Διαδικασία : 2007/0192A(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0499/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0499/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0588

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 134kWORD 66k
11.12.2008
PE 416.598v01-00 A6-0499/2008

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Εκ νέου διαβούλευση)

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Gérard Deprez

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης - εκ νέου διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (14533/2008),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0525),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του στις 17 Ιουνίου 2008(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0395/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 43, παράγραφος 1, και 55 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0499/2008),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο ή να το αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Εγκριθέντα κείμενο, Ρ6_ΤΑ(2008)0280.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

Έγγραφα αναφοράς

14533/2008 – C6-0395/2008 – COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

22.11.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

17.11.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

17.11.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

8.12.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

2.12.2008

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου