ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки

12.12.2008 - (COM(2007)0619 – C6‑0359/2007 – 2007/0216(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Carlos Coelho

Процедура : 2007/0216(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0500/2008
Внесени текстове :
A6-0500/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки

(COM(2007)0619 – C6‑0359/2007 – 2007/0216(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0619),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  62, параграф 2, буква а) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0359/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0500/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  одобрява приложените съвместни изявления;

3.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА[1]*

към предложението на Комисията за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно изменение на Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ║,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора[2],

като имат предвид, че:

(1)      Европейският съвет в Солун потвърди, че е необходим съгласуван подход в ЕС за биометричните идентификатори или биометричните данни за документи за гражданите от трети страни, за паспортите на гражданите на Европейския съюз и за информационните системи (VIS и SIS II).

(2)      В този контекст Съветът прие Регламент (ЕО) № 2252/2004 от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки[3] , като важна стъпка към използването на нови елементи, които правят документа за пътуване по-сигурен и установяват по-надеждна връзка между притежателя на паспорта и самия паспорт, като по този начин се дава по-голяма гаранция, че той е защитен от използване с цел измама.

(3)      Регламент (ЕО) № 2252/2004 предвижда общо задължение за даване на пръстови отпечатъци, които ще бъдат съхранявани в безконтактен чип в паспорта. Натрупаният опит от тестовете обаче показва, че са необходими изключения. При провеждането на пилотни проекти в някои държави-членки се оказа, че пръстовите отпечатъци на децата под 6-годишна възраст не са с необходимото качество за проверка на самоличността чрез сравнение на две серии отпечатъци. Освен това, отпечатъците претърпяват значителни промени, което затруднява проверката им през целия период на валидност на паспорта.

(4)      Хармонизирането на изключенията от изискването за даване на пръстови отпечатъци е от първостепенно значение за поддържането на общи стандарти за сигурност и за опростяването на граничния контрол. Както от правни съображения, така и от съображения за сигурност, не трябва да се оставя националното законодателство да определя изключенията от задължението за предоставяне на пръстови отпечатъци за паспорти и други документи за пътуване, издадени от държавите-членки.

(4a)    Регламент (EО) № 2252/2004 изисква събирането и съхраняването на биометрични данни в носителя на запаметената информация с оглед издаването на такива документи. Това е, без да се накърнява всяка друга употреба или съхраняване на тези данни в съответствие с националното законодателство на държавите-членки. Регламентът не осигурява правно основание за създаването или поддържането на бази данни за съхраняване на тези данни в държавите-членки, което е предмет на националното право.

(5)      Като допълнителна мярка за сигурност и с цел да се предостави по-голяма закрила за децата, трябва да се въведе принципът „едно лице-един паспорт“. Това се препоръчва и от Международната организация за гражданска авиация (ICAO) и гарантира, че паспортът и биометричните идентификатори са свързани единствено с лицето, което е притежател на паспорта. По-сигурно е, ако всяко лице има собствен паспорт.

(5a)    Като взима предвид факта, че държавите-членки ще бъдат задължени да издават индивидуални паспорти за непълнолетни лица и че може да са налице значителни различия в законодателството на отделните държави-членки по отношение на децата, които пресичат външните граници на държавите-членки, Комисията следва да разгледа необходимостта от мерки с оглед гарантиране на общ подход относно правилата за защита на децата, пресичащи външните граници на държавите-членки.

(6)      Тъй като целите на настоящия регламент не могат да се постигнат в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат да се постигнат в по-голяма степен на равнището на Общността, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в горепосочения член, настоящият регламент не се разпростира извън онова, което е необходимо за постигане на тези цели.

(7)      В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито пък е предмет на прилагането му. ▌Като се има предвид, че настоящият регламент се основава на достиженията на правото от Шенген, съгласно разпоредбите на Дял IV, Трета част от Договора за създаване на Европейската общност, в съответствие с член 5 от въпросния протокол Дания следва да реши в срок от шест месеца след приемането на настоящия регламент дали ще го прилага в националното си законодателство.

(8)      Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в което Обединеното кралство не участва съгласно Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген[4]. Обединеното кралство следователно не участва в приемането му и не е обвързано от него, нито пък е предмет на прилагането му.

(9)      Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в което Ирландия не участва съгласно Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген[5]. Ирландия следователно не участва в приемането му и не е обвързана от него, нито пък е предмет на прилагането му.

(10)    По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на последните ▌при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген[6], които попадат в приложното поле, посочено в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на това споразумение[7].

(11)    По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, сключено между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в приложното поле, посочен в член 1, буква А от Решение 1999/437/EО на Съвета, във връзка с член 3 от Решения 2008/146/EО[8] и 2008/149/ПВР[9].на Съвета.

(11а)  По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола, подписан от Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген [10], които попадат в обхвата на член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, тълкуван във връзка с член 3 от Решение 2008/261/ЕО на Съвета[11].

(12)    Поради това Регламент (ЕО) № 2252/2004 трябва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

▌Регламент (ЕО) № 2252/2004 се изменя, както следва:

(1)       Член 1, параграф 1 се заменя, както следва:

"1.       Паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки, отговарят на минималните стандарти за сигурност, посочени в приложението.

Те се издават като индивидуални документи.

Комисията представя доклад относно изискванията за деца, пътуващи самостоятелно или с придружител, които пресичат външните граници на държавите-членки, не по-късно от ...* и при необходимост предлага подходящи инициативи, за да гарантира общ подход по отношение правилата за защита на децата, пресичащи външните граници на държавите-членки.”

(1a)      Член 1, параграф 2 се заменя, както следва:

"2.      Паспортите и документите за пътуване включват носител с висока степен на защита на запаметена информация, който съдържа портретна снимка. Държавите-членки също така включват два пръстови отпечатъка, снети върху равна повърхност, в интероперативни формати. Данните са с гарантирана сигурност и носителят на запаметената информация има достатъчен капацитет и способност да гарантира целостта, автентичността и поверителността на данните."

(2)       Към член 1 се добавя параграф 2а▌:

„2а.     Следните лица се освобождават от изискването за даване на пръстови отпечатъци:

а)        деца под 12-годишна възраст;

           Дванадесетгодишната възрастова граница е временна. Докладът, посочен в член 5а съдържа преглед на възрастовата граница, при необходимост придружен от предложение за промяна на възрастовата граница.

           Без да се накърняват последствията от прилагането на член 5а, държавите-членки, които са приели в своето национално законодателство преди …*[12]*, предвиждат, че може да се прилага възрастова граница под 12 г. по време на този преходен период до 4 години след …**. Независимо от това възрастовата граница през този преходен период не може да бъде под 6 годишна възраст.

б)        лица, при които даването на пръстови отпечатъци е физически невъзможно.“

(2a)     Към член 1 се добавя параграф 2б:

„2б.    В случаите, в които снемането на отпечатъци от посочените пръсти е временно невъзможно, държавите-членки разрешават снемане на отпечатъци от другите пръсти. Също така в случаите, в които е временно невъзможно да бъдат снети отпечатъци от който и да било от другите пръсти, те могат да предоставят временен паспорт, чиито срок на валидност е 12 месеца или по-малко"

(2б)      Добавя се член 1а:

"Член 1а

1.        Биометричните идентификатори следва да бъдат снемани от квалифицирани и надлежно оправомощени служители на националните органи, отговарящи за издаването на паспорти и документи за пътуване.

2.        Държавите-членки събират биометричните идентификатори от молителя, като зачитат правата, установени от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето. Държавите членки гарантират, че в случай на затруднения при регистрирането на информацията, се прилагат уместни процедури, обезпечаващи зачитането на достойнството на засегнатото лице."

(2в)     Член 2 се заменя, както следва:

"Утвърждават се следните допълнителни технически спецификации, съгласно международните стандарти, включително и най-вече препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване, за паспортите и документите за пътуване в съответствие с процедурата, предвидена в член 5, параграф 2:

а)        допълнителни отличителни знаци за сигурност и изисквания, включващи повишени стандарти срещу подправяне и фалшифициране;

б)        технически спецификации, свързани с носителя на запаметена информация за биометричните идентификатори и тяхната сигурност, включително предотвратяване на неразрешен достъп;

в)       изисквания за качество и общи технически стандарти за портретната снимка и пръстовите отпечатъци.”

(2г)     Член 4, параграф 3 се заменя, както следва:

"3.      Биометричните данни се събират и съхраняват в носителя на запаметената информация с оглед издаването на такива документи. За целите на настоящия регламент биометричните данни в паспортите и документите за пътуване се използват единствено за извършване на проверки:

а) автентичността на документа;

б) самоличността на притежателя с помощта на налични в момента, сравними отличителни знаци, когато законът изисква да се представи паспортът или друг документ за пътуване.

Проверката на допълнителните отличителни знаци за сигурност се извършва без да се накърнява член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) №562/2006 (Шенгенски граничен кодекс). Несъвпадението, само по себе си, не засяга валидността на паспорта за целите на пресичането на външните граници.”

(2д)     Добавя се член 5а:

"Член 5а

Не по-късно от ... *, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад, основаващ се на широкомащабно и задълбочено проучване, извършено от независим орган и под наблюдението на Комисията, което разглежда надеждността и техническите възможности, включително посредством оценка на прецизността на оперативните системи при използването на пръстови отпечатъци на деца под 12-годишна възраст с цел установяване и проверка на самоличност, включително сравнение на степента на неправилно отхвърляне във всяка държава-членка и, въз основа това проучване, анализ на нуждата от общи правила по отношение на процеса на сравняване. Ако е необходимо, докладът е придружен от предложения за адаптиране на настоящия регламент."

(2е)     В член 6, алинея втора се заменя както следва:

"Държавите-членки прилагат настоящия регламент:

а)        по отношение на портретната снимка: най-късно до 18 месеца

б)        по отношение на пръстовите отпечатъци: най-късно до 36 месеца

след приемането на мерките, посочени в член 2. Независимо от това не се засяга валидността на вече издадените паспорти и документи за пътуване.

По отношение на второто изречение на член 1, параграф 1, това следва да се прилага най-късно …[13]*. Независимо от това за неговия титуляр не се засяга първоначалната валидност."

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент:                      За Съвета:

Председател                                               Председател

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно необходимостта от по-голяма сигурност на паспортите и документите за пътуване чрез използване на защитени документи за легитимация

Без да се накърняват правомощията на държавите-членки във връзка с издаването на паспорти и други документи за пътуване, Европейският парламент и Съветът подчертават, че целта за увеличаване на сигурността на паспортите може да бъде застрашена, ако паспортите се издават въз основа на ненадеждни документи за легитимация.

Паспортът сам по себе си е само част от веригата на сигурността, която започва с представянето на документите за легитимация и въвеждането на биометричните данни, и свършва с проверката на съответствието на граничните пропускателни пунктове. Тази верига ще бъде точно толкова сигурна, колкото е сигурно и най-слабото й звено.

Европейският парламент и Съветът отбелязват, че е налице голямо многообразие на положения и процедури в държавите-членки, във връзка с които следва да се представят документи за легитимация за издаването на паспорт и че обикновено тези документи имат по-малко отличителни знаци за сигурност отколкото самите паспорти и следователно е по-вероятно да бъдат обект на подправяне и фалшифициране.

Ето защо Съветът ще изготви въпросник на вниманието на държавите-членки, така че да е в състояние да сравни процедурите и изискваните във всяка държава-членка документи за издаването на паспорти или документи за пътуване. този анализ следва да прецени възможната необходимост от създаване на общи принципи или насоки относно най-добрите практики в тази област.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно проучването, посочено в член 5а.

Европейският парламент и Съветът отбелязват, че Комисията ще проведе едно единствено проучване за целите на член 5а на настоящия регламент и член 2 от [проекта на] регламент за изменение на Общите консулски инструкции.

 • [1] * Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.
 • [2]               ОВ С, , стр. .
 • [3]               ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1.
 • [4]               ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.
 • [5]               ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.
 • [6]               ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.
 • [7]               ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.
 • [8]               ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.
 • [9]               ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 50.
 • [10]               Документ на Съвета 16462/06, достъпен на адрес: http://register.consilium.europa.eu
 • [11]             ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3.
 • [12] ** Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
 • [13] * Три години след влизането в сила на настоящия регламент.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

На 13 декември 2004 г. Съветът прие Регламент (EO) № 2252/2004 относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки.

По това време Парламентът изказа своето становище[1] (съдържащо множество изменения, повечето от които не бяха възприети), което подкрепяше идеята за хармонизиране на тези стандарти за сигурност и същевременно за въвеждането на биометрични идентификатори (портретна снимка и пръстови отпечатъци). Това хармонизиране беше проектирано така, че паспортите да бъдат по-сигурни и да се установи по-надеждна връзка между документа и неговия притежател, като по този начин се прави възможна борбата с фалшифицирането на документи, а борбата срещу престъпността, тероризма и незаконната имиграция става по-ефективна.

Все пак, в него също се съдържаше предупреждение, че използването на тези нови технологии все още не е изпробвано или тествано и се заявяваше, че преди издаването на биометрични паспорти съответните технически спецификации следва да бъдат оперативни и държавите-членки следва да отговарят на различни изисквания по отношение защитата на правата на гражданите.

Вашият докладчик приветства признанието на комитета по член 29, че по принцип прилагането на Регламента изцяло е спазвало съответните правила и е отговаряло на техническите спецификации, приети впоследствие от Комисията.

При все това, при провеждането на пилотни проекти в някои държави-членки се оказа, че пръстовите отпечатъци на децата под 6-годишна възраст не са с необходимото качество за проверка на самоличността чрез сравнение на две серии отпечатъци.

Поради тази причина Комисията реши да внесе това ново предложение за изменение на Регламент (EО) № 2252/2004 и въвеждане на:

- две дерогации от задължението за предоставяне на пръстови отпечатъци, които се отнасят до децата под 6-годишна възраст и лицата, които поради различни причини са физически неспособни да дадат пръстови отпечатъци;

- принципа „едно лице-един паспорт“.

Позиция на докладчика

Докладчикът е на мнение, че като цяло мерките, предлагани от Комисията, са положителни и нужни, но би желал да използва възможността за въвеждане на допълнителни подобрения.

1. Използване на детските паспорти с цел борба с отвличането и трафика на деца

Докладчикът е на мнение, че съществува пропуск в Регламента поради факта, че в него не се споменава за специфичното положение на децата и не се установява възрастова граница за снемане на пръстовите отпечатъци на децата. Същото важи и за лицата, които са физически неспособни да дадат пръстови отпечатъци и се нуждаят от специална обработка под формата на алтернативни процедури.

Регламентът оставя на националните законодатели дали да определят евентуални изключения от задължението за предоставяне на пръстови отпечатъци за паспортите и другите документи за пътуване, издадени от държавите-членки.

Хармонизирането в тази област е от изключително значение, а като се има предвид, че в страната на докладчика Португалия всички деца, които започват начално училище на шестгодишна възраст, трябва да притежават лична карта, съдържаща и пръстови отпечатъци, докладчикът не намира за особено трудно да възприеме по принцип тази възрастова граница.

Следва също така да се подчертае, че издаването на паспорти за деца не е задължително така, както е задължително издаването на лични карти. Паспортът е документ за пътуване, който се изисква единствено от лицата, които имат намерение да пътуват извън територията на Шенгенската зона. Следователно това не изглежда да води до прекомерна тежест за родителите, които със сигурност биха желали да се установят най-подходящите механизми за защита на техните деца.

Позицията на Парламента е да се приеме минималната възраст от 12 години за предоставяне на пръстови отпечатъци (съхранявани в европейска база данни )от децата за целите на установяването на самоличността, като тази възрастова граница е подложена на клауза за преразглеждане след три години.

Европейският надзорен орган по защита на данните отбеляза в своето становище, че ако тези биометрични данни се използват изключително за целите на проверката на самоличността (сравнение на две серии отпечатъци), рискът от грешка е далеч по-малък и възрастовата граница може да бъде по-ниска.

Поради това докладчикът е на мнение, че минималната възраст от 6 години за изключително за целите на установяването на самоличността е приемлива и предлага няколко изменения, насочени към недвусмисленото спазване на тези цел. Докладчикът предлага също така допълнителни особени мерки като въвеждането на специално поле в паспорта, съдържащо името/имената на лицето или лицата, които носят родителска отговорност за детето.

Тъй като досега е натрупан малко опит при използването на тези нови технологии, докладчикът счита за важно наличието на конкретни и достоверни данни с оглед вземането на правилните решения. Ето защо, докладчикът предлага въвеждането на клауза за преразглеждане след 3 години, така че да са налице резултатите от широкомащабно и задълбочено проучване (както вече беше поискано в доклада относно Общите консулски инструкции във връзка с въвеждането на биометрични данни[2] и предложено от комитета по член 29 и Европейския надзорен орган по защита на данните) за определяне достоверността и ползата от пръстовите отпечатъци, снети от деца и възрастни. Предвид факта, че понастоящем разполагаме единствено с резултатите от някои пилотни проекти, проведени в отделни държави-членки (които потвърждават, че е възможно използването на детски пръстови отпечатъци за удостоверяване на самоличността от 6-годишна възраст), можем да вземем единствено временно решение, докато независимото проучване бъде извършено и ни предостави необходимите данни за вземане на решение, основаващо се на по-твърда основа.

2. Въвеждане на принципа „едно лице-един паспорт“.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за прилагане на препоръките на Международната организация за гражданска авиация (ICAO), които вече се прилагат от мнозинството от държавите-членки, което ще направи възможно слагането на край на все още съществуващи положения, когато може да бъде издаден паспорт, в който се включват децата на притежателя му и се посочват техните имена, но се съдържат биометричните данни единствено на родителя и притежател на паспорта. Такива положения могат да улеснят трафика на деца поради трудността да се проведат достоверни проверки на детската самоличност. Всяко лице следва да притежава собствен паспорт със собствените биометрични данни.

Според неотдавнашно проучване на Childfocus, най-застрашени от трафик и отвличане са деца, които пътуват без придружител. Съгласно правилата на Международната асоциация за въздушен транспорт децата могат да пътуват без придружител след навършването на 6-годишна възраст. Фактът, че децата след тази възраст ще разполагат със собствен документ за пътуване със съответните биометрични данни без съмнение предоставя допълнителна защита при борбата с трафика на деца (както се признава и в становището на Европейския надзорен орган по защита на данните).

Вашият докладчик не желае да поставя под въпрос настоящото законодателство, особено разпоредбите относно граничния контрол, насочени към закрила на непълнолетните, което задължава служителите по границите да обръщат специално внимание на непълнолетните, придружени или не, и изтъква, че непълнолетните трябва да бъдат подложени на същите проверки като възрастните при пресичане на външните граници. Следователно, ако една от проверките на възрастните се основава на техния паспорт, същото следва да важи и за децата, които следва да притежават собствен паспорт. В случай на непълнолетни лица без придружител, предвид факта, че граничният служител трябва да провери дали придружителят има родителски права над детето, може да окаже голяма помощ за граничния служител, ако непълнолетните лица разполагат с паспорт, съдържащ лични данни и обозначение на името на лицето или лицата, обикновено родители, което носят родителска отговорност за тях.

3. Нужда от високо ниво на доверие в процеса на събиране на биометрични данни

За сигурността на паспортите и документите за пътуване е от изключително значение високото ниво на доверие в процеса на събиране на биометрични данни за включване в тези документи, като е желателно да са налице общи минимални стандарти за събиране на тези данни, така че да се гарантира тяхната сигурност и достоверност.

Обработката на биометрични данни включва истинска опасност за хората, чиито данни се събират, тъй като при неправилно събиране, техните данни могат да бъдат отклонени или използвани за цели, различни от целите, за които са били събрани.

Вследствие на това бяха предложени изменения за хармонизиране на процедурите за събиране на данни и създаване на помощни процедури, ако възникнат трудности при процеса на снемане на пръстови отпечатъци.

4. Участие на органите по защита на данните

В отговор на писмо, изпратено от г-н Cavada до комитета по член 29, относно предприетите действия по прилагането на Регламента във всяка от държавите-членки, получихме отговор на 10 декември 2007 г., в който се посочва, че (противно на направената навремето от Парламента препоръка) националните органи по защита на данните невинаги са били включени в процеса по прилагане.

Вашият докладчик също така изразява подкрепата си за Европейския надзорен орган по защита на данните, който изразява съжалението си, че Комисията не съблюдава правното задължение да се консултира с него съгласно член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) №45/2001 при съставянето на законодателното предложение.

Поради това, вашият докладчик внася известен брой предложения за по-голямо участие на органите по защита на данните в този процес.

5. Възможност за въвеждане на европейска система за процеса на сравняване на пръстовите отпечатъци

Начинът, по който се осъществява сравняването на пръстовите отпечатъци (сравняване на място – проверка на място биометричните идентификатори на притежателя на паспорта чрез сравняването им със съхранените в чипа на паспорта данни) се различава в различните държави-членки, което може да доведе до грешки при проверката на самоличността.Важно ще бъде да се анализират евентуалните пропуски в системите за установяване на самоличността и процента на грешки, записани в различните държави-членки, така че да се оцени дали са налице значителни разлики между държавите-членки и да се прецени нуждата от въвеждане на европейска система за сравняване. Независимо каква система се използва, от изключително значение ще бъде тя да е сигурна и да има много нисък процент на неправилно отхвърляне, тъй като такива положения могат да имат сериозни последствия за легитимните притежатели на документите.

Поради това се предлага включването на клауза за преразглеждане след три години, за да разполагаме с резултати от проучване, сравняващо процентите на неправилно отхвърляне във всяка държава-членка, така че да се анализира нуждата от общи правила по отношение на процеса на сравняване.

6. Възможност за създаване на общи правила за документите, които се представят за издаване на паспорти – така наречените „документи за легитимация”

Налице са също така големи разлики между държавите-членки по отношение документите, които трябва да бъдат представени (акт за раждане, свидетелство за управление на МПС, медицински картон, родителско разрешение и т.н.), и начина, по който тези документи се издават. Предвид факта, че по принцип равнището на сигурност за тези документи е по-ниско, отколкото използваното за издаване на паспорти, съдържащи биометрични данни, които са защитени от по-взискателни системи (Инфраструктура на публичните ключове - PKI), съществува опасност те по-лесно да станат обект на подправяне и фалшифициране.

Ето защо се предлага, в контекста на доклада, който ще бъде представен от Комисията след три години, да се направи също така анализ на нуждата от общи правила и, ако такава нужда съществува, да се внесат съответните законодателни предложения в Парламента.

В заключение следва да се отбележи, че сигурността на паспортите не се опира единствено на самите паспорти. Също толкова важна е цялата верига, започвайки от внасянето на необходимите за получаване на паспорт документи, преминавайки през събирането на биометричните данни и свършвайки с проверката и съответствието на граничните пропускателни пунктове. Няма голям смисъл да се повишава равнището на сигурност на паспортите без да се преодолеят слабостите по останалите звена от веригата.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Отличителни знаци за сигурност и биометрични данни в паспортите и документите за пътуване

Позовавания

COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.10.2007 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

25.10.2007 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Carlos Coelho

31.1.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

27.2.2008 г.

26.3.2008 г.

28.5.2008 г.

14.7.2008 г.

 

2.12.2008 г.

8.12.2008 г.

 

 

Дата на приемане

8.12.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Maddalena Calia, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Eva-Britt Svensson