     185

  Návrh smernice

  Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Aktualizovaný prospekt master PKIPCP je prílohou ku prospektu feeder PKIPCP.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Namiesto pripojenia prospektu master PKIPCP by sa pod písmenom c) mala pripojiť informácia o tom, kde sa prospekt dá získať. Objem prospektu feeder PKIPCP sa obmedzuje poskytnutím základných informácií o master PKIPCP a zároveň jasným uvedením, kde sa dajú získať ďalšie podrobnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     186

  Návrh smernice

  Článok 58 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Feeder PKIPCP zverejní v každom príslušnom marketingovom oznámení, že je feeder PKIPCP daného master PKIPCP a ako taký permanentne investuje 85 % alebo viac svojich aktív do podielových listov tohto master PKIPCP.

  4. Feeder PKIPCP zverejní v každom príslušnom marketingovom oznámení, že neustále investuje 85 % alebo viac svojich aktív do podielových listov tohto master PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     187

  Návrh smernice

  Článok 58 – odsek 4a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  4a. Feeder PKIPCP dodá investorom na požiadanie a bezplatne prospekt, výročnú a polročnú správu master PKIPCP vo fyzickej podobe.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     188

  Návrh smernice

  Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) dátum, od ktorého má feeder PKIPCP začať investovať do master PKIPCP;

  c) dátum, od ktorého má feeder PKIPCP začať investovať do master PKIPCP alebo, ak už doňho investoval, dátum, ku ktorému jeho investícia presiahne hranicu platnú podľa článku 50 ods. 1;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     189

  Návrh smernice

  Článok 59 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  d) vyhlásenie, že podielnici majú právo požiadať o bezplatné odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov bezplatne do 30 dní; toto právo nadobudne účinnosť od okamihu, keď feeder PKIPCP poskytne informácie uvedené v tomto odseku.

  d) vyhlásenie, že podielnici majú právo požiadať o odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov do 30 dní bez akýchkoľvek iných poplatkov okrem tých, ktoré si fond ponecháva na pokrytie poklesu investícií; toto právo nadobudne účinnosť od okamihu, keď feeder PKIPCP poskytne informácie uvedené v tomto odseku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     190

  Návrh smernice

  Článok 59 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Tieto informácie sa poskytnú najneskôr 30 dní pred dátumom, kedy feeder PKIPCP investuje do master PKIPCP na základe písm. c) prvého pododseku.

  Tieto informácie sa poskytnú najneskôr 30 dní pred dátumom uvedeným v písm. c) prvého pododseku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     191

  Návrh smernice

  Článok 59 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Členské štáty zabezpečia, aby feeder PKIPCP neinvestoval do podielových listov daného master PKIPCP pred tým, než uplynie 30-dňová lehota podľa druhého pododseku odseku 1.

  3. Členské štáty zabezpečia, aby feeder PKIPCP neinvestoval do podielových listov daného master PKIPCP viac, ako je hranica stanovená v článku 50 ods. 1 pred tým, než uplynie 30-dňová lehota podľa druhého pododseku odseku 1.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     192

  Návrh smernice

  Článok 59 – odsek 4 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 107 ods. 2.

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 107 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     193

  Návrh smernice

  Článok 60 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Feeder PKIPCP zabezpečí, aby jeho investície do master PKIPCP neovplyvnili jeho schopnosť spätne odkúpiť alebo vyplatiť podielové listy na žiadosť podielnikov alebo v iných prípadoch, keď to je v záujme podielnikov.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Toto ustanovenie už pokrýva článok 79 ods. 1.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     194

  Návrh smernice

  Článok 60 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Keď na základe investovania do podielových listov master PKIPCP dostane províziu feeder PKIPCP, správcovská spoločnosť feeder PKIPCP alebo akákoľvek osoba konajúca v mene feeder PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti feeder PKIPCP, táto provízia sa zaplatí do aktív feeder PKIPCP.

  3. Distribučný poplatok, provízia alebo peňažná odmena, ktorú v súvislosti s investovaním do podielových listov master PKIPCP prijme feeder PKIPCP, správcovská spoločnosť feeder PKIPCP alebo akákoľvek osoba konajúca v mene feeder PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti feeder PKIPCP, sa zaplatí do aktív feeder PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     195

  Návrh smernice

  Článok 62 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Ak sú master PKIPCP a feeder PKIPCP usadené v tom istom členskom štáte, príslušné orgány okamžite informujú feeder PKIPCP o každom rozhodnutí, opatrení, zistení nesúladu s podmienkami tejto kapitoly alebo o akýchkoľvek informáciách oznámených na základe článku 101 ods. 1 týkajúcich sa master PKIPCP alebo prípadne jeho správcovskej spoločnosti, depozitára alebo audítora.

  1. Ak sú master PKIPCP a feeder PKIPCP usadené v tom istom členskom štáte, príslušné orgány okamžite informujú feeder PKIPCP, a v prípade potreby aj ďalších podielnikov, o každom rozhodnutí, opatrení, zistení nesúladu s podmienkami tejto kapitoly alebo o akýchkoľvek informáciách oznámených na základe článku 101 ods. 1 týkajúcich sa master PKIPCP alebo prípadne jeho správcovskej spoločnosti, depozitára alebo audítora.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     196

  Návrh smernice

  Článok 62 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Ak sú master PKIPCP a feeder PKIPCP usadené v rôznych členských štátoch, príslušné orgány domovského členského štátu master PKIPCP okamžite oznámia každé rozhodnutie, opatrenie, zistenie nesúladu s podmienkami tejto kapitoly alebo informácie oznámené na základe článku 101 ods. 1 týkajúce sa master PKIPCP alebo jeho správcovskej spoločnosti, depozitára alebo audítora príslušným orgánom domovského členského štátu feeder PKIPCP. Tieto orgány potom okamžite informujú feeder PKIPCP.

  2. Ak sú master PKIPCP a feeder PKIPCP usadené v rôznych členských štátoch, príslušné orgány domovského členského štátu master PKIPCP okamžite oznámia každé rozhodnutie, opatrenie, zistenie nesúladu s podmienkami tejto kapitoly alebo informácie oznámené na základe článku 101 ods. 1 týkajúce sa master PKIPCP alebo jeho správcovskej spoločnosti, depozitára alebo audítora príslušným orgánom domovského členského štátu feeder PKIPCP, ktorý potom okamžite informuje feeder PKIPCP. Ak to tieto orgány uznajú za potrebné, poskytnú tieto informácie bezodkladne aj ďalším podielnikom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     197

  Návrh smernice

  Článok 67

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Podstatné náležitosti prospektu sa aktualizujú .

  Podstatné náležitosti prospektu sa aktualizujú každoročne alebo pri podstatných zmenách.

  Odôvodnenie

  Tento PDN vymedzuje aktualizáciu presnejším ustanovením.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     198

  Návrh smernice

  Článok 69

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  PKIPCP zašlú  príslušným orgánom svoj prospekt  a všetky ich zmeny, ako aj svoje výročné správy a polročné správy.

  PKIPCP zašlú  príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP svoj prospekt  a všetky jeho zmeny a doplnenia, ako aj svoje výročné a polročné správy. PKIPCP poskytnú tieto dokumenty na požiadanie príslušným orgánom domovského členského štátu správcovskej spoločnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     199

  Návrh smernice

  Článok 70 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Prospekt sa môže poskytnúť na trvalom médiu alebo v elektronickej podobe.

  2. Prospekt sa môže poskytnúť na trvalom médiu alebo na internetovej stránke. Na požiadanie sa investorom bezplatne poskytne jeho fyzická kópia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     200

  Návrh smernice

  Článok 70 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Výročná a polročná správa sa sprístupní investorom spôsobom, ktorý je špecifikovaný v prospekte a kľúčových informáciách pre investorov v zmysle článku 73.

  3. Výročná a polročná správa sa sprístupní investorom spôsobom, ktorý je špecifikovaný v prospekte a kľúčových informáciách pre investorov v zmysle článku 73. Na požiadanie sa investorom bezplatne dodá fyzická kópia výročnej a polročnej správy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     201

  Návrh smernice

  Článok 72

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Všetky marketingové oznámenia pre investorov sú jednoznačne identifikovateľné. Sú korektné, jasné a nezavádzajúce a informácie, ktoré obsahujú, sú v súlade s informáciami, ktoré sú v prospekte a kľúčových informáciách pre investorov v zmysle článku 73. Uvádza sa v nich, že prospekt existuje a že kľúčové informácie pre investorov v zmysle článku 73 sú k dispozícii, a takisto špecifikujú, kde a v ktorom jazyku môžu investori alebo potenciálni investori takéto informácie alebo dokumenty získať alebo ako k nim môžu získať prístup.

  Všetky marketingové oznámenia pre investorov sú jednoznačne identifikovateľné. Sú korektné, jasné a nezavádzajúce. Najmä akékoľvek marketingové oznámenia obsahujúce výzvu na kúpu podielových listov PKIPCP, ktoré obsahujú konkrétne informácie o PKIPCP, nesmú obsahovať vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými v prospekte a s kľúčovými informáciami pre investorov v zmysle článku 73 alebo znižujú ich význam. Uvádza sa v nich, že prospekt existuje a že kľúčové informácie pre investorov v zmysle článku 73 sú k dispozícii, a takisto špecifikujú, kde a v ktorom jazyku môžu investori alebo potenciálni investori takéto informácie alebo dokumenty získať alebo ako k nim môžu získať prístup.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     202

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý podielový fond, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť vypracovali krátky dokument s kľúčovými informáciami pre investorov.

  1. Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý podielový fond, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť vypracovali krátky dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (kľúčové informácie pre investorov). Slová „kľúčové informácie pre investorov“ by mali byť v tomto dokumente jasne uvedené v jazyku podľa článku 89 ods. 1 písm. b).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     203

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Kľúčové informácie pre investorov obsahujú informácie aspoň o týchto základných prvkoch týkajúcich sa príslušného PKIPCP:

  3. Kľúčové informácie pre investorov poskytujú informácie o týchto základných prvkoch týkajúcich sa príslušného PKIPCP:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     204

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 3 – písmeno -a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (-a) identifikačné údaje PKIPCP;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     205

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 3 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) prehľad doterajších výsledkov;

  b) prehľad doterajších výsledkov, prípadne predpokladané výsledky;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     206

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  6. Kľúčové informácie pre investorov sa s výnimkou prekladu použijú bez zmien vo všetkých členských štátoch, v ktorých bolo oznámené, že PKIPCP môže uviesť svoje podielové listy na trh v súlade s článkom 88.

  6. Kľúčové informácie pre investorov sa s výnimkou prekladu použijú bez zmien alebo doplnení vo všetkých členských štátoch, v ktorých bolo oznámené, že PKIPCP môže uviesť svoje podielové listy na trh v súlade s článkom 88.

  Odôvodnenie

  S cieľom zabrániť budúcej kumulácii („gold-plating“) kľúčových informácií pre investorov (KII) by malo byť zakázané pridávať ku KII doplňujúce dokumenty.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     207

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  7. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa definujú tieto údaje:

  7. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých sa definujú tieto údaje:

  Odôvodnenie

  Vykonávacie opatrenia na úrovni 2 sú potrebné a nie sú otvorenou otázkou, o ktorej by mohla Komisia rozhodnúť podľa vlastného uváženia. Vykonávacie opatrenia by mali byť k dispozícii k dátumu implementácie tejto smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     208

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) podrobný obsah kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa poskytnú investorom v zmysle odsekov 2, 3 a 4;

  a) podrobný a vyčerpávajúci obsah kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa poskytnú investorom v zmysle odsekov 2, 3 a 4;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     209

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) podrobný obsah kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa poskytnú investorom v týchto osobitných prípadoch:

  b) podrobný a vyčerpávajúci obsah kľúčových informácií pre investorov, ktoré sa poskytnú investorom v týchto osobitných prípadoch:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     210

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b – bod v

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  v) v prípade PKIPCP obchodovaných na burze sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom, ktorí sa upísali PKIPCP obchodovaným na burze;

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     211

  Návrh smernice

  Článok 73 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b – bod vi

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  vi) v prípade štruktúrovaných PKIPCP, PKIPCP s chráneným kapitálom a iných porovnateľných PKIPCP sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom, ktorí sa upísali štruktúrovaným PKIPCP, PKIPCP s chráneným kapitálom a iným porovnateľným PKIPCP, ktoré ponúkajú vopred určenú sumu v určitej časovej lehote výlučne v závislosti od určitých parametrov, napríklad vývoja daného indexu;

  vi) v prípade štruktúrovaných PKIPCP, PKIPCP s chráneným kapitálom a iných porovnateľných PKIPCP sa kľúčové informácie pre investorov poskytnú investorom so zreteľom na osobitné charakteristiky takýchto PKIPCP;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     212

  Návrh smernice

  Článok 74 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Kľúčové informácie pre investorov predstavujú predzmluvné informácie. Sú korektné, jasné a nezavádzajúce. Sú v súlade s príslušnými časťami prospektu.

  1. Kľúčové informácie pre investorov predstavujú predzmluvné informácie, ktoré sa poskytujú zdarma. Sú korektné, jasné a nezavádzajúce. Sú v súlade s príslušnými časťami prospektu.

  Odôvodnenie

  Kľúčové informácie pre investorov by mali byť investorom poskytnuté zdarma, podobne ako pri zjednodušenom prospekte.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     213

  Návrh smernice

  Článok 74 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Členské štáty zabezpečia, aby osobe nevznikla občianskoprávna zodpovednosť výlučne na základe kľúčových informácií pre investorov alebo ich prekladu, pokiaľ nie je zavádzajúci, nepresný alebo nezlučiteľný s príslušnými časťami prospektu. Kľúčové informácie pre investorov obsahujú jednoznačné varovanie v tomto ohľade.

  2. Členské štáty zabezpečia, aby osobe nevznikla občianskoprávna zodpovednosť výlučne na základe kľúčových informácií pre investorov alebo ich prekladu, pokiaľ nie je závažným spôsobom zavádzajúci, nepresný alebo nezlučiteľný s príslušnými časťami prospektu. Kľúčové informácie pre investorov obsahujú jednoznačné varovanie v tomto ohľade.

  Odôvodnenie

  Jasnejšie znenie zabráni nesprávnej interpretácii tohto odseku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     214

  Návrh smernice

  Článok 75 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý z podielových fondov, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť, ktorá investorom predáva PKIPCP priamo alebo prostredníctvom viazaného sprostredkovateľa, poskytla investorom priamo alebo prostredníctvom svojho viazaného sprostredkovateľa kľúčové informácie pre investorov o takýchto PKIPCP v dostatočnom časovom predstihu pred ich navrhovaným upísaním podielových listov do takýchto PKIPCP.

  1. Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý z podielových fondov, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť, ktorá investorom predáva PKIPCP priamo alebo prostredníctvom inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá koná v jej mene a na jej plnú a nepodmienečnú zodpovednosť, poskytla investorom kľúčové informácie pre investorov o takýchto PKIPCP v dostatočnom časovom predstihu pred ich navrhovaným upísaním podielových listov do takýchto PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     215

  Návrh smernice

  Článok 75 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý z podielových fondov, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť, ktorá investorom nepredáva PKIPCP priamo alebo prostredníctvom viazaného sprostredkovateľa, poskytli kľúčové informácie pre investorov výrobcom produktov a sprostredkovateľom, ktorí predávajú, alebo radia investorom ohľadom potenciálnych investícií do takýchto PKIPCP alebo do produktov, ktoré znamenajú riziko pre tieto PKIPCP, tak aby im umožnila poskytnúť všetky príslušné informácie o navrhovanej investícii svojim zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom v súlade so všetkými informačnými povinnosťami, ktoré sa na nich uplatňujú na základe príslušného práva Spoločenstva a vnútroštátneho práva.

  2. Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a za každý z podielových fondov, ktorý spravuje, aj správcovská spoločnosť, ktorá investorom nepredáva PKIPCP priamo alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná v jej mene a na jej plnú a nepodmienečnú zodpovednosť voči investorom, poskytla kľúčové informácie pre investorov sprostredkovateľom, ktorí predávajú alebo radia investorom ohľadom potenciálnych investícií do takýchto PKIPCP. Členské štáty požadujú, aby sprostredkovatelia, ktorí predávajú alebo radia investorom, pokiaľ ide o potenciálne investície do takýchto PKIPCP, poskytli kľúčové informácie pre investorov ich klientom alebo potenciálnym klientom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     217

  Návrh smernice

  Článok 75 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Kľúčové informácie pre investorov sa im poskytujú bezplatne.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     216

  Návrh smernice

  Článok 75 – odsek 2b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2b. Príslušné orgány každého členského štátu môžu v sekcii svojej internetovej stránky, ktorá je na to určená, sprístupniť verejnosti kľúčové informácie pre investorov týkajúce sa všetkých PKIPCP zriadených a povolených v danom členskom štáte.

  Odôvodnenie

  Toto riešenie, ktoré už niektoré členské štáty prijali, umožňuje sústrediť tieto informácie a uľahčiť konzultácie a dostupnosť aktuálnych a historických údajov. Bolo by vhodné rozšíriť ho aj na iné krajiny.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     218

  Návrh smernice

  Článok 76 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty umožnia investičným spoločnostiam a za každý z podielových fondov, ktorý spravujú, aj správcovským spoločnostiam, aby poskytli kľúčové informácie pre investorov na trvalom médiu alebo prostredníctvom webovej stránky.

  1. Členské štáty umožnia investičným spoločnostiam a za každý z podielových fondov, ktorý spravujú, aj správcovským spoločnostiam, aby poskytli kľúčové informácie pre investorov na trvalom médiu alebo prostredníctvom webovej stránky. Na požiadanie sa investorovi bezplatne doručí papierová kópia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     219

  Návrh smernice

  Článok 76 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Okrem toho sa aktuálna verzia kľúčových informácií pre investorov sprístupní na internetovej stránke investičnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti.

  Odôvodnenie

  Mal by sa zabezpečiť súlad so znením smernice 2004/39/ES. S cieľom zabezpečiť pre všetky strany ľahký prístup ku KII by sa tieto informácie navyše mali vždy zverejniť na internetovej stránke administratívneho orgánu, ktorý spravuje PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     220

  Návrh smernice

  Článok 76 – odsek 2 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, ktoré definujú osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť, keď sa kľúčové informácie pre investorov poskytujú na trvalom médiu inom ako papier a prostredníctvom webovej stránky, ktorá nepredstavuje trvalé médium.

  Netýka sa slovenského znenia.

  Odôvodnenie

  Netýka sa slovenského znenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     221

  Návrh smernice

  Článok 77 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Podstatné prvky kľúčových informácií pre investorov sa aktualizujú.

  2. Podstatné prvky kľúčových informácií pre investorov sa aktualizujú každoročne alebo pri podstatných zmenách.

  Odôvodnenie

  Týmto sa definuje „aktualizácia“. Táto definícia je v súlade s odporúčaním CESR č. CESR/08-087 o KII.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     222

  Návrh smernice

  Článok 86 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Členské štáty zabezpečia, aby úplné informácie týkajúce sa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré nepatria do oblasti pôsobnosti tejto smernice a ktoré sa uplatňujú na uvedenie na trh podielových listov PKIPCP usadených v inom členskom štáte, boli v rámci ich územia ľahko dostupné aj na diaľku a elektronickými prostriedkami. Členské štáty zabezpečia, aby tieto informácie boli k dispozícii v jazyku, ktorý je bežný v oblasti medzinárodných financií, aby sa poskytovali jednoznačným a úplne jasným spôsobom a aby sa aktualizovali.

  3. Členské štáty zabezpečia, aby úplné informácie týkajúce sa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré nepatria do oblasti pôsobnosti tejto smernice a ktoré majú osobitný význam pre opatrenia týkajúce sa uvedenia podielových listov PKIPCP usadených v inom členskom štáte na trh, boli v rámci ich územia ľahko dostupné aj na diaľku a elektronickými prostriedkami. Členské štáty zabezpečia, aby tieto informácie boli k dispozícii v jazyku, ktorý je bežný v oblasti medzinárodných financií, aby sa poskytovali jednoznačným a úplne jasným spôsobom a aby sa aktualizovali.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     223

  Návrh smernice

  Článok 86 – odsek 3a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. Na účely tejto kapitoly PKIPCP znamená PKIPCP alebo jeho investičný úsek.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     224

  Návrh smernice

  Článok 88 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Ak PKIPCP navrhne obchodovať so svojimi akciami v inom členskom štáte než je ten, kde je usadený, najprv pošle oznámenie príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

  1. Ak PKIPCP navrhne obchodovať so svojimi akciami v inom členskom štáte, než je jeho domovský členský štát, najprv pošle oznámenie príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     225

  Návrh smernice

  Článok 88 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  V oznámení sa uvádzajú informácie o plánoch na obchodovanie s podielovými listami PKIPCP v tomto členskom štáte.

  V oznámení sa uvádzajú informácie o plánoch na obchodovanie s podielovými listami PKIPCP v hostiteľskom členskom štáte.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     226

  Návrh smernice

  Článok 88 – odsek 3 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Najneskôr mesiac od prijatia oznámenia odovzdajú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP úplnú dokumentáciu uvedenú v odsekoch 1 a 2 príslušným orgánom členského štátu, v ktorom PKIPCP navrhuje obchodovať so svojimi podielovými listami. K dokumentácii priložia osvedčenie o tom, že PKIPCP spĺňa podmienky uložené touto smernicou.

  Najneskôr do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia a úplnej dokumentácie podľa odseku 2 odovzdajú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP úplnú dokumentáciu uvedenú v odsekoch 1 a 2 príslušným orgánom členského štátu, v ktorom PKIPCP navrhuje obchodovať so svojimi podielovými listami. K dokumentácii priložia osvedčenie o tom, že PKIPCP spĺňa podmienky uložené touto smernicou.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     227

  Návrh smernice

  Článok 88 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Členské štáty zabezpečia, aby oznámenie uvedené v odseku 1 a osvedčenie uvedené v odseku 3 poskytli v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií.

  4. Členské štáty zabezpečia, aby sa oznámenie uvedené v odseku 1 a osvedčenie uvedené v odseku 3 poskytli v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií, pokiaľ sa domovský a hostiteľský členský štát PKIPCP nedohodnú na tom, že oznámenie podľa odseku 1 a osvedčenie podľa odseku 3 sa poskytnú v úradných jazykoch oboch členských štátov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     228

  Návrh smernice

  Článok 88 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  6. Na účely postupu oznamovania / registrácie ustanoveného v tomto článku príslušné orgány členského štátu, v ktorom PKIPCP navrhuje obchodovať so svojimi podielovými listami, nepožadujú nijaké ďalšie dokumenty, osvedčenia ani informácie iné, ako sú uvedené v tomto článku.

  6. Na účely postupu oznamovania / registrácie ustanoveného v tomto článku príslušné orgány členského štátu, v ktorom PKIPCP navrhuje obchodovať so svojimi podielovými listami, nepožadujú nijaké nemarketingové dokumenty, ani nevyžadujú ich predchádzajúce schválenie, a to ani zmluvné dokumenty, ako sú formuláre žiadostí, osvedčenia alebo iné informácie okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku.

  Odôvodnenie

  Týmto sa vysvetľuje, že hostiteľský členský štát nemôže vyžadovať predchádzajúce schválenie nemarketingových dokumentov, ako sú formuláre na upísanie podielových listov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     229

  Návrh smernice

  Článok 88 – odsek 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  7. Domovský členský štát PKIPCP zabezpečí, aby príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP mali prostredníctvom elektronických prostriedkov prístup k dokumentom uvedeným v odseku 2 a prípadne k všetkým ich prekladom a aby sa tieto dokumenty a preklady aktualizovali.

  7. Domovský členský štát PKIPCP zabezpečí, aby príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP mali prostredníctvom elektronických prostriedkov prístup k dokumentom uvedeným v odseku 2 a prípadne k všetkým ich prekladom. Ďalej zabezpečí, aby PKIPC tieto dokumenty a preklady aktualizovali. PKIPC informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o akýchkoľvek zmenách a doplneniach dokumentov uvedených v odseku 2 a oznámi mu, kde sa tieto dokumenty dajú získať v elektronickej podobe.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     230

  Návrh smernice

  Článok 88 – odsek 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  8. V prípade zmeny v informáciách týkajúcich sa mechanizmu obchodovania oznámenému v oznámení v súlade s odsekom 1 je PKIPCP povinný podať písomné oznámenie o tejto zmene príslušným orgánom hostiteľského členského štátu pred vykonaním zmeny.

  8. V prípade zmeny v informáciách týkajúcich sa mechanizmu určeného na obchodovanie obsiahnutého v oznámení v súlade s odsekom 1 je PKIPCP povinný podať písomné oznámenie o tejto zmene príslušným orgánom hostiteľského členského štátu pred vykonaním zmeny.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     231

  Návrh smernice

  Článok 89 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly IX, sa tieto informácie a/alebo dokumenty poskytnú investorom spôsobom, ktorý je predpísaný zákonmi, inými právnymi predpismi a/alebo správnymi opatreniami hostiteľského členského štátu PKIPCP;

  a) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly IX, sa tieto informácie a/alebo dokumenty poskytnú investorom spôsobom, ktorý je predpísaný zákonmi, inými právnymi predpismi a/alebo správnymi opatreniami hostiteľského členského štátu PKIPCP; okrem požiadaviek na preklady stanovených v tejto smernici nebudú žiadne ďalšie takéto požiadavky;

  Odôvodnenie

  Treba objasniť, že požiadavky na preklady uvedené v článku 89 ods. 1 písm. b) až d) sú vyčerpávajúce a že žiadne ďalšie požiadavky by hostiteľský členský štát PKIPCP nemal zaviesť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     232

  Návrh smernice

  Článok 89 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 73 sa preložia do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu PKIPCP;

  b) kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 73 sa preložia do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu PKIPCP alebo do jazyka schváleného príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu PKIPCP, podľa rozhodnutia PKIPCP;

  Odôvodnenie

  Jazyk, v ktorom sú kľúčové informácie pre investorov, sa vyberá podľa príslušných ustanovení, ale rozhoduje o ňom PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     233

  Návrh smernice

  Článok 90 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) formát a rozsah informácií, ako sú uvedené v článku 86 ods. 3;

  a) rozsah informácií, ako sú uvedené v článku 86 ods. 3;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     234

  Návrh smernice

  Článok 90 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) forma a obsah štandardného modelu oznámenia, ktoré používa PKIPCP na účel oznámenia, ako sa uvádza v článku 88 ods. 1;

  a) forma a obsah oznámenia, ktoré používa PKIPCP na účel oznámenia, ako sa uvádza v článku 88 ods. 1;

  Odôvodnenie

  Vykonávacie opatrenia týkajúce sa oznámenia by mali byť zamerané na čo najväčšiu harmonizáciu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     235

  Návrh smernice

  Článok 92 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty určia orgány, ktoré budú vykonávať pôsobnosť vyplývajúcu z tejto smernice. Budú o tom informovať Komisiu a uvedú pri tom prípadné rozdelenie pôsobnosti.

  1. Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré majú vykonávať povinnosti stanovené v tejto smernici. Budú o tom informovať Komisiu a uvedú pri tom prípadné rozdelenie povinností.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     236

  Návrh smernice

  Článok 92 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Pre dozor nad PKIPCP sú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP. Pre dozor nad zachovávaním predpisov uvedených v ustanoveniach patriacich mimo oblasti pôsobnosti tejto smernice a požiadaviek ustanovených v článkoch 87 a 89 sú však príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP.

  3. Orgány domovského členského štátu PKIPCP sú oprávnené vykonávať dohľad nad PKIPCP a v prípade potreby aj v súlade s článkom 17a. Dohľad nad zachovávaním ustanovení patriacich mimo oblasť pôsobnosti tejto smernice a požiadaviek ustanovených v článkoch 87 a 89 sú však oprávnené vykonávať orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     237

  Návrh smernice

  Článok 93 – odsek 2 – písmeno j

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  j) požiadať o pozastavenie spätného odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov v záujme podielnikov alebo verejnosti;

  j) požiadať o pozastavenie vydania, spätného odkúpenia alebo vyplatenia podielových listov v záujme podielnikov alebo verejnosti;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     238

  Návrh smernice

  Článok 94 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie ostatných vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice, členské štáty stanovia najmä účinné, primerané a odradzujúce sankcie vzťahujúce sa na povinnosť predložiť kľúčové informácie pre investorov takým spôsobom, aby bolo pravdepodobné, že ich retailoví investori pochopia v súlade s článkom 73 ods. 5.

  1. Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa opatrení a sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Bez toho, aby boli dotknuté postupy na odňatie povolenia alebo právo členských štátov uložiť trestnoprávne sankcie, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi predovšetkým zabezpečia, aby sa mohli prijímať vhodné administratívne opatrenia alebo aby sa mohli uložiť administratívne sankcie voči zodpovedným osobám, ak neboli dodržané ustanovenia prijaté pri vykonávaní tejto smernice. Ustanovené opatrenia a sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa opatrení a sankcií za porušenie ostatných vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice, členské štáty stanovia najmä účinné, primerané a odradzujúce opatrenia a sankcie vzťahujúce sa na povinnosť predložiť kľúčové informácie pre investorov takým spôsobom, aby bolo pravdepodobné, že ich retailoví investori pochopia v súlade s článkom 73 ods. 5.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     239

  Návrh smernice

  Článok 94 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mohli zverejniť informácie o každom opatrení alebo sankcii, ktoré uložili za porušenie ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice, pokiaľ by takéto zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

  2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mohli zverejniť informácie o každom opatrení alebo sankcii, ktoré uložili za porušenie ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice, pokiaľ by takéto zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy, nepoškodilo záujmy investorov alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     240

  Návrh smernice

  Článok 96 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty prijmú potrebné organizačné a správne opatrenia na uľahčenie spolupráce ustanovenej v tomto odseku.

  Členské štáty prijmú potrebné organizačné a správne opatrenia na uľahčenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi vrátane dvojstranných alebo viacstranných dohôd o spolupráci s príslušnými orgánmi iných členských štátov, aby tieto orgány mohli zabezpečiť riadny dohľad nad PKIPCP a správcovskou spoločnosťou a aby mohli v plnej miere vykonávať svoje povinnosti v súlade s touto smernicou. Takéto dohody môžu zahŕňať možnosť vzájomného delegovania úloh dohľadu alebo možnosť, že jeden alebo viac príslušných orgánov budú spoločne vykonávať úlohy dohľadu nad PKIPCP, ktorý je riadený správcovskou spoločnosťou na základe slobody poskytovania služieb alebo prostredníctvom zriadenia pobočky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     241

  Návrh smernice

  Článok 96 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Ak má príslušný orgán odôvodnené podozrenie, že konanie subjektov, ktoré nepodliehajú jeho dohľadu, v rozpore s touto smernicou sa uskutočnilo alebo sa uskutočňuje na území iného členského štátu, oznámi to čo najpodrobnejšie príslušnému orgánu tohto členského štátu. Príslušný orgán tohto členského štátu prijme potrebné opatrenia. Informuje oznamujúci príslušný orgán o konečnom výsledku opatrení a podľa možnosti aj o dôležitých predbežných výsledkoch. Týmto odsekom nie sú dotknuté právomoci príslušného orgánu, ktorý informácie poskytol.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     242

  Návrh smernice

  Článok 97 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Príslušné orgány, ktoré si navzájom vymieňajú informácie podľa tejto smernice, môžu v čase komunikácie uviesť, že takéto informácie sa nesmú sprístupniť bez ich výslovného súhlasu, a v takom prípade sa takéto informácie môžu vymieňať len na tie účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     243

  Návrh smernice

  Článok 97 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Odseky 1 a 4 nebránia výmene informácií medzi príslušnými orgánmi v rámci členského štátu alebo medzi viacerými členskými štátmi, ktorými sú:

  5. Odseky 1 a 4 nebránia výmene informácií v rámci členského štátu alebo medzi členskými štátmi, medzi príslušnými orgánmi a:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     244

  Návrh smernice

  Článok 102 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Príslušné orgány zdôvodňujú každé rozhodnutie, ktorým sa zamieta vydanie povolenia, alebo každé záporné rozhodnutie, ktoré bude vydané na vykonanie všeobecných pravidiel vydaných na uplatňovanie tejto smernice, a musia ich oznámiť žiadateľom.

  1. Príslušné orgány písomne zdôvodnia každé rozhodnutie, ktorým sa zamieta vydanie povolenia, alebo každé záporné rozhodnutie, ktoré bude prijaté pri uplatňovaní všeobecných pravidiel schválených v rámci vykonávania tejto smernice, a oznámia ho žiadateľom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     245

  Návrh smernice

  Článok 102 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Členské štáty zabezpečia, aby na každé rozhodnutie, ktoré bude prijaté voči PKIPCP pri uplatňovaní právnych predpisov a správnych aktov vydaných podľa tejto smernice, bolo možné podať opravný prostriedok; to isté platí, ak nebude o žiadosti PKIPCP, ktorá podľa platných predpisov obsahuje všetky potrebné náležitosti, rozhodnuté do šiestich mesiacov od podania.

  2. Členské štáty zabezpečia, aby každé rozhodnutie prijaté v zmysle zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou bolo riadne odôvodnené a podliehalo právu podať opravný prostriedok na súd. Právo podať opravný prostriedok na súdy sa uplatní aj vtedy, ak sa v prípade žiadosti o povolenie, v ktorej sú uvedené všetky požadované informácie, neprijme do šiestich mesiacov od jej podania žiadne rozhodnutie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     246

  Návrh smernice

  Článok 103 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Každé ustanovenie o zamietnutí povolenia na činnosť a každé iné závažné opatrenia prijaté proti PKIPCP alebo každé opatrenie na pozastavenie spätného odkúpenia alebo vykúpenia podielových listov sa ihneď oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu PKIPCP, a to prostredníctvom príslušného orgánu hostiteľského členského štátu PKIPCP.

  2. Orgány domovského členského štátu PKIPCP ihneď informujú orgány jeho hostiteľského členského štátu PKIPCP o akomkoľvek rozhodnutí o zamietnutí povolenia na činnosť alebo akomkoľvek inom závažnom opatrení prijatom proti PKIPCP, prípadne akomkoľvek nariadenom vydaní, pozastavení spätného odkúpenia alebo vykúpenia podielových listov, a v prípade, že správcovská spoločnosť PKIPCP je usadená v inom členskom štáte, informujú príslušné orgány jej domovského členského štátu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     247

  Návrh smernice

  Článok 103 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti a domovského členského štátu PKIPCP majú možnosť prijať opatrenia proti správcovskej spoločnosti v prípade, že poruší pravidlá, ktoré spadajú do ich zodpovednosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     248

  Návrh smernice

  Článok 103 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom PKIPCP alebo preto, že tieto opatrenia sa ukážu nedostatočné, alebo ak domovský členský štát PKIPCP nekoná v primeranej lehote, PKIPCP naďalej koná spôsobom, ktorý jasne poškodzuje záujmy investorov hostiteľského členského štátu PKIPCP, príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP môžu prijať niektoré z týchto akcií:

  4. Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom PKIPCP alebo preto, že tieto opatrenia sa ukážu ako nedostatočné, alebo ak domovský členský štát PKIPCP nekoná v primeranej lehote, PKIPCP naďalej koná spôsobom, ktorý jasne poškodzuje záujmy investorov hostiteľského členského štátu PKIPCP, príslušné orgány hostiteľského členského štátu PKIPCP môžu na základe toho prijať niektoré z týchto opatrení:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     249

  Návrh smernice

  Článok 103 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) upozorniť na prípad regulačné orgány Európskeho výboru pre cenné papiere.

  b) v prípade potreby upozorniť na prípad Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     250

  Návrh smernice

  Článok 103 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Členské štáty zabezpečia, aby na ich území bolo možné doručovať právne dokumenty potrebné pre opatrenia, ktoré hostiteľský členský štát PKIPCP môže prijať ohľadom PKIPCP na základe odsekov 2 až 4.

  5. Členské štáty zabezpečia, aby na ich území bolo možné podľa ich vnútroštátneho práva doručovať právne dokumenty potrebné pre opatrenia, ktoré hostiteľský členský štát PKIPCP môže prijať ohľadom PKIPCP na základe odsekov 2 až 4.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     251

  Návrh smernice

  Článok 104 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Ak je to potrebné na účely výkonu ich právomocí dohľadu, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti musia byť informované príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti  o všetkých opatreniach, ktoré prijal hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti podľa článku 18 ods. 6, čo zahŕňa sankcie uložené správcovskej spoločnosti alebo obmedzenia činností správcovskej spoločnosti.

  2. Ak je to potrebné na účely výkonu ich právomocí dohľadu, príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti musia byť informované príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti  o všetkých opatreniach, ktoré prijal hostiteľský členský štát správcovskej spoločnosti podľa článku 18 ods. 6, čo zahŕňa opatrenia a sankcie uložené správcovskej spoločnosti alebo obmedzenia činností správcovskej spoločnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     252

  Návrh smernice

  Článok 104 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti ihneď informujú príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP o akýchkoľvek problémoch zistených na úrovni správcovskej spoločnosti, ktoré by ovplyvnili schopnosť správcovskej spoločnosti riadne vykonávať svoje povinnosti so zreteľom na fond, a o akýchkoľvek prípadoch neplnenia požiadaviek podľa kapitoly III.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     253

  Návrh smernice

  Článok 104 – odsek 2b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2b. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP ihneď informujú príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti o akýchkoľvek problémoch zistených na úrovni PKIPCP, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť správcovskej spoločnosti riadne vykonávať svoje povinnosti a dodržiavať príslušné pravidlá.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     254

  Návrh smernice

  Článok 109a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 109a

  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice do ...*.

   

  * Ú. v. EÚ: vložte dátum tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Povinnosť podať správu Parlamentu a Rade o uplatňovaní umožňuje analýzu dosiahnutého pokroku a zistenie možných medzier a nových výziev pre rámec PKIPCP. Práca na tejto smernici musí pokračovať s cieľom zabezpečiť, aby európske odvetvie fondov zostalo konkurencieschopné.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     255

  Návrh smernice

  Článok 110 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty prijmú a najneskôr do [ … ] uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1 ods. 3 písm. b), 2 ods. 1 písm. e), 2 ods. 1 písm. f), 2 ods. 1 písm. n), 4, 5 ods. 2, 16 ods. 5, 19 ods. 1, 19 ods. 3 písm. a), 19 ods. 3 písm. d), 19 ods. 3 písm. e), 34 až 44, 45 ods. 1 úvodná veta, 45 ods. 3, 49 ods. 3, 51 ods. 1, 51 ods. 2 pododsek 1 úvodná veta, 53 až 62, 63 ods. 1, 64, 65 ods. 2, 65 ods. 3, 66, 67, 69, 70, 72, 73 až 77, 78 ods. 1 písm. b), 78 ods. 2 písm. a) druhá zarážka, 81, 83 ods. 1 písm. b), 84 písm. b), 85, 86-96, 102 ods. 3, 103 ods.1, 103 ods. 3 až 5, 105, 110 až 112 a prílohou I. Bezodkladne oznámia Komisii text týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

  1. Členské štáty prijmú a do 1. januára 2011 uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1 ods. 3 písm. b), 2 ods. 1 písm. e), 2 ods. 1 písm. f), 2 ods. 1 písm. n), 4, 5 ods. 2, 16 ods. 5, 19 ods. 1, 19 ods. 3 písm. a), 19 ods. 3 písm. d), 19 ods. 3 písm. e), 34 až 44, 45 ods. 1 úvodná veta, 45 ods. 3, 49 ods. 3, 51 ods. 1, 51 ods. 2 pododsek 1 úvodná veta, 53 až 62, 63 ods. 1, 64, 65 ods. 2, 65 ods. 3, 66, 67, 69, 70, 72, 73 až 77, 78 ods. 1 písm. b), 78 ods. 2 písm. a) druhá zarážka, 81, 83 ods. 1 písm. b), 84 písm. b), 85, 86 – 96, 102 ods. 3, 103 ods.1, 103 ods. 3 až 5, 105, 110 až 112 a prílohou I. Bezodkladne oznámia Komisii text týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

  Odôvodnenie

  Hoci zmeny v tejto smernici sú relatívne zásadné, rýchle vykonanie je kľúčové na zabezpečenie toho, aby sa využili predpokladané prínosy v rámci primeranej lehoty.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     256

  Návrh smernice

  Článok 111 – odsek 2a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Odkazy na zjednodušený prospekt sa považujú za odkazy na kľúčové informácie pre investorov uvedené v článku 73.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     257

  Návrh smernice

  Článok 112 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. Komisia prijme a do 1. júla 2010 zverejní vykonávacie opatrenia podľa článkov 12, 14, 20, 30, 46 a 73.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     258

  Návrh smernice

  Príloha I – vzor A – bod 1 – prostredný stĺpec

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Informácie týkajúce sa správcovskej spoločnosti

  1. Informácie týkajúce sa správcovskej spoločnosti vrátane informácie o tom, či správcovská spoločnosť sídli v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát PKIPCP

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     259

  Návrh smernice

  Príloha I – vzor B – bod V – zarážka 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  – transakčné náklady

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Zahrnutie transakčných nákladov medzi nové informácie v rámci pravidelných správ ponecháva otvorené otázky o výpočte. Pridaná hodnota je spochybniteľná.

  • [1]  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002. s. 1.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  1. Všeobecná história PKIPCP

  PKIPCP (Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov) sú harmonizovaným produktom investičných fondov, v rámci ktorého sa investuje podľa definovanej investičnej politiky, a môžu fungovať po celej Európskej únii. Investičné fondy poskytujú jednotlivým investorom možnosť investovať malé objemy kapitálu do diverzifikovaného portfólia, ktoré je profesionálne spravované. Rámcová smernica PKIPCP 85/611/EHS stanovuje vysoký stupeň ochrany investorov a transparentnosti nákladov, zadáva základné požiadavky v oblasti organizácie, spravovania a dohľadu nad investičnými fondmi.

  Uskutočnili sa rôzne aktualizácie smernice[1], pričom hlavnú nedávnu aktualizáciu tvoria smernice 2001/107/ES („smernica o správcovských spoločnostiach“) a 2001/108/ES („smernica o produktoch“), ktorými sa umožnilo investovať do nových druhov aktív, zlepšiť informovanosť investorov, rozšíriť rozsah činnosti správcovských spoločností a zaviesť kapitálové požiadavky pre správcovské spoločnosti.

  Značka PKIPCP sa stala úspešnou, pričom sa predáva nielen v rámci EÚ, ale aj v Ázii a Latinskej Amerike, s celkovým objemom aktív ku koncu júna 2008 vo výške 5,6 biliónov EUR[2].

  2. Dôvody revízie

  Európsky trh investičných fondov je roztrieštený, pričom priemerný objem fondu je v porovnaní s USA veľmi malý, čo vedie k nadbytočným nákladom pre investora.

  Komisia vo svojom skúmaní, ktoré zahájila prostredníctvom skupiny odborníkov pre správu aktív v roku 2004, na ktoré nadväzovala zelená kniha v júli 2005 a následne biela kniha v novembri 2006, pričom po každom z týchto krokov nasledovala verejná konzultácia s odvetvím a inými zainteresovanými stranami, zistila nedostatky a značnú potrebu zrevidovať určité časti režimu PKIPCP III a zahrnúť do rámcovej smernice niektoré nové mechanizmy. S cieľom zabezpečiť, aby regulačný rámec zostal účinný v rámci rýchlo sa vyvíjajúcich trhov a prispôsobil sa potrebám investorov, ako aj zaistiť konkurencieschopnosť európskeho odvetvia fondov, treba zreformovať právne požiadavky na produkt PKIPCP.

  Tieto opatrenia sú súčasťou takzvaného balíka pre efektívnosť trhu PKIPCP IV, zameraného na zvýšenie úspor z rozšírenia rozsahu a podporu hospodárskej súťaže v rámci európskeho odvetvia fondov s cieľom znížiť náklady pre investorov a zároveň zaistiť vysoký stupeň ochrany investorov. Zistilo sa najmä šesť oblastí, v ktorých treba zmeniť alebo doplniť súčasný rámec.

  3. Obsah a stanovisko spravodajcu

  Spravodajca víta prácu Komisie v oblasti zlepšenia rámca harmonizovaného európskeho investičného fondu a podporuje navrhované zmeny, ale navrhuje niektoré ďalšie zlepšenia znenia. Spravodajca však vyslovuje poľutovanie nad oneskorením pasu pre správcovské spoločnosti.

  3.1 Zlúčenie

  Nové ustanovenia o zlúčeniach v smernici stanovujú európsky rámec pre domáce aj cezhraničné zlúčenia fondov, umožňujúc úspory z rozsahu.

  Komisia vo svojej bielej knihe[3] avizovala, že predloží oznámenie o zdaňovaní cezhraničných zlúčení fondov. Toto oznámenie má byť založené na judikatúre ESD, ktorá hovorí o tom, že s cezhraničnými zlúčeniami by sa malo zaobchádzať ako so zlúčeniami v rámci krajiny daňovo neutrálnym spôsobom (na základe vnútroštátnych daňových pravidiel o kapitálových ziskoch). Na toto oznámenie sa ešte stále čaká.

  Spravodajca žiada Komisiu, aby toto oznámenie predložila pred uplatnením tejto smernice, aby ďalej pracovala na smernici o zdanení zlúčení fondov, podľa zásad uvedených v smerniciach 90/434/EHS a 2005/65/ES, a aby sa táto smernica zaoberala zdanením záväzným spôsobom. Treba jasné pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa výhody navrhovaného rámca zlúčenia dali využiť smerom ku konsolidácii trhu, zlepšenej efektívnosti a nižším nákladom pre investorov.

  3.2 Master/Feeder

  S cieľom dosiahnuť trhovú účinnosť prostredníctvom rozšírenia fondov menšej ako optimálnej veľkosti, Komisia zaviedla nové opatrenia pre združovanie fondov. Prostredníctvom takzvanej štruktúry master/feeder môže fond PKIPCP investovať 85 % a viac do master PKIPCP (ktorý sám nie je feeder PKIPCP), čo umožňuje ušetriť náklady vďaka spoločnému spravovaniu aktív fondu.

  Spravodajca sa domnieva, že napriek tomu, že sa postup združovania podrobne rieši, niektoré z navrhovaných ustanovení by sa mohli zjednodušiť a je možné ďalšie zefektívnenie výmen informácií a dokumentov medzi regulačnými orgánmi. Vložil aj ustanovenia, ktorými sa posilňuje ochrana investorov v prípade likvidácie.

  3.3 Kľúčové informácie pre investorov

  Kľúčové informácie pre investorov (KII) alebo kľúčový informačný dokument (KID) má nahradiť existujúci zjednodušený prospekt. Tento dokument sa bude poskytovať potenciálnym investorom, pričom zjednoduší porovnanie kľúčových prvkov investičného produktu a umožní informované rozhodnutie. KII bude v rozsahu dvoch strán a jeho obsah bude plne harmonizovaný. Ustanovenia úrovne 1 uvádzajú len hlavné prvky a nechávajú otvorené podrobnosti, ktoré sa určia na úrovni 2[4] na základe testov u spotrebiteľov.

  Spravodajca navrhuje, že by malo byť jasné, že sa KII poskytuje zdarma. Spravodajca navyše navrhuje dôležitú zmenu týkajúcu sa vykonávacích opatrení o KII. Navrhuje, aby sa Európska komisia zaviazala prijať vykonávacie opatrenia. Žiada Komisiu, aby tieto opatrenia prijala pred rokom 2011, aby bola možná včasná implementácia. Spravodajca navyše zaviedol zmeny a doplnenia, aby zabezpečil, že informačné požiadavky budú v súlade so znením a opatreniami v rámci MiFID.

  3.4 Oznamovanie

  Jednou z hlavných výhod balíka pre efektívnosť trhu bude zjednodušenie existujúceho oznamovacieho postupu prostredníctvom vzájomného postupu medzi regulátormi a elektronického presunu dokumentov. Presun oznamovacích dokumentov domácim orgánom dohľadu nad PKIPCP orgánom hostiteľského členského štátu, po ktorom môže PKIPCP okamžite uviesť podiely na trh v hostiteľskom členskom štáte, umožňuje rýchlejší a menej nákladný prístup do iného členského štátu, z čoho vyplýva väčší výber a nižšie náklady pre investorov. Hostiteľský členský štát nebude môcť žiadať dodatočnú dokumentáciu, ani požadovať druhé povolenie, čo zabráni ochranným pokusom pri cezhraničnom uvádzaní fondov PKIPCP na trh.

  Zjednodušené a harmonizované ustanovenia o oznamovaní sú dôležitým a kľúčovým posunom vpred. Spravodajca sa však domnieva, že mesačná lehota pre domovský orgán dohľadu nad PKIPCP na skontrolovanie kompletnosti súborov a osvedčenie súladu so smernicou je neprimerane dlhá a nie je v súlade s ustanoveniami o oznamovaní pri iných produktoch. [5] Navrhuje skrátiť túto lehotu na 5 pracovných dní.

  3.5 Spolupráca orgánov dohľadu

  Komisia svojím návrhom výrazne posilňuje spoluprácu medzi orgánmi dohľadu.

  Spravodajca víta úpravy, ktoré poskytujú orgánom dohľadu potrebné nástroje na efektívne a primerané plnenie úloh v cezhraničnom kontexte. Tieto ustanovenia sa už zaoberajú viacerými aspektmi, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie efektívneho dohľadu nad cezhraničnými zlúčeniami, štruktúrami master/feeder a pasmi pre správcovské spoločnosti a zabezpečenie možnosti posilnenia.

  3.6 Pas správcovských spoločností

  Pas správcovských spoločností („Management company passport“ MCP) bol už súčasťou poslednej revízie PKIPCP[6] zameranej na to, aby mali správcovské spoločnosti právo ponúkať služby kolektívnej správy portfólií v rámci celej EÚ v súlade so zásadou slobody poskytovania služieb stanovenou v Zmluve[7]. Tento pas sa však nikdy v praxi neuplatnil.

  Komisia mala od zverejnenia zelenej knihy v roku 2005 za cieľ zaviesť MCP pre všetky druhy fondov[8]. Potenciálny ekonomický prínos pasov by bol vo výške 762 miliónov EUR ročne[9]. Nedávno boli vznesené niektoré vážne obavy týkajúce sa dohľadu nad vzdialenou správcovskou spoločnosťou. Komisia udelila Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) mandát predložiť do 1. novembra 2008 odporúčanie o technických otázkach a otázkach dohľadu v súvislosti s možnou implementáciou MCP a zaviazala sa zmeniť a doplniť svoj návrh pred koncom tohto volebného obdobia.

  Spravodajca berie tieto obavy vážne. Spravodajca si je istý, že MCP by prispel k vytvoreniu skutočného spoločného trhu odvetvia fondov, viedol by k výrazným ekonomických výnosom a zároveň by umožnil rovnako vysokú úroveň ochrany investorov. Preto spravil politické rozhodnutie zaviesť prvé základné ustanovenia na úrovni 1 s cieľom umožniť presun služieb kolektívnej správy portfólií. Spravodajca bude zvyšné otvorené otázky riešiť prostredníctvom zmien a doplnení po tom, ako dostane odporúčanie CESR. Spravodajca očakáva, že odporúčanie CESR dá jasné usmernenie pri technických otázkach. Spravodajca je optimistický ohľadom vyriešenia zvyšných otázok.

  4. Harmonogram

  Čas, ktorý je k dispozícii na dokončenie tejto smernice, je extrémne krátky. Je v záujme európskych inštitúcií, investorov a odvetvia, ako aj členských štátov, aby sa tento legislatívny návrh prijal pred skončením tohto volebného obdobia. Aby sa toto zabezpečilo, predpokladá sa veľmi náročný harmonogram na dosiahnutie tohto cieľa.

  • [1]  Smernica 85/611/EHS bola zmenená a doplnená týmito právnymi aktmi: smernicou Rady 88/220/EHS z 22. marca 1988, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Ú. v. ES L 168, 18.7.1995, s. 7), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 27), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES z 21. januára 2002 (Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 20), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/108/ES z 21. januára 2002 (Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 35); smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/18/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 85/611/ES s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 42).
  • [2]  EFAMA Trendy v európskom odvetví investičných fondov v druhom štvrťroku 2008, zverejnené 9. septembra 2008.
  • [3]  SEK (2006)1451 SEK (2006)1452, strany 6-7.
  • [4]  Práca na úrovni 2 pokračuje, ale CESR už vypracoval odporúčanie týkajúce sa obsahu a formy zverejnených informácií v rámci kľúčového informačného dokumentu pre PKIPCP (CESR/08-087, odporúčanie CESR pre Európsku komisiu z februára 2008).
  • [5]  Smernica 2001/34/ES (smernica o prospekte), článok 18 ods. 1 stanovuje lehotu na 3 pracovné dni.
  • [6]  Smernica 2001/107/ES
  • [7]  Sloboda poskytovania cezhraničných služieb je zakotvená v článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
  • [8]  Korporátne, zmluvné a podielové fondy
  • [9]  KOM hodnotenie vplyvu SEK(2006)1451 (zverejnený spolu s bielou knihou o investičných fondoch).

  STANOVISKO Výboru pre právne veci (19.11.2008)

  pre Výbor pre hospodárske a menové veci

  k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)
  (KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jean-Paul Gauzès

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Návrh stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

  — Pas správcovských spoločností

  Poslednou revíziou smernice 2001/107/ES (o PKIPCP) sa zaviedol tzv. pas správcovských spoločností, ktorý správcovským spoločnostiam umožňuje poskytovať služby spravovania kolektívneho portfólia v celej EÚ. Cieľom tohto kroku bolo prispieť k vytvoreniu skutočného spoločného trhu pre odvetvie fondov v EÚ.

  Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe článku 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, v ktorom sa stanovuje sloboda poskytovania cezhraničných služieb.

  Tento pas však v praxi nikdy nefungoval.

  Aby sa naplnila úloha pasu správcovských spoločností pri zabezpečení riadnej ochrany investorov, Komisia udelila Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) mandát predložiť do 1. novembra 2008 odporúčanie o týchto otázkach s cieľom zaviesť príslušné ustanovenia do smernice o PKIPCP pred koncom volebného obdobia.

  Vzhľadom na možný ekonomický prínos, ktorý by pas správcovských spoločností mohol mať tak pre európsky priemysel, ako aj investorov, spravodajca podporuje plný pas správcovských spoločností, pokiaľ sa zabezpečí účinný dohľad a dobrá ochrana investorov. Je presvedčený, že tieto ciele sa dajú zosúladiť.

  V záujme ich dosiahnutia spravodajca navrhuje tieto zmeny:

  — s cieľom zabezpečiť istotu ohľadom domovského štátu PKIPCP a riadny dohľad je potrebný súlad medzi: domovským štátom fondu, právom vzťahujúcim sa na zakladanie a fungovanie PKIPCP a príslušnými orgánmi zodpovednými za povoľovanie PKIPCP a presadzovanie pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP;

  — príslušné orgány zodpovedné za schvaľovanie PKIPCP by mali zohľadniť výber správcovskej spoločnosti. Aby sa však zaistila sloboda zakotvená v Zmluve o ES, umiestnenie sídla správcovskej spoločnosti alebo jej činností by nemalo byť podmienkou udelenia tohto povolenia;

  — príslušný orgán správcovskej spoločnosti by sa mal uistiť, že správcovská spoločnosť, vzhľadom na jej organizáciu vrátane postupov riadenia rizika, je schopná dodržiavať pravidlá vzťahujúce sa na všetky PKIPCP, ktoré spravuje.

  — depozitár sídli vždy v rovnakom členskom štáte ako fond. Podľa spravodajcu a v záujme ochrany investorov by nemal byť predmetom verejnej kontroly, čo je príliš vágny pojem, ale skôr riadneho neustáleho dohľadu.

  Cezhraničné zlúčenia

  Nové ustanovenia o zlúčeniach v smernici stanovujú európsky rámec pre domáce aj cezhraničné zlúčenia fondov.

  Spravodajca zastáva názor, že v súlade so zásadou subsidiarity by sa smernica mala vzťahovať na cezhraničné zlúčenia a tie vnútroštátne zlúčenia, ktoré majú cezhraničný dosah. Z rozsahu smernice by však mali byť vypustené tie vnútroštátne zlúčenia, ktoré sa odohrávajú výlučne v rámci príslušného štátu.

  Okrem toho treba objasniť úlohu depozitára a z nej vyplývajúcu zodpovednosť tiež so zreteľom na úlohu, ktorú plnia orgány dohľadu.

  A nakoniec, členské štáty v súlade so zásadou nediskriminácie nebudú na cezhraničné zlúčenia uplatňovať prísnejšie pravidlá, ako na vnútroštátne zlúčenia, a to vrátane požiadavky na uznášaniaschopnosť.

  — Štruktúry master – feeder

  Komisia zaviedla nové opatrenia týkajúce sa združovania fondov prostredníctvom takzvaných štruktúr master/feeder.

  Spravodajca zastáva názor, že keď sa neschváli investícia feeder PKIPCP do master PKIPCP, príslušný orgán vysvetlí dôvody takéhoto zamietnutia (zásada dodržuj alebo vysvetli).

  Aby sa zabezpečili rovnaké podmienky v celej EÚ, treba sa snažiť o maximálnu harmonizáciu. Preto by sa na každú dohodu medzi master a feeder fondmi mala uplatňovať maximálna harmonizácia.

  Metóda prepracovania

  So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o štruktúrovanejšom využívaní postupu prepracúvania právnych aktov a najmä na základe jej bodu 9 poradná pracovná skupina zložená z právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich stretnutiach 4. a 24. septembra a 13. novembra 2008 preskúmala návrh predložený Komisiou.

  Toto preskúmanie vyústilo do spoločnej dohody poradnej pracovnej skupiny, podľa ktorej návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny a doplnenia okrem tých, ktoré tak boli označené v danom návrhu alebo stanovisku pracovnej skupiny. Pracovná skupina taktiež dospela k záveru, že, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s uvedenými vecnými zmenami a doplneniami, návrh sa v podstate obmedzuje len na čistú kodifikáciu existujúceho znenia bez akejkoľvek zmeny jeho vecného obsahu.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (18) Napriek potrebe konsolidácie medzi PKIPCP naráža zlúčenie PKIPCP v Spoločenstve na mnohé právne a administratívne ťažkosti. Preto je potrebné prijať ustanovenia Spoločenstva na uľahčenie zlúčenia PKIPCP (a ich investičných úsekov) s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Hoci niektoré členské štáty autorizovali iba zmluvné fondy, malo by sa umožniť zlúčenie medzi všetkými typmi fondov (zmluvnými a podielovými fondmi) a uznať v právnych predpisoch každého členského štátu. V tejto smernici sú zahrnuté tie mechanizmy zlučovania, ktoré sa najčastejšie používajú v členských štátoch. PKIPCP sa nebráni, aby používali aj iné mechanizmy na domácom alebo cezhraničnom základe. Tieto mechanizmy však naďalej podliehajú príslušným ustanoveniam vnútroštátneho práva.

  (18) Napriek potrebe konsolidácie medzi PKIPCP naráža zlúčenie PKIPCP v Spoločenstve na mnohé právne a administratívne ťažkosti. Preto je potrebné prijať ustanovenia Spoločenstva na uľahčenie zlúčenia PKIPCP (a ich investičných úsekov) s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Hoci niektoré členské štáty autorizovali iba zmluvné fondy, malo by sa umožniť a v právnych predpisoch každého členského štátu uznať cezhraničné zlúčenie medzi všetkými typmi fondov (zmluvnými a podielovými fondmi). Tým sa od členských štátov nevyžaduje zavedenie nových právnych foriem PKIPCP do svojich vnútroštátnych predpisov. V tejto smernici sú zahrnuté tie mechanizmy zlučovania, ktoré sa najčastejšie používajú v členských štátoch. Členské štáty by nemali byť povinné zaviesť všetky mechanizmy uvedené v tejto smernici do svojho vnútroštátneho práva, ale mali by uznať prevody majetku vyplývajúce z týchto mechanizmov. To PKIPCP nebráni používať v rámci štátu iné mechanizmy v situáciách, keď žiaden z PKIPCP, ktorých sa zlúčenie týka, nebol požiadaný o cezhraničné obchodovanie s podielovými listami. Tieto zlúčenia však naďalej podliehajú príslušným ustanoveniam vnútroštátneho práva.

  Odôvodnenie

  En application du principe de subsidiarité, la directive ne devrait pas imposer aux Etats membres l’introduction de nouvelles formes de société, d’autant que cela n’est pas nécessaire à l’efficacité de la directive.

  En application du principe de subsidiarité, la directive devrait s’appliquer 1/ aux fusions transfrontalières mais aussi 2/ aux fusions nationales dont l’impact est transfrontalier. Pour ces fusions, l’efficacité de la directive suppose une reconnaissance par les Etats membres des techniques énoncées dans la directive. En revanche les fusions purement nationales ne devraient pas être incluses dans le champ d’application de la directive.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 40

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (40) S cieľom chrániť investorov feeder PKIPCP mali by investície feeder PKIPCP do master PKIPCP najprv podliehať schváleniu príslušných orgánov domovského členského štátu feeder PKIPCP.

  (40) S cieľom chrániť investorov feeder PKIPCP by investície feeder PKIPCP do master PKIPCP mali najprv podliehať schváleniu príslušných orgánov domovského členského štátu feeder PKIPCP. Aby sa zaistili rovnaké podmienky v celom Spoločenstve, mali by byť informácie, ktoré sa musia poskytnúť na účely schválenia investície feeder PKIPCP do master PKIPCP, vyčerpávajúce.

  Odôvodnenie

  Je potrebná maximálna harmonizácia, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky hospodárskej súťaže.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 41

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (41) S cieľom umožniť feeder PKIPCP, aby konali v najlepšom záujme svojich podielnikov a predovšetkým aby získali od master PKIPCP všetky informácie a dokumenty potrebné na plnenie svojich záväzkov, mali by feeder PKIPCP a master PKIPCP uzavrieť záväznú a vynútiteľnú dohodu. Podobne by sa aj dohodou o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitármi alebo prípadne medzi audítormi feeder PKIPCP a master PKIPCP mal zabezpečiť tok informácií a dokumentov, ktoré sú potrebné pre depozitára alebo audítora feeder PKIPCP na plnenie ich povinností.

  (41) S cieľom umožniť feeder PKIPCP, aby konali v najlepšom záujme svojich podielnikov a predovšetkým aby získali od master PKIPCP všetky informácie a dokumenty potrebné na plnenie svojich záväzkov, mali by feeder PKIPCP a master PKIPCP uzavrieť záväznú a vynútiteľnú dohodu. Ak však oboch riadi rovnaká správcovská spoločnosť, vypracovanie interných pravidiel obchodovania neskôr menovaným by malo byť postačujúce. Dohodou o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitármi alebo prípadne medzi audítormi feeder PKIPCP a master PKIPCP by sa mal zabezpečiť tok informácií a dokumentov, ktoré sú potrebné pre depozitára alebo audítora feeder PKIPCP na plnenie ich povinností. Dodržiavanie týchto požiadaviek by nemalo viesť k porušeniu žiadneho obmedzenia zverejňovania informácií alebo pravidiel o ochrane údajov.

  Odôvodnenie

  V prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP spravuje tá istá správcovská spoločnosť, dohoda medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP je podmienkou, ktorú nie je možné splniť. Správcovská spoločnosť by však mala stanoviť vhodné vnútorné pravidlá správania.

  Okrem toho treba vysvetliť spojenie týchto ustanovení s pravidlami o mlčanlivosti a ochrane údajov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) „depozitár“ znamená každú inštitúciu poverenú úlohami uvedenými v článku 19 a 29  a podliehajúcu ostatným ustanoveniam stanoveným v  kapitole IV a oddiele 3 kapitoly V;

  a) „depozitár“ znamená každú úverovú inštitúciu, investičnú spoločnosť alebo poisťovňu podľa vymedzení pojmov v smerniciach 2006/48/ES, 2004/34/ES a 2002/12/ES;

  Odôvodnenie

  Potreba tohto PDN vyplýva zo skutočnosti, že článok 20 ods. 2 a 3 a článok 30 ods. 2 a 3 boli zrušené.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh smernice

  Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  e) „domovský členský štát PKIPCP“ znamená: členský štát, v ktorom je PKIPCP autorizovaný v súlade s článkom 5;

  e) „domovský členský štát PKIPCP“ znamená: členský štát, v ktorom správcovská prípadne investičná spoločnosť požiadala o autorizáciu PKIPCP;

  Odôvodnenie

  S cieľom zabezpečiť istotu ohľadom domovského štátu PKIPCP a riadny dohľad treba zabezpečiť súlad medzi: 1) domovským štátom fondu; 2) právom vzťahujúcim sa na zakladanie a fungovanie PKIPCP a 3) príslušnými orgánmi zodpovednými za povoľovanie PKIPCP a presadzovanie pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh smernice

  Článok 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Na účely tejto smernice sa PKIPCP považuje za usadený  v členskom štáte, ak v ňom má investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť podielového fondu svoje sídlo. Členské štáty vyžadujú  , aby ústredie bolo založené  v tom členskom štáte ako sídlo.

  Na účely tejto smernice sa PKIPCP považuje za usadený v jeho domovskom členskom štáte.

  Odôvodnenie

  V záujme naplnenia slobôd stanovených Zmluvou o ES by malo byť umožnené spravovať PKIPCP usadený v jednom členskom štáte správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Žiadne PKIPCP nesmú prevádzkovať svoje činnosti, pokiaľ im nebude udelené povolenie príslušnými orgánmi toho členského štátu, v ktorom sú usadené.

  1. Žiadny PKIPCP nesmie prevádzkovať svoju činnosť, pokiaľ mu nebolo udelené povolenie príslušnými orgánmi jeho domovského členského štátu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Podielovému fondu sa povolí, iba ak príslušné orgány schvália správcovskú spoločnosť, ako aj zmluvné podmienky podielového fondu a výber depozitára. Investičnej spoločnosti sa povolí, iba ak príslušné orgány schvália stanovy a výber depozitára.

  2. Podielovému fondu sa povolí činnosť, iba ak príslušné orgány jeho domovského členského štátu schvália žiadosť správcovskej spoločnosti, zmluvné podmienky podielového fondu a výber depozitára. Investičnej spoločnosti sa povolí činnosť, iba ak príslušné orgány jej domovského členského štátu schvália stanovy a výber depozitára a v prípade potreby výber určenej správcovskej spoločnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Príslušné orgány nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v kapitole III (správcovská spoločnosť) alebo kapitole V (investičná spoločnosť).

  3. Ak PKIPCP nie je usadený v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti, príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP schvália žiadosť správcovskej spoločnosti v súlade s článkom 17c. Udelenie povolenia nesmie byť podmienené tým, že PKIPCP musí riadiť správcovská spoločnosť so sídlom v tomto členskom štáte alebo tým, že správcovská spoločnosť musí vykonávať alebo delegovať akékoľvek činnosti v domovskom členskom štáte PKIPCP.

  Príslušné orgány tiež nesmú udeliť povolenie PKIPCP, ak riaditelia depozitára nemajú dostatočne dobrú povesť alebo nemajú dostatočnú prax aj vo vzťahu k typu PKIPCP, ktorý má byť spravovaný. Preto mená riaditeľov depozitára a každej osoby, ktorá ich vystrieda v tejto pozícii, sú  bezodkladne oznámené príslušným orgánom.

   

  Riaditeľmi sa rozumejú tie osoby, ktoré podľa zákona alebo zakladacej listiny zastupujú depozitára alebo ktorí rozhodujúcim spôsobom určujú politiku depozitára.

   

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Správcovská spoločnosť ani depozitár nemôžu byť nahradení, ani nemôže dôjsť k zmene zmluvných podmienok podielových fondov alebo stanov investičnej spoločnosti bez schválenia príslušnými orgánmi.

  5. Správcovská spoločnosť ani depozitár nemôžu byť nahradení, ani nemôže dôjsť k zmene zmluvných podmienok podielových fondov alebo stanov investičnej spoločnosti bez schválenia príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 5a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5a. Vždy, keď príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP neschvália výmenu správcovskej spoločnosti, odôvodnia toto rozhodnutie písomne.

  Odôvodnenie

  S cieľom zabezpečiť istotu ohľadom domovského štátu PKIPCP a riadny dohľad je potrebný súlad medzi: domovským štátom fondu; 2) právom vzťahujúcim sa na zakladanie a fungovanie PKIPCP a 3) príslušnými orgánmi zodpovednými za povoľovanie PKIPCP a presadzovanie pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP.

  Príslušné orgány zodpovedné za schvaľovanie PKIPCP by mali zohľadniť výber správcovskej spoločnosti. Aby sa však zaistila sloboda zakotvená v Zmluve o ES, umiestnenie sídla správcovskej spoločnosti alebo jej činností by nemalo byť podmienkou udelenia tohto povolenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh smernice

  Článok 6 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Prístup k podnikaniu správcovských spoločností podlieha úradnému povoleniu vydávanému príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP. Povolenie udelené správcovskej spoločnosti podľa tejto smernice platí pre všetky členské štáty.

  1. Prístup k podnikaniu správcovských spoločností podlieha úradnému povoleniu vydávanému príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcovskej spoločnosti. Povolenie udelené správcovskej spoločnosti podľa tejto smernice platí pre všetky členské štáty.

  Odôvodnenie

  Povoľovanie a dohľad nad správcovskými spoločnosťami by mali vykonávať príslušné orgány členského štátu jej sídla, ktorý by mal byť definovaný ako domovský členský štát správcovskej spoločnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh smernice

  Článok 17a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 17a

   

  1. Správcovská spoločnosť poskytujúca cezhraničné správcovské služby PKIPCP v rámci voľne poskytovaných služieb alebo prostredníctvom zriadenej pobočky sa riadi pravidlami domovského členského štátu správcovskej spoločnosti, ktoré sa týkajú organizácie správcovskej spoločnosti vrátane podmienok delegovania, postupov riadenia rizika, pravidiel obozretného podnikania a dohľadu, pravidiel správania a požiadaviek na zverejňovanie údajov správcovskej spoločnosti.

   

  Tieto pravidlá nesmú byť prísnejšie ako pravidlá, ktoré sa vzťahujú na správcovské spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť len vo svojom domovskom členskom štáte.

   

  2. Príslušné orgány domovského členského štátu správcovskej spoločnosti sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním ustanovení odseku 1 okrem iného s cieľom zabezpečiť, že správcovská spoločnosť dodržiava pravidlá týkajúce sa zakladania a fungovania všetkých PKIPCP, ktoré riadi.

  Odôvodnenie

  Consistency is needed between: 1/ the definition of the management company’s home Member state; 2/ the law applicable to the organization of the management company and 3/ the competent authorities responsible for authorizing the management company and enforcing the rules regarding its organization.

  If a problem occurs at the level of the management company, it is likely that all UCITS managed by this management company in the EU will be affected. Only the competent authority of the management company is able to intervene quickly at the level of the management company to solve such a problem and avoid endangering all the concerned UCITS. Therefore, the competent authority of the management company should make sure that, given its organization – including its risk management procedures -, the management company is in a position to comply the rules applicable to all UCITS it manages.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh smernice

  Článok 17b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Článok 17b

   

  1. Správcovská spoločnosť oprávnená vykonávať činnosť v inom členskom štáte ako v domovskom členskom štáte PKIPCP, ktorá poskytuje cezhraničné správcovské služby PKIPCP v rámci voľne poskytovaných služieb alebo prostredníctvom zriadenej pobočky, dodržiava pravidlá domovského členského štátu PKIPCP, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania PKIPCP.

   

  2. Správcovská spoločnosť si plní povinnosti uvedené v zmluvných podmienkach podielového fondu a v prospekte.

   

  3. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním ustanovení odsekov 1 a 2.

  Odôvodnenie

  S cieľom zabezpečiť istotu ohľadom domovského štátu PKIPCP a riadny dohľad je potrebný súlad medzi: 1) domovským štátom fondu; 2) právom vzťahujúcim sa na zakladanie a fungovanie PKIPCP a 3) príslušnými orgánmi zodpovednými za povoľovanie PKIPCP a presadzovanie pravidiel týkajúcich sa zakladania a fungovania PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh smernice

  Článok 17c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 17c

   

  1. Správcovská spoločnosť, ktorá žiada o povolenie riadiť PKIPCP usadený v inom členskom štáte, predloží príslušným orgánom domovského členského štátu PKIPCP tieto dokumenty:

   

  a) správu o procesoch riadenia rizika prijatých so zreteľom na osobitné typy PKIPCP, pre ktoré sa povolenie požaduje;

   

  b) písomnú dohodu s depozitárom, ktorou sa zabezpečí riadny tok informácií medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom, čím sa depozitárovi umožní plnenie jeho povinností podľa tejto smernice;

   

  c) informácie o podmienkach delegovania prevádzkových funkcií.

   

  2. Príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP do jedného mesiaca od predloženia úplnej žiadosti oznámia správcovskej spoločnosti a príslušným orgánom jej domovského členského štátu, či jej žiadosť bola schválená alebo nie. Prípadné neschválenie odôvodnia.

  Odôvodnenie

  Povolenie PKIPCP si vyžaduje určité informácie o správcovskej spoločnosti. Je obzvlášť dôležité potvrdiť, že depozitár je schopný vykonávať svoje povinnosti dohľadu.

  V záujme naplnenia slobody stanovenej Zmluvou o ES by sa mal v jasnom časovom rámci posúdiť výber správcovskej spoločnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh smernice

  Článok 20 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha verejnej kontrole. Rovnako poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.

  2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha prebiehajúcemu dohľadu. Rovnako poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.

  Odôvodnenie

  Treba zabezpečiť riadny dohľad nad depozitárom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh smernice

  Článok 30 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha verejnej kontrole. Rovnako poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.

  2. Depozitárom môže byť len inštitúcia, ktorá podlieha prebiehajúcemu dohľadu. Rovnako poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že bude účinne vykonávať činnosť depozitára a plniť svoje povinnosti, ktoré z takejto funkcie vyplývajú.

  Odôvodnenie

  Treba zabezpečiť riadny dohľad nad depozitárom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Návrh smernice

  Článok 34 – uvádzacia veta

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Táto kapitola sa uplatňuje vo vzťahu ku každej z týchto operácií, ďalej označovaných ako „zlúčenie“:

  Táto kapitola sa uplatňuje na cezhraničné zlúčenia, ako aj na vnútroštátne zlúčenia, keď sú buď zlučujúce sa PKIPCP alebo nadobúdajúci PKIPCP informované podľa článku 88.

   

  Na účely tejto kapitoly „zlúčenie“ znamená:

  Odôvodnenie

  Pri uplatnení zásady subsidiarity by sa smernica mala vzťahovať na: 1) cezhraničné zlúčenia ale tiež 2) na vnútroštátne zlúčenia s cezhraničným dosahom. Výlučne vnútroštátne zlúčenia by však nemali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Návrh smernice

  Článok 36 – odsek 2 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  c) osvedčenie vydané depozitármi zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúceho PKIPCP s potvrdením, že overili súlad spoločného návrhu podmienok zlúčenia s touto smernicou a zmluvnými podmienkami alebo stanovami ich príslušných PKIPCP a s uvedením záverov v tomto ohľade;

  c) vyhlásenie všetkých depozitárov zlučujúcich sa PKIPCP a nadobúdajúceho PKIPCP s potvrdením, že v súlade s článkom 38 overili súlad spoločného návrhu podmienok zlúčenia s požiadavkami uvedenými v článku 37, ods. 1, body c), f) a g) tejto smerniceso zmluvnými podmienkami alebo stanovami ich príslušných PKIPCP;

  Odôvodnenie

  Vyhlásenie vydané každým depozitárom by malo byť presné, keďže niektoré prvky citované v článku 37 ods. 1 spadajú medzi úlohy a povinnosti audítorov a v konečnom dôsledku správcovskej spoločnosti. Okrem toho, úlohy, povinnosti a zodpovednosť audítorov sú na rozdiel od depozitárov na európskej úrovni harmonizované prostredníctvom smernice 2006/43/ES. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyhnúť sa rôznym úrovniam validácie a overovania v jednotlivých štátoch.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Návrh smernice

  Článok 37 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty vyžadujú, aby riadiace alebo správne orgány zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP vypracovali spoločný návrh podmienok zlúčenia.

  1. Členské štáty vyžadujú, aby riadiace alebo správne orgány zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP vypracovali spoločný návrh podmienok zlúčenia.

  Spoločný návrh podmienok zlúčenia zahŕňa tieto údaje:

  Spoločný návrh podmienok zlúčenia zahŕňa tieto údaje:

  a) určenie typu zlúčenia a zahrnutých PKIPCP;

  a) určenie typu zlúčenia a zahrnutých PKIPCP;

  b) kontext a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

  b) kontext a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

  c) očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP;

  c) očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zlučujúcich sa PKIPCP a prijímajúcich PKIPCP vrátane otázky daní;

  d) kritériá prijaté na hodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k plánovanému termínu nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

  d) kritériá prijaté na hodnotenie aktív a prípadne aj záväzkov k plánovanému termínu nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

  e) metódu výpočtu výmenného pomeru akcií;

  e) metódu výpočtu výmenného pomeru akcií;

  f) plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

  f) plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

   

  fa) pravidlá vzťahujúce sa na prevod podielových listov;

  g) zmluvné podmienky alebo stanovy prijímajúcich PKIPCP.

  g) zmluvné podmienky alebo stanovy prijímajúcich PKIPCP.

   

  Informácie uvedené v písmenách c), f) a g) poskytne depozitár, pričom zohľadnia ustanovenia článku 36 ods. 2 písm. c).

   

  Informácie uvedené v písmenách d) a e) poskytne nezávislý audítor, pričom zohľadní ustanovenia článku 39 ods. 1.

   

  Za poskytnutie informácií uvedených v písmenách a), b) a g) je zodpovedná správcovská spoločnosť.

  Odôvodnenie

  Aby sa zaručilo, že k cezhraničným zlúčeniam nedochádza na úkor ochrany investora, musí spoločný návrh identifikovať všetky vplyvy zlúčenia na držiteľov podielových listov z hľadiska podmienok ich prevodu a z daňového hľadiska, aby sa zlúčenie uskutočnilo za optimálnych podmienok. Úlohy účastníkov zlúčenia by tiež mali byť presne vymedzené, aby sa zaistila právna istota transakcie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Návrh smernice

  Článok 39 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) metódu výpočtu výmenného pomeru akcií.

  b) metódu výpočtu výmenného pomeru akcií a jeho výsledok.

  Odôvodnenie

  Okrem metódy musí nezávislý audítor overiť výsledok výpočtu výmenného pomeru, aby sa zabránilo situácii, v ktorej budú držitelia podielových listov určovaní chybne.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

  Návrh smernice

  Článok 40 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom zlučujúcich sa PKIPCP a prípadne aj prijímajúcich PKIPCP, zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby im umožnili prijímať informované rozhodnutia o možnom vplyve návrhu na ich investície a uplatňovať ich práva podľa článkov 41 a 42.

  4. Informácie, ktoré sa poskytnú podielnikom zlučujúcich sa PKIPCP a prípadne aj prijímajúcich PKIPCP zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby im umožnili prijímať informované rozhodnutia o možnom vplyve návrhu na ich investície a uplatňovať ich práva podľa článkov 41 a 42.

  Zahŕňajú aspoň tieto údaje:

  Zahŕňajú tieto údaje:

  a) kontext a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

  a) kontext a odôvodnenie navrhovaného zlúčenia;

  b) možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov, okrem iného informácie o prípadných podstatných rozdieloch v investičnej politike a stratégii, nákladoch, očakávanom výsledku, pravidelnom podávaní správ a možnom oslabení výnosov;

  b) možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov, okrem iného informácie o prípadných podstatných rozdieloch v investičnej politike a stratégii, nákladoch, očakávanom výsledku, pravidelnom podávaní správ, možnom oslabení výnosov a otázke daní;

  c) akékoľvek osobitné práva, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému zlúčeniu, okrem iného právo na ďalšie informácie, právo dostať na požiadanie kópiu správy nezávislého audítora a právo na bezplatné odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov v súlade s článkom 42;

  c) akékoľvek osobitné práva, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému zlúčeniu, okrem iného právo na ďalšie informácie, právo dostať na požiadanie kópiu správy nezávislého audítora, právo na bezplatné odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov v súlade s článkom 42 a lehotu na uplatnenie tohto práva;

  d) príslušné procesné aspekty a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

  d) príslušné procesné aspekty vrátane postupu upravujúceho prevod podielových listov a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia;

  e) znenie kľúčových informácií pre investorov prijímajúcich PKIPCP podľa článku 73.

  e) znenie kľúčových informácií pre investorov prijímajúcich PKIPCP podľa článku 73.

  Odôvodnenie

  Informácie odosielané držiteľom podielových listov sa musia týkať postupu upravujúceho prevod podielových listov a vplyvov na oblasť daní (ide najmä o informovanie držiteľa podielového listu o zmene daňového režimu). Napríklad vo Francúzsku sa držiteľovi zdaňuje rozdiel medzi nákupnou cenou v zlučovanom fonde a predajnou cenou v prijímajúcom fonde. V Nemecku sa držiteľovi zdaňuje kapitálový zisk z každého cenného papiera.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

  Návrh smernice

  Článok 41 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Prvý odsek sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek uznášaniaschopnosť ustanovená na základe vnútroštátneho práva.

  Prvý odsek sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek uznášaniaschopnosť ustanovená na základe vnútroštátneho práva. Členské štáty neuplatňujú na cezhraničné zlúčenia prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o uznášaniaschopnosť, ako v prípade vnútroštátnych zlúčení.

  Odôvodnenie

  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či uplatnia pravidlá týkajúce sa uznášaniaschopnosti. Každopádne v súlade so zásadou nediskriminácie by pravidlá vzťahujúce sa na cezhraničné zlúčenia nemali byť prísnejšie ako pravidlá pre vnútroštátne zlúčenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

  Návrh smernice

  Článok 53 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Feeder PKIPCP (zberný PKIPCP) je PKIPCP, ktorý odchylne od článku 1 ods. 2 písm. a), článkov 45, 47, 50 a článku 51 ods. 2 písm. c) investuje aspoň 85 % svojich aktív do podielových listov iného PKIPCP (hlavného PKIPCP) alebo jeho investičného úseku.

  1. Feeder PKIPCP je PKIPCP alebo jeho investičný úsek, ktorý odchylne od článku 1 ods. 2 písm. a), článkov 45, 47, 50 a článku 51 ods. 2 písm. c) investuje aspoň 85 % svojich aktív do podielových listov iného PKIPCP alebo jeho investičných úsekov (master PKIPCP).

  Odôvodnenie

  V záujme súladu s ostatnými ustanoveniami smernice by feeder fond alebo master fond mali mať možnosť byť PKIPCP alebo jeho úsekom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

  Návrh smernice

  Článok 53 – odsek 3 – uvádzacia veta

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Master PKIPCP je PKIPCP, ktorý:

  3. Master PKIPCP je PKIPCP alebo jeho investičný úsek, ktorý:

  Odôvodnenie

  V záujme súladu s ostatnými ustanoveniami smernice by feeder fond alebo master fond mali mať možnosť byť PKIPCP alebo jeho úsekom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Ak feeder PKIPCP už vykonával činnosti ako PKIPCP aj ako feeder PKIPCP iného master PKIPCP, najneskôr do 15 dní po predložení úplného spisu je feeder PKIPCP informovaný, či príslušné orgány schválili investície feeder PKIPCP do master PKIPCP alebo nie.

  2. Ak feeder PKIPCP už vykonával činnosti ako PKIPCP aj ako feeder PKIPCP iného master PKIPCP, najneskôr do 15 dní od predloženia úplného spisu je feeder PKIPCP informovaný, či príslušné orgány schválili investície feeder PKIPCP do master PKIPCP alebo nie. Ich prípadné neschválenie príslušné orgány zdôvodnia.

  Odôvodnenie

  Tak ako v prípade administratívneho zamietnutia treba rozhodnutie neschváliť investíciu do master fondu odôvodniť.

  V prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP spravuje tá istá správcovská spoločnosť, dohoda medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP je podmienkou, ktorú nie je možné splniť. Správcovská spoločnosť by však mala stanoviť vhodné vnútorné pravidlá správania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. V prípade, že feeder PKIPCP a master PKIPCP sú usadené v rovnakom členskom štáte, príslušné orgány tohto členského štátu udelia povolenie, ak PKIPCP, jeho depozitár a jeho audítor, ako aj master PKIPCP, spĺňajú všetky požiadavky ustanovené v tejto kapitole. Na tento účel feeder PKIPCP poskytne príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto dokumenty:

  3. Príslušné orgány domovského členského štátu feeder PKIPCP udelia povolenie, ak PKIPCP, jeho depozitár a jeho audítor, ako aj master PKIPCP spĺňajú všetky požiadavky ustanovené v tejto kapitole. Na tento účel feeder PKIPCP poskytne príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto dokumenty:

  a) zmluvné podmienky alebo stanovy feeder PKIPCP a master PKIPCP;

  a) zmluvné podmienky alebo stanovy feeder PKIPCP a master PKIPCP;

  b) prospekty a kľúčové informácie pre investorov podľa článku 73 za feeder PKIPCP a master PKIPCP;

  b) prospekty a kľúčové informácie pre investorov podľa článku 73 za feeder PKIPCP a master PKIPCP;

  c) dohodu medzi feeder PKIPCP a master PKIPCP podľa článku 55 ods. 1;

  c) dohodu medzi feeder PKIPCP a master PKIPCP alebo interné pravidlá obchodovania podľa článku 55 ods. 1;

  d) prípadne informácie, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom podľa článku 59 ods. 1;

  d) prípadne informácie, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom podľa článku 59 ods. 1;

  e) vyhlásenie master PKIPCP, že nevlastní nijaké podielové listy feeder PKIPCP;

  e) vyhlásenie master PKIPCP, že nevlastní nijaké podielové listy jedného zo svojich vlastných feeder PKIPCP;

  f) v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych depozitárov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 56 ods. 1 medzi ich príslušnými depozitármi;

  f) v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych depozitárov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 56 ods. 1 medzi ich príslušnými depozitármi;

  g) v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych audítorov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 57 ods. 1 medzi ich príslušnými audítormi.

  g) v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych audítorov, dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií podľa článku 57 ods. 1 medzi ich príslušnými audítormi.

  Odôvodnenie

  Tak ako v prípade administratívneho zamietnutia treba rozhodnutie neschváliť investíciu do master fondu odôvodniť.

  V prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP spravuje tá istá správcovská spoločnosť, dohoda medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP je podmienkou, ktorú nie je možné splniť. Správcovská spoločnosť by však mala stanoviť vhodné vnútorné pravidlá správania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

  Návrh smernice

  Článok 54 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Keď je feeder PKIPCP usadený v inom členskom štáte ako master PKIPCP, príslušné orgány domovského členského štátu feeder PKIPCP udelia povolenia v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

  4. Keď je feeder PKIPCP usadený v inom členskom štáte ako master PKIPCP, príslušné orgány domovského členského štátu feeder PKIPCP ihneď informujú príslušné orgány domovského členského štátu master PKIPCP o tom, či povolenie bolo udelené alebo zamietnuté.

  a) feeder PKIPCP, jeho depozitár a jeho audítor spĺňajú všetky požiadavky ustanovené v tejto kapitole a feeder PKIPCP na tento účel predloží dokumenty uvedené v odseku 3 tohto článku;

   

  b) feeder PKIPCP preukáže, že master PKIPCP má riadne povolenie ako PKIPCP, že on sám nie je feeder PKIPCP a nevlastní podielové listy nijakého feeder PKIPCP.

   

  Príslušné orgány domovského členského štátu feeder PKIPCP ihneď informujú príslušné orgány domovského členského štátu master PKIPCP, či bol súhlas udelený alebo nie.

   

  Odôvodnenie

  Tak ako v prípade administratívneho zamietnutia treba rozhodnutie neschváliť investíciu do master fondu odôvodniť.

  V prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP spravuje tá istá správcovská spoločnosť, dohoda medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP je podmienkou, ktorú nie je možné splniť. Správcovská spoločnosť by však mala stanoviť vhodné vnútorné pravidlá správania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 1 - pododseky 1 a 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty požadujú, aby feeder PKIPCP uzavreli dohodu s príslušným master PKIPCP s cieľom umožniť feeder PKIPCP splniť požiadavky ustanovené v tejto smernici.

  1. Členské štáty požadujú, aby feeder PKIPCP uzavreli dohodu s master PKIPCP, ktorá obsahuje tieto informácie:

  Takáto dohoda obsahuje tieto údaje:

   

  a) hlavné charakteristiky investičného cieľa a politiky master PKIPCP;

   

  b) pravidlá, ktorými sa riadia prípadné zmeny investičného cieľa a politiky master PKIPCP;

  a) pravidlá, ktorými sa riadia prípadné zmeny investičného cieľa a politiky master PKIPCP;

  c) práva a povinnosti feeder PKIPCP a master PKIPCP a ich príslušných správcovských spoločností.

  b) práva a povinnosti feeder PKIPCP a master PKIPCP a ich príslušných správcovských spoločností.

  Odôvodnenie

  V prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP spravuje tá istá správcovská spoločnosť, dohoda medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP je podmienkou, ktorú nie je možné splniť. Správcovská spoločnosť by však mala stanoviť vhodné vnútorné pravidlá správania.

  Aby sa zabezpečili rovnaké podmienky hospodárskej súťaže, je potrebná maximálna harmonizácia obsahu dohody medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 1 - pododsek 3a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. V prípade, že master a feeder PKIPCP sú riadené tým istým riadiacim alebo administratívnym orgánom, dohodu môžu nahradiť interné pravidlá obchodovania, ktoré zabezpečia súlad s požiadavkami uvedenými v tomto odseku.

  Odôvodnenie

  V prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP spravuje tá istá správcovská spoločnosť, dohoda medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP je podmienkou, ktorú nie je možné splniť. Správcovská spoločnosť by však mala stanoviť vhodné vnútorné pravidlá správania.

  Aby sa zabezpečili rovnaké podmienky hospodárskej súťaže, je potrebná maximálna harmonizácia obsahu dohody medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

  Návrh smernice

  Článok 55 – odsek 6 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  a) ktoré údaje majú byť zahrnuté v dohode podľa prvého pododseku odseku 1;

  a) obsah dohody alebo interných pravidiel obchodovania podľa odseku 1;

  Odôvodnenie

  V prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP spravuje tá istá správcovská spoločnosť, dohoda medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP je podmienkou, ktorú nie je možné splniť. Správcovská spoločnosť by však mala stanoviť vhodné vnútorné pravidlá správania.

  Aby sa zabezpečili rovnaké podmienky hospodárskej súťaže, je potrebná maximálna harmonizácia obsahu dohody medzi master PKIPCP a feeder PKIPCP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

  Návrh smernice

  Článok 56

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty požadujú, aby v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych depozitárov, uzavreli títo depozitári dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch depozitárov.

  1. Členské štáty požadujú, aby správcovská spoločnosť master PKIPCP v prípade, že master PKIPCP a feeder PKIPCP majú rôznych depozitárov, bola zodpovedná za informovanie feeder PKIPCP, prípadne správcovskej spoločnosti feeder PKIPCP o akomkoľvek protiprávnom konaní, ktoré zistí v súvislosti s master PKIPCP.

  Feeder PKIPCP neinvestuje do podielových listov master PKIPCP, pokiaľ táto dohoda nenadobudne účinnosť.

   

  2. Depozitár master PKIPCP okamžite informuje feeder PKIPCP alebo prípadne aj správcovskú spoločnosť a depozitára feeder PKIPCP o akomkoľvek protiprávnom konaní, ktoré zistí v súvislosti s master PKIPCP.

  2. Feeder PKIPCP, prípadne jeho správcovská spoločnosť sú zodpovedné za to, že depozitárovi feeder PKIPCP poskytnú akékoľvek informácie o master PKIPCP, ktoré potrebuje na úplné splnenie svojich povinností.

  3. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa ďalej špecifikuje:

  3. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v ktorých sa ďalej špecifikuje:

  a) ktoré údaje majú byť zahrnuté v dohode podľa odseku 1 pododseku 1;

  a) ktoré údaje majú byť zahrnuté v informáciách podľa odsekov 1 a 2;

  b) ktoré typy protiprávneho konania uvedené v odseku 2 sa považujú za také, ktoré majú negatívny vplyv na feeder PKIPCP.

  b) ktoré typy protiprávneho konania uvedené v odseku 1.

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 107 ods. 2.

  Tieto opatrenia určené na zmenu a doplnenie tejto smernice jej doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 107 ods. 2.

  Odôvodnenie

  Keďže medzi depozitármi nie je zmluvný vzťah, smernica by mala vychádzať zo zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom a mala by uvádzať, že správcovská spoločnosť je aj naďalej zodpovedná za prevod informácií, keďže povinnosti depozitára sú v súlade s aktuálne platnou definíciou na vnútroštátnej úrovni.

  PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

  KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRÁVNYCH SLUŽIEB                                V Bruseli 14. 11. 2008

  STANOVISKO

  PRE                                                EURÓPSKY PARLAMENT

  RADU

  KOMISIU

  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) KOM(2008) 458 v konečnom znení zo 16. 7. 2008 - 2008/0153 (COD)

  So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o štruktúrovanejšom využívaní postupu prepracúvania právnych aktov a najmä na základe jej bodu 9 poradná pracovná skupina zložená z právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich stretnutiach 4. a 24. septembra a 13. novembra 2008 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

  Preskúmanie návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) počas týchto schôdzí[1] vyústilo do spoločnej dohody vypracovanej poradnou pracovnou skupinou o týchto veciach:

  1) Sivým pozadím, ktoré sa zvyčajne používa na označenie podstatných zmien, sa mali vyznačiť tieto časti textu prepracovaného návrhu:

  — celé znenie citácie 5 smernice 85/611/EHS, ktoré bolo vložené medzi znenie citácií 4 a 5 v prepracovanom návrhu a ktoré sa označilo dvojitým prečiarknutím;

  - v odôvodnení 8, ktoré zodpovedá odôvodneniu 5 smernice 2001/1G7/ES konečné znenie „do troch rokov“, ktoré sa už označilo dvojitým prečiarknutím;

  - v článku 2 od. 5 by odkaz na „článok 92 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES“ (znenie článku 1a ods. 10 druhý pododsek smernice 86/611/EHS) mal teraz znieť „Na účely tejto definície sa berú do úvahy hlasovacie práva uvedené v článku 7 smernice 88/627/EHS“; v prepracovanom texte sa odkaz prispôsobil tak, aby znel ako odkaz na „článok 92 smernice 2001/34/ES Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES“; článok 92 smernice 2001/34/ES bol vypustený článkom 32 ods. 5 smernice 2004/109/ES Európskeho parlamentu a Rady. Právny útvar Európskeho parlamentu je názoru, že text „článok 92 smernice 2001/34/ES Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES“ by mal byť označený dvojitým prečiarknutím;

  - v článku 21 ods. 1 slová „domovského členského“, ako aj znenie „v ktorom sa nachádza sídlo správcovskej spoločnosti“ (ktoré už bolo označené dvojitým prečiarknutím).

  2) V článku 6 ods. 1 by sa mal vypustiť výraz „PKIPCP“ vložený medzi šípky na úpravu za znenie „domovského členského štátu“.

  3) V článku 12 ods. 1 písm. b) by sa mal vypustiť výraz „PKIPCP“ vložený medzi šípky na úpravu za znenie „hostiteľským členským štátom“.

  4) V článku 97 ods. 5 by sa malo vložiť existujúce znenie článku 50 ods. 6 smernice 85/611/EHS v mierne upravenej podobe namiesto upraveného textu, ktoré sa objavuje v prepracovanom návrhu. Článok 97 ods. 5 by mal znieť takto: „5. Odseky 1 a 4 nebránia výmene informácií:

  (a) v rámci členského štátu, kde existujú dva alebo viac príslušných orgánov, alebo

  (b) v rámci členského štátu alebo medzi členskými štátmi, medzi príslušnými orgánmi a

  i) orgánmi s verejnou zodpovednosťou za dohľad nad úverovými inštitúciami, investičnými podnikmi, poisťovňami a inými finančnými inštitúciami a orgánmi zodpovednými za dohľad nad finančnými trhmi;

  ii) orgánmi zapojenými do likvidácie alebo konkurzu PKIPCP a podnikov prispievajúcich k ich podnikateľskej činnosti a iných podobných konaní;

  Hi) osobami zodpovednými za vykonávanie zákonom stanovenej kontroly účtov poisťovní, úverových inštitúcií, investičných podnikov a iných finančných inštitúcií.

  pri výkone ich funkcií dohľadu alebo sprístupňovaní informácií orgánom, ktoré spravujú systémy náhrad, ktoré sú potrebné pre výkon ich funkcií,

  Informácie vymieňané podľa prvého pododseku  podliehajú profesionálnemu utajeniu uloženému v odseku 1 “.

  5) V korelačnej tabuľke uvedenej v prílohe IV treba uviesť zhodu medzi prílohou II smernice 85/611/EHS a prílohou II prepracovaného textu. V dôsledku toho preskúmanie umožnilo pracovnej poradnej skupine dospieť k jednomyseľnému záveru, že návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny a doplnenia okrem tých, ktoré tak boli označené v danom návrhu alebo tomto stanovisku. Usúdila tiež, že, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s uvedenými vecnými zmenami a doplneniami, návrh sa v podstate obmedzuje len na čistú kodifikáciu existujúceho znenia bez akejkoľvek zmeny jeho vecného obsahu.

  C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

  právny poradca                      právny poradca           úradujúci generálny riaditeľ

  POSTUP

  Názov

  Koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

  Referenčné čísla

  KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

  Gestorský výbor

  ECON

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  JURI

  2.9.2008

   

   

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum menovania

  Jean-Paul Gauzès

  22.9.2008

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  7.10.2008

   

   

   

  Dátum prijatia

  17.11.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

  POSTUP

  Názov

  Koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

  Referenčné čísla

  KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

  Dátum predloženia v EP

  16.7.2008

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  2.9.2008

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  JURI

  2.9.2008

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Wolf Klinz

  22.4.2008

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  22.9.2008

  7.10.2008

  1.12.2008

   

  Dátum prijatia

  2.12.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  31

  1

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich

  • [1]  Poradná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu a pracovala na základe anglickej verzie, ktorá bola pôvodnou jazykovou verziou prerokúvaného textu.