Menetlus : 2007/0192A(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0499/2008

Esitatud tekstid :

A6-0499/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0588

RAPORT     *
PDF 121kWORD 52k
11.12.2008
PE 416.598v01-00 A6-0499/2008

Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Uuesti konsulteerimine)

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Gérard Deprez

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Nõuandemenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu eelnõu (14533/2008);

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0525);

–   võttes arvesse oma 17. juuni 2008. aasta seisukohta(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 123 lõiget 4, mille alusel mille nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0395/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 43 lõiget 1 ja artikli 55 lõiget 3;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0499/2008),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb eelnõu oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

               Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0280.


MENETLUS

Pealkiri

Euro võltsimise takistamine

Viited

14533/2008 – C6-0395/2008 – KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

22.11.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

17.11.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

17.11.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ECON

8.12.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

2.12.2008

Arutamine parlamendikomisjonis

2.12.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.12.2008

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika