ДОКЛАД относно проекторегламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране

11.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192А(CNS)) - *

(Възобновена консултация)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Gérard Deprez
(Опростена процедура - Член 43, параграф 1 от правилника)

Процедура : 2007/0192A(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0499/2008
Внесени текстове :
A6-0499/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторегламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192А(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (14533/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0525),

–   като взе предвид своята позиция от 17 юни 2008 г.[1],

–   като взе предвид член 123, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0395/2008),

–   като взе предвид членове 51, 43, параграф 1 и 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0499/2008),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в проекта или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита на еврото срещу фалшифициране

Позовавания

14533/2008 – C6-0395/2008 – COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Дата на консултация с ЕП

22.11.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

17.11.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

17.11.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

8.12.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

2.12.2008

Разглеждане в комисия

2.12.2008

 

 

 

Дата на приемане

2.12.2008

 

 

 

Дата на внасяне

11.12.2008