Menettely : 2007/0192A(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0499/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0499/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0588

MIETINTÖ     *
PDF 119kWORD 57k
11.12.2008
PE 416.598v01-00 A6-0499/2008

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Uudelleen kuuleminen)

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Gérard Deprez

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Kuulemismenettely – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (14533/2008),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0525),

–   ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2008 esittämänsä kannan(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0395/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 43 artiklan 1 kohdan ja 55 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0499/2008),

1.  hyväksyy neuvoston ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia ehdotukseen tai korvata sen uudella tekstillä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0280.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euron suojaaminen rahanväärennykseltä

Viiteasiakirjat

14533/2008 – C6-0395/2008 – KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

22.11.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

17.11.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

17.11.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

8.12.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

2.12.2008

Valiokuntakäsittely

2.12.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.12.2008

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö