BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri

  12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS)) - *

  (Fornyet høring)
  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Gérard Deprez
  (Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

  Procedure : 2007/0192B(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0503/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0503/2008
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri

  (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

  (Høringsprocedure)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Rådets udkast (14533/2008),

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0525),

  –   der henviser til sin holdning af 17. juni 2008[1]

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0481/2008),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 43, stk. 1 og artikel 55, stk. 3,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6‑0503/2008),

  1.  godkender Rådets udkast;

  2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet høres om, i væsentlig grad;

  4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  PROCEDURE

  Titel

  Nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af euroen mod falskmøntneri i de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta

  Referencer

  14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

  Dato for høring af EP

  9.12.2008

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

   

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  ECON

  8.12.2008

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Gérard Deprez

  2.12.2008

   

   

  Oprindelig ordfører

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra

   

   

  Forenklet procedure - dato for afgørelse

  2.12.2008

  Behandling i udvalg

  2.12.2008

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  2.12.2008

   

   

   

  Dato for indgivelse

  12.12.2008