MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta

12.12.2008 - (KOM(2007)0619 – C6‑0359/2007 – 2007/0216(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Carlos Coelho

Menettely : 2007/0216(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0500/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0500/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta

(KOM(2007)0619 – C6‑0359/2007 – 2007/0216(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0619),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0359/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0500/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  hyväksyy tähän liitetyt yhteiset lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PARLAMENTIN TARKISTUKSET[1]*

komission ehdotukseen

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ║,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa[2] määrättyä menettelyä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Thessalonikissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston mukaan Euroopan unioni tarvitsee johdonmukaista lähestymistapaa biometristen tunnisteiden tai biometristen tietojen käyttämiseen kolmansien maiden kansalaisten asiakirjoissa, EU:n kansalaisten passeissa ja tietojärjestelmissä (VIS ja SIS II).

(2)      Neuvosto antoi 13 päivänä joulukuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 2252/2004 jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista[3]; asetus on tärkeä askel kohti sellaisten uusien teknisten osien käyttöön ottamista, jotka parantavat matkustusasiakirjan turvallisuutta ja jotka luovat luotettavamman yhteyden passin ja sen haltijan välille, millä on suuri merkitys varmistettaessa, että passi on suojattu väärinkäyttöä vastaan.

(3)      Asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 säädetään yleisestä velvoitteesta antaa sormenjäljet, jotka tallennetaan passiin kontaktittomalle mikrosirulle. Menettelyä testattaessa saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että poikkeuksia tarvitaan. Joidenkin jäsenvaltioiden pilottihankkeissa on käynyt ilmi, että alle kuusivuotiaiden lasten sormenjäljet eivät ilmeisesti ole riittävän laadukkaita henkilöllisyyden varmentamiseksi. Lasten sormenjäljet myös muuttuvat huomattavasti, minkä vuoksi niiden tarkistaminen vaikeutuu passin voimassaoloaikana.

(4)      Sormenjälkiä koskevista vaatimuksista myönnettävät poikkeukset olisi yhdenmukaistettava, jotta voidaan noudattaa yhteisiä turvallisuusstandardeja ja yksinkertaistaa rajatarkastuksia. Oikeudellisten ja turvallisuuteen liittyvien syiden vuoksi poikkeuksia velvollisuudesta antaa sormenjäljet, jotka tallennetaan jäsenvaltioiden myöntämiin passeihin ja muihin matkustusasiakirjoihin, ei pitäisi määritellä kansallisessa lainsäädännössä.

(4 a)   Asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 vaaditaan, että biometriset tiedot on kerättävä ja tallennettava passien ja matkustusasiakirjojen tallennusvälineeseen tällaisten asiakirjojen myöntämistä varten. Tällä ei rajoiteta näiden tietojen muuta käyttöä tai tallentamista jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä asetus ei muodosta oikeusperustaa näiden tietojen tallentamiseen käytettävien tietokantojen perustamiselle tai ylläpitämiselle jäsenvaltioissa, mikä on yksinomaan kansallisen lainsäädännön piiriin kuuluva asia.

(5)      Lisäksi olisi sovellettava täydentävänä turvatoimena periaatetta "yksi henkilö – yksi passi", joka tarjoaa lisäsuojaa lapsille. Tätä periaatetta suosittelee myös Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO sen varmistamiseksi, että passia ja sen sisältämiä biometrisiä tunnisteita ei yhdistetä muihin henkilöihin kuin passinhaltijaan. On turvallisempaa, että jokaisella henkilöllä on oma passi.

(5 a)   Kun otetaan huomioon, että jäsenvaltiot velvoitetaan antamaan alaikäisille henkilökohtaiset passit ja että jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen suhtautuminen jäsenvaltioiden rajat ylittäviin lapsiin saattaa vaihdella huomattavasti, komission olisi tarkasteltava toimenpiteiden tarvetta, jotta voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa suhteessa sääntöihin, jotka koskevat jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien lasten suojelua.

(6)      Koska tämän asetuksen tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, ja ne voidaan siksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(7)      Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä asetusta sovelleta siihen. ▌Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanskan olisi edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti päätettävä kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen antamisesta, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(8)      Tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY mukaisesti[4]. Yhdistynyt kuningaskunta ei näin ollen osallistu tämän asetuksen antamiseen, se ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä asetusta sovelleta siihen.

(9)      Tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY mukaisesti[5]. Irlanti ei näin ollen osallistu tämän asetuksen antamiseen, se ei sido Irlantia eikä asetusta sovelleta siihen.

(10)    Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä[6] 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa tarkoitetulla alalla[7].

(11)    Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan, luettuna yhdessä neuvoston päätösten 2008/146/EY[8] ja 2008/149/YOS[9] 3 artiklan kanssa.

(11 a) Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa[10] ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/261/EY 3 artiklan kanssa[11].

(12)    Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 2252/2004 olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

▌Muutetaan asetus (EY) N:o 2252/2004 seuraavasti:

(1)       Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1.       Jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen on oltava liitteessä säädettyjen turvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten mukaiset.

Ne on myönnettävä henkilökohtaisina asiakirjoina.║

Komissio esittää kertomuksen yksinään tai saattajan kanssa matkustavia ja jäsenvaltioiden ulkorajat ylittäviä lapsia koskevista vaatimuksista ... mennessä [12]* ja esittää tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien lasten suojelemista koskeviin sääntöihin sovellettavan yhteisen lähestymistavan varmistamiseksi."

(1 a)    Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2.      Passeissa ja matkustusasiakirjoissa on oltava erittäin turvallinen tallennusväline, joka sisältää kasvokuvan. Jäsenvaltioiden on myös sisällytettävä niihin kaksi sormenjälkeä, jotka otetaan alas painetuista sormista yhteentoimivassa muodossa. Tiedot on suojattava, ja tallennusvälineen on oltava kapasiteetiltaan riittävä ja kyettävä takaamaan tietojen eheys, aitous ja luottamuksellisuus."

(2)       Lisätään 1 artiklaan 2 a kohta seuraavasti ▌:

"2 a.    Seuraaviin henkilöihin ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta:

(a)       alle 12-vuotiaat lapset.

           12 vuoden ikäraja on alustava. Jäljempänä 5 a artiklassa tarkoitetun kertomuksen on sisällettävä ikärajan uudelleentarkastelu, ja sen yhteydessä esitetään tarvittaessa ehdotus ikärajan muuttamiseksi.

           Sanotun rajoittamatta 5 a artiklan soveltamisen seurauksia jäsenvaltiot, jotka kansallisessa lainsäädännössään ovat hyväksyneet ennen ... päivää ...kuuta ...*[13]* ikärajan, joka on alle 12 vuotta, voivat soveltaa tuota rajaa siirtymäkauden ajan, kunnes 4 vuotta on kulunut ... **. Siirtymäkauden aikainen ikäraja ei kuitenkaan voi olla alle 6 vuotta;

(b)       henkilöt, jotka eivät fyysisten rajoitteiden vuoksi pysty antamaan sormenjälkiä."

(2 a)    Lisätään 1 artiklaan 2 b kohta seuraavasti:

"2 b.   Jos sormenjälkien otto tietyistä sormista on tilapäisesti mahdotonta, jäsenvaltioiden on sallittava sormenjälkien otto muista sormista. Jos sormenjälkien otto muista sormista on myös tilapäisesti mahdotonta, jäsenvaltiot voivat myöntää alle 12 kuukautta voimassa olevan väliaikaisen passin."

(2 b)    Lisätään 1 a artikla seuraavasti:

"1 a artikla

1.        Passien ja matkustusasiakirjojen myöntämisestä vastaavien kansallisten viranomaisten pätevä ja asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta kerää biometriset tunnisteet.

2.        Jäsenvaltioiden on kerättävä hakijalta biometriset tunnisteet siten, että menettelyssä kunnioitetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa ja Yhdistyneiden kansakuntien lasten oikeuksien yleissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava asianmukaiset menettelyt asianomaisen henkilön ihmisarvoisen kohtelun turvaamiseksi, jos tietojen tallentamisessa on hankaluuksia."

(2 c)    Korvataan 2 artikla seuraavasti:

"Passeja ja matkustusasiakirjoja varten on annettava kansainvälisten standardien ja erityisesti Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön suositusten mukaisesti 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä teknisiä lisäeritelmiä, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

(a)      lisäturvaominaisuudet ja -vaatimukset, muun muassa tehostetut vaatimukset väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi;

(b)      tekniset eritelmät biometristen tunnisteiden tallennusvälinettä ja sen suojaamista varten, luvattoman pääsyn estäminen mukaan luettuna;

(c)       kasvokuvaa ja sormenjälkiä koskevat laatuvaatimukset ja yhteiset tekniset säännöt."

(2 d)    Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3.      Biometriset tiedot on kerättävä ja tallennettava passien ja matkustusasiakirjojen tallennusvälineeseen tällaisten asiakirjojen myöntämistä varten. Tämän asetuksen soveltamiseksi passien ja matkustusasiakirjojen sisältämiä biometrisiä tunnisteita saa käyttää ainoastaan:

(a) asiakirjan aitouden toteamiseksi;

(b) haltijan henkilöllisyyden varmistamiseksi vertaamalla biometrisiä tunnisteita suoraan saatavilla oleviin tunnisteisiin tilanteessa, jossa passi tai muu matkustusasiakirja on lain mukaan esitettävä.

Lisäturvaominaisuuksien tarkistaminen on suoritettava sanotun rajoittamatta asetuksen N:o 562/2006 (Schengen-rajasäännöstö) 7 artiklan 2 kohdan soveltamista. Vastaamattomuus ei sellaisenaan vaikuta passin kelpoisuuteen ulkorajojen ylittämistä varten."

(2 e)    Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

"5 a artikla

Komissio esittää ...[14]* mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka perustuu riippumattoman viranomaisen laatimaan ja komission valvomaan laajamittaiseen ja perusteelliseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan muun muassa käytössä olevien järjestelmien tarkkuuden arvioinnin avulla, onko luotettavaa ja teknisesti mahdollista käyttää alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkiä henkilöllisyyden toteamis- ja varmentamistarkoituksiin, mukaan luettuna kussakin jäsenvaltiossa esiintyvien virheellisten hylkäysten osuuksien vertailu, ja – tämän tutkimuksen pohjalta – analyysin vertaamismenettelyä koskevien yhteisten sääntöjen tarpeesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen mukauttamiseksi."

(2 f)    Korvataan 6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on sovellettava tätä asetusta:

(a)       kasvokuvan osalta: viimeistään 18 kuukauden kuluttua

(b)       sormenjälkien osalta: viimeistään 36 kuukauden kuluttua

siitä, kun 2 artiklan mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo myönnettyjen passien ja matkustusasiakirjojen kelpoisuuteen.

Edellä 1 artiklan 1 kohdan toinen virke on pantava täytäntöön viimeistään .... Tämä ei kuitenkaan vaikuta sen alkuperäiseen voimassaoloaikaan haltijan kannalta."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma passien ja matkustusasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä käyttämällä matkustusasiakirjojen hankkimista varten turvallisia asiakirjoja

Sanotun rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa myöntää passeja ja muita matkustusasiakirjoja, Euroopan parlamentti ja neuvosto korostavat, että passien turvallisuuden parantamistavoite saattaa vaarantua, jos passeja myönnetään epäluotettavien asiakirjojen perusteella.

Passi itsessään on vain yksi lenkki turvallisuusketjussa, joka alkaa matkustusasiakirjojen hakemisen yhteydessä edellytettävien asiakirjojen esittämisestä, jatkuu biometristen tietojen kirjaamisella ja päättyy vertaamiseen rajatarkastuspisteissä. Tämä ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille, että jäsenvaltioiden tilanteet ja menettelyt poikkeavat toisistaan huomattavasti siltä osin, millaisia asiakirjoja passin saamiseksi olisi esitettävä, ja että näillä asiakirjoilla on tavallisesti vähemmän turvaominaisuuksia kuin itse passilla, ja ne joutuvat todennäköisemmin väärentämisen ja jäljentämisen kohteeksi.

Neuvosto valmistelee siksi jäsenvaltioita varten kyselyn, jotta voidaan vertailla menettelyjä ja sitä, mitä asiakirjoja kussakin jäsenvaltiossa vaaditaan passin tai matkustusasiakirjan myöntämiseksi. Tässä analyysissa olisi arvioitava mahdollista tarvetta määritellä yhteiset periaatteet tai suuntaviivat parhaille tämän alan käytännöille.

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma 5 a artiklassa tarkoitetusta tutkimuksesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille, että komissio aikoo suorittaa yhden yksittäisen tutkimuksen tämän asetuksen 5 a artiklan ja yhteistä konsuliohjetta muuttavan asetus(luonnoksen) 2 artiklan tarkistamista varten.

 • [1] * Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
  Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.
 • [2]  EUVL C [...], [...], s. [...].
 • [3]  EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1.
 • [4]  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.
 • [5]  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.
 • [6]  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
 • [7]  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.
 • [8]  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.
 • [9]  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50.
 • [10]  Neuvoston asiakirja 16462/06, saatavissa osoitteesta http://register.consilium.eu.int
 • [11]  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3.
 • [12] * Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen.
 • [13] ** Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
 • [14] * Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen.

PERUSTELUT

Historiallinen tausta

Neuvosto antoi 13. joulukuuta 2004 asetuksen N:o (EY) 2252/2004 jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista.

Euroopan parlamentti ilmaisi tuolloin kantansa[1] (useine tarkistuksineen, joista suurinta osaa noudatettiin) ja tuki kyseisten turvallisuusnormien yhdenmukaistamista ja samalla biometristen tunnisteiden käyttöönottoa (kasvokuva ja sormenjäljet). Yhdenmukaistamisella pitäisi voida päästä siihen, että passien tiedot olisivat entistä luotettavampia ja asiakirjan ja sen todellisen haltijan välinen yhteys olisi helpommin todennettavissa, ja sen avulla voitaisiin torjua asiakirjojen väärentämistä ja tehostaa rikollisuuden, terrorismin ja laittoman maahanmuuton torjumista.

Euroopan parlamentti varoitti kuitenkin myös siitä, että uutta tekniikkaa ei ole vielä sovellettu tai kokeiltu ja katsoi, että ennen kuin biometrisiä passeja aletaan myöntää, olisi laadittava asianomaiset tekniset eritelmät ja jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön kansalaisten oikeuksien suojelua koskevat eri vaatimukset.

Esittelijä on tyytyväinen siihen, että valiokunta on hyväksynyt 29 artiklan, jonka mukaisesti asetus pantiin täytäntöön siten, että asianomaisia normeja noudatettiin täysin ja komission myöhemmin hyväksymiä teknisiä määritelmiä noudatettiin.

Joidenkin jäsenvaltioiden pilottihankkeissa on kuitenkin käynyt ilmi, että alle kuusivuotiaiden lasten sormenjäljet eivät ilmeisesti ole riittävän laadukkaita henkilöllisyyden todentamiseksi kahden sormenjälkisarjan toisiinsa vertaamisen perusteella.

Komissio päätti siksi esittää uuden ehdotuksen asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamiseksi siten, että siihen sisällytetään

– kaksi poikkeusta sormenjälkien antamista koskevaan velvoitteeseen siten, että alle 6 vuotiaat lapset ja kaikki sellaiset henkilöt, joilta ei eri fyysisistä syistä voi ottaa sormenjälkiä, vapautetaan tästä velvoitteesta;

periaate ”yksi henkilö – yksi passi”.

Esittelijän kanta

Komissio pitää komission ehdottamia toimia yleisesti ottaen myönteisinä ja tarpeellisina mutta haluaa käyttää tilaisuutta hyväkseen muiden parannusehdotusten esittämiseen.

1. Lasten passien käyttö keinona torjua lasten sieppaaminen ja lapsikauppa

Esittelijä pitää asetusta vajavaisena, koska siihen ei sisälly minkäänlaista viittausta erityisesti lapsiin eikä mitään ikärajaa lasten sormenjälkien ottoon. Asetuksessa ei myöskään oteta huomioon sormenjälkien antamiseen kykenemättömiä henkilöitä, joihin on sovellettava erityiskohtelua ottamalla käyttöön vaihtoehtoiset menettelyt.

Tämän asetuksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä on päätettävä mahdollisista poikkeuksista, jotka koskevat velvollisuutta tallentaa sormenjäljet jäsenvaltioiden myöntämiin passeihin ja muihin matkustusasiakirjoihin.

Esittelijä pitää äärimmäisen tärkeänä tätä asiaa koskevaa yhdenmukaistamista, ja koska hänen kotimaassaan Portugalissa kaikilla koulunkäynnin aloittavilla, kuusi vuotta täyttäneillä oppilailla on oltava henkilökortti, jossa on sormenjäljet, hänellä ei ole periaatteessa suuria vaikeuksia hyväksyä kyseistä ikärajaa.

Korostettakoon myös, että passien myöntäminen lapsille ei ole pakollista toisin kuin henkilökortin myöntäminen. Passi on matkustusasiakirja, jota vaaditaan Schengenin alueen ulkopuolelle matkustettaessa. Siksi esittelijä ei pidä tätä vaatimusta kohtuuttomana vanhemmille, jotka varmasti haluavat asianmukaisten menetelmien käyttöönottoa lastensa suojelemiseksi.

Euroopan parlamentin kantana on ollut 12 vuoden vähimmäisikärajan soveltaminen lasten sormenjälkien ottoon tunnistamistarkoitusta varten (sormenjäljet tallennetaan Euroopan laajuiseen tietokantaan), vaikka tähän rajoitukseen sovelletaan lauseketta kolmen vuoden välein tehtävästä uudelleentarkastelusta.

Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaan lausunnossaan, että jos näitä tietoja käytetään ainoastaan todentamistarkoituksessa (yksi yhteen -vertailu), erehtymisen vaara on huomattavasti vähäisempi ja kyseinen ikäraja voisi olla alhaisempi.

Esittelijä pitää siis hyväksyttävänä kuuden vuoden vähimmäisikärajan käyttöönottoa ainoastaan todentamistarkoituksessa ja on esittänyt edellä useita tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan yksiselitteisesti tämän tavoitteen saavuttaminen. Esittelijä ehdottaa myös muiden erityistoimien käyttöönottoa, kuten sellaisen erityiskentän sisällyttämistä passiin, jossa on lapsen huoltajuudesta vastaavan/vastaavien henkilön/henkilöiden nimi/nimet.

Koska asianomaisen uuden tekniikan käytöstä ei ole vielä paljon kokemusta, esittelijän mielestä on tärkeää, että käytettävissä on konkreettisia ja luotettavia tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä järkeviä päätöksiä. Esittelijä ehdottaa siksi kolmen vuoden kuluttua tehtävää uudelleentarkastelua koskevan lausekkeen käyttöönottoa, jotta voidaan odottaa asianomaisen perinpohjaisen ja kattavan tutkimuksen (jonka toteuttamista on jo pyydetty mietinnössä yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton yhteydessä[2] ja jonka toteuttamista myös 29 artiklalla perustettu työryhmä ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat ehdottaneet) tuloksia, jotta voidaan määritellä lapsilta ja iäkkäiltä henkilöiltä otettujen sormenjälkien luotettavuus ja käyttökelpoisuus. Koska tällä hetkellä käytettävissä ovat ainoastaan joissakin jäsenvaltioissa toteutettujen kokeiluhankkeiden tulokset (jotka osoittavat, että kuuden vuoden iästä lähtien on mahdollista käyttää lasten sormenjälkiä todentamistarkoitusta varten), on tyydyttävä vain väliaikaisen päätöksen tekemiseen, kunnes kyseinen riippumaton tutkimus on tehty ja tarpeelliset tiedot ovat käytettävissä perustellun päätöksen tekemiseksi.

2. Periaatteen "yksi henkilö – yksi passi" käyttöönotto

Esittelijä kannattaa edellä mainittua komission ehdotusta, jolla pyritään soveltamaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) suositusta, jota muuten useimmat jäsenvaltiot jo soveltavat ja joka mahdollistaa sellaisen vielä olemassa olevan käytännön lopettamisen, että myönnettävään passiin voidaan sisällyttää passinhaltijan lapset niin, että lasten nimet mainitaan mutta passiin sisällytetään ainoastaan vanhempien ja passinhaltijan biometriset tunnisteet. Tämänkaltainen käytäntö voi helpottaa lapsikauppaa, koska on vaikea tarkistaa lapsen henkilöllisyyttä luotettavasti. Kullakin henkilöllä on oltava oma passi, johon hänen biometriset tietonsa sisältyvät.

Childfocus-järjestön äskettäin julkaiseman tutkimuksen mukaan yksin matkustavat lapset ovat suurimmassa vaarassa joutua lapsikaupan ja sieppaamisen kohteiksi. IATAn sääntöjen mukaan ainoastaan kuusi vuotta täyttäneet lapset saavat matkustaa yksin. Se, että lapsilla on kuuden vuoden iästä lähtien henkilökohtainen matkustusasiakirja asianomaisine biometrisine tietoineen, on epäilemättä turvallisuutta lisäävä tekijä lapsikaupan torjunnassa (minkä myös Euroopan tietosuojavaltuutettu myöntää lausunnossaan).

Esittelijä ei halua kyseenalaistaa kaikkea olemassa olevaa lainsäädäntöä eikä varsinkaan Schengenin rajasäännöstöä, jolla pyritään suojelemaan alaikäisiä ja jonka mukaisesti rajavalvojien on kiinnitettävä erityistä huomiota alaikäisiin, matkustavatpa he yksin tai jonkun seurassa, ja heidän tietonsa on tarkistettava samalla tavalla kuin aikuisten tiedot ulkorajojen ylityksessä. Niinpä jos jokin aikuiseen kohdistuva tarkistus perustuu tämän passiin, myös lapsiin kohdistuvat tarkistukset on tehtävä näiden omien passien perusteella. Aikuisten mukana matkustavien alaikäisten tapauksessa rajavalvojien olisi huomattavasti helpompi tarkastaa, onko alaikäisen seurassa oleva aikuinen hänen huoltajansa vai ei, jos alaikäisellä on passi, jossa on hänen henkilökohtaiset tietonsa ja jossa mainitaan sen henkilön nimi tai niiden henkilöiden (tavallisesti vanhempien) nimet, jotka vastaavat hänen huoltajuudestaan.

3. Biometristen tietojen keräämismenettelyyn liittyvä korkea luotettavuusvaatimus

Jotta passit ja matkustusasiakirjat olisivat turvallisia, on hyvin tärkeää, että niihin sisällytettävien biometristen tietojen kerääminen on erittäin luotettavaa. Olisi siksi toivottavaa, että kyseisten tietojen keräämistä varten annettaisiin yhteiset vähimmäisnormit, jotta voitaisiin taata niiden turvallisuus ja luotettavuus.

Biometristen tietojen käsittely merkitsee todellisia riskejä niille henkilöille, joiden tietoja kerätään, jos kerätyt tiedot ovat virheellisiä, jos ne ovat päätyneet väärään paikkaan tai jos tietoja käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on kerätty.

Esittelijä ehdottaa näin ollen tarkistuksia, joilla pyritään yhdenmukaistamaan kyseisten tietojen keräämistä koskevat menettelyt ja luomaan vaihtoehtoisia menettelyjä, jos ilmenee vaikeuksia sormenjälkien hankkimista koskevassa prosessissa.

4. Tietosuojaviranomaisten osallistuminen

Jean-Marie Cavadan 29 artiklalla perustetulle työryhmälle lähettämään kirjeeseen asetusta koskevista jäsenvaltioiden täytäntöönpanotoimista valiokunta sai 10. joulukuuta 2007 vastauksen, että kansalliset tietosuojaviranomaiset eivät aina olleet osallistuneet täytäntöönpanoprosessiin (vastoin silloista parlamentin suositusta).

Esittelijä yhtyy myös Euroopan tietosuojavaltuutetun valitukseen, että komissio ei ole noudattanut lainmukaista velvoitettaan kuulla sitä asianomaisen lainsäädäntöehdotuksen laadinnassa asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Esittelijä tekee siksi muutamia tarkistusehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan tietosuojaviranomaisten osallistumista tähän prosessiin.

5. Sormenjälkien vertaamista koskevan eurooppalaisen järjestelmän mahdollinen käyttöönotto

Sormenjälkien vertaamista koskevat menetelmät (vertaaminen itse paikalla – passinhaltijan biometristen tunnistetietojen tarkistaminen vertaamalla niitä itse paikalla passin siruun tallennettuihin tietoihin) eroavat toisistaan eri jäsenvaltioissa, mikä voi aiheuttaa virheitä henkilöllisyyden todentamisessa. On tärkeää analysoida tunnistusjärjestelmien mahdollisia puutteita ja eri jäsenvaltioissa rekisteröityjä virhetapauksia, jotta voidaan arvioida, onko jäsenvaltioiden välillä huomattavia eroja, ja onko aiheellista ottaa käyttöön Euroopan laajuinen vertailujärjestelmä. Riippumatta siitä, mitä järjestelmää käytetään, on äärimmäisen tärkeää, että järjestelmä on luotettava ja että virheellisten käännyttämistapausten määrä on hyvin alhainen, koska sellaisista tapauksista voi olla vakavia seurauksia asiakirjojen laillisille haltijoille.

Esittelijä ehdottaa siksi kolmen vuoden kuluttua tehtävää uudelleentarkastelua koskevan lausekkeen sisällyttämistä asetukseen, jotta on mahdollista odottaa virheellisten käännyttämistapausten esiintymistiheydestä eri jäsenvaltioissa tehtävän vertailututkimuksen tuloksia, joiden perusteella voidaan arvioida, onko tarpeen luoda tätä vertaamisprosessia koskevia yhteisiä sääntöjä.

6. Mahdollisuus laatia passien myöntämistä varten esitettäviä asiakirjoja koskevat yhteiset säännöt – niin kutsutut viiteasiakirjat (breeder documents)

Jäsenvaltioiden välillä on myös suuria eroja siinä, mitä asiakirjoja on esitettävä (esimerkiksi syntymätodistus, ajokortti, henkilökortti, vanhempien antama lupa jne.) ja miten ne myönnetään. Koska näiden asiakirjojen turvallisuuden taso on tavallisesti alhaisempi kuin biometristen passien, joiden sisältämiä tietoja suojellaan tiukempien järjestelmien (ns. PKI-järjestelmät) avulla, vaarana on, että niiden avulla on helpompi tehdä petoksia ja niitä on helpompi väärentää.

Esittelijä ehdottaa näin ollen, että kertomuksessa, jonka komissio esittää kolmen vuoden kuluttua, arvioitaisiin myös sitä, onko tarpeen laatia yhteiset säännöt, ja että jos ne katsotaan tarpeellisiksi, komissio esittää parlamentille asianomaiset lainsäädäntöehdotukset.

Yhteenvetona todettakoon, että passien turvallisuus ei riipu yksinomaan itse passista. Kaikki prosessin vaiheet ovat yhtä tärkeitä: ensin passin myöntämiseen tarvittavien asiakirjojen esittäminen, sitten biometristen tietojen kerääminen ja lopuksi passien tarkastaminen ja tietojen vertaaminen raja-asemilla. Ei ole mitään järkeä lisätä passien turvallisuustasoa nykyisestä, jos ei puututa ketjun muihin heikkoihin kohtiin.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.10.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

25.10.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Carlos Coelho

31.1.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

27.2.2008

26.3.2008

28.5.2008

14.7.2008

 

2.12.2008

8.12.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Maddalena Calia, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edit Bauer, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Eva-Britt Svensson

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.12.2008