SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu

11.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS)) - *

(Obnovená konzultácia)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Gérard Deprez
(Zjednodušený postup - článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2007/0192A(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0499/2008
Predkladané texty :
A6-0499/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Konzultačný postup – obnovená konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (14533/2008),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0525),

–   so zreteľom na svoje stanovisko zo 17. júna 2008[1],

–   so zreteľom na článok 123 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0395/2008),

–   so zreteľom na článok 51, 43 ods. 1 a článok 55 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0499/2008),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  vyzýva Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

POSTUP

Názov

Ochrana eura proti falšovaniu

Referenčné čísla

14533/2008 – C6-0395/2008 – KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Dátum konzultácie s EP

22.11.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

17.11.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

17.11.2008

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

8.12.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

2.12.2008

Prerokovanie vo výbore

2.12.2008

 

 

 

Dátum prijatia

2.12.2008