ZPRÁVA k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání

11. 12. 2008 - (14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS)) - *

(Nová konzultace)Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Gérard Deprez
(Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2007/0192A(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0499/2008
Předložené texty :
A6-0499/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Postup konzultace – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Rady (14533/2008),

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0525),

–   s ohledem na svůj postoj ze dne 17. června 2008[1],

–   s ohledem na čl. 123 odst. 4 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C6-0395/2008),

–   s ohledem na článek 51, čl. 43 odst. 1 a čl. 55 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0499/2008),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění předložené ke konzultaci;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

POSTUP

Název

Ochrana eura proti padělání

Referenční údaje

14533/2008 – C6-0395/2008 – KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Datum konzultace s EP

22.11.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

17.11.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

17.11.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ECON

8.12.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Předchozí zpravodaj(ové)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

2.12.2008

Projednání ve výboru

2.12.2008

 

 

 

Datum přijetí

2.12.2008