BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning)

10.12.2008 - (KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Wolf Klinz
(Omarbetning – artikel 80a i arbetsordningen)

Förfarande : 2008/0153(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0497/2008
Ingivna texter :
A6-0497/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning)

(KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0458),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 47.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag till parlamentet (C6‑0287/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[1],

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0497/2008).

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga texterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom anpassat till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av företrädare för Europaparlamentets, rådets och kommissionens juridiska avdelningar och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5a) När det i en bestämmelse i detta direktiv krävs att ett fondföretag (UCITS) ska vidta åtgärder, bör denna bestämmelse uppfattas som riktat till det förvaltningsbolag genom vilket fondföretaget är bildat såsom en värdepappersfond när en sådan fond inte är en juridisk person och inte kan agera själv.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Försäljningen av fondandelar genom mellanhänder faller under direktiv 2004/39/EG.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) I enlighet med principen om hemlandstillsyn bör förvaltningsbolag med auktorisation i sina hemmedlemsstater inom hela gemenskapen få tillhandahålla de tjänster för vilka de är auktoriserade genom att etablera filialer eller enligt friheten att tillhandahålla tjänster. Godkännandet av fondbestämmelserna för värdepappersfonder bör ligga inom förvaltningsbolagets hemmedlemsstats behörighet.

(9) I enlighet med principen om hemlandstillsyn bör förvaltningsbolag med auktorisation i sina hemmedlemsstater inom hela gemenskapen få tillhandahålla de tjänster för vilka de är auktoriserade genom att etablera filialer eller enligt friheten att tillhandahålla tjänster.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) När det gäller kollektiv portföljförvaltning (förvaltning av värdepappersfonder och investeringsbolag) bör ett förvaltningsbolag som auktoriserats i hemmedlemsstaten ha rätt att bedriva följande verksamheter i värdmedlemsstaterna: utbjuda andelar i de harmoniserade värdepappersfonder som förvaltas av bolaget i hemmedlemsstaten, utbjuda aktier i de harmoniserade investeringsbolag som bolaget förvaltar, utöva alla andra funktioner och uppgifter som omfattas av kollektiv portföljförvaltning, förvalta tillgångarna i investeringsbolag med säte i andra medlemsstater än förvaltningsbolagets hemmedlemsstat och på uppdragsbasis utöva de verksamheter som omfattas av kollektiv portföljförvaltning på sådana förvaltningsbolags vägnar som har sitt säte i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten.

(10) När det gäller kollektiv portföljförvaltning (förvaltning av värdepappersfonder och investeringsbolag) bör ett förvaltningsbolag som auktoriserats i hemmedlemsstaten ha rätt att bedriva följande verksamheter i värdmedlemsstaterna: utbjuda andelar i de harmoniserade värdepappersfonder som förvaltas av bolaget i hemmedlemsstaten, utbjuda aktier i de harmoniserade investeringsbolag som bolaget förvaltar, utöva alla andra funktioner och uppgifter som omfattas av kollektiv portföljförvaltning och på uppdragsbasis utöva de verksamheter som omfattas av kollektiv portföljförvaltning på sådana förvaltningsbolags vägnar som har sitt säte i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Principen om hemlandstillsyn kräver att de behöriga myndigheterna inte beviljar respektive att de återkallar auktorisation i sådana fall där exempelvis verksamhetsplanen, den geografiska fördelningen eller den faktiskt bedrivna verksamheten klart visar att ett förvaltningsbolag har valt en viss medlemsstats jurisdiktion i syfte att undgå de strängare normer som gäller i en annan medlemsstat, inom vars territorium det avser att bedriva eller redan bedriver större delen av sin verksamhet. Vid tillämpningen av detta direktiv bör ett förvaltningsbolag auktoriseras i den medlemsstat där det har sitt säte. Enligt principen om hemlandstillsyn kan endast den medlemsstat där förvaltningsbolaget har sitt säte anses behörig att godkänna dels fondbestämmelserna för de värdepappersfonder som bolaget etablerat, dels valet av förvaringsinstitut. För att undvika s.k. tillsynsarbitrage och för att främja förtroendet för effektiviteten i den tillsyn som hemlandets myndigheter utövar, bör ett krav för auktorisation av ett fondföretag bestå i att det inte i någon rättslig mening ska vara förhindrat från att saluföras i sin hemmedlemsstat . Detta påverkar inte fondföretagets rätt att, när det väl har blivit auktoriserat, välja i vilken eller vilka medlemsstater dess fondandelar ska saluföras i enlighet med detta direktiv.

(11) Principen om hemlandstillsyn kräver att de behöriga myndigheterna inte beviljar respektive att de återkallar auktorisation i sådana fall där exempelvis verksamhetsplanen, den geografiska fördelningen eller den faktiskt bedrivna verksamheten klart visar att ett förvaltningsbolag har valt en viss medlemsstats jurisdiktion i syfte att undgå de strängare normer som gäller i en annan medlemsstat, inom vars territorium det avser att bedriva eller redan bedriver större delen av sin verksamhet. Vid tillämpningen av detta direktiv bör ett förvaltningsbolag auktoriseras i den medlemsstat där det har sitt säte. Enligt principen om hemlandstillsyn kan endast de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat anses behöriga att kontrollera förvaltningsbolagets organisation, något som måste ske enligt lagen i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) De behöriga myndigheter som auktoriserar fondföretag bör beakta fondbestämmelserna eller investeringsföretagets bolagsordning, valet av förvaringsinstitut och förvaltningsbolagets förmåga att förvalta fondföretaget. När förvaltningsbolaget befinner sig i en annan medlemsstat, bör dessa myndigheter kunna förlita sig på ett intyg från de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat om vilken typ av fondföretag som förvaltningsbolaget har auktorisation att förvalta. Auktorisationen av en fond bör inte kopplas till några krav på utökat kapital på förvaltningsbolagsnivå, på att förvaltningsbolagets bör ha sitt stadgeenliga säte i fondföretagets hemmedlemsstat eller på att förvaltningsbolaget bör ha någon verksamhet i fondföretagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat bör vara behöriga att kontrollera att bestämmelserna om fondföretagets bildande och drift efterlevs. Fondföretaget bör omfattas av lagen i fondföretagets hemmedlemsstat. Därför bör de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat kunna få information direkt från förvaltningsbolaget. För att kunna åtgärda överträdelser av regler som de ansvarar för, bör de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat kunna räkna med att de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat samarbetar, och de bör vid behov kunna vidta åtgärder direkt mot förvaltningsbolaget.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c) För att undvika s.k. tillsynsarbitrage och för att främja förtroendet för effektiviteten i den tillsyn som hemlandets behöriga myndigheter utövar, bör det vara ett krav för auktorisation av ett fondföretag att det inte i någon rättslig mening är förhindrat från att marknadsföras i sin hemmedlemsstat. Detta påverkar inte fondföretagets frihet att, när det väl har blivit auktoriserat, välja i vilken medlemsstat eller vilka medlemsstater dess fondandelar ska saluföras i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11d) Om fondföretaget förvaltas av ett förvaltningsbolag som är auktoriserat i en annan medlemsstat än fondföretagets hemmedlemsstat ska detta förvaltningsbolag utarbeta och anta lämpliga förfaranden och arrangemang för att hantera klagomål från investerare, inbegripet genom lämpliga bestämmelser i distributionsavtal eller genom att tillhandahålla en adress i fondföretagets hemmedlemsstat som inte behöver vara densamma som förvaltningsbolagets adress. Det bör också inrätta lämpliga förfaranden och arrangemang för att tillhandahålla information på begäran av allmänheten eller de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat, t.ex. genom att bland förvaltningsföretagets personal utse en kontaktperson som har hand om förfrågningar om information. Ett sådant förvaltningsbolag bör dock inte åläggas, enligt lagstiftning i fondföretagets hemmedlemsstat, att ha ett lokalt ombud i den medlemsstaten för att fullgöra dessa skyldigheter.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 11e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11e) Fondföretagets hemmedlemsstat måste ges alla nödvändiga resurser för att åtgärda varje överträdelse av fondföretagets bestämmelser. I detta syfte bör fondföretagets hemmedlemsstat kunna vidta preventiva åtgärder och sanktioner mot förvaltningsbolaget. Som en sista utväg bör fondföretagets hemmedlemsstat ha möjlighet att kräva att förvaltningsbolagets förvaltning av fondföretaget upphör. Medlemsstaterna bör se till att införa de bestämmelser som i sådana fall behövs för att korrekt kunna förvalta eller avveckla fondföretaget.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) För att kunna garantera lika möjligheter och adekvat tillsyn på lång sikt, kan kommissionen undersöka möjligheterna att harmonisera delegeringsförfaranden på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Trots att det finns behov av konsolidering mellan fondföretag finns det många juridiska och administrativa hinder för fusioner mellan sådana företag. För att förbättra den inre marknadens funktion är det därför nödvändigt att fastställa gemenskapsbestämmelser som möjliggör fusioner mellan fondföretag (och deras delfonder). Även om några medlemsstater endast har auktoriserat kontraktsrättsliga fonder bör fusioner mellan alla slag av fonder (kontraktsrättsliga, associationsrättsliga och ”unit trusts”) tillåtas och erkännas enligt lagstiftningen i samtliga medlemsstater. Detta direktiv omfattar de fusionstekniker som är vanligast i medlemsstaterna. Det hindrar dock inte fondföretagen från att använda andra tekniker, såväl nationellt som på gränsöverskridande basis. Dessa kommer dock fortfarande att omfattas av de relevanta bestämmelserna i nationell lagstiftning.

(18) Trots att det finns behov av konsolidering mellan fondföretag finns det många juridiska och administrativa hinder för fusioner mellan sådana företag. För att förbättra den inre marknadens funktion är det därför nödvändigt att fastställa gemenskapsbestämmelser som möjliggör fusioner mellan fondföretag (och deras delfonder). Även om några medlemsstater endast får auktorisera kontraktsrättsliga fonder bör gränsöverskridande fusioner mellan alla slag av fonder (kontraktsrättsliga, associationsrättsliga och ”unit trusts”) tillåtas och erkännas i samtliga medlemsstater. För detta krävs inte att medlemsstaterna inför nya rättsliga former för fondföretag i sina nationella system.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Detta direktiv omfattar de fusionstekniker som är de vanligast förekommande i medlemsstaterna. Det kräver inte att alla medlemsstater inför alla tre teknikerna i sin nationella lagstiftning men alla medlemsstater bör erkänna överföringar av tillgångar till följd av dessa fusionstekniker. Detta direktiv hindrar inte fondföretagen från att använda andra tekniker enbart nationellt, i situationer då inget av de fondföretag som berörs av fusionen har notifierats om tillstånd att marknadsföra sina andelar över gränserna. Dessa fusioner bör dock fortfarande omfattas av de relevanta bestämmelserna i nationell lagstiftning. I regler om minsta antal närvarande på bolagsstämmor bör det inte göras någon åtskillnad mellan nationella och gränsöverskridande fusioner, och reglerna bör heller inte vara striktare än för fusioner av andra företag.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att skydda investerarnas intressen bör medlemsstaterna föreskriva krav på auktorisation, meddelad av deras behöriga myndigheter, för föreslagna fusioner mellan fondföretag, både då de omfattas av en medlemsstats jurisdiktion och då de sker på gränsöverskridande basis, ska . Vid gränsöverskridande fusioner bör det krävas att de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten för det fondföretag som ska upphöra som självständig enhet (det överlåtande fondföretaget) ska godkänna fusionen för att ge tillfredsställande skydd åt de andelsägare som faktiskt byter fond. Om mer än ett fusionerande fondföretag berörs av fusionen och dessa företag är registrerade i olika medlemsstater, bör det krävas godkännande av de behöriga myndigheterna för varje överlåtande fondföretag, och dessa myndigheter bör ha ett nära samarbete. Eftersom även andelsägarna i det fondföretag som består efter fusionen (det övertagande fondföretaget) behöver ett tillfredsställande skydd för sina intressen bör dessa beaktas av det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat när den godkänner en gränsöverskridande fusion.

(19) För att skydda investerarnas intressen bör medlemsstaterna föreskriva krav på auktorisation, meddelad av deras behöriga myndigheter, för föreslagna fusioner mellan fondföretag, både då de omfattas av en medlemsstats jurisdiktion och då de sker på gränsöverskridande basis. Vid gränsöverskridande fusioner bör det krävas att de behöriga myndigheterna för det överlåtande fondföretaget ska godkänna fusionen för att ge tillfredsställande skydd åt de andelsägare som faktiskt byter fond. Om mer än ett fusionerande fondföretag berörs av fusionen och dessa företag är registrerade i olika medlemsstater, bör det krävas godkännande av de behöriga myndigheterna för varje överlåtande fondföretag, och dessa myndigheter bör ha ett nära samarbete, som även omfattar relevant informationsutbyte. Eftersom även andelsägarna i det övertagande fondföretaget behöver ett tillfredsställande skydd för sina intressen bör dessa beaktas av det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat. Andelsägare i både det överlåtande och det mottagande fondföretaget bör ha rätt att begära återköp eller inlösen av sina andelar utan några extra kostnader, dvs. de ska endast belastas kostnader som respektive fonder alltid kan ta ut vid avveckling av värdepappersinnehav, i enlighet med bestämmelserna i respektive prospekt. Alternativt, då detta är möjligt, bör ägare av andelar i både det överlåtande och det mottagande fondföretaget kunna konvertera sina andelar till andelar i ett annat fondföretag med liknande placeringsinriktning och som förvaltas av samma förvaltningsbolag eller något annat bolag som har en anknytning till detta.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att säkerställa ytterligare tredjepartskontroll av fusioner. Förvaringsinstituten för vart och ett av de fondföretag som berörs av fusionen bör kontrollera att de föreslagna gemensamma villkoren för fusionen överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i detta direktiv och med företagets fondbestämmelser. En oberoende revisor bör upprätta en revisionsberättelse för alla fondföretag som berörs av fusionen med validering av de metoder för värdering av tillgångar och skulder i dessa företag och beräkning av utbytesförhållandet som de styrande och/eller administrativa organen i fondföretagen har angett i de föreslagna gemensamma villkoren. För att begränsa kostnaderna för gränsöverskridande fusioner bör det vara möjligt att upprätta en enda revisionsberättelse för alla berörda fondföretag, och den lagstadgade revisorn för det överlåtande och/eller det övertagande fondföretaget bör ges befogenhet till detta. För att skydda investerarna bör andelsägare ges möjlighet att gratis erhålla en kopia av revisionsberättelsen.

(20) Tredjepartskontroll av fusioner bör också säkerställas. Förvaringsinstituten för vart och ett av de fondföretag som berörs av fusionen bör kontrollera att de föreslagna gemensamma villkoren för fusionen överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i detta direktiv och med företagets fondbestämmelser. Antingen ett förvaringsinstitut eller en oberoende revisor bör upprätta en revisionsberättelse för alla fondföretag som berörs av fusionen med validering av de metoder för värdering av tillgångar och skulder i dessa företag och beräkning av utbytesförhållandet som de styrande och/eller administrativa organen i fondföretagen har angett i de föreslagna gemensamma villkoren. För att begränsa kostnaderna för gränsöverskridande fusioner bör det vara möjligt att upprätta en enda revisionsberättelse för alla berörda fondföretag, och den lagstadgade revisorn för det överlåtande och/eller det övertagande fondföretaget bör ges befogenhet till detta. För att skydda investerarna bör andelsägare ges möjlighet att gratis erhålla en kopia av revisionsberättelsen.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Det är särskilt viktigt att andelsägarna ges tillfredsställande information om den föreslagna fusionen och att deras rättigheter är tillräckligt skyddade. Även om det framför allt är andelsägarna i det överlåtande fondföretaget som berörs, bör även andelsägarna i det övertagande fondföretaget ges skydd i de fall då en föreslagen fusion kan komma att väsentligt påverka deras investeringar.

(21) Det är särskilt viktigt att andelsägarna ges tillfredsställande information om den föreslagna fusionen och att deras rättigheter är tillräckligt skyddade. Även om det framför allt är andelsägarna i det överlåtande fondföretaget som berörs, bör även andelsägarna i det övertagande fondföretaget ges skydd

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22a) I syfte att inrätta en bindande ram för skatteneutralitet ska kommissionen senast den 31 december 2010 lägga fram ett förslag till direktiv om beskattning av fondfusioner enligt principen om skatteneutralitet i rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan1 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar.2 Under mellantiden bör de befintliga problemen tas upp i ett meddelande från kommissionen och i bilaterala överenskommelser mellan medlemsstaterna.

 

_______________

1 EGT L 225, 20.8.1990, s. 1.

2EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.

Motivering

Avsaknaden av en bestämmelse på EU-nivå som garanterar att gränsöverskridande fondfusioner är skatteneutrala är ett stort hinder när det gäller att skapa de skalfördelar som eftersträvas i den nya ramen för fusioner. Kommissionen åtog sig i sin vitbok 2006 att lägga fram ett meddelande om behandlingen av gränsöverskridande fondfusioner i beskattningshänseende, vilket ännu inte har offentliggjorts. Det är viktigt att arbetet med detta fortsätter för att en verklig inre marknad ska kunna skapas, och tydliga tidsramar måste fastställas.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32a) Åtgärder för att ta itu med potentiellt divergerande intressen för produkter där kreditrisken överförs via värdepapperisering, i enlighet med direktiv .../.../EG1 om ändring av direktiven 2008/49/EG och 2006/49/EG, måste vara konsekventa och samstämmiga i all relevant lagstiftning rörande finanssektorn. Därför bör detta direktiv ändras genom lämpliga övergripande åtgärder så snart som effekterna har utvärderats ordentligt.

 

___________

1 KOM(2008)0602.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) För att möjliggöra en effektivt fungerande inre marknad och säkerställa samma nivå på skyddet av investerarna inom hela gemenskapen bör master/feederstrukturer tillåtas såväl när både master- och feederfondföretaget är etablerat i samma medlemsstat som när de båda är etablerade i olika medlemsstater. För att investerarna ska kunna få bättre förståelse av master/feederstrukturerna och myndigheterna lättare ska kunna utöva tillsyn över sådana strukturer, särskilt då fonderna finns i mer än en medlemsstat, bör inget feederfondföretag få investera i mer än ett masterfondföretag. I syfte att säkerställa samma nivå på skyddet av investerarna inom hela gemenskapen bör masterfondföretaget självt vara ett auktoriserat fondföretag.

(39) För att möjliggöra en effektivt fungerande inre marknad och säkerställa samma nivå på skyddet av investerarna inom hela gemenskapen bör master/feederstrukturer tillåtas såväl när både master- och feederfondföretaget är etablerat i samma medlemsstat som när de båda är etablerade i olika medlemsstater. För att investerarna ska kunna få bättre förståelse av master/feederstrukturerna och myndigheterna lättare ska kunna utöva tillsyn över sådana strukturer, särskilt då fonderna finns i mer än en medlemsstat, bör inget feederfondföretag få investera i mer än ett masterfondföretag. I syfte att säkerställa samma nivå på skyddet av investerarna inom hela gemenskapen bör masterfondföretaget självt vara ett auktoriserat fondföretag. I syfte att undvika onödiga administrativa bördor bör bestämmelser om notifiering om gränsöverskridande marknadsföring inte tillämpas om ett masterfondföretag inte anskaffar kapital från allmänheten i en annan medlemsstat än den där det är etablerat, utan har bara ett eller flera feederfondföretag i den andra medlemsstaten.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Med hänsyn till skyddet av dem som investerar i feederfondföretaget bör det krävas förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna i detta fondföretags hemmedlemsstat för dess placeringar i masterfondföretaget.

(40) Med hänsyn till skyddet av dem som investerar i feederfondföretaget bör det krävas förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna i detta fondföretags hemmedlemsstat för dess placeringar i masterfondföretaget. Bara den första investeringen i masterfondföretaget genom vilken feederfondföretaget överskrider den gräns som gäller för placeringar i ett annat fondföretag bör kräva godkännande. För att effektivisera verksamheten på den inre marknaden och garantera samma nivå på investerarskyddet i hela gemenskapen, bör de villkor som måste uppfyllas och de dokument och den information som måste tillhandahållas för att godkänna feedeerfondföretagets placeringar i masterfondföretaget vara omfattande.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) För att feederfondföretaget ska kunna handla i sina andelsägares bästa intresse, bland annat genom att det ges en ställning som berättigar det till att få tillgång till alla uppgifter och dokument från masterfondföretaget som är nödvändiga för att det ska kunna uppfylla sina skyldigheter, bör det krävas att feeder- och masterfondföretagen ska ingå ett bindande avtal med rättsverkan. På liknande sätt bör avtalet om informationsutbyte mellan feeder- och masterfondföretagens förvaringsinstitut eller revisorer säkerställa att feederfondföretagets förvaringsinstitut eller revisor ges tillgång till alla uppgifter och dokument som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

(41) För att feederfondföretaget ska kunna handla i sina andelsägares bästa intresse, bland annat genom att det ges en ställning som berättigar det till att få tillgång till alla uppgifter och dokument från masterfondföretaget som är nödvändiga för att det ska kunna uppfylla sina skyldigheter, bör det krävas att feeder- och masterfondföretagen ska ingå ett bindande avtal med rättsverkan. Om båda förvaltas av samma förvaltningsbolag, bör det dock räcka med att förvaltningsbolaget fastställer interna regler för affärsmetoder. Ett avtal om informationsutbyte mellan feeder- och masterfondföretagens förvaringsinstitut eller revisorer bör säkerställa att feederfondföretagets förvaringsinstitut eller revisor ges tillgång till alla uppgifter och dokument som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Detta direktiv ska se till att förvaringsinstituten eller revisorerna, när de uppfyller dessa krav, inte bryter mot någon av de begränsningar som avser offentliggörande av information eller skydd av uppgifter.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) För att investerarna i feederfondföretaget ska ges en hög grad av skydd för sina intressen bör prospektet, de basfakta för investerare som avses i artikel 73 och all marknadsföringskommunikation anpassas till master/feederstrukturernas särskilda karaktär.

(42) För att investerarna i feederfondföretaget ska ges en hög grad av skydd för sina intressen bör prospektet, de basfakta för investerare som avses i artikel 73 och all marknadsföringskommunikation anpassas till master/feederstrukturernas särskilda karaktär. Feederfondföretagets placeringar i masterfondföretaget bör varken påverka dess förmåga att till sig själv återköpa eller inlösa andelar på begäran av dess andelsägare eller att agera i andelsägarnas bästa intresse.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Omvandlingsreglerna bör göra det möjligt för ett befintligt fondföretag att omvandlas till ett feederfondföretag. Samtidigt bör de ge tillräckligt skydd åt andelsägarna. Eftersom en sådan omvandling innebär en genomgripande förändring av placeringsinriktningen bör det krävas att ett företag som omvandlas till feederfondföretag ska ge sina andelsägare tillräckligt beslutsunderlag för att avgöra om de ska behålla sin investering eller ej.

(44) Omvandlingsreglerna bör göra det möjligt för ett befintligt fondföretag att omvandlas till ett feederfondföretag. Samtidigt bör de ge tillräckligt skydd åt andelsägarna. Eftersom en sådan omvandling innebär en genomgripande förändring av placeringsinriktningen bör det krävas att ett företag som omvandlas till feederfondföretag ska ge sina andelsägare tillräckligt beslutsunderlag för att avgöra om de ska behålla sin investering eller ej. De behöriga myndigheterna får inte kräva att feederfondföretagen tillhandahåller mer eller annan information än den som specificerats.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) Basfakta ska överlämnas innan avtal ingås för att underlätta för investerarna att fatta väl underbyggda beslut. De bör endast omfatta de uppgifter som är väsentliga vid sådana beslut. Innehållet i dem bör så långt möjligt harmoniseras för att ge tillfredsställande skydd av investerarna och skapa jämförbarhet. Informationen bör ges i kortfattad form. Ett enda dokument av begränsad omfattning där informationen presenteras i föreskriven ordning är det lämpligaste sättet att skapa den klarhet och enkelhet i presentationen som icke‑professionella investerare kräver och bör ge möjlighet till relevanta jämförelser.

(46) Basfakta ska lämnas till investerarna i form av ett särskilt dokument, utan kostnad och i god tid innan tecknandet av andelar i fondföretaget, för att underlätta för dem att fatta väl underbyggda beslut. Det bör endast omfatta de uppgifter som är väsentliga vid sådana beslut. Innehållet i basfakta bör harmoniseras fullt ut för att ge tillfredsställande skydd av investerarna och skapa jämförbarhet. Informationen bör ges i kortfattad form. Ett enda dokument av begränsad omfattning där informationen presenteras i föreskriven ordning är det lämpligaste sättet att skapa den klarhet och enkelhet i presentationen som icke‑professionella investerare kräver och bör ge möjlighet till relevanta jämförelser, särskilt av kostnader och riskprofiler som är relevanta vid investeringsbeslutet.

Motivering

Basfakta ska, precis som det förenklade prospektet, tillhandahållas investerarna utan kostnad.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) Basfakta bör tas fram för alla fondföretag. Förvaltningsbolag, eller i tillämpliga fall investeringsbolag, bör överlämna basfakta till de parter som berörs beroende på den valda distributionsmetoden (försäljning direkt eller via mellanhänder). Regleringen av hur förmedlare ska hantera dessa basfakta på försäljningsstället ska ske genom den relevanta lagstiftningen avseende mellanhänder, däribland direktiv 2004/39/EG.

(47) Basfakta bör tas fram för alla fondföretag. Förvaltningsbolag, eller i tillämpliga fall investeringsbolag, bör förse de parter som berörs med basfakta beroende på den valda distributionsmetoden (försäljning direkt eller via mellanhänder). Mellanhänder bör förse kunder och potentiella kunder med basfakta.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47a) Fondföretagens rätt att sälja sina andelar i andra medlemsstater ska vara beroende av att de vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att det finns resurser i värdmedlemsstaten för att göra utbetalningar till andelsägare, att återköpa eller inlösa andelar och att tillhandahålla den information som fondföretagen är skyldiga att ge. Fondföretagen bör dock i värdmedlemsstatens lagstiftning inte åläggas att ha ett betalningsombud i den medlemsstaten för att fullgöra sina skyldigheter.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) För att underlätta marknadsföring över nationsgränserna bör kontrollen av att formerna för ett fondföretags marknadsföring av sina andelar i en värdmedlemsstat överensstämmer med tillämpliga lagar och andra författningar i den medlemsstaten ske fortlöpande från och med att fondföretaget har börjat marknadsföra sina andelar där. Kontrollen kan särskilt omfatta uppfyllandet av kravet på att marknadsföringskommunikationen ska vara opartisk, tydlig och inte vilseledande.

(49) För att underlätta marknadsföring över nationsgränserna bör kontrollen av att formerna för ett fondföretags marknadsföring av sina andelar i en värdmedlemsstat överensstämmer med tillämpliga lagar och andra författningar i den medlemsstaten ske från och med att fondföretaget har fått tillträde till marknaden där. Kontrollen kan omfatta arrangemangen för marknadsföringen, särskilt om distributionsarrangemangen är tillfredsställande, och uppfyllandet av kravet på att marknadskommunikationen ska vara opartisk, tydlig och inte vilseledande. Detta direktiv bör inte hindra behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten från att kontrollera marknadskommunikation (som inte inkluderar basfakta, prospekt samt års- och halvårsrapporter) enligt nationell lagstiftning innan fondföretagen får använda dem, men denna kontroll bör inte vara diskriminerande och bör inte hindra fondföretagen från att få tillträde till marknaden.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) För att skapa rättslig förutsebarhet bör det säkerställas att fondföretag som marknadsför sina andelar över nationsgränserna lätt på elektronisk väg kan få tillgång till publikationer med fullständig information om de tillämpliga lagar och andra författningar i värdmedlemsstaten som rör marknadsföring av fondföretag.

(50) För att förbättra rättslig förutsebarhet bör det säkerställas att fondföretag som marknadsför sina andelar över nationsgränserna lätt, på elektronisk väg och på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar, kan få tillgång till publikationer med fullständig information om de tillämpliga lagar och andra författningar i värdmedlemsstaten som specifikt rör arrangemangen för marknadsföring av fondföretag.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51) För att underlätta gränsöverskridande marknadsföring av fondföretag bör översättning av basfakta endast krävas till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i fondföretagets värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänts av den behöriga myndigheten i denna medlemsstat. I basfakta bör det anges på vilket eller vilka språk som andra obligatoriska offentliggöranden och kompletterande information finns att tillgå.

(51) För att underlätta tillträdet för fondföretag till medlemsstaternas marknader bör översättning av basfakta endast krävas till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i fondföretagets värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänts av den behöriga myndigheten i denna medlemsstat. I basfakta bör det anges på vilket eller vilka språk som andra obligatoriska offentliggöranden och kompletterande information finns att tillgå.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51a) Eventuella krav på översättningar ska avse vanliga översättningar, utan krav på bestyrkande.

Motivering

Översättningar ska inte behöva bestyrkas.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Skäl 51b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51b) Medlemsstaterna ska kräva av sina behöriga myndigheter att deras notifieringsavgifter är transparenta.

Motivering

Notifieringsavgifterna skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Man bör se till att avgifterna offentliggörs och att de återspeglar de faktiska kostnaderna, utan överdrifter.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52) För att genomförandet av direktivet ska bli likvärdigt i alla medlemsstater är det nödvändigt att få till stånd en bättre samordning av de behöriga myndigheternas befogenheter. En gemensam minsta uppsättning befogenheter motsvarande dem som behöriga myndigheter ges genom annan gemenskapslagstiftning om finansiella tjänster bör säkerställa en effektiv tillsyn.

(52) För att genomförandet av direktivet ska bli likvärdigt i alla medlemsstater är det nödvändigt att få till stånd en bättre samordning av de behöriga myndigheternas befogenheter. En gemensam minsta uppsättning befogenheter motsvarande dem som behöriga myndigheter ges genom annan gemenskapslagstiftning om finansiella tjänster bör säkerställa en effektiv tillsyn. Dessutom bör medlemsstaterna fastställa regler för påföljder, inklusive straffrättsliga, civilrättsliga och administrativa påföljder samt administrativa åtgärder för överträdelser av detta direktiv, och bör vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a) Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga administrativa och organisatoriska åtgärder för att möjliggöra samarbete mellan nationella myndigheter och behöriga myndigheter i andra medlemsstater, bland annat genom bilaterala och multilaterala avtal mellan dessa myndigheter, så att de till fullo kan fullgöra sina skyldigheter i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Skäl 53b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53b) När det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster bör respektive behöriga myndigheter ges tydliga befogenheter. De behöriga myndigheternas uppgifter och ansvar bör tydligt definieras för att undvika luckor och överlappningar. Dessa uppgifter och detta ansvar ska vara förenliga med tillämplig lagstiftning.

Motivering

De nya tillsynsbestämmelserna i kapitel XII täcker redan mycket av det som krävs för att möjliggöra ett ändamålsenligt samarbete vid gränsöverskridande portföljförvaltning av ett förvaltningsbolag i ett annat land. De öppna frågor som Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) arbetar med måste uttryckligen omfattas, för att se till att det inte lämnas några luckor eller brister i ansvarsfördelningen eller uppstår någon överlappning i tillsynen.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55) Enligt principen om hemlandstillsyn bör de behöriga myndigheterna inte meddela auktorisation eller återkalla meddelad auktorisation i sådana fall där verksamhetsplanen, lokaliseringen eller den faktiskt utövade verksamheten klart visar att ett fondföretag eller ett företag som medverkar i dess affärsverksamhet har valt rättssystemet i en medlemsstat i syfte att undgå de strängare normer som gäller i en annan medlemsstat inom vars område det bedriver eller har för avsikt att bedriva sin huvudsakliga verksamhet. Ett fondföretag eller ett företag som medverkar i dess affärsverksamhet som är en juridisk person ska vara auktoriserat i den medlemsstat i vilken det har sitt stadgeenliga säte. Ett fondföretag eller ett företag som medverkar i dess affärsverksamhet som inte är en juridisk person ska ha sitt huvudkontor i den medlemsstat där det är auktoriserat. Dessutom ska medlemsstaterna kräva att ett fondföretag eller ett företag som medverkar i dess affärsverksamhet stadigvarande är etablerat i sin hemmedlemsstat och att det faktiskt bedriver verksamhet där.

(55) Enligt principen om hemlandstillsyn bör de behöriga myndigheterna antingen återkalla eller vägra meddela auktorisation i sådana fall där verksamhetsplanen, lokaliseringen eller den faktiskt utövade verksamheten klart visar att ett fondföretag eller ett företag som medverkar i dess affärsverksamhet har valt rättssystemet i en medlemsstat i syfte att undgå de strängare normer som gäller i en annan medlemsstat inom vars område det bedriver eller har för avsikt att bedriva sin huvudsakliga verksamhet.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Skäl 64a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(64a) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.1

 

___________

1 EGT L 184.17.7.1999, s. 23.

Motivering

Formuleringen bör överensstämma med direktiv 2004/39/EG.

Vidare harmonisering kommer att underlätta införandet av ett pass för förvaltningsbolag.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Skäl 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65) Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta direktiv. När det gäller fusioner bör dessa åtgärder avse närmare uppgifter om innehållet i informationen till andelsägarna och formerna för överlämnandet av den. När det gäller master/feederstrukturer bör de avse specifikation av vad som ska ingå i avtalen mellan master- och feederfonder, förvaringsinstitut och revisorer, definition av åtgärder som är lämpliga för att förhindra risker vid sen handel, konsekvenserna av en fusion av masterfonden för feederfondens auktorisation, slag av oegentligheter med ursprung i masterfonden som ska rapporteras till feederfonden, leveranssätt och format för den information som ska lämnas till andelsägarna i händelse av att fondföretag omvandlas till feederfond samt förfarandet för värdering och revision vid överföring av tillgångar från en feederfond till en masterfond och feederfondens förvaringsinstituts uppgifter under ett sådant förfarande. Beträffande bestämmelserna om offentliggöranden bör åtgärderna avse specifikation av de särskilda villkor som ska uppfyllas när prospekt tillhandahålls via ett varaktigt medium annat än i pappersform och via en webbplats som inte är ett varaktigt medium, närmare uppgifter om innehåll, form och presentation beträffande basfakta med beaktande av skillnader i art och sammansättning mellan de berörda fondföretagen samt särskilda villkor vid överlämnande av basfakta via ett varaktigt medium annat än i pappersform och via en webbplats som inte är ett varaktigt medium. När det gäller anmälan bör åtgärderna avse specifikation av format och omfattning för den information om tillämpliga nationella bestämmelser som ska offentliggöras av värdmyndigheterna, tillämpningen av notifieringsförfarandet på marknadsföring av fondföretags delfonder och nya aktiekategorier samt tekniska uppgifter om värdmyndigheternas tillgång till uppdaterade fonddokument som förvaras hos hemmyndigheterna. Åtgärderna bör också avse förtydligande av definitioner samt anpassning av terminologi och utformning av definitioner i enlighet med senare rättsakter om fondföretag och därmed närstående frågor. Dessa åtgärder, som har allmän räckvidd och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av direktivet genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, bör antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Befogenheter av annat slag bör omfattas av det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i samma beslut. Dessa åtgärder är avsedda att specificera form och innehåll för den standardiserade notifieringsskrivelsen, standardmallen för intyg och förfarandet för utbyte av information och användning av elektronisk kommunikation under anmälningsförfarandet. De är också avsedda att närmare ange förfarandena för kontroller och undersökningar på plats och utbyte av information mellan de behöriga myndigheterna.

(65) Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta direktiv. När det gäller förvaltningsbolag bör dessa åtgärder avse närmare uppgifter om organisatoriska krav, riskhantering, intressekonflikter och affärsmetoder. När det gäller förvaringsinstitut bör dessa åtgärder avse närmare uppgifter om förvaringsinstitutens skyldigheter, såsom de föreskrivs i detta direktiv i samband med förvaltningsbolagspasset, och uppgifter som ska ingå i avtalen mellan förvaringsinstitutet och förvaltningsbolaget. Dessa åtgärder bör underlätta en enhetlig tillämpning av förvaltningsbolags och förvaringsinstituts skyldigheter enligt detta direktiv. Antagandet av dessa åtgärder ska dock inte vara en förutsättning för att tillämpa förvaltningsbolagens rätt att inom hela gemenskapen få tillhandahålla de tjänster för vilka de är auktoriserade i sina hemmedlemsstater genom att etablera filialer eller enligt friheten att tillhandahålla tjänster, bland annat förvaltning av fondföretag i andra medlemsstater.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(65a) När det gäller fusioner bör dessa åtgärder avse närmare uppgifter om innehållet i informationen till andelsägarna och formerna för tillhandahållandet av den. När det gäller master/feederstrukturer bör de avse specifikation av vad som ska ingå i avtalen mellan master- och feederfonder, förvaringsinstitut och revisorer, definition av åtgärder som är lämpliga för att förhindra risker vid sen handel, konsekvenserna av en fusion av masterfonden för feederfondens auktorisation, slag av oegentligheter med ursprung i masterfonden som ska rapporteras till feederfonden, leveranssätt och format för den information som ska lämnas till andelsägarna i händelse av att fondföretag omvandlas till feederfond samt förfarandet för värdering och revision vid överföring av tillgångar från en feederfond till en masterfond och feederfondens förvaringsinstituts uppgifter under ett sådant förfarande. Beträffande bestämmelserna om offentliggöranden bör åtgärderna avse specifikation av de särskilda villkor som ska uppfyllas när prospekt tillhandahålls via ett varaktigt medium annat än i pappersform och via en webbplats som inte är ett varaktigt medium, närmare uppgifter om innehåll, form och presentation beträffande basfakta med beaktande av skillnader i art och sammansättning mellan de berörda fondföretagen samt särskilda villkor vid tillhandahållande av basfakta via ett varaktigt medium annat än i pappersform och via en webbplats som inte är ett varaktigt medium. När det gäller anmälan bör åtgärderna avse specifikation av omfattningen av den information om tillämpliga nationella bestämmelser som ska offentliggöras av värdmyndigheterna samt tekniska uppgifter om värdmyndigheternas tillgång till uppdaterade fonddokument som förvaras hos hemmyndigheterna. Åtgärderna bör också avse förtydligande av definitioner samt anpassning av terminologi och utformning av definitioner i enlighet med senare rättsakter om fondföretag och därmed närstående frågor.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Skäl 65b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65b) Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG1. Befogenheter av annat slag bör omfattas av det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i samma beslut. Dessa åtgärder är avsedda att specificera form och innehåll för den standardiserade notifieringsskrivelsen, standardmallen för intyg och förfarandet för utbyte av information och användning av elektronisk kommunikation under anmälningsförfarandet. De är också avsedda att närmare ange förfarandena för kontroller och undersökningar på plats och utbyte av information mellan de behöriga myndigheterna.

 

____________

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av detta direktiv ska ett fondföretag anses vara etablerat i den medlemsstat där investeringsbolaget eller förvaltningsbolaget för värdepappersfonden har sitt stadgeenliga säte. Medlemsstaterna ska föreskriva att företagets huvudkontor ska vara etablerat i samma medlemsstat som dess stadgeenliga säte.

Vid tillämpningen av detta direktiv ska ett fondföretag anses vara etablerat i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Inget fondföretag får bedriva verksamhet utan auktorisation av behöriga myndigheter i den medlemsstat där företaget är etablerat.

1. Inget fondföretag får bedriva verksamhet utan auktorisation av behöriga myndigheter i sin hemmedlemsstat.

Motivering

En verklig inre marknad betyder att fondförvaltartjänster kan bedrivas i hela Europeiska unionen. Denna frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster stadgas i artikel 49 i EG‑fördraget.

Diskriminering på grundval av ett förvaltningsbolags nationalitet får inte tillåtas, och det får inte vara möjligt att försena godkännanden av protektionistiska skäl.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En värdepappersfond får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna godkänt förvaltningsbolaget, fondbestämmelserna och valet av förvaringsinstitut. Ett investeringsbolag får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna har godkänt både dess bolagsordning och valet av förvaringsinstitut.

2. En värdepappersfond får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna i dess hemmedlemsstat godkänt valet av det förvaltningsbolag som ska förvalta fondföretaget, fondbestämmelserna och valet av förvaringsinstitut. Ett investeringsbolag får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna i dess hemmedlemsstat har godkänt både dess bolagsordning och valet av förvaringsinstitut samt, i förekommande fall, valet av det förvaltningsbolag som utsetts att förvalta fondföretaget.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Om ett fondföretag inte är etablerat i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat, ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, godkänna förvaltningsbolagets val att förvalta fondföretaget enligt artikel 5a. Det får inte ställas som villkor för godkännandet att fondbolaget ska förvaltas av ett förvaltningsbolag som har sitt stadgeenliga säte i fondföretagets hemmedlemsstat eller att förvaltningsbolaget ska utföra eller delegera verksamhet i fondföretagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får inte auktorisera ett fondföretag om förvaltningsbolaget eller investeringsbolaget inte uppfyller de villkor som fastställs i kapitel  III respektive V.

3. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat får inte auktorisera ett fondföretag om

 

a) dessa myndigheter kan fastställa att investeringsbolaget inte uppfyller de villkor som fastställs i kapitel V, eller

 

b) förvaltningsbolaget inte är auktoriserat som ett förvaltningsbolag för fondföretag i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 ska förvaltningsbolaget, eller i tillämpliga fall investeringsbolaget, inom två månader efter det att fullständiga handlingar har lämnats in, underrättas om huruvida valet har godkänts eller inte.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom får de behöriga myndigheterna inte auktorisera ett fondföretag om de personer som ingår i ledningen för förvaringsinstitutet inte har erforderligt gott anseende eller om de saknar tillräcklig erfarenhet, även i fråga om den typ av fondföretag som ska förvaltas. För detta ändamål ska de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrättas om namnen på dessa personer samt namnen på var och en som efterträder dem.

Dessutom får de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat inte auktorisera ett fondföretag om de personer som ingår i ledningen för förvaringsinstitutet inte har erforderligt gott anseende eller om de saknar tillräcklig erfarenhet, även i fråga om den typ av fondföretag som ska förvaltas. För detta ändamål ska de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrättas om namnen på dessa personer samt namnen på var och en som efterträder dem.

Motivering

En verklig inre marknad betyder att fondförvaltartjänster kan bedrivas i hela Europeiska unionen. Denna frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster stadgas i artikel 49 i EG‑fördraget.

Diskriminering på grundval av ett förvaltningsbolags nationalitet får inte tillåtas, och det får inte vara möjligt att försena godkännanden av protektionistiska skäl.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna får inte bevilja auktorisation om ett fondföretag är rättsligt förhindrat (t.ex. genom en klausul i fondbestämmelserna eller bolagsordningen) att saluföra sina fondandelar eller aktier i sin hemmedlemsstat).

 

4. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat får inte bevilja auktorisation om ett fondföretag är rättsligt förhindrat (t.ex. genom en klausul i fondbestämmelserna eller bolagsordningen) att saluföra sina fondandelar eller aktier i sin hemmedlemsstat).

Motivering

En verklig inre marknad betyder att fondförvaltartjänster kan bedrivas i hela Europeiska unionen. Denna frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster stadgas i artikel 49 i EG-fördraget.

Diskriminering på grundval av ett förvaltningsbolags nationalitet får inte tillåtas, och det får inte vara möjligt att försena godkännanden av protektionistiska skäl.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Utan de behöriga myndigheternas godkännande får varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet bytas ut, eller fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning ändras.

5. Utan de behöriga myndigheternas i fondföretagets hemmedlemsstat godkännande får varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet bytas ut, eller fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning ändras.

Motivering

En verklig inre marknad betyder att fondförvaltartjänster kan bedrivas i hela Europeiska unionen. Denna frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster stadgas i artikel 49 i EG‑fördraget.

Diskriminering på grundval av ett förvaltningsbolags nationalitet får inte tillåtas, och det får inte vara möjligt att försena godkännanden av protektionistiska skäl.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att man enkelt på distans eller på elektronisk väg kan få tillgång till fullständig information om lagar och andra författningar som genomför detta direktiv och som hänför sig till bildande och drift av fondföretag. Medlemsstaterna ska se till att denna information finns tillgänglig på åtminstone ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar, att den är klar och otvetydig och att den hålls aktuell.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

1. Ett förvaltningsbolag som avser att förvalta ett fondföretag som är etablerat i en annan medlemsstat ska förse de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat med följande dokumentation:

 

a) Ett skriftligt avtal med förvaringsinstitutet som avses i artiklarna 20 och 30.

 

b) Information om delegationsarrangemang avseende förvaltnings- och administrationsuppgifter i samband med investeringar som avses i bilaga II.

 

c) En rapport om den riskhanteringsprocess som antagits för just ett sådant fondföretag för vilket ett godkännande begärs.

 

Om ett förvaltningsbolag redan förvaltar samma typ av fondföretag i fondföretagets hemmedlemsstat, ska hänvisning till redan tillhandahållen dokumentation vara tillräcklig.

 

2. På grundval av det intyg som avses i artikel 16 och 17 kan de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat från de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat begära klarlägganden och information om den dokumentation som avses i punkt 1 och om huruvida den typ av fond för vilken auktorisation begärs, omfattas av förvaltningsbolagets auktorisation. I tillämpliga fall ska de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat lämna sitt utlåtande inom 10 dagar från den dag då den ursprungliga begäran inlämnades.

 

3. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat kan endast vägra att godkänna valet av förvaltningsbolag om

 

a) förvaltningsbolaget inte iakttar de regler som faller inom dess ansvarsområde enligt artikel 17a,

 

b) förvaltningsbolaget inte är auktoriserat av de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat att förvalta den typ av fondföretag för vilket auktorisation begärs, eller

 

c) förvaltningsbolaget inte har lämnat in den dokumentation som avses i punkt 1.

 

De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat bör rådfråga de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat, innan de vägrar att godkänna valet.

 

4. Förvaltningsbolaget ska meddela de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat alla betydande förändringar i den dokumentation som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att driva förvaltningsbolag ska det krävas officiell på förhand meddelad auktorisation, vilken ska ges av de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat. Auktorisation som beviljas ett förvaltningsbolag enligt detta direktiv ska gälla i alla medlemsstater.

1. För att driva förvaltningsbolag ska det krävas officiell på förhand meddelad auktorisation, vilken ska ges av de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat. Auktorisation som beviljas ett förvaltningsbolag enligt detta direktiv ska gälla i alla medlemsstater.

Motivering

En verklig inre marknad betyder att fondförvaltartjänster kan bedrivas i hela Europeiska unionen. Denna frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster stadgas i artikel 49 i EG-fördraget.

De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ansvarar för auktoriseringen av bolaget. Detta överensstämmer med artikel 4.1.20 i direktiv 2004/39/EG.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje förvaltningsbolags hemmedlemsstat ska upprätta aktsamhetsregler som förvaltningsbolag alltid ska följa vid förvaltning av fondföretag som har auktoriserats enligt detta direktiv.

1. Varje förvaltningsbolags hemmedlemsstat ska upprätta aktsamhetsregler som förvaltningsbolag som är auktoriserade i den medlemsstaten alltid ska följa vid förvaltning av fondföretag som har auktoriserats enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) har en sådan struktur och organisation att risken minimeras för att fondföretagens och kundernas intressen ska skadas av intressekonflikter mellan bolaget och dess kunder, mellan en av kunderna och en annan kund, mellan en av kunderna och ett fondföretag eller mellan två fondföretag. Om en filial inrättas får dock inte de organisatoriska arrangemangen strida mot de uppföranderegler som fondföretagets värdmedlemsstat  föreskrivit för att lösa intressekonflikter.

(b) har en sådan struktur och organisation att risken minimeras för att fondföretagens och kundernas intressen ska skadas av intressekonflikter mellan bolaget och dess kunder, mellan en av kunderna och en annan kund, mellan en av kunderna och ett fondföretag och mellan två fondföretag.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Förvaltningsbolag eller, i tillämpliga fall, investeringsbolag ska införa lämpliga förfaranden och arrangemang för att se till att de på ett korrekt sätt hanterar klagomål från investerare, och att det inte finns några inskränkningar för investerare att utöva sina rättigheter i den händelse förvaltningsbolaget är auktoriserat i en annan medlemsstat än fondföretagets hemmedlemsstat. Investerare ska kunna lämna in klagomål på sitt eget språk.

 

De ska också inrätta lämpliga förfaranden och arrangemang för att tillhandahålla information på begäran av allmänheten eller de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder som närmare anger de förfaranden och arrangemang som avses i punkt 1 a och de strukturer och de organisatoriska krav för att minimera intressekonflikter som avses i punkt 1 b.

 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om medlemsstaterna tillåter förvaltningsbolagen att till tredje part delegera en eller flera av sina funktioner i syfte att effektivisera bolagens verksamhet, ska samtliga följande villkor vara uppfyllda:

1. Om förvaltningsbolagets hemmedlemsstat tillåter förvaltningsbolagen att till tredje part delegera en eller flera av sina funktioner i syfte att effektivisera bolagens verksamhet, ska samtliga följande villkor vara uppfyllda:

Motivering

En verklig inre marknad betyder att fondförvaltartjänster kan bedrivas i hela Europeiska unionen. Denna frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster stadgas i artikel 49 i EG-fördraget.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Den behöriga myndigheten ska informeras på lämpligt sätt.

a) De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska informeras av förvaltningsbolaget på lämpligt sätt. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska utan dröjsmål vidarebefordra informationen till de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat.

Motivering

En verklig inre marknad innebär att fondförvaltningstjänster kan tillhandahållas över de nationella gränserna inom EU. Denna frihet att tillhandahålla tjänster över gränserna fastställs i artikel 49 i EG-fördraget.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) De funktioner som förvaltningsbolaget får delegera ska anges i fondföretagets prospekt.

i) De funktioner som förvaltningsbolaget enligt förvaltningsbolagets hemmedlemsstat får delegera ska anges i fondföretagets prospekt.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder för att se till att förvaltningsbolaget fullgör de skyldigheter som avses i punkt 1, särskilt

 

a) fastställa de steg som förvaltningsbolag rimligen kan förväntas ta för att identifiera, förhindra, hantera och/eller avslöja intressekonflikter samt upprätta lämpliga kriterier för att fastställa vilka typer av intressekonflikter som kan skada fondföretagens intressen,

 

b) upprätta lämpliga kriterier för att agera ärligt och rättvist och med vederbörlig skicklighet, omsorg och försiktighet i fondföretagens bästa intressen.

 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om ett sådant förvaltningsbolag vill marknadsföra andelar från det fondföretag som det själv eller via tredje part förvaltar i en annan medlemsstat utan att det har för avsikt att genomföra annan verksamhet eller tillhandahålla andra tjänster, ska sådan marknadsföring endast vara underställd kraven i kapitel XI.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Ett fondföretag ska, i enlighet med villkoren i denna artikel, ha rätt att utse eller förvaltas av ett förvaltningsbolag som är auktoriserat i en annan medlemsstat i enlighet med detta direktiv, under förutsättning att ett sådant förvaltningsbolag uppfyller

 

a) villkoren i artiklarna 16 och 17,

 

b) villkoren i artiklarna 17a och 5a.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje förvaltningsbolag som önskar etablera en filial inom en annan medlemsstats territorium ska, förutom att uppfylla villkoren enligt artiklarna 6 och 7, också anmäla denna önskan till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat.

1. Varje förvaltningsbolag som önskar etablera en filial inom en annan medlemsstats territorium för att utföra den verksamhet som den har auktoriserats för ska, förutom att uppfylla villkoren enligt artiklarna 6 och 7, också anmäla denna önskan till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Då ett förvaltningsbolag önskar tillhandahålla tjänster för kollektiv portföljförvaltning enligt bilaga II, ska de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat till dokumentationen bifoga ett intyg om att förvaltningsbolaget har auktoriserats i enlighet med detta direktiv och en beskrivning av räckvidden för förvaltningsbolagets auktorisation samt uppgifter om eventuella begränsningar avseende vilka typer av fondföretag som förvaltningsbolaget har auktorisation att förvalta.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. De tjänster som tillhandahålls av en filial till ett förvaltningsbolag ska följa de regler som upprättats av förvaltningsbolagets värdmedlemsstat i enlighet med artikel 14.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat är ansvariga för kontrollen av att reglerna som avses i punkt 3 a följs.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Innan ett förvaltningsbolags filial inleder sin verksamhet, ska de behöriga myndigheterna i dess värdmedlemsstat  inom två månader från det att de mottagit uppgifterna enligt punkt 2 förbereda tillsynen över förvaltningsbolaget och vid behov upplysa om de villkor, bland annat de regler i artiklarna 86 och 97 som gäller i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat och uppförandereglerna vid tillhandahållande av portföljförvaltning enligt artikel 6.3 a samt investeringsrådgivning och förvaring, enligt vilka verksamheten i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat  måste bedrivas med hänsyn till det allmänna bästa.

4. Innan ett förvaltningsbolags filial inleder sin verksamhet, ska de behöriga myndigheterna i dess värdmedlemsstat inom två månad från det att de mottagit uppgifterna enligt punkt 2 förbereda kontrollen av att förvaltningsbolaget följer reglerna under deras ansvar.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska uppdatera informationen i det intyg som avses i punkt 3 och informera de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat närhelst det sker en ändring i räckvidden för förvaltningsbolagets auktorisation eller i uppgifterna om eventuella begränsningar avseende vilka typer av fondföretag som förvaltningsbolaget har auktorisation att förvalta.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett förvaltningsbolag som för första gången önskar bedriva verksamhet inom en annan medlemsstats territorium enligt friheten att tillhandahålla tjänster ska lämna följande uppgifter till de behöriga myndigheterna i dess hemmedlemsstat:

1. Ett förvaltningsbolag som för första gången önskar bedriva verksamheter för vilka det har auktoriserats inom en annan medlemsstats territorium enligt friheten att tillhandahålla tjänster ska lämna följande uppgifter till de behöriga myndigheterna i dess hemmedlemsstat:

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Därefter får förvaltningsbolaget inleda sin verksamhet i sin värdmedlemsstat  utan hinder av bestämmelserna i artikel 88.

Därefter får förvaltningsbolaget inleda sin verksamhet i sin värdmedlemsstat utan hinder av bestämmelserna i kapitel XI.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Då ett förvaltningsbolag önskar tillhandahålla tjänster för kollektiv portföljförvaltning enligt bilaga II, ska de behöriga myndigheterna för förvaltningsbolagets hemmedlemsstat till dokumentationen bifoga ett intyg om att förvaltningsbolaget har auktoriserats i enlighet med detta direktiv och en beskrivning av räckvidden för förvaltningsbolagets auktorisation samt uppgifter om eventuella begränsningar avseende vilka typer av fondföretag som förvaltningsbolaget har auktorisation att förvalta.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vid behov ska de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat, när uppgifterna enligt punkt 1 har mottagits, upplysa förvaltningsbolaget om de villkor, bland annat uppförandereglerna vid tillhandahållande av portföljförvaltning enligt artikel 6.3 a samt investeringsrådgivning och förvaring, som förvaltningsbolaget måste följa i värdmedlemsstaten av hänsyn till det allmänna bästa.

3. De tjänster som tillhandahålls av förvaltningsbolaget enligt friheten att tillhandahålla tjänster ska följa de regler som upprättats av förvaltningsbolagets hemmedlemsstat i enlighet med artikel 14.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om några av de uppgifter som lämnats enligt punkt 1 b ändras, ska förvaltningsbolaget skriftligen underrätta de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat och i sin värdmedlemsstat om detta innan ändringen genomförs, så att de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat vid behov kan upplysa bolaget om huruvida det krävs ändringar eller tillägg av de uppgifter som lämnats enligt punkt 3.

4. Om några av de uppgifter som lämnats enligt punkt 1 b ändras, ska förvaltningsbolaget skriftligen underrätta de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat och i sin värdmedlemsstat om detta innan ändringen genomförs. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska uppdatera informationen i det intyg som avses i punkt 2 och informera de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat närhelst det sker en ändring i räckvidden för förvaltningsbolagets auktorisation eller i uppgifterna om eventuella begränsningar avseende vilka typer av fondföretag som förvaltningsbolaget har auktorisation att förvalta.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Ett förvaltningsbolag ska lämna de upplysningar som avses i punkterna 1–4, även i de fall då det överlåter saluföringen av andelar i en stat som är dess värdmedlemsstat åt tredje part.

utgår

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

1. Ett förvaltningsbolag som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster för kollektiv portföljförvaltning, enligt friheten att tillhandahålla tjänster eller genom att etablera en filial, ska följa bestämmelserna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat i fråga om organisationen av förvaltningsbolaget, inbegripet delegeringsförfaranden, förfaranden för riskhantering, tillsynsregler och tillsyn, förfaranden som avses i artikel 12 och förvaltningsbolagets rapporteringskrav. Dessa bestämmelser får inte vara mer strikta än de bestämmelser som är tillämpliga på förvaltningsbolag med verksamhet enbart i sina hemmedlemsstater.

 

2. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska vara ansvariga för tillsynen av att reglerna som avses i punkt 1 följs.

 

3. Ett förvaltningsbolag som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster för kollektiv portföljförvaltning, enligt friheten att tillhandahålla tjänster eller genom att etablera en filial, ska följa bestämmelserna i fondföretagets hemmedlemsstat när det gäller fondföretagets bildande och drift, nämligen reglerna för

 

a) etablering och auktorisation av fondföretag,

 

b) emission och inlösen av andelar och aktier,

 

c) utövande av andelsägarnas rösträtt,

 

d) placeringsinriktningar och placeringsbegränsningar, inklusive uträkning av den totala riskexponeringen och hävstångseffekten,

 

e) restriktioner avseende upplåning, utlåning och blankning,

 

f) värdering av fondföretagets tillgångar och räkenskaper,

 

g) uträkning av emissions- och/eller inlösenspris,

 

h) utdelning eller återinvestering av intäkter,

 

i) fondföretagets offentliggörande- och rapporteringsskyldigheter, bland annat avseende prospekt, basfakta för investerare och periodiska rapporter,

 

j) marknadsföring och distribution av andelar

 

k) kontakter med andelsägarna,

 

l) fusioner och omstrukturering av fondföretag,

 

m) avveckling och likvidation av fondföretag,

 

n) innehåll och utformning av förteckning över andelsägare.

 

4. Förvaltningsbolaget ska fullgöra de skyldigheter som anges i fondbestämmelserna eller i bolagsordningen samt skyldigheterna i prospektet, som ska vara förenliga med tillämplig lagstiftning, enligt vad som avses i punkterna 1 och 3.

 

5. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska ansvara för kontrollen av efterlevnaden av de regler som avses i punkterna 3 och 4.

 

6. Förvaltningsbolaget ska besluta om och vara ansvarigt för de arrangemang och organisatoriska beslut som är nödvändiga för att förvaltningsbolaget ska kunna följa reglerna i samband med bildande och drift av fondföretag och fullgöra de skyldigheter som fastställts i fondbestämmelserna eller bolagsordningen samt i prospekten.

 

7. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska vara ansvariga för att se till att förvaltningsbolagets arrangemang och organisation är adekvata så att förvaltningsbolaget kan fullgöra skyldigheter och följa regler i samband med bildande och drift av samtliga fondföretag som det förvaltar.

 

8. Medlemsstaterna ska se till att ett förvaltningsbolag som är auktoriserat i en medlemsstat inte blir föremål för ytterligare krav som fastställts i fondföretagets hemmedlemsstat när det gäller frågor som täcks av detta direktiv, förutom i de fall som det uttryckligen hänvisas till i detta direktiv.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 18 - punkt 2 -stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta direktiv får förvaltningsbolags värdmedlemsstater kräva att sådana företags filialer lämnar samma uppgifter som för detta ändamål krävs av inhemska förvaltningsbolag.

utgår

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 18 -punkt 2- stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förvaltningsbolags värdmedlemsstater får kräva att förvaltningsbolag som bedriver verksamhet inom deras territorier enligt friheten att tillhandahålla tjänster lämnar de uppgifter som behövs för att kontrollera att de följer tillämpliga normer i sina respektive värdmedlemsstater; men dessa krav får dock inte vara strängare än de som samma medlemsstat ställer på etablerade förvaltningsbolag för att kontrollera att samma normer följs.

Förvaltningsbolags värdmedlemsstater får kräva att förvaltningsbolag som bedriver verksamhet inom deras territorier enligt friheten att tillhandahålla tjänster eller genom att etablera en filial ger dem de uppgifter som behövs för att kontrollera att de följer de tillämpliga regler som gäller i sina respektive värdmedlemsstater, inbegripet information avseende transaktioner gällande fondföretagets placeringar. Dessa krav får dock inte vara strängare än de som samma medlemsstat ställer på etablerade förvaltningsbolag för att kontrollera att samma normer följs.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 18 -punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten finner att ett förvaltningsbolag som har en filial eller som tillhandahåller tjänster inom dess territorium överträder de lagar eller andra författningar som antagits med anledning av detta direktivs bestämmelser om befogenheter för landets behöriga myndigheter, ska myndigheterna kräva att det berörda förvaltningsbolaget upphör med överträdelsen.

3. Om de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten finner att ett förvaltningsbolag som har en filial eller som tillhandahåller tjänster inom dess territorium överträder en av de regler som gäller i värdmedlemsstaten, ska myndigheterna kräva att det berörda förvaltningsbolaget upphör med överträdelsen och informera de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 18 -punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om förvaltningsbolaget fortsätter att bryta mot de lagar eller andra författningar som avses i punkt 2 och som gäller i dess värdmedlemsstat, trots de åtgärder som dess hemmedlemsstat vidtagit eller på grund av att dessa åtgärder visar sig otillräckliga eller inte är tillgängliga i medlemsstaten i fråga, får värdmedlemsstaten, efter att ha underrättat de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat, vidta lämpliga åtgärder för att hindra eller bestraffa ytterligare överträdelser och i den mån det är nödvändigt hindra förvaltningsbolaget från att inleda fler transaktioner inom värdmedlemsstatens territorium. Medlemsstaterna ska se till att de rättsliga handlingar som krävs för dessa åtgärder kan tillställas förvaltningsbolagen inom det egna territoriet.

5. Om förvaltningsbolaget fortsätter att bryta mot de lagar eller andra författningar som avses i punkt 2 och som gäller i dess värdmedlemsstat, trots de åtgärder som dess hemmedlemsstat vidtagit eller på grund av att dessa åtgärder visar sig otillräckliga eller inte är tillgängliga i medlemsstaten i fråga, får värdmedlemsstaten, efter att ha underrättat de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat, vidta lämpliga åtgärder, inbegripet dem som avses i artiklarna 93 och 94, för att hindra eller bestraffa ytterligare överträdelser och i den mån det är nödvändigt hindra förvaltningsbolaget från att inleda fler transaktioner inom värdmedlemsstatens territorium. Medlemsstaterna ska se till att de rättsliga handlingar som krävs för dessa åtgärder kan tillställas förvaltningsbolagen inom det egna territoriet. Då den tjänst som tillhandahållits i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat är förvaltning av ett fondföretag, kan förvaltningsbolagets hemmedlemsstat kräva att förvaltningsbolaget ska upphöra med förvaltningen av detta fondföretag.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 18 -punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Bestämmelserna i punkterna 3–5 ska inte påverka förvaltningsbolagens värdmedlemsstaters behörighet att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller bestraffa sådana oegentligheter inom sina territorier som bryter mot lagar eller andra författningar till skydd för det allmänna bästa. Detta ska också gälla möjligheten att hindra förvaltningsbolag som överträder reglerna från att inleda ytterligare transaktioner inom medlemsstatens territorium.

utgår

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 18 -punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Varje åtgärd enligt punkterna 4, 5 eller 6 som omfattar påföljder för eller begränsningar av ett förvaltningsbolags verksamhet ska motiveras på vederbörligt sätt och meddelas det berörda förvaltningsbolaget. Varje sådan åtgärd ska kunna prövas av domstol i den medlemsstat där den beslutats.

7. Varje åtgärd enligt punkterna 4 och 5 som omfattar åtgärder eller påföljder ska motiveras på vederbörligt sätt och meddelas det berörda förvaltningsbolaget. Varje sådan åtgärd ska kunna prövas av domstol i den medlemsstat där den beslutats.

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 18 -punkt 9 -stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Om en auktorisation återkallas ska de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat  underrättas; och de ska vidta lämpliga åtgärder för att hindra det berörda förvaltningsbolaget från att inleda fler transaktioner inom denna medlemsstats territorium och för att skydda investerarnas intressen.

9. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska rådfråga de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat innan auktorisationen för förvaltningsbolaget dras in. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat vidta lämpliga åtgärder för att skydda investerarnas intressen. Dessa åtgärder får innehålla beslut som förhindrar det berörda förvaltningsbolaget att genomföra ytterligare transaktioner inom statens territorium och att skydda investerarnas intressen.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 18 -punkt 10 -stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om antalet och arten av de fall där vägran har förekommit enligt artikel 16 eller där åtgärder har vidtagits enligt punkt 5 i den här artikeln.

10. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om antalet och arten av de fall där vägran har förekommit enligt artiklarna 5a och 16 eller där åtgärder har vidtagits enligt punkt 5 i den här artikeln.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett förvaringsinstitut ska antingen ha sitt stadgeenliga säte i samma medlemsstat som förvaltningsbolaget eller vara etablerat där om det har sitt stadgeenliga säte i en annan medlemsstat.

1. Ett förvaringsinstitut ska antingen ha sitt stadgeenliga säte i fondföretagets hemmedlemsstat eller vara etablerat där om det har sitt stadgeenliga säte i en annan medlemsstat.

Motivering

En verklig inre marknad betyder att fondförvaltartjänster kan bedrivas i hela Europeiska unionen. Denna frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster stadgas i artikel 49 i EG-fördraget.

Det är en viktig garanti att förvaringsinstitutet har kvar sitt stadgeenliga säte i samma medlemsstat där fonden är registrerad för att förvaringsinstitutet ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 20 -punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett förvaringsinstitut ska stå under offentlig tillsyn. Det ska också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

2. Ett förvaringsinstitut ska vara föremål för tillsynsregler och stå under fortlöpande tillsyn. Det ska också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Förvaringsinstitutet ska inrätta förfaranden som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat att på begäran få information som förvaringsinstitutet erhållit när det utfört sina uppgifter och vilka är nödvändiga för de behöriga myndigheterna när de kontrollerar att fondföretaget följer kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Om förvaltningsbolagets hemmedlemsstat inte är fondföretagets hemmedlemsstat, ska förvaringsinstitutet ingå ett skriftligt avtal med förvaltningsbolaget om det informationsutbyte som anses vara nödvändigt för att det ska kunna utföra sina uppgifter enligt artikel 19 och andra lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta för förvaringsinstitut i fondföretagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. Kommissionen ska anta genomförandebestämmelser för åtgärder som ska vidtas av förvaringsinstitutet för att detta ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende ett fondföretag som förvaltas av ett förvaltningsbolag som är etablerat i en annan medlemsstat, inklusive de uppgifter som ska ingå i de standardavtal som ska användas av förvaringsinstitutet och förvaltningsbolaget enligt punkt 3a.

 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att kompletta det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En sökande ska inom sex månader efter det att en fullständig ansökan har lämnats in underrättas om huruvida auktorisation har beviljats eller inte. Om auktorisation vägras, ska skälen för detta anges.

2. Om ett investeringsbolag inte har utsett ett förvaltningsbolag ska investeringsbolaget inom sex månader efter det att en fullständig ansökan har lämnats in underrättas om huruvida auktorisation har beviljats eller inte. Om auktorisation vägras, ska skälen för detta anges.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett förvaringsinstitut ska antingen ha sitt stadgeenliga säte i samma medlemsstat som investeringsbolaget eller vara etablerat där om det har sitt stadgeenliga säte i en annan medlemsstat.

1. Ett förvaringsinstitut ska antingen ha sitt stadgeenliga säte i fondföretagets hemmedlemsstat eller vara etablerat där om det har sitt stadgeenliga säte i en annan medlemsstat.

Motivering

En verklig inre marknad betyder att fondförvaltartjänster kan bedrivas i hela Europeiska unionen. Denna frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster stadgas i artikel 49 i EG-fördraget.

Det är en viktig garanti att förvaringsinstitutet har kvar sitt stadgeenliga säte i samma medlemsstat där fonden är registrerad för att förvaringsinstitutet ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett förvaringsinstitut ska stå under offentlig tillsyn. Det ska också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

2. Ett förvaringsinstitut ska vara föremål för tillsynsregler och stå under fortlöpande tillsyn.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Förvaringsinstitutet ska inrätta förfaranden som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat att på begäran få information som förvaringsinstitutet erhållit när det utfört sina uppgifter och vilka är nödvändiga för de behöriga myndigheterna när de kontrollerar att fondföretaget följer kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3b. Om förvaltningsbolagets hemmedlemsstat inte är fondföretagets hemmedlemsstat, ska förvaringsinstitutet ingå ett skriftligt avtal med förvaltningsbolaget om det informationsutbyte som anses vara nödvändigt för att det ska kunna utföra sina uppgifter enligt artikel 29 i detta direktiv och andra lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta för förvaringsinstitut i fondföretagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3c. Kommissionen ska anta genomförandebestämmelser för åtgärder som ska vidtas av förvaringsinstitutet för att detta ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende ett fondföretag som förvaltas av ett förvaltningsbolag som är etablerat i en annan medlemsstat, inklusive de uppgifter som ska ingå i de standardavtal som ska användas av förvaringsinstitutet och förvaltningsbolaget enligt punkt 3a. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Artikel 34 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta kapitel ska tillämpas vid samtliga följande transaktioner (nedan kallade fusioner):

I detta kapitel avses med fusioner:

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, på de villkor som anges i detta avsnitt och oavsett i vilken av de former som avses i artikel 1.3 fondföretagen är bildade, tillåta fusioner mellan

1. Medlemsstaterna ska, på de villkor som anges i detta kapitel och oavsett i vilken av de former som avses i artikel 1.3 fondföretagen är bildade, tillåta gränsöverskridande fusioner och inhemska fusioner enligt denna artikel i enlighet med en eller flera av de fusionstekniker som avses i artikel 34.

 

2. I detta direktiv avses med en gränsöverskridande fusion

a) fondföretag som är etablerade inom deras territorier, och

(a) en fusion av fondföretag av vilka åtminstone två är etablerade i olika medlemsstater, och

b) fondföretag som är etablerade inom deras territorier och fondföretag som är etablerade inom andra medlemsstaters territorier.

(b) en fusion av fondföretag som är etablerade i samma medlemsstat till ett nybildat fondföretag som är etablerat i en annan medlemsstat.

 

De fusionstekniker som används för gränsöverskridande fusioner ska vara fastställda genom lagstiftning i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat.

 

3. En inhemsk fusion enligt detta direktiv är en fusion av fondföretag som är etablerade i samma medlemsstat när åtminstone ett av de inblandade fondföretagen notifierats om tillstånd enligt artikel 88. De fusionstekniker som används för inhemska fusioner måste vara tillåtna enligt lagstiftningen i den aktuella medlemsstaten.

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De föreslagna gemensamma villkoren för den avsedda fusionen, vederbörligen godkända av de behöriga lednings- eller förvaltningsorganen i det överlåtande och det övertagande fondföretaget.

(a) De föreslagna gemensamma villkoren för den avsedda fusionen, vederbörligen godkända av det överlåtande och det övertagande fondföretaget.

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Intyg från det överlåtande och det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut, varigenom de bekräftar att de har kontrollerat att de föreslagna gemensamma villkoren för fusionen överensstämmer med detta direktiv och med sina respektive fondföretags fondbestämmelser och bolagsordningar samt redovisar resultaten av denna kontroll.

(c) En förklaring från vart och ett av det överlåtande och det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut, varigenom de, i enlighet med artikel 38, bekräftar att de har kontrollerat vad som anges i leden a, f och g i artikel 37.1 med detta direktiv och med sina respektive fondföretags fondbestämmelser och bolagsordningar.

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Den information om den föreslagna fusionen som det överlåtande fondföretaget avser att lämna till sina andelsägare.

(d) Den information om den föreslagna fusionen som det överlåtande fondföretaget och det övertagande fondföretaget avser att lämna till sina respektive andelsägare.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna information ska tillhandahållas så att både de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat kan läsa den på det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i den aktuella medlemsstaten eller på ett språk som godkänns av de berörda behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat ska bedöma på vilket sätt den föreslagna fusionen kan komma att påverka andelsägarna i både det överlåtande och det övertagande fondföretaget och ska därvid rådfråga de behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat, såvida de inte finner att de effekter som den föreslagna fusionen kan få för andelsägarna i det övertagande fondföretaget är försumbara.

3. De behöriga myndigheterna för det överlåtande fondföretaget ska omedelbart översända kopior av den information som avses i punkt 2 till de behöriga myndigheterna för det övertagande fondföretaget. De behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna för det övertagande fondföretaget ska var och en bedöma på vilket sätt den föreslagna fusionen kan komma att påverka andelsägarna i det överlåtande och det övertagande fondföretaget för att avgöra huruvida den information som lämnas till andelsägarna är adekvat.

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat kan, om de så finner nödvändigt, kräva förtydliganden av informationen till andelsägarna i det överlåtande fondföretaget.

De behöriga myndigheterna i det överlåtande eller övertagande fondföretagets hemmedlemsstat kan, om de så finner nödvändigt, kräva förtydliganden av informationen till andelsägarna i det överlåtande respektive övertagande fondföretaget.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat beslutar att den föreslagna fusionen kan få väsentliga konsekvenser för andelsägarna i det övertagande fondföretaget, ska de underrätta de behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat om detta, och dessa ska kräva att lämplig rättvisande information om den föreslagna fusionen ska lämnas till andelsägarna i det övertagande fondföretaget.

De behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat ska informera de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat inom tio arbetsdagar efter mottagandet av den information som avses i punkt 2, antingen att de är nöjda med den föreslagna information som ska tillhandahållas andelsägarna i det övertagande fondföretaget eller att de har krävt att det övertagande fondföretaget klargör denna information. Denna tidsfrist får varken avbrytas eller förlängas.

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) De behöriga myndigheterna kan mot bakgrund av sin bedömning av den avsedda fusionens möjliga följder för andelsägarna enligt punkt 3 godkänna den information som föreslås överlämnas till andelsägarna i det överlåtande, och i tillämpliga fall även det övertagande, fondföretaget.

(c) De behöriga myndigheterna i det överlåtande respektive det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat godkänner den information som föreslås lämnas till andelsägarna, eller den behöriga myndigheten för det övertagande fondföretaget lämnar ingen indikation om missnöje enligt punkt 3 tredje stycket.

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat ska senast 30 dagar efter det att fullständiga ansökningshandlingar överlämnats underrätta det överlåtande fondföretaget om huruvida fusionen har auktoriserats.

5. De behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat ska senast 30 dagar efter det att fullständiga ansökningshandlingar överlämnats enligt punkt 2, underrätta det överlåtande fondföretaget om huruvida fusionen har auktoriserats.

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten för det överlåtande fondföretaget begär ytterligare uppgifter får utvärderingsperioden varken avbrytas eller förlängas. En begäran om ytterligare uppgifter ska vara motiverad, proportionerlig och rimlig.

Motivering

Bestämmelserna om godkännande av fusioner måste vara tydligt formulerade för att undvika onödiga avbrott eller förseningar.

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får i enlighet med artikel 52.1 andra stycket medge undantag från kapitel VII för det övertagande fondföretaget.

Motivering

Vid en fusion kan det vara nödvändigt att omstrukturera de sammanslagna portföljerna för att uppfylla placeringsbestämmelserna i kapitel VII. I detta fall bör det vara möjligt att tillämpa en undantagsperiod, likt bestämmelsen i artikel 52.1 för nyligen auktoriserade fonder, för att den nödvändiga överföringen av tillgångar ska kunna genomföras.

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att lednings- eller förvaltningsorganen i det samgående och det mottagande fondföretaget upprättar förslag till gemensamma villkor för fusionen.

1. Medlemsstaterna ska kräva att det överlåtande och det övertagande fondföretaget upprättar förslag till gemensamma villkor för fusionen.

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I dessa ska följande anges:

Av dessa ska följande framgå:

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) De förväntade följderna av den avsedda fusionen för andelsägarna i såväl det överlåtande som det övertagande fondföretaget.

c) De förväntade följderna, inklusive den skattemässiga behandlingen, av den avsedda fusionen för andelsägarna i såväl det överlåtande som det övertagande fondföretaget.

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) De kriterier som valts för värdering av tillgångar och i tillämpliga fall skulder per det datum då fusionen planeras få verkan.

d) De kriterier som valts för värdering av tillgångar och i tillämpliga fall skulder per det datum då fusionen planeras få verkan, i enlighet med artikel 44.1.

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(fa) De tillämpliga reglerna för överföringen av tillgångar respektive utbyte av andelar.

Ändringsförslag  112

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Det övertagande fondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning.

g) I händelse av en fusion enligt artikel 34 b, det nybildade övertagande fondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning.

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behöriga myndigheter får inte kräva att ytterligare information ska ingå i förslaget till gemensamma villkor för fusioner.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv

Artikel 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att det överlåtande och det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut kontrollerar att förslaget till gemensamma villkor för fusionen överensstämmer med detta direktiv och med sina respektive fondföretags fondbestämmelser och bolagsordningar.

Medlemsstaterna ska kräva att det överlåtande och det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut kontrollerar vad som anges i leden a, f och g i artikel 37.1 med detta direktiv och med sina respektive fondföretags fondbestämmelser och bolagsordningar.

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv

Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att en oberoende revisor, som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG, validerar följande:

1. Lagstiftningen i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat ska anförtro antingen ett förvaringsinstitut eller en oberoende revisor, som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG, valideringen av följande:

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv

Artikel 39 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De kriterier som valts för värdering av tillgångar och i tillämpliga fall skulder per det datum då fusionen planeras få verkan.

(a) De kriterier som valts för värdering av tillgångar och i tillämpliga fall skulder per det datum då fusionen planeras få verkan, i enlighet med artikel 44.1.

Ändringsförslag  117

Förslag till direktiv

Artikel 39 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

aa) I tillämpliga fall, kontant utbetalning per andel.

Ändringsförslag  118

Förslag till direktiv

Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Metoden för beräkning av utbytesförhållandet.

b) Metoden för beräkning av utbytesförhållandet samt även det faktiska utbytesförhållandet som fastställts vid tidpunkten i enlighet med artikel 44.1.

Ändringsförslag  119

Förslag till direktiv

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det överlåtande och det övertagande fondföretagets lagstadgade revisorer ska betraktas som oberoende revisorer vid tillämpningen av punkt 1.

2. Det överlåtande fondföretagets lagstadgade revisorer och det övertagande fondföretagets lagstadgade revisor ska betraktas som oberoende revisorer vid tillämpningen av punkt 1.

Ändringsförslag  120

Förslag till direktiv

Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Andelsägarna i såväl det överlåtande som det övertagande fondföretaget ska på begäran kostnadsfritt få var sitt exemplar av den oberoende revisorns rapport.

3. Andelsägarna i såväl det överlåtande som det övertagande fondföretaget och deras respektive behöriga myndigheter ska på begäran kostnadsfritt få var sitt exemplar av den oberoende revisorns, eller, i tillämpliga fall, förvaringsinstitutets, rapport.

Ändringsförslag  121

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje överlåtande fondföretag ska lämna lämplig och rättvisande information om den föreslagna fusionen till sina andelsägare, så att dessa kan fatta väl underbyggda beslut om dess effekter på deras investeringar.

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje överlåtande och övertagande fondföretag ska lämna lämplig och rättvisande information om den föreslagna fusionen till sina respektive andelsägare, så att dessa kan göra väl underbyggda bedömningar av dess effekter på deras investeringar.

Ändringsförslag  122

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat ska kräva att det övertagande fondföretaget ska lämna lämplig rättvisande information om den avsedda fusionen till sina andelsägare om de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat så kräver i enlighet med artikel 36.3.

utgår

Ändringsförslag  123

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Informationen ska lämnas till andelsägarna först efter det att de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat har auktoriserat den avsedda fusionen i enlighet med artikel 36.

3. Informationen ska lämnas till andelsägarna i både överlåtande och övertagande fondföretag först efter det att de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemmedlemsstat har auktoriserat den avsedda fusionen i enlighet med artikel 36.

Ändringsförslag  124

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska lämnas minst 30 dagar före dagen för den bolagsstämma som avses i artikel 41 eller, om ingen sådan bolagsstämma föreskrivs i nationell lagstiftning, minst 30 dagar före det datum då fusionen föreslås få verkan.

Den ska lämnas minst 30 dagar före sista dagen för begäran om återköp eller inlösen utan extrakostnader som avses i artikel 44.

Ändringsförslag  125

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I den information som ska lämnas till andelsägarna i det överlåtande och i tillämpliga fall det övertagande fondföretaget ska det ingå sådan lämplig rättvisande information om den avsedda fusionen som kan göra det möjligt för dem att fatta väl underbyggda beslut om de följder den kan få för deras investeringar samt att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 41 och 42.

4. I den information som ska lämnas till andelsägarna i både det överlåtande och det övertagande fondföretaget ska det ingå sådan lämplig rättvisande information om den avsedda fusionen som kan göra det möjligt för dem att fatta väl underbyggda beslut om de följder den kan få för deras investeringar samt att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 41 och 42.

Ändringsförslag  126

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2 –inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minst följande uppgifter ska ingå:

Följande uppgifter ska ingå:

Ändringsförslag  127

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Bakgrund och skäl till den föreslagna fusionen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  128

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) De följder den avsedda fusionen kan få för andelsägarna, bland annat – men inte uteslutande – i fråga om eventuella väsentliga skillnader i placeringsinriktning och –strategi, kostnader, förväntade resultat och möjliga utspädningseffekter på resultaten.

(b) De följder den avsedda fusionen kan få för andelsägarna, bland annat – men inte uteslutande – i fråga om eventuella väsentliga skillnader i placeringsinriktning och placeringsstrategi, kostnader, förväntade resultat, möjliga utspädningseffekter på resultaten samt en varning på framträdande plats till investerare att deras skattemässiga behandling kan förändras till följd av fusionen.

Ändringsförslag  129

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) De särskilda rättigheter som andelsägarna har i samband med den avsedda fusionen, bland annat – men inte uteslutande – i fråga om rätt att få kompletterande information, att på begäran få ett exemplar av den oberoende revisorns rapport och att, i enlighet med artikel 42, begära att deras andelar ska återköpas eller inlösas kostnadsfritt.

(c) De särskilda rättigheter som andelsägarna har i samband med den avsedda fusionen, bland annat – men inte uteslutande – i fråga om rätt att få kompletterande information, att på begäran få ett exemplar av den oberoende revisorns eller förvaringsinstitutets rapport och att, i enlighet med artikel 42, begära att deras andelar ska återköpas eller inlösas kostnadsfritt och den sista dag då denna rättighet kan utövas.

Ändringsförslag  130

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Relevanta uppgifter om förfarandet och datum då fusionen planeras få verkan.

d) Relevanta uppgifter om förfarandet, inklusive överföring av andelar, och datum då fusionen planeras få verkan.

Ändringsförslag  131

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om det överlåtande och, i tillämpliga fall, det övertagande fondföretaget har notifierats om tillstånd enligt artikel 88 ska den information som avses i punkt 4 lämnas på det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i det överlåtande och, i tillämpliga fall, det övertagande fondföretagets värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av deras behöriga myndigheter. Det fondföretag som är skyldigt att lämna informationen ska ansvara för översättningen som troget ska återge innehållet i utgångstexten.

5. Om det överlåtande eller det övertagande fondföretaget har notifierats om tillstånd enligt artikel 88 ska den information som avses i punkt 4 lämnas på det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i det berörda fondföretagets värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av deras behöriga myndigheter. Det fondföretag som är skyldigt att lämna informationen ska ansvara för översättningen som troget ska återge innehållet i utgångstexten.

Ändringsförslag  132

Förslag till direktiv

Artikel 41 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det enligt den nationella lagstiftningen i en medlemsstat krävs att andelsägarna ska godkänna fusioner mellan fondföretag ska denna medlemsstat säkerställa att det för ett sådant godkännande inte krävs mer än 75 % av de röster som faktiskt avgetts av de andelsägare som var närvarande eller företrädda på bolags­stämman.

Om det enligt den nationella lagstiftningen i en medlemsstat krävs att andelsägarna ska godkänna fusioner mellan fondföretag ska denna medlemsstat säkerställa att det för ett sådant godkännande inte krävs mer än 75 % av de röster som faktiskt avgetts av de andelsägare som var närvarande eller företrädda på bolags­stämman. Detta godkännande ska vara bindande för samtliga andelsägare.

Motivering

Ett majoritetsbeslut är bindande för samtliga andelsägare.

Ändringsförslag  133

Förslag till direktiv

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska inte påverka eventuella föreskrifter i nationell lagstiftning om minsta antal närvarande på bolagsstämman.

Första stycket ska inte påverka eventuella föreskrifter i nationell lagstiftning om minsta antal närvarande på bolagsstämman. I tillämpliga fall får inte medlemsstaterna ställa strängare krav på minsta antal närvarande vid bolagsstämman vid gränsöverskridande fusioner än vid inhemska fusioner. De ska inte heller ställa strängare krav på närvaro vid fondföretagsfusioner än vid andra företagsfusioner.

Ändringsförslag  134

Förslag till direktiv

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i sin lagstiftning föreskriva att andelsägarna i såväl det överlåtande som det övertagande fondföretaget ska ha rätt att begära att deras andelar kostnadsfritt ska återköpas eller inlösas eller, när så är möjligt, omvandlas till andelar i något annat fondföretag med liknande placeringsinriktning. Denna rättighet ska gälla från och med det att andelsägarna i det överlåtande och, i tillämpliga fall, det övertagande fondföretaget har underrättats om den avsedda fusionen. Den ska upphöra att gälla den dag då fusionen får verkan.

1. Medlemsstaterna ska i sin lagstiftning föreskriva att andelsägarna i såväl det överlåtande som det övertagande fondföretaget ska ha rätt att begära att deras andelar ska återköpas eller inlösas, utan andra avgifter än de som tas ut av fonden för att täcka avvecklingskostnader, eller, när så är möjligt, omvandlas till andelar i något annat fondföretag med liknande placeringsinriktning och förvaltas av samma förvaltningsbolag, ett annat bolag till vilket förvaltningsbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll, eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande. Denna rättighet ska gälla från och med det att andelsägarna i det överlåtande och det övertagande fondföretaget har underrättats om den avsedda fusionen i enlighet med artikel 40. Den ska upphöra att gälla fem arbetsdagar före den dag då beräkningen av utbytesförhållandet som avses i artikel 44 genomförs.

Ändringsförslag  135

Förslag till direktiv

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid fusioner mellan fondföretag får medlemsstaterna med avvikelse från artikel 79.1 tillåta att de behöriga myndigheterna kräver eller medger att återköp eller inlösen av andelar tillfälligt avbryts om ett sådant avbrott är motiverat av hänsyn till skyddet av andelsägarna.

2. Vid fusioner mellan fondföretag får medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, med avvikelse från artikel 79.1 tillåta att de behöriga myndigheterna kräver eller medger att teckning, återköp eller inlösen av andelar tillfälligt avbryts om ett sådant avbrott är motiverat av hänsyn till skyddet av andelsägarna.

Ändringsförslag  136

Förslag till direktiv

Artikel 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att inga rättsliga eller administrativa kostnader eller konsultarvoden i samband med förberedandet och genomförandet av en fusion direkt eller indirekt ska belasta det överlåtande fondföretaget, det övertagande fondföretaget eller någon av dessa företags andelsägare.

Förutom i fall då fondföretagen är självförvaltade ska medlemsstaterna säkerställa att inga rättsliga eller administrativa kostnader eller konsultarvoden i samband med förberedandet och genomförandet av en fusion ska belasta det överlåtande fondföretaget, det övertagande fondföretaget eller någon av dessa företags andelsägare.

Ändringsförslag  137

Förslag till direktiv

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att fusionen ska få verkan så snart som alla tillgångar och, i tillämpliga fall, skulder har överförts från det överlåtande till det övertagande fondföretaget, och andelsägarna i det överlåtande fondföretaget har erhållit andelar i det övertagande fondföretaget i utbyte mot sina andelar i det överlåtande fondföretaget.

1. För inhemska fusioner ska medlemsstaternas lagstiftning fastställa det datum då fusionen får verkan liksom datumet för beräkningen av förhållandet för utbyte av andelar i det överlåtande fondföretaget till andelar i det övertagande fondföretaget och, i tillämpliga fall, för att fastställa det relevanta NAV-värdet (”Net Asset Value”) för kontanta betalningar.

 

För gränsöverskridande fusioner ska lagstiftningen i det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat fastställa de datum som avses i första stycket.

Ändringsförslag  138

Förslag till direktiv

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det överlåtande och det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut ska ansvara för det faktiska överförandet av tillgångarna från det överlåtande till det övertagande fondföretaget.

utgår

Ändringsförslag  139

Förslag till direktiv

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Fusionens ikraftträdande ska offentliggöras via samtliga lämpliga medier på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen i det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat.

3. Fusionens ikraftträdande ska offentliggöras via samtliga lämpliga medier på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen i det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat och meddelas de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  140

Förslag till direktiv

Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska även säkerställa att fusionens ikraftträdande offentliggörs på de behöriga myndigheternas webbplatser i såväl det överlåtande som det övertagande fondföretagets hemmedlemsstat.

utgår

Ändringsförslag  141

Förslag till direktiv

Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 44a

1. En fusion som genomförs enligt artikel 34 a ska få följande konsekvenser:

 

a) Alla tillgångar och skulder från det överlåtande fondföretaget ska överföras till det övertagande fondföretaget eller, i tillämpliga fall, det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut.

 

b) Andelsägarna i det överlåtande fondföretaget ska bli andelsägare i det övertagande fondföretaget. Dessutom har de i tillämpliga fall rätt till en kontant utbetalning på högst 10 % av NAV-värdet (”net asset value”) av deras andelar i det överlåtande fondföretaget.

 

c) Det överlåtande fondföretaget ska upphöra att existera när fusionen träder i kraft.

 

2. En fusion som genomförs enligt artikel 34 b ska få följande konsekvenser:

 

a) Alla tillgångar och skulder från det överlåtande fondföretaget ska överföras till det nybildade övertagande fondföretaget eller, i tillämpliga fall, det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut.

 

b) Andelsägarna i det överlåtande fondföretaget ska bli andelsägare i det nybildade övertagande fondföretaget. Dessutom har de i tillämpliga fall rätt till en kontant utbetalning på högst 10 % av NAV-värdet (”net asset value”) av deras andelar i det överlåtande fondföretaget.

 

c) Det överlåtande fondföretaget ska upphöra att existera när fusionen träder i kraft.

 

3. En fusion som genomförs enligt artikel 34 c ska få följande konsekvenser:

 

a) Alla [netto]tillgångar från det överlåtande fondföretaget ska överföras till det övertagande fondföretaget eller, i tillämpliga fall, det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut.

 

b) Andelsägarna i det överlåtande fondföretaget ska bli andelsägare i det övertagande fondföretaget.

 

c) Det överlåtande fondföretaget fortsätter att existera tills samtliga återstående utestående skulder har reglerats.

 

4. Medlemsstaterna ska föreskriva att ett förfarande ska upprättas varigenom det övertagande fondföretagets förvaltningsbolag intygar för det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut att överföringen av tillgångar, och, i tillämpliga fall, skulder har slutförts. Då det övertagande fondföretaget inte har utsett ett förvaltningsbolag, ska det lämna detta intyg till det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut.

Ändringsförslag  142

Förslag till direktiv

Artikel 46 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina bestämmelser beträffande de metoder som används för att beräkna riskexponering enligt punkt 3, inklusive riskexponeringen för en motpart vid transaktioner med OTC-derivat. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater. Den ska tas upp till diskussion inom Europeiska värdepapperskommittén.

4. Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder avseende punkt 1 för att närmare ange följande:

 

a) Kriterier för att bedöma lämpligheten i det förfarande för riskhantering som används av förvaltningsbolaget.

 

b) Detaljerade regler avseende en exakt och oberoende bedömning av värdet på OTC-derivat.

 

c) Detaljerade regler avseende innehållet i och det förfarande som ska följas för att lämna information till de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat.

 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

Ändringsförslag  143

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett feederfondföretag är ett fondföretag som genom avvikelse från artikel 1.2 a, 45, 47, 50 och 51.2 c placerar minst 85 % av sina tillgångar i andelar i ett annat fondföretag (”masterfondföretaget”) eller i en delfond i ett sådant företag.

1. Ett feederfondföretag är ett fondföretag, eller en delfond i ett sådant företag, som genom avvikelse från artikel 1.2 a, 45, 47, 50 och 51.2 c har fått tillstånd att placera minst 85 % av sina tillgångar i andelar i ett annat fondföretag eller i en delfond i ett sådant företag (masterfondföretaget).

Ändringsförslag  144

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Finansiella derivatinstrument enligt artikel 45.1 g och artikel 46.2–3.

b) Finansiella derivatinstrument, som bara får användas för att säkra tillgångar, enligt artikel 45.1 g och artikel 46.2–3.

Ändringsförslag  145

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt b i första stycket ska feederfondföretagets exponering mot de underliggande tillgångarna enligt artikel 46.3 tredje stycket beräknas med beaktande även av masterfondföretagets placeringar, däribland även i finansiella derivatinstrument och deras underliggande tillgångar, i proportion till feederfondföretagets placering i masterfondföretaget.

För att uppfylla villkoren i artikel 46.3 kan feederfondföretaget räkna ut sin totala exponering som hänför sig till finansiella derivatinstrument genom att kombinera sin egen direkta exponering enligt led b i första stycket med antingen

 

a) masterfondföretagets aktuella exponering som hänför sig till finansiella derivatinstrument i proportion till feederfondföretagets placeringar i masterfondföretaget, eller

 

b) masterfondföretagets maximala totala riskexponering som hänför sig till finansiella derivatinstrument vilken föreskrivs i masterfondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning i proportion till feederfondföretagets placering i masterfondföretaget.

Ändringsförslag  146

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett masterfondföretag är ett fondföretag som

3. Ett masterfondföretag är ett fondföretag eller en delfond i ett fondföretag som

Ändringsförslag  147

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) ska ha minst ett feederfondföretag som andelsägare,

a) ska ha minst ett feederfondföretag bland sina andelsägare,

Ändringsförslag  148

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Genom avvikelse från artiklarna 1.2 a och 3 b ska ett master­fond­företag som har minst två feeder­fond­företag som andelsägare inte vara skyldigt att söka kapital från andra investerare.

4. Följande avvikelser ska gälla för master­fond­företag:

 

a) För ett master­fond­företag som har minst två feeder­fond­företag som andelsägare ska artiklarna 1.2 a och 3 b inte gälla, varmed master­fond­företaget ges alternativet att söka kapital från andra investerare.

Om ett master­fond­företag tillförs kapital endast från ett eller flera feeder­fond­företag i en annan medlems­stat än den där det är etablerat ska kapitel XI och artikel 103.1 inte tillämpas.

b) Om ett master­fond­företag tillförs kapital endast från ett eller flera feeder­fond­företag i en annan medlems­stat än den där det är etablerat ska kapitel XI och artikel 103.1 inte tillämpas.

Motivering

Det krävs en omformulering för att undvika sammanblandning av första och andra stycket. Innehållet ändras inte.

Ändringsförslag  149

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det för ett feederfondföretags placeringar i ett visst masterfondföretag krävs auktorisation som meddelats på förhand av de behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat.

1. Medlemsstaterna ska se till att det för ett feederfondföretags placeringar i ett visst masterfondföretag, vilka överstiger den gräns som enligt artikel 50.1 gäller för investeringar i andra fondföretag, krävs auktorisation som meddelats på förhand av de behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  150

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om feederfondföretaget tidigare har bedrivit verksamhet som fondföretag, även som feederfondföretag för ett annat masterfondföretag, ska det senast inom 15 affärsdagar efter det att det överlämnat fullständiga ansökningshandlingar underrättas om huruvida de behöriga myndigheterna har godkänt dess avsedda placeringar i masterfondföretaget eller ej.

2. Feederfondföretaget ska senast inom 15 affärsdagar efter det att det överlämnat fullständiga ansökningshandlingar underrättas om huruvida de behöriga myndigheterna har godkänt dess avsedda placeringar i masterfondföretaget eller ej.

Ändringsförslag  151

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om feederfondföretaget och masterfondföretaget är etablerade i samma medlemsstat, ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten godkänna placeringarna om feederfondföretaget och dess förvaringsinstitut och revisor samt masterfondföretaget uppfyller alla krav i detta kapitel. För detta ändamål ska feederfondföretaget till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat överlämna följande handlingar:

3. De behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat ska godkänna placeringarna om feederfondföretaget och dess förvaringsinstitut och revisor samt masterfondföretaget uppfyller alla krav i detta kapitel. För detta ändamål ska feederfondföretaget till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat överlämna följande handlingar:

Ändringsförslag  152

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Det avtal mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget som avses i artikel 55.1.

c) Det avtal mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget eller regler för affärsmetoder som avses i artikel 55.1.

Ändringsförslag  153

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) En försäkran av masterfondföretaget om att det inte innehar några andelar i ett feederfondföretag.

utgår

Ändringsförslag  154

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Om masterfondföretaget och feederfondföretaget har skilda förvaringsinstitut: det avtal om informationsutbyte mellan deras respektive förvaringsinstitut som avses i artikel 56.1.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  155

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Om masterfondföretaget och feederfondföretaget har skilda revisorer: det avtal om utbyte av information mellan deras respektive revisorer som avses i artikel 57.1.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  156

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om feederfondföretaget är etablerat i en annan medlemsstat än masterfondföretaget, ska de behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat godkänna placeringarna om följande villkor är uppfyllda:

4. När feederfondföretaget är etablerat i en annan medlemsstat än masterfondföretaget, ska feederfondföretaget även tillhandahålla ett intyg från masterfondföretagets behöriga myndigheter om att masterfondföretaget är ett fondföretag, eller en delfond i ett sådant företag, som uppfyller villkoren i artikel 53.3 b och c. Dokumenten ska vara avfattade på det officiella språket eller ett av de officiella språken i feederfondföretagets hemmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av dess behöriga myndigheter.

a) Feederfondföretaget samt dess förvaringsinstitut och revisorer ska uppfylla alla krav i detta kapitel, och feederfondföretaget ska för bedömningen av detta överlämna de handlingar som anges i punkt 3 i denna artikel.

 

b) Feederfondföretaget ska styrka att masterfondföretaget är vederbörligen auktoriserat som fondföretag, att det inte för egen del är ett feederfondföretag och att det inte innehar några andelar i något feederfondföretag.

 

Ändringsförslag  157

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat ska omedelbart underrätta sina motsvarigheter i masterfondföretagets hemmedlemsstat om huruvida godkännande har meddelats eller vägrats.

utgår

Ändringsförslag  158

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje feederfondföretag ska ingå avtal med berörda masterfondföretag för att göra det möjligt för det att uppfylla kraven i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska kräva att masterfondföretaget förser feederfondföretaget med all den dokumentation och information som behövs för att det senare ska kunna uppfylla kraven i detta direktiv. För detta syfte ska feederfondföretaget ingå avtal med masterfondföretaget.

Ändringsförslag  159

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avtalen ska omfatta följande:

utgår

Ändringsförslag  160

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De viktigaste inslagen i masterfondföretagets placeringsmål och placeringsinriktning.

utgår

Ändringsförslag  161

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) De bestämmelser som gäller för en eventuell ändring av masterfondföretagets placeringsmål och placeringsinriktning.

utgår

Ändringsförslag  162

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Feederfondföretagets och masterfondföretagets samt deras respektive förvaltningsbolags rättigheter och skyldigheter.

utgår

Ändringsförslag  163

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Feederfondföretaget får inte placera i andelar i den berörda masterfonden förrän det avtal som avses i första stycket har trätt i kraft.

Feederfondföretaget får inte placera i andelar i den berörda masterfonden förrän det avtal som avses i första stycket har trätt i kraft. Detta avtal ska finnas tillgängligt på begäran och utan kostnad för alla andelsägare.

Ändringsförslag  164

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Om både master- och feederfondföretaget förvaltas av samma förvaltningsbolag eller administrativa enhet får avtalet ersättas av interna regler för affärsmetoder som garanterar att villkoren i punkt 1 uppfylls.

Ändringsförslag  165

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Masterfondföretaget och feederfondföretaget ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att inga andelar i vare sig masterfondföretaget eller feederfondföretaget kan emitteras, säljas, återköpas eller inlösas på samma affärsdag efter det att antingen masterfondföretaget eller feederfondföretaget har offentliggjort priser för emission, försäljning, återköp eller inlösen av dess andelar för den dagen.

2. Masterfondföretaget och feederfondföretaget ska vidta lämpliga åtgärder för att samordna tidpunkten för beräkningen och offentliggörandet av sina NAV-värden (Net Asset Value), eller använda andra erkända tekniker i syfte att undvika användning av ”market timing” för sina fondandelar och förhindra arbitrage.

Motivering

Enligt artikel 55.2 måste masterfondföretaget och feederfondföretaget beräkna sitt NAV-värde vid samma tidpunkt. Detta skulle kunna begränsa användningen av master/feederstrukturerna inom vissa jurisdiktioner där man av lokala skäl måste göra beräkningen vid en viss mycket bestämd tidpunkt, vilken inte alltid är den då masterfondföretaget gör sin egen beräkning.

Ändringsförslag  166

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om ett masterfondföretag tillfälligt avbryter återköp eller inlösen av sina andelar, antingen på eget initiativ eller på begäran av dess behöriga myndigheter, ska vart och ett av dess feederfondföretag ha rätt att, trots villkoren i artikel 79.2, avbryta återköp eller inlösen av sina andelar under samma period som masterfondföretaget.

3. Om ett masterfondföretag tillfälligt avbryter återköp, inlösen eller tecknande av sina andelar, antingen på eget initiativ eller på begäran av dess behöriga myndigheter, ska vart och ett av dess feederfondföretag ha rätt att, trots villkoren i artikel 79.2, avbryta återköp, inlösen eller tecknande av sina andelar under samma period som masterfondföretaget.

 

Feederfondföretagets rätt att avbryta tecknande påverkar inte dess rätt att självständigt och när som helst besluta om att avbryta tecknandet av andelar.

Ändringsförslag  167

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett masterfondföretag får inte försättas i likvidation förrän tidigast tre månader efter det att det underrättat alla sina feederfondföretag och de behöriga myndigheterna i dessa feederfondföretags hemmedlemsstater om sitt bindande likvidationsbeslut.

Utan att det påverkar tillämpningen av specifika nationella bestämmelser om obligatorisk likvidation, får ett masterfondföretag inte försättas i likvidation förrän tidigast tre månader efter det att det underrättat alla sina andelsägare och de behöriga myndigheterna i dessa feederfondföretags hemmedlemsstater om sitt bindande likvidationsbeslut.

Ändringsförslag  168

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) fortsätter att vara ett feederfondföretag enligt bestämmelserna för fusionen eller delningen, eller

a) fortsätter att vara ett feederfondföretag som tillhör masterfondföretaget eller ett annat fondföretag, enligt resultatet av masterfondföretagets fusion eller delning, eller

Ändringsförslag  169

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att en fusion eller en delning av ett masterfondföretag ska få verkan ska alltid krävas att masterfondföretaget senast 60 dagar före det att åtgärden avses träda i kraft ska ha överlämnat den information som anges i artikel 40, eller likvärdig information, till samtliga sina feederfondföretag och till de behöriga myndigheterna i dessa feederfondföretags hemmedlemsstater.

För att en fusion eller en delning av ett masterfondföretag ska få verkan ska alltid krävas att masterfondföretaget senast 60 dagar före det att åtgärden avses träda i kraft ska ha lämnat den information som anges i artikel 40, eller likvärdig information, till samtliga sina andelsägare och till de behöriga myndigheterna i sina feederfondföretags hemmedlemsstater.

Ändringsförslag  170

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Feederfondföretaget ska, om inte de behöriga myndigheterna i dess hemmedlemsstat har meddelat godkännande enligt punkt a i första stycket, återköpa eller inlösa alla sina andelar i master­fond­företaget innan fusionen eller delningen av detta får verkan.

Om inte de behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat har meddelat godkännande enligt punkt a i första stycket ska masterfondföretaget ge feederfondföretaget möjlighet att återköpa eller inlösa alla sina andelar i masterfondföretaget innan fusionen eller delningen av detta får verkan.

Motivering

För att skydda investerarna ska ett feederfondföretag kunna lösa in eller återköpa sina andelar innan en fusion eller en delning av masterfondföretaget genomförs.

Ändringsförslag  171

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) de uppgifter som ska ingå i det avtal som avses i punkt 1 första stycket,

a) innehållet i det avtal eller de interna regler för affärsmetoder som avses i punkt 1,

Ändringsförslag  172

Förslag till direktiv

Artikel 56 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varken masterfondföretagets eller feederfondföretagets förvaringsinstitut får, när de uppfyller villkoren i detta kapitel, bryta mot någon av de begränsningar som avser yppande av information eller uppgiftsskydd och som gäller enligt kontrakt, lagar eller andra författningar. Detta föranleder inte heller att sådana förvaringsinstitut eller personer som handlar på deras vägnar ådrar sig något ansvar.

Ändringsförslag  173

Förslag till direktiv

Artikel 56 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att feederfondföretaget, eller i tillämpliga fall dess förvaltningsbolag, ansvarar för att till feederfondföretagets förvaringsinstitut vidarebefordra all information om masterfondföretaget som krävs för att feederfondföretagets förvaringsinstitut ska kunna utföra sina uppgifter till fullo.

Ändringsförslag  174

Förslag till direktiv

Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett masterfondföretags förvaringsinstitut ska omedelbart underrätta feederfondföretaget, eller i tillämpliga fall dettas förvaltningsbolag och förvaringsinstitut, om det upptäcker oegentligheter beträffande masterfondföretaget.

2. Ett masterfondföretags förvaringsinstitut ska omedelbart underrätta masterfondföretagets behöriga myndigheter, feederfondföretaget, eller i tillämpliga fall dettas förvaltningsbolag och förvaringsinstitut, om det upptäcker oegentligheter beträffande masterfondföretaget som bedöms få negativa återverkningar på feederfondföretaget.

Ändringsförslag  175

Förslag till direktiv

Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) de uppgifter som ska ingå i det avtal som avses i punkt 1 första stycket, och

a) de uppgifter som ska ingå i det avtal som avses i punkt 1, och

Ändringsförslag  176

Förslag till direktiv

Artikel 57 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I fall då ett masterfondföretag och ett feederfondföretag har skilda revisorer ska medlemsstaterna kräva att dessa revisorer ingår ett avtal om informationsutbyte för att säkerställa att båda fullgör sina uppgifter.

1. I fall då ett masterfondföretag och ett feederfondföretag har skilda revisorer ska medlemsstaterna kräva att dessa revisorer ingår ett avtal om informationsutbyte för att säkerställa att båda fullgör sina uppgifter, inklusive de arrangemang som vidtas för att uppfylla villkoren i punkt 2.

Ändringsförslag  177

Förslag till direktiv

Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Feederfondföretagets revisor ska i sin revisionsberättelse beakta masterfondföretagets revisors revisionsberättelse.

2. Feederfondföretagets revisor ska i sin revisionsberättelse beakta masterfondföretagets revisors revisionsberättelse. Om feederfondföretaget och masterfondföretaget har olika räkenskapsår ska masterfondföretagets revisor upprätta en särskild rapport med samma bokslutsdatum som feederfondföretaget.

Ändringsförslag  178

Förslag till direktiv

Artikel 57 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. När masterfondföretagets och feederfondföretagets revisorer uppfyller villkoren i detta kapitel, får ingen av dem bryta mot någon av de begränsningar som avser yppande av information eller uppgiftsskydd och som gäller enligt kontrakt, lagar eller andra författningar. Detta föranleder inte heller att sådana revisorer eller någon person som handlar på deras vägnar ådrar sig något ansvar.

Ändringsförslag  179

Förslag till direktiv

Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare ange de uppgifter som ska ingå i det avtal som avses i punkt 1 första stycket,

3. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare ange innehållet i det avtal som avses i punkt 1 första stycket,

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom komplettering, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

Dessa åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom komplettering, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

Ändringsförslag  180

Förslag till direktiv

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Uppgifter om placeringar enligt artikel 53.2.

b) Uppgifter om placeringsmål och placeringsinriktning, inbegripet riskprofil, och om huruvida feederfondföretagets och masterfondföretagets resultat är identiska eller skiljer sig åt, och i så fall i vilken utsträckning och av vilka skäl, inklusive en beskrivning av placeringar enligt artikel 53.2.

Ändringsförslag  181

Förslag till direktiv

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Kort beskrivning av master­fond­företaget, dess organisation, placeringsmål och placerings­inriktning samt riskprofil.

c) Kort beskrivning av master­fond­företaget, dess organisation, placeringsmål och placerings­inriktning samt riskprofil och information om hur masterfondföretagets uppdaterade prospekt kan erhållas.

Motivering

I stället för att bifoga masterfondföretagets prospekt ska information lämnas under led c om hur prospektet kan erhållas. Detta begränsar volymen av feederfondföretagets prospekt genom att den viktigaste informationen om masterfondföretaget tillhandahållas, samtidigt som det tydligt förklaras hur ytterligare uppgifter kan erhållas.

Ändringsförslag  182

Förslag till direktiv

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Om feederfondföretaget placerar i en viss delfond eller aktiekategori inom masterfondföretaget: en kort beskrivning av denna.

utgår

Ändringsförslag  183

Förslag till direktiv

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) En sammanfattning av det avtal mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget som ingåtts enligt artikel 55.1.

e) En sammanfattning av det avtal som feederfondföretaget och masterfondföretaget ingått eller de interna reglerna för affärsmetoder enligt artikel 55.1.

Ändringsförslag  184

Förslag till direktiv

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Uppgift om huruvida feederfondföretagets och masterfondföretagets placeringsmål och placeringsinriktning, inbegripet riskprofil och resultat, är identiska eller skiljer sig åt och i så fall i vilken utsträckning och av vilka skäl.

utgår

Ändringsförslag  185

Förslag till direktiv

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Masterfondföretagets uppdaterade prospekt ska bifogas feeder­fond­företagets prospekt.

utgår

Motivering

I stället för att bifoga masterfondföretagets prospekt ska information lämnas under led c om hur prospektet kan erhållas. Detta begränsar volymen av feederfondföretagets prospekt genom att den viktigaste informationen om masterfondföretaget tillhandahålls, samtidigt som det tydligt förklaras hur ytterligare uppgifter kan erhållas.

Ändringsförslag  186

Förslag till direktiv

Artikel 58 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Varje feederfondföretag ska i all relevant marknadsföringskommunikation uppge att det är feederfondföretag till ett visst masterfondföretag och därför placerar 85 % eller mer av sina tillgångar i andelar i det masterfondföretaget.

4. Varje feederfondföretag ska i all relevant marknadskommunikation uppge att det placerar 85 % eller mer av sina tillgångar i andelar i sådana masterfondföretag.

Ändringsförslag  187

Förslag till direktiv

Artikel 58 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a. Feederfondföretaget ska på begäran av investerare sända dem en pappersversion av masterfondföretagets prospekt, årsberättelse och halvårsberättelse utan kostnad.

Ändringsförslag  188

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Datum då feederfondföretaget ska börja placera i masterfondföretaget.

c) Datum då feederfondföretaget ska börja placera i masterfondföretaget eller, om det redan har investerat i masterfondföretaget, datum då dess investeringar kommer att överskrida den gräns som gäller enligt artikel 50.1.

Ändringsförslag  189

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) En förklaring om att andelsägarna har rätt att begära att deras andelar ska återköpas eller inlösas kostnadsfritt inom 30 dagar. Denna rättighet ska kunna utnyttjas från och med det att feederfondföretaget har överlämnat den information som anges i denna punkt.

d) En förklaring om att andelsägarna har rätt att begära att deras andelar ska återköpas eller inlösas, utan några andra kostnader än de som fonden tar för att täcka avveckling av värdepappersinnehaven, inom 30 dagar. Denna rättighet ska kunna utnyttjas från och med det att feederfondföretaget har lämnat den information som anges i denna punkt.

Ändringsförslag  190

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna information ska ges senast 30 dagar före det datum då feederfondföretaget börjar placera i masterfondföretaget i enlighet med punkt 1 c.

Denna information ska ges senast 30 dagar före det datum som avses i punkt 1 c.

Ändringsförslag  191

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att feederfondföretag inte placerar i andelar i sina respektive masterfondföretag före utgången av den trettiodagarsperiod som anges i punkt 1 andra stycket.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att feederfondföretag inte placerar i andelar i sina respektive masterfondföretag utöver den gräns som gäller enligt artikel 50.1 före utgången av den trettiodagarsperiod som anges i punkt 1 andra stycket.

Ändringsförslag  192

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom komplettering ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  193

Förslag till direktiv

Artikel 60 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Feederfondföretaget ska se till att dess placeringar i ett masterfondföretag inte påverkar dess förmåga att återköpa eller inlösa sina andelar, antingen på begäran av dess andelsägare eller i övrigt då det ligger i andelsägarnas intresse.

utgår

Motivering

Detta täcks redan av artikel 79.1.

Ändringsförslag  194

Förslag till direktiv

Artikel 60 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om feederfondföretaget, dess förvaltningsbolag eller någon person som handlar på feederfondföretagets eller dess förvaltningsbolags vägnar tar emot någon provision med anledning av en placering i andelar i masterfondföretaget, ska denna provision tillföras feederfondföretagets tillgångar.

3. Om feederfondföretaget, dess förvaltningsbolag eller någon person som handlar på feederfondföretagets eller dess förvaltningsbolags vägnar tar emot någon serviceavgift, provision, eller annan ekonomisk ersättning i samband med en placering i andelar i masterfondföretaget, ska denna avgift, provision eller ekonomiska ersättning tillföras feederfondföretagets tillgångar.

Ändringsförslag  195

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om masterfondföretaget och feederfondföretaget är etablerade i samma medlemsstat, ska de behöriga myndigheterna omedelbart underrätta feederfondföretaget om varje beslut, åtgärd, anmärkning om bristande uppfyllelse av kraven i detta kapitel eller varje annat förhållande som rapporterats enligt artikel 101.1 rörande masterfondföretaget, eller i tillämpliga fall dess förvaltningsbolag, förvaringsinstitut eller revisor.

1. Om masterfondföretaget och feederfondföretaget är etablerade i samma medlemsstat, ska de behöriga myndigheterna omedelbart underrätta feederfondföretaget och, när de bedömer det som nödvändigt, de övriga andelsägarna, om varje beslut, åtgärd, anmärkning om bristande uppfyllelse av kraven i detta kapitel eller varje annat förhållande som rapporterats enligt artikel 101.1 rörande masterfondföretaget, eller i tillämpliga fall dess förvaltningsbolag, förvaringsinstitut eller revisor.

Ändringsförslag  196

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om masterfondföretaget och feederfondföretaget är etablerade i skilda medlemsstater, ska de behöriga myndigheterna i masterfondföretagets hemmedlemsstat omedelbart meddela varje beslut, åtgärd, anmärkning om bristande uppfyllelse av kraven i detta kapitel eller varje annat förhållande som rapporterats enligt artikel 101.1 rörande masterfondföretaget, eller i tillämpliga fall dess förvaltningsbolag, förvaringsinstitut eller revisor till de behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat. Dessa myndigheter ska därefter omedelbart underrätta feederfondföretaget.

2. Om masterfondföretaget och feederfondföretaget är etablerade i skilda medlemsstater, ska de behöriga myndigheterna i masterfondföretagets hemmedlemsstat omedelbart meddela varje beslut, åtgärd, anmärkning om bristande uppfyllelse av kraven i detta kapitel eller varje annat förhållande som rapporterats enligt artikel 101.1 rörande masterfondföretaget, eller i tillämpliga fall dess förvaltningsbolag, förvaringsinstitut eller revisor till de behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat, vilka därefter omedelbart ska underrätta feederfondföretaget. När dessa myndigheter anser det nödvändigt ska även övriga andelsägare omedelbart få denna information.

Ändringsförslag  197

Förslag till direktiv

Artikel 67

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

All väsentlig information i prospektet ska hållas aktuell.

All väsentlig information i prospektet ska uppdateras årligen eller när väsentliga förändringar inträffar.

Motivering

Begreppet ”uppdatera” förtydligas med en mer exakt bestämmelse.

Ändringsförslag  198

Förslag till direktiv

Artikel 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett fondföretag ska till de behöriga myndigheterna översända sitt prospekt med eventuella ändringar och tillägg samt sina årsrapporter och halvårsrapporter.

Ett fondföretag ska till de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat översända sitt prospekt med eventuella ändringar och tillägg samt sina årsrapporter och halvårsrapporter. Fondföretaget ska på begäran ge de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat denna dokumentation.

Ändringsförslag  199

Förslag till direktiv

Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Prospektet får tillhandahållas via ett varaktigt medium eller i elektronisk form.

2. Prospektet får tillhandahållas via ett varaktigt medium eller på en webbplats. Investerarna ska på begäran få en pappersversion utan kostnad.

Ändringsförslag  200

Förslag till direktiv

Artikel 70 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Års- och halvårsrapporter ska vara tillgängliga för investerarna på det sätt som anges i prospektet och i de basfakta för investerare som avses i artikel 73.

3. Års- och halvårsrapporter ska vara tillgängliga för investerarna på det sätt som anges i prospektet och i de basfakta för investerare som avses i artikel 73. Investerarna ska på begäran få en pappersversion av års- och halvårsrapporterna utan kostnad.

Ändringsförslag  201

Förslag till direktiv

Artikel 72

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

All marknadsföringskommunikation som riktas till investerare ska lätt kunna identifieras som sådan. Den ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande och dess informationsinnehåll ska vara förenligt med informationen i prospektet och i de basfakta för investerare som avses i artikel 73. Uppgift ska ges om att prospekt och basfakta enligt artikel 73 finns att tillgå, och det ska närmare anges var och på vilket språk investerare och potentiella investerare kan erhålla eller få tillgång till dessa uppgifter eller dokument.

All marknadskommunikation som riktas till investerare ska lätt kunna identifieras som sådan. Den ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande. I synnerhet får marknadskommunikation som uppmanar till att köpa andelar i fondföretag och som innehåller specifik information om ett fondföretag, inte innehålla påståenden som motsäger eller minskar betydelsen av informationen i prospektet och i de basfakta för investerare som avses i artikel 73. Uppgift ska ges om att prospekt och basfakta enligt artikel 73 finns att tillgå, och det ska närmare anges var och på vilket språk investerare och potentiella investerare kan erhålla eller få tillgång till dessa uppgifter eller dokument.

Ändringsförslag  202

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett kort dokument med basfakta för investerare ska upprättas av investeringsbolag och förvaltningsbolag (i fråga om förvaltningsbolag för varje värdepappersfond de förvaltar).

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett kort dokument med basfakta för investerare ska upprättas av investeringsbolag och förvaltningsbolag (i fråga om förvaltningsbolag för varje värdepappersfond de förvaltar). Ordet ”basfakta” måste tydligt anges på detta dokument på det språk som avses i artikel 89.1 b.

Ändringsförslag  203

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Basfakta ska omfatta uppgifter avseende minst följande väsentliga punkter beträffande fondföretaget i fråga:

3. Basfakta ska ge information avseende följande väsentliga punkter beträffande fondföretaget i fråga:

Ändringsförslag  204

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Identifiering av fondföretaget.

Ändringsförslag  205

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Presentation av tidigare resultat.

b) Presentation av tidigare resultat eller, när så är relevant, resultatscenarier.

Ändringsförslag  206

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Basfakta ska användas utan andra ändringar än översättning i alla medlems­stater där fondföretaget har notifierats om tillstånd att marknadsföra sina andelar i enlighet med artikel 88.

6. Basfakta ska användas utan andra ändringar eller tillägg än översättning i alla medlems­stater där fondföretaget har notifierats om tillstånd att marknadsföra sina andelar i enlighet med artikel 88.

Motivering

För att undvika att ytterligare information tas med i basfakta ska det vara förbjudet att bifoga kompletterande handlingar till KII.

Ändringsförslag  207

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att fastställa följande:

7. Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder för att fastställa följande:

Motivering

Genomförandeåtgärder på nivå 2 är nödvändiga, och är inte en öppen fråga som det står kommissionen fritt att besluta om. Genomförandeåtgärderna ska finnas tillgängliga på datumet för genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag  208

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Närmare uppgifter om innehållet i de basfakta för investerare som avses i punkterna 3, 4 och 5.

a) Detaljerade och fullständiga uppgifter om innehållet i de basfakta för investerare som avses i punkterna 2, 3 och 4.

Ändringsförslag  209

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 7 – stycke 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Närmare uppgifter om de basfakta som ska ges i följande specifika fall:

b) Detaljerade och fullständiga uppgifter om de basfakta som ska ges i följande specifika fall:

Ändringsförslag  210

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 7 – stycke 1 – led b – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v) För börshandlade fondföretag: de basfakta som ska lämnas till investerare som tecknar sig för andelar i börshandlade fondföretag.

utgår

Ändringsförslag  211

Förslag till direktiv

Artikel 73 – punkt 7 – stycke 1 – led b – led vi

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vi) För strukturerade, kapitalskyddade och andra jämförbara fondföretag: de basfakta som ska lämnas till investerare som tecknar sig för strukturerade, kapitalskyddade och andra jämförbara fondföretag som erbjuder en i förväg fastställd utbetalning inom en viss tidshorisont som är helt och hållet beroende av vissa parametrar, t.ex. utvecklingen av ett givet index.

vi) För strukturerade, kapitalskyddade och andra jämförbara fondföretag: de basfakta som ska lämnas till investerare i relation till de särskilda kännetecknen för sådana fondföretag.

Ändringsförslag  212

Förslag till direktiv

Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Basfakta ska utgöra information före kontraktstecknande. De ska vara rättvisande, tydliga och icke vilseledande samt förenliga med de relevanta delarna i prospektet.

1. Basfakta ska utgöra information före kontraktstecknande som tillhandahålls kostnadsfritt. De ska vara rättvisande, tydliga och icke vilseledande samt förenliga med de relevanta delarna i prospektet.

Motivering

Basfakta ska, precis som det förenklade prospektet, tillhandahållas investerarna utan kostnad.

Ändringsförslag  213

Förslag till direktiv

Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ingen kan ställas till civilrättsligt ansvar endast på grund av basfakta, inbegripet översättningar av dem, såvida de inte är vilseledande, oriktiga eller inte överensstämmer med de relevanta delarna av prospektet. Basfakta ska innehålla en tydlig varning i detta avseende.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ingen kan ställas till civilrättsligt ansvar endast på grund av basfakta, inbegripet översättningar av dem, såvida de inte är väsentligt vilseledande, oriktiga eller inte överensstämmer med de relevanta delarna av prospektet. Basfakta ska innehålla en tydlig varning i detta avseende.

Motivering

Eventuella feltolkningar av denna punkt förebyggs genom en tydligare formulering.

Ändringsförslag  214

Förslag till direktiv

Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje investeringsbolag och, för var och en av de värdepappersfonder det förvaltar, varje förvaltningsbolag som direkt eller via ett anknutet ombud säljer andelar i fondföretag till investerare överlämnar basfakta beträffande fondföretaget i fråga, direkt eller via sitt anknutna ombud, i god tid före den dag då investerarna erbjuds teckna sig för andelar i fondföretaget.

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje investeringsbolag och, för var och en av de värdepappersfonder det förvaltar, varje förvaltningsbolag som säljer andelar i fondföretag direkt eller via en annan juridisk eller enskild person som handlar på dess vägnar och dess fulla och ovillkorliga ansvar, förser investerare med basfakta beträffande fondföretaget i fråga i god tid före den dag då investerarna erbjuds teckna sig för andelar i fondföretaget.

Ändringsförslag  215

Förslag till direktiv

Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att varje investeringsbolag och, för var och en av de värdepappersfonder det förvaltar, varje förvaltningsbolag som inte direkt eller via ett anknutet ombud säljer andelar i fondföretag till investerare överlämnar basfakta till producenter och mellanhänder som säljer eller tillhandahåller rådgivning om eventuella investeringar i sådana andelar eller i produkter som är exponerade för dem, så att dessa kan lämna all relevant information om de erbjudna investeringarna till sina befintliga eller potentiella kunder i överensstämmelse med samtliga informationskrav som är tillämpliga på investeringarna enligt relevant gemenskapslagstiftning och nationell lagstiftning.

2. Medlemsstaterna ska kräva att varje investeringsbolag och, för var och en av de värdepappersfonder det förvaltar, varje förvaltningsbolag som inte säljer andelar i fondföretag direkt eller via en person som handlar på dess vägnar och dess fulla och ovillkorliga ansvar, förser mellanhänder som säljer eller tillhandahåller rådgivning om eventuella investeringar i sådana andelar med basfakta. Medlemsstaterna ska kräva att mellanhänder som säljer eller ger råd till investerare om potentiella investeringar i fondföretag förser sina befintliga eller potentiella kunder med basfakta.

Ändringsförslag  216

Förslag till direktiv

Artikel 75 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Investerarna ska få basfakta kostnadsfritt.

Ändringsförslag  217

Förslag till direktiv

Artikel 75 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat kan, på en därför avsedd del av sin webbplats, ge allmänheten tillgång till basfakta rörande alla fondföretag som upprättats och auktoriserats i medlemsstaten.

Motivering

Denna lösning, som redan används i vissa medlemsstater, gör att informationen kan centraliseras och gör det enklare att konsultera och komma åt aktuella och historiska uppgifter. Det vore bra om den kunde spridas till andra länder.

Ändringsförslag  218

Förslag till direktiv

Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta investeringsbolag och, för var och en av de värdepappersfonder de förvaltar, förvaltningsbolag att överlämna basfakta via ett varaktigt medium eller en webbplats.

1. Medlemsstaterna ska tillåta investeringsbolag och, för var och en av de värdepappersfonder de förvaltar, förvaltningsbolag att tillhandahålla basfakta via ett varaktigt medium eller en webbplats. Investerare ska på begäran få en pappersversion, utan kostnad.

Ändringsförslag  219

Förslag till direktiv

Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska en uppdaterad version av basfakta finnas tillgänglig på investeringsbolagets eller förvaltningsbolagets webbplats.

Motivering

Formuleringen måste överensstämma med direktiv 2004/39/EG. Dessutom ska KII alltid offentliggöras på webbplatsen för det förvaltningsorgan som förvaltar fondföretagen för att alla parter har tillgång till den.

Ändringsförslag  220

Förslag till direktiv

Artikel 76 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att fastställa de särskilda villkor som ska uppfyllas när basfakta överlämnas via ett varaktigt medium i annan form än pappersform och via en webbplats som inte utgör ett varaktigt medium.

2. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att fastställa de särskilda villkor som ska uppfyllas när basfakta tillhandahålls via ett varaktigt medium i annan form än pappersform och via en webbplats som inte utgör ett varaktigt medium.

Motivering

Formuleringen måste överensstämma med direktiv 2004/39/EG.

Ändringsförslag  221

Förslag till direktiv

Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Alla väsentliga inslag i basfakta ska hållas aktuella.

2. Alla väsentliga inslag i basfakta ska uppdateras årligen eller när väsentliga förändringar inträffar.

Motivering

Begreppet ”uppdatera” definieras. Denna definition överensstämmer med CESR:s råd CESR/08-087om KII.

Ändringsförslag  222

Förslag till direktiv

Artikel 86 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att man lätt på distans och på elektronisk väg kan få tillgång till fullständig information om lagar och andra författningar som ligger utanför detta direktivs tillämpningsområde men som är relevanta för marknadsföring inom deras respektive territorier av fondföretag som är etablerade i andra medlemsstater. Medlemsstaterna ska se till att denna information finns tillgänglig på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar, att den är klar och otvetydig och att den hålls aktuell.

3. Medlemsstaterna ska se till att man lätt på distans och på elektronisk väg kan få tillgång till fullständig information om lagar och andra författningar som ligger utanför detta direktivs tillämpningsområde men som är särskilt relevanta för de åtgärder som vidtagits för marknadsföring inom deras respektive territorier av fondföretag som är etablerade i andra medlemsstater. Medlemsstaterna ska se till att denna information finns tillgänglig på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar, att den är klar och otvetydig och att den hålls aktuell.

Ändringsförslag  223

Förslag till direktiv

Artikel 86 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Med fondföretag avses i detta kapitel ett fondföretag eller en delfond i ett sådant företag.

Ändringsförslag  224

Förslag till direktiv

Artikel 88 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om ett fondföretag avser att marknadsföra sina andelar i en annan medlemsstat än den där företaget är etablerat, ska det först överlämna en notifieringsskrivelse till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat.

1. Om ett fondföretag avser att marknadsföra sina andelar i en annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat, ska det först överlämna en notifieringsskrivelse till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  225

Förslag till direktiv

Artikel 88 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Notifieringsskrivelsen ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för marknadsföringen av fondföretagets andelar i den medlemsstaten.

Notifieringsskrivelsen ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för marknadsföringen av fondföretagets andelar i värdmedlemsstaten.

Ändringsförslag  226

Förslag till direktiv

Artikel 88 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska senast en månad efter mottagandet av notifieringsskrivelsen överlämna de fullständiga handlingar som avses i punkterna 1 och 2 till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget avser att marknadsföra sina andelar. Till handlingarna ska de bifoga ett intyg om att fondföretaget uppfyller kraven i detta direktiv.

De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska senast fem arbetsdagar efter mottagandet av notifieringsskrivelsen och de fullständiga handlingar som avses i punkt 2 överlämna de fullständiga handlingar som avses i punkterna 1 och 2 till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget avser att marknadsföra sina andelar. Till handlingarna ska de bifoga ett intyg om att fondföretaget uppfyller kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag  227

Förslag till direktiv

Artikel 88 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att notifieringsskrivelsen enligt punkt 1 och intyget enligt punkt 3 är avfattade på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar.

4. Medlemsstaterna ska se till att notifieringsskrivelsen enligt punkt 1 och intyget enligt punkt 3 är avfattade på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar, såvida inte fondföretagets hemmedlemsstat och värdmedlemsstat godkänner att notifieringsskrivelsen enligt punkt 1 och intyget enligt punkt 3 avfattas på ett språk som är officiellt i båda medlemsstaterna.

Motivering

Ändringsförslag  228

Förslag till direktiv

Artikel 88 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Under det notifieringsförfarande som fastställs genom denna artikel får de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget avser att marknadsföra sina andelar inte begära några ytterligare handlingar, intyg eller uppgifter utöver dem som föreskrivs i denna artikel.

6. Under det notifieringsförfarande som fastställs genom denna artikel får de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget avser att marknadsföra sina andelar inte begära eller kräva förhandsgodkännande av några handlingar som inte rör marknadsföringen, inklusive kontraktshandlingar såsom ansökningsformulär, intyg eller andra uppgifter utöver dem som föreskrivs i denna artikel.

Motivering

Detta klargörande gör det tydligt att värdmedlemsstaten inte kan kräva förhandsgodkännande av handlingar som inte rör marknadsföringen, t.ex. anmälningsblanketter för att teckna andelar.

Ändringsförslag  229

Förslag till direktiv

Artikel 88 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Fondföretagets hemmedlemsstat ska säkerställa att de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat på elektronisk väg har tillgång till de handlingar som avses i punkt 2 och i tillämpliga fall de översättningar som gjorts av dessa samt att handlingarna och översättningarna hålls aktuella.

7. Fondföretagets hemmedlemsstat ska säkerställa att de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat på elektronisk väg har tillgång till de handlingar som avses i punkt 2 och i tillämpliga fall de översättningar som gjorts av dessa. Hemmedlemsstaten ska se till att fondföretaget håller handlingarna och översättningarna aktuella. Fondföretaget ska anmäla varje ändring av de handlingar som nämns i punkt 2 till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, och ange var dessa dokument kan erhållas på elektronisk väg.

Ändringsförslag  230

Förslag till direktiv

Artikel 88 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Om den information som i enlighet med punkt 1 meddelats i notifieringsskrivelsen om de åtgärder som vidtagits för marknadsföringen behöver ändras ska fondföretaget skriftligt meddela denna ändring till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten innan det verkställer ändringen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  231

Förslag till direktiv

Artikel 89 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Utan att det påverkar bestämmelserna i kapitel IX ska informationen och handlingarna överlämnas till investerarna på det sätt som föreskrivs i lagar och andra författningar i fondföretagets värdmedlemsstat.

a) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitel IX ska informationen och handlingarna överlämnas till investerarna på det sätt som föreskrivs i lagar och andra författningar i fondföretagets värdmedlemsstat. Det ska inte finnas några andra krav på översättning än de som anges i detta direktiv.

Motivering

Det måste klargöras att de översättningskrav som anges i artikel 89.1 b–d är uttömmande och att inga ytterligare krav bör ställas av fondföretagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  232

Förslag till direktiv

Artikel 89 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) De basfakta för investerare som avses i artikel 73 ska översättas till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i fondföretagets värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den medlems­staten.

b) De basfakta för investerare som avses i artikel 73 ska översättas till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i fondföretagets värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten enligt vad som beslutats av fondföretaget.

Motivering

Språket för KII väljs enligt de fastställda bestämmelserna, men enligt fondföretagens godtycke.

Ändringsförslag  233

Förslag till direktiv

Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) format och omfattning av den information som avses i artikel 86.3,

a) omfattningen av den information som avses i artikel 86.3,

Ändringsförslag  234

Förslag till direktiv

Artikel 90 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) form och innehåll för en standardmall för notifierings­skrivelse som fondföretag ska använda vid notifierings­förfarandet enligt artikel 88.1,

a) form och innehåll för notifieringsskrivelsen som fondföretag ska använda vid notifierings­förfarandet enligt artikel 88.1,

Motivering

Syftet med genomförandeåtgärderna när det gäller notifieringsskrivelser bör vara att harmonisera förfarandena så mycket som möjligt.

Ändringsförslag  235

Förslag till direktiv

Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse de myndigheter som ska fullgöra de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv. De ska underrätta kommissionen om detta och i förekommande fall ange hur uppgifterna fördelats mellan myndigheterna.

1. Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som ska fullgöra de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv. De ska underrätta kommissionen om detta och i förekommande fall ange hur uppgifterna fördelats mellan myndigheterna.

Ändringsförslag  236

Förslag till direktiv

Artikel 92 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska vara behöriga att utöva tillsyn över företaget. Myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat ska dock vara behöriga att kontrollera att de bestämmelser som ligger utanför detta direktivs tillämpningsområde följs och att kraven i artiklarna 87 och 89 är uppfyllda.

3. Myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska vara behöriga att utöva tillsyn över företaget, inklusive i enlighet med artikel 17a när så är lämpligt. Myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat ska dock vara behöriga att kontrollera att de bestämmelser som ligger utanför detta direktivs tillämpningsområde följs och att kraven i artiklarna 87 och 89 är uppfyllda.

Ändringsförslag  237

Förslag till direktiv

Artikel 93 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Rätt att i andelsägarnas eller allmänhetens intresse tillfälligt förbjuda återköp eller inlösen av andelar.

j) Rätt att i andelsägarnas eller allmänhetens intresse tillfälligt förbjuda emission, återköp eller inlösen av andelar.

Ändringsförslag  238

Förslag till direktiv

Artikel 94 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om tillämpliga sanktioner för överträdelser av de nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv och vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska särskilt, utan att detta utesluter att bestämmelser införs om sanktioner som ska tillämpas på överträdelser av andra nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv, fastställa effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner i fråga om skyldigheten att utforma basfakta så att de kan förväntas bli förstådda av icke-professionella investerare i enlighet med artikel 73.5.

1. Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om tillämpliga åtgärder och sanktioner för överträdelser av de nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv och vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de genomförs. Utan att det påverkar förfarandena för återkallande av auktorisation eller medlemsstaternas rätt att föreskriva straffrättsliga sanktioner ska medlemsstaterna i enlighet med sin nationella lagstiftning, särskilt se till att lämpliga administrativa åtgärder eller administrativa sanktioner kan vidtas mot ansvariga personer, när bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv inte har följts. Åtgärderna och sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska särskilt, utan att detta utesluter att bestämmelser införs om åtgärder och sanktioner som ska tillämpas på överträdelser av andra nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv, fastställa effektiva, proportionerliga och avskräckande åtgärder och sanktioner i fråga om skyldigheten att utforma basfakta så att de kan förväntas bli förstådda av icke-professionella investerare i enlighet med artikel 73.5.

Ändringsförslag  239

Förslag till direktiv

Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att de behöriga myndigheterna ska få offentliggöra varje åtgärd eller sanktion till följd av överträdelser av de bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, såvida inte ett sådant offentliggörande allvarligt skulle äventyra finansmarknadernas funktion eller åsamka de berörda parterna oproportionerlig skada.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att de behöriga myndigheterna får offentliggöra varje åtgärd eller sanktion till följd av överträdelser av de bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv, såvida inte ett sådant offentliggörande allvarligt skulle äventyra finansmarknadernas funktion, skada investerarnas intressen eller åsamka de berörda parterna oproportionerlig skada.

Ändringsförslag  240

Förslag till direktiv

Artikel 96 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de administrativa och organisatoriska åtgärder som behövs för att underlätta det samarbete som föreskrivs i denna punkt.

Medlemsstaterna ska vidta de administrativa och organisatoriska åtgärder som behövs för att underlätta samarbetet mellan de behöriga myndigheterna, inklusive via bilaterala eller multilaterala samarbetsavtal med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater, så att de kan garantera adekvat tillsyn av fondföretaget och förvaltningsbolaget samt helt och hållet fullgöra sina uppgifter enligt detta direktiv. Sådana avtal kan innebära ömsesidig delegering av tillsynsuppdrag eller att en eller flera behöriga myndigheter delar tillsynen över fondföretag som förvaltas av ett förvaltningsbolag enligt friheten att tillhandahålla tjänster eller genom en filial.

Ändringsförslag  241

Förslag till direktiv

Artikel 96 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om en behörig myndighet har goda skäl att misstänka att enheter som inte står under dess överinseende, i en annan medlemsstat handlar eller har handlat på ett sätt som strider mot detta direktiv ska myndigheten anmäla detta på ett så tydligt sätt som möjligt till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten. Den senare myndigheten ska vidta lämpliga åtgärder. Den ska underrätta den myndighet som lämnat anmälan om resultatet av åtgärden och, i den mån det är möjligt, om de viktigaste dragen i ärendets utveckling. Denna punkt inskränker inte behörigheten hos den behöriga myndighet som har översänt informationen.

Ändringsförslag  242

Förslag till direktiv

Artikel 97 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De behöriga myndigheter som utbyter information med andra behöriga myndigheter i enlighet med detta direktiv får samtidigt med informationsutbytet ange att sådan information inte får röjas utan deras uttryckliga samtycke, och då endast i det syfte till vilket dessa myndigheter har gett sitt samtycke.

Ändringsförslag  243

Förslag till direktiv

Artikel 97 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Vad som sägs i punkterna 1 och 4 skall inte utgöra hinder för utbyte av information mellan behöriga myndigheter inom en medlemsstat eller i flera medlemsstater som är

5. Vad som sägs i punkterna 1 och 4 ska inte utgöra hinder för utbyte av information inom en medlemsstat eller mellan flera medlemsstater, mellan behöriga myndigheter och

Ändringsförslag  244

Förslag till direktiv

Artikel 102 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska motivera såväl beslut att vägra auktorisation som övriga beslut med negativ innebörd som fattas vid genomförandet av de allmänna åtgärder som antas för tillämpningen av detta direktiv samt underrätta sökandena om skälen.

1. De behöriga myndigheterna ska skriftligt motivera såväl beslut att vägra auktorisation som övriga beslut med negativ innebörd som fattas vid genomförandet av de allmänna åtgärder som antas för tillämpningen av detta direktiv samt underrätta sökandena om skälen.

Ändringsförslag  245

Förslag till direktiv

Artikel 102 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att beslut som fattas med avseende på fondföretag med stöd av lag eller annan författning som antas i enlighet med detta direktiv ska kunna prövas av domstol. Möjlighet till domstolsprövning ska finnas också för fall då beslut inte fattats inom sex månader från det att ett fondföretag lämnat in en auktorisationsansökan med all den information som krävs enligt gällande föreskrifter.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att alla beslut som fattats enligt lagar och andra författningar som antas i enlighet med detta direktiv är väl underbyggda och kan prövas av domstol. Rätt till domstolsprövning ska även gälla när beslut om auktorisation inte fattats inom sex månader efter det att en ansökan med all den information som krävs har lämnats in.

Ändringsförslag  246

Förslag till direktiv

Artikel 103 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska utan dröjsmål underrätta myndigheterna i dess värdmedlemsstater om beslut som avser återkallelse av auktorisation, andra allvarliga åtgärder som riktar sig mot företaget samt uppskov med återköp eller inlösen.

2. Myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska utan dröjsmål underrätta myndigheterna i dess värdmedlemsstater och, om fondföretagets förvaltningsbolag finns i en annan medlemsstat, de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat om beslut som avser återkallelse av auktorisation, andra allvarliga åtgärder som riktar sig mot företaget samt emissioner och uppskov med återköp eller inlösen.

Ändringsförslag  247

Förslag till direktiv

Artikel 103 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat och i fondföretagets hemmedlemsstat ska ha möjlighet att vidta åtgärder mot förvaltningsbolaget om detta bryter mot bestämmelser inom deras respektive ansvarsområden.

Ändringsförslag  248

Förslag till direktiv

Artikel 103 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om, trots de åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat, eller om dessa åtgärder visat sig otillräckliga eller på grund av att fondföretagets hemmedlemsstat inte agerat inom rimlig tid, fondföretaget framhärdar i att agera på ett sätt som klart skadar investerarna i dess värdmedlemsstat, får de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat vidta någon av följande åtgärder:

4. Om, trots de åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat, eller om dessa åtgärder visat sig otillräckliga eller på grund av att fondföretagets hemmedlemsstat inte agerat inom rimlig tid, fondföretaget framhärdar i att agera på ett sätt som klart skadar investerarna i dess värdmedlemsstat, får de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat därför vidta någon av följande åtgärder:

Ändringsförslag  249

Förslag till direktiv

Artikel 103 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Anmäla ärendet till Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).

b) Anmäla ärendet till Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) om så krävs.

Ändringsförslag  250

Förslag till direktiv

Artikel 103 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att det inom deras territorier finns möjlighet att delge de rättsliga handlingar som krävs för åtgärder som en värdmedlemsstat kan få anledning att vidta mot ett fondföretag enligt punkterna 2–4.

5. Medlemsstaterna ska se till att det inom deras territorier finns möjlighet att enligt deras nationella lagstiftning delge de rättsliga handlingar som krävs för åtgärder som en värdmedlemsstat kan få anledning att vidta mot ett fondföretag enligt punkterna 2–4.

Ändringsförslag  251

Förslag till direktiv

Artikel 104 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I den utsträckning som är nödvändig för att utöva tillsynen ska de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagens värdmedlemsstater underrätta de behöriga myndigheterna i bolagens hemmedlemsstater om alla åtgärder som de vidtar i enlighet med artikel 18.6 och som omfattar sanktioner gentemot ett förvaltningsbolag eller inskränkningar i dess verksamhet.

2. I den utsträckning som är nödvändig för att utöva tillsynen ska de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagens värdmedlemsstater underrätta de behöriga myndigheterna i bolagens hemmedlemsstater om alla åtgärder som de vidtar i enlighet med artikel 18.6 och som omfattar åtgärder och sanktioner gentemot ett förvaltningsbolag eller inskränkningar i dess verksamhet.

Ändringsförslag  252

Förslag till direktiv

Artikel 104 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat om varje problem som upptäcks i förvaltningsbolaget och som kan påverka förvaltningsbolagets förmåga att utföra sina uppgifter i förhållande till fondföretaget samt varje överträdelse av villkoren i kapitel III.

Ändringsförslag  253

Förslag till direktiv

Artikel 104 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2b. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat om varje problem som upptäcks i fondföretaget och som kan påverka förvaltningsbolagets förmåga att utföra sina uppgifter och följa gällande bestämmelser.

Ändringsförslag  254

Förslag till direktiv

Artikel 109a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 109a

Senast den …* ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

 

* EUT: vänligen infoga datum, vilket ska vara tre år efter direktivets ikraftträdande.

Motivering

Skyldigheten att rapportera till parlamentet och rådet om genomförandet gör det möjligt att analysera de framsteg som nåtts och identifiera eventuella luckor och nya utmaningar för den rättsliga ramen för fondföretag. Arbetet med detta direktiv måste ske kontinuerligt för att se till att EU:s finanssektor förblir konkurrenskraftig.

Ändringsförslag  255

Förslag till direktiv

Artikel 110 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den […] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 1.3 b, 2.1 e, 2.1 f, 2.1 n, 4, 5.2, 16.5, 19.1, 19.3 a, 19.3 d, 19.3 e, 34‑44, 45.1 inledningen, 45.3, 49.3, 51.1, 51.2 första stycket (inledningen), 53–62, 63.1, 64, 65.2, 65.3, 66, 67, 69, 70, 72, 73‑77, 78.1 b, 78.2 a andra strecksatsen, 81, 83.1 b, 84 b, 85, 86–96, 102.3, 103.1, 103.3–5, 105, 110–112 och bilaga I. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast denjanuari 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 1.3 b, 2.1 e, 2.1 f, 2.1 n, 4, 5.2, 16.5, 19.1, 19.3 a, 19.3 d, 19.3 e, 34–44, 45.1 inledningen, 45.3, 49.3, 51.1, 51.2 första stycket (inledningen), 53–62, 63.1, 64, 65.2, 65.3, 66, 67, 69, 70, 72, 73‑77, 78.1 b, 78.2 a andra strecksatsen, 81, 83.1 b, 84 b, 85, 86–96, 102.3, 103.1, 103.3–5, 105, 110–112 och bilaga I. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Motivering

Även om ändringarna av direktivet är avsevärda är det viktigt med ett snabbt genomförande så att det blir möjligt att utnyttja de förväntade fördelarna efter en relativt kort tid.

Ändringsförslag  256

Förslag till direktiv

Artikel 111 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hänvisningar till det förenklade prospektet ska tolkas som hänvisningar till basfakta i enlighet med artikel 73.

Ändringsförslag  257

Förslag till direktiv

Artikel 112 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den 1 juli 2010 anta och offentliggöra genomförandeåtgärder, i enlighet med artiklarna 12, 14, 20, 30, 46 och 73.

Ändringsförslag  258

Förslag till direktiv

Bilaga I – modul A – punkt 1 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Information om förvaltningsbolaget

1. Information om förvaltningsbolaget, inklusive uppgift om huruvida förvaltningsbolaget är baserat i en annan medlemsstat än fondföretagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  259

Förslag till direktiv

Bilaga I – modul B – punkt V – strecksats 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

- transaktionskostnader

utgår

Motivering

Att ta med transaktionskostnader som en ny uppgift i de periodiska rapporterna leder till att frågan om beräkningsfrågan fortfarande lämnas öppen. Mervärdet av detta är diskutabelt.

  • [1]  EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

MOTIVERING

1. Fondföretagens historia

Fondföretag eller Ucits (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, dvs. företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) är en harmoniserad investeringsfondsprodukt där investeringarna sker enligt fastställda placeringsbestämmelser och som med hjälp av ett pass kan förvaltas inom hela EU. Investeringsfonder utgör en möjlighet för icke-professionella investerare att investera relativt små kapitalvolymer i en diversifierad portfölj med professionell förvaltning. Genom fondföretagsdirektivet 85/611/EEG skapades ett omfattande investerarskydd och insyn i kostnaderna i och med att vissa grundläggande krav infördes när det gäller organisation, förvaltning och tillsyn av investeringsfonder.

Ett antal uppdateringar av detta direktiv har gjorts[1], varav de viktigaste på senare tid är direktiven 2001/107/EG (”förvaltningsbolagsdirektivet”) och 2001/108/EG (”produktdirektivet”). Syftet med de nya direktiven var att möjliggöra investeringar i nya typer av tillgångar, öka informationen till investerarna, utöka förvaltningsbolagens verksamhetsområde och införa kapitalkrav för förvaltningsbolagen.

Varumärket Ucits har blivit en framgång, och det säljer inte bara inom hela EU, utan även i Asien och Latinamerika. De totala tillgångarna uppgick i slutet av januari 2008 till 5,6 miljarder euro.[2]

2. Skälen till översynen

Den europeiska investeringsfondsmarknaden är fragmenterad och har en mycket liten genomsnittlig fondstorlek i jämförelse med Förenta staterna, vilket leder till onödigt höga kostnader för investeraren.

Kommissionens undersökningar, som inleddes med expertgruppen för kapitalförvaltning 2004, följd av en grönbok i juli 2005 och därefter en vitbok i november 2006, om vilka det hölls offentliga samråd med företrädare för sektorn och andra intressenter, har visat på brister och på ett betydande behov av att vissa delar av regelverket för Ucits III ses över och att ett antal nya mekanismer läggs till i ramdirektivet. En översyn av de rättsliga kraven för fondföretagens produkter är nödvändig för att se till att regelverket förblir effektivt på en marknad med snabb utveckling och anpassa det till investerarnas behov samt garantera EU-fondföretagens konkurrenskraft.

Åtgärderna ingår i det så kallade marknadseffektivitetspaketet (Ucits IV) som har till syfte att öka stordriftsfördelarna och främja konkurrensen på den europeiska fondmarknaden så att kostnaderna kan sänkas för investerarna samtidigt som investerarskyddet bibehålls på samma höga nivå. Sex områden har identifierats där behovet av ändring av eller tillägg till det nuvarande regelverket är särskilt stort.

3. Innehåll och föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens arbete för att förbättra regelverket för harmoniserade europeiska investeringsfonder och stöder de föreslagna ändringarna, men har även förslag på hur texten kan förbättras ytterligare. Föredraganden beklagar emellertid förseningen när det gäller förvaltningsbolagspasset.

3.1 Fusioner

De nya fusionsbestämmelser som introduceras i direktivet innebär att gemenskapsramar fastställs för såväl nationella som gränsöverskridande fondfusioner, vilket möjliggör stordriftsfördelar.

I sin vitbok[3] angav kommissionen att den kommer att offentliggöra ett meddelande om beskattning vid sammanslagningar av fonder över nationsgränserna. Detta meddelande ska baseras på EG-domstolens praxis, enligt vilken gränsöverskridande fusioner bör behandlas som nationella fusioner med skatteneutrala ordningar (baserat på den nationella skattemässiga behandlingen av kapitalvinster). Detta meddelande har ännu inte offentliggjorts.

Föredraganden uppmanar kommissionen att lägga fram detta meddelande innan direktivet genomförs, samt utarbeta ett direktiv om beskattning av fondsammanslagningar i enlighet med principerna i direktiven 90/434/EEG och 2005/65/EG som skulle innebära bindande bestämmelser för att hantera skattehindren. Tydliga regler behövs så att fördelarna med de föreslagna ramarna för fusioner kan utnyttjas, vilket leder till en stärkt marknad, ökad effektivitet och lägre kostnader för investeraren.

3.2 Master-feederstrukturer

För att en effektivare marknad ska kunna skapas genom en ökad förekomst av fonder som inte når upp till optimal storlek har kommissionen infört nya bestämmelser för sammanläggning av fonder. Via så kallade master-feederstrukturer kan en fond investera 85 procent eller mer i en masterfond (som inte själv får vara en feederfond), vilket leder till kostnadsbesparingar på grund av kombinerad förvaltning av fondens tillgångar.

Även om sammanläggningsprocessen behandlas mycket ingående anser föredraganden att vissa av de föreslagna bestämmelserna skulle kunna förenklas, och att det är möjligt att ytterligare rationalisera det föreskrivna utbytet av information och handlingar. Föredraganden har även lagt till bestämmelser för att stärka investerarskyddet om fondföretaget skulle försättas i likvidation.

3.3 Basfakta för investeraren

Basfakta för investeraren är ett dokument som kommer att ersätta det nuvarande förenklade prospektet. Detta dokument ska finnas tillgängligt för potentiella investerare så att de lättare kan jämföra vissa centrala aspekter av investeringsprodukterna och göra väl underbyggda bedömningar. Basfaktadokumentet kommer att vara två sidor långt, och innehållet kommer att vara fullständigt harmoniserat. Bestämmelserna på nivå 1 anger endast huvudkomponenterna, medan de detaljer som ska bestämmas genom konsumentundersökningar kommer att fastställas på nivå 2.[4]

Föredraganden föreslår att det tydligt ska framgå att basfakta tillhandahålls kostnadsfritt. En annan viktig ändring som föredraganden föreslår gäller genomförandebestämmelserna för de basfakta som ska finnas tillgängliga för investerare. Föredraganden föreslår att kommissionen åtar sig att anta genomförandebestämmelser. Kommissionen uppmanas att anta sådana bestämmelser före 2011, så att genomförandet kan ske i tid. Föredraganden har dessutom föreslagit ändringar för att se till att informationskraven överensstämmer med formuleringarna och bestämmelserna i MiFID‑direktivet.

3.4 Anmälningsförfarandet

En av de största fördelarna med marknadseffektivitetspaketet är att det befintliga anmälningsförfarandet förenklas genom ett förfarande som bygger på kommunikation mellan tillsynsmyndigheterna och elektronisk överföring av dokument. Så snart tillsynsmyndigheten i fondföretagets hemland översänt anmälningshandlingarna till värdmedlemsstatens myndigheter kan fondföretaget omedelbart börja marknadsföra sina andelar i värdmedlemsstaten. Detta förfarande ger ett snabbare och mindre kostsamt tillträde till en annan medlemsstat, vilket leder till ett ökat utbud och lägre kostnader för investeraren. Värdmedlemsstaten kommer inte att kunna begära in ytterligare dokumentation eller kräva en andra auktorisation, vilket ska förhindra protektionistiska initiativ i samband med marknadsföringen av fonder över nationsgränserna.

De förenklade och harmoniserade anmälningsbestämmelserna är en viktig och nödvändig förbättring. Föredraganden anser dock att den tidsperiod på en månad som de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat får på sig för att kontrollera att handlingarna är fullständiga och att direktivets bestämmelser uppfylls är omotiverat lång och detta överensstämmer inte med de anmälningsregler som gäller för andra produkter.[5] Föredraganden föreslår att denna tidsperiod kortas ned till fem arbetsdagar.

3.5 Samarbete mellan tillsynsmyndigheter

Kommissionens förslag innebär att samarbetet mellan olika tillsynsmyndigheter stärks betydligt.

Föredraganden välkomnar de anpassningar som görs för att se till att tillsynsmyndigheterna ges de instrument de behöver för att på ett effektivt och adekvat sätt kunna utföra sina uppdrag i samband med gränsöverskridande verksamheter. Dessa bestämmelser omfattar redan många aspekter som är avgörande för att garantera en effektiv tillsyn av gränsöverskridande fusioner, master-feederstrukturer och förvaltningsbolagspasset och för att en tillämpning ska bli möjlig.

3.6 Förvaltningsbolagspass

Förvaltningsbolagspasset fanns med redan vid den förra fondföretagsöversynen[6] i syfte att ge fondförvaltningsbolagen rätt att flytta sina tjänster för kollektiv portföljförvaltning inom hela EU i enlighet med principen om frihet att tillhandahålla tjänster i EG-fördraget.[7] Passet fungerade emellertid aldrig i praktiken.

Sedan offentliggörandet av grönboken 2005 har kommissionen haft som målsättning att ett förvaltningsbolagspass ska införas för alla typer av fonder.[8] De potentiella ekonomiska vinsterna med ett pass uppgår till 762 miljoner euro per år.

  • [1]  Direktiv 85/611/EEG ändrades genom följande rättsakter: Rådets direktiv 88/220/EEG av den 22 mars 1988, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 (EGT L 168, 18.7.1995, s. 7), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG av den 7 november 2000 (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 21 januari 2002 (EGT L 41, 13.2.2002, s. 20), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG av den 21 januari 2002 (EGT L 41, 13.2.2002, s. 35); Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1), Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella tjänster (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 85/611/EG vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter (EUT L 76, 19.3.2008, s. 42).
  • [2]  Efama Trends in the European Investment Fund Industry in Q2 2008, publicerad den 9 september 2008.
  • [3]  SEK (2006)1451 SEK (2006)1452, s. 6–7.
  • [4]  Arbetet på nivå 2 pågår fortfarande, men Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) har redan avgett råd om vad basfakta ska innehålla och i vilken form de ska lämnas av fondföretagen (CESR/08-087, CESR:s råd till Europeiska kommissionen, februari 2008).
  • [5]  I artikel 18.1 i direktiv 2001/34/EG (prospektdirektivet) fastställs denna tidsperiod till tre arbetsdagar.
  • [6]  Direktiv 2001/107/EG.
  • [7]  I artikel 49 i EG-fördraget fastställs friheten att tillhandahålla tjänster över nationsgränserna.
  • [8]  Kontraktsrättsliga, associationsrättsliga och ”unit trusts”.

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (19.11.2008)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)
(KOM(2008)0458 – C6‑0287/2008 – 2008/0153(COD))

Föredragande: Jean-Paul Gauzès

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslag till yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

– Förvaltningsbolagspass

Vid den senaste fondföretagsöversynen, dvs. direktiv 2001/107/EG, tillkom förvaltningsbolagspass för att ge förvaltningsbolagen rätt att introducera sina tjänster för kollektiv portföljförvaltning i hela EU. Dess syfte är att bidra till upprättandet av en verkligt gemensam marknad för fondverksamheten inom EU.

Detta beslut fattades enligt artikel 49 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, där friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster fastställs.

Passet fungerade dock inte i praktiken.

För att fullfölja förvaltningsbolagspassen samtidigt som ett fullgott skydd för investeringarna säkerställs har kommissionen gett Europeiska värdepapperstillsynskommittén i uppdrag att till den 1 november 2008 lämna råd om dessa frågor så att relevanta bestämmelser kan införas i fondföretagsdirektivet i slutet av mandatperioden.

Med hänsyn till de möjliga ekonomiska fördelar som förvaltningsbolagspass kan medföra både för näringslivet och investerarna i EU stöder föredraganden ett fullständigt förvaltningsbolagspass förutsatt att tillsynen är effektiv och investerarna är väl skyddade. Föredraganden är övertygad om att dessa mål kan förenas.

För att uppnå detta mål föreslår föredraganden följande ändringar:

– För att kunna klargöra fondföretagets nationalitet och lämplig tillsyn krävs konsekvens mellan fondens hemvist, tillämplig lag för bildandet och driften av fondföretaget och de behöriga myndigheter som är ansvariga för godkännandet av fondföretaget och för tillsynen över bestämmelserna om bildandet och driften av fondföretag.

– Valet av förvaltningsbolag bör beaktas av de behöriga myndigheter som ansvarar för auktorisationen av fondföretaget. För att kunna garantera den frihet som fastställs i EG‑fördraget bör dock förvaltningsbolagets stadgeenliga säte eller verksamhetsorter inte vara ett villkor för beviljandet av denna auktorisation.

– Förvaltningsbolagets behöriga myndighet bör se till att förvaltningsbolaget med hänsyn till sin organisation – inbegripet riskhanteringsförfaranden – har förutsättningar att efterleva de bestämmelser som är tillämpliga på alla fondföretag bolaget förvaltar.

– Förvaringsinstitutet måste alltid finnas i samma medlemsstat som fonden. Enligt föredragandens mening bör det för att skydda investeraren inte vara föremål för ”offentlig tillsyn”, vilket är för vagt, utan snarare verklig fortlöpande tillsyn.

– Gränsöverskridande fusioner

De nya fusionsbestämmelser som införs i direktivet bildar ett EU-regelverk för både inhemska och gränsöverskridande fondfusioner.

Föredraganden anser att direktivet i enlighet med subsidiaritetsprincipen bör vara tillämpligt på gränsöverskridande och inhemska fusioner enbart om dessa har gränsöverskridande konsekvenser. Inhemska fusioner som är rent nationella bör undantas från direktivets räckvidd.

Dessutom bör förvaringsinstitutets roll och därav följande skyldigheter klargöras, vilket även gäller tillsynsmyndigheternas roll.

Slutligen får medlemsstaterna enligt principen om icke-diskriminering inte införa strängare regler för gränsöverskridande fusioner än för inhemska fusioner, vilket även gäller exempelvis krav på minsta antal närvarande vid bolagsstämman.

– Master/feeder-struktur

Kommissionen har infört nya bestämmelser om sammanläggning av fonder via så kallade master/feeder-strukturer.

Enligt föredraganden måste de behöriga myndigheterna när de avslår ett feederfondföretags placering i masterfondföretaget förklara varför (efterkomma eller förklara).

Som regel bör största möjliga samordning eftersträvas för att kunna garantera jämlika konkurrensvillkor inom hela EU. Därför bör maximal samordning gälla för alla avtal mellan en master- och en feederfond.

Omarbetningstekniken

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, och särskilt punkt 9 i detta, sammanträdde en rådgivande grupp sammansatt av företrädare för Europaparlamentets, rådets och kommissionens juridiska avdelningar den 4 september, den 24 september och den 13 november 2008 i syfte att granska detta förslag som kommissionen lagt fram.

Den nämnda granskningen resulterade i att den rådgivande gruppen enhälligt fastställde att förslaget inte innehåller några andra väsentliga ändringar än de som anges i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de bibehållna bestämmelserna med de väsentliga ändringarna endast gäller en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Trots att det finns behov av konsolidering mellan fondföretag finns det många juridiska och administrativa hinder för fusioner mellan sådana företag. För att förbättra den inre marknadens funktion är det därför nödvändigt att fastställa gemenskapsbestämmelser som möjliggör fusioner mellan fondföretag (och deras delfonder). Även om några medlemsstater endast har auktoriserat kontraktsrättsliga fonder bör fusioner mellan alla slag av fonder (kontraktsrättsliga, associationsrättsliga och ”unit trusts”) tillåtas och erkännas enligt lagstiftningen i samtliga medlemsstater. Detta direktiv omfattar de fusionstekniker som är vanligast i medlemsstaterna. Det hindrar dock inte fondföretagen från att använda andra tekniker, såväl nationellt som på gränsöverskridande basis. Dessa kommer dock fortfarande att omfattas av de relevanta bestämmelserna i nationell lagstiftning.

(18) Trots att det finns behov av konsolidering mellan fondföretag finns det många juridiska och administrativa hinder för fusioner mellan sådana företag. För att förbättra den inre marknadens funktion är det därför nödvändigt att fastställa gemenskapsbestämmelser som möjliggör fusioner mellan fondföretag (och deras delfonder). Även om några medlemsstater endast har auktoriserat kontraktsrättsliga fonder bör gränsöverskridande fusioner mellan alla slag av fonder (kontraktsrättsliga, associationsrättsliga och ”unit trusts”) tillåtas och erkännas enligt lagstiftningen i samtliga medlemsstater. För detta krävs inte att medlemsstaterna inför nya rättsliga former av fondföretag i sin nationella lagstiftning. Detta direktiv omfattar de fusionstekniker som är vanligast i medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att införa alla tekniker som nämns i detta direktiv i sin nationella lagstiftning, men de måste erkänna överföringar av tillgångar till följd av dessa tekniker. Det hindrar dock inte fondföretagen från att använda andra tekniker nationellt i situationer då inget av de berörda fondföretagen notifierats om tillstånd att marknadsföra sina andelar över gränserna. Dessa fusioner kommer dock fortfarande att omfattas av de relevanta bestämmelserna i nationell lagstiftning.

Motivering

En application du principe de subsidiarité, la directive ne devrait pas imposer aux Etats membres l’introduction de nouvelles formes de société, d’autant que cela n’est pas nécessaire à l’efficacité de la directive.

En application du principe de subsidiarité, la directive devrait s’appliquer 1/ aux fusions transfrontalières mais aussi 2/ aux fusions nationales dont l’impact est transfrontalier. Pour ces fusions, l’efficacité de la directive suppose une reconnaissance par les Etats membres des techniques énoncées dans la directive. En revanche les fusions purement nationales ne devraient pas être incluses dans le champ d’application de la directive.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Med hänsyn till skyddet av dem som investerar i feederfondföretaget bör det krävas förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna i detta fondföretags hemmedlemsstat för dess placeringar i masterfondföretaget.

(40) Med hänsyn till skyddet av dem som investerar i feederfondföretaget bör det krävas förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna i detta fondföretags hemmedlemsstat för dess placeringar i masterfondföretaget. För att jämlika konkurrensvillkor i hela gemenskapen ska kunna säkerställas bör den information som lämnas för godkännande av sådana placeringar vara uttömmande.

Motivering

Största möjliga samordning är nödvändig för att skapa jämlika konkurrensvillkor.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) För att feederfondföretaget ska kunna handla i sina andelsägares bästa intresse, bland annat genom att det ges en ställning som berättigar det till att få tillgång till alla uppgifter och dokument från masterfondföretaget som är nödvändiga för att det ska kunna uppfylla sina skyldigheter, bör det krävas att feeder‑ och masterfondföretagen ska ingå ett bindande avtal med rättsverkan. På liknande sätt bör avtalet om informationsutbyte mellan feeder‑ och masterfondföretagens förvaringsinstitut eller revisorer säkerställa att feederfondföretagets förvaringsinstitut eller revisor ges tillgång till alla uppgifter och dokument som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

(41) För att feederfondföretaget ska kunna handla i sina andelsägares bästa intresse, bland annat genom att det ges en ställning som berättigar det till att få tillgång till alla uppgifter och dokument från masterfondföretaget som är nödvändiga för att det ska kunna uppfylla sina skyldigheter, bör det krävas att feeder‑ och masterfondföretagen ska ingå ett bindande avtal med rättsverkan. Om båda förvaltas av samma förvaltningsbolag bör det dock räcka med att förvaltningsbolaget fastställer interna företagsetiska regler. Ett avtal om informationsutbyte mellan feeder‑ och masterfondföretagens förvaringsinstitut eller revisorer bör säkerställa att feederfondföretagets förvaringsinstitut eller revisor ges tillgång till alla uppgifter och dokument som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Uppfyllandet av dessa krav får inte inkräkta på vare sig eventuella begränsningar för tillhandahållandet av information eller på dataskyddsregler.

Motivering

Om master- och feederfondföretag förvaltas av samma förvaltningsbolag är kravet på avtal mellan master- och feederfondföretag omöjligt att uppfylla. Därför bör lämpliga interna företagsetiska regler i stället införas av förvaltningsbolaget.

Sammanhanget mellan dessa bestämmelser och reglerna om konfidentialitet och uppgiftsskydd bör också klargöras.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) förvaringsinstitut: institut som anförtrotts de uppgifter som anges i artiklarna 19 och 29 och som omfattas av de övriga bestämmelserna i kapitel IV och avsnitt 3 av kapitel V 

a) förvaringsinstitut: kreditinstitut eller värdepappersföretag eller försäkringsbolag enligt definitionerna i direktiven 2006/48/EG, 2004/34/EG och 2002/12/EG.

Motivering

Denna ändring skulle i själva verket medföra att artikel 20.2 och 20.3 samt artikel 30.2 och 30.3 inte längre behövdes.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) ett fondföretags hemmedlemsstat: den medlemsstat där fondföretaget är auktoriserat enligt artikel 5.

e) ett fondföretags hemmedlemsstat: den medlemsstat där förvaltningsbolaget eller, om tillämpligt, ett investeringsbolag, har ansökt om godkännande av fondföretaget.

Motivering

För att klarhet ska råda i fråga om fondföretagets nationalitet och vederbörlig tillsyn garanteras krävs konsekvens mellan följande: a) fondens hemvist, b) tillämplig lag för bildandet och driften av fondföretaget och c) de behöriga myndigheter som är ansvariga för auktoriseringen av fondföretaget och för tillsynen över bestämmelserna om bildandet och driften av fondföretag.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av detta direktiv ska ett fondföretag anses vara etablerat i den medlemsstat där investeringsbolaget eller förvaltningsbolaget har sitt stadgeenliga säte. Medlemsstaterna ska föreskriva att företagets huvudkontor ska vara etablerat i samma medlemsstat som dess stadgeenliga säte.

Vid tillämpningen av detta direktiv ska ett fondföretag anses vara etablerat i sin hemmedlemsstat.

Motivering

För att förverkliga de friheter som fastställs i EG-fördraget bör det vara tillåtet att ett fondföretag som är etablerat i en medlemsstat förvaltas av ett förvaltningsbolag som är etablerat i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Inget fondföretag får bedriva verksamhet utan auktorisation av behöriga myndigheter i den medlemsstat där företaget är etablerat .

1. Inget fondföretag får bedriva verksamhet utan auktorisation av behöriga myndigheter i sin hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En värdepappersfond får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna godkänt förvaltningsbolaget, fondbestämmelserna och valet av förvaringsinstitut. Ett investeringsbolag får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna har godkänt både dess bolagsordning och valet av förvaringsinstitut.

2. En värdepappersfond får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna i dess hemmedlemsstat godkänt tillämpningen av förvaltningsbolaget, fondbestämmelserna och valet av förvaringsinstitut. Ett investeringsbolag får auktoriseras endast om de behöriga myndigheterna i dess hemmedlemsstat har godkänt både dess bolagsordning och valet av förvaringsinstitut och, i förekommande fall, valet av utsett förvaltningsbolag.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får inte auktorisera ett fondföretag om förvaltningsbolaget eller investeringsbolaget inte uppfyller de villkor som fastställs i kapitel III respektive V. 

3. Om ett fondföretag inte är etablerat i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat godkänna tillämpningen av förvaltningsbolaget enligt artikel 17c. Det får inte ställas som villkor för godkännandet att fondbolaget förvaltas av ett förvaltningsbolag som har sitt stadgeenliga säte i den medlemsstaten eller att förvaltningsbolaget utför eller delegerar verksamhet i fondföretagets hemmedlemsstat.

Dessutom får de behöriga myndigheterna inte auktorisera ett fondföretag om de personer som ingår i ledningen för förvaringsinstitutet inte har erforderligt gott anseende eller om de saknar tillräcklig erfarenhet, även i fråga om den typ av fondföretag som ska förvaltas. För detta ändamål ska de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrättas om namnen på dessa personer samt namnen på var och en som efterträder dem.

 

Med ledningen avses de personer som, enligt lag eller bolagsordning, företräder förvaringsinstitutet eller som faktiskt bestämmer dess verksamhetsinriktning.

 

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Utan de behöriga myndigheternas godkännande får varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet bytas ut, eller fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning ändras.

5. Utan godkännande av de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat får varken förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet bytas ut, eller fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning ändras.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5a. Om de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat inte godkänner att ett förvaltningsbolag ersätts ska myndigheterna skriftligen motivera sitt beslut.

Motivering

In order to ensure clarity of the nationality of the UCITS and proper supervision, consistency is needed between: 1/ the domicile of the fund; 2/ the law applicable to the constitution and the functioning of the UCITS and 3/ the competent authorities responsible for authorizing the UCITS and enforcing the rules regarding constitution and functioning of the UCITS.

The choice of the management company should be taken into account by the competent authorities responsible for authorizing the UCITS. However, in order to ensure the freedom established by the EC Treaty, the localisation of the management company’s registered office or activities should not be a condition for granting this authorization.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att driva förvaltningsbolag ska det krävas officiell på förhand meddelad auktorisation, vilken ska ges av de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat. Auktorisation som beviljas ett förvaltningsbolag enligt detta direktiv ska gälla i alla medlemsstater.

1. För att driva förvaltningsbolag ska det krävas officiell på förhand meddelad auktorisation, vilken ska ges av de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat. Auktorisation som beviljas ett förvaltningsbolag enligt detta direktiv ska gälla i alla medlemsstater.

Motivering

Ett förvaltningsbolag ska auktoriseras av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där bolaget har sitt stadgeenliga säte, vilka också ska utöva tillsynen över bolaget. Denna medlemsstat ska definieras som förvaltningsbolagets hemmedlemsstat.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17a

 

1. Ett förvaltningsbolag som tillhandahåller gränsöverskridande förvaltningstjänster för fondföretaget, på grundval av friheten att tillhandahålla tjänster eller genom att etablera en filial, ska följa bestämmelserna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat i fråga om organisationen av förvaltningsbolaget, inbegripet delegeringsförfaranden, förfaranden för riskhantering, tillsynsregler och tillsyn, företagsetiska regler och bolagets rapporteringskrav.

 

Dessa bestämmelser får inte vara mer strikta än de bestämmelser som är tillämpliga på förvaltningsbolag med verksamhet enbart i sina hemmedlemsstater.

 

2. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av punkt 1, bland annat för att kontrollera att förvaltningsbolaget följer bestämmelserna om bildandet och driften av alla fondföretag som det förvaltar.

Motivering

Consistency is needed between: 1/ the definition of the management company’s home Member state; 2/ the law applicable to the organization of the management company and 3/ the competent authorities responsible for authorizing the management company and enforcing the rules regarding its organization.

If a problem occurs at the level of the management company, it is likely that all UCITS managed by this management company in the EU will be affected. Only the competent authority of the management company is able to intervene quickly at the level of the management company to solve such a problem and avoid endangering all the concerned UCITS. Therefore, the competent authority of the management company should make sure that, given its organization – including its risk management procedures -, the management company is in a position to comply the rules applicable to all UCITS it manages.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 17b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17b

 

1. Ett förvaltningsbolag som auktoriserats i en annan medlemsstat än fondföretagets hemmedlemsstat och som tillhandahåller gränsöverskridande förvaltningstjänster för fondföretaget, på grundval av friheten att tillhandahålla tjänster eller genom att etablera en filial, ska följa bestämmelserna i fondföretagets hemmedlemsstat i fråga om bildandet och driften av fondföretaget.

 

2. Förvaltningsbolaget ska fullgöra de skyldigheter som anges i fondbestämmelserna och i prospektet.

 

3. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska ansvara för tillsynen över efterlevnaden av punkterna 1 och 2.

Motivering

För att klarhet ska råda i fråga om fondföretagets nationalitet och vederbörlig tillsyn garanteras krävs konsekvens mellan följande: a) fondens hemvist, b) tillämplig lag för bildandet och driften av fondföretaget och c) de behöriga myndigheter som är ansvariga för auktoriseringen av fondföretaget och för tillsynen över bestämmelserna om bildandet och driften av fondföretag.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 17c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17c

 

1. Ett förvaltningsbolag som ansöker om godkännande för att förvalta ett fondföretag som är etablerat i en annan medlemsstat ska förse de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat med följande dokumentation:

 

a) En rapport om den riskhanteringsprocess som antagits för just ett sådant fondföretag för vilket ett godkännande begärs.

 

b) Ett skriftligt avtal med förvaringsinstitutet som ska garantera ett korrekt flöde av information mellan förvaltningsbolaget och förvaringsinstitutet, så att förvaringsinstitutet kan fullgöra sina skyldigheter i enlighet med detta direktiv.

 

c) Information om delegering av driftsansvar.

 

2. De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska informera både förvaltningsbolaget och de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat inom en månad efter ingivandet av en fullständig ansökan om förvaltningsbolaget har godkänts eller inte. Om godkännande inte beviljas ska detta motiveras.

Motivering

För att godkänna fondföretag krävs viss information om förvaltningsbolaget. Det är särskilt viktigt att få bekräftat att förvaringsinstitutet kan fullgöra sina tillsynsskyldigheter.

För att förverkliga den etableringsfrihet som fastställs i EG-fördraget måste utvärderingen av valet av förvaltningsbolag ske inom en fastställd tidsfrist.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett förvaringsinstitut ska stå under offentlig tillsyn. Det ska också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

2. Ett förvaringsinstitut ska stå under fortlöpande tillsyn. Det ska också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

Motivering

Vederbörlig tillsyn över förvaringsinstitutet måste kunna garanteras.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. . Ett förvaringsinstitut ska stå under offentlig tillsyn. Det ska också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

2. Ett förvaringsinstitut ska stå under fortlöpande tillsyn. Det ska också kunna ställa erforderliga ekonomiska garantier samt besitta tillfredsställande sakkunskap och kompetens för att kunna effektivt bedriva verksamhet som förvaringsinstitut och uppfylla därmed förenade åtaganden.

Motivering

Vederbörlig tillsyn över förvaringsinstitutet måste kunna garanteras.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 34 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta kapitel ska tillämpas vid samtliga följande transaktioner (nedan kallade fusioner):

Detta kapitel ska tillämpas vid både gränsöverskridande och inhemska fusioner då antingen det överlåtande fondföretaget eller det övertagande fondföretaget har notifierats i enlighet med artikel 88.

 

I detta kapitel avses med fusioner:

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör direktivet gälla a) gränsöverskridande fusioner men även b) nationella fusioner vars inverkan är gränsöverskridande. Däremot bör inte rent nationella fusioner inbegripas i direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Intyg från det överlåtande och det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut, varigenom de bekräftar att de har kontrollerat att de föreslagna gemensamma villkoren för fusionen överensstämmer med detta direktiv och med sina respektive fondföretags fondbestämmelser och bolagsordningar samt redovisar resultaten av denna kontroll.

c) En förklaring från vart och ett av det överlåtande och det övertagande fondföretagets förvaringsinstitut, varigenom de, i enlighet med artikel 38, bekräftar att de har kontrollerat att de föreslagna gemensamma villkoren för fusionen överensstämmer med vad som anges i leden c, f och g i artikel 37.1 i detta direktiv och med sina respektive fondföretags fondbestämmelser och bolagsordningar.

Motivering

Omfattningen av den förklaring som ska lämnas av var och ett av förvaringsinstituten bör fastställas exakt eftersom vissa av de uppgifter som anges i artikel 37.1 omfattas av revisorernas roller och uppgifter, och därmed i sista hand ingår i förvaltningsbolagets ansvarsområde. Dessutom är revisorernas roller, arbetsuppgifter och ansvar harmoniserade på EU-nivå genom direktiv 2006/43/EG, till skillnad från förvaringsinstitutens. Syftet med detta ändringsförslag är att undvika att nivåerna för validering och kontroll skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att lednings‑ eller förvaltningsorganen i det samgående och det mottagande fondföretaget upprättar förslag till gemensamma villkor för fusionen.

1. Medlemsstaterna ska kräva att lednings- eller förvaltningsorganen i det samgående och det mottagande fondföretaget upprättar förslag till gemensamma villkor för fusionen.

I dessa ska följande anges:

I dessa ska följande anges:

a) Uppgift om slag av fusion och av berörda fondföretag.

a) Uppgift om slag av fusion och av berörda fondföretag.

b) Bakgrund och skäl till den föreslagna fusionen.

b) Bakgrund och skäl till den föreslagna fusionen.

c) De förväntade följderna av den avsedda fusionen för andelsägarna i såväl det överlåtande som det övertagande fondföretaget.

c) De förväntade följderna, även den skattemässiga behandlingen, av den avsedda fusionen för andelsägarna i såväl det överlåtande som det övertagande fondföretaget.

d) De kriterier som valts för värdering av tillgångar och i tillämpliga fall skulder per det datum då fusionen planeras få verkan.

d) De kriterier som valts för värdering av tillgångar och i tillämpliga fall skulder per det datum då fusionen planeras få verkan.

e) Metoden för beräkning av utbytesförhållandet.

e) Metoden för beräkning av utbytesförhållandet.

f) Det datum då fusionen planeras få verkan.

f) Det datum då fusionen planeras få verkan.

 

fa) De bestämmelser som gäller för överföringen av andelar.

g) Det övertagande fondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning.

g) Det övertagande fondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordning.

 

De uppgifter som anges i leden c, f och g ska lämnas av förvaringsinstitutet, med beaktande av bestämmelserna i artikel 36.2 c.

 

De uppgifter som anges i leden d och e ska lämnas av den oberoende revisorn, med beaktande av bestämmelserna i artikel 39.1.

 

Förvaltningsbolaget ansvarar för de uppgifter som ska lämnas i enlighet med leden a, b och g.

Motivering

För att garantera att gränsöverskridande fusioner inte genomförs på bekostnad av investerarens skydd måste de gemensamma villkoren fastställa samtliga konsekvenser av fusionen för andelsägarna, med utgångspunkt i villkoren för överföringen av andelarna och skattekonsekvenserna, för att fusionen ska kunna genomföras under optimala förhållanden. Den roll som fusionens aktörer spelar bör också vara noggrant definierad för att garantera att den genomförs på ett rättssäkert sätt.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Metoden för beräkning av utbytesförhållandet.

b) Metoden för beräkning av utbytesförhållandet och resultatet av beräkningen.

Motivering

Den oberoende revisorn måste utöver metoden kontrollera resultatet av beräkningen av utbytesförhållandet, för att undvika en situation där andelsägarna fastställs på en felaktig grund.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I den information som ska lämnas till andelsägarna i det överlåtande och i tillämpliga fall det övertagande fondföretaget ska det ingå sådan lämplig rättvisande information om den avsedda fusionen som kan göra det möjligt för dem att fatta väl underbyggda beslut om de följder den kan få för deras investeringar samt att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 41 och 42.

4. I den information som ska lämnas till andelsägarna i det överlåtande och i tillämpliga fall det övertagande fondföretaget ska det ingå sådan lämplig rättvisande information om den avsedda fusionen som kan göra det möjligt för dem att fatta väl underbyggda beslut om de följder den kan få för deras investeringar samt att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 41 och 42.

Minst följande uppgifter ska ingå:

Följande uppgifter ska ingå:

a) Bakgrund och skäl till den föreslagna fusionen.

a) Bakgrund och skäl till den föreslagna fusionen.

b) De följder den avsedda fusionen kan få för andelsägarna, bland annat – men inte uteslutande – i fråga om eventuella väsentliga skillnader i placeringsinriktning och –strategi, kostnader, förväntade resultat och möjliga utspädningseffekter på resultaten.

b) De följder den avsedda fusionen kan få för andelsägarna, bland annat – men inte uteslutande – i fråga om eventuella väsentliga skillnader i placeringsinriktning och placeringsstrategi, kostnader, förväntade resultat och möjliga utspädningseffekter på resultaten samt skattemässig behandling.

c) De särskilda rättigheter som andelsägarna har i samband med den avsedda fusionen, bland annat – men inte uteslutande – i fråga om rätt att få kompletterande information, att på begäran få ett exemplar av den oberoende revisorns rapport och att, i enlighet med artikel 42, begära att deras andelar ska återköpas eller inlösas kostnadsfritt.

c) De särskilda rättigheter som andelsägarna har i samband med den avsedda fusionen, bland annat – men inte uteslutande – i fråga om rätt att få kompletterande information, att på begäran få ett exemplar av den oberoende revisorns rapport och att, i enlighet med artikel 42, begära att deras andelar ska återköpas eller inlösas kostnadsfritt och tidsfristen för att utöva denna rättighet.

d) Relevanta uppgifter om förfarandet och datum då fusionen planeras få verkan.

d) Relevanta uppgifter om förfarandet, även förfarandet för överföringen av andelarna, och datum då fusionen planeras få verkan.

e) Ett exemplar av det övertagande fondföretagets basfakta för investerare enligt artikel 73.

e) Ett exemplar av det övertagande fondföretagets basfakta för investerare enligt artikel 73.

Motivering

Den information som lämnas till andelsägarna måste även avse förfarandet för överföringen av andelar och skattekonsekvenserna (detta avser i huvudsak information till andelsägaren om förändringar av skattesystemet). I Frankrike beskattas till exempel andelsägaren för skillnaden mellan inköpspriset i den överlåtande fonden och försäljningspriset i den övertagande fonden. I Tyskland beskattas andelsägaren för kapitalvinsten för varje enskilt värdepapper.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 41 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska inte påverka eventuella föreskrifter i nationell lagstiftning om minsta antal närvarande på bolagsstämman.

Första stycket ska inte påverka eventuella föreskrifter i nationell lagstiftning om minsta antal närvarande på bolagsstämman. Medlemsstaterna får inte ställa strängare krav på minsta antal närvarande vid bolagsstämman vid gränsöverskridande fusioner än vid inhemska fusioner.

Motivering

Medlemsstaterna har frihet att fastställa föreskrifter om närvaro. Enligt principen om icke-diskriminering får dock inte föreskrifterna för gränsöverskridande fusioner vara strängare än reglerna för nationella fusioner.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett feederfondföretag är ett fondföretag som genom avvikelse från artikel 1.2 a, 45, 47, 50 och 51.2 c placerar minst 85 % av sina tillgångar i andelar i ett annat fondföretag (”masterfondföretaget”) eller i en delfond i ett sådant företag.

1.Ett feederfondföretag är ett fondföretag, eller en delfond i ett sådant företag, som genom avvikelse från artikel 1.2 a, 45, 47, 50 och 51.2 c placerar minst 85 % av sina tillgångar i andelar i ett annat fondföretag eller i en delfond i ett sådant företag (”masterfondföretaget”).

Motivering

Med hänsyn till konsekvensen med andra bestämmelser i direktivet bör ett feederfondföretag eller ett masterfondföretag kunna vara ett fondföretag eller en delfond i ett fondföretag.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 53 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett masterfondföretag är ett fondföretag som

3. Ett masterfondföretag är ett fondföretag eller en delfond i ett fondföretag som

Motivering

Med hänsyn till konsekvensen med andra bestämmelser i direktivet bör ett feederfondföretag eller ett masterfondföretag kunna vara ett fondföretag eller en delfond i ett fondföretag.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om feederfondföretaget tidigare har bedrivit verksamhet som fondföretag, även som feederfondföretag för ett annat masterfondföretag, ska det senast inom 15 affärsdagar efter det att det överlämnat fullständiga ansökningshandlingar underrättas om huruvida de behöriga myndigheterna har godkänt dess avsedda placeringar i masterfondföretaget eller ej.

2. Om feederfondföretaget tidigare har bedrivit verksamhet som fondföretag, även som feederfondföretag för ett annat masterfondföretag, ska det senast inom 15 dagar efter det att det överlämnat fullständiga ansökningshandlingar underrättas om huruvida de behöriga myndigheterna har godkänt dess avsedda placeringar i masterfondföretaget eller ej. Om godkännande inte beviljas ska de behöriga myndigheterna motivera detta.

Motivering

Precis som vid alla administrativa beslut om avslag bör beslutet om att inte bevilja en placering i en masterfond motiveras.

Om master- och feederfondföretaget förvaltas av samma förvaltningsbolag är villkoret om ett avtal mellan master- och feederfondföretag omöjligt att uppfylla. I stället bör förvaltningsbolaget införa lämpliga interna företagsetiska regler.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om feederfondföretaget och masterfondföretaget är etablerade i samma medlemsstat, ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten godkänna placeringarna om feederfondföretaget och dess förvaringsinstitut och revisor samt masterfondföretaget uppfyller alla krav i detta kapitel. För detta ändamål ska feederfondföretaget till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat överlämna följande handlingar:

3. De behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat ska godkänna placeringarna om feederfondföretaget och dess förvaringsinstitut och revisor samt masterfondföretaget uppfyller alla krav i detta kapitel. För detta ändamål ska feederfondföretaget till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat överlämna följande handlingar:

(a) Feederfondföretagets och masterfondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordningar.

(a) Feederfondföretagets och masterfondföretagets fondbestämmelser eller bolagsordningar.

(b) Feederfondföretagets och masterfondföretagets prospekt och basfakta för investerare enligt artikel 73.

(b) Feederfondföretagets och masterfondföretagets prospekt och basfakta för investerare enligt artikel 73.

(c) Det avtal mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget som avses i artikel 55.1.

(c) Det avtal mellan feederfondföretaget och masterfondföretaget eller de interna företagsetiska regler som avses i artikel 55.1.

(d) I tillämpliga fall den information som ska lämnas till andelsägarna enligt artikel 59.1.

(d) I tillämpliga fall den information som ska lämnas till andelsägarna enligt artikel 59.1.

(e) En försäkran av masterfondföretaget om att det inte innehar några andelar i ett feederfondföretag.

(e) En försäkran av masterfondföretaget om att det inte innehar några andelar i sitt eget feederfondföretag.

(f) Om masterfondföretaget och feederfondföretaget har skilda förvaringsinstitut: det avtal om informationsutbyte mellan deras respektive förvaringsinstitut som avses i artikel 56.1.

(f) Om masterfondföretaget och feederfondföretaget har skilda förvaringsinstitut: det avtal om informationsutbyte mellan deras respektive förvaringsinstitut som avses i artikel 56.1.

(g) Om masterfondföretaget och feederfondföretaget har skilda revisorer: det avtal om utbyte av information mellan deras respektive revisorer som avses i artikel 57.1.

(g) Om masterfondföretaget och feederfondföretaget har skilda revisorer: det avtal om utbyte av information mellan deras respektive revisorer som avses i artikel 57.1.

Motivering

Precis som vid alla administrativa beslut om avslag bör beslutet om att inte bevilja en placering i en masterfond motiveras.

Om master- och feederfondföretaget förvaltas av samma förvaltningsbolag är villkoret om ett avtal mellan master- och feederfondföretag omöjligt att uppfylla. I stället bör förvaltningsbolaget införa lämpliga företagsetiska regler.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om feederfondföretaget är etablerat i en annan medlemsstat än masterfondföretaget, ska de behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat godkänna placeringarna om följande villkor är uppfyllda:

4. Om feederfondföretaget är etablerat i en annan medlemsstat än masterfondföretaget, ska de behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat omedelbart underrätta sina motsvarigheter i masterfondföretagets hemmedlemsstat om huruvida godkännande har meddelats eller vägrats.

(a)Feederfondföretaget samt dess förvaringsinstitut och revisorer ska uppfylla alla krav i detta kapitel, och feederfondföretaget ska för bedömningen av detta överlämna de handlingar som anges i punkt 3 i denna artikel.

 

(b) Feederfondföretaget ska styrka att masterfondföretaget är vederbörligen auktoriserat som fondföretag, att det inte för egen del är ett feederfondföretag och att det inte innehar några andelar i något feederfondföretag.

 

De behöriga myndigheterna i feederfondföretagets hemmedlemsstat ska omedelbart underrätta sina motsvarigheter i masterfondföretagets hemmedlemsstat om huruvida godkännande har meddelats eller vägrats.

 

Motivering

Precis som vid alla administrativa beslut om avslag bör beslutet om att inte bevilja en placering i en masterfond motiveras.

Om master- och feederfondföretaget förvaltas av samma förvaltningsbolag är villkoret om ett avtal mellan master- och feederfondföretag omöjligt att uppfylla. I stället bör förvaltningsbolaget införa lämpliga interna företagsetiska regler.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1 och 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje feederfondföretag ska ingå avtal med berörda masterfondföretag för att göra det möjligt för det att uppfylla kraven i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje feederfondföretag ska ingå avtal med berörda masterfondföretag. Avtalen ska omfatta följande:

Avtalen ska omfatta följande:

 

(a) De viktigaste inslagen i masterfondföretagets placeringsmål och placeringsinriktning.

 

(b) De bestämmelser som gäller för en eventuell ändring av masterfondföretagets placeringsmål och placeringsinriktning.

(a) De bestämmelser som gäller för en eventuell ändring av masterfondföretagets placeringsmål och placeringsinriktning.

(c) Feederfondföretagets och masterfondföretagets samt deras respektive förvaltningsbolags rättigheter och skyldigheter.

(b) Feederfondföretagets och masterfondföretagets samt deras respektive förvaltningsbolags rättigheter och skyldigheter.

Motivering

Om master- och feederfondföretaget förvaltas av samma förvaltningsbolag är villkoret om ett avtal mellan master- och feederfondföretag omöjligt att uppfylla. I stället bör förvaltningsbolaget införa lämpliga interna företagsetiska regler.

Största möjliga samordning av innehållet i avtalet mellan master- och feederfondföretag är nödvändig för att kunna garantera jämlika konkurrensvillkor.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om master- och feederfondföretaget har samma företagsledning eller -förvaltning får avtalet ersättas av interna företagsetiska regler som säkerställer att kraven i denna punkt uppfylls.

Motivering

Om master- och feederfondföretaget förvaltas av samma förvaltningsbolag är villkoret om ett avtal mellan master- och feederfondföretag omöjligt att uppfylla. I stället bör förvaltningsbolaget införa lämpliga interna företagsetiska regler.

Största möjliga samordning av innehållet i avtalet mellan master- och feederfondföretag är nödvändig för att kunna garantera jämlika konkurrensvillkor.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) de uppgifter som ska ingå i det avtal som avses i punkt 1 första stycket,

a) innehållet i det avtal eller de interna företagsetiska regler som avses i punkt 1,

Motivering

Om master- och feederfondföretaget förvaltas av samma förvaltningsbolag är villkoret om ett avtal mellan master- och feederfondföretag omöjligt att uppfylla. I stället bör förvaltningsbolaget införa lämpliga interna företagsetiska regler.

Största möjliga samordning av innehållet i avtalet mellan master- och feederfondföretag är nödvändig för att kunna garantera jämlika konkurrensvillkor.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I fall då masterfondföretag och feederfondföretag har skilda förvaringsinstitut ska medlemsstaterna kräva att dessa förvaringsinstitut ingår ett avtal om informationsutbyte för att säkerställa att båda instituten fullgör sina uppgifter.

1. I fall då masterfondföretag och feederfondföretag har skilda förvaringsinstitut ska medlemsstaterna kräva att masterfondföretagets förvaltningsbolag underrättar feederfondföretaget, eller i tillämpliga fall dettas förvaltningsbolag, om det upptäcker oegentligheter beträffande masterfondföretaget.

Ett feederfondföretag får inte placera i andelar i ett masterfondföretag förrän ett sådant avtal har trätt i kraft.

 

2. Ett masterfondföretags förvaringsinstitut ska omedelbart underrätta feederfondföretaget, eller i tillämpliga fall dettas förvaltningsbolag och förvaringsinstitut, om det upptäcker oegentligheter beträffande masterfondföretaget.

2. Ett feederfondföretag, eller i tillämpliga fall dettas förvaltningsbolag, ska ansvara för att all information om masterfondföretaget som krävs för att feederfondföretagets förvaringsinstitut ska kunna utföra sina uppgifter till fullo, vidarebefordras till feederfondföretagets förvaringsinstitut.

3. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare ange

3. Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att närmare ange

a) de uppgifter som ska ingå i det avtal som avses i punkt 1 första stycket, och

a) de uppgifter som ska ingå i den information som avses i punkterna 1 och 2, och

b) de slag av oegentligheter enligt punkt 2 som ska anses påverka feederfondföretaget negativt.

b) de slag av oegentligheter som nämns i punkt 1.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom komplettering, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

Sådana åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom komplettering ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 107.2.

Motivering

Eftersom det inte finns något avtalsmässigt förhållande mellan förvaringsinstituten bör direktivet grunda sig på det avtalsmässiga förhållandet mellan förvaltningsbolaget och förvaringsinstitutet och det bör anges att förvaltningsbolaget förblir ansvarigt för vidarebefordran av information. När det gäller förvaringsinstitutets förpliktelser ska dessa för närvarande fortsätta att definieras i enlighet med den nationella lagstiftningen.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS RÅDGIVANDE GRUPP                                       Bryssel, den 14 november 2008

YTTRANDE

TILL                                                                EUROPAPARLAMENTET

RÅDET OCH KOMMISSIONEN

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (KOM(2008)0458 av den 16 juli 2008 – 2008/0153(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, och särskilt punkt 9 i detta, sammanträdde en rådgivande grupp sammansatt av företrädare för Europaparlamentets, rådets och kommissionens juridiska avdelningar den 4 september, den 24 september och den 13 november 2008 i syfte att granska detta förslag som kommissionen lagt fram.

Vid dessa sammanträden[1] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om omarbetning av rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och konstaterade enhälligt följande:

1) Följande textavsnitt i förslaget till omarbetning borde ha markerats med den gråskuggning som normalt används för att markera väsentliga ändringar:

– hela texten i skäl 5 i direktiv 85/611/EEG som placerats mellan skäl 4 och 5 i förslaget till omarbetning och som redan markerats med dubbel genomstrykning,

– slutorden “inom tre år” i skäl 8, som motsvarar skäl 5 i direktiv 2001/107/EG och som redan markerats med dubbel genomstrykning,

– hänvisningen i artikel 2.5 till artikel 92 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG” (artikel 1a.10, andra stycket, i direktiv 85/611/EEG lyder för närvarande: “Vid tillämpningen av denna definition ska sådana rösträtter som avses i artikel 7 i direktiv 88/627/EEG beaktas.” I omarbetningen ändrades denna hänvisning så att den görs till ”artikel 92 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG”. Artikel 92 i direktiv 2001/34/EG har dock strukits genom artikel 32.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG. Europaparlamentets rättstjänst anser att ”artikel 92 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG” borde ha markerats med dubbel genomstrykning).

– orden i första stycket i artikel 21 fondföretagets hemmedlems­stat” liksom formuleringen ”den stat där förvaltningsbolaget har sitt stadgeenliga säte" (som redan markerats med dubbel genomstrykning).

2) I artikel 6.1 bör ordet “fondföretagets”, som står mellan anpassningspilar före ”hemmedlemsstat”, tas bort.

3) I artikel 12.l b, bör ordet “fondföretagets”, som står mellan anpassningspilar före ”hemmedlemsstat”, tas bort.

4) I artikel 97.5 bör den befintliga ordalydelsen från artikel 50.6 i direktiv 85/611/EEG återinföras i en något anpassad form i stället för den anpassade texten i förslaget till omarbetning. Artikel 97.5 bör därmed lyda: "5. Vad som sägs i punkterna 1 och 4 ska inte utgöra hinder för utbyte av information

a)        inom en medlemsstat om det där finns flera behöriga myndigheter, eller

b)          inom en medlemsstat eller mellan medlemsstater, mellan de behöriga myndigheterna och

i)     myndigheter med offentligt uppdrag att utöva tillsyn över kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkringsföretag och andra finansiella företag samt myndigheter med ansvar för tillsyn över finansiella marknader,

ii)    organ som har befattning med likvidation, konkurs och andra liknande förfaranden i fondföretag och företag som medverkar i deras affärsverksamhet, eller

iii)   personer med ansvar för lagstadgad revision av försäkringsföretags, kreditinstituts, värdepappersföretags och andra finansiella instituts räkenskaper,

vid deras fullgörande av tillsynsuppgifter och inte heller hinder för utlämnande till organ som förvaltar ersättningssystem av sådan information som dessa organ behöver för sin verksamhet.

Information som utväxlas i enlighet med första stycket ska vara underkastad tystnadsplikt enligt punkt 1.”

5) I jämförelsetabellen i bilaga IV bör det göras det göras en koppling mellan bilaga II i direktiv 85/611 /EEG och bilaga II i omarbetningen. Vid behandlingen var gruppen därmed enig om att förslaget inte innehåller några väsentliga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de bibehållna bestämmelserna med de väsentliga ändringarna endast gäller en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

C. Pennera                            J.-C. Piris                   C.-F. Durand

Juridisk rådgivare                    Juridisk rådgivare         Tf. generaldirektör

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

Referensnummer

KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

2.9.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jean-Paul Gauzès

22.9.2008

 

 

Behandling i utskott

7.10.2008

 

 

 

Antagande

17.11.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

  • [1]  Den rådgivande gruppen hade tillgång till den engelska, franska och tyska versionen av förslaget och arbetade utifrån den engelska som var textens originalversion.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

Referensnummer

KOM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)

Framläggande för parlamentet

16.7.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

2.9.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

2.9.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Wolf Klinz

22.4.2008

 

 

Behandling i utskott

22.9.2008

7.10.2008

1.12.2008

 

Antagande

2.12.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Alain Lipietz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Proinsias De Rossa, Ingo Friedrich

Ingivande

10.12.2008