Förfarande : 2007/0192A(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0499/2008

Ingivna texter :

A6-0499/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0588

BETÄNKANDE     *
PDF 123kWORD 59k
11.12.2008
PE 416.598v01-00 A6-0499/2008

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Nytt samråd)

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Gérard Deprez

(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning

(14533/2008 – C6‑0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Samrådsförfarandet – nytt samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förslag (14533/2008),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0525),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 17 juni 2008(1),

–   med beaktande av artikel 123.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0395/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51, 43.1 och 55.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0499/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra detta förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1)

Antagna texter, P6_TA(2008)0280.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skydd av euron mot förfalskning

Referensnummer

14533/2008 – C6-0395/2008 – KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192A(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

22.11.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

17.11.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

17.11.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

8.12.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Tidigare föredragande

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Förenklat förfarande - beslut

2.12.2008

Behandling i utskott

2.12.2008

 

 

 

Antagande

2.12.2008

 

 

 

Ingivande

11.12.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy