RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre

12.12.2008 - (COM(2007)0619 – C6‑0359/2007 – 2007/0216(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Carlos Coelho

Procedură : 2007/0216(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0500/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre

(COM(2007)0619 – C6‑0359/2007 – 2007/0216(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0619),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (2) litera (a) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0359/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6‑0500/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  aprobă Declarația comună anexată la aceasta;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI

la propunerea Comisiei de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei║,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat[1],

întrucât:

(1)      Consiliul European de la Salonic a confirmat necesitatea unei abordări coerente în cadrul Uniunii Europene privind elementele de identificare biometrice sau datele biometrice pentru documentele emise pentru resortisanți din țări terțe, pentru pașapoartele cetățenilor Uniunii Europene și sistemele de informații (VIS și SIS II).

(2)      În acest context, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre[2], care reprezintă un pas important către utilizarea unor noi elemente ce fac documentul de călătorie mai sigur și stabilesc o corelație mai fiabilă între titular și pașaport cu scopul de a contribui, în mod semnificativ, la asigurarea protecției acestuia împotriva utilizării frauduloase.

(3)      Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 prevede o obligație generală de furnizare a amprentelor, care vor fi stocate pe un cip fără contact în pașaport. Cu toate acestea, experiența obținută în decursul testelor arată că sunt necesare unele excepții. În cadrul proiectelor pilot ale unor state membre s-a constatat că amprentele digitale ale copiilor sub vârsta de șase ani par a avea o calitate insuficientă pentru verificarea identității pe baza unei comparații între două seturi de amprente. De asemenea, ele se pot modifica în mod semnificativ, ceea ce face dificilă verificarea lor pe întreaga durată de valabilitate a pașaportului.

(4)      Armonizarea excepțiilor de la obligația de furnizare a amprentelor digitale este esențială pentru menținerea unor standarde comune de securitate și pentru simplificarea controlului la frontieră. Atât din motive juridice cât și de securitate, nu este indicat să fie lăsată în sarcina legislațiilor naționale definirea excepțiilor de la obligația de furnizare a amprentelor digitale pentru pașapoarte și alte documente de călătorie emise de statele membre.

(4a)    Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 impune culegerea și stocarea datelor biometrice pe suportul de stocare al pașapoartelor și al documentelor de călătorie în vederea emiterii acestor documente. Aceasta fără a aduce atingere oricărei alte utilizări sau stocări a acestor date în conformitate cu legislația națională a statelor membre. Prezentul regulament nu constituie o bază juridică pentru crearea sau menținerea, în statele membre, de baze de date pentru stocarea acestor informații, în măsura în care acest aspect ține de competența exclusivă a legislațiilor naționale.

(5)      De asemenea, ca măsură suplimentară de securitate și pentru a oferi o mai mare protecție copiilor, trebuie introdus principiul „un pașaport-o persoană”. Aceasta constituie și o recomandare a Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) și asigură că pașaportul și elementele biometrice sunt legate numai de persoana titulară a pașaportului. Gradul de securitate este mai ridicat în cazul în care fiecare persoană dispune de un pașaport propriu.

(5a)    Ținând seama de faptul că statele membre vor fi obligate să emită pașapoarte individuale pentru minori și că este posibil să existe diferențe semnificative între legislațiile statelor membre în ceea ce privește trecerea frontierelor externe ale statelor membre de către copii, Comisia ar trebui să examineze necesitatea luării unor măsuri de garantare a unei abordări comune referitoare la normele privind protecția copiilor ce trec frontierele externe ale statelor membre.

(6)      Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și pot fi, prin urmare, realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament se limitează la măsurile utile pentru realizarea acestor obiective.

(7)      În conformitate cu articolul 1 și articolul 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament și, în consecință, nu are nicio obligație în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale. ▌Având în vedere faptul că prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen în temeiul dispozițiilor Titlului IV din Partea a treia a Tratatului de instituire a Comunității Europene, Danemarca ar trebui să decidă, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menționat anterior, în termen de șase luni de la data adoptării ▌ prezentului regulament, dacă îl pune sau nu în aplicare în legislația sa națională.

(8)      Prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile acquis-ului Schengen[3]. Prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are nicio obligație în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(9)      Prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile acquis-ului Schengen[4]. În consecință, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are nicio obligație în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(10)    În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă ▌la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen[5], care intră sub incidența articolului 1 litera (A) din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite norme de aplicare a respectivului acord[6].

(11)    În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră sub incidența articolului 1 litera (A) din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Deciziile 2008/146/CE[7] și 2008/149/JAI[8] ale Consiliului.

(11a) În ceea ce privește Liechtensteinul, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen[9], care intră sub incidența articolului 1 litera (A) din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/261/CE a Consiliului[10].

(12)    Este necesar, prin urmare, ca Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

▌Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 se modifică după cum urmează:

(1)       articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)     Pașapoartele și documentele de călătorie emise de statele membre se conformează standardelor de securitate minime stabilite în anexă.

Ele sunt emise cu titlu individual.

Comisia prezintă un raport privind cerințele pentru copiii ce călătoresc singuri sau însoțiți, trecând frontierele externe ale statelor membre, în termen de cel mult ...[11]* și propune, acolo unde este cazul, inițiative corespunzătoare pentru a asigura o abordare comună referitoare la normele privind protecția copiilor ce trec frontierele externe ale statelor membre.”

(1a)     articolul 1 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

"(2)    Pașapoartele și documentele de călătorie includ un suport de stocare de înaltă securitate care conține o fotografie facială. Statele membre includ și două amprente digitale luate în plan, în formate interoperabile. Datele sunt securizate și suportul de stocare trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a garanta integritatea, autenticitatea și confidențialitatea datelor.”

(2)       la articolul 1 se introduce ▌alineatul (2a):

„(2a)   (2a) Persoanele următoare sunt exceptate de la obligația de furnizare a amprentelor digitale:

(a)       copiii sub vârsta de 12 ani.

           Vârsta limită de 12 ani este fixată în mod provizoriu. Raportul vizat la articolul 5a prevede o revizuire a vârstei limită, însoțită, dacă este cazul, de o propunere vizând modificarea acestei vârste.

           Fără a aduce atingere consecințelor aplicării articolului 5a, statele membre a căror legislație națională, adoptată înainte de ...*[12]*, prevede o vârstă limită mai mică de 12 ani pot aplica această limită în cursul unei perioade tranzitorii de 4 ani de la ....** Vârsta limită aplicabilă în cursul perioadei tranzitorii nu poate fi totuși mai mică de 6 ani;

(b)       persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.”

(2a)     la articolul 1 se introduce alineatul (2b):

„(2b)   Atunci când prelevarea amprentelor de la degetele specificate este temporar imposibilă, statele membre permit prelevarea de amprente de la alte degete. Atunci când și prelevarea amprentelor de la oricare alte degete este temporar imposibilă, statele membre pot elibera un pașaport provizoriu cu o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni.”

(2b)     se inserează următorul articol 1a:

„Articolul 1a

(1)       Elementele de identificare biometrică sunt prelevate de personalul calificat și autorizat oficial al autorităților naționale responsabile cu emiterea pașapoartelor și documentelor de călătorie.

(2)       Statele membre culeg elementele de identificare biometrică ale solicitantului respectând drepturile stipulate în Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și în Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului. Statele membre se asigură că există proceduri corespunzătoare care garantează respectarea demnității persoanei în cauză în cazul în care există dificultăți de înregistrare.”

(2c)     Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„În conformitate cu procedura din articolul 5 alineatul (2), se stabilesc specificații tehnice suplimentare conforme standardelor internaționale, inclusiv în special recomandărilor Organizației Aviației Civile Internaționale, pentru pașapoarte și documente de călătorie cu privire la:

(a)      elemente și cerințe de securitate suplimentare, inclusiv norme sporite împotriva falsificării și contrafacerii;

(b)      specificații tehnice privind suportul de stocare a datelor biometrice și securitatea acestora, inclusiv prevenirea accesului neautorizat;

(c)       cerințe privind calitatea și standardele tehnice comune pentru fotografia facială și amprente.”

(2d)     articolul 4 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)     Datele biometrice sunt colectate și stocate pe suportul de stocare al pașapoartelor și al documentelor de călătorie, în vederea eliberării acestor documente. În sensul prezentului regulament, elementele biometrice din pașapoarte și din documentele de călătorie sunt folosite numai pentru a verifica:

(a) autenticitatea documentului;

(b) identitatea titularului pe baza elementelor comparabile direct disponibile când pașaportul sau alte documente de călătorie trebuie, prin lege, prezentate.

Controlarea elementelor de securitate suplimentare se realizează fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 (Codul frontierelor Schengen). Necorespunderea în procesul de comparare nu afectează în sine valabilitatea pașaportului în scopul trecerii frontierelor externe.”

(2e)     se inserează următorul articol 5a:

„Articolul 5a

Într-un termen de cel mult ...[13]*, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport bazat pe un studiu aprofundat, realizat la scară largă de către o autoritate independentă sub supravegherea Comisiei, care examinează fiabilitatea și fezabilitatea tehnică, inclusiv printr-o evaluare a exactității sistemelor folosite, a utilizării amprentelor digitale în cazul copiilor cu vârste de până la 14 ani în scopul identificării și verificării acestora, inclusiv o comparație a ratei de respingere falsă înregistrate în fiecare stat membru și, pe baza rezultatelor acestui studiu, o analiză a necesității instituirii unor norme comune privind procesul de comparare. Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri de adaptare a prezentului regulament.”

(2f)     la articolul 6, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre aplică prezentul regulament:

(a)       privind fotografia facială: în termen de cel mult 18 luni

(b)       privind amprentele digitale: în termen de cel mult 36 luni

de la adoptarea măsurilor prevăzute la articolul 2. Cu toate acestea, valabilitatea pașapoartelor și a documentelor de călătorie emise deja nu este afectată.

Dispoziția prevăzută în cea de-a doua frază de la articolul 1 alineatul (1) se pune în aplicare nu mai târziu de ...*. Cu toate acestea, valabilitatea inițială pentru titular nu este afectată.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                 Președintele

Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului privind necesitatea sporirii securității pașapoartelor și a documentelor de călătorie prin utilizarea unor documente de origine sigure

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre privind emiterea de pașapoarte și alte documente de călătorie, Parlamentul European și Consiliul subliniază că obiectivul de a consolida securitatea pașapoartelor poate fi subminat în cazul în care se emit pașapoarte pe baza unor „documente de origine” care nu sunt fiabile.

Pașaportul în sine reprezintă numai unul din elementele lanțului de securitate care începe cu prezentarea documentelor de origine, continuă cu înregistrarea datelor biometrice și se încheie cu compararea la punctele de control la frontieră. Siguranța acestui lanț nu poate fi mai mare decât siguranța verigii sale celei mai slabe.

Parlamentul European și Consiliul constată că în statele membre se înregistrează o mare diversitate de situații și proceduri în ceea ce privește „documentele de origine” ce trebuie prezentate pentru solicitarea eliberării unui pașaport și că, în mod normal, aceste documente posedă mai puține elemente de securitate decât pașaportul în sine și prezintă un risc mai ridicat de a face obiectul falsificării și contrafacerii.

Prin urmare, Consiliul pregătește un chestionar pentru statele membre pentru a putea compara procedurile și documentele necesare în fiecare stat membru pentru emiterea unui pașaport sau a unui document de călătorie. Această analiză ar trebui să evalueze necesitatea eventuală de a elabora principii sau orientări comune privind cele mai bune practici în acest domeniu.

Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la studiul menționat la articolul 5a

Parlamentul European și Consiliul observă că un singur studiu va fi realizat de către Comisie, în sensul articolului 5a din prezentul regulament și al articolului 2 din [proiectul de] regulament de modificare a instrucțiunilor consulare comune.

 • [1]  JO C , , p. .
 • [2]  JO L 385, 29.12.2004, p. 1.
 • [3]  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.
 • [4]  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.
 • [5]  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
 • [6]  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.
 • [7]  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.
 • [8]  JO L 53, 27.2.2008, p. 50.
 • [9]  Documentul 16462/06 al Consiliului poate fi accesat la adresa http://register.consilium.europa.eu
 • [10]  JO L 83, 26.3.2008, p. 3.
 • [11] * Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
 • [12] ** Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
 • [13] * Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

The Council adopted Regulation (EC) No 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States on 13 December 2004.

At the time, Parliament delivered its opinion[1] (containing various amendments, most of which were not taken up) supporting the idea of harmonising these security standards and at the same time introducing biometric identification features (facial image and fingerprints). This harmonisation was designed to enable passports to be made more secure and establish a more reliable link between the document and the genuine holder, thereby making it possible to combat the falsification of documents and make the fight against crime, terrorism and clandestine immigration more effective.

However, it also warned that the use of these new technologies had not yet been tried or tested and argued that, before biometric passports were issued, the corresponding technical specifications should be operational and the Member States should fulfil various requirements relating to the protection of citizens’ rights.

Your rapporteur welcomes the Article 29 Committee’s recognition that, in general, the implementation of the Regulation fully respected the relevant rules and complied with the technical specifications subsequently adopted by the Commission.

Nevertheless, during pilot projects carried out in some Member States it was found that the fingerprints of children under the age of six were not of sufficient quality for one-to-one verification of identity.

The Commission therefore decided to submit this fresh proposal aimed at amending Regulation (EC) No 2252/2004 and introducing:

- two derogations from the obligation to provide fingerprints, exempting children under the age of six and all persons who for various reasons are physically unable to give fingerprints;

- the principle of one person - one passport.

Poziția raportorului:

The rapporteur considers that, on the whole, the measures proposed by the Commission are positive and necessary but wishes to take this opportunity to introduce further improvements.

1. Using children’s passports as a means of combating child abduction and trafficking

The rapporteur considers that there was a gap in the Regulation in that it made no reference to the specific case of children and there was no age limit for obtaining children’s fingerprints. The same applied in the case of people who are physically unable to provide fingerprints and who require special treatment in the form of alternative procedures.

The Regulation left it to the discretion of national legislators to decide whether or not to define possible exemptions from the obligation to provide fingerprints for passports and other travel documents issued by the Member States.

Harmonisation is vital in this area, and bearing in mind that in the rapporteur’s country - Portugal - all children starting primary school from the age of six must be in possession of an identity card that includes fingerprints, the rapporteur does not have any great difficulty in accepting this age limit in principle.

It should also be stressed that the issuing of passports for children is not compulsory in the same way as the issuing of identity cards. A passport is a travel document that is only required when people intend to travel outside the territory of the Schengen area. Consequently it does not appear to pose an excessive burden on parents, who would certainly wish the most appropriate mechanisms to be put in place to protect their children.

Parliament’s position has been to accept the minimum age of 12 years for children to provide fingerprints, for purposes of identification (stored in a European database), this age limit being subject to a three-year revision clause.

The European Data Protection Supervisor pointed out in his opinion that if these biometric data are used exclusively for verification purposes (one-to-one comparison), the risk of error is far smaller and the age limit can be lower.

The rapporteur thus considers the six-year minimum age limit for the exclusive purposes of verification to be acceptable and has proposed a number of amendments aimed at safeguarding this objective unequivocally. He is also proposing further particular measures such as the introduction of a specific field in the passport with the name(s) of the person or persons who have parental responsibility for the child.

Since little experience has yet been gained in the use of these new technologies, the rapporteur considers it important to have specific, reliable data so that we can take the right decisions. He is therefore proposing the introduction of a three-year revision clause so that we can await the results of a large-scale and in-depth study (already requested in the CCI-biometrics report[2] and suggested by the Article 29 Committee and the European Data Protection Supervisor) to determine the reliability and usefulness of fingerprints taken from children and the elderly. Given that at present we have only the results of certain pilot projects carried out in some of the Member States (which confirm that it is possible to use children's fingerprints for verification purposes from the age of six), we can only take a provisional decision until this independent study has been completed, providing us with the necessary data to take a decision on a firmer basis.

2. Introducing the principle ‘One person - one passport’

The rapporteur supports this proposal by the Commission aimed at implementing the recommendation made by the ICAO (International Civil Aviation Organisation), which the majority of Member States already apply, making it possible to put an end to the remaining situations where a passport may be issued that includes the holder’s children, indicating their names but containing biometric data only for the parent and holder of the passport. Such situations may make the trafficking of children easier, since it is difficult to carry out reliable checks on the child’s identity. Each person should have their own passport containing their biometric data.

According to a recent study by Childfocus, the greatest risk of trafficking and abduction is faced by children travelling alone. Under IATA rules, children are allowed to travel alone only from the age of six. The fact that children from this age would have their own travel document with the corresponding biometric data doubtless provides additional protection in the fight against child trafficking (as is also acknowledged by the European Data Supervisor in his opinion).

Your rapporteur does not wish to call the current legislation into question, in particular the Borders Code provisions designed to protect minors, which oblige border guards to pay particular attention to minors, whether travelling accompanied or unaccompanied, and states that minors must be subject to the same checks as adults when crossing external borders. Consequently, if one of the checks carried out on adults is based on their passport, the same should apply with regard to children, who should also have their own passport. In the case of accompanied minors, given that the border guard must check that the persons accompanying minors have parental care over them, it would be a great help to the task of the border guard if minors had a passport containing their personal data and an indication of the name of the person or persons, normally the parents, who have parental responsibility for them.

3. Need for a high level of confidence in the process of collecting biometric data

If passports and travel documents are to be secure, it is vital that there should be a high level of confidence in the process of collecting the biometric data that are to be inserted in those documents, and it would be desirable to have common minimum standards for collecting these data so as to guarantee their security and reliability.

The processing of biometric data involves genuine risks for the people whose data are being collected since, in the event of incorrect collection, their data could be mislaid or used for purposes other than those for which they were collected.

Consequently, amendments have been proposed aimed at harmonising the procedures for collecting data and creating fallback procedures where difficulties arise in the process of taking fingerprints.

4. Involvement of data protection authorities

In response to a letter sent by Mr Cavada to the Article 29 Committee on the action taken to implement the Regulation in each of the Member States, we received an answer on 10 December 2007 pointing out that (contrary to the recommendation made by Parliament at the time) the national data protection authorities had not always been involved in the implementation process.

Your rapporteur also expresses support for the European Data Protection Supervisor, who regrets that the Commission did not comply with the legal obligation to consult him in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) 45/2001 when drawing up this legislative proposal.

Your rapporteur is therefore submitting a number of proposals aimed at strengthening the involvement of data protection authorities in this process.

5. Possibility of introducing a European system for the process of matching fingerprints

The way in which the matching of fingerprints is carried out (on-site matching - checking the passport holder's biometric identifiers by comparing them with the data stored in the passport chip on the spot) differs from one Member State to another, which may give rise to errors in the verification of identity. It would be important to analyse the possible shortcomings in identification systems and the error rates recorded in the various Member States so as to assess whether there are significant disparities between the Member States and weigh up the need to introduce a European matching system. Whatever system is used, it is vital that it should be secure and have a very low false rejection rate, since such situations may have serious consequences for the legitimate holders of documents.

It is therefore proposed that a three-year revision clause be introduced so that we can await the results of a study comparing the error rates recorded in each of the Member States in order to analyse the need for common rules regarding this matching process.

6. Possibility of creating common rules on the documents to be presented for passports to be issued – the so-called 'breeder documents'

There are also wide disparities between the Member States as regards the documents that must be submitted (such as birth certificates, driving licences, personal record cards, parental authorisation, etc.) and the way in which these documents are issued. Given that, as a rule, the level of security used for such documents is lower than that used for issuing passports containing biometric data protected by more rigorous systems (PKI systems), there is a risk that they could more easily be subject to forgery and counterfeiting.

It is therefore proposed that, in the context of the report to be submitted by the Commission within three years, an analysis should also be made of the need for common rules and, if there is such a need, that the necessary legislative proposals be submitted to Parliament.

In conclusion, it should be pointed out that the security of passports does not rest on the passport alone. The whole sequence is equally important, starting with the submission of the documents necessary to obtain a passport, followed by the collection of biometric data and ending with verification and matching at border checkpoints. There is little point in heightening the level of security in relation to passports without addressing weak links in the rest of the chain.

PROCEDURĂ

Titlu

Elemente de securitate și elemente biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie

Referințe

COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD)

Data prezentării la PE

18.10.2007

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

LIBE

25.10.2007

Raportor(i)

  Data numirii

Carlos Coelho

31.1.2008

 

 

Examinare în comisie

27.2.2008

26.3.2008

28.5.2008

14.7.2008

 

2.12.2008

8.12.2008

 

 

Data adoptării

8.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Maddalena Calia, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Claude Moraes, Rareș-Lucian Niculescu, Inger Segelström

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Eva-Britt Svensson