ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 για την επέκταση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα

12.12.2008 - (14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192Β(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Gérard Deprez
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2007/0192B(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0503/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0503/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 για την επέκταση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα

(14533/2008 – C6‑0481/2008 – 2007/0192Β(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (14533/2008),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0525),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 17ης Ιουνίου 2008[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0481/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 43, παράγραφος 1 και το άρθρο 55, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0503/2008),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αναγκαία μέτρα για την προστασία του ευρώ κατά της παραχάραξης σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμά τους

Έγγραφα αναφοράς

14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

9.12.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

8.12.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Gérard Deprez

2.12.2008

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

2.12.2008

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

12.12.2008