Процедура : 2007/0192B(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0503/2008

Внесени текстове :

A6-0503/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0589

ДОКЛАД     *
PDF 141kWORD 69k
12.12.2008
PE 416.624v01-00 A6-0503/2008

относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1339/2001 за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Възобновена консултация)

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Gérard Deprez

(Опростена процедура - Член 43, параграф 1 от Правилника)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1339/2001 за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Процедура на консултация – възобновена консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (14533/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0525),

–   като взе предвид своята позиция от 17 юни 2008 г.(1),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0481/2008),

–   като взе предвид член 51, член 43, параграф 1 и член 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0503/2008),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в проекта или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P6_TA(2008)0280.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Мерки, необходими за защитата на еврото срещу фалшифициране, в онези държави-членки, които не са приели еврото като своя единна парична единица

Позовавания

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Дата на консултация с ЕП

9.12.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

8.12.2008 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gérard Deprez

2.12.2008 г.

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

2.12.2008 г.

Разглеждане в комисия

2.12.2008 г.

 

 

 

Дата на приемане

2.12.2008 г.

 

 

 

Дата на внасяне

12.12.2008 г.

Правна информация - Политика за поверителност