BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri

12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS)) - *

(Fornyet høring)
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Gérard Deprez
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2007/0192B(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0503/2008
Indgivne tekster :
A6-0503/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets udkast (14533/2008),

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0525),

–   der henviser til sin holdning af 17. juni 2008[1]

–   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0481/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 43, stk. 1 og artikel 55, stk. 3,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6‑0503/2008),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet høres om, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af euroen mod falskmøntneri i de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta

Referencer

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Dato for høring af EP

9.12.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

8.12.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Oprindelig ordfører

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

2.12.2008

Behandling i udvalg

2.12.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

12.12.2008