Ziņojums - A6-0499/2008Ziņojums
A6-0499/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu

11.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS)) - *

(Atkārtota apspriešanās)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Gérard Deprez
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)

Procedūra : 2007/0192A(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0499/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0499/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Apspriežu procedūra — atkārtota apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemto vērā Padomes projektu (14533/2008),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0525),

–   ņemto vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija nostāju[1],

–   ņemot vērā EK līguma 123. panta 4. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0395/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 43. panta 1. punktu un 55. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0499/2008),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  aicina Padomi vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt projektu vai aizstāt to ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Euro aizsardzība pret viltošanu

Atsauces

14533/2008 – C6-0395/2008 – COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

22.11.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

17.11.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

17.11.2008

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

ECON

8.12.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

2.12.2008

Izskatīšana komitejā

2.12.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.12.2008

 

 

 

Iesniegšanas datums

11.12.2008