ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία

12.12.2008 - (2008/2134(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Luís Queiró

Διαδικασία : 2008/2134(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0501/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0501/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία

(2008/2134(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο "Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία" (COM(2007)0869),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 549/2004, (ΕΚ) αριθ. 550/2004, (ΕΚ) αριθ. 551/2004 και (ΕΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας (COM(2008)0388),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, και σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας 06/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2008)0390),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/EΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (COM(2006)0818),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού[1], τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού[2], και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού[3],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας[4] (κανονισμός EASA),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες[5],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 375/2007 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής[6],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 376/2007 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2007 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που συμμετέχουν στα εν λόγω καθήκοντα[7],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)[8],

–   έχοντας υπόψη το έργο για μικρά αποδοτικά αεροσκάφη (Cost Effective Small Aircraft (CESAR)) που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή με βάση το 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 25ης Ιουνίου 2008 με τίτλο "Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός ΙΙ: Πιο βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές βελτιωμένων επιδόσεων" (COM(2008)0389),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 24ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο "Σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη" (COM(2006)0819),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 30ής Απριλίου 2008 με τίτλο "Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες, όπως έχει τροποποιηθεί" (COM(2008)0227),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2007 με τίτλο "Κατάσταση προόδου του σχεδίου εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)" (COM(2007)0103),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0501/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική και επαγγελματική αεροπορία περιλαμβάνει πληθώρα αεροπορικών δραστηριοτήτων, ότι ο όρος "γενική και επαγγελματική αεροπορία" καλύπτει όλες τις μεταφορές με πολιτικά αεροσκάφη πλην των εμπορικών αερομεταφορών καθώς και τις επί παραγγελία και επ’αμοιβή πολιτικές αερομεταφορές,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες υψηλής αξίας, από τις εξειδικευμένες εναέριες εργασίες (εναέρια χαρτογραφία, πτήσεις για γεωργικούς σκοπούς, πυρόσβεση, επίβλεψη της κυκλοφορίας) έως την εναέρια εκπαίδευση και τις πτήσεις αναψυχής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη δεδομένων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γενική και επαγγελματική αεροπορία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική και επαγγελματική αεροπορία είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη, ότι η γενική και επαγγελματική αεροπορία είναι συμπληρωματική των τακτικών αεροπορικών μεταφορών που διεξάγονται από τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες και ότι παρέχει συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη όπως αύξηση της κινητικότητας των πολιτών, της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της περιφερειακής συνοχής,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική και επαγγελματική αεροπορία έχει ολοένα μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα, ιδίως για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία αυξάνει διαρκώς το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά και διαθέτει σημαντικό δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της αεροπορίας επικεντρώθηκε έως τώρα στις εμπορικές αερομεταφορές, χωρίς να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στον αυξανόμενο αντίκτυπό της για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που θεσπίζονται για τα ιδιαιτέρως σύνθετα εμπορικά αεροσκάφη ενδέχεται να επιβαρύνουν δυσανάλογα από οικονομικής και ρυθμιστικής άποψης τους ιδιοκτήτες μικρών ιδιωτικών αεροσκαφών και ότι, κατά συνέπεια, η εκπόνηση και επιβολή ρυθμιστικών κανόνων αδιακρίτως σε όλο το φάσμα των κλάδων της πολιτικής αεροπορίας δεν ενδείκνυται από ορισμένες απόψεις,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στον εναέριο χώρο και στα αεροδρόμια είναι καίριο ζήτημα για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία, δεδομένου του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ ζήτησης και χωρητικότητας, ότι η γενική και επαγγελματική αεροπορία αντιμετωπίζει διαρκώς μεγαλύτερο ανταγωνισμό με τον ευρύτερο αεροπορικό κλάδο για την πρόσβαση στον εναέριο χώρο και στα αεροδρόμια,

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία διότι παρέχει μια ορθή ανάλυση των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο και προτείνει κατάλληλες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του εν λόγω τομέα εντός ενός πλαισίου μόνιμου διάλογου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

Αναλογική ρύθμιση και επικουρικότητα

2.  τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα και οι ιδιαιτερότητες της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας στην ανάπτυξη μελλοντικών πρωτοβουλιών χάραξης πολιτικής στον τομέα των αερομεταφορών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· σε αυτό το πνεύμα, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή τόσο της υπάρχουσας όσο και της μελλοντικής νομοθεσίας για την αεροπορία·

3.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη διεξαγωγής, σε συστηματική βάση, επί μέρους αξιολογήσεων αντικτύπου ώστε να εξασφαλιστεί η διαφοροποίηση των κανονισμών που επηρεάζουν διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και χρηστών του εναέριου χώρου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των πτήσεων·

4.  καλεί την Επιτροπή, κατά την υιοθέτηση κανόνων εφαρμογής σε θέματα ασφάλειας πτήσεων, να εξασφαλίζει ότι αυτοί είναι αναλογικοί και αντίστοιχοι με τον βαθμό συνθετότητας της κατηγορίας αεροσκαφών και δραστηριοτήτων που αφορούν·

5.  χαιρετίζει την πρόσφατη προσαρμογή των προδιαγραφών συντήρησης για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές και ιδίως για αεροσκάφη που δεν ανήκουν στην κατηγορία των "σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών" ως ένα καλό παράδειγμα αναλογικής ρύθμισης·

6.  θεωρεί ότι ένας βαθμός ευελιξίας κατά το στάδιο της εφαρμογής θα ήταν επιθυμητός για τη γενική αεροπορία· αυτό μπορεί να επιτευχθεί εκχωρώντας ορισμένες εποπτικές αρμοδιότητες σε ενώσεις και οργανισμούς της αεροπορίας αθλητισμού και αναψυχής που υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία από την αρμόδια αρχή αεροπορίας και υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης απλοποιημένων διαδικασιών αεροπορικής ασφάλειας και ελέγχου για τους επιβάτες σε πτήσεις της επαγγελματικής αεροπορίας, χωρίς κατά κανένα τρόπο να διακυβεύονται η ασφάλεια και η προστασία τους·

8.  προτείνει να διευκολύνει η Επιτροπή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας στους μικρούς και μεσαίους αερολιμένες·

Χωρητικότητα αεροδρομίων και εναέριου χώρου

9.  επισημαίνει ότι η δυσχεραίνεται ολοένα και περισσότερο η πρόσβαση της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας όχι μόνο στα κεντρικά αεροδρόμια αλλά και στα περιφερειακά λόγω της αύξησης της ζήτησης από τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των διαθέσιμων χρονοθυρίδων (slots) και θέσεων στάθμευσης·

10. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μέσω των αρχών αερολιμένων, να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα λαμβάνοντας μέτρα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της υπάρχουσας χωρητικότητας μέσω καλύτερου σχεδιασμού και σύγχρονων τεχνολογιών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη ("το σχέδιο δράσης της Επιτροπής")·

11. αναμένει τις συμβουλές του νέου κοινοτικού παρατηρητηρίου για τη χωρητικότητα των αερολιμένων σχετικά με την ανάπτυξη μέτρων που θα βελτιώσουν τη χωρητικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου αερολιμένων και προσδοκά ότι το παρατηρητήριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής·

12. πιστεύει ότι τα ελικόπτερα μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο σύνδεσης σε μικρές αποστάσεις μεταξύ αερολιμένων και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τα περιλάβουν στις στρατηγικές για την αύξηση της χωρητικότητας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό των μικρών και μεσαίων αεροδρομίων και στη δημιουργία νέων, καθώς αυτά τα αεροδρόμια είναι μείζονος σημασίας για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε ειδικές υποδομές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και τη στάθμευση αεροσκαφών στον τομέα της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας·

15. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, να περιλάβουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις διαδικασίες διαβούλευσης με σκοπό οι δυνητικοί ή υφιστάμενοι αερολιμένες να διατίθενται , όταν κρίνεται κατάλληλο, συγκεκριμένα για χρήση ειδικά από τη γενική και επαγγελματική αεροπορία· όταν πρόκειται για πρώην στρατιωτικούς αερολιμένες, η διαβούλευση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις στρατιωτικές αρχές·

16. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η διαίρεση σε ζώνες του εναέριου χώρου γύρω από μικρούς και μεσαίους αερολιμένες να είναι κατάλληλη για τους χρήστες της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας, και ότι πριν από τυχόν αλλαγές στις εν λόγω ζώνες πρέπει να πραγματοποιείται διαβούλευση με τους χρήστες·

17. υπογραμμίζει ότι η επαγγελματική αεροπορία πρέπει να αποκτήσει, όπου αυτό είναι δυνατό, επαρκή πρόσβαση στα κεντρικά αεροδρόμια ώστε να μπορεί να διασυνδέει τις περιφέρειες της Ευρώπης με τα οικονομικά της κέντρα και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει και να εκπονήσει έκθεση προς το Κοινοβούλιο έως τα τέλη του 2009 για το αν υπάρχει ανάγκη να προσαρμόσει αναλόγως τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης·

18. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας εναρμονισμένης προσέγγισης που θα εγγυάται τη συνεκτικότητα μεταξύ των χρονοθυρίδων και των σχεδίων πτήσης των αερολιμένων και καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των συντονιστών ευρωπαϊκών αερολιμένων στο θέμα αυτό·

19. αναμένει ότι η εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας με ισχύουσες και καινοτόμες τεχνολογίες εντός του πλαισίου της κοινής επιχείρησης SESAR θα συμβάλει στον περιορισμό του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και της επικείμενης συμφόρησής του και θα αυξήσει αισθητά τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου, προς όφελος όλων των χρηστών του, μεταξύ αυτών και της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας·

20. υπογραμμίζει ωστόσο ότι το πρόγραμμα SESAR πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας και να διασφαλίσει ουσιαστικά οφέλη για τον κλάδο χωρίς να τον επιβαρύνει αναίτια·

21. πιστεύει ότι πρέπει ένας από τους στόχους να είναι η παροχή στους χρήστες του εναέριου χώρου που ακολουθούν τους κανόνες "πτήσης εξ όψεως" πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση, τα μετεωρολογικά και τα αεροναυτικά δεδομένα, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη και οικονομικά αποδοτικό·

22. τονίζει ότι η νομοθεσία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και το SESAR δεν πρέπει να οδηγήσουν σε δυσανάλογες και υπερβολικά δαπανηρές τεχνολογικές απαιτήσεις για τα μικρά αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις βάσει των κανόνων πτήσης εξ όψεως, ενώ αναγνωρίζει απόλυτα ότι όλα τα αεροσκάφη που κάνουν χρήση ελεγχόμενου εναέριου χώρου πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό που παρέχει επαρκές επίπεδο ασφάλειας, όπως συσκευές εντοπισμού θέσης·

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

23. θεωρεί ότι η γενική και επαγγελματική αεροπορία έχει σχετικά μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο από την άποψη των εκπομπών CO2 και του θορύβου, σε σύγκριση με τις εμπορικές αερομεταφορές·

24. πιστεύει ωστόσο ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι εκπομπές, βελτιώνοντας περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των μικρότερων αεροσκαφών με τη χρήση πιο καθαρών καυσίμων και με την προαγωγή της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας· σε αυτό το πνεύμα, τονίζει τη σημασία πρωτοβουλιών όπως "Καθαρός Ουρανός" και CESAR·

25. σημειώνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής για επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών στην αεροπορία·

26. είναι της άποψης ότι τα ζητήματα του θορύβου πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και θεωρεί ότι η χαρτογράφηση του θορύβου συνιστά ένα από τα διάφορα μέσα που παρέχουν μια ισορροπημένη μέθοδο εξασφάλισης της ανάπτυξης των αερολιμένων χωρίς να προκαλείται σημαντική ηχορρύπανση στους κατοίκους των γύρω περιοχών·

Άλλα ζητήματα

27. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή δεδομένα και στατιστικά στοιχεία για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία προκειμένου να κατανοήσουν σε βάθος τον κλάδο και να μπορέσουν έτσι να τον ρυθμίσουν αποτελεσματικά· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και την Eurostat να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια συστηματική προσέγγιση για τη συλλογή και ανταλλαγή διεθνών και ευρωπαϊκών δεδομένων·

28. χαιρετίζει τη διασαφήνιση από την πλευρά της Επιτροπής των νομικών ορισμών, μεταξύ αυτών και του ορισμού των προγραμμάτων μερικής ιδιοκτησίας, και υπενθυμίζει ότι το ζήτημα αυτό περιλαμβάνεται στον αναθεωρημένο κανονισμό ΕΑSA και στους σχετικούς κανόνες εφαρμογής, που τελούν υπό εκπόνηση·

29. καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης της βιομηχανίας της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές·

30. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας κατά την εκπόνηση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής αεροπορίας, ιδίως όσον αφορά τις διατλαντικές πτήσεις·

31. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξή της προς την αεροναυτική έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ιδίως από ΜΜΕ που αναπτύσσουν και κατασκευάζουν αεροσκάφη για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία·

32. θεωρεί αναγκαία την προαγωγή της αεροπορίας αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και των ευρωπαϊκών αερολεσχών, που συνιστούν σημαντική πηγή επαγγελματικών δεξιοτήτων για το σύνολο του κλάδου της αεροπορίας·

33. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει και μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει ο εν λόγω τομέας της αεροπορίας στην ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης των πιλότων·

34. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τα τέλη του 2009 σχετικά με την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα θέματα που επισημαίνονται στην παρούσα έκθεση·

o

o        o

35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 • [1]  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σελ. 1.
 • [2]  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σελ. 10.
 • [3]  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σελ. 20.
 • [4]  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σελ. 1.
 • [5]  ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σελ. 1.
 • [6]  ΕΕ L 94 της 4.4.2007, σελ. 3.
 • [7]  ΕΕ L 94 της 4.4.2007, σελ. 18.
 • [8]  ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σελ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Υπάρχει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πολιτικής αεροπορίας, πέρα από τις εμπορικές αερομεταφορές. Για παράδειγμα, πτήσεις για αναψυχή, ιδιωτική μεταφορά και επαγγελματικούς σκοπούς. Τα είδη των δραστηριοτήτων ποικίλλουν· κυμαίνονται από πτήσεις αναψυχής με μη μηχανοκίνητα αεροσκάφη έως σύνθετες πτήσεις με ιδιωτικά αεριωθούμενα υψηλών επιδόσεων και ειδικευμένες εναέριες επιχειρήσεις. Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται σε αυτές τις δραστηριότητες συλλήβδην με τον όρο "γενική και επαγγελματική αεροπορία". Ο όρος αυτός καλύπτει "όλες τις μεταφορές με πολιτικά αεροσκάφη πλην των εμπορικών αερομεταφορών" και τις "επί παραγγελία και επ’αμοιβή πολιτικές αερομεταφορές".

Ο κλάδος αυτός δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εξειδικευμένης ρύθμισης σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς οι εξελίξεις στην ενιαία αγορά πολιτικής αεροπορίας της ΕΕ επικεντρώθηκαν έως τώρα στις εμπορικές αερομεταφορές. Ωστόσο, η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας σε θέματα ασφάλειας πτήσεων και αεροπορικής ασφάλειας, διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να επηρεάσει τη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Ταυτόχρονα, ο κλάδος αυτός της αεροπορίας αναπτύσσεται ταχύτατα τόσο από την άποψη του όγκου του όσο και από την άποψη της οικονομικής του σημασίας.

Η σημασία της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας

Η γενική και επαγγελματική αεροπορία είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεταξύ 30 000 και 50 000 μηχανοκίνητα αεροσκάφη γενικής αεροπορίας. Όσον αφορά την επαγγελματική αεροπορία, ο EUROCONTROL αναμένει ότι ο αριθμός των ιδιωτικών αεριωθούμενων (συμπεριλαμβανομένων των υπερελαφρών αεριωθούμενων αεροσκαφών) θα διπλασιαστεί φτάνοντας τα 3 500 έως το 2017. Το 2006, περίπου 9% της συνολικής κίνησης αεροσκαφών που καταγράφηκε από τον Eurocontrol ήταν από αεροσκάφη γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας και ο αριθμός τους αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με την υπόλοιπη εναέρια κυκλοφορία.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή γενική και επαγγελματική αεροπορία παρέχει πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Παρέχοντας ευέλικτη μεταφορά "από σημείο σε σημείο", μεταξύ άλλων και σε αεροδρόμια που δεν εξυπηρετούνται από τις αεροπορικές εταιρείες, η γενική και επαγγελματική αεροπορία αυξάνει την κινητικότητα των πολιτών, την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την περιφερειακή συνοχή. Επίσης, οι εναέριες εργασίες είναι πολύτιμες για τη γεωργία, τον κατασκευαστικό κλάδο, τη φωτογραφία ή τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τρίτον, η αεροπορία αναψυχής και αθλητισμού συμβάλλει στην ανάπτυξη αεροναυτικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για τον ευρύτερο κλάδο.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί η οικονομική αξία του ίδιου του τομέα και του δυναμικού που περικλείει για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, καθώς περίπου 75% των πιστοποιητικών τύπου που εκδίδει ο EASA αφορούν τη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Τέλος, η ευρωπαϊκή γενική και επαγγελματική αεροπορία αυξάνει διαρκώς το μερίδιο της στην παγκόσμια αγορά, έχοντας φτάσει ήδη στο 16%.

Πολιτική της ΕΕ στον τομέα της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας και αναδεικνύει ορισμένα καίρια ζητήματα. Ο εισηγητής σας συμφωνεί με την επιλογή των τομέων που πρέπει να εξεταστούν βαθύτερα και επέλεξε να σχολιάσει λεπτομερέστερα τα κάτωθι σημεία:

Συλλογή δεδομένων

Είναι προφανές ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα βασικό κορμό δεδομένων για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία, μεταξύ άλλων σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων. Ο εισηγητής σας συμφωνεί ότι παρατηρείται ανεπάρκεια στατιστικών στοιχείων και κατά συνέπεια τάσσεται υπέρ μιας πιο συστηματικής προσέγγισης για τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων προκειμένου να καταστεί δυνατή η εις βάθος κατανόηση του τομέα αυτού στο σύνολο της Κοινότητας.

Αναλογική ρύθμιση

Με την αύξηση της ρυθμιστικής δραστηριότητας της ΕΕ στον τομέα της αεροπορίας τα τελευταία χρόνια, κατέστησαν προφανείς οι περιορισμοί της εκπόνησης και επιβολής κανόνων αδιακρίτως σε όλο το φάσμα των κλάδων της πολιτικής αεροπορίας. Για παράδειγμα, ένας κανόνας που αφορά τη λειτουργία ενός σύνθετου εμπορικού αεροσκάφους θα ήταν υπερβολικά επαχθής από οικονομικής και ρυθμιστικής άποψης για τον ιδιοκτήτη ενός απλού μονοκινητήριου ιδιωτικού αεροσκάφους. Η γενική και επαγγελματική αεροπορία στην Ευρώπη περιλαμβάνει κυρίως ιδιόκτητα αεροσκάφη και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθούν κατά πόδας τις διαρκείς ρυθμιστικές εξελίξεις.

Ο εισηγητής σας τάσσεται συνεπώς υπέρ της πρόθεσης της Επιτροπής να διασφαλίσει πλήρως την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας τόσο κατά τη διαδικασία εκπόνησης πολιτικών και κανόνων όσο και κατά την εφαρμογή στην πράξη της σχετικής νομοθεσίας. Αυτό συνεπάγεται μεταξύ άλλων την ανάγκη διεξαγωγής επί μέρους αξιολογήσεων αντικτύπου ώστε να εξασφαλιστεί η διαφοροποίηση των κανονισμών που επηρεάζουν διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και χρηστών του εναέριου χώρου, ανάλογα με την περίπτωση. Η Επιτροπή πρέπει λοιπόν να θεσπίσει μια διαδικασία βάσει της οποίας ο αντίκτυπος της ισχύουσας και της σχεδιαζόμενης κοινοτικής νομοθεσίας για τους επιμέρους τομείς της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας θα αξιολογείται συστηματικά. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να διασφαλιστεί ότι η "αναλογική ρύθμιση" δεν οδηγεί σε συμβιβασμούς ως προς την ασφάλεια του ευρέος κοινού.

Το κρίσιμο ερώτημα για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία είναι πώς μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η αρχή της αναλογικότητας. Σε γενικές γραμμές, ο βασικός κανονισμός για τον EASA και η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίησή του παρέχουν την ευκαιρία υιοθέτησης ευέλικτων και αναλογικών κανόνων εφαρμογής για διάφορα είδη δραστηριοτήτων και αεροσκαφών. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να προβλεφθούν ειδικά κριτήρια και εξαιρέσεις για την πιστοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών δραστηριοτήτων, εφόσον η διαδικασία πιστοποίησης δεν είναι αναγκαία από την άποψη της ασφάλειας πτήσεων ή του δημόσιου συμφέροντος.

Όσον αφορά τις μη εμπορικές πτήσεις, ο εισηγητής σας χαιρετίζει την πρόσφατη υιοθέτηση μέτρων για την προσαρμογή των κανόνων περί αξιοπλοΐας[1], μετά από τη σχετική αξιολόγηση αντικτύπου που διεξήγαγε ο EASA, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω κανόνες είναι υπερβολικά αυστηροί για τον κλάδο αυτό. Η προσαρμογή των σχετικών απαιτήσεων είναι ένα καλό παράδειγμα αναλογικής νομοθεσίας που δεν υποβιβάζει το ζήτημα της ασφάλειας.

Όσον αφορά τους κανόνες για την αεροπορική ασφάλεια, ενδέχεται να απαιτείται η προσαρμογή των απαιτήσεων για την επαγγελματική αεροπορία. Σε αντίθεση με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, στην επαγγελματική αεροπορία ο επιχειρηματίας γνωρίζει συνήθως όλους τους επιβάτες. Μπορούν λοιπόν να προβλεφθούν απλοποιημένες διαδικασίες αεροπορικής ασφάλειας και ελέγχου, βάσει της αρχής της αναλογικότητας, χωρίς να διακυβευτεί η ασφάλεια των επιβατών.

Χωρητικότητα αεροδρομίων και εναέριου χώρου

Η πρόσβαση στον εναέριο χώρο και στα αεροδρόμια είναι βασικό ζήτημα για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ χωρητικότητας και ζήτησης καθώς ο όγκος της κίνησης βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η γενική και επαγγελματική αεροπορία ανταγωνίζεται ολοένα και περισσότερο τον ευρύτερο κλάδο των αερομεταφορών για πρόσβαση σε εναέριο χώρο και υποδομές.

α.) Αερολιμένες/αεροδρόμια

Η πρόσβαση σε κεντρικά αεροδρόμια είναι συχνά πολύ δύσκολη για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Έτσι λοιπόν, ο στόλος της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας εξυπηρετείται κατά κύριο λόγο από τα (δευτερεύοντα) περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό έχει διευκολύνει τη δημιουργία ενός δικτύου περισσότερων από 80 000 ζευγών πόλεων, διασυνδέοντας πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Εντείνεται ωστόσο η ανησυχία στον τομέα της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας για την πρόσβαση όχι μόνο στα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια αλλά, ολοένα και περισσότερο πλέον, στα ίδια τα περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση από τον κλάδο των εμπορικών αερομεταφορών περιορίζει σημαντικά τις διαθέσιμες χρονοθυρίδες προσαπογείωσης που μπορούν να διεκδικήσουν τα αεροσκάφη που δεν εκτελούν προγραμματισμένες πτήσεις όπως επίσης και τις θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών. Έτσι, οι πτήσεις της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερα προβλήματα κατά την εξεύρεση χρονοθυρίδων της επιλογής τους, τη στιγμή που οι πτήσεις τους διαδραματίζουν δυνητικά σημαντικό ρόλο για την οικονομία της περιοχής γύρω από το αεροδρόμιο.

Ο εισηγητής σας χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις βάσει του "Σχεδίου δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη"[2]. Ειδικότερα, συμφωνεί ότι θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί η χρήση της υπάρχουσας χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξειδικευμένης υποδομής, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας. Σύγχρονες τεχνολογίες, όπως συστήματα αυτόματων μετεωρολογικών δελτίων, οι χωρίς προσωπικό υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης στις διαδικασίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα.

Δεδομένης της πρωτεύουσας σημασίας τους για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία, η δημιουργία μικρών ή μεσαίων αεροδρομίων ή ο εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων πρέπει να προαχθεί και τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, ο εισηγητής σας κρίνει ότι πρέπει επίσης να δοθεί στην επαγγελματική αεροπορία επαρκής πρόσβαση στα μεγάλα αεροδρόμια ώστε να μπορέσει να συνδέσει τις περιφέρειες της Ευρώπης με τα οικονομικά της κέντρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει αν ο τρέχων κανονισμός σχετικά με την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots)[3] διασφαλίζει τη δίκαιη, αναλογική και ισότιμη πρόσβαση των μη προγραμματισμένων πτήσεων στα αεροδρόμια της ΕΕ. Επιπλέον, θα είναι χρήσιμο να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εναρμονισμένοι κανόνες και διαδικασίες που να εγγυώνται τη συνεκτικότητα μεταξύ των χρονοθυρίδων των αεροδρομίων και των σχεδίων πτήσεων.

β.) Εναέριος χώρος

Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου είναι εξίσου σημαντικό ζήτημα για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Ο εισηγητής σας τονίζει τη σημασία των θεσμικών και τεχνολογικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και της κοινής επιχείρησης SESAR, που αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας για όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας. Μεταξύ άλλων, η κοινή επιχείρηση SESAR επιδιώκει τριπλασιασμό της χωρητικότητας μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

Ωστόσο, τα ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως οι εκπρόσωποι της αεροπορίας αναψυχής και αθλητισμού) εξέφρασαν τον προβληματισμό τους, ιδίως όσον αφορά την επέκταση του ελεγχόμενου εναέριου χώρου εις βάρος του μη ελεγχόμενου, όπου διεξάγεται μεγάλο μέρος των πτήσεων της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας. Επίσης, τονίζεται ότι το SESAR δεν πρέπει να οδηγήσει σε δυσανάλογες απαιτήσεις εξοπλισμού για τα μικρότερα αεροσκάφη, τα οποία βασίζονται κυρίως στην αρχή "βλέπε και απόφευγε". Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν απλές εναλλακτικές λύσεις με πολύ καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους.

Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός και το SESAR πρέπει να αναγνωρίσουν πλήρως τις ιδιαιτερότητες της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας και να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Επιπλέον πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο τομέας θα εξασφαλίσει ουσιαστικά οφέλη χωρίς να υποστεί περιττή επιβάρυνση. Για παράδειγμα, υπάρχει ανάγκη για πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες μετεωρολογικές, πτήσεων και αεροναυτικές με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη και οικονομικά αποδοτικό.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Τα οφέλη της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας που προαναφέρθηκαν πρέπει να σταθμιστούν έναντι του περιβαλλοντικού της αντικτύπου, ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και την ηχορύπανση. Ταυτόχρονα ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο συνολικός αντίκτυπος των μικρών αεροσκαφών από την άποψη τόσο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όσο και του θορύβου είναι πολύ μικρότερος από αυτόν των αεροσκαφών της εμπορικής αεροπορίας.

Ο αντίκτυπος της αεροπορίας στην κλιματική αλλαγή, αντιμετωπίζεται εν μέρει από την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών και στην αεροπορία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας δεν εμπίπτει στο πεδίο αυτής της πρότασης. Για αυτούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της (δηλαδή για περιορισμένο αριθμό επιχειρηματιών της επαγγελματικής αεροπορίας), το σύστημα θα σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε, πρώτον, να ελαχιστοποιηθούν τα διοικητικά τους κόστη και, δεύτερον, να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ αυτών και άλλων κλάδων εμπορικών αερομεταφορών. Όσον αφορά τον θόρυβο, ο εισηγητής σας συμφωνεί ότι, σε συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας, το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό, αν όχι σε τοπικό, επίπεδο.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις των τελευταίων δεκαετιών (από την άποψη των αέριων εκπομπών και του θορύβου), ο εισηγητής σας τονίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των μικρότερων αεροσκαφών πρέπει να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Είναι συνεπώς αναγκαίο να προωθηθεί η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω πρωτοβουλιών, όπως "Καθαρός Ουρανός" και CESAR. Τέλος, το SESAR αναμένεται επίσης να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της αεροπορίας. Ο φιλόδοξος στόχος του είναι να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ανά πτήση κατά περίπου 10%, χάρη στις νέες τεχνολογίες και τις αναθεωρημένες διαδικασίες διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

 • [1]  Αναθεώρηση κανονισμών (ΕΚ) 1702/2003 και 2042/2003.
 • [2]  COM (2006)0819.
 • [3]  Κανονισμός (ΕΟΚ) 95/93.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡΕΥΝΑΣ και Ενέργειας (5.11.2008)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με τη θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία
(2008/2134(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Daniel Caspary

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση ειδικά προσαρμοσμένη στη γενική και επαγγελματική αεροπορία λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα της σε σύγκριση με την εμπορική αεροπορία· επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής που παρουσιάζει συστηματική επισκόπηση του τομέα αυτού·

2.  τονίζει τη σπουδαιότητα μιας αναλογικής ρυθμιστικής προσέγγισης πού λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τομέα·

3.  προτρέπει την Επιτροπή να διευκρινίσει τους ορισμούς των διαρθρωτικών στοιχείων της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας και να εναρμονίσει την ερμηνεία νομικά δεσμευτικών ορισμών που περιλαμβάνουν διεθνείς, κοινοτικοί και εθνικοί κανονισμοί·

4.  τονίζει την ανάγκη να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου σχετικά με νέους τύπους αεροσκαφών μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης και φιλικότερων προς το περιβάλλον· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να διεξαχθούν έρευνες τόσο σχετικά με τεχνολογίες περιορισμού της ηχορύπανσης όσο και σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας·

5.  διαπιστώνει ότι τα μικρότερα αεροσκάφη δεν περιλαμβάνονται στο μελλοντικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, αλλά ότι στον τομέα αυτό διαμορφώνεται εθελούσιο σύστημα αντιστάθμισης του διοξειδίου του άνθρακα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο σχεδιασμός του συστήματος εμπορίας εκπομπών δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος της επαγγελματικής αεροπορίας παρέχοντας δωρεάν δικαιώματα εκπομπών σε εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, ενώ στην πράξη εξαναγκάζει τους φορείς εκμετάλλευσης της επαγγελματικής αεροπορίας να αγοράζουν σχεδόν το 100% των δικαιωμάτων που απαιτούνται στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών στην αγορά·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικές νομοθετικές διατάξεις θα είναι συμβατές με τους κανόνες των βασικότερων εμπορικών εταίρων της ΕΕ· ζητεί, επίσης, από την Επιτροπή να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά τρίτων χωρών πράγμα που θα επιτρέπει στις εταιρείες της ΕΕ να αυξήσουν το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά και θα προωθήσει τη βιομηχανική παραγωγή στην ΕΕ·

7.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η δίκαιη πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης της επαγγελματικής αεροπορίας στις υποδομές των αερολιμένων και στον εναέριο χώρο· υπενθυμίζει ότι απαιτείται κατεπειγόντως να καθιερωθεί ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός προκειμένου να αποκομιστούν τα οφέλη του για το περιβάλλον και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους επιβάτες·

8.  τονίζει την αύξηση των περιορισμών της μεταφορικής ικανότητας στους σημαντικότερους αερολιμένες για χρήστες του εναέριου χώρου στον τομέα αυτό, και προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τα κατάλληλα μέσα για την βελτιστοποίηση και την αύξηση της χωρητικότητας των περιφερειακών και τοπικών αερολιμένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Άννυ Ποδηματά, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Amalia Sartori, Andres Tarand, Patrizia Toia, Νικόλαος Βακάλης, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto, Атанас Папаризов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Daniel Caspary, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Robert Goebbels, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Владимир Уручев

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Lars Wohlin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Lily Jacobs