ДОКЛАД относно "Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието"

12.12.2008 - (2008/2231(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Pasqualina Napoletano

Процедура : 2008/2231(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0502/2008
Внесени текстове :
A6-0502/2008
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно "Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието"

(2008/2231(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид декларацията от Барселона, приета по време на евро-средиземноморската конференция на министрите на външните работи, която се проведе в Барселона на 27 и 28 ноември 1995 г. и установи едно евро-средиземноморско партньорство,

 като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието“ (COM(2008)0319),

 като взе предвид, че Европейският съвет от Брюксел, 13-14 март 2008 г., одобри съобщението „Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието“,

 като взе предвид декларацията на парижката среща на високо равнище за Средиземноморието, проведена на 13 юли 2008 г. в Париж,

–   като взе предвид окончателната декларация от заседанието на министрите на външните работи на Съюза за Средиземноморието, което се проведе в Марсилия на 3 и 4 ноември 2008 г.,

 като взе предвид заключенията на конференцията на министрите на външните работи на европейските и средиземноморските държави, която се проведе в Лисабон на 5 и 6 ноември 2007 г.,

 като взе предвид заключенията на евро-средиземноморската среща на високо равнище, провела се в Барселона на 27 и 28 ноември 2005, за да отбележи втората годишнина на евро-средиземноморското партньорство,

–   – като взе предвид декларацията на Бюрото на евро-средиземноморската парламентарна асамблея (ЕСПА) от 12 юли 2008 г., декларацията на ЕСПА относно близкоизточния мирен процес от 13 октомври 2008 г. и препоръката на ЕСПА към първото заседание на министрите на външните работи на „Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието“ от 13 октомври 2008 г.,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2008 г.,

–   като взе предвид декларацията от евро-средиземноморската среща на високо равнище на икономическите и социални съвети в Рабат от 16 октомври 2008 г.,

като взе предвид заключителната декларация на председателството на ЕСПА, както и приетите от ЕСПА препоръки по време на четвъртата й пленарна сесия в Атина, на 27 и 28 март 2008 г.,

–   като взе предвид първото заседание на EuroMedScola, на което на 16 и 17 ноември 2008 г. в Страсбург се събраха млади гражданки и граждани на държавите партньори и страните на Европейския съюз,

 като взе предвид своите предишни резолюции относно средиземноморската политика на Европейския съюз, и по-специално резолюцията от 5 юни 2008 г.[1],

 като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент, озаглавено „Даване на нов тласък на водените от Европейския съюз действия в сферата на правата на човека и демократизацията, в сътрудничество със средиземноморските партньори: стратегически насоки“ (COM(2003)0294),

 като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно укрепването на европейската политика на добросъседство (COM(2006)0726),

 като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2007 г. относно укрепването на европейската политика на добросъседство[2],

–   като взе предвид своите приоритети за председателството си на ЕСПА (март 2008 г. – март 2009 г.),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисия по международна търговия, комисията по конституционни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0502/2008),

А. като има предвид кръстопътната роля, която играе средиземноморският басейн, както и нарастващия брой общи интереси между Европейския съюз и страните-партньори пред предизвикателствата на глобализацията и мирното съвместно съществуване, и оттам, необходимостта да се осигури едно по-голямо регионално сближаване, както и разработването на обща политическа стратегия в региона,

Б.  като има предвид, че Съюзът е и следва да продължи да бъде ангажиран с постигането на Целите на хилядолетието за развитие на ООН,

В.  като има все по-голямото икономическо, политическо и културно отдалечаване между двата бряга на Средиземно море - север и юг, и необходимостта от преодоляване на тези различия, с оглед създаване в крайна сметка на общо пространство на мир, сигурност и просперитет,

Г.  като има предвид, че е важно, давайки предимство на резултатите, отношенията между Европейския съюз и средиземноморските страни да бъдат основно обновени и задълбочени, като на първо място се придаде стойност на равенството между всички партньори и се отчете стойността на постигнатото, но в същото време, като се държи сметка за ограничеността и слабостите на прилаганите досега политики и по-специално, за разочароващата равносметка от процеса от Барселона,

Д. като има предвид границите на политиката на добросъседство, провеждана със средиземноморските страни, която, давайки предимство на двустранните отношения, се оказва лишена от баланс и неспособна да допринесе за общ процес на значими реформи в региона,

Е.  като има предвид необходимостта от установяване на отношения, основани на тясно партньорство, зачитане на правата на човека и правовата държава, между Европейския съюз и средиземноморските страни от целия средиземноморски басейн;

Ж. като има предвид, че от започването на Процеса от Барселона в няколко страни партньори не е постигнат никакъв съществен напредък по отношение на приемането и зачитането на някои от общите ценности и принципи, формулирани в Декларацията от Барселона от 1995 г., по която те са страни, особено по отношение на демокрацията, правата на човека и правовата държава;

З.  като има предвид крайната необходимост да се насърчава териториалната и икономическа интеграция между страните от средиземноморския басейн, като има предвид, че истинска териториална и икономическа интеграция може да се постигне само ако се осъществи конкретен напредък по отношение на разрешаването на съществуващите конфликти и в областта на демокрацията и правата на човека,

И. като има предвид, че по-тесните взаимоотношения между Европейския съюз и страните от средиземноморския басейн доведоха до значително увеличаване на трафика между тези страни, което, обаче, не беше съпроводено от необходимото подобряване и модернизиране на съответната инфраструктура,

Й. Като има предвид, че в декларацията, приета на срещата на високо равнище за Средиземноморието в Париж, държавните и правителствени ръководители признаха, че ЕСПА ще бъде легитимното парламентарно изражение на Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието, като същевременно заявиха решителната си подкрепа за засилването на ролята на ЕСПА в отношенията със средиземноморските партньори,

К. като подчертава, че междуправителственият характер не е достатъчен, за да обхване всички политически отношения между страните от евро-средиземноморския регион,

Л. като подчертава важната роля, която има ЕСПА, като единствена парламентарна асамблея, позволяваща диалога и сътрудничеството в евро-средиземноморския регион, обединявайки 27-те държави-членки на Съюза и всички страни, участващи в мирния процес в Близкия изток,

М. като има предвид значението на това да се гарантира участието на местните и регионалните органи в проектите и инициативите, определени от Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието, и да се вземат предвид скорошните предложения, които идват от тези органи,

Н. като има предвид значението на това да се гарантира участието на социалните партньори и гражданското общество в даването на нов тласък на евро-средиземноморските отношения,

О. като има предвид необходимостта да не се дублират и припокриват вече съществуващи инструменти, политики и институционални равнища и да се гарантира съгласуваността на цялата система на евро-средиземноморските отношения;

П. като има предвид необходимостта от бързо и мирно разрешаване на всички конфликти, в които участват средиземноморски страни, и като има предвид, че е от значение да се поддържа междукултурният диалог в това отношение,

Р.  като има предвид, че продължаващият конфликт в Близкия изток и сериозните политически напрежения в региона (като в случая на Западна Сахара) могат да застрашат осъществяването на много от целите, предвидени от новата институция,

1.  счита, че предложението, озаглавено „Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието“, прието от държавните и правителствените ръководители на срещата на високо равнище за Средиземноморието, която се проведе в Париж на 13 юли 2008 г., е принос към мира и просперитета и ще представлява крачка напред към икономическа и териториална интеграция и към сътрудничество между средиземноморските страни в областта на въпросите на околната среда и климата, ако е в състояние да спазва обещанията си и да осъществява конкретни и видими резултати; подчертава, че отварянето на процеса към страни, които не участват в партньорството, разширява вероятността от установяване на равнопоставеност в отношения между Европейския съюз и средиземноморските партньори и за разрешаване на проблемите в региона по всеобхватен начин;

2.  отбелязва, че на заседанието на министрите на външните работи, проведено на 3 и 4 ноември в Марсилия беше предложено "Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието" да се нарича "Съюз за Средиземноморието"; счита, че това наименование позволява да се придаде стойност на паритетния характер на партньорството с цел осъществяване на проекти за икономическа и териториална интеграция; при все това счита, че е необходимо стратегическата стойност на евро-средиземноморските отношения и достиженията на Процеса от Барселона, по-специално включването на гражданското общество, да бъдат отново потвърдени от политиките, които Европейският съюз вече разработва със средиземноморските си партньори посредством регионални и подрегионални програми и общи насоки, които вдъхновяват двустранното сътрудничество;

3.  в тази връзка настоява Съветът и Комисията да гарантират съгласуваността на действията на Съюза, особено по отношение на възможното институционално развитие (по-специално ролята на Върховния представител на Съюза за външна политика и политика на сигурност в качеството му на заместник-председател на Комисията) и използването на общностния бюджет;

4.  приветства факта, че Съюзът за Средиземноморието беше насърчен на равнище институции на Европейския съюз;

5.  одобрява решението да се даде предимство на една многостранна рамка посредством определянето на няколко големи проекта, които да се осъществят чрез новите инструменти на Процеса от Барселона; Съюз за Средиземноморието; въпреки това отбелязва липсата на стратегии за икономическа и териториална интеграция в рамките на средиземноморския басейн, които да подкрепят тези проекти;

6.  счита, че за осъществяване на проектите следва да се приеме формулата на „програмни пактове“, които, като следват принципа на субсидиарност, ясно определят отговорностите по отношение на финансирането, управлението и контрола на различните институционални равнища: Европейски съюз, държави-членки, региони, предприятия, социални партньори;

7.  подчертава, че проектите, финансирани в рамките на Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието, следва да бъдат финансово подкрепени от Общността, от страните партньори и от частния сектор; за тази цел призовава Съвета и Комисията да уточнят и засилят ролята и инициативите на евро-средиземноморския инструмент за инвестиции и партньорство (FEMIP), който посредством програмата си за инвестиции, улеснява икономическото отваряне и модернизирането на средиземноморските страни; отново заявява своята подкрепа за създаването на евро-средиземноморска инвестиционна банка и за координацията с международните инвеститори; подчертава значението на прехвърлянето на спестяванията на емигрантите от южните средиземноморски страни в техните страни на произход и счита това за отлично средство за развитие, неизползвано в достатъчна степен досега;

8.  счита, че до преразглеждането на финансовите перспективи следва да се осигури финансовият принос на Европейския съюз към средиземноморските проекти, без това да накърни текущите или предвидени регионални евро-средиземноморски програми, за чието засилване Европейският парламент призова многократно; подчертава в този контекст правомощията на Европейския парламент в бюджетната процедура на Европейския съюз; изразява желание Парламентът да бъде редовно информиран за напредъка на проектите;

9.  счита, че секретариатът ще може да отдели значителен потенциал за даването на нов тласък на евро-средиземноморските отношения посредством своя оперативен капацитет и политическата стойност на състава му; приветства факта, че беше постигнато единодушно съгласие относно седалището на секретариата; припомня, че град Барселона е мястото, където евро-средиземноморското партньорство започна;

10. изразява съгласие, че от гледна точка на ЕС и преди влизането в сила на Договора от Лисабон, съвместното председателство трябва да бъде съвместимо с външното представителство на Европейския съюз в съответствие с действащите разпоредби на Договора;

11. приветства решението на министерската конференция от 3 ноември 2008 г., което надлежно взе предвид препоръката на ЕСПА, приета на 13 октомври 2008 г. в Йордания; подкрепя решението за придаване на силно парламентарно измерение на Съюза за Средиземноморието, засилвайки по този начин неговата демократична легитимност, като същевременно се опира на ЕСПА, която трябва да бъде допълнително засилена и чиято дейност трябва да бъде по-добре координирана с дейността на другите институции в партньорството, като се разгледа възможността да й се даде юридическа правосубектност, правото да предлага и да провежда оценки на стратегии за икономическа и териториална интеграция и на проекти, както и възможността да отправя препоръки на заседанията на министрите на външните работи; очаква институционалното признаване на ЕСПА да се изрази също така чрез участието й като наблюдател на всички заседания на изпълнителните органи, на заседанията на държавните и правителствените ръководители, на заседанията на министрите, както и на подготвителните заседания на висшите служители;

12. приветства решението на министрите на външните работи на Съюза за Средиземноморието да включат Лигата на арабските държави като участник във всички заседания на всички равнища, като отчитат положителния й принос за целите на мира, просперитета и стабилността в средиземноморския регион;

13. подчертава необходимостта от включване на регионалните и местни органи в новата институционална рамка; приветства становището на Комитета на регионите и предложението да се създаде регионална и местна евро-средиземноморска асамблея (ARLEM);

14. счита, че успоредно с повишаването на парламентарното измерение, е необходимо да се приложи подобен процес с оглед гарантиране на участието на гражданското общество в рамките на подходящата институционална структура на Процеса от Барселона - Съюз за Средиземноморието, и по-специално чрез механизми, гарантиращи консултирането с тях по отношение на подбора, изпълнението и мониторинга на проектите; в този контекст призовава ЕСПА да ангажира в по-голяма степен гражданското общество в северните и южните средиземноморски страни в работата си; настоява да се придаде стойност на ролята на социалните партньори в перспективата за създаване на Икономически и социален евро-средиземноморски комитет;

15. отбелязва, че някои страни, които участват в Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието, не участваха в евро-средиземноморското партньорство; в тази връзка призовава Съвета, Комисията и всички държави, участващи в Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието, да установят последователна рамка на отношенията, насочена към икономическа и териториална интеграция между Европейския съюз и всички страни от средиземноморския басейн; призовава Съвета и Комисията да гарантират възможността всички държави-членки на Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието да имат достъп до регионалните програми, които вече са предвидени от евро-средиземноморското партньорство;

16. като има предвид, че участието в Съюза за Средиземноморието не се замества от разширяването на Европейския съюз и не влияе на перспективите за членство на която и да е настояща или бъдеща държава кандидатка; счита, че Съюзът за Средиземноморието няма да възпрепятства други инициативи за регионално сътрудничество;

17. настоява, че е необходимо да се преразгледа напълно цялата евро-средиземноморска политика, като се укрепи политическото й измерение и съвместното развитие, и припомня, че във всички случай инициативата Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието не изчерпва по-широката перспектива на тази политика;

18. изразява мнението, че "Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието", следва да засили съществуващите форми на сътрудничество в рамките на Евромед, с цел да осигури на всички страни партньори възможност да участват в регионалните програми и съответните политики на Съюза, въз основа на определените по взаимно съгласие приоритети и цели; припомня, че е важно да се засили разширяването на обхвата на програмите на Общността към участие на страните партньори, най-вече в областта на образованието, научноизследователската дейност, професионалното обучение (студентски обмен и др.);

19. счита, че към въпросите на мира и сигурността, правата на човека и демокрацията, както и културното сътрудничество следва да се подходи от гледна точка на евро-средиземноморското измерение; отново потвърждава, че Съюзът за Средиземноморието има призванието да разглежда проблеми, свързани с територии, инфраструктура и околна среда посредством стратегически планове и специфични проекти; изразява желание това конкретно измерение да може да допринася за подновяване на евро-средиземноморското партньорство;

20. припомня първите инициативи, предложени по време на срещата на високо равнище за Средиземноморието в Париж на 13 юли 2008 г.: пречистване на Средиземно море, морски магистрали и пътни магистрали, гражданска защита, средиземноморски план за слънчева енергия, висше образование и научноизследователска дейност, средиземноморска инициатива за развитие на предприятията;

21. припомня, че за постигането на тези амбициозни цели на Процеса от Барселона е необходимо бързо да се разширят областите на сътрудничество по отношение на управлението на водни ресурси, земеделие, продоволствена сигурност, енергия, професионално обучение, култура, здравеопазване, туризъм и др.;

22. решително подкрепя екологичното измерение на Процеса от Барселона : Съюз за Средиземноморието, и свързаните с него инициативи и проекти, като например новата евро-средиземноморска инициатива за почистване на Средиземно море и средиземноморския проект за слънчева енергия;

23. счита, че включването на всички средиземноморски страни в Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието, предоставя възможност за по-всеобхватно управляване на проблемите в региона и за по-ефективно свързване и координация на процеса с вече съществуващи програми, като например Средиземноморския план за действие на Програмата на ООН за околната среда;

24. приветства подкрепеното от ЕСПА предложение, съдържащо се в окончателната декларация на председателството на четвъртата пленарна сесия, за създаване на Евро-средиземноморска общност за енергия; признава значението на засилването на сътрудничеството в областта на енергетиката между евро-средиземноморските партньори и необходимостта да се развива регионалният енергиен пазар с оглед на изпълнението на мащабни проекти за енергия от възобновяеми източници и енергийна инфраструктура в широк мащаб в евро-средиземноморския регион;

25. изразява надежда, че укрепването на евро-средиземноморските отношения ще даде тласък на развитието на пространство на мир и благоденствие; подчертава, че мирът и политическата стабилност в средиземноморския регион са от ключови елементи за колективната и индивидуалната сигурност далеч отвъд границите му; подчертава, че тази цел може да се постигне само посредством ускоряване на преговорите с оглед намиране на трайно и цялостно решение на конфликтите в региона; счита, че Европейският съюз трябва да поеме ръководна роля при разрешаването на тези конфликти, като спечели доверието на всички участващи страни; подчертава необходимостта да се поддържа официално сътрудничеството по отношение на борбата с международния тероризъм, трафика на наркотици, организираната престъпност и трафика на хора; приветства призива на Декларацията от Марсилия към съответните страни да положат усилия за осъществяване на процес на постепенна демилитаризация и разоръжаване в региона, по-специално създаване на зона без ядрени оръжия и без оръжия за масово унищожаване

26. счита, че за да намалее напрежението около Средиземноморието, е необходимо да се подобри социалното и междукултурното разбирателство между народите, и че за тази цел инициативи като Алиансът на цивилизациите трябва да бъде подкрепени като основен форум за диалог, който допринася за стабилизирането на региона; настоятелно призовава държавите-членки и Комисията да представят стратегии за развитието на подобен диалог; насърчава задълбочаването на връзките между ЕСПА и фондация „Анна Линд“, включително чрез организирането на срещи между основнните мрежи на фондация „Анна Линд“ и комисията по култура на ЕСПА;

27. подчертава, че една от основните цели на евро-средиземноморската политика е да насърчава правовата държава, демокрацията, зачитането на правата на човека и политическия плурализъм и отбелязва, че продължават да съществуват много тежки нарушения; отново потвърждава значението на насърчаването на правата на човека и принципите на правовата държава; изразява желание за оценка на постигнатите до момента резултати и на адекватността на въведените в рамките на партньорството инструменти; настоятелно призовава Комисията да определи точни критерии за допустимост на тези инструменти, включително и по отношение на други международни организации като съветът на Европа, и да въведе ефективна система за контрол на тяхното изпълнение; в тази връзка, призовава всички страни, заинтересовани от инициативата да задълбочат и насърчат зачитането на религиозната свобода за всички и по-конкретно за съответните религиозни малцинства; препоръчва изработването на обща политическо-институционална рамка, позволяваща да се придаде стойност на измерението на реципрочност, както на равнището на определяне на проблемите, така и при търсенето на общи решения;

28. следователно призовава Съвета и Комисията недвусмислено да впишат насърчаването на правата на човека и демокрацията сред целите на тази нова инициатива, да засилят изпълнението на съществуващите механизми, като например клаузата относно правата на човека, която се съдържа в споразуменията за асоцииране и въвеждането на подкомисии по правата на човека, и да създадат механизъм за прилагането на тази клауза в новото поколение споразумения и в двустранните планове за действие в рамките на европейската политика за добросъседство; подчертава, че инструментите за насърчаване на правата на човека в рамките на европейската политика на добросъседство трябва да се използват максимално, като се гарантира по-добра политическа съгласуваност между европейските институции;

29. призовава всички страни, участващи в партньорството, Комисията и бъдещите институции на Съюза за Средиземноморието да дадат нов тласък на управлението на общите миграционни политики, за да придаде стойност на човешките ресурси и да се засили обменът между населението на средиземноморския басейн, като същевременно се откажат от визията, изключително свързана със сигурността ; счита, че въпросите на имиграцията трябва да се съсредоточават върху възможностите за законна мобилност, борбата с нелегалните миграционни потоци и по-добрата интеграция на имигриралото население, както и върху упражняването на правото на убежище; подчертава значението, което отдава на тясното сътрудничество и на духа на съвместна отговорност, които съществуват между държавите-членки на Европейския съюз и южните средиземноморски държави; приветства провеждането на евро-средиземноморската министерска конференция по въпросите на миграцията през ноември 2007 г. и счита, че е необходимо Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието да обърне приоритетно внимание на структурираното управление на миграционните потоци;

30. отбелязва декларацията на държавните и правителствени ръководители, в която се казва, че Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието, разкрива решителност да се насърчава развитието на човешките ресурси и трудовата заетост в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие, включително като се води борба с бедността и очаква нови инициативи, нови програми и нови финансови разпоредби за тази цел;

31. счита, че за да се позволи осъществяването на евро-средиземноморска зона за свободен обмен с взаимни ползи, икономическите и търговски инициативи на Съюза за Средиземноморието трябва да насърчават икономическия растеж на региона, по-доброто му включване в световната икономика и намаляването на различията в развитието между северните и южните части на Средиземноморието, като същевременно с това се засилва социалното сближаване;

32. подчертава, че е необходимо системно да се оценява и взема предвид социалното въздействие на процесите на либерализация, по-специално по отношение на безопасността на храните; подчертава също така, че това въздействие може много да се различава в различните сектори и страни;

33. подчертава значението на неформалния сектор и "народната икономика" в южните и източните средиземноморски страни; счита, че развитието на региона изисква да се подкрепя постепенното интегриране на тези дейности във формалната икономика;

34. отбелязва, че след присъединяванията през 2004 г. и 2007 г. търговският обмен между новите държави-членки на Съюза и средиземноморските му партньори постоянно се увеличава; призовава тази тенденция да бъде взета предвид и подкрепена в рамките на партньорството;

35. подчертава необходимостта младите хора да бъдат насърчавани да създават малки предприятия, включително като се улесни достъпът до кредити и микрокредити; освен това счита, че трябва да се засили подкрепата за евро-средиземноморския инструмент за подпомагане на инвестициите и партньорството (FEMIP);

36. отбелязва факта, че споразуменията между Европейския съюз и държавите-членки, от една страна, и средиземноморските държави, от друга страна, предвиждат мерки за сътрудничество в областта на имиграцията и политическото убежище, включително финансирането на центрове за имигранти, и настоятелно призовава Съюза и държавите-членки да проверят дали правата на човека и основните свободи се зачитат напълно в тези центрове;

37. счита, че е от съществено значение да се постигнат конкретни и осезаеми цели в социалната област; в тази връзка припомня, че целта за създаване на зона за свободна търговия не може да се разглежда само от гледна точка на икономическия растеж, но преди всичко от гледна точка на създаването на работни места; припомня, че безработицата при младите хора и жените представлява първият неотложен социален проблем в средиземноморските страни;

38. призовава южните средиземноморски страни партньори да развият обмена в посока юг-юг, както в икономическото споразумение от Агадир, подписано от Египет, Йордания, Мароко и Тунис, и подчертава, че институциите на Европейския съюз трябва да отговорят положително на исканията за техническа подкрепа, за да насърчат тази икономическа интеграция в посока юг-юг;

39. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителствата и парламентите на всички страни-партньори.

  • [1]  Приети текстове от тази дата, P6_TA(2008)0257.
  • [2]  ОВ C 282 E от 6.11.2008 г., стр. 443.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (6.11.2008)

на вниманието на комисията по външни работи

относно Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието.
(2008/2231(INI))

Докладчик по становище: Kader Arif

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства подновеното желание да се даде нов политически и практически тласък на многостранните отношения на Европейския съюз със средиземноморските му партньори;

2.  припомня, че "Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието" има призванието да се опира на постиженията на евро-средиземноморското партньорство, да съживява този процес и да му придава ново измерение;

3.  настоява функционирането на Съюза за Средиземноморието да се ръководи от принципите на съответствие, равенство и съвместно управление, както и от принципите на отговорност и споделено управление;

4.  подчертава, че възприемането му от страна на населението ще бъде гаранция за здраво партньорство и успеха на тази инициатива; счита, че за тази цел политическите амбиции трябва да бъдат превърнати в по-разбираеми и по-близки до гражданите конкретни проекти; счита също така, че Съюзът за Средиземноморието трябва да включва във функционирането си механизми за консултация и за активно участие на гражданското общество (асоциации, социални партньори и т.н.), на местните и регионални органи и на частния сектор;

5.  изразява желание проектите на Съюза за Средиземноморието да бъдат конкретни и обединяващи, и да отговарят на потребностите на гражданите на региона. настоява те да допринасят за балансирано и устойчиво развитие на региона и да благоприятстват регионалните и подрегионални взаимовръзки с цел насърчаване на интеграцията и сближаването;

6.  припомня първите инициативи, предложени по време на срещата на високо равнище за Средиземноморието в Париж на 13 юли 2008 г.: пречистване на Средиземно море, морски магистрали и пътни магистрали, гражданска защита, средиземноморски план за слънчева енергия, висше образование и научноизследователска дейност, средиземноморска инициатива за развитие на предприятията;

7.  констатира, че понастоящем само един от шестте предложени проекта е насочен към икономическите и търговски въпроси; изразява съжаление, че декларацията от Париж твърде малко се позовава на икономическите и търговски аспекти на партньорството, като например преките чуждестранни инвестиции, заетостта, неформалната икономика или намаляването на бедността;

8.  припомня, че за постигането на тези амбициозни цели на Процеса от Барселона е необходимо бързо да се разширят областите на сътрудничество по отношение на управлението на водни ресурси, земеделие, продоволствена сигурност, енергия, професионално обучение, култура, здравеопазване, туризъм и др.;

9.  припомня, че освен ресурсите, предвидени от Комисията за финансиране на проектите на Съюза за Средиземноморието, Парламентът на няколко пъти потвърди необходимостта от създаване на евро-средиземноморска банка за инвестиции и развитие;

10. счита, че за да се позволи осъществяването на евро-средиземноморска зона за свободен обмен с взаимни ползи, икономическите и търговски инициативи на Съюза за Средиземноморието трябва да насърчават икономическия растеж на района, по-доброто му включване в световната икономика и намаляването на различията в развитието между северните и южните части на Средиземноморието, като същевременно с това се засилва социалното сближаване;

11. припомня, че във втората част на петгодишната програма от 2005 г., озаглавена "Устойчиви социално-икономически реформи и развитие", евро-средиземноморските партньори посочиха различни приоритети: от една страна необходимостта от подобряване на условията за стопанска дейност, от улесняване на достъпа до кредит, от укрепване на макроикономическата стабилност и подобряване на управлението на публичните финанси и от друга страна, нуждата от разглеждане на социалните въпроси, сред които системите за социална защита, намаляването на бедността и създаването на работни места, по-специално за младите хора и жените;

12. подчертава, че е необходимо системно да се оценява и взема предвид социалното въздействие на процесите на либерализация, по-специално по отношение на безопасността на храните; подчертава също така, че това въздействие може много да се различава в различните сектори и страни;

13. припомня, че целта да се създаде зона за свободен обмен и да се либерализира търговията не е самоцел, а трябва да върви заедно с намаляването на бедността и на безработицата, насърчаването на икономическите и социалните права и опазването на околната среда;

14. подчертава, че за постигането на тази цел регионалната икономическа интеграция трябва да се осъществява във всички нейни измерения (север-юг, юг-юг); по-специално насърчава създаването на регионални програми, координирани между страните от южните брегове на Средиземноморието, което би представлявало ход напред към икономическата, но също така и политическата интеграция на тези страни;

15. подчертава, че Съюзът трябва да засили подкрепата си за програмите на средиземноморските партньори, които имат за цел да улеснят създаването на благоприятни условия, позволяващи увеличаване на инвестициите и засилване на икономическото сътрудничество и търговския обмен чрез механизми за техническа и финансова помощ за улесняване на обмена;

16. призовава да бъде разгледана възможността за създаване на специализирани агенции на Съюза в страните-партньори, с оглед указване на помощ конкретно на тези страни в области като например насърчаването на инвестициите;

17. подчертава значението на неформалния сектор и "народната икономика" в южните и източните средиземноморски страни; счита, че развитието на региона изисква да се подкрепя постепенното интегриране на тези дейности във формалната икономика;

18. отбелязва, че след присъединяванията от 2004 г. и 2007 г. търговският обмен между новите държави-членки на Съюза и средиземноморските му партньори постоянно се увеличава; призовава тази тенденция да бъде взета предвид и подкрепена в рамките на партньорството;

19. подчертава необходимостта младите хора да бъдат насърчавани да създават малки предприятия, включително като се улесни достъпът до кредити и микрокредити; освен това счита, че трябва да се засили подкрепата за механизма за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP);

20. счита, че въпросите, свързани с миграцията, трябва да се разглеждат по съгласуван и уравновесен начин, като се отчита връзката им с развитието и като в тях се включват културните и човешки измерения; защитава идеята за улесняване на законното движение на хора и за по-добра интеграция на населението от имигранти, като същевременно с това се предотвратява изтичането на мозъци и се провежда борба с трафика, свързан с нелегална имиграция;

21. подчертава, че евро-средиземноморското партньорство не може да бъде насочено единствено към икономическите и търговските въпроси; припомня, че трите стълба от Барселона са тясно свързани; изразява съжаление, че първият стълб, създаден, за да допринася за мира и стабилността, както и третият стълб, посветен на човешкото и социално развитие, не са постигнали никакъв напредък;

22. призовава Съветът и Комисията да впишат ясно насърчаването на правата на човека и на демокрацията в целите на новата инициатива, да засилят прилагането на съществуващите механизми като например клаузата, свързана с правата на човека от споразуменията за асоцииране и да създадат механизъм за подкрепа за прилагането на тази клауза в споразуменията от новото поколение, в двустранните планове за действие на европейската политика на добросъседство и в рамките на подкомисиите, свързани с правата на човека;

23. изразява желание Парламентът да бъде консултиран по подобаващ начин относно създаването на постоянни органи на Съюза за Средиземноморието и редовно да бъде информиран за напредъка на проектите;

24. подчертава също така необходимостта от придаване на Съюза за Средиземноморието на истинско парламентарно измерение, като същевременно се опира на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея (ЕСПА), която трябва да бъде считана за негов законен парламентарен израз и която, в качеството си на консултативен орган, следва да има правото да изготвя предложения и оценки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (21.10.2008)

на вниманието на комисията по външни работи

относно Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието.
(2008/2231(INI))

Докладчик по становище: Íñigo Méndez de Vigo

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   призовава придобитият опит в рамките на Процеса от Барселона да се използва за непрекъснато възобновяване и активизиране на отношенията между Европейския съюз и неговите средиземноморски партньори;

2.  подчертава, че e важно да се запази съгласуваността между институциите и да се избегне дублиране на структурите, както и че Процесът от Барселона Съюз за Средиземноморието, следва да се включи в институционалната рамка на Съюза; счита, че създаването на автономна институционална структура би могло единствено да навреди на ефективността на процеса;

3.  подкрепя принципа за съвместно председателство, въз основа на съответствие, равенство и съвместно управление, и, приемайки, че Договорът от Лисабон ще влезе в сила, счита, че то следва да бъде съгласувано с произтичащата от него институционална рамка по отношение на външното представителство на Европейския съюз, както и че провежданата на всеки две години среща на най-високо равнище, съвместният постоянен комитет и заседанията на висшите служители са полезни инструменти за придаването на по-голяма ефективност и прозрачност на Процеса;

4.  подчертава необходимостта от придаване на по-голямо значение на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея (ЕСПА) в този процес и подкрепя Бюрото на ЕСПА, което в декларацията си от 12 юли 2008 г. отправи искане ЕСПА, в качеството си на легитимен парламентарен орган, да стане неизменна част от институционалната рамка на Процеса от Барселона Съюз за Средиземноморието;

5.  подкрепя исканията, отправени от председателя на Европейския парламент, който в своята реч на срещата на най-високо равнище в Париж на 13 юли 2008 г. призова за предоставяне на ЕСПА на правото да прави предложения, да упражнява демократичен контрол и да контролира и оценява редовно напредъка на проектите;

6.  призовава ЕСПА да бъде тясно обвързана с подготовката на провежданите на всеки две години срещи на най-високо равнище на държавните ръководители, както и на ежегодните срещи на министрите на външните работа на държавите-членки на Процеса от Барселона Съюз за Средиземноморието;

7.  счита, че установяването на ЕСПА като парламентарно измерение на Процеса от Барселона Съюз за Средиземноморието, е от съществено значение, като за този случай следва да се определи правно основание, както предложи ЕСПА, и счита, че:

–   ЕСПА следва да заседава най-малко веднъж годишно;

–   всички членове на ЕСПА следва да могат да се организират в групи според политическата си принадлежност (в допълнение към съществуващото разделение: парламенти на средиземноморските партньори – Европейски парламент – парламенти на държавите-членки), което ще позволи по-добра интеграция и ефективност;

–   ЕСПА следва да разполага с по-точни правила за функционирането си и с подсилен постоянен секретариат;

–   консултативното становище на ЕСПА по основните въпроси и проекти, свързани с Процеса от Барселона Съюз за Средиземноморието, следва да бъде задължително;

–   Съветът и Комисията следва да бъдат цялостно ангажирани с дейността на ЕСПА както на подготвителните етапи, така и по време на официалните срещи и пленарни заседания;

–   следва да бъдат поканени за участие парламентарни представители от страни, които не са част от Процеса от Барселона;

8.  счита, че секретариатът на Процеса от Барселона - Съюз за Средиземноморието, следва да бъде съставен от командировани служители от страните, участващи в процеса, и включен в службите на Европейската комисия; неговото седалище трябва да бъде избрано в съответствие с функционалните и оперативни критерии за ефикасност, както и зачитането на демократичните ценности и финансовите възможности на приемащата страна, а също така и политическата, финансова и социална подкрепа, предлагана от съответните национални, регионални и местни органи; поради това подкрепя кандидатурата на Барселона за седалище на секретариата;

9.  счита, че задачите за изготвяне и управление на проектите, както и за координация на цялостния процес трябва да бъдат поверени на секретариата на Процеса от Барселона - Съюз за Средиземноморието; той докладва на Евро-средиземноморския комитет и на ЕСПА;

10. отбелязва, че проектите, финансирани в рамките на Процеса от Барселона - Съюз за Средиземноморието, следва да бъдат подпомагани главно чрез използване на фондове от Общността, средства от страните партньори, както и с частно финансиране;

11. подчертава необходимостта от създаване на Евро-средиземноморска банка за инвестиции и развитие, способна да привлича преки чуждестранни инвестиции за осъществяването на проекти, отговарящи на нуждите на гражданите в региона;

12. призовава изготвянето на институционална рамка за Процеса от Барселона - Съюз за Средиземноморието, да бъде предмет на широки консултации и задълбочени разисквания, обединяващи всички заинтересовани страни в процеса, с цел той да се основава на широк консенсус и да се вземат под внимание всички чувствителни въпроси;

13. счита, че успоредно с повишаването на парламентарното измерение подобно развитие е необходимо за постигане на участието на гражданското общество в рамките на подходящата институционална структура на Процеса от Барселона - Съюз за Средиземноморието;

14. счита, че насърчаването на сътрудничество от такъв тип може да изиграе положителна роля и по отношение на създаването и развиването на други сходни регионални съюзи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.10.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Andrew Duff, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski, Dushana Zdravkova

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (2.12.2008)

на вниманието на комисията по външни работи

относно Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието.
(2008/2231(INI))

Докладчик по становище: Ilda Figueiredo

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  Настоятелно призовава държавите-членки и всички средиземноморски партньори, участващи в Процеса от Барселона, да обърнат повече внимание на положението на жените и равните възможности за мъже и жени и подчертава значението от включване на перспективата за равенство на половете във всички политики и конкретни мерки, насърчаващи равенство между мъже и жени;

2.  призовава всички държави, които участват в инициативата „Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието“, да ратифицират Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация спрямо жените, а също така и всички останали инструменти на ООН и на Международната организация на труда в областта на правата на човека;

3.  изразява съжаление, че не е обърнато специално внимание на положението на жените в съобщението на Комисията, озаглавено "Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието" и подчертава, че е необходимо измерението на проектите да включва насърчаване на географското, икономическото и социалното сближаване и винаги да взема предвид въпроса, свързан с равните възможности за мъже и жени и перспективата за равенство на половете;

4.  изразява загриженост относно бедността и социалното изключване, които сериозно засягат жените и децата, и предупреждава за въздействието на политиките, които не отчитат необходимостта от насърчаване на равни права и възможности за мъжете и жените при дължимото зачитане на достойнството на жените;    

5.  подчертава, че е от съществено значение за жени, които са мигрирали от трети страни, включително и от страните от южните брегове на Средиземноморието, към държави-членки, да бъде гарантирано право на гражданство с оглед гарантиране на ефективна защита на правата им;

6.  призовава всички участници в Процеса от Барселона да обърнат специално внимание на създаването и публично финансиране на проекти за подобряване на условията на живот на жените, по-специално в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и образованието, създаването на качествени работни места с права, приспособени специално за жени, и изграждането на съоръжения за оказване на подкрепа на деца и възрастни хора, което улеснява включването на жените в обществото;

7.  подчертава значението на насърчаването на достъпа на жените до всички равнища на образователната система, като се отчита, че достатъчно квалифицираната работна ръка допринася решително не само за намаляване на неравенството между половете, но също така и за повишаване на конкурентоспособността и социалната сплотеност на икономиката като цяло;

8.  настоятелно призовава държавите-членки и партньорите в Процеса от Барселона да насърчават положителни мерки в областта на равните възможности и борбата за предотвратяване на дискриминацията срещу жени във всички области, със специално внимание на заетостта, семейния живот и образованието, с цел предотвратяване на насилието срещу жени и трафика на хора и гарантиране на зачитането и насърчаването на ролята на жените в обществото, включително и чрез улесняване на достъпа им до отговорни постове и постове, които изискват вземане на решения;

9.  припомня, че подобреното участие на жените на пазара на труда в средиземноморската област означава развитие на инфраструктури и услуги, които дават възможност на жените не само да участват, но също така и да запазят своята позиция на пазара на труда;

10. посочва необходимостта от по-тесни връзки между асоциациите на жените в средиземноморските страни с цел насърчаване на развитието на гражданското общество и на активното участие на жените

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Ilda Figueiredo, Claire Gibault, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Donata Gottardi

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Juan Andrés Naranjo Escobar

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Michael Gahler, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Marcello Vernola, Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Erik Meijer