Procedura : 2007/0192A(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0499/2008

Teksty złożone :

A6-0499/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2008 - 3.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0588

SPRAWOZDANIE     *
PDF 139kWORD 60k
11.12.2008
PE 416.598v01-00 A6-0499/2008

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Ponowna konsultacja)

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Gérard Deprez

(Procedura uproszczona – art. 43. ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Procedura konsultacji – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski

–   uwzględniając projekt Rady (14533/2008),

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2007)0525),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 17 czerwca 2008 r.(1),

–   uwzględniając art. 123 ust. 4 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0395/2008),

–   uwzględniając art. 51, art. 43 ust. 1 oraz art. 55 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0499/2008),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym aktem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

               Teksty przyjęte P6_TA(2008)0280.


PROCEDURA

Tytuł

Ochrona euro przed fałszowaniem

Odsyłacze

14533/2008 – C6-0395/2008 – COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Data konsultacji z PE

22.11.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

17.11.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

17.11.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

8.12.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

2.12.2008

Rozpatrzenie w komisji

2.12.2008

 

 

 

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Data złożenia

11.12.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności