VERSLAG over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij

11.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS)) - *

(Hernieuwde raadpleging)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Gérard Deprez
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

Procedure : 2007/0192A(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0499/2008
Ingediende teksten :
A6-0499/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van de Raad (14533/2008),

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0525),

–   gezien zijn standpunt van 17 juni 2008[1],

–   gelet op artikel 123, lid 4, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0395/2008),

–   gelet op artikel 51, artikel 43, lid 1 en artikel 55, lid 3 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6‑0499/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  verzoekt de Raad het Parlement opnieuw te raadplegen indien hij voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit ontwerp aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.

PROCEDURE

Titel

Bescherming van de euro tegen valsemunterij

Document- en procedurenummers

14533/2008 – C6-0395/2008 – COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Datum raadpleging EP

22.11.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

17.11.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ECON

17.11.2008

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

8.12.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Vervangen rapporteur(s)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

2.12.2008

Behandeling in de commissie

2.12.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

2.12.2008

 

 

 

Datum indiening

11.12.2008